Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler"

Transkript

1 Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI: YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek hastanelik oldu. Söz konusu olaya neden olan geliþmenin ise þu þekilde olduðu iddia edildi: Kent Turizm Hacýbektaþ Temsilciliðini yapan ve firma içerisinde þahsýna ait, 3 tane otobüsü bulunan Hacý Doðan yýllarca Nevtur ve Nevþehir Seyahatin Hacýbektaþ yazýhane iþletmeciliðini yürüttü. Bir ay önce Nevþehir Seyahatten ayrýlarak, Hacýbektaþ Kent Turizmin yazýhanesini açarak bu þirketle çalýþmaya baþladý. Bu ayrýlýþ nedeni ile iki þirket arsýnda rekabet baþladý. Hacýbektaþ- Ankara arasý yolcu taþýma ücreti 15 YTL. iken 10 YTL oldu. Fiyatlarýn düþmesi ve müþterilerin azalmasýna baðlý olarakta bu saldýrý gerçekleþti. Þakir Þenol Bir müzikal gösteri 27 Kasým 2007 Salý. Elimde bir broþür ve gecenin ilerleyen saatlerinde ne yazayým diye düþünüyorum. Müzikalden yeni döndük. Günün yorgunluðu, müzikalin dinginliði var üzerimde. Gündüz Beyaz Melek filmini izlerken sinema salonumuzda yeteri kadar duygusal anlar yaþamýþtým zaten. Alevilerin açmazlarý 2 DE Alevi toplumuna yön veren, yön verdiðini iddia eden alevi örgütleri ve Alevi önderleri ne yapýyorlar. Yýlda bir hafta 10 gün muharrem ve aþurede huþu içerisinde aðýt yakýyorlar. Yýlda; bir gün ( 2 temmuz) yaktýlar bizi aðýdý ve tepkisi gösteriyorlar. Yýlda; bir gün (16 aðustos) konuþturmuyorlar bizi tepkisi gösteriyorlar, beþ yýlda bir ay kadarda siyasete müdahil olma umudu ile toplantýlar yapýyorlar, saymýþ olduðum bu etkinlikleri ve tepkileri tabiî ki yapacaklar ve gösterecekler ama bu kadarmý? Olmalý. 3 DE 8 DE Davayý Kazanacaðýmýzý Düþünmüyordum Türkiye'de çocuðu zorunlu din derslerine girmeyen tek kiþiyle Yazarýmýz Ali Ersin Keleci konuþtu. Çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi konuþuyor: 'Bu davayý kazanamayacaðýmýzý düþünüyordum ' 3 DE Sivrisineklerle mücadele baþladý 3 DE Ali Ersin Kelleci Kýzýlýrmak yataðýnda geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan ve günlük yaþamý olumsuz etkileyen sivrisineklerle mücadele için Nevþehir ve Kayseri Valiliði tarafýndan her iki ilde eþ zamanlý ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçelerinde geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan Simulium cinsi sivrisinekle mücadele için Nevþehir ve Kayseri'de çalýþmalar baþlatýldý. Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile gazetemizin çiceði burnunda yazarý Ali Ersin Kelleci nin gazetemiz için gerçekleþtirmiþ olduðu röportajý yayýnlýyoruz. "Din dersinin bu içeriðiyle zorunlu tutulmasýný hukuka aykýrý" bulan Danýþtay 8. Dairesi'nin 3 Mart'ta zorunlu din dersleri ile ilgili aldýðý tarihi karar geniþ yanký yarattý. Hükümet kanadýndan, muhalefet partilerine; AÝHM yetkililerinden çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna kadar her kesimin görüþünü beyan ettiði söz konusu davayý açan ve Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür 4 DE En Yüksek C o En Düþük C AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Ey Türk gençliði! Çok vazifen var Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu Süne zararlýsý ile biyolojik mücadele Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý' nýn 2006 yýlýnda baþlatmýþ olduðu aðaçlandýrma projesiyle ilgili Nevþehir de tahsisi yapýlan fidanýn süne yoðunluðu olan; Avanos, Acýgöl, Hacýbektaþ, Gülþehir ve Kozaklý Ýlçelerinde dikimi saðlandý.. 7 DE HACIBEK ECZANESÝ Ecz. Tel: o DE

2 2 27 Mart 2008 Perþembe Þakir Þenol Bir müzikal gösteri 27 Kasým 2007 Salý. Elimde bir broþür ve gecenin ilerleyen saatlerinde ne yazayým diye düþünüyorum. Müzikalden yeni döndük. Günün yorgunluðu, müzikalin dinginliði var üzerimde. Gündüz Beyaz Melek filmini izlerken sinema salonumuzda yeteri kadar duygusal anlar yaþamýþtým zaten. Salondaki aðýr havadan mý, duygu selinden mi bilinmez dört parçada gözlerimin nemlenmesine hakim olamadým. Nerde Kaldý Vatanýmýz Elimiz bozlaðý(bir iki yerde detonesini duymadýk diyelim), Düðün mü Sandýn, Çanakkale Ýçinde Vurdular Beni, Kýþlalar Doldu Bugün, Ankara nýn Taþýna Bak(Ruhi Su nun sesi eþliðinde Uður Mumcu nun cenaze törenini anýmsadým) tüm parçalar güzeldi. Bu parçalar daha etkiledi beni. Sýra gecelerinden bir parça ya da Urfa Türküsü yoktu. Nazým Hikmet yoktu sanki, ya da ben kaçýrdým. Rumeli türküleri yoktu. Karadeniz den Kazým ya da Volkan ýn bir parçasý yurdun dört bir yanýnda gezmemize vesile olabilirdi. Koro Þefi Dr. Halil Atýlgan Tonguç Babalarýn, Hasan Ali Yücellerin temellerini attýðý köy enstitülerinin devamý niteliðindeki Düziçi Ýlköðretmen okulundan kazandýðý terbiye ve maharetleriyle daha çok sayýsýz baþarýnýn altýný imzalayacaktýr. Sýký yönetim ve darbe günlerinin çaresizliðini içimizde yansýtan kahramanlýk türküleri ilk kez korku salmadý, Atýlgan ýn teatral anlatýmýyla. Gazeteme gelen davete icap, emeðe saygý, müzik sevgisi, Kurtuluþ Savaþý nýn adý beni çekti götürdü ilimizdeki müzikale. Ýlimiz Valiliði nin özel çabalarýyla öðretmenler günü münasebetiyle, yüzlerce kilometreden Kültür ve Turizm Bakanlýðý Þanlýurfa Devlet Türk Halk Müziði Korosu Kurtuluþ Savaþý Destaný Müzikali ile misafirimiz oldu. Ýyi ki geldiniz. Emeðinize yüreðinize saðlýk. Çok yere gidin, kendinizi daha da geliþtirin. Gönüllere taht kurun. Kurtuluþ Savaþý nda kurþun adres sormadý. Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Arap, Boþnak, Laz, Siyah, Beyaz, Gürcü, Abhaz, Çingene, Sünni, Alevi, Þafi, din, iman, mezhep, kitap sorulmadý gencecik bedenlere. Onlarýn biriktirdiði sermayeyi harcýyoruz þimdilerde zengin babanýn müsrif evlatlarý gibi. Kurtuluþ Savaþý ve Çanakkale iþlenmeli müziðimizle, tiyatromuzla, sinemamýzla; ihtiyacýmýz var. Bu iksir bu topraklarda mevcut. Yeter ki hukukun üstünlüðünü, demokrasiyi içselleþtirip derinleþtirelim. Eþitlikçi ve özgürlükçü olalým. Ayrýlýkçýlar varmýþ, ümmetçiler varmýþ. Varsýn olsunlar, biz yeter ki insan onuruna yakýþýr bir idare þekliyle yönetilelim. Korkmayalým. Gerisi gelir. Ey Türk gençliði! Çok vazifen var Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu. GENÇLERÝN YÜZDE 40 I ATIL UNDP nin Gençlik Raporu, ulusal ve uluslararasý Ýnsani Geliþme Raporlarý çerçevesinde, Aygen Ataç yönetiminde çeþitli üniversite görevlilerinin katýlýmýyla hazýrlandý. Bu araþtýrmada, gençlerin nasýl karar aldýðý, eðitimleri, siyasi ve toplumsal katýlým ve gelecekle ilgili planlarý irdelendi. Rapora göre, Türkiye de yaþlarý arasýndaki yaklaþýk 12 milyon genç, iþ bulmak, bir okuldan mezun olmak veya eðitimi terk etmek, bir kimlik oluþturmak, veya kendi ailesini kurmak gibi yetiþkinliðe geçiþ sürecinin güçlüklerinden en az biriyle baþ etmek zorunda kalýyor. Bu gençlerin yüzde 30 u okula gidiyor. Ama okuyan gençlerin tümünün diðerlerine göre daha iyi durumda olduðunu söylemek de güç görünüyor. Yaklaþýk 3 milyon 600 bin genç çalýþýyor ama onlarýn çalýþma koþullarýnýn tehlike ve risklerden ne derece uzak olduðu da tam olarak bilinmiyor. Gençlerin yüzde 40 lýk bölümünü oluþturan, ne çalýþan, ne de okuyan beþ milyon genç ise atýl durumda bulunuyor. Atýl gençliðin, 2.2 milyonunu kadýnlar oluþturuyor. Raporda, En önemlisi ne okula giden, ne iþ arayan, evde kalýp çocuklarýna bakan veya kýsmet bekleyen yaklaþýk 2 milyon 200 bin genç kadýn, yaþamlarýný kendi seçimleriyle kurabilecek mi diye soruluyor. Raporda gençliðin eðitim fýrsatlarý da büyüteç altýna alýnýyor ve Türkiye de eðitimde hem nicelik, hem de nitelik yönünden büyük sorunlar yaþandýðý vurgulanýyor. Eðitim harcamalarýnda son yýllarda kaydedilen ciddi artýþa raðmen, oranlar OECD ülkelerinin hâlâ çok altýnda seyrediyor. Türkiye, öðrenci baþýna ortalama harcama bakýmýndan Meksika, Polonya ve Slovakya ile ayný düzeyde bulunuyor. Bu arada, söz konusu raporda para kazanmak üzere iþe girmesi gerektiði için okulu býrakan genç erkeklerin sayýsý, ayný durumda olan genç kýzlarýn sayýsýný ikiye katladýðý anlaþýldý. Gençlerin yüzde 37 si iþ bulmada eðitimin önemli bir rolü olmadýðýný düþünüyor. 11 YIL ZORUNLU EÐÝTÝM Rapora göre, Türkiye de gençlik, siyaset mekanizmalarýna karþý olumsuz duygular ve güvensizlik besliyor. Gençler, politikanýn dürüst ve adil olmadýðýna ve hak edenin hak ettiði yerde olmadýðýna inanýyor. Raporun sonuç bölümünde de þu deðerlendirmelerde bulunuldu: Türkiye nin daha belirgin bir gençlik politikasýna ihtiyacý var. Eðitimin hem niteliði, hem niceliði öncelikli bir konu. Zorunlu eðitim 11 veya 12 yýla çýkarýlmalý. Bu her þeyden önce Türkiye nin ortalama eðitim süresi ve kalitesini, ulaþmayý amaçladýðý ülkelerdeki düzeye getirmesi için gerekli. Eþit eðitim fýrsatlarý konusunda iyileþme saðlanmalý.

3 Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Haber: Suavi Cesur Fotoðraf: Suavi Cesur Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek hastanelik oldu. Söz konusu olaya neden olan geliþmenin ise þu þekilde olduðu iddia edildi: Kent Turizm Hacýbektaþ Temsilciliðini yapan ve firma içerisinde þahsýna ait, 3 tane otobüsü bulunan Hacý Doðan yýllarca Nevtur ve Nevþehir Seyahatin Hacýbektaþ yazýhane iþletmeciliðini yürüttü. Bir ay önce Nevþehir Seyahatten ayrýlarak, Hacýbektaþ Kent Turizmin yazýhanesini açarak bu þirketle çalýþmaya baþladý. Bu ayrýlýþ nedeni ile iki þirket arsýnda rekabet baþladý. Hacýbektaþ- Ankara arasý yolcu taþýma ücreti 15 YTL. iken 10 YTL oldu. Fiyatlarýn düþmesi ve müþterilerin azalmasýna baðlý olarakta bu saldýrý gerçekleþti. Saldýrýya uðrayan ve acýmasýzca dövülerek hastanelik edilen otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ telefonla gazetemize olay hakkýnda þu bilgileri verdi: Ben yýllardýr otobüs þöförlüðü yaptým ve emekli oldum. Otobüs sahibi Hacý Doðan ýn yanýnda kýsa bir süre için çalýþmaya baþladým. Hatta bu benim son seferimdi. Bu seferimden sonra ben iþten Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek, Baþkan Yardýmcýsý Ferit Ýlsever, Aydýnlýk Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Serhan Bolluk ve gazeteci M. Adnan Akfýrat tutuklanarak cezaevine kondu Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek, Baþkan Yardýmcýsý Ferit Ýlsever, Aydýnlýk Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Serhan Bolluk ve gazeteci M. Adnan Akfýrat tutuklanarak cezaevine kondu. Ýstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroðlu ise üzerine atýlý suçu iþlediðine ayrýlacaktým. Ankaradan Nevþehir e seferimi yaptým. Nevþehir de perona yanaþtým. Evraklarýmý alarak yazýhaneye yöneldim. Bu arada hiç tanýmadýðým bir kiþi bana yaklaþarak Ne yapýyorsun lan anasýný avradýný sinkaf ettiðimin Kýzýlbaþý diyerek sataþtý. Bende, 60 yaþýnda biri olduðumu söyleyerek siz kimsiniz dedim. Kendisi ben Nevþehir Turizmin sahibi Muharrem Eryýlmaz ýn adamýyým dedi ve bana vurmaya baþladý. Olay bu þahýþ tarafýndan baþlatýldý. O dair kuvvetli suç þüphesi olmasýna raðmen, yaþý ve saðlýk durumu dikkate alýnarak tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Bayrampaþa Cezaevine konan Perinçek, Ergenekon terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmak ve Devlete ait gizli belge ve bilgileri temin edip, elinde bulundurmak la suçlanýyor. Böylece ilk kez bir sanýk Ergenekon kapsamýnda yönetici olmak suçundan tutuklanmýþ oldu. Hakkýndaki iddialarýn hayal mahsulü ve çeliþkili olduðunu öne süren Doðu Perinçek, adliyeye giriþi sýrasýnda, Bütün hedefte ordu var. Orduyu suç örgütü yapmaya çalýþýyorlar diye baðýrdý. Haklarýndaki iddialarý kabul etmeyen Bolluk, Akfýrat ve Ýlsever, Üzerlerine atýlý suçu iþlediklerine dair kuvvetli suç süphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý nedeniyle tutuklanýp cezaevine kondu. Ýþadamý Ýbrahim Benli ise savcýlýk ifadesinin ardýndan serbest baýrakýldý. DIÞARIDA KONUÞTU Emniyet ve Savcýlýk ifadesinde susma hakkýný kullanan Alemdaroðlu mahkemede de bu hakkýný kullandý. Alemdaroðlu, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili gizlilik kararý gerekçe gösterilerek bilgi verilmediði için suçlamalarý kabul etmeyerek susma hakkýný kullandýðýný açýkladý. Tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan Alemdaroðlu, her ayýn 1 ve 15. günleri Beþiktaþ Emniyet Müdürlüðü ne gidip imza bana vurmaya baþladýkça 7-8 kiþi daha olaya katýldý. Hepsi birlik olup beni dövdüler. Beni dövenlerin içinde Nevþehir Seyahatin katipleri ve servis þöförleride vardý dedi. Söz konusu çirkin saldýrýnýn duyulmasýndan sonra Hacýbektaþ halký özellikle söylenen sözü ve dövme olayýný kýnayarak Anasýný avradýný sinkaf Ve Perinçek tutuklandý vermek zorunda. Hakkýnda yurtdýþýna çýkýþ yasaðý da konan Alemdaroðlu, imza vermeye bir gün gitmediði takdirde tutuklanýp, cezaevine konacak. Alemdaroðlu serbest býrakýldýktan sonra basýn mensuplarýna bir açýklama yaptý. Alemdaroðlu þöyle konuþtu: Türk toplumu, bu Ergenekon soytarýsýnýn ne demek olduðunu, ortaya çýkmasýný ve iktidar sahiplerinin Ergenekon üzerinden bir takým mesajlar üretmesini ve çalýþmalar yapmasýný ödeyecektir. Yargý da bunu en güzel þekilde gösterecektir. ettiðimin Kýzýlbaþ ý küfürüne tepki gösterdiler. Tepki gösteren vatandaþlar tepkilerini þu sözler ile dile getirdiler : Nevþehirli vatandaþlarýmýzdan dürüst olanlarý tenzih ediyoruz. Ama bu olay ve edilen küfürler Nevþehir halkýnýn her halde genel kanýsý. Ne kadar iyi niyetli görünselerde ticari çýkar iliþkiside olsa ortaya mezhep davasýný sürebiliyorlar. Alevi-Sunni ayrýmýný rahatlýkla yapabiliyorlar. Yaþanan olay ticari bir sorun olmasýna raðmen yapýlan ve ifade edilen farklý inançlara, kültürlere tahammülsüzlüktür. Bu kavgayý çýkaranlar ve 60 yaþýndaki bir insaný acýmasýzca dövenlerin ettikleri sözlere bakýlýrsa kafalarýnýn arkasýnda zehirli bir düþünce var. Þimdi biz bu zihniyetin olduðu bir ilden ayrýlýp Kýrþehir e nasýl baðlanmayalým. Saldýrýyý ve bu saldýrýyý yapan anlayýþý þiddetle kýnýyoruz. Özellikle Nevþehir Valilisi sayýn Asým Hacý mustafaoðlu nun bu konu ile ilgilenmesini vatandaþlar olarak bekliyoruz dediler. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

4 Yazarýmýz Ali Ersin Kelleci 20 yaþýda Tokatlý,Üniversite Öðrencisi (Zonguldak Karaelmas) Ýstanbul'da yaþýyor. LeMan grubundan çýkan RED ve Yeni Harman dergilerinde yazýyor. Radikal Genç ekinde de zaman zaman yazýlarý çýkýyor. Gazetemizin çiceði burnunda yazarý zaman zaman Sulucakarahöyük okurlarý için yazacak ve röportajlarýný siz okuyucularýmýz için yapacak. Davayý Kazanacaðýmýzý Düþünmüyordum Türkiye'de çocuðu zorunlu din derslerine girmeyen tek kiþiyle Yazarýmýz Ali Ersin Keleci konuþtu. Çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi konuþuyor: 'Bu davayý kazanamayacaðýmýzý düþünüyordum ' "Din dersinin bu içeriðiyle zorunlu tutulmasýný hukuka aykýrý" bulan Danýþtay 8. Dairesi'nin 3 Mart'ta zorunlu din dersleri ile ilgili aldýðý tarihi karar geniþ yanký yarattý. Hükümet kanadýndan, muhalefet partilerine; AÝHM yetkililerinden çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna kadar her kesimin görüþünü beyan ettiði söz konusu davayý açan ve Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile mevzu bahis kararý, dava sürecini ve bu süreçte yaþanýlanlarý konuþtuk. - Danýþtay 8. Dairesi zorunlu din derslerine iliþkin açtýðýnýz davada lehinize karar verdi. Nasýl karþýladýnýz? Bölge Ýdare Mahkemesi'nin esas hakkýndaki olumlu kararýndan sonra böyle bir kararý Danýþtay'ýn onaylamasýný bekliyordum. Kendi adýma ve yürütmüþ olduðumuz mücadele adýna çok mutlu oldum. - Biraz geriye dönecek olursak, dava açma fikri nasýl doðdu peki? Kendim bizzat zorunlu din dersi iþkencesine maruz kalmýþ birisiyim. O nedenle kendi çocuðumun da ayný þeyleri yaþamasýný istemiyordum. Ayrýca bir Alevi kurum baþkaný olarak da Alevi çocuklarýnýn din dersi ile nasýl asimilasyona tabi tutulduklarýný da biliyorum. Tüm bu sebeplerden dolayý hukuki mücadele yöntemini seçerek bu yola baþvurdum. - Kazanacaðýnýzý umuyor muydunuz baþtan bu yana? Davayý açtýðým zaman 'kesinlikle kazanamayacaðým' diye düþünüyordum. Çünkü benden önce açýlmýþ ve kaybedilmiþ bir dava vardý. -AÝHM'ye giden dava bu- Ama bu tür davalar açýlarak hukukun zorlanmasý gerektiðine inandýðým için, kazanamayacaðým diye düþünsem de dava açtým. - Ýstanbul 5. Ýdare Mahkemesi'nin lehte kararýndan sonra valilik itiraz etti deðil mi? Neler yaþandý bu süreçte? Ýstanbul 5.Ýdare Mahkemesi'nde davayý esastan kazanmama raðmen, valilik ýsrarla itiraz etmeye devam etti. Hatta birkaç aþamada itiraz etti. Yürütmeyi durdurma almýþtým, ona da itiraz etmiþlerdi. Yani ýsrarla 'senin çocuðuna din dersi okutacaðýz' yaklaþýmýný sürdürdüler. - Çocuðunuz ne zamandan beri din derslerine girmiyor? Ýlk önce 2006 yýlýnýn baþýnda yürütmeyi durdurma kararý aldýk ve çocuðum din dersine girmemeye baþladý. Arkasýndan valiliðin yürütmeyi durdurmaya itirazý kabul edildi. Sonra tekrar din dersi almaya baþladý yýlýnýn sonunda ise davayý esastan kazandým ve çocuðum tekrar din dersine girmemeye baþladý. O günden bu yana da girmiyor. 'Yeni davalar açacaðýz' - Kararýn emsal teþkil etmesi sebebiyle bundan sonra diðer Alevi ailelerin de sizinle ayný metodu izleyebileceklerini söylemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Artýk süreç o kadar Ali Ersin Kelleci Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile gazetemizin çiçeði burnunda yazarý Ali Ersin Kelleci nin gazetemiz için gerçekleþtirmiþ olduðu röportajý yayýnlýyoruz. da uzun olmayacak. Çok kýsa süreler içerisinde bu davaya dayanarak kararlar alýnabilecek. - Hükümetin bu kararla ilgili tavrý sizce ne olacak? Hükümet tavrýný belli etti zaten. Ýlk gün Sayýn Dengir Mir Mehmet Fýrat açýklama yaptý, "Danýþtay haddini aþtý" diye. Sonra Hüseyin Çelik ve Cemil Çiçek de açýklama yaptýlar. Kararý eleþtirdiler. 'Yanlýþ karardýr' dediler. 'Müfredat deðiþti' dediler. Kabul etmek istemediler. Kendi iþine gelen konularda demokrasi havarisi kesilen hükümet, bizim çocuklarýmýzýn zorla din dersi almasý gerektiðini savunmaya devam ediyor. Niyetlerini ve demokrasiden ne anladýklarýný çok net bir þekilde bu davaya iliþkin yaptýklarý açýklamalarla ortaya koymuþlardýr. - Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu kararla ilgili çeþitli itirazlarda bulundu. Neler söyleyeceksiniz? Diyanetin amacý Alevileri Sünnileþtirmektir. Bu tür davalar ve kararlar bunlarýn iþine gelmiyor. Diyanetin Aleviliðe bakýþý bellidir. Cemevlerinin ibadethane olamayacaðýný, Aleviliðin Nakþilik ve Nurculuktan farklý olmadýðýný iddia ediyorlar. Hatta hükümetin, "Cemevlerini ibadethane statüsüne alacaðýz" þeklindeki bir açýklamasýna Mekke'den fetva vererek karþý çýkmýþtý. Bardakoðlu Mekke'den verdiði fetvada, ''Ýbadethanelerin yasalarla belirlenemeyeceðini, Cemevleri diye bir ibadethanenin olmadýðýný, yasayla da olmasýnýn mümkün olmadýðýný'' söylemiþti. Bu fetva üzerine de demokrat hükümetimizin sesi çýkmamýþtý. Bizim paralarýmýzla beslenen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn her bir ferdine kazançlarýmýzý ve haklarýmýzý haram ediyoruz. Bu vebal onlara yeter. - Gündemimizde uzun bir süredir türban konusu var. Türbanýn kamusal alanda serbest olmasýný isteyen kimi kesimlerin bu kararla ilgili bazý eleþtirileri söz konusu. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Türban konusunda demokrat kesilenlerin bu karar karþýsýnda ya sesi çýkmadý ya da aleyhte görüþ belirttiler. Türban konusunu inanç özgürlüðü ve özgürlük savunmasý adý altýnda ortaya koyanlar, bizim kazandýðýmýz bu davayý ve bizim çocuklarýmýza zorla verilen din derslerini savunmayý ihmal etmediler. Bu çeliþkiyi türbana destek açýklamasý yapan solcu aydýnlarýmýz da iyi görmelidirler. Biz özgürlüklere bir bütün olarak bakýyoruz. Bu gerek inançsal, gerekse kimlik ve kültürel olarak tümü özgürlükler kapsamýndadýr. Özgürlükler bir bütündür. Eðer siz yurttaþlarýnýzýn özgür bir yurttaþ ve özgür bir toplum olmasýný istiyorsanýz, yasalarýmýzdaki tüm özgürlük karþýtý kanunlarý deðiþtirmek ve/veya özgürlüklerin önünü açacak tüm düzenlemeleri bir arada ele alýrsýnýz. Bunu, içinden tereyaðýndan kýl çeker gibi sadece türban sorununu alýp onun gereðini yaparsanýz, bu tutarsýzlýk olur. Hele hele türbana özgürlük deyip Alevilerin taleplerine sýrtýnýzý çevirirseniz, kazanýlmýþ bir davaya bile tahammül edemezseniz bu sizin gerçek niyetinizi ortaya koyar. - CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal size telefon açtý galiba. Ne konuþtunuz? Evet, bu davayý zaferle sonuçlandýrmamýz üzerine mutluluðunu belirtti ve tebrik etti. Ben de nezaketi için teþekkür ederek, mücadelemizi meclise de taþýmalarýný rica ettim. - Alevi Dernekleri, Federasyonlarý karardan sonra þimdi nasýl bir yol izleyecekler? Alevi Kuruluþlarý bu sürecin takipçisi olmalýdýrlar. Hükümetten bir yasal düzenleme gelmediði takdirde bu davalar bir kampanyaya dönüþtürülmelidir. Alevi kurumlarý da artýk aktif eylemliliðe geçmelidir. - Teþekkür ederiz.

5 Kürde Aile Planlamasý Türk e Çok Çocuk! âlem 8 Mart Dünya Emekçiler Kadýnlar Günü kutlamalarý için hafta boyu seferber olmuþken o durduk yerde gitti memleketin Uþak ýnda eteðindekileri ortaya boca etti. Dedi ki; ey memleketlilerim, en az üç çocuk yapýn. Bakýn benim dört evladým var. Þimdi diyorum ki keþke daha fazla olsaydý. Þeyhmus DÝKEN Söylerdi! O bu koca ülkenin ancak darbelerle bu denli desteðine sahip olabilecek çoðunluk desteðine, neredeyse toplumun yarýya yakýnýnýn oyuyla sahip olmuþ bir milliyetçi-mukaddesatçýmuhafazakâr muktedir. Düþünüyorum da! Onun bu ortaya karýþýk boca edilmiþ kelamýný bir Kürt siyasetçi söyleseydi, acaba ne olurdu. Baþbakan "Çocuk doðrun" dedi. Bunu bir Kürt siyasetçi söyleseydi neler olurdu? Yýllardýr Kürtlerin çok çocukluluðunu" kafaya takan STK'ler nerede? Yoksa bu ülkede nüfus ve aile planlamasý sadece Kürt ana ve babalar için mi geçerli Þeyhmus DÝKEN ey! topraðýn derisine dövmelenmiþ cesetler bilinmez tanrýlara kurban edilmiþ etler ve kemikler suskunun çukuruna atýlmýþ sözler yakýlmýþ kitaplarýn kül rengi çocuklarý sabrýný tüketmiþ mahþeri bekleyenler karanlýðýn þekilsiz gölgeleri ey! sese bürünmüþ uyuyan kalk ve susmayý öðret insana Karabaþýmýza taþlar yaðacak desem, biliyorum inanmazsýnýz. Ýnanmamakta da elbet haklýsýnýz. Çünkü ne ben peygamber kelamý edenim, ne de siz mürit. Haklýsýnýz tabii ki! En haklýsý da bu tuhaf ülkenin baþbakaný, Recep Tayip Erdoðan. Dünya Sonuçlarýný düþünmek dahi istemiyorum. Baþlardý olanca terennüm! Kürde dair söylenmedik hiçbir namüsait söz kalmazdý geriye. Ne Kürdün cehaleti kalýrdý söylenmedik. Ne Kürdün bütün musibetlerin kaynaðý olduðu sözleri kalýrdý geriye. Ne de Kürdün saldým çayýra mevlam kayýra muhabbetine gönderme yapýlan vurgularý kalýrdý ortada. Anýnda tepkisini sokaða boca eden yurdum insanýnýn olanca sivil þahsiyetleri önce televizyon kanallarýnda en üst perdeden Bir Kürt cahil-û cühelasýnýn, bunca musibetin kaynaðý, sahip çýkýlamayacak kadar çok çocuk sahibi olunmasý yönündeki genel doðrulara raðmen ettiði bu manasýz sözü üzerine ahkâm kesilirdi. Ertesi gün de olanca sivillikleri ile sözü aðzýndan boca eden Kürt þahsiyetine karþý protesto gösterileri yapýlýrdý. Maazallah bu sözü eden bir Kürt siyasetçi ya da parti baþkaný filan ise yandým Allah hakkýnda dava bile açýlabilirdi. Allahtan ki bunlarýn hiçbiri olmadý þükür! Muhafazakâr Demokrat Baþbakandý kelamý eden. Söyledi ve bir iki küçük etkisiz tepki ile yetinilip geçiþtirildi. Ýster istemez düþündüm. Yýllardýr bu ülkede doðu coðrafyasýnýn Kürt sakinlerinin çok çocukluluðunu kafaya takan, bu konuda kýsýrlaþtýrmaya varýncaya kadar projeler üreten sivil toplum örgütleri nerede? diye insan soramadan edemiyor: Daha düne kadar Diyarbakýr da ve bölgede lise ve üniversite çaðýndaki kýz çocuklarýna anneleriniz artýk çocuk doðurmasýn, ikna edici önlemler alýnmasý için yardýmcý olun, sonra da gelin bizden bursu kapýn þeklinde projeler üreten STK ler nerede? Sizi uluorta yere vuran bir baþbakan var bu ülkede. Neredesiniz daha çok çocuk isteyen baþbakanýn sesi size geliyor mu? Yoksa bu ülkede nüfus ve aile planlamasý sadece Kürt ana ve babalar için mi geçerli Duymazlar ve duymayacaklar. Sadece moderniteden yana olanlar mý? Elbette deðil. Tek baþýna baþörtüsünü özgürlük gibi yutturmaya çalýþanlar da dâhil, bu kervana. Kutsal inancýnýz adýna size fetva veren lideriniz size ev kadýnlýðýný ve daha çok çocuk doður(t)mayý reva görüyor. Nerdesiniz ey özgürlükçüler. Hadi, senin dediðin gibi deðil sayýn baþbakan deyin de endazenizi görelim. Demeyecekler biliyorum. Demediler de! Çünkü dün baþörtüsü için dini, referans gösterenler bugün de, ayný kitleye daha çok çocuk doðurup evinizde oturun ve analýk yapýn diyen(ler)dir. Onlar, çocuklarý deðil, asli görevi çocuk doðuran ve evde çocuk bakan, görev sýnýrlamasýný salt analýk ta gören anlayýþý severler. Gerisi o çok bilinen ve slogan olan haliyle teferruattýr. Belki de bir þairden güne ve dile, denk düþendir. erkekliðim(in) en kalýn yerinde ruhuma saplanan kadýn boð beni bak ucu kabîl in sýrtýnda sivriliyor býçaðýn taþý çýkar topraðýn karnýndan yýlaný âzâd et bu zehir söze aksýn çið kalsýn adem in çamuru seni ben doðurdum kaburgamdan bir kemik daha eksildi ** **Mehmet OÐUZ. Sus / Kuyu / Su. Hayal Yayýnlarý Ocak Ankara

6 Birlik meclisi üye secimi yapýldý THY seferleri yeniden düzenleniyor 11 kiþi Birlik Meclis üyeliðine seçildi. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði (KAPHÝB), Birlik Meclisi Üye Seçimi, Vali Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda Yapýldý. Nevþehir'de turizm amaçlý altyapý hizmetlerinin gerçekleþtirilmesi amacýna yönelik, Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda kurulan Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði nin (KAPHÝB) Birlik Meclisi üye seçimi yapýldý. Nevþehir Valiliði toplantý salonunda yapýlan seçime Kapadokya Turizm Bölgesi'nde yer alan Turizm Bakanlýðý onaylý 33 konaklama tesisi sahibi ve yöneticisi ile Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi'nden Özel Ýdare Genel Sekreteri Ahmet Belada katýldý. Seçim sonucu, Vali Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda 7 asil ve 4 yedek olmak üzere Nevþehir'de düzenlenen Hentbol Kýzlar ve Erkekler Ýl Birinciliði müsabakalarý sona erdi. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Küçükler Kýzlar ve Erkekler Hentbol Ýl Birinciliði müsabakalarýnýn finali Damat Ýbrahimpaþa Spor Salonu'nda yapýldý. Final müsabakalarý sonucunda Kýzlar da Nevþehir Ýl Birincisi Acýgöl Atatürk Ýlköðretim Okulu 2. Örnek Evler Ýlköðretim Okulu ve 3. Toki Ýlköðretim Okulu oldu. Erkekler de ise 1. Toki Ýlköðretim Okulu olurken 2. Acýgöl Atatürk Ýlköðretim Okulu ve 3. Ortahisar Ýlköðretim Okulu oldu. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði nin Bakanlar Kurulu kararýnca tasdik edilip, Resmi Gazetede yayýnlandýðýný anýmsatan Vali Hacýmustafaoðlu, bu birliklerin yeni uygulamalar olduðunu, Antalya, Bodrum ve Muðla da da kurulduðunu söyledi. Birliklerin kuruluþ aþamalarýný yeni yeni tamamlamakta olduklarýný kaydeden Vali Hacýmustafaoðlu, birliðin karar organlarýný oluþturma çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirdi. Daha sonra yapýlan seçim sonunda Birlik Meclisi asil üyeleri þu isimlerden oluþtu: Ahmet Tok, Selçuk Özgürsür, Tevfik Ovacýk, Ömer Tosun, Nuri Cingil, Nebil Tahincioðlu ve Ercen Turhan. Hakan Uzgören, Ali Baþkal, Ýskender Erenler ve Serpil Halýcý ise yedek üyelik görevlerine seçildi Hentbol müsabakalarý sona erdi Müsabakalarda derece giren takýmlara kupalarý Nevþehir Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Osman Balak ve diðer yöneticiler tarafýndan verildi. Kýzlar da ve erkekler de il birincisi olan takýmlar, Nisan 2008 tarihleri arasýnda Kayseri'de düzenlenecek olan Küçükler Hentbol Grup Müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR THY tarafýndan Nevþehir-Ýstanbul uçak seferlerinin artýrýlmasý yönünde giriþimlerinin sürdüðünü belirten AK Parti milletvekili Ahmet Erdal Feralan, bu konuda daha önce turizmciler tarafýndan yanlýþ yönlendirildiklerini söyledi. AK Parti Nevþehir milletvekili Ahmet Erdal Feralan, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Kapadokya Havalimaný'ndan Nevþehir- Ýstanbul ve Ýstanbul-Nevþehir tarifeli uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunda Nevþehir Valiliði, Belediye Baþkanlýðý, Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ticaret Borsasý ile birlikte yoðun bir çalýþma yaptýklarýný söyledi. Yapýlan çalýþmalar sonucu THY'nýn tarifeli uçak seferlerine baþlama kararý aldýðýný ve bu kararýn ardýndan uçuþ saatlerinin belirlenmesi konusunda turizmcilerin istekleri doðrultusunda hareket ettiklerini belirten milletvekili Ahmet Erdal Feralan, "Saat konusunda biz turizmci arkadaþlarýmýzdan bilgi aldýk.turizmci arkadaþlarýmýzýn bu konuda bizden istekleri uçaðýn Nevþehir'den Ýstanbul'a sabah gitmesi ve akþam geri dönmesi þeklindeydi. Bizden böyle istendi ama bugün farklý bir tablo ortaya çýkýyor, sabah uçak Ýstanbul'dan gelsin ve gelen uçak geri dönsün isteniyor. Demek ki biz iþin baþýnda tarife ile ilgili bir yanlýþlýk yapmýþýz. Bu konuda yanlýþ yönlendirildik ve istenilen kapasiteye ulaþamadýk" dedi. Nevþehir Kapadokya Havalimaný'ndan uçaðýn sabah 07.00'de kalkmasý ve gece saat 22.00'de Ýstanbul'dan Nevþehir'e dönmesi þeklinde haftada 4 gün düzenlenen seferlerde THY'nýn istenilen kapasiteye ulaþamadýðýný ifade eden Feralan, yeni bir tarife deðiþikliði konusunda çalýþmalar yaptýklarýný açýkladý. Feralan, "160 kiþi kapasiteli uçakta ancak kiþiye ulaþabildik. Þimdi farkýna varýyoruz ki buna iþadamý tarifesi deniliyor. Maalesef Nevþehir de bu potansiyeli kaldýrmýyor.bu seferlerde bizim turist almamýz gerekiyor, turizm faaliyetleri gerekiyor. Dolayýsýyla bununla ilgili bir tarife deðiþikliði yapmak amacýyla Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü ile görüþtük. Þu an yeni bir tarife geldi ama uygun bir tarife deðil. Yani tarih itibarýyla da uygun deðil, bununla ilgili görüþmelerimiz devam ediyor. Seferlerin 7 güne çýkartýlmasý için gayret gösteriyoruz ama siz de takdir edersiniz haftada 4 günü dolduramýyoruz. Bakýn Hatay 3 gün ile baþladý, 7 güne çýktý. Biz haftada 4 günü dolduramýyoruz, bugünlerde de yüzde doluluk oranýna ancak ulaþabiliyoruz. Dolayýsýyla THY'ye 'Siz zarar etmeye devam edin' deme lüksümüz olmuyor. Tarife ile ilgili Sayýn Valimiz ve Belediye Baþkanýmýz da acenteler ile bir toplantý yaptý. Þu anda sabah saat 07.30'da Nevþehir'e gelip gibi geri dönmesi için giriþimlerde bulunuyoruz. Ýnþallah 7 güne çýkarmaya çalýþacaðýz ama söz veremiyoruz" diye konuþtu. (Kenthaber)

7 7 Sivrisineklerle mücadele baþladý Kýzýlýrmak yataðýnda geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan ve günlük yaþamý olumsuz etkileyen sivrisineklerle mücadele için Nevþehir ve Kayseri Valiliði tarafýndan her iki ilde eþ zamanlý ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçelerinde geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan Simulium cinsi sivrisinekle mücadele için Nevþehir ve Kayseri'de çalýþmalar baþlatýldý. Geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen ilaçlama çalýþmalarýna bu yýl da her iki ilin valilikleri tarafýndan devam edildi. Çalýþmalar kapsamýnda Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði her 3 km'de eþ zamanlý ilaçlama yapýldý. Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü ekiplerince gerçekleþtirilen ilaçlama çalýþmalarýný, Avanos Kaymakamý Mehmet Ünlü, Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci, Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay ve diðer yetkililer ile birlikte izleyen Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, sivrisinekler tamamen yok edilinceye kadar mücadele çalýþmalarýný sürdüreceklerini açýkladý. Bu konuda geçtiðimiz yýllarda önemli sorunlarýn yaþandýðýný hatýrlatan Vali Hacýmustafaoðlu, bu yýl gerçekleþtirilen erken ilaçlama sayesinde rahat bir yaz sezonunun geçirilebileceðini ifade etti. Vali Hacýmustafaoðlu, "Bilindiði gibi geçen sene yerel olarak 'Kýzýlýrmak Sineði' olarak adlandýrýlan 'Similium' cinsi sivrisinek yüzünden bir afete maruz kalmýþtýk. Geçen sene bir anda ortaya çýkan bu sinek, insanlarýn 2007'de 50 bin turist açýk havalarda oturmalarýný, çiftçilerin tarlada çalýþmalarýný, akþam saatlerinde ev ve iþ yerlerinde pencere açýlmasýný engelleyen, turizmin büyük ölçüde etkilenmesine yol açan, turistleri tedirgin eden hatta spor sahalarýnda antrenman ve müsabaka yapýlmasýný engelleyen bir sorundu. Bununla ilgili 2007'de Kýzýlýrmak üzerinde baþarýlý bir çalýþma yaptýk ve bu sineði geçici olarak itlaf ettik. Tabii bu sinekle mücadele bir yýlda kazanýlacak bir mücadele deðildir. Bu sene de havalarýn ýsýnmasýyla beraber bu sinekle mücadeleyi valilik olarak yeniden baþlattýk. Þu anda Nevþehir ve Kayseri'de her iki valilik tarafýndan eþ zamanlý olarak Kýzýlýrmak yataðý boyunca ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de her 3 kilometre de bir 30 ayrý nokta da ilaçlama yapýldý. Bu bu sezon ilk ilaçlamaydý. Ýleriki dönemlerde bu ilaçlamalar devam edecek." Önümüzdeki aylarda da sürecek olan ilaçlama çalýþmalarý için çeþitli bakanlýklardan parasal destek beklediklerini söyleyen Vali Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, kullanýlacak ilaçlarla ilgili ihale gerçekleþtireceklerini açýkladý. Vali Hacýmustafaoðlu, "Yeni ilaç alýmlarý konusunda ihale gerçekleþtiriyoruz. Onu da tamamladýktan sonra rahat bir yaz geçireceðimize inanýyorum. Bu sineði kaynaðýnda, akarsu yataðýnda itlaf etmiþ olacaðýz.tabii bu bir yýlda bitecek bir mücadele deðil, önümüzdeki yýllarda da tamamen kökü kazýnýncaya kadar sürecek bir mücadele. Burada Tarým Teþkilatýmýzýn, Ýl Özel Ýdaresi'nin, Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn önemli katkýlarý var.saðlýk Bakanlýðý'nýn ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn da parasal katkýlarýný almaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Süne zararlýsý ile biyolojik mücadele balonla gezdi Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Dünyada sýcak hava balonu turlarýnýn düzenlendiði en gözde merkezlerin baþýnda gelen Kapadokya'da, 2007 yýlýnda yaklaþýk 50 bin turist balonla gezdi. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, balonculuðun son yýllarda Kapadokya ile birlikte bir marka olduðunu ve her geçen yýl balon turlarýna yerli ve yabancý turistlerin ilgisinin arttýðýný söyledi. Doða harikasý peribacalarý ile ünlü Kapadokya bölgesinde 1989 yýlýndan bu yana düzenlenen balon turlarýna yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösteriyor. Kýsa sürede 6 balon firmasýna sahip olan Kapadokya'da turistler sabahýn erken saatlerinde havalanarak gökyüzünden bölgenin eþsiz güzelliklerini kuþ bakýþý görme þansýný yakalýyor. Göreme beldesinden havalanan balonlar ile yaklaþýk 1 saat süre Uçhisar, Ortahisar, Çavuþin, Ürgüp ve Avanos'u gezen turistlere, tur sonrasýnda uçuþ sertifikasý veriliyor. "2008 YILINDA HEDEF 100 BÝN TURÝST" 2007 yýlýnda 50 bin turistin Kapadokya'yý gökyüzünden izlediðini ifade eden Vali Hacýmustafaoðlu, 2008 yýlýnda bu rakamýn 100 bine çýkmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Vali Hacýmustafaoðlu, "Kapadokya, ilginç jeolojik yapýsýnýn yaný sýra peribacalarý, peribacalarýna oyulan yerleþim yerleri, yeraltý þehirleri, kaya kiliseleri ve diðer güzellikleri ile yeryüzündeki ender doðal ve kültürel merkezlerden biri. Böylesine gizemli bir bölgeyi gökyüzünden izlemek bambaþka bir keyif. Dünyada en zevkli uçuþlarýn yapýldýðý merkezlerin baþýnda gelen Kapadokya'daki balon turlarýna gösterilen ilginin sürekli artmasý oldukça sevindirici" dedi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý' nýn 2006 yýlýnda baþlatmýþ olduðu aðaçlandýrma projesiyle ilgili Nevþehir de tahsisi yapýlan fidanýn süne yoðunluðu olan; Avanos, Acýgöl, Hacýbektaþ, Gülþehir ve Kozaklý Ýlçelerinde dikimi saðlandý Yýlýnda Bakanlýk adet orman fidanýnýn (iðde, çam, akasya, kuþburnu, mahlep v.b.) tahsisini yapmýþ ve bu fidanlarýn amaca uygun olara bölgelere dikimi gerçekleþtirildiði bildirildi yýlýnda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn yazýlarý gereði baðlantý kurulan ve sevkiyatlarý devam eden 2 adet orman iþletmesinden toplam adet orman fidanýnevþehir e geldiði belirtildi. Bu fidanlarýn ise; amaca uygun yerlere dikiminin gerçekleþtirileceði açýklandý , 2007 ve 2008 yýllarý toplamý olarak adet orman fidanýnýn dikimi yapýldýðý belirtildi. Süne mücadelesinde biyolojik mücadele kapsamýnda yürütülen aðaçlandýrma çalýþmalarýnda temel amaçýn ise, süne yumurtalarýna kendi yumurtasýný býrakan parazitoitlerin(parazit böceklerin) yaþam alanlarýnýn geniþlemesinin saðlanmasýnýn hedeflendiði bildirildi. Böylece süne yoðunluðunu ilaçlama eþiðinin altýnda tutarak ilaçlamaya gerek kalmadan çevreye zarar vermeden ve en az masrafla zararlanmanýn önüne geçileceðine dikkat çekildi. Aðaçlandýrma çalýþmalarý ile yeþil alanlar artýrýlýp doðal dengenin korunmasýna katký saðlanacaðý ise yetkililerce ayrýca belirtildi.

8 Alevilerin açmazlarý Alevi toplumuna yön veren, yön verdiðini iddia eden alevi örgütleri ve Alevi önderleri ne yapýyorlar. Yýlda bir hafta 10 gün muharrem ve aþurede huþu içerisinde aðýt yakýyorlar. Yýlda; bir gün ( 2 temmuz) yaktýlar bizi aðýdý ve tepkisi gösteriyorlar. Yýlda; bir gün (16 aðustos) konuþturmuyorlar bizi tepkisi gösteriyorlar, beþ yýlda bir ay kadarda siyasete müdahil olma umudu ile toplantýlar yapýyorlar, saymýþ olduðum bu etkinlikleri ve tepkileri tabiî ki yapacaklar ve gösterecekler ama bu kadarmý? Olmalý. Yerel seçimlere bir yýl kaldý alevi örgütleri ve önderleri nasýl bir yol izleyecekler seçimlerde nasýl bir tavýr alacaklar henüz bir iþaret yok yarýn çok geç olmaz mý, acaba? Sanal alemde (internet ortamýnda) yapýlan tartýþmalar tamamen iþin uhrevi tarafý ile kimin ne kadar Alevi, kim ne zaman Bektaþi olmuþ, kim seyit kim maraba onun tartýþmalarý yapýlmakta böylece halen yönetilen olma konumumuz devam etmektedir. Yýllardýr söylediðim gibi tekrarlamak istiyorum Alevilerin ve Alevi inancýnýn sorunlarý siyaseten çözümden geçiyor, çözüm yeride meclistir (türban sorunu gibi).bizler örgütlü, bilinçli mücadele yerine (bizansýn papazlarý gibi) meleklerin cinsiyetini tartýþýyoruz, bu arada atý alan üsküdarý geçti. Genel seçimlerde cumhurbaþkanlýðý, iktidar, meclis baþkanlýðý, yök, anayasa mahkemesi baþkanlýðý türbanlý ve tarikatçýlarýn ellerine geçti. Nereye? Bülent Forta AKP'ye açýlan kapatma davasý ve onunla iliþkilendirilen Ergenekon soruþturmasý sarmalýnda geliþen iktidar kavgasý Türkiye'yi bilinmez bir noktaya doðru sürüklüyor. Bu kýsýtlý sütunda elbette bütün sürecin analiz edilmesi olanaksýz ama bazý köþe taþlarý koyabilmek mümkün. Birinci bakýþ açýsýnýn teorik ön kabulleri þöyle; Ergenekon türünden "soðuk savaþ" öncesi örgütlenmelerin tasfiye edilmesi esas olarak ABD ve AB'nin talebi olarak gündeme geliyor ve AKP'de bu doðrultuda davranarak bir "soruþturma" açýlmasýný savunuyor. Özellikle "Kürt sorunu" konusunda bir Amerikan çözümünün olmazsa olmaz koþulu siyasal çözüme karþý direnecek olan Ergenekon gibi örgütlerin tasfiye edilerek bir "mýntýka temizliði" yapýlmasýndan geçiyor. Ardýndan daha "yerli analizler" geliyor; ittihatçýlýðýn tasfiyesi, cumhuriyet elitlerinin iktidar gücünden arýndýrýlmasý vb.. Ýkinci bakýþ açýsý ise; AKP'nin bir Cumhuriyete meydan okuma olduðu, ABD'den planlanan Büyük Orta Doðu projesinin Türkiye'ye "ýlýmlý Ýslam" ülkesi rolünü biçtiði; gizli bir günden gereði adým adým þeriat düzenine doðru yol almamýzý istediði türünden kanýtlar ileri sürüyor. Ardýndan yine yerli analizler geliyor. Orta çað düzenine geri dönme, Aydýnlanma Devrimini ortadan kaldýrma, Tarikatlarýn devleti ele geçirmesi, Laikliðin ortadan kaldýrýlmasý giriþimi vb. Siyasetin kuralýdýr tarihin bazý anlarýnda bütün sýnýfsal, siyasal, kültürel ve toplumsal sorunlar çeliþkiler tek bir noktada yoðunlaþýr ve tek bir kavram etrafýna dizilir. Bugün bütün bir iktidar çekiþmesinin üstünde odaklandýðý kavram "laiklik". Bu kavramýn þemsiyesi altýnda bir dolu þey yer alýyor. En vahim durum ise gerçekten ezilenlerin bu oyunda devre dýþý kalmasý sadece egemenler arasýnda sürüp giden "filler ve çimenler" oyununun seyircisi haline gelmesi. Ama yine de söylenecek birkaç nokta var. Birincisi AKP'den hele hele ABD'den bir "gladio tasfiyesi" beklemek son derece komik bir durum. Ergenekon soruþturmasý denilen þey; Özel Harp dairesi denilen karanlýk sicilli örgütlenmenin olsa olsa bir "parodisi" olabilir. Gerçek Ergenekon siyasal cinayetlerden, 1 Mayýs katliamý'na, Maraþ kýyýmýndan Uður Mumcu cinayetine uzanan siyaseti silahla yapmaya alýþmýþ kökleri 19. yüzyýlýn sonlarýna uzanan ve her tarihsel evrede yeni bir biçim alan bir örgütlenme. Soðuk savaþ sonrasýnda ise doðrudan ABD tarafýndan finanse edilen örgütlenen bir yapý. Þimdi AKP ve ABD'nin el ele vererek Türkiye'nin gerçekten demokratik bir ülke olmasý için çaba sarf ettiklerine kargalar bile güler. Tarih bu "demokrat" görüntünün bir yalan olduðunu çok net ortaya koymaktadýr. Dünyada demokrasiye ait ne varsa ortadan kaldýrmak için her türlü "kötülüðü" yapmýþ bir ülkenin Türkiye için demokrasi öngördüðü ya da tarikatlarda boyun eðmeye alýþmýþ insanlarýn "özgür bireyler" gerektiren demokrasiyi "içlerine sindirdiklerinin" düþünülmesi en hafif deðimiyle safdilliktir. Dünyanýn hangi ülkesinde "demokrasi" egemenlerin bahþettiði bir þeydir ki burada öyle olsun, burjuva demokrasisi denilen þey unutulmamalýdýr ki burjuvalara raðmen elde edilmiþtir. Bir ikinci nokta; ne zamandýr laikliði kollamak, Cumhuriyeti korumak JÝTEM'cilere, Susurlukçulara kaldý. Onlarýn Cumhuriyeti korumaktan anladýklarý faili meçhuller, mafya çatýþmalarý, Hrant Dink'in katledilmesi deðil mi? Laik bir iþkence Cumhuriyeti mi solun savunmasý gereken þey? Ve daha bir çok soru... Öyle görünüyor ki bu "iktidar kavgasý" týrmanarak sürecek ve her iktidar kavgasý gibi ilkeleri ahlaký olmayan bir kavga bu; kimin kimle beraber olacaðýnýn sürekli deðiþeceði kimin kime karþý nasýl davranacaðýnýn bilinmediði bir meydan muharebesi. Meydanlarý ezilenlerin dolduracaðý güne kadar da böyle sürüp gidecek. Bir yýl sonra yapýlacak yerel seçimlerde AKP hedeflediði yerleri ve % 60 ýn üzerinde oy oranýyla 81 ilin 80 ini eline geçirirse kimse þaþýrmasýn, bizde 20 milyonuz deyip duralým. Yerel seçimlere bir yýl kala Alevi kurumlarýna, Alevi aydýnlarýna ve düþünenlerine çok büyük görevler düþmektedir. En kýsa zamanda bir araya gelmeli bu birliktelik hiçbir farklýlýk gözetilmeden, ABF ve baðlý kuruluþlar, Cem vakfý, dergah vakýf ve dernekleri,kendilerini alevi örgütlenmesi kabul eden tüm kurum ve kuruluþlar temsilcileri ile ön görüþmeler ve kitlelerin katýlacaðý geniþ halk toplantýlarý için çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý gerekmektedir. Bu çalýþmalarýn öncülüðünü ve sekreteryasýnýda ayný zamanda federasyon olma misyonunuda yerine getirmek için ABF üslenmelidir, aksi taktirde yarýn çok geç olabilir. Londra Ýnþaat Mühendisi TEKEL Adana Sigara Fabrikasý nda özelleþtirilme kararýnýn alýndýðý 22 Þubat tan bu yana sürdürülen Ýþyerini Terk Etmeme eylemi sürüyor. Ýþçilerin aileleri de günlerini fabrikada geçirerek eyleme destek veriyor.

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı