Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler"

Transkript

1 Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI: YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek hastanelik oldu. Söz konusu olaya neden olan geliþmenin ise þu þekilde olduðu iddia edildi: Kent Turizm Hacýbektaþ Temsilciliðini yapan ve firma içerisinde þahsýna ait, 3 tane otobüsü bulunan Hacý Doðan yýllarca Nevtur ve Nevþehir Seyahatin Hacýbektaþ yazýhane iþletmeciliðini yürüttü. Bir ay önce Nevþehir Seyahatten ayrýlarak, Hacýbektaþ Kent Turizmin yazýhanesini açarak bu þirketle çalýþmaya baþladý. Bu ayrýlýþ nedeni ile iki þirket arsýnda rekabet baþladý. Hacýbektaþ- Ankara arasý yolcu taþýma ücreti 15 YTL. iken 10 YTL oldu. Fiyatlarýn düþmesi ve müþterilerin azalmasýna baðlý olarakta bu saldýrý gerçekleþti. Þakir Þenol Bir müzikal gösteri 27 Kasým 2007 Salý. Elimde bir broþür ve gecenin ilerleyen saatlerinde ne yazayým diye düþünüyorum. Müzikalden yeni döndük. Günün yorgunluðu, müzikalin dinginliði var üzerimde. Gündüz Beyaz Melek filmini izlerken sinema salonumuzda yeteri kadar duygusal anlar yaþamýþtým zaten. Alevilerin açmazlarý 2 DE Alevi toplumuna yön veren, yön verdiðini iddia eden alevi örgütleri ve Alevi önderleri ne yapýyorlar. Yýlda bir hafta 10 gün muharrem ve aþurede huþu içerisinde aðýt yakýyorlar. Yýlda; bir gün ( 2 temmuz) yaktýlar bizi aðýdý ve tepkisi gösteriyorlar. Yýlda; bir gün (16 aðustos) konuþturmuyorlar bizi tepkisi gösteriyorlar, beþ yýlda bir ay kadarda siyasete müdahil olma umudu ile toplantýlar yapýyorlar, saymýþ olduðum bu etkinlikleri ve tepkileri tabiî ki yapacaklar ve gösterecekler ama bu kadarmý? Olmalý. 3 DE 8 DE Davayý Kazanacaðýmýzý Düþünmüyordum Türkiye'de çocuðu zorunlu din derslerine girmeyen tek kiþiyle Yazarýmýz Ali Ersin Keleci konuþtu. Çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi konuþuyor: 'Bu davayý kazanamayacaðýmýzý düþünüyordum ' 3 DE Sivrisineklerle mücadele baþladý 3 DE Ali Ersin Kelleci Kýzýlýrmak yataðýnda geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan ve günlük yaþamý olumsuz etkileyen sivrisineklerle mücadele için Nevþehir ve Kayseri Valiliði tarafýndan her iki ilde eþ zamanlý ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçelerinde geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan Simulium cinsi sivrisinekle mücadele için Nevþehir ve Kayseri'de çalýþmalar baþlatýldý. Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile gazetemizin çiceði burnunda yazarý Ali Ersin Kelleci nin gazetemiz için gerçekleþtirmiþ olduðu röportajý yayýnlýyoruz. "Din dersinin bu içeriðiyle zorunlu tutulmasýný hukuka aykýrý" bulan Danýþtay 8. Dairesi'nin 3 Mart'ta zorunlu din dersleri ile ilgili aldýðý tarihi karar geniþ yanký yarattý. Hükümet kanadýndan, muhalefet partilerine; AÝHM yetkililerinden çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna kadar her kesimin görüþünü beyan ettiði söz konusu davayý açan ve Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür 4 DE En Yüksek C o En Düþük C AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Ey Türk gençliði! Çok vazifen var Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu Süne zararlýsý ile biyolojik mücadele Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý' nýn 2006 yýlýnda baþlatmýþ olduðu aðaçlandýrma projesiyle ilgili Nevþehir de tahsisi yapýlan fidanýn süne yoðunluðu olan; Avanos, Acýgöl, Hacýbektaþ, Gülþehir ve Kozaklý Ýlçelerinde dikimi saðlandý.. 7 DE HACIBEK ECZANESÝ Ecz. Tel: o DE

2 2 27 Mart 2008 Perþembe Þakir Þenol Bir müzikal gösteri 27 Kasým 2007 Salý. Elimde bir broþür ve gecenin ilerleyen saatlerinde ne yazayým diye düþünüyorum. Müzikalden yeni döndük. Günün yorgunluðu, müzikalin dinginliði var üzerimde. Gündüz Beyaz Melek filmini izlerken sinema salonumuzda yeteri kadar duygusal anlar yaþamýþtým zaten. Salondaki aðýr havadan mý, duygu selinden mi bilinmez dört parçada gözlerimin nemlenmesine hakim olamadým. Nerde Kaldý Vatanýmýz Elimiz bozlaðý(bir iki yerde detonesini duymadýk diyelim), Düðün mü Sandýn, Çanakkale Ýçinde Vurdular Beni, Kýþlalar Doldu Bugün, Ankara nýn Taþýna Bak(Ruhi Su nun sesi eþliðinde Uður Mumcu nun cenaze törenini anýmsadým) tüm parçalar güzeldi. Bu parçalar daha etkiledi beni. Sýra gecelerinden bir parça ya da Urfa Türküsü yoktu. Nazým Hikmet yoktu sanki, ya da ben kaçýrdým. Rumeli türküleri yoktu. Karadeniz den Kazým ya da Volkan ýn bir parçasý yurdun dört bir yanýnda gezmemize vesile olabilirdi. Koro Þefi Dr. Halil Atýlgan Tonguç Babalarýn, Hasan Ali Yücellerin temellerini attýðý köy enstitülerinin devamý niteliðindeki Düziçi Ýlköðretmen okulundan kazandýðý terbiye ve maharetleriyle daha çok sayýsýz baþarýnýn altýný imzalayacaktýr. Sýký yönetim ve darbe günlerinin çaresizliðini içimizde yansýtan kahramanlýk türküleri ilk kez korku salmadý, Atýlgan ýn teatral anlatýmýyla. Gazeteme gelen davete icap, emeðe saygý, müzik sevgisi, Kurtuluþ Savaþý nýn adý beni çekti götürdü ilimizdeki müzikale. Ýlimiz Valiliði nin özel çabalarýyla öðretmenler günü münasebetiyle, yüzlerce kilometreden Kültür ve Turizm Bakanlýðý Þanlýurfa Devlet Türk Halk Müziði Korosu Kurtuluþ Savaþý Destaný Müzikali ile misafirimiz oldu. Ýyi ki geldiniz. Emeðinize yüreðinize saðlýk. Çok yere gidin, kendinizi daha da geliþtirin. Gönüllere taht kurun. Kurtuluþ Savaþý nda kurþun adres sormadý. Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Arap, Boþnak, Laz, Siyah, Beyaz, Gürcü, Abhaz, Çingene, Sünni, Alevi, Þafi, din, iman, mezhep, kitap sorulmadý gencecik bedenlere. Onlarýn biriktirdiði sermayeyi harcýyoruz þimdilerde zengin babanýn müsrif evlatlarý gibi. Kurtuluþ Savaþý ve Çanakkale iþlenmeli müziðimizle, tiyatromuzla, sinemamýzla; ihtiyacýmýz var. Bu iksir bu topraklarda mevcut. Yeter ki hukukun üstünlüðünü, demokrasiyi içselleþtirip derinleþtirelim. Eþitlikçi ve özgürlükçü olalým. Ayrýlýkçýlar varmýþ, ümmetçiler varmýþ. Varsýn olsunlar, biz yeter ki insan onuruna yakýþýr bir idare þekliyle yönetilelim. Korkmayalým. Gerisi gelir. Ey Türk gençliði! Çok vazifen var Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programýnýn (UNDP) Türkiye de Gençlik konulu Ýnsani Geliþme Raporu, Türkiye deki gençlerin yaklaþýk yüzde 40 ýnýn atýl durumda bulunduðunu, iþsizliðin gençler için bir numaralý sorun haline geldiðini ve eðitimle ilgili problemlerin de acil çözüm beklediðini ortaya koydu. GENÇLERÝN YÜZDE 40 I ATIL UNDP nin Gençlik Raporu, ulusal ve uluslararasý Ýnsani Geliþme Raporlarý çerçevesinde, Aygen Ataç yönetiminde çeþitli üniversite görevlilerinin katýlýmýyla hazýrlandý. Bu araþtýrmada, gençlerin nasýl karar aldýðý, eðitimleri, siyasi ve toplumsal katýlým ve gelecekle ilgili planlarý irdelendi. Rapora göre, Türkiye de yaþlarý arasýndaki yaklaþýk 12 milyon genç, iþ bulmak, bir okuldan mezun olmak veya eðitimi terk etmek, bir kimlik oluþturmak, veya kendi ailesini kurmak gibi yetiþkinliðe geçiþ sürecinin güçlüklerinden en az biriyle baþ etmek zorunda kalýyor. Bu gençlerin yüzde 30 u okula gidiyor. Ama okuyan gençlerin tümünün diðerlerine göre daha iyi durumda olduðunu söylemek de güç görünüyor. Yaklaþýk 3 milyon 600 bin genç çalýþýyor ama onlarýn çalýþma koþullarýnýn tehlike ve risklerden ne derece uzak olduðu da tam olarak bilinmiyor. Gençlerin yüzde 40 lýk bölümünü oluþturan, ne çalýþan, ne de okuyan beþ milyon genç ise atýl durumda bulunuyor. Atýl gençliðin, 2.2 milyonunu kadýnlar oluþturuyor. Raporda, En önemlisi ne okula giden, ne iþ arayan, evde kalýp çocuklarýna bakan veya kýsmet bekleyen yaklaþýk 2 milyon 200 bin genç kadýn, yaþamlarýný kendi seçimleriyle kurabilecek mi diye soruluyor. Raporda gençliðin eðitim fýrsatlarý da büyüteç altýna alýnýyor ve Türkiye de eðitimde hem nicelik, hem de nitelik yönünden büyük sorunlar yaþandýðý vurgulanýyor. Eðitim harcamalarýnda son yýllarda kaydedilen ciddi artýþa raðmen, oranlar OECD ülkelerinin hâlâ çok altýnda seyrediyor. Türkiye, öðrenci baþýna ortalama harcama bakýmýndan Meksika, Polonya ve Slovakya ile ayný düzeyde bulunuyor. Bu arada, söz konusu raporda para kazanmak üzere iþe girmesi gerektiði için okulu býrakan genç erkeklerin sayýsý, ayný durumda olan genç kýzlarýn sayýsýný ikiye katladýðý anlaþýldý. Gençlerin yüzde 37 si iþ bulmada eðitimin önemli bir rolü olmadýðýný düþünüyor. 11 YIL ZORUNLU EÐÝTÝM Rapora göre, Türkiye de gençlik, siyaset mekanizmalarýna karþý olumsuz duygular ve güvensizlik besliyor. Gençler, politikanýn dürüst ve adil olmadýðýna ve hak edenin hak ettiði yerde olmadýðýna inanýyor. Raporun sonuç bölümünde de þu deðerlendirmelerde bulunuldu: Türkiye nin daha belirgin bir gençlik politikasýna ihtiyacý var. Eðitimin hem niteliði, hem niceliði öncelikli bir konu. Zorunlu eðitim 11 veya 12 yýla çýkarýlmalý. Bu her þeyden önce Türkiye nin ortalama eðitim süresi ve kalitesini, ulaþmayý amaçladýðý ülkelerdeki düzeye getirmesi için gerekli. Eþit eðitim fýrsatlarý konusunda iyileþme saðlanmalý.

3 Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Haber: Suavi Cesur Fotoðraf: Suavi Cesur Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek hastanelik oldu. Söz konusu olaya neden olan geliþmenin ise þu þekilde olduðu iddia edildi: Kent Turizm Hacýbektaþ Temsilciliðini yapan ve firma içerisinde þahsýna ait, 3 tane otobüsü bulunan Hacý Doðan yýllarca Nevtur ve Nevþehir Seyahatin Hacýbektaþ yazýhane iþletmeciliðini yürüttü. Bir ay önce Nevþehir Seyahatten ayrýlarak, Hacýbektaþ Kent Turizmin yazýhanesini açarak bu þirketle çalýþmaya baþladý. Bu ayrýlýþ nedeni ile iki þirket arsýnda rekabet baþladý. Hacýbektaþ- Ankara arasý yolcu taþýma ücreti 15 YTL. iken 10 YTL oldu. Fiyatlarýn düþmesi ve müþterilerin azalmasýna baðlý olarakta bu saldýrý gerçekleþti. Saldýrýya uðrayan ve acýmasýzca dövülerek hastanelik edilen otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ telefonla gazetemize olay hakkýnda þu bilgileri verdi: Ben yýllardýr otobüs þöförlüðü yaptým ve emekli oldum. Otobüs sahibi Hacý Doðan ýn yanýnda kýsa bir süre için çalýþmaya baþladým. Hatta bu benim son seferimdi. Bu seferimden sonra ben iþten Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek, Baþkan Yardýmcýsý Ferit Ýlsever, Aydýnlýk Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Serhan Bolluk ve gazeteci M. Adnan Akfýrat tutuklanarak cezaevine kondu Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek, Baþkan Yardýmcýsý Ferit Ýlsever, Aydýnlýk Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Serhan Bolluk ve gazeteci M. Adnan Akfýrat tutuklanarak cezaevine kondu. Ýstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroðlu ise üzerine atýlý suçu iþlediðine ayrýlacaktým. Ankaradan Nevþehir e seferimi yaptým. Nevþehir de perona yanaþtým. Evraklarýmý alarak yazýhaneye yöneldim. Bu arada hiç tanýmadýðým bir kiþi bana yaklaþarak Ne yapýyorsun lan anasýný avradýný sinkaf ettiðimin Kýzýlbaþý diyerek sataþtý. Bende, 60 yaþýnda biri olduðumu söyleyerek siz kimsiniz dedim. Kendisi ben Nevþehir Turizmin sahibi Muharrem Eryýlmaz ýn adamýyým dedi ve bana vurmaya baþladý. Olay bu þahýþ tarafýndan baþlatýldý. O dair kuvvetli suç þüphesi olmasýna raðmen, yaþý ve saðlýk durumu dikkate alýnarak tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Bayrampaþa Cezaevine konan Perinçek, Ergenekon terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmak ve Devlete ait gizli belge ve bilgileri temin edip, elinde bulundurmak la suçlanýyor. Böylece ilk kez bir sanýk Ergenekon kapsamýnda yönetici olmak suçundan tutuklanmýþ oldu. Hakkýndaki iddialarýn hayal mahsulü ve çeliþkili olduðunu öne süren Doðu Perinçek, adliyeye giriþi sýrasýnda, Bütün hedefte ordu var. Orduyu suç örgütü yapmaya çalýþýyorlar diye baðýrdý. Haklarýndaki iddialarý kabul etmeyen Bolluk, Akfýrat ve Ýlsever, Üzerlerine atýlý suçu iþlediklerine dair kuvvetli suç süphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý nedeniyle tutuklanýp cezaevine kondu. Ýþadamý Ýbrahim Benli ise savcýlýk ifadesinin ardýndan serbest baýrakýldý. DIÞARIDA KONUÞTU Emniyet ve Savcýlýk ifadesinde susma hakkýný kullanan Alemdaroðlu mahkemede de bu hakkýný kullandý. Alemdaroðlu, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili gizlilik kararý gerekçe gösterilerek bilgi verilmediði için suçlamalarý kabul etmeyerek susma hakkýný kullandýðýný açýkladý. Tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan Alemdaroðlu, her ayýn 1 ve 15. günleri Beþiktaþ Emniyet Müdürlüðü ne gidip imza bana vurmaya baþladýkça 7-8 kiþi daha olaya katýldý. Hepsi birlik olup beni dövdüler. Beni dövenlerin içinde Nevþehir Seyahatin katipleri ve servis þöförleride vardý dedi. Söz konusu çirkin saldýrýnýn duyulmasýndan sonra Hacýbektaþ halký özellikle söylenen sözü ve dövme olayýný kýnayarak Anasýný avradýný sinkaf Ve Perinçek tutuklandý vermek zorunda. Hakkýnda yurtdýþýna çýkýþ yasaðý da konan Alemdaroðlu, imza vermeye bir gün gitmediði takdirde tutuklanýp, cezaevine konacak. Alemdaroðlu serbest býrakýldýktan sonra basýn mensuplarýna bir açýklama yaptý. Alemdaroðlu þöyle konuþtu: Türk toplumu, bu Ergenekon soytarýsýnýn ne demek olduðunu, ortaya çýkmasýný ve iktidar sahiplerinin Ergenekon üzerinden bir takým mesajlar üretmesini ve çalýþmalar yapmasýný ödeyecektir. Yargý da bunu en güzel þekilde gösterecektir. ettiðimin Kýzýlbaþ ý küfürüne tepki gösterdiler. Tepki gösteren vatandaþlar tepkilerini þu sözler ile dile getirdiler : Nevþehirli vatandaþlarýmýzdan dürüst olanlarý tenzih ediyoruz. Ama bu olay ve edilen küfürler Nevþehir halkýnýn her halde genel kanýsý. Ne kadar iyi niyetli görünselerde ticari çýkar iliþkiside olsa ortaya mezhep davasýný sürebiliyorlar. Alevi-Sunni ayrýmýný rahatlýkla yapabiliyorlar. Yaþanan olay ticari bir sorun olmasýna raðmen yapýlan ve ifade edilen farklý inançlara, kültürlere tahammülsüzlüktür. Bu kavgayý çýkaranlar ve 60 yaþýndaki bir insaný acýmasýzca dövenlerin ettikleri sözlere bakýlýrsa kafalarýnýn arkasýnda zehirli bir düþünce var. Þimdi biz bu zihniyetin olduðu bir ilden ayrýlýp Kýrþehir e nasýl baðlanmayalým. Saldýrýyý ve bu saldýrýyý yapan anlayýþý þiddetle kýnýyoruz. Özellikle Nevþehir Valilisi sayýn Asým Hacý mustafaoðlu nun bu konu ile ilgilenmesini vatandaþlar olarak bekliyoruz dediler. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

4 Yazarýmýz Ali Ersin Kelleci 20 yaþýda Tokatlý,Üniversite Öðrencisi (Zonguldak Karaelmas) Ýstanbul'da yaþýyor. LeMan grubundan çýkan RED ve Yeni Harman dergilerinde yazýyor. Radikal Genç ekinde de zaman zaman yazýlarý çýkýyor. Gazetemizin çiceði burnunda yazarý zaman zaman Sulucakarahöyük okurlarý için yazacak ve röportajlarýný siz okuyucularýmýz için yapacak. Davayý Kazanacaðýmýzý Düþünmüyordum Türkiye'de çocuðu zorunlu din derslerine girmeyen tek kiþiyle Yazarýmýz Ali Ersin Keleci konuþtu. Çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi konuþuyor: 'Bu davayý kazanamayacaðýmýzý düþünüyordum ' "Din dersinin bu içeriðiyle zorunlu tutulmasýný hukuka aykýrý" bulan Danýþtay 8. Dairesi'nin 3 Mart'ta zorunlu din dersleri ile ilgili aldýðý tarihi karar geniþ yanký yarattý. Hükümet kanadýndan, muhalefet partilerine; AÝHM yetkililerinden çeþitli sivil toplum kuruluþlarýna kadar her kesimin görüþünü beyan ettiði söz konusu davayý açan ve Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile mevzu bahis kararý, dava sürecini ve bu süreçte yaþanýlanlarý konuþtuk. - Danýþtay 8. Dairesi zorunlu din derslerine iliþkin açtýðýnýz davada lehinize karar verdi. Nasýl karþýladýnýz? Bölge Ýdare Mahkemesi'nin esas hakkýndaki olumlu kararýndan sonra böyle bir kararý Danýþtay'ýn onaylamasýný bekliyordum. Kendi adýma ve yürütmüþ olduðumuz mücadele adýna çok mutlu oldum. - Biraz geriye dönecek olursak, dava açma fikri nasýl doðdu peki? Kendim bizzat zorunlu din dersi iþkencesine maruz kalmýþ birisiyim. O nedenle kendi çocuðumun da ayný þeyleri yaþamasýný istemiyordum. Ayrýca bir Alevi kurum baþkaný olarak da Alevi çocuklarýnýn din dersi ile nasýl asimilasyona tabi tutulduklarýný da biliyorum. Tüm bu sebeplerden dolayý hukuki mücadele yöntemini seçerek bu yola baþvurdum. - Kazanacaðýnýzý umuyor muydunuz baþtan bu yana? Davayý açtýðým zaman 'kesinlikle kazanamayacaðým' diye düþünüyordum. Çünkü benden önce açýlmýþ ve kaybedilmiþ bir dava vardý. -AÝHM'ye giden dava bu- Ama bu tür davalar açýlarak hukukun zorlanmasý gerektiðine inandýðým için, kazanamayacaðým diye düþünsem de dava açtým. - Ýstanbul 5. Ýdare Mahkemesi'nin lehte kararýndan sonra valilik itiraz etti deðil mi? Neler yaþandý bu süreçte? Ýstanbul 5.Ýdare Mahkemesi'nde davayý esastan kazanmama raðmen, valilik ýsrarla itiraz etmeye devam etti. Hatta birkaç aþamada itiraz etti. Yürütmeyi durdurma almýþtým, ona da itiraz etmiþlerdi. Yani ýsrarla 'senin çocuðuna din dersi okutacaðýz' yaklaþýmýný sürdürdüler. - Çocuðunuz ne zamandan beri din derslerine girmiyor? Ýlk önce 2006 yýlýnýn baþýnda yürütmeyi durdurma kararý aldýk ve çocuðum din dersine girmemeye baþladý. Arkasýndan valiliðin yürütmeyi durdurmaya itirazý kabul edildi. Sonra tekrar din dersi almaya baþladý yýlýnýn sonunda ise davayý esastan kazandým ve çocuðum tekrar din dersine girmemeye baþladý. O günden bu yana da girmiyor. 'Yeni davalar açacaðýz' - Kararýn emsal teþkil etmesi sebebiyle bundan sonra diðer Alevi ailelerin de sizinle ayný metodu izleyebileceklerini söylemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Artýk süreç o kadar Ali Ersin Kelleci Türkiye'de çocuðu din derslerine girmeyen tek kiþi olan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ile gazetemizin çiçeði burnunda yazarý Ali Ersin Kelleci nin gazetemiz için gerçekleþtirmiþ olduðu röportajý yayýnlýyoruz. da uzun olmayacak. Çok kýsa süreler içerisinde bu davaya dayanarak kararlar alýnabilecek. - Hükümetin bu kararla ilgili tavrý sizce ne olacak? Hükümet tavrýný belli etti zaten. Ýlk gün Sayýn Dengir Mir Mehmet Fýrat açýklama yaptý, "Danýþtay haddini aþtý" diye. Sonra Hüseyin Çelik ve Cemil Çiçek de açýklama yaptýlar. Kararý eleþtirdiler. 'Yanlýþ karardýr' dediler. 'Müfredat deðiþti' dediler. Kabul etmek istemediler. Kendi iþine gelen konularda demokrasi havarisi kesilen hükümet, bizim çocuklarýmýzýn zorla din dersi almasý gerektiðini savunmaya devam ediyor. Niyetlerini ve demokrasiden ne anladýklarýný çok net bir þekilde bu davaya iliþkin yaptýklarý açýklamalarla ortaya koymuþlardýr. - Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu kararla ilgili çeþitli itirazlarda bulundu. Neler söyleyeceksiniz? Diyanetin amacý Alevileri Sünnileþtirmektir. Bu tür davalar ve kararlar bunlarýn iþine gelmiyor. Diyanetin Aleviliðe bakýþý bellidir. Cemevlerinin ibadethane olamayacaðýný, Aleviliðin Nakþilik ve Nurculuktan farklý olmadýðýný iddia ediyorlar. Hatta hükümetin, "Cemevlerini ibadethane statüsüne alacaðýz" þeklindeki bir açýklamasýna Mekke'den fetva vererek karþý çýkmýþtý. Bardakoðlu Mekke'den verdiði fetvada, ''Ýbadethanelerin yasalarla belirlenemeyeceðini, Cemevleri diye bir ibadethanenin olmadýðýný, yasayla da olmasýnýn mümkün olmadýðýný'' söylemiþti. Bu fetva üzerine de demokrat hükümetimizin sesi çýkmamýþtý. Bizim paralarýmýzla beslenen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn her bir ferdine kazançlarýmýzý ve haklarýmýzý haram ediyoruz. Bu vebal onlara yeter. - Gündemimizde uzun bir süredir türban konusu var. Türbanýn kamusal alanda serbest olmasýný isteyen kimi kesimlerin bu kararla ilgili bazý eleþtirileri söz konusu. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Türban konusunda demokrat kesilenlerin bu karar karþýsýnda ya sesi çýkmadý ya da aleyhte görüþ belirttiler. Türban konusunu inanç özgürlüðü ve özgürlük savunmasý adý altýnda ortaya koyanlar, bizim kazandýðýmýz bu davayý ve bizim çocuklarýmýza zorla verilen din derslerini savunmayý ihmal etmediler. Bu çeliþkiyi türbana destek açýklamasý yapan solcu aydýnlarýmýz da iyi görmelidirler. Biz özgürlüklere bir bütün olarak bakýyoruz. Bu gerek inançsal, gerekse kimlik ve kültürel olarak tümü özgürlükler kapsamýndadýr. Özgürlükler bir bütündür. Eðer siz yurttaþlarýnýzýn özgür bir yurttaþ ve özgür bir toplum olmasýný istiyorsanýz, yasalarýmýzdaki tüm özgürlük karþýtý kanunlarý deðiþtirmek ve/veya özgürlüklerin önünü açacak tüm düzenlemeleri bir arada ele alýrsýnýz. Bunu, içinden tereyaðýndan kýl çeker gibi sadece türban sorununu alýp onun gereðini yaparsanýz, bu tutarsýzlýk olur. Hele hele türbana özgürlük deyip Alevilerin taleplerine sýrtýnýzý çevirirseniz, kazanýlmýþ bir davaya bile tahammül edemezseniz bu sizin gerçek niyetinizi ortaya koyar. - CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal size telefon açtý galiba. Ne konuþtunuz? Evet, bu davayý zaferle sonuçlandýrmamýz üzerine mutluluðunu belirtti ve tebrik etti. Ben de nezaketi için teþekkür ederek, mücadelemizi meclise de taþýmalarýný rica ettim. - Alevi Dernekleri, Federasyonlarý karardan sonra þimdi nasýl bir yol izleyecekler? Alevi Kuruluþlarý bu sürecin takipçisi olmalýdýrlar. Hükümetten bir yasal düzenleme gelmediði takdirde bu davalar bir kampanyaya dönüþtürülmelidir. Alevi kurumlarý da artýk aktif eylemliliðe geçmelidir. - Teþekkür ederiz.

5 Kürde Aile Planlamasý Türk e Çok Çocuk! âlem 8 Mart Dünya Emekçiler Kadýnlar Günü kutlamalarý için hafta boyu seferber olmuþken o durduk yerde gitti memleketin Uþak ýnda eteðindekileri ortaya boca etti. Dedi ki; ey memleketlilerim, en az üç çocuk yapýn. Bakýn benim dört evladým var. Þimdi diyorum ki keþke daha fazla olsaydý. Þeyhmus DÝKEN Söylerdi! O bu koca ülkenin ancak darbelerle bu denli desteðine sahip olabilecek çoðunluk desteðine, neredeyse toplumun yarýya yakýnýnýn oyuyla sahip olmuþ bir milliyetçi-mukaddesatçýmuhafazakâr muktedir. Düþünüyorum da! Onun bu ortaya karýþýk boca edilmiþ kelamýný bir Kürt siyasetçi söyleseydi, acaba ne olurdu. Baþbakan "Çocuk doðrun" dedi. Bunu bir Kürt siyasetçi söyleseydi neler olurdu? Yýllardýr Kürtlerin çok çocukluluðunu" kafaya takan STK'ler nerede? Yoksa bu ülkede nüfus ve aile planlamasý sadece Kürt ana ve babalar için mi geçerli Þeyhmus DÝKEN ey! topraðýn derisine dövmelenmiþ cesetler bilinmez tanrýlara kurban edilmiþ etler ve kemikler suskunun çukuruna atýlmýþ sözler yakýlmýþ kitaplarýn kül rengi çocuklarý sabrýný tüketmiþ mahþeri bekleyenler karanlýðýn þekilsiz gölgeleri ey! sese bürünmüþ uyuyan kalk ve susmayý öðret insana Karabaþýmýza taþlar yaðacak desem, biliyorum inanmazsýnýz. Ýnanmamakta da elbet haklýsýnýz. Çünkü ne ben peygamber kelamý edenim, ne de siz mürit. Haklýsýnýz tabii ki! En haklýsý da bu tuhaf ülkenin baþbakaný, Recep Tayip Erdoðan. Dünya Sonuçlarýný düþünmek dahi istemiyorum. Baþlardý olanca terennüm! Kürde dair söylenmedik hiçbir namüsait söz kalmazdý geriye. Ne Kürdün cehaleti kalýrdý söylenmedik. Ne Kürdün bütün musibetlerin kaynaðý olduðu sözleri kalýrdý geriye. Ne de Kürdün saldým çayýra mevlam kayýra muhabbetine gönderme yapýlan vurgularý kalýrdý ortada. Anýnda tepkisini sokaða boca eden yurdum insanýnýn olanca sivil þahsiyetleri önce televizyon kanallarýnda en üst perdeden Bir Kürt cahil-û cühelasýnýn, bunca musibetin kaynaðý, sahip çýkýlamayacak kadar çok çocuk sahibi olunmasý yönündeki genel doðrulara raðmen ettiði bu manasýz sözü üzerine ahkâm kesilirdi. Ertesi gün de olanca sivillikleri ile sözü aðzýndan boca eden Kürt þahsiyetine karþý protesto gösterileri yapýlýrdý. Maazallah bu sözü eden bir Kürt siyasetçi ya da parti baþkaný filan ise yandým Allah hakkýnda dava bile açýlabilirdi. Allahtan ki bunlarýn hiçbiri olmadý þükür! Muhafazakâr Demokrat Baþbakandý kelamý eden. Söyledi ve bir iki küçük etkisiz tepki ile yetinilip geçiþtirildi. Ýster istemez düþündüm. Yýllardýr bu ülkede doðu coðrafyasýnýn Kürt sakinlerinin çok çocukluluðunu kafaya takan, bu konuda kýsýrlaþtýrmaya varýncaya kadar projeler üreten sivil toplum örgütleri nerede? diye insan soramadan edemiyor: Daha düne kadar Diyarbakýr da ve bölgede lise ve üniversite çaðýndaki kýz çocuklarýna anneleriniz artýk çocuk doðurmasýn, ikna edici önlemler alýnmasý için yardýmcý olun, sonra da gelin bizden bursu kapýn þeklinde projeler üreten STK ler nerede? Sizi uluorta yere vuran bir baþbakan var bu ülkede. Neredesiniz daha çok çocuk isteyen baþbakanýn sesi size geliyor mu? Yoksa bu ülkede nüfus ve aile planlamasý sadece Kürt ana ve babalar için mi geçerli Duymazlar ve duymayacaklar. Sadece moderniteden yana olanlar mý? Elbette deðil. Tek baþýna baþörtüsünü özgürlük gibi yutturmaya çalýþanlar da dâhil, bu kervana. Kutsal inancýnýz adýna size fetva veren lideriniz size ev kadýnlýðýný ve daha çok çocuk doður(t)mayý reva görüyor. Nerdesiniz ey özgürlükçüler. Hadi, senin dediðin gibi deðil sayýn baþbakan deyin de endazenizi görelim. Demeyecekler biliyorum. Demediler de! Çünkü dün baþörtüsü için dini, referans gösterenler bugün de, ayný kitleye daha çok çocuk doðurup evinizde oturun ve analýk yapýn diyen(ler)dir. Onlar, çocuklarý deðil, asli görevi çocuk doðuran ve evde çocuk bakan, görev sýnýrlamasýný salt analýk ta gören anlayýþý severler. Gerisi o çok bilinen ve slogan olan haliyle teferruattýr. Belki de bir þairden güne ve dile, denk düþendir. erkekliðim(in) en kalýn yerinde ruhuma saplanan kadýn boð beni bak ucu kabîl in sýrtýnda sivriliyor býçaðýn taþý çýkar topraðýn karnýndan yýlaný âzâd et bu zehir söze aksýn çið kalsýn adem in çamuru seni ben doðurdum kaburgamdan bir kemik daha eksildi ** **Mehmet OÐUZ. Sus / Kuyu / Su. Hayal Yayýnlarý Ocak Ankara

6 Birlik meclisi üye secimi yapýldý THY seferleri yeniden düzenleniyor 11 kiþi Birlik Meclis üyeliðine seçildi. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði (KAPHÝB), Birlik Meclisi Üye Seçimi, Vali Hacýmustafaoðlu Baþkanlýðýnda Yapýldý. Nevþehir'de turizm amaçlý altyapý hizmetlerinin gerçekleþtirilmesi amacýna yönelik, Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda kurulan Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði nin (KAPHÝB) Birlik Meclisi üye seçimi yapýldý. Nevþehir Valiliði toplantý salonunda yapýlan seçime Kapadokya Turizm Bölgesi'nde yer alan Turizm Bakanlýðý onaylý 33 konaklama tesisi sahibi ve yöneticisi ile Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi'nden Özel Ýdare Genel Sekreteri Ahmet Belada katýldý. Seçim sonucu, Vali Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda 7 asil ve 4 yedek olmak üzere Nevþehir'de düzenlenen Hentbol Kýzlar ve Erkekler Ýl Birinciliði müsabakalarý sona erdi. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Küçükler Kýzlar ve Erkekler Hentbol Ýl Birinciliði müsabakalarýnýn finali Damat Ýbrahimpaþa Spor Salonu'nda yapýldý. Final müsabakalarý sonucunda Kýzlar da Nevþehir Ýl Birincisi Acýgöl Atatürk Ýlköðretim Okulu 2. Örnek Evler Ýlköðretim Okulu ve 3. Toki Ýlköðretim Okulu oldu. Erkekler de ise 1. Toki Ýlköðretim Okulu olurken 2. Acýgöl Atatürk Ýlköðretim Okulu ve 3. Ortahisar Ýlköðretim Okulu oldu. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapý Hizmet Birliði nin Bakanlar Kurulu kararýnca tasdik edilip, Resmi Gazetede yayýnlandýðýný anýmsatan Vali Hacýmustafaoðlu, bu birliklerin yeni uygulamalar olduðunu, Antalya, Bodrum ve Muðla da da kurulduðunu söyledi. Birliklerin kuruluþ aþamalarýný yeni yeni tamamlamakta olduklarýný kaydeden Vali Hacýmustafaoðlu, birliðin karar organlarýný oluþturma çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirdi. Daha sonra yapýlan seçim sonunda Birlik Meclisi asil üyeleri þu isimlerden oluþtu: Ahmet Tok, Selçuk Özgürsür, Tevfik Ovacýk, Ömer Tosun, Nuri Cingil, Nebil Tahincioðlu ve Ercen Turhan. Hakan Uzgören, Ali Baþkal, Ýskender Erenler ve Serpil Halýcý ise yedek üyelik görevlerine seçildi Hentbol müsabakalarý sona erdi Müsabakalarda derece giren takýmlara kupalarý Nevþehir Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Osman Balak ve diðer yöneticiler tarafýndan verildi. Kýzlar da ve erkekler de il birincisi olan takýmlar, Nisan 2008 tarihleri arasýnda Kayseri'de düzenlenecek olan Küçükler Hentbol Grup Müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR THY tarafýndan Nevþehir-Ýstanbul uçak seferlerinin artýrýlmasý yönünde giriþimlerinin sürdüðünü belirten AK Parti milletvekili Ahmet Erdal Feralan, bu konuda daha önce turizmciler tarafýndan yanlýþ yönlendirildiklerini söyledi. AK Parti Nevþehir milletvekili Ahmet Erdal Feralan, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Kapadokya Havalimaný'ndan Nevþehir- Ýstanbul ve Ýstanbul-Nevþehir tarifeli uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunda Nevþehir Valiliði, Belediye Baþkanlýðý, Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ticaret Borsasý ile birlikte yoðun bir çalýþma yaptýklarýný söyledi. Yapýlan çalýþmalar sonucu THY'nýn tarifeli uçak seferlerine baþlama kararý aldýðýný ve bu kararýn ardýndan uçuþ saatlerinin belirlenmesi konusunda turizmcilerin istekleri doðrultusunda hareket ettiklerini belirten milletvekili Ahmet Erdal Feralan, "Saat konusunda biz turizmci arkadaþlarýmýzdan bilgi aldýk.turizmci arkadaþlarýmýzýn bu konuda bizden istekleri uçaðýn Nevþehir'den Ýstanbul'a sabah gitmesi ve akþam geri dönmesi þeklindeydi. Bizden böyle istendi ama bugün farklý bir tablo ortaya çýkýyor, sabah uçak Ýstanbul'dan gelsin ve gelen uçak geri dönsün isteniyor. Demek ki biz iþin baþýnda tarife ile ilgili bir yanlýþlýk yapmýþýz. Bu konuda yanlýþ yönlendirildik ve istenilen kapasiteye ulaþamadýk" dedi. Nevþehir Kapadokya Havalimaný'ndan uçaðýn sabah 07.00'de kalkmasý ve gece saat 22.00'de Ýstanbul'dan Nevþehir'e dönmesi þeklinde haftada 4 gün düzenlenen seferlerde THY'nýn istenilen kapasiteye ulaþamadýðýný ifade eden Feralan, yeni bir tarife deðiþikliði konusunda çalýþmalar yaptýklarýný açýkladý. Feralan, "160 kiþi kapasiteli uçakta ancak kiþiye ulaþabildik. Þimdi farkýna varýyoruz ki buna iþadamý tarifesi deniliyor. Maalesef Nevþehir de bu potansiyeli kaldýrmýyor.bu seferlerde bizim turist almamýz gerekiyor, turizm faaliyetleri gerekiyor. Dolayýsýyla bununla ilgili bir tarife deðiþikliði yapmak amacýyla Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü ile görüþtük. Þu an yeni bir tarife geldi ama uygun bir tarife deðil. Yani tarih itibarýyla da uygun deðil, bununla ilgili görüþmelerimiz devam ediyor. Seferlerin 7 güne çýkartýlmasý için gayret gösteriyoruz ama siz de takdir edersiniz haftada 4 günü dolduramýyoruz. Bakýn Hatay 3 gün ile baþladý, 7 güne çýktý. Biz haftada 4 günü dolduramýyoruz, bugünlerde de yüzde doluluk oranýna ancak ulaþabiliyoruz. Dolayýsýyla THY'ye 'Siz zarar etmeye devam edin' deme lüksümüz olmuyor. Tarife ile ilgili Sayýn Valimiz ve Belediye Baþkanýmýz da acenteler ile bir toplantý yaptý. Þu anda sabah saat 07.30'da Nevþehir'e gelip gibi geri dönmesi için giriþimlerde bulunuyoruz. Ýnþallah 7 güne çýkarmaya çalýþacaðýz ama söz veremiyoruz" diye konuþtu. (Kenthaber)

7 7 Sivrisineklerle mücadele baþladý Kýzýlýrmak yataðýnda geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan ve günlük yaþamý olumsuz etkileyen sivrisineklerle mücadele için Nevþehir ve Kayseri Valiliði tarafýndan her iki ilde eþ zamanlý ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçelerinde geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan Simulium cinsi sivrisinekle mücadele için Nevþehir ve Kayseri'de çalýþmalar baþlatýldý. Geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen ilaçlama çalýþmalarýna bu yýl da her iki ilin valilikleri tarafýndan devam edildi. Çalýþmalar kapsamýnda Nevþehir'de Kýzýlýrmak yataðýnýn geçtiði her 3 km'de eþ zamanlý ilaçlama yapýldý. Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü ekiplerince gerçekleþtirilen ilaçlama çalýþmalarýný, Avanos Kaymakamý Mehmet Ünlü, Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci, Tarým Ýl Müdürü Muhlis Atay ve diðer yetkililer ile birlikte izleyen Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, sivrisinekler tamamen yok edilinceye kadar mücadele çalýþmalarýný sürdüreceklerini açýkladý. Bu konuda geçtiðimiz yýllarda önemli sorunlarýn yaþandýðýný hatýrlatan Vali Hacýmustafaoðlu, bu yýl gerçekleþtirilen erken ilaçlama sayesinde rahat bir yaz sezonunun geçirilebileceðini ifade etti. Vali Hacýmustafaoðlu, "Bilindiði gibi geçen sene yerel olarak 'Kýzýlýrmak Sineði' olarak adlandýrýlan 'Similium' cinsi sivrisinek yüzünden bir afete maruz kalmýþtýk. Geçen sene bir anda ortaya çýkan bu sinek, insanlarýn 2007'de 50 bin turist açýk havalarda oturmalarýný, çiftçilerin tarlada çalýþmalarýný, akþam saatlerinde ev ve iþ yerlerinde pencere açýlmasýný engelleyen, turizmin büyük ölçüde etkilenmesine yol açan, turistleri tedirgin eden hatta spor sahalarýnda antrenman ve müsabaka yapýlmasýný engelleyen bir sorundu. Bununla ilgili 2007'de Kýzýlýrmak üzerinde baþarýlý bir çalýþma yaptýk ve bu sineði geçici olarak itlaf ettik. Tabii bu sinekle mücadele bir yýlda kazanýlacak bir mücadele deðildir. Bu sene de havalarýn ýsýnmasýyla beraber bu sinekle mücadeleyi valilik olarak yeniden baþlattýk. Þu anda Nevþehir ve Kayseri'de her iki valilik tarafýndan eþ zamanlý olarak Kýzýlýrmak yataðý boyunca ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Nevþehir'de her 3 kilometre de bir 30 ayrý nokta da ilaçlama yapýldý. Bu bu sezon ilk ilaçlamaydý. Ýleriki dönemlerde bu ilaçlamalar devam edecek." Önümüzdeki aylarda da sürecek olan ilaçlama çalýþmalarý için çeþitli bakanlýklardan parasal destek beklediklerini söyleyen Vali Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, kullanýlacak ilaçlarla ilgili ihale gerçekleþtireceklerini açýkladý. Vali Hacýmustafaoðlu, "Yeni ilaç alýmlarý konusunda ihale gerçekleþtiriyoruz. Onu da tamamladýktan sonra rahat bir yaz geçireceðimize inanýyorum. Bu sineði kaynaðýnda, akarsu yataðýnda itlaf etmiþ olacaðýz.tabii bu bir yýlda bitecek bir mücadele deðil, önümüzdeki yýllarda da tamamen kökü kazýnýncaya kadar sürecek bir mücadele. Burada Tarým Teþkilatýmýzýn, Ýl Özel Ýdaresi'nin, Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn önemli katkýlarý var.saðlýk Bakanlýðý'nýn ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn da parasal katkýlarýný almaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Süne zararlýsý ile biyolojik mücadele balonla gezdi Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Dünyada sýcak hava balonu turlarýnýn düzenlendiði en gözde merkezlerin baþýnda gelen Kapadokya'da, 2007 yýlýnda yaklaþýk 50 bin turist balonla gezdi. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, balonculuðun son yýllarda Kapadokya ile birlikte bir marka olduðunu ve her geçen yýl balon turlarýna yerli ve yabancý turistlerin ilgisinin arttýðýný söyledi. Doða harikasý peribacalarý ile ünlü Kapadokya bölgesinde 1989 yýlýndan bu yana düzenlenen balon turlarýna yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösteriyor. Kýsa sürede 6 balon firmasýna sahip olan Kapadokya'da turistler sabahýn erken saatlerinde havalanarak gökyüzünden bölgenin eþsiz güzelliklerini kuþ bakýþý görme þansýný yakalýyor. Göreme beldesinden havalanan balonlar ile yaklaþýk 1 saat süre Uçhisar, Ortahisar, Çavuþin, Ürgüp ve Avanos'u gezen turistlere, tur sonrasýnda uçuþ sertifikasý veriliyor. "2008 YILINDA HEDEF 100 BÝN TURÝST" 2007 yýlýnda 50 bin turistin Kapadokya'yý gökyüzünden izlediðini ifade eden Vali Hacýmustafaoðlu, 2008 yýlýnda bu rakamýn 100 bine çýkmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Vali Hacýmustafaoðlu, "Kapadokya, ilginç jeolojik yapýsýnýn yaný sýra peribacalarý, peribacalarýna oyulan yerleþim yerleri, yeraltý þehirleri, kaya kiliseleri ve diðer güzellikleri ile yeryüzündeki ender doðal ve kültürel merkezlerden biri. Böylesine gizemli bir bölgeyi gökyüzünden izlemek bambaþka bir keyif. Dünyada en zevkli uçuþlarýn yapýldýðý merkezlerin baþýnda gelen Kapadokya'daki balon turlarýna gösterilen ilginin sürekli artmasý oldukça sevindirici" dedi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý' nýn 2006 yýlýnda baþlatmýþ olduðu aðaçlandýrma projesiyle ilgili Nevþehir de tahsisi yapýlan fidanýn süne yoðunluðu olan; Avanos, Acýgöl, Hacýbektaþ, Gülþehir ve Kozaklý Ýlçelerinde dikimi saðlandý Yýlýnda Bakanlýk adet orman fidanýnýn (iðde, çam, akasya, kuþburnu, mahlep v.b.) tahsisini yapmýþ ve bu fidanlarýn amaca uygun olara bölgelere dikimi gerçekleþtirildiði bildirildi yýlýnda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn yazýlarý gereði baðlantý kurulan ve sevkiyatlarý devam eden 2 adet orman iþletmesinden toplam adet orman fidanýnevþehir e geldiði belirtildi. Bu fidanlarýn ise; amaca uygun yerlere dikiminin gerçekleþtirileceði açýklandý , 2007 ve 2008 yýllarý toplamý olarak adet orman fidanýnýn dikimi yapýldýðý belirtildi. Süne mücadelesinde biyolojik mücadele kapsamýnda yürütülen aðaçlandýrma çalýþmalarýnda temel amaçýn ise, süne yumurtalarýna kendi yumurtasýný býrakan parazitoitlerin(parazit böceklerin) yaþam alanlarýnýn geniþlemesinin saðlanmasýnýn hedeflendiði bildirildi. Böylece süne yoðunluðunu ilaçlama eþiðinin altýnda tutarak ilaçlamaya gerek kalmadan çevreye zarar vermeden ve en az masrafla zararlanmanýn önüne geçileceðine dikkat çekildi. Aðaçlandýrma çalýþmalarý ile yeþil alanlar artýrýlýp doðal dengenin korunmasýna katký saðlanacaðý ise yetkililerce ayrýca belirtildi.

8 Alevilerin açmazlarý Alevi toplumuna yön veren, yön verdiðini iddia eden alevi örgütleri ve Alevi önderleri ne yapýyorlar. Yýlda bir hafta 10 gün muharrem ve aþurede huþu içerisinde aðýt yakýyorlar. Yýlda; bir gün ( 2 temmuz) yaktýlar bizi aðýdý ve tepkisi gösteriyorlar. Yýlda; bir gün (16 aðustos) konuþturmuyorlar bizi tepkisi gösteriyorlar, beþ yýlda bir ay kadarda siyasete müdahil olma umudu ile toplantýlar yapýyorlar, saymýþ olduðum bu etkinlikleri ve tepkileri tabiî ki yapacaklar ve gösterecekler ama bu kadarmý? Olmalý. Yerel seçimlere bir yýl kaldý alevi örgütleri ve önderleri nasýl bir yol izleyecekler seçimlerde nasýl bir tavýr alacaklar henüz bir iþaret yok yarýn çok geç olmaz mý, acaba? Sanal alemde (internet ortamýnda) yapýlan tartýþmalar tamamen iþin uhrevi tarafý ile kimin ne kadar Alevi, kim ne zaman Bektaþi olmuþ, kim seyit kim maraba onun tartýþmalarý yapýlmakta böylece halen yönetilen olma konumumuz devam etmektedir. Yýllardýr söylediðim gibi tekrarlamak istiyorum Alevilerin ve Alevi inancýnýn sorunlarý siyaseten çözümden geçiyor, çözüm yeride meclistir (türban sorunu gibi).bizler örgütlü, bilinçli mücadele yerine (bizansýn papazlarý gibi) meleklerin cinsiyetini tartýþýyoruz, bu arada atý alan üsküdarý geçti. Genel seçimlerde cumhurbaþkanlýðý, iktidar, meclis baþkanlýðý, yök, anayasa mahkemesi baþkanlýðý türbanlý ve tarikatçýlarýn ellerine geçti. Nereye? Bülent Forta AKP'ye açýlan kapatma davasý ve onunla iliþkilendirilen Ergenekon soruþturmasý sarmalýnda geliþen iktidar kavgasý Türkiye'yi bilinmez bir noktaya doðru sürüklüyor. Bu kýsýtlý sütunda elbette bütün sürecin analiz edilmesi olanaksýz ama bazý köþe taþlarý koyabilmek mümkün. Birinci bakýþ açýsýnýn teorik ön kabulleri þöyle; Ergenekon türünden "soðuk savaþ" öncesi örgütlenmelerin tasfiye edilmesi esas olarak ABD ve AB'nin talebi olarak gündeme geliyor ve AKP'de bu doðrultuda davranarak bir "soruþturma" açýlmasýný savunuyor. Özellikle "Kürt sorunu" konusunda bir Amerikan çözümünün olmazsa olmaz koþulu siyasal çözüme karþý direnecek olan Ergenekon gibi örgütlerin tasfiye edilerek bir "mýntýka temizliði" yapýlmasýndan geçiyor. Ardýndan daha "yerli analizler" geliyor; ittihatçýlýðýn tasfiyesi, cumhuriyet elitlerinin iktidar gücünden arýndýrýlmasý vb.. Ýkinci bakýþ açýsý ise; AKP'nin bir Cumhuriyete meydan okuma olduðu, ABD'den planlanan Büyük Orta Doðu projesinin Türkiye'ye "ýlýmlý Ýslam" ülkesi rolünü biçtiði; gizli bir günden gereði adým adým þeriat düzenine doðru yol almamýzý istediði türünden kanýtlar ileri sürüyor. Ardýndan yine yerli analizler geliyor. Orta çað düzenine geri dönme, Aydýnlanma Devrimini ortadan kaldýrma, Tarikatlarýn devleti ele geçirmesi, Laikliðin ortadan kaldýrýlmasý giriþimi vb. Siyasetin kuralýdýr tarihin bazý anlarýnda bütün sýnýfsal, siyasal, kültürel ve toplumsal sorunlar çeliþkiler tek bir noktada yoðunlaþýr ve tek bir kavram etrafýna dizilir. Bugün bütün bir iktidar çekiþmesinin üstünde odaklandýðý kavram "laiklik". Bu kavramýn þemsiyesi altýnda bir dolu þey yer alýyor. En vahim durum ise gerçekten ezilenlerin bu oyunda devre dýþý kalmasý sadece egemenler arasýnda sürüp giden "filler ve çimenler" oyununun seyircisi haline gelmesi. Ama yine de söylenecek birkaç nokta var. Birincisi AKP'den hele hele ABD'den bir "gladio tasfiyesi" beklemek son derece komik bir durum. Ergenekon soruþturmasý denilen þey; Özel Harp dairesi denilen karanlýk sicilli örgütlenmenin olsa olsa bir "parodisi" olabilir. Gerçek Ergenekon siyasal cinayetlerden, 1 Mayýs katliamý'na, Maraþ kýyýmýndan Uður Mumcu cinayetine uzanan siyaseti silahla yapmaya alýþmýþ kökleri 19. yüzyýlýn sonlarýna uzanan ve her tarihsel evrede yeni bir biçim alan bir örgütlenme. Soðuk savaþ sonrasýnda ise doðrudan ABD tarafýndan finanse edilen örgütlenen bir yapý. Þimdi AKP ve ABD'nin el ele vererek Türkiye'nin gerçekten demokratik bir ülke olmasý için çaba sarf ettiklerine kargalar bile güler. Tarih bu "demokrat" görüntünün bir yalan olduðunu çok net ortaya koymaktadýr. Dünyada demokrasiye ait ne varsa ortadan kaldýrmak için her türlü "kötülüðü" yapmýþ bir ülkenin Türkiye için demokrasi öngördüðü ya da tarikatlarda boyun eðmeye alýþmýþ insanlarýn "özgür bireyler" gerektiren demokrasiyi "içlerine sindirdiklerinin" düþünülmesi en hafif deðimiyle safdilliktir. Dünyanýn hangi ülkesinde "demokrasi" egemenlerin bahþettiði bir þeydir ki burada öyle olsun, burjuva demokrasisi denilen þey unutulmamalýdýr ki burjuvalara raðmen elde edilmiþtir. Bir ikinci nokta; ne zamandýr laikliði kollamak, Cumhuriyeti korumak JÝTEM'cilere, Susurlukçulara kaldý. Onlarýn Cumhuriyeti korumaktan anladýklarý faili meçhuller, mafya çatýþmalarý, Hrant Dink'in katledilmesi deðil mi? Laik bir iþkence Cumhuriyeti mi solun savunmasý gereken þey? Ve daha bir çok soru... Öyle görünüyor ki bu "iktidar kavgasý" týrmanarak sürecek ve her iktidar kavgasý gibi ilkeleri ahlaký olmayan bir kavga bu; kimin kimle beraber olacaðýnýn sürekli deðiþeceði kimin kime karþý nasýl davranacaðýnýn bilinmediði bir meydan muharebesi. Meydanlarý ezilenlerin dolduracaðý güne kadar da böyle sürüp gidecek. Bir yýl sonra yapýlacak yerel seçimlerde AKP hedeflediði yerleri ve % 60 ýn üzerinde oy oranýyla 81 ilin 80 ini eline geçirirse kimse þaþýrmasýn, bizde 20 milyonuz deyip duralým. Yerel seçimlere bir yýl kala Alevi kurumlarýna, Alevi aydýnlarýna ve düþünenlerine çok büyük görevler düþmektedir. En kýsa zamanda bir araya gelmeli bu birliktelik hiçbir farklýlýk gözetilmeden, ABF ve baðlý kuruluþlar, Cem vakfý, dergah vakýf ve dernekleri,kendilerini alevi örgütlenmesi kabul eden tüm kurum ve kuruluþlar temsilcileri ile ön görüþmeler ve kitlelerin katýlacaðý geniþ halk toplantýlarý için çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý gerekmektedir. Bu çalýþmalarýn öncülüðünü ve sekreteryasýnýda ayný zamanda federasyon olma misyonunuda yerine getirmek için ABF üslenmelidir, aksi taktirde yarýn çok geç olabilir. Londra Ýnþaat Mühendisi TEKEL Adana Sigara Fabrikasý nda özelleþtirilme kararýnýn alýndýðý 22 Þubat tan bu yana sürdürülen Ýþyerini Terk Etmeme eylemi sürüyor. Ýþçilerin aileleri de günlerini fabrikada geçirerek eyleme destek veriyor.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı