ederek, kendini gelifltirecek, yeni projelere imza atacak ve sektörün öncü kurulufllarından olmaya devam edecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ederek, kendini gelifltirecek, yeni projelere imza atacak ve sektörün öncü kurulufllarından olmaya devam edecektir."

Transkript

1

2

3 Batı Makina çalıflma hayatına 1980 yılında stanbul Eminönü'nde Mehmet YILMAZ ve kardefllerinin kurdu u küçük bir atölye olarak bafllamıfltır. Her zaman kaliteyi hedef alan ve bu konuda kurumsallaflmanın çok önemli oldu unu bilen Batı Makina 1987 yılında BATI MAK NA KALIP KOLL. fit. ünvanını alarak bu yolda ilk adımını atmıfltır. Ayrıca 1987 yılında Türk Patent Enstitüsünden "BATI MAK NA" markasının tescilini alarak üretti i mamulün kalitesinin sorumlulu unu üzerine almıfltır yılında stanbul - MES Sanayi Sitesindeki yerine taflınan firma, 1997 yılında BATI MAK NA KALIP SAN VE T C. A.fi. ünvanını alarak kurumsallaflma yolundaki istikrarlı yoluna devam etmifltir yılında ise ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak kalitesini bir kez daha kanıtlamıfltır. Bugün Batı Makina; tecrübeli yönetim kadrosu, yetiflmifl teknik personeli, zengin makina parkuru ve 1200m 2 'si kapalı alan olmak üzere 1500m 2 yerleflim alanı ile müflterilerine daha iyi hizmet ulafltırmak için çalıflmaktadır. Firmam z n Faaliyet Konusu: Batı Makina; Teneke Kutu Kalıpları, Makinaları ve tesisleri konusunda ihtisas sahibi olan bir kurulufltur. Bu konudaki mesleki birikimini ça ın üstün teknolojisi ile birlefltirerek sektörde önemli bir yer edinmifltir. Yurt içi satıfllarının yanı sıra ürünlerinin büyük bir kısmını ihraç ederek Türk ekonomisine katkıda bulunmakta ve bunun haklı gururunu yaflamaktadır. Afrika, Ortado u, Asya ve Avrupa'da genifl müflteri potansiyeline sahiptir. Kal plar m z ve makina parçalar m z komple CNC Jig grinding ve CNC silindirik tafllama makinalar nda hassas olarak tafllanmaktad r. Batı Makina; müflteri beklentilerine, mesleki ve ticari eti e duyarlı hareket ederek, teknolojik geliflmeleri yakından takip eden köklü ve ilkeli bir kurulufltur. 21. yüzyılın geliflen teknoloji ve artan rekabet ortamıyla birlikte sektörde edindi i yeri korumak için sürekli kendini yenilemek zorunda oldu unun bilincinde olan Batı Makina kalitesini ve etik de erlerini muhafaza ederek, kendini gelifltirecek, yeni projelere imza atacak ve sektörün öncü kurulufllarından olmaya devam edecektir. Prensiplerimiz: Müflterilerimizin ihtiyaç duydu u ürünleri; "Toplumsal Sorumluluk ve Çevre Bilinciyle" isteklere uygun tarzda ve zamanında üreterek Koflulsuz Müflteri Memnuniyetini sa lamak, "Toplam Kalite anlayıflı do rultusunda ürünlerimizin kalitesini sürekli iyilefltirerek çalıflanlar, tedarikçiler ve müflterilerimiz arasında güven ortamı oluflturmaktır. " "Müflteriye kalite, fiyat ve zamanında teslimat konusunda verece imiz güven, gelece imizin teminatıdır." Ürünlerimizin Teknik Yap s : Firmam z üretiminde kulland çelikleri normlara uygun, sertifikal firmalardan garantili olarak almaktad r. Kal p ve makina parçalar n n sertlefltirilmesi ifllemine son derece titizlik gösterip, önem vermektedir. Kal plar n her parças n n norma uygun olarak istenilen HRC'de sertleflti inin belgesi al nmaktad r. Üretti imiz kal plar ve makinalar önce bilgisayarda projelendirilip daha sonra üretime geçilir. Bu sistemli çal flmalar m zdan dolay kal plar m z n ve makinalar m z n bütün parçalar n n teknik bilgisi dijital ortamlarda arflivlenmektedir. Müflterilerimizdeki kal plar n veya makinalar n herhangi bir parças istenildi inde parça numaras na göre en h zl flekilde yap l p müflteriye ulaflt r l r. Kesme s vama ve ezici k v r c aparatlarda ihtisas sahibi firmam z teknolojik yard m ve destek vererek ilgili firmalar ile kontrolumuz ve garantimiz alt na plastik kal b nda da müflterilerimize hizmet vermektedir. Ambalajlama: Ürünlerimiz, dünyan n her yerine, her koflulda; do ru ve güvenli bir flekilde, uluslararas kalitede ambalajlarla ulaflt r lmaktad r. BATI MAK NA KALIP SAN. VE T C. A.fi. had started to its life in 1980 with the title Mehmet Y lmaz and brothers as an unincorporated association in Istanbul - Eminönü. Then in 1987 we had taken the first step on being intitutional as BATI MAKINA KALIP SAN. KOLL. fit. we had also registered our trade mark BATI MAKINA from Turkish Patent Institute to get the responsibility of our products. In 1997 we had the title BATI MAKINA KALIP SAN. VE TIC. A.fi. and became a complete institution. In 2005 we had proved our quality one more time with taking the certificate of quality ISO 9001:2000 Today we are working with the latest effort in order to give our best for our customers with experienced and young staff. Our factory has 1200m 2 closed area and 1500m 2 settlement area Subject Of Activity: Specialized in tinplate can making machinery and dies, we set up turn key can making factories all over the world. Rectangular, angular, round, deep drawn can making lines as manual and also full automatic cover and bottom lines for the above mentioned items Principals: Honesty, using tecnological developments, never making concession on quality, keeping our trust in Turkey and abroad forever. Technical Properties Of Our Products: We bought steel according to norms from the companies, which have certificates. Hardening of die and machine parts is very importand for us. We get certificates showimg that all parts of dies are hardened according to the proper HRC. We first design our dies and machines using computers then we produce them. So, we have a CD archive of our die and machine projects containing all technical details. When a customer wants a die or machine part, we produce it according to the part number and make delivery on time. We are also very good on cutting, plastering, pressing and breaking apparatus and we give technical support in these matters. Also, support production of plastic moulds in our guarantee in some companies. Packing: We pack our dies according to the condition that may go to any country all around the world. So, we delivery our products to the place thet have to go without any problem. Just because it is not possible to give you all the details about our company above, please do not hesitate to contact with us for your any kind of questions. We will be pleased to answer you. 1

4 Argemizde tasar m yap lan muhtelif kal plar m z ve üretimimizde kullan lan CNC Jig Tafllama, CNC Silindirik Tafllama, CNC Freze ve Sat h Tafllama makinalar m z. Various of our dies designed by our R&D department and our CNC Jig Grinding, CNC cylindrical grinding, CNC milling and Surface grinding machines which we use in our production. 2

5 3

6 Çeflitli Kal p Parçalar : Gördü ünüz bu parçalar teneke ambalaj sektöründe önemli yer tutmaktad r. Sahip oldu umuz yüksek teknoloji ile üretilen bu parçalar üretiminizi h zland racak verimlili inizi önemli ölçüde artt racakt r. Miscellenous spare parts of dies: These parts that you see hold a very important place on the sector of can packaging. These parts that manufactured carefully with infrastructure of Bat Makina will accelerate your production and increase your efficiency. 4

7 Kal plar m zdan ç kan çeflitli ürün numuneleri. Miscelleneus samples which made-by our dies. Kurdu umuz teneke kutu hatlar nda üretilebilen ürünler. The products produced by our lines. Kal plar m zdan ç kan Easy Open kapaklar Easy Open Covers produced by our dies 5

8 17 kg. k vr k etekli otomatik prese uyumlu dip kal b. 17 kg. curled edge bottom die, suitable for automatic press. 6

9 Otomatik prese uyumlu derin s vama sardalya kutu kal b. Deep drawn sardine can die suitable for automatic press. 7

10 Otomatik prese uyumlu 0.5 kg. k vr k etekli bir operasyonda Ø 24 mm. delik delen kapak kal b. 0.5 kg. curled edge cover die that punch Ø 24 mm. hole in one operation, suitable for automatic press. K vr k etekli otomatik prese uyumlu dikdörtgen dip kal b : Yüksek performans merkezleme sistemine sahiptir. Kal p; presten sökülmesinde ve ambalajlanmas nda, sa l kl, sorunsuz ulafl m için her türlü flartlara göre dizayn edilmifltir. Rectangular and curled-edge die suitable for automatic press: It has equipped with performance centralising system. It is produced according to all possible conditions so that it will be easy to assemble on and disassemble from the press and also it will be easy to handle. 8

11 Ø 99 mm. otomatik prese uyumlu double monoblok bir operasyonda ortas na Ø 42 mm. delik açan kapak kalab. Automatic Ø 99 mm. double monobloc die that punch Ø 42 mm. hole in one operation. 9

12 Otomatik prese uyumlu Ø 99 mm. double boya kutusu için çember kal b. Automatic Ø 99 mm. double ring die for paint can. 10

13 Ø 73 mm. k r k etekli otomatik çember kal b Automatic Ø 73 mm. ring die for paint can. Otomatik prese uyumlu double Ø 99mm. boya kutusu için kapak kal b. Ø 99 mm automatic double cover die for paint can. 11

14 25 kg. kova için delikli flablon kesme kal b. (1. operasyon) 25 kg. cover die with hole for pail (First operation) 12

15 25 kg. kova için kenar d fla k vr lan delikli papatya kapak kal b. (2. operasyon) 25 kg. daisy cover die which make outside curling. (Second operation) 13

16 25 lt. boya kovas için manuel çal flan komple sulu ve tafllanm fl bir operasyonda kenar d fla k vr lan papatya kapak kal b. 25 lt. daisy cover die for paint pails, it works manuel, completely hardened and grinded. Makes edge curling to the out side in one operation. 10 lt. boya kovas için manuel çal flan komple sulu ve tafllanm fl bir operasyonda kenar d fla k vr lan papatya kapak kal b. 10 lt. daisy cover die for paint pails, it works manuel, completely hardened and grinded. Makes edge curling to the out side in one operation. 14

17 Ø 153 mm. manuel k vr k etekli dip kal b. Ø 153 mm. curled edge manuel bottom die. 15

18 Ø 135 mm K vr k etekli kapak kal b : Bu kal p, otomatik ve manuel çal flma özelli ine sahiptir. Uzun ömürlü ve sürekli yüksek performans yla imalat n z n devaml l n sa lar. Ø 135 mm Curled edge cover die: Suitable for automatic and manuel use. It makes your manufacturing continuous with its long-life and high performance. 16

19 K vr k etekli dikdörtgen, bir operasyonda delik açan tam otomatik kapak kal b : ki ifllemi ayn anda yapmas için dizayn edilen kal b n her parças n n kalitesi, ona üstün performans kabiliyeti vermektedir. Merkezleme sisteminin özelli i ve kal b n farkl dizayn firman z n gelece e dönük daha farkl dizaynlar yapabilece inin kan t d r. Rectangular end die with curled edge that punch a hole in one operation: The quality of each part of the die which has been designed in order to operate two works at the same time, gives high performance capability to it. The characteristic of centralising system and the different design of the dies are the evidents that our firm can make developed in the future. K vr k etekli otomatik prese uyumlu 5 kg. ya için dip kal b 5 kg. automatic curled edge bottom die for oil can. 17

20 Ø 153 mm K vr k etekli otomatik prese uyumlu ve manuel çal flabilen dip kal b : Yüksek performansta çal fl r, ayn zamanda sökme-takma ifllemi çok kolay oldu undan zamandan tasarruf sa lar. Kal b n her parças na siparifl numaras verilmektedir. htiyaç duydu unuz parçalara en k sa zamanda sahip olabilirsiniz. Ø 153 mm curled edge end die is suitable for press that can be manually or automatically operated: It works with high performance. Also, because the assemble and dissemble operations, it shortenes the time. Each part has an order number. You can have the required part in a short time. 18

21 150 x 116 mm. manuel k vr k etekli yüksek performansl dip kal b. 150 x 116 mm. curled edge manuel bottom die with high performance. 19

22 235 x 235 mm, 17 kg. düz etekli manuel çal flan dip kal b. 235 x 235 mm, 17 kg. manuel flat edge bottom die. 20

23 235 x 235 mm, 17 kg. düz etekli manuel çal flan bir operasyonda köfleden delik delen kapak kal b. 235 x 235 mm, 17 kg. manuel flat edge cover die that punch hole from corner in one operation. 21

24 232 x 232 mm. düz etekli dip kal b 232 x 232 mm. flat edge deep bottom die. 94 x 115 mm. sardalya kutusu için k vr k etekli, otomatik kapak kal b 94 x 115 mm. curled edge automatic cover die. 22

25 Ø 170mm manuel çember kal b Ø 170mm manuel ring die Ø 170 mm çember için bir operasyonda a z k v rma ve d fl curling yapan manuel kal p. Ø 170 mm ring die which make double curling (inside & outside) 23

26 0.5 kg. manuel k vr k etekli dip kal b. 0.5 kg. manuel curled edge bottom die. Ø 32 mm. manuel pratik delme kal b Ø 32 mm. manuel hole die 24

27 Özel sistem bir operasyonda kenar d fla k vr lan papatya kapak kal b Special design daisy cover die that makes edge curling to the outside one operation. 25

28 Çiftli alüminyum folyo kesme kal b Double cutting die for aluminum foil 26

29 Çiftli alüminyum folyo kesme kal b Double cutting die for aluminum foil 27

30 Argemizde tasar m yap lan muhtelif makinalar m z ve bu makinalara ait yedek parçalar m z. Various of our machines designed by our R&D department and spare parts which belongs to these machines. 28

31 29

32 Hidrolik üç kafal köfleleme makinas Hydraulic form expanding machine with 3 heads Köfleli contalama makinas Angular lining machine Hidrolik forma makinas teneke gövdeye form uygular, gövdeyi 10 cm yukar iter. 30 Hydraulic form printing machine it makes form to the body and pick the body up 10 cm

33 Köfleli kenar açma makinas Angular flanging machine Köfleli kutu, gövde a z kapatma makinas Angular seaming machine Otomatik silindir boy dikifl gövde kaynak makinas Automatic rolling & manuel seam welding machine 31

34 Hidrolik konikleme ve kordonlama makinas Hydraulic conical & beading machine Hidrolik kenar açma makinas Hydraulic flanging machine Elektronik sistemli kulp punta makinas Spot welding machine with electronic system 32

35 Hidrolik konikleme Makinas Hydraulic conical machine PVC Contalama makinas PVC lining machine 17 Kg Hidrolik Köfleli fiiflirme Makinas 17 Kg Hydraulic form expanding Machine 33

36 5 B çakl Teneke Levha Dilme Makas Gang slitter with 5 cutters Giyotin Teneke Levha Kesme Makas Guillotine shear Contalama Makinas Lining Machine 34

37 Eksantrik pres Eccentric press Otomatik ful curlingli köfleli contalama makinas Automatic rectangular curling & lining machine 35

38 17 Kg. Köfleli Kutu Hatlar 17 Kg. angular can making lines 36

39 5 lt. Konik Kova Hatlar 5 lt. Conical pail making lines 37

40 Kavonoz Kapak Hatlar Twist off cap making lines Ekonomik üretimler için ekonomik çözümler. Economic solutions for economic productions Maksimum 30 dakikada ölçü de iflimine geçifl kolayl. Passing to dimension changing maximum in 30 minute Komple Kavanoz kapak kal plar Complete twist off cap dies 38 PVC tank PVC tank PVC ilaçlama makinas PVC lining machine.

41 H z kontrollü, dijital s göstergeli, PVC piflirme f r n. PVC curing oven with speed control unit and digital heating screen. Fotosel sistemli pres hatlar Press lines with photocell system. 39

42 1 lt. Köfleli Kutu Hatlar 1 lt. Rectangular can making lines 40

43

44

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25 s6 s10 s14 s18 CNC Boru Bükme Makineleri CNC Tube Bend Machine NC Boru Bükme Makineleri NC Tube Bend Machine Çift Kafa Boru Bükme Makineleri Double Head Tube Bend Machine 3 Vals Boru Bükme Makineleri 3

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

Newsletter. www.future-fish.com

Newsletter. www.future-fish.com Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF

Detaylı

METAL WORKING TECHNOLOGIES

METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1 İstanbul

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ANADOLU ANADOLU. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi.

ANADOLU ANADOLU. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl ANADOLU STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. YEARS YEARS ANADOLU STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. 40.77 N 29.75 E Hürriyet Cad. No: 1 Körfez / Kocaeli - TURKEY

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL GELECEĞİ ÇELİK İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ 1 2 s8 s10 HVA HVB 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ 4 ROLLS HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINES 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME

Detaylı

Where Metal Becomes Art

Where Metal Becomes Art Where Metal Becomes Art Metalin en estetik haline sizde tanık olun Masas let you witness the most aesthetic state of metal MASAŞ, 35 YILI AŞKIN TECRÜBESİNİ VE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİREREK DÜNYA

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

THERMOFORMING MACHINES WITH STATIONS

THERMOFORMING MACHINES WITH STATIONS www.yeniyurt.com THERMOFORMING MACHINES WITH STATIONS İSTASYONLU TERMOFORM MAKİNALARI THERMOFORMING MACHINES TERMOFORM MAKİNALARI History / Tarihçe YENIYURT MAKINA was established by our father ENVER YENIYURT

Detaylı

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı