KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)"

Transkript

1 KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI Kudret KURT (*) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesi, genel olarak ortaklıktan çıkanimayı, (ihracı) ortaklıktan çıkarılmarnn hangi şekil ve yöntemle geçekle şeceğini, itiraz yollarını, dava açılmas ını, dava açma süresini, esas ve ilkelerini düzenlemektedir sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin ilk iki fıkrası 3476 sayılı kanunla de ğiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatif orta ğı olan bir ki şinin, kooperatifden nas ıl ve ne şekilde çıkarılacağını, çıkarılma karann ın şeklini, çıkarılma kararı verilebilmesi için uygulanmas ı gereken usül ve esaslar ı, çıkarılan ortağrn kooperatif genel kuruluna, mahkemeye başvurma süre ve esaslarm ı ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenlemi ştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatifler kanununun içerisindeki 27 ve 62. maddelerle birlikte en fazla uygulanan madde özelli ğini taşımaktadır. Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin 1. f ıkras ı hükmüne göre; "Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözle şmede açıkça gösterilir. Ortaklar, ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortakhktan ç ıkarılamaz". Maddenin açık hükmüne göre mutlak olarak öncelikle kooperatif ortaklığından çıkanlmayı gerektiren sebepler ana sözle ş- mede aç ıkça gösterilmelidir. Kooperatifler genel olarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanan tip ana sözle şmeleri kullanmaktadırlar. Genellikle ana sözle şmelerde kooperatif üyeliğinden çıkanlma sebepleri bir madde halinde düzenlenmektedir. Bu maddede f ık- (*) Karabük 1. Asliye Hukuk Hakimi. TÜRKiYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İSİ,

2 ralar ve bentler halinde kooperatif üyeliğinden çikanlma sebepleri syılmaktadır. Kanun koyucunun 1163 say ıh Kanunun 16. maddesinin ilk iki fıkrasım değiştirirken güttüğii ve gerçekle şmesini istediği amaç; Kooperatif üyeli ğinden keyfi, öznel ve herhangi bir dü şünce ile üyenin çıkarılmasına engel olnı tktır. Değişik olarak anlatılırsa, kooperatif ana sözle şmesiyle gö;terilecek üyelikten çıkarılma sebepleri, somut, akla, mantığa, hukuka, ah1ka, adaba uygun olmalıdır. Hiçbir zaman genel hukuk kurallarına, ahlaka, adaba aykırı olan sebepler, kooperatif üyeli ğinden çıkarılma sebepleri olarak ana sözle şmeye konulamaz. Konuldu ğu' durumda ise geçersiz dir. Yani genel hukuk kur allanna ayk ırı olan üyelikten çıkarma sebepleri ana sözle şmeye yazilsa ve buna dayanılarak üyelikten çıkarma işlemi yapılsa, bu işlem geçersizdir. Yine kooperatif ana sözle şmesinde soyut ve beli!siz kavramlar bulunursa ve buna dayan ılarak ortak kooperatiften çıkarılırsa, bu çıkanlma işlemi de geçersiz olacaktır. Kooperatifler Kanununun m.16/1 fıkrasırıın son cümlesi uyarınca "ortaklar ana sözle şmed açıkca gösterilmeyen sebeplerle crtakl ıktan çıkarılamazlar". Başka bir deyi şle ana sözle şmede açıkca gösterilmeyen sebep veya sebeplerle ortak kooperatif üyeli ğinden çıkanlamaz. Burada karşımıza çıkan sonuç şudur; Kooperatif ana sözle şmesinde yazılı sebepler sayılı ve sınırlı olmaktadır. Kooperatifler Kanununun 16/1 maddesi hükmüne göre ise kooperatif ana sözleşmesinde yazılı olmayan sebeplerle ortak, ortakl ıktan çıkarılamaz. Ana sözleşmede ortakhktan çıkarılma nedenleri s ımrlı ve sayıhdır. Acaba ana sözle şmede yazıli ortakliktan çıkanlma sebepleri dışında başkaca hiç bir sebeple ortak, crtak İıktan çıkanlamayacak mıdır? Bu soruya dü şünceme göre, olumsuz yan ıt verilmesi gerekir. Ana sözle şmede yaııiı olmayan öyle nedenlerle karşılaşılabilir ki, bu nedenlerle ana sözle şmede yazılı olmasa dahi ortak ortaldıktan çıkanlabilmelidir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlılık gösteren inançlarına göre ana sözle şmede yazılı olmayan hiçbir nedenden dolayı ortak, ortakl ıktan çıkanlamaz. Ote yandan ortaklıktan çıkarılma sebeplerini gerek genel kurul, gerekse yönetim kurulu uygular iken deyım yerinde ise basiretli 'bir tacir gibi hareket etmelidir. Ba şka bir söyleyişle MK.nun 2. ve 3. maddeleri her zaman gözönünde bulundurulmal ıdır. 516 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 1

3 Kooperatif ortağı veya yönetim kurulu başkanı, üyeleri, denetçiler kooperatife zarar vermiş olabilirler. Bu durumda yukarıda sayılan kişilerin kooperatif ortakl ığından çıkarılabilmeleri için ana sözleşmede bu konuların düzenlenmesi gerekir. Yalnızca kooperatife zarar verme eylemi ana sözle şmede ortaklıktan çıkanlma nedeni olarak düzenlenmemi şse ortak ortakliktan çıkarıla. maz. Ancak kooperatif genel kurulu karar alarak TTK maddesine göre zarar verenlere karşı tazminat davas ı açabilir. Kooperatif yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve denetçileri kooperatife verdiği zarar aynı zamanda suç oluşturuyorsa durum ne olacaktır? Bu sorunun yanıtı şu olmalıdır, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98. maddesi hükmüne göre "Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulan ır". TTK.nun 315/2. maddesi konuyu düzenlemi ştir, anılan hükme göre, a) Yönetim kurulu üyelerinden birisi iflasa tabi kimselerden olup iflas ına karar verilirse, b) Hacir altına alınırsa, c) Üyelik için gerekli vas ıflan kaybederse görevi sona erer, d) Yönetim kurulu üyeleri a ğır hapis cezası ile veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarmdan dolayı mahkum olursa üyelik sona erer. TTK.nun 3 15/2 maddesi hükümleri kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri bakımından dahi uygulanır. Bu durumda olan kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. Çünkü yüzkızartıcı suçlar, kooperatife karşı işlendiğinde verilen; Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimini BK.nun 53. maddesi uyannca bağlar. Ana sözlemede ortaklıktan çıkanlma sebepleri tek tek sayılmaktadır. Bunlar aras ında genellikle kooperatife zarar veren suçlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak bu hükmü uygularken dikkatli davranılmalıdır. Çünkü kooperatife verilen her zarar suç oluştursa da, zarar veren ortak mahküm olsa da, ana sözleşmede çıkarma sebebi olarak gösterilse de ortaklıktan çıkanlamaz. Orneğin kooperatifln aracı ile trafik kazas ı ya- TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI DERGİS İ 1992/4 517

4 pan ve kooperatifi zarara uğratan kişi ortaklıktan çıkanlamaz. Nedeni ise öncelikle zararın ortaktan tahsili için dava açılıp zararın tahsili yoluna gadilmelidir. Bir ba şka neden ise, taksirli suçlarda ortakliktan ortağın çıkarılmasının mümkün olmamasıdır. Kooperatif ortağı ancak kooperatife karşı kasıtlı olarak suç işler bundan kooperatif zarar görürse ortak ortakhktan ç ıkarılabilir. Ortağm kooperati.fe karşı işlediği kasıtlı suç kooperatife zarar vermeli ve bu suç 'N'K.nun 315/2 maddesinde sayilan suçlardan olmalıdır. Kooperatif ortakhğına kabul şartlartnın sonradan kaybedilmesi durumunda durum ne olacakt ır? Orneğin; Yapı kooperatifi üyesi olabilmek şartı olan konutu bulunmama hali sonradan değişirse, yani ortak konut sahibi ise, ortak ortakl ıktan çıkarılabilir. Yine Orman köylerini kalkındırma kooperatifi ortağı olabilmek için: orman köylüsü olma şartı kaybolursa, Orne ğin; Kooperatif ortağı şehirde oturur, ticaret yaparsa, bu ortak da ortakl ıktan çıkarılabilir. Kooperatifler Kanununun ortaklara tan ıdığı hak ve yetkilerin kulanılmas ı nedeni ile ortak, ana söz1 şmede gösterilse dahi ortaklıktan çıkanlamaz. Ornek olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesinde, ortağın bilgi edinme hakkı ve bilançoyu isteme hakk ı varchr, 25. madde ile de: genel kurul veya yönetim kurulu karar ı ile ticari defterler incelenebilir. Ortaklara bu konuda izin verilebilir. Bir kooperatif orta ğı 24. maddedeki yetkisini kullanmas ı nedeniyle ortakl ıktan çıkarılamaz. Yine Kooperatifler Kanununun 26. maddesi ile seçmek ve seçilmek haklan düzenlemiştir. 26. madde hükmurı e göre suç te şkil eden eylemlerinden dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeli ğinden uzaklaştırılmaları için şikayet eden ortak,, ortakliktan çıkanlamaz. Bunun nedeni ise yukarıda belirtilen 1163 sayılı Kanunun 98 ve '11'K.nun 315/2. maddesi hükmüdür sayılı kanunla 1163 sayılı kanunun 16/2. fıkrası değiştirilmi ştir. Değişik 16/2. fikraya göre "Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak al ınamaz. Bu ki şilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder". Maddenin açık hükmüne göre, ortakl ıktan çıkarma kararı kesinleşinceye kadar, çıkanlan ortağın yerine yeni ortak ahriamaz. Ç ıkan- 518 TÜRE IYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 1992/4

5 lan ortağın hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinle şinceye kadar devam eder. Çıkarılan ortak çıkarılma kararımn iptali için Ticaret Mahkemesine başvurur ise, verilen kararın temyiz ve karar tashihi aşamalarından geçip kesinle şinceye kadar, çıkarılan ortak yerine yeni ortak alinamaz. Ç ıkarılan ortak çıkarma kararı kesinleşinceye kadar 1163 say ılı Kanun ve ana sözle şmenin kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilir ve yükümlülükleri çıkarma kararımn kesinle şmesine kadar sürer sayılı kanunun 16/2 fıkrasındaki açık hükme rağmen çıkarılma kararı bir ortak hakkında kesinleşmeden, yeni ortak alınmas ı durumundada, bu durum yeni orta ğa hiçbir hak ve fayda 'sağlamayacaktır. Nedeni ise 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 16/2. fıkrasının emredici hukuk kuralı olmasındandır. Başka bir deyişle 1163 sayılı Kanunun 16/2. fıkrası kamu düzenine ili şkindir. Çıkarılan ortak hakkında çıkarma kararı kesinle şmeden, yeni ortak çıkarılanın yerine alınırsa, alınan karar yok hükmündedir. Ç ıkarma kararı kesinleşmeden çıkarılan ortak yerine yeni al ı- nan ortak için ortakl ığa kabul kararını ister yönetim kurulu ister genel kurul alsın, hüküm yine böyledir. Ozetle; Ç ıkarılan ortağın çıkarma kararı kesinleşmeden, yerine yeni ortak al ınamaz, bu hükme rağmen alınırsa bu karar yok hükmündedir, hukuki sonuç doğurmaz, dava konusu oldu ğunda düşüncemize göre yargıç re'sen durumu gözetir. KOOPERATIF ORTAĞINI ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYA YETKILI ORGANLAR 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16/3 maddesi hükmü aynen "Ortakl ıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana sözle şmede, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir" demektedir. Maddenin açık hükmüne göre ortakl ıktan çıkarılma yetkisi, genel kural olarak kooperatif genel kuruluna aittir. Kooperatif genel kurulu, bu yetkisini, yönetim kuruluna ana sözle şme ile verebilir. Genel kurulun ortaklıktan çıkarılma yetkisinin yönetim kuruluna devri geçerlidir. Ancak bu devir yetkisi 'ana sözle şme ile yapılabilir. Bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden de ğildir. Genel Kurul gerçekten ortakl ıktan çıkarma yetkisini ana sozle şme ile yöne- TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERGİSİ ' 519

6 tim kuruluna devretmi ş ise, bu halde ortaklıktan çıkarılan ortak, yönetim kurulunun ç ıkarma kararı aleyhine olmak üzere kooperatif genel kuruluna itiraz edebilir. - Kooperatifler Kanununun 16/4 fikrs ma göre "çıkanima kararı gerekçeli,olarak tutana ğa geçirilece ği gibi, ortaklar defterinede yazılır". Orta ğın, ortaklıktan çıkarılmas ı, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca kararlaştırıls ın her iki halde çıkanlnıa kararının gerekçesinin yaz ılması gerekir. Ç ıkanlma kararım genel kurul vermi ş ise, gerekçesini genel kurul tutanağına, yönetim kurulu vermi ş ise, kooperatif karar defterine yazmal ıdır. Gerekçe belirtilmesinin nedeni, çıkarılan ortağın hangi nedenden dolayı çıkarıldığım bilmesi ve yargılama konusu olur ise bu gerekçenin 1163 sayılı kanuna ve ana özle şmeye uygun olup olmadığınm denetlenmesi içindir. ORTAKLIKTAN Ç:[KARILMA KARARININ TEBLI ĞI Ortaklıktan, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca çıkanları ortağa, çikanlma kararının onaylı örneği tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere verilir. Çıkarma kararmın gerekçeli olması gerektiği yukarıda belirtilmi ştir. Ancak buna karşın karar gerekçesiz ise bu, kararın geçersiz olmasını gerektirmez. Ç ı- karılma kararının gerekçeli olma zoru ııluluğu bir geçerlilik şartı değildir. Yargıtay uygulamaları da bu :vöndedir. Bunun gibi çıkarılan ortağı gerekçeli çıkarma kararının tebliğinin noterce yapılması bir geçerlilik şartı değildir. Bir ispat şartıdır. Dava ve çekişme konusu olması halinde tebliğin kolaylıkla ispat edilebilmesi için kanuna noter aracılığı ile tebliğ hükmü konulmu ştur. Yoksa noter aracılığı ile tebliği bir "geçerlilik şartı" değildir. Yargıtayın uygulaması da bu yöndedir. Özetle; Kooperatifden ç ıkarılan ortağa çıkarma kararı adi posta ile tebliğ edilebileceği gibi taahhütlü, iadeli taahhütlü, özel ulakla ve A.P.S. ile de tebli ğ mümkündür. Ancak ispat amacının sağlamlığı yönünden uygulamada Noter arac ılığı ile tebliğler yapılmakta, çıkanima kararları notere verilmekte ve çıkarılan ortağa noter aracı ile çıkanima kararları tebliğ edilmektedir. 520 TÜRI(İYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ,

7 ORTAKLIKTAN ÇIKARILAN ORTAĞIN BAŞVIJRABİLECEĞİ KANUN YOLLARI 1163 sayılı 'Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkrasında ortaklıktan çıkarılan ortağın baş vurabilece ği, kanun yollan belirtilmiştir. Amlan madde hükmüne, göre, ortakl ıktan çıkarılma kararı yönetim kurulunca verilmiş ise ortak 3 aylık süre içinde genel kurula itirş.z edebilir, bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna, Noter arac ılığı ile tebliğ ettirilecek bu yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davas ı açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara kar şı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye ba şvurulmak suretiyle itiraz edilmeyen ç ıkarılma kararı kesinle şir sayılı Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkras ı hükmüne göre, ortakhktan çıkarılan: ortağa gerek genel kurulca, gerek yönetim kurulunca verilen ortakl ıktan çıkarılma karannm noter aracılığı ile tebliği gerekir. Orta ğın itiraz etme veya dava açma hakkı ortakhktan çıkarılma kararının kendisine noter aracılığı ile tebliğ tarihinden itibaren ba şlar. Kooperatifler Kanununun 16/4.. maddesindeki 3 ayl ık itiraz veya dava açma süresi "hak dü şümü" süresidir. Bu nedenden dolayı hakim tarafından doğrudan göz önünde bulundurulur. Dava sırasında tarafların ileri sürmesine gerek yoktur. Sürenin hesab ında BK.nun 76. maddesi göz önüne alımr. Bilindiği gibi 1163 sayıh Kooperatifler Kanununun koydu ğu genel ilkelere göre, kooperatiflerde en geniş yetkili organ genel küruldur. Kural olarak ortağın ortaklıktan çıkanlma yetkisi genel kurula ait bir yetkidir. Ancak bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden değildir. 0 nedenle kooperatif genel kurulu, bu yetkisini ana sözleşme ile, ana sözleşmeye konulacak yetki ile yönetim kuruluna devredebilir. Bu durumda ortaklıktan ortağı, ana sözleşmedeki yetkisine dayanarak yönetim kurulu çıkarabiur. Kooperatif ortağı ortaklıktan; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İ8 İ 1992/4 521

8 a) Genel kurulca, b) Yönetim kurulunca çıkaniabilir. - Ortak, ortaklıktan genel kurulca ç ıkanlırsa; Ortak genel kurulun çıkarma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 aylik hak düşümü süresinde mahalli Ticaret Mahkemesine (olmadığı takdirde bu işlere bakmaya görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesinde) başvurarak çıkarma karann ın iptali davasım açabilir. Ortak, kooperatif yönetim kurulu kararı ile çıkarılmışsa; Bu durumda ortak, öncelikle kooperatif genel kuruluna ç ıkarma karannın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç aylik sürede ba ş vurarak ortaklıktan çıkanlma karanmn kaklir ılmasmı isteyebilir. Yönetim kurulunun çıkarma kararının kaldırılması için genel kurula başvuru dilekçesi kooperatif yönetim kui ı.ıluna verilir. Genel kurula iletilmesi için kooperatif yönetim kuruluna verilecek dilekçenin ispat vasıtası bakımından noter arac ılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi orta ğın çıkarına bir davranış olacaktır. Çünkü dilekçenin verili ş tarihi 3 aylık hakdüşümü süresinin hesabı yönünden önemlidir. Ortakl ıktan yönetim kurulu kararı ile çıkarılan ortak, bu karann tebli ğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde hem genel kurula, hem de çıkanima kararınm iptali için Ticaret Mahkemesine ba şvurursa bu durumda ne olacakt ır? Mahkeme, bu durumda genel kurul kararınm soncunu bekler. Genel kurul, yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarma kararım iptal ederse, mahkeme konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karannı vermelidir. Genel Kurul ortağın başvurusunu red ederse Mahkeme olağan usullere göre delilleri toplar ve delil durumuna göre davan ın red veya kabulüne karar verir. - Ortak yönetim ku:rulunca ortakl ıktan çıkarılmasına karşm genel kurula ba şvurmaz ise, 3 ayl ık hak düşümü süresinde Ticaret Mahkemesine (Asliye Hukuk Mahkemesine) ba şvurarak çıkan!- ma kararının iptalini dava edebilir. Ba şka bir deyi şle ortak öncelikle genel kurula ba şvurmadan yönetim kurulu karanmn iptali-, 522 TÜJU(IYE 1AROLAR BIRLIĞI DERGISI,

9 ni doğrudan doğruya mahkemeden talep edebilir. Yarg ıtay uygulaması bu yöndedir. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARININ DAVA EDİLMES İ HALINDE UYGULANACAK YÖNTEM Ortakhktan çıkanlan ortak kooperatif tüzel ki şiliği aleyhine dava açabilir. Bu dava çıkanima kararının iptali davas ıdır. Davanın davacısı ise, hakkında kooperatif ortakl ığından çıkanima kararı verilen gerçek kişidir. Ayrıca ortaklıktan çıkarılan kişi ölmüş ise mirascıları ve kanuni halefleri bu davay ı açabilir. Davaya bakacak yetkili mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Dava, çıkanima kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak dü şümü süresinde açılabilir, 3 ayl ık hak dü şümü süresinden sonra açılacak davalar, hak düşümü nedeniyle es asa girilmeden red edilir. Davaya bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu i şle görevli Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyla bakar sayılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesi hükmüne göre Kooperatifler Kanununda düzenlenen hususlardan do ğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmad ıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır demektedir. Demek ki sayılı Kanun uygulamas ından doğan her tür hukuk davası ticari dava sayılır ve bu davalara Ticaret Mahkemesinde (Asliye Hukuk) bakılır. Basit Yargılama usulü yaz ılı yargılama usulünden daha çabuk ve daha basit i şler. Basit Muhakeme usulü ile ilgili hükümler HUMK.nun maddelerinde düzelenmiştir. HUMK.nun 507. maddesinde hangi i şlerin basit muhakeme usulüne tabi olduğu belirtilmi ştir. HUMK.nun 508. maddesinin hükmüne göre, Basit yargılama usulü uygulanan davalarda davac ı dayalı sayısından bir fazla dilekçesinde, davanın dayanağını oluşturan delillerini eklemek zorundadır. Davacı delillerini dilekçeye eklememi ş ise o zaman tüm delillerini ilk duruşma sırasında mahkemeye vermek zorundadır. Taraflara çıkarılacak davetiyelere duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda devam edileceği hususu yazılır. Bu usulde adli tatilde temyiz süresi i şler. TÜRKIYE BAROLAR BIELI Ğİ DERG İSİ,

10 ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA DAVASINDA HAK İMİN GÖZÖNÜNDE BULUNDUBACAĞI İLKELER a) Davanın ticari dava olması nedeniyle öncelikle, davaya Ticaret Mahkemesi bakmaya görevlidir. Ticaret Mahkemesi yoksa Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmaya görevlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi bir ara karar ı vererek "Davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle bakılması" karanm vererek davaya. baknıalidır. b) Yetkili mahkeme davah kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir (Asliye Ticaret veya olmadığında Asliye Hukuk) c) Davacı, Kooperatif üyeli ğinden çıkarılan gerçek ki şi olabileceği gibi onun mirasçılan ve halefleri olabilir. d) Dayalı, kooperatif tüzel ki şiiğidir. e) Davaya bakan hakim, öncelikle kooperatif ana sözle şmesini, çıkarılma kararının dayan ğım oluşturan genel kurul kararım veya yönetim kurulu kararım, (Genel Kurul tutana ğım veya ortaklar karar defteri veya yönetim kurulu karar örneğini) çıkanlma kararını ortağa tebliğine ilişkin tebligat parçasını noterden veya varsa ilgili yerden getirtmelidir, ayr ıca hakim tebligatdaki yeni ortağın çıkarılmasına ili şkin kararın tebliğindeki imzanın sıhhatine dikkat etmelidir, yani tebligat ın noter tarafından usulüne uygun yapılıp yapılmadığına dikkat etmelidir. f) Hakim davanın ortakhktan çıkanlma kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde açılıp açılmadığına ilk duruşmada dikkat etmelidir. Dava ç ıkanima kararınin tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresi geçirilerek aç ılnıışsa esasa girilmeden red edilmelidir. g) Hakim ana sözleşmenin hükümleriııi inceleyerek ortaklığa kabul, ortaklıktan çıkarılma şartlarının gerçekleşip gerçekle şmediğini 1163 sayılı Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre irdelemelidir. h) Hakim her olayın özelliğine göre MK.nun 2. maddesini göz önünde bulundurmandır. 524 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 ii

11 ı) Hakim, ana sözle şmede bulunmayan nedenlerden dolayı, ortak kooperatiften çıkanimış ise çıkarılma nedeninin TTK.nun 3 15/2. maddesi ve MK.nun 2. maddesini özellikle göz önünde bulundurmandır. i) Hakim sayılı Kooperatifler Kanunun 16. maddesi ile 27. maddesindeki ortakl ıktan çıkarılma usul ve şartları değişik olduğundan bunlan her davada göz önüne almalıdır. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI. 1- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ DAVASI AÇAB İLME KOŞULU ÖZET: Kooperatifler Yasasmın 16. maddesinin 3. fıkrası ve kooperatif ana sözleşmesinin 9. maddesi hükümleri gere ğince itiraz davasının açılmas ı için tamnan 3. aylık hak düşürücü süre, çıkanlan ortağa çıkanlma kararının noter aracılığı ile tebliğinden itibaren başlar. (1163 s. Koopertifler K m. 16/3) Y. 11. HP T.E. 1975/355 K. 975/ İYİrIİYET -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Objektif iyiniyet kurallarma ayk ırı olarak davai ı hileli bir hareketi ile davac ıyı hakkını zamanında ileri sürmekten al ı- koymuşsa, sürenin geçirilmesi nedeni ile hakkın düştüğü iddiasında bulunamaz. (1163 s. Koop K m. 16, 27) ( gün ve 22/2 s. YİBK.) (Y D T.E. 1977/896 K. 1977/1689) 3- KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözleşme kooperatif ortakl ığından çıkarmayı gerektiren nedenleri gösterebilir. Ancak bunların dışı ndaki haklı nedenlerle deortakhktan çıkarılma olana ğı vardır (1163 s. Koop. m. 16) (Y. 11. HD T.E..1976/1410 K. 1976/1422) TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ 1992/4 525

12 4- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA VE ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ ÖZET: Kooperatifler yasas ı md. 27. uyarınca ortaklığın kendiliğinden düşmesi de kooperatif yetkili organlar ınca verilecek ve ortağın kooperatif ortakl ığından çıkarılmas ı sonucunu doğuracak bir kararla olur. (1163 s. Koop. K. md. 27) (Y. 11. HD. T E 1978/923 K. 1978/1454) 5- KOOPERATiF ORTAKLIĞI (Kabul-Çıkarına) -GENEL KURULUN YETKISI- ÖZET: 1- Dayalı, kooperatife ortak olmak isteyerek, ana sözleşme kurallarını bütün hak ve ödevleri ile birlikte benimsediğini bildirmiş ve bu isteği kabul edilmi ş olmas ına göre adı geçenin ortaklığı kesinle şmi ştir. Davacının ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin kararda yerine yedeklerden S'nin al ınmasına denmiş olması davalıyı ilgilendirmez. 2- Kooperatifin en yetkili organ ı genel kurul olduğuna göre anlaşmazlık konusu dairenin ortaklardan hangisine ait olduğunu saptama görevi de genel kurula aittir. Esasen ortaklar ın, genel kurula başvurmadan doğruca mahkemeye gidebilecekleri hal, 16. maddede öngörülen çıkarma ile ilgilidir. (1163 sayılı Koop. K. m. 1,8, 16, 18, 19) (YHGK: T E. 1978/ K. 1980/1350) 6- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-YARGIÇLIK (TAHK İM) ÖZET: 1- Kooperatifler Yasas ının ortak].a kooperatif arasındaki uyuşmazlıkların çözüm biçimine ili şkin hükümleri kamu düzeni ile ilgilidir. Bu hükümler statü hükümleri ile ortadan kald ı- niamaz. Uyuşmazhk yargıcı (Hakem) arac ılığı ile çözümlenemez. 526 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI, Yasa ve ana sözle şme uyarınca itiraz dava ının açılması için tanınan üç aylık hak düşürücü süre, ç ıkarılan ortağa çıkanie

13 ma kararının noter aracılığı ile veya başka bir yolla tebli ğinden itibaren başlar. Ortağın toplant ıda bulunmas ı tebliğ yerine geçmez. 3- Kooperatife ortak olabilme ve ortakl ıktan çıkanlabilme koşulları yasa ve ana sözle şme ile düzenlenmi ştir. Bu düzenlemelerde kooperatife ortak olabilmek için ordu mensubu olma ko şuldur. Ortağın kooperatifden aldığı konutu üyelik nitelik ve ko şullarmı taşımayana satmas ı durumu ortaklıktan kesin çıkarılma nedeni olarak benimsenmi ştir. Konutun önce ortağın eşine sonra üçüncü ki şiye satıldığı saptandığına göre ortald ıktan çıkarılma kararı doğrudur. (1163 s. Koop. K. m. 16, 44, 53, 95) (Y. 11. HD. T E. 1981/471 K. 1981/834). 7- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözle şmede yer almamış olmakla beraber, bir ortağın kooperatifden çıkarılabilmesi olana ğını veren sair haklı sebep hallerinde de o nedenin ortağın ortaklık sıfat ve ili şkisinden kaynaklanan ve bu s ıfatı ile ilgili bulunan bir eylem ve sorumluluğu bulunmas ı gerekir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1982/ 3473 K. 1982/3399) 8- KOOPERATIF -ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA- ÖZET: Kooperatif ortakl ığındaıı çıkarılmaya ili şkin genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davas ı açılması lazımdır. (1163 s. Koop. K. nı. 16/3) (Y. 11. HD E. 1983/3811 K. 1983/3952) 9- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Davacınm durumu genel kurulda görü şülüp çıkarılması (ihracı) yüzüne karşı karara bağlanmak suretiyle kendisine TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 1992/4 527

14 bildirildiği halde çıkarma ( İhraç) kararının verildiği tarihli genel kurul toplantısından çok sopra tarihinde bu davayı açmış olmasma göre, üç ayhk hak dü şürücü süre geçmiştir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1985/ 4521 K 1985/5478) 10- İPTAL DAVASI ÖZET: Kooperatif yönetim kurulunun ortaklık payı devir işlemlerinin onaylanmas ına ve ortaklık pay ımiı G'ye devredildiğine ilişkin kararı ile davacı H. Y.'nin ortaldığına son verilmiştir. SÖZÜ edilen karar bir ortağın ortaklık niteiğinin (sıfatınm) kaldırılmasına yönelik bulunduğundan, ortaklıktan çıkarma kararı ile eş değerlidir. Bu nedenle an ılan yönetim kurulu kararı aleyhine de iptal davas ı açılabilir. (1163 s. Koop. K m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1988/ 2573 K 1988/7739) 11- KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ÖZET: Kooperatif üyeli ğinden çıkarma karanmn örneği yerine kararın tüm gerekçelerinin belirtildiği bir yazının bildirilmesi de yeterlidir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD T. E. 1988/ 3990 K. 1989/830) 12- Tacirler kooperatif ortağı olamaz. Y. 11. HD. 4.10,1974 T., E K. 2563) 13- Reşit olmayan kişiler kooperatif ortağı olamazlar, ortak alınsalar dahi bu kişilerin yaptığı işlemler geçersizdir. (Y. 11. ltd T., E K. 155) 14- Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması kararının noter aracılığı ile tebliği gerekir. Ancak bu husus geçerlilik ko şulu değildir. İhraç karanmn tebliğinde 7201 sayılı tebligat kanunu-' nun 35. maddesi hükmü uygulanmaz. (Y. 11: HD T. E. 5456, K. 5467) 528 TÜRKIYE RAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 *

15 4 15- Ortağa ilan yoluyla kooperatiften ç ıkanima kararı bildirilmi ş ise, ilanlann noter tarafindan yap ılması gerekir. Ancak koopertatifin de bu konuda yapt ığı ilanlar usül ve kanuna uygun ise de geçerli sayılmaz. (Y. ıl. ltd E K 5393) 16- Ortağm ortakhktan çıkarılması karanmn kural olarak noter aracılığıyla ortağa tebliği gerekir. Ancak bu geçerlilik şartı değildir. P.T.T. aracılığı ile yapılan tebliğde usule uygun ise geçerlidir. (Y. 11. HD. T E K 1110) 17- Ortaklıktan çıkarılan ortağa, çıkarma karanmn bizzat tebliği gerekir. Bu tebli ğin ortağm özel vekiine tebli ği geçersizdir. (Y. 11. ltd T.E.1061 K. 992) 18- Kooperatifler kanununun 16. maddesindeki 3 ayl ık dava açma süresi ortald ıktan çıkarılma kararının tebliğinden itibaren başlar bu süre hak dü şürücü süre olup mahkemece re'sen dikkate ahnmalıdır. (Y. 11. ltd T. E K. 5287) 19- Ortaklann kooperatifin faaliyet sahas ı içinde.oturmalarına ilişkin ana sözle şme hükmüne ayk ırı eylemi çıkarma nedeni olur. (Y. 11. ltd T.E. 721 K. 886) 20- Kooperatif ortaklığına kabul şartını taşımayan ortak bunu kooperatifden gizlemi ş ve kooperatif ortağı olmuş ise daha sonra durumun ortaya ç ıkması ile ortaklıktan çıkarılabilir. (Y. 11. ltd T. E. 3901; K. 3037), 21- Yönetim kurulunun çıkarma karan genel kuruka görü şülerek onandığma göre 3 ayl ık dava açma süresinin genel kurul kararinın çıkarılan ortağa tebliğ, tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. (Y T E K. 3452) TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI»ERG İSİ

16 NWI 22 Bir kooperatif ortağı diğer bir kooperatif ortağımn ortaklıktan çıkarılmasını dava yoluyla talep edemez. (Y. 11.HD. T. 5J E. 5386K. 5449) 23 Haklı nedenle ortaklıktaıı çıkanimada, tanık dinie ııebilir. Tanık anlatımlan ve delilleri de ğerlendirmede takdir hakk ı mahkemeye aittir. (Y. 11. HD. T E. 5290K. 5407) 24 Kooperatif yönetim kurulu üyesi ortak, kooperatife zarar verici eylemlerde bulunduğu öne sürülerek orti.1d ıktan çıkanlamaz. Koşulları varsa ve ortak zarar vermiş ise tazminat davasına konu olabilir. (Y. 11. HD. T: T. E. 46 K. 367) 25 OrIakhğa girişte ortaklığa kabul şartlarını taşıyan ortak sonradan bu şartları kayıp etse dahi (ana sözle şme değiikliği ile) MK.nun 2. maddesi uyarınca kooperatif ortakli ğından çıkanlamaz. (Y. 11. HD T. E. 775 K. 947) 26 Yönetim kurulunun çıkarma kararı için genel kurula itiraz edildiği takdirde ortak artık yönetim kurulunun çıkarma karan aleyhine iptal davas ı açamaz; genel kurul kararının sonucuna göre hareket edilmelidir. (Y. 11. HD. T E K. 6738) SONUÇ: Kooperatifler Kanununun 16. maddesini kısaca incelemeye, açıklamaya çali ştım. Uygula3rıcılara biraz olsun yardımcı olabildim ise kendimi mutlu sayaca ğım. 530 TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI DERGISI, ıae

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı