3# ;%>;#" name="description"> 3# ;%>;#"> 3# 0 ;%>;# B">

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B"
3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 ! "#$%%&

2 ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# @ ) B 2

3 ( AC1D-26> 62? % """A &* + $*"AF D,% "1A-22 *""%*%G*""" (""" ""5 "" 3/!"3"*3"-&A3* 62!%212%H*A-;6> 62!%2*-A-26> 62!%2*,*&*:&36"& 65%%2728(62 62!%2*%2"" """ ) :<5 "A &* 6!:4"A-26> %2"A"" % """" :<5 "A &* ) :D% """,A++)1D &* ) &* 61;4%;*A &* ""*""" ""*""" 1*%2%*A-26> %* :62!,(""%*5 "A &* 3G-? D-&I""";* 3G-#C2;* ' B B ' B ' ' B B 3

4 *+,, - * :"&" / ""D * 4 """D ( 2" $("D *! D!"* " *D * $(" 22*2!*"*2*" H&D"*$"&"4""&2!"" "" * 2 *"""*2&D&2$"&"(2*24"" 4 2!2" " 2 2 4& " ""!" 22!/D 2 %"D 5 3%;,"2 " $4 & "" +) ""* 62! %2 12 A6%1 " 2 /"* " 2D ( 6%1< / "* & 2 "* * & 4* $"& ;/2"*22"" * 2 *D * & & ""D $ 22*""" +++-*!D2"2**2! 2"*D!" *D 4 *& 2" 4* " 2 ** * *" """ ++ ""* "" 5 """ " ""D ""* 62! 2 12 / *"* 62! %2 * *!"*"""D ""* (" "" *&!"" B""**-21*& & 2"*D /2 /& 2"* D " * 2 "" / " 22* $"&" ( "*, **D 2 2 & * $"&" ( ( %2 ""D 2/ "D ( " & "$"&""%2*(*D & 62!%2 * "" " 2 ** "22"",4"*D22&2"**& ( 22 ( / &* 2""" 2 (( H&D * (* 2 62!%2 *!28 2* 4""(" 1 Bu çalımadaki deerlendirmeler yazarına ait olup, TCMerkez Bankası nın görülerini yansıtmaz 4

5 $+ (,!#/#12/, #,/,!/3145/- ""* ( D J & *"* (** * ( %& 2" 22!2 2(* /2 /& 2"* & " * 2 /"4*2,*D & ""**$* *2D*(6<&* 2 *** 2 * 2 2 *"" D & 3, <* """ 2 2D ID:*D# 3,< 2 2 3! ** 2 """ $"& &"", *D ( 44*D 2 "* *&4""(" 6 #12,!7,- 6<*D *D &!"" 2 *"!" 4"(!"$ &**D! 22"*"3(D*4! " & *"" 2* " *" 3"(D $ " & 2"&" * *! 2*" B ""*D!" $""*' 6> D!" " & ** 6>*, " :< 2"D ""D &* B ) &* ' 2 $!*" A/? B ""*D 6 *! * 2!" 6>D "* '+ 6>* 3" "D 2!! *'6>D"*6>!$("$*,#-*89:43//!,;, 7/,,<(=>6 Grafik: 2 -Tapu Harçları (Milyon TL) 18 ) 16 B ' ) ' )6!"#$"!"%& Tapu Harcı * 4 "( * D 6% /"* $&" 2"*" 2" * "" 2 (**D * 6>D * B 6> 2* *% 2 Toplam ilem hacmi; satı, baı, intikal, ipotek, ipotek terki ve dier ilemleri kapsamaktadır Satı tutarı ise, sadece gayrimenkul satılarını kapsamaktadır 3 Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, 27 Yılı dare Faaliyet Raporu 5

6 *K2""2*""44*D B""4 (,4,!7!7C,! ++' +) )' ++) B)) B B' BB + B6$A A B "" *D "" *K 2"" 2* "" 44* /""&( $*?69:4/39//!;,/,-!" $*!" "" &4D ++B "" 2"* & ""* * ++B ""*!" $* ) 2 2"D ""*' 2 L* ""* D & ' ""*!" $* " 2 " B""* 2 L""3(D B""**!"$""D )""** 6 "!"!" " & **D!" $" & &* 3(D *D ++B "" 2"* " &*(*$ 4 "" ++B ""* 2 2"&D ""*)2 L* ""* "!" " & D!"$"" D B ) ""** ** A/? * *D!" $** 2 * D " & "2"D**** *$** Grafik:3-Yapı Ruhsat ve Kullanım =, (Bin m2) (/6 ' ) ' ++) +++ ' B!"#$"!"%& 6 % A6%D ""* " (" ""/*"!" $" " & "" * ""/*" $&"" 2 4""" %" 4"!" $ (**D 2"* '""*$"&"(2** ""* 2 22$" '""*+ +2 L* ' "* /*" /& 2"* ' B ) "!"#$"!"%& 6

7 &"("2"222&2"$ "" B""*&*+2"**2 )""""**D *$ "" "*""*D ""*!" $"*""'D" B""*BBB)+< B ""* 2 $ " &"D ( " * A""" 2 D 2 "!" $" )""""** 3" & 2"!" " *D 2!!* ( "!"* * "" $"& " @,"?,/?,/ $%%$ '+ ')B ' ' B' B+ $%%H ) ' B )B ) )+ $%%D ' '+B +BB ) ))+ B $%%I '') ' ' ) +) B B+' '' $%%J ')B + +BB)' + + '' )' $%%K )'+' BBB)+ )+ ) +' ') "#8;+ $%%K ) + '++ ) )B +) )B $%%L ) BB) '' +)' %?6% 3?"",? &4A, %" 4"!" " & B ** "" " 2* *,D!"$"" ) "" ""* * *!" $" " & ****D 6<* $ "!" 2 2* @,"?,/?,/ $%%$ '+ B'B 'B +) ' )B $%%H ' +) +B ' B) B ) ' $%%D '++ ) 'B + ' 'B '' $%%I +)' +' ''' ' )) $%%J +)+ B B + '+ +) + ) )+) $%%K ' ')'+ ) ')+ + "#8;+ $%%K B B ' ) BB $%%L +' )+ BB ) ) %?6% 3?""? " 2 2 ""D "" 2* ""* * "*" ) "" 2 4* 2 & * 22* * """D &* ***2"""("$** 7

8 "6 #12!7,3!/- ;22* D * "" $(" 4""* & "*", *D *4""*22* ( 4 *( * M N * ""D **2" 2 MD /N M2 $!N * """ """ & """2!"2""" C/ * :< 2" ++) ""* &* ) D 2 ** ""* &* < * ;22*(/"*"2(*D* :< 2" B ""* &* )D ) "" *2& "* &* B 2 4,& D """" :< 2"** & ++) ""*&*+)22D ""*&*BB< D )""*2&"* &* ++< 4""" A/? # $"&" (**D 2 "* * ( *$ 2 B **D :<*""2&*')+24,** $"&"D**&*++D"""*&* 2 3(D ) "" *2& "* * """D 4 """*A/?' + B,#-I8 #12!7 3!/<(=>6 ++) % ' """ 2 "*D 62!%2 * 2!""* D "" """D (" """ "D (" $"&" 2(* & "" 2""" 2/"&""""$"&"(**( 3"(D /2 /& 2"* D ( " *""* & * /2 "D/* 2 ** $"&" " /" 2 * ( "* /D "!28 """ 4* M, 2 728N 4!" "" * (*""" * ( "D 2! """ 4* """"!", D & """* $"&" (* "" 6 "" * Grafik:6-GSYH, naat Katma Deeri ve Yatırımları Büyümesi (1998 Fiy%) +++ ' B : % 8

9 B** &* ))< ' "" ** / * 2(* /& 2"* D & /* 2 * 2 / 2& B ""* 22 * B "" 32 "* 3,<*/ & "D * / " 2 4"" H& ) "" 2 4*D 3,<* / & "" 4*D/*(**4*$!/ "& $,*D 2 /* B ""* ** ""D & ( &D 2/ " " "" &***(** 4* 2& (, *D " " K "" #12!73!/=2;G6 C =*6 +2(+ =$6 +C =*6 +2(+ =$6 +C+?+ ++=*6 +?++ +2(+ =$6 2(2!4, =$6 *&&L ) +) @B $%%% )B )+ ')+ B BB 'BB $%%* $%%$ + ) )' ') '' $%%H BB) BB )' B B $%%D ) ) )' +' $%%I + ) + ) B+ ) $%%J B )+ + BBB B) ' ')+ $%%K ) '' +') ' )+ ' $%%L8&(+ B'' )) +) $%%$C&L ) $%%KC%$ ) ++ )B )) ')+ %?6%*$!""& =56?2!"""D&""""!*" AC/ A ++)""/" G6 #124,:G!- $* ( "* * * * 4 * """ """ 2* * ****D $* ""*$* 2*" ++) ""*D * $* * 2! $* 4*!"* &* ' 2 4 * * D ""* $* "+)D2!$*4*!"&*+<* B**D $$" ( *!" * " $*"" 4**" $* """"* 2 *, *D $* "*"" $* """""*$ " 2("** ++) ""* $*"" "*"" $* 4*!" &* D! ""* &* ')+< *, **D 'B $* " """ * (" $** ( & $*"" "*"" $* 4*!" B ""* &* B** ' $* "" $* 9

10 D *$*""4*" " *"" $* 4*!" A62? "" 2"* * (""" $* "" *$ """ 2, *D 2 "* 228* 2* 2 #124,:G!=*IE B,,,6,,, C! *&&L BB+ B ' *&&& ) + ' '+ $%%% ) ) ' ' +)) $%%* ' ) ' $%%$ )+' +) + ')+ $%%H B +) +' ' '+ $%%D B+ + B B' $%%I ' B B $%%J ' 'B 'B B) $%%K:!,=*6 ) '' B) B) "#8(/2/+=$6 $%%K B+ +B B' B+ $%%L ' + B B) %?6%*$!""& A3=%""*"D$* A 6, /,(/,-, **D 6% /"* " M, - ;*N("""!**6%/"*$&"++O&"M, - ;*ND & 4* * 228* * "" 4 B ""* & * O &" M, - ;*N 2++O&" *D4&*+D&&*'+ 2!"D O&"*D""D&* &*B)B2 3"" * * *D * 4 & /"* &/"*"D*228** *"*" ""2"**&/2(!2D ""* * & 61;<* "" 2 "D ** B** &* B <, * "" 2 " D ** &* B** &* B 2 4 3" **D 4 * " &* )<*D &* + <D&*"&*' <*D&*B< )"" *2& "*D "!* $**/"* ""* & *2"" * & =D **61;<*2"&*+)D&&*''D &*'2"*"" 61; 2 * M4 N *D B**D 61; 4* &* " 2 "*D & ) "" 4* 4 ""*(** & 61; * D 4 ""* D 4*2&"*4"*" 4 Kaynak:TÜK, Bina naat Maliyet Endeksleri, Haber Bültenleri 1

11 ,#-K8, /,(G#4, =2;G7,,!6 + ) B ' ) ' 62!- 4 61; 6 #1241!/, 145/,- ++) +++ ' B =2;G7,,!6 ++) ' +3 61; 4% 6 %D ) "" 2* " *!"* MN4""" O&" D $*D 4"" D(2 ( *D *"" """*24""" ' ""* &* ) 2"* *D B "" ( ""* B "" * * " &* ) "" *2& "* *D 4 "" " * D * &* D *"" * &* + 2"* ) ""*!" """* & ( D *"" ** $ ""** (2 *D ' B ""* *! 3(D ) "" *2& "*D * (2 * """ * ** &* 2"*, *(2 "" 4 "" *2& "* &* )' D "" " ** &* '' 2 4 * (2 ** /""""D ) ""* * " /" """*!" " &*""**""** $**(**D$*4""* B"" ( ""* *""D ) "" 4* 4* * =D B "" * $* * &* D 4"" * &* 2"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D ""D&* &* 2"*$*"* )""* * **$ 4 D *"" * $* &* D 4"" * &* " *D B "" * &* +'D ) "" *2& "* &* *& 5 Kaynak:TÜK, Kısa Dönemli statistikleri naat Sektörü Göstergeleri, 29 Aralık 28 tarihli Haber Bülteni 11

12 B K G#4,=//#/G/! B$%%IN*%%6 BK )K C2,#-*%8, 4,:G!3" G#4,=//#/G/! B$%%IN*%%6 *$ "* 2 * ""*""" * * (**D * * 2 &* ( *"" "*" =D * ) "" 4( 4*D $*" B "" ( 4* *D ( D $& (2 ( "*"" * ( ""* " &D )""*(2""&"" )"";"*2& * ""D 2 & 2& * 2 &*"(" &*** ( */""(2*"("$** H+(,!#/#121/,#),4!!#/- 4 *"/""!" *** "D ( 44* * 2 "*D ("" / *"*"" * * 3(D 2/ "D " & " * 4 *$/& 2 "" 2"" * 4 *"/ " 2* *" 3"(D *" 24" 62!%2 */ 2" 2***& 2*", *D ("" / *"" * 6C -&," * * * *" / " 2* """ **!"(" 3"(D 2 "* 4" (&"** ("" 2 4 (" "" "" 2""!2/!""2*( ),!/M#/G,/ & 2"* 22 ** & 2(* /2 /& 2"* * $"&"*D / * """ 2 " / "* " *D * *(2,**D 2""""*"4 B K 'K BK $* )K,( 12

13 ( **$/& ($ *! 2 /"**D"""*(2 ""* " ( /* 2 *D & ""* $"&" " ( * ("" "" "*,D '""*44D( B""* /& 2" /"* *2 2" " """* D * ** &%* * "*""*D ""* 22*""D '""*+D )"";"*BB+B ' 5"*"*D ""*+,6><*D ' B )K+ ) ** 22* *! 2D /* 2/"*2!"*2*** 4*"& ""*D*2!*4*!"&*BBBD! )"";"*&*'<* :< 2"**$ "4 " ""* &* + 2!D $%%H $%%D $%%I $%%J $%%K $%%L (/2/ 1*%2%* ) B) %* ) '+ B+ )'+ I+D*$ L+*K$ *&+HDD H$+H$H DD+L%I I&+IKJ J&+JH$ &K+K&I *I%+$LI $$J+$J* $&K+%H& HL*+*&D K+KK L+HJ *$+LK *D+$& *I+%L *+*& *+DJ $+&L D+$J I+$I I+&& %*6!K : B+ ' +) ) ) /! )B)+ B) + ') BB+B 5%*A,6>A + + +B %?6C-,,(""G AH&1%"*$ A %2 * 2 " * D 6,, 6(%* %22*#!2<*"""%*"6C-,*/"*" ' ) ' Grafik:12-Kredilerin GSYH ve Toplam Bankacılık Kredilerine Oranı(%) ' B )K+ 1%2FK : 1%2FK6%* 6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birlii, Tüketici Kredileri Konsolide Raporu 13

14 ?6 #121/,# ),4!!#/ -( D *" / "" *" & * 6C -&," /"* " * * " ""!2&2!2" *" / """ 4""* "" 2*" H&D B ""* " M9" "" 72&2 #!2*ND *" 24" 2* & """ *",!2*D!"* /""*"24""(**"24*2* *" 3"(D!2* MD% 1N * *" B 3(D MN """ "*""*D**!"*""*D*( ""2""!2/"""*""" (**D *"/ ""*& """ * & " *"-( / " 2* 2 "* 2* * *" / ""!"*D (" ""* *& D*2* (" & * *" 24 "" *" 2 "*D "" *" / """ *2" ""D ) ""; " *2 "" * ("" $! 2* 2" *$ *" / 2 * (**D B ""* ) *2D ); "* + *2("**"/"**"""*" #121/,# $%%H $%%D $%%I $%%J $%%K $%%L (/2/ //##!7/ (""" ++) ) + + ' ' 2* "" ) ) ) '+ 9&G*",24%A= *+%%J *+HDJ *+&$* H+*DD H+$** ("""A ++) ) B ' 2* ""2A B +B )+ ) B 72/ """A ' B ))) B 9&G*", ' B' *L+$*$ $*+LL% %?6C-,H*9" ""72&2!2 A """2!"2""" A );"2D"4*$!"" A *"" ""5""*A 5$""*" 6C-&," /"*; B $* " M9" "" 72&2#!2N *" 24 ""D ** /&!"" 2* *, D B; "*' *2 2 &**"*""D );"*B'*2 B" 7 Gayrimenkul, Kiralama ve Faaliyetleri sektörü; gayrimenkul faaliyetleri, operatörsüz makine ve teçhizat ile kiisel ve ev eyalarının kiralanması (otomobil-deniz-hava taıtları, tarım-inaat-büro makine-bilgisayar vb), bilgisayar ile ilgili faaliyetler, aratırma ve gelitirme faaliyetleri, dier i faaliyetlerinden (hukuk-mali müavirlik-muhasebe-mimarlık-mühendislik, reklam hizmetler, soruturma-güvenlik faaliyetleri vb) alt gruplarından olumaktadır döneminde gayrimenkul sektörüne 11 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldıı belirtilmektedirkaynak: GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, 14

15 2 " * &* +< D &* B< */&* ); " *""* *"" * * *""" "** B "** ' 2 *2" *" 24 *!(" "*" *" 24 #122G 1! *8*$( *H8$D( $I8HJ( HK8J%( ; B B)B ) + + B ' + ; ) B ' ) )' B' ; B BB +B ' ') ) + B)' ; ) +++ '' B+ + )' BB %?6C-,D9" ""72&2H& *""**""%*,2( "6?"/(,!#/ (" ""D +' ""% 6!%< ** *D + 6& $* """,*&D & &"""*/4*(""* D ( * 4""" /" * *"(" 2 3 -$ /"* *&! * "D *& ("""*4"""" 6!%*2-*""D"*$ &*DB) )("+2 "*'B'*"&" ""!""" + ""!""&"&*)<D""D3D-DD 3*"D,&**"H&D3D-3*"*&" ""D (" ""* 4* 2 H* * D ) ; ** (" =! $ 6,,(4 3 +B' B' - +B +' ''+ ) B) B ++ 3*" ' '+) )B, ))B '' ' & ) ' ' B B +') +' F JK+**J DI+&D&+$ID KL+$*L %?6!%*2-* G6(,!#/!#/#/3/ 3, #;/, "" 5 "" A 5 D K *"!"4"""!("!2/* 5 <D & / "" """ 2*! "" 9 Kaynak:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, 1 Kaynak:TCMerkez Bankası Ödemeler Dengesi statistikleri, 11 Kaynak: GYO Dernei, 15

16 4"*" 5<"4""P!2""!D *"!28 ""!D!2/* * 5<P " * (" 2/D 2D &D " &D $D 2D (*!2D (! & " D!!" 4" ""!D 6 " ("! (* *K*& * $" 4" 3"(D 7% & " *" "* $4 * / * 2 5<D!2/(&4"4"""D!2/* ""K"&4"&*2!8*" 6<*""2""++""* )"":&" D $ 4" -%,<* 5 "" < A3&D 32D 3D ;D D =2D H&*(D 7D D!D G"/D Q D!" %2 3"(D D/ *D!2/ 2 $ & $&"""! 2 5 *$ *" A32D 3/D 3D,$"D*D;%2D:!"D*D%D-"D-D626%,,(D $ *2 2 2!!2/ * *2 (" #,145/ F,7 ++B )) ++) ) )B 'B B ) ) B+' B' 'B + ) ) ) B+ B' )B ' ) )+' ' B +B ' + ) '' B ) ) B B + B+ ) B ' + + ) +' +B + + ' ))' ' )+ B' +B+ ' B B) B ) ) B )K' + + ) +) ' %?7%D3",?72/*5" 7?72/*7285 " %,?72/*%,2434"?72/*6#!2D77"34"5 " ""2""D&$*D&D"&!28/ 2* 2 * *!28 /"" "" 2"" D!28 4 ($ * * 2* D 6<** (" ""("" 2 4* H&D " &2/"!28/("("""("/2" 5<*2*$*!2&2*""* ' 12 Kaynak:GYODER 13 Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Kaynak:SPK 15 GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, Gayrimenkul Zirvesi 8, GYODER Haziran 28, 16 Hollandalı Corio, Akmerkez in yüzde 469 unu; ABD li fon yöneticisi Rudolph Younes, hlas GYO nun yüzde 1335 ini; GE Capital Corporation, Garanti GYO nun yüzde 255 ini satın almıtır Ayrıca, yabancı 16

17 2 "* "* 4!"(" D * 5 < /"* 5 <* 4"*2/"/"*4 "&!28*,$""D3*2<4**4" "&D2*2&!*(*2 * -2*!* P $*D "" 22 D *4 $&D "!&"D $8 22 4""*"*" 3, #;/,=G6 #,!4G F// ' B 3*2 B) *&& *$I *I* %?3-7D65&7*D; ) 3" -& 7*( A3-7 /"*!"" 4" ) D B ""* 2!!* (2 *2 ("* 2*D 2!(2 " &*'<!*(D &* < 2*!*( 2* $ ** 7* (!&"" 2 & 6 * 2*!*!2D (" ( * ""! &* H&D 3, 3, * +)< 2"* 2*!* * 6<**2/ * "D 5 < 2 & /" " & $"&*""*" 3-7 D / 3G- "" ++ D "** *3G-*" B + B,#-*H8-!$B7;3 '/ (4G#4, - I" 'K BK )K )K+," -&," I"," 3-7D " &* 22 /! (" M7*;*N "*";* * D ' "" 5( "*' 23G-"D );"*&*' <" B+ <, **D 3G-<* "*!*( / * + ) B G#4/,=+2;G6 ' B )6 )K+ yatırımcı ve fonların GYO hisse senetlerinde aldıı pozisyonlar sonucu yabancı payı yüzde 3 seviyesine yükselmitir Kaynak: GÖKKAYA, Iık, age 17 Kaynak:Price Waterhouse Coopers&AMPD, Türk Perakende Sektörünün Deiimi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri, 18 Kaynak:Price Waterhouse Coopers&AMPD, age 17

18 &*D"**""!*(/"&*B+'2"*"2! 4* "**""!*(!" &* )B<*D &* )< ' );**D 3G- ""* "! 2D D & 4" ""* " 4 3(D D & 4" " (2 $!*""*D B ) ""* (** *"" * H &* ** / & * "*""*D 3G-< "" 2 "(" *D $* 2 3G-< *2"" " / * 5 <" 2& ( $ ** *& &* +B<* $"&" ( 2 2 ""D&*2(&$"&"2*2 2 """ +) ""* 2 4& 2 """ ("D * *""* & $! 62! %2 % 5 "" *,""B-+)< +)""62!%2%& 62!% !%2 *,""R" +) "" 62!%2% *"* +)""%<*"P &4*"$$"4"D 4 *""*D 62!%2 *R( "* &*D %2" /" 4 " ( * D 4**D$"!D %2"*4""*D H& "* ( *2" D '* $ 4 "D!28 $$ &!""""D B%*&! ++""** ""%:*%62!%2* %5""*"$ ""%:% +)"" "* & $ 2 7%< 65%,"" "" 3(D ++ ""* 62! %2 12<,4!" "" * 2!"" "** & * H D * / *"" 2 "" +)+ ""* ' * "D ++ ""* 12 4 *$ * * "" $"& &" 2(*D ""** :& $')"" 19 Bu bölüm, TOK internet sayfasında yer alan bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıtır 2 Kaynak:TOK, TOK Bakanı nın TBMM-KT Komisyonuna Sunuu, Mart 23 18

19 % *$ (,4!" " 62!%2 12* 5( $*42&/* 62! %2 *< * 2 **D 2 2"" 4& (** 2 65%< 2 ( 2"*/ " *& $4 *, 44*D 6& $ +'' "" %<!" *D 62!%2 * +) ""%< " ",*"P %2D 1* 2! 2 * D D (2* "" *D $ *2 2!!28 ** * **/& 2!D 4 *""**2* ("""!28 P 2D!"2*2""!!"D * "" 4"!28!!"D 2 / * * * * 2 2 *2""D!""D* 62!%2 * D) 3" $ B ""%*$*, D ' "" M3 5/ %N *" M3 *:"*%N 2*D 3 5/ -* *""" * 62!%2 *,""** M3 * :"*%N ("D " ""/ """ &&"""!P2DDD"&""" 4 & 2 * %* &"" 62!%2 *,"" /"* """" 3"(D *&* 65% 4 "(" D ' ""% ( ** *:& &65%<*&**""" 65%//" 4""* 2 ( ** M62!%2 *,""" D -,"*"" "" /," 2" "* :& & :& *" ( *( & 62!%2 *,"" *&2**N$ ""*"*"*&*""**D65%! 42 *&!""",*&D "D * (2* * (!28 2* 65%< """P $ "D* D $4 * 2"** 65% +)""*M62!%212A6%1ND62!%2*/ ""2%"*D6%1<""P4!2&**"!P$"2&$ 2 /2 D *"" 4""* " $4 2 "("" &* 19

20 "!2%*""2*"(!2"* (D & 4* 62! %2 12 "* 4!""$"/2*24"" 12""*""*2""4*""/2"$("*$"&" D 4* " $(" * /2 *"""" D*!D4""""("++ ""*2!/2&*)<$!2'*/24!"""" ++ ""* /2" 4!" "" "D /2 4 **D $("" 4* " * * 44*!(" 24 "" * 2, *& 44*D 62! %2 12<*,4!" """, D 62!%2 12 3" 6 G* *""!"* ++' ""*,"*$"/2!""*""" 4* * 2(* 62!%2 * "*(** "" & *"**D **! (" 4 *""/2"*""""""44*62!%212D :& $ (#/ G!/ (#8 +)B B + ) ' +)) ' )B '+ + B +)+ ) + B ') ++ ') )'+ B ' + )) ++ ) +'' B ' ' ++ )' )' 'BB B' B ' ++ )B )' )'' B) ) ++ )B + B') ++ BB+ ' ) ++' B+ )+ 'B ++ ') ++B ) B ') + '+ B) ++) '+' ' ++ +B' B' B) +B '+ B ' BBB '+ ') B 'B B+' B)'BB + '+ + 'D- B AS;6"**-:2*" 7 6"D 4*""/2"D 44* 62!%2 12 $("" * 44**& 24 $"** ""% * D ** 62! %2 12 "" -:< 2" 2 &*''*&* D& 4* &""! ** 2 &* B< A62? 62!%2 12 *""" 62! %2 * "" 4* &" 4* " *""$&*D62!%2*D" *D * **D/& * *"" 4"" $4"* 2*" 21 Kaynak:DPT, 1994 Yılı Programı 22 Yurtdıı çıkı harcından TOK ye aktarılan miktar; 25 yılında 795 milyon TL, 26 yılında 948 milyon TL ve 27 yılında 63 milyon TL dir 27 Mayıs ayında, yurtdıı çıkı harcı miktarı azaltılmıtır 2

21 %* 2 62!%2 *,"""D "" 2"* * $"* " 2*4 """*" * /"*D 42 $$ *" :& -"" /"* $&" M B "" % #!2N* D* '""*""""* A62?-(/D2"*""62!%2 *,""" D *D 24 ( * & "*" )** B) 2 $%%I $%%J 2;G7,,! =;1 B + + 1* ) ' =5 =5*"" =*1" B )' 3/62!" B B) 62!72""A% B 62!$** ' B %?:&-""D B ""%#!2D32 ) ""* 2 / 4 65%< * *& "" *D * M% - %22%N!"*""4"""**",* D * 22 2* 2 4" *& &* + B ""* 2 %22 % 3" $* 6,-- /"* *, % D M4 "D"!"4"*"""D"" $! &"" D $( (* 2* * "D "D * D D D $!D ///" 42 "" 4 4* $44""N % - %22 % D &!"* *A4!"**D&4!"***&( *( D 2 " $ *! """ 62! %2 *,"" *D % "*"" $ & 4 * "* "" 3(D%/ 4( ' ""* (D 3" $'""%62!%2*,"")3" $ B ""% *** 3 5/ -*D%- %22%!"*"" 4"""",(D 2 "* 2 * ""!*<$("!"*""* "6;,43;,/,,/!/##4(,!#//,,R(3,- "" 2"* 62!%2 *,""" / ""D *** & 2 65%D &*!""!28 / " " 23 Kaynak:Hazine Müstearlıı, 27 Yılı Kamu letmeleri Raporu, Austos Kaynak:Maliye Bakanlıı, 25 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi 21

22 22!28/4""",44*D/ *;," :& & 65%<* 2* *&!""" = $ K "",%%"D;,"3J< (""/*""* "" 2*/ * $($4/&"65%<**$ "" ',!*D;%2 ""5""A;%23JD 65%<** * 65% /"*** """",*& 2D) 3" $ B ""%D ' ""%(***:&&65%<*& ** """ 65%//" 4""* 2 ( ** M62!%2 *,""" D-,"*"" "" /," 2" "* :& & :& *" ( *( & 62!%2*,""*&2**N$, *&2(**& 2*&D6!"* 2 " """ 4 "" * * * 3G,/,# #G,G,/G/ /!! $ G $6 ),(=6 2#,(/, B B++ ' B ' B ' B B BB )B )B+ # ' B + ) ) B + +B + 4?/ ' + ) ) B B ),7// ' ' B +' B + B %?-;-*1#!2" -,"" - ; -* /!2" B **'""3*:"*%!"*65%< (/''26>**B)2 &42B *2 4 ** 6* * * $! 2 /" (**D!"*(! 2 */"* 2* "*" 65%<** " *D B * 2 /" **D:& & *&* 65%< "6>"*"*"""*" * (**D ' B ""* 3! $! 2* *, "*** ""D &* < 3D &* +< &* ++< * * *" 65%D <* 2 ;,"* ** **""**D:&**$""""" 25 TOK- 17 Aralık 28 tarihli faaliyet özetine göre, hasılat paylaım modeliyle yapılan 5422 konuttan elde edilecek 7 milyar TL gelirden 36 milyar TL nin tahsil edildii belirtilmektedir 26 Kaynak:Hazine Müsteatlıı, 27 Kamu letmeleri Raporu, Austos 28 22

23 62! %2 *,""D M!" 2 N!2"!"* 6 * 42 "* /"!28 * 65% /"*!28""*2!*"P *%29"D %222"728D (2*728D 3/%2728D 6"728D ' %728D B ; 5 728D ) 3!"22"728D + #22728D ! %2 * /"*!28 44*D 2 ""D 2D(D ( &D $D " 2(" &! 42 2*2"!28*4* B %" ) $* 65% /"*!28 * "!" $! "* 2* 2! 2 *, 2 D65%/"*+B*!28!"*"* *2""B * )!282! B6>* A B2;6>728/&42""!"$! D+B*!284$*B6>$(!""/& 4 2" &* &* ** /,( (4 ),;,#, +=>6 M#+ "! =Q6 / "! =Q6 *%29" ' +B )' ' )' %222"728 B ' ')+B ' + ') (2*728 ' + + B B 3/%2728 B ) BB' BB ' B 6"728 ' ) ) '+ ' %728 )) + + +B B ; 5728 B B' B' ' BB ) 3!"22"728 B + BB+ +B + #22728 ' ) ' -728 ' B ' + F &KI $D+KHJ H*I+KD$ I&+H *D+JIJ *%+%L% %?65%/"*!28*"/""&($!"" AS-26> 728!"*!"K* * 2 ""* "*""*D 2! B * 2 ''**22*2*A&*) +<D )< ; 5!28 A&* B< 2* 27 Bakınız Ek:2 28 Yeni projelerin devreye girmesi veya mevcut projelerin iptali nedeniyle, farklı tarihler itibariyle konut sayıları deiebilmektedir 17 Aralık 28 tarihi itibariyle toplam konut sayısı adetdirbakınız Ek:2 23

24 * 3(D 2!!28 (** ; 5!28 2*4 2* "*",!28 2! 2 ** 4*!" &* B D 2!!28 4*!" &* ''<*" A 6>% ; 5!28* 2/& 42"&*D22!28*2/&42" &* B <* /*D ; 5!28* &* **$("'6>2*" 65%!28!"*K**2&*'< 2B B*2D3D&**",4 2 2 * *""! &* ' A')B * 2D ; 5!28**""!&*)'<*"A'*2 65%< ""!28 """ 4 *D & <* 2"" * 4 *!* ' * 2 +'B ** A 3 =*$ 4! $%%L,:,,?,(/6 /,( (4 ),;,#, +=>6 M#+ "! =Q6 / "! =Q6 *%29" B +) ) B) B ) %222"728 ) BB)B ') (2*728 B B' B+ B' ' 3/%2728 B + )' ' 6"728 ' %728 ' B+ )) + ) +) B ; 5728 ')' B) +B) )) ) 3!"22"728 ) B + # F $%L *D+%*J **D+K$K I%+L K+*$% J+L&J %?65%/"*!28*"/""&($!"" AS-26> 65%<!28 2 "/""D 2 2!28 2*4 2* *, *D!28 2"" 4 D 2! 65%!28 4*!" &*B< A 6> *" 6 * &* + 2/& 4 2" 4 * &* )< *, *D &*** 4 * 65%!28 4 '+ 6> "* $(!"" * -( 2 & 2"*D ; 5!28 /""D / * 2 ""* "( 2D!28 "" (( D " &* 65%< 2 2!28/""* 2& ( 2 "* 2 &"* ""* 2 2/", &* ** 4 * H& 2 /"* D $"!""!28 /" ( /& *""""4*2&($** 65%D M!" 2 N!2" 44* 4!28!"*D 2""!28 2*2"!"""" * ( * -2* " 2D 65% 2" 4 24

25 *&""(&D2D"2("D(!22""*!28!"** 65%!28 *" (**D 2 *2"!"!28 *( 2* " 2" 4*""D "&* &" """" 65% /"*!""" 4*"" "*" 2 "*D 65%< """ """" * * H& $$:&***"" """!" " 2 2 /"*65%D2"*"""""""""" * "" H&D & & """" "" """ 65% /"*!"*" *D "" *!28 ""!2"* D ( 2 "" ** 4* "" 2!"*$** + 62!%2 ) 1 H& (**D B 3" ) $ **!28!"*D65%<B+B! ' $D + '*! +!2 2D!$D '(D &&!28 " * * 65%< * """ & "!28 "* " """ *" 65% /"*!28 *" (**P * " A-D 2 " ("A3*D!22A3/2D6"%,""" 2 A3 """" * " * G M#/! >D32 + '*!22 + %!$ 6(-& : ' B+B!AS ' "5(" B B C ' ) 72 ) + ; + ;& -& + ) AS728*"*/""&($!"",*D62!%2*,""M%- %22%N M% $ %N!"* *" 3"(D """ &" $(" 65% ("""!"*"" "" $("" " ""!2" *""* * "*" /D :& & 65%< *&**:& ""* &" D ( &" $ "* $ ""* $!" $4 * "*", "D 4 *"" $(" **!D///"*4""*2*""** 29 Kaynak:DPT, 28 Yılı Yatırım Programı Milli Eitim ve Salık Bakanlıı yatırım projeleri ve dipnotları incelendiinde bu durum açıkça görülmektedir 25

26 *(**D "" 2"* *!" * *"" $"&" ( * *, **D 2 2 2" ""D 4* *&/2 (D * " "D / 4" * / " 62! %2 * *!"*""" 2 / " 2 3(D B ""* " * $"&" * 2 D ) ""* 2 &**(*2"*$"&" D*2"22"*&* 2"*D & 4""*D 2 * & * / * *, ** 4 *&/2 (D 2 * 2!"* *&D * / 4"" 4* """ "", $"*&&P &/2(2*2/&2""* 24 * &" "* * " /*2*4*""""" "" 5 """ ""!2/"D" 2/D " & 2* 2!28 / """ *2* (" $"& &" * / /" *" * "" "" 6<* (" "" ""D /""" -2 *&!""D ( 4 *"/ 2*""2& -*!D*!*""2""D!"* 2 2*!" *& * / """* % 2"*D & * / "("*& ( D 2!2"** 4""!"" % D D 2!2" /"*D 2"*!""***&&P 62!%2 *,""<" A65% """D 3 5/ -**""*65%<** 65% * 2 M *!28N 26

27 2,( 65%D M!" D 2 N2*222& 62!%2 *,""D / *;," :& & "" *& 2** """ 65%&$"!""!28 * 2 / " /*D $$ " 2*""M"""N65%/"*M:&" """ N 2 " "", D & * 2* 2 *D 65% *"" "*22!28/"*"" 65%!28(& " 4D 65%< *& """D 65% /"*!" 4 8* B **D 2 /!""* & * * $"&" ( """"**&P!"$"D ""*' 2 2&4D B ""* 2 < 3"**D $" *""D'+ <*)'+'<4"""!" " & D ""* ) 2 2 &4D B ""* ' 2 < D * "" " **D""D'+ **D : 2 "* 2 &*'+ 2"* D * &* D """ &* 2"* ""* +) $*"D B ""* D2!"*""$*4*!"*D"**D &*'+&*B+24 1* 2 * /"" *"" * 2!"D ""* 6> D ) ; "* +' 6> 2 3" **D*2!*4*!"*D&*B)<* &*'< 1* * * "*""*D ""* 2 2* ""D )"";"*BB+B4""" ( **D *" / "" """ * & " D 2 "* *"" "" *" / """ A(" ""*$ *2D 2!*"/ 2* *2A *2"("""*" ""$** 27

28 ++B""* D ""*+2""2""A 5"" ) :& " < 5 <"!2/ D ""*''2*2D ):&"* +2*24"""!"# $"&"D2*$"&"(2 B ""*!" $"*D ** """* * & ) ""*D 2 &** (D *! 42* 42 $"&" & ""=P ) "" $"* &4 * "" 4 "" "* D ""D &* ' &* 2"* *&*D"""&*2"*&"" %"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D * &* D*""*&*+2"* $* * (**D $* 4"" * B "" ( ""* *""D ) "" 4* 4* * =D B "" * $* * &* D 4"" * &* 2"* D ) "" *2& "* *D 4 "" "* D ""D &* &*2"* (2 ( *D ) "" *2& "*D $**"** %"* * B""(""**""& )""4(4* (**2&*""";"* D/"*$"&"**""( *&D*2*6<** *2"*$*($** $% &' 62!%2 *,""D "" 2"* M!" 2 N!2"!"*D6*42"*/"!28* *2"D ; 5! %!28*D 2 ""D 4*&D 2D " 2("D(( & 2 *2"" " * ( * 3(D65% /"* &"!" 2 *2"!28 """ & "*""!28 2 "* *$ """ &* 65%!28 "*&&P 28

29 %" ) $ D 65% /"* +B *!28!"* " * * 2 "" B *!28 2! B 6>* A B 2;6> +B *!28 4 %" ) $ * B 6> $(!""/&42"&*+24 62! B * 2 '' ** 2 2 *D )2; 5!282* * % ; 5!28!"* 2" 2!24*!"&*BD2!!284*!" &* ''<*"% "("!28/& 4 2" &*<* 65%< ""!28 """ 4 *D & <* 2"" * =D * *""! &* ' D ; 5!28**""!&*)'<*" B 3" ) $ * *!28!"*D 65%< B+B! ' $D + ' *! +!2 2D!$D '(D & &!28 " * * 728 *" (**D 65% /"*!28 *""* *D """ * 2 4!28 " * "*" B**D(/6> A 2; 6>** B) 2 &4 2 B * :& "& 65%< *& 2 **,*& ** :& "&"" &* <" 3 <*D "***" ( 2"* &* 22 4* "" 2 * 2 D 2 &* ""* ( *"" "*" ) "" 4*!" $"D/* 2 * $* ** D ** *"" * ) "" ; "* 2 & * """D & * * & *"**($***2*D& (* 6<** $ & $! /"** * 2" 2** 6 "* * 2D 2/ " " & "*""* * 4"4 * 2 "*!" " &K!" $" 2"* "*""* $* * 2 2* "*" =D * ** &* B'B 2 2D(" B** 3 17 Aralık 28 tarihi itibariyle toplam konut sayısı adettir Bakınız Ek:2 29

30 &* BB< * " " 2D ) "" ""*&*B<*24"(2 *"""*"&P 6! /"* "*""*D 2 * 2 ""/ "*"("""! "" 4""* "* 3"(D *&/2 ( 2(* * /& * * &"/* 2 * """ $$" 2 """," 2 * * 4 ("* 2* 2*D " * */* 2 * 4* "*""*&*("!6>24"* A(" /"* $4 * 6> $ "" "", *D 4 / "! "" "* D ( 2 & 2"* / $$" 4""*(** 2"""*24""" 62! %2 * 2 2 D *!28 $"& 2 &"" ""D 65%< 2"! *$ 8"/ 2" "D 2""""65%<$!2*!" " 2* &" 8"D * $"& """** *&/&"*2 2 2* **, * *( 2 **D & " & 2/ " 4* 4* 6 "* *! 42 " & *";22* (D " & ( &* / / 4""* 2 "" 3" &*//" D&4"" (2" B ) ""**,*D """* / 3G- ( "* 2 * "" 2* 2 2 4""" 2 &* ) ""; "2"*($(""$"&* ( *&*,*D(2""""D 3G- ( */ 4"* (** """ 2(" $* $( 4* *&2*("$** * "" 2"" /"* (& *" /*2!28D*"*&" """ 2 " "" 9"! 2 2 & /"* (** 2 4"" **D * 2!28 "(2""""4&(", *D!28 5 < 4""* (** / 2 2 4""D$*4""**2(" 5 < 4""* 2" D $"!"" " 65%!28 /" 4 * 4* ;22 $"& * /""""**$"!""2* 65%!28 /"D ( 2 & 2"* (** 3

31 2 "(" $ ** H&D (& *" ""2*"/"**D/" """"4*2&(!28"" &2"(":"!""" ; 5!28* ( 2D 65% /"* *!28/2""24(" $% &)*+ ",-/ 2"* "" )** B) 2 B)B ** 65%< * $"* *",* D 65% 2 ""D 2 "*!" 2 *2"!28!"* 2 ("" """! 42!28* 65%D-; -* /"* * *&** " D M:& " """N & 4 2 ""D 2 "* M " " """N 4*! M $$*N /22 "" H&D """" "" M " " """N 65% /"*!"*", D """ *!28 " ""!2" ""$("!"*""4""*" 65%< /!"" " 2* "D * 2 4"(!2 D 65% 4""* ( 2" *** * 1 " $( *2"" 65% /"* " """D 2" / 4 * & 4* ** & 2 2( 1!""* & ""D 65%< % - %22%!"*""*""""&"!28" ""!2" *$ *D $("* ///" *!*&"/*" 31

32 3-7DM65 &7*ND; )D$!?KKTTT!*2 3-7DM7*;*D=ND$!?KKTTT!*2 3 U=D *D 6<* %2 2 ;22,2"D 3 226&D 76"D++ ""72" 'D- B ' 76"D ) "" ""72" B H%%3 3DU"DM ""5 "?C&NDV )D 5 ;#:& )D$!?KKTTT!(2K3" ) #,VD 3$D!2%2%*6<*9"D6C-&," 9&"6&D3D + 5 B$!?KKTTT2*2+ :&-""D B ""%#!2D32 ) -,""D - "",44 -,""D - ; -* 1 #!2" BD $!?KKTTT2 7#UC; W 36;#:5 9; C5 5 7;#Q3-7D M6 7* ;22&*;ND$!?KKTTT!*2 7"%D3",D$!?KKTTT!2 6! %*2 -*D B "" * 1 #!2D $!?KKTTT2 ' 6! %*2 -*D M (" ""ND $!?KKTTT2 B 62!%2*,""/"D$!?KKTTT22 ) + 6,,D6(%*%22*#!2 6C-&,"D,(""GD$!?KKTTT(2 6C-&,"DH*D$!?KKTTT(2 6C-&,"D9" ""72&2#!2D$!?KKTTT(2 6C -&,"D H& *""* *"" %*,2(D $!?KKTTT(2 6%D!"&D:, '6%D/ 4:"D:, B 6%D:$"(3""D:, ) 6%D,-;*D:, + 6 %D%" D:, 32

33 -*8(,!#/#12),4!,4!/,- H* &* /2 2"D /& 2"" D / "" 2" * & 2!" "" * """/"*D * &*, D 2"*"P 6 /#4/ ),4!,4!/,-, *D 2 $ 2 D 2"**4&** 2 /* * / D 2 $$ 2*D!" 22!/M**!N2*!*"%""" 2 4 2" *D " / " """*", *D 42 2 $ 2*"1$("D*/*D*4*" * ( * * *D * $$* 24"*": * " * ( * 2*D " * * " 2*"* *! $! *2/"4** %2 $$D * " *"" &*"""22!28*""" """! 2! D 4 " $!* %2D(!2("""2!" 22!/ ($ *, * " /"D * 2! * * *" 4""* 8"D ( $$ " ***D * ( 2 2 *$* 2"*"%22!/ *& * * "!"22!/!28*2** $! * 2 22!/* *$ &*" %22!/* * 2 B " "* 2" D 42 & $ /*2& * 42*$ &D $ &" ""& 2*", * 2 D 2 22!/ (D 22!/ 2 "* (* **D & 2 " " *"%22!/ D 4 "*&*2"*22"$/"* 2D*"D8*H&+)< "* 2! 2 "* 22!/ 4 2 " 22!//"*22!&* <(""" %2$$!"22!/22*"2 * 4 ** D 2"* & 2"" * *, D * " " 2" 2 * (2* 2 24*" $ 42 4 * /"* * (2*D *( *& ** 31 Bu bölümün hazırlanmasında, Toplu Konut daresi internet sayfası, ve internet sayfalarında yer alan not ve istatistiklerden yararlanılmıtır 33

34 D"&*4* "*""""* * ** 2 4" * ****:&&""*&" $*(2*2"&*<* 2 /" "*""* * 2 ""& $ 4"*", *D (2*"D 4!"!"" $& & 4D * ** & " $ (2* 2" 4" "" 2"" 2 "*D * 62!%2 * /"* & 2 ( 2!&"D &* $"!"" & 2* 2!28 (2* 4 *!28"""?6!4/ ),4!,4!/,- / ""D &* 2/ " ** *" ""D (!"D" 2$4;," 62! %2 * "D ( " 2 *D 2 " *" *""" 2! 2! D "" 2"" -2 " 2 / "D!"***%/ "" ( 2"* /"" * "" 2"*D 62! %2 * *!"*"""D *&/2 *! 4" "/* 2 *D "" 2"" 2 *& /**$/&""&"" $%%$/"4,- + < +) "" * 2**D,"*"",""D (2* * * D 22!/ * * D 2 " * * 2 $! 2* 4"!"*",**D 2 5 * *"% A5 3% 2 " *" *""D 2 * 2! 2 " 2 4 * 2 "D 4 2/"" * &"!" 22!/ " "*" &* 2 "" 4* *" """ 2/"* " 2"" 2* *"" *" ;%*,"+ '""* 2/ "" 2!" / * $! 4" & *D */& ** 2 $ 2" 4"""",D +)B ""* 2 2 ** *"" /2"" ;,"* 2!"D, ++<" "" "*!2 2 * 2/ 2 """ 4* """ 3D,$4$D; %2 * 4,D * """/ 2" J & * 6& $* 6C V," **!""",/"*2!2!282***""/2 62!%2*** 32 Kaynak:GÜRBÜZ, Ayhan, potekli Konut Kredileri ve Türkiye de Uygulaması, TCMB Uzmanlık Tezi, Ankara, Kaynak: GÜRBÜZ, Ayhan, age sh

35 % / "* / ( " /* 2 * 4 " +B+ "" * D *(;,"D G"/," H,"< 2 * 4 """%""/ 4* +)<*D (& & * 2 * " 2*""*D " 42 * / * ++<" "* ( ** &2 *" (" / D 2 */& * /&* 2" 2 * "*" 3"(D 65% /"*!2 * ( (""" *""" " 65% "*""** * "* * *" "*" %/ 2** *"D +) ""* +) "" 62!%2%< 4""" 2"* 62!%2 *< A65% " """%2!" """D " 42 ** 22*(" *(* H& (" 22!/ (""" 2 """ * * * (*"" $*/ %2 4 / (" M62! %2 12 A6%1N 6%1< "D $D "D *"" $* " & /2 * 2 ++ ""*D6%1%5 ""**"62!%2*,""< ""++""*62!%212R,4!""" /2 "" &"D 65%< 2! 4* &"" 62!%212D ' $')""%**"""" 62! %2 *D **D &*!2 * "( $ 62!%2 12 *D +)< 2"*2 22!/ (""" 2 4* ""D " &* 2 " "" %* D 62! %2 12R * *"" D &* 2!2"" "* 2 62! %2 *,""D * " & 2 *D & 22!/ (""" 2 " / * "" 65% /"* **D * K* 2" &* <*&* "",/2**$ 42 2 * 24 /* %" *D 2 ** 42 * * * 2 )+ 22%-* B 5 3% ) 6;," + ++ '62!%2*,"" %22!/%2!"("" +B ',*%* )) 1*%2%* + J$3%* BB *3"&*%2 %?3 U=D *D6<*%22;22,2"D3226&D #,VD3$D!2%2%*6<*9"D6C-,9&"6&D 34 Kaynak:TOK 35 Kaynak:TOK 35

36 *< 2 2"" 4&* *$ 2 ""*!" *&D 65%< 2" """" 3 5/ -* *""D 65%< **D "(!" *& 65%D:&< & " 2*,-,"/,2"*&2*$! 265%<DD/""4*D ""2"* * 2!28 2* "" &""* ' 6( "/* 2 * *""/&* ""*(D( &*(***& J & 2"* " *!"*"""D /2 /& 2"**"*"/*2** ("" ""**"""*D/& * * * 2 " & &"/* 2 * ""*$"&""4*2!" 4"* 4 ++ ""* "" 5 "" "" *D 2/ " " &!"" "" "" 2""D 2 "* 2* 2! & A 2D ( & "" *"""""*2*2&" * (& "D (" 4* """ ++B ""* -%,< "" 5 "" D " ) "" 2"* < D "** 2*22!2/** + 2 *2 (" ""(" /2" 5 $ * *""!2&2 2(("!"&* B &* $"/ "" 2 * 2 / *" 22*! 2 " "" "" (* 2 /" 42 * *2* / 2 **"" *D "" 2!"("" * "(" 24" 2 D 2 "* /& /2 2"D 2 / $&""! " 2 * *2 * ""%/ 2 4 ( 2!* *&* $ (D 2 * * *(/"* 2 6<** "! 4""" B """ 4* M-2 N *&!""D 2 /" *"" 2 3(D B "" ( ""* 3,<* " 2 ** / & * ""D&*2&"" 36 TOK uygulamaları 4 bölümde detaylı olarak incelenmitir 37 Kaynak:GÖKKAYA, Iık, Yatırım Ortamı: Gayrimenkul Sektörünün Cazibesi, Gayrimenkul Zirvesi -8, Haziran 28, 36

37 -$8G!!/3(3!G /=$%%H8$%%L6 G M#/! %2 B) B)B ** ""D + **"**" 54 'B+B 3 2 B+B (2* ' ) 3/%2" )) 6"728%!"*%2 B %* %; 5 9" B 6>* ' 6>$* >D32 + '*!22 + %!$ 6(-& ' : ' B+B!=Q6 B "5(" B ) C ' + 72 ) ; + ;& -& +,/( ""-A%G$ $!""" :*H* ) 65%/"** :"7""728 ((H* ' %?65%DB3" )6$1H&** AS728*"*/""&($!"" 37

Piyasalarda Bugün. 1 Haziran 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi

Piyasalarda Bugün. 1 Haziran 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi 1 Haziran 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu srail in Gazze ye yardım götüren ve Türk katılımcıların aırlıklı olduu deniz filosuna askeri müdahalede bulunması ülke çapında infiale yol açarken finansal

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI ANONM RKET 12 Nisan 2005 tarihli HSSEDARLAR GENEL KURULUNA sunulan 2004 YETM ÜÇÜNCÜ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLSNCE HAZIRLANAN FAALYET RAPORU BLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 31 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122/D 34394 Esentepe ili STANBUL

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 31 Mart 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler BDDK, bankaların bono ihracını uygun görmüyor.

Piyasalarda Bugün. 31 Mart 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler BDDK, bankaların bono ihracını uygun görmüyor. 31 Mart 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Dünya piyasaları geçen haftaki hızlı çıkı sonrasında soluklanıyor. Avrupa borsaları Yunanistan ın borç sorunu ile ilgili endieler ve rlanda bankalarındaki satı

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 7 Ekim 2010. Piyasa Yorumu

Piyasalarda Bugün. 7 Ekim 2010. Piyasa Yorumu 7 Ekim 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Türk hisse senetleri yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden düük gelen ADP istihdam rakamları nedeniyle Wall Street teki gerilemeye ramen MKB %0.9 yükselerek

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 4 Ekim 2010. Piyasa Yorumu

Piyasalarda Bugün. 4 Ekim 2010. Piyasa Yorumu 4 Ekim 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Ayın son günü olan Perembe günü yaanan yükseliin ardından gelen kar satıları ve düen Avrupa piyasalarının da etkisiyle Cuma gününü ekside kapatan MKB nin, haftaya

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu,

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART 2013 1 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 7 Ocak 2011. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler Fırat Elektrik Daıtım ın devri dün gerçekleti

Piyasalarda Bugün. 7 Ocak 2011. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi. Sektörel Haberler Fırat Elektrik Daıtım ın devri dün gerçekleti 7 Ocak 2011 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Dünya borsalarında son haftalardaki sert yükseli sonrasında yorulma iaretleri görüyoruz. Wall Street beklentilerden iyi gelen isizlik bavurusu verilerine ramen

Detaylı

Yurtdışı Organizasyon ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

Yurtdışı Organizasyon ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Yurtdışı Organizasyon ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Genel Görünüm A. Piyasalara Bakış I. Hisse Senedi Piyasaları Global Endeksler ve İMKB 1 Endeksi II. Hisse Senedi Piyasaları Yurtiçi Endeksler

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A..

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. 36.YIL 01/01/2003 31/12/2003 FAALYET RAPORU 2003 yılı BURÇELK A.. nin 36. çalıma yılı idi. irketimiz 36 yılda küçük bir dökümhaneden ülke ekonomisine önemli katkılarda

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi

Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi *Türkiye Merkezi Yönetim borç stou Eylül * ABD ÜFE Eylül (Piyasa beklentisi: %0.1) * ABD Yeni konut balangıçları Eylül * ABD zinler

Detaylı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle birleşme sonrası döneme ait konsolide olmayan finansal durum tablosu ve seçilmiş notlar 1 Ekim 2014 tarihli ara dönem konsolide olmayan

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ARALIK AYI SONUÇLARI 15 OCAK 2015

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ARALIK AYI SONUÇLARI 15 OCAK 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2014 ARALIK AYI SONUÇLARI 15 OCAK 2015 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2014 ARALIK AYI SONUÇLARI Sayı: 73 YÖNETİCİ ÖZETİ Aralık ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı