"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak""

Transkript

1 Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile firmalarýn teklifleri arasýndan ki büyük fark. Bu durumun inþaatý en az bir yýl daha geciktirmesinden korkuluyor. 3 TE Avukat adaylarýna staj sonrasý "yeterlilik sýnavý" geliyor Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. 5 TE 40 KURUÞ Eski Cumartesi Pazarý Parkýnýn yeni ismi belli oldu "Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak" Çorum Belediyesi tarafýndan eski Cumartesi Pazarýna inþaat edilen parkýn ismi belli oldu. Parka isim konulmasý ile ilgili konu dün yapýlan Belediye Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. 3 TE ÝHL öðrencileri Hitit Üniversitesini tanýdý Türkiye'nin 9 farklý ilinde öðrenim gören Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) son sýnýf öðrencileri Çorum ÝHL öncülüðünde Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük Konferans Salonunda öðrencilere Mesleðe Hazýrlanma ve Yetiþtirme semineri verildi.öðrencilere üniversite hakkýnda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþarýlar diledi. 5 TE ODTÜ'de yaþanan zorbalýða tepki! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çatal yayýnladýðý basýn açýklamasýnda ODTÜ'de kayýt için gelen öðrencilere yapýlan baskýlara tepki gösterdi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) baþörtülü öðrencilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik müdahalenin akýllara durgunluk verdiðini belirten Kadir Çatal... 2 DE Çorum Belediye Meclisi Binevler bölgesinde yeni imar planýný onayladý. Konu dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda güdeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandýðýný söyledi.bölgede mahkemenin verdiði karar doðrultusunda deðiþiklik yapacaklarýný dile getiren Külcü, "Burasý 2005 yýlýndan beri deðiþik sebeplerde davalýk olan bir bölge ve bu bölgede çok sayýda vatandaþýmýz yaþýyor. Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak Halk Saðlýðý Haftasý'nda halka su ikramý Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda stant açtý. Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç'ýn da bulunduðu stantta, haftanýn önemini vurgulamak amacýyla halka saðlýk ile ilgili broþürler ve su daðýtýldý. 6 DA 3 TE 7 DE Islah projesi meyvelerini vermeye baþladý Ortaköy üzümcülüðü destek bekliyor Bað alaný büyüklüðü bakýmýndan Türkiye'de 17. sýrada yer alan Çorum'da baðcýlýk faaliyetlerinin daha da geliþtirilmesi adýna bir dizi çalýþmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde de baðcýlýk faaliyetlerinin artýrýlmasý adýna bazý projeler hayata geçirildi. 7 DE Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ "Halk Elinde Koyun Keçi Islahý Projesi" kapsamýnda üreticileri denetledi. Çorum'da uygulanan Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah Projesi kapsamýnda yapýlan sürü kontrollerini Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý tarafýndan yapýldý. 4 TE Ýnsaný Yardým Platformu'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret 5 TE YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek 3 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER ODTÜ'de yaþanan zorbalýða tepki! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çatal yayýnladýðý basýn açýklamasýnda ODTÜ'de kayýt için gelen öðrencilere yapýlan baskýlara tepki gösterdi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (OD- TÜ) baþörtülü öðrencilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik müdahalenin akýllara durgunluk verdiðini belirten Kadir Çatal, "Temelde birey olarak ayný haklara sahip olduðu arkadaþlarýna karþý bazý kendini bilmezlerin tahakküm etmeye kalkmasý, zorbalýða soyunup onlarý taciz etmesi hadisesi sýradan bir olay deðildir. Ülkemizde gezi olaylarý ile baþlatýlan ve her fýrsatta çýkarýlmaya çalýþýlan kargaþa ve kaosa bilim yuvalarýnýn alet edileceðine daha önce dikkat çekilmiþti. Öðrencilerin en son mezuniyet törenlerinde, "bu daha baþlangýç, mücadeleye devam" pankartý arkasýnda yürümesine fýrsat veren üniversite yönetiminin hoyratlýklarý bazý marjinal gruplarýn küstahlýklarý ile birleþince ortaya çýkan görüntü toplumu kaygýlandýrmaktadýr. Türkiye bir hukuk devletidir ve kamuyu yönetmek üzere emanet edilen görevleri kötüye kullananlar da, baþkasýnýn haklarýna tecavüz etmeye çalýþanlar da suç iþlemektedirler" dedi. Eðitim ve öðrenim görme hakký ile inanç, düþünce ve kanaat özgürlüðünün, gerek insan haklarýna iliþkin uluslararasý hukuk sözleþmelerinde gerekse anayasada temel bir hak olarak ifade edildiðinin altýný çizen Çatal, "Hiç kimsenin bu hakký engellemeye imtiyazý bulunmamaktadýr. Kamu kaynaðýný kullanan, 73 milyon insanýn vergileriyle finanse edilen devlet üniversiteleri, ne üniversite yöneticilerinin ne üniversite personelinin ne de üniversite öðrencilerinin malýdýr. Kamu üniversiteleri halka aittir. Bu itibarla kimsenin, kamu üniversitelerini kendi þahsi malý, kendi ideolojisinin 'kurtarýlmýþ bölgesi' gibi görme ve davranma hakký yoktur. Sahip olduðu ifade özgürlüðünü, kýlýk-kýyafet özgürlüðünü ve eðitim-öðrenim hakkýný baþkalarýndan esirgeyenlerin sahip olduðu düþünce ancak ve ancak þovenist bir ideolojinin ürünü olabilir. Bu düþünce yapýsýyla malul olanlarýn insanlarýn, evrensel hukuktan ve anayasadan kaynaklanan haklarýnýn kullanýlmasýna engel olmaya kalkýþmalarý kabul edilemez. Yapýlan çirkin saldýrý, üniversiteye kayýt yaptýrmaya gelen öðrencilerin bu iþlemlerini engellemeye ve fiilen ortadan kaldýrmaya dönük bir hareket olduðundan 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin eðitim ve öðretimin engellenmesi kapsamýna girmekte ve suç teþkil etmektedir. Yine bu saldýrýnýn, sýrf baþörtü öðrencilere yapýlmasý, bu öðrencilerin hedef gösterilmesi, kýlýk-kýyafetleri sebebiyle kayýt yapmalarýnýn engellenmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 115. maddesinde tanýmlý "inanç, düþünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçunu oluþturmaktadýr. Bu çirkin saldýrýya maruz kalarak, kayýt yaptýrmalarý engellenen, inançlarýndan ve kýlýk-kýyafetlerinden dolayý tartaklanan, aþaðýlanan öðrencilere ve velilerine Eðitim- Bir-Sen olarak, yasal haklarýnýn kullanýlmasý noktasýnda hukuki destek saðlamaya hazýr olduðumuzu belirtiyoruz. ODTÜ'de yaþanan zorbalýk karþýsýnda tahriklere kapýlmayýp saðduyulu davranan baþörtülü kýzlarý tebrik ediyor, ODTÜ yönetimini, görevini yapmaya ya da YÖK dâhil yetkili makamlarý ODTÜ yönetimi hakkýnda gereðini yapmaya davet ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:06 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:20 Akþam : 19:13 Yatsý : 20:34 AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda... 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 36. Hafta Bir kimse bir bidat meydana çýkarsa veya bir bidati iþlese, Allahü teâlânýn,meleklerin ve bütün insanlarýn lâneti,onun üzerine olsun! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK HAVA DURUMU Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: "Özür durumu atamalarý maðdur kalmayacak þekilde yapýlmalý" Yýl: 9 Sayý: 2573 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Mesut Karaca özür durumuna baðlý yer deðiþikliði talep edip atamasý yapýlmayan öðretmenlerin maðduriyetinin giderilmesi gerektiðini söyledi. Konuyu Genel Baþkan Ahmet Gündoðdu'nun hafta baþýnda Milli Eðitim Müsteþarý Yusuf Tekin ile yaptýðý görüþmede yeniden gündeme getirdiðini kaydeden Karaca, "Bunun üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý bir çalýþma baþlatmýþ sendika yöneticilerimizin de ýsrarlý takibi sonucu Milli Eðitim Bakan Sayýn Nabi Avcý Eskiþehir'de öðretmenlerin özür maðduriyetlerinin giderilmesi için ellerinden geleni yaptýklarýný ve bunun için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Sorunun tamamen çözülmesi için Bakanlýðýn becayiþ, il/ilçe veya büyük okullara ihtiyaç fazlasý öðretmen verilme dâhil bütün alternatifleri deðerlendirme önerisinde bulunuyoruz. Özellikle il içinde farklý ilçelerde 200 km mesafe de çalýþan eþler bulunmaktadýr. Bu eþlerinde aile bütünlüðü saðlanmalýdýr. Eðitim Bir Sen olarak sadece il dýþý özrünün dikkate alýnmasýnýn yetersiz olacaðýný, il içi özür talebinde bulunan öðretmenlerin taleplerinin karþýlanmasýnýn öðretmenlerin mesleki verimi açýsýndan önemli olduðunun altýný çiziyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðýna, taleplerimiz doðrultusunun çözüme yönelik atmaya çalýþtýðý olumlu adýmlardan dolayý teþekkür ederken, bir tane bile maðdur kalmayacak þekilde þartlarý zorlamasýný öneriyoruz" dedi. Yasin YÜCEL YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mahmut kýzý Nuray Baþbölük TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,057 2,069 EUR 2,696 2,713 STERLiN 3,19 3,24 JPY YENi 0,0208 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: AKSOY ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Meclis, itirazý reddetti Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile firmalarýn teklifleri arasýndan ki büyük fark. Bu durumun inþaatý en az bir yýl daha geciktirmesinden korkuluyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan eylül ayý Belediye Meclisi toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamada bulundu. Çorum Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin birlikte kurduklarý Çorum Çevre Belediyeler Birliði tarafýndan 6 yýldýr çalýþmalarý yürütülen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesi üzerinde çalýþmalarýn titizlikle yürütüldüðünü belirten Baþkan Külcü, "Geçtiðimiz haftalarda tesisin inþaatý için firmalardan teklifler alýndý ve ilk incelemeler tamamlandý. 16 milyon 900 bin Avro yaklaþýk maliyetle yapýlan ihaleye 4 firma teklif verdi. Ýhale de verilen en düþük teklif ise 20 milyon 700 bin Avro oldu. Yetkililer þu an son bir deðerlendirme yapýyor. Burada iki ihtimal var. Birincisi ihalenin onaylanmasý ve projenin hayata geçmesidir. Diðeri ise ihalenin yeniden deðerleme yaparak yeniden gerçekleþtirilmesidir. Bu da zaman kaybýna neden olur. Ayný þey Konya Büyükþehir Belediyesinin baþýna geldi ve bir yýl geçmesine raðmen ihale hala yapýlmadý. Avrupa Birliðinde iþler çok yavaþ iþliyor. Hatta bizim bürokrasiden daha yavaþ iþliyor" dedi. Fatih AKBAÞ Eski Cumartesi Pazarý Parkýnýn yeni ismi belli oldu Çorum Belediyesi tarafýndan eski Cumartesi Pazarýna inþaat edilen parkýn ismi belli oldu. Parka isim konulmasý ile ilgili konu dün yapýlan Belediye Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. AK Partili meclis üyeleri Çetin Özdaþ ve Ýsmail Akgöz meclis toplantýsý öncesinde eski Cumartesi Pazarýna yapýlan parka "Hünkar Hacý Bektaþ Veli" isminin verilmesini teklif ettiler. Ýsim teklifi yapýlan oylama oy birliði ile kabul edildi. Belediye Meclisinin dün yapýlan eylül ayý toplantýsýnda satýþý yapýlan belediye benzinliðinin bulunduðu alan ile ilgili gerçekleþtirilen imar deðiþikliðine itirazlar görüþülerek karara baðlandý. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konunun belediye baþkaný ve meclis üyeleri ile alakasýnýn olmadýðýný kaydederek, "Konu tamamen iki kiþi arasýnda geliþti. Ýhalede her iki arkadaþ da yarýþtý birisi daha sonra çekildi. Bu tartýþmalarda belediyenin de adý da geçiyor. Biz o arazide imar planý deðiþikliði olabileceðini ihale þartnamesine koyup açýkça ifade etmiþtik. Ýmar Kanununda 7 metrenin altýnda taþýt trafiðine açýk yol olmuyor. Ancak yaya yolu olabiliyor. Meclis aldýðý bir kararla buna son verdi" dedi. Yapýlan oylama da Belediye Meclisinin bölgede yaptýðý imar planý deðiþikliðine itiraz oy çokluðu ile reddedildi. Fatih AKBAÞ "Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak" Çorum Belediye Meclisi Binevler bölgesinde yeni imar planýný onayladý. Konu dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda güdeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandýðýný söyledi.bölgede mahkemenin verdiði karar doðrultusunda deðiþiklik yapacaklarýný dile getiren Külcü, "Burasý 2005 yýlýndan beri deðiþik sebeplerde davalýk olan bir bölge ve bu bölgede çok sayýda vatandaþýmýz yaþýyor. Ne yazýk ki Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandý. Herkesin elbette yaptýðý ortaya koyduðu bir esere saygý duyulmasýný bekleme hakký var. Ama Çorumlular olarak bizimde yada farklý bir yerde ki herhangi bir vatandaþýnda yýllarýnda o günün ihtiyaçlarýna o günün yaþam þekline göre tanzim edilmiþ alanlarda yaþamaya zorlanmasý gibi bir durumda asla kabul edilemez. Burada tamamen maddi kaygýlarla ticari kaygýlarla eser sahibi bir dava açmýþ ve çok talihsiz biz þekilde ve bir utanç vesikasý olarak bu davayý takip edenlerin boynunda asýl olarak kalacak. Çorum'dan birileri de ne yazýk ki alet olmuþtur, kendilerini kullandýrmýþlardýr. Keþke bunu Ýstanbul'dan Ankara'dan gelen avukatlar takip etselerdi. Onlara söyleyecek sözümüz "keþke yapmasaydýnýz" olurdu. Ama Çorum'dan birileri üç lira beþ lira on lira ne ise (paranýn kýymeti yok) para kazanacaðým diye orada ki insanlarýn huzurunu bozmuþlardýr. Binevlerde ki insanlarýn yaþam seviyelerinin gelir seviyelerinin ne olduðunu hemen hemen Çorum'da yaþayan herkes bilir. O insanlarýn yaptýklarý balkondan, evlerinin önüne çektikleri bir duvardan "senden 2 bin lira senden 4 bin lira senden 5 bin lira alacam" diye adeta Medine dilencisi gibi kapý kapý ihbarname daðýtan adamlar ne yazýk ki Çorum'a bu talihsiz süreci yaþattýlar. Ve geldiðimiz noktada bilirkiþi "Ortada korunmasý gerekli bir eser var ise telif haklarý yasasýna göre buranýn bozulmasýna izin veren belediyedir. Kiþinin belediyeye tazminat davasý açma hakký vardýr. Ama belediyenin yapmýþ olduðu plan deðiþikliðine inanarak güvenerek orada kendisini ev yapmýþ olan veya mevcut evinde deðiþiklik yapmýþ olan vatandaþýn herhangi bir dava da hasým olarak gösterilmesi doðru deðildir" þeklinde raporlar vermiþtir. Ve bu raporlara dayanarak raporlarýn bir kýsmý da Ýdare Mahkemesinde belediyenin lehine sonuçlanmýþtýr. Biz bu aleyhe biten davalarýn sonucu olarak plansýz kalan alanda belediye olarak bir ay içinde plan yapmak durumundayýz. Biz þimdi tekrar eski haliyle orayý planlý bölge haline getireceðiz. Bundan sonrasý ile ilgili tekrar hukuki durumlar sözkonusu olursa yargýya intikal ederse 'lehimize veya aleyhimize karar çýkar' bunlarýn hiçbirini tabi bugünden bilmek mümkün deðildir" diyerek sözlerini tamamladý.baþkan Külcü'nün yaptýðý deðerlendirmenin ardýndan Binevler bölgesinde revizyon imar planý deðiþikliði oy çokluðu ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Baþkan Külcü'ye stadyum arsasýna satýþ yetkisi Çorum Belediyesi tarafýndan yeni terminal karþýsýna yapýlacak olan spor kompleksi için mevut stadyumun bulunduðu arazi satýlacak. Bunu için belediyeye satýþ izni verildi. Konu dün yapýlan Belediye Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Baþkan Muzaffer Külcü, spor kompleksinin inþasý için iki kez deneme yaptýklarýný ancak ihalelere giren olmadýðýný ifade ederek, "Durumu Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ilettik ve arazileri satarak yeni tesisleri yapmak konusunda anlaþtýk. Bu kapsamda mevcut tesislerin bulunduðu alaný satacaðýz. Satýþ için de meclisin yetki vermesi lazým" dedi. Yapýlan oylamada mevcut tesislerin yer aldýðý alanýn satýþý için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yetki verildi. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý tarihler ve saatleri ile etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihlerinde saatleri arasýnda: Karaboya, Örençik, Demirörren, Karapürçek, Maksutlu, Baðözü, Gökçedoðan, Köprübaþý, Saraycýk, Karacaoðlan, Sinanözü tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu, Boztepe ve Kýþla köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan,Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Akyazý, Dutçakallý, Erdek, Acýpýnar, Aðcaðýz, Cerit köyü ve Mahallesi, Öksüzler köyü ve Büklüce Mahallesi.

4 HABER 4 Islah projesi meyvelerini vermeye baþladý Bilge ailesinin acý günü Osmancýk'ýn tanýnmýþ ve sevilen simalarýndan merhum Hacý Bahattin Bilge'nin eþi Sündüs Bilge vefat etti.dün aniden rahatsýzlýðýnýn artmasý sonucu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Sündüs Bilge bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.medya Konseyi Genel Baþkaný Ýþadamý Selim Bilge ve Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný, Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge ile Mualla Kumral, Kadriye Yaþar ve merhume Hatice Temiz'in annesi olan Sündüs Bilge 84 yaþýnda hakkýn rahmetine kavuþtu.sündüs Bilge'nin cenazesi bugün Cuma namazýna müteakiben Osmancýk Ulucami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ "Halk Elinde Koyun Keçi Islahý Projesi" kapsamýnda üreticileri denetledi. Çorum'da uygulanan Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah Projesi kapsamýnda yapýlan sürü kontrollerini Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý tarafýndan yapýldý. Sungurlu Ýlçesine baðlý köylerde Proje Lideri ve Veteriner Hekimlerin yaptýðý tespit çalýþmalarýný yerinde inceleyerek sürü sahipleriyle proje hakkýnda görüþen Ermiþ, çok kýsa bir zaman önce baþlayan ýslah projesinin etkilerini göstererek doðum aðýrlýðýnda, ikizlik oranlarýnda ve karkas aðýrlýðýnda yüzde 20-25'lere varan artýþlar saðlandýðýný, projenin yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Haber Servisi Kan baðýþý kampanyasýna destek Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk'ta kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Gerçekleþtirilen kampanyalara her seferinde kan vererek destek olan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yine kan baðýþýnda bulunarak tüm Osmancýk halkýný kan baðýþýnda bulunmaya davet etti. Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan Kan Baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Ýki gün süren kampanya kapsamýnda Belediye önünde Kýzýlay Týrýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyen vatandaþlara yetkililer tarafýndan kan baðýþýnýn önemi konusunda bilgiler sunuldu. Kan baðýþý kampanyasýna Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve belediye personeli de destek vererek kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Baþkan Yazýcý ise, "Kan acil deðil bir ihtiyaçtýr. Vermiþ olduðumuz kan bize dönüyor. Ýhtiyacýmýz olduðunda kullanýyoruz. Ýhtiyaç olmayý beklemeden önce de alýnan her kan saðlýklý olmamýzý, saðlýklý yaþamamýzý gerçekleþtiriyor. Bu madalya aslýnda bize deðil de, bizim Kýzýlay ekibine vermemiz gerekiyor. Kan verme imkanýný bize sunduklarý için ve ilçemizde de bu kampanyalarý gerçekleþtirdikleri için teþekkür ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL Emeklilerden Özkuba'ta geçmiþ olsun Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Geçirdiði ameliyat sonrasýnda evinde dinlenen Özkubat'ý ziyaret eden Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý geçmiþ olsun dileklerini iletti. Gazi Özkubat ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI GARÝP MÝ KALDIN OKULUM? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Þehirlere göçün baþlamasýyla beraber köylerimiz birer birer boþalmaya baþladý.taþý topraðý altýn diye Büyükþehirlere hücum edildi. Kimisi orada ayaklarý üzerinde kalmayý baþarýp daha iyi imkanlara kavuþurken, kimisi de Ferdi Tayfur'un ''Hadi gel, köyümüze geri dönelim'' þarkýsýný söylemek zorunda kaldý. Çünkü þehirde su para, yol para, hal para, hela para. Maalesef taþ yerinden oynadý bir kere hesabý, dönüþte pek gerçekleþmedi.binan aleyh baba istese de, çocuklar razý olmadý Köylerdeki göçün sillesi öncelikle okullarýmýza vurdu.zira köylerimizde bir veya birkaç öðretmen görev yaptýðý zamanlarda, lojmanlar yetersiz kalýrken, okullarýn bahçesi cývýl cývýlken, milli bayramlar farklý anlam kazanýrken, okullar öðrenci yokluðu nedeniyle kapanmaya baþlayýnca, günden güne viraneye dönüþüverdi.belki ilk zamanlar geri açýlýr zannýyla daha titiz korunmaya çalýþýlýrken, zamanla öðrenci ve öðretmenlerden ümit kesilince okullarda ister istemez viraneleþti. ''Çalýþmayan motor pas tutar'' misali, içinde öðrencisi olmayan okullarýn damýnda baykuþlar örtmeye baþladý. Bacalar tütmedi, kiremitler çatladý, camlar kýrýldý. Bazen de o okulda okuyan babalarýn çocuklarý, torunlarý bilinçsizce zarar veriverdi. Bu durumdaki okullarýmýzýn, sýnýflarýnda, bahçelerinde in cin cirit atýyor.giriþ kapýsýndaki boyasý aðarmýþ tabelasý þehirden gelip bayramdan bayrama önünden geçenlere garip garip bakýyor.belki de lisaný haliyle bir zamanlar ne idiniz, þimdi ne oldunuz diye sitem ediyor.kapatýlan okullarýmýzýn bir kýsmý köyün diðer ihtiyaçlarý için kullanýlýrken, bir kýsmýnýn da seçimden seçime kapýsý açýlýyor.temizlik görüyor Vesselam kapýsýnda tabelasý olup ta, içinde öðrencisi olmayan, virane olmuþ veya olmaya aday okullarýmýzý görünce inanýn içim yanýyor. Geçen intenette köyümün (Osmancýk-seki köyü) okulunun resmini görünce, beni aldý götürdü sene öncesine Ve aþaðýdaki þiiri yazdýrdý garibe. * Sana ne oldu? Böyle okulum, 40 yýl önce, sýnýflarý geç Bahçene bile sýðmazdýk Arkadaþlarla, öðretmenlerimizle Oynadýðýmýz oyunlara doymazdýk. Bazen köyün muhtarý gelirdi, Zihin problemi sorardý da bize Þaþýrýp cevap veremeyince, Ceza verirdi öðretmen hepimize * Allah aþkýna söyle, Sana ne oldu böyle Damýnda baykuþlar ötüyor, Pencerende camlar, Çatýnda kiremitler kýrýk Etrafta in - cin yok Her taraf sessiz Ýmam, öðretmen, polis, Müftü, uzman, mühendis Ýlk defa göndermiþtin ya þehirlere Bir günden bir güne ziyaret edipte, Sana vefa borçlarýný ödediler mi? Söyle! Biliyorum, üzmemek için hep sukut edersin Ey garip okulum! Ama unutma ki, sukut ettikçe, Sende hep benim gibi, kendinden yersin Velhasýl dert büyük ben aciz, haddimi bilirim Sen benim en yaramazlýk yýllarýmda kahrýmý çektin Uzaktan da olsa, önünde saygýyla eðilirim * Yýllanmýþ yaraný tekrar açmak istemezdim Tek edilmiþliðine sessiz de kalamazdým Boþ ver olsun, hiç olmazsa içimi döktüm Özelde sensin, genelde tüm köyler Virane olmuþ, hala oluyor birer birer! Ne garip bir durum deðil mi? Hem þehirleri plansýz doldurduk, Hem de hepimiz þikâyetçi olduk. Sizi bilmem amma, galiba bence, Köylerimize, okullarýmýza birazcýk Vefasýz kaldýk Ýçi boþ diye, dýþýný koruyamadýk Ermiþ'ten Sungurlu'da ziyaretler Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ en son kararname ile Sungurlu Ýlçesine atanan Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ý makamýnda ziyaret ederek yeni görev yerinin hayýrlý olmasýný temenni etti. Ermiþ ve Beyazyýldýz daha sonra Ýlçede sebze üretimi yapan Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan' a ait sebze bahçesinde incelemelerde bulundular. Ýþletme sahibi Ýlyas Özkan verdiði bilgi de sebze bahçesi kurduðunu burada domates, biber, patlýcan yetiþtirildiðini çoðunluk üretimin domates olduðunu ifade etti. Özkan ilçede ilk defa sýrýk domates üretimi yapýldýðýný ve ülke ortalamasýnýn üzerinde verim elde ederek 20 ton/da üretime ulaþtýklarýný, elde edilen ürünlerin komþu illere ve iç pazarda deðerinde alýcý bulduðunu söyledi. Elfaz Ermiþ ise yapýlan çalýþmalar için Ýlyas Özkan' a teþekkür ederek ülke ortalamasý üzerinde verim elde edildiðini ve ürünün oldukça kaliteli olduðunu, iyi tarým uygulamalarýnýn iyi bir örneðinin olduðunu belirterek bahçenin örnek kabul edilerek diðer üreticilere de model olmasýný ve ürün çeþitliliðinin artmasýný temenni etti.

5 HABER 5 Avukat adaylarýna staj sonrasý "yeterlilik sýnavý" geliyor Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Çorum Baro Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz ve Ankara Baro Baþkaný Avukat Sema Aksoy'da Metin Feyzioðlu'dan Baþsavcý Eray'a ziyaret katýldý. Ziyarette Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Baþsavcý Bayram Eray'a iþlemeli tabak hediye etti. Kubilay Kaan YÜCEL Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Çorum Baro Yönetimi ve Ankara Baro Baþkaný Avukat Sema Aksoy'unda yer aldýðý ziyarette konuþan Baro Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'de avukatlar ve Barolar el ele iþ birliði içerisinde çalýþýyor çalýþmaya da devam edecektir" dedi. Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu ise Çorum Barosunu göz bebeði olarak gördüklerini dile getirerek amaçlarýnýn sadece ziyaret deðil "yeni dönemde neler yapabiliriz" için istiþare yapmak olduðunu söyledi. En kýsa zamanda Çorum Barosu idari tesisini hizmete açacaklarýný ifade ederek, "Halkýn savunucusu avukatlýk mesleðini en iyi yerlere taþýmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz göstermeye de devam edeceðiz. Sorunlarýmýzý istiþare ederek ölçüp biçip tartarak hallediyoruz. Hoþgörülü ve el ele herkesi kucaklýyoruz" dedi. Feyzioðlu 2 yýl sonra yapacaklarý genel kurulla ilgili iki önemli maddeyi ele alacaklarýný ifade ederek, "Meslek sorunlarý ile ilgili üzerinde duracaðýmýz genel kurul toplantýsýnda avukatlýk mesleðini daha iyi yerlere taþýma noktasýnda iki önemli hususu görüþeceðiz. Birinci olarak her sene 109 fakülteden mezun veren avukatlarýn günden güne sayýlarý artýyor buda mesleðin cazibesini azalttýðý için stajyer avukatlarýn stajlarýnýn bitmesinden sonra bir deðerlendirmeye alýnýp eðer yeterlilik görülmeyip baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý taktirde ruhsat verilmeyecek. Çünkü avukat savcýnýn hakimin karþýsýna çýktýðý zaman donanýmlý olmasý gerekir. Bir diðer husus ise avukatlar bugün emekli olduklarýnda 875 TL alýyorlar. Avukatlarýn emekli olmaya çocuklarý olmaya hatta ölmeye hakký yok bunun için neler yapabiliriz diye düþüneceðiz. Bizler de mesleklerine katký noktasýnda belirli bir yaþýn üstündekine Baronun ödeneðinde üyelerimize katký sunacaðýz" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'u TRT FM'de anlattý Park ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan Gülabibey Mahallesinde yaptýrýlacak olan parklarýn ihalesi dün gerçekleþti. Belediye tarafýndan Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokakta 497 metrekare, Baðcýlar 60. Sokakta 2300 metrekare, Dumlupýnar 31. Sokakta 1742 metrekare alanda yaptýrýlacak olan parklarýn ihalesine iki firma katýldý. 85 bin 477 lira yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede Ahmet Tuna Ýnþaat 79 bin 900 lira Gükan Akoðlu Mühendislik ise 136 bin lira teklif verdi. Yapýlacak incelemenin ardýndan ihalenin sonucu açýklanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT FM'nin sevilen programý "Gezdim, Gördüm, Sevdim" programýna katýldý. Deniz Sezer'in hazýrlayýp sunduðu programa telefonla baðlanan Baþkan Külcü, Çorum'la ilgili bilgiler verdi. Çorum'un binlerce yýllýk bir tarihe sahip olduðunu ve farklý medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ görülmesi ve gezilmesi gereken bir kent olduðunun belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum'da nereyi kazsanýz oradan tarih fýþkýrýyor. Biz bu medeniyetlerin sahibi deðiliz. Tüm millet adýna onlarýn bekçiliðini yapýyoruz" dedi. Çorum'un ülkedeki ve dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir kent olduðunu ifade eden Baþkan Külcü, "Artýk dünyada ülkeler bir birleriyle rekabet ederken, þehirlerin rekabeti konuþulmaya baþladý. Bizler de þehrimizi kentlerin rekabetinde geride býrakmamak için hem Belediye olarak hem de Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak el ele vererek gayretli bir þekilde çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Çorumlu iþ adamlarýnýn giriþimcilikleri, kazandýklarý paralarý yine kendi memleketlerine yatýrdýklarýna vurgu yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorumlu sanayicilerimizin bu tutumu Çorum'da sanayi kültürünün geliþmesine vesile olmuþtur. Türkiye'de iþsizlik oraný % 10'lar civarýnda iken Çorum'da bu % 5 civarýndadýr. Þehrimizin her tarafýnda fabrika bacalarý tüterek, insanýmýza iþ kapýsý, aþ kapýsý olmaktadýr" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, Çorum yemekleri hakkýnda da TRT FM dinleyicilerine bilgi verdi. Çorum'un kültür ve sanatýnýn yanýnda yemek kültürü bakýmýndan da oldukça zengin olduðunu ifade etti. Külcü, "Ýskilip Dolmasý, Keþkek, Çorum Beþlisi, Çorum Baklavasý ile yemek kültürünün zenginliðini ortaya koymaktadýr. Düðünlerimizde, damat giydirme, kýna geceleri, sinsin oyunu ve Çorum yöresine ait halk oyunlarý ile geleneklerimiz devam etmektedir. Çorum Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuþ gelenek ve göreneklerimizin bizden sonraki nesillere de saðlýklý bir þekilde aktarýlmasý için çeþitli çalýþmalar yapýyoruz. Tüm TRT FM dinleyicilerini Çorum'a davet ediyoruz" dedi. ÝHL öðrencileri Hitit Üniversitesini tanýdý Þanlýurfa STK Ýnsani Yardým Platformu üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Platform Baþkaný Osman Gerem, Platform üyeleri Mehmet Adil Saraç ve Yusuf Mert'in de hazýr bulunduðu ziyarette platformunun kuruluþ amacý ve çalýþmalarý hakkýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye bilgi verdi. Osman Gerem, platformun Suriye'de yaþanan olaylar sonucu Türkiye'ye gelen mültecilere ve Suriye'deki Müslümanlara yardým amacýyla Ýnsaný Yardým Platformu'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret kurulduðunu belirtti. Kurduklarý yardým aðý sayesinde toplumsal sorunlarý fazla büyümeden önlemeye çalýþtýklarýný ifade eden Gerem, bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, Ýslam ülkelerinde Müslümanlara yönelik uygulanan saldýrýlarýn kendilerini üzdüðünü, yaþanan bu dramýn bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini söyledi. Müslüman halka yönelik katliamlarýn Türk Milletini derinden üzdüðünü dile getiren Baþkan Külcü, "Türkiye hiçbir zaman zulümleri ve yapýlan eziyete kayýtsýz kalmamýþtýr. Kardeþlerimizin huzurlu ve mutlu olmasý için çalýþacaðýz. Sizler de böylesine bir oluþumla bir araya gelmiþsiniz. Çok önemli iþler yapýyorsunuz. Allah yardýmcýnýz olsun" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de hazýr bulunduðu ziyarette, Þanlýurfa Ýnsani Yardým Platformu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye Þanlýurfa'ya özgü mýrra takýmý hediye etti. Haber Servisi Türkiye'nin 9 farklý ilinde öðrenim gören Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) son sýnýf öðrencileri Çorum ÝHL öncülüðünde Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük Konferans Salonunda öðrencilere Mesleðe Hazýrlanma ve Yetiþtirme semineri verildi.öðrencilere üniversite hakkýnda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþarýlar diledi. Etkinlikte, yükseköðretim programlarý ve öðrencilere sunulan imkânlardan bahsedilerek, Hitit Üniversitesi'nde öðrenci olmak anlatýldý. Bu etkinlik sayesinde Hitit Üniversitesini daha da iyi tanýma fýrsatý bulduklarýný belirten öðrenciler organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. Ziyaretçi öðrenciler bilgilendirme toplantýsý sonrasýnda Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer eþliðinde ikili görüþmelerde bulunmak üzere Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna geçtiler. Bahadýr YÜCEL

6 HABER TEK 6 Halk Saðlýðý Haftasý'nda halka su ikramý Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda stant açtý. Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç'ýn da bulunduðu stantta, haftanýn önemini vurgulamak amacýyla halka saðlýk ile ilgili broþürler ve su daðýtýldý. Kýlýç, saðlýk hizmetleri ve halk saðlýðý çalýþmalarýnýn, etkisi uzun vadelerde ortaya çýkan, sabýr gerektiren, uzun soluklu çalýþmalarý içerdiðini belirterek, bu uzun soluklu yolda birlikte ilerledikleri tüm vatandaþlara saðlýk dolu günler diledi. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Osmancýk pirincine özel ambalaj talebi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin tercih edilmesi gerektiði çaðrýsýnda bulunarak, çeltik üreticileri ve iþadamlarýný da bu konuda özel ambalajlarla üretim ve satýþ yapmaya davet etti. Ticaret Borsasý, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Tarým ve Hayvancýlýk Çalýþtayý" Osmancýk'ta gerçekleþtirildi. Kanýtemizler Lokantasý'nda Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Üyesi Belediye Meclis Üyesi Erkan Kanýtemiz'in ev sahipliðinde yapýlan toplantýya Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Belediye Meclis Üyeleri, çeltik üreticileri katýldý.toplantýda yaptýðý konuþmada Osmancýk pirincinin kalitesine vurgu yapan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk 97 pirincinin tüm dünyaya ün salan bir üretim hikayesi olduðunu söyledi. Osmancýk 97'nin tescilinde önceki dönem Belediye Baþkanlarý Avni Kýlýç, Serdar Kurþun'a ve öðretim görevlisi Halil Sürek'e teþekkür eden Baþkan Yazýcý, Osmancýk pirincinin tüm ülkeyle birlikte dünyada önemli bir yeri olduðunu belirtti. Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin diðer bölgelerde ekilen pirinçten farklý bir kalite ve lezzete sahip olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Her markette, Türkiye'nin her yerinde Osmancýk pirinci ile satýþlar yapýlýyor. Evet, Osmancýk 97 pirinci tohumundan üretilen pirinçler. Biz Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin tercih edilmesini istiyoruz. Çünkü kalitesi ve lezzeti diðer bölgelerde üretilen Osmancýk pirincinden daha farklýdýr. Bu nedenle gerekirse farklý ambalajlarla 'Osmancýk'ta Yetiþen Osmancýk Pirinci' sloganý ile üreticilerimizin bu þekilde pazara sunum yapmalarýný istiyoruz. Bu nedenle çalýþmalar yapýlmalý" dedi. BAÞKAN YAZICI'DAN DOÐALGAZ ÇAÐRISI Osmancýk'ta yapýlan çalýþmalara da deðinen Baþkan Yazýcý, ilçenin doðalgaza kavuþturulmasý için destek talebinde de bulundu. Daha önceki kampanyada abone olanlarýn Halk Bankasý Ýl Özel Ýdare Hesabýna aboneliklerini taþýmalarý gerektiðini ifade eden Baþkan Yazýcý, "Osmancýk ve Alaca'nýn doðalgazdaki kararlýlýðý ve isteði ile bakanlar kurulu tarafýndan 81 ilde 10 bin nüfusun üstündeki ilçelerle ilgili karar çýktý. Bu karar doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Daha önceki aboneliklerimizi taþýyacaðýz, taþýttýracaðýz ve yeni aboneler bulacaðýz. Osmancýk bu kampanyada da üzerine düþeni yapacaktýr" diye konuþtu. Haber Servisi Eren Er Dershanesi yeni döneme hazýr Eren Er Dershanesi öðrencilerin yaz tatillerini deðerlendirmek amacýyla yaptýklarý üç haftalýk okula hazýrlýk kurslarýný tamamladý. Ýlk iki hafta dershane öðrencilerine uyguladýklarý kursta öðrenciler yeni eðitim ve öðretim yýlýna hazýrlanmýþ olarak baþlama imkaný buldular. Öðrenciler kurs boyunca sorumlu olduklarý ana derslerden dershanenin saðlamýþ olduðu yeni müfredata uygun dokümanlar eþliðinde ders görüp, bol test çözerek de bilgilerini tazeleyip, pekiþtirdiler. Üçüncü hafta ise dershaneye gitme noktasýnda yeterli maddi imkana sahip olmayan veya tatilini deðerlendirmek isteyen öðrencilere kurs imkaný sunuldu. Yoðun bir katýlýmýn olduðu kurs boyunca öðrenciler dershaneli olmanýn imkanlarýndan doya doya yararlandýlar. Öðrencilerin memnun olmasý konusuna özen gösteren Eren Er Dershanesi bu sayede birçok öðrenciye ulaþarak ilköðretim dershaneciliðinde farkýný ortaya koydu. Ayný zamanda velilere deðiþen yeni sýnav sisteminin ayrýntýlarý anlatýldý. Öðrencilerin ücretsiz olarak katýldýðý kurs sonunda ise sýnýflarý dikkate alýnarak sinema gösterimi yapýldý. Veliler bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getirip teþekkür ederek kurslarýn devamýný talep ettiler daha sonra hep birlikte pasta keserek yeni öðretim yýlýnýn baþarýlý geçmesi temennisinde bulundular. Program ikramlarla son buldu. Yasin YÜCEL

7 HABER 7 Ortaköy üzümcülüðü destek bekliyor 11 bin 700 buðday emanette Bað alaný büyüklüðü bakýmýndan Türkiye'de 17. sýrada yer alan Çorum'da baðcýlýk faaliyetlerinin daha da geliþtirilmesi adýna bir dizi çalýþmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde de baðcýlýk faaliyetlerinin artýrýlmasý adýna bazý projeler hayata geçirildi. Ortaköy ilçesinde hazýrlanan proje kapsamýnda 6 dönümlük bað alanýný elden geçirerek, meþhur Hasandede üzümü asmasýndan aþýlayan üretici Hüseyin Yýlmaz, bu çalýþmasýndan olumlu sonuç alýrken üzüm hasadýna baþladý. Hüseyin Yýlmaz, Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýna katýlarak meclis üyelerine baðýndan topladýðý üzümlerden ikram etti. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Çelebi Atmaca'nýn giriþimleriyle il genel meclisinin dünkü oturumuna katýlarak Çorum'daki üzüm üreticileri adýna sesini duyurmaya çalýþan Hüseyin Yýlmaz, yetkililerden özellikle üzüm üreticilerinin elinden tutarak destek olmaya çaðýrdý. Birkaç yýl önce 6 dönümlük baðýný komple elden geçirerek, Hasandede üzümü fidesinden aþýlayan Hüseyin Yýlmaz, ilçede birçok vatandaþýn baðcýlýða yöneldiðini ancak bu çabalarý karþýsýnda yetkilerden gerekli desteði görmediðini bildirdi. Gerek tadý ve gerekse görünümüyle Türkiye'deki birçok üzüm çeþidinden çok daha iyi olan Hasandede üzümünü sadece kiþisel çabalarýyla Ortaköy ilçesinde yetiþtirmeyi baþardýðýný anlatan Yýlmaz, imkan ve destek verilmesi halinde Ortaköy ilçesinin Çorum baþta olmak üzere bölgenin en önemli üzüm üretim merkezlerinden birisi olabileceðini kaydetti. Ortaköy'de üzümcülüðün geliþtirilmesi adýna hazýrladýðý projeyi OKA'ya sunduðunu ancak, projesinin OKA tarafýndan kabul edilmediðini de anlatan Hüseyin Yýlmaz, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðünün bu tip projelere destek verdiðini hatýrlatarak, Ortaköylü çiftçiler olarak kendilerinin de bu desteklerden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'da Toprak Mahsulleri Ofisi buðday merkezi'nde 3 bin 600 ton, Sungurlu'da 5 bin 400 ton, Alaca'da ise 2 bin 700 ton olmak üzere 11 bin 700 buðday emanet býrakýldý. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Ticaret Borsasý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Komisyon raporu hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, tahýl ürünleri üzerinden yapýlan alýþveriþten maliyet hesaplamasý yapýldýðýnda sanayici tüccarýn ve küçük üreticilerin kazançlý çýktýðýný söyledi. Borsada tüccarlar tarafýndan satýþ yapýlmadýðýný ifade eden Aðzýkara, rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Piyasa fiyatlarýnýn açýklanan taban fiyatlarýnýn üzerinde seyretmesi sebebi ile TMO'sine mal akýþý az olmasý sebebi ile borsamýzda tüccarlar tarafýndan alým yapýlmaktadýr. Açýklanan taban fiyata göre alým yapýlmakta olup hazýr mal açýk artýrma ile satýþ yapýlmaktadýr. Ürünün bedeli ayný üreticiye peþin olarak ödenmektedir. Çorum ili merkezimiz de organize sanayi bölgesinde hububat ürünü depolamak için lisanlý depoculuk faaliyeti tiryaki Tarým Ürünleri AÞ tarafýndan yapýlmaktadýr. Lisanslý depolara ürün teslim edip ürün senedi düzenleyen üreticilerimizin ürün senedi karþýlýðýnda kredi kullanmalarý saðlanmaktadýr. TMO emanet buðday merkezi 3600 ton, Sungurlu 5400 ton, Alaca 2700 ton emanet býrakýlmýþtýr. 30 Nisan 2014 tarihi son gündür. Depolarda ürün almak zorundadýr. Tüccar ve çiftçi teslim etmiþ olduðu emanet buðdayýn yüzde 60 ile 70 kredi olarak kullandýrýlýyor. Bu senedi kredi kullanan üreticinin ödeme tarihi tarihli vadesine göre kullandýrýlýyor" Kubilay Kaan YÜCEL Çaðrý Vakfý'ndan Rektör Alkan'a ziyaret Çaðrý Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Çaðrý Eðitim Vakfý olarak insanlýðýn doðru deðerleri benimsemesi için üzerlerine düþen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olduklarýný belirten Çaðrý Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Hamit Gökgöz, üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ifade ederek yeni öðretim yýlýnda Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarý dileklerini iletti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, üniversitedeki bölüm/program sayýsý ve beraberinde öðrenci sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýný açýklayarak üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduðunu ve bunun en somut göstergesinin de öðrenci kontenjanlarýndaki doluluk oranlarý olduðunu ifade etti. Hitit Üniversitesinin bu baþarýsýnda emeði olan herkese teþekkür eden Prof. Dr. Alkan, Çorum'un tüm deðerleri ile birlikte üniversitenin daha da iyi yerlere geleceðine inandýðýný belirtti. Haber Servisi "Çiftçilerin bütün hizmetlerden yararlanmasý için çalýþýyoruz" Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak. Milletvekili Salim Uslu, bugün saat 11.00'da Kontv ekranlarýnda Gazeteci Serdar Arseven'in hazýrlayýp sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýnýn canlý yayýn konuðu olacak. Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen Meclis Toplantýsýnda Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Menderes Aydoðan Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'a baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý plaket takdim etti. Toplantý da konuþan Ýlhan Yýlmaz çiftçilerin faydasýna olan ne varsa büyük bir azimle gerçekleþtirmek için çalýþtýklarýný, sürekli olarak nerde bir yenilik ve geliþme varsa takip ettiklerini ve projelerinin devam edeceðini açýkladý ve çalýþmalarý ile ilgili kýsaca bilgiler verdi. Ziraat Odasý olarak yaklaþýk 5-6 aydýr çalýþmalarýný yürüttükleri OKA projesinden olumlu sonuç aldýðýný ve proje çalýþmalarýna baþladýðýný söyledi. OKA' dan geçen hibe destekli projenin adýnýn "Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi" olduðunu kaydeden Yýlmaz, "Bu proje sonucunda çiftçilerden alýnan sütler çeþitli þekillerde deðerlendirilecek. Toplanacak olan sütler Ziraat Odasý bünyesinde kurulacak tesiste peynir, yoðurt, tereyaðý gibi süt ürünlerine dönüþtürülerek pazara sunulacak. Bu proje sayesinde hem çiftçilerimizin ürettikleri sütü deðerlendirmiþ olacaðýz hem bir istihdam yaratacaðýz hem de ilçemize bir katma deðer katacaðýz" þeklinde konuþtu. Baþkan Ýlhan Yýlmaz, " Biz bu projeleri çok zor bir süreç sonunda baþarýya ulaþtýrdýk. Çok çalýþtýk ve projelerimiz onay gördü. Biz bu çalýþmayý yaparken sadece çiftçilerimizin kuruluþu olan Ziraat Odasýný kalkýndýrma, daha ileriye götürme ve çiftçilerimize hizmet eden bir kurum haline getirmeyi amaçladýk. Onlardan aldýðýmýz emaneti bir nebze olsun ileriye taþýmak için çalýþtýk. Tabi bunu bütün Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi arkadaþlarým, delegelerimiz, deðerli köy muhtarlarý, deðerli Millet Vekillerimiz ve deðerli çiftçilerimizin destekleri ile baþarýyoruz" dedi. Yýlmaz sözlerini þöyle tamamladý: "Tarým Danýþmanlýðý sistemi kapsamýnda köy köy dolaþarak çiftçilerimize bu sistemi anlatýyoruz ve arzu edenleri kayýt ediyoruz. Çiftçi kayýt sistemine kayýtlý kuru tarla olarak 100 dekar ve üzeri tarlasý olan bütün çiftçilerimiz danýþmanlýk hizmetinden yararlanabilmektedir. Her çiftçimizin bir danýþmaný olacak ve bu danýþmanlarýmýz zaman zaman çiftçilerimize ziyaretlerde bulunarak her türlü sorunlarýna çözüm bulacaklar. Danýþman veteriner hekimlerimiz köy köy gezerek hayvaný olan üreticilerimizin sorunlarýný çözmeye çalýþacaklar. Ayrýca bu sisteme üye olan çiftçilerimize Ziraat Odasýnýn bir hizmeti olarak, toprak analizleri % 50 indirimli yapýlacak, böylece çiftçimiz toprak analizini indirimli yaptýrdýðý gibi ayrýca toprak analiz desteklemesinden de yararlanacak. Ayrýca doðrudan gelir destekleme dosyalarý Ziraat Odasýnda ücretsiz olarak doldurulacak, fotokopi iþlemleri de odada ücretsiz olarak yapýlacak. Biz Alaca Ziraat Odasý olarak çiftçilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceðiz. Bu çalýþmalarýmýzda bizlere desteklerini esirgemeyen siyasilerimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas ve Milletvekillerimiz Sayýn Cahit Baðcý ve Sayýn Murat Yýldýrým'a teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunu kazasýz belasýz bitirmelerinden dolayý mutluyuz. Çiftçilerimizin bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiye'mizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diler, saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi

8 YAÞAM Okul fobisi için önleminizi alýn 8 Dursun maç bileti satarken temelde yanýnda simit satýyormuþ.dursun demiþ ki : -ula temel git bak içeri neler oliyir da.temel maçdan çýktýktan sonra þöyle anlatmýþ: -ortaya bi kabak koyiyler.iki direk koyiyler.o kabak iki direðin arasýna girdiðinde gooooool diye baðriyler.bide utanmadan kisa don ciyiyler. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Anaokulu ve ilkokul birinci sýnýf öðrencileri bu hafta okullarýna baþlayacak. Eðitimci-Yazar Mehmet Azim, okul fobisi ile ilgili hem annebabalara, hem öðretmenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Zambak kültür kitaplarý Yayýn Yönetmeni eðitimciyazar Mehmet Azim, ilkokul birinci sýnýfa baþlayan bazý öðrencilerde okula gitmekte isteksizlik, zorlanma görülebildiðini belirterek, bu konuda hem veliler hem öðretmenler hem de rehber öðretmenler dikkatli olmasý gerektiðini ve sorun büyümeden gerekli önlemler alýnmasý gerektiðini söyledi. Özellikle kaygý bozukluðu olan çocuklarda okul fobisinin daha sýk görüldüðünün altýný çizen Azim, temelinde biyolojik etkenlerin yer aldýðýnýn kabul edildiðini kaydetti. Okulun açýldýðý ilk günlerde, okul bahçesinde bazý mutsuz çocuklarý görülebildiðini, bu öðrencilerin hepsinin okul fobisi olduðu anlamýna gelmediðini vurgulayan Azim, "Ýlk önce çocuk, yakýnlarýnýn yanýnda olmasýný isteyebilir ama zamanla bu talebinden vazgeçer. Yakýnlarýnýn yanýnda bulunmasýný istemesi uzun süreli bir istek ise burada dikkatli olmak gerekir. Okul fobisinde günler geçmesine raðmen çocuk, annesinin sýnýfta veya okulda bulunmasýný ister, yanýndan ayrýlmasýna izin vermez. Kýsa süreli talepleri okul fobisinin dýþýnda tutmak gerekir. Örneðin bir 2 haftada sona eren talepler, korkulacak bir durum olmadýðýný gösterir." bilgisini verdi. Karbonhidrat isteðinin artmasý en önlenemez sýkýntýlarý beraberinde getirse de bu sýkýntýlarý özellikle bir þeker hastasýnýn yaþamasý uzun vadede daha önemli saðlýk sorunlarýna neden olabilir. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar konu ile ilgili bilgiler verdi. KAN ÞEKERÝ DENGESÝ ÖNEMLÝ Þeker hastalarýnda ilk amaç kan þekerinin dengeli olmasýdýr. Dengeli bir kan þekeri, þeker hastalarýnýn yaþam kalitelerini arttýrmasýnýn yaný sýra bu sýkýntý ile sürekli olarak karþý karþýya kalmamalarýný saðlar. Þeker hastalarýnýn tüm besin öðelerini yeterli ve dengeli almasý en önemli faktördür. Yetersiz düzeyde alýnan besin öðeleri gün içerisinde insanlarý özellikle karbonhidratlý besinlere daha fazla yönlendirir. Karbonhidrat isteði belirli mevsim geçiþlerinde ve gün içerisinde düþük karbonhidrat alýmýna baðlý olarak artabilir. Karbonhidrat isteðinin artmasý en önlenemez sýkýntýlarý beraberinde getirse de bu sýkýntýlarý özellikle bir þeker hastasýnýn yaþamasý uzun vadede daha önemli saðlýk sorunlarýna neden olabilir. GÜNLÜK KARBONHÝDRAT ALIMINI DENGELÝ ARTTIRIN Karbonhidrat dengesinin saðlanmasý için þunlara dikkat etmek gerekir. Gün içerisinde besinlerle vücuda alýnmasý gereken karbonhidrat miktarý %50-60 arasýndadýr. Özellikle toplum olarak karbonhidrat ihtiyacýmýzýn büyük bir kýsmýný ekmek, pilav, makarna, tatlýlar ve hazýr gýdalardan almaktayýz. Þeker hastalarý için tatlýlar genelde arka planda olmasý gereken besinler olmasý nedeniyle tercih edilmemelidir. Bulgur pilavý ve ekmek tüketimini ana yemeklerde bir miktar arttýrmak gün içerisindeki karbonhidrat ihtiyacýnýzý karþýlayacak ve tatlýya olan eðiliminizi azaltacaktýr. GLÝSEMÝK ÝNDEKSÝ DÜÞÜK KARBONHÝDRATLI BESÝNLERÝ TERCÝH EDÝN Glisemik indeksi düþük karbonhidratlý besinler Mehmet Azim anneleri, "Anneler, zorunlu olmadýkça çocuklarýndan uzun süre ayrýlmamalýdýrlar. Ayrý kalma durumlarýnda, annenin yerini alacak yetkin aile bireylerine ihtiyaç vardýr. Onlar, annenin yokluðunu hissettirmemeye çalýþmalýdýrlar. Okul fobisi olan çocuklarýn çoðunda, anneden ayrýlma kaygýsýnýn olduðu araþtýrmalarla belirlenmiþtir." þeklinde uyardý.aile içinde güven duygusunun geliþmesi için bir diðer nedenin uygun baba modeli olduðunu anlatan Azim, babalara da þu tavsiyelerde bulundu: "Çocuk, her zaman babanýn varlýðýný, sýcak nefesini, yakýn ilgisini ister. Dolayýsýyla iþ yoðunluðu, yorgunluk bahanesiyle çocuklardan uzak duran babalar, okul fobisi, baþarýsýzlýk, disiplinsizlik gibi birçok sýkýntýnýn oluþmasýna zemin hazýrlamaktadýrlar. Küçük zihinsel engelleri olmasýna raðmen, bazý çocuklarýn, ailenin ilgisi ve yetkililerin hassasiyeti sayesinde normal öðrenciler gibi öðrenebildiðinin birçok örneði vardýr. Ýlgisiz aileler nedeniyle kaybedilmiþ, birçok öðrenciden bahsetmek de mümkündür. Çocuðun, okulda sýcacýk bir öðretmen ilgisiyle karþýlaþmasý, fobi riskini azaltacaktýr. Daha okulun ilk günlerinde öðretmenin iyi bir gözlem yapmasý, öðrencileri tanýmaya çalýþmasý ve çocuklarla tek tek ilgilenmesi, öðrencilerle öðretmen arasýnda sýcak iliþkilere de vesile olacaktýr." Karbonhidrat krizini aþabilirsiniz kan þekerini yavaþ yükseltmeleri nedeni ile þeker hastalarý için önemli besin kaynaklarýdýr. Mevsim geçiþlerinde artan karbonhidrat ihtiyacýný düþük glisemik indeks içeriði olan elma, kuru kayýsý, armut, kurubaklagiller gibi besinler ile atlatabilirsiniz. BOL POSALI BESÝNLER TÜKETÝN Þeker hastalarý için bol posalý besinler uzun süre tokluk saðladýklarý için önemli besinlerdir. Özellikle karbonhidrat içeriði yüksek olan meyvelerin posa içeriði yüksek olanlarý tercih etmek doðru bir seçim olacaktýr. Kabuklarý ile tüketilebilen meyveleri kabuklarý ile birlikte tüketmek meyvelerden alacaðýmýz posa miktarýný arttýracaktýr. Ayrýca meyveleri daha çok ara öðünlerde tercih etmek gün içerisindeki karbonhidrat ihtiyacýnýzýn daha fazla düþmesini saðlayacaktýr. BÝR UZMANA BAÞVURUN Þeker hastalarý kendi kan þekeri dengelerini saðlayana kadar diyetisyen yardýmý almalarý þarttýr. Çünkü bu sýkýntý ile yýllarca yaþayacaklarý için nasýl baþa çýkabileceklerini bilmeleri gerekir. Kan þekerinin sürekli olarak dengede olmasý için gün içerisinde tüketilen besinlerin besin öðesi içerikleri önemlidir. Ayrýca mevsim deðiþiklikleri, stres durumlarý, yaþam koþullarý, ulaþabilecekleri besin çeþitliliðine göre kan þekeri dengesini saðlamak için belirli bir dönem diyetisyen yardýmý aldýktan sonra zaman zaman kontrollere devam etmelidirler. SON ÇARE DÝYABETÝK TATLILAR Mevsim geçiþlerinde artan karbonhidrat ihtiyacýný karþýlamanýn en kýsa yolu diyabetik tatlýlardýr. Diyabetik tatlýlar kan þekerini yükseltmez tezi doðru bir tez olmasa da belirli kalori aralýklarýnda ve doðru bir öðünde haftanýn belirli günlerinde tüketilmesinde sýkýntý yoktur. Bu konuda uzmanýnýzdan yardým almanýz kan þekeri dengenizin saðlanmasýnda ve artan karbonhidrat ihtiyacýnýzýn karþýlanmasýnda size yardýmcý olacaktýr. Sinema 22:30 Teknoloji harikasý silah ve füzeler üreten Stark Industries in kurucu yöneticisi olan Tony Stark, gerçekleþtirdiði buluþlarla dünya çapýnda önemli bir konuma ulaþmýþtýr. Silah sanayicisi ve mucit Stark, boþ zamanlarýndaysa güzeller güzeli kadýn hayranlarýyla ilgilenmektedir. Yeni geliþtirdiði Jericho füzelerin test edildiði bir tatbikat-gösterinin ardýndan konvoyunun saldýrýya uðramasý ve bir terörist grubun eline esir düþmesiyle birlikte Tony nin 'tatlý hayatý' bir anda kabusa döner. Saldýrý esnasýnda zaten zayýf düþmüþ olan kalbinin yanýna bir þarapnel mermisinin saplanmasýyla hayatý tehlikeye giren Tony, kendisini esir alan terör grubunun esrarengiz lideri Raza tarafýndan geliþmiþ silahlar üretmeye zorlanýr. Sinema 20:00 Demir Adam 22:30 Her Þey Yolunda Merkez Okul müdürlüðüne vekalet eden Vakýf, kendini gösterebilmek için yeni bir plan kurar. Çýktýklarý ilk sivil görevde baþarý kazanan ekibi yeni bir iþe gönderecektir. Sami Müdür bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu söylese de Vakýf dediðini yapar. Öðrencilerin bu defaki görev yeri Þile deki bir oteldir. Sessiz, sakin bir tatil hayalleriyle okula giden ekibi orada sürprizler beklemektedir. Otelin yöneticisi emekli polis Muzaffer, çocuklarýn bütün hayatýný deðiþtirecek bu hafta boyunca yanlarýnda olacaktýr. Sami ile iliþkisi hakkýnda düþünmek isteyen Serap da baþýný dinlemek üzere tatile çýkmaya karar verir. Kolombiyalý Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sýnda baþlar. Dokuz yaþýndaki Cataleya, anne-babasýnýn katlediliþine tanýk olur. Kendisi ise ölümden kýl payý kurtulur ve gangster olan amcasý Emilio ile birlikte ABD'ye sýðýnýr. Burada geçirdiði on beþ yýl boyunca Cataleya, amcasý tarafýndan bir kiralýk katil olarak yetiþtirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasýnýn katilleri için hep bir kartvizit býrakacaktýr: Kurbanlarýnýn göðsüne çizdiði bir orkide...oyuncular : Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Amandla Stenberg, Michael Vartan Yönetmen : Olivier Megaton Ferrari Enzo Ferrari, Modena þehrinde 1898 yilinda dünyaya geldi. I. Dünya Savaþý'nda babasýný ve kardeþlerini kaybettikten sonra yalnýz bir yaþamla 1916 yýlýnda, henüz 18 yaþýndayken buluþur. Yarýþçýlýk kariyeri de bu dönemlerde baþlar.1920 yýlýnda, Alfa Romeo'nun yarýþ pilotlarýndan biri olur; ismi de bu dönemde bir efsane misali kulaktan kulaða yayýlýr. Onun da öncülüðünde Alfa Romeo araba yarýþçýlýðýnýn bir numaralý ismi oldu. Enzo Ferrari'nin hýz tutkusu, daha önce hiç kimsenin ulaþamadýðý hýzlarda virajlarý dönebilme kabiliyeti yaný sýra; arabasýnýn ergonomisinden, motor aksamýna her þeyiyle ilgilenmesi, onu araba yarýþlarý tarihinin ölümsüzleri arasýna sokar.1929 yýlýnda Scuderia Ferrari'yi Alfa Romeo'nun yarýþ takýmý olarak kurar yýlýna kadar Enzo Ferrari yarýþmaya devam etti; ancak oðlu Dino Ferrari'nin doðumuyla yarýþlardan ayrýlarak, otomobil fabrikasýnýn iþlerine geçer. Lakin bu dönemde, araba motorlarýnýn güçsüzlüðü; hafif spor arabalarýn geliþmesi üzerine çalýþmalara baþladý.kontrolündeki yarýþ takýmý katýldýðý tüm yarýþlarý kazandý; sadece 1935 yýlýnda Mercedes'e geçilir yýlýnda Mercedes'in bu yarýþý kazanmasýnda Castrol'un deterjan bazlý motor temizleyicisi büyük rol oynar. Bu motor temizleyicisi, Mercedes'in motorunu Alfa Romeo'dan daha üstün performanslý ve istikrarlý kýlar. Ertesi yýl, Castrol ürünlerini Alfa Romeo da kullanmaya baþlar; günümüzde de halen Castrol motor bakýmý ürünleri sunmaktadýr. Enzo Ferrari'nin yarýþ otomobillerini yaratma becerisi; onu Alfa Romeo'nun sportif direktörü yapar. Ancak; Enzo Ferrari'nin detaylarýna bakmadan imzaladýðý direktörlük kontratýnda, ayrýlmasý durumunda 4 yýl baþka bir yarýþ takýmýnda çalýþamayacaðý ve tasarým yapmasýnýn yasak olduðu kuralý vardý. Böylece kendi yarattýðý o güne kadar eþi benzeri görülmemiþ otomobil ergonomisini geliþtirmesine de izin verilmez.direktörlükten ayrýlmasýyla; Auto- Avio Costruzioni'yi kurdu. Bu þirket bazý yarýþ takýmlarýna parçalar satar. Doðduðu þehir Modena'da, küçük bir araba üretimi atolyesi kurdu; ve burada sadece kendisinin kullanmasý için bir araba yapmaya çalýþýr. Ancak, II. Dünya Savaþý'nýn baþlamasýyla Ýtalya zor günler geçirmektedir. HÜNKAR BEÐENDi Malzemeler 500 gr Koyun Eti 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 2 Adet Soðan 1 Çorba Kaþýðý Sirke 2 Adet Domates 2.5 Su Bardaðý Sýcak Su 5 Adet Patlýcan 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1.5 Çorba Kaþýðý Un 1.5 Su Bardaðý Süt 2 Çorba Kaþýðý rendelenmiþ Kaþar Peyniri Tuz, Kekik Yemeðin Tarifi Tencereye etleri alýp, etler býraktýðý suyu çekene dek kavurun. Ardýndan tereyaðýný, küçük kesilmiþ soðanlarý ekleyin. 3 dakika daha kavurun. 1 çorba kaþýðý sirkeyi "BEKLÝYORUM.. ÖYLE BÝ VAKÝTTE GEL KÝ VAZGEÇMEK MÜMKÜN OLMASIN..." (ORHAN VELÝ) ilave edin. Rendelenmiþ domatesleri, kekiði, sýcak suyu ve en son tuzu ekleyerek, etler yumuþayana dek piþirin. Patlýcanlarý ateþte közleyin. Kabuklarýný soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu iyice süzün. Keskin bir býçak yardýmýyle çok ince kýyýn. Tereyaðýný bir tavada eritin çorba kaþýðý unu ekleyin. Sararana dek kavurun. Sürekli karýþtýrarak soðuk sütü ilave edin. Karýþým koyulaþtýðýnda ateþten alýn. Ýnce kýyýlmýþ patlýcanlarý, tuzu, rendelenmiþ kaþar peynirini ekleyin. Hýzla karýþtýrýp, servis tabaðýna alýn. Üzerine eti koyarak, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Kolombiyalý 22:00 Kapanmadan Kazan 23:45 Karadayý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Yasemince 20:30 Katma Deðer Þaban 22:20 Büyük Günah Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 22:00 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Tuhaf Taksi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Son Macera 22:20 Demir Adam Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 20:00 Þefkat Tepe 23:15 Ayna Gezi Proðramý

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı