MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!?"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 18 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? Vurulduk ey halkým, unutma bizi! Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Bahçelievler Katliamýnda MHP li Çatlý ve Kýrcý tarafýndan öldürülen, Türkiye Ýþçi Partisi Üyesi ve Hacýbektaþlý devrimci gençlerden Hürcan Gürses AKP ve Kadýnlar üzerinden siyaset yalanlarý Konya da öldürülen Mehmet Taþdemir Behzat Kaya >8 DE Nevþehir ÖDP : Kýrk katýr" ve "kýrk satýr" arsýnda seçim internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Küresel Isýnma ve Küresel Ýklim Deðiþimi >7 DE Dað Bisikleti þampiyonasý sona erdi Nafiz Ünlüyurt Ýki cýnar 2 DE Yaratýcým ve Ben 6 DA Tahýl ve sebze üretimi azaldý 3 DE Hangi Bayraðýn Altýndaydýnýz? Yýldýrým Türker 6 DA >5 DE Yedi yýl sonra, Jandarma Yüzbaþý Uður Pamukçu, biri uzman çavuþ, beþi tutuklu ve hükümlü altý kiþinin öldürüldüðü, Üsküdar 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde hâlâ ve hâlâ devam edilen Ümraniye davasýnda 'adam öldürme', 'yaralama' ve 'kötü muamele' suçlamalarýyla yargýlanan 267 jandarmadan biri olarak bir sürpriz yaptý. O gün avukatlar dosyaya yeni giren bir ifadeyi fark etti. >4 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Hükümet konaðý bahçesinde iki çýnar. Ne kadar güzel. Yolumun üzeri, her gün gelip geçerken bakarým. Ýçimi rahatlatýr. Geleceði görürüm onlarda Ýþtahlýlar, serpilip büyüyorlar gün be gün. Kim akýl edip diktiyse onlarý. Elleri dert görmesin. Keþke, adlarý bir yerlere not edilebilse *** Hükümet konaðý, güzel bir bina Kýz meslek lisesi gibi Yapýldýðý yere güzellik katan iki yapýdan biri... Çok az gitmiþliðim var o binaya Yönetici ve de memur arkadaþlarýn çoðunu tanýmýyorum da. Nasýl tanýyabilirim ki Uzunca bir süredir, orada çalýþanlarla küs gibiyiz Caddemizde sokaðýmýzda, parkýmýzda bahçemizde, eþi ve çocuðu ile birlikte gezip dolaþan, kahvemize, ya da iþ yerimize gelip oturan, lokantamýza girip felekten gün çalan, evine gittiðimiz, evimize çaðýrdýðýmýz öyle birileri var mý ki?. Biz niye böyle olduk diye? Sormalýyýz kendi kendimize Para kazanma iþinde acemiyiz, ticaretten anlamayýz, çalýþmayý çok da sevmeyiz, bunlarý biliyorum bilmesine de, bizi biz yapan, konuk severliliðimiz ve hoþgörümüzü nasýl kaybettik, iþte onu bilemiyorum Elif Nur Bozkurt Tandoðan, ilçemizde bir ilk. Ýlçemizde, ilk kadýn kaymakam. Kadýnlarýnýzý okutunuz diyen bir kültürün baþkentinde. Ama, rahat deðil Oysa pek çok baþarýlý iþte imzasý var Hey tekstilin açýlýþýndaki rolü görmezden gelinemez. Böyle bir tesisin açýlmasý konusunda, Belediye Baþkaný ile birlikte Aynur hanýmefendiyi ikna edebilmek için gösterdiði çabayý, Hey tekstilin yetkili kiþisi Ali beyden ( Aynur hanýmefendinin kardeþi) dinledim. Ýþ Bankasý þube açýlýþý ile ilgili katkýlarýný biliyorum. Asýl baþarýsý, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme Destekleme Ýdaresi (Kosgeb) projesi, Avrupa Birliði destekli ÝKÝ CINAR bu proje tam olarak hayata geçirildiðinde yüzlerce kiþi iþ olanaðý bulabilecek Ama o yinede mutlu görünmüyor Hacýbektaþ ta yapýlacak çok iþ var diyor. Küçük iþlerle vakit kaybedildiði kanýsýnda. Yeteri ölçüde baþarýlý olamadýðýný söylerken hüzüneniyor Olanaklarý çok olan bir ilçe. Bu olanaklar doðru yönde kullanýldýðýnda tüm sorunlarýn üstesinden gelinebileceðine inanmýþ Kaldýrýmlarý altýn dan olmasý gereken bir yer, niye böyle... Ýnanýlýr gibi deðil diyor Ýlçemizdeki görev süresi bitmek üzere. Gün sayýyor Ama, aklý hala Kosgeb projesinde. Anlatýrken heyecanlanýyor. Kimselerden destek görmediðini söylüyor. Kayseri den Ürgüp den iþ yeri kiralamak için geliyorlar da, Hacýbektaþ tan arayýp soran yok diye dert yanýyor Söyleyin bildiklerinize, bu bir fýrsat kaçýrmasýnlar diye çýpýnýyor... Sanki Hacýbektaþlý. Sanki hiç gitmeyecekmiþ gibi. Samimi ve içten Kadýnlarýna öncelik veren bir kültürün baþkentinde!yalnýz ve bir baþýna Kendi Kaymakamýyla, Belediyesiyle, yargýsýyla, öðretmeni ve polisiyle, kendi kuruluþlarý ve de kendi insaný ile barýþýk olmayan, kendi kurumlarýný ona buna gammazlayan, kiþilere endeksli bir Hacýbektaþ, baþarýyý nasýl yakalayabilir, sorunlarýnýn üstesinden nasýl gelebilir. Hacýbektaþlýyým diyen herkes, bu soruyu yanýtlamalý Ve de elini þakaðýna koyup düþünmeli *** Hükümet konaðý bahçesinde, iki çýnar. Geçekten de güzel Bakmaya doyulmuyor Onlarý gördükçe Kendimi suçluyorum. Fýrsat yakalamýþken niye çýnar aðacý dikmedin diye.. Ne güzel olurdu. Serpilip büyürlerdi bu güne dek Arkadaþ olurlardý belki de bana!... Türkün aklý sonradan gelirmiþ derler ya! Benimkisi de iþte öyle. NEVÞEHÝR Halkýn Yükseliþ Partisi Nevþehir Secim Bürosu gazetemize göndermiþ olduðu basýn açýklamasýnda AKP nin kadýnlar üzerinden siyaseten yalan söylediðini belirtti. HYP Nevþehir Secim Bürosu yapmýþ olduðu açýklamada þu bilgilere yer verdi: Pazar günü gazetelerde yayýnlanan Adalet ve Kalkýnma Partisi nin tam sayfa ilan baþlýðý þöyleydi: Önce Ýnsan, Önce Kadýnlarýmýz Önce insan sloganýnýn Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) nin programýndan aþýrýldýðý bir gerçek. Bunu bir kez daha tarihin önünde halkýmýza buradan duyuralým. Sekiz paragraftan oluþan ilanýn birinci paragrafýnda yer alan yalana gelince: Kadýn-Erkek Eþitliði ve istihdamýnda önemli yasal düzenlemeler yaptýk. Kadýnlarýmýza karþý her türlü ayrýmcýlýkla mücadele ettik.!bu konularda yaptýklarý önemli düzenlemeleri ve attýklarý adýmlarý bilmiyoruz. Bilen varsa lütfen bize de anlatsýn. Zira bu iktidar döneminde kadýnlarýmýz ile ilgili gördüklerimiz: Her geçen gün biraz daha cehaletin pençesine ve çaðdýþýlýða itildiði, töre cinayetlerinin, berdel vakalarýnýn, kadýna yönelik þiddet olaylarýnýn, kapkaç ve taciz olaylarýnýn artarak devam ettiði, Güldünya larýn çoðaldýðý, iþ hayatýnda kadýnlarýn hâlâ tepe yönetimlerinde çok fazla yer alamadýklarý, eþit iþe eþit ücret sisteminin tamamen çöktüðü, seviyesiz pek çok magazin programlarýyla beyinlerinin uyuþturulduðu, cahiliye devrinde olduðu gibi, çað dýþý görüntüler içinde, kucaðýnda bebeðiyle, kocasýnýn arkasýndan koþar adýmlarla yürümeye çalýþtýðýdýr. Bu örnekleri çoðaltabiliriz ama asýl meseleye gelmek istiyoruz; AKP nin ilanýnda, yedinci paragrafta yer alan diðer yalana: Þimdi lütfen sýký durun ve siz de bizim gibi þaþkýn gözlerle bu ilaný okuyup halkýn, en baþta da Kadýnlarýn nasýl aldatýldýðýný ve siyasi malzeme haline getirildiðini ibretle okuyun: Kadýnlarýmýzýn TBMM de daha etkin temsil edilmesi için en fazla kadýn milletvekili adayýný biz gösterdik!..!,!,! Bildiðimiz kadarýyla, kadýn aday konusunda siyasi partiler içinde en fazla kadýn aday gösterme rekoru Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) dedir. Aþaðýda sunduðumuz tablo bunun açýk göstergesidir. Ýþte incelediðimiz yedi siyasi partinin ve AKP nin milletvekili aday listelerinde kadýnýn yeri: Parti HYP Kadýn aday: 202 Oran % 35 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday13 il sayýsý 13 Genç Parti Kadýn aday: 122 Oran % 23 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday 8 il sayýsý 28 Demokrat Parti Kadýn aday: 101 Oran % 18 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday 5 il sayýsý 33 Ýþçi Partisi Kadýn aday: 77 Oran % 14 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday 10 il sayýsý 34 AKP Kadýn aday: 62 Oran % 11 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday yok il sayýsý 47 CHP Kadýn aday: 50 Oran % 9 Ýllerde 1.sýrada kadýn aday 4 il sayýsý 50 MHP Kadýn aday: 36 Oran % 7 18 Temmuz 2007 Çarþamba AKP ve Kadýnlar üzerinden siyaset yalanlarý GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts S.S 35 nolu Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Ýllerde 1.sýrada kadýn aday yok il sayýsý 60 Görüldüðü gibi AKP, 5. sýrada ve yüzde 11 oranýyla bir iktidar partisi olarak durumu içler acýsý. Birinci sýrada kadýn adaya da yer verilmemiþ. 62 adayýn neredeyse % 75 i orta ve sonlarda yer almýþ. Tabloda görüldüðü gibi kadýn aday konusunda, biri Atatürk ün partisi olmakla övünen CHP ile milliyetçiliði kimseye kaptýrmayan MHP nin durumu ise kadýnlar adýna yüz karasý. MHP, listesine aldýðý 36 kadýn adayýn neredeyse tamamýna yakýnýný sonlara koymuþ. *** Türk halký, bugüne kadar, tatlý yalan ve vaatlerle aldatýldý. Bunlarý saymaya gerek görmüyoruz. Halk hepsini biliyor. Ancak, TBMM e girecek kadýn adayý en fazla biz gösterdik diye gazetelere tam sayfa ilanlar vermek halký düpedüz aldatmak ve yalan söylemektir. Listeler ortadadýr. Ýsteyen inceler. ÖDP'de ön seçim farký Seçimleri öncesinde siyasi partiler aday listelerini oluþturmak üzere çalýþmala ra baþlarken, baþta AKP ve CHP olmak üzere bütün partiler adaylarýný merkez yoklamasý ile tespit ediyor. Aday adaylarýný illerde tema yül yoklamasýna tabi tutan sonra da genel merkezde mülakata alan partilerde son sözü ise liderler söylü yor. Seçimler öncesinde ön seçimi uygulayan tek parti ise ÖDP. ÖDP'de, adaylar Genel Baþkan Ufuk Uras da dahil adaylar ön seçimle belirleniyor. ÖDP Örgütlenme ve seçim iþlerinden sorumlu genel baþkan yardýmcýsý Pertev Aksakal, ön seçimin demokrasinin gereði olduðunu ve ÖDP'nin de bunu kendi içinde gerçekleþ tirdiðini söyledi. BÝR FARK DA KADIN KOTASINDA Ön seçimle adaylarýný belirleyen ÖDP'nin yine diðer farký da, uygula dýðý kadýn kotasý. 60 kiþilik PM listesi nin yarýsýný kadýnla rýn oluþturduðu ÖDP, 1999 yýlýnda birinci sýrada 138 olan kadýn aday sayýsýný 2002'de 147' ye çýkardý seçimlerinde ÖDP' nin hedefini ise 275 kadýn adaya seçim listesinde yer vermek oluþturdu.

3 18 Temmuz 2007 Çarþamba Nevþehir ÖDP : Kýrk katýr" ve "kýrk satýr" arsýnda seçim ÖDP Nevþehir Ýl Baþkaný Mükremin Tokmak ve Hacýbektaþ ÖDP Ýlçe Baþkaný Köksal Kaya basýn açýklamasýnda görülür iken NEVÞEHÝR Nevþehir ÖDP Ýlçe Baþkaný Mükremin Tokmak secim çalýþmalarý kapsamýnda gazetemize yapmýþ olduðu açýklamada sosyal devlete olan ihtiyacý dile getirdi. Tokmak;"ÖDP klonlanmýþ sistem partilerinden her yönüyle farklýdýr. Biz, eðitimde, saðlýkta, iletiþimde, enerjide halka hizmeti esas alan özyönetimci sosyal devleti hedefliyoruz. Gençlik gelecektir siarýyla, okullarda tarlalarda söz-yetki-karar gençlerin diyoruz" dedi. ÖDP nin reformist deðil devrimci bir parti olduðunu vurgulayan Tokmak ayrýca, sunlarý kaydetti: "Bugün statükoyu korumaya calýþanlar týpký derisini deðiþtirmeyen yýlan gibi tükeneceklerdir. Oysa devrimci söylem ve eylemleriyle ÖDP yüzyýlýn partisidir. Siyasetin sivilleþme sini ve toplumsallaþmasýný hedefleyen ÖDP, halkýn içinde siyaset yapar ve halk iktidarýný inþa eder. Diðer partiler iktidara geldiklerinde IMF ye verecek leri niyet mektubunu tasarlarken, ÖDP IMF yle niyeti bozmayý tasarlamakta dýr. " ÖDP Nevþehir 1. sýra Milletvekili adayý Mete Pak ise; secime giren Birol Oda ÖDP Nevþehir 2. sýra adayý Mete Pak ÖDP Nevþehir 1. sýra adayý partilerin birbirinden anlayýþ olarak farkýnýn olmadýðýný belirtti. Pak; "Biz oyu verin gerisini merak etmeyin mantýðýndan uzak, katýlýn, deðiþtire lim diyerek katýlýmcý demokrasiyi savunuyoruz. Irkçý, milliyetçi, þoven uygulamalarla insanlarýn ötekileþtirildi ði bir yönetimi deðil, bir arada yasama yý savunuyoruz" diye konuþtu. Nevþehir ÖDP 2. sýra Milletvekili adayý Birol Oda ise yaptýðý konuþmada, "Çürümüs kapitalizmi yok etmek ve yerine pýrýl pýrýl bir sol, sosyalist düzen getirmek için yola cýktýk. Türkiye yi içinde bulunduðu durumdan temizliðin ve dürüstlüðün simgesi olan ÖDP cýkaracaktýr yýlýnda kurduðumuz partimiz, özgürlük ve dayanýþma kervanýný büyüterek yürümeye devam ediyor. Biz barajlarý aþmak için deðil, yýkmak için geliyoruz" dedi. ÖDP Nevþehir 3. sýra Milletvekili adayý Ýsmail Aygün AKP yi eleþtirerek AKP nin kabesinin ABD ve Dünya Bankasý olduðunu belirtti. Aygün açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: AKP iktidarý, IMF onaylý ekonomi politikasýnýn gönüllü uygulayýcýsý olmakta ýsrarýný sürdürüyor. Mevcut laikliðin sýnýrlarýný zorlayan uygulamalarýyla halkta endiþe ve tepki yaratýyor. Bazý çevreler ise toplum mühendis liði yaparak Türkiye siyasetini yeniden þekillendirmek istiyor. Toplumsal muha lefeti ve hoþnutsuz kitleleri, iskeletini ýrkçýlýk ve milliyetçiliðin oluþturduðu militer bir þemsiyenin altýnda toplama ya çalýþýyorlar. 27 Nisan muhtýrasý, kiþiliði ve kurumlarý oturmamýþ demok rasimizi bir kez daha temelden tahrip ediyor. Seçim süreci vesayet altýna alýnýrken, halk "kýrk katýr" ve "kýrk satýr" arasýnda bir seçime zorlanýyor. ÖDP bu geliþmelerin pasif bir izleyicisi olmadý ve asla olmayacak! Seçime kalan kýsa sürenin her saniyesini deðerlendirip "Eþitlikçi, Özgürlükçü Sol Seçeneði" var etmek için çaba göstereceðiz. AKP ve Ýsmail Aygün ÖDP Nevþehir 3. sýra adayý CHP nin önümüze koyduðu baraj engelini aþarak bu yolda yürüyeceðiz. AKP nin karnesinin siyasal kadrolaþma, IMF den, ABD den aldýðý görevi yerine getirme de baþarýlý ; eðitimin sorunlarýný çözme, iþsizlikle mücadele baþarýsýz olduðunu vurgu layan Aygün AKP hükümetinin, üst üste iki yýl sýnýfta kaldýðý için, "tasdik name" ile uzaklaþtýrýlmasý gerektiðini belirterek AKP nin öðrenci velisi ; olarak ta ABD, IMF ve DB iþaret etti Akgün açýklamasýna AKP nin uygulamalarýný eleþtiren þu sözlerle son verdi: Yapýlan araþtýrmadan çýkan sonuçlarý deðerlendirdiðimizde, AKP' nin eðitim politikalarýnda; kamu okul larýnýn paralý, özel öðretim sevdalý ve din eðitimi odaklý olduðunu belirtmek gerekiyor. Ayrýca AKP'nin 4,5 yýllýk iktidarýnda eðitim emekçilerinin yaþa dýðý yoksulluða bakýnca eðitim emekçi lerinin %30'u açlýk, %70'i yoksulluk sýnýrýnýn altýnda ücret almaktadýr. AKP'nin ekonomik-sosyal politikala rýnda ezilenlerin, emekçilerin, iþsizlerin ve yoksullarýn yerinin olmadýðýný göstermektedir. ÝLAN Yenimahalle/ Ankara Nufus Müdürlüðü nden aldýðým kimliðimi tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. Timur Ulusoy ÝLAN 672m2 üzerinde 110 m2 kerpiç bina, kuyulu, Savat mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 21 de satýlýk ev. Bekir Karabacak Tel:

4 18 Temmuz 2007 Çarþamba Yýldýrým Türker: Dün, görebildiðim kadarýyla yalnýz Radikal'de küçük bir haber olarak yer aldý: 'Hayata Dönüþ'te yedi yýllýk itiraf'. Cumhuriyet tarihimizin en kanlý ironisiyle 'Hayata Dönüþ' olarak adlandýrýlmýþ katliamda ikisi asker 30'u tutuklu 32 kiþi ölmüþ, yüzlerce kiþi yaralanmýþtý. Yedi yýl sonra, Jandarma Yüzbaþý Uður Pamukçu, biri uzman çavuþ, beþi tutuklu ve hükümlü altý kiþinin öldürüldüðü, Üsküdar 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde hâlâ ve hâlâ devam edilen Ümraniye davasýnda 'adam öldürme', 'yaralama' ve 'kötü muamele' suçlamalarýyla yargýlanan 267 jandarmadan biri olarak bir sürpriz yaptý. O gün avukatlar dosyaya yeni giren bir ifadeyi fark etti. 3 Þubat 2007 tarihli ifadesinde Pamukçu, "Astsubayým, teröristler tarafýndan açýlmýþ ateþle yaralanmýþtý. Ben onunla ilgilenirken Uzman Çavuþ Kurt kendi birliklerimizin açtýðý ateþ neticesinde vefat etmiþtir" diyordu. Zaten adli týp raporunda da Kurt'un askerlerin silahýndan, G-3 ya da Kalaþnikof'tan çýkan kurþunlarla öldüðü vurgulanmýþtý. Operasyonla ilgili (sonuçlanan) tek tazminat davasý, Bayrampaþa Cezaevi'nde askerlerin öldürdüðü Murat Ördekçi'nin ailesinin Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýðý aleyhine açtýðý dava idi. Ýstanbul 2. Ýdare Mahkemesi, toplam 109 milyar lira tazminat cezasýna hükmetmiþti ve operasyonlarýyla ilgili ilk yargý kararý: "Yaþam hakký ihlal edildi. Ölen hükümlünün ailesine 109 milyar ödenmeli" olmuþtu. Diðer cezaevlerindeki operasyonlarla ilgili bugüne kadar sonuçlanan dava yok. Bu operasyona katliam dediðim için ben de yargýlanmýþtým. Bilirkiþi raporunun çýkmasýyla hapishanelerde devletin yaþattýðý vahþet gün ýþýðýna çýkmýþ, Radikal de o günlerde 'Gerçeðe Dönüþ' manþetiyle o raporu duyurmuþtu. Ama iþte yedi yýl sonra katliama katýlan jandarmalardan birinin itirafý artýk kimsenin ilgisini çekmiyor. Ölenler, ölenlerin ardýndan ölüm orucuna baþlayarak ölenler, F Tipi tartýþmalarý; hepsi ama hepsi çok geride kaldý. Devletini koruma ve savunma refleksiyle iþleyen yargý mekanizmasý sorulmasý gereken hesaplarý yýllara yayarak, usul usul hepimize unutturdu. Artýk o korkunç fotograflarý da kimse hatýrlamaz. O diri diri yakýlmýþ insanlarýn, vahþice hýrpalanmýþ bedenlerin, yarý yanmýþ halde dýþarý çýkarýlan tutuklularýn fotograflarý. Þimdi Vatansever Kuvvetler Güç Birliði (VKGB) adlý derneðe yönelik yürütülen soruþturmada her gün yeni bir takým bilgilerle aydýnlanýyoruz. Bunlarý da, dokunulmaz emekli paþalarýn ve asla ortaya çýkarýlamayacak emekliliðini bekleyememiþ rütbeli askerlerin baðlantýlarýyla birlikte yakýnda unutacaðýz demektir. Ama hiç deðilse þimdilik, kimi iyini yetli cumhuriyetseverler, hangi bayraklarýn altýnda yürüdüðünü bilsin diye býkmadan usanmadan onlarý tanýmaya çalýþalým. Hangi Bayraðýn Altýndaydýnýz? Yýldýrým Türker Bu birliðin adýný çoðunluk önce Danýþtay saldýrýsýný gerçekleþtiren Alparslan Arslan'ýn üstünden VKGB kartviziti çýkmasýyla iþitmiþti. Derneðin baþkaný Taner Ünal, kendisinin yasal bir derneðin genel baþkaný olduðunu anlatýyor, "Benimle neden uðraþýyorlar? Ben bir fikir adamýyým. Benim yaptýðým iþ konferanslarda konuþmak. Çünkü ben kimsenin komutasýnda deðilim. Sanki her taþýn ardýndan biz çýkýyoruz. Çýktýðýmýz tek taþ sadece Mersin'de bir bayrak yürüyüþü yaptýk. Yaptýk da kötü mü ettik?" diyordu. Daha sonra Posta gazetesinin nisan ayýnda Ankara'daki büyük Cumhuriyet mitingi sonrasý 'Silahsýz kuvvetler' manþetiyle coþarak duyurduðu bayraðýndan hatýrlýyoruz VKGB'yi: 'Vatansever Kuvvetler'in 4 km bayraðý mitinge damgasýný vurdu'. Vatanýn tanýmý Taner Ünal, Türksolu dergisine verdiði bir söyleþide, "Ülkücü hareketin eski gençlik liderlerinden", derneði de "Atatürkçü vatansever bir dernek" olarak tanýtýlýyor. Vatansever Kuvvetler Güçbirliði Hareketi Derneði'nin yöneticisi Mustafa Alpay, dernek baþkaný Ünal hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþ, derneðin baþýna neden onun getirildiðini de açýklamaktan kaçýnmamýþtý: "Dýþ ve iç düþmanlarla mücadele etme, iç ve dýþ düþmanlarla iþbirliði yapan bölücü, yýkýcý, irticai terörü destekleyen ve Avrupa Birliði sürecinde ülkemizin aleyhine faaliyetlerde bulunan, Kýbrýs konusunda milli duyarlýlýk gösterilmesini engelleyen, dönme, devþirme, vatan haini ve vatan topraklarýný parçalamak isteyen, millet içerisine nifak sokan, alt kimlik, üst kimlik tartýþmasý yapan ve ülkemizi zor durumda býrakma gayreti içerisinde olan ve bunlardan büyük çýkarlar saðlayan gazeteci, aydýn, bürokrat, iþadamý, eðitimci, sendikacý ve benzeri kesimlerle mücadele etmeyi hedefleyen derneðimizin baþýna Tamer Ünal gibi sabýkalý, hakkýnda açýlmýþ bir sürü dava bulunan birisinin getirilmesine emekli paþalarýmýz, bürokratlarýmýz karar verdiler. Yapýlacak mücadelede bu kiþinin ve suç iþlemeye meyilli yandaþlarýnýn daha isabetli olacaðýný düþündüler. Ancak, yine bu karara göre Taner Ünal belirli bir süre görev yapacak ve baþkanlýðý býrakacaktý. Bunu yapmadý. Bunun yolsuzluk yapabileceði hesap edilmemiþtir. Bunun mahkemesi yine paþalarýmýz tarafýndan kurulacak ve hesabý görülecektir. Taner Ünal bu derneði çizgisinden çýkarýp kirli iþleri için de bir araç, bir suç odaðý haline getirdi. Bu durum derneði kurduran emekli paþalar, emekli subaylar, emekli bürokratlar ve diðer büyüklerimizi ve bizi son derece rahatsýz etmiþtir. Bu konuda paþalarýmýz bana temsil yetkisi vermiþler ve mevcut durumun düzeltilmesini istemiþlerdir. Hasan Kundakçý Paþa ile Vural Savaþ ve Nusret Demiral bunlardan bazýlarýdýr. Asýl kurumumu söyleyemem; söylersem kurumum zarar görebilir." 31 Ocak-3 Nisan 2006 tarihleri arasýnda yapýlan incelemelerin ardýndan hazýrlanan müfettiþ raporunda, dernek baþkaný Ünal'ýn, "derneði ve Türk bayraðýný kullanarak kendi menfaatleri doðrultusunda mafya ile baðlantýlý yapýlanmaya gittiði; milliyetçilik, vatanseverlik, Atatürkçülük gibi deðerler kullanýlarak ülkenin bazý bölgelerinde Kürt-Türk çatýþmasý çýkarmak, böylece hükümet ve devleti zaafa uðratmayý hedeflediði" iddialarý vurgulandý. Raporda, "1.5 trilyon liralýk dernek gelirinin kayýtlara geçirilmediði, çok sayýda baðýþçýnýn elindeki makbuzun dernek kayýtlarýnda karþýlýðý olmadýðý; derneðin Genel Baþkan'ýn yakýnlarýna borçlu gösterilerek paralar transfer edildiði; otellerdeki toplantýlarýn, Mersin'deki 2 bin metrelik bayrak yürüyüþü gibi organizasyonlarýnýn maliyetlerinin ve kimler tarafýndan karþýlandýðýnýn bilinmediði" iddialarýna yer verildi. Fikir adamý Taner Ünal, bilgisayarýnda bulunun çocuk pornosu ve hayvan içerikli porno görüntüleri ile de suçlandý. Mahkeme, Ünal'ýn tutuklanma nedenleri arasýnda çocuk ve hayvan pornosu suçunu da saydý. Libidosu güçlü vatanseverlerin kayda düþen telefon konuþmalarýnda da kadýn sipariþ ettiklerini biliyoruz. Hareketin Konya sorumlusu ve baþkan yardýmcýsý Vehbi Þanlý'nýn gazetelerde çeþitli suretlerde çekilmiþ fotograflarýný görmüþsünüzdür. Asker giysisiyle. Tac Mahal önünde sakallý. Altýnda 'Ulusal Halk Önderi Vehþi Þanlý' ibaresi ile. JÝTEM kimliði de bulanan Þanlý'nýn trafik kazasýnda ölen bir yüzbaþýnýn eþini 70 bin YTL dolandýrdýðý da öne sürülüyor. Dul kadýnla yaptýðý tüyler ürpertici telefon konuþmasýnýn kayýtlarýný da okuduk. 'Bak, benimle adýn çýkar sonra' tehditleriyle iç edilen þehit parasý. Bu derneðin kurucularýndan 'efsane' asker, tamburalý paþa Hasan Kundakçý'yý Kürt köylülere dýþký yedirme rezaletini gazeteci Ahmet Tulgar'a 'þakaydý' þeklindeki açýklamalarýndan hatýrlamanýz yeterli. Derneðin yakýn iliþki içinde olduðu kanýtlanan emekli general Alaattin Parmaksýz ve emekli albay Fikri Karadað'a gelince... Alaattin Parmaksýz, Yüksekova'da bir kâbus olarak anýlan Efeler Taburu'nun kurucusu. "Ýnsanlarýmýz millî deðerlerde eðitim görmediði için aþýsýzdýrlar. Bu iþ sivil toplum örgütlerine, sendikalara, orduya ve meclise düþer. Ýnsanlarýmýz, kendilerine karþý gelecek tehlikelere karþý bilgilendirilmelidirler. Öðrencileri bu yönde yetiþtirmek lâzýmdýr" diye psikolojik savaþýnýn yararlarýný anlatan þanlý bir general emeklisi. Fikri Karadað'ýn, üstünde Türk bayraðý, dernek flamasý, Kuran, karanfil ve üç tabanca bulunan bir masanýn etrafýna topladýðý yiðitlere öncelikle "Bu uðurda ölmek var, öldürülmek var ve öldürmek var" sözleriyle baþlayarak ettirdiði yemini bir de þimdi okuyalým Fikri Karadað'ýn, üstünde Türk bayraðý, dernek flamasý, Kuran, karanfil ve üç tabanca bulunan bir masanýn etrafýna topladýðý yiðitlere öncelikle "Bu uðurda ölmek var, öldürülmek var ve öldürmek var" " sözleriyle baþlayarak ettirdiði yemini okuyarak bitirelim: "...Türk anadan Türk babadan doðmuþ, soyunda dönme olmayan Türk oðlu Türk'üm ben...türk milletini dünyanýn efendisi yapmak uðrunda, her türlü ahval ve þerait içerisinde dahi milletimin huzur ve refahý, devletimin ebediyen bekasý ve yükselmesi yolunda yýlmadan çalýþacaðýma, Türk vatanýný ve Türklük camiasýnýn þerefini korumayý canýmdan aziz bilip icabýnda vatan, cumhuriyet ve bayrak uðrunda seve seve canýmý feda edeceðime, namus ve þerefim üzerine ant içerim. Ne mutlu Türküm diyene." (Radikal) Taner Ünal Milliyetçi Hareket Partisi nde uzun yýllar siyaset yaptýktan sonra partiden ayrýlarak Vatansever Kuvvetler Güç Birliði Hareketi Derneði ni kuran Taner Ünal, ulusalcý ve Atatürkçü dernekleri aðýr bir dille suçladý. Ulusalcý dernekler, tepeden inme politika ile hareket ediyor. Samimi deðiller. Atatürk le hiçbir ilgileri yok. Ýstanbul daki 45 Atatürkçü derneðin 43 tanesi mason. diyen Ünal, iddialarýný daha da ileri götürerek bu derneklerin ABD den para yardýmý aldýðýný söylüyor. ABD ye karþý yazýlarýna son vermesi için söz konusu derneklerin kendisine milyon dolarlar teklif ettiðini ileri süren Ünal, Ýþçi Partisi lideri Doðu Perinçek in ortaya attýðý Avrasya projesinin ardýnda Amerika nýn olduðundan da emin. kaynak:turkforum.net/

5 18 Temmuz 2007 Çarþamba Yaratýcým ve Ben Artýk yurtdýþýndan da bu tür iyi kitaplarýn çýkabileceðinin bir ön iþareti bence. Üzerinde çok çalýþýlmýþ, çok emek verilmiþ ve belli bir kurguyu, anlatýmý da falsosuz sonuna kadar götürebilmiþ bir romanla karþý karþýyayýz Yaratýcým ve Ben de. Yaratýcý ile kahraman arasýnda köy evinde sürüp giden ve yer yer çekiþmeli günlük yaþam, bir yandan da Nil in notlarý üzerinden yürüyen Berlin deki Taner in tutkulu aþk. Nil in kendini çözümlemeye çalýþtýðý piþmanlýk dolu geçmiþine eðilmesi ve ailesini masaya yatýrmasý da romanýn derinliðini oluþturuyor. Hem uzaktan, hem de yakýndan olaylar bir örgü gibi geliþir, birbirinden kopmaz hale gelir. Yazar, Nil in oðlu, roman yazma sürecinde kahramaný sayesinde geliþtirir romaný. Sonunda yazar köylüler gibi efsunlanýr Roman ve köyde kalýr. Kahraman yaratýcýsýnýn Þiir bileti ve pasaportuna kavuþur yurtdýþýna çýkmak ve yeni bir hayata baþlamak için. Aslýnda baþlayacaðý yeni bir hayat mý, yoksa eskinin izinde yeni bir düzen mi? Bu belirsizliði okur istediði gibi yorumlayabilir. Yaratýcým ve Ben/Þakir Doðan/roman/Kora yayýnlarý/temmuz 2006/186 sayfa. Gültekin Emre Yazarýn yazdýklarýnýn peþine takýlmasý bilinen bir þey; ya da yazýnýn yazarý peþinden sürüklediði, yönlendirdiði: Yazarýn yazdýklarýnýn tutsaðý olduðu. Yazarla yapýtý arasýnda kopmaz bir bað vardýr bilinen. Yaratýcýnýn yarattýðý kahramanlarla özdeþleþtiði de olur. Bir roman kahramanýnýn yazarýna dönüþmesi de olabiliyormuþ, bunu da yeni öðrendim. Kurmaca bir romanda kahramanýn yaratýcýsýný yönlendirdiði de Yaratýcým ve Ben de olduðu gibi. Þakir Doðan, Berlin de yaþayan bir yazar. Yazýya þiirle baþlamýþ ve 1997 de yayýmlanan Karýncalarýn Ýntiharý nda da ürünlerini bir araya getirmiþ. Öyküleri Adam Öykü, Kitap-lýk, Berfin Bahar gibi dergilerde yayýmlanmýþ. Þimdi de Yaratýcým ve Ben romanýyla okur karþýsýnda kendini sýnýyor. Polisiye tadý da olan ve yaratma ile yaratýcý arasýndaki ezeli çekiþmeye, yönlendirmeye o da katýlýyor romanýyla. Roman, kahramanýnýn aðzýndan ilerliyor. Kiþililiðinin ve kimliðinin farkýna varan kahraman, bir gün yüzünü merak eder. Aynada gördüðü yüz yazarýn, yani kendisini yaratanýn yüzüdür. Tek yumurta ikizi gibi birbirlerine benzerler. Sanki bir kiþinin iki özdeþ kopyasý gibidirler. Yazarýn geçmiþini de almýþ bir kopyadýr bu. Yazarýn kardeþi olmuþ bir kahraman yani! Roman, Anadolu da adý saný belli olmayan küçük bir köyünde geçer daha çok. Ama Berlin le de sýký baðlantýsý vardýr. Çekildiði köy evinde, inzivada roman yazan yazarýn kahramaný pek meraklýdýr. Bulduðu defterde Nil ile Taner arasýndaki aþký ayrýntýlý bir biçimde öðrenir. Nil, þýmarýk, üniversite mezunu bir kýzdýr. Sevgisini belli etmeyen ve sevdiðine eziyet etmekten hoþlanan bir tiptir. Taner ise, yalýn, samimi ve duyarlý bir Anadolu çocuðudur. Çiçekli dükkânýnda çalýþmasýnýn yanýnda Nil e karþý büyük bir aþkla doludur. Nil ise, Þiir kitabý hem onunla olmaktan memnundur, hem de ona uzak durmaya çalýþýr, Taner in sýcak ilgisine soðuk durur. Nil, günün birinde, hem de Taner in iyi bir dergide þiirlerinin yayýmlandýðý bir anda, en yakýn arkadaþýyla uzatmalý sevgilisini aldatýr. Onlarý yatakta gören Taner in dünyasý birden yýkýlýr ve Berlin den gider adresini falan belli etmeden. Nil in bir çocuðu olur ötekinden. Çocuða Nil in annesi bakar. Nil, yaptýðýna bin piþmandýr ama iþ iþten geçmiþtir. Annesinin babasýnýn geldiði Anadolu daki köye çekilir. Nil in babasý zengin olmayý kafasýna koymuþ ve bunu baþarmýþ biridir. Kýzý üzerinde çok etkilidir. Kýzýna sevgisini göstermeyen tipik bir babadýr. Annesi, yumuþak, sevecen, evde pek sözü geçmeyen ama çok kitap okuyan biridir. Nil, köy evinde geçmiþini yaþamaya, yazmaya baþlar. Köydekiler tümüyle yobaz insanlardýr. Nil in giyim kuþamýný, davranýþlarýný normal karþýlamazlar. Hele köye atanan ilerici, aydýn öðretmenle dostluðunu hiç baðýþlamazlar ve bunu kötüye yorarlar. Öðretmeni köyden uzaklaþtýrmak için ellerinden geleni yaparlar. Nil, konuþma bozukluðu eðitimi görmüþtür üniversitede. Köy evinin yanýndaki çobanýn oðlunun konuþma bozukluðunu gidermeye çalýþýr. Köylüler, Nil le öðretmeni arabayla kaçmaya çalýþýrlarken yakarlar. Nil in tuttuðu defterden bunu öðreniyor kahraman. Kahramanýn bir de adý da olur: Behnan. Nil in oðlu da annesinin ardýndan ayný köye, ayný köy evine gelir. Annesinin peþine takýlýr. Bir dedektif gibi iþin üstüne giden ise Behnan dýr, yani romanýn kahramaný. Köylüler ise cezalandýrýlmýþlar, efsunlanmýþlar gibi kimseyi görmezler, hiç tepki vermezler. Nil le öðretmenin yanmaktan kurtulduðu þöyle bir sezdirilir Behnan tarafýndan. Bu doðru bir saptama mýdýr, yoksa bir düþ müdür? Pek belli olmaz. Ama bir olasýlýk olarak karþýmýza çýkar. Taner i Ýstanbul a gittiði, orada evlendiði de bilgi olarak verilir flu bir biçimde. Bunda da kesinlik yoktur. Romanda ortaya çýkmadan kalan pek çok gizemli þey vardýr, o da yazarýn nüfuzunda olan þeylerdir. Romana yoðunluðu artýran bir teknik. Yaratma ile yaratýlma arasýnda mekik dokuyor okur romaný okurken. Polisiye bir tat ve kurgu da iþin içine girince, romanýn merak unsuru da epeyce yükseliyor. Ayrýca Nil in defteri, köydeki yaþam, yazarla kahramaný arasýndaki iliþki, köylülerin artan baskýsý, köy öðretmeninin yaydýðý samimi, dostça ýþýk... Romanýn iç içe geçmiþ sýký kurgusu, Yaratýcým ve Ben i büyük bir dikkatle okutmaya yetiyor bence. Ayrýca Þakir Doðan ýn yalýn, disiplinli Türkçesi de kitaba olumlu puan kazandýrýyor. Bu kitap ucuzlanacak bir gurbetçi romaný deðil. Þakir Dogan Kimdir? Fakir Baykurt yazarýn Karýncalarýn Ýntiharý þiir kitabýnýn tanýtým yazýsýnda þunlarý dile getiriyor: O, 1968 de Hacýbektaþ ýn Belbarak Köyü nde dünyaya ve 1979! da kalkarak Berlin e geldi. Þu anda gelip durduðu nokta onurlu bir baþarý basamaðýdýr. Þakir in þiirinde altan alta,ölçüsüz,uyaksýz yeni þiirle birlikte Türkiye halk þiirinin etkileri seziliyor.elbette bu arada kendini kanýtladýðý þiirleri deçok. Us þiirini buraya almak isterdim. Ama nasýl olsa kitaptan okuyaçaksýnýz. Onun yerine Leylekler i alayým: Yine terketti ülkemizi leylekler acýmtýrak eylül rengiyle güneþin güneye sýcak ülkelere uçtular yine gelirler mi bir bahat sabahý kaç bahar geçti eylül sonrasý leylekler geldi her mevsim azalarak bir sen gelmedin ülkemize bir de sevgilim özgürlük Büyük söylemek olmasýn, Ysenin in þiirlerindeki yerlilik ve hüzne benzer bir yoðunlukla beni canýmdan etkileyen bu þiir için, evet yalnýzca bu þiir için bile, Þakir Doðan a teþekkür etmeliyim. Ona, Ey Þakir kardeþim, hoþ geldin! diyorum. Fakir Baykurt Roman kitabý Ýlk Meclisin milletvekilleri "Misak-ý Milli" andý içtiler Almanya'da Nazi Partisi lideri Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlý kitabý yayýmlandý Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a, yani, Milletler Cemiyeti'ne 56. üye olarak kabul edildi Milli Savunma giderlerini karþýlamak üzere tasarruf bonolarý çýkarýldý Ýngiltere, Türkiye'nin NATO'ya giriþine onay verdi Mýsýr'da cumhuriyet ilan edildi Küba'da devrimin önderi Fidel Castro sosyalizme yöneliþe direnen Cumhurbaþkaný Urritia'yý görevden uzaklaþtýrdý Amerika Birleþik Devletleri'nin 6. Filo askerlerini denize atma iddiasýyla 30 öðrenci tutuklandý. Ýstanbul Teknik Üniversitesi rektör, dekan ve senato üyeleri tutuklamalarý protesto ederek istifa etti Baþbakan Süleyman Demirel, "Birbirimizi yemeyelim. Birbirimizi yiyerek karnýmýzý doyuramayýz," dedi Profesör Sabahattin Eyüboðlu ve yazar Yaþar Kemal'in eþi Tilda Gökçeli tutuklandý Çetin Altan, cumhurbaþkanýna hakaret gerekçesiyle verilen bir yýllýk hapis cezasý için cezaevine girdi Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) Bahçelievler Eðitim Merkezi'nde bomba imal edildiði belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi ve Gençlik Kollarý arandý Fatsa Belediye Baþkaný Fikri Sönmez tutuklandý Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA taraftarlarýnýn Dublin'deki gösterileri sýrasýnda 120 kiþi yaralandý Ýnsan Haklarý Derneði Ankara'da kuruldu Emlak Bankasý'ný dolandýrdýðý gerekçesiyle Kemal Horzum tutuklandý Selçuk Parsadan davasý baþladý. Parsadan'ýn dönemin baþbakaný Tansu Çiller'i örtülü ödenekten 5,5 milyar lira dolandýrdýðý iddia ediliyor. Bugün Doðanlar: William Makepeace Thackeray. En çok Vanity Fair adlý romanýyla bilinen Napolyon dönemi Ýngiliz romancýsý Lev Borisoviç Kamenev. Asýl adý Lev Borisoviç Rosenfeld olan Kamanev 1917 devrimi sonrasýndaki on yýl boyunca Komünist Partisi ve Bolþevik hükümetin önde gelen liderlerindi. Stalin'le düþtüðü anlaþmazlýk sonunda "büyük temizlik"te idam edildi Güney Afrika'nýn siyah lideri Nelson Mandela Thomas S. Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapýsý adlý, 20. yüzyýlýn en önemli tarih ve felsefe yapýtlarýndan biri olan eseriyle bilinen Amerikalý bilim tarihçisi Modern Rus ve Sovyet þiirinin önde gelen temsilcilerinden Yevgeniy Yevtuþenko. Bugün Ölenler Ýngiliz edebiyatýnýn en bilinen yapýtlarýndan biri olan "Üç Kýzkardeþ"in kadýn yazarý Jane Austen Gazeteci ve yazar Refik Halit Karay. Eserleri arasýnda, "Ýstanbul'un iki yüzü", "Bugünün Saraylýsý", "Guguklu Saat" yer alýyor. bianet

6 Tahýl ve sebze üretimi azaldý 18 Temmuz 2007 Çarþamba Dað Bisikleti þampiyonasý sona erdi HACIBEKTAÞ Yetkililer tahýl ve sebze üretiminin azaldýðýný belirttiler.fasülye, nohut üretiminin düþtüðünü belirten yetkililer, kýrmýzý mercimekte yüzde 11.6 lýk artýþ gözlendiðini açýkladýlar. Yapýlan açýklamada ayrýca;tarým ülkesi Türkiye de, 2006 yýlýnda tahýl ve sebze üretiminin azaldýðý belirtildi. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Tahýl ürünleri geçen yýl yüzde 5, sebze üretimi de yüzde 2.3 azaldý. Meyvelerde ise yüzde 1.9 oranýnda artýþ gerçekleþti. Buðday üretimi 2005 yýlýna oranla yüzde 6.9 oranýnda azalarak yaklaþýk 20 milyon ton oldu. Çeltik üretimi ise yüzde 16 oranýnda artarak 696 bin tona ulaþtý. Fasülye, nohut üretimi düþerken, kýrmýzý mercimekte yüzde 11.6 lýk artýþ gözlendi. Antep fýstýðý yüzde 83.3 lük artýþla üretim rekoru kýrdý. Tarým ülkesi Türkiye de, 2006 yýlýnda tahýl ve sebze üretimi azaldý. Tahýl üretiminde yüzde 5, sebzede de yüzde 2.3 oranýnda azalma gerçekleþti.buna karþýn meyve üretiminde ise yüzde 1.9 luk artýþ gözlendi. Çeltik üretiminde yüzde 16 artýþ yaþanýrken, buðdayda ise bir önceki yýla oranla yüzde 6.9 oranýnda azalma oldu.türkiye Ýstatistik Kurumu nun bitkisel üretim 2006 verilerine göre, bir önceki yýla göre tahýl ve sebze ürünlerinde azalma, meyve ürünlerinde ise artýþ gerçekleþti. Üretim miktarlarý, tahýl ürünlerinde yüzde 5, sebzelerde yüzde 2.3 oranýnda azalýþ gösterirken, meyvelerde 1.9 oranýnda artýþ gösterdi.tahýl ürünlerinde üretim miktarlarý bir önceki yýla göre yüzde 5 oranýnda azalarak yaklaþýk 35 milyon ton oldu. Buðday üretimi azaldý Buðday üretimi 2005 yýlýna oranla yüzde 6.9 oranýnda azalarak yaklaþýk 20 milyon ton, dane mýsýr üretimi yüzde 9.3 oranýnda azalarak 3.8 milyon ton, arpa üretimi yüzde 0.5 oranýnda artarak yaklaþýk 9.5 milyon ton, çeltik üretimi yüzde 16 oranýnda artarak yaklaþýk 696 bin ton oldu. Kýrmýzý mercimekte artýþ Baklagil ürünlerinden fasulye yüzde 6.7, OSMAN ÇOBAN A Bir sýrra sokulur gibi, Sokulurduk birbirimize. Þimdi hayat, kederli Ve Hüzünlü bir yazgýyla Yüzleþtiriyor bizi. Ne yapsak nafile. Sorgusuz sualsiz Gömdük sesimizi içimize. nohut yüzde 8 oranýnda azalýrken, kýrmýzý mercimek yüzde 11.6 oranýnda artýþ gösterdi. Yumru bitkilerden patates yüzde 7.5 oranýnda yükselerek 4.4 milyon olarak gerçekleþti. Yaðlý tohumlardan ayçiçeði yüzde 14.7 oranýnda artarak yaklaþýk 1 milyon ton oldu, yerfýstýðý yaklaþýk 77 bin ton ile yüzde 8.9 oranýnda azaldý. Tütünde düþüþ gözlendi Tütün üretimi yüzde 13, þeker pancarý da yüzde 4.8 oranýnda düþüþ gösterdi. Ayný dönemde 118 bin ton tütün, 14.4 milyon ton þeker pancarý üretimi gerçekleþti. Kütlü pamuk üretiminde ise yüzde 13.8 artýþ gözlendi. Sebze üretimi azaldý Sebze üretimi 2006 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 2.3 oranýnda azalarak, yaklaþýk 26 milyon ton olarak gerçekleþti. Sebze ürünleri alt gruplarýnda üretim miktarlarý incelendiðinde 2006 yýlýnda yumru ve kök sebzeler yüzde 9.5 oranýnda, meyvesi için yetiþtirilen sebzeler yüzde 2.1 oranýnda azalýrken, baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ diðer sebzelerde yüzde 1.6 oranýnda artýþ yaþandý. Sivribiberde yüzde 4.2 lik artýþ Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domates yüzde 1.9, salçalýk biber yüzde 1.6, dolmalýk biber yüzde 1.8, kavun yüzde 3.3, karpuz yüzde 4.1, sakýz kabak yüzde 1.9, pýrasa yüzde 1.8 oranýnda azaldý. Hýyar yüzde 3.1, fasulye yüzde 1.6, sivri biber yüzde 4.2, havuç yüzde 1.7, baþ lahana yüzde 2, ýspanak da yüzde 1.8 oranýnda artýþ gösterdi. Meyvede yüzde 1.9 luk yükseliþ Meyve üretimi 2006 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 1.9 oranýnda artarak 15 milyon ton olarak gerçekleþti. Bir önceki yýla oranla elma yüzde 22.1, armut yüzde 11.7, kayýsý yüzde 46.5, erik yüzde 2.5 oranýnda azaldý. Kiraz yüzde 10.8, þeftali yüzde 8.4 oranýnda arttý. Zeytin üretimi ise bir önceki yýla göre yüzde 47.2 oranýnda artýþ gösterdi. Turunçgil meyvelerden portakal yüzde 6.3, mandalina yüzde 10.7 ve limon yüzde 18.4 oranýnda arttý. Antep fýstýðýnda yüzde 83.3 lük artýþ Sert kabuklu ürünlerden Antep fýstýðý yüzde 83.3, fýndýk yüzde 24.7 oranýnda artýþ, ceviz yüzde 13.6 oranýnda azalýþ gösterdi. Toplam üzüm üretimi yüzde 3.9, muz üretimi yüzde 18.8, incir üretiminde de yüzde 1.8 oranýnda artýþ yaþandý. Yaþ çay üretimi bir önceki yýla göre yüzde 5.9 oranýnda azalarak yaklaþýk 1 milyon ton civarýnda gerçekleþti. Hayýflanýyoruz seni bizden söken hastalýðýna. Anladýk ki; þakan yok gidiyorsun. Hüzünlü bir yazgýyla þimdi ancak ortak anýlarýmýza sýðýnabiliyoruz. Ýnan ki, kýr saçlým inan seni asla unutmayacaðýz HACIBEKTAÞ TAN YOL ARKADAÞLARIN Murat Demirci Aliye Okur,Ali Kaim,Ahmet Ateþ,Aydýn Þimþek, Naci Özçelik,Leyla Taþdemir, Veli Kýndýþ,Gülümser Göçer,Uður Taþdemir,Iþýk Altuð, Þadiye Altuð, Þener Sümer, Aysel Sümer, Naci Altuð, Cuma Kuzu, Köksal Kaya,Zafer Kaya,Recai Altuð,Recai Aksu, Halil Salmanlý,Suavi Cesur,Yaþar Özçelik,Mustafa Ýncesu,Haydar Kaya,Uður Eroðlu, Yadigar Eroðlu,Yüksel Çevik,Fahrettin Okur,Nemci Göçer,Sabri Dündar, Ali Cafi Erdem, Mustafa Atkaya,Naci Danacý,Hüseyin Kaim,Doðan Yýlmaz,Sefa Akyürek, Bedia Eðer, Metin Kaya,Metin Kýlýç,Canip Göçer,Barbaros Altuð,Ömür Göçer,Sertaç Danacý, Sulucakarahöyük Gazetesi çalýþanlarý Burcu Ceren Altuð NEVÞEHÝR Nevþehir'in Göreme beldesinde gerçekleþtirilen Avrupa Dað Bisikleti Þampiyonasý sona erdi. Þampiyonanýn son yarýþýnda sporcular yaþ arasý erkekler bireysel kategoride pedal çevirdi. Göreme Meydaný'nda düzenlenen þampiyonanýn son yarýþýnýn startýný Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Budak verdi. Tabanca atýþý ile baþlayan yarýþa 23 ülkeden 56 sporcu katýldý yaþ arasý bireysel (Elit Men) kategorisindeki yarýþta sporcular, 7 kilometrelik parkurda 6 tur atarak yarýþtý. Yarýþý Ýspanyol sporcu Jose Antonia birincilikle tamamlarken, Antonio'nun ardýndan ikinci sýrayý Fransýz bisikletçi Julien Absalon elde etti. Yarýþýn üçüncülüðünü ise Ýsviçreli bisikletçi Fredrik Kessiakoff kazandý. Þampiyonanýn son yarýþýnda ülkemizi temsil eden milli bisikletçi Muammer Yýldýz 50. oldu. Dereceye giren sporculara altýn, gümüþ ve bronz madalyalarý Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Dünya Bisiklet Birliði (UCI) Baþkaný Pat Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu ödül verirken BEKTAÞ SOFRASI RESTAURANT HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Mcouiad, Avrupa Bisiklet Birliði Baþkaný ve Dünya Bisiklet Birliði Asbaþkaný Vlademir Holecek ile Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu tarafýndan verildi. Ödül töreninin hemen ardýndan gerçekleþtirilen Avrupa Dað Bisikleti Þampiyonasý kapanýþ töreninde konuþan Vali Hacýmustafaoðlu, böyle bir organizasyonun Kapadokya bölgesinde gerçekleþtirilmesinden büyük mutluluk duyduklarýný, organizasyonun mükemmel bir þekilde gerçekleþtirildiðini ve bundan sonra yapýlacak dünya þampiyonasýna da Türkiye ve Kapadokya olarak aday olduklarýný söyledi. Dünya Bisiklet Birliði (UCI) Baþkaný Pat Mcouiad da bu þampiyona sayesinde ilk kez Türkiye'yi ve Kapadokya'yý görme þansýný yakaladýðýný, burada yapýlan þampiyonadan büyük zevk aldýðýný kaydetti. Mcouiad, bölgenin parkurlarýndan övgü ile bahsederken, Kapadokya'nýn dað bisikleti için çok uygun bir mekan olduðuna dikkati çekti. Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu ise þampiyonada emeði geçen ve katkýda bulunan tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür ederek, ''Dünya Þampiyonasýnýn da burada yapýlmasý için elimizden gelen gayreti göstereceðiz'' dedi. Þampiyona için 23 ülkeden Kapadokya'ya gelen 500 yabancý sporcu ile yaklaþýk 300 seyircinin yarýn ülkelerine dönmek için Nevþehir'den ayrýlacaklarý bildirildi Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Geniþ kahvaltý, çorba, ýzgara, sote, soðuk meze Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Hacýbektaþ Tel:

7 18 Temmuz 2007 Çarþamba Küresel Isýnma ve Küresel Ýklim Deðiþimi Küresel Isýnma nedir? Sera gazlarýnýn atmosferde birikmesi ile yeryüzü ile yeryüzüne yakýn atmosfer tabakalarýnda sýcaklýðýn artmasý Küresel Ýklim Deðiþimi nedir? Küresel ýsýnmaya baðlý olarak, diðer iklim elemanlarýnýn deðiþmesi Patagonya Buzullarý 1928 Patagonya Buzullarý 2004 Kuzey Kutbu yýlýnda Dünya sýcaklýk ortalamasý, yýllarý arasýndaki ortalama dünya sýcaklýðýndan 0,57ºC fazla Kuzey Kutbu 1918 Binlerce, milyonlarca yýllýk buzullar erimeye baþladý. Son 50 yýlda Antarktika da 2,5 C lik sýcaklýk artýþý ölçüldü. Klimanjaro Daðý (1993 Yýlý) Klimanjaro Daðý (2000 Yýlý) 1860 yýlýndan günümüze küresel ortalama hava sýcaklýklarýnda 0,4-0,8ºC artýþ olmuþtur. Bu geçen 1000 yýlýn herhangi bir döneminden daha büyüktür. Son buzul çaðýnda yerküre ortalama sýcaklýðý bu güne göre 5 ºC daha soðuktu. Klimanjaro nun buzullarýný eriten sebep nedir? Bergkamp, G. Orlando, B. And Burton I. (2003). Change. Adaptation of water management to climate change. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. page.3 Sera gazlarýný fazla üretiyoruz Ormanlarý yok ediyoruz, yakýyoruz. Çarpýk kentleþiyoruz Hýzlý sanayileþiyoruz Denizlerdeki bitkisel planktonlarýn yok olmasýna sebep oluyoruz.küresel ýsýnmaya biz sebep oluyoruz! Karbondioksit Halokarbonlar Buzdolaplarý Ýtici gazlar Klimalar Ýþte bu gazlarý atmosfere salarak küresel ýsýnmaya neden oluyoruz. Yaþam düþmaný ozon Ozon Diazot monoksit Egzoz Gazlarý Azotlu Gübreler Anýz Yakma Metan Çöp Yýðýnlarý Hayvan Gübresi Pirinç Tarlalarý Bataklýklar Sadece onlar deðil bu gazlar da var Karbondioksit % 50 Azot oksitler % 5 Ozon % 7 Metan % 13 Halokarbonlar (CFC,HCFC,HFC) % 17 Dialog-Zeitschr-3/1995, s.9 Peki, suçlu gazlarýn paylarý ne kadar? Geleceðimiz daha sýcak ve daha kurak olabilir. Kuraklýk Aþýrý sýcaklýk ve yangýnlar Seller Artan doðal afetlerin ve yangýnlarýn nedenini biliyor muyuz? Kasýrgalar 2005 yýlý Katrina ve Wilma, 2007 yýlý Florida Kasýrgalarý Gýda üretim düzeni bozulacak Örnek olarak; orta kuþak iklim bölgesinde bulunan buðday yetiþtirme alanlarý kutuplara doðru kayacak. Bu durum bir çok ürün için de geçerlidir. Anadolu da buðday yetiþmeyecek mi? Açlýk, yoksulluk ve hastalýklar Bizleri bekleyen tehlikelerin gerçekten farkýnda mýyýz? Önce adalar, sonra kýyýlar sular altýnda kalacak Buzdolabýnýzýn kapaðýnýn iyi kapanýp kapanmadýðýný kontrol ederek enerji tasarruf edin. Yeni bir buzdolabý 8-10 yaþýnda olandan çok daha az enerji tüketir. Buzdolabýnýzý güneþ alacak yere, soba veya radyatör yanýna yerleþtirmeyiniz. Buzdolabýna sýcak malzeme koymayýnýz. Üstü açýk sývý yiyecekler nem oranýný arttýrarak kompresörün daha fazla çalýþmasýna neden olur. Enerjiyi tasarruflu kullanýn Enerji tasarruflu ampulleri kullanýn. Tasarruf ampullerin kullanýlmasý konusunda dünya çapýnda bir karar alýnsaydý ; kömürle çalýþan yüzlerce santral kapatýlýrdý. Enerji tasarruflu lamba akkor lamba göre % 80 kadar enerji tasarrufu saðlar. Televizyon, bilgisayar, yazýcý, VCD, CD gösterici, gibi elektronik aletleri bekleme durumunda (stand-by) býrakmayýn. Bu tip enerji tüketimine sýzýntý adý verilmektedir ve aletin açýk iken harcadýðý enerjinin yaklaþýk % 5'i kadardýr. Energy Star etiketli yeni teknoloji TV ve VCR'lar kayýp enerjiyi %75'e kadar azaltmaktadýrlar. Yüksek sýcaklýkta yýkamak yerine ýlýk veya soðuk suyla yýkamalý, durulama ise soðuk su ile yapýlmalýdýr. Çok kirli deðil Ilýk su Eðer mümkünse çamaþýrlar dýþarýda güneþ ve rüzgardan yararlanarak kurutulmalýdýr. Enerjiyi tasarruflu kullanýn Tüketim alýþkanlýðýnýzý deðiþtirin. Geri dönüþümü mümkün olan þiþe ve kutulardaki yiyecek ve içecekleri tüketin. Kaðýtlarý geri dönüþüm çöp kutusuna atýn. Çöplerin yüzde 50 si geri dönüþüme uðrasa, daha az karbondioksit gazý açýða çýkar. Damlayan bir musluk ayda 2250 litre, günde 75 litre su kaybýna neden olur. Bu suyla yýlda 900 kere duþ yapýlabilir. 5 dakikalýk duþla yetinin. Daha az su tüketirsiniz. % 6 oranýnda daha fazla yakýt gerekmektedir. Oda sýcaklýðý 23 C iken ýsý kaybý 100 ise; 22 C olursa % 6 tasarruf 21 C olursa % 12 tasarruf 20 C olursa % 18 tasarruf saðlanabilir. Fazla sýcakta pencereleri açmak yerine radyatör musluðunu kýsýnýz. 2 saat açýk duran pencerelerden kw/m2 yýl ýsý kaybý olduðu söylenebilir. Oda ýsýsýna duyarlý termostatik vanalar kullanýn. Fosil yakýt tüketiminizi azaltýn. Aracýnýzý gerekmediði zamanlarda kullanmayýn. Toplu ulaþým araçlarýný kullanýn. Lastiklerinizin hava basýnçlarý düþük ise yakýt tüketimi artar. Gereksiz yere ani fren ve gaza basmak benzin tüketimini % 5 arttýrýr. Camlarý açýk olarak Saatte 100 Km'lik bir hýzla otomobilinizi sürmeniz % 4 aþýrý yakýt tüketimine sebep olur. Tatilinizi yakýn yerlerde yapýn. Böylece kiþi baþýna harcanan yakýt azalmýþ olur. Araçlar da fosil yakýt kullanýr! Mevsim sebze ve meyvesi tüketin. Dýþ ülkelerden ithal edilen ürünler çok yakýt tüketilmesine neden olur. Bu dünya bize atalarýmýzýn mirasý deðil gelecek nesillerin bir emanetidir. Emanete ihanet edildiðini görmek istemiyoruz! Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý Çayýr Çimen Sok. Emlak Kredi Bloklarý Yanlýþ tarým yapýyoruz Kömür Petrol Doðal gaz Petrol, kömür ve doðal gaz (fosil yakýtlar) kullanýmýný sýnýrlandýralým Enerjiyi tasarruflu kullanalým Güneþ, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelelim. Güneþ pilli lamba Herkesin yapabileceði bir þeyler var! Ormanlarý koruyalým ve miktarýný arttýralým Plansýz ve çarpýk kentleþmeye izin vermeyelim 1,7 kg Oksijen 2,3 kg CO 2 1 saatte Yetiþkin bir aðaç 1 saatte 2,3 kg karbondioksiti alýp 1,7 kg oksijen verir. Herkesin yapabileceði bir þeyler var! Binalarýn yalýtýmý ile %25 den %50 ye varan yakýt tasarrufu saðlar. Çatý, kapý ve pencerelerinizin yalýtýmýný yapýnýz. Evinizin dýþ cephesini koyu renkle boyamak sýcaklýðý muhafaza eder. Pencereler ve kapýlar, ýsýnýn dörtte birinin kaybýna neden olmaktadýr. Çift cam veya ýsýcam ýsý kaybýný yarý yarýya azalmaktadýr. Pencere bandý ve süngerler kullanýnýz. Evinizin duvarlarýný yalýtýn. Havayý deðil binalarýmýzý ýsýtalým. Kaloriferin derecesini çok açmayýn ºC 20 Oda sýcaklýðýný 1 C arttýrmak için yaklaþýk A-2 Blok D Levent / ÝSTANBUL Tel : Faks : Hazýrlayanlar : Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL Celâl ERGÜN/Ahmet AYDEMÝR

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 33 En Düþük 0 C 14 MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? Vurulduk ey halkým, unutma bizi! Hürcan Gürses Bahçelievler Katliamýnda MHP li Çatlý ve Kýrcý tarafýndan öldürülen, Türkiye Ýþçi Partisi Üyesi ve Hacýbektaþlý devrimci gençlerden Hürcan Gürses Vurulduk Ey Halkým, Unutma Bizi "... yabancý petrol þirketlerine karþý devletimizi savunduk, komünist dediler. ülkemiz baðýmsýz deðil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. kurtuluþ savaþý`nda emperyalizme karþý dalgalandýrdýðýmýz bayraðýmýzý daha da dik tutabilmekti çabamýz. bir kez dinlemediler bizi. bir kez anlamak istemediler. vurulduk ey halkým, unutma bizi......" dað gibi karayaðýz birer delikanlýydýk, babamýz sýrtýnda yük taþýyarak getirirdi aþýmýzý, ekmeðimizi. arabalar þýrýl þýrýl ýþýklarýyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ýþýðýnda bitirdik kitaplarýmýzý kendimiz gibi yaþayan binlerce yoksulun yüreðini, yüreðimizde yaþayarak katýldýk o büyük kavgaya. ecelsiz öldürüldük dövüldük, vurulduk, asýldýk. vurulduk ey halkým, unutma bizi... yoksullugun bükemedigi bileklerimize, çelik kelepçeler takýldý. iþkence hücrelerinde sabahladýk kaç kez, isteseydik, diplomalarýmýzý mor binlikler getiren birer senet gibi kullanýrdýk. mimardýk, mühendistik, doktorduk, avukattýk. yazlýk kýþlýk katlarimiz, arabalarýmýz olurdu. yüreðimiz iþçiyle birlikte attý, köylüyle birlikte attý. yaþamýmýzýn en güzel yýllarýný, birer taze çiçek gibi verdik topluma. bizleri yok etmek istediler hep. öldürüldük ey halkým, unutma bizi... fidan gibi genç kýzlardýk; hayat, þakýrdayan bir þelale gibi akardý göz bebeklerimizden. yirmi yaþýnda, yirmi bir yaþýnda, yirmi iki yaþýnda iskencecilerin acimasiz ellerine terkedildik. direndik küçücük yüreðimizle, direndik genç kýzlýk gururumuzla. tükürülesi suratlarýna karþý bahar çiçekleri gibi, taptaze inançlarimizi fýrlattýk boþ birer eldiven gibi. utanmadýlar insanlýklarýndan, utanmadýlar erkekliklerinden. hücrelere atýldýk ey halkým, unutma bizi... ölümcül hastaydýk. baðýrsaklarýmýz düðümlenmiþti. hipokrat yemini etmis doktor kimlikli iþkencecilerin elinde öldürüldük acýmaksýzýn. gelinliklerimizin ütüsü bozulmamýþtý daha. cezaevlerine kilitlenmiþ kocalarýmýzýn taptaze duygularýna, birer mezar taþý gibi savrulduk. vicdan sustu. hukuk sustu. insanlýk sustu. göz göre göre öldürüldük ey halkým, unutma bizi... kanserdik; ölüm, her gün bir sinsi yýlan gibi dolaþýyordu derilerimizde. uydurma davalarla kapattýlar hücrelere. hastaydýk. yurtdýþýna gitseydik kurtulurduk belki. bir buçuk yaþýndaki kýzlarýmýzý öksüz býrakmazdýk. önce kolumuzu, omuz baþýndan keserek, yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fýrlattýk attik önlerine. Konya da öldürülen Mehmet Taþdemir sonra da otuz iki yaþýnda býrakýp gittik bu dünyayý, ecelsiz. öldürüldük ey halkým, unutma bizi... giresun`daki yoksul köylüler, sizin için öldük. ege`deki tütün iþçileri, sizin için öldük. doðu`daki topraksýz köylüler, sizin için öldük. istanbul`daki, ankara`daki iþçiler, sizin için öldük. adana`da, paramparça elleriyle, ak pamuk toplayan iþçiler, sizin için öldük. vurulduk, asýldýk, öldürüldük ey halkým, unutma bizi... baðýmsýzlýk, mustafa kemal`den armaðandý bize. emperyalizmin ahtapot kollarýna teslim edilen ülkemizin baðýmsýzlýðý için kan döktük sokaklara. mezar taþlarýmýza basa basa, devleri yönetenler gizli emellerle, baþlarýmýzý ezmek kanlarýmýzý emmek istediler. amerikan üsleri kaldýrýlsýn dedik, sokak ortasýnda sorgusuz sualsiz vurdular. yirmi iki yaþlarýndaydýk öldürüldüðümüzde ey halkým, unutma bizi... yabancý petrol þirketlerine karþý devletimizi savunduk, komünist dediler. ülkemiz baðýmsýz deðil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. kurtuluþ savaþý`nda emperyalizme karþý dalgalandýrdýðýmýz bayraðýmýzý daha Konya da faþistler tarafýndan 1978 de ödürülen Hacýbektaþlý devrimci gençlerden Mehmet Taþdemir da dik tutabilmekti çabamýz. bir kez dinlemediler bizi. bir kez anlamak istemediler. vurulduk ey halkým, unutma bizi... henüz çocukluðumuzu bile Behzat Kaya Hayatý güzelleþtirmek ve daha güzel bir dünya için Faþizme karþý mücadelenin unutulmaz isimlerinden Behzat Kaya yaþamamýþtýk. bir kadýn eline deðmemiþti ellerimiz. bir sevgiliden mektup bile almamýþtýk daha bir gece sabaha karþý, pranga vurulmus ellerimiz ve ayaklarýmýzla çýkarýldýk idam sehpalarýna. herkes tanýktýr ki korkmadýk. içimiz titremedi hiç. mezar topraðý gibi taptaze, mezar taþý gibi dimdik boynumuzu uzattýk yaðlý kementlere. asýldýk ey halkým, unutma bizi... bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasýnda vuranlar, aðabeyimiz, babamýz yaþýndaydýlar. ya bu düzenin kirli çarklarýna ortak olmuþlardý, ya da susmuþlardý bütün olan bitenlere. öfkelerini bir gün bile karþýsýndakilere baðýrmamýþ insanlarýn gözleri önünde öldürüldük. hukuk adýna, özgürlük adýna, demokrasi adýna. batý uygarlýðý adýna, bizleri bir þafak vakti ipe çektiler. korkmadan öldük ey halkým, unutma bizi... bir gün mezarlarýmýzda güller açacak ey halkým, unutma bizi. bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarýnda yankýlanacak ey halkim unutma bizi... özgürlüðe adanmýþ bir top çiçek gibiyiz simdi hep birlikteyiz ey halkým, unutma bizi... Uður Mumcu Cumhuriyet - Sesleniþ - 25 aðustos 1975

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk

Sunan: Prof.Dr.Alper Çabuk Bir CBS Akademisyeni Gözüyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı nın Projeleri ve Ülkemiz Geleceği Açısından Önemi Sunan: Prof.Dr.Alper

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı