"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak""

Transkript

1 Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile firmalarýn teklifleri arasýndan ki büyük fark. Bu durumun inþaatý en az bir yýl daha geciktirmesinden korkuluyor. 3 TE Avukat adaylarýna staj sonrasý "yeterlilik sýnavý" geliyor Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. 5 TE 40 KURUÞ Eski Cumartesi Pazarý Parkýnýn yeni ismi belli oldu "Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak" Çorum Belediyesi tarafýndan eski Cumartesi Pazarýna inþaat edilen parkýn ismi belli oldu. Parka isim konulmasý ile ilgili konu dün yapýlan Belediye Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. 3 TE ÝHL öðrencileri Hitit Üniversitesini tanýdý Türkiye'nin 9 farklý ilinde öðrenim gören Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) son sýnýf öðrencileri Çorum ÝHL öncülüðünde Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük Konferans Salonunda öðrencilere Mesleðe Hazýrlanma ve Yetiþtirme semineri verildi.öðrencilere üniversite hakkýnda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþarýlar diledi. 5 TE ODTÜ'de yaþanan zorbalýða tepki! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çatal yayýnladýðý basýn açýklamasýnda ODTÜ'de kayýt için gelen öðrencilere yapýlan baskýlara tepki gösterdi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) baþörtülü öðrencilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik müdahalenin akýllara durgunluk verdiðini belirten Kadir Çatal... 2 DE Çorum Belediye Meclisi Binevler bölgesinde yeni imar planýný onayladý. Konu dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda güdeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandýðýný söyledi.bölgede mahkemenin verdiði karar doðrultusunda deðiþiklik yapacaklarýný dile getiren Külcü, "Burasý 2005 yýlýndan beri deðiþik sebeplerde davalýk olan bir bölge ve bu bölgede çok sayýda vatandaþýmýz yaþýyor. Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak Halk Saðlýðý Haftasý'nda halka su ikramý Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda stant açtý. Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç'ýn da bulunduðu stantta, haftanýn önemini vurgulamak amacýyla halka saðlýk ile ilgili broþürler ve su daðýtýldý. 6 DA 3 TE 7 DE Islah projesi meyvelerini vermeye baþladý Ortaköy üzümcülüðü destek bekliyor Bað alaný büyüklüðü bakýmýndan Türkiye'de 17. sýrada yer alan Çorum'da baðcýlýk faaliyetlerinin daha da geliþtirilmesi adýna bir dizi çalýþmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde de baðcýlýk faaliyetlerinin artýrýlmasý adýna bazý projeler hayata geçirildi. 7 DE Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ "Halk Elinde Koyun Keçi Islahý Projesi" kapsamýnda üreticileri denetledi. Çorum'da uygulanan Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah Projesi kapsamýnda yapýlan sürü kontrollerini Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý tarafýndan yapýldý. 4 TE Ýnsaný Yardým Platformu'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret 5 TE YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek 3 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER ODTÜ'de yaþanan zorbalýða tepki! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çatal yayýnladýðý basýn açýklamasýnda ODTÜ'de kayýt için gelen öðrencilere yapýlan baskýlara tepki gösterdi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (OD- TÜ) baþörtülü öðrencilerin temel hak ve hürriyetlerine yönelik müdahalenin akýllara durgunluk verdiðini belirten Kadir Çatal, "Temelde birey olarak ayný haklara sahip olduðu arkadaþlarýna karþý bazý kendini bilmezlerin tahakküm etmeye kalkmasý, zorbalýða soyunup onlarý taciz etmesi hadisesi sýradan bir olay deðildir. Ülkemizde gezi olaylarý ile baþlatýlan ve her fýrsatta çýkarýlmaya çalýþýlan kargaþa ve kaosa bilim yuvalarýnýn alet edileceðine daha önce dikkat çekilmiþti. Öðrencilerin en son mezuniyet törenlerinde, "bu daha baþlangýç, mücadeleye devam" pankartý arkasýnda yürümesine fýrsat veren üniversite yönetiminin hoyratlýklarý bazý marjinal gruplarýn küstahlýklarý ile birleþince ortaya çýkan görüntü toplumu kaygýlandýrmaktadýr. Türkiye bir hukuk devletidir ve kamuyu yönetmek üzere emanet edilen görevleri kötüye kullananlar da, baþkasýnýn haklarýna tecavüz etmeye çalýþanlar da suç iþlemektedirler" dedi. Eðitim ve öðrenim görme hakký ile inanç, düþünce ve kanaat özgürlüðünün, gerek insan haklarýna iliþkin uluslararasý hukuk sözleþmelerinde gerekse anayasada temel bir hak olarak ifade edildiðinin altýný çizen Çatal, "Hiç kimsenin bu hakký engellemeye imtiyazý bulunmamaktadýr. Kamu kaynaðýný kullanan, 73 milyon insanýn vergileriyle finanse edilen devlet üniversiteleri, ne üniversite yöneticilerinin ne üniversite personelinin ne de üniversite öðrencilerinin malýdýr. Kamu üniversiteleri halka aittir. Bu itibarla kimsenin, kamu üniversitelerini kendi þahsi malý, kendi ideolojisinin 'kurtarýlmýþ bölgesi' gibi görme ve davranma hakký yoktur. Sahip olduðu ifade özgürlüðünü, kýlýk-kýyafet özgürlüðünü ve eðitim-öðrenim hakkýný baþkalarýndan esirgeyenlerin sahip olduðu düþünce ancak ve ancak þovenist bir ideolojinin ürünü olabilir. Bu düþünce yapýsýyla malul olanlarýn insanlarýn, evrensel hukuktan ve anayasadan kaynaklanan haklarýnýn kullanýlmasýna engel olmaya kalkýþmalarý kabul edilemez. Yapýlan çirkin saldýrý, üniversiteye kayýt yaptýrmaya gelen öðrencilerin bu iþlemlerini engellemeye ve fiilen ortadan kaldýrmaya dönük bir hareket olduðundan 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin eðitim ve öðretimin engellenmesi kapsamýna girmekte ve suç teþkil etmektedir. Yine bu saldýrýnýn, sýrf baþörtü öðrencilere yapýlmasý, bu öðrencilerin hedef gösterilmesi, kýlýk-kýyafetleri sebebiyle kayýt yapmalarýnýn engellenmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 115. maddesinde tanýmlý "inanç, düþünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçunu oluþturmaktadýr. Bu çirkin saldýrýya maruz kalarak, kayýt yaptýrmalarý engellenen, inançlarýndan ve kýlýk-kýyafetlerinden dolayý tartaklanan, aþaðýlanan öðrencilere ve velilerine Eðitim- Bir-Sen olarak, yasal haklarýnýn kullanýlmasý noktasýnda hukuki destek saðlamaya hazýr olduðumuzu belirtiyoruz. ODTÜ'de yaþanan zorbalýk karþýsýnda tahriklere kapýlmayýp saðduyulu davranan baþörtülü kýzlarý tebrik ediyor, ODTÜ yönetimini, görevini yapmaya ya da YÖK dâhil yetkili makamlarý ODTÜ yönetimi hakkýnda gereðini yapmaya davet ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:06 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:20 Akþam : 19:13 Yatsý : 20:34 AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda... 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 36. Hafta Bir kimse bir bidat meydana çýkarsa veya bir bidati iþlese, Allahü teâlânýn,meleklerin ve bütün insanlarýn lâneti,onun üzerine olsun! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK HAVA DURUMU Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: "Özür durumu atamalarý maðdur kalmayacak þekilde yapýlmalý" Yýl: 9 Sayý: 2573 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Mesut Karaca özür durumuna baðlý yer deðiþikliði talep edip atamasý yapýlmayan öðretmenlerin maðduriyetinin giderilmesi gerektiðini söyledi. Konuyu Genel Baþkan Ahmet Gündoðdu'nun hafta baþýnda Milli Eðitim Müsteþarý Yusuf Tekin ile yaptýðý görüþmede yeniden gündeme getirdiðini kaydeden Karaca, "Bunun üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý bir çalýþma baþlatmýþ sendika yöneticilerimizin de ýsrarlý takibi sonucu Milli Eðitim Bakan Sayýn Nabi Avcý Eskiþehir'de öðretmenlerin özür maðduriyetlerinin giderilmesi için ellerinden geleni yaptýklarýný ve bunun için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Sorunun tamamen çözülmesi için Bakanlýðýn becayiþ, il/ilçe veya büyük okullara ihtiyaç fazlasý öðretmen verilme dâhil bütün alternatifleri deðerlendirme önerisinde bulunuyoruz. Özellikle il içinde farklý ilçelerde 200 km mesafe de çalýþan eþler bulunmaktadýr. Bu eþlerinde aile bütünlüðü saðlanmalýdýr. Eðitim Bir Sen olarak sadece il dýþý özrünün dikkate alýnmasýnýn yetersiz olacaðýný, il içi özür talebinde bulunan öðretmenlerin taleplerinin karþýlanmasýnýn öðretmenlerin mesleki verimi açýsýndan önemli olduðunun altýný çiziyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðýna, taleplerimiz doðrultusunun çözüme yönelik atmaya çalýþtýðý olumlu adýmlardan dolayý teþekkür ederken, bir tane bile maðdur kalmayacak þekilde þartlarý zorlamasýný öneriyoruz" dedi. Yasin YÜCEL YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mahmut kýzý Nuray Baþbölük TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,057 2,069 EUR 2,696 2,713 STERLiN 3,19 3,24 JPY YENi 0,0208 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: AKSOY ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Meclis, itirazý reddetti Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile firmalarýn teklifleri arasýndan ki büyük fark. Bu durumun inþaatý en az bir yýl daha geciktirmesinden korkuluyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan eylül ayý Belediye Meclisi toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamada bulundu. Çorum Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin birlikte kurduklarý Çorum Çevre Belediyeler Birliði tarafýndan 6 yýldýr çalýþmalarý yürütülen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesi üzerinde çalýþmalarýn titizlikle yürütüldüðünü belirten Baþkan Külcü, "Geçtiðimiz haftalarda tesisin inþaatý için firmalardan teklifler alýndý ve ilk incelemeler tamamlandý. 16 milyon 900 bin Avro yaklaþýk maliyetle yapýlan ihaleye 4 firma teklif verdi. Ýhale de verilen en düþük teklif ise 20 milyon 700 bin Avro oldu. Yetkililer þu an son bir deðerlendirme yapýyor. Burada iki ihtimal var. Birincisi ihalenin onaylanmasý ve projenin hayata geçmesidir. Diðeri ise ihalenin yeniden deðerleme yaparak yeniden gerçekleþtirilmesidir. Bu da zaman kaybýna neden olur. Ayný þey Konya Büyükþehir Belediyesinin baþýna geldi ve bir yýl geçmesine raðmen ihale hala yapýlmadý. Avrupa Birliðinde iþler çok yavaþ iþliyor. Hatta bizim bürokrasiden daha yavaþ iþliyor" dedi. Fatih AKBAÞ Eski Cumartesi Pazarý Parkýnýn yeni ismi belli oldu Çorum Belediyesi tarafýndan eski Cumartesi Pazarýna inþaat edilen parkýn ismi belli oldu. Parka isim konulmasý ile ilgili konu dün yapýlan Belediye Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. AK Partili meclis üyeleri Çetin Özdaþ ve Ýsmail Akgöz meclis toplantýsý öncesinde eski Cumartesi Pazarýna yapýlan parka "Hünkar Hacý Bektaþ Veli" isminin verilmesini teklif ettiler. Ýsim teklifi yapýlan oylama oy birliði ile kabul edildi. Belediye Meclisinin dün yapýlan eylül ayý toplantýsýnda satýþý yapýlan belediye benzinliðinin bulunduðu alan ile ilgili gerçekleþtirilen imar deðiþikliðine itirazlar görüþülerek karara baðlandý. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konunun belediye baþkaný ve meclis üyeleri ile alakasýnýn olmadýðýný kaydederek, "Konu tamamen iki kiþi arasýnda geliþti. Ýhalede her iki arkadaþ da yarýþtý birisi daha sonra çekildi. Bu tartýþmalarda belediyenin de adý da geçiyor. Biz o arazide imar planý deðiþikliði olabileceðini ihale þartnamesine koyup açýkça ifade etmiþtik. Ýmar Kanununda 7 metrenin altýnda taþýt trafiðine açýk yol olmuyor. Ancak yaya yolu olabiliyor. Meclis aldýðý bir kararla buna son verdi" dedi. Yapýlan oylama da Belediye Meclisinin bölgede yaptýðý imar planý deðiþikliðine itiraz oy çokluðu ile reddedildi. Fatih AKBAÞ "Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak" Çorum Belediye Meclisi Binevler bölgesinde yeni imar planýný onayladý. Konu dün yapýlan eylül ayý meclis toplantýsýnda güdeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda deðerlendirme yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandýðýný söyledi.bölgede mahkemenin verdiði karar doðrultusunda deðiþiklik yapacaklarýný dile getiren Külcü, "Burasý 2005 yýlýndan beri deðiþik sebeplerde davalýk olan bir bölge ve bu bölgede çok sayýda vatandaþýmýz yaþýyor. Ne yazýk ki Binevler konusunda talihsiz bir süreç yaþandý. Herkesin elbette yaptýðý ortaya koyduðu bir esere saygý duyulmasýný bekleme hakký var. Ama Çorumlular olarak bizimde yada farklý bir yerde ki herhangi bir vatandaþýnda yýllarýnda o günün ihtiyaçlarýna o günün yaþam þekline göre tanzim edilmiþ alanlarda yaþamaya zorlanmasý gibi bir durumda asla kabul edilemez. Burada tamamen maddi kaygýlarla ticari kaygýlarla eser sahibi bir dava açmýþ ve çok talihsiz biz þekilde ve bir utanç vesikasý olarak bu davayý takip edenlerin boynunda asýl olarak kalacak. Çorum'dan birileri de ne yazýk ki alet olmuþtur, kendilerini kullandýrmýþlardýr. Keþke bunu Ýstanbul'dan Ankara'dan gelen avukatlar takip etselerdi. Onlara söyleyecek sözümüz "keþke yapmasaydýnýz" olurdu. Ama Çorum'dan birileri üç lira beþ lira on lira ne ise (paranýn kýymeti yok) para kazanacaðým diye orada ki insanlarýn huzurunu bozmuþlardýr. Binevlerde ki insanlarýn yaþam seviyelerinin gelir seviyelerinin ne olduðunu hemen hemen Çorum'da yaþayan herkes bilir. O insanlarýn yaptýklarý balkondan, evlerinin önüne çektikleri bir duvardan "senden 2 bin lira senden 4 bin lira senden 5 bin lira alacam" diye adeta Medine dilencisi gibi kapý kapý ihbarname daðýtan adamlar ne yazýk ki Çorum'a bu talihsiz süreci yaþattýlar. Ve geldiðimiz noktada bilirkiþi "Ortada korunmasý gerekli bir eser var ise telif haklarý yasasýna göre buranýn bozulmasýna izin veren belediyedir. Kiþinin belediyeye tazminat davasý açma hakký vardýr. Ama belediyenin yapmýþ olduðu plan deðiþikliðine inanarak güvenerek orada kendisini ev yapmýþ olan veya mevcut evinde deðiþiklik yapmýþ olan vatandaþýn herhangi bir dava da hasým olarak gösterilmesi doðru deðildir" þeklinde raporlar vermiþtir. Ve bu raporlara dayanarak raporlarýn bir kýsmý da Ýdare Mahkemesinde belediyenin lehine sonuçlanmýþtýr. Biz bu aleyhe biten davalarýn sonucu olarak plansýz kalan alanda belediye olarak bir ay içinde plan yapmak durumundayýz. Biz þimdi tekrar eski haliyle orayý planlý bölge haline getireceðiz. Bundan sonrasý ile ilgili tekrar hukuki durumlar sözkonusu olursa yargýya intikal ederse 'lehimize veya aleyhimize karar çýkar' bunlarýn hiçbirini tabi bugünden bilmek mümkün deðildir" diyerek sözlerini tamamladý.baþkan Külcü'nün yaptýðý deðerlendirmenin ardýndan Binevler bölgesinde revizyon imar planý deðiþikliði oy çokluðu ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Baþkan Külcü'ye stadyum arsasýna satýþ yetkisi Çorum Belediyesi tarafýndan yeni terminal karþýsýna yapýlacak olan spor kompleksi için mevut stadyumun bulunduðu arazi satýlacak. Bunu için belediyeye satýþ izni verildi. Konu dün yapýlan Belediye Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Baþkan Muzaffer Külcü, spor kompleksinin inþasý için iki kez deneme yaptýklarýný ancak ihalelere giren olmadýðýný ifade ederek, "Durumu Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ilettik ve arazileri satarak yeni tesisleri yapmak konusunda anlaþtýk. Bu kapsamda mevcut tesislerin bulunduðu alaný satacaðýz. Satýþ için de meclisin yetki vermesi lazým" dedi. Yapýlan oylamada mevcut tesislerin yer aldýðý alanýn satýþý için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yetki verildi. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý tarihler ve saatleri ile etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihlerinde saatleri arasýnda: Karaboya, Örençik, Demirörren, Karapürçek, Maksutlu, Baðözü, Gökçedoðan, Köprübaþý, Saraycýk, Karacaoðlan, Sinanözü tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu, Boztepe ve Kýþla köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan,Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Akyazý, Dutçakallý, Erdek, Acýpýnar, Aðcaðýz, Cerit köyü ve Mahallesi, Öksüzler köyü ve Büklüce Mahallesi.

4 HABER 4 Islah projesi meyvelerini vermeye baþladý Bilge ailesinin acý günü Osmancýk'ýn tanýnmýþ ve sevilen simalarýndan merhum Hacý Bahattin Bilge'nin eþi Sündüs Bilge vefat etti.dün aniden rahatsýzlýðýnýn artmasý sonucu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Sündüs Bilge bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.medya Konseyi Genel Baþkaný Ýþadamý Selim Bilge ve Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný, Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge ile Mualla Kumral, Kadriye Yaþar ve merhume Hatice Temiz'in annesi olan Sündüs Bilge 84 yaþýnda hakkýn rahmetine kavuþtu.sündüs Bilge'nin cenazesi bugün Cuma namazýna müteakiben Osmancýk Ulucami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ "Halk Elinde Koyun Keçi Islahý Projesi" kapsamýnda üreticileri denetledi. Çorum'da uygulanan Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah Projesi kapsamýnda yapýlan sürü kontrollerini Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý tarafýndan yapýldý. Sungurlu Ýlçesine baðlý köylerde Proje Lideri ve Veteriner Hekimlerin yaptýðý tespit çalýþmalarýný yerinde inceleyerek sürü sahipleriyle proje hakkýnda görüþen Ermiþ, çok kýsa bir zaman önce baþlayan ýslah projesinin etkilerini göstererek doðum aðýrlýðýnda, ikizlik oranlarýnda ve karkas aðýrlýðýnda yüzde 20-25'lere varan artýþlar saðlandýðýný, projenin yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Haber Servisi Kan baðýþý kampanyasýna destek Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk'ta kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Gerçekleþtirilen kampanyalara her seferinde kan vererek destek olan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yine kan baðýþýnda bulunarak tüm Osmancýk halkýný kan baðýþýnda bulunmaya davet etti. Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan Kan Baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Ýki gün süren kampanya kapsamýnda Belediye önünde Kýzýlay Týrýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyen vatandaþlara yetkililer tarafýndan kan baðýþýnýn önemi konusunda bilgiler sunuldu. Kan baðýþý kampanyasýna Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve belediye personeli de destek vererek kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Baþkan Yazýcý ise, "Kan acil deðil bir ihtiyaçtýr. Vermiþ olduðumuz kan bize dönüyor. Ýhtiyacýmýz olduðunda kullanýyoruz. Ýhtiyaç olmayý beklemeden önce de alýnan her kan saðlýklý olmamýzý, saðlýklý yaþamamýzý gerçekleþtiriyor. Bu madalya aslýnda bize deðil de, bizim Kýzýlay ekibine vermemiz gerekiyor. Kan verme imkanýný bize sunduklarý için ve ilçemizde de bu kampanyalarý gerçekleþtirdikleri için teþekkür ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL Emeklilerden Özkuba'ta geçmiþ olsun Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Geçirdiði ameliyat sonrasýnda evinde dinlenen Özkubat'ý ziyaret eden Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý geçmiþ olsun dileklerini iletti. Gazi Özkubat ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI GARÝP MÝ KALDIN OKULUM? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Þehirlere göçün baþlamasýyla beraber köylerimiz birer birer boþalmaya baþladý.taþý topraðý altýn diye Büyükþehirlere hücum edildi. Kimisi orada ayaklarý üzerinde kalmayý baþarýp daha iyi imkanlara kavuþurken, kimisi de Ferdi Tayfur'un ''Hadi gel, köyümüze geri dönelim'' þarkýsýný söylemek zorunda kaldý. Çünkü þehirde su para, yol para, hal para, hela para. Maalesef taþ yerinden oynadý bir kere hesabý, dönüþte pek gerçekleþmedi.binan aleyh baba istese de, çocuklar razý olmadý Köylerdeki göçün sillesi öncelikle okullarýmýza vurdu.zira köylerimizde bir veya birkaç öðretmen görev yaptýðý zamanlarda, lojmanlar yetersiz kalýrken, okullarýn bahçesi cývýl cývýlken, milli bayramlar farklý anlam kazanýrken, okullar öðrenci yokluðu nedeniyle kapanmaya baþlayýnca, günden güne viraneye dönüþüverdi.belki ilk zamanlar geri açýlýr zannýyla daha titiz korunmaya çalýþýlýrken, zamanla öðrenci ve öðretmenlerden ümit kesilince okullarda ister istemez viraneleþti. ''Çalýþmayan motor pas tutar'' misali, içinde öðrencisi olmayan okullarýn damýnda baykuþlar örtmeye baþladý. Bacalar tütmedi, kiremitler çatladý, camlar kýrýldý. Bazen de o okulda okuyan babalarýn çocuklarý, torunlarý bilinçsizce zarar veriverdi. Bu durumdaki okullarýmýzýn, sýnýflarýnda, bahçelerinde in cin cirit atýyor.giriþ kapýsýndaki boyasý aðarmýþ tabelasý þehirden gelip bayramdan bayrama önünden geçenlere garip garip bakýyor.belki de lisaný haliyle bir zamanlar ne idiniz, þimdi ne oldunuz diye sitem ediyor.kapatýlan okullarýmýzýn bir kýsmý köyün diðer ihtiyaçlarý için kullanýlýrken, bir kýsmýnýn da seçimden seçime kapýsý açýlýyor.temizlik görüyor Vesselam kapýsýnda tabelasý olup ta, içinde öðrencisi olmayan, virane olmuþ veya olmaya aday okullarýmýzý görünce inanýn içim yanýyor. Geçen intenette köyümün (Osmancýk-seki köyü) okulunun resmini görünce, beni aldý götürdü sene öncesine Ve aþaðýdaki þiiri yazdýrdý garibe. * Sana ne oldu? Böyle okulum, 40 yýl önce, sýnýflarý geç Bahçene bile sýðmazdýk Arkadaþlarla, öðretmenlerimizle Oynadýðýmýz oyunlara doymazdýk. Bazen köyün muhtarý gelirdi, Zihin problemi sorardý da bize Þaþýrýp cevap veremeyince, Ceza verirdi öðretmen hepimize * Allah aþkýna söyle, Sana ne oldu böyle Damýnda baykuþlar ötüyor, Pencerende camlar, Çatýnda kiremitler kýrýk Etrafta in - cin yok Her taraf sessiz Ýmam, öðretmen, polis, Müftü, uzman, mühendis Ýlk defa göndermiþtin ya þehirlere Bir günden bir güne ziyaret edipte, Sana vefa borçlarýný ödediler mi? Söyle! Biliyorum, üzmemek için hep sukut edersin Ey garip okulum! Ama unutma ki, sukut ettikçe, Sende hep benim gibi, kendinden yersin Velhasýl dert büyük ben aciz, haddimi bilirim Sen benim en yaramazlýk yýllarýmda kahrýmý çektin Uzaktan da olsa, önünde saygýyla eðilirim * Yýllanmýþ yaraný tekrar açmak istemezdim Tek edilmiþliðine sessiz de kalamazdým Boþ ver olsun, hiç olmazsa içimi döktüm Özelde sensin, genelde tüm köyler Virane olmuþ, hala oluyor birer birer! Ne garip bir durum deðil mi? Hem þehirleri plansýz doldurduk, Hem de hepimiz þikâyetçi olduk. Sizi bilmem amma, galiba bence, Köylerimize, okullarýmýza birazcýk Vefasýz kaldýk Ýçi boþ diye, dýþýný koruyamadýk Ermiþ'ten Sungurlu'da ziyaretler Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ en son kararname ile Sungurlu Ýlçesine atanan Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ý makamýnda ziyaret ederek yeni görev yerinin hayýrlý olmasýný temenni etti. Ermiþ ve Beyazyýldýz daha sonra Ýlçede sebze üretimi yapan Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan' a ait sebze bahçesinde incelemelerde bulundular. Ýþletme sahibi Ýlyas Özkan verdiði bilgi de sebze bahçesi kurduðunu burada domates, biber, patlýcan yetiþtirildiðini çoðunluk üretimin domates olduðunu ifade etti. Özkan ilçede ilk defa sýrýk domates üretimi yapýldýðýný ve ülke ortalamasýnýn üzerinde verim elde ederek 20 ton/da üretime ulaþtýklarýný, elde edilen ürünlerin komþu illere ve iç pazarda deðerinde alýcý bulduðunu söyledi. Elfaz Ermiþ ise yapýlan çalýþmalar için Ýlyas Özkan' a teþekkür ederek ülke ortalamasý üzerinde verim elde edildiðini ve ürünün oldukça kaliteli olduðunu, iyi tarým uygulamalarýnýn iyi bir örneðinin olduðunu belirterek bahçenin örnek kabul edilerek diðer üreticilere de model olmasýný ve ürün çeþitliliðinin artmasýný temenni etti.

5 HABER 5 Avukat adaylarýna staj sonrasý "yeterlilik sýnavý" geliyor Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Çorum Baro Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz ve Ankara Baro Baþkaný Avukat Sema Aksoy'da Metin Feyzioðlu'dan Baþsavcý Eray'a ziyaret katýldý. Ziyarette Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Baþsavcý Bayram Eray'a iþlemeli tabak hediye etti. Kubilay Kaan YÜCEL Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Çorum Baro Yönetimi ve Ankara Baro Baþkaný Avukat Sema Aksoy'unda yer aldýðý ziyarette konuþan Baro Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'de avukatlar ve Barolar el ele iþ birliði içerisinde çalýþýyor çalýþmaya da devam edecektir" dedi. Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu ise Çorum Barosunu göz bebeði olarak gördüklerini dile getirerek amaçlarýnýn sadece ziyaret deðil "yeni dönemde neler yapabiliriz" için istiþare yapmak olduðunu söyledi. En kýsa zamanda Çorum Barosu idari tesisini hizmete açacaklarýný ifade ederek, "Halkýn savunucusu avukatlýk mesleðini en iyi yerlere taþýmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz göstermeye de devam edeceðiz. Sorunlarýmýzý istiþare ederek ölçüp biçip tartarak hallediyoruz. Hoþgörülü ve el ele herkesi kucaklýyoruz" dedi. Feyzioðlu 2 yýl sonra yapacaklarý genel kurulla ilgili iki önemli maddeyi ele alacaklarýný ifade ederek, "Meslek sorunlarý ile ilgili üzerinde duracaðýmýz genel kurul toplantýsýnda avukatlýk mesleðini daha iyi yerlere taþýma noktasýnda iki önemli hususu görüþeceðiz. Birinci olarak her sene 109 fakülteden mezun veren avukatlarýn günden güne sayýlarý artýyor buda mesleðin cazibesini azalttýðý için stajyer avukatlarýn stajlarýnýn bitmesinden sonra bir deðerlendirmeye alýnýp eðer yeterlilik görülmeyip baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý taktirde ruhsat verilmeyecek. Çünkü avukat savcýnýn hakimin karþýsýna çýktýðý zaman donanýmlý olmasý gerekir. Bir diðer husus ise avukatlar bugün emekli olduklarýnda 875 TL alýyorlar. Avukatlarýn emekli olmaya çocuklarý olmaya hatta ölmeye hakký yok bunun için neler yapabiliriz diye düþüneceðiz. Bizler de mesleklerine katký noktasýnda belirli bir yaþýn üstündekine Baronun ödeneðinde üyelerimize katký sunacaðýz" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'u TRT FM'de anlattý Park ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi tarafýndan Gülabibey Mahallesinde yaptýrýlacak olan parklarýn ihalesi dün gerçekleþti. Belediye tarafýndan Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokakta 497 metrekare, Baðcýlar 60. Sokakta 2300 metrekare, Dumlupýnar 31. Sokakta 1742 metrekare alanda yaptýrýlacak olan parklarýn ihalesine iki firma katýldý. 85 bin 477 lira yaklaþýk maliyetle çýkýlan ihalede Ahmet Tuna Ýnþaat 79 bin 900 lira Gükan Akoðlu Mühendislik ise 136 bin lira teklif verdi. Yapýlacak incelemenin ardýndan ihalenin sonucu açýklanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT FM'nin sevilen programý "Gezdim, Gördüm, Sevdim" programýna katýldý. Deniz Sezer'in hazýrlayýp sunduðu programa telefonla baðlanan Baþkan Külcü, Çorum'la ilgili bilgiler verdi. Çorum'un binlerce yýllýk bir tarihe sahip olduðunu ve farklý medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ görülmesi ve gezilmesi gereken bir kent olduðunun belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum'da nereyi kazsanýz oradan tarih fýþkýrýyor. Biz bu medeniyetlerin sahibi deðiliz. Tüm millet adýna onlarýn bekçiliðini yapýyoruz" dedi. Çorum'un ülkedeki ve dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir kent olduðunu ifade eden Baþkan Külcü, "Artýk dünyada ülkeler bir birleriyle rekabet ederken, þehirlerin rekabeti konuþulmaya baþladý. Bizler de þehrimizi kentlerin rekabetinde geride býrakmamak için hem Belediye olarak hem de Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak el ele vererek gayretli bir þekilde çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Çorumlu iþ adamlarýnýn giriþimcilikleri, kazandýklarý paralarý yine kendi memleketlerine yatýrdýklarýna vurgu yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorumlu sanayicilerimizin bu tutumu Çorum'da sanayi kültürünün geliþmesine vesile olmuþtur. Türkiye'de iþsizlik oraný % 10'lar civarýnda iken Çorum'da bu % 5 civarýndadýr. Þehrimizin her tarafýnda fabrika bacalarý tüterek, insanýmýza iþ kapýsý, aþ kapýsý olmaktadýr" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, Çorum yemekleri hakkýnda da TRT FM dinleyicilerine bilgi verdi. Çorum'un kültür ve sanatýnýn yanýnda yemek kültürü bakýmýndan da oldukça zengin olduðunu ifade etti. Külcü, "Ýskilip Dolmasý, Keþkek, Çorum Beþlisi, Çorum Baklavasý ile yemek kültürünün zenginliðini ortaya koymaktadýr. Düðünlerimizde, damat giydirme, kýna geceleri, sinsin oyunu ve Çorum yöresine ait halk oyunlarý ile geleneklerimiz devam etmektedir. Çorum Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuþ gelenek ve göreneklerimizin bizden sonraki nesillere de saðlýklý bir þekilde aktarýlmasý için çeþitli çalýþmalar yapýyoruz. Tüm TRT FM dinleyicilerini Çorum'a davet ediyoruz" dedi. ÝHL öðrencileri Hitit Üniversitesini tanýdý Þanlýurfa STK Ýnsani Yardým Platformu üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Platform Baþkaný Osman Gerem, Platform üyeleri Mehmet Adil Saraç ve Yusuf Mert'in de hazýr bulunduðu ziyarette platformunun kuruluþ amacý ve çalýþmalarý hakkýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye bilgi verdi. Osman Gerem, platformun Suriye'de yaþanan olaylar sonucu Türkiye'ye gelen mültecilere ve Suriye'deki Müslümanlara yardým amacýyla Ýnsaný Yardým Platformu'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret kurulduðunu belirtti. Kurduklarý yardým aðý sayesinde toplumsal sorunlarý fazla büyümeden önlemeye çalýþtýklarýný ifade eden Gerem, bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, Ýslam ülkelerinde Müslümanlara yönelik uygulanan saldýrýlarýn kendilerini üzdüðünü, yaþanan bu dramýn bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini söyledi. Müslüman halka yönelik katliamlarýn Türk Milletini derinden üzdüðünü dile getiren Baþkan Külcü, "Türkiye hiçbir zaman zulümleri ve yapýlan eziyete kayýtsýz kalmamýþtýr. Kardeþlerimizin huzurlu ve mutlu olmasý için çalýþacaðýz. Sizler de böylesine bir oluþumla bir araya gelmiþsiniz. Çok önemli iþler yapýyorsunuz. Allah yardýmcýnýz olsun" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de hazýr bulunduðu ziyarette, Þanlýurfa Ýnsani Yardým Platformu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye Þanlýurfa'ya özgü mýrra takýmý hediye etti. Haber Servisi Türkiye'nin 9 farklý ilinde öðrenim gören Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) son sýnýf öðrencileri Çorum ÝHL öncülüðünde Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük Konferans Salonunda öðrencilere Mesleðe Hazýrlanma ve Yetiþtirme semineri verildi.öðrencilere üniversite hakkýnda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþarýlar diledi. Etkinlikte, yükseköðretim programlarý ve öðrencilere sunulan imkânlardan bahsedilerek, Hitit Üniversitesi'nde öðrenci olmak anlatýldý. Bu etkinlik sayesinde Hitit Üniversitesini daha da iyi tanýma fýrsatý bulduklarýný belirten öðrenciler organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. Ziyaretçi öðrenciler bilgilendirme toplantýsý sonrasýnda Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer eþliðinde ikili görüþmelerde bulunmak üzere Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna geçtiler. Bahadýr YÜCEL

6 HABER TEK 6 Halk Saðlýðý Haftasý'nda halka su ikramý Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda stant açtý. Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç'ýn da bulunduðu stantta, haftanýn önemini vurgulamak amacýyla halka saðlýk ile ilgili broþürler ve su daðýtýldý. Kýlýç, saðlýk hizmetleri ve halk saðlýðý çalýþmalarýnýn, etkisi uzun vadelerde ortaya çýkan, sabýr gerektiren, uzun soluklu çalýþmalarý içerdiðini belirterek, bu uzun soluklu yolda birlikte ilerledikleri tüm vatandaþlara saðlýk dolu günler diledi. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Osmancýk pirincine özel ambalaj talebi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin tercih edilmesi gerektiði çaðrýsýnda bulunarak, çeltik üreticileri ve iþadamlarýný da bu konuda özel ambalajlarla üretim ve satýþ yapmaya davet etti. Ticaret Borsasý, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Tarým ve Hayvancýlýk Çalýþtayý" Osmancýk'ta gerçekleþtirildi. Kanýtemizler Lokantasý'nda Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Üyesi Belediye Meclis Üyesi Erkan Kanýtemiz'in ev sahipliðinde yapýlan toplantýya Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Belediye Meclis Üyeleri, çeltik üreticileri katýldý.toplantýda yaptýðý konuþmada Osmancýk pirincinin kalitesine vurgu yapan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk 97 pirincinin tüm dünyaya ün salan bir üretim hikayesi olduðunu söyledi. Osmancýk 97'nin tescilinde önceki dönem Belediye Baþkanlarý Avni Kýlýç, Serdar Kurþun'a ve öðretim görevlisi Halil Sürek'e teþekkür eden Baþkan Yazýcý, Osmancýk pirincinin tüm ülkeyle birlikte dünyada önemli bir yeri olduðunu belirtti. Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin diðer bölgelerde ekilen pirinçten farklý bir kalite ve lezzete sahip olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Her markette, Türkiye'nin her yerinde Osmancýk pirinci ile satýþlar yapýlýyor. Evet, Osmancýk 97 pirinci tohumundan üretilen pirinçler. Biz Osmancýk'ta yetiþen Osmancýk pirincinin tercih edilmesini istiyoruz. Çünkü kalitesi ve lezzeti diðer bölgelerde üretilen Osmancýk pirincinden daha farklýdýr. Bu nedenle gerekirse farklý ambalajlarla 'Osmancýk'ta Yetiþen Osmancýk Pirinci' sloganý ile üreticilerimizin bu þekilde pazara sunum yapmalarýný istiyoruz. Bu nedenle çalýþmalar yapýlmalý" dedi. BAÞKAN YAZICI'DAN DOÐALGAZ ÇAÐRISI Osmancýk'ta yapýlan çalýþmalara da deðinen Baþkan Yazýcý, ilçenin doðalgaza kavuþturulmasý için destek talebinde de bulundu. Daha önceki kampanyada abone olanlarýn Halk Bankasý Ýl Özel Ýdare Hesabýna aboneliklerini taþýmalarý gerektiðini ifade eden Baþkan Yazýcý, "Osmancýk ve Alaca'nýn doðalgazdaki kararlýlýðý ve isteði ile bakanlar kurulu tarafýndan 81 ilde 10 bin nüfusun üstündeki ilçelerle ilgili karar çýktý. Bu karar doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Daha önceki aboneliklerimizi taþýyacaðýz, taþýttýracaðýz ve yeni aboneler bulacaðýz. Osmancýk bu kampanyada da üzerine düþeni yapacaktýr" diye konuþtu. Haber Servisi Eren Er Dershanesi yeni döneme hazýr Eren Er Dershanesi öðrencilerin yaz tatillerini deðerlendirmek amacýyla yaptýklarý üç haftalýk okula hazýrlýk kurslarýný tamamladý. Ýlk iki hafta dershane öðrencilerine uyguladýklarý kursta öðrenciler yeni eðitim ve öðretim yýlýna hazýrlanmýþ olarak baþlama imkaný buldular. Öðrenciler kurs boyunca sorumlu olduklarý ana derslerden dershanenin saðlamýþ olduðu yeni müfredata uygun dokümanlar eþliðinde ders görüp, bol test çözerek de bilgilerini tazeleyip, pekiþtirdiler. Üçüncü hafta ise dershaneye gitme noktasýnda yeterli maddi imkana sahip olmayan veya tatilini deðerlendirmek isteyen öðrencilere kurs imkaný sunuldu. Yoðun bir katýlýmýn olduðu kurs boyunca öðrenciler dershaneli olmanýn imkanlarýndan doya doya yararlandýlar. Öðrencilerin memnun olmasý konusuna özen gösteren Eren Er Dershanesi bu sayede birçok öðrenciye ulaþarak ilköðretim dershaneciliðinde farkýný ortaya koydu. Ayný zamanda velilere deðiþen yeni sýnav sisteminin ayrýntýlarý anlatýldý. Öðrencilerin ücretsiz olarak katýldýðý kurs sonunda ise sýnýflarý dikkate alýnarak sinema gösterimi yapýldý. Veliler bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getirip teþekkür ederek kurslarýn devamýný talep ettiler daha sonra hep birlikte pasta keserek yeni öðretim yýlýnýn baþarýlý geçmesi temennisinde bulundular. Program ikramlarla son buldu. Yasin YÜCEL

7 HABER 7 Ortaköy üzümcülüðü destek bekliyor 11 bin 700 buðday emanette Bað alaný büyüklüðü bakýmýndan Türkiye'de 17. sýrada yer alan Çorum'da baðcýlýk faaliyetlerinin daha da geliþtirilmesi adýna bir dizi çalýþmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde de baðcýlýk faaliyetlerinin artýrýlmasý adýna bazý projeler hayata geçirildi. Ortaköy ilçesinde hazýrlanan proje kapsamýnda 6 dönümlük bað alanýný elden geçirerek, meþhur Hasandede üzümü asmasýndan aþýlayan üretici Hüseyin Yýlmaz, bu çalýþmasýndan olumlu sonuç alýrken üzüm hasadýna baþladý. Hüseyin Yýlmaz, Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýna katýlarak meclis üyelerine baðýndan topladýðý üzümlerden ikram etti. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Çelebi Atmaca'nýn giriþimleriyle il genel meclisinin dünkü oturumuna katýlarak Çorum'daki üzüm üreticileri adýna sesini duyurmaya çalýþan Hüseyin Yýlmaz, yetkililerden özellikle üzüm üreticilerinin elinden tutarak destek olmaya çaðýrdý. Birkaç yýl önce 6 dönümlük baðýný komple elden geçirerek, Hasandede üzümü fidesinden aþýlayan Hüseyin Yýlmaz, ilçede birçok vatandaþýn baðcýlýða yöneldiðini ancak bu çabalarý karþýsýnda yetkilerden gerekli desteði görmediðini bildirdi. Gerek tadý ve gerekse görünümüyle Türkiye'deki birçok üzüm çeþidinden çok daha iyi olan Hasandede üzümünü sadece kiþisel çabalarýyla Ortaköy ilçesinde yetiþtirmeyi baþardýðýný anlatan Yýlmaz, imkan ve destek verilmesi halinde Ortaköy ilçesinin Çorum baþta olmak üzere bölgenin en önemli üzüm üretim merkezlerinden birisi olabileceðini kaydetti. Ortaköy'de üzümcülüðün geliþtirilmesi adýna hazýrladýðý projeyi OKA'ya sunduðunu ancak, projesinin OKA tarafýndan kabul edilmediðini de anlatan Hüseyin Yýlmaz, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðünün bu tip projelere destek verdiðini hatýrlatarak, Ortaköylü çiftçiler olarak kendilerinin de bu desteklerden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'da Toprak Mahsulleri Ofisi buðday merkezi'nde 3 bin 600 ton, Sungurlu'da 5 bin 400 ton, Alaca'da ise 2 bin 700 ton olmak üzere 11 bin 700 buðday emanet býrakýldý. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Ticaret Borsasý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Komisyon raporu hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, tahýl ürünleri üzerinden yapýlan alýþveriþten maliyet hesaplamasý yapýldýðýnda sanayici tüccarýn ve küçük üreticilerin kazançlý çýktýðýný söyledi. Borsada tüccarlar tarafýndan satýþ yapýlmadýðýný ifade eden Aðzýkara, rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Piyasa fiyatlarýnýn açýklanan taban fiyatlarýnýn üzerinde seyretmesi sebebi ile TMO'sine mal akýþý az olmasý sebebi ile borsamýzda tüccarlar tarafýndan alým yapýlmaktadýr. Açýklanan taban fiyata göre alým yapýlmakta olup hazýr mal açýk artýrma ile satýþ yapýlmaktadýr. Ürünün bedeli ayný üreticiye peþin olarak ödenmektedir. Çorum ili merkezimiz de organize sanayi bölgesinde hububat ürünü depolamak için lisanlý depoculuk faaliyeti tiryaki Tarým Ürünleri AÞ tarafýndan yapýlmaktadýr. Lisanslý depolara ürün teslim edip ürün senedi düzenleyen üreticilerimizin ürün senedi karþýlýðýnda kredi kullanmalarý saðlanmaktadýr. TMO emanet buðday merkezi 3600 ton, Sungurlu 5400 ton, Alaca 2700 ton emanet býrakýlmýþtýr. 30 Nisan 2014 tarihi son gündür. Depolarda ürün almak zorundadýr. Tüccar ve çiftçi teslim etmiþ olduðu emanet buðdayýn yüzde 60 ile 70 kredi olarak kullandýrýlýyor. Bu senedi kredi kullanan üreticinin ödeme tarihi tarihli vadesine göre kullandýrýlýyor" Kubilay Kaan YÜCEL Çaðrý Vakfý'ndan Rektör Alkan'a ziyaret Çaðrý Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Çaðrý Eðitim Vakfý olarak insanlýðýn doðru deðerleri benimsemesi için üzerlerine düþen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olduklarýný belirten Çaðrý Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Hamit Gökgöz, üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ifade ederek yeni öðretim yýlýnda Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarý dileklerini iletti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, üniversitedeki bölüm/program sayýsý ve beraberinde öðrenci sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýný açýklayarak üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduðunu ve bunun en somut göstergesinin de öðrenci kontenjanlarýndaki doluluk oranlarý olduðunu ifade etti. Hitit Üniversitesinin bu baþarýsýnda emeði olan herkese teþekkür eden Prof. Dr. Alkan, Çorum'un tüm deðerleri ile birlikte üniversitenin daha da iyi yerlere geleceðine inandýðýný belirtti. Haber Servisi "Çiftçilerin bütün hizmetlerden yararlanmasý için çalýþýyoruz" Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kontv'ye konuk olacak. Milletvekili Salim Uslu, bugün saat 11.00'da Kontv ekranlarýnda Gazeteci Serdar Arseven'in hazýrlayýp sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýnýn canlý yayýn konuðu olacak. Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen Meclis Toplantýsýnda Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Menderes Aydoðan Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'a baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý plaket takdim etti. Toplantý da konuþan Ýlhan Yýlmaz çiftçilerin faydasýna olan ne varsa büyük bir azimle gerçekleþtirmek için çalýþtýklarýný, sürekli olarak nerde bir yenilik ve geliþme varsa takip ettiklerini ve projelerinin devam edeceðini açýkladý ve çalýþmalarý ile ilgili kýsaca bilgiler verdi. Ziraat Odasý olarak yaklaþýk 5-6 aydýr çalýþmalarýný yürüttükleri OKA projesinden olumlu sonuç aldýðýný ve proje çalýþmalarýna baþladýðýný söyledi. OKA' dan geçen hibe destekli projenin adýnýn "Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi" olduðunu kaydeden Yýlmaz, "Bu proje sonucunda çiftçilerden alýnan sütler çeþitli þekillerde deðerlendirilecek. Toplanacak olan sütler Ziraat Odasý bünyesinde kurulacak tesiste peynir, yoðurt, tereyaðý gibi süt ürünlerine dönüþtürülerek pazara sunulacak. Bu proje sayesinde hem çiftçilerimizin ürettikleri sütü deðerlendirmiþ olacaðýz hem bir istihdam yaratacaðýz hem de ilçemize bir katma deðer katacaðýz" þeklinde konuþtu. Baþkan Ýlhan Yýlmaz, " Biz bu projeleri çok zor bir süreç sonunda baþarýya ulaþtýrdýk. Çok çalýþtýk ve projelerimiz onay gördü. Biz bu çalýþmayý yaparken sadece çiftçilerimizin kuruluþu olan Ziraat Odasýný kalkýndýrma, daha ileriye götürme ve çiftçilerimize hizmet eden bir kurum haline getirmeyi amaçladýk. Onlardan aldýðýmýz emaneti bir nebze olsun ileriye taþýmak için çalýþtýk. Tabi bunu bütün Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi arkadaþlarým, delegelerimiz, deðerli köy muhtarlarý, deðerli Millet Vekillerimiz ve deðerli çiftçilerimizin destekleri ile baþarýyoruz" dedi. Yýlmaz sözlerini þöyle tamamladý: "Tarým Danýþmanlýðý sistemi kapsamýnda köy köy dolaþarak çiftçilerimize bu sistemi anlatýyoruz ve arzu edenleri kayýt ediyoruz. Çiftçi kayýt sistemine kayýtlý kuru tarla olarak 100 dekar ve üzeri tarlasý olan bütün çiftçilerimiz danýþmanlýk hizmetinden yararlanabilmektedir. Her çiftçimizin bir danýþmaný olacak ve bu danýþmanlarýmýz zaman zaman çiftçilerimize ziyaretlerde bulunarak her türlü sorunlarýna çözüm bulacaklar. Danýþman veteriner hekimlerimiz köy köy gezerek hayvaný olan üreticilerimizin sorunlarýný çözmeye çalýþacaklar. Ayrýca bu sisteme üye olan çiftçilerimize Ziraat Odasýnýn bir hizmeti olarak, toprak analizleri % 50 indirimli yapýlacak, böylece çiftçimiz toprak analizini indirimli yaptýrdýðý gibi ayrýca toprak analiz desteklemesinden de yararlanacak. Ayrýca doðrudan gelir destekleme dosyalarý Ziraat Odasýnda ücretsiz olarak doldurulacak, fotokopi iþlemleri de odada ücretsiz olarak yapýlacak. Biz Alaca Ziraat Odasý olarak çiftçilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceðiz. Bu çalýþmalarýmýzda bizlere desteklerini esirgemeyen siyasilerimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas ve Milletvekillerimiz Sayýn Cahit Baðcý ve Sayýn Murat Yýldýrým'a teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunu kazasýz belasýz bitirmelerinden dolayý mutluyuz. Çiftçilerimizin bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiye'mizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diler, saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi

8 YAÞAM Okul fobisi için önleminizi alýn 8 Dursun maç bileti satarken temelde yanýnda simit satýyormuþ.dursun demiþ ki : -ula temel git bak içeri neler oliyir da.temel maçdan çýktýktan sonra þöyle anlatmýþ: -ortaya bi kabak koyiyler.iki direk koyiyler.o kabak iki direðin arasýna girdiðinde gooooool diye baðriyler.bide utanmadan kisa don ciyiyler. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Anaokulu ve ilkokul birinci sýnýf öðrencileri bu hafta okullarýna baþlayacak. Eðitimci-Yazar Mehmet Azim, okul fobisi ile ilgili hem annebabalara, hem öðretmenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Zambak kültür kitaplarý Yayýn Yönetmeni eðitimciyazar Mehmet Azim, ilkokul birinci sýnýfa baþlayan bazý öðrencilerde okula gitmekte isteksizlik, zorlanma görülebildiðini belirterek, bu konuda hem veliler hem öðretmenler hem de rehber öðretmenler dikkatli olmasý gerektiðini ve sorun büyümeden gerekli önlemler alýnmasý gerektiðini söyledi. Özellikle kaygý bozukluðu olan çocuklarda okul fobisinin daha sýk görüldüðünün altýný çizen Azim, temelinde biyolojik etkenlerin yer aldýðýnýn kabul edildiðini kaydetti. Okulun açýldýðý ilk günlerde, okul bahçesinde bazý mutsuz çocuklarý görülebildiðini, bu öðrencilerin hepsinin okul fobisi olduðu anlamýna gelmediðini vurgulayan Azim, "Ýlk önce çocuk, yakýnlarýnýn yanýnda olmasýný isteyebilir ama zamanla bu talebinden vazgeçer. Yakýnlarýnýn yanýnda bulunmasýný istemesi uzun süreli bir istek ise burada dikkatli olmak gerekir. Okul fobisinde günler geçmesine raðmen çocuk, annesinin sýnýfta veya okulda bulunmasýný ister, yanýndan ayrýlmasýna izin vermez. Kýsa süreli talepleri okul fobisinin dýþýnda tutmak gerekir. Örneðin bir 2 haftada sona eren talepler, korkulacak bir durum olmadýðýný gösterir." bilgisini verdi. Karbonhidrat isteðinin artmasý en önlenemez sýkýntýlarý beraberinde getirse de bu sýkýntýlarý özellikle bir þeker hastasýnýn yaþamasý uzun vadede daha önemli saðlýk sorunlarýna neden olabilir. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar konu ile ilgili bilgiler verdi. KAN ÞEKERÝ DENGESÝ ÖNEMLÝ Þeker hastalarýnda ilk amaç kan þekerinin dengeli olmasýdýr. Dengeli bir kan þekeri, þeker hastalarýnýn yaþam kalitelerini arttýrmasýnýn yaný sýra bu sýkýntý ile sürekli olarak karþý karþýya kalmamalarýný saðlar. Þeker hastalarýnýn tüm besin öðelerini yeterli ve dengeli almasý en önemli faktördür. Yetersiz düzeyde alýnan besin öðeleri gün içerisinde insanlarý özellikle karbonhidratlý besinlere daha fazla yönlendirir. Karbonhidrat isteði belirli mevsim geçiþlerinde ve gün içerisinde düþük karbonhidrat alýmýna baðlý olarak artabilir. Karbonhidrat isteðinin artmasý en önlenemez sýkýntýlarý beraberinde getirse de bu sýkýntýlarý özellikle bir þeker hastasýnýn yaþamasý uzun vadede daha önemli saðlýk sorunlarýna neden olabilir. GÜNLÜK KARBONHÝDRAT ALIMINI DENGELÝ ARTTIRIN Karbonhidrat dengesinin saðlanmasý için þunlara dikkat etmek gerekir. Gün içerisinde besinlerle vücuda alýnmasý gereken karbonhidrat miktarý %50-60 arasýndadýr. Özellikle toplum olarak karbonhidrat ihtiyacýmýzýn büyük bir kýsmýný ekmek, pilav, makarna, tatlýlar ve hazýr gýdalardan almaktayýz. Þeker hastalarý için tatlýlar genelde arka planda olmasý gereken besinler olmasý nedeniyle tercih edilmemelidir. Bulgur pilavý ve ekmek tüketimini ana yemeklerde bir miktar arttýrmak gün içerisindeki karbonhidrat ihtiyacýnýzý karþýlayacak ve tatlýya olan eðiliminizi azaltacaktýr. GLÝSEMÝK ÝNDEKSÝ DÜÞÜK KARBONHÝDRATLI BESÝNLERÝ TERCÝH EDÝN Glisemik indeksi düþük karbonhidratlý besinler Mehmet Azim anneleri, "Anneler, zorunlu olmadýkça çocuklarýndan uzun süre ayrýlmamalýdýrlar. Ayrý kalma durumlarýnda, annenin yerini alacak yetkin aile bireylerine ihtiyaç vardýr. Onlar, annenin yokluðunu hissettirmemeye çalýþmalýdýrlar. Okul fobisi olan çocuklarýn çoðunda, anneden ayrýlma kaygýsýnýn olduðu araþtýrmalarla belirlenmiþtir." þeklinde uyardý.aile içinde güven duygusunun geliþmesi için bir diðer nedenin uygun baba modeli olduðunu anlatan Azim, babalara da þu tavsiyelerde bulundu: "Çocuk, her zaman babanýn varlýðýný, sýcak nefesini, yakýn ilgisini ister. Dolayýsýyla iþ yoðunluðu, yorgunluk bahanesiyle çocuklardan uzak duran babalar, okul fobisi, baþarýsýzlýk, disiplinsizlik gibi birçok sýkýntýnýn oluþmasýna zemin hazýrlamaktadýrlar. Küçük zihinsel engelleri olmasýna raðmen, bazý çocuklarýn, ailenin ilgisi ve yetkililerin hassasiyeti sayesinde normal öðrenciler gibi öðrenebildiðinin birçok örneði vardýr. Ýlgisiz aileler nedeniyle kaybedilmiþ, birçok öðrenciden bahsetmek de mümkündür. Çocuðun, okulda sýcacýk bir öðretmen ilgisiyle karþýlaþmasý, fobi riskini azaltacaktýr. Daha okulun ilk günlerinde öðretmenin iyi bir gözlem yapmasý, öðrencileri tanýmaya çalýþmasý ve çocuklarla tek tek ilgilenmesi, öðrencilerle öðretmen arasýnda sýcak iliþkilere de vesile olacaktýr." Karbonhidrat krizini aþabilirsiniz kan þekerini yavaþ yükseltmeleri nedeni ile þeker hastalarý için önemli besin kaynaklarýdýr. Mevsim geçiþlerinde artan karbonhidrat ihtiyacýný düþük glisemik indeks içeriði olan elma, kuru kayýsý, armut, kurubaklagiller gibi besinler ile atlatabilirsiniz. BOL POSALI BESÝNLER TÜKETÝN Þeker hastalarý için bol posalý besinler uzun süre tokluk saðladýklarý için önemli besinlerdir. Özellikle karbonhidrat içeriði yüksek olan meyvelerin posa içeriði yüksek olanlarý tercih etmek doðru bir seçim olacaktýr. Kabuklarý ile tüketilebilen meyveleri kabuklarý ile birlikte tüketmek meyvelerden alacaðýmýz posa miktarýný arttýracaktýr. Ayrýca meyveleri daha çok ara öðünlerde tercih etmek gün içerisindeki karbonhidrat ihtiyacýnýzýn daha fazla düþmesini saðlayacaktýr. BÝR UZMANA BAÞVURUN Þeker hastalarý kendi kan þekeri dengelerini saðlayana kadar diyetisyen yardýmý almalarý þarttýr. Çünkü bu sýkýntý ile yýllarca yaþayacaklarý için nasýl baþa çýkabileceklerini bilmeleri gerekir. Kan þekerinin sürekli olarak dengede olmasý için gün içerisinde tüketilen besinlerin besin öðesi içerikleri önemlidir. Ayrýca mevsim deðiþiklikleri, stres durumlarý, yaþam koþullarý, ulaþabilecekleri besin çeþitliliðine göre kan þekeri dengesini saðlamak için belirli bir dönem diyetisyen yardýmý aldýktan sonra zaman zaman kontrollere devam etmelidirler. SON ÇARE DÝYABETÝK TATLILAR Mevsim geçiþlerinde artan karbonhidrat ihtiyacýný karþýlamanýn en kýsa yolu diyabetik tatlýlardýr. Diyabetik tatlýlar kan þekerini yükseltmez tezi doðru bir tez olmasa da belirli kalori aralýklarýnda ve doðru bir öðünde haftanýn belirli günlerinde tüketilmesinde sýkýntý yoktur. Bu konuda uzmanýnýzdan yardým almanýz kan þekeri dengenizin saðlanmasýnda ve artan karbonhidrat ihtiyacýnýzýn karþýlanmasýnda size yardýmcý olacaktýr. Sinema 22:30 Teknoloji harikasý silah ve füzeler üreten Stark Industries in kurucu yöneticisi olan Tony Stark, gerçekleþtirdiði buluþlarla dünya çapýnda önemli bir konuma ulaþmýþtýr. Silah sanayicisi ve mucit Stark, boþ zamanlarýndaysa güzeller güzeli kadýn hayranlarýyla ilgilenmektedir. Yeni geliþtirdiði Jericho füzelerin test edildiði bir tatbikat-gösterinin ardýndan konvoyunun saldýrýya uðramasý ve bir terörist grubun eline esir düþmesiyle birlikte Tony nin 'tatlý hayatý' bir anda kabusa döner. Saldýrý esnasýnda zaten zayýf düþmüþ olan kalbinin yanýna bir þarapnel mermisinin saplanmasýyla hayatý tehlikeye giren Tony, kendisini esir alan terör grubunun esrarengiz lideri Raza tarafýndan geliþmiþ silahlar üretmeye zorlanýr. Sinema 20:00 Demir Adam 22:30 Her Þey Yolunda Merkez Okul müdürlüðüne vekalet eden Vakýf, kendini gösterebilmek için yeni bir plan kurar. Çýktýklarý ilk sivil görevde baþarý kazanan ekibi yeni bir iþe gönderecektir. Sami Müdür bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu söylese de Vakýf dediðini yapar. Öðrencilerin bu defaki görev yeri Þile deki bir oteldir. Sessiz, sakin bir tatil hayalleriyle okula giden ekibi orada sürprizler beklemektedir. Otelin yöneticisi emekli polis Muzaffer, çocuklarýn bütün hayatýný deðiþtirecek bu hafta boyunca yanlarýnda olacaktýr. Sami ile iliþkisi hakkýnda düþünmek isteyen Serap da baþýný dinlemek üzere tatile çýkmaya karar verir. Kolombiyalý Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sýnda baþlar. Dokuz yaþýndaki Cataleya, anne-babasýnýn katlediliþine tanýk olur. Kendisi ise ölümden kýl payý kurtulur ve gangster olan amcasý Emilio ile birlikte ABD'ye sýðýnýr. Burada geçirdiði on beþ yýl boyunca Cataleya, amcasý tarafýndan bir kiralýk katil olarak yetiþtirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasýnýn katilleri için hep bir kartvizit býrakacaktýr: Kurbanlarýnýn göðsüne çizdiði bir orkide...oyuncular : Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Amandla Stenberg, Michael Vartan Yönetmen : Olivier Megaton Ferrari Enzo Ferrari, Modena þehrinde 1898 yilinda dünyaya geldi. I. Dünya Savaþý'nda babasýný ve kardeþlerini kaybettikten sonra yalnýz bir yaþamla 1916 yýlýnda, henüz 18 yaþýndayken buluþur. Yarýþçýlýk kariyeri de bu dönemlerde baþlar.1920 yýlýnda, Alfa Romeo'nun yarýþ pilotlarýndan biri olur; ismi de bu dönemde bir efsane misali kulaktan kulaða yayýlýr. Onun da öncülüðünde Alfa Romeo araba yarýþçýlýðýnýn bir numaralý ismi oldu. Enzo Ferrari'nin hýz tutkusu, daha önce hiç kimsenin ulaþamadýðý hýzlarda virajlarý dönebilme kabiliyeti yaný sýra; arabasýnýn ergonomisinden, motor aksamýna her þeyiyle ilgilenmesi, onu araba yarýþlarý tarihinin ölümsüzleri arasýna sokar.1929 yýlýnda Scuderia Ferrari'yi Alfa Romeo'nun yarýþ takýmý olarak kurar yýlýna kadar Enzo Ferrari yarýþmaya devam etti; ancak oðlu Dino Ferrari'nin doðumuyla yarýþlardan ayrýlarak, otomobil fabrikasýnýn iþlerine geçer. Lakin bu dönemde, araba motorlarýnýn güçsüzlüðü; hafif spor arabalarýn geliþmesi üzerine çalýþmalara baþladý.kontrolündeki yarýþ takýmý katýldýðý tüm yarýþlarý kazandý; sadece 1935 yýlýnda Mercedes'e geçilir yýlýnda Mercedes'in bu yarýþý kazanmasýnda Castrol'un deterjan bazlý motor temizleyicisi büyük rol oynar. Bu motor temizleyicisi, Mercedes'in motorunu Alfa Romeo'dan daha üstün performanslý ve istikrarlý kýlar. Ertesi yýl, Castrol ürünlerini Alfa Romeo da kullanmaya baþlar; günümüzde de halen Castrol motor bakýmý ürünleri sunmaktadýr. Enzo Ferrari'nin yarýþ otomobillerini yaratma becerisi; onu Alfa Romeo'nun sportif direktörü yapar. Ancak; Enzo Ferrari'nin detaylarýna bakmadan imzaladýðý direktörlük kontratýnda, ayrýlmasý durumunda 4 yýl baþka bir yarýþ takýmýnda çalýþamayacaðý ve tasarým yapmasýnýn yasak olduðu kuralý vardý. Böylece kendi yarattýðý o güne kadar eþi benzeri görülmemiþ otomobil ergonomisini geliþtirmesine de izin verilmez.direktörlükten ayrýlmasýyla; Auto- Avio Costruzioni'yi kurdu. Bu þirket bazý yarýþ takýmlarýna parçalar satar. Doðduðu þehir Modena'da, küçük bir araba üretimi atolyesi kurdu; ve burada sadece kendisinin kullanmasý için bir araba yapmaya çalýþýr. Ancak, II. Dünya Savaþý'nýn baþlamasýyla Ýtalya zor günler geçirmektedir. HÜNKAR BEÐENDi Malzemeler 500 gr Koyun Eti 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 2 Adet Soðan 1 Çorba Kaþýðý Sirke 2 Adet Domates 2.5 Su Bardaðý Sýcak Su 5 Adet Patlýcan 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1.5 Çorba Kaþýðý Un 1.5 Su Bardaðý Süt 2 Çorba Kaþýðý rendelenmiþ Kaþar Peyniri Tuz, Kekik Yemeðin Tarifi Tencereye etleri alýp, etler býraktýðý suyu çekene dek kavurun. Ardýndan tereyaðýný, küçük kesilmiþ soðanlarý ekleyin. 3 dakika daha kavurun. 1 çorba kaþýðý sirkeyi "BEKLÝYORUM.. ÖYLE BÝ VAKÝTTE GEL KÝ VAZGEÇMEK MÜMKÜN OLMASIN..." (ORHAN VELÝ) ilave edin. Rendelenmiþ domatesleri, kekiði, sýcak suyu ve en son tuzu ekleyerek, etler yumuþayana dek piþirin. Patlýcanlarý ateþte közleyin. Kabuklarýný soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu iyice süzün. Keskin bir býçak yardýmýyle çok ince kýyýn. Tereyaðýný bir tavada eritin çorba kaþýðý unu ekleyin. Sararana dek kavurun. Sürekli karýþtýrarak soðuk sütü ilave edin. Karýþým koyulaþtýðýnda ateþten alýn. Ýnce kýyýlmýþ patlýcanlarý, tuzu, rendelenmiþ kaþar peynirini ekleyin. Hýzla karýþtýrýp, servis tabaðýna alýn. Üzerine eti koyarak, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Kolombiyalý 22:00 Kapanmadan Kazan 23:45 Karadayý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Yasemince 20:30 Katma Deðer Þaban 22:20 Büyük Günah Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 22:00 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Tuhaf Taksi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Son Macera 22:20 Demir Adam Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 20:00 Þefkat Tepe 23:15 Ayna Gezi Proðramý

9 CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn, NTV canlý yanýnda Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'le ilgili sorularý yanýtladý. Günaydýn, Sarýgül'e CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun "Bekleriz" diye mesaj gönderdiðini ancak aþýlmasý gereken sorunlar olduðunu vurguladý. Sarýgül'ün partiye dönebilmesi için bir af sürecinin baþlatýlmasý ve parti yönetiminde karara baðlanmasýný söyleyen Günaydýn, karþýlýklý iradelerde bir sorun olmadýðý noktada sürecin ilerleyeceðini belirtti. Pazar günü yapýlacak Parti Sarýgül'e af geliyor mu? Gazete, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Nato müttefiklerinin "bariz kararsýzlýðýna" sinirlendiðini ve Kosova'ya yapýlan ve haftalar süren türden bir müdahale yapýlmasý çaðrýsýnda bulunduðunu aktarýyor. Financial Times, Erdoðan'ýn böyle bir müdahale durumunda Beþar Esad'ýn devrileceðini söylediðini de yazýyor.erdoðan'ýn Amerika'nýn önemli müttefiklerinden olduðunu, ve Türkiye'nin Suriye'yle 900 kilometre uzunluðunda sýnýrý olduðunu hatýrlatan haber þöyle devam ediyor: "Baþbakan istenmeyen bir ikilemde.kendisi sadece ülkesinin topraklarý üzerinden silahlarýn ulaþtýrýldýðý muhaliflerin yanýnda Esad'a karþý bir tutum almakla kalmadý, Türkiye ayrýca bir dizi ölümle sonuçlanan olayýn da gösterdiði gibi- Suriye'de olanlarýn sýnýrýn ötesine taþmasýndan yaralanabiliyor.ama Ankara þimdiye kadar Washington'ý ikna edememiþ gibi görünüyor.eski Türk diplomat Sinan Ülgen Meclisi'nde Sarýgül'e af konusunun gündeme gelip gelmeyeceði sorusuna ise þu an itibariyle bunun söz konusu olmadýðý yanýtýný verdi. Ancak Günaydýn'ýn "Siyasette bir þeylerin deðiþmesi için 24 saat bile uzun bir süre" sözleri dikkati çekti. CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'nun Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan aday adaylarý arasýnda ismi geçen Sarýgül'e CHP'li bazý isimler aracýlýðýyla "Af dilekçesini 8 Eylül'deki Parti Meclisi'nde gündeme alýnmak üzere göndersin. PM üyeleri de özgür iradeleriyle kararýný versin. PM affýný kabul eder, etmez" mesajý gönderdiði iddia edilmiþti. Sarýgül, bundan 7 yýl önce CHP liderliðine aday olmuþ ve 29 Ocak 2005'te, Ankara'da yapýlan 13. Olaðanüstü CHP Kurultayý'nda Deniz Baykal'a karþý kaybetmiþti. 24 Mart 2005'te, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafýndan "Kurultayý arbede ve þiddet ortamýna çevirdiði" gerekçesiyle partiden ihraç edilmiþti. FT: Türkiye Amerika'nýn tutumuna kýzgýn 'Türkiye'nin sözleriyle durumu deðiþtirme yeteneði arasýnda olan farkýn ötesinde ülkenin çaresizliðiyle Suriye'de olanlarýn olumsuz etkileri arasýnda da bir fark var.' diyor.ona göre askeri müdahalenin bir kerelik kýsa bir müdahale olmasý durumunda Esad bundan eli kuvvetlenmiþ çýkabilir.ülgen, 'Genel olarak Türkiye kendini zor bir durumda buluyor. Bu yüzden de konu Suriye olunca sesimizi yükseltiyoruz ve faaliyetlerimizi arttýrýyoruz.müdahale olmasa bile hassas bir konumdayýz. Uluslararasý toplum bunu daha zorlaþtýrmamalý. Müdahale sadece kozmetik bir operasyondan ibaret olmamalý.' diyor. ( ) Suriye'ye askeri müdahale yapýlmasý olasýlýðý, geliþen pazarlardan paranýn çekilmeye baþladýðý bir dönemde Türkiye'nin ekonomisine yardýmcý olmuyor.ama Erdoðan bu sýrada kamuoyunun görüþlerinden dolayý da sýkýntýlý: son bir yýldýr Türk kamuoyu Suriye'ye müdahale edilmesini desteklemiyor." Apple'dan 6 inçlik dev telefon geliyor Samsung'un akýllý telefon pazarýnda ard arda büyük atýlýmlar yapmasý, Apple'ý yeni bir hamle yapmaya mecbur býraktý.akýllý telefon rekabetinde cihazlarýnýn 'çok pahalý' algýsýný yýkmak için ucuz iphone üretme kararý alan Apple, þimdi de 6 inçlik telefonlar üzerinde çalýþýyor.telefonlarýn boyutunun tabletlere yaklaþmasý, hem tablet hem de telefon olarak kullanýlabilen ve 'phablet' adý verilen cihazlarýn ortaya çýkmasýna sebep oldu. En son Samsung, 5.7 inçlik Galaxy Note 3'ü tanýtarak bu alanda yeni bir atýlým yaptý.yýllardýr kendine özgü telefonlar çýkararak belli bir çizgiyi bozmayan Apple, Samsung'un bu hamlelerle pazar payýný artýrmasýndan sonra, bu segmente yönelik çalýþma yürütmeye karar verdi. Apple'ýn bilinen çizgisinin dýþýna çýkýþý ilk defa, 10 Eylül'de tanýtýlacak olan iphone 5C ile olacak. Apple, bu hamlesi ile ucuz telefon talep eden pazarlara ulaþmayý hedefliyor. Apple'a gelen en büyük eleþtirilerin ikincisi de iphone ekranlarýnýn diðer markalar kadar büyük olmamasý. iphone 4 ve 4S'lerde 4 inçlik bir ekraný tercih eden Apple, gelen eleþtiriler üzerine iphone 5'i 4.8 inç olarak tasarlamýþtý. 10 Eylül'de tanýtýlmasý beklenen iphone 5S'in ekran boyutunun da yine 4.8 inç olmasý bekleniyor.ancak Apple, önümüzdeki aylarda 6 inçlik telefonu piyasaya sürerek, piyasadaki en büyük ekranlý telefona sahip olmayý planlýyor. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ODTÜ'de baþörtülü öðrencilerle ilgili yaþanan olaya iliþkin "Temel hak olan eðitimi engellemeye kimsenin gücü yetmez, kýlýk kýyafet bütün bunlar, bu tartýþmalar çok geride kalmýþtýr. Onun için Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir ODTÜ. Bu tip davranýþlar hem yakýþmaz hem de kimsenin gücü yetmez. Bu þekilde herhangi bir öðrenciye fikrinden, düþüncesinden dolayý baský yapmayalým. Bunlar geçmiþte kalan meseleler" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Yalova'ya geldi. Ýstanbul- Ýstinye'deki ÝDO Terminali'nden "Burak Reis 3" isimli deniz otobüsüyle Yalova'ya gelen Cumhurbaþkaný Gül'ü, Kartal Ýskelesi'nde Vali Esengül Civelek, Belediye Baþkaný Yakup Koçal, Karamürselbey Eðitim Merkezi ve Garnizon Komutaný Tuðamiral Tezcan Kýzýlelma, Yalova Üniversitesi Rektörü Niyazi Eruslu, Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce ile AK Parti milletvekilleri Temel Coþkun ve Osman Boyraz karþýladý. Cumhurbaþkaný Gül, iskelede kendisini bekleyen vatandaþlarý selamladý ve onlara hitaben bir konuþma yaptý. -"SON YILLARDA YALOVA ÇOK GELÝÞTÝ"- Cumhurbaþkaný Gül konuþmasýnda Yalova'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Yalova'nýn termalleri çiftlikleri, dinlenme alanlarý ile tanýndýðýný kaydetti. Zamanýnda Atatürk'ün sýk sýk geldiði yerlerden biri olduðunu dolayýsýyla herkes için çok ayrý bir özelliði bulunduðunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaþkaný Gül sözlerini þöyle sürdürdü: "Bugün birçok incelemelerde bulunacaðým. Son yýllarda þehirlerimiz çok geliþti. Yalova ayrýca sanayii mýntýkasý. Ulaþtýrma; bir tarafta Ýstanbul, bir tarafta Bursa, bir tarafta Kocaeli. Bütün bunlarý içerisinde çok büyük avantajlarý olduðu gibi þüphesiz ki ilgilenecek çok büyük meseleleri de vardýr. Dolayýsýyla bütün bunlarý dinleyeceðim, yakýndan göreceðim. Vilayeti ziyaret edeceðim. Tabii ki bir de ayrý bir özelliði var, ilk defa bir Haným Valiye sahip bir il. Bu da bir ayrýcalýk hepiniz için." -"TÜRKÝYE NASIL DAHA ÝLERÝYE GÝDÝYORSA, YALOVA DA DAHA ÝLERÝYE GÝDECEK"- Ziyareti sýrasýnda belediyeyi, üniversiteyi ve diðer tesisleri de ziyaret edeceðini belirten Cumhurbaþkaný Gül vatandaþlara, "Benim sizlere söyleyeceðim þey þu; memleketimizin her tarafý tabii ki birbirinden güzel. Ama Yalova gerçekten herkesin çok kýskandýðý yerlerden birisi. Buranýn kýymetini bilin vatandaþlarýmýz ne kadar çok HABER 9 Gül: Eðitimi engellemeye kimsenin gücü yetmez Türk-Ýþ Baþkanlýðýndan istifa eden Mustafa Kumlu, Çalýþma ve Sosyal Bakaný Faruk Çelik'i makamýnda ziyaret etti. Baþkanlýk ve genel sekreterlik döneminde bakanla uzun bir çalýþma fýrsatý bulduklarýný belirten Mustafa Kumlu, "Bu çalýþma dönemi içerisinde bakanla en çok dikkat etiðimiz hususlarýn baþýnda diyalog ortamýnda meseleleri uzun süre tartýþarak çözmeye çalýþtýk. Ancak bu görüþmeler neticesinde gerek toplu iþ sözleþmeler, gerekse çýkarýlan yasalarda hepsini karþýlýklý mutabakat saðlayarak halledemediðimiz hususlarda oldu, ama genelde sayýn bakanla birlikte mutabakat saðlayarak hallettiðimiz hususlar çok oldu" dedi. -"KUMLU'NUN DÝYALOGDAN YANA OLMASI ÖNEMLÝYDÝ"- Bakan Çelik, Tür-Ýþ'in köklü bir emek hareketi olduðunu ve emekçiler adýna öncülük etmenin anlamlý bir görev olduðunu söyledi. Çelik, "Ben Kumlu'nun bu görevi baþarý ile sürdürdüðünün inancý içerisindeyim. Ama bu veda ziyareti olmadýðýnýn da inancýndayým. Çünkü genel baþkanlýktan ayrýldýnýz ama sendika baþkaný olarak hizmetlere devam ediyorsunuz. Bu tecrübelerinizi emek hareketine katký sunma olarak sürdüreceksiniz. Çalýþma bakanlýðým dönemimde Türk-Ýþ ile çok önemli ve köklü deðiþiklikleri bu masa etrafýnda çok yoðun þekilde tartýþtýk. Bu tartýþmalarda taraflar olarak görüþlerimizi masanýn ortasýna koyduk. Anlaþtýðýmýz konular oldu, anlaþamadýðýmýz konular oldu. Ama bunlarýn hepsi emeðin kazanmasý için yapýlan tartýþmalardý. Kumlu'nun diyalogdan yana olmasý önemliydi. Sorunu çözmeye yönelik irade ortaya koymasý önemliydi. Hak arama konusunda ýsrarcýlýðýn hiç unutmayacaðýz. Bundan sonraki sendikal ve özel yaþamýnda kendilerine baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. -"TÜRKÝYE'DE SENDÝKACILIK BÝTMÝÞ OLACAKTI"- Konuþmalarýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Bakan Çelik, basýnda çýkan "gizli protokol" haberlerine iliþkin þunlarý söyledi: "Toplu iþ iliþkileri yasasýnda yüzde 10 barajý karþýlýklý saygý duyar, sevgi duyar, muhabbet duyarsa, o kadar çok huzurumuz olur. Meselelerimizi o kadar çok kolay hallederiz. Ýnanýyorum ki her geçen gün her geçen yýl Türkiye nasýl daha ileriye gidiyorsa, Yalova da daha ileriye gidecek. Çocuklarýmýz için çok daha güzel Türkiye, çok daha güzel þehirler inþa edeceðiz, býrakacaðýz" diye seslendi. -"BU TARTIÞMALAR GERÝDE KALDI"- Cumhurbaþkaný Gül, daha sonra valiliði ziyaret etti. Cumhurbaþkaný Gül, Valilik makamýnda yaptýðý açýklamada, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Gül, ODTÜ'de baþörtülü öðrencilerin yaþadýklarýnýn sorulmasý üzerine, "Bunlar hep geride kalmýþ meseleler. Eðitim, herkesin temel hakkýdýr. Temel hak olan bir eðitimi engellemeye de kimsenin gücü yetmez, kýlýk kýyafet bütün bunlar, bu tartýþmalar çok geride kalmýþtýr. Onun için Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir ODTÜ. Bu tip davranýþlar hem yakýþmaz hem de kimsenin gücü yetmez. Bu þekilde herhangi bir öðrenciye fikrinden, düþüncesinden dolayý baský yapmayalým. Bunlar geçmiþte kalan meseleler" diye konuþtu. Gül, çözüm sürecinin bittiði yönündeki iddialara iliþkin olarak ise þöyle konuþtu: "Baþkalarýnýn konuþmalarýný referans alarak bir þey söylemek istemem. Bütün bu konular Türkiye'nin aslýnda problemlerinden kurtulmasý konularýdýr. Türkiye'nin demokratik standartlarýnýn, hukuk standartlarýnýn evrensel anlamda yükseltilmesi meselesidir ve bunlar o dedi, bu dedi diye deðil, kendi irademizle, kendi arzumuzla Türkiye'ye ne yakýþýyorsa onu yapma sürecidir bütün bunlar." -"MUHAKKAK KÝ BÝR ÞEY YAPMAK GEREKÝR"- "Suriye'deki son geliþmelerle Putin'in tavrýný nasýl deðerlendiriyorsunuz" sorusuna ise Gül, þöyle cevap verdi: "En çok üzülenler muhakkak ki bizleriz. Çünkü büyük bir sýnýrýmýz var, komþumuz var. Bir insan komþusunun evi yanýyorsa onun ateþini de daima hisseder, acýsýný da daima hisseder. Onun için bir an önce Suriye'nin düzlüðe çýkmasýný, iç savaþýn bir an önce bitmesini çok arzu ediyoruz. Þüphesiz ki bunun yolu siyasi, diplomatik bütün çabalarý sonuna kadar kullanmaktan geçer. Birleþmiþ Milletlerin bu yöndeki týkanýklýðýný ümid ederim ki G-20 zirvesi vesilesiyle yapýlan toplantýlardan aþma imkaný olur. Unutmayalým ki herkesin gözü önünde yüz binin üzerinde insan öldüyse, 7 milyona yakýn evini barkýný terk ettiyse ve hele hele savaþlarda bile kullanýlmasý yasak olan kimyasal silahlar ki insanlýk suçu olarak hep bilinir, tekrar söylüyorum savaþta bile kullanýlmasý yasaktýr. Farklýlýðý bu onun için kimyasal silaha tepki onun için çok aðýrdýr. Bunlarýn maalesef kullanýldýðýna þahit olunca BM'nin týkandýðýný görmek insaný çok üzüyor. Bunlara muhakka ki bir yolunu bulmak gerekir, muhakkak ki bunlar eðer cevapsýz kalýrsa bütün bu katliamlar ve kimyasal silahlarýn kullanýlmasý giderek çok daha yaygýnlaþýr. Ümit ederim ki G-20 toplantýsý vesilesiyle týkanmýþ olan kararlar açýlýr ve uluslararasý camia toplu olarak hareket ederek bu iç savaþa dur der. Muhakkak ki bir þey yapmak gerekir, yoksa sadece konuþarak daha çok insanýn ölmesini görmek de doðrusu herhalde insanlýðýn kabul edebileceði bir þey deðil. Bütün bunlar, siyaset ve diplomasiyle onun yolunu açmak için olursa ancak deðerli olur." G-20 Zirvesi'nin Suriye'ye müdahalenin siyasi starejisini belirlemek için önemli bir fýrsat olduðuna vurgu yapan Gül, "Bütün BM'deki beþ önemli ülke de ordayken ümid ediyorum ki bu noktada bir anlayýþ ortaya çýkar" ifadelerini kullandý. -"SÝSTEMLER DE TERCÝH MESELESÝ AMA ÖNEMLÝ OLAN DENGE SÝSTEMLERÝNÝN OLMASI"- Cumhurbaþkaný Gül, baþkanlýk sisteminin þu anda pek gündemde olmadýðýnýn altýný çizerken, "Sistemler de tercih meselesi ama önemli olan daha önce de söylediðim denge sistemlerinin olmasý. Demokrasinin bütün kurumlarýyla, kurallarýyla iþliyor olmasý önemli. Ama þu anda gördüðüm kadarýyla böyle bir tartýþma da yok" þeklinde konuþtu. Faruk Çelik: Yeni çatýþma ortamý çýksýn gibi bir baský var vardý. Yüzde 10 barajý aþaðýya çekilmediðinde istatistikler yayýnlanmadýðý için sendikalar çok ciddi þekilde sýkýntý içerisindeydiler. Yüzde 10 barajýna bir çare bulunmalýydý. Dolayýsýyla bu tartýþmalar esnasýnda gerek iþveren, gerek iþçi kesimleri ile yaptýðýmýz saatlerce süren tartýþma içerisinde geldiðimiz yüzde 1 daha sonra yüzde 2, yüzde 3 þeklindeki anlaþma ne iþçi kesiminin ne de iþverenin talebini karþýladý. Bu yönüyle suçlu aramak yanlýþ. Çýkýþ yolu bulduk. Aksi taktirde biz istatistikleri yayýnlamak durumdaydýk ve 51 sendikanýn hiçbirisi de yetki alamaz duruma düþecekti. Türkiye'de sendikacýlýk bitmiþ olacaktý. Olayýn içeriðini bilmeyenler bu olayla ilgili çok yüzeysel deðerlendirmeler yaptý." -"SURÝYE GELÝÞMELERÝ SINIRLARDA YIÐILMALARA NEDEN OLUYOR"- Bakan Çelik, bir gazetecinin, Suriyeli mülteci akýnýnýn yarattýðý tehlikeye iliþkin Þanlýurfa Valiliði'nin Emniyete rapor sunduðunu anýmsatmasý üzerine Bakan Çelik, þu yanýtý verdi: "Suriye'deki geliþmeler bir þekilde sýnýr kapýsýnda bazý yýðýlmalara neden oluyor. Alýnmasý gereken yeni yeni önlemler karþýmýza çýkýyor. Bu konu valilik ile Ýçiþleri Bakanlýðý ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýmýz arasýnda yeni projelerinde gündeme gelmesini saðladý. Akçakale ile ilgili kaynak temini saðlanmýþ. O boyutta bir sorun yok." -"SURÝYE'DEN GELEN NÝTELÝKLÝ ÝNSAN DA VAR"- Baþka bir soru üzerine de Suriyeli mültecilerin Türkiye'de iþ yaþamýna dahil olabileceðini anlatan Bakan Faruk Çelik þöyle konuþtu: "Suriye'den gelen nitelikli insan da var, niteliksiz meslek sahibi olmayan insan da var. Bunlar Ýçiþleri Bakanlýðý boyutunda oturma izni ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bir iþlemi var. O iþlemler tamamlanýnca bizim açýmýzda çalýþmalarýyla ilgili müsaade etmiþ bulunuyoruz. Suriye vatandaþlarýmýzý yalnýz kaplarda tüketen deðil, eðer üretme kabiliyetleri de varsa o güçlerinden yaralanýyoruz. Þuan da bakanlýk olarak çözüm üretmiþ durumdayýz." -"YENÝ BÝR KARGAÞA ÇIKSIN, ÇATIÞMA ORTAMI ÇIKSIN GÝBÝ BÝR BASKI VAR"- ODTÜ'de baþörtülü öðrencilere iliþkin yaþananlarý da deðerlendiren Çelik, 2013 yýlýnda böyle þeylerin olmamasý gerektiðine dikkat çekerek, "Maalesef özgürlüðü, demokrasiyi içine sindiremeyenler, tepeden inmece anlayýþlar, ben merkezci yaklaþýmlar halen devam ettirilmeye çalýþýlýyor. Ne maksatla yapýyorlar. Yeni bir kargaþa çýksýn, çatýþma ortamý çýksýn gibi bir baský var. Ama öyle bir þey olmadý. Kimin demokrasiye nasýl sahip çýktýðý ve bu unsurlarýn ne yapmak istediklerini görmesi açýsýndan ibretlik bir tablo" þeklinde konuþtu. -"TÜRKÝYE'YE HAS BÝR OLAY DEÐÝL, KÜRESEL BÝR OLAY"- Bakan Çelik, dolarýn Türkiye'de yükselmesini ise "Dolarýn yükselmesi Türkiye'ye has bir olay deðil. Tüm geliþmekte olan ekonomileri ilgilendiren bir durum. Küresel bir olay" sözleriyle deðerlendirdi. -"VERDÝÐÝM KARAR ÇOK DOÐRU BÝR KARAR DEÐÝL"- Bir soru üzerine istifasýnýn doðru bir karar olmadýðýný belirten Kumlu ise "Verdiðim karar çok doðu bir karar deðil. Türk-Ýþ önemli bir kurum. Huzursuzluk Türk-iþ yönetimde baþladýðýnda bu iþin sahibi emaneti aldýðýmýz kongre ile götürüp teslim etmenin doðru olduðuna inana biriyim. Ancak arkadaþlarýmýzla deðerlendirdik. Bu 1 yýldýr huzursuzluk devam ediyor. Daha fazla devam etmemiz Türk-Ýþ zarar verir" dedi. Kumlu, bir gazetecinin "Siyasete girmeyi düþünüyor musunuz?" þeklindeki sorusuna da "Siyasete girmeyi bu güne kadar hiç düþünmedim. Þuan Tes-Ýþ'in baþýndayým" cevabýný verdi.

10 HABER 10 Cami-cemevi projesine Alevîlerden destek Ankara Mamak ta cami ve cemevini ayný çatý altýnda buluþturacak projeye Alevilerden destek geldi. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel, cami ile cemevinin yan yana olabileceðini söyleyerek, Proje, inançlarýn kardeþliðine hizmet edecek. dedi. Anadolu Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Cengiz Hortoðlu da projenin bütünleþmeyi simgelediðini belirtti. Hortoðlu, Cami ve cemevine çýkan bir kapý var. O kapýdan geçtikten sonra Alevi de Sünni de ayný avluda buluþacak. Ýki toplumun birbirine kalbî yakýnlýðý bu avluda saðlanacak. ifadelerini kullandý. Cami-Cemevi ve Kültür Merkezi nin temeli, 8 Eylül de Ankara nýn Mamak ilçesi Tuzluçayýr semtinde atýlacak. Hacý Bektaþ Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý ile Cem Vakfý nýn ortak giriþimiyle baþlatýlan proje 3 bin 264 metrekare inþaat alaný olan ve Hacý Bektaþ Türbesi modifiye edilerek Selçuklu mimarisi ile yapýlacak. Cem Vakfý Baþkaný Prof. Ýzzettin Doðan ýn katýlýmýyla temeli atýlacak proje kapsamýnda cami, cemevi, dede odasý, zakir odasý, 350 kiþilik aþevi, kurban týðlama alaný, konferans salonu yer alýyor. Türkiye genelinde köylerdekilerle birlikte bin civarýnda cemevinin olduðu tahmin ediliyor. Özellikle Ankara da Alevi inançlý vatandaþlar açýsýndan cemevi sorunu sýk sýk gündeme geliyor. Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Selahattin Özel, sembolik olarak böyle bir projenin yapýlmasýný olumlu gördüklerini söylüyor. Tokat ta cami ile cemevinin yan yana olduðunu anlatan Özel, Aslolan birbirinin ibadet yerine saygýyla bakýlmasýdýr. Ýyi niyetle atýlan adýmlarý destekledik. Cami ile cemevi yan yana olabilir. Kimse kimseyi asimile etmiyor. Ne Aleviler Sünnileri, ne Sünniler Alevileri. tespitinde bulunuyor. Ancak projenin imarda nasýl yer alacaðýyla ilgili "bu yapýnýn ruhsatý cami olarak mý verilecek, cemevi olarak mý verilecek" sorusunu yöneltiyor. Anadolu Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Cengiz Hortoðlu da, Türkiye de ayný kitaba, ayný Allah a ve peygambere inanan insanlarýn fiziksel ortamda birleþtikten sonra gönüllerde de birleþmesini istiyorum. ifadesini kullanýyor. Projeyle birlikte Alevi ve Sünnilerin birbirine kalbî yakýnlýðý bu avluda saðlayacaðýný dile getiren Hortoðlu, Proje, tümüyle barýþ ve hayýr projesidir. nitelendirmesinde bulunuyor. Ardýndan, Bu projeyi destekleyen Sünni camiadan Fethullah Gülen Hocaefendi nin, Alevi camiadan dedemiz Ýzzettin Doðan ýn sahiplenmiþ olmasý ayný zamanda bir þans olmuþtur. ifadesini kullanýyor. Projeye topyekün ret ile bakýlmasýný doðru bulmadýðýný söyleyen Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu da cemevlerini herkesin yaptýrabileceðini vurgularken, Herkes bir hayýr yaptýrabilir. Ancak endiþemiz bunun model olarak sunulmasý. diyor. Anadolu Alevi Ýnanç Önderleri Derneði Baþkaný Hýdýr Bulut da projenin çok geciktiðine ancak Alevilerle Sünniler arasýndaki kaynaþmayý saðlayacak büyük bir adým olduðuna dikkat çekiyor. Temel atmaya birçok Alevi dedesinin katýlacaðýný aktaran Bulut, þöyle devam ediyor: Bu projenin mimarlarý Biz kardeþiz, ayný ýrkýn çocuklarýyýz, ayný peygamberin ümmetiyiz, Kur an ý rehber eylemiþiz diyor. Bu proje tutacak, bu proje güzel olacak. Ama içine sindiremeyenler karþý çýkýyor. Ýki cemaatin bir araya gelmesinde ne sakýnca var, kimin iþine gelmez? Birileri mezhep çatýþmasýný teþvik edebilir. Bu projeye karþý çýkanlar Alevi olamaz. SBS ikiye bölündü ilki aralýk, ikincisi nisan ayýnda Bakan Nabi Avcý nýn açýklamalarýný deðerlendiren eðitimciler, yeni sistemin olumlu ve riskli yanlarý ile ilgili eleþtirilerini sürdürüyor. Kimi eðitimciler sistemin sýnav odaklý bir hale dönüþüp dezavantajlý olacaðýný söylerken kimisi de merkezi sýnavlarýn yerleþtirmelerde daha adil olacaðýný belirtiyor. Eðitimcilerin yeni modelle ilgili görüþleri özetle þöyle: Özel Okullar Birliði Derneði Baþkaný Cem Gülan: Ciddi problemler yaþanacak Bakanýmýzýn açýklamasýyla SBS yi ikiye böldük. Yarýsý aralýkta, yarýsý nisanda yapýlacak. Ayrýca sýnavý bir saatte deðil 2 günde gerçekleþtireceðiz demek oluyor. Bu modelin SBS ye göre daha sorunlu bir sistem olacaðýný düþünüyorum. Sýnav odaklý bir eðitim þekline dönüþecek ve farklý güvenlik eksiklikleri ortaya çýkacak. Bir kere Türkiye nin her yerinde ayný müfredatý uygulamak mümkün deðil. Bu durumda eþitsizlik nasýl ortadan kaldýrýlacak? Bu sistemle öðrenciler daha çok özel derslere yönlenecek. Öðrencinin, velinin ve öðretmenin bir yýl boyunca sýnav odaklý çalýþacaðý bir hal alacak. Biz özel okullar olarak sýnavýmýzý kendimiz yapmak istiyoruz. Ancak bakanýmýzýn açýklamalarýna göre özel okullara özel bir sýnav yapma hakký yok. Biz yine kendilerinden randevu alarak bu durumu ileteceðiz. Zaman içinde de sistemin doðrularý, yanlýþlarý görülecektir. Ama çok ciddi problemler de yaþanacaða benziyor. Türk Eðitim Derneði Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu: Sistem eþitsizliði kaldýrmayacak Sýnav odaklý sistemin, okula yoðunlaþacaðý söylendi ancak açýklanan detaylarda bunlarý göremiyoruz. Deðiþen hiçbir þey olmadýðýný ve bu sistemle daha da geriye gidileceðini düþünüyorum. Sýnavlarý sýralama deðil, ölçme mantýðýyla yapmalýyýz. Çünkü sýralama sýnavlarý çok büyük adaletsizlikler içeriyor. Yapýlacak merkezi sýnavlar, kapatýlacaðý iddia edilen dershaneleri daha da körüklüyor. Telafi sýnavlarýnýn da çok iyi planlanmasý gerekiyor. Eþitsizliði ortadan kaldýracak çözüm önerileri ortada yok. Yönetim Bilimi Uzmaný Doðan Ceylan: Sýnav kaygýsý artacak Öðrencilerin 3 yýl boyunca sýnav stresi yaþayacaðýný düþünüyorum. Dershanelerin kapatýlmasý ile de ters tepki oluþacak. Hem öðrencileri sýnavlardan uzaklaþtýralým diyoruz hem de sýnavlarýn sayýsýný artýrýyoruz. Bu yüzden bence sadece 8. sýnýfta 2 ya da 3 sýnav yapýlmalý. Söz konusu derslerden yapýlan sýnavlar neticesinde öðrenciler yerleþtirilmeli. Türkiye nin yapýsý, açýk uçlu sýnavlara uygun deðil. Okullarýmýzýn arasýnda fiziki ve niteliksel farklar mevcut. Bu durumda düzeyleri ayný olmayan öðrencilere sorulan bu sorular pek de adil olmayacaktýr. Öðretmenlerin de zaten not verme kriterleri birbirinden çok farklý. Açýk uçlu sýnavlarda standardý saðlamak nasýl mümkün olacak? Sýnavlarýn iki günde yapýlmasý hem mevcut derslerin iþleyiþi için uygun deðil hem de öðrenciler ayný gün 3 sýnava girecekse bu saðlýklý olmayacak. Öðretmenlerin farklý okullarda gözetmenlik yapacaðý söyleniyor. Öðretmenler oradan oraya gidecek, köy okullarý var, bunlara kim gidecek? Yönetme yönergesinde 5, 6, 7 ve 8. sýnýflarda öðrencilerin yeteneklerinin izlenmesi gerektiði vurgulanýyor. Bu yönerge þu an pasif durumda. Bunun aktifleþtirilmesi ve öðrencilerin geliþiminin izlenmesi gerekiyor. Bahçeþehir Üniversitesi Rektör Danýþmaný Turgay Polat: 6 sýnav bir haftaya yayýlmalý Sýnavýn sayýsý az da olsa çok da olsa öðrenci üzerinde bir kaygý oluþturuyor. Ýki gün üst üste 6 sýnav yapýlacak. Bu da bir sýnav haftasýnýn oluþacaðý anlamýna geliyor. Bunun için veli ve öðrencilerde bir kaygý oluþacak ve bir hazýrlýk süreci olacak. Belki bu sýnavlarý bir haftaya yaymak daha doðru olabilirdi. Kanaat notu yerine yýl sonu bitirme notunun kullanýlmasý daha mantýklý. Benim kanaatim hesaplama yönteminin deðiþmesi gerektiði yönünde. Ýstatistiki açýdan doðru hesaplayan bir sistem olmalý bunun yerine. Açýk uçlu sýnav sisteminin ben de arkasýndayým. Bu sistemle öðrencilerin bireysel yetkinliði ortaya çýkacaktýr. Bunun deðerlendirilme aþamasý da yabancý ülkelerde olduðu gibi bilgisayar sistemleri ile denetlenebilir. Son olarak bu kadar sýnav yapýlýyorsa, bu model okullar ve eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmeler sunmalý ve sorunlara çözüm bulmalýdýr. Önemli olan cesur olup elde edilen bu verileri sunmaktýr. SETA Eðitim Koordinatörü Bekir Gür: Dershanelere hâlâ ihtiyaç var Bakan merkezi sistemi kaldýrýyoruz diyor ama 12 sýnavla yine merkezi sisteme devam ediliyor. Dershanelere duyulan ihtiyaç da bu sistemle ortadan kalkmýyor. Eðitim merkezinde bakanýn da söylediði gibi öðretmen var. Öðretmene güven ile etik kurallar içinde, kontrolle sýnavlarý yapmalýyýz. Öðretmene güveni ortadan kaldýrdýðýmýzda, öðretmen kalitesini yeterli miktara getirmediðimizde insanlar dershaneye gidecek. Hukuki olarak kaldýrýlsa bile yeraltýnda bu iþ gerçekleþtirilecek. Yine eðitime, parasý olan devam edecek. Eðitim sistemimiz orta halli öðrenciye de imkan saðlayacak nitelikte olmalý. Suriyeli yetimler, hâlâ babalarýnýn öldüðüne inanmýyor Suriye de üç yýldýr devam eden iç savaþ, en çok kadýn ve çocuklarý vuruyor. Savaþ maðdurlarýnýn büyük çoðunluðu Türkiye ile Ürdün sýnýrýnda çadýrda ve kamplarda yaþýyor.savaþýn, göç ve kötü muamelelerin oluþturduðu travmalar ise korkunç boyutlara ulaþtý. Halep Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Muhammed Süleyman Reyhanlý da bir klinikte yetim çocuklara terapi yapýyor. Süleyman, çocuklarýn travmasýný hafifletmek için babalarýna mektup yazdýrdýklarýný anlatýyor, Yetimleri babalarýnýn öldüðüne inandýramýyoruz. Onlara, babalarýna mektup yazdýrarak duygularýný ifade etme imkâný saðlýyoruz. diyor. Kendisi gibi psikolog olan eþi Mirivet Süleyman ile birlikte rejim tarafýndan idama mahkûm edildiklerini bildiren Süleyman, kliniðin 7 gün 24 saat hizmet vereceðini vurguluyor. Kliniðin hafta baþýnda resmi olarak hizmete baþladýðýný, ilk hasta grubunun ise çarþamba günü geleceðini ifade ediyor. Eþimle birlikte savaþýn etkisinde kalan çocuklar ve kadýnlarý tedavi etmeye çalýþýyoruz. diyen psikolog, kamplarda yaþadýklarýný gözyaþlarý içinde þöyle aktarýyor: Yetim kalan çocuklar, babalarýnýn öldüðüne inanmýyorlar. Biz de babalarýnýn cennete gittiðini anlatarak, mektup yazmalarýný söylüyoruz. Bu þekilde çocuklar bizlere anlatamadýklarý his ve duygularýný mektuplara aktarýyor. Bazen mektuplarýn gözyaþlarý ile ýslandýðýna þahit oluyoruz. Çocuklarýn neler yazdýklarýný okuyamýyoruz. Tek derdimiz ve amacýmýz, onlarýn içindeki duygularý bir þekilde boþaltmalarýný saðlamak YAÞ GRUBUNDA UYKUSUZLUK VE KÂBUSLARLA DOLU GECELER YAÞANIYOR Türkiye nin Suriye sýnýrý yakýnlarýndaki Atma ve Babelhawa kamplarýnda çocuk ve kadýnlarýn aðýr travma geçirdiklerini tespit ettiklerini belirten Süleyman, problemleri þu þekilde özetliyor: Çocuklarda gece uyumama hastalýðýna rastladýk. Her an bir saldýrý olacakmýþ hissiyle yaþýyorlar. 6 ila 12 yaþ grubundaki çocuklarda gece altlarýný ýslatma ve kâbuslarla uyanma durumlarý ile karþýlaþtýk. Büyüklerde aþýrý depresyon ve ani sinir krizleri görülüyor. Bazý hastalarýn zulüm ve çaresizlik karþýsýnda çýldýrma noktasýna geldiklerini gözlemledik. Ayrýca en çok endiþe duyduðumuz þey ise çocuklarýn silahlarla oynamasý. Özellikle ebeveynlere, silahlarý çocuklardan uzak tutmalarýný söylüyoruz. Kamplarda çocuklarý rehabilite etmek için oyun alanlarý oluþturmaya çalýþýyoruz. Geçtiðimiz günlerde Suriye ile ilgili raporunu açýklayan Birleþmiþ Milletler (BM) Çocuk Vakfý (UNICEF), iç savaþ nedeniyle ülkelerinden ayrýlmak zorunda kalarak mülteci olan çocuk sayýsýnýn bir milyona ulaþtýðýný duyurmuþtu. BM Mülteci Yüksek Komiserliði nin (UNHCR) rakamlarýna göre, mülteci olan çocuklarýn 740 bini 11 yaþ ve altý. Ürdün, Lübnan ile Irak ta ailelerinden koparýlmýþ halde yaþam mücadelesi veren 3 bin 500 çocuk iþçilik, zorla evlilik ile cinsel sömürü, seks trafiði gibi tehlikelere karþý savunmasýz. UNICEF ile UNHCR verilerine göre Suriye de devam eden iç savaþta bugüne kadar 7 bin çocuk hayatýný kaybetti. Suriye içinde evlerinden koparýlan çocuk sayýsý ise 2 milyon. Rusya dan ABD ye nota Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý, 3. ülkelerde Rus vatandaþlarýný tutuklattýðý gerekçesiyle ABD'ye nota verdi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, bakanlýðýn insan haklarýndan sorumlu yetkilisi Konstantin Dolgov, konuyla ilgili ABD'in Moskova Büyükelçiliði görevlilerine nota mektubu verdi. Açýklamada, "ABD'in Moskova Büyükelçiliði temsilcisi Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýldý ve kendisine üçüncü ülkelerden Rusya vatandaþlarýnýn ABD'ye iade edilmesi yönündeki çalýþmalarý nedeni ile nota veridi." denildi. Giriþimlerin kabul edilemez olduðuna iþaret eden Rusya Dýþiþleri yetkilisi Dolgov, "Durumun devam etmesi, Rusya tarafýný benzer adýmlar atmaya zorlayabilir." diye uyardý. Rus diplomat, Rusya vatandaþlarýnýn takip edilmesiyle ilgili suçlamalarý da "kuþkulu" bulduklarýný kaydederek, "Rusya kabule dilemez uygulamaya son vermeyi talep ediyor. Eðer ABD güvenlik güçlerinin vatandaþlarýmýza yönelik þikayeti varsa bu durumda Suç Ýþleri Karþýlýklý Hukuk Yardýmýyla ilgili ikili anlaþma mekanizmasýný devreye sokulmasý gerekir." dedi. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý 2 Eylül'de, ABD ile karþýlýklý iade anlaþmalarý olan ülkelere Rus vatandaþlarýnýn gitmemesini tavsiye etmiþti. Söz konusu ülkeler arasýnda Türkiye de bulunuyor. Litvanya'da Rusya vatandaþý Dmitri Ustinov, Ýspanya'da Dmitri Belorossov, Costa Rica'da Maksim Çuharev, Dominik Cumhuriyeti'den Aleksandr Panin ABD'nin istediði isimler arasýnda yer alýyor. Rusya silah kaçakçýlýðý ile suçlanan Viktor Bout'un ABD'ye iade edilmesine çok sert tepki göstermiþti.

11 SPOR 11 "Hadi Heri Yürüyelim Bari" bugün gerçekleþecek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü spora teþvik amacý ile "Hadi Heri Yürüyelim Bari"Sloganý ile harekete geçerken organizasyon bugün yapýlacak.7'den 70'e tüm herkesi spor yapmaya yönlendirmek amacýyla gerçekleþtirilecek olan bugün Kültür Park'ta gerçekleþtirilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü çeþitli yerlere astýðý afiþlerle halký organizasyona davet etti. Yazýlan afiþlerin üzerinde Hadi Heri Yürüyelim Bari" sloganý kullanýlýrken saat 10.00'da baþlayacak olan organizasyona tüm Çorum halký davet edildi. SPOR SERVÝSÝ Bölgesel Amatör Lig hazýrlýklarýný aralýksýz sürdüren Çorumspor, yarýn Merzifonspor ile hazýrlýk maçý yapacak. Çorumspor yarýn Merzifonspor'la karþýlaþacak Transfer perdesi kapandý Türk futbolunda sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün sona erdi. Kulüpler bu sezon için 20 Haziran'dan itibaren baþlayan ilk transfer dönemi dün sona ererken, dün mesai saati bitimine kadar takýmlarkadrolarýna takviye yaptý. Bu sezonun 2. transfer ve tescil dönemi ise 2014 yýlýnda 7 Ocak Salý günü baþlayýp, 3 Þubat Pazartesi günü tamamlanacak. SPOR SERVÝSÝ Ýskilip Belediyespor Erciyespor'un A2 takýmý ile karþýlaþtý Ýskilip Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarý hýz kesmiyor. Dün Kayseri'ye giden mavi beyazlý ekip 15:30'da Kayseri Erciyespor A2 takýmý ile sezon öncesi 2. Hazýrlýk maçýna çýktý. Ciddi rakipler karþýsýnda hazýrlanan Ýskilip Belediye ilk sýnavýný geçtiðimiz hafta Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta mücadele eden þampiyonluðun güçlü adaylarýndan AtakumBelediyespor önünde vermiþ ve bu maçtan 35. Dakikada bulduðu golle 1-0 galip ayrýlmýþtý. Erciyespor A2 takýmý karþýlaþmasýnda Tekin (Ahmet), Engin (Eray), Ali (Burakhan), Turgay, Muhammet, Salih (Mustafa Öner), Mustafa Uçar, Hüseyin, Habib Alube, Osman (Sefa), Mustafa Veran (Murat Sak) kadrosu ile mücadele eden Ýskilip Beldiyespor karþýlaþmadan 3-0 maðlup ayrýldý. TÜRKÝYE ANDORRA MAÇINI ÝZLEYECEKLER Ýskilip Belediyespor Kayseri'de yapacaðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan akþamda Türkiye-Andorra maçýný izleyecek. A Milli Futbol Takýmý'nýn Ýlk hazýrlýk maçýný hafta arasýnda AtakumBelediyespor ile yapan ve rakibine maðlup olançorumspor ikinci hazýrlýk maçýnda yarýn Merzifonspor ile karþý karþýya gelecek. Bölgesel Amatör Lig için iyi bir takým kurma çabasý içerisinde olan ve transferlerle kadrosunu güçlendiren Kýrmýzý-Siyahlýlar 15 gün sonra baþlayacak olan lig öncesinde Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Merzifonspor karþýsýnda eksiklerini görecek. AtakumBelediyespor karþýsýnda otaya konulan futboldan memnun olmayan Teknik Direktör Sunay Akýn, Sökespor'dan gelen Samet Oðuz Sivri ve Cabir Baþak, Zonguldak Kömürspor'dan Oðuzhan Küçðüker ve Tolgahan Koca'yý yetersiz bularak takýmdan gönderilmesini isterken, yarýn yapýlacak olan hazýrlýk maçýnda da bazý futbolcularý deðerlendireceði öðrenildi. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn yarýn saat 13.00'da Merzifon sahasýnda Merzifonspor ile karþý karþýya gelecek. ADNAN YALÇIN Yaza veda, kýþa merhaba turnuvasý Fenerbahçe Basketbol Spor Okulu yaz boyunca çalýþmalarýna devam eden sporcular arasýnda "Yaza veda, Kýþa merhaba" adý altýnda turnuva düzenledi. Pazartesi günü baþlayacak olan turnuva 5 gün sürecek. Konu hakkýnda bilgi veren Fenerbahçe Basketbol Okullarý antrenörleri "sporcularýmýzýn teknik geliþimlerini gözlemlemek oyun kural bilgilerini geliþtirmek maç tecrübelerini artýrmak okul ve kulüp takýmlarýna kaynak oluþturmak ve ailelerin çocuklarýný maç yaparken izlemelerini saðlamak amacýyla 9-14 Eylül tarihleri arasýnda Atatürk spor salonunda düzenlenecek olan turnuvaya minikler ( doðumlular), küçükler ( doðumlular), yýldýzlar ( doðumlular), gençler ( doðumlular) kategorilerin de üçer takým çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olan müsabakalarýn sonunda sporcularýmýza madalyalarý verilecektir. Bu turnuvada da veliler unutulmadý. Anneler ve babalar turnuva süresince kendi aralarýnda maçlar yaparak bu turnuvada hem izleyici hem de sporcu olarak yer almalarýný saðlayarak devamlý spor yapan aile gruplarý oluþturmayý hedeflemekteyiz. 15 Eylül' de düzenlenecek olan kahvaltýda veli ve sporcularýmýzla geçen dönemin deðerlendirmesini yaparak Eylül' de baþlayacak olan Kýþ Okullarý hakkýnda bilgiler verilecektir" ifadeleri kullanýldý. SPOR SERVÝSÝ 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki rakibi Andorra, 4 Eylül Cuma günü Kayseri'ye gelecek. Nihat Armutçu'nun federasyon nezdinde yaptýðý giriþimlerle temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'a bu milli maç için 26 adet bilet ayarlandý. SPOR SERVÝSÝ Serbest Güreþ 2. Lig maçlarý baþlýyor Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý 2. Lig Serbest Güreþ A Grubu müsabakalarý bugün Çorum Belediyespor'un ev sahipliðinde baþlayacak.türkiye Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý sezonu Büyük Erkekler Serbest Güreþ 2.Ligi A, B ve C gruplarý müsabakalarý bugün yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'da yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak olan Büyük Erkekler Serbest Güreþ 2.Lig müsabakalarýnda 5 il mücadele edecek. 2 minderde yapýlacak olan müsabakalarda Çorum Belediyespor'un yaný sýra, Kayseri Þekerspor, Edirne Trakyabirlik, Ýstanbul Haydarpaþa Demirspor ve Samsun Bafra takýmlarý mücadele edecek. SPOR SERVÝSÝ Minik Hatice antrenmaný ziyaret etti Ýskilip Belediyespor Kulübü ikinci baþkaný Duran Kula'nýn kýzý Hatice Kula geçtiðimiz hafta Ýskilip Belediyespor antrenmanýný ziyaret ederek kendisini hastanede ziyaret eden futbolculara baklava yedirdi. Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Hatice'yi hastanede ziyaret eden sporcular minik Hatice'ye sürpriz bir geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmuþlardý.futbolcularýn kendisine gösterdikleri bu yaklaþýmdan duygulanan minik taraftar, kendisine yapýlan jeste karþýlýk jest yaptý. Bu akþam Ýskilip stadyumunda kulübün idmanýna katýlan Hatice futbolcu aðabeyleri için getirdiði tatlýyý kendi elleriyle herkese tek tek yedirdi. SPOR SERVÝSÝ

12 Dostluk kazandý Osmancýk Belediyespor ile Ulukavakspor yarýn hazýrlýk maçýnda karþýlaþacaklar. Bu özel karþýlaþma ile geçtiðimiz sezon Osmancýkgücüspor ile Ulukavakspor takýmlarý arasýnda oynanan olaylý maçýn ardýndan yaþanan gerginliðe son verilmesi amaçlandý. Yeni sezon öncesi Osmancýk Belediyespor ile birleþen Osmancýkgücüspor futbolcularý sezon öncesi bu gerilimi bitirmek için hazýrlýk maçýnda karþýlaþma kararý aldýlar. Yarýn Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak Osmancýk Belediyespor - Ulukavakspor maçý öncesinde iki takým idareci ve yöneticileri birbirlerine çiçek vererek dostluk mesajý verecek ve geçen sezonki kötü görüntüyü bitirmiþ olacaklar. Belediyespor Sedat Özbað'ýn yönetiminde 3 puan peþinde Hafta içinde eski Çorumspor Teknik Direktörü Sedat Özbað'ý takýmýn baþýna getiren Çorum Belediyespor yeni hocasý ile çýkacaðý ilk maçýnda SancaktepeBelediyespor karþýlaþmasýndan 3 puan almak istiyor. 3.lig temsilcimiz Çorum Belediyespor yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 16.00'da SancaktepeBelediyespor'u konuk edecek. Karþýlaþmayý Kýrþehir bölgesi hakemlerinden Volkan Yalýn yönetecek. Sezona 2. Lig hedefi ile giren ancakilk haftada Bursa deplasmanýndaorhangazispor ile karþýlaþan ve bu maçtan ummadýðý bir yenilgiyle haftayý kapatan Belediyespor hafta baþýnda teknik direktör Halit Kýlýç ile yollarý ayýrmýþtý. SancaktepeBelediyespor karþýsýna yeni teknik direktörü Sedat Özbað ile çýkacak olan Çorum Belediyespor sahaya mutlak 3 puan için çýkacak. Yapýlan transferlerle taraftarý tarafýndan da merak edilen Çorum Belediyespor, bu sezon ilk kez taraftarý önüne çýkacak. Taraftar ilgisinin yoðun olmasý beklenilen maçta seyircisinin desteðini de arkasýna almak isteyen Belediyespor karþýlaþmayý güzel futbol ile birlikte 3 puanla kapatmak istiyor. Çorum Belediyespor'un Sedat Özbað yönetiminde ilk kez çýkacaðý maçta ilk 11'in þu isimlerden oluþmasý bekleniyor; Çaðrý, Eray, Macit, Ýmam, Yakup, Buðra, Oðuzhan Yalçýn, Nedim, Vedat, Furkan ve Emir. ADNAN YALÇIN Belediyespor'un yeni teknik direktörü Sedat Özbað, Sancaktepe maçýna kazanmak için çýkacaklarýný söyledi 'Son derece önemli bir maç, kazanmak istiyoruz' Çorum Belediyespor'un Perþembe günü göreve getirilen yeni teknik direktörü Sedat Özbað, yarýn kendi sahalarýnda aðýrlayacaklarý Sancaktepe maçýný mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. Bu maçtan alýnacak 3 puanýn son derece önemli olduðuna deðinen Özbað, " Bu maç bizim için son derece önemli. Bundan sonra içerde oynayacaðýmýz 9 maçlýk periyotun ilk ayaðý. Bu nedenle bu maçtan 3 puanla ayrýlmak istiyoruz. Alýnacak 3 puan hem þahsýmýn hem de camianýn heyecanýný daha artýracak. Bu nedenle kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçtan 3 puanla ayrýlmanýn dýþýnda bir düþüncemiz yok. Kendi sahamýzda ilk kez taraftarýmýzýn önüne çýkacaðýz. Çorum'u seven herkesi maça bekliyoruz. Taraftarýmýzýn da gücünü yanýmýzda hissetmek istiyoruz" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor'unda yer aldý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum temsilcisinin evinde SancaktepeBelediyespor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Kýrþehir bölgesi hakemlerinden Volkan Yalýn yönetecek. Dr. Turhan KýlýçcýoðluStadý'nda saat 16.00'da baþlayacak maçta Yalýn'ýn yardýmcýlýklarýný ise Kýrþehir bölgesinden Özkan Yaþasýn ile Kayseri bölgesi hakemi Mustafa Arýöz yapacak. Kayseri Belediyespor maçý Volkan Yalýn'ýn Metehan ve Gökhan lisanslarýný bekliyor Bölgesi'nden Þaban Elbaþý ise karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. Kýrþehir Bölgesi Ulusal Hakemi Volkan Yalýn, daha önce bir kez BAL Liginde Çorum Belediyespor maçýnda görev yapmýþtý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre haftanýn hakemleri þöyle: 8 EYLÜL PAZAR: ÇORUM BELEDÝYES- POR-SANCAKTEPE BELE- DÝYESPOR: VOLKAN YA- LIN Yeni Aksarayspor- Manavgat Evrensekispor: Onur Salýk Maltepespor-Çýksalýnspor: Cihan Ataþ Bursa Nilüferspor-Darýca Gençlerbirliði: Ýlker Güneþ ElibolSandýklýspor-Orhangazispor: Ulaþ Ayduran Batman Petrolspor-Hacettepe: Ahmet Çetin BolçovaBelediyespor-Sakaryaspor: Serdar Sözlevi Ünyespor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Alper Çetin Elazýð Belediyespor-Düzyurtspor: Hasan Ertuðan ADNAN YALÇIN Kýlýçcýoðlu Stad'ý hazýr Belediye personelinin hummalý çalýþmalarý sonunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý Sancaktepe Belediyespor maçýna hazýr hale getirildi. Stadýn dýþ cephesinde yapýlan yenileme çalýþmasýnda yeniden kýrmýzý siyaha boyanýrken dýþ cepheye reklam panolarý da alýnmaya baþladý. Karþýlaþmanýn elveriþli zeminde oynanmasý adýna da çok yoðun bir çalýþma gerçekleþtiren Belediye iþçileri zemin düzleme çalýþmasýnda özellikle yeni serilen çimlerin olduðu bölgede yoðun çalýþmalarý dikkat çekti. Bazý bölgelere kum serildiði görülürken kale önünde zeminin düzleþtirilmesi adýna silindirle çalýþmalar yapýlarak saha zemini maç oynamaya elveriþli hale getirildi. ADNAN YALÇIN Metehan Gökhan Nurettin Çaðlar Metehan ve Gökhan lisanslarýn çýkmasýný dört gözle bekliyor. Geçtiðimiz hafta yeni sezonun ilk maçýnda lisanslarýn çýkmamasý nedeniyle yeni takýmlarýnýn formasýný giyemeyen genç futbolcular dün dört gözle lisanslarýnýn çýkmasýný bekliyordu. Ligin ikinci maçýnda Elazýð'da Düzyurtspor ile karþýlaþacak olan Elazýð Belediyespor'daÇorumspor'dan transfer olan Metehan Fýrat ve Gökhan Aksoy ve geçtiðimiz sezon Kýrýkhanspor formasý giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar'ýn dasahaya ilk 11'de çýkmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı