AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR Aşağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına ilişkin olarak AKBANK T.A.Ş., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve müşterinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile cezai sorumluluklarının belirtilmesi için aşağıdaki sözleşme düzenlenmiştir. Borsada gerçekleştirilecek işlemleri tevsik edici belgeler ise, S.P.K. ve/veya BİST'in belirleyeceği esas ve şartlarda düzenlenir. İşbu sözleşmede kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir TARAFLAR BANKA : AK YATIRIM a SPK tebliğleri doğrultusunda aracı kuruluş ve Acentalık hizmeti veren Sabancı Center, 4.Levent / İstanbul adresinde yerleşik Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve şubeleridir. Müşteri: BANKA'da kendi adına hesabı bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ya da birden fazla ise kişilerin tümünü birden ifade eder. Müşteri veya müşteri vekili / ticari temsilci : Adı Soyadı / Unvanı Yerleşim yeri ve Tebligat Adresi Adı Soyadı / Unvanı Yerleşim yeri ve Tebligat Adresi Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi Şubesi Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi Şubesi 1

2 MBB No Vadesiz Hesap Yatırım Hesap İş Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik MBB No Vadesiz Hesap Yatırım Hesap İş Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik 1.2- SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR Sermaye Piyasası Araçları : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup; çıkarılmaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun değişik yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda düzenlenen hisse senetleri ve geçici ilmuhaberler, borsa yatırım fonları katılma payı, rüçhan hakkı kuponları, devlet tahvili ve hazine bonoları, özel sektör tahvili ve finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, ipotekli borç ve irat senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca menkul kıymet olarak kabul edilen kıymetli evrak ile menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrak ve mali değerleri temsil eden diğer evrak, altın ve gümüş gibi değerli madenler, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılması muhtemel diğer sermaye piyasası araçları ile yurtdışı borsa ve piyasalarda ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören her türlü menkul kıymetlerdir. Borsa : Takasbank A.Ş. Borsa Para Piyasası da dahil sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği Borsa İstanbul (BİST) gibi borsalar ve teşkilatlanmış diğer yurtiçi ve yurtdışı borsalar ve piyasalardır. Emir : Müşterinin BANKA'ya sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması, ödünç alınması veya verilmesi, saklanması, kar payı ve faizlerinin toplanması, borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılması, borsa yatırım fonu katılma payı oluşturulması 2

3 (creation) ve/veya bozulması (redemption) ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak, BANKA nın kabulü halinde SPK mevzuatına uygun şekilde uzaktan erişim araçlarıyla yaptığı bildirim / bildirimlerdir. Takasbank : BİST Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir. S.P.K. : Sermaye Piyasası Kurulu' dur. TL : Türk Lirası'nı ifade etmektedir. MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'dir. Sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakları bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibari ile kayden izleyen özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumdur. Komisyon : Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması, BYF katılma payı oluşturulması ve / veya bozulması, müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinin oy haklarının kullanılması, müşteriye ait nakdin değerlendirilmesi, SPK'nın Seri : 5 No : 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde bahsi geçen diğer tüm hizmetleri ile BANKA tarafından müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak, ödünç alma veya verme ve BYF katılma payı oluştuma ve / veya geri alma işlemleri dahil diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle MKK, Takasbank, borsa, takas ve saklama kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve BANKA ile AK YATIRIM tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri ifade eder. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince, işbu fıkra konusu oran ve tutarların değişmesi durumunda BANKA, bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar. 2. GENEL HÜKÜMLER BANKA, yürürlükteki S.P.K. tebliğleri, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, müşterinin kimlik bilgilerini tespit etmekte gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur Temsile yetkili kişiler, bunların temsil yetkileri ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir : 2.3.BANKA yı temsile yetkili kişiler ile bunların temsil yetkileri ve sınırlarının değiştirilmesi hususu geçerli olan imza sirkülerinde belirtilmiştir Müşteri; Gerçek Kişi : Müşteri, S.P.K. Seri : V, 46 No.lu Tebliğin 58. maddesi (k) bendi ve ileride bu hükümde yapılacak değişikliklere uygun olarak, BANKA çalışanlarına geniş yetkiler içeren vekaletname düzenleyerek temsil yetkisi veremez. Diğer tarafta da temsil yetkisini havi diğer kişiler ile temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir... B Tüzel kişi müşteriyi temsile yetkili kişiler tüzel kişiliğin ibraz ettiği güncel imza sirkülerinde belirtildiği şekliyle geçerlidir. 3

4 Tüzel kişi MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en son imza sirkülerini ve bu sözleşmeyi tüzel kişiler adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını BANKA ya ibraz etmeyi kabul ve tahhüt eder. BANKA, kimlik belgelerinin fotokopilerini çıkartıp ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu sözleşmenin ekleri olarak muhafaza edecektir. BANKA ya karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte BANKA ya tevdi edilen yetkili kimseler tüzel kişi MÜŞTERİ adına tasarruf yetkisine sahiptir. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması veya değişmesi halinde, tüzel kişilik tarafından bu durum yazılı olarak hemen BANKA ya bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği BANKA ya yazılı olarak bildirilmedikçe tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi MÜŞTERİ tarafından BANKA ya yazılı olarak bildirilmedikçe BANKA yı bağlamayacaktır. Bildirimdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişilik sorumlu olacaktır Müşteri, tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"in 17. maddesi gereğince aşağıdaki beyanı vermekle yükümlüdür : 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLARI 3.1 İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. 3.2 Taraflar, bu sözleşme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve şartıyla, varılacak mutabakatla veya 7 (yedi) günlük süre vermek ve bu süreden evvel diğer tarafa tebliğ edilmek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla, sözleşmede belirtilen adreslere feshi ihbarda bulunarak sözleşmeyi feshedebilirler. Ancak bu durumda taraflar sözleşme konusu borç ve mükellefiyetlerini derhal yerine getirmeyive aksine hareketlerden doğabilecek her türlü zararları diğer tarafa nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ederler. 4. TEBLİGAT ADRESLERİ Tarafların tebligat adresleri işbu sözleşmede gösterilen adresleridir. Müşteri, adresindeki vaki değişiklikleri BANKA'ya yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 5. UYGULANACAK KANUN ve HÜKÜMLER Bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar 2499 sayılı kanun ve S.P.K. tebliğleri ile yürürlükteki sair kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır. Sözleşmenin S.P.K. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde S.P.K. düzenlemeleri ile müşterinin imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmelerinin ilgili hükümleri, S.P.K. düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 6. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleşmenin uygulanma ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 4

5 Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 8. BİLDİRİMLER MÜŞTERİ; işbu sözleşme gereğince BANKA nezdindeki hesapları ile ilgili yapılacak işlemlerinin sonuçlarını, hesabındaki nakit ve sermaye piyasası araçlarının bakiyelerini ve hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edecektir. MÜŞTERI, BANKA nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. Bununla birlikte BANKA, S.P.K. ve BİST'çe yayımlanan resmi mevzuatta yer alan hesap ekstresini en geç mevzuatta öngörülen süre içerisinde, masrafı müşteriye ait olmak kaydıyla, makul bir süre içerisinde göndermekle yükümlüdür. Müşteri, BANKA nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak BANKA'ya bildirmek zorundadır. Aksi halde MÜŞTERİ nin işbu Sözleşmede yer alan adresine gönderilen tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur. 9. GEÇERSİZLİK Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda, geçersiz olması veyahut kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesi sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir. 10. İFA YERİ İşbu sözleşmeden doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran taraf BANKA merkezi veya şubelerinin kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Hesabın müşterek açılması ve hesap ortaklarının iki kişiden fazla olması halinde doldurulacaktır. MÜŞTERİ VEYA MÜŞTERİ VEKİLİ YA DA TİCARİ TEMSİLCİSİ KİMLİK BİLGİLERİ DÖKÜMÜ Adı Soyadı/ Unvanı Adı Soyadı/ Unvanı İkametgah ve Tebligat Adresi Anne Adı Baba Adı Uyruğu Doğum Yeri Ve Tarihi Şubesi MBB No İkametgah ve Tebligat Adresi Anne Adı Baba Adı Uyruğu Doğum Yeri Ve Tarihi Şubesi MBB No 5

6 Vadesiz Hesap Yatrım Hesap İş Telefon Ev Telefon Cep Telefon Telefax Vadesiz Hesap Yatrım Hesap İş Telefon Ev Telefon Cep Telefon Telefax E-Posta E-Posta Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik 11- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 11.1.Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşmenin konusu, BANKA nezdinde MÜŞTERİ adına bir kredi hesabı açılması ve BANKA kaynaklarından kredi kullandırılması ve kullandırılacak olması koşulu ile, bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası kapsamındaki Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar dahilinde kredi işlemine konu olması uygun görülen ve Kredili Menkul Kıymet İşlemine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi'ne alınarak duyurulmuş bulunan menkul kıymetlerin, karşılıklı mutabakat ile BANKA tarafından MÜŞTERİ adına alınması satılması ve kredinin tasfiyesi esaslarıdır Sözleşmenin Kapsamı İşbu sözleşme taraflar arasındaki konusu III.A.1 maddesinde belirtilen kredili menkul kıymet işlemlerinin genel esaslarını içermekte olup taraflar, bu işlemlerde öncelikle bu sözleşme hükümleri ve ayrıca SPK'nın 14 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri V, 65 No'lu tebliği ile mevcut ve ileride yayımlanacak diğer tebliğ ve talimatlarının bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi kabul 6

7 ve taahhüt etmişlerdir. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde MÜŞTERİ tarafından imzalanan Yatırım Hizmet Sözleşmesi ve diğer çerçeve sözleşmelerin ilgili hükümleri ile S.P.K. düzenlemeleri, S.P.K. düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. İşbu sözleşmenin mevcudiyeti ve taraflar arasında bu sözleşme kapsamında kredili menkul kıymet işlemi yapılması,müşteri için ileride de başka kredili menkul kıymet işlemi yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. BANKA, MÜŞTERİ'nin işlem yapılması hakkındaki taleplerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. 12.Müşteri Adına Kredi Hesabı Açılması ve Kredi Tutarı MÜŞTERİ adına BANKA nezdinde borçlu cari hesap şeklinde işleyen bir kredi hesabı açılacaktır. Açılan kredinin amacı, limiti içinde kalınması koşulu ile münhasıran MÜŞTERİ adına kredili menkul kıymet alım ve kredi vadesi sonuna kadar MÜŞTERİ'nin BANKA ya vereceği yazılı veya kayıt altında sözlü talimatlara istinaden BANKA'nın kabulü halinde satım ve/veya alım işlemlerini kredilendirmek olup, işbu kredi belirtilen bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. İşbu sözleşme ile BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye...TL. lik (...Türk Lirası) bir kredi tahsis edilmiş olup, söz konusu kredi limiti işbu sözleşmede Ek olarak düzenlenmiş formun MÜŞTERİ tarafından doldurulması ve BANKA tarafından onaylanması şartı ile artırılabilecektir. Kredinin süresi ve uygulanacak faiz oranı olarak BANKA nın fonlama maliyeti olan FTP değişken faiz oranı baz alınarak BANKA ve MÜŞTERİ arasında belirlenecek usuller dahilinde olacaktır. BANKA ve MÜŞTERİ bu sözleşme tarihi itibariyle krediye ilişkin olarak aşağıdaki oran ve tutarı belirlemişlerdir. Kredinin Tutarı Faiz Faiz Tahakkuk ve Tahsil Dönemleri Otomatik Kredilendirme Yapılsın mı? Basit Aylık / Kredi Kapamalarında ve ay sonlarında FTP; BANKA nın fonlama maliyeti olup değişken bir faizdir. Kullanılacak FTP oranı MÜŞTERİ nin kullandığı kredinin vadesine karşılık gelen BANKA nın fonlama maliyetidir. MÜŞTERİ bu sözleşmeden doğan haklarını BANKA nın muvafakatı olmadan başkalarına devir ve temlik edemez. BANKA, açtığı bu krediyi limitini aşmamak üzere kısmen veya tamamen kullandırmaya ve kullandırma koşullarını saptamaya ve icabında değiştirmeye, krediyi dondurmaya, kredinin limitini artırmaya veya azaltmaya veya hesabı kat'ederek kredinin tümünü dilediği anda kesmeye yetkilidir. Ayrıca BANKA, teminatlar verilmiş olsa dahi krediyi kullandırmama yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ, kredinin açılması, devamı veya tasfiyesi sırasında BANKA nın isteyeceği her tür belge, taahhütname, defter vesair bilgileri BANKA ya geciktirmeden vermekle yükümlüdür. EVET BANKA uygun gördüğü takdirde, bu kredinin tümünü veya bir bölümünü, bu sözleşme 7 HAYIR

8 hükümleri uyarınca olmak üzere, kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden fazla şubesinde de kullandırtabilir. Kredinin bir şubeden diğerine veya diğerlerine nakledilmesi halinde, MÜŞTERİ'nin doğmuş veya doğacak borçlarının güvencesi olarak verilmiş veya verilecek bütün teminatlar ile BANKA'da mevcut tüm hak ve alacakları, aynı hüküm ve şartlarla diğer şube veya şubeler için geçerli olup bunların diğer şubelerde açılmış veya açılacak tüm kredilerin, doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olduğunu MÜŞTERİ peşinen kabul eder. 13.Müşterek Hesaplar BANKA nezdinde açılmış veya açılacak müşterek hesaplarda, hesap sahiplerince BANKA ya aksine yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, herbiri gerek münferiden gerekse müştereken kredi işlemlerinde kullanılmak üzere kredi havuzuna nakit veya menkul kıymet tevdi edebilecektir. Kredi konusu kıymet üzerinde, hesap sahiplerinin her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına kredi alma ve işleminin detayları hakkında talimat verebilirler. Hesap sahiplerinden herhangi birinin yaptığı işlemden, hesap sahipleri müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini, şahsi durumlarındaki değişikliklerin BANKA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. BANKA nın müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. 14.MÜŞTERİ'nin BANKA'dan Kullanacağı Kredinin Anapara ve Faiz Ödemelerinden Doğan Sorumluluğu ve BANKA'ya Ödenecek Ücret, Komisyon ve Masrafların Tespit ve Ödenmesine Dair Esaslar BANKA, işbu sözleşmeye dayanarak açtığı kredi ile cari hesaba, MÜŞTERİ ile banka arasında kredili menkul kıymet işlemlerinin başlangıcında belirlenecek oranda günlük kredi faizi ve komisyon uygulayacak ve bunları gider vergileri, vesair resim ve harçları ile birlikte MÜŞTERİ'nin cari hesabına borç yazabilecektir. Bu sözleşme ile açılan krediye işleyecek faiz aylık basit faiz olarak hesaplanacak ve hesaplanan faiz, vergi ve fonlar ilgili aysonlarında yada kredinin kapama tarihinde taahhuk ettirilecektir. Kredi hesabının faizleri adat üzerinden, menkul kıymetlerin ücret ve komisyonları, günlük piyasa değerleri üzerinden gider vergileri ile birlikte BANKA tarafından tahakkuk ettirilir ve MÜŞTERİ'nin cari hesabına borç yazılır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ve bu nedenle verdiği veya vereceği her türlü teminatlar ve bunlarla ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği masraflar ile bunlardaki artışların ve halen mevcut veya ileride ihdas olunacak her türlü vergi, resim ve harçlar ve tarh edilecek cezaların ve bunlarda yapılacak değişikliklerin getireceği yükümlülüğün kendisine ait olacağını 8

9 kabul eder. Dönem sonlarında yapılacak olan kredi faiz tahsilatı müşterinin hesabının bağlı olduğu va desiz hesabında bakiye bulunması durumunda tahsil edilecek, bakiye bulunmaması durumunda ise faiz tutarı bağlı vadesiz hesabına para yatırıldığında tahsil edilmek üzere borç kaydedilecektir. Dönem sonu gelmeden satış yapılması veya müşteri tarafından kredinin nakden kapatılması durumunda dönem sonu beklenmeksizin faiz tahsilatı yapılacaktır. Müşteri tarafından kredili olarak alınan ve özkaynak olarak BANKA ya verilmiş olan menkul kıymetlerin müşteri tarafından satılması durumunda tutar kredi bakiyesinden düşecektir. Müşterinin serbest hesabından sattığı kıymetlerin bedeli veya yatırdığı nakit bakiye ile kredi kapatılmasını isterse yazılı veya sözlü olarak BANKA ya bilgi vermek zorundadır. 15.MÜŞTERİ Talimatları Özkaynak açığının tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna yönelik yazılı bir MÜŞTERİ talimatına dayanarak ya da kayıtlı iletişim aracılığı ile alınan talimatlara istinaden hesaplar arasında virman yapılır. BANKA, MÜŞTERİ'nin talimatlarını kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. BANKA, bahse konu talimatları kabul etmediği takdirde, kabul etmeme sebeplerini MÜŞTERİ'ye bildirmek zorunda değildir. Keza BANKA, MÜŞTERİ'nin açık ve doğru olmayan talimatlarını yerine getirmekle yükümlü tutulamayacaktır. BANKA, bu gibi talimatları yerine getirmemekten veya yerine getirecek olsa bile bundan doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. Müşteri, Akbank tarafından kendisine verilen ve elektronik ortamda emir iletilmesini sağlayan kod, şifre ve benzeri bilgileri kaybettiği takdirde, yazılı olarak Akbank'a yazılı bildirimde bulunması halinde hesabına derhal blokaj konulacaktır. 16.Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Kredi hesabında bulunan menkul kıymetlerin değerlemesi, BANKA tarafından aşağıdaki esaslar dikkate alınarak yapılacaktır. i) Sermaye piyasası aracının alımının yapıldığı günde menkul kıymetin alış fiyatı ve komisyonların, ii) Takip eden günlerde sermaye piyasası aracının bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının, iii) Sermaye piyasası aracına ait bir önceki seansta işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalamasının, değerlemede kullanılması esastır. İşlem sırası sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin kapalılık halinin 5 iş gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durumunda söz konusu hisse senetleri teminat olma niteliğini kaybederler, Özkaynak olarak alınmış ise özkaynak oranı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Yatırım Fonu katılma belgeleri, gün sonunda fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatları üzerinden değerlenir. Özkaynak olarak verilen konvertibl dövizler ise, varsa borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan fiyatlar, fiyatların bulunmaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulur. DİBS'lere ilişkin değerleme ise SPK'nın aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri çerçevesinde yapılır. 9

10 Menkul kıymetlerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde belirlenen değerleri, cari piyasa değeri olarak dikkate alınır. 17. ÖZKAYNAKLA İLGİLİ HUSUSLAR 17.1 MÜŞTERİ'nin Başlangıçta Yatırması Gereken Özkaynak MÜŞTERİ sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde başlangıçta asgari % 50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. Başlangıçta yatırılacak özkaynak, açılan kredi ile satın alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. BANKA bu oranın hesaplanmasında menkul kıymetlerin cari piyasa değerleri yerine menkul kıymetlerin risklerine göre kendi belirlemiş olduğu indirgeme oranlarını kullanarak hesaplama yapmaktadır. Kredi devam ederken Banka nın bu oranları değiştirme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, her bir kredili menkul kıymet işleminden önce, özkaynak olarak, BANKA tarafından MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi ile satın alınacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya BANKA'nın uygun gördüğü miktarda menkul kıymeti peşin olarak BANKA nezdindeki kredi hesabına yatırmak zorundadır. Aksi takdirde, BANKA, MÜŞTERİ'nin talimatını yerine getirmek mecburiyetinde değildir. Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işleme konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, İstanbul Altın Borsası'nda işlem görmekte olan Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. BANKA; kredili alım işlemine konu olacak sermaye piyasası araçlarının risk durumlarını değerlendirerek, menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini, tebliğde belirlenen oranları aşmamak kaydıyla, özkaynak olarak kabul etme hakkına sahiptir. BANKA, gerektiği hallerde, kredi ile satın alınan ve kredi karşılığı verilen özkaynağın risk düzeyine göre daha yüksek bir başlangıç özkaynak oranı ve/veya asgari özkaynak oranı belirleyebilir. İş bu madde ile düzenlenmeyen hususlarda SPK nın Seri:V, 65 Nolu Tebliğinin 12.maddesi hükümleri uygulanır Özkaynağın Korunması Kredili menkul kıymet işlemlerinin devamı süresince, özkaynak, menkul kıymetlerin III.F maddesindeki esaslara göre belirlenen cari piyasa değerleri ile bu menkul kıymetlere ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşülmesi sureti ile hesaplanır. Kredili menkul kıymet kullanan MÜŞTERİ'nin hesabında kredili menkul kıymet işlemi süresince, satın alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 35'i kadar bir özkaynağın sürekli olarak bulundurulması zorunludur. Banka bu oranın hesaplanmasında menkul kıymetlerin cari piyasa değerleri yerine menkul kıymetlerin risklerine göre kendi belirlemiş olduğu indirgeme oranlarını kullanarak hesaplama yapmaktadır. Kredi devam ederken Banka nın bu oranları değiştirme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, yazılı olarak ya da kayıtlı iletişim aracılığı ile vermiş olduğu talimatla kredi kullanımında özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir. Özkaynak fazlası BANKA nın uygun bulması durumunda MÜŞTERİ'ye verilebilir. SPK nın Seri V, 65 Nolu Tebliği nin 14.maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine konu olan kıymetler ile söz konusu 10

11 işlemler nedeniyle özkaynak olarak yatırımcı tarafından aracı kuruma tevdi edilen nakit ve menkul kıymetler rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez Özkaynak Tamamlama Bildirimi BANKA, MÜŞTERİ'nin kredi hesabındaki özkaynak tutarını her iş günü itibarı ile hesaplayacaktır. BANKA, kredili menkul kıymet işleminde hangi tutar veya oranda özkaynak tamamlama çağrısı yapılacağını serbestçe belirlemeye yetkili olup MÜŞTERİ, tamamlama çağrısında belirtilecek olan tutar veya oranda özkaynağı tamamlamayı kabul ve taahhüt eder. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığında yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, BANKA, eksikliğin tespit edildiği gün itibariyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranı olan %50'ye tamamlayacak şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırması talebi ile MÜŞTERİ'ye işbu Sözleşme'nin I.A.1 maddesinde verilmiş olan temas bilgilerinden ulaşarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. Tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ'ye yapıldığı tarihten itibaren 2 iş gününü geçmeyecek şekilde (i) özkaynak tamamlama bildiriminin alındığının teyit edilmemesi ve/veya (ii) özkaynağın tamamlanmaması halinde, BANKA ayrıca bir ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksızın ve diğer hakları saklı kalmak üzere, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ'nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez. 14. Kredili Menkul Kıymet İşlemine Konu Olan Menkul Kıymetler İşbu sözleşme ile düzenlenmiş işlemlere konu olacak menkul kıymetler; Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerden, ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde Kredili Menkul Kıymet İşlemine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi'ne alınarak duyurulan ve BANKA tarafından krediye kabulü uygun görülen menkul kıymetlerdir. 15. Kredili Menkul Kıymet İşleminin Geçerli Olacağı Süre İşbu sözleşme kapsamında yapılacak her kredili menkul kıymet işleminin geçerli olacağı süre, BANKA ve MÜŞTERİ'nin karşılıklı mutabakatı ile serbestçe tayin edilecektir. 16. Kredi Hesabından Nakit ve Kıymet Çekilmesine İlişkin Esaslar MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarı, başlangıçta yatırılması gereken özkaynak oranı üzerinden hesaplanan özkaynağın üstüne çıkması durumunda, işlemiş faizli kredi hesabından özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, BANKA tarafından kabul edilmesi durumunda, yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir. Kredi hesabının tasfiyesi veya özkaynak fazlasının çekilmesi dışında hesaptan nakit çekilemeyecektir. 17. MÜŞTERİ'ye Kullandırmak Amacıyla Kredi Alınması BANKA, MÜŞTERİ'ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul'un uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalardan kredi alabilir. (*) 18. Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Karşılığında BANKA'ya Verilecek Teminatın Türü ve Tutarı Kredili menkul kıymet işleminde, yatırım hesabında bulunan özkaynak (nakit veya menkul kıymet olarak) ve kullandırılan kredi karşılığında satın alınan hisse senetlerinin tamamı BANKA nın kredi teminatını teşkil edecektir. Kredi hesabında 11

12 bulunan özkaynak ve kullandırılan kredi karşılığında satın alınan hisse senetleri, üzerinde MÜŞTERİ'ye kullandırılan krediden ve iş bu sözleşmeden dolayı BANKA nın doğacak, ana para, faiz, temerrüt faizi, vergi, masraf ve sair her türlü hak ve alacağının teminatı olmak üzere BANKA lehine MÜŞTERİ tarafından rehin hakkı tesis edilmiş olup çerçeve sözleşmesine ek olarak Akbank TAŞ. Rehin Sözleşmesi alınacaktır. MÜŞTERİ, mezkur teminatı bu sözleşmeden doğan borçlarının güvencesini teşkil etmek üzere BANKA ya terhin ettiğini ve BANKA nın bu teminat üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredi teminatını teşkil eden menkul kıymetler üzerinde MÜŞTERİ tarafından işlem yapılması veya menkul kıymetlerin başka menkul kıymetler ile değiştirilmesi münhasıran BANKA nın müsaadesine tabidir. MÜŞTERİ, BANKA nın rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkının sona ermesi halinde, mezkur menkul kıymetlerin kendisine mislen iade edilmesine peşinen muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder. 19. BANKA nın Rehin, Hapis, Takas, Paraya Çevirme ve Mahsup Hakkı BANKA, MÜŞTERİ'ye ait nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluşan değerler üzerinde, bu sözleşmeden, doğmuş bulunan her türlü hak, alacak ve tazminatın tahsili için rehin ve hapis ve/veya takas-mahsup hakkına sahiptir. Takas edilecek alacaklara ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu nun maddeleri uyarınca, sadece muaccel alacakların takası mümkündür. Mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Türk Borçlar Kanunu nun nci madde hükümleri uygulanacaktır. BANKA bu sözleşme'den doğan her türlü hak ve alacaklarını tamamen tahsil ve tasfiye edinceye kadar müşteriye ait finansal varlıkları hiçbir izne gerek kalmaksızın rehin paraya çevrilmesi yolu ile ve/veya başkaca yasal, icrai ve kanuni takibe ya da dava açılmasına gerek olmaksızın BİST'te ve/veya BİST dışında satmak ve bu suretle alacağını tahsil etmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu hüküm MÜŞTERİ'nin BANKA nın merkez ve şubelerinde bulunan her türlü alacakları hakkında da geçerlidir. Taraflar, işbu sözleşme çerçevesinde tüm alacakları ile ilgili rehin ve hapis hakkına ilişkin olarak, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki hükümleri peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu Madde bir rehin sözleşmesi mahiyetinde olup, süresiz olarak düzenlenmiştir. Rehin hakkı, Bankanın İşbu sözleşmede belirtilen alacakları tüm ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Bankaya ilgili hesaplara bloke koyma hakkı vermektedir. İşbu Sözleşmede belirtilen Banka alacaklarının tamamen sona ermesi halinde, Rehin Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki bloke kaldırılabilecek ve blokenin kalkması ile Rehin Veren, bloke edilen tutarlar üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. 20. Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılma Esasları MÜŞTERİ'nin kredili olarak satın aldığı ve özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ'ye ait olup bu gelirler MÜŞTERİ adına BANKA tarafından tahsil edilir. Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ'ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları, MÜŞTERİ hesabına BANKA tarafından kullanılır. Sözleşmenin III.L maddesi gereğince rehin hakkı tesis olunan özkaynak olarak yatırılan hisse senetleri ve kredi karşılığı olarak alınan hisse senetleri ile ilgili olarak alınan bedelsiz hisse senetleri ve yeni paylar (yeni hisse senetleri) üzerinde de BANKA nın rehin hakkının bulunduğunu MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. Müşteri; kredi karşılığı alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin rüçhan hakkını kısmen ya da tamamen kullanmak istiyorsa veya istemiyorsa bu 12

13 konudaki açık talimatını en geç rüçhan hakkının kullanımının sona ermesinden 2 (iki) iş günü öncesinde yazılı olarak BANKA'ya ulaştırmak ve kullanmak istemesi halinde rüçhan hakkıyla ilgili bedeli ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderleri kullanımın sona ereceği günden en az 2 (iki) iş günü öncesinden BANKA hesabına yatırmak zorundadır. Talimatı veren müşterinin işlemleri yürürlükteki yasal mevzuat gereğince yerine getirilir. BANKA, kullanım tarihi itibariyle oluşan piyasa şartları ve müşteri menfaatlerini dikkate alarak, yazılı talimat vermeyen ve/ veya rüçhan hakkı ve komisyon bedelini zamanında yatırmayan müşteriler adına rüçhan hakkı kullanımı işlemlerini yerine getirip getirmeme hakkına sahiptir. BANKA, belirtilen sürelerde, yazılı talimat verip sözkonusu bedelleri yatıran müşterinin rüçhan hakkı kullanımına ilişkin işlemlerini haklı sebeple yerine getirmeyecekse bunu müşteriye yazılı olarak bildirecektir (*) : BANKA nın bu şekilde kredi alması durumunda bu krediye ilişkin anapara ve faiz ödemelerinden sorumluluk dahil her türlü masraf, ücret ve ödeme müşterinin sorumluluğundadır. 21. Menkul Kıymetlerin Saklanması Kredili olarak alınan ve özkaynak olarak yatırılan menkul kıymetler BANKA ya rehinli olup iş bu menkul kıymetler kaydileştirilmiş olması durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., aksi takdirde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. sözkonusu rehinli menkul kıymetlerin zilyetliğini Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince ve BANKA ile MÜŞTERİ'nin kabulü suretiyle rehinli menkulü BANKA nam ve hesabına zilyet sıfatıyla saklayacak ve muhafaza edecektir. BANKA nın Sözleşme'nin III.L, III.M ve III.N maddeleri gereğince rehin ve diğer tüm haklarının BANKA tarafından aksi bildirilinceye kadar saklı olduğunu ve bu rehinli menkul kıymetlerin kaydileştirilmiş olması durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., aksi takdirde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nde muhafaza edileceğini MÜŞTERİ gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Saklama nedeni ile doğacak zararlardan BANKA nın sorumluluğu bulunmamaktadır. 22. Kredinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ'ye kullandırılan kredi, kredili işleme konu olan menkul kıymetlerin MÜŞTERİ emri ile satılması ve bedelin krediye mahsubu suretiyle riskin kapatılması ve/veya kredinin MÜŞTERİ tarafından nakden ödenmesi halinde sona erer. Diğer taraftan aşağıdaki hallerde de kredi borcu muaccel hale gelir: i) BANKA tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen MÜŞTERİ'nin belirtilen sürede borcunu ödememesi, ii) iii) Kredinin sona ermesi konusunda tarafların karşılıklı olarak mutabakata varmaları, Taraflardan herhangi birinin uygun gördüğü bir zamanda, 7 gün önceden bildirimde bulunarak tek taraflı olarak kredi ilişkisine son vermesi, iv) MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan, kabul ve taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınması, v) Kredili işlem yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkarılması, vi) MÜŞTERİ gerçek kişi ise MÜŞTERİ'nin vefat etmesi veya vefat ettiğinin öğrenilmesi, vii) MÜŞTERİ tüzel kişi ise aleyhine veya MÜŞTERİ tarafından iflas davası açılması, viii) MÜŞTERİ nin BANKA ya ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarı vade tarihinde ödememesi 13

14 ix) MÜŞTERİ nin herhangi bir kimseye karşı olan, herhangi bir borcun zamanında ödememesi veya herhangi bir sözleşme ya da yüklenimini yerine getirmemesi, protestosunun çıkması ve/veya karşılıksız çek keşide etmesi, x) MÜŞTERİ nin malvarlığının önemli bir bölümünün kamulaştırılması veya el konulması, şirketin feshi veya infisah ya da tasfiyesi için yasal işlemlerin başlanması, faaliyetlerinin herhangi bir sebeple durdurulması, xi) MÜŞTERİ nin malvarlığına iflas, haciz, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebi ile yasal takip işlemlerine başlanması, MÜŞTERİ nin iflas, iflas erteleme, konkordato talebi ile yetkili mercilere müracaat etmesi veya MÜŞTERİ nin mali durumunda olumsuz gelişmelerin olması, xii) MÜŞTERİ ye SPK veya borsalarca, teşkilatlanmış borsalarda işlem yasağı getirilmesi veya nakit karşılığı haricinde alım yapma yasağının getirilmesi, Listeden çıkarılan menkul kıymet için açılmış bulunan kredi, MÜŞTERİ'nin talebi ve BANKA nın kabulü halinde, listede yer alan başka bir menkul kıymetle değiştirilmek şartı ile devam edebilir. Kredi borcunun muaccel hale gelmesi durumunda, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakte dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, BANKA hesabına da geçirilebilir. Kredi borcunun muaccel hale gelmesi durumunda bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK nın Seri.V, 65 Nolu Tebliğ hükümleri ve genel hukuk hükümleri uygulanır. Müşteri 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA ya yöneltilmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkını kullanan Müşterinin krediden yararlandığı/kullanım yapılan hallerde Müşteri; ana parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi en geç cayma bildirimini BANKA ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödeyerek krediyi kapatacaktır. Müşteri bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Müşterinin sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. 23. Müşteri nin Temerrüdü Halinde Uygulanacak Esaslar ve Tazminat Müşteri nin Temerrüdü Halinde Uygulanacak Esaslar MÜŞTERİ III.P maddesinde belirtilen sebeplere binaen muaccel hale gelen borcunu BANKA nın ilk yazılı ihbarını tebellüğ ettiği tarihte BANKA ya ödemediği ve/ veya yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, mütemerrit sayılacak ve gecikilen tutara temerrüt faizi olarak işbu krediye uygulamış olduğu en yüksek cari faiz haddinin %100 fazlası ve buna ilaveten diğer vergi, vesair kesinti ve masrafları BANKA ya ödeyecektir Tazminat İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden kredili menkul kıymet işlemlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Merkez Bankası, aracı kuruluşlar veya üçüncü şahıslar tarafından her ne 14

15 nam ve sebeple olursa olsun BANKA ya ödettirilecek tüm meblağlar BANKA nın ilk talebinde MÜŞTERİ tarafından derhal BANKA ya tazmin edilecektir. 24. Valör Tarihleri Kredili menkul kıymet işlemlerinde MÜŞTERİ'ye açılan kredinin başlangıç ve bitiş valörü BANKA tarafından işlemlerin takas günü esas alınarak belirlenir. Ancak yukarıda belirtilenler dışında kalan işlemler bakımından MÜŞTERİ, BANKA nezdinde kendi adına kayıtlı hesaplara BANKA tarafından işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda BANKA nın cari uygulamasını kabul eder. 25. Diğer Hükümler 25.1 MÜŞTERİ'nin vefatı halinde, MÜŞTERİ'nin varisleri BANKA ya gelip mirasçı olduklarını bildirip veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜŞTERİ tarafından BANKA ya bu sözleşme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜŞTERİ'nin vefatı halinde varisleri durumu BANKA ya bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde işbu sözleşme varisleri bağlar İki ya da daha fazla kişi tarafından açılan ortak hesaplarda veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleşme ortakların hepsi için geçerlidir Ortak hesap sahipleri bu sözleşmenin kendilerine tanıdığı hakların kullanılması sırasında içlerinden birinin tek başına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde işlem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisi olduğunu kabul ederler. Bu şekilde BANKA tarafından yapılan işlemler dolayısıyla, tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri BANKA yı sorumlu tutamazlar MÜŞTERİ hesabına haciz geldiği veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktığı takdirde, BANKA dilediği takdirde sözleşmeyi feshederek, hesaptaki sermaye piyasası araçlarını nakde çevirebilir ve o durumda muhafaza edebilir BANKA nın İşlemlerindeki Dikkat ve Özen Karinesi : BANKA, MÜŞTERİ'nin kar yoksunluğundan dolaylı ve manevi zararlarından ya da üçüncü kişilerin bu hizmetler nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir İletişimdeki Bozukluklar : Posta, telefon, telgraf, teleks, telefaks ve diğer iletişim araçlarının kullanılması nedeniyle doğabilecek bütün zararlar ve özellikle kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerliğin bütün sonuçları MÜŞTERİ'ye aittir BANKA Defterlerinin ve Kayıtlarının Delil Teşkil Etmesi : MÜŞTERİ, BANKA ile arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, Bankanın bir hatası olmadıkça BANKA nın defter, kayıt ve belgelerinin müstenitli olsun veya olmasın yegane ve MÜŞTERİ mutabakatını içeren kayıtların münhasır kesin delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder Gerçek Kişi MÜŞTERİ nin Kimlik ve İmza Örneğini İbraz Etmesi : Gerçek kişi MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında BANKA nın uygun göreceği, resmi makamlarca düzenlenmiş bir kimlik belgesinin fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak teslim edecektir MÜŞTERİ nin Vekil veya Temsilci Marifetiyle İşlem Yaptırabilmesi : MÜŞTERİ, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için BANKA tarafından belirlenecek veya uygun görülecek bir vekaletnamenin veya temsil belgesinin BANKA ya ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. BANKA, tasarruf 15

16 yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir Ehliyetsizlik BANKA, kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, MÜŞTERİ'nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya MÜŞTERİ'yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmak tan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması BANKA yı bağlamaz. 26. Vergi, Resim, Harç, Fon ve Masraflar MÜŞTERİ, işbu sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm vergi, resim, harç, fon vesair masrafların kendisine ait olduğunu ve BANKA tarafından ödenmiş olması halinde bu tutarları BANKA nın ilk talebinde nakden ve def'aten BANKA ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 27.Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi İşbu sözleşme hükümlerinde değişiklik olması durumunda, değişiklikler BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye yazılı ve taahhütlü olarak tebligat adresine bildirilir ve buna ilişkin tüm masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanır. MÜŞTERİ Bildirimi aldığı ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca, MÜŞTERİ, Kurul ve BİST tarafından yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde işbu Sözleşme'de yer alan maddeler üzerinde yapılacak değişiklikleri ve BANKA nın müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan durumlar sebebiyle yapılacak değişiklikleri kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın peşinen kabul eder. MÜŞTERİ'nin ilgili maddede düzenlenmiş olan fesih hakları saklıdır. 28.Sözleşmenin Tanzim Yeri, Tarihi ve Nüsha Adedi Toplam 22(yirmiki) ana başlıkta 35(otuzbeş) ana maddeden ibaret olan Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi Bölümü taraflar arasında... tarihinde, BANKA'da saklanmak üzere bir orijinal ve bir nüsha kopya da MÜŞTERİ'ye verilmek üzere iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerini kabul ettiklerini ve kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz MÜŞTERİ İMZASI :... AKBANK T.A.Ş. (İMZA VE TARİH KAŞE) 16

17 Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil : AKBANK T.A.Ş. ne "İmzalamış olduğum Akbank T.A.Ş. Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiş olup, Sözleşmenin P. Maddesindeki muacceliyet sebepleri haricinde, Akbank'ın uygun gördüğü bir zamanda 7 gün önceden bildirimde bulunarak kredi ilişkisine tek taraflı olarak son verilebileceğini ve kredi borcumun tamamının tüm ferileri ile birlikte muaccel hale geleceğini kabul ve beyan ederim." Saygılarımla, Adı Soyadı İmza Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil :

18 AKBANK T.AŞ. REHİN SÖZLEŞMESİ Akbank TAŞ. ile... (Rehin Veren) arasında aşağıda yazılı şartlarla bir rehin sözleşmesi akdedilmiştir. Rehin Veren, 1. Aşağıda belirtilen yatırım hesabında yer alan ve listesi sunulan tüm Sermaye Piyasası Araçları ve bunların doğmuş ve doğacak hak ve gelirlerini imzalanmış olduğu...no lu Akbank T.A.Ş. Kredili Menkul Kıymet çerçeve sözleşmesinden ve/ veya Akbank a olan doğmuş ve doğacak her türlü kredi, kefalet, garanti ve sair borçlarının ve bunların faiz, masraf, vergi, komisyon gibi sair fer ilerinin temiantı olarak Akbank TAŞ ye rehin ettiğini, söz konusu rehinli alacaklar üzerinde işbu sözleşmesinin imzasından önce herhangi bir rehin, temlik, tedbir, haciz vesair takyidatlar olmadığını, 2. Akbank TAŞ nin sözkonusu yatırım hesabında yer alan Sermaye Piyasası Araçlarının teslimini vadelerinde veya vadelerinden önce talep edebileceğini, alacaklarına karşılık vadesi gelmiş olsun veya olmasın herhangi birini veya hepsini herhangi bir ihbarda bulunmadan, yazılı onay ve yasal takip işlemine gerek olmaksızın takas ve mahsup hakkının bulunduğunu ve rehnili Sermaye Piyasası Araçlarını AkbankT.A.Ş. nin dilediği zaman ve fiyatla Borsa da veya haricinde satmaya ve bedellerini kendi alacağına karşılık hapis,takas/ mahsup ve tahsile yetkili olduğunu, 3. İşbu rehin sözleşmesinin süresiz olarak düzenlendiğini, Bankanın İşbu sözleşmede belirtilen alacakları tüm ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam edeceğini, İşbu sözleşme, sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Bankaya ilgili hesaplara bloke koyma hakkı verildiğini, işbu Sözleşmede belirtilen Banka alacaklarının tamamen sona ermesi halinde, Rehin Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki bloke kaldırılabileceğini ve blokenin kalkması ile bloke edilen tutarlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğini gayrikabili rücu kabu, beyan ve taahhüt eder. 18

19 REHİNLİ HESAP NO:... ve rehin veren MBB nosu adı altında açılacak diğer hesaplar. REHİN KONUSU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI; NEV İ MİKTARI REHİN VEREN REHİN ALAN AKBANK TAŞ. Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret SicilMemurluğu:İstanbul Sicil :

20 ... /... / AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ...ŞUBESİ K K D F T A A H H Ü T N A M E S İ Bankanızca adıma tahsis edilecek kredili menkul kıymet kredisini ticari amaçla kullanacağımı beyanla, KKDF muafiyetinden faydalandırılmamı talep ederim. Krediyi yukarıdaki beyanım dışında kullanmamdan dolayı doğabilecek KKDF ile bu tutara işleyecek her türlü faiz ve cezadan dolayı sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul eder, Bankanız'ın bu nedenle KKDF veya faiz ve cezası ile ilgili bir yükümlülüğe maruz kalması halinde, bu tutarı Bankanız'ın ilk talebinde derhal nakten ve defaten ödeyeceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Kredili Müşterinin Adı-Soyadı / İmzası Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil :

21 MÜŞTERİNİN HESABINDAN ALINAN KREDİLİ MENKUL KIYMETE AİT İŞLEM TARİFE TABLOSU EK-1 İŞLEM TİPİ KOMİSYON NE ÜZERİNDEN ALINDIĞI TAHSİLAT SIKLIĞI KMK Faiz Oranı TL TL arası limit için ; (O/NX2) TL TL arası limit için ; (O/NX2) TL TL arası limit için ; (O/NX2) TL üstü limit için (O/NX2)+5 Kredi tutarı üzerinden İşlem bazında O/N=TCMB gecelik borçlanma satış oranı olup TCMB resmi web sitesinden öğrenilebilir. Menkul Kıymetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemeleri ve mevzuatına tabi olup, SPK tarafından belirlenecek ücretlere ilişkin bilgilendirme ilgili mevzuat kapsamında yapılmaktadır. Konuyla ilgili ücretler SPK mevzuatının belirlediği şekilde Bankamız internet sitesinden ve Şubelerimizden temin edilebilmektedir. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla AKBANK T.A.Ş.KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası: Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Tarih: 21

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Telefonu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları 1. Kasa, ancak para, mücevherat, hisse senedi, tahvilat, kıymetli evrak,önemli belgeler gibi değerlerin saklanması için kullanılır.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı