TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI."

Transkript

1 TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra TRT veya İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler: 2.1. İdarenin adresi :Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA Tel No : Faks No : E- posta adresi (varsa) : Yüklenicinin adresi :... T.C. Kimlik No : Vergi Kimlik No : Tel No :... Faks No :... E-posta adresi (varsa) : Taraflar, madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı: 3.1. Sözleşme konusu iş; İdare nin Televizyon ve Radyo yayınlarına ait reklâm zamanlarının, iş bu sözleşme ile belirlenmiş koşullarla 3 (üç)yıl süreyle satılmasıdır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belgelerde düzenlenmiştir Bu sözleşme, İdarenin aşağıdaki reklam ortamlarını kapsar: Televizyon Kanalları: Karasal ve Uydu şebekeleri üzerinden yapılan geleneksel TV yayınları, TRT 1, TRT-1 HD (TRT-1 ile paralel yayın yaptığı için tek kanal olarak değerlendirilecektir. Ancak ileriki yıllarda ayrı kanallar halinde satılma durumu ortaya çıkar ise yönetim kurulunun belirlediği birim saniye fiyatı üzerinden, kullandığı süreler kadar Yükleniciden ek ücret talep edilecektir.), TRT-HABER, TRT 3/SPOR (Şu anda Digitürk ve Teledünya da ayrı frekanstan yayın yapan TRT-SPOR kanalı mevcut TRT 3 kanalı ile paralel yayın yaptığı için tek kanal olarak değerlendirilecektir. Ancak ileriki yıllarda ayrı kanallar halinde satılma durumu ortaya çıkar ise yönetim kurulunun belirlediği birim saniye fiyatı üzerinden, kullandığı süreler kadar Yükleniciden ek ücret talep edilecektir.), TRT-MÜZİK, TRT-ÇOCUK, TRT-AVAZ, TRT-TURK, TRT 6,TRT-BELGESEL, TRT-ARAPÇA, TRT-HD, EURONEWS -TÜRKÇE, TRT-OKUL, Radyo Kanalları: Karasal ve Uydu şebekeleri üzerinden yapılan geleneksel Radyo yayınları, Radyo 1, Radyo 2 (TRT-FM) Madde 4.-Tanımlar: Bu sözleşmenin uygulanmasında, halen yürürlükte olan İdare iç mevzuatı ile RTÜK mevzuatında yer alan tanımlara ek olarak; Alt Yüklenici: İdarenin onayıyla sözleşme konusu işin bir kısmını gerçekleştirmek üzere Yüklenici adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Bant Reklam: Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerinde, programın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının görüntüyü çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı ile veya logosunu göstermek suretiyle yapılmasını, İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 1 /14

2 Barter: Kurumun ihtiyacı olan mal/hizmet, film, lisans ve program temin edilebilmesi esasına dayanan reklam süresi karşılığı, pazarlama, satış ve finansman yöntemini, Doğrudan Satış-Tele Alışveriş: Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere, mal veya hizmetlerin bir ücret karşılığında temini amacıyla kamuya yönelik doğrudan arz yayınını, tüketicinin söz konusu ürünü genel alışveriş alanlarında değil de, reklamda yer alan telefon veya adreslerden bulabileceğini belirtir yayınları, İnteraktif Reklam Uygulamaları: Canlı yayınlanan programlara seyirci, müşteri veya reklam veren ajansın direkt dahil edilerek yapılacak her türlü tanıtımı, Reyting Ölçümü: RTÜK mevzuatına göre ölçüm yapan ve denetlenen ölçüm kuruluşlarınca televizyon izlenme payı tespiti, Bu sözleşmeye ait olmak üzere Reklam Reytingini Reklam: Bir ürün veya hizmetin, alım, satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla ücret veya benzeri bir karşılık ile iletim zamanı tahsis edilen kamuya yönelik duyuruları, Reklam Faaliyetleri: Fiyat politikası, ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetleri ile yurt içindeki ve dışındaki müşteri ve reklam ajanslarından gelebilecek reklam siparişlerini kabul etmek, düzenlemek, bunların faturalarını hazırlayarak bedellerini toplamak gibi tüm reklam faaliyetlerini, Reklam Jenerikleri: Reklam kuşağından önce açılan ve reklam kuşağına girildiğini belirten reklam yazılı uyarı görseli, reklam yapılacak yer olarak belirtilen alanları, Reklam Ortamı: TRT nin, kamu yayın kuruluşu sıfatıyla, Türkiye nin değişik bölgelerinden, Türkiye topraklarının bütününü ve yurt dışını kapsayan şekilde sürdürmekte olduğu ve sürdüreceği, reklam kabulü yapılabilecek, bu sözleşmenin 3. maddesinde yer verilen medya ortamlarını, Reklam Zamanı: Madde 13 deki 2 nolu tabloda her reklam ortamı için ayrı ayrı gösterilen, TRT nin devir konusu yaptığı reklam süre ve yerlerini, Off Prime Time: ve saatleri arasındaki zaman dilimlerini, Ortak: Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturanlardan her birini, Prime Time: saatleri arasındaki zaman dilimini, Sözleşme Dokümanları: Sözleşme ile sözleşmenin eki olan ihale dokümanlarını, Sponsorluk: Yayına konu olan programların veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, kendi isimlerini ve markalarını tanıtmak, sponsor oldukları programların kamuoyu üzerindeki etkilerinden yararlanmak, tüketicide güven yaratmak gibi amaçlarla doğrudan veya dolaylı olarak bir programın finansmanına ayni, nakdi veya sair suretlerle katılmalarını, İfade eder. Madde 5- Sözleşmenin Bedeli: 5.1. Sözleşmenin toplam götürü baz bedeli KDV hariç ( Milyon Türk Lirası) dır. Her yıla ilişkin baz sözleşme bedeli ise, 1. yıl için toplam baz sözleşme bedelinin %26 sı, 2. yıl için %34 ü ve 3. yıl için %40 ı olarak belirlenmiştir. Birinci yıl sözleşme bedeli toplam bedelin %26 sı kadardır. İkinci yılın sözleşme bedeli; ikinci yıl baz sözleşme bedeline birinci yılın sözleşme bedelinin yıllık TEFE, ÜFE aritmetik ortalaması ile çarpımı sonucu bulunacak farkın eklenmesi ile belirlenecektir. Üçüncü yıl sözleşme bedeli; üçüncü yıl baz sözleşme bedeline, ikinci yıl için ödenen toplam sözleşme bedelinin yıllık TEFE, ÜFE nin aritmetik ortalaması ile çarpımı sonucu bulunacak farkın eklenmesi ile belirlenecektir. Madde 6- Sözleşme Bedeline Dâhil Olmayan Giderler: 6.1. Sözleşmenin düzenlenmesi ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü, sigorta, vergi, resim, harç ve diğer giderler sözleşme bedeline dâhil değildir, söz konusu bedeller Yüklenici tarafından ayrıca karşılanacaktır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması nedeniyle ilgili mevzuatı gereğince ödeyeceği, damga vergisi, vb. vergi resim ve harçları mevzuatında belirlenen süre içerisinde ilgili mercilere ödemek ve ödeme belgelerinin bir örneğini TRT ye ibraz etmekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu hükme aykırı davranması nedeniyle, TRT tarafından herhangi bir vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin ceza, faiz, vb. ödenmesi durumunda kalınması halinde TRT tarafından ödenmek zorunda kalınacak bu tutarlar, Yükleniciden, ticari kredi faiz oranı ile İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 2 /14

3 birlikte, TRT tarafından Yükleniciye bildirilecek süre içerisinde, defaten tahsil edilecek, yüklenicinin ödemeden kaçınması durumunda bu tutar teminat mektubunun nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilecektir. Teminat mektubunun bu nedenle eksilmesi durumunda, yüklenici TRT tarafından yapılacak yazılı bildirimde belirtilen süre içerisinde teminat mektubunun eksilen kısmını tamamlamakla yükümlüdür. Bu hükme aykırılık Sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebi sayılacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp, Yüklenici tarafından İdareye ayrıca ödenecektir Reklam yerlerinin Yüklenici tarafından müşterilere satılmasından kaynaklanacak vergi, resim ve harçların ödemeleri de Yükleniciye aittir. Madde 7- Sözleşme Ekleri: 7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: İdari Şartname, İhale Sözleşmesi, Varsa açıklamalar, Varsa zeyilnameler, Yüklenicinin ortaklık yapısını gösterir belge, imza sirküleri ve yetki belgesi vb, 7.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 8- Sözleşmenin Süresi: 8.1. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, sözleşmenin süresi reklam pazarlamasının başlayacağı tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Madde 9- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi: 9.1. İşin yapılma yeri : İstanbul, Ankara veya TRT tarafından belirlenecek başka yer veya yerler İşyeri teslimi ve işe başlama tarihi: İşe başlama tarihinden 15 gün öncesinde işyeri teslimi yapılacaktır. İş yeri tesliminden sonra tarihinde işe başlanacaktır. Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler: Kesin teminat: Yüklenici bu işe ilişkin olarak (KDV Hariç) toplam sözleşme bedelinin %6 sı kadar... TL (... Türk Lirası) lık süresiz kesin teminat mektubunu sözleşmenin imzalanmasından önce idareye vermekle yükümlüdür Takip eden yıllarda, sözleşmenin 5.1. maddeleri kapsamında, Sözleşme bedelinde oluşacak fark doğrultusunda, artışlı bedelin %6 sı oranındaki süresiz teminat mektubu, (Veya artış tutarının %6 sı oranındaki ek teminat mekubu) o yıla ilişkin sözleşme bedelinin belirlenmesini takip eden 10 gün içerisinde Yüklenici tarafından İdareye verilecektir Kesin teminat, İdarenin kabul edeceği, teminat olarak kabul edilebilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Kesin teminat/teminatlar, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin İdare ile herhangi bir ilişiğinin kalmadığı anlaşıldıktan sonra en geç 60 gün içerisinde iade edilir Sözleşmenin sona erdirilmesinden itibaren 2 (iki) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Diğer Teminatlar ve Geri Verilmesi: Reklam Yayın Teminatı:Yüklenicinin kesin teminatın yanında, (Ödemelerin, Reklam yayınının başlamasından dört ay sonra başlayacak olması nedeniyle) KDV hariç içinde bulunulan yıl sözleşme bedelinin 120 (yüz yirmi) günlük kısmına tekabül eden bedeli tutarında vereceği süresiz teminat mektubudur. Yüklenici bu teminatı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 (otuz ) iş günü içerisinde idareye verecektir. İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 3 /14

4 Sonraki yıllarda bu bedel Madde 5.1 de belirtilen oranlarında yenilenecek olup, söz konusu teminat Maddesi doğrultusunda iade edilecektir Süre Uzatım Teminatı: Yüklenicinin işbu sözleşmenin 19.1 maddesinin uygulanmasının gerektiği hallerde vermesi gereken teminattır Maddesinde belirtilen ek teminatlar gecikilen ödemelerin tümünün gecikme cezalarıyla birlikte ödenmesi ve gelen taksit in süresinde ödenmesi halinde yükleniciye iade edilir. Madde 11- Yüklenicinin Yükümlülükleri: Yüklenici, alınan reklamlara ilişkin sipariş formlarını ve reklam materyalini, reklam yayınının yayın akışı içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi için 1 (bir) gün önce mesai saati bitimine kadar İdare ye göndermekle yükümlüdür. Ancak Kurumla mutabakata varmak şartıyla daha kısa sürede reklam kabulü yapılabilir Yüklenici, rezervasyonu yapılan reklamları, yayından 2 (iki) saat önce İdareye bildirmek şartıyla iptal edebilir Bu sözleşmeye bağlı tahakkuk işlemleri ile ilgili olarak, her ayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içinde karşılıklı hesap mutabakatı yapılacaktır. Mutabakatın sağlanamaması halinde İdarenin kayıtları dikkate alınacaktır. İdarenin ileride RTÜK mevzuatına tabi olarak faaliyette bulunan ve denetlenen bir veya birden fazla reyting ölçümleme sistemine girmesi durumunda reyting oranlarından kaynaklanan problem nedeniyle mutabakatın sağlanamaması durumunda, RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafından lisans verilecek reyting ölçüm kuruluşunun veya kuruluşlarının kayıtları dikkate alınacaktır Yüklenici, bu sözleşme uyarınca üstlendiği mali yükümlülüklerini, sözleşmenin 13. maddesi uyarınca yerine getirecektir Yüklenici, reklam satışlarına yönelik Kurumsal İmaj veya Kurumsal Tanıtım çalışması yapmak istemesi durumunda, yapacakları faaliyetler konusunda İdarenin onayını almak zorundadır Yüklenici, reklam yayın teknikleri ve yeni reklam uygulamaları konusunda gelişmeleri takip edip, bu konuda İdareye önerilerde bulunabilir Yüklenici, reklam materyalinin iletimi, denetimi ve rezervasyonuyla ilgili olarak İdare tarafından kullanılan veya istenilecek altyapıyı (donanım, yazılım, personel v.b), işyeri tesliminden itibaren en geç 15 gün içinde kurmakla ve. tarihinde işe başlamakla yükümlüdür. Söz konusu uygulama sözleşme süreci içinde geçerlidir. Süreç içersinde İdare tarafından yapılabilecek teknik altyapı, yazılım ve donanım değişimlerine Yüklenici uymak zorundadır. Yüklenici, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğabilecek tüm zararlardan sorumludur Yüklenici, Arapça, Kürtçe gibi İdarenin bir başka dil ve lehçe ile yayın yaptığı kanalların hedef yayın alanındaki ülkelerde faaliyet gösteren, digital platform, kablolu yayın veya benzeri platformlardan İdarenin tespit ettiği ve önerdiği mecralarda bu kanalların yayınlanmasını sağlayacak, yine idarenin belirleyeceği ülkelerdeki önemli gazetelerde yılda en az 1 kere çeyrek sayfadan az olmamak suretiyle, aylık, yıllık gazete, bilboard tanıtımlarını yapacak ve bu konudaki aylık/yıllık bedeller Yüklenici tarafından ödenecektir. Bu bedel rutin abonelik ücret ve aidatları dışında ilan ve tanıtım için her bir yıl için TL nin altında olmayacaktır. Bunun için İdareden ayrıca herhangi bir ad altında ücret veya fiyat indirimi istemeyecektir. Yüklenici bu kapsamda yapacağı harcamalara ilişkin belgeleri TRT ye ibraz etmekle yükümlüdür. Yıl sonunda tanıtım harcamalarının TL nin altında gerçekleşmesi durumunda, Yüklenici aradaki farkı İdareye nakit olarak ödeyecektir. Bu işlemler gerektiğinde karşılıklı mutabakat çerçevesinde idare tarafından da yerine getirilir ve bedeli firma tarafından ödenir Yüklenici, kanal kimliklerine, program planlamasına, yayınlanacak programların içeriğine, programların yayınlanış biçimine hiçbir müdahalede bulunamaz Yüklenici, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve hizmetleri yürütürken, genel kabul görmüş teknik ve uygulamaları dikkate almak, meslek ahlakına ve yükümlülüklerine uygun davranmak, İdarenin itibarını ve menfaatlerini korumak, 2954 sayılı TRT Kanunu ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun da öngörülen reklamla ilgili düzenlemelere ve RTÜK ve TRT Reklam Yönetmeliklerine uymak zorundadır Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 4 /14

5 bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici veya haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi ve kurumlar bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdarenin hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalması halinde Yüklenici idarenin diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla idarenin uğradığı zararı nakden ve defaten tazminle yükümlüdür. Yüklenicinin bu hükme uygun davranmaması durumunda İdare uğradığı zararı teminat mektubu/mektuplarından nakde çevrilmesi yoluyla tahsil eder. Bu durumda yüklenici eksilen teminatı idare tarafından verilen sürede tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Sözleşme idare tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedilebilir Yüklenici, işbu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklerini, İdarenin yazılı onayı olmadan üçüncü kişi ve kuruluşlara devredemez. Bu hükme aykırılık İdare tarafından sözleşmenin haklı nedene dayalı feshi sebebi olarak değerlendirilebilir Yüklenici sözleşme süresince İdare ile yapacağı yazışmalarındaki yetkili ismi TRT ye bildirmek, yetkilendirmeye ilişkin olarak mevzuatı doğrultusunda düzenlenecek noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini işe başlama tarihinden önce TRT ye iletmek zorundadır Yüklenici, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye, İdareye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur Yüklenici, işe başlama tarihinden önce, TRT Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi tarafından kullanılmak üzere İstanbul da Reklam ve Pazarlama şirketlerinin yoğun olduğu Etiler, Levent, Ulus bölgelerinden herhangi birinde İdarenin kabul edeceği nitelikte bir çalışma ofisi hazırlayacak, bu ofisin tefriş düzenleme, 2 adet ofis çalışanı ve bu elemanlarının, maaş, ulaşım, yemek giderleri ile her türlü sosyal güvenlik mevzuatı ve iş kanunlarından kaynaklanan her türlü hak ve sorumluluklarını üstlenecek, Ofisin aylık işletme masraflarını karşılayacak ve ofis çalışanları ile Reklam Dairesi Personelinin İstanbul daki görüşmelerinde kullanabilmesi için TRT nin belirleyeceği 2 adet, 2011 modelden aşağı olmamak şartı ile en az D segmenti otomobili, şoförü ve tüm masrafları ile birlikte sözleşme süresi boyunca TRT ye tahsis edecektir. Yüklenici bu yükümlülük karşılığında İdareden ayrıca herhangi bir ad altında ücret veya fiyat indirimi isteyemez Yüklenici, bu maddenin 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 ve bentlerinde belirtilen hizmetleri karşılığında İdareden herhangi bir bedel talep edemez Yüklenici iş bu sözleşmenin imzalanmasından önce, sözleşmeyi imzalamaya yetkili temsilci/temsilcilerinin şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili olduklarına dair, şirket yönetim kurulu kararı ve/veya genel kurul kararı ile buna ilişkin ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası ve söz konusu kişilerin imza sirkülerlerinin noter tasdikli suretlerini TRT ye ibraz etmekle yükümlüdür. Madde 12- İdarenin Hak Ve Yükümlülükleri: İdare, işe başlama tarihinden makul bir süre öncesinde, Yüklenicinin işe başlayabilmesi için gereken bilgileri, aylık yayın akış planlarını, programlara ilişkin tanıtıcı materyali, sponsor kabul edilecek programların isimlerini, sürelerini ve özelliklerini, pazarlama faaliyetinde kullanılmak üzere, makul süre içinde Yükleniciye bildirecektir İdare, Yüklenici tarafından bildirilen sipariş formlarını esas alarak reklam yayınlarını planlayacak ve bu planları yürürlükteki mevzuat ve bu sözleşmenin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirecektir İdare, reklam materyalinin denetimini (teknik ve içerik) gerçekleştirecek, denetim sonucunda gerek teknik gerekse içerik yönünden yayınlanmaz nitelikte bulunan materyal için makul süre içinde Yükleniciye bildirimde bulunacaktır İdare, Yüklenici tarafından teslim edilen ve denetim kademesinden geçerek yayını planlanan reklamın, hiç yayınlanmaması veya hatalı yayınlanması halinde, aynı koşullarla yeni bir reklam yayın olanağı sağlayacaktır İdare, işbu sözleşme ile Yükleniciye tahsis ettiği reklam kuşak ve süreleri dışında kalan reklam kuşak ve sürelerini kendi mevzuatı çerçevesinde ayrıca pazarlayabilir İdare; Kamu yayıncı kimliği, diğer ulusal veya uluslar arası kuruluşlarının tüketiciyi koruma vb faaliyetleri doğrultusunda yayınladıkları yönetmelikler veya uyarılar doğrultusunda gerektiğinde Yüklenicinin gönderdiği ilgili reklamları denetimden geçse dahi yayınlamayabilir. Bu durum reklam veren firmaya veya Yükleniciye hukuki bir hak kazandırmaz. Yüklenici bu maddenin kamu yayıncılığı çerçevesinde değerlendirilerek yapılacak bir uygulama olduğunu peşinen kabul eder. Reklamı yayınlanmayan veya İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 5 /14

6 durdurulan reklam verenlerden gelen talep veya şikâyetlerin muhatabı Yüklenici olacaktır. Yüklenici diğer firmalarla yaptığı reklam sözleşmelerinde de bu hususu dikkate alır İdare, Reklam Yönetmeliği sebebi ile Doğrudan Satış ve Tele Alış-veriş reklamlarını yayınlayamaz. Yüklenici bu tür reklamların yayınlanması için İdareden talepte bulunamaz İdare, bu ihale çerçevesinde TV ve Radyo kanallarında açılan reklam kuşaklarında, her kuşakta 60 saniyelik süreyi kendi Barter veya Sponsorluk uygulamalarında kullanabilir. Yüklenici bu uygulamaya itiraz edemez İdare, alt bant uygulaması için, spor müsabakaları, programlar ve özel etkinlikler kapsamında sayı ve periyot belirleyerek Yükleniciye iletecektir. Yüklenici de ekran kirliliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmış bu kararlara ve RTÜK mevzuatında gelecekte reklam yayınlarına ilişkin olarak gerçekleşebilecek değişikliklere uymak zorundadır. Madde 13- Ödeme Şartları: Yüklenici, kendisine tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri karşılığında İdareye ödeyeceği bedellerin reklam ortamlarına göre dağılımı ve hesaplanması aşağıdaki Tablo-1 e göre yapılacaktır. KANAL ADI TABLO 1 REKLAM ORTAMI YÜZDESİ TRT-1 65 TRT-HABER 10 TRT-3 (SPOR) 2 TRT-ÇOCUK 7 TRT-TURK 1 TRT- AVAZ 1 TRT-6 1 TRT-ARAPÇA 1 ORANI EURONEWS-TÜRKÇE 0.30 TRT-HD 1 TRT-OKUL 0.70 TRT-BELGESEL 1 TRT- MÜZİK 1 RADYO 1 1 TRT FM 7 TOPLAM Sözleşme ihale bedelleri reytingsiz sabit bedellerdir. İdare nin RTÜK mevzuatına tabi olarak faaliyette bulunan ve denetlenen bir veya birden fazla reyting ölçümleme sistemine girmesi durumunda, bu ölçümlemeden elde edilen sonuçlara göre ödemelere reklam reyting farkı da eklenecektir. Reyting olarak Tüm Gün de Tüm kişiler reklam reytingi baz alınacaktır Reklam ortamları ve bunlar için tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri aşağıdaki Tablo-2 de belirtilmiştir. Tabloda belirlenen süreler yıllık bazda olup, sonraki yıla devredilemez. Ancak off prime time ve prime time arasında İdarenin onayı ile aynı yıl içersinde olmak şartı ile süre aktarımı yapılabilir. REKLAM ORTAMLARI TABLO-2 REKLAM ORTAMLARINA AİT SÜRE/KUŞAK TABLOSU AÇIKLAMA TRT-1 08:00-24:00 Yıllık Satılan Reklam Süresi Kuşak/sn KUŞAK SÜRE (DK) Off Prime T. Prime Time Toplam OPT PT 10 kuş./365 gün kuş./365 gün sn 5 5 İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 6 /14

7 TRT- HABER Hergün 26 kuşak TRT-SPOR 08:00-24:00 TRT-MÜZİK 07:00-24:00 TRT-ÇOCUK 07:00-21:00 TRT-AVAZ 05:00-24:00 TRT-TÜRK TRT-6 07:00-24:00 TRT-OKUL 07:00-18:00 TRT- ARAPÇA 07:00-24:00 TRT- BELGESEL 07:00-24:00 TRT-HD 08:00-24:00 17 kuş./365 gün sn. 11 kuş./365 gün sn. 7 kuş./365 gün sn. 11 kuş./365 gün sn. 8 kuş./365 gün sn. 9 kuş. /365 gün sn. 6 kuş. /365 gün sn. 4 kuş./365 gün sn. 5 kuş./365 gün sn. 8 kuş./365 gün sn. Her gün 17 kuşak 3x60x17x365 9 kuş./365 gün sn. 6 kuş./365 gün sn. 8 kuş./365 gün sn. 8 kuş. /365 gün sn. 9 kuş./365 gün sn. 9 kuş. /365 gün sn. 8 kuş. /365 gün sn. 6 kuş. /365 gün sn. 9 kuş. /365 gün sn sn sn sn sn sn sn sn sn sn sn sn. 3 3 EURONEWS TÜRKÇE 2dk X2 KUŞAK X60 X sn. 2 RADYO-1 Gün içi 10 kuş.x4x60x sn. 4 TRT-FM 07:00-24:00 8 dak.x60x17 saat x sn Ödemeler ilk aya ait faturanın düzenleme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün sonra başlar. İdare, her ayı takip eden 7 gün içinde Yüklenicinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği bedel için fatura düzenler. Fatura ettirilecek bedel, bir yıllık sözleşme bedelinin reytingsiz 1/12 si tutarı kadardır. Faturaların düzenlenme ve ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. Yüklenici kendisine düzenlenen fatura bedellerini aşağıdaki tabloda yer alan ödeme tarihinde idareye nakden, eksiksiz ve defaten ödeyecektir. Son günün tatil gününe rastlaması halinde ödeme, takip eden ilk iş günü yapılacaktır. İkinci ve Üçüncü yıla ait ödemeler ise sözleşmenin 5.1 maddesindeki hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. TABLO-3 Sözleşme 1.Yılı Sözleşme 2.Yılı Fatura Kesimi Ödeme Fatura Kesimi Ödeme (Her ayın engeç (Her ayın engeç (Her ayın engeç (Her ayın engeç Dönemi 7.günü ) 7.günü ) Dönemi 7.günü ) 7.günü ) Ekim Başlangıç YOK Ekim Aya ait 2013 Mayıs ayı öde Aya ait Aya ait 2013 Haziran ayı Kasım (23 Günlük) YOK Kasım öde Aya ait Aya ait 2013 Temmuz ayı Aralık YOK Aralık öde Aya ait Aya ait 2013 Ağustos ayı Ocak YOK Ocak öde Aya ait Şubat YOK Şubat Aya ait 2013 Eylül ayı Ode Aya ait Mart 2012 Ekim ayı Ode. Mart Aya ait 2013 Ekim ayı Ode. Nisan Aya ait 2012 Kasım ayı Ode. Nisan Aya ait 2013 Kasım ayı İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 7 /14

8 Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylul Ode Aya ait 2013 Aralık ayı 2012 Aralık ayı Ode. Mayıs Aya ait Ode Aya ait 2013 Ocak ayı Ode. Haziran Aya ait 2014 Ocak ayı Ode Aya ait 2013 Şubat ayı Ode. Temmuz Aya ait 2014 Şubat ayı Ode Aya ait 2013 Mart ayı Ode. Ağustos Aya ait 2014 Mart ayı Ode Aya ait 2013 Nisan ayı Ode. Eylul Aya ait 2014 Nisan ayı Ode. Dönemi Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Fatura Kesimi (Her ayın engeç 7.günü ) Aya ait Sözleşme 3. Yılı Ödeme (Her ayın engeç 7.günü ) Dönemi Fatura Kesimi (Her ayın engeç 7.günü ) Ödeme (Her ayın engeç 7.günü ) 2014 Mayıs ayı öde. Ekim Aya ait 2015 Mayıs ayı öde Aya ait 2014 Haziran ayı Aya ait 2015 Haziran ayı öde. Kasım (6 günlük) öde Aya ait 2014 Temmuz ayı 2015 Temmuz ayı öde. Aralık YOK öde Aya ait 2014 Ağustos ayı 2015 Ağustos ayı öde. Ocak YOK öde Aya ait 2014 Eylül ayı Ode. Şubat YOK 2015 Eylül ayı öde Aya ait 2014 Ekim ayı Ode. Mart YOK 2015 Ekim ayı öde Aya ait 2014 Kasım ayı Ode Aya ait 2014 Aralık ayı Ode Aya ait 2015 Ocak ayı Ode Aya ait 2015 Şubat ayı Ode Aya ait 2015 Mart ayı Ode Aya ait 2015 Nisan ayı Ode Yüklenicinin talebi halinde, İdare tarafından da uygun bulunması koşuluyla, bu sözleşmede belirtilen reklam ortamları içinde olmak kaydıyla, Yükleniciye ek reklam süresi tahsis edilebilir. Bu durumda, tahsis edilen ek reklam sürelerinin fiyatlandırılması, Madde 13 te yer alan Tablo-1 deki oranlar doğrultusunda bulunacak birim saniye bedeli üzerinden yapılacaktır İdare, sözleşme süresi içersinde herhangi bir ölçüm sistemine bir veya birden fazla kanalını dahil edebilir. Söz konusu ölçüm sistemi Madde 14 de yer alan özellikleri kapsaması halinde ilgili kanalların reklam reyting farkları aylık ödemeye eklenir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez İdare nin, TRT-1 ve/veya bir başka kanalını RTÜK Mevzuatına göre ölçüm yapan ve denetlenen bir reyting ölçümleme sistemine dahil etmesi durumunda, RTÜK Mevzuatına göre yapılan ilk üç aylık tüm kişiler reklam reyting ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması, sözleşme süresince bu sözleşmede o kanallar için belirlenen baz bedelin karşılığı reklam reytingini temsil eder. Sonraki aylarda reklam reyting oranı, üç aylık tüm kişiler reklam ortalama reytingin üzerinde gerçekleştiği takdirde, Yüklenicinin ödeyeceği bedel o kanalın İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 8 /14

9 Tablo 1 de yer alan oranının o yıla ait sözleşme bedeline uygulanması ile belirlenecek bedelin üzerine eklenmesi sureti ile bulunur ve ödeme buna göre yapılır. (Örneğin: TRT-1 kanalın sabit bedeli, ihale toplam bedelini oluşturan kanal oranları üzerinden bulunur. Bulunan bedel 12 ye bölünerek TRT-1 in aylık sabit bedeli elde edilir. Kanalın reyting ölçümüne girmesi durumunda Üç aylık Tüm Kişiler Reklam Reyting sonuçlarının aritmetik ortalaması bu kanalın ihale reyting bazını oluşturur. Sonraki aylarda reytingin bu oranın üzerine çıkması durumunda, reyting farkı, aylık sabit bedelle çarpılır, çıkan tutar aylık sabit bedele eklenerek o ay için ödenecek ödeme tutarı bulunur.) Ancak sonraki reklam reytinglerinin, ortalama reklam reyting inin altında gerçekleşmesi durumunda Yüklenicinin bu sözleşmede o kanal için ödemeyi taahhüt ettiği bedelde bir indirim uygulanmayacaktır. Yüklenici, İhale bedeli içerisindeki kanal sabit bedelini ödeyecektir. Madde 14- Reyting Ölçümlemeleri: Günlük izleyici ölçümlerinde, TRT tarafından yaptırılan/yaptırılacak ve/veya RTÜK mevzuatına göre ölçüm yapan ve denetlenen ölçüm kuruluşlarının sonuçları esas alınır. İdarenin birden fazla ölçüm kuruluşuna üye olması durumunda bu ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları esas alınır İdare ölçümleme kuruluşunun değiştirilmesini kararlaştırabilir. Bu durumda yeni ölçümleme kuruluşunun verileri esas alınır. Madde 15 Sponsorluğa İlişkin Hususlar: Sözleşme bedeline, İdarenin Radyo ve TV kanallarında yayınlanan programlara ait sponsorluk hakları dâhil değildir Hangi programlara sponsor kabul edileceğine İdare karar verir ve bu programlar için kendisi sponsor bulabileceği gibi, bir başka firma aracılığı ile de sponsor sağlayabilir İdare, Yüklenici aracılığıyla da sponsor bulabilir. Yüklenici İdareden satın aldığı sponsorluğu, fiyatını yeniden belirleyerek 3. kişilere satabilir. Madde 16- Kesin Hesap: İdare, sözleşme süresi içinde her takvim yılı sonunu takip eden 20 gün içinde kesin hesabını çıkararak Yükleniciye bildirir. Yüklenici tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra en geç 20 gün içersinde mutabakat işlemi gerçekleştirilir. Yüklenici, bu süreçte İdarenin talep edeceği belgeleri eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür Mutabakat işleminin gerçekleşmesinden önce, İdare tarafından tespit edilecek eksiklikler, yanlışlıklar ve bu eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi için verilen süre yazılı olarak Yükleniciye bildirilir. Yüklenici bu süre içinde eksiklikleri ve yanlışlıkları gidermediği takdirde İdarenin kayıtları esas alınarak mutabakat yapılmış sayılır. Yüklenici buna itiraz edemez Yıl sonu mutabakatının sağlanması halinde durum bir rapor ile tespit edilir ve o yıla ait hesaplar kapatılır. Mutabakat sağlanamaması durumunda İdarenin kayıtları esas alınır. Yüklenici buna itiraz edemez. Madde 17- Fiyat İndirimi ve Süre Uzatımı: Yüklenici, sözleşme süresi içinde, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artış meydana gelmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenleri gerekçe göstererek fiyat azaltılması, ödemelerin ötelenmesi veya ödeme sürelerinin uzatılması talebinde bulunamaz. Madde 18- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar: Yüklenici bu sözleşme ile kendisine devredilen reklam faaliyetlerini, İdarenin izin vereceği alt yükleniciler vasıtasıyla yürütebilir Yüklenici İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumluluklarını İdareye bildirecektir. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmaması halinde, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir işin bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir Yüklenici ile alt yüklenici arasında doğacak problemlerden İdare sorumlu tutulamaz Alt yüklenicinin oluşturduğu zararlardan yüklenici ve alt yüklenici birlikte sorumludur. Madde 19- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi: 19.1.Yüklenicinin, İdarenin TV ve Radyo kanallarında yayınlanan ve bu sözleşmeye göre tahakkuk ettirilecek reklam bedellerini sözleşmede öngörülen sürede İdareye ödememesi halinde, ödenmeyen miktar üzerinden günlük %0,1 (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu şekilde ödenmemiş toplam borç miktarı, İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 9 /14

10 içinde bulunan yılın sözleşme bedelinin %10 undan fazla olamaz. Eksik ödemeler toplamının bu oranı geçmesi durumunda, İdare Yükleniciyi yazı ile uyarır ve ödemenin tamamlanması için 10 gün süre verir. Bu sürede borcun tamamının ödenmemesi halinde, İdare, sözleşmenin 27 ncı maddesinde öngörülen prosedür çerçevesinde sözleşmeyi fesih etmekte veya fesih yetkisi saklı kalmak kaydıyla, en az ödemede gecikilen ve teminat altına alınmamış tutarın yanı sıra, uzatılacak süreye tekabül eden tutar ile gecikme cezasını karşılayacak tutarda süresiz teminat mektubunun ibraz edilmesi koşuluyla sözleşme konusu işi cezalı olarak devam ettirip ettirmemekte serbesttir. İdare uzatılan süreye ve ibraz edilmesi gereken teminat mektubuna ilişkin kararını Yükleniciye yazılı olarak bildirerek uygun bir süre verir. Ancak, Yüklenici belirtilen sürede teminat mektubunu ibraz etmez ve/veya uygun görülen süre sonunda taahhütlerini yerine getirmezse, İdare Madde 27.4 de belirtilen cezai şartı da tahakkuk ettirerek sözleşmeyi fesheder. Sözleşmenin 19.1 maddede belirtilen nedenle feshi halinde, Yüklenici tarafından ve/veya kapsamında verilen Kesin Teminat Mektubu irad kaydedilir. TRT alacağını öncelikle 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verilen teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil eder. Söz konusu teminat mektuplarının TRT nin alacağını tam olarak karşılamaması halinde bakiye tutar yükleniciden nakden ve defaten ayrıca tahsil edilir. Bu şekildeki fesihte 27.2 maddesindeki süre şartı aranmaz İrad kaydedilen teminat borçlara veya cezalara mahsup edilmez. Oluşacak borç veya cezalar ayrıca protesto çekmeye ya da hüküm almaya gerek kalmaksızın, Yüklenicinin 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilecek, teminat mektubu/mektuplarının alacağı tam olarak karşılamaması halinde, bakiye tutar Yükleniciden defaten tahsil edilecektir. Madde 20- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları: Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarının Yüklenicinin veya İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları, eylem veya işlemleri, Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde, ihtiyaç duyulan süreyi de belirterek Yüklenicinin İdareden yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması, Gerekmektedir Yüklenicinin Sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini İdareden kaynaklanan nedenlerle yerine getirememesi nedeniyle gecikme meydana gelmesi halinde engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir. Süre uzatımını gerektiren nedenler, Yükleniciye süre uzatımından başka herhangi bir hak kazandırmaz İdareden Kaynaklanan Nedenlerle Süre Uzatımı Verilecek Haller: Yüklenicinin kusuru olmaksızın, İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Madde 21- Denetim İşlemleri: İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından denetlenir. İdare bu denetimi kendisi doğrudan yapabileceği gibi, bağımsız denetim şirketleri aracılığıyla da yaptırabilir. Yüklenici denetim işlemleri sırasında İdareye veya bağımsız denetim şirketlerine her türlü kolaylığı sağlamak, sözleşme kapsamında talep edilecek denetim işleri ilgili her türlü belgeyi temin ile yükümlüdür. İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 10 /14

11 Madde 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları: Yüklenici, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar, İdare ile olan ilişkileri yürütecek bir sorumlu atamak ve yazılı olarak bildirmek zorundadır. İdare, Yüklenici ile olan ilişkilerini, Yüklenici adına yetkili olacak bu sorumlu marifetiyle yürütür. Anılan sorumlunun değişmesi halinde Yüklenici bu değişikliği derhal İdareye bildirmekle yükümlüdür Yüklenici, Reklam yayınları ile ilgili tüm işlerini Ankara, İstanbul ve TRT tarafından belirlenecek başka yerindeki İdare yayın merkezlerinde takip edecek en az 2 şer elemanı temin etmek, bu elemanlarının, maaş, ulaşım, yemek giderleri ile her türlü sosyal güvenlik mevzuatı ve iş kanunlarından kaynaklanan her türlü hak ve sorumluluklarını üstlenecektir Bu kişilerin kuruma karşı güvenlik sorumluluklarını ve verebileceği maddi zararları yüklenici üstlenmek zorundadır Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerinde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması: Sözleşme bedelinin azaltılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve aşağıdaki koşulların oluşması durumunda sözleşmede değişiklik yapılabilir Bu sözleşme, sözleşmenin imzalandığı tarihte İdare ye tahsis edilen frekans sayısı, İdare nin sahip olduğu kanal sayısı, kanal kimlikleri, teknik erişim ve İdare nin bu sözleşme ile garanti ettiği reklam kuşaklarının sayısı ve süresi dikkate alınarak düzenlendiğinden, Sözleşme süresi içinde İdare nin kanal kimliklerinde değişiklik yapması veya kanalın yayının durdurulması veya bir başka isim ile yayına devam etmesi halinde, tarafların mutabakatı halinde söz konusu kanalın süreleri, yüklenici tarafından yeni açılan kanalda kullanılabileceği gibi sözleşme çerçevesinde bulunan diğer kanal süreleri ile Madde 13 te yer alan Tablo-1 deki oranlar doğrultusunda hesaplanarak talep ettiği kanal veya kanallarda da kullandırılabilir Değiştirilen veya yayını durdurulan kanalla ilgili bilgi, İdare tarafından 1 ay önceden Yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici bu 1 aylık süre içersinde değişen veya yayını durdurulan kanala ait kendisine tahsis edilen reklam süreleri konusunda İdareden herhangi bir talepte bulunmazsa bu hakkından feragat etmiş sayılır. Bu durum ihale bedelinden herhangi bir eksiltmeye yol açmayacaktır İdarece alınan; kanal kimlik veya oran değiştirilmesi gibi kurumsal kararlar doğrultusunda Yüklenicinin ödeme veya pazarlama alanlarında zor durumlarla karsılaşması hallerine uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti: Yüklenicinin gerçek kişi olması halinde ölümü, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat, ek teminatlar ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile Yüklenicinin sözleşme konusu işi yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen 30 (otuz) gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla sözleşme devam ettirilebilir. Ancak, Yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir Yüklenicinin iflas etmesi durumunda sözleşmenin 26 veya 27. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 25- Sözleşmenin Devri veya Ortaklık Yapısının Değişmesi: Sözleşmelerin, Kurumun yazılı izni olmaksızın bir bütün olarak veya kısmen devredilmemesi esastır Yüklenici tarafından yazılı olarak sözleşmenin devrinin talep edilmesi halinde, bu talep ilgili birimlerce değerlendirildikten sonra gerekçenin makul görülmesi ve devralacak Yüklenicinin da yazılı talebinin alınmasını müteakip devir isteği, talep birimince gerekçeleriyle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. Onay alınması halinde gerekli kesin teminat ve sözleşme kapsamında alınan diğer teminatlar ve/veya kefaletler devralacak Yükleniciden alınmak suretiyle devir sözleşmesi imzalanır. Ancak, muvazaa ve alacaklılardan mal kaçırmak gibi sebeplerden devir talep edilmişse devir işlemi yapılamaz. İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 11 /14

12 25.3. Devir yapılabilmesi için Borçlar Kanununun Borcun üstlenilmesi ile ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartıyla; devir alacak Yüklenicinin da en az sözleşmeyi imzalayan Yüklenici yeterliliğinde olması gerekir. Ayrıca sözleşmeyi imzalamış olan Yüklenicinin gerçekleştirmediği veya noksan bıraktığı tüm taahhütlerin ve bunların gecikme cezası dâhil tüm sonuçlarının devir alan Yüklenici tarafından gerçekleştirileceğinin ve yerine getirileceğinin yazılı olarak kabul edilmesi gereklidir Yüklenicinin ortak girişim olması halinde; Ortaklık yapısının değişmesi durumunda Yüklenici bunu İdare ye bildirmek zorundadır. Bu değişikliğin, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre, karar nisabını etkileyecek şekilde gerçekleşmiş olması veya ihalenin Yükleniciye verilmesini gerektiren yeterlik kriterlerinin ortadan kalkması hallerinde İdare bunu tek taraflı fesih sebebi olarak değerlendirebilir. Bu takdirde Yüklenici ayrıca 19 uncu madde de belirlenen cezai şart tutarını İdare ye ödemek zorundadır. Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi: Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, sözleşme fesh edilerek, protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen teminatlar borçlara veya cezalara mahsup edilmez. Yüklenicinin varsa borçları öncelikle 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilir. Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi: Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi, Yüklenicinin, sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, Yüklenicinin aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir kayyum tayin edilmesi, Birinci fıkrada belirtilen haller gerçekleştiğinde sözleşmeye uygun olarak taahhütlerini yerine getirmesi, durumu düzeltmesi veya mahkeme ve idare kararına uyması için Yükleniciye 10 (on) günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içerisinde bu sözleşmenin 19.1 maddesinde yer alan gecikme cezası uygulanmaya devam edilir. Yüklenici bu süre içerisinde de taahhütlerini yerine getirmezse başka bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın İdare, yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye yetkilidir Yüklenicinin, sözleşme konusu işlerle ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle Kuruma ya da üçüncü kişilere, suç teşkil edebilecek fiiller de dâhil olmak üzere, telafisi güç veya ağır bir zarar vermesi veya Kurumun ticari itibarını ve genel imajını zedeleyebilecek fiil ve davranışlarda bulunması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurum tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın sözleşme feshedilebilecektir Yüklenicinin, bu sözleşmede öngörülen taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin İdare tarafından feshedilmesi halinde kesin teminatlar gelir kaydedilir. Ayrıca Yüklenici, birikmiş borç ve gecikme cezalarıyla birlikte fesihten önceki son 120 güne ilişkin tahakkuk ettirilmiş toplam tutar kadar bir bedeli cezai şart olarak ödemekle yükümlüdür İrad kaydedilen teminat borçlara veya cezalara mahsup edilmez. Oluşacak borç veya cezalar ayrıca protesto çekmeye ya da hüküm almaya gerek kalmaksızın, Yüklenicinin 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilecek, teminat mektubu/mektuplarının alacağı tam olarak karşılamaması halinde, bakiye tutar Yükleniciden defaten tahsil edilecektir İhale üzerine kaldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen yüklenici hakkında ihale yetkilisi tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi Kamu İhale Kurumuna da bildirilir. İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 12 /14

13 Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: Yüklenicinin, ihale sürecinde idari şartnamenin 11. maddesine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ayrıca ceza tahsil edilir Gelir kaydedilen teminatlar borçlara veya cezalara mahsup edilmez. Yüklenicinin varsa borçları öncelikle 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilir. Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi: Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve süre uzatımı verilmişse İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yüklenicinin İdareye herhangi bir borcunun bulunmaması kaydıyla kesin teminatları ve varsa ek kesin teminatları iade edilir. Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu: İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari Şartnamenin 11inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Madde 31- Gizlilik: Bu sözleşme ve ekleri taraflar için gizlilik derecesi taşır. Yasal zorunluluk olmadığı sürece taraflar, gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin sona ermesinden sonra, birbirlerinin muvafakati olmadan bu sözleşme ve eklerine ilişkin hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere açıklayamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden taraf, diğer tarafın uğradığı/uğrayabileceği tüm zararları tazmin ile yükümlüdür. Madde 32- Hüküm Bulunmayan Haller: Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 33- Diğer Hususlar: İhale tarihinden önce satış hakları alınmış ulusal ve uluslar arası etkinliklerin reklam süre satış hakkı Yükleniciye aittir. İdare bu etkinliklere dair Yükleniciden herhangi bir ücret talep edemez. İhale tarihinden sonra alınan etkinliklerin (Yaz ve Kış Olimpiyatları, Avrupa veya Dünya Şampiyonaları, Eurovision Şarkı Yarışmasının Türkiye de yapılması, Süper lig ve 1. Lig v.b.) reklam ve sponsorluk satış hakkı ise idarenindir. Böylesi durumlarda İdare etkinliklerle ilgili bir bedel tespit edip Yükleniciye teklif edecektir. Yüklenicinin teklifi kabul etmemesi, kendisine tanınan süre içerisinde teklife cevap vermemesi ve bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İdare bu etkinliğe ait sürelerin satışını kendisi yapacaktır. Bu etkinlikler için alınacak reklamlara uygulanacak tarife ve elde edilecek gelirin paylaşımına ilişkin hususlar taraflar arasında ayrıca belirlenecektir. Taraflar arasında mutabakat sağlanamaması durumunda, söz konusu organizasyonların reklam pazarlaması İdare tarafından yapılır Söz konusu etkinliklerin yayın hakkının alınması için İdare ve Yüklenicinin birlikte teklif vermesi de mümkündür. Bu yolun tercih edilmesi halinde bu etkinliklerin reklam pazarlamasına ilişkin hususlar ayrı bir sözleşme ile belirlenir Kamu kuruluşlarından veya uluslararası kuruluş veya organizasyonlardan program bazlı destekleri Yüklenicinin bulması halinde gelir paylaşımı ayrı bir sözleşme ile belirlenecektir Yüklenici, kendi iç yönetmelikleri gereği sadece İdare ile reklam sözleşmesi yapabilen Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri kuruluşlara yaptığı reklam veya sponsorluk satışlarının sözleşmelerini, İdare üzerinden yapabilir. Bu tür sözleşmelerin bedelleri, doğrudan İdareye aktarılır ve Yüklenicinin borcundan düşürülür İdare bizzat kendisinin yapacağı Medya Barter anlaşmaları haricinde, kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda ihaleyi alan Yüklenici veya başka Yüklenicilerle Barter anlaşmaları yapabilir, Bu sözleşmelerde reklam birim saniye ücretleri, ihale birim saniye bedelinin dışında İdare Yönetim Kurulunun belirlediği birim saniye ücretlerinden aşağı olmamak kaydı ile İdare tarafından ayrıca belirlenir Bu sözleşmenin süresi içinde, İdareye yeni frekans tahsis edilmesi ve bu yeni frekans üzerinden yeni kanalların açılması veya İdare tarafından yeni reklam ortamları oluşturulması halinde, bu kanallara veya ortamlara reklam kabulü bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. İdare nin yeni frekans üzerinden yeni bir kanal İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 13 /14

14 açması veya yeni reklam ortamları oluşturulması durumunda, reklam pazarlaması işi öncelikle Yükleniciye teklif edilecektir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda İdare, bu kanal veya ortamların reklam pazarlaması işini kendisi yapabileceği gibi başka bir kuruluşa da verebilir Yüklenicinin bu sözleşme içerisinde yer almayan yeni açılacak kanallara ait reklam sürelerinin pazarlamasını üstlenmemesi ancak süreç içersinde bu kanallardaki reklam yerlerini de paket veya perakende olarak satmak istemesi durumunda, satış koşulları yeni bir protokol ile taraflar arasında ayrıca belirlenir Ürün yerleştirme uygulaması bu sözleşmenin dışındadır. İdare bu uygulamayı doğrudan kendisi firmalar aracılığı ile yapabileceği gibi yüklenici ile de yapabilir. Yüklenici ile yapılan uygulamaların bedelleri her biri sözleşme ile ayrıca belirlenecektir. Madde 34- Anlaşmazlıkların Çözümü: Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında İdarece düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil Sözleşmesi niteliğindedir. Madde 35-Yürürlük: Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Sözleşme reklam pazarlamasının başlayacağı tarihinden itibaren 3 (Üç) yılın sonunda. sona erecektir Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../.../2012 tarihinde aslı İdarece alıkonulmak üzere 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Talep halinde sözleşmenin İdarece onaylı bir sureti Yükleniciye verilecektir. İDARE ADINA YÜKLENİCİ ADINA Ad Soyad Ünvan İmza Ad Soyad Ünvan İmza İdare Reklâm Satış Sözleşmesi Yüklenici 14 /14

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı