( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B"

Transkript

1 ! "#$%%&

2 ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# @ ) B 2

3 ( AC1D-26> 62? % """A &* + $*"AF D,% "1A-22 *""%*%G*""" (""" ""5 "" 3/!"3"*3"-&A3* 62!%212%H*A-;6> 62!%2*-A-26> 62!%2*,*&*:&36"& 65%%2728(62 62!%2*%2"" """ ) :<5 "A &* 6!:4"A-26> %2"A"" % """" :<5 "A &* ) :D% """,A++)1D &* ) &* 61;4%;*A &* ""*""" ""*""" 1*%2%*A-26> %* :62!,(""%*5 "A &* 3G-? D-&I""";* 3G-#C2;* ' B B ' B ' ' B B 3

4 *+,, - * :"&" / ""D * 4 """D ( 2" $("D *! D!"* " *D * $(" 22*2!*"*2*" H&D"*$"&"4""&2!"" "" * 2 *"""*2&D&2$"&"(2*24"" 4 2!2" " 2 2 4& " ""!" 22!/D 2 %"D 5 3%;,"2 " $4 & "" +) ""* 62! %2 12 A6%1 " 2 /"* " 2D ( 6%1< / "* & 2 "* * & 4* $"& ;/2"*22"" * 2 *D * & & ""D $ 22*""" +++-*!D2"2**2! 2"*D!" *D 4 *& 2" 4* " 2 ** * *" """ ++ ""* "" 5 """ " ""D ""* 62! 2 12 / *"* 62! %2 * *!"*"""D ""* (" "" *&!"" B""**-21*& & 2"*D /2 /& 2"* D " * 2 "" / " 22* $"&" ( "*, **D 2 2 & * $"&" ( ( %2 ""D 2/ "D ( " & "$"&""%2*(*D & 62!%2 * "" " 2 ** "22"",4"*D22&2"**& ( 22 ( / &* 2""" 2 (( H&D * (* 2 62!%2 *!28 2* 4""(" 1 Bu çalımadaki deerlendirmeler yazarına ait olup, TCMerkez Bankası nın görülerini yansıtmaz 4

5 $+ (,!#/#12/, #,/,!/3145/- ""* ( D J & *"* (** * ( %& 2" 22!2 2(* /2 /& 2"* & " * 2 /"4*2,*D & ""**$* *2D*(6<&* 2 *** 2 * 2 2 *"" D & 3, <* """ 2 2D ID:*D# 3,< 2 2 3! ** 2 """ $"& &"", *D ( 44*D 2 "* *&4""(" 6 #12,!7,- 6<*D *D &!"" 2 *"!" 4"(!"$ &**D! 22"*"3(D*4! " & *"" 2* " *" 3"(D $ " & 2"&" * *! 2*" B ""*D!" $""*' 6> D!" " & ** 6>*, " :< 2"D ""D &* B ) &* ' 2 $!*" A/? B ""*D 6 *! * 2!" 6>D "* '+ 6>* 3" "D 2!! *'6>D"*6>!$("$*,#-*89:43//!,;, 7/,,<(=>6 Grafik: 2 -Tapu Harçları (Milyon TL) 18 ) 16 B ' ) ' )6!"#$"!"%& Tapu Harcı * 4 "( * D 6% /"* $&" 2"*" 2" * "" 2 (**D * 6>D * B 6> 2* *% 2 Toplam ilem hacmi; satı, baı, intikal, ipotek, ipotek terki ve dier ilemleri kapsamaktadır Satı tutarı ise, sadece gayrimenkul satılarını kapsamaktadır 3 Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, 27 Yılı dare Faaliyet Raporu 5

6 *K2""2*""44*D B""4 (,4,!7!7C,! ++' +) )' ++) B)) B B' BB + B6$A A B "" *D "" *K 2"" 2* "" 44* /""&( $*?69:4/39//!;,/,-!" $*!" "" &4D ++B "" 2"* & ""* * ++B ""*!" $* ) 2 2"D ""*' 2 L* ""* D & ' ""*!" $* " 2 " B""* 2 L""3(D B""**!"$""D )""** 6 "!"!" " & **D!" $" & &* 3(D *D ++B "" 2"* " &*(*$ 4 "" ++B ""* 2 2"&D ""*)2 L* ""* "!" " & D!"$"" D B ) ""** ** A/? * *D!" $** 2 * D " & "2"D**** *$** Grafik:3-Yapı Ruhsat ve Kullanım =, (Bin m2) (/6 ' ) ' ++) +++ ' B!"#$"!"%& 6 % A6%D ""* " (" ""/*"!" $" " & "" * ""/*" $&"" 2 4""" %" 4"!" $ (**D 2"* '""*$"&"(2** ""* 2 22$" '""*+ +2 L* ' "* /*" /& 2"* ' B ) "!"#$"!"%& 6

7 &"("2"222&2"$ "" B""*&*+2"**2 )""""**D *$ "" "*""*D ""*!" $"*""'D" B""*BBB)+< B ""* 2 $ " &"D ( " * A""" 2 D 2 "!" $" )""""** 3" & 2"!" " *D 2!!* ( "!"* * "" $"& " @,"?,/?,/ $%%$ '+ ')B ' ' B' B+ $%%H ) ' B )B ) )+ $%%D ' '+B +BB ) ))+ B $%%I '') ' ' ) +) B B+' '' $%%J ')B + +BB)' + + '' )' $%%K )'+' BBB)+ )+ ) +' ') "#8;+ $%%K ) + '++ ) )B +) )B $%%L ) BB) '' +)' %?6% 3?"",? &4A, %" 4"!" " & B ** "" " 2* *,D!"$"" ) "" ""* * *!" $" " & ****D 6<* $ "!" 2 2* @,"?,/?,/ $%%$ '+ B'B 'B +) ' )B $%%H ' +) +B ' B) B ) ' $%%D '++ ) 'B + ' 'B '' $%%I +)' +' ''' ' )) $%%J +)+ B B + '+ +) + ) )+) $%%K ' ')'+ ) ')+ + "#8;+ $%%K B B ' ) BB $%%L +' )+ BB ) ) %?6% 3?""? " 2 2 ""D "" 2* ""* * "*" ) "" 2 4* 2 & * 22* * """D &* ***2"""("$** 7

8 "6 #12!7,3!/- ;22* D * "" $(" 4""* & "*", *D *4""*22* ( 4 *( * M N * ""D **2" 2 MD /N M2 $!N * """ """ & """2!"2""" C/ * :< 2" ++) ""* &* ) D 2 ** ""* &* < * ;22*(/"*"2(*D* :< 2" B ""* &* )D ) "" *2& "* &* B 2 4,& D """" :< 2"** & ++) ""*&*+)22D ""*&*BB< D )""*2&"* &* ++< 4""" A/? # $"&" (**D 2 "* * ( *$ 2 B **D :<*""2&*')+24,** $"&"D**&*++D"""*&* 2 3(D ) "" *2& "* * """D 4 """*A/?' + B,#-I8 #12!7 3!/<(=>6 ++) % ' """ 2 "*D 62!%2 * 2!""* D "" """D (" """ "D (" $"&" 2(* & "" 2""" 2/"&""""$"&"(**( 3"(D /2 /& 2"* D ( " *""* & * /2 "D/* 2 ** $"&" " /" 2 * ( "* /D "!28 """ 4* M, 2 728N 4!" "" * (*""" * ( "D 2! """ 4* """"!", D & """* $"&" (* "" 6 "" * Grafik:6-GSYH, naat Katma Deeri ve Yatırımları Büyümesi (1998 Fiy%) +++ ' B : % 8

9 B** &* ))< ' "" ** / * 2(* /& 2"* D & /* 2 * 2 / 2& B ""* 22 * B "" 32 "* 3,<*/ & "D * / " 2 4"" H& ) "" 2 4*D 3,<* / & "" 4*D/*(**4*$!/ "& $,*D 2 /* B ""* ** ""D & ( &D 2/ " " "" &***(** 4* 2& (, *D " " K "" #12!73!/=2;G6 C =*6 +2(+ =$6 +C =*6 +2(+ =$6 +C+?+ ++=*6 +?++ +2(+ =$6 2(2!4, =$6 *&&L ) +) @B $%%% )B )+ ')+ B BB 'BB $%%* $%%$ + ) )' ') '' $%%H BB) BB )' B B $%%D ) ) )' +' $%%I + ) + ) B+ ) $%%J B )+ + BBB B) ' ')+ $%%K ) '' +') ' )+ ' $%%L8&(+ B'' )) +) $%%$C&L ) $%%KC%$ ) ++ )B )) ')+ %?6%*$!""& =56?2!"""D&""""!*" AC/ A ++)""/" G6 #124,:G!- $* ( "* * * * 4 * """ """ 2* * ****D $* ""*$* 2*" ++) ""*D * $* * 2! $* 4*!"* &* ' 2 4 * * D ""* $* "+)D2!$*4*!"&*+<* B**D $$" ( *!" * " $*"" 4**" $* """"* 2 *, *D $* "*"" $* """""*$ " 2("** ++) ""* $*"" "*"" $* 4*!" &* D! ""* &* ')+< *, **D 'B $* " """ * (" $** ( & $*"" "*"" $* 4*!" B ""* &* B** ' $* "" $* 9

10 D *$*""4*" " *"" $* 4*!" A62? "" 2"* * (""" $* "" *$ """ 2, *D 2 "* 228* 2* 2 #124,:G!=*IE B,,,6,,, C! *&&L BB+ B ' *&&& ) + ' '+ $%%% ) ) ' ' +)) $%%* ' ) ' $%%$ )+' +) + ')+ $%%H B +) +' ' '+ $%%D B+ + B B' $%%I ' B B $%%J ' 'B 'B B) $%%K:!,=*6 ) '' B) B) "#8(/2/+=$6 $%%K B+ +B B' B+ $%%L ' + B B) %?6%*$!""& A3=%""*"D$* A 6, /,(/,-, **D 6% /"* " M, - ;*N("""!**6%/"*$&"++O&"M, - ;*ND & 4* * 228* * "" 4 B ""* & * O &" M, - ;*N 2++O&" *D4&*+D&&*'+ 2!"D O&"*D""D&* &*B)B2 3"" * * *D * 4 & /"* &/"*"D*228** *"*" ""2"**&/2(!2D ""* * & 61;<* "" 2 "D ** B** &* B <, * "" 2 " D ** &* B** &* B 2 4 3" **D 4 * " &* )<*D &* + <D&*"&*' <*D&*B< )"" *2& "*D "!* $**/"* ""* & *2"" * & =D **61;<*2"&*+)D&&*''D &*'2"*"" 61; 2 * M4 N *D B**D 61; 4* &* " 2 "*D & ) "" 4* 4 ""*(** & 61; * D 4 ""* D 4*2&"*4"*" 4 Kaynak:TÜK, Bina naat Maliyet Endeksleri, Haber Bültenleri 1

11 ,#-K8, /,(G#4, =2;G7,,!6 + ) B ' ) ' 62!- 4 61; 6 #1241!/, 145/,- ++) +++ ' B =2;G7,,!6 ++) ' +3 61; 4% 6 %D ) "" 2* " *!"* MN4""" O&" D $*D 4"" D(2 ( *D *"" """*24""" ' ""* &* ) 2"* *D B "" ( ""* B "" * * " &* ) "" *2& "* *D 4 "" " * D * &* D *"" * &* + 2"* ) ""*!" """* & ( D *"" ** $ ""** (2 *D ' B ""* *! 3(D ) "" *2& "*D * (2 * """ * ** &* 2"*, *(2 "" 4 "" *2& "* &* )' D "" " ** &* '' 2 4 * (2 ** /""""D ) ""* * " /" """*!" " &*""**""** $**(**D$*4""* B"" ( ""* *""D ) "" 4* 4* * =D B "" * $* * &* D 4"" * &* 2"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D ""D&* &* 2"*$*"* )""* * **$ 4 D *"" * $* &* D 4"" * &* " *D B "" * &* +'D ) "" *2& "* &* *& 5 Kaynak:TÜK, Kısa Dönemli statistikleri naat Sektörü Göstergeleri, 29 Aralık 28 tarihli Haber Bülteni 11

12 B K G#4,=//#/G/! B$%%IN*%%6 BK )K C2,#-*%8, 4,:G!3" G#4,=//#/G/! B$%%IN*%%6 *$ "* 2 * ""*""" * * (**D * * 2 &* ( *"" "*" =D * ) "" 4( 4*D $*" B "" ( 4* *D ( D $& (2 ( "*"" * ( ""* " &D )""*(2""&"" )"";"*2& * ""D 2 & 2& * 2 &*"(" &*** ( */""(2*"("$** H+(,!#/#121/,#),4!!#/- 4 *"/""!" *** "D ( 44* * 2 "*D ("" / *"*"" * * 3(D 2/ "D " & " * 4 *$/& 2 "" 2"" * 4 *"/ " 2* *" 3"(D *" 24" 62!%2 */ 2" 2***& 2*", *D ("" / *"" * 6C -&," * * * *" / " 2* """ **!"(" 3"(D 2 "* 4" (&"** ("" 2 4 (" "" "" 2""!2/!""2*( ),!/M#/G,/ & 2"* 22 ** & 2(* /2 /& 2"* * $"&"*D / * """ 2 " / "* " *D * *(2,**D 2""""*"4 B K 'K BK $* )K,( 12

13 ( **$/& ($ *! 2 /"**D"""*(2 ""* " ( /* 2 *D & ""* $"&" " ( * ("" "" "*,D '""*44D( B""* /& 2" /"* *2 2" " """* D * ** &%* * "*""*D ""* 22*""D '""*+D )"";"*BB+B ' 5"*"*D ""*+,6><*D ' B )K+ ) ** 22* *! 2D /* 2/"*2!"*2*** 4*"& ""*D*2!*4*!"&*BBBD! )"";"*&*'<* :< 2"**$ "4 " ""* &* + 2!D $%%H $%%D $%%I $%%J $%%K $%%L (/2/ 1*%2%* ) B) %* ) '+ B+ )'+ I+D*$ L+*K$ *&+HDD H$+H$H DD+L%I I&+IKJ J&+JH$ &K+K&I *I%+$LI $$J+$J* $&K+%H& HL*+*&D K+KK L+HJ *$+LK *D+$& *I+%L *+*& *+DJ $+&L D+$J I+$I I+&& %*6!K : B+ ' +) ) ) /! )B)+ B) + ') BB+B 5%*A,6>A + + +B %?6C-,,(""G AH&1%"*$ A %2 * 2 " * D 6,, 6(%* %22*#!2<*"""%*"6C-,*/"*" ' ) ' Grafik:12-Kredilerin GSYH ve Toplam Bankacılık Kredilerine Oranı(%) ' B )K+ 1%2FK : 1%2FK6%* 6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birlii, Tüketici Kredileri Konsolide Raporu 13

14 ?6 #121/,# ),4!!#/ -( D *" / "" *" & * 6C -&," /"* " * * " ""!2&2!2" *" / """ 4""* "" 2*" H&D B ""* " M9" "" 72&2 #!2*ND *" 24" 2* & """ *",!2*D!"* /""*"24""(**"24*2* *" 3"(D!2* MD% 1N * *" B 3(D MN """ "*""*D**!"*""*D*( ""2""!2/"""*""" (**D *"/ ""*& """ * & " *"-( / " 2* 2 "* 2* * *" / ""!"*D (" ""* *& D*2* (" & * *" 24 "" *" 2 "*D "" *" / """ *2" ""D ) ""; " *2 "" * ("" $! 2* 2" *$ *" / 2 * (**D B ""* ) *2D ); "* + *2("**"/"**"""*" #121/,# $%%H $%%D $%%I $%%J $%%K $%%L (/2/ //##!7/ (""" ++) ) + + ' ' 2* "" ) ) ) '+ 9&G*",24%A= *+%%J *+HDJ *+&$* H+*DD H+$** ("""A ++) ) B ' 2* ""2A B +B )+ ) B 72/ """A ' B ))) B 9&G*", ' B' *L+$*$ $*+LL% %?6C-,H*9" ""72&2!2 A """2!"2""" A );"2D"4*$!"" A *"" ""5""*A 5$""*" 6C-&," /"*; B $* " M9" "" 72&2#!2N *" 24 ""D ** /&!"" 2* *, D B; "*' *2 2 &**"*""D );"*B'*2 B" 7 Gayrimenkul, Kiralama ve Faaliyetleri sektörü; gayrimenkul faaliyetleri, operatörsüz makine ve teçhizat ile kiisel ve ev eyalarının kiralanması (otomobil-deniz-hava taıtları, tarım-inaat-büro makine-bilgisayar vb), bilgisayar ile ilgili faaliyetler, aratırma ve gelitirme faaliyetleri, dier i faaliyetlerinden (hukuk-mali müavirlik-muhasebe-mimarlık-mühendislik, reklam hizmetler, soruturma-güvenlik faaliyetleri vb) alt gruplarından olumaktadır döneminde gayrimenkul sektörüne 11 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldıı belirtilmektedirkaynak: GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, 14

15 2 " * &* +< D &* B< */&* ); " *""* *"" * * *""" "** B "** ' 2 *2" *" 24 *!(" "*" *" 24 #122G 1! *8*$( *H8$D( $I8HJ( HK8J%( ; B B)B ) + + B ' + ; ) B ' ) )' B' ; B BB +B ' ') ) + B)' ; ) +++ '' B+ + )' BB %?6C-,D9" ""72&2H& *""**""%*,2( "6?"/(,!#/ (" ""D +' ""% 6!%< ** *D + 6& $* """,*&D & &"""*/4*(""* D ( * 4""" /" * *"(" 2 3 -$ /"* *&! * "D *& ("""*4"""" 6!%*2-*""D"*$ &*DB) )("+2 "*'B'*"&" ""!""" + ""!""&"&*)<D""D3D-DD 3*"D,&**"H&D3D-3*"*&" ""D (" ""* 4* 2 H* * D ) ; ** (" =! $ 6,,(4 3 +B' B' - +B +' ''+ ) B) B ++ 3*" ' '+) )B, ))B '' ' & ) ' ' B B +') +' F JK+**J DI+&D&+$ID KL+$*L %?6!%*2-* G6(,!#/!#/#/3/ 3, #;/, "" 5 "" A 5 D K *"!"4"""!("!2/* 5 <D & / "" """ 2*! "" 9 Kaynak:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, 1 Kaynak:TCMerkez Bankası Ödemeler Dengesi statistikleri, 11 Kaynak: GYO Dernei, 15

16 4"*" 5<"4""P!2""!D *"!28 ""!D!2/* * 5<P " * (" 2/D 2D &D " &D $D 2D (*!2D (! & " D!!" 4" ""!D 6 " ("! (* *K*& * $" 4" 3"(D 7% & " *" "* $4 * / * 2 5<D!2/(&4"4"""D!2/* ""K"&4"&*2!8*" 6<*""2""++""* )"":&" D $ 4" -%,<* 5 "" < A3&D 32D 3D ;D D =2D H&*(D 7D D!D G"/D Q D!" %2 3"(D D/ *D!2/ 2 $ & $&"""! 2 5 *$ *" A32D 3/D 3D,$"D*D;%2D:!"D*D%D-"D-D626%,,(D $ *2 2 2!!2/ * *2 (" #,145/ F,7 ++B )) ++) ) )B 'B B ) ) B+' B' 'B + ) ) ) B+ B' )B ' ) )+' ' B +B ' + ) '' B ) ) B B + B+ ) B ' + + ) +' +B + + ' ))' ' )+ B' +B+ ' B B) B ) ) B )K' + + ) +) ' %?7%D3",?72/*5" 7?72/*7285 " %,?72/*%,2434"?72/*6#!2D77"34"5 " ""2""D&$*D&D"&!28/ 2* 2 * *!28 /"" "" 2"" D!28 4 ($ * * 2* D 6<** (" ""("" 2 4* H&D " &2/"!28/("("""("/2" 5<*2*$*!2&2*""* ' 12 Kaynak:GYODER 13 Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Kaynak:SPK 15 GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, Gayrimenkul Zirvesi 8, GYODER Haziran 28, 16 Hollandalı Corio, Akmerkez in yüzde 469 unu; ABD li fon yöneticisi Rudolph Younes, hlas GYO nun yüzde 1335 ini; GE Capital Corporation, Garanti GYO nun yüzde 255 ini satın almıtır Ayrıca, yabancı 16

17 2 "* "* 4!"(" D * 5 < /"* 5 <* 4"*2/"/"*4 "&!28*,$""D3*2<4**4" "&D2*2&!*(*2 * -2*!* P $*D "" 22 D *4 $&D "!&"D $8 22 4""*"*" 3, #;/,=G6 #,!4G F// ' B 3*2 B) *&& *$I *I* %?3-7D65&7*D; ) 3" -& 7*( A3-7 /"*!"" 4" ) D B ""* 2!!* (2 *2 ("* 2*D 2!(2 " &*'<!*(D &* < 2*!*( 2* $ ** 7* (!&"" 2 & 6 * 2*!*!2D (" ( * ""! &* H&D 3, 3, * +)< 2"* 2*!* * 6<**2/ * "D 5 < 2 & /" " & $"&*""*" 3-7 D / 3G- "" ++ D "** *3G-*" B + B,#-*H8-!$B7;3 '/ (4G#4, - I" 'K BK )K )K+," -&," I"," 3-7D " &* 22 /! (" M7*;*N "*";* * D ' "" 5( "*' 23G-"D );"*&*' <" B+ <, **D 3G-<* "*!*( / * + ) B G#4/,=+2;G6 ' B )6 )K+ yatırımcı ve fonların GYO hisse senetlerinde aldıı pozisyonlar sonucu yabancı payı yüzde 3 seviyesine yükselmitir Kaynak: GÖKKAYA, Iık, age 17 Kaynak:Price Waterhouse Coopers&AMPD, Türk Perakende Sektörünün Deiimi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri, 18 Kaynak:Price Waterhouse Coopers&AMPD, age 17

18 &*D"**""!*(/"&*B+'2"*"2! 4* "**""!*(!" &* )B<*D &* )< ' );**D 3G- ""* "! 2D D & 4" ""* " 4 3(D D & 4" " (2 $!*""*D B ) ""* (** *"" * H &* ** / & * "*""*D 3G-< "" 2 "(" *D $* 2 3G-< *2"" " / * 5 <" 2& ( $ ** *& &* +B<* $"&" ( 2 2 ""D&*2(&$"&"2*2 2 """ +) ""* 2 4& 2 """ ("D * *""* & $! 62! %2 % 5 "" *,""B-+)< +)""62!%2%& 62!% !%2 *,""R" +) "" 62!%2% *"* +)""%<*"P &4*"$$"4"D 4 *""*D 62!%2 *R( "* &*D %2" /" 4 " ( * D 4**D$"!D %2"*4""*D H& "* ( *2" D '* $ 4 "D!28 $$ &!""""D B%*&! ++""** ""%:*%62!%2* %5""*"$ ""%:% +)"" "* & $ 2 7%< 65%,"" "" 3(D ++ ""* 62! %2 12<,4!" "" * 2!"" "** & * H D * / *"" 2 "" +)+ ""* ' * "D ++ ""* 12 4 *$ * * "" $"& &" 2(*D ""** :& $')"" 19 Bu bölüm, TOK internet sayfasında yer alan bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıtır 2 Kaynak:TOK, TOK Bakanı nın TBMM-KT Komisyonuna Sunuu, Mart 23 18

19 % *$ (,4!" " 62!%2 12* 5( $*42&/* 62! %2 *< * 2 **D 2 2"" 4& (** 2 65%< 2 ( 2"*/ " *& $4 *, 44*D 6& $ +'' "" %<!" *D 62!%2 * +) ""%< " ",*"P %2D 1* 2! 2 * D D (2* "" *D $ *2 2!!28 ** * **/& 2!D 4 *""**2* ("""!28 P 2D!"2*2""!!"D * "" 4"!28!!"D 2 / * * * * 2 2 *2""D!""D* 62!%2 * D) 3" $ B ""%*$*, D ' "" M3 5/ %N *" M3 *:"*%N 2*D 3 5/ -* *""" * 62!%2 *,""** M3 * :"*%N ("D " ""/ """ &&"""!P2DDD"&""" 4 & 2 * %* &"" 62!%2 *,"" /"* """" 3"(D *&* 65% 4 "(" D ' ""% ( ** *:& &65%<*&**""" 65%//" 4""* 2 ( ** M62!%2 *,""" D -,"*"" "" /," 2" "* :& & :& *" ( *( & 62!%2 *,"" *&2**N$ ""*"*"*&*""**D65%! 42 *&!""",*&D "D * (2* * (!28 2* 65%< """P $ "D* D $4 * 2"** 65% +)""*M62!%212A6%1ND62!%2*/ ""2%"*D6%1<""P4!2&**"!P$"2&$ 2 /2 D *"" 4""* " $4 2 "("" &* 19

20 "!2%*""2*"(!2"* (D & 4* 62! %2 12 "* 4!""$"/2*24"" 12""*""*2""4*""/2"$("*$"&" D 4* " $(" * /2 *"""" D*!D4""""("++ ""*2!/2&*)<$!2'*/24!"""" ++ ""* /2" 4!" "" "D /2 4 **D $("" 4* " * * 44*!(" 24 "" * 2, *& 44*D 62! %2 12<*,4!" """, D 62!%2 12 3" 6 G* *""!"* ++' ""*,"*$"/2!""*""" 4* * 2(* 62!%2 * "*(** "" & *"**D **! (" 4 *""/2"*""""""44*62!%212D :& $ (#/ G!/ (#8 +)B B + ) ' +)) ' )B '+ + B +)+ ) + B ') ++ ') )'+ B ' + )) ++ ) +'' B ' ' ++ )' )' 'BB B' B ' ++ )B )' )'' B) ) ++ )B + B') ++ BB+ ' ) ++' B+ )+ 'B ++ ') ++B ) B ') + '+ B) ++) '+' ' ++ +B' B' B) +B '+ B ' BBB '+ ') B 'B B+' B)'BB + '+ + 'D- B AS;6"**-:2*" 7 6"D 4*""/2"D 44* 62!%2 12 $("" * 44**& 24 $"** ""% * D ** 62! %2 12 "" -:< 2" 2 &*''*&* D& 4* &""! ** 2 &* B< A62? 62!%2 12 *""" 62! %2 * "" 4* &" 4* " *""$&*D62!%2*D" *D * **D/& * *"" 4"" $4"* 2*" 21 Kaynak:DPT, 1994 Yılı Programı 22 Yurtdıı çıkı harcından TOK ye aktarılan miktar; 25 yılında 795 milyon TL, 26 yılında 948 milyon TL ve 27 yılında 63 milyon TL dir 27 Mayıs ayında, yurtdıı çıkı harcı miktarı azaltılmıtır 2

21 %* 2 62!%2 *,"""D "" 2"* * $"* " 2*4 """*" * /"*D 42 $$ *" :& -"" /"* $&" M B "" % #!2N* D* '""*""""* A62?-(/D2"*""62!%2 *,""" D *D 24 ( * & "*" )** B) 2 $%%I $%%J 2;G7,,! =;1 B + + 1* ) ' =5 =5*"" =*1" B )' 3/62!" B B) 62!72""A% B 62!$** ' B %?:&-""D B ""%#!2D32 ) ""* 2 / 4 65%< * *& "" *D * M% - %22%N!"*""4"""**",* D * 22 2* 2 4" *& &* + B ""* 2 %22 % 3" $* 6,-- /"* *, % D M4 "D"!"4"*"""D"" $! &"" D $( (* 2* * "D "D * D D D $!D ///" 42 "" 4 4* $44""N % - %22 % D &!"* *A4!"**D&4!"***&( *( D 2 " $ *! """ 62! %2 *,"" *D % "*"" $ & 4 * "* "" 3(D%/ 4( ' ""* (D 3" $'""%62!%2*,"")3" $ B ""% *** 3 5/ -*D%- %22%!"*"" 4"""",(D 2 "* 2 * ""!*<$("!"*""* "6;,43;,/,,/!/##4(,!#//,,R(3,- "" 2"* 62!%2 *,""" / ""D *** & 2 65%D &*!""!28 / " " 23 Kaynak:Hazine Müstearlıı, 27 Yılı Kamu letmeleri Raporu, Austos Kaynak:Maliye Bakanlıı, 25 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi 21

22 22!28/4""",44*D/ *;," :& & 65%<* 2* *&!""" = $ K "",%%"D;,"3J< (""/*""* "" 2*/ * $($4/&"65%<**$ "" ',!*D;%2 ""5""A;%23JD 65%<** * 65% /"*** """",*& 2D) 3" $ B ""%D ' ""%(***:&&65%<*& ** """ 65%//" 4""* 2 ( ** M62!%2 *,""" D-,"*"" "" /," 2" "* :& & :& *" ( *( & 62!%2*,""*&2**N$, *&2(**& 2*&D6!"* 2 " """ 4 "" * * * 3G,/,# #G,G,/G/ /!! $ G $6 ),(=6 2#,(/, B B++ ' B ' B ' B B BB )B )B+ # ' B + ) ) B + +B + 4?/ ' + ) ) B B ),7// ' ' B +' B + B %?-;-*1#!2" -,"" - ; -* /!2" B **'""3*:"*%!"*65%< (/''26>**B)2 &42B *2 4 ** 6* * * $! 2 /" (**D!"*(! 2 */"* 2* "*" 65%<** " *D B * 2 /" **D:& & *&* 65%< "6>"*"*"""*" * (**D ' B ""* 3! $! 2* *, "*** ""D &* < 3D &* +< &* ++< * * *" 65%D <* 2 ;,"* ** **""**D:&**$""""" 25 TOK- 17 Aralık 28 tarihli faaliyet özetine göre, hasılat paylaım modeliyle yapılan 5422 konuttan elde edilecek 7 milyar TL gelirden 36 milyar TL nin tahsil edildii belirtilmektedir 26 Kaynak:Hazine Müsteatlıı, 27 Kamu letmeleri Raporu, Austos 28 22

23 62! %2 *,""D M!" 2 N!2"!"* 6 * 42 "* /"!28 * 65% /"*!28""*2!*"P *%29"D %222"728D (2*728D 3/%2728D 6"728D ' %728D B ; 5 728D ) 3!"22"728D + #22728D ! %2 * /"*!28 44*D 2 ""D 2D(D ( &D $D " 2(" &! 42 2*2"!28*4* B %" ) $* 65% /"*!28 * "!" $! "* 2* 2! 2 *, 2 D65%/"*+B*!28!"*"* *2""B * )!282! B6>* A B2;6>728/&42""!"$! D+B*!284$*B6>$(!""/& 4 2" &* &* ** /,( (4 ),;,#, +=>6 M#+ "! =Q6 / "! =Q6 *%29" ' +B )' ' )' %222"728 B ' ')+B ' + ') (2*728 ' + + B B 3/%2728 B ) BB' BB ' B 6"728 ' ) ) '+ ' %728 )) + + +B B ; 5728 B B' B' ' BB ) 3!"22"728 B + BB+ +B + #22728 ' ) ' -728 ' B ' + F &KI $D+KHJ H*I+KD$ I&+H *D+JIJ *%+%L% %?65%/"*!28*"/""&($!"" AS-26> 728!"*!"K* * 2 ""* "*""*D 2! B * 2 ''**22*2*A&*) +<D )< ; 5!28 A&* B< 2* 27 Bakınız Ek:2 28 Yeni projelerin devreye girmesi veya mevcut projelerin iptali nedeniyle, farklı tarihler itibariyle konut sayıları deiebilmektedir 17 Aralık 28 tarihi itibariyle toplam konut sayısı adetdirbakınız Ek:2 23

24 * 3(D 2!!28 (** ; 5!28 2*4 2* "*",!28 2! 2 ** 4*!" &* B D 2!!28 4*!" &* ''<*" A 6>% ; 5!28* 2/& 42"&*D22!28*2/&42" &* B <* /*D ; 5!28* &* **$("'6>2*" 65%!28!"*K**2&*'< 2B B*2D3D&**",4 2 2 * *""! &* ' A')B * 2D ; 5!28**""!&*)'<*"A'*2 65%< ""!28 """ 4 *D & <* 2"" * 4 *!* ' * 2 +'B ** A 3 =*$ 4! $%%L,:,,?,(/6 /,( (4 ),;,#, +=>6 M#+ "! =Q6 / "! =Q6 *%29" B +) ) B) B ) %222"728 ) BB)B ') (2*728 B B' B+ B' ' 3/%2728 B + )' ' 6"728 ' %728 ' B+ )) + ) +) B ; 5728 ')' B) +B) )) ) 3!"22"728 ) B + # F $%L *D+%*J **D+K$K I%+L K+*$% J+L&J %?65%/"*!28*"/""&($!"" AS-26> 65%<!28 2 "/""D 2 2!28 2*4 2* *, *D!28 2"" 4 D 2! 65%!28 4*!" &*B< A 6> *" 6 * &* + 2/& 4 2" 4 * &* )< *, *D &*** 4 * 65%!28 4 '+ 6> "* $(!"" * -( 2 & 2"*D ; 5!28 /""D / * 2 ""* "( 2D!28 "" (( D " &* 65%< 2 2!28/""* 2& ( 2 "* 2 &"* ""* 2 2/", &* ** 4 * H& 2 /"* D $"!""!28 /" ( /& *""""4*2&($** 65%D M!" 2 N!2" 44* 4!28!"*D 2""!28 2*2"!"""" * ( * -2* " 2D 65% 2" 4 24

25 *&""(&D2D"2("D(!22""*!28!"** 65%!28 *" (**D 2 *2"!"!28 *( 2* " 2" 4*""D "&* &" """" 65% /"*!""" 4*"" "*" 2 "*D 65%< """ """" * * H& $$:&***"" """!" " 2 2 /"*65%D2"*"""""""""" * "" H&D & & """" "" """ 65% /"*!"*" *D "" *!28 ""!2"* D ( 2 "" ** 4* "" 2!"*$** + 62!%2 ) 1 H& (**D B 3" ) $ **!28!"*D65%<B+B! ' $D + '*! +!2 2D!$D '(D &&!28 " * * 65%< * """ & "!28 "* " """ *" 65% /"*!28 *" (**P * " A-D 2 " ("A3*D!22A3/2D6"%,""" 2 A3 """" * " * G M#/! >D32 + '*!22 + %!$ 6(-& : ' B+B!AS ' "5(" B B C ' ) 72 ) + ; + ;& -& + ) AS728*"*/""&($!"",*D62!%2*,""M%- %22%N M% $ %N!"* *" 3"(D """ &" $(" 65% ("""!"*"" "" $("" " ""!2" *""* * "*" /D :& & 65%< *&**:& ""* &" D ( &" $ "* $ ""* $!" $4 * "*", "D 4 *"" $(" **!D///"*4""*2*""** 29 Kaynak:DPT, 28 Yılı Yatırım Programı Milli Eitim ve Salık Bakanlıı yatırım projeleri ve dipnotları incelendiinde bu durum açıkça görülmektedir 25

26 *(**D "" 2"* *!" * *"" $"&" ( * *, **D 2 2 2" ""D 4* *&/2 (D * " "D / 4" * / " 62! %2 * *!"*""" 2 / " 2 3(D B ""* " * $"&" * 2 D ) ""* 2 &**(*2"*$"&" D*2"22"*&* 2"*D & 4""*D 2 * & * / * *, ** 4 *&/2 (D 2 * 2!"* *&D * / 4"" 4* """ "", $"*&&P &/2(2*2/&2""* 24 * &" "* * " /*2*4*""""" "" 5 """ ""!2/"D" 2/D " & 2* 2!28 / """ *2* (" $"& &" * / /" *" * "" "" 6<* (" "" ""D /""" -2 *&!""D ( 4 *"/ 2*""2& -*!D*!*""2""D!"* 2 2*!" *& * / """* % 2"*D & * / "("*& ( D 2!2"** 4""!"" % D D 2!2" /"*D 2"*!""***&&P 62!%2 *,""<" A65% """D 3 5/ -**""*65%<** 65% * 2 M *!28N 26

27 2,( 65%D M!" D 2 N2*222& 62!%2 *,""D / *;," :& & "" *& 2** """ 65%&$"!""!28 * 2 / " /*D $$ " 2*""M"""N65%/"*M:&" """ N 2 " "", D & * 2* 2 *D 65% *"" "*22!28/"*"" 65%!28(& " 4D 65%< *& """D 65% /"*!" 4 8* B **D 2 /!""* & * * $"&" ( """"**&P!"$"D ""*' 2 2&4D B ""* 2 < 3"**D $" *""D'+ <*)'+'<4"""!" " & D ""* ) 2 2 &4D B ""* ' 2 < D * "" " **D""D'+ **D : 2 "* 2 &*'+ 2"* D * &* D """ &* 2"* ""* +) $*"D B ""* D2!"*""$*4*!"*D"**D &*'+&*B+24 1* 2 * /"" *"" * 2!"D ""* 6> D ) ; "* +' 6> 2 3" **D*2!*4*!"*D&*B)<* &*'< 1* * * "*""*D ""* 2 2* ""D )"";"*BB+B4""" ( **D *" / "" """ * & " D 2 "* *"" "" *" / """ A(" ""*$ *2D 2!*"/ 2* *2A *2"("""*" ""$** 27

28 ++B""* D ""*+2""2""A 5"" ) :& " < 5 <"!2/ D ""*''2*2D ):&"* +2*24"""!"# $"&"D2*$"&"(2 B ""*!" $"*D ** """* * & ) ""*D 2 &** (D *! 42* 42 $"&" & ""=P ) "" $"* &4 * "" 4 "" "* D ""D &* ' &* 2"* *&*D"""&*2"*&"" %"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D * &* D*""*&*+2"* $* * (**D $* 4"" * B "" ( ""* *""D ) "" 4* 4* * =D B "" * $* * &* D 4"" * &* 2"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D ""D &* &*2"* (2 ( *D ) "" *2& "*D $**"** %"* * B""(""**""& )""4(4* (**2&*""";"* D/"*$"&"**""( *&D*2*6<** *2"*$*($** $% &' 62!%2 *,""D "" 2"* M!" 2 N!2"!"*D6*42"*/"!28* *2"D ; 5! %!28*D 2 ""D 4*&D 2D " 2("D(( & 2 *2"" " * ( * 3(D65% /"* &"!" 2 *2"!28 """ & "*""!28 2 "* *$ """ &* 65%!28 "*&&P 28

29 %" ) $ D 65% /"* +B *!28!"* " * * 2 "" B *!28 2! B 6>* A B 2;6> +B *!28 4 %" ) $ * B 6> $(!""/&42"&*+24 62! B * 2 '' ** 2 2 *D )2; 5!282* * % ; 5!28!"* 2" 2!24*!"&*BD2!!284*!" &* ''<*"% "("!28/& 4 2" &*<* 65%< ""!28 """ 4 *D & <* 2"" * =D * *""! &* ' D ; 5!28**""!&*)'<*" B 3" ) $ * *!28!"*D 65%< B+B! ' $D + ' *! +!2 2D!$D '(D & &!28 " * * 728 *" (**D 65% /"*!28 *""* *D """ * 2 4!28 " * "*" B**D(/6> A 2; 6>** B) 2 &4 2 B * :& "& 65%< *& 2 **,*& ** :& "&"" &* <" 3 <*D "***" ( 2"* &* 22 4* "" 2 * 2 D 2 &* ""* ( *"" "*" ) "" 4*!" $"D/* 2 * $* ** D ** *"" * ) "" ; "* 2 & * """D & * * & *"**($***2*D& (* 6<** $ & $! /"** * 2" 2** 6 "* * 2D 2/ " " & "*""* * 4"4 * 2 "*!" " &K!" $" 2"* "*""* $* * 2 2* "*" =D * ** &* B'B 2 2D(" B** 3 17 Aralık 28 tarihi itibariyle toplam konut sayısı adettir Bakınız Ek:2 29

30 &* BB< * " " 2D ) "" ""*&*B<*24"(2 *"""*"&P 6! /"* "*""*D 2 * 2 ""/ "*"("""! "" 4""* "* 3"(D *&/2 ( 2(* * /& * * &"/* 2 * """ $$" 2 """," 2 * * 4 ("* 2* 2*D " * */* 2 * 4* "*""*&*("!6>24"* A(" /"* $4 * 6> $ "" "", *D 4 / "! "" "* D ( 2 & 2"* / $$" 4""*(** 2"""*24""" 62! %2 * 2 2 D *!28 $"& 2 &"" ""D 65%< 2"! *$ 8"/ 2" "D 2""""65%<$!2*!" " 2* &" 8"D * $"& """** *&/&"*2 2 2* **, * *( 2 **D & " & 2/ " 4* 4* 6 "* *! 42 " & *";22* (D " & ( &* / / 4""* 2 "" 3" &*//" D&4"" (2" B ) ""**,*D """* / 3G- ( "* 2 * "" 2* 2 2 4""" 2 &* ) ""; "2"*($(""$"&* ( *&*,*D(2""""D 3G- ( */ 4"* (** """ 2(" $* $( 4* *&2*("$** * "" 2"" /"* (& *" /*2!28D*"*&" """ 2 " "" 9"! 2 2 & /"* (** 2 4"" **D * 2!28 "(2""""4&(", *D!28 5 < 4""* (** / 2 2 4""D$*4""**2(" 5 < 4""* 2" D $"!"" " 65%!28 /" 4 * 4* ;22 $"& * /""""**$"!""2* 65%!28 /"D ( 2 & 2"* (** 3

31 2 "(" $ ** H&D (& *" ""2*"/"**D/" """"4*2&(!28"" &2"(":"!""" ; 5!28* ( 2D 65% /"* *!28/2""24(" $% &)*+ ",-/ 2"* "" )** B) 2 B)B ** 65%< * $"* *",* D 65% 2 ""D 2 "*!" 2 *2"!28!"* 2 ("" """! 42!28* 65%D-; -* /"* * *&** " D M:& " """N & 4 2 ""D 2 "* M " " """N 4*! M $$*N /22 "" H&D """" "" M " " """N 65% /"*!"*", D """ *!28 " ""!2" ""$("!"*""4""*" 65%< /!"" " 2* "D * 2 4"(!2 D 65% 4""* ( 2" *** * 1 " $( *2"" 65% /"* " """D 2" / 4 * & 4* ** & 2 2( 1!""* & ""D 65%< % - %22%!"*""*""""&"!28" ""!2" *$ *D $("* ///" *!*&"/*" 31

32 3-7DM65 &7*ND; )D$!?KKTTT!*2 3-7DM7*;*D=ND$!?KKTTT!*2 3 U=D *D 6<* %2 2 ;22,2"D 3 226&D 76"D++ ""72" 'D- B ' 76"D ) "" ""72" B H%%3 3DU"DM ""5 "?C&NDV )D 5 ;#:& )D$!?KKTTT!(2K3" ) #,VD 3$D!2%2%*6<*9"D6C-&," 9&"6&D3D + 5 B$!?KKTTT2*2+ :&-""D B ""%#!2D32 ) -,""D - "",44 -,""D - ; -* 1 #!2" BD $!?KKTTT2 7#UC; W 36;#:5 9; C5 5 7;#Q3-7D M6 7* ;22&*;ND$!?KKTTT!*2 7"%D3",D$!?KKTTT!2 6! %*2 -*D B "" * 1 #!2D $!?KKTTT2 ' 6! %*2 -*D M (" ""ND $!?KKTTT2 B 62!%2*,""/"D$!?KKTTT22 ) + 6,,D6(%*%22*#!2 6C-&,"D,(""GD$!?KKTTT(2 6C-&,"DH*D$!?KKTTT(2 6C-&,"D9" ""72&2#!2D$!?KKTTT(2 6C -&,"D H& *""* *"" %*,2(D $!?KKTTT(2 6%D!"&D:, '6%D/ 4:"D:, B 6%D:$"(3""D:, ) 6%D,-;*D:, + 6 %D%" D:, 32

33 -*8(,!#/#12),4!,4!/,- H* &* /2 2"D /& 2"" D / "" 2" * & 2!" "" * """/"*D * &*, D 2"*"P 6 /#4/ ),4!,4!/,-, *D 2 $ 2 D 2"**4&** 2 /* * / D 2 $$ 2*D!" 22!/M**!N2*!*"%""" 2 4 2" *D " / " """*", *D 42 2 $ 2*"1$("D*/*D*4*" * ( * * *D * $$* 24"*": * " * ( * 2*D " * * " 2*"* *! $! *2/"4** %2 $$D * " *"" &*"""22!28*""" """! 2! D 4 " $!* %2D(!2("""2!" 22!/ ($ *, * " /"D * 2! * * *" 4""* 8"D ( $$ " ***D * ( 2 2 *$* 2"*"%22!/ *& * * "!"22!/!28*2** $! * 2 22!/* *$ &*" %22!/* * 2 B " "* 2" D 42 & $ /*2& * 42*$ &D $ &" ""& 2*", * 2 D 2 22!/ (D 22!/ 2 "* (* **D & 2 " " *"%22!/ D 4 "*&*2"*22"$/"* 2D*"D8*H&+)< "* 2! 2 "* 22!/ 4 2 " 22!//"*22!&* <(""" %2$$!"22!/22*"2 * 4 ** D 2"* & 2"" * *, D * " " 2" 2 * (2* 2 24*" $ 42 4 * /"* * (2*D *( *& ** 31 Bu bölümün hazırlanmasında, Toplu Konut daresi internet sayfası, ve internet sayfalarında yer alan not ve istatistiklerden yararlanılmıtır 33

34 D"&*4* "*""""* * ** 2 4" * ****:&&""*&" $*(2*2"&*<* 2 /" "*""* * 2 ""& $ 4"*", *D (2*"D 4!"!"" $& & 4D * ** & " $ (2* 2" 4" "" 2"" 2 "*D * 62!%2 * /"* & 2 ( 2!&"D &* $"!"" & 2* 2!28 (2* 4 *!28"""?6!4/ ),4!,4!/,- / ""D &* 2/ " ** *" ""D (!"D" 2$4;," 62! %2 * "D ( " 2 *D 2 " *" *""" 2! 2! D "" 2"" -2 " 2 / "D!"***%/ "" ( 2"* /"" * "" 2"*D 62! %2 * *!"*"""D *&/2 *! 4" "/* 2 *D "" 2"" 2 *& /**$/&""&"" $%%$/"4,- + < +) "" * 2**D,"*"",""D (2* * * D 22!/ * * D 2 " * * 2 $! 2* 4"!"*",**D 2 5 * *"% A5 3% 2 " *" *""D 2 * 2! 2 " 2 4 * 2 "D 4 2/"" * &"!" 22!/ " "*" &* 2 "" 4* *" """ 2/"* " 2"" 2* *"" *" ;%*,"+ '""* 2/ "" 2!" / * $! 4" & *D */& ** 2 $ 2" 4"""",D +)B ""* 2 2 ** *"" /2"" ;,"* 2!"D, ++<" "" "*!2 2 * 2/ 2 """ 4* """ 3D,$4$D; %2 * 4,D * """/ 2" J & * 6& $* 6C V," **!""",/"*2!2!282***""/2 62!%2*** 32 Kaynak:GÜRBÜZ, Ayhan, potekli Konut Kredileri ve Türkiye de Uygulaması, TCMB Uzmanlık Tezi, Ankara, Kaynak: GÜRBÜZ, Ayhan, age sh

35 % / "* / ( " /* 2 * 4 " +B+ "" * D *(;,"D G"/," H,"< 2 * 4 """%""/ 4* +)<*D (& & * 2 * " 2*""*D " 42 * / * ++<" "* ( ** &2 *" (" / D 2 */& * /&* 2" 2 * "*" 3"(D 65% /"*!2 * ( (""" *""" " 65% "*""** * "* * *" "*" %/ 2** *"D +) ""* +) "" 62!%2%< 4""" 2"* 62!%2 *< A65% " """%2!" """D " 42 ** 22*(" *(* H& (" 22!/ (""" 2 """ * * * (*"" $*/ %2 4 / (" M62! %2 12 A6%1N 6%1< "D $D "D *"" $* " & /2 * 2 ++ ""*D6%1%5 ""**"62!%2*,""< ""++""*62!%212R,4!""" /2 "" &"D 65%< 2! 4* &"" 62!%212D ' $')""%**"""" 62! %2 *D **D &*!2 * "( $ 62!%2 12 *D +)< 2"*2 22!/ (""" 2 4* ""D " &* 2 " "" %* D 62! %2 12R * *"" D &* 2!2"" "* 2 62! %2 *,""D * " & 2 *D & 22!/ (""" 2 " / * "" 65% /"* **D * K* 2" &* <*&* "",/2**$ 42 2 * 24 /* %" *D 2 ** 42 * * * 2 )+ 22%-* B 5 3% ) 6;," + ++ '62!%2*,"" %22!/%2!"("" +B ',*%* )) 1*%2%* + J$3%* BB *3"&*%2 %?3 U=D *D6<*%22;22,2"D3226&D #,VD3$D!2%2%*6<*9"D6C-,9&"6&D 34 Kaynak:TOK 35 Kaynak:TOK 35

36 *< 2 2"" 4&* *$ 2 ""*!" *&D 65%< 2" """" 3 5/ -* *""D 65%< **D "(!" *& 65%D:&< & " 2*,-,"/,2"*&2*$! 265%<DD/""4*D ""2"* * 2!28 2* "" &""* ' 6( "/* 2 * *""/&* ""*(D( &*(***& J & 2"* " *!"*"""D /2 /& 2"**"*"/*2** ("" ""**"""*D/& * * * 2 " & &"/* 2 * ""*$"&""4*2!" 4"* 4 ++ ""* "" 5 "" "" *D 2/ " " &!"" "" "" 2""D 2 "* 2* 2! & A 2D ( & "" *"""""*2*2&" * (& "D (" 4* """ ++B ""* -%,< "" 5 "" D " ) "" 2"* < D "** 2*22!2/** + 2 *2 (" ""(" /2" 5 $ * *""!2&2 2(("!"&* B &* $"/ "" 2 * 2 / *" 22*! 2 " "" "" (* 2 /" 42 * *2* / 2 **"" *D "" 2!"("" * "(" 24" 2 D 2 "* /& /2 2"D 2 / $&""! " 2 * *2 * ""%/ 2 4 ( 2!* *&* $ (D 2 * * *(/"* 2 6<** "! 4""" B """ 4* M-2 N *&!""D 2 /" *"" 2 3(D B "" ( ""* 3,<* " 2 ** / & * ""D&*2&"" 36 TOK uygulamaları 4 bölümde detaylı olarak incelenmitir 37 Kaynak:GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, Gayrimenkul Zirvesi -8, Haziran 28, 36

37 -$8G!!/3(3!G /=$%%H8$%%L6 G M#/! %2 B) B)B ** ""D + **"**" 54 'B+B 3 2 B+B (2* ' ) 3/%2" )) 6"728%!"*%2 B %* %; 5 9" B 6>* ' 6>$* >D32 + '*!22 + %!$ 6(-& ' : ' B+B!=Q6 B "5(" B ) C ' + 72 ) ; + ;& -& +,/( ""-A%G$ $!""" :*H* ) 65%/"** :"7""728 ((H* ' %?65%DB3" )6$1H&** AS728*"*/""&($!"" 37

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

Koç Holding 13 Mayıs 2014

Koç Holding 13 Mayıs 2014 Koç Holding 13 Mayıs 2014 2014 1.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 07.04.10 09.07.10 10.10.10 11.01.11 14.04.11 16.07.11 17.10.11 18.01.12 20.04.12 22.07.12 23.10.12

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 21 Nisan 2014 1 Nis 13 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Eki 13 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Mart-Nisan döneminde 61,000

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

KAYAŞEHİR 18. BÖLGE 1. ETAP KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 18. BÖLGE 1. ETAP KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER GRUBU KAT 1 342362 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201534236200880T4006 880 3 B1 ZEMİN 1 1+1 66,82 55,7 GD 154.447 15 23.167 96 1.368 20 30.889 108 1.144 25 38.612 120 965 40 61.779 120 772 2 342362 1

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 27 Ekim 20 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde düşen petrol fiyatlarının makro dengelere olumlu etkisi ve global hisse piyasalarında olumlu seyir paralelinde tepki yükselişi

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R I E O Ij Jf N I E Ij O -YR EK O WO NI O L E RI KO L ATINU APE ER E A I f L Aij? Jh M, g j O P g i i d F jh A d-- i, j i g -YR O d i i I i h g g N Dfd O P fi h E J fi dij Jf N I E Ij O Ei, Jhf, i O, Ei f,

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI 17 MART 2014

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI 17 MART 2014 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI 17 MART 2014 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI Sayı: 63 YÖNETİCİ ÖZETİ Şubat ayında 2007 Haziran=100 temel

Detaylı

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL)

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL) AYGAZ Aygaz 1Ç09 1Ç08 YoY 4Ç08 ÇoÇ 2008 2007 YoY Satı Gelirleri 811 893-9,1% 879-7,7% 3.579 3.190 12,2% Brüt Kar 167 100 67,0% 128 30,3% 476 406 17,4% VAFOK 142 70 102,2% 83 71,6% 336 258 30,4% Net Kar

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 05 Mayıs 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 05 Mayıs 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 05 Mayıs 2014 1 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Eki 13 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde son bir ay boyunca 71,000-74,000

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI 21 EKİM 2013

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI 21 EKİM 2013 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI 21 EKİM 2013 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI Sayı: 58 YÖNETİCİ ÖZETİ Eylül ayında 2007 Haziran=100 temel

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri

Detaylı

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2014 KASIM AYI SONUÇLARI. Sayı: 48

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2014 KASIM AYI SONUÇLARI. Sayı: 48 REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2014 KASIM AYI SONUÇLARI Sayı: 48 YÖNETİCİ ÖZETİ Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Kasım ayında

Detaylı

Fon Bülteni Haziran Önce Sen

Fon Bülteni Haziran Önce Sen Fon Bülteni Haziran 217 Önce Sen Fon Bülteni Haziran 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/5/216-31/5/217 Yüksek Getiri! 6 5 4 3 25 2 15 1 5 29,17 25,39 19,7 17,85 14,98

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 ARALIK AYI SONUÇLARI. Sayı: 37

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 ARALIK AYI SONUÇLARI. Sayı: 37 REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 ARALIK AYI SONUÇLARI Sayı: 37 YÖNETİCİ ÖZETİ Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Aralık ayında

Detaylı

!" #$ %&'() * +,-".%/01%, 2 ""'$ 3445

! #$ %&'() * +,-.%/01%, 2 '$ 3445 !" $%'()*+,-".%/01%,2 ""'$3445 6 89!"!!$ % % "!'() " * +,' - $ * ' -. /0,123 /4 51/4 1 1, )3 16 7' 8' 19 5 ' /3 8' - +2 89 : / -!!$ "!'() 9 -!!$ "!'() 89:6 ;<

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/03/01 Tahsili gecikmi alacak oluumu ubat ayında hızlandı TL cinsi iletme kredileri büyümeyi saladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

! "# $! % " $ " '$ &" $ %$ $ $" ((( ( &" $ )" * +( % ", $ - (.$ # $ $ %$ $ &" $ $ " ( " % 0$" # "$ %

! # $! % $ '$ & $ %$ $ $ ((( ( & $ ) * +( % , $ - (.$ # $ $ %$ $ & $ $ ( % 0$ # $ % ! #! & ' & ((( ( & ) * + +(, - (. # + & ( /(( 0 #!1 ((, 2 3 ( '0 0 04!.! 567( + 8 ( -4(-* 0 ( *(+( /(+*! (# 0# & 9* & &,! 1 2 (.#:4 8(, //'(( 4(, 0*02( ) * ( '+! *! ((, +( ; ### ; ; ( #, (( < 9 9 ( 8 /

Detaylı

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI. Sayı: 34

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI. Sayı: 34 REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2013 EYLÜL AYI SONUÇLARI Sayı: 34 YÖNETİCİ ÖZETİ Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Eylül ayında

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 KASIM AYI SONUÇLARI 16 ARALIK 2013

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 KASIM AYI SONUÇLARI 16 ARALIK 2013 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 KASIM AYI SONUÇLARI 16 ARALIK 2013 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2013 KASIM AYI SONUÇLARI Sayı: 60 YÖNETİCİ ÖZETİ Kasım ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII 1. GİRİŞ...1 I. Kavram ve Terim...1

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Serkut İSAFÇA. Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü. Çerkezköy - 22.Şubat.2013

Serkut İSAFÇA. Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü. Çerkezköy - 22.Şubat.2013 Serkut İSAFÇA Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü Çerkezköy - 22.Şubat.2013 DenizBank hakkında... * Eylül 2012 verileri 52,4 Milyar TL Aktif Büyüklük 36,5 Milyar TL Kredi Büyüklüğü

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 11 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 60,000 seviyelerinden 85,000 seviyelerine kadar süren rallinin ardından enflasyonda düşüş beklentilerinin azalması,

Detaylı

Sıra Tapu Devir Tapu Devir Harç Oranı Tapu Devir İlçe Ada Parsel Blok Kapı Tarihi Bedeli (Binde) Harcı

Sıra Tapu Devir Tapu Devir Harç Oranı Tapu Devir İlçe Ada Parsel Blok Kapı Tarihi Bedeli (Binde) Harcı Sıra Tapu Devir Tapu Devir Harç Oranı Tapu Devir İlçe Ada Parsel Blok Kapı No Tarihi Bedeli (Binde) Harcı 1 ATAŞEHİR 3352 4 C1 20 30.12.2005 25.000,00 15 375,00 2 ATAŞEHİR 3352 4 D1 14 30.12.2005 27.000,00

Detaylı

GYODER Gösterge. Türkiye Gayrimenkul Sektörü 1. ve 2. Çeyrek Raporu. Sayı: 1

GYODER Gösterge. Türkiye Gayrimenkul Sektörü 1. ve 2. Çeyrek Raporu. Sayı: 1 GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 1. ve 2. Çeyrek Raporu Sayı: 1 GYODER Gösterge, Türkiye Gayrimenkul Sektörü 1. ve 2. Çeyrek Raporu Sayı: 1 Yayın koordinasyonu: GYODER Araştırma ve Rapor Üretimi

Detaylı

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi Sayı:48 Sayı:48 "!# $&%"')("( www.ette.gen.tr Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini, kartla yapılan tüketimi baz alarak

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

BANKALAR VE BIST100 RAPORU

BANKALAR VE BIST100 RAPORU BANKALAR VE BIST100 RAPORU Bu analizimizin çıkış noktası, ABD Doları ($) bazında hisse senetleri ve özellikle bankaların ucuzladığı yorumlarının son dönemde sıklıkla dile getirilmesi oldu. Bizde bu yorumlardan

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EKİM AYI SONUÇLARI 18 KASIM 2013

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EKİM AYI SONUÇLARI 18 KASIM 2013 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 EKİM AYI SONUÇLARI 18 KASIM 2013 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2013 EKİM AYI SONUÇLARI Sayı: 59 YÖNETİCİ ÖZETİ Ekim ayında 2007 Haziran=100 temel

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Aralık Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 NİSAN AYI SONUÇLARI 16 MAYIS 2014

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 NİSAN AYI SONUÇLARI 16 MAYIS 2014 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 NİSAN AYI SONUÇLARI 16 MAYIS 2014 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2014 NİSAN AYI SONUÇLARI Sayı: 65 YÖNETİCİ ÖZETİ Nisan ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2017

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Nisan Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 MAYIS AYI SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2013

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 MAYIS AYI SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2013 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 MAYIS AYI SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2013 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2013 MAYIS AYI SONUÇLARI Sayı: 54 YÖNETİCİ ÖZETİ Mayıs ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012 REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012 REIDIN.com EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2012 OCAK AYI SONUÇLARI Sayı: 38 YÖNETİCİ ÖZETİ Ocak ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2012

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2012 REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2012 REIDIN.com EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2012 EKİM AYI SONUÇLARI Sayı: 47 YÖNETİCİ ÖZETİ Ekim ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, 1 / 19 15 Nisan 2016 Değerli Okuyucularımız, Borsa Trendleri Raporu nun Ocak-Mart 2016 dönemini kapsayan 16. sayısı ile karşınızdayız. Raporumuz halka arzlar, endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 EKİM AYI SONUÇLARI 17 KASIM 2014

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 EKİM AYI SONUÇLARI 17 KASIM 2014 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 EKİM AYI SONUÇLARI 17 KASIM 2014 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2014 EKİM AYI SONUÇLARI Sayı: 71 YÖNETİCİ ÖZETİ Ekim ayında 2007 Haziran=100 temel

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Fon Performans Bülteni Mart Önce Sen

Fon Performans Bülteni Mart Önce Sen Fon Performans Bülteni Mart 216 Önce Sen FON Performans Bülteni Mart 216 ING Portföy den Piyasalara Bakış Hisse Senetleri Piyası Şubat ayında Türkiye hisse piyasalarını değerlendirdiğimizde, çok dalgalı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/7/216-31/7/217 Yüksek Getiri! % 6 5 4 3 25 2 15 1 5 42,13 45,44 25,81 23,94

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - MAYIS 2016

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - MAYIS 2016 2016-05-02 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 04:00 Çin Nisan CFLP İmalat Sektörü PMI 50,2 04:00 Çin Nisan CFLP Hizmet Sektörü PMI 53,8 04:45 Çin Nisan Caixin İmalat Sektörü PMI 49,7 05:00 Japonya

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2013

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2013 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2013 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2013 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2013 NİSAN AYI SONUÇLARI Sayı: 53 YÖNETİCİ ÖZETİ Nisan ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 256 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları, 25 Mayıs - 12 Haziran

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı