KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI. Kudret KURT (*)"

Transkript

1 KOOPERATİF ORTAKLIĞ]NDAN ÇIKARILMA İTİRAZ VE DAVALARI Kudret KURT (*) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesi, genel olarak ortaklıktan çıkanimayı, (ihracı) ortaklıktan çıkarılmarnn hangi şekil ve yöntemle geçekle şeceğini, itiraz yollarını, dava açılmas ını, dava açma süresini, esas ve ilkelerini düzenlemektedir sayılı Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin ilk iki fıkrası 3476 sayılı kanunla de ğiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatif orta ğı olan bir ki şinin, kooperatifden nas ıl ve ne şekilde çıkarılacağını, çıkarılma karann ın şeklini, çıkarılma kararı verilebilmesi için uygulanmas ı gereken usül ve esaslar ı, çıkarılan ortağrn kooperatif genel kuruluna, mahkemeye başvurma süre ve esaslarm ı ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenlemi ştir. Kooperatifler Kanununun 16. maddesi kooperatifler kanununun içerisindeki 27 ve 62. maddelerle birlikte en fazla uygulanan madde özelli ğini taşımaktadır. Kooperatifler Kanununun 16. maddesinin 1. f ıkras ı hükmüne göre; "Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözle şmede açıkça gösterilir. Ortaklar, ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortakhktan ç ıkarılamaz". Maddenin açık hükmüne göre mutlak olarak öncelikle kooperatif ortaklığından çıkanlmayı gerektiren sebepler ana sözle ş- mede aç ıkça gösterilmelidir. Kooperatifler genel olarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanan tip ana sözle şmeleri kullanmaktadırlar. Genellikle ana sözle şmelerde kooperatif üyeliğinden çıkanlma sebepleri bir madde halinde düzenlenmektedir. Bu maddede f ık- (*) Karabük 1. Asliye Hukuk Hakimi. TÜRKiYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İSİ,

2 ralar ve bentler halinde kooperatif üyeliğinden çikanlma sebepleri syılmaktadır. Kanun koyucunun 1163 say ıh Kanunun 16. maddesinin ilk iki fıkrasım değiştirirken güttüğii ve gerçekle şmesini istediği amaç; Kooperatif üyeli ğinden keyfi, öznel ve herhangi bir dü şünce ile üyenin çıkarılmasına engel olnı tktır. Değişik olarak anlatılırsa, kooperatif ana sözle şmesiyle gö;terilecek üyelikten çıkarılma sebepleri, somut, akla, mantığa, hukuka, ah1ka, adaba uygun olmalıdır. Hiçbir zaman genel hukuk kurallarına, ahlaka, adaba aykırı olan sebepler, kooperatif üyeli ğinden çıkarılma sebepleri olarak ana sözle şmeye konulamaz. Konuldu ğu' durumda ise geçersiz dir. Yani genel hukuk kur allanna ayk ırı olan üyelikten çıkarma sebepleri ana sözle şmeye yazilsa ve buna dayanılarak üyelikten çıkarma işlemi yapılsa, bu işlem geçersizdir. Yine kooperatif ana sözle şmesinde soyut ve beli!siz kavramlar bulunursa ve buna dayan ılarak ortak kooperatiften çıkarılırsa, bu çıkanlma işlemi de geçersiz olacaktır. Kooperatifler Kanununun m.16/1 fıkrasırıın son cümlesi uyarınca "ortaklar ana sözle şmed açıkca gösterilmeyen sebeplerle crtakl ıktan çıkarılamazlar". Başka bir deyi şle ana sözle şmede açıkca gösterilmeyen sebep veya sebeplerle ortak kooperatif üyeli ğinden çıkanlamaz. Burada karşımıza çıkan sonuç şudur; Kooperatif ana sözle şmesinde yazılı sebepler sayılı ve sınırlı olmaktadır. Kooperatifler Kanununun 16/1 maddesi hükmüne göre ise kooperatif ana sözleşmesinde yazılı olmayan sebeplerle ortak, ortakl ıktan çıkarılamaz. Ana sözleşmede ortakhktan çıkarılma nedenleri s ımrlı ve sayıhdır. Acaba ana sözle şmede yazıli ortakliktan çıkanlma sebepleri dışında başkaca hiç bir sebeple ortak, crtak İıktan çıkanlamayacak mıdır? Bu soruya dü şünceme göre, olumsuz yan ıt verilmesi gerekir. Ana sözle şmede yaııiı olmayan öyle nedenlerle karşılaşılabilir ki, bu nedenlerle ana sözle şmede yazılı olmasa dahi ortak ortaldıktan çıkanlabilmelidir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlılık gösteren inançlarına göre ana sözle şmede yazılı olmayan hiçbir nedenden dolayı ortak, ortakl ıktan çıkanlamaz. Ote yandan ortaklıktan çıkarılma sebeplerini gerek genel kurul, gerekse yönetim kurulu uygular iken deyım yerinde ise basiretli 'bir tacir gibi hareket etmelidir. Ba şka bir söyleyişle MK.nun 2. ve 3. maddeleri her zaman gözönünde bulundurulmal ıdır. 516 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 1

3 Kooperatif ortağı veya yönetim kurulu başkanı, üyeleri, denetçiler kooperatife zarar vermiş olabilirler. Bu durumda yukarıda sayılan kişilerin kooperatif ortakl ığından çıkarılabilmeleri için ana sözleşmede bu konuların düzenlenmesi gerekir. Yalnızca kooperatife zarar verme eylemi ana sözle şmede ortaklıktan çıkanlma nedeni olarak düzenlenmemi şse ortak ortakliktan çıkarıla. maz. Ancak kooperatif genel kurulu karar alarak TTK maddesine göre zarar verenlere karşı tazminat davas ı açabilir. Kooperatif yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve denetçileri kooperatife verdiği zarar aynı zamanda suç oluşturuyorsa durum ne olacaktır? Bu sorunun yanıtı şu olmalıdır, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98. maddesi hükmüne göre "Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulan ır". TTK.nun 315/2. maddesi konuyu düzenlemi ştir, anılan hükme göre, a) Yönetim kurulu üyelerinden birisi iflasa tabi kimselerden olup iflas ına karar verilirse, b) Hacir altına alınırsa, c) Üyelik için gerekli vas ıflan kaybederse görevi sona erer, d) Yönetim kurulu üyeleri a ğır hapis cezası ile veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarmdan dolayı mahkum olursa üyelik sona erer. TTK.nun 3 15/2 maddesi hükümleri kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri bakımından dahi uygulanır. Bu durumda olan kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. Çünkü yüzkızartıcı suçlar, kooperatife karşı işlendiğinde verilen; Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimini BK.nun 53. maddesi uyannca bağlar. Ana sözlemede ortaklıktan çıkanlma sebepleri tek tek sayılmaktadır. Bunlar aras ında genellikle kooperatife zarar veren suçlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak bu hükmü uygularken dikkatli davranılmalıdır. Çünkü kooperatife verilen her zarar suç oluştursa da, zarar veren ortak mahküm olsa da, ana sözleşmede çıkarma sebebi olarak gösterilse de ortaklıktan çıkanlamaz. Orneğin kooperatifln aracı ile trafik kazas ı ya- TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI DERGİS İ 1992/4 517

4 pan ve kooperatifi zarara uğratan kişi ortaklıktan çıkanlamaz. Nedeni ise öncelikle zararın ortaktan tahsili için dava açılıp zararın tahsili yoluna gadilmelidir. Bir ba şka neden ise, taksirli suçlarda ortakliktan ortağın çıkarılmasının mümkün olmamasıdır. Kooperatif ortağı ancak kooperatife karşı kasıtlı olarak suç işler bundan kooperatif zarar görürse ortak ortakhktan ç ıkarılabilir. Ortağm kooperati.fe karşı işlediği kasıtlı suç kooperatife zarar vermeli ve bu suç 'N'K.nun 315/2 maddesinde sayilan suçlardan olmalıdır. Kooperatif ortakhğına kabul şartlartnın sonradan kaybedilmesi durumunda durum ne olacakt ır? Orneğin; Yapı kooperatifi üyesi olabilmek şartı olan konutu bulunmama hali sonradan değişirse, yani ortak konut sahibi ise, ortak ortakl ıktan çıkarılabilir. Yine Orman köylerini kalkındırma kooperatifi ortağı olabilmek için: orman köylüsü olma şartı kaybolursa, Orne ğin; Kooperatif ortağı şehirde oturur, ticaret yaparsa, bu ortak da ortakl ıktan çıkarılabilir. Kooperatifler Kanununun ortaklara tan ıdığı hak ve yetkilerin kulanılmas ı nedeni ile ortak, ana söz1 şmede gösterilse dahi ortaklıktan çıkanlamaz. Ornek olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesinde, ortağın bilgi edinme hakkı ve bilançoyu isteme hakk ı varchr, 25. madde ile de: genel kurul veya yönetim kurulu karar ı ile ticari defterler incelenebilir. Ortaklara bu konuda izin verilebilir. Bir kooperatif orta ğı 24. maddedeki yetkisini kullanmas ı nedeniyle ortakl ıktan çıkarılamaz. Yine Kooperatifler Kanununun 26. maddesi ile seçmek ve seçilmek haklan düzenlemiştir. 26. madde hükmurı e göre suç te şkil eden eylemlerinden dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeli ğinden uzaklaştırılmaları için şikayet eden ortak,, ortakliktan çıkanlamaz. Bunun nedeni ise yukarıda belirtilen 1163 sayılı Kanunun 98 ve '11'K.nun 315/2. maddesi hükmüdür sayılı kanunla 1163 sayılı kanunun 16/2. fıkrası değiştirilmi ştir. Değişik 16/2. fikraya göre "Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak al ınamaz. Bu ki şilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder". Maddenin açık hükmüne göre, ortakl ıktan çıkarma kararı kesinleşinceye kadar, çıkanlan ortağın yerine yeni ortak ahriamaz. Ç ıkan- 518 TÜRE IYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 1992/4

5 lan ortağın hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinle şinceye kadar devam eder. Çıkarılan ortak çıkarılma kararımn iptali için Ticaret Mahkemesine başvurur ise, verilen kararın temyiz ve karar tashihi aşamalarından geçip kesinle şinceye kadar, çıkarılan ortak yerine yeni ortak alinamaz. Ç ıkarılan ortak çıkarma kararı kesinleşinceye kadar 1163 say ılı Kanun ve ana sözle şmenin kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilir ve yükümlülükleri çıkarma kararımn kesinle şmesine kadar sürer sayılı kanunun 16/2 fıkrasındaki açık hükme rağmen çıkarılma kararı bir ortak hakkında kesinleşmeden, yeni ortak alınmas ı durumundada, bu durum yeni orta ğa hiçbir hak ve fayda 'sağlamayacaktır. Nedeni ise 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 16/2. fıkrasının emredici hukuk kuralı olmasındandır. Başka bir deyişle 1163 sayılı Kanunun 16/2. fıkrası kamu düzenine ili şkindir. Çıkarılan ortak hakkında çıkarma kararı kesinle şmeden, yeni ortak çıkarılanın yerine alınırsa, alınan karar yok hükmündedir. Ç ıkarma kararı kesinleşmeden çıkarılan ortak yerine yeni al ı- nan ortak için ortakl ığa kabul kararını ister yönetim kurulu ister genel kurul alsın, hüküm yine böyledir. Ozetle; Ç ıkarılan ortağın çıkarma kararı kesinleşmeden, yerine yeni ortak al ınamaz, bu hükme rağmen alınırsa bu karar yok hükmündedir, hukuki sonuç doğurmaz, dava konusu oldu ğunda düşüncemize göre yargıç re'sen durumu gözetir. KOOPERATIF ORTAĞINI ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYA YETKILI ORGANLAR 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16/3 maddesi hükmü aynen "Ortakl ıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana sözle şmede, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir" demektedir. Maddenin açık hükmüne göre ortakl ıktan çıkarılma yetkisi, genel kural olarak kooperatif genel kuruluna aittir. Kooperatif genel kurulu, bu yetkisini, yönetim kuruluna ana sözle şme ile verebilir. Genel kurulun ortaklıktan çıkarılma yetkisinin yönetim kuruluna devri geçerlidir. Ancak bu devir yetkisi 'ana sözle şme ile yapılabilir. Bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden de ğildir. Genel Kurul gerçekten ortakl ıktan çıkarma yetkisini ana sozle şme ile yöne- TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERGİSİ ' 519

6 tim kuruluna devretmi ş ise, bu halde ortaklıktan çıkarılan ortak, yönetim kurulunun ç ıkarma kararı aleyhine olmak üzere kooperatif genel kuruluna itiraz edebilir. - Kooperatifler Kanununun 16/4 fikrs ma göre "çıkanima kararı gerekçeli,olarak tutana ğa geçirilece ği gibi, ortaklar defterinede yazılır". Orta ğın, ortaklıktan çıkarılmas ı, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca kararlaştırıls ın her iki halde çıkanlnıa kararının gerekçesinin yaz ılması gerekir. Ç ıkanlma kararım genel kurul vermi ş ise, gerekçesini genel kurul tutanağına, yönetim kurulu vermi ş ise, kooperatif karar defterine yazmal ıdır. Gerekçe belirtilmesinin nedeni, çıkarılan ortağın hangi nedenden dolayı çıkarıldığım bilmesi ve yargılama konusu olur ise bu gerekçenin 1163 sayılı kanuna ve ana özle şmeye uygun olup olmadığınm denetlenmesi içindir. ORTAKLIKTAN Ç:[KARILMA KARARININ TEBLI ĞI Ortaklıktan, ister genel kurulca, ister yönetim kurulunca çıkanları ortağa, çikanlma kararının onaylı örneği tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere verilir. Çıkarma kararmın gerekçeli olması gerektiği yukarıda belirtilmi ştir. Ancak buna karşın karar gerekçesiz ise bu, kararın geçersiz olmasını gerektirmez. Ç ı- karılma kararının gerekçeli olma zoru ııluluğu bir geçerlilik şartı değildir. Yargıtay uygulamaları da bu :vöndedir. Bunun gibi çıkarılan ortağı gerekçeli çıkarma kararının tebliğinin noterce yapılması bir geçerlilik şartı değildir. Bir ispat şartıdır. Dava ve çekişme konusu olması halinde tebliğin kolaylıkla ispat edilebilmesi için kanuna noter aracılığı ile tebliğ hükmü konulmu ştur. Yoksa noter aracılığı ile tebliği bir "geçerlilik şartı" değildir. Yargıtayın uygulaması da bu yöndedir. Özetle; Kooperatifden ç ıkarılan ortağa çıkarma kararı adi posta ile tebliğ edilebileceği gibi taahhütlü, iadeli taahhütlü, özel ulakla ve A.P.S. ile de tebli ğ mümkündür. Ancak ispat amacının sağlamlığı yönünden uygulamada Noter arac ılığı ile tebliğler yapılmakta, çıkanima kararları notere verilmekte ve çıkarılan ortağa noter aracı ile çıkanima kararları tebliğ edilmektedir. 520 TÜRI(İYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ,

7 ORTAKLIKTAN ÇIKARILAN ORTAĞIN BAŞVIJRABİLECEĞİ KANUN YOLLARI 1163 sayılı 'Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkrasında ortaklıktan çıkarılan ortağın baş vurabilece ği, kanun yollan belirtilmiştir. Amlan madde hükmüne, göre, ortakl ıktan çıkarılma kararı yönetim kurulunca verilmiş ise ortak 3 aylık süre içinde genel kurula itirş.z edebilir, bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna, Noter arac ılığı ile tebliğ ettirilecek bu yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davas ı açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara kar şı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye ba şvurulmak suretiyle itiraz edilmeyen ç ıkarılma kararı kesinle şir sayılı Kooperatifler Kanununun 16/4 fıkras ı hükmüne göre, ortakhktan çıkarılan: ortağa gerek genel kurulca, gerek yönetim kurulunca verilen ortakl ıktan çıkarılma karannm noter aracılığı ile tebliği gerekir. Orta ğın itiraz etme veya dava açma hakkı ortakhktan çıkarılma kararının kendisine noter aracılığı ile tebliğ tarihinden itibaren ba şlar. Kooperatifler Kanununun 16/4.. maddesindeki 3 ayl ık itiraz veya dava açma süresi "hak dü şümü" süresidir. Bu nedenden dolayı hakim tarafından doğrudan göz önünde bulundurulur. Dava sırasında tarafların ileri sürmesine gerek yoktur. Sürenin hesab ında BK.nun 76. maddesi göz önüne alımr. Bilindiği gibi 1163 sayıh Kooperatifler Kanununun koydu ğu genel ilkelere göre, kooperatiflerde en geniş yetkili organ genel küruldur. Kural olarak ortağın ortaklıktan çıkanlma yetkisi genel kurula ait bir yetkidir. Ancak bu yetki devredilemeyen genel kurul yetkilerinden değildir. 0 nedenle kooperatif genel kurulu, bu yetkisini ana sözleşme ile, ana sözleşmeye konulacak yetki ile yönetim kuruluna devredebilir. Bu durumda ortaklıktan ortağı, ana sözleşmedeki yetkisine dayanarak yönetim kurulu çıkarabiur. Kooperatif ortağı ortaklıktan; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERG İ8 İ 1992/4 521

8 a) Genel kurulca, b) Yönetim kurulunca çıkaniabilir. - Ortak, ortaklıktan genel kurulca ç ıkanlırsa; Ortak genel kurulun çıkarma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 aylik hak düşümü süresinde mahalli Ticaret Mahkemesine (olmadığı takdirde bu işlere bakmaya görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesinde) başvurarak çıkarma karann ın iptali davasım açabilir. Ortak, kooperatif yönetim kurulu kararı ile çıkarılmışsa; Bu durumda ortak, öncelikle kooperatif genel kuruluna ç ıkarma karannın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç aylik sürede ba ş vurarak ortaklıktan çıkanlma karanmn kaklir ılmasmı isteyebilir. Yönetim kurulunun çıkarma kararının kaldırılması için genel kurula başvuru dilekçesi kooperatif yönetim kui ı.ıluna verilir. Genel kurula iletilmesi için kooperatif yönetim kuruluna verilecek dilekçenin ispat vasıtası bakımından noter arac ılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi orta ğın çıkarına bir davranış olacaktır. Çünkü dilekçenin verili ş tarihi 3 aylık hakdüşümü süresinin hesabı yönünden önemlidir. Ortakl ıktan yönetim kurulu kararı ile çıkarılan ortak, bu karann tebli ğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde hem genel kurula, hem de çıkanima kararınm iptali için Ticaret Mahkemesine ba şvurursa bu durumda ne olacakt ır? Mahkeme, bu durumda genel kurul kararınm soncunu bekler. Genel kurul, yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarma kararım iptal ederse, mahkeme konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karannı vermelidir. Genel Kurul ortağın başvurusunu red ederse Mahkeme olağan usullere göre delilleri toplar ve delil durumuna göre davan ın red veya kabulüne karar verir. - Ortak yönetim ku:rulunca ortakl ıktan çıkarılmasına karşm genel kurula ba şvurmaz ise, 3 ayl ık hak düşümü süresinde Ticaret Mahkemesine (Asliye Hukuk Mahkemesine) ba şvurarak çıkan!- ma kararının iptalini dava edebilir. Ba şka bir deyi şle ortak öncelikle genel kurula ba şvurmadan yönetim kurulu karanmn iptali-, 522 TÜJU(IYE 1AROLAR BIRLIĞI DERGISI,

9 ni doğrudan doğruya mahkemeden talep edebilir. Yarg ıtay uygulaması bu yöndedir. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARININ DAVA EDİLMES İ HALINDE UYGULANACAK YÖNTEM Ortakhktan çıkanlan ortak kooperatif tüzel ki şiliği aleyhine dava açabilir. Bu dava çıkanima kararının iptali davas ıdır. Davanın davacısı ise, hakkında kooperatif ortakl ığından çıkanima kararı verilen gerçek kişidir. Ayrıca ortaklıktan çıkarılan kişi ölmüş ise mirascıları ve kanuni halefleri bu davay ı açabilir. Davaya bakacak yetkili mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Dava, çıkanima kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak dü şümü süresinde açılabilir, 3 ayl ık hak dü şümü süresinden sonra açılacak davalar, hak düşümü nedeniyle es asa girilmeden red edilir. Davaya bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu i şle görevli Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyla bakar sayılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesi hükmüne göre Kooperatifler Kanununda düzenlenen hususlardan do ğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmad ıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır demektedir. Demek ki sayılı Kanun uygulamas ından doğan her tür hukuk davası ticari dava sayılır ve bu davalara Ticaret Mahkemesinde (Asliye Hukuk) bakılır. Basit Yargılama usulü yaz ılı yargılama usulünden daha çabuk ve daha basit i şler. Basit Muhakeme usulü ile ilgili hükümler HUMK.nun maddelerinde düzelenmiştir. HUMK.nun 507. maddesinde hangi i şlerin basit muhakeme usulüne tabi olduğu belirtilmi ştir. HUMK.nun 508. maddesinin hükmüne göre, Basit yargılama usulü uygulanan davalarda davac ı dayalı sayısından bir fazla dilekçesinde, davanın dayanağını oluşturan delillerini eklemek zorundadır. Davacı delillerini dilekçeye eklememi ş ise o zaman tüm delillerini ilk duruşma sırasında mahkemeye vermek zorundadır. Taraflara çıkarılacak davetiyelere duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda devam edileceği hususu yazılır. Bu usulde adli tatilde temyiz süresi i şler. TÜRKIYE BAROLAR BIELI Ğİ DERG İSİ,

10 ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA DAVASINDA HAK İMİN GÖZÖNÜNDE BULUNDUBACAĞI İLKELER a) Davanın ticari dava olması nedeniyle öncelikle, davaya Ticaret Mahkemesi bakmaya görevlidir. Ticaret Mahkemesi yoksa Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmaya görevlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi bir ara karar ı vererek "Davaya Ticaret Mahkemesi s ıfatıyle bakılması" karanm vererek davaya. baknıalidır. b) Yetkili mahkeme davah kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir (Asliye Ticaret veya olmadığında Asliye Hukuk) c) Davacı, Kooperatif üyeli ğinden çıkarılan gerçek ki şi olabileceği gibi onun mirasçılan ve halefleri olabilir. d) Dayalı, kooperatif tüzel ki şiiğidir. e) Davaya bakan hakim, öncelikle kooperatif ana sözle şmesini, çıkarılma kararının dayan ğım oluşturan genel kurul kararım veya yönetim kurulu kararım, (Genel Kurul tutana ğım veya ortaklar karar defteri veya yönetim kurulu karar örneğini) çıkanlma kararını ortağa tebliğine ilişkin tebligat parçasını noterden veya varsa ilgili yerden getirtmelidir, ayr ıca hakim tebligatdaki yeni ortağın çıkarılmasına ili şkin kararın tebliğindeki imzanın sıhhatine dikkat etmelidir, yani tebligat ın noter tarafından usulüne uygun yapılıp yapılmadığına dikkat etmelidir. f) Hakim davanın ortakhktan çıkanlma kararının tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresinde açılıp açılmadığına ilk duruşmada dikkat etmelidir. Dava ç ıkanima kararınin tebliğinden itibaren 3 aylık hak düşümü süresi geçirilerek aç ılnıışsa esasa girilmeden red edilmelidir. g) Hakim ana sözleşmenin hükümleriııi inceleyerek ortaklığa kabul, ortaklıktan çıkarılma şartlarının gerçekleşip gerçekle şmediğini 1163 sayılı Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre irdelemelidir. h) Hakim her olayın özelliğine göre MK.nun 2. maddesini göz önünde bulundurmandır. 524 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 ii

11 ı) Hakim, ana sözle şmede bulunmayan nedenlerden dolayı, ortak kooperatiften çıkanimış ise çıkarılma nedeninin TTK.nun 3 15/2. maddesi ve MK.nun 2. maddesini özellikle göz önünde bulundurmandır. i) Hakim sayılı Kooperatifler Kanunun 16. maddesi ile 27. maddesindeki ortakl ıktan çıkarılma usul ve şartları değişik olduğundan bunlan her davada göz önüne almalıdır. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI. 1- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ DAVASI AÇAB İLME KOŞULU ÖZET: Kooperatifler Yasasmın 16. maddesinin 3. fıkrası ve kooperatif ana sözleşmesinin 9. maddesi hükümleri gere ğince itiraz davasının açılmas ı için tamnan 3. aylık hak düşürücü süre, çıkanlan ortağa çıkanlma kararının noter aracılığı ile tebliğinden itibaren başlar. (1163 s. Koopertifler K m. 16/3) Y. 11. HP T.E. 1975/355 K. 975/ İYİrIİYET -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Objektif iyiniyet kurallarma ayk ırı olarak davai ı hileli bir hareketi ile davac ıyı hakkını zamanında ileri sürmekten al ı- koymuşsa, sürenin geçirilmesi nedeni ile hakkın düştüğü iddiasında bulunamaz. (1163 s. Koop K m. 16, 27) ( gün ve 22/2 s. YİBK.) (Y D T.E. 1977/896 K. 1977/1689) 3- KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözleşme kooperatif ortakl ığından çıkarmayı gerektiren nedenleri gösterebilir. Ancak bunların dışı ndaki haklı nedenlerle deortakhktan çıkarılma olana ğı vardır (1163 s. Koop. m. 16) (Y. 11. HD T.E..1976/1410 K. 1976/1422) TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGİSİ 1992/4 525

12 4- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA VE ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ ÖZET: Kooperatifler yasas ı md. 27. uyarınca ortaklığın kendiliğinden düşmesi de kooperatif yetkili organlar ınca verilecek ve ortağın kooperatif ortakl ığından çıkarılmas ı sonucunu doğuracak bir kararla olur. (1163 s. Koop. K. md. 27) (Y. 11. HD. T E 1978/923 K. 1978/1454) 5- KOOPERATiF ORTAKLIĞI (Kabul-Çıkarına) -GENEL KURULUN YETKISI- ÖZET: 1- Dayalı, kooperatife ortak olmak isteyerek, ana sözleşme kurallarını bütün hak ve ödevleri ile birlikte benimsediğini bildirmiş ve bu isteği kabul edilmi ş olmas ına göre adı geçenin ortaklığı kesinle şmi ştir. Davacının ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin kararda yerine yedeklerden S'nin al ınmasına denmiş olması davalıyı ilgilendirmez. 2- Kooperatifin en yetkili organ ı genel kurul olduğuna göre anlaşmazlık konusu dairenin ortaklardan hangisine ait olduğunu saptama görevi de genel kurula aittir. Esasen ortaklar ın, genel kurula başvurmadan doğruca mahkemeye gidebilecekleri hal, 16. maddede öngörülen çıkarma ile ilgilidir. (1163 sayılı Koop. K. m. 1,8, 16, 18, 19) (YHGK: T E. 1978/ K. 1980/1350) 6- KOOPERATIF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-YARGIÇLIK (TAHK İM) ÖZET: 1- Kooperatifler Yasas ının ortak].a kooperatif arasındaki uyuşmazlıkların çözüm biçimine ili şkin hükümleri kamu düzeni ile ilgilidir. Bu hükümler statü hükümleri ile ortadan kald ı- niamaz. Uyuşmazhk yargıcı (Hakem) arac ılığı ile çözümlenemez. 526 TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI, Yasa ve ana sözle şme uyarınca itiraz dava ının açılması için tanınan üç aylık hak düşürücü süre, ç ıkarılan ortağa çıkanie

13 ma kararının noter aracılığı ile veya başka bir yolla tebli ğinden itibaren başlar. Ortağın toplant ıda bulunmas ı tebliğ yerine geçmez. 3- Kooperatife ortak olabilme ve ortakl ıktan çıkanlabilme koşulları yasa ve ana sözle şme ile düzenlenmi ştir. Bu düzenlemelerde kooperatife ortak olabilmek için ordu mensubu olma ko şuldur. Ortağın kooperatifden aldığı konutu üyelik nitelik ve ko şullarmı taşımayana satmas ı durumu ortaklıktan kesin çıkarılma nedeni olarak benimsenmi ştir. Konutun önce ortağın eşine sonra üçüncü ki şiye satıldığı saptandığına göre ortald ıktan çıkarılma kararı doğrudur. (1163 s. Koop. K. m. 16, 44, 53, 95) (Y. 11. HD. T E. 1981/471 K. 1981/834). 7- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ÖZET: Ana sözle şmede yer almamış olmakla beraber, bir ortağın kooperatifden çıkarılabilmesi olana ğını veren sair haklı sebep hallerinde de o nedenin ortağın ortaklık sıfat ve ili şkisinden kaynaklanan ve bu s ıfatı ile ilgili bulunan bir eylem ve sorumluluğu bulunmas ı gerekir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1982/ 3473 K. 1982/3399) 8- KOOPERATIF -ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA- ÖZET: Kooperatif ortakl ığındaıı çıkarılmaya ili şkin genel kurul veya yönetim kurulu kararları aleyhine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davas ı açılması lazımdır. (1163 s. Koop. K. nı. 16/3) (Y. 11. HD E. 1983/3811 K. 1983/3952) 9- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- ÖZET: Davacınm durumu genel kurulda görü şülüp çıkarılması (ihracı) yüzüne karşı karara bağlanmak suretiyle kendisine TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 1992/4 527

14 bildirildiği halde çıkarma ( İhraç) kararının verildiği tarihli genel kurul toplantısından çok sopra tarihinde bu davayı açmış olmasma göre, üç ayhk hak dü şürücü süre geçmiştir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1985/ 4521 K 1985/5478) 10- İPTAL DAVASI ÖZET: Kooperatif yönetim kurulunun ortaklık payı devir işlemlerinin onaylanmas ına ve ortaklık pay ımiı G'ye devredildiğine ilişkin kararı ile davacı H. Y.'nin ortaldığına son verilmiştir. SÖZÜ edilen karar bir ortağın ortaklık niteiğinin (sıfatınm) kaldırılmasına yönelik bulunduğundan, ortaklıktan çıkarma kararı ile eş değerlidir. Bu nedenle an ılan yönetim kurulu kararı aleyhine de iptal davas ı açılabilir. (1163 s. Koop. K m. 16) (Y. 11. HD. T E. 1988/ 2573 K 1988/7739) 11- KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ÖZET: Kooperatif üyeli ğinden çıkarma karanmn örneği yerine kararın tüm gerekçelerinin belirtildiği bir yazının bildirilmesi de yeterlidir. (1163 s. Koop. K. m. 16) (Y. 11. HD T. E. 1988/ 3990 K. 1989/830) 12- Tacirler kooperatif ortağı olamaz. Y. 11. HD. 4.10,1974 T., E K. 2563) 13- Reşit olmayan kişiler kooperatif ortağı olamazlar, ortak alınsalar dahi bu kişilerin yaptığı işlemler geçersizdir. (Y. 11. ltd T., E K. 155) 14- Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması kararının noter aracılığı ile tebliği gerekir. Ancak bu husus geçerlilik ko şulu değildir. İhraç karanmn tebliğinde 7201 sayılı tebligat kanunu-' nun 35. maddesi hükmü uygulanmaz. (Y. 11: HD T. E. 5456, K. 5467) 528 TÜRKIYE RAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 1992/4 *

15 4 15- Ortağa ilan yoluyla kooperatiften ç ıkanima kararı bildirilmi ş ise, ilanlann noter tarafindan yap ılması gerekir. Ancak koopertatifin de bu konuda yapt ığı ilanlar usül ve kanuna uygun ise de geçerli sayılmaz. (Y. ıl. ltd E K 5393) 16- Ortağm ortakhktan çıkarılması karanmn kural olarak noter aracılığıyla ortağa tebliği gerekir. Ancak bu geçerlilik şartı değildir. P.T.T. aracılığı ile yapılan tebliğde usule uygun ise geçerlidir. (Y. 11. HD. T E K 1110) 17- Ortaklıktan çıkarılan ortağa, çıkarma karanmn bizzat tebliği gerekir. Bu tebli ğin ortağm özel vekiine tebli ği geçersizdir. (Y. 11. ltd T.E.1061 K. 992) 18- Kooperatifler kanununun 16. maddesindeki 3 ayl ık dava açma süresi ortald ıktan çıkarılma kararının tebliğinden itibaren başlar bu süre hak dü şürücü süre olup mahkemece re'sen dikkate ahnmalıdır. (Y. 11. ltd T. E K. 5287) 19- Ortaklann kooperatifin faaliyet sahas ı içinde.oturmalarına ilişkin ana sözle şme hükmüne ayk ırı eylemi çıkarma nedeni olur. (Y. 11. ltd T.E. 721 K. 886) 20- Kooperatif ortaklığına kabul şartını taşımayan ortak bunu kooperatifden gizlemi ş ve kooperatif ortağı olmuş ise daha sonra durumun ortaya ç ıkması ile ortaklıktan çıkarılabilir. (Y. 11. ltd T. E. 3901; K. 3037), 21- Yönetim kurulunun çıkarma karan genel kuruka görü şülerek onandığma göre 3 ayl ık dava açma süresinin genel kurul kararinın çıkarılan ortağa tebliğ, tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. (Y T E K. 3452) TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI»ERG İSİ

16 NWI 22 Bir kooperatif ortağı diğer bir kooperatif ortağımn ortaklıktan çıkarılmasını dava yoluyla talep edemez. (Y. 11.HD. T. 5J E. 5386K. 5449) 23 Haklı nedenle ortaklıktaıı çıkanimada, tanık dinie ııebilir. Tanık anlatımlan ve delilleri de ğerlendirmede takdir hakk ı mahkemeye aittir. (Y. 11. HD. T E. 5290K. 5407) 24 Kooperatif yönetim kurulu üyesi ortak, kooperatife zarar verici eylemlerde bulunduğu öne sürülerek orti.1d ıktan çıkanlamaz. Koşulları varsa ve ortak zarar vermiş ise tazminat davasına konu olabilir. (Y. 11. HD. T: T. E. 46 K. 367) 25 OrIakhğa girişte ortaklığa kabul şartlarını taşıyan ortak sonradan bu şartları kayıp etse dahi (ana sözle şme değiikliği ile) MK.nun 2. maddesi uyarınca kooperatif ortakli ğından çıkanlamaz. (Y. 11. HD T. E. 775 K. 947) 26 Yönetim kurulunun çıkarma kararı için genel kurula itiraz edildiği takdirde ortak artık yönetim kurulunun çıkarma karan aleyhine iptal davas ı açamaz; genel kurul kararının sonucuna göre hareket edilmelidir. (Y. 11. HD. T E K. 6738) SONUÇ: Kooperatifler Kanununun 16. maddesini kısaca incelemeye, açıklamaya çali ştım. Uygula3rıcılara biraz olsun yardımcı olabildim ise kendimi mutlu sayaca ğım. 530 TÜRKİYE BAROLAR BİRLIĞI DERGISI, ıae

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2)

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/3359 Karar No. 2014/10477 Tarihi: 12.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 İŞVERENİN

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARM A VE SATM A HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TİCARET ŞİRKETLERİNDE BAKANLIK DENETİMİ VE İLGİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Soner ALTAŞ* Öz Ticaret şirketlerinin denetimi denildiğinde akla ilk olarak vergi denetimi ve sosyal güvenlik denetimi gelmektedir.

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı