KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)"

Transkript

1 KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI Kudret KURT (*) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesi, genel olarak ortaklıktan çıkanimayı, (ihracı) ortaklıktan çıkarılmarnn hangi şekil ve yöntemle geçekle şeceğini, itiraz yollarını, dava açılmas ını, dava açma süresini, esas ve ilkelerini düzenlemektedir sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin ilk iki fıkrası 3476 sayılı kanunla de ğiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatif orta ğı olan bir ki şinin, kooperatifden nas ıl ve ne şekilde çıkarılacağını, çıkarılma karann ın şeklini, çıkarılma kararı verilebilmesi için uygulanmas ı gereken usül ve esaslar ı, çıkarılan ortağrn kooperatif genel kuruluna, mahkemeye başvurma süre ve esaslarm ı ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenlemi ştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatifler kanununun içerisindeki 27 ve 62. maddelerle birlikte en fazla uygulanan madde özelli ğini taşımaktadır. Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin 1. f ıkras ı hükmüne göre; "Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözle şmede açıkça gösterilir. Ortaklar, ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortakhktan ç ıkarılamaz". Maddenin açık hükmüne göre mutlak olarak öncelikle kooperatif ortaklığından çıkanlmayı gerektiren sebepler ana sözle ş- mede aç ıkça gösterilmelidir. Kooperatifler genel olarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanan tip ana sözle şmeleri kullanmaktadırlar. Genellikle ana sözle şmelerde kooperatif üyeliğinden çıkanlma sebepleri bir madde halinde düzenlenmektedir. Bu maddede f ık- (*) Karabük 1. Asliye Hukuk Hakimi. TÜRKiYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İSİ,

2 ralar ve bentler halinde kooperatif üyeliğinden çikanlma sebepleri syılmaktadır. Kanun koyucunun 1163 say ıh Kanunun 16. maddesinin ilk iki fıkrasım değiştirirken güttüğii ve gerçekle şmesini istediği amaç; Kooperatif üyeli ğinden keyfi, öznel ve herhangi bir dü şünce ile üyenin çıkarılmasına engel olnı tktır. Değişik olarak anlatılırsa, kooperatif ana sözle şmesiyle gö;terilecek üyelikten çıkarılma sebepleri, somut, akla, mantığa, hukuka, ah1ka, adaba uygun olmalıdır. Hiçbir zaman genel hukuk kurallarına, ahlaka, adaba aykırı olan sebepler, kooperatif üyeli ğinden çıkarılma sebepleri olarak ana sözle şmeye konulamaz. Konuldu ğu' durumda ise geçersiz dir. Yani genel hukuk kur allanna ayk ırı olan üyelikten çıkarma sebepleri ana sözle şmeye yazilsa ve buna dayanılarak üyelikten çıkarma işlemi yapılsa, bu işlem geçersizdir. Yine kooperatif ana sözle şmesinde soyut ve beli!siz kavramlar bulunursa ve buna dayan ılarak ortak kooperatiften çıkarılırsa, bu çıkanlma işlemi de geçersiz olacaktır. Kooperatifler Kanununun m.16/1 fıkrasırıın son cümlesi uyarınca "ortaklar ana sözle şmed açıkca gösterilmeyen sebeplerle crtakl ıktan çıkarılamazlar". Başka bir deyi şle ana sözle şmede açıkca gösterilmeyen sebep veya sebeplerle ortak kooperatif üyeli ğinden çıkanlamaz. Burada karşımıza çıkan sonuç şudur; Kooperatif ana sözle şmesinde yazılı sebepler sayılı ve sınırlı olmaktadır. Kooperatifler Kanununun 16/1 maddesi hükmüne göre ise kooperatif ana sözleşmesinde yazılı olmayan sebeplerle ortak, ortakl ıktan çıkarılamaz. Ana sözleşmede ortakhktan çıkarılma nedenleri s ımrlı ve sayıhdır. Acaba ana sözle şmede yazıli ortakliktan çıkanlma sebepleri dışında başkaca hiç bir sebeple ortak, crtak İıktan çıkanlamayacak mıdır? Bu soruya dü şünceme göre, olumsuz yan ıt verilmesi gerekir. Ana sözle şmede yaııiı olmayan öyle nedenlerle karşılaşılabilir ki, bu nedenlerle ana sözle şmede yazılı olmasa dahi ortak ortaldıktan çıkanlabilmelidir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlılık gösteren inançlarına göre ana sözle şmede yazılı olmayan hiçbir nedenden dolayı ortak, ortakl ıktan çıkanlamaz. Ote yandan ortaklıktan çıkarılma sebeplerini gerek genel kurul, gerekse yönetim kurulu uygular iken deyım yerinde ise basiretli 'bir tacir gibi hareket etmelidir. Ba şka bir söyleyişle MK.nun 2. ve 3. maddeleri her zaman gözönünde bulundurulmal ıdır. 516 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 1

3 Kooperatif ortağı veya yönetim kurulu başkanı, üyeleri, denetçiler kooperatife zarar vermiş olabilirler. Bu durumda yukarıda sayılan kişilerin kooperatif ortakl ığından çıkarılabilmeleri için ana sözleşmede bu konuların düzenlenmesi gerekir. Yalnızca kooperatife zarar verme eylemi ana sözle şmede ortaklıktan çıkanlma nedeni olarak düzenlenmemi şse ortak ortakliktan çıkarıla. maz. Ancak kooperatif genel kurulu karar alarak TTK maddesine göre zarar verenlere karşı tazminat davas ı açabilir. Kooperatif yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve denetçileri kooperatife verdiği zarar aynı zamanda suç oluşturuyorsa durum ne olacaktır? Bu sorunun yanıtı şu olmalıdır, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98. maddesi hükmüne göre "Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulan ır". TTK.nun 315/2. maddesi konuyu düzenlemi ştir, anılan hükme göre, a) Yönetim kurulu üyelerinden birisi iflasa tabi kimselerden olup iflas ına karar verilirse, b) Hacir altına alınırsa, c) Üyelik için gerekli vas ıflan kaybederse görevi sona erer, d) Yönetim kurulu üyeleri a ğır hapis cezası ile veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarmdan dolayı mahkum olursa üyelik sona erer. TTK.nun 3 15/2 maddesi hükümleri kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri bakımından dahi uygulanır. Bu durumda olan kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. Çünkü yüzkızartıcı suçlar, kooperatife karşı işlendiğinde verilen; Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimini BK.nun 53. maddesi uyannca bağlar. Ana sözlemede ortaklıktan çıkanlma sebepleri tek tek sayılmaktadır. Bunlar aras ında genellikle kooperatife zarar veren suçlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak bu hükmü uygularken dikkatli davranılmalıdır. Çünkü kooperatife verilen her zarar suç oluştursa da, zarar veren ortak mahküm olsa da, ana sözleşmede çıkarma sebebi olarak gösterilse de ortaklıktan çıkanlamaz. Orneğin kooperatifln aracı ile trafik kazas ı ya- TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI DERGİS İ 1992/4 517

4 pan ve kooperatifi zarara uğratan kişi ortaklıktan çıkanlamaz. Nedeni ise öncelikle zararın ortaktan tahsili için dava açılıp zararın tahsili yoluna gadilmelidir. Bir ba şka neden ise, taksirli suçlarda ortakliktan ortağın çıkarılmasının mümkün olmamasıdır. Kooperatif ortağı ancak kooperatife karşı kasıtlı olarak suç işler bundan kooperatif zarar görürse ortak ortakhktan ç ıkarılabilir. Ortağm kooperati.fe karşı işlediği kasıtlı suç kooperatife zarar vermeli ve bu suç 'N'K.nun 315/2 maddesinde sayilan suçlardan olmalıdır. Kooperatif ortakhğına kabul şartlartnın sonradan kaybedilmesi durumunda durum ne olacakt ır? Orneğin; Yapı kooperatifi üyesi olabilmek şartı olan konutu bulunmama hali sonradan değişirse, yani ortak konut sahibi ise, ortak ortakl ıktan çıkarılabilir. Yine Orman köylerini kalkındırma kooperatifi ortağı olabilmek için: orman köylüsü olma şartı kaybolursa, Orne ğin; Kooperatif ortağı şehirde oturur, ticaret yaparsa, bu ortak da ortakl ıktan çıkarılabilir. Kooperatifler Kanununun ortaklara tan ıdığı hak ve yetkilerin kulanılmas ı nedeni ile ortak, ana söz1 şmede gösterilse dahi ortaklıktan çıkanlamaz. Ornek olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesinde, ortağın bilgi edinme hakkı ve bilançoyu isteme hakk ı varchr, 25. madde ile de: genel kurul veya yönetim kurulu karar ı ile ticari defterler incelenebilir. Ortaklara bu konuda izin verilebilir. Bir kooperatif orta ğı 24. maddedeki yetkisini kullanmas ı nedeniyle ortakl ıktan çıkarılamaz. Yine Kooperatifler Kanununun 26. maddesi ile seçmek ve seçilmek haklan düzenlemiştir. 26. madde hükmurı e göre suç te şkil eden eylemlerinden dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeli ğinden uzaklaştırılmaları için şikayet eden ortak,, ortakliktan çıkanlamaz. Bunun nedeni ise yukarıda belirtilen 1163 sayılı Kanunun 98 ve '11'K.nun 315/2. maddesi hükmüdür sayılı kanunla 1163 sayılı kanunun 16/2. fıkrası değiştirilmi ştir. Değişik 16/2. fikraya göre "Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak al ınamaz. Bu ki şilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder". Maddenin açık hükmüne göre, ortakl ıktan çıkarma kararı kesinleşinceye kadar, çıkanlan ortağın yerine yeni ortak ahriamaz. Ç ıkan- 518 TÜRE IYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 1992/4

5 lan ortağın hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinle şinceye kadar devam eder. Çıkarılan ortak çıkarılma kararımn iptali için Ticaret Mahkemesine başvurur ise, verilen kararın temyiz ve karar tashihi aşamalarından geçip kesinle şinceye kadar, çıkarılan ortak yerine yeni ortak alinamaz. Ç ıkarılan ortak çıkarma kararı kesinleşinceye kadar 1163 say ılı Kanun ve ana sözle şmenin kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilir ve yükümlülükleri çıkarma kararımn kesinle şmesine kadar sürer sayılı kanunun 16/2 fıkrasındaki açık hükme rağmen çıkarılma kararı bir ortak hakkında kesinleşmeden, yeni ortak alınmas ı durumundada, bu durum yeni orta ğa hiçbir hak ve fayda 'sağlamayacaktır. Nedeni ise 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 16/2. fıkrasının emredici hukuk kuralı olmasındandır. Başka bir deyişle 1163 sayılı Kanunun 16/2. fıkrası kamu düzenine ili şkindir. Çıkarılan ortak hakkında çıkarma kararı kesinle şmeden, yeni ortak çıkarılanın yerine alınırsa, alınan karar yok hükmündedir. Ç ıkarma kararı kesinleşmeden çıkarılan ortak yerine yeni al ı- nan ortak için ortakl ığa kabul kararını ister yönetim kurulu ister genel kurul alsın, hüküm yine böyledir. Ozetle; Ç ıkarılan ortağın çıkarma kararı kesinleşmeden, yerine yeni ortak al ınamaz, bu hükme rağmen alınırsa bu karar yok hükmündedir, hukuki sonuç doğurmaz, dava konusu oldu ğunda düşüncemize göre yargıç re'sen durumu gözetir. KOOPERATIF ORTAĞINI ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYA YETKILI ORGANLAR 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16/3 maddesi hükmü aynen "Ortakl ıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana sözle şmede, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir" demektedir. Maddenin açık hükmüne göre ortakl ıktan çıkarılma yetkisi, genel kural olarak kooperatif genel kuruluna aittir. Kooperatif genel kurulu, bu yetkisini, yönetim kuruluna ana sözle şme ile verebilir. Genel kurulun ortaklıktan çıkarılma yetkisinin yönetim kuruluna devri geçerlidir. Ancak bu devir yetkisi 'ana sözle şme ile yapılabilir. Bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden de ğildir. Genel Kurul gerçekten ortakl ıktan çıkarma yetkisini ana sozle şme ile yöne- TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERGİSİ ' 519

6 tim kuruluna devretmi ş ise, bu halde ortaklıktan çıkarılan ortak, yönetim kurulunun ç ıkarma kararı aleyhine olmak üzere kooperatif genel kuruluna itiraz edebilir. - Kooperatifler Kanununun 16/4 fikrs ma göre "çıkanima kararı gerekçeli,olarak tutana ğa geçirilece ği gibi, ortaklar defterinede yazılır". Orta ğın, ortaklıktan çıkarılmas ı, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca kararlaştırıls ın her iki halde çıkanlnıa kararının gerekçesinin yaz ılması gerekir. Ç ıkanlma kararım genel kurul vermi ş ise, gerekçesini genel kurul tutanağına, yönetim kurulu vermi ş ise, kooperatif karar defterine yazmal ıdır. Gerekçe belirtilmesinin nedeni, çıkarılan ortağın hangi nedenden dolayı çıkarıldığım bilmesi ve yargılama konusu olur ise bu gerekçenin 1163 sayılı kanuna ve ana özle şmeye uygun olup olmadığınm denetlenmesi içindir. ORTAKLIKTAN Ç:[KARILMA KARARININ TEBLI ĞI Ortaklıktan, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca çıkanları ortağa, çikanlma kararının onaylı örneği tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere verilir. Çıkarma kararmın gerekçeli olması gerektiği yukarıda belirtilmi ştir. Ancak buna karşın karar gerekçesiz ise bu, kararın geçersiz olmasını gerektirmez. Ç ı- karılma kararının gerekçeli olma zoru ııluluğu bir geçerlilik şartı değildir. Yargıtay uygulamaları da bu :vöndedir. Bunun gibi çıkarılan ortağı gerekçeli çıkarma kararının tebliğinin noterce yapılması bir geçerlilik şartı değildir. Bir ispat şartıdır. Dava ve çekişme konusu olması halinde tebliğin kolaylıkla ispat edilebilmesi için kanuna noter aracılığı ile tebliğ hükmü konulmu ştur. Yoksa noter aracılığı ile tebliği bir "geçerlilik şartı" değildir. Yargıtayın uygulaması da bu yöndedir. Özetle; Kooperatifden ç ıkarılan ortağa çıkarma kararı adi posta ile tebliğ edilebileceği gibi taahhütlü, iadeli taahhütlü, özel ulakla ve A.P.S. ile de tebli ğ mümkündür. Ancak ispat amacının sağlamlığı yönünden uygulamada Noter arac ılığı ile tebliğler yapılmakta, çıkanima kararları notere verilmekte ve çıkarılan ortağa noter aracı ile çıkanima kararları tebliğ edilmektedir. 520 TÜRI(İYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ,

7 ORTAKLIKTAN ÇIKARILAN ORTAĞIN BAŞVIJRABİLECEĞİ KANUN YOLLARI 1163 sayılı 'Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkrasında ortaklıktan çıkarılan ortağın baş vurabilece ği, kanun yollan belirtilmiştir. Amlan madde hükmüne, göre, ortakl ıktan çıkarılma kararı yönetim kurulunca verilmiş ise ortak 3 aylık süre içinde genel kurula itirş.z edebilir, bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna, Noter arac ılığı ile tebliğ ettirilecek bu yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davas ı açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara kar şı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye ba şvurulmak suretiyle itiraz edilmeyen ç ıkarılma kararı kesinle şir sayılı Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkras ı hükmüne göre, ortakhktan çıkarılan: ortağa gerek genel kurulca, gerek yönetim kurulunca verilen ortakl ıktan çıkarılma karannm noter aracılığı ile tebliği gerekir. Orta ğın itiraz etme veya dava açma hakkı ortakhktan çıkarılma kararının kendisine noter aracılığı ile tebliğ tarihinden itibaren ba şlar. Kooperatifler Kanununun 16/4.. maddesindeki 3 ayl ık itiraz veya dava açma süresi "hak dü şümü" süresidir. Bu nedenden dolayı hakim tarafından doğrudan göz önünde bulundurulur. Dava sırasında tarafların ileri sürmesine gerek yoktur. Sürenin hesab ında BK.nun 76. maddesi göz önüne alımr. Bilindiği gibi 1163 sayıh Kooperatifler Kanununun koydu ğu genel ilkelere göre, kooperatiflerde en geniş yetkili organ genel küruldur. Kural olarak ortağın ortaklıktan çıkanlma yetkisi genel kurula ait bir yetkidir. Ancak bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden değildir. 0 nedenle kooperatif genel kurulu, bu yetkisini ana sözleşme ile, ana sözleşmeye konulacak yetki ile yönetim kuruluna devredebilir. Bu durumda ortaklıktan ortağı, ana sözleşmedeki yetkisine dayanarak yönetim kurulu çıkarabiur. Kooperatif ortağı ortaklıktan; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İ8 İ 1992/4 521

8 a) Genel kurulca, b) Yönetim kurulunca çıkaniabilir. - Ortak, ortaklıktan genel kurulca ç ıkanlırsa; Ortak genel kurulun çıkarma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 aylik hak düşümü süresinde mahalli Ticaret Mahkemesine (olmadığı takdirde bu işlere bakmaya görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesinde) başvurarak çıkarma karann ın iptali davasım açabilir. Ortak, kooperatif yönetim kurulu kararı ile çıkarılmışsa; Bu durumda ortak, öncelikle kooperatif genel kuruluna ç ıkarma karannın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç aylik sürede ba ş vurarak ortaklıktan çıkanlma karanmn kaklir ılmasmı isteyebilir. Yönetim kurulunun çıkarma kararının kaldırılması için genel kurula başvuru dilekçesi kooperatif yönetim kui ı.ıluna verilir. Genel kurula iletilmesi için kooperatif yönetim kuruluna verilecek dilekçenin ispat vasıtası bakımından noter arac ılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi orta ğın çıkarına bir davranış olacaktır. Çünkü dilekçenin verili ş tarihi 3 aylık hakdüşümü süresinin hesabı yönünden önemlidir. Ortakl ıktan yönetim kurulu kararı ile çıkarılan ortak, bu karann tebli ğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde hem genel kurula, hem de çıkanima kararınm iptali için Ticaret Mahkemesine ba şvurursa bu durumda ne olacakt ır? Mahkeme, bu durumda genel kurul kararınm soncunu bekler. Genel kurul, yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarma kararım iptal ederse, mahkeme konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karannı vermelidir. Genel Kurul ortağın başvurusunu red ederse Mahkeme olağan usullere göre delilleri toplar ve delil durumuna göre davan ın red veya kabulüne karar verir. - Ortak yönetim ku:rulunca ortakl ıktan çıkarılmasına karşm genel kurula ba şvurmaz ise, 3 ayl ık hak düşümü süresinde Ticaret Mahkemesine (Asliye Hukuk Mahkemesine) ba şvurarak çıkan!- ma kararının iptalini dava edebilir. Ba şka bir deyi şle ortak öncelikle genel kurula ba şvurmadan yönetim kurulu karanmn iptali-, 522 TÜJU(IYE 1AROLAR BIRLIĞI DERGISI,

9 ni doğrudan doğruya mahkemeden talep edebilir. Yarg ıtay uygulaması bu yöndedir. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARININ DAVA EDİLMES İ HALINDE UYGULANACAK YÖNTEM Ortakhktan çıkanlan ortak kooperatif tüzel ki şiliği aleyhine dava açabilir. Bu dava çıkanima kararının iptali davas ıdır. Davanın davacısı ise, hakkında kooperatif ortakl ığından çıkanima kararı verilen gerçek kişidir. Ayrıca ortaklıktan çıkarılan kişi ölmüş ise mirascıları ve kanuni halefleri bu davay ı açabilir. Davaya bakacak yetkili mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Dava, çıkanima kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak dü şümü süresinde açılabilir, 3 ayl ık hak dü şümü süresinden sonra açılacak davalar, hak düşümü nedeniyle es asa girilmeden red edilir. Davaya bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu i şle görevli Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyla bakar sayılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesi hükmüne göre Kooperatifler Kanununda düzenlenen hususlardan do ğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmad ıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır demektedir. Demek ki sayılı Kanun uygulamas ından doğan her tür hukuk davası ticari dava sayılır ve bu davalara Ticaret Mahkemesinde (Asliye Hukuk) bakılır. Basit Yargılama usulü yaz ılı yargılama usulünden daha çabuk ve daha basit i şler. Basit Muhakeme usulü ile ilgili hükümler HUMK.nun maddelerinde düzelenmiştir. HUMK.nun 507. maddesinde hangi i şlerin basit muhakeme usulüne tabi olduğu belirtilmi ştir. HUMK.nun 508. maddesinin hükmüne göre, Basit yargılama usulü uygulanan davalarda davac ı dayalı sayısından bir fazla dilekçesinde, davanın dayanağını oluşturan delillerini eklemek zorundadır. Davacı delillerini dilekçeye eklememi ş ise o zaman tüm delillerini ilk duruşma sırasında mahkemeye vermek zorundadır. Taraflara çıkarılacak davetiyelere duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda devam edileceği hususu yazılır. Bu usulde adli tatilde temyiz süresi i şler. TÜRKIYE BAROLAR BIELI Ğİ DERG İSİ,

10 ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA DAVASINDA HAK İMİN GÖZÖNÜNDE BULUNDUBACAĞI İLKELER a) Davanın ticari dava olması nedeniyle öncelikle, davaya Ticaret Mahkemesi bakmaya görevlidir. Ticaret Mahkemesi yoksa Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmaya görevlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi bir ara karar ı vererek "Davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle bakılması" karanm vererek davaya. baknıalidır. b) Yetkili mahkeme davah kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir (Asliye Ticaret veya olmadığında Asliye Hukuk) c) Davacı, Kooperatif üyeli ğinden çıkarılan gerçek ki şi olabileceği gibi onun mirasçılan ve halefleri olabilir. d) Dayalı, kooperatif tüzel ki şiiğidir. e) Davaya bakan hakim, öncelikle kooperatif ana sözle şmesini, çıkarılma kararının dayan ğım oluşturan genel kurul kararım veya yönetim kurulu kararım, (Genel Kurul tutana ğım veya ortaklar karar defteri veya yönetim kurulu karar örneğini) çıkanlma kararını ortağa tebliğine ilişkin tebligat parçasını noterden veya varsa ilgili yerden getirtmelidir, ayr ıca hakim tebligatdaki yeni ortağın çıkarılmasına ili şkin kararın tebliğindeki imzanın sıhhatine dikkat etmelidir, yani tebligat ın noter tarafından usulüne uygun yapılıp yapılmadığına dikkat etmelidir. f) Hakim davanın ortakhktan çıkanlma kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde açılıp açılmadığına ilk duruşmada dikkat etmelidir. Dava ç ıkanima kararınin tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresi geçirilerek aç ılnıışsa esasa girilmeden red edilmelidir. g) Hakim ana sözleşmenin hükümleriııi inceleyerek ortaklığa kabul, ortaklıktan çıkarılma şartlarının gerçekleşip gerçekle şmediğini 1163 sayılı Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre irdelemelidir. h) Hakim her olayın özelliğine göre MK.nun 2. maddesini göz önünde bulundurmandır. 524 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 ii

11 ı) Hakim, ana sözle şmede bulunmayan nedenlerden dolayı, ortak kooperatiften çıkanimış ise çıkarılma nedeninin TTK.nun 3 15/2. maddesi ve MK.nun 2. maddesini özellikle göz önünde bulundurmandır. i) Hakim sayılı Kooperatifler Kanunun 16. maddesi ile 27. maddesindeki ortakl ıktan çıkarılma usul ve şartları değişik olduğundan bunlan her davada göz önüne almalıdır. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI. 1- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ DAVASI AÇAB İLME KOŞULU ÖZET: Kooperatifler Yasasmın 16. maddesinin 3. fıkrası ve kooperatif ana sözleşmesinin 9. maddesi hükümleri gere ğince itiraz davasının açılmas ı için tamnan 3. aylık hak düşürücü süre, çıkanlan ortağa çıkanlma kararının noter aracılığı ile tebliğinden itibaren başlar. (1163 s. Koopertifler K m. 16/3) Y. 11. HP T.E. 1975/355 K. 975/ İYİrIİYET -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Objektif iyiniyet kurallarma ayk ırı olarak davai ı hileli bir hareketi ile davac ıyı hakkını zamanında ileri sürmekten al ı- koymuşsa, sürenin geçirilmesi nedeni ile hakkın düştüğü iddiasında bulunamaz. (1163 s. Koop K m. 16, 27) ( gün ve 22/2 s. YİBK.) (Y D T.E. 1977/896 K. 1977/1689) 3- KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözleşme kooperatif ortakl ığından çıkarmayı gerektiren nedenleri gösterebilir. Ancak bunların dışı ndaki haklı nedenlerle deortakhktan çıkarılma olana ğı vardır (1163 s. Koop. m. 16) (Y. 11. HD T.E..1976/1410 K. 1976/1422) TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ 1992/4 525

12 4- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA VE ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ ÖZET: Kooperatifler yasas ı md. 27. uyarınca ortaklığın kendiliğinden düşmesi de kooperatif yetkili organlar ınca verilecek ve ortağın kooperatif ortakl ığından çıkarılmas ı sonucunu doğuracak bir kararla olur. (1163 s. Koop. K. md. 27) (Y. 11. HD. T E 1978/923 K. 1978/1454) 5- KOOPERATiF ORTAKLIĞI (Kabul-Çıkarına) -GENEL KURULUN YETKISI- ÖZET: 1- Dayalı, kooperatife ortak olmak isteyerek, ana sözleşme kurallarını bütün hak ve ödevleri ile birlikte benimsediğini bildirmiş ve bu isteği kabul edilmi ş olmas ına göre adı geçenin ortaklığı kesinle şmi ştir. Davacının ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin kararda yerine yedeklerden S'nin al ınmasına denmiş olması davalıyı ilgilendirmez. 2- Kooperatifin en yetkili organ ı genel kurul olduğuna göre anlaşmazlık konusu dairenin ortaklardan hangisine ait olduğunu saptama görevi de genel kurula aittir. Esasen ortaklar ın, genel kurula başvurmadan doğruca mahkemeye gidebilecekleri hal, 16. maddede öngörülen çıkarma ile ilgilidir. (1163 sayılı Koop. K. m. 1,8, 16, 18, 19) (YHGK: T E. 1978/ K. 1980/1350) 6- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-YARGIÇLIK (TAHK İM) ÖZET: 1- Kooperatifler Yasas ının ortak].a kooperatif arasındaki uyuşmazlıkların çözüm biçimine ili şkin hükümleri kamu düzeni ile ilgilidir. Bu hükümler statü hükümleri ile ortadan kald ı- niamaz. Uyuşmazhk yargıcı (Hakem) arac ılığı ile çözümlenemez. 526 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI, Yasa ve ana sözle şme uyarınca itiraz dava ının açılması için tanınan üç aylık hak düşürücü süre, ç ıkarılan ortağa çıkanie

13 ma kararının noter aracılığı ile veya başka bir yolla tebli ğinden itibaren başlar. Ortağın toplant ıda bulunmas ı tebliğ yerine geçmez. 3- Kooperatife ortak olabilme ve ortakl ıktan çıkanlabilme koşulları yasa ve ana sözle şme ile düzenlenmi ştir. Bu düzenlemelerde kooperatife ortak olabilmek için ordu mensubu olma ko şuldur. Ortağın kooperatifden aldığı konutu üyelik nitelik ve ko şullarmı taşımayana satmas ı durumu ortaklıktan kesin çıkarılma nedeni olarak benimsenmi ştir. Konutun önce ortağın eşine sonra üçüncü ki şiye satıldığı saptandığına göre ortald ıktan çıkarılma kararı doğrudur. (1163 s. Koop. K. m. 16, 44, 53, 95) (Y. 11. HD. T E. 1981/471 K. 1981/834). 7- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözle şmede yer almamış olmakla beraber, bir ortağın kooperatifden çıkarılabilmesi olana ğını veren sair haklı sebep hallerinde de o nedenin ortağın ortaklık sıfat ve ili şkisinden kaynaklanan ve bu s ıfatı ile ilgili bulunan bir eylem ve sorumluluğu bulunmas ı gerekir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1982/ 3473 K. 1982/3399) 8- KOOPERATIF -ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA- ÖZET: Kooperatif ortakl ığındaıı çıkarılmaya ili şkin genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davas ı açılması lazımdır. (1163 s. Koop. K. nı. 16/3) (Y. 11. HD E. 1983/3811 K. 1983/3952) 9- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Davacınm durumu genel kurulda görü şülüp çıkarılması (ihracı) yüzüne karşı karara bağlanmak suretiyle kendisine TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 1992/4 527

14 bildirildiği halde çıkarma ( İhraç) kararının verildiği tarihli genel kurul toplantısından çok sopra tarihinde bu davayı açmış olmasma göre, üç ayhk hak dü şürücü süre geçmiştir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1985/ 4521 K 1985/5478) 10- İPTAL DAVASI ÖZET: Kooperatif yönetim kurulunun ortaklık payı devir işlemlerinin onaylanmas ına ve ortaklık pay ımiı G'ye devredildiğine ilişkin kararı ile davacı H. Y.'nin ortaldığına son verilmiştir. SÖZÜ edilen karar bir ortağın ortaklık niteiğinin (sıfatınm) kaldırılmasına yönelik bulunduğundan, ortaklıktan çıkarma kararı ile eş değerlidir. Bu nedenle an ılan yönetim kurulu kararı aleyhine de iptal davas ı açılabilir. (1163 s. Koop. K m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1988/ 2573 K 1988/7739) 11- KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ÖZET: Kooperatif üyeli ğinden çıkarma karanmn örneği yerine kararın tüm gerekçelerinin belirtildiği bir yazının bildirilmesi de yeterlidir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD T. E. 1988/ 3990 K. 1989/830) 12- Tacirler kooperatif ortağı olamaz. Y. 11. HD. 4.10,1974 T., E K. 2563) 13- Reşit olmayan kişiler kooperatif ortağı olamazlar, ortak alınsalar dahi bu kişilerin yaptığı işlemler geçersizdir. (Y. 11. ltd T., E K. 155) 14- Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması kararının noter aracılığı ile tebliği gerekir. Ancak bu husus geçerlilik ko şulu değildir. İhraç karanmn tebliğinde 7201 sayılı tebligat kanunu-' nun 35. maddesi hükmü uygulanmaz. (Y. 11: HD T. E. 5456, K. 5467) 528 TÜRKIYE RAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 *

15 4 15- Ortağa ilan yoluyla kooperatiften ç ıkanima kararı bildirilmi ş ise, ilanlann noter tarafindan yap ılması gerekir. Ancak koopertatifin de bu konuda yapt ığı ilanlar usül ve kanuna uygun ise de geçerli sayılmaz. (Y. ıl. ltd E K 5393) 16- Ortağm ortakhktan çıkarılması karanmn kural olarak noter aracılığıyla ortağa tebliği gerekir. Ancak bu geçerlilik şartı değildir. P.T.T. aracılığı ile yapılan tebliğde usule uygun ise geçerlidir. (Y. 11. HD. T E K 1110) 17- Ortaklıktan çıkarılan ortağa, çıkarma karanmn bizzat tebliği gerekir. Bu tebli ğin ortağm özel vekiine tebli ği geçersizdir. (Y. 11. ltd T.E.1061 K. 992) 18- Kooperatifler kanununun 16. maddesindeki 3 ayl ık dava açma süresi ortald ıktan çıkarılma kararının tebliğinden itibaren başlar bu süre hak dü şürücü süre olup mahkemece re'sen dikkate ahnmalıdır. (Y. 11. ltd T. E K. 5287) 19- Ortaklann kooperatifin faaliyet sahas ı içinde.oturmalarına ilişkin ana sözle şme hükmüne ayk ırı eylemi çıkarma nedeni olur. (Y. 11. ltd T.E. 721 K. 886) 20- Kooperatif ortaklığına kabul şartını taşımayan ortak bunu kooperatifden gizlemi ş ve kooperatif ortağı olmuş ise daha sonra durumun ortaya ç ıkması ile ortaklıktan çıkarılabilir. (Y. 11. ltd T. E. 3901; K. 3037), 21- Yönetim kurulunun çıkarma karan genel kuruka görü şülerek onandığma göre 3 ayl ık dava açma süresinin genel kurul kararinın çıkarılan ortağa tebliğ, tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. (Y T E K. 3452) TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI»ERG İSİ

16 NWI 22 Bir kooperatif ortağı diğer bir kooperatif ortağımn ortaklıktan çıkarılmasını dava yoluyla talep edemez. (Y. 11.HD. T. 5J E. 5386K. 5449) 23 Haklı nedenle ortaklıktaıı çıkanimada, tanık dinie ııebilir. Tanık anlatımlan ve delilleri de ğerlendirmede takdir hakk ı mahkemeye aittir. (Y. 11. HD. T E. 5290K. 5407) 24 Kooperatif yönetim kurulu üyesi ortak, kooperatife zarar verici eylemlerde bulunduğu öne sürülerek orti.1d ıktan çıkanlamaz. Koşulları varsa ve ortak zarar vermiş ise tazminat davasına konu olabilir. (Y. 11. HD. T: T. E. 46 K. 367) 25 OrIakhğa girişte ortaklığa kabul şartlarını taşıyan ortak sonradan bu şartları kayıp etse dahi (ana sözle şme değiikliği ile) MK.nun 2. maddesi uyarınca kooperatif ortakli ğından çıkanlamaz. (Y. 11. HD T. E. 775 K. 947) 26 Yönetim kurulunun çıkarma kararı için genel kurula itiraz edildiği takdirde ortak artık yönetim kurulunun çıkarma karan aleyhine iptal davas ı açamaz; genel kurul kararının sonucuna göre hareket edilmelidir. (Y. 11. HD. T E K. 6738) SONUÇ: Kooperatifler Kanununun 16. maddesini kısaca incelemeye, açıklamaya çali ştım. Uygula3rıcılara biraz olsun yardımcı olabildim ise kendimi mutlu sayaca ğım. 530 TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI DERGISI, ıae

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Soner ALTAŞ* Öz Ticaret şirketlerinin denetimi denildiğinde akla ilk olarak vergi denetimi ve sosyal güvenlik denetimi gelmektedir.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı GENEL OLARAK Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Hakkındaki Kanunun

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı