Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULUSLARARASI UYUÞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE USUL, UYGULAMALAR ve GÜNCEL SORUNLAR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION: PRACTICE, PROCEDURE and PROBLEMS Ankara, Türkiye 9 Ocak Ocak Ankara, Turkey 9 January January Konferans : Türkiye Barolar Birliði Ankara Barosu IDR Group Ýþbirliði ile düzenlenmiþtir. Yer: Crowne Plaza Hotel, Akköprü Migros Yaný Ankara Conference organized by: The Union of Turkish Bar Associations The Ankara Bar Association The IDR GROUP Venue: Crowne Plaza Hotel, Next to Akkopru Ankamall Ankara

2 9 Ocak : 1. GÜN Kayýt Açýlýþ Konuþmasý Özdemir Özok (Türkiye Barolar Birliði Baþkaný, Avukat) Konferans Tanýtýmý Anthony Connerty, IDR Group 1. Oturum Baþkaný: Vedat Ahsen Coþar (Ankara Barosu Baþkaný, Avukat) Oturum Uluslararasý Ticari Uyuþmalýk Çözümü: Uluslararasý Ticari Tahkim Kurumlarý; Ad Hoc Tahkimi ve Tahkimin Geleceði. Giovanni de Berti "Milan Tahkim Merkezi Akdeniz Projesi; Akdenize Kýyýsý Olan Ülkeler Arasý Köprü Kurulmasý" Anthony Connerty "Türk Taraflarýn Katýldýðý Örnekleri de Ýçeren Uygulamanýn Iþýðýnda Kurumsal ve Ad Hoc Tahkim" Kahve Arasý 2. Oturum Baþkaný: Seçkin Arýkan (Ankara Barosu ADR Merkezi Baþkaný, Avukat) Oturum Devletlerin Uluslararasý Uyuþmazlýka Bakýþý ve Lex Mercatoria 'nýn rolü. Reza Mohtashami "Ortadoðu Devletlerin Uluslararasý Mahkemelere Karþý Tutumu ve Geliþmeler; Birleþik Arap Emirlikleri ve Dubai örneði" Profesör Dr. Arzu Oðuz "Lex Mercatoria'nýn Uluslararasý Uyuþmazlýklardaki Rolü" 3. Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Oturum Ýnþaat Endüstrisinde Uyuþmazlýk Çözümü John Tackaberry QC "Uluslararasý Ýnþaat Sözleþmelerinde Uyuþmazlýk Çözümü" Prof Dr. Ziya Akýncý "FIDIC Sözleþmeleri Uyarýnca Ýnþaat Uyuþmazlýklarýnýn Çözümü" Kahve Arasý 4. Oturum Baþkaný: Musa Toprak (Türkiye Barolar Birliði, Avukat) Oturum Enerji Hukukunda Uyuþmazlýklar Profesör Munir Manurizzaman "Petrol ve Gaz Endüstrisinde Uyuþmazlýklar ve Doðal Kaynaklar" Profesör Dr. Ali Ulusoy "Türk Enerji Hukukunda Lisans Rejimi Üzerine Düþünceler"

3 9 January : DAY Registration Welcome Address Özdemir Özok (Attorney at Law, President of the Union of Turkish Bar Associations) Conference Overview Anthony Connerty, IDR Group Chairperson of Session 1: Vedat Ahsen Coþar (Attorney at Law, President of the Ankara Bar Association) Session 1 International Commercial Dispute Resolution: The international commercial arbitral institutions; ad hoc arbitration Giovanni de Berti "The Mediterranean Project of the Milan Chamber of Arbitration: a bridge across the shores of the Mediterranean Basin." Anthony Connerty "Institutional and ad hoc arbitration - and examples of international ad hoc arbitrations involving Turkish Parties." Coffee Break Chairperson of Session 2: Seçkin Arýkan (President of Ankara Bar Association ADR Center, Attorney at law) Session 2 Inter-State Dispute Resolution - and the role of Lex Mercatoria Reza Mohtashami "The position of Middle East governments against international tribunals and the future prospects, Dubai and UAE case" Professor Arzu Oðuz "The role of Lex Mercatoria in international disputes." Chairperson of Session 3: Professor Turgut Kalpsüz Session 3 Dispute Resolution in the Construction Industry John Tackaberry QC "International Construction Contract Dispute Resolution" Professor Ziya Akýncý "Construction Disputes under FIDIC Contracts" Coffee Break Chairperson of Session 4: Musa Toprak (Union of Turkish Bar Associations, Attorney at Law) Session 4 Dispute Resolution in Energy Law Professor Munir Manurizzaman "Dispute Resolution in the Oil and Gas Industry - and the issue of Resource Nationalism" Professor Ali UIusoy "Energy Licence Regime in Turkey"

4 10 Ocak : 2. GÜN 5. Oturum Baþkaný: Özcan Çine (Türkiye Barolar Birliði Hukuk Ýþleri Müdürü, Avukat) Oturum Yabancý Unsurlu Kararlarýn Uygulanabilirliði Profesör Guido Carducci "Newyork ve ICSID Konvansiyonuna Göre Uluslararasý Tahkim Kararlarý" Serhat Eskiyörük "Devletler ve Devlet Kuruluþlarý Aleyhine Verilen Kararlarýn Ýnfazý" Kahve Arasý 6. Oturum Baþkaný: Þamil Demir (Alternatif Uyuþmazlýk Çözümleri Derneði Baþkan Yardýmcýsý, Ankara Barosu ADR Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi, Avukat) Oturum Türkiye'de Tahkim ve ADR Profesör Dr. Cemal Þanlý "Türkiye'de Tahkim Uygulamasý ve Prosedürü" Yard. Doç. Dr. Mustafa Özbek "Yeni Arabuluculuk Yasa Tasarýsýný ile birlikte Uyuþmazlýk Çözümünün Türkiye'deki Geleceði" Kapanýþ Konuþmalarý Vedat Ahsen Coþar (Ankara Barosu Baþkaný, Avukat) Anthony Connerty (IDR Group) Konferans Kapanýþý IDR GROUP HAKKINDA IDR GROUP Uluslararasý uyuþmazlýk çözümü uzmanlarýndan oluþan bir gruptur. Grup üyeleri, birçok ülkeden avukatlar, hakemler ve diðer profesyonellerden oluþmaktadýr. Grup üyeleri Devletlerlerin taraf olduðu Uluslararasý Adalet Divaný, Lahey Daimi Tahkim Mahkemesi, Uluslararasý Deniz Mahkemeleri gibi kurumlarda Hakimlik, Tahkim Hakemliði, Avukatlýk görevlerinde bulunmuþtur. IDR Group kar amacý gütmeyen bir organizasyondur. Grubun baþkanlýðýný Anthony Connerty yapmaktadýr.

5 10 January: DAY 2 Chairperson of Session 5 Özcan Çine (Union of Turkish Bar Associations, Head of Legal Department, Attorney at Law) Session 5 The Enforcement of Awards Profesör Guido Carducci "International Arbitral Awards under the New York and ICSID Conventions" Serhat Eskiyörük "The Execution of Awards against States and State Entities" Coffee Break Chairperson of Session 6: Þamil Demir (Vice President of Ankara ADR Association, Member of Ankara Bar ADR Center) Session 6 Arbitration and ADR in Turkey Professor Cemal Þanlý "Arbitration practice and procedure in Turkey" Dr. Mustafa Özbek "The future of dispute resolution in Turkey following the new Mediation Act" Closing Remarks Vedat Ahsen Coþar (Attorney at Law, President of the Ankara Bar Association) Anthony Connerty (IDR Group) Closing of the conference About the IDR Group THE IDR GROUP is a small group of international dispute resolution specialists. The Group was launched in April 2008 at a Reception in the Houses of Parliament. The membership of the Group is made up of arbitrators, lawyers and other professionals from a number of countries around the world. The experience of the Group reaches into the State level of international dispute resolution - various members have sat as Judges and Arbitrators in the International Court of Justice and the Permanent Court of Arbitration in The Hague, and in the International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg. Within the Group is a Panel of Consultants: experts in fields relevant to international dispute resolution such as petroleum, mining, metals and international affairs. The head of the Group is Anthony Connerty idrgroup.org

6 Yabancý Konuklarýmýz Hakkýnda Giovanni de Berti Ýtalya Barosu ve Gray's Inn, Ýngiltere Barosu, Ýtalya ve Ýngiltere Barolarýna kayýtlý avukat. Tahkim Kurumu (CIARB) Arabuluculuk Komisyon Baþkaný görevleri dýþýnda; Milan ve Hong Kong Tahkim Enstitülerinde çeþitli görevlerde bulunmaktadýr. Milan merkezli De Berti Jacchia hukuk þirketinin kurucu üyesi olup, tahkim ve arabuluculuk konularýnda geniþ bilgi ve deneyime sahiptir. Anthony Connerty IDR Group baþkaný, Ýngiltere Barosuna kayýtlý avukat (barrister) ve çeþitli enstitüler tahkim hakemi. Tahkim Kurumu (CIARB) Londra Yönetim Kurul üyesidir. Birleþik Krallýk Mahkemeleri tarafýndan atanmak suretiyle Londra Arabuluculuk Kurumu' nun kurulmasýný gerçekleþtirmiþtir. Ýngiltere, Avrupa, Afrika, Ortadoðu ve Çin de tahkim ve arabuluculuk konularýnda çeþitli konferanslar vermiþtir ve Abu Dabi, Kahire, Çin, Hong Kong, New York Nijerya, WIPO vs uluslararasý hukuk kurumlarý üyesidir. Ayrýca Manual of International Dispute Resolution kitabýnýn yazarýdýr. John Tackaberry Birleþik Krallýk Kraliyet Hukuk Danýþmaný, Avukat ve Hakem. Queensland University of Technology de Ýnþaat Hukuku ziyaretçi Profesörlüðü dýþýnda yine Ýngiltere, Kaliforniya, Hong Kong ve Malezya Barolarýna kayýtlý avukatlýk yapmaktadýr. Ayrýca, Birleþmiþ Milletler Tazmin Komisyonu eski üyeliði, CIARB Tahkim Kurumu eski Baþkaný, Ýnþaat Hukuku Kurulu kurucu baþkanlýðý ve Avrupa Ýnþaat Hukuku Kurumu eski baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Yine ünlü "Handbook of Arbitration Practice" kitabinin da editörüdür. Profesör Munir Manurizzaman Enerji, Petrol ve Dogal Kaynaklar Hukuku Merkezi (CEPMLP) Dundee Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi. Enerji, Petrol ve Doðal Kaynaklar Merkezi'nden, çeþitli ülke Üniversitelerde Profesörlük yapan, Londra, Paris, Strazburg, Teksas vs Tahkim Kurumlarý üyesi, Bangladeþ Baþkanýnýn Dýþiþleri Danýþmanlýðý görevlerinde bulunmuþ ve enerji hukuku uzmanýdýr. Uluslararasý Ticaret Odasý Dünya Ticaret Hukuku Komisyon üyesi olup, OGEL Asya Enerji Hukuku ve TDM Asya Uyuþmazlýk Çözümü, Oil, Gas and Energy Law Intelligence (OGEL), Transnational Dispute Management (TDM) ve benzeri hukuk yayýmlarýn editörlüðü görevlerinde bulunmaktadýr. Ýngiltere Portsmouth Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araþtýrmalar Bölüm Baþkanlýðý dýþýnda Londra Üniversitesi Queen Mary, Kanada Western Ontario, Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde profesörlük görevlerinde bulunmuþtur. Profesör Guido Carducci UNESCO Uluslararasý Standartlar Bölümü eski Baþkaný Guýdo Carduccý Pariste Hukuk Profesörlüðü yapmaktadýr. Roma ve Paris Barolarýna kayýtlý avukatlýk dýþýnda, ICC baþta olmak üzere çeþitli tahkim enstitülerde tahkim hakemi görevlerinde bulunmuþtur. Reza Mohtashami Reza Mohtashami Ýngiltere Barosuna kayýtlý olarak avukatlýk ve Freshfields Uluslararasý Tahkim Departmaný Ortadoðu sorumlusu olarak görev yapmaktadýr.yatýrým, enerji ve telekom uyuþmazlýklarý üzerine uzmanlaþmýþtýr. "ICSID - Procedural Issues" kitabý dahil olmak üzere bu konularda çeþitli eserleri bulunmaktadýr. Yine "Global Arbitration Review" editör yardýmcýlýðý ve Dubai Uluslararasý Finans Merkezi'ne Tahkim Kanunu deðiþikliði hususunda danýþmanlýk hizmetlerinde bulunmaktadýr

7 About Our Foreign Guests Giovanni de Berti Giovanni de Berti is a member of the Italian Bar and was called to the English Bar. He is a founding partner of the De Berti Jacchia law firm in Milan. Attorney, party - appointed arbitrator, sole arbitrator and Chairperson of arbitrations tribunals in various parts of the world. Attorney and mediator in institutional and ad hoc mediations. Anthony Connerty Head of IDR Group. Anthony Connerty is a Barrister in practice in London. He has acted as Advocate and Arbitrator in major international commercial arbitrations in multi-million U.S. dollar claims: in the UK, the US and China under the Rules of the ICC, LCIA, AAA/ICDR, LME and ad hoc (including arbitration under the UNCITRAL Rules). He has sat as arbitrator in international arbitrations involving Turkish parties. He has acted as Advocate and Mediator in international mediations in the UK, China and Singapore. John Tackaberry Barrister in practice in London, has extensive experience in building and civil engineering work; energy and natural resources; joint ventures; consortia cooperation; commercial arbitration; commercial shipping; commodity and international arbitration. He has expertise in international disputes throughout Europe, the USA, the West Indies, Africa, Hong Kong, Singapore, Malaysia, India and South America. He is heavily involved in ICC arbitrations. Professor Munir Manurizzaman Professor of International and Business Law, University of Portsmouth. Honorary Fellow, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, Scotland. He has worked as an international arbitration law expert / consultant in high-profile ICSID and ICC cases, and as an International Legal Consultant to governments, state-owned enterprises, multinational corporations and multinational law firms. Professor Guido Carducci Guido Carducci is a Law Professor in Paris. He is a member of the Rome and Paris Bars. International Arbitrator in ICC and ad hoc arbitration proceedings. He is an Arbitrator and Conciliator on World Bank ICSID Panels for the Italian government. Former Chief of the International Standards Section of UNESCO. Reza Mohtashami Reza Mohtashami is a qualified solicitor of the Supreme Court of England and Wales and is admitted before the courts of the DIFC. He is counsel in Freshfields international arbitration group in Paris and Dubai offices. He specialises in investment treaty arbitration and disputes in the energy and telecoms industries. He has published several articles on international arbitration, including a handbook on ICSID - Procedural Issues. He is also a member of the editorial board of the Global Arbitration Review and a member of the working group advising the Dubai International Financial Centre (DIFC) on the amendment of its arbitration law.

8 TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ Barýþ Manço Caddesi Sokak No: Balgat / Ankara Tel: ( ) (Pbx) Faks: ( ) web: e-posta:

ULUSLARARASI UYUÞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE USUL, UYGULAMALAR ve GÜNCEL SORUNLAR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION: PRACTICE, PROCEDURE and PROBLEMS Ankara, Türkiye 9 Ocak 2009 09.30-17.15 10 Ocak 2009 09.30-13.00

Detaylı

What we say about the firm's legal practice in Turkey:

What we say about the firm's legal practice in Turkey: What we say about the firm's legal practice in Turkey: Group Law Firm has built a strong record acting on all sides of privatisation transactions, particularly in energy, commodities and industrial sectors.

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar

Turkish Desk - Türkiye Masası. Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar Building bridges for better business Kapılar açar köprüler kurar Personal and pragmatic Economic reforms in Turkey have given the investment

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

GROUP LAW FIRM OVER THE LAST YEARS

GROUP LAW FIRM OVER THE LAST YEARS GROUP LAW FIRM OVER THE LAST YEARS Our team renders full range of legal services in Turkish, English, German and French languages, and cooperates with a wide range of international network of well-known

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

GROUP LAW FIRM. www.grouplaw.com.tr. ICQ5: Overral Law Firm of the Year in Turkey. CorporateINTL: Law Firm of the Year in Turkey

GROUP LAW FIRM. www.grouplaw.com.tr. ICQ5: Overral Law Firm of the Year in Turkey. CorporateINTL: Law Firm of the Year in Turkey GROUP LAW FIRM We have been awarded as the PPP Law Firm of the Year, Projct & Project Finance Law Firm of the Year, Overal Law Firm of the Year. Our team renders full range of legal services in Turkish,

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 2 Year 2014 Volume 3 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Att. As. Prof. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (LL.D., LL.M.)

Att. As. Prof. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (LL.D., LL.M.) Att. As. Prof. Dr. Ahmet T. KEŞLİ (LL.D., LL.M.) Vice-Chairman, United Nations International PPP Centre of Excellence Chairman of the Board, International PPP Platform Turkey As.Prof.Dr. of Commercial

Detaylı

Islamic Capital Markets: Sukuk & Securitization

Islamic Capital Markets: Sukuk & Securitization Islamic Capital Markets: Sukuk & Securitization CIFA Certified Islamic Finance Analyst Program Dünyada ve Türkiye de yükselen İslami Finans ve SUKUK alanında profesyonel olarak yerinizi almak için Sertifikalı

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change Introduction Social Entrepreneurship for Social Change Conference Committee Organization edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Besides the companies listed on the cover of this booklet,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

MEDENÎ USÛL ve İCRA - İFLÂS HUKUKÇULARI TOPLANTISI - IX

MEDENÎ USÛL ve İCRA - İFLÂS HUKUKÇULARI TOPLANTISI - IX TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MEDENÎ USÛL ve İCRA - İFLÂS HUKUKÇULARI TOPLANTISI - IX HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK Ankara 15-16 Ekim 2010 Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 215 Türk Medenî Usûl ve İcra

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

Adres : camlica Mah. Ahmet Taner KiIaIi Cad. No:57/C D:2 16110, Nilüfer, Bursa Tel : 0.224.453.4530 Cep : 0.533.611.9433 Email : bennar@gmail.

Adres : camlica Mah. Ahmet Taner KiIaIi Cad. No:57/C D:2 16110, Nilüfer, Bursa Tel : 0.224.453.4530 Cep : 0.533.611.9433 Email : bennar@gmail. AV. BENNAR BALKAVA, LL.M., MCIArb Bursa Barosu üyesi (2013 -) Bursa Barosu Tahkim Komisyonu Bakani (2014 -) Istanbul Barosu Uyesi (2001-2013) Chartered Institute of Arbitrators (ClArb - Tahkim Hakemleri

Detaylı

Ass. Prof. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Ass. Prof. Dr. Cafer EMİNOĞLU Ass. Prof. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of Commercial Law --- Vice Dean PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012 02 Ýçindekiler Index 03 06 07-09 10-11 12-15 18-19 20 21-42 2012'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim

Detaylı

4th Annual Energy Forum 4. Uluslararası Enerji Forumu

4th Annual Energy Forum 4. Uluslararası Enerji Forumu 4th Annual Energy Forum 4. Uluslararası Enerji Forumu Where Global Energy Connects... Where Global Energy Connects... Special thanks to IICEC Co-Chairs and Members... IICEC 4th ANNUAL ENERGY FORUM TOWARDS

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸2. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸2. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ENERJİDE SİBER TEHDİT

ENERJİDE SİBER TEHDİT HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE OCAK 2015 SAYI 26 - JANUARY 2015 ISSUE 26 ENERJİDE SİBER TEHDİT CYBER THREAT IN ENERGY FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ www.hazarworld.com

Detaylı