TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 1 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:1-24 TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün Giriş Türk tarihi, Doğu Türkistan dan Avrupa ya kadar uzanan geniş bir coğrafya ile 5000 yıllık bir tarihe sahiptir. Yer ve zaman içinde Türk psikiyatrisinin geçirdiği değişiklikleri bir yazıyla aktarmak söz konusu değildir. Bu çalışmada Türk psikiyatri tarihinin başlıca gelişmeleri, özellikle de akıl hastasına yaklaşım ve tutumların seyri, tedavi yöntemleri ve kurumları yeri geldikçe örnekleriyle kısaca ele alınacaktır. İslam Dönemi Öncesinde Kam, Otacı ve Efsuncu Orta Asya daki Türk kavimlerinde tedavi sanatı ile uğraşanlar kam adı verilen şamanlardı. Bazı Türk boylarında kamlara baksı veya baksa ismi verilirdi. Kamların 1, ataların ruhlarıyla temasa geçebildiğine ve olağanüstü yeteneklere sahip olduklarına inanılırdı. Hasta tedavisi için iyi ruhlarla ilişki kuran ak kam ve kötü ruhlarla temas kuran kara kam olmak üzere iki tür kamdan söz edilir. Kamlar, ruhları yardıma çağırmak veya onlarla savaşmak için ateş yakar, davul çalar, büyülü türküler söyler ve oynardı. 2 Kam, sadece bir kâhin değildi, aynı zamanda tabip yetkisini üstlenen kişiydi. 3 Sözle ve davranışla tedavi tıp tarihinin en eski yöntemidir. Telkin ve inanç tedavisinin plasebo etkisinden yararlanılırdı. Tarihte kamların beden ve ruh hastalıklarını ayırdıklarına dair yazılı bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla kamların tüm hastalıkları telkinle tedavi ettiğini varsayabiliriz. 1 kam katun, oyun (ak kam/ ayı oyun, kara kam/abası oyun) 2 N. Sarı: Türk Tıp Tarihinde Sağlık Mensuplarına Kısa Bir Bakış. Tıp Tarihi Araştırmaları s Uygurlarda ve Çağatay Türklerinde kam bu şekilde değerlendirilmiştir.

2 2 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış Kadın şaman 4 Yakut şamanı XI. yüzyılda Yusuf Has Hacip in Kutadgu Bilig 5 adlı eserinin muhtelif kısımlarında kam dan söz edilir. Örneği, günümüz Türkçesiyle : Her hastalığın bir ilacı ve çaresi vardır;bu hastalığı tedavi eden kam da bulunur. 6 Bu beyit, kamı tedavi eden kişi olarak tanıtır, ama tedavi yöntemini açıklamaz. İslam öncesi ve sonrası kaynaklarda otacı adı verilen ve bitkilerle tedavi edenlere de rastlıyoruz. Kutadgu Bilig de otaçı, odacı, otcı gibi farklı isimlerle anılan otacı adından da anlaşılacağı üzere bitkilerle tedavi eden, yani maddi tedavi uygulayan kişiydi: Etrafına (hastanın) otacılar toplandı, nabzına baktılar; bu hastalık ve rahatsızlığa dair fi kirlerini söylediler. 7 İnsan hastalanırsa bunun ilacını otacı verir; otacı hastalanırsa onu kim tedavi eder? 8 Bunlardan sonra birkaç zümre daha vardır; dikkat edersen birinin bilgisi diğerinden farklıdır. Bunlardan biri otacılardır; bütün hastalıkları ve ağrıları bunlar tedavi eder. Bu kişiler de senin için gereklidir; hayat işi onlarsız sağlanamaz. İnsan hayattayken hastalanabilir; otacıya gider ve otacı o hastalığı ilaçla tedavi eder. İnsan için hastalık ölümün arkadaşıdır; yaşayan her insan için ölüm vardır. Bunlara karşı iyi davran, onları kendine yakın tut; bunlar gerekli kişilerdir, haklarını gözet. 9 Mizacı bilen, fikir ve bilgisi geniş olan otacı da; bu konuda bunu doğrulayan bir söz söylemiştir. 10 Otacının hastanın nabzını yokladığını, otacıların biri birlerine danıştıklarını, doğaüstü güçlere başvurmadıklarını anlıyoruz. Otacılar günümüz hekiminin bakış açısını, tutum ve davranışlarını anımsatır Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig. Çev: R.R. Arat. Yay.Haz.:Ç.Şan-S.Yurteser. Kabalcı Yayınevi. İstanbul, s (Sonraki dipnotlarda Kutadgu Bilig olarak geçecektir.). 6 Kutadgu Bilig, beyit. 7 Kutadgu Bilig, beyit. 8 Kutadgu Bilig, beyit. 9 Kutadgu Bilig, beyitler. 10 Kutadgu Bilig, beyit.

3 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 3 Yusuf Has Hacip in efsuncu (mu azzim) ünvanıyla tanıttığı kişi ise otacının karşısında yer alır ve görevi onunkiyle çatışır. Mu azzimin cinleri uzaklaştırarak tedavi yapan kişi olarak tanıtılmasından anlıyoruz ki cinler hastalık sebebi olarak görülüyordu ve cin çarpanları tedavi eden ayrı bir meslek grubu oluşmuştu. Cinlerin neden olduğu düşünülen hastalıklar büyük olasılıkla garip söz ve davranışların sergilendiği psikiyatri ve nöroloji rahatsızlıklarıydı. Otacı ve mu azzimin tedavi yolları arasındaki fark ve rekabet Kutadgu Bilig de açıkça ifade edilmiştir: Bunlardan sonra efsuncular gelir; cin ve periden gelen hastalıkları tedavi ederler. Bunlarla da görüşmek tanışmak gerekir; cin ve peri çarpmasından gelen hastalıkları okutmak gerekir. Eğer sana faydaları dokunmasını istersen;ey mert yiğit, onlara karşı iyi davran. Otacı efsuncunun sözünü beğenmez; efsuncu da otacıya değer vermez Birinin sözüne göre, ilaç alınırsa hastalığa iyi gelir; diğerinin sözüne göre, muska taşırsan cinler senden uzaklaşır. 11 Doğu Türkistan da, Turfan da bulunan Uygur el yazmalarında baş ağrısı, uykusuzluk, yüz felci (soğuk havaya bağlı), ajitasyon, cinnet atakları, şaraptan kaynaklanan hastalıklar için çeşitli ilaç tedavileri önerilir 12. Bu reçeteler, sinir ve ruh hastalıklarının maddi yoldan tedavi edildiğini gösterir. Örneği, ajitasyon hallerinde kullanılmak üzere aşağıdaki terkip önerilir: Sükerslek 13 ve kakulenin (Elettaria cardamomum) her birinden 3 Bkr uzun biber (Piper longum) 1 Bkr 14 kimyon (Cuminum cyminum) yerbademi (Cyperus esculentus, çufa, topalak) VIII. ve IX. yüzyıllarda Doğu Türkistan da, Uygur kağanlıklarının topraklarında yaşayan Budist Türklerde hekimler, otacı baksı adı verilen yüksek rütbeli Budist rahiplerdi. Rahip hekimin de kam gibi doğaüstü güçlerden yardım alması beklenirdi. Ruhu ve bedeni iyileştirmenin Budalığa giden yolu rahibe açtığına inanılırdı. Türkçe igli yatgu ev adı verilen Cyperus esculentus hastaneler de ilk olarak Budist mabetlerinde ortaya çıkmıştır. 15 İslam Dönemi VIII. yüzyıldan itibaren İslam diniyle tanışan Türkler in çoğu eski inançlarını bırakarak İslam düşüncesini ve bilimini benimsediler. İslam döneminde Hipokrat, Galen gibi antik dönem hekimlerinin Arapça ya çevirilen tıp kitapları Türk tıbbını etkiledi. İbn Sina ve 11 Kutadgu Bilig, Beyitler. 12 Bu yazmaların tıp ile ilgili kısımlarının tercümelerini gözden geçiren ve tıp dünyasına tanıtan A.Süheyl Ünver dir. A.S.Ünver: Uygurlarda Tababet. Yeni Laboratuvar Yayımlarından. İst s Uygurca olan bu kelimenin karşılığı bilinmemektedir. Bkz. A.S.Ünver: Uygurlarda Tababet. s Bakır = 1/10 Ons =3,1gram 15 N. Sarı: Türk Tıp Tarihinde Sağlık Mensuplarına Kısa Bir Bakış. Tıp Tarihi Araştırmaları s.21.

4 4 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış Razî gibi büyük Türk hekimleri de tüm İslam hekimleri gibi hastalığı bedendeki unsurların dengesizliğine bağlardı. Hekim, hastalık belirtilerini inceler, nabız ve idrar muayenesi yapardı. Akıl hastalıklarının nedeni de vücutta var olduğu düşünülen unsurların (kan, balgam, sarı safra ve sevda) dengesizliği ile açıklanır ve buna göre tedavi edilirdi. Örneği mâl-i hülya hastalığı kara sevda, yani kara safranın fazlalaşması ile açıklanırdı. Her hastalığın bir çaresi olduğu ve ilacının aranması gerektiği düşüncesi hakimdi. Hz. Muhammed in sağlık ile ilgili öğütlerini içeren ve Tıbb-ı Nebevi başlığı altında toplanan hadisleri de tıp anlayışını etkilemişti. Hz. Peygamberin, hastalığa çare aramayıp tevekkül etmeye kalkışanlara karşı çıktığını anlatan rivayetler vardır. Örneği, Hak Teâlâ yarattığı her türlü derdin mutlaka şifasını da yaratmıştır. Kim o şifayı bilir ve tedavi olursa kurtulur; kim de onu bilmezse hastalık onda kalır. Ancak ölümün çaresi yoktur. hadisi tıbbi tedavinin önemini ortaya koyuyordu. 16 Tıp yazmalarında sıklıkla vurgulanan, insanın yaratılmışların en şereflisi olduğu anlamındaki ayet-i kerime 17 de insan sağlığı ile uğraşan tıp mesleği mensubunun şeref ve itibar görmesinde etkiliydi. Ancak hekim hiçbir zaman bir din adamı hüviyetinde olmadı ve ondan mucize tedaviler beklenmedi. Hekim, asıl şifa verici olan Allah ın vekili olarak değerlendirilir; şayet Allah ın yardımı olmazsa hekim ne kadar bilgili ve gayretli olsa da hastanın şifa bulamayacağına inanılırdı. Bir takım tıp yazmalarında, örneği Zahire-i Harzemşahi de ve XII. yy da yaşamış olan Semerkantlı Nizamî-i Aruzî nin Çehar Makale 18 isimli eserinde akıl hastaları ve tedavileri anlatılır. Meşhur hekimlere atfedilen tedavilerden bir kısmı şok tedavisi niteliğindedir. Hastayı kızdırma, utandırma, korkutma yoluyla tedavi geleneği bazı bölgelerde günümüze dek süregelemiştir. Aruzi nin naklettiği hikayelerden biri ünlü hekim Razî ye aittir: Sâman devletinin Emiri mafsallarında bir hastalığa tutulur, gelen tabipler çaresini bulamaz ve hastalık kronikleşir. Emir Mansur, Mehmed Zekeriya-i Razî ye adam gönderir, davet eder. Razî Buhara ya getirilir ve Emiri görür ancak tüm çabasına rağmen bir rahatlama sağlayamaz. Bunun üzerine Emire son bir tedavi denemek için onu hamama götürür ve devamlı ılık su dökerek Emirin mafsallarındaki ahlatta erime peyda oluncaya kadar kaldıktan sonra kendisi giyinip Emirin karşısına geçer ve onu kızdıracak sözler söyler, hakaret eder. Çok hiddetlenen Emir ayaklanır, bıçağını çekip Razî nin peşine düşer. Razî, hamamın kapısında eğerli bir atla kendisini bekleyen köleyle beraber kaçar yurduna döner. Böylece yine ilac-ı nefsani yardımıyla hasta şifa bulur. 19 Bir diğer hikayede ise tedavisi güç olduğundan halk arasında belâ-yı etibbâ (tabiblerin belâsı) ve ayb-ı etibbâ (tabiblerin ayıbı) 20 gibi sözlerle nitelenen mâl-i hülya hastalığının telkinle nasıl tedavi edildiği anlatılır: Mâl-i hülya hastalığına tutulan biri kendisinin öküz olduğunu zannederek bütün gün bağırıp önüne gelene beni kesin, etimden iyi keşkek olur, diye dolaşırmış. Hastalık ilerler ve artık günlerce yemek yemez hale gelir. Hekimler bir türlü devasını bulamayınca dönemin hükümdarı Alâuddevle, veziri olan Ebu Ali yi (İbn-i 16 N.Sarı Akdeniz: Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi. İst.,1977. s İsrâ Suresi 70. Ayet. 18 Semerkandlı Nizamii Aruzî: Tıb İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahareti. Yayınlayan: A.Süheyl Ünver. İst., s. 19 Semerkandlı Nizamii Aruzî: A.g.e., s Nil Sarı: Doçentlik Tezi. s.56

5 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 5 Sina yı) hastaya gönderir. Ebu Ali, kasap seni kesmeye geliyor diye müjde verin diyerek gence haber yollar ve yanına iki kişi alıp o gencin evine gider. Genç, koşup gelir avluya yatar. Ebu Ali sanki gerçek kasapmış gibi bıçaklarını birbirine sürter ve ayağı bağlanan genci kesmek için çömelince, Yazık, bu ne zayıf öküz. Bunu kesmek layık değil, yem verin de şişmanlasın diyerek ayağa kalkar. Bunu işiten genç kendisine götürülen yiyecekleri ve semirtir diye verilen şerbet ve ilaçları yiyip içerek bir ayda iyileşir. 21 İbn-i Sina ya atfedilen bir diğer vaka da aşk hastalığının tanısıyla ilgilidir. Uygur, Selçuklu ve Osmanlı tıbbında tanı amacıyla sıklıkla başvurulan nabızla teşhis yöntemi psikiyatri hastalarının tanısı için de kullanılıyordu. Hikâyeye göre, Gürgân hükümdarı Kabus Veşemkir in yeğenine musallat olan ve gelen tabiplerin şifa bulamadığı bir hastalığı nasıl teşhis ettiği ayrıntılarıyla anlatılır. Ebu Ali Sina, hasta genci görür, nabzını tutar, idrarına bakar. Sonra, eliyle hastanın nabzını tutarken bir adama Gürgân ın mahallelerinin adını saydırır, bir mahallenin adı geçince nabızda değişiklik fark eder. Bir başkasına da o mahalledeki sokakları saydırır, yine bir sokak adı geçince gencin nabzında farklılık olur. Nihayet o sokağı iyi bilen birine ev ev o sokakta oturanları saydırırken bir eve gelince ve özellikle ev halkından birinin adı geçince hastanın nabzı yine değişir ve hekim teşhisini koyar: bu genç, fi lan mahallede, fi lan sokakta, fi lan evde ve fi lan adlı bir kıza aşıktır, ilacı da o kızla kavuşmasıdır deyince genç utanıp yorganı başına çeker ve teşhis doğrulanır. 22 İbn-i Sina nın aşk hastalığına yakalanmış genci muayenesi Semerkandlı Nizamii Aruzî: A.g.e., s Ayrıca bkz. Nil Sarı. Doçentlik Tezi. s Semerkandlı Nizamii Aruzî: A.g.e., s Nizami Aruzi: Çehar Makale (1431) Türk-İslam Eserleri Müzesi. No vr.49b

6 6 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış Akıl Hastasının Toplumdaki Yeri Akıl sağlığı yerinde olmayanlar bunun geçici veya kalıcı olmasına bağlı olarak İslam dini nazarında birtakım yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. Hz. Peygamber in Aklı olmayanın dini de yoktur hadisi bu bakış açısını etkilemiştir. Ne var ki, akıl hastasının ehliyetli sayılmamasının, toplumdan dışlanması ya da hor görülmesi şeklinde gelişmediği, tersine bir veli gibi korunduğu, bakıldığı ve hoş görüldüğüne işaret eden çalışmalar vardır. 24 Örneği, Mevlânâ dan hatıraların ve menkıbelerin yer aldığı Sevâkıb-ı Menâkıb (Menkıbelerin Yıldızları) adlı eserde anlatılan menkıbelerin birinde divanelik ile ermişlik arasında kurulan mecâzî ilişki bulunur: Sultan Mahmud Sevüktekin (Gazneli Mahmud) kış mevsiminde küffar diyarından bazısını fetih için asker toplamış idi. Ve Hakîm Senâî, Sultan Mahmud u medheden bir kaside yazmış ve sultana sunmağa gider iken, bir külhan kapısında teklifsiz bir meczubun şarab içmekte olduğunu gördü. Meczup kendisine şarap doldurana (sâkiye) dedi ki: Sultan Mahmud Sevüktekin in körlüğüne bir kadeh doldur, içeyim. Sâkî de Sultan Mahmud, İslama sığınanların padişahı, mert bir gâzîdir. Niçin rağbetsizlik idersin deyince divane dedi ki: Allah-ü Teala nın ihsanlarına şükretmeyi bilmediği için (içmek) isterim. Tasarrufu altındaki memleketlere kanaat etmeyip, ele geçirirken bütün halkına adaletli davranmadan nankörlük eder, bir memleket daha ister. Daha sonra sâkiye dedi ki: Bir kadeh de Hakîm Senâî nin körlüğüne doldur. Sâki tekrar sordu: Hakîm Senâî, yumuşak tabiatlı, alim, fazıl, arif ve şair bir kimsedir. Niçin böyle dersin? Divane dedi ki: Eğer o merd bir arif olsaydı, dünyada ve ahirette faydası olan bir işle uğraşırdı. Menfaati için işe yaramaz boş sözlerle kağıtlar doldurup ömrünü boşa harcamazdı. Belki ne için yaratıldığını düşünürdü. deyince Hakîm Senâî, divanenin sözlerini işitip hâli değişerek şarap içen meczubun yol göstermesi ile gafl et sarhoşluğundan ayıldı. Tövbe edip Hak yoluna döndü ve ibadetle meşgul oldu. Külhanda içki içmeye müptela olan divanenin böyle sözler söylemesi onun akıllı olduğuna işaret eder. Lakin Allah sevgisi (konusunda) mertçedir. 25 Hekimlerin dışında tekke ve dergâhlarda şeyhler, hocalar da dua, muska ve benzeri usullerle tedavi yapardı. Nitekim ilm-i ledun 26 adı verilen gizli ilimlerin ele alındığı el yazmalarında hasta tedavisi için yazılan birçok cifr 27 örneği vardır. Meczup: Meczup; belli bir etkiye kapılmış, o tesirle kendinden geçmiş kimse demektir. Cezbeye tutulmuş, demir tozlarının mıknatısa, pervanenin ateşe kapılışı gibi yoğun bir çekimle Hak Aşkında varlığını yitirmiş insan anlamına gelir. Meczup ve deli kelimelerine dair en 24 Michael W. Dols: Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society. jis.oxfordjournals.org/cgi/reprint/7/1/73.pdf 25 A.S.Ünver: Sevakıb-ı Menakıb Mevlana dan Hatıralar. İstanbul, s Minyatür de aynı eserin 51. sayfasındadır. 26 Hakk ın katından gelen bilgi (Kehf suresi, 65). Mutasavvıflar bütün ilimlerin Allah katından geldiğine inanırlar. Ancak şer i ve zahiri ilimler melek ve resul aracılığıyla gelir. İlham ise aracısız olarak doğrudan Hak tan gelir. Onun için ilhama ilm-i ledun denilmiştir. Bu ilim kişiye özgü, mahrem ve gizemli bir bilgidir. (Süleyman Uludağ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü.Kabalcı Yayınevi. İst.,2001. s185.) 27 Harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak ilmi. Ebced hesabına yakın bir ilmin adıdır. (http://www.sevde.de/islam_ans/c/cifr_hesabi.htm)

7 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 7 anlamlı tanım şudur: Akıl adamı terk ederse, deli ; adam, aklı terk ederse, meczûb olur. Örneği içki içip aklını bir kenara bırakanlara meczup ya da divane denir. 28 Mecnun ve cinnet kelimeleri cin sözcüğünden türetilmiştir ve aklı zail olan kişiyi tanımlar. Cin tutması, cin çarpması, tutarık gibi kelimeler sar a hastalığı anlamına da gelir. Epilepsinin doğaüstü bir güce bağlanmasının izleri antik dönemlere uzanır. 29 Ormanda ve dağda yaşayan mecnunu anlatan minyatürler 31 Mecazî anlamda mecnun karşı cinse aşık olan, ama sevdiğine kavuşamayanın ilâhî sevgiye yönelmesini de ifade eder. Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin ve benzeri hikayelerdeki deli velidir (holy fool) anlayışı yaygın olmakla birlikte her aklını yitiren kişi velî mertebesinde görülmez. 30 Aklı örten ve sağlam idrake engel olan bir hastalığı olan kişi temyiz gücüne sahip değilse, mecnûn hükmünde sayılır ve akıl hastası kendi iradesi ile karar veremeyeceğinden, ehliyete arız olan hallere dahildir. Akıl hastalarının İslam hukukunda cezai sorumluluktan muaf tutulması (gayr-ı mümeyyiz), hekimlere bilirkişi olarak önemli bir görev yükler Genel tıp tarihi kitaplarında geçmektedir. 30 Fevzi Samuk: Türkiye de Akıl Hastanelerinin Dünü ve Bugünü. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yayınları. İst., s. 31 en.wikipedia.org/wiki/layla_and_majnun Rozat-ol-Anwar (Khaju s Collection) Golestan Palace, 1507.

8 8 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış İnsanın kendi elinde olmadan delirmesi ya da aklını yitirmesinin (bunama vs.) yanı sıra kişinin kendisinin edindiği kötü alışkanlıklar, örneği sarhoşluk (suciye mübtela olmak), tiryakilik (afyona ve berşe mübtela olmak) de kişiyi ehliyetsiz kılar. 32 Cünun, geri dönüşü olan (cünun-ı mutabık), ve olmayan (cünun-ı gayrı mutabık) olarak ayrılmıştır. 33 Osmanlı Dönemi: Darüşşifalarda Bakım ve Tedavi Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı zamanında yapılan darüşşifalar birer akıl hastanesi olarak kurulmamış, her türlü hastaya hizmet vermek üzere vakfedilmiştir. Akıl hastanesi anlamında kullanılan Bimârhâne, Bimaristan ve Tımarhane kelimeleri de aslında hasta evi/ yeri ve tedavi evi anlamlarına gelir. XIX.yy da tıp ilerleyip, asepsi-antisepsi, anestezi, tıbbi ve cerrahi girişimler için daha uygun mekanlara ihtiyaç duyulduğunda darüşşifa yapıları ve çalışanları ihtiyacı karşılamaya uygun olmadığından akıl hastanelerine dönüştürülmüştü. Darüşşifa vakfiyeleri 34 incelendiğinde sağlık çalışanı ve hasta arasındaki iyi iletişime ve etiğe çok önem verildiği görülür. Örneği, Haseki (1550) ve Atik Valide (1582) Darüşşifalarının vakfiyelerinde hastalarla ilişkide tabibin nazik, güleryüzlü, şefkatli, merhametli, bir baba gibi koruyucu olması bir ön koşul olarak belirtilmiştir. Sadece Edirne de kurulan II. Bayezid ( ) ve Süleymaniye Darüşşifasının ( ) vakfiyelerinde akıl hastalarından ve onlarla ilgili koşullardan da ayrıca söz edilir. Örneği, Edirne Darüşşifâsı nın vakfiyesinde ( ) bevvâbın kapıcılık ve bekçilik dışında akıl hastalarını zaptetmekle de görevli olduğu, iş adabını gözeterek tam bir himaye ile zamanında gözetip zaptederek saldırgan genç delilere sebat edip, her bakımdan onları dikkatli kollayıp, sorumluluğunda olan hizmeti en yaraşır şekilde yapıp diye belirtilir. Bu ifadeden, II. Bayezid darüşşifasının daha kuruluşunda akıl hastalarının yatırılmasının amaç edinildiği anlaşılır. Burada, akıl hastalarını himaye, onlara sebat etme ve en yaraşır hizmetin verilmesi koşulları çok dikkat çekicidir. II. Bayezid Darüşşifasını gezmiş olan Evliya Çelebi nin anlattıkları vakfiyenin metniyle tutarlıdır: Böyle dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur Bazı odalarda 32 N.Sarı (Akdeniz): Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl Hastalıklarının Sınıflandırması. s H. F. Kumanlıoğlu: Şamil İslam Ansiklopedisi. Şamil Yayınları. Cinnet bahsi. 34 Nil Sarı: Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1. İst., S Osmanlılar hasta ve âcizlerin bakımını sağlamak için çeşitli kurumlar oluşturmuş ve destekleyici yasalar çıkarmışlardı. Padişahlar kanunnâmeler ile vergilerin bir kısmını hastanelere, hasta ve âcizlerin bakımına ayrılmasını sağlamıştı. Bu ilginin belki de en dikkat çekici göstergelerinden biri darüşşifa vakfiyeleridir. Osmanlı darüşşifalarının vakfiyeleri dikkatlice incelendiğinde bu vakfiyelerde klasik Osmanlı hastanelerinin yönetiminin yanı sıra hekim ve diğer sağlık mensupları ile ilgili değerli bilgiler bulunduğu görülür. Vakfiyelerde darüşşifalardaki görev dağılımı, görevlilerde aranan nitelikler, sorumlulukları ve beklenen bilgi ve beceri seviyesi ile ilgili olarak bütün hizmetliler için ayrı ayrı teferruatlı şartlar koşulmasının, özellikle 15 ve 16 ıncı yüzyıllarda, bir Osmanlı geleneği olduğu anlaşılmaktadır. Darüşşifa görevlileri tabib, kehhâl, cerrah ve yardımcı sağlık mensupları, aşşâb, edviye-kûb, tabbah, kayyûm, kâse-keş, ferraş, âb-rîzi, came-şûy, dellâk gibi temizlik hizmetlileri ve nazır, vekilharç, kâtip gibi idari yetkililer ile mahzenci, bevvâb, gassal ve imamdan oluşurdu. Her görevli verdiği hizmete uygun bir isimle anılırdı. İlk Osmanlı darüşşifası olan Bursa daki I.Bayezid Maristanı nın vakfiyesinde hizmetlilerde aranan nitelikler ve görevleriyle ilgili açıklamalara rastlanmazken, Fatih Darüşşifası ile başlayan gelenek giderek gelişmiş ve özellikle Mimar Sinan ın yapısı olan darüşşifalarda büyük bir zenginlik kazanmıştı.

9 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 9 ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne nin aşk denizi derinliğine düşmüş sevdalı âşıklar çoğalıp, hekimin emriyle bu tımarhaneye getirilerek altun ve gümüş yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takılıp, her biri aslan yatağında yatar gibi kükreyip yatarlar Kimisi havuz ve şadırvanlara bakıp kalender hülyası kabilinden söz eder, nicesi dahi o kemerli kubbenin etrafında olan gülistan ve bağ ve bostan içindeki binlerce kuşların cıvıltılarını dinleyip, delilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle feryada başlarlar. Evliya Çelebi, hastanedeki müzik ile tedavi konusunda şunları yazmıştır: Merhum ve mağfur Bayezid Veli Hazretleri vakfi yesinde, hastalara deva, dertlere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def-i sevda olmak üzere on adet hanende ve sazende gulam tayin etmiş ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemancı, biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri çenk santurcu, biri udcu olup, haftada üç kez gelerek hastalara ve delilere musiki faslı ederler. Allahın emriyle, nicesi saz sesinden hoşlanır ve rahat ederler. Doğrusu musiki ilminde neva, rast, dügah, segah, çargah, suzinak makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamı ile buselik makamında rast karar kılsa insana hayat verir. Bütün saz ve makamlarda ruha gıda vardır. 35 Vakfiyelerden anlaşıldığı üzere, darüşşifalarda nöbetleşe çalışarak gece gündüz hastalara hizmet eden kayyûmların çalışkan, ahlaklı, güleryüzlü, sözleriyle hastayı rahatlatan kişiler olması şart koşulmuştu. Vakfiyesinde belirtildiği üzere Süleymaniye Darüşşifası nda görevli kayyumların diğer darüşşifalardakilerden farklı bir başka hizmeti daha vardı: Güçlü-kuvvetli, edebli ve namuslu, iyi ve dürüst dört yiğit delikanlı darüşşifada kayyum Nil Sarı nın fırçasından II. Beyazid Darüşşifasında müzikle tedavi. 35 Bugün imaret köprüsü yanında Deliler Mezarlığı denen kabristandan taşları yok edildiğinden bir eser bile kalmamıştır. Balkan harbinde müşahidlerin söylediklerine göre Edirne yi muvakkaten telsim alan düşman bile delileri burada saklayanlara para verirken, Yunanlıların muvakkat işgallerinde bu tahsisatı vermeyerek delileri şehre salıvermişlerdir. ( Edirne nin Tıp Tarihimiz Noktasından Ehemmiyeti.A.Süheyl Ünver. İstanbul Üni. Yayınlarından üniversite haftasından ayrı baskı. Becid Basımevi s

10 10 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış olup hastalara hizmet edecek ve akıl hastalarını zaptedecek şartı Süleymaniye Darüşşifası daha kurulurken akıl hastalarının da bakım ve tedavisinin kararlaştırılmış olduğunu gösterir. Nitekim yine vakfiyede kayyumlar için geçen, bazı hoş olmayan olayları ve tuhaf halleri ayıplamayıp, hoş görüyle karşılayıp işlerini yapmaları ifadeleriyle de akıl hastalarının davranışları kastediliyor olmalıdır. 36 Akıl Hastalıklarının Tanımlanması ve Sınıflanması XV. ve XVII. yüzyıllara ait Türkçe tıp yazmalarında akıl ve sinir hastalıkları ayrım yapılmadan baş hastalıkları tasnifi içinde yer alır. Tıp yazmalarında hastalıklar esbâb (sebepler), alâmat (belirtiler) ve ilâc (tedavi) adı altında üç bölümde incelenir. Sebep kısmı nisbeten kısa tutulur, tedavi kısmına ise uzun uzun yer verilir. Hastalıkların etiyolojisi ve tedavisi hıltlar nazariyesine yani maddi sebeplere bağlanır. Örneği mâl-i hülyanın sebebi, dönemin hıltlar nazariyesi doğrultusunda ele alındığından, dimağda veya bütün bedende kara sevdâ nın artması olarak değerlendirildi. Sevdâ ruh-ı nefsanî yi bozduğundan organik bozuklukların psişik belirtilere sebep olduğu var sayıldı. Diğer akıl hastalıkları da aynı şekilde hıltlar teorisi esas alınarak incelenir. 37 Belirtileri benzeyen hastalıklar aynı başlık içinde ele alınır. Ancak, histeri (ihtinak-ı rahm), anksiyete (yürek oynaması), obezite (çok iştahlı olma) ve anoreksiya nevroza (iştah kaybı) gibi bazı psikosomatik hastalıklar ile madde bağımlılıklarından alkolikler (sûcîye müptelâ olanlar), opium bağımlıları (afyonkeşler ve berşe müptelâ olanlar) ve tütün bağımlıları (tiryakiler) farklı bahisler içinde anlatılır. 38 Örneği, baş hastalıkları adı altında verilen akıl hastalıklarından ser-sâm (menenjit) şuur bulanıklığı, saçma konuşma, ateş, titreme belirtileriyle ayırt edilir. 39 Enva-ı divanelikler 40 başlığı altında verilen çeşitli hastalıkların yanı sıra çeşitli hastalık belirtileri de birer hastalık olarak ele alınır. Örneği, uyku bozuklukları, aşırı uyku hali (nevm-i müfrit, hipersomnia) ve uykusuzluk (seher, insomnia); birden bire donakalmak şeklinde kendini gösteren ahze (katalepsi veya katatoni); unutkanlık (unutsağuluk, amnezi); eblehlik ya da gaflet adı verilen zeka geriliği (kişinin çok küçük bir çocuk veya 36 Hastabakıcılık görevinden öte bugünkü anlamda hemşirelik yapan kayyûmlar; tabibin gösterdiği doğrultuda hareket eden bıkmadan usanmadan hastaya hizmete hazır durumda olan kişiler olarak tanıtılmaktadır. Nil Sarı: Osmanlı Darüşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 1. İst., S Sevdaya diğer hıltların karışmasıyla mâl-i hülyanın belirtileri de değişir. Mizaçların mâl-i hülya üzerine farklı tesirleri vardır. Mâl-i hülya sevda nın dimağda veya bedende toplandığı yere göre de farklı belirtilerle ortaya çıkar. Mâl-i hülyanın ana belirtileri korku, insandan kaçma, yalnızlığı sevme, daima kederli olma, sıkıntı, sabit fikirler, hezeyanlar, bozuk düşünceler ve hayallerdir. Örnek olarak verilen vakalar ele alındığında mâl-i hülya yı bugünkü psikiyatrik hastalıklardan birine tıpatıp uydurmak güçtür. Çünkü melankolinin önemli belirtilerinin yanı sıra paranoid ve şizofrenik reaksiyonlar da dikkati çeker. Fobik reaksiyonlar, çeşitli hezeyanlar, idrak bozuklukları ve bazı absürd vakalar ile bir arada incelendiğinde mâl-i hülya için bugünkü anlamda sadece melankoli karşılığını vermek güçleşmektedir. Nil Sarı: Cerrahiyetü l-haniye de Dağlama Yoluyla Mâl-i hülya Tedavisi ve Akupunktur Yöntemi ile Karşılaştırılması. Tıp Tarihi Araştırmaları 2, İstanbul S N.Sarı (Akdeniz): Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl Hastalıklarının Sınıflandırması.Tıp Tarihi Araştırmaları 1. İstanbul, s Sersâmın farklı şekilleri vardır: feranitis (sersâm-ı safravî = Menenjit), flegmoni (demevî verem = ensefalit), subârî (sersam-ı sevdavî) ve soğuk sersam veya sersam-ı balgamî denilen ateşin olmadığı tiptir ve unutkanlık esas belirtisidir. Bunlardan subarî sersamın en kötü şeklidir ve divânelik ve aşûftelikle kendini gösterir. N.Sarı (Akdeniz): Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl Hastalıklarının Sınıflandırması.s Enva-ı divanelikler içinde mania, daü l-kelb, subara ve kutrub yer almaktadır. Bunların ortak özelliği saldırganlıklarıdır. N.Sarı (Akdeniz): Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl Hastalıklarının Sınıflandırması s.108.

11 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 11 çok yaşlı bir insan gibi davranması; akıl bulanıklığı (ihtilât-ı zihn; ilüzyon ve halüsinasyonlar görme) ayrı ayrı hastalıklar olarak tanımlanır. Aşk da bir hastalıktır. Sevgilisine kavuşamayan insan yatağa düşer ve nihayetinde onda mâl-i hülya gibi bir hastalığın bile gelişebileceği belirtilir. 41 Tedavi Yöntemleri XIX. yüzyıl öncesinde Osmanlı hekiminin akıl hastalarını hangi ilaçlarla ve yöntemlerle tedavi ettiklerini tıp yazmalarından ve Osmanlı arşivi belgelerinden öğreniyoruz. Besin maddeleri ilk basamak ilaç tedavisi sayıldığından hastaların perhizle tedavisine büyük önem verilirdi. Örneği, sevdavi mizaç kuru olduğundan böyle bir hastanın kuruyan dimağını rutubetlendirecek nemlendirici yiyecekler tavsiye edilirdi. Hastalığa sebep olduğu var sayılan unsurun/hıltın vücuttan atılması tedavinin esasını teşkil ederdi. Örneği, eğer hastalığın sebebi fazla sevda ise önce sevda hıltını olgunlaştırıcı, dolayısıyla atılımını kolaylaştırıcı terkipler ile tedaviye başlanırdı. 42 Bu arada gerekirse kan alınırdı. 43 Sevdayı olgunlaştırıcı ve mundic adı verilen bir ilaç terkibi örneği aşağıdadır: 44 Eftimun (Cuscuta epithymun, bağboğan) Misket elması suyu (Malus communis ) Altun otu (Scolopendrium vulgare, geyikdili) 10 dirhem (1 dirhem= 3,32 gram) 300 dirhem 5 dirhem Eftimun (Küsküt) 45 Altun otu (Geyikdili) N.Sarı (Akdeniz): Osmanlı Tıp Yazmalarında Akıl Hastalıklarının Sınıflandırması.s Sadece Sabuncuoğlu nun Cerrahiyetü l haniye sinde mâl-i hülya nın dağlama ile tedavisine rastlıyoruz. İlaçlar fayda etmediği takdirde fâlic (felç)de uygulanan dağlamanın tatbik edilmesi söylenir ki buna dağ urmak denir. Nil Sarı: Cerrahiyetü l-haniye de Dağlama Yoluyla Mâl-i hülya Tedavisi ve Akupunktur Yöntemi ile Karşılaştırılması. Tıp Tarihi Araştırmaları 2, İstanbul S Hıltın vücuttan atılmasına istifrağ yani boşaltma denir. Bu da kusturma, lavman yapma, kan alma ile gerçekleştirilir. Boşaltmada kullanılan çeşitli hap, macun, şerbet, süfüf vs. şeklinde terkipler vardır. Bunların genellikle esasını ilaç olarak kullanılan bitkiler teşkil eder. Nil Sarı: Cerrahiyetü l-haniye de Dağlama Yoluyla Mâl-i hülya Tedavisi ve Akupunktur Yöntemi ile Karşılaştırılması.s Nil Sarı: Osmanlıca Tıp Yazmalarında Mâl-i hülya ve Tedavisi (XV.,XVIII. Y.Y.) İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı Doçentlik Tezi. İst.,1982. s

12 12 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış Hıltın vücuttan atılmasına istifrağ, yani boşaltma denirdi. İstifrağ; kusturma, lavman (ihtikan), kan alma, hacamat ve terleme gibi yöntemler ile gerçekleştirilirdi. Boşaltmada kullanılan çeşitli hap, macun, şerbet, süfüf (toz) vs. şeklinde terkipler kullanılırdı. Bunların genellikle esasını ilaç olarak kullanılan bitkiler teşkil ederdi. Hastalığa sebep olan sevda hıltının atılması için tavsiye edilen ve hastanın bünyesi kaldırırsa her hafta verilmesi öngörülen bir ilaç terkibi aşağıdadır: 47 Ayarec-i faykara 1 dirhem Itrıfil-i sagir (trifolium,ufak yonca) 2-3 dirhem Eftimun (Cuscuta epithymun, bağboğan) ½ dirhem Şahm-ı hanzal (Citrillus colocynthis 48 ) 1 dank (1/4 dirhem) Hastayı sakinleştiren, uyutan ya da uyuşturan ilaçlar da kullanılırdı. Örneği, afyon ve lüffah (adamotu, Mandragora officinalis) koklatılır; marul ve nilüfer suyu kaynatılıp natul yapılarak içirilirdi. Mâl-i hülya hastasının erken tedavi edilmezse iyi olmayacağı ileri sürülürdü. 49 Hastanın beslenmesi kadar çevresi ve temizliği de tedavide önemliydi. Mukbilzâde Mü min bunu şöyle belirtir: Tedavi edenler maraz sahibinin keyifli, latif, temiz evlerde oturmalarına çalışmalılar ki hastanın gönlü açılıp ferah olsun. Evin içini de süslemeleri gerekir. 50 Tekke ve Ocak Tedavileri Anadolu nun bir çok yerinde bulunan ve halka dini ve sosyal hizmetler sunan tekkeler, ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde de önemli bir görev üstlenmişti. Bunlardan en çok bilineni XIV.yy da yaşamış Karacaahmet Sultan ın adına kurulmuş olan tekke ve ocaklardır. Halk arasında Karaca Ahmed ulu veli/ Akıllanır gelen deli ilahisiyle anılan tekkeye hastalar elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirmiş. Karacaahmed in soyundan gelenler hastayı karşılar ve evlerine alırlar; burada bir çeşit muayeneye tabi tutulan hasta eğer saralı veya bunamış ise bu bizim hastamız değil, Allah şifasını versin diyerek kabul edilmez; hasta çılgınca bağırıyor ve üstünü başını yırtıyorsa kabul edilirmiş. Karacaahmed oğlu Eşref in ve otuzbir yakınının yattığı türbe içindeki bir hücrede bulunan tomruğa hastanın ayakları geçirilir ve bağlanırmış. Bu şekilde türbede yalnız başına bir gece yatan hasta ertesi gün tekrar eve alınır; düzelme belirtisi varsa üç gün daha devam edilir ve hastaya perhiz verilirmiş. 51 Isparta da ise Pir Efendi Sultanın (öl.1545), Senirkent te Camiü l-atik (şimdiki İstiklâl) 47 Ayarec-i faykara: ilaç olarak kullanılan ve bal vs. ile yoğrulmuş bir çeşit macun. Nil Sarı: Doçentlik tezi s Gastrointestinal sistem üzerine güçlü bir pürgatif olarak uyarıcı etkisi vardır ve çok su kaybettiren diyare yapar. x5402e/x5402e16.htm) 49 Nil Sarı: Doçentlik tezi s Nil Sarı: Doçentlik tezi s M. Bayar: Arşiv Vesikalarına Göre Ünlü Halk Hekimi Karaca Ahmet Sultan ve Halk Tababeti. Kebikeç,12/2001. S Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara göre bu tekke ve ocaklarda verilen hizmetlerden bedel alınmazdı; buna karşılık devlet de bu köyde yaşayanları vergiden ve askerlikten muaf tutardı. Yine bazı vakfiyelerde bu tekkelerin giderlerini karşılamak için arazî gelirleri bağışlanmıştı (Bkz. M. Bayar: A.g.m. sayfa ).

13 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 13 mahallesinde bulunan tekkesinde, içinde yeşil bir direk olan odada akıl hastaları tedavi edilirmiş. Pir Efendi Sultan, saldırgan akıl hastalarını bu yeşil direğe zincirle bağlar, sükûnete gelinceye kadar bağı çözmez ve hasta sükûnete geldikten sonra verdiği ilâç (müshil şerbeti) ile takatini büsbütün azalttıktan sonra, okuma suretiyle telkinle hastayı tedavi edermiş. 52 Hastayı tomruğa bağlama ve gece türbede yatırma, böylece korkutarak şok tedavisi yapma geleneğinin kabul gören bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Topkapı sarayı Kütüphanesi nde bulunan bir minyatürde tomruğa ve zincire bağlı hastalara hekimlerin sabırlı duruşları dikkat çekicidir. (Topkapı Sarayı Kütüphanesi Sultan Ahmed I Albümü No:408 Varak 18a) Batılılaşma Dönemi XVIII.yy dan itibaren savaşlar, depremler ve salgınlar Osmanlı Devleti ni ve kurumlarını giderek daha zayıf düşürdü. Darüşşifalar da binaları ve hizmetleriyle giderek ihmale uğramaya başladı. Örneği, John Howard 1788 senesinde neşrettiği Etat des Prisons, des hôpitaux et des maisons de force adlı eserinde; Türklerin mecnunlar için yaptığı müesseseler cidden fevkalade takdire şayan surette bina edilmiş, lakin durumu günden güne ihmal edilmiş diyor. Gazeteci Delasiauve ise; Bu kadar haşmetin inhisafa (çökme) uğramasına teessüf etmemek elden gelmez. Bu güzel binalar tutum ve parasızlıktan harabeye dönmüş ya büsbütün metruk bir halde kalmış, yahut maksattan gayrı işe hasredilmiş 53 diye belirtmişti. Darüşşifalar yalnızca bakımsız kalmadı, darüşşifa 52 Pir Efendi Sultanın ölümünden sonra bu tekke ve tımarhane yanmış, yerine oğlu tarafından tekke yaptırılmayıp üç odalı bir darüşşifa yaptırılıp bu şifa hanenin sağ ve sol cephelerine birer kapı konmuştur. Bu iki kapıdan maksat: Hafif akıl hastalarını bu kapının birinden girip diğerinden çıkarmak suretiyle, bu şekilde de başka bir telkin tedavisi tabik edilirmiş. Oğulları da babaları gibi bu tedaviyi ücretsiz olarak uzun yıllar ifa etmişlerdir. Bu müessese babadan oğula intikâl ederek 1542 den 1890 yılına kadar devam etmiştir. Akıl hastalarının Üsküdar - Toptaşı Bimarhanesinde tedavisi umumi bir emirle tamim edildikten sonra Isparta daki bu tımarhane kapatılmıştır. Nuri Katırcıoğlu: Bütün Isparta

14 14 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış mimarisi ve sağlık çalışanları, XIX.yy da hızla ilerleyen tıbbın ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu ve darüşşifalar akıl hastanelerine dönüştüler. Akıl hastanesi olarak en çok ün yapan Süleymaniye, Manisa ve Atik Valide darüşşifalarıydı. Resmi akıl hastalıkları hastanesi olan Süleymaniye Bimârhânesi nde 1873 yılı sonunda salgın bir hastalık çıkınca kapatılmış ve hastalar Toptaşı na Atik Valide Külliyesi ne taşınmıştı yılları arasında akıl hastanesi olan Atik Valide Darüşşifası, Toptaşı Bimârhânesi olarak anıldı. XIX.yy Türk psikiyatri tarihindeki değişime damgasını vuran, Dr. L. Mongeri 55 dir ve yılları arası Dr. Mongeri dönemi olarak tanınır. Gazeteci Ritti, akıl hastalarının zincirlerini ve dayağı kaldırdığı için Mongeri nin Pinel de la Turquie (Türklerin Pinel i) lakabı ile anıldığını yazmıştır. Mongeri, Bimârhânelerin yönetimini ve akıl hastalarının hastanelere yatırılışını düzenlemek üzere faaliyete girişmiştir. Süleymaniye den Toptaşı na taşınmayı öngören Mongeri şöyle demektedir: Süleymaniye bimârhânesi ancak kadar hasta alabilecek kapasitedeydi (İlgi çekicidir ki Süleymaniye Külliyesi Atik Valide Külliyesinden çok daha büyüktür). Bu tarihte 198 i erkek olmak üzere 375 deli barınıyordu. Besin taze sebze ve etten mürekkepti. Geceleri açık havada yatmayı itiyat edinmişlerdi. Soğuk havalarda odalarda izdiham had safhada idi. Su kullanmak için değil içmek için bile kâfi değildi. Hastanın sayısı her geçen gün artıyordu, bimârhânenin havası teneffüs edilemez hale geliyordu. İki hastanın ani ölüm haberini aldım. Ayın 27 sinde 3 vaka, 29 unda 10 vaka görüldü. 8 gün içinde 29 u ölümle neticelenen 39 vaka görülmüştü. Hastaların daha iyi bir yere taşınması gerçekleşti, uzun zamandır istediğim yeri bana tahsis ettiler, bütün delileri yıkatıp temizlettikten sonra Toptaşı na taşıdık. 56 Atik Valide Külliyesinin imareti hariç önemli bölümleri tamir edilerek külliyenin darüşşifa olan kısmı kadın hastalara, darülhadis kısmı ve onun yakınındaki medrese bölümü ise erkek hastalara ayrılmıştı. Bu dönemde hiç bir ayırım yapmadan her millet ve her dinden kadın ve erkek hastalar Toptaşı Bimârhânesi ne kabul ediliyordu. 57 Mazhar Osman, Luigi Monceri Süleymaniye ve Toptaşı bimârhânelerinin organizatörü ve Sultanın lütuf didesi idi demektedir. 58 Gerçekten de Mongeri, akıl hastalarına 53 Mazhar Osman Uzman: Tababeti Ruhiye. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından sayı 140, Kader Matbaası İstanbul 1941.Sayfa 45. Fransız Psikiyatrist Moreau de Tours 1842 de İstanbul a geldiğinde ziyaret ettiği bimârhâne hakkında geniş bilgi vermiş, burada bulunan bütün hastaların, herhangi bir sınıf veya servet ayırımı yapılmaksızın kabul edildiğini belirtmişti. Şahap Erkoç: Osmanlı dan Günümüze İstanbul da Psikiyatri Kurumları. İstanbul. Sayı:48 Ocak Sayfa 76-79). 54 Osman Nuri Ergin. Mecelle-i Umûr-ı Beleddiyye. Cilt 6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No.21. İstanbul Mazhar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye.s.45: Osman Nuri (Ergin) Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti, İstanbul Toptaşı na taşınan bimârhânenin sertabibi olan İtalyan Dr. Louis Mongeri ( ) aslen Lombardiyalı olup Avusturyalılara karşı girişilen bir isyanın başarısız olması sonucu 1848 de Osmanlı Devleti ne sığınmıştı. Önce Girit te bulunduktan sonra İstanbul da kolera salgını çıkınca buraya gelmiş ve çalışmıştır. Kendisi 1857 yılında Süleymaniye bimârhânesine tabip olarak tayin edilmiş ve 1860 Salnamesinde bimârhânenin sertabibi olarak görülmektedir (Nimet Taşkıran. Türkiye Hizmetinde Büyük Bir Hekim. Süleymaniye Bimârhânesinin son Toptaşı nın ilk Başhekimi Louis Mongeri. Haseki Tıp Bülteni. Cilt XI, sayı ) 56 Nimet Taşkıran: A.g.m. Mongeri, Süleymeniye Bimarhanesinde çıkan bu hastalığı kolera gibi göstermiş ve hastalar 8 Kasım 1873 günü Toptaşı Bimarhanesi ne taşınarak Süleymaniye kapatılmıştı. 57 Osman Nuri (Ergin) Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti, s.44; Mazhar Osman Uzman: Türkler de Deliler İçin Neler Yapılmıştır. Dr. Faruk Bayülkem. Türkiye de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirurjinin Tarihi Gelişimi. İstanbul 2000.Sayfa Mahzar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye. s.76.

15 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 15 L.Mongeri (İstanbul Tıp Fak. Tıp Tarihi Arşivi) karşı Türk İslam geleneğindeki tutum ve davranışları değiştiren kişidir. 15 Mart 1876 tarihinde yürürlüğe giren Bîmârhânelere Dâir Nizamnâme akıl hastalarının bimârhâneye yatırılmalarıyla ilgili olarak alışılmamış bir polis disiplini getirmiştir. Bu nizamnameden çok önce de mahalle sakinlerinin başvurusuyla akıl hastaları darüşşifalara yatırılmaktaydı. Ancak, hastanın yakınları ona gereği gibi bakılacağını kadı huzurunda beyan ettikleri taktirde hasta evde tutulabiliyordu. Örneği, XVII. yy da Konya şer i siciline ait 20 Şubat 1673 tarihli belgeden öğrendiğimize göre, Kemal Garib mahallesi sakinlerinden bir grup kadıya başvurarak Ömer adlı bir kişinin annesi Fatıma nın aklına hiffet (hafiflik, azalma) olmakla bimârhâneye yatırılarak şerbet verilip tımar edilmesini istediklerinde; Ömer in de orada hazır bulunup annesini evde tutup lazım gelen bakımı yapacaklarını beyan etmesi üzerine Fatıma nın oğluna teslim edildiğine dair bir hüküm verilmişti. 59 II. Mahmud devrine gelinceye kadar bimârhânelerin idaresi hekimbaşılara ve sonrada Mektebi Tıbbiye ye bağlıydı. Mongeri nin hazırladığı 1876 tarihli nizamname ile bimârhâneler Umûr-ı Tıbbıye 60 ve Zaptiye Nezaretlerine tevdi olunmuştu. 61 Böylece polis doğrudan devreye sokulmuştu. Yeni düzenlemenin asıl sebebi gayrimüslim tebaanın hastanelerinde eskiden beri ruhanî reisleri tarafından verilen ruhsat üzerine akıl hastalarının kabul edilmesi ve bunun da pek çok istismara neden olmasıydı. 62 Türk ve Müslüman toplumun böyle bir sıkıntısı hiç olmamıştı. Zaten tarih boyunca sağlık konularındaki ikilemleri hekimbaşılar çözmüş, 1850 de hekimbaşılığın kaldırılmasından sonra da Mekteb-i Tıbbiye devreye girmişti. 59 Sarı, Nil: Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri (Tamamlayıcı Belgeler). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 4. İst s Meclis-i Umur-u Tıbbiye 1840 yılında padişah Abdülmecid in emri ile kurulmuş olan üyelerini Mekteb-i Tıbbiye hocaları ile azınlıklara mensup hekimlerin oluşturduğu başlıca görevleri arasında İmparatorluk sınırları dahilinde tıp alanında çalışan tüm meslek erbabının denetimi, çalışma belgelerinin düzelenmesi ile halka satılan ilaçların denetlenmesi idi. Bu meclisin başında Hekimbaşı bulunuyordu da ise yeni bir düzenlemeyle ikinci kez kurulmuştur. Bu meclise yabancı hekimler ile Hristiyan tebaanın hekimleri dahil edilmemiştir. (A.Altıntaş-H.Hatemi: Türk Tıp Eğitiminin Önemli Adımları. İst., s Osman Nuri Ergin. Mecelle-i Umûr-ı Beleddiyye. Cilt 6. S Mart 1876 tarihli Zabtiye ve Tıbbiye Nezâret-i Behiyyesine (güzel nazırlıklara) Tastîr Buyurulan (yazılan) Tezkire-i Sâmî (yüce) Sûretidir başlıklı tezkire ile Tıbbiye ve Zaptiye Nezaretlerine bildirildiğine göre Dersaadette Toptaşı darüşşifasından başka yerlerde gayrı Müslim milletlerin hastanelerinde eskiden beri reis-i ruhaniyyeleri tarafından verilen ruhsat üzerine mecânin kabul edilmekte ise de bu usul pek çok suiistimallere sebep olmuş; bundan böyle Dersaadette (İstanbul da) ve taşralarda bulunan veya inşa edilecek olan bilcümle şifahane ve hastanelerin düzeni için bu nizamname Sertabib Mösyö Mongeri tarafından kaleme alınmış, tashih ve tadil olunarak bu nizamname çıkarılmıştı. Osman Nuri Ergin. Mecelle-i Umûr-ı Beleddiyye. Cilt 6. S.3377.

16 16 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış Nizamnâme nin Türk tarihi bakımından en yararlı tarafı Mekteb-i Tıbbiye Nezareti nden ruhsat almadan bimârhânelerin açılamayacak ve çalışamayacak olması (madde 1); bimâr-hâne yapılacak yerin mevkisinin, büyüklüğünün sağlığa uygun olarak yapılması (madde 3); ve hasta kayıtlarının cetvellerle düzenlenmesi (madde 19) koşullarının getirilmesidir. Nizamnamenin, herhangi bir evde mecnûn görülünce ve bunun bağlanmaya mecbur olduğu durumda bağlanacak ve hükümete haber verilecek; mecnûn, biri zabıta tarafından ve biri de ailesi tarafından iki tabip tayiniyle muayene olunacak maddesi (madde 2) şikayet olmadan akıl hastasının zorla bimârhâneye getirilebilecek olmasının ifadesidir. Hastaların bimârhânelere kabulü (madde 4) ve cinnete müptela olanların ne şekilde hapsedilecekleri (madde 7) ile taburcu olmalarıyla ilgili kurallar (madde 15, 16 ve 17), bu nizamname ile akıl hastalarına suçlu muamelesinin öngörüldüğünü gösterir. 63 Söz konusu nizamnamenin yürürlüğe girmesiyle özellikle taşradan Toptaşı na gönderilen akıl hastalarının sayısı hızla artmış, Mongeri nin şikayet konusu ettiği izdihamın daha da artmasına sebep olmuştu. Fransız Débat gazetesi muhabiri Ritti, Monceri nin müdür olduğu Toptaşı döneminden şikayet eder ve Toptaşındaki hastaların pek fakirâne ve sefilâne yatırılıp beslendiğini; ne temizliğin ne de tedavinin yapılabildiğini yazar: Bimârhânede 620 kişi olduğu halde (450 erkek, 170 kadın) hepsi 150 yatakta koyun koyuna yatmaktadır. Bu hastaların 70 i Hristiyan dır. Hastanede bir başhekim, iki tabip ve 50 hastabakıcı vardır. 64 Mongeri nin 1882 de ölümünden sonra yardımcısı Castro baştabip olarak görevlendirildi. Mazhar Osman ın Tababeti Ruhiye kitabından öğreniyoruz ki, Castro ya göre Toptaşı ndaki izdihamın sebebi gayrimüslim hastanelerinin akıl hastalarını kabul etmemesiymiş. Castro, 600 hastanın 114 ünün İstanbullu olduğunu, taşraların hastaları hep İstanbul a gönderdiklerini, Ortodoks Rum ve Ermeni millet hastaneleri son zamanlarda (hasta) almadığından Toptaşı na dolduklarını, hatta müzmin saralılar ve mecnunların 63 Osman Nuri Ergin. Mecelle-i Umûr-ı Beleddiyye. Cilt 6.s Mahzar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye. s.78.

17 Prof. Dr. Nil Sarı Dr. Burhan Akgün 17 da buraya konduğunu yazmıştı yılında İstanbul da görülen kolera salgınında Toptaşı nda 84 hastanın ölmesi 66 üzerine taşradan hasta kabul edilmesi hükümetçe yasaklandı 67. Mongeri nin hazırladığı nizamname işlemez duruma gelmişti Toptaşı Bimârhânesi ( yıllarında) adeta bir hapishaneye dönüşmüştü. Zaptiye Nezareti sokakta başıboş dolaşan delileri topluyor ve onları Hapishane-i Umumi deki (Sultanahmet te1831 de açılan ve meydana bakan hapishane) ayrı bir yerde müşahade altında tutuyor, cinnet getirdiği kesinleşenler Toptaşı na gönderiliyordu 68. Mazhar Osman o dönemi yer boşalıncaya kadar aylarca hapishanede kaldıkları çoktu. Zamanla hapishaneye de sığmaz oldular. Polis karakollarında deliler, sabıkalılarla beraber günlerce yatarlardı diye anlatır de II. Meşrutiyet in ilanından sonra bimârhânede hapsedilen hastaların durumu gündeme geldi. Mazhar Osman İnkilâp senesinde Toptaşı çok tenkit edildi. 35 senedir herkese ve hatta hekimlere, mütehassıslara bile kapalı duran kapısı, esrarengiz bir muamma tarzında yaşayış, hastaların tedavisi ve bakımı hakkında dedikodular, bilhassa halkın cinnet hakkında bir fi kri olmayışından kapananları bir deliden ziyade siyasi mağdur vesaire zannedişleri, nihayet Sultan Hamid in, zaptiye nazırının emriyle duhul ve huruç oluşu halkı, gazeteleri coşturdu. Kastro tekaüdlüğünü isteyerek çekildi 70 diye yazmaktadır. Bu durum bir bakıma Bîmârhâne Nizamnâmesinin zaptiyeye tanıdığı yetkinin bir sonucuydu yılında devletin resmi akıl hastanesi olan Toptaşı Bimârhânesi dışında İstanbul da beş akıl hastanesi daha vardı. Bunlar gayr-ı müslim hastaneleriydi te kurulan Ortodoks Ermenilere mahsus Surp Pırgiç hastanesi (190 hasta); 1837 de inşa edilen Balıklı Rum Hastanesi (300 hasta); Ermeni Katolik Millet Hastanesi (Surp Agog Hastanesi, 51 hasta); Şişli de Fransız Hastanesi (125 hasta) ve İtalya Hükümeti Kraliyet Hastanesi. Tıp mektebinin kliniklerinin bulunduğu Gülhane Seririyatında da 15 yataklı bir akliye ve asabiye koğuşu vardı. 71 Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhıyye Dönemi ( ) Kurumların vakfiyeleri doğrultusunda idare edilmeleri çoktan unutulmuştu. 25 Temmuz 1908 de II. Meşrutiyet in ilan edilmesiyle Şehremanetine bağlı hastanelerin tek elden yönetilmesi amacıyla 19 Ekim 1909 tarihinde Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhıyye İdaresi kuruldu. Toptaşı bimârhânesi de bu idareye devredildi. Bu müessese, lağvedildiği 5 Ekim 65 Mahzar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye. s Osman Nuri (Ergin) Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti, İstanbul 1327, sayfa Toptaşına 450 den fazla hasta alınmaması kararı alındı (150 inas, 300 zükur) te bimârhânenin kadınlar kısmı genişletildi. (Bkz. Osman Nuri (Ergin) Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti, İstanbul 1327, s.48. Ve B.O.A. İrade Şehremaneti no hicri 1894 tamirat (1893 salgınından sonra) Toptaşı nda kain bimârhânenin nisaya mahsus daireye ilaveten yaptırılan koğuş. 68 Nuran Yıldırım: Meclis-i Vükela nın Akıl Hastası Musevi Bir Kadın için Aldığı Karar. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2-3.İst s Mahzar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye. s Mahzar Osman Uzman. Türkler de Deliler İçin Neler Yapılmıştır. Dr. Faruk Bayülkem. Türkiye de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirurjinin Tarihi Gelişimi. İstanbul sayfa 45. Dr. Castro nun yerine muavini Dr. Avni Bey tayin edildi dan sonra Haydarpaşa Tıbbiyesi ne nakledilmiş ve 50 yataklı hale getirilmiştir.

18 18 Türk Tarihinde Psikiyatri Hastasına Kısa Bakış 1912 (22 Eylül 1328) tarihine kadar sağlık kurumlarını geliştirdi ve düzenledi. Artık akıl hastaları hemen hastaneye ya da hapishaneye kapatılmayacaktı. Dr. Avni Mahmut Bey, Haseki de bir müşahadehane kurdu; artık mecnunlar önce müşahedehaneye alınıyor, yatak açıldıkça Toptaşı na gönderiliyordu. (Sıhhat Almanakı 1933 den) Dr. A. Mahmud Bey Haseki de tamir çalışmalarına nezaret ederken (Müessesat-ı Hayriyye-i Sıhhiye den) Müessesat-ı Hayriyye-i Sıhhiye Döneminde Toptaşı Bimârhânesi nden iki görünüm Bu dönemde Toptaşının kapısı hekimlere ve halka da açıldı; hastalara yiyecek ve giyecekler bağışlandı. İdare binayı tamir ve tefriş etti 72. Bir laboratuar kuruldu, fizik tedavi aletleri getirtildi. Hastaların müzikle tedavisi için gramafon ve plaklar alınmıştı; bunun önemi şöyle anlatılmıştı: Musıki ile tedavinin elyevm mühim bir faide temin ettiği ve hatta işbu tarz-ı mudâvâtın (tedavi şeklinin) eslâf-ı âzâm (daha önceki büyük kişiler) tarafından te sis olunan bimârhânelerde bile tatbik olunduğu nazâr-ı dikkate alınarak mükemmel bir gramofon ve müteâdil plaklar mubayaası (satın alınması) ile isti mâl edilmekte bulunmuştur. Gramofon çaldırılması zavallı meccanin arasında o derece mem yılında yatak sayısı 480 e çıkarıldı. Yine aynı yıl yeni alınanlarla beraber Toptaşı ndaki hasta sayısı 685 e ulaştı. Bu dönemde Toptaşına senelik 1 milyon 440 bin kuruş bütçe ayrılmıştı (Dr. Ercümet Baktır. Prof. Dr. Mahzar Osman la Konuştum Dr. Faruk Bayülkem. Türkiye de Psikiyatri-Nöroloji ve Nöroşirurjinin Tarihi Gelişimi. İstanbul 2000.s.78-81). 73 Osman Nuri (Ergin) Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti. s.46.

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ. EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr.

CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ. EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr. CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ VE TIP EĞİTİMİ EDİTÖR Prof. Dr. Baha TANELİ Doç. Dr. Hatice ŞAHİN 118 CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ÜLKEMİZDE HASTANELER, ÇOCUK HASTANELERİ

Detaylı

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Ankara - 2014 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI Süleyman Sırrı Caddesi No: 12/5 06410 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) 435 13 46-435 97 22-23 Faks: (0312) 434 46 59 Web:

Detaylı

Osmanlı da Su Hizmetleri Yönetimi

Osmanlı da Su Hizmetleri Yönetimi Osmanlı da Su Hizmetleri Yönetimi Dursun Yıldız - Su Politikaları Uzmanı Özdemir Özbay -Hukukçu Osmanlı nın su hizmetleri yönetimi sistemi yeni bir sistem olup teşkilat ve işletme vakıf yapısı altında

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 6 Issue 6, p. 99-115, December 2014

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 6 Issue 6, p. 99-115, December 2014 ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 99-115, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde Hekim Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler Doctor-Patient Relations and Uncertificated Doctors in 19th Century

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Taşpınar dan AFYON DA SOBA BAŞI. Yıl: 2012 Sayı: 9. Değerli okurlarımız,

Taşpınar dan AFYON DA SOBA BAŞI. Yıl: 2012 Sayı: 9. Değerli okurlarımız, >> >> >> >> >> >> AFYON DA SOBA BAŞI Kış geceleri soba başındaysan Afyon da Neler gelir aklıma, neler Sucuk kokusu gelir, Nohutlu pırasa kokusu, Balık yağı kokusu, Hem balık yağı kokusu Hem Balık yağı

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ MEHMET KEMAL DEDEMAN ÖZEL TEÞVÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme POZÝTÝF BÝLÝMLE BERABER MÜZÝKTERAPÝ'NÝN KULLANILACAÐI, ULUSLARARASI BOYUTTA BÝR

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler İSLAMİYET İN KABULÜ VE TÜRKLER... 3 İslamiyet in Kabulünden Sonra

Detaylı

Konya, vatanın en güvenli merkezi.

Konya, vatanın en güvenli merkezi. Konya, vatanın en güvenli merkezi. Tarihe tanıklık eden olaylar ve kişiler bize arşivlerle ulaşıyor. Arşivlerde yaşayan olaylar, kişiler bugünümüze ışık tutarak ayaklarımızı yere daha sıkı basmamızı ve

Detaylı

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM

OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM A. Adnan Adıvar OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM Remzi Kitabevi 1. Baskı Paris 1939 2. Baskı İstanbul 1943 3. Baskı İstanbul 1970 4. Baskı İstanbul 1982 EVRİM Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S. 3 Cağaloğlu

Detaylı

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ)

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLÂHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Talip TUĞRUL

Detaylı

1. DÜNYADA ALKOLÜN ÖYKÜSÜ

1. DÜNYADA ALKOLÜN ÖYKÜSÜ TARİHÇE 1. Dünyada alkolün öyküsü ve kültürü 2. Türkiye de alkolün öyküsü ve alkol kültürü 3. Türkiye de ve dünyada afyonun öyküsü 4. Kahve nin öyküsü 5. Diğer maddelerin öyküsü SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU

Detaylı

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ The Insane People and Their Narrations in Urban Culture: Example of Giresun Mustafa AÇA* ÖZ Köy monografilerinden başlamak üzere, kırsal

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden

Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden güncel gastroenteroloji 17/1 Anadoludaki Sağlık Mabedleri Çetin İMİR Ankara Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden daha farklı olduğunu ispatlar gibi, iki ayağı üzerinde yürümeyi ve

Detaylı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı MERSİN KENTİ NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ İbrahim OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mersin, 2006 T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Detaylı

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Stres 19 19 20 Tükenmek 26 27 28 38 39 Editörler 1 İlkin Doç. Dr. Adem EFE AKSU Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Şu an

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı