BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanmaktadõr. Danõşma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlõğõ, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatõrõlmasõ gereken hesap numarasõ: Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yõllõk abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir sayõnõn fiatõ: 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 71 NUMBER: 2004/11 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2006

3 SUNUŞ Millî Kütüphane; Kuruluşu Hakkõndaki 5632 Sayõlõ Kanunda belirtilen millî kültür araştõrmalarõnõ mümkün kõlmak, bu maksada elverişli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esaslõ bir merkez vücuda getirmek ve aynõ zamanda her türlü ilim ve sanat çalõşma ve araştõrmalarõnõ kolaylaştõrmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dõşõnda bilgi akõmõnõ temin etmek amaçlarõnõ gerçekleştirebilmek için bazõ görevleri üstlenmiştir. Bu görevlerin biri ve en başlõcasõ da bibliyografyalar hazõrlayõp yayõnlamaktõr. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Kütüphanemizin yasal olarak hazõrlamak ve yayõnlamakla yükümlü olduğu Türkiye Bibliyografyasõ (TB), günümüze kadar sadece basõlõ ortamda araştõrmacõlarõn ve kurumlarõn yararõna sunulmaktaydõ. Çağõmõzda bibliyografyalar artõk basõlõ ortamda değil, dünyadaki gelişmelere paralel olarak CD ortamõnda hazõrlanõp çoğaltõlarak yararlanmaya sunulmaktadõr. Böylece araştõrmacõlar çeşitli nedenlerle geç ulaştõklarõ bibliyografyalara hem kõsa sürede ulaşabilmekte, hem de basõlõ bibliyografya formatõyla beraber çeşitli erişim uçlarõndan kendi konularõyla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düşünceden hareket ederek 2003 yõlõna ait sayõlarõndan itibaren TB yine aylõk olarak ve CD ortamõnda Türkçe ve İngilizce hazõrlatõlan bir arama-tarama programõyla yayõnlanmaya başlamõştõr. Bu sayõlar aynõ zamanda PDF formatõnda da görülebilecektir. Gerçekleşmesini çok arzu ettiğimiz, ancak diğer çalõşmalarõmõz nedeniyle günümüze kadar gerçekleştire-mediğimiz bu projemizi geç de olsa gerçekleştirerek değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõzõn yararõna sunmanõn mutluluğu içindeyiz. Eleştiri ve önerileriniz çalõşmamõza õşõk tutacaktõr. Celâl TOK Millî Kütüphane Başkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to V

6 improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, ISBN ve ISSN olmak üzere beş ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. X

11 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Yazara ve tarihe göre kataloglar KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin işleyişi GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER Diğer dillerde GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe kuramõ Felsefe sözlükleri METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) Kozmoloji (Doğa felsefesi) EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramõ) İnsanlõk NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) Rüyalar ve esrarlar Frenoloji BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalõ psikoloji MANTIK ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi MODERN BATI FELSEFESİ DİN Hõristiyanlõğõn tarihi, coğrafi ele alõnõşõ KUTSAL KİTAP Eski Ahit Yeni Ahit HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ İsa Mesih ve ailesi Kurtuluş (Soterioloji) ve merhamet HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Toplu ibadet...23

13 270 HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde dalaletler HIRİSTİYAN TARİKATLARI VE MEZHEPLERİ İlk kilise ve Doğu kiliseleri Roma Katolik kilisesi HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kökenli dinler Zerdüştlük Yahudilik İslam Diğer dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranõşõ etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararasõ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler...67

14 368 Sigorta Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Okullar ve din Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Su, hava, uzay taşõmacõlõğõ Taşõmacõlõk Yüzey taşõmacõlõğõ GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Genel adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Standart kullanõm TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanõmõ İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kullanõmõ CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nõn kullanõmõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ İspanyolca'nõn kullanõmõ DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram MATEMATİK Genel ilkeler Geometri Olasõlõklar ve uygulamalõ matematik ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Gök mekaniği FİZİK Akõşkanlar mekaniği Sõvõ mekaniği Elektrik ve elektronik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Fiziksel ve kuramsal kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji Mikrobiyoloji BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Monocotyledones (Tekçenekliler) Thallobionta ve Prokaryotae...102

15 590 ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Vertebrata (Craniata, Omurgalõlar) Soğukkanlõ omurgalõlar Balõklar TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) Özel konular TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular Kadõn hastalõklarõ ve doğum MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik İnşaat mühendisliği Çevre koruma mühendisliği Mühendisliğin diğer dallarõ TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) Hayvancõlõk Mandõracõlõk ve ilgili ürünler Avcõlõk, balõkçõlõk, koruma EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Dikiş, giyim, kişisel yaşam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Sanayi kimyasallarõ teknolojisi Gõda teknolojisi BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Kesinlik araçlarõ ve diğer aletler BİNALAR Tesisat ve hizmet birimleri Isõtma, havalandõrma, iklimlendirme SANATLAR GÜZEL SANATLAR Özel konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş MİMARLIK Konutlar ve ilgili binalar Tasarõm ve bezeme PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Oyma ve oymacõlõk Seramik sanatlarõ ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR...134

16 741 Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarõ RESİM SANATI VE RESİMLER Teknikler, gereçler, biçimler Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Teknikler, gereçler, biçimler Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Tek ses için müzik Ses Çalgõlar ve çalgõ topluluklarõ Klavyeli çalgõlar ve diğer çalgõlar DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlarõ ve eğlenceleri Salon beceri oyunlarõ Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ Atlõ sporlar ve hayvan yarõşmalarõ Balõkçõlõk, avcõlõk, atõcõlõk EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz tiyatrosu İngiliz romanõ ve hikayesi İngiliz edebiyatõnda denemeler İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca şiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ Fransõzca şiir Fransõzca tiyatro Fransõzca roman ve hikaye Fransõzca denemeler Fransõzca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca tiyatro...214

17 853 İtalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca tiyatro İspanyolca çeşitli eserler Portekizce KLASİK YUNAN EDEBİYATI Klasik Yunan dramatik şiir ve tiyatrosu Klasik Yunan söylevleri Modern Yunan edebiyatõ DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatõ Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatõ Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatõ Diğer edebiyatlar Tarih eğitimi, araştõrmasõ, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Fransa ve Monako Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nõn diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Ortadoğu (Yakõndoğu) Orta Asya GENEL KUZEY AMERİKA TARİHİ Orta Amerika Meksika...232

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2004 AD Burke, Peter Gutenberg'den Diderot'ya bilginin toplumsal tarihi / Peter Burke ; çeviri: Mete Tunçay. 2. bs. İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfõ, vii, 264 s. : res. ; 21 cm. (Tarih Vakfõ Yurt yayõnlarõ ; 118) Özgün eseradõ: A social history of knowledge. Eser, Groningen Üniversitesi'ndeki (Hollanda) Vonhoff Konferanslarõnõn ilk dizisinden alõnmõştõr. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Tunçay, Mete. I III. Seri Veri işleme Bilgisayar bilimi 2004 AD Gerstner, Louis V. Kim demiş filler dans edemez _ / Louis V. Gerstner ; Türkçesi: Füsun Doruker. 1. bsk. İstanbul : Altõn Kitaplar, , [9] s. : grf. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Who says elephants can't dance?. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Doruker, Füsun. I Bilgisayar programlama, programlar xiv, 328 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. (TBV dizisi ; 2) Kaynakça: 321. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Şamlõ, Mehmet, PHP ile web programcõlõğõ / Mehmet Şamlõ. 3. bsk. İstanbul : Pusula Yayõncõlõk, [9], 390 s. : şkl. ; 24 cm. (Pusula ; 80) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Tekin, Savaş Flash MX 2004 / Savaş Tekin. 1. bsk. İstanbul : Pusula, s. : res., şkl. ; 24 cm. (Pusula ; 118) ActionScript 2.0 için Türkçe içerikli en zengin kaynak kitap. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Deitel, Harvey M. C ve C++ / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel ; İngilizce'den çeviren: Metin Zavrak, Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, xxxiii, 880 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; yayõn no: 407) Özgün eseradõ: C: How to program. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Deitel, Paul J. II. Zavrak, Metin. III. Aksoy, Ekrem. IV. Karaca, H. Nihal. V. E.a. VI. Seri AD Kurnaz, Sefer Veri yapõlarõ ve algoritma temelleri / Sefer Kurnaz. 1. bs. İstanbul : Papatya Yayõncõlõk Eğitim, AD İnan, Aslan Matlab ve programlama / Aslan İnan. 1. bs. İstanbul : Papatya Yayõncõlõk Eğitim, s. : şkl., tbl. ; 24 cm.

19 Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Çavdar, Şükran Open office.org : yeni tam kapsamlõ ofis yazõlõmõnõz / [Şükran Çavdar]. Güncellenmiş y. bsk. İstanbul : Gelecek, s. : şkl. ; 21 cm. (Gelecek Linux yayõnlarõ) S.N.: ; D.M II. Seri BD Mixit2000 standart : kullanma klavuzu : versiyon 1.11 / [hazõrlayan]: Akzo Nobel Kemipol A.Ş. Oto Tamir Boyalarõ. İzmir : [yayl.y.], (Ege Üniversitesi Basõmevi. 40 s. : res., tbl. ; 29 cm. S.N.: ; D.M I. Akzo Nobel Kemipol A.Ş. Oto Tamir Boyalarõ AD Baydemir, Caner Gelecek Linux : kurulum ve kullanõm kitabõ : "Linux'a kolay ve hõzlõ başlangõç için" / Caner Baydemir, Erhan Altõndaş, Kaan Düzalan. İstanbul : Gelecek Bilişim ve İletişim [dağõtõm], s. : şkl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M I. Altõndaş, Erhan. II. Düzalan, Kaan. III. E.a ISBN II. Seri Özel bilgisayar yöntemleri 2004 AD Rose, Carla 24 derste Adobe Photoshop CS / Carla Rose ; çeviren: Hatice Cesur. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, xix, 501 s. : şkl. ; 24 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; yayõn no: 423) Özgün eseradõ: Sams' teach yourself Adobe Photoshop CS in 24 hours. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Cesur, Hatice. I III. Seri BİBLİYOGRAFYA 018 Yazara ve tarihe göre kataloglar 2004 BD Kemal Arõburnu ( ) : yaşamõ, yazdõklarõ, biriktirdikleri : [bibliyografya] / editörler: A. Semih İşevi, Dadal Arõburnu, Dalõnç Arõburnu. 1. bs. İstanbul : Başak Kitap, s. : res. ; 30 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. İşevi, A. Semih. II. Arõburnu, Dadal. III. Arõburnu, Dalõnç KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 2004 AD Bütüner, Hakan Database technologies / Hakan Bütüner. İstanbul : University of Bahçeşehir, s. : şkl., tbl. ; 24 cm. (Bahçeşehir Üniversitesi ; yayõn no: 11. Mühendislik Fakültesi ; yayõn no: 3) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M Kütüphanelerin işleyişi 2004 AD Keseroğlu, Hasan S. Kütüphane - bilgi belge merkezi kurma, kütüphane programõ yazma kõlavuzu : ek: kütüphane programõ CD-ROM'u / Hasan S. Keseroğlu ; yazõm: Ali Yakup Durşen. İstanbul : Hasan S. Keseroğlu, 2004.

20 402 s. : res., tbl. ; 24 cm. Eserde CD-ROM yoktur. İçindekiler: Sõnõrsõz ve her yayõn türü için bilgi girişi - Süreli yayõn izleme - Arama - Üyelik - Ödünç verme - Etiket - Barkod - Demirbaş defteri - Üye kartõ yazdõrma - Kaynakça - Grafik hazõrlama - Ödünç verilenleri raporlama - Yayõn ayõrma - İstenilen biçimlerde değişik raporlar alma vb. işlemler. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X I. Durşen, Ali Yakup. I GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER 039 Diğer dillerde 2004 BD AnaBritannica : genel kültür ansiklopedisi. İstanbul : Ana Yayõncõlõk, c. "1-17." : res. (bzs. rnk.), hrt., nota, şkl. ; 28 cm. İçindekiler: 1.c.: A-Amer - 2.c.: Amer-Avcõ - 3.c.: Avcõ-Bele - 4.c.: Bele-Bred - 5.c.: Breg-Cico - 6.c.: Cid-Dato - 7.c.: Dato-Eçmi - 8.c.: Edam-Flam - 9.c.: Flam-Grab - 10.c.: Grab-Herv - 11.c.: Herw- İran - 12.c.: İran-Kare - 13.c.: Kare-Krat - 14.c.: Krat-Loyo - 15.c.: Loza-Meta - 16.c.: Meta-Nuba - 17.c.: Nuba-Piet. S.N.: ; D.M (17.) ISBN (17.c.) : (8.c.) AD Tõrõ võrõ şeyler / [haz.]: Sabri Kaliç ; yayõna hazõrlayanlar: Gülşen Sayõn, Betül Genç. İstanbul : Aykõrõ Yayõncõlõk, s. : res. ; 21 cm. (Araştõrma dizisi ; 19) Kaynakça: 227. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Kaliç, Sabri. II. Sayõn, Gülşen. III. Genç, Betül. IV. Seri GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde Süreli Yayõnlar 2004 SC Dinamig. 2. sayõ (2004)-. İstanbul : And Danõşmanlõk, Eğitim Yayõncõlõk, c. : res. ; 41 cm. Üç aylõk, Yalnõzca sağlõk profesyonelleri ve eczacõlar içindir. S.N.: SC Hello!. 1. sayõ (Haziran 2004)-. İstanbul : D.B.R., c. : res. ; 38 cm. Süresi belirlenemedi, Haziran S.N.: ISSN SC Nişantaşõ. 1. yõl, 6. sayõ (Nisan 2004)-. İstanbul : Atõlgan Bayar, c. : res. ; 42 cm. Onbeş günlük, Nisan S.N.: HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2004 AD Bâkiler, Yavuz Bülent, Sözün doğrusu / Yavuz Bülent Bâkiler. 1. bsk. İstanbul : Size Dergisi Yayõnlarõ, c. "2." ; 22 cm. (Size Dergisi Yayõnlarõ ; 11) Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M (2.c.) ISBN : TL. II. Seri ,

21 2004 AD Bâkiler, Yavuz Bülent, Sözün doğrusu / Yavuz Bülent Bâkiler. 5. bsk. İstanbul : Türk Edebiyatõ Vakfõ, c. "1." ; 22 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) , AD Bâkiler, Yavuz Bülent, Sözün doğrusu / Yavuz Bülent Bâkiler. 4. bsk. İstanbul : Türk Edebiyatõ Vakfõ, c. "1." ; 22 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. İçkapakta basõm bildirimi 3. baskõdõr. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) , AD Basõn Konseyi Basõn Konseyi yõllõk raporu (2003) : (1 Ocak Aralõk 2003). İstanbul : Basõn Konseyi, s. ; 24 cm. (Basõn Konseyi ; yayõn no: 26) 17 Nisan 2004 tarihinde Basõn Konseyi Üyeler Kurulu'na sunulan yõllõk rapor. S.N.: ; D.M II. Seri AD Alp, Ali Kamer Kavimler geçidi / Ali Kamer Alp. 1. bsk. [Antalya : Ali Kamer Alp], s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD İnce, Özdemir, Yedi canlõ cumhuriyet / Özdemir İnce. İstanbul : Cumhuriyet Kitaplarõ, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Serdengeçti, Osman Yüksel, Serdengeçti / Osman Yüksel Serdengeçti. Y. bsk. İstanbul : Türk Edebiyatõ Vakfõ, c. "1-2." ; 21 cm. (Türk Edebiyatõ Vakfõ yayõnlarõ. Osman Yüksel Serdengeçti bütün eserleri) Yazarõn asõl adõ "Osman Zeki Yüksel"dir. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. İçindekiler: 1.c.: Mabetsiz şehir - Bu millet neden ağlar - 2.c.: Bir nesli nasõl mahvettiler - Gülünç hakikatler - Akdeniz hilâlindir. S.N.: ; D.M (2.c.) ISBN (2.c.) II. Seri , AD Uzun, Selami, Türkiye'nin orta yeri / Selami Uzun. İstanbul : İstanbul Yayõnlarõ, s. ; 21 cm. (İstanbul Yayõnlarõ ; 13. Memleket meseleleri ; 1) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri BD Projeleriyle Adalet ve Kalkõnma Partisi milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül. [Ankara : yayl.y., 2004?] 120 s. : res. ; 30 cm. Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; D.M

22 2004 AD Bergin, Azize Erten Babõâli'de topuk tõkõrtõlarõ / Azize Bergin. 1. bsk. İstanbul : Epsilon, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Cansõn, Halûk, Unutmaya kõyamadõklarõm : yaşantõ / Halûk Cansõn. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk, s. : fotoğ. ; 21 cm. (Yapõ Kredi yayõnlarõ ; Edebiyat ; 598) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Çukurkavaklõ, Alev, Hergele / Alev Çukurkavaklõ. 1. bsk. Ankara : Alev Çukurkavaklõ, c. "1." : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M (1.c.) ISBN (1.c.) AD Karaca, Emin, Kaybolan Babõali'nin ardõndan : (anõlar, anektodlar, portreler) / Emin Karaca. 1. bsk. İstanbul : Kekeme Yayõncõlõk, s. : res. ; 20 cm. (Kekeme yayõnlarõ ; 3. Araştõrma-inceleme) Eser, TGC 1996 yõlõ Türk Gazetecilik Başarõ Ödülü almõştõr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , Süreli Yayõnlar 2004 SC Benim günlük gazetem. 1. yõl, 1. sayõ (Şubat 2004)-. İstanbul : TSG Yayõmcõlõk, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Şubat yaş arasõ günlük çocuk gazetesi. S.N.: Diğer coğrafi bölgelerde Süreli Yayõnlar 2004 SC Gazete günebakan. 1. yõl, 1. sayõ (Eylül 2003) -. İzmir : Etki Matbaacõlõk, c. : res. ; 41 cm. Onbeş günlük, Eylül S.N.: TL. (Tek sayõ) SC İzmir'de 7 gün. 1. yõl, 5. sayõ (Nisan 2004)-. İzmir : İ. Hakkõ Kesirli, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Nisan Ege'nin hafatlõk gazetesi. S.N.: ISSN SC Siyasi ayrõntõ. 1. yõl, 2. sayõ (Kasõm 2003)-. İzmir : Mehmet Dolgun, c. : res. ; 41 cm. Onbeş günlük, Kasõm S.N.: SC Foça bakõş. 1. yõl, 1. sayõ (Ekim 2003) -. İzmir : Necat Yada, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ekim Yerel siyasi ticari gazete. S.N.: Ücretsizdir

23 2004 SC Ege'de gündem. 1. sayõ (Ocak 2004)-. İzmir : Nurten Nacir, c. : res. ; 41 cm. Onbeş günlük, Ocak S.N.: SC Seferihisar ticaret postasõ. 1. yõl, 1. sayõ (Ekim 2003) -. İzmir : A. Demet Özbilgin, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ekim Yerel siyasi ticari gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Torbalõ gazetesi. 1. yõl, 1. sayõ (Şubat 2004)-. İzmir : Cemal Savcu, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Şubat S.N.: SC Manisa hayat gazetesi. 1. yõl, 1. sayõ (Mart 2004)-. Manisa : Manisa Gazetecilik, c. : res. ; 41 cm. Günlük, 1 Mart S.N.: SC Yenigün. 1. yõl, 1. sayõ (Ocak 2004)-. Manisa : Erdinç Yayõncõlõk Tanõtõm, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Ocak Günlük siyasi aktüel gazete. S.N.: Onbeş günlük, Ocak günlük haber-yorum gazetesi. S.N.: Ücretsizdir SC Bakõş gazetesi. 1. yõl, 1. sayõ (Şubat 2004)-. Aydõn : Kalem Dağõtõm, c. : res. ; 41 cm. Günlük, 11 Şubat Aydõn bakõş gazetesi. Günlük bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: SC Son nokta. 1. yõl, 52. sayõ (Kasõm 2003) -. Aydõn : Orhan Karagöl, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Kasõm Günlük bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Çizgi. 3. yõl, 639. sayõ (Eylül 2003) -. Nazilli, Aydõn : Mesut Aytaç, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Eylül Günlük siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Gazete şah. 1. yõl, 65. sayõ (Mart 2003) -. Muğla : Yelsa, c. : res. ; 40 cm. Günlük, Mart Muğla ilinin siyasi gazetesi. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Kula haber. 1. yõl, 1. sayõ (Ocak 2004) -. Manisa : Kula Belediyesi, c. : res. ; 41 cm SC Horoz. 3. yõl, 115. sayõ (Ocak 2004)-. Denizli : Cengiz Akhisar,

24 c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ocak S.N.: c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ocak Haftalõk reklam ve magazin gazetesi. S.N.: SC Bekilli ses gazetesi. 1. yõl, 1. sayõ (Ocak 2003) -. Bekilli, Denizli : Etem Süzek, c. : res. ; 41 cm. Onbeş günlük, Ocak Bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Bölgem. 1. yõl, 1. sayõ (Ekim 2003) -. Kütahya : Yenigediz Gazetecilik, c. : res. ; 45 cm. Hafatalõk, Ekim Gediz - Pazarlar - Şaphane - Çavdarhisar - Hisarcõk. Bölge gazetesi. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Kütahya meydan. 1. yõl, 9. sayõ (Aralõk 2003) -. Kütahya : Aliye Uçar, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Aralõk Haftalõk siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Çağdaş demokrat. 1. yõl, 1. sayõ (Aralõk 2003) -. Çanakkale : Özge Kaya, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Aralõk S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Vitamin. 1. sayõ (Ocak 2004)-. Çanakkale : Çanakkale Basõn Yayõn, SC Sözcü. 1. yõl, 2. sayõ (Eylül 2003) -. Gebze, Kocaeli : Sevim Yormaz, c. : res. ; 38 cm. Onbeş günlük, Eylül Siyasi bağõmsõz şehir gazetesi. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Aktüel İstanbul. 1. yõl, 1. sayõ (Şubat 2004)-. İstanbul : Songül Aydõn, c. : res. ; 38 cm. Haftalõk, Şubat Haftalõk haber gazetesi. S.N.: SC Gazete metro. 1. yõl, 3. sayõ (Aralõk 2003) -. İstanbul : Sinerji Medya Grup, c. : res. ; 38 cm. Haftalõk, Aralõk Haftalõk siyasi kent gazetesi. S.N.: Ücretsizdir SC Gürpõnar. 1. yõl, 13. sayõ (Eki-Kas 2003)-. İstanbul : Sevda Deveci, c. : res. ; 37 cm. Süresi belirlenemedi, Eki-Kas S.N.: SC Can haber. 1. yõl, 5. sayõ (Şubat 2004)-. İstanbul : Sevcan Yüksel, c. : res. ; 37 cm. Haftalõk, Şubat Haftalõk gazete. S.N.:

25 2004 SC Gündüz gece Beyoğlu. (Kasõm 2004)-. İstanbul : Perajans İletişim ve Yayõncõlõk, c. : res. ; 38 cm. Haftalõk, Kasõm S.N.: SC Tekirdağ pusula. 1. yõl, 1. sayõ (Şubat 2003)-. Tekirdağ : Özkan Dikmen, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Şubat S.N.: SC Söyle Beyoğlu. 3. sayõ (Eylül-Ekim 2003) -. İstanbul : Yeni İnsan Folklor Eğitim Gençlik ve Spor Derneği, c. : res. ; 43 cm. Süresi belirlenemedi. S.N.: Ücretsizdir SC Sütlüce. 1. yõl, 1. sayõ (Aralõk 2003)-. İstanbul : Ekrem Kefal, c. : res. ; 41 cm. Aylõk, Aralõk Aylõk siyasi, aktüel gazete. S.N.: SC Yerel medyaline. 1. yõl, 2. sayõ (2003) -. İstanbul : Cengiz Oylum, c. : res. ; 37 cm. Süresi belirlenemedi. Yerel haber gazetesi. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Çağdaş Tuzla. 1. yõl, 1. sayõ (Ekim 2003) -. İstanbul : Halil Özen, c. : res. ; 45 cm. Süresi belirlenemedi. Bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Halkõn sesi. 1. yõl, 5. sayõ (Temmuz 2003)-. Zonguldak : Metin Koçaklõ, c. : res. ; 45 cm. Haftalõk, 7 Temmuz S.N.: SC Bartõn gerçek. 1. yõl, 1. sayõ (Ocak 2003) -. Bartõn : Şaban Doğan, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ocak S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Bartõn manşet. 1. yõl, 3. sayõ (Eylül 2003) -. Bartõn : Bartõn Yayõncõlõk, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Eylül Haftalõk siyasi bağõmsõz gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Yeni umut. 1. yõl, 29. sayõ (Şubat 2003)-. Amasya : Mükerrem Uzun, c. : res. ; 41 cm. Süresi belirlenemedi, Şubat Bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: SC Güzel Ordu. 11. sayõ (Ekim 2003)-. İstanbul : Mert Gazetecilik & Reklamcõlõk,

26 c. : res. ; 37 cm. Aylõk, Ekim Güzel Ordu. S.N.: SC Vizyon. 1. yõl, 2. sayõ (Aralõk 2003)-. Ordu : Ahmet Demirel, c. : res. ; 41 cm. Süresi belirlenemedi. S.N.: SC Provizyon. 3. yõl, 57. sayõ (Eylül 2003) -. Ordu : Melek Özmaden, c. : res. ; 42 cm. Onbeş günlük, Eylül Akkuş - Aybastõ - Çamaş - Çatalpõnar - Çaybaşõ - Fatsa - İkizce - Kabataş - Korgan - Kumru - Ünye. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Ordu Korgan atõlõm haber. 2. yõl, 8. sayõ (Şubat 2004)-. İstanbul : Atõlõm Güvenlik Sistemleri, c. : res. ; 38 cm. Aylõk, Şubat S.N.: SC Gündoğdu. 61. sayõ (Ocak 2004)-. Rize : Reşat Tula, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Ocak Günlük siyasi gazete. S.N.: SC Tokat güneş. 1. yõl, 4. sayõ (Haziran 2004)-. Tokat : Güneş Radyo Televizyon, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Haziran Haftalõk müstakil siyasi gazete. S.N.: SC Toros. 1. sayõ (Ocak 2003)-. Antalya : Safinaz Özgünsür, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Ocak Günlük siyasi gazete. S.N.: SC Gönen ilkhaber. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos 2003)-. Isparta : İhsan Kuruoğlu, c. : res. ; 38 cm. Haftalõk, Ağustos S.N.: SC Çağdaş İmamoğlu. 11. yõl, 128. sayõ (Aralõk 2003) -. Adana : Kemal Kutluca, c. : res. ; 40 cm. Haftalõk, Aralõk S.N.: TL. (Yõllõk abone) SC Hatay ses. 2. yõl, 25. sayõ (Ocak 2004)-. Hatay : Fadõl Sağlar, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ocak Haftalõk bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: SC Hatay'da gün õşõğõ. 1. yõl, 1. sayõ (Nisan 2003) -. Hatay : Nuri Erdener, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Nisan Haftalõk siyasi müstakil gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Hatay'da pusula. 1. yõl, 1. sayõ (Ekim 2002) -. Hatay : Tamer Oğuz,

27 c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ekim S.N.: TL. (Yõllõk abone) SC Yeni Akdeniz. 1. yõl, 32. sayõ (Ekim 2003) -. İskenderun : Akdeniz Radyo TV, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Ekim Haftalõk siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC İskenderun'da gün batõmõ. 1. yõl, 9. sayõ (Nisan 2003) -. İskenderun, Hatay : Burhanettin Durgunöz, c. : res. ; 40 cm. Haftalõk, Nisan Haftalõk siyasi gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Altõn haber. 3. yõl, 29. sayõ (Haziran 2003) -. Ankara : Muammer Yalçõn, c. : res. ; 41 cm. Süresi belirlenemedi. S.N.: Ücretsizdir SC Büyük hamle. 3. yõl, 7. sayõ (Şubat 2002) -. Konya : Mustafa Güden, c. : res. ; 41 cm. Aylõk, Şubat Aylõk tarafsõz siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Ağustos. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos 2003) -. Akşehir, Konya : Ega İleri Teknoloji, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Ağustos Yirmidört Ağustos. Günlük siyasi kültürel gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Pirlerkondu. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos 2001) -. Taşkent, Konya : Cemile Erdoğan, c. : res. ; 36 cm. Onbeş günlük, Ağustos S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Hitit haber. 1. yõl, 3. sayõ (Ekim 2003) -. Çorum : Arslan Örken, c. : res. ; 39 cm. On günlük, Ekim S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Yozgat hedef. 1. yõl, 2. sayõ (Kasõm 2003) -. Yozgat : Kenan Kõlõçarslan, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Kasõm Haftalõk siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Selam. 2. yõl, 31. sayõ (Mart 2003) -. Sorgun, Yozgat : Sõlam Basõn-Yayõn, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Mart S.N.: TL. (Tek sayõ)

28 2004 SC Yöre'nin sesi Canik. 1. yõl, 2. sayõ (Şubat 2003)-. Niksar, Tokat : Sümer Bilgin, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Şubat S.N.: SC Nevşehir haber. 1. yõl, 809. sayõ (Ocak 2004)-. Nevşehir : Saime Çapacõ, c. : res. ; 41 cm. Günlük, 1 Ocak Günlük siyasi gazete. S.N.: SC Tunceli emek. 1. yõl, 2. sayõ (Şubat 2004)-. Tunceli : Mahmut Karakoyun, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Şubat Haftalõk bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: SC Kars'ta bora. 1. sayõ (Ocak 2004)-. Kars : Bora Ofset ve Matbaacõlõk, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Ocak Günlük siyasi gazete. S.N.: SC Hudut. 2. yõl, 177. sayõ (Eylül 2003) -. Iğdõr : Osman Toka, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Eylül Tarafsõz günlük siyasi gazete. S.N.: Ücretsizdir SC Iğdõr'õn sesi çağdaş. 15. yõl, sayõ (Şubat 2003) -. Iğdõr : Fikret Hacõkasõmoğlu, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Şubat Günlük siyasi müstakil gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Van haber. 1. yõl, 7. sayõ (Kasõm 2003) -. Van : Ferit Hayva, c. : res. ; 44 cm. Günlük, Kasõm S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Adõyaman'da bugün. 1. yõl, 2. sayõ (Aralõk 2003) -. Adõyaman : Mahmut Tekin, c. : res. ; 41 cm. Günlük, Aralõk Günlük bağõmsõz siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ) SC Gazete işkar. 1. yõl, 3. sayõ (Aralõk 2003)-. Diyarbakõr : Hasan Kõzõlgül, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Aralõk Haftalõk ücretsiz ekonomi, sanat ve spor gazetesi. S.N.: SC Siirt postasõ. 1. yõl, 2. sayõ (Kasõm 2003) -. Siirt : Mithat Cander, c. : res. ; 41 cm. Haftalõk, Kasõm Haftalõk müstakil siyasi gazete. S.N.: TL. (Tek sayõ)

29 080 GENEL KOLEKSİYONLAR 089 Diğer dillerde 2004 AD Çamlõbel, Veysel, İnsan : toplum : devlet / Veysel Çamlõbel. İstanbul : Gün Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN , AD Okutan, Celal Yapõ teknolojisinde görünüm / Celal Okutan. [İstanbul] : Celal Okutan, [2004?] v, 205 s. ; 21 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M , FELSEFE VE PSİKOLOJİ 2004 AD Politzer, Georges, Felsefenin temel ilkeleri / Georges Politzer ; çeviren Muzaffer Erdost. 15. bs. Ankara : Sol Yayõnlarõ, s. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Principes fondamentaux de philosophie. Metin Türkçe, Fransõzcadan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Erdost, Muzaffer. I Felsefe kuramõ 2004 AD Hakikat nedir? : felsefi fragmanlar / Gadamer... [ve başkalarõ] ; derleyen ve tercüme eden: Medeni Beyaztaş. İstanbul : Efkar Yayõnlarõ, s. ; 22 cm. (Efkar Yayõnlarõ. Felsefe dizisi ; 2) Eser, Gadamer - Heidegger - Adorno ve Dilthey'in yazõlarõndan oluşmaktadõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Gadamer. II. Beyaztaş, Medeni. III. Seri. 101, Felsefe sözlükleri 2004 AD Alternatif düşünceler sözlüğü / edisyon: Seyit N. Erkal. 2. bsk. İstanbul : İnsan Yayõnlarõ, s. ; 22 cm. (İnsan Yayõnlarõ ; 322. Kaynak eserler ; 5) Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Erkal, Seyit N. II. Seri METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) 2004 AD İbn Rüşd, Metafizik şerhi = Telhîsu mâ ba'de'ttabîa / İbn Rüşd ; çeviri: Muhittin Macit. İstanbul : Litera Yayõncõlõk, , AD Menderes, Işõk, Sahi, nedir gerçek dediğimiz şey? : günlük yaşam için metafizik çözümler / Işõk Menderes. 3. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, ix, 247 s. ; 22 cm. (Galata ; 415) 12

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı