Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasar m Television Rating Measurement System Design

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasar m Television Rating Measurement System Design"

Transkript

1 Özbek B., Ayav T., Yatır M. N., Kirişken B., Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasarımı, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 89-94, Aralık 2011 Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasar m Television Rating Measurement System Design Berna Özbek 1, Tolga Ayav 2,3, Mustafa Nevzat Yat r 4,Barbaros Kirişken 4 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Müh. Bölümü 3 Inovel Elektronik, Makina ve Yaz l m San. ve Tic. Ltd. Şti. 4 Vestel Elektronik San.ve Tic. A.Ş. Özet Televizyon izleme ölçüm sistemleri, bireylerin ölçüm verilerinin kaydedilmesini ve bu bilgilerin raporlanmas n sağlayan yak n gelecek için oldukça ilgi çekici bir üründür. Bu makalede, televizyon izleme ölçümlerinin gerçek zamanl olarak kaydedilmesi için tasarlanan tümleşik sistem sunulacakt r. Bu tümleşik sistem, televizyon izleme ölçüm ürünü için yeni özellikler içermekte ve bu özellikleri aç ğa ç karan ağ ve veri taban tasar m n gerçekleştirmektedir. Anahtar kelimeler: televizyon izleme ölçümü, ağ tasar m, veri taban tasar m Abstract Television rating measurement systems that save and report the measurements preciously are promising products in near future. In this paper, we present an integrated system design to save the rating measurement informationin in real-time. This integrated system includes both the network and database design to explore new properties for television rating measurement product. Keywords: television rating measurement, network design, database design. 1. Giriş Televizyon kanallar, yay nc şirketler, reklam verenler ve televizyon sektöründeki diğer tüm faktörler için programlar n izlenme oranlar çok büyük önem taş maktad r. Ulusal kanallarda verilen reklamlar n saniyelerinin bile maliyeti çok büyüktür. Bu kadar büyük maliyetle yay nlanan reklamlar n en çok say da izleyiciye ulaşmas reklam verenler ve televizyon kanallar için çok kritiktir. Ayn zamanda televizyon kanallar n n, programlar n n ne oranda hangi bölgelerde, hangi izleyici gruplar taraf ndan izlendiği gibi istatistiksel bilgilere hizmet kalitelerini artt rmalar için de ihtiyaçlar duyulmaktad r [1]. İlaveten, televizyon kanallar n n izleme ölçüm bilgilerine gerçek zamanl ulaşarak ak şlar n ya da reklamlar n bu gerçek zamanl verilere dayanarak değiştirmeleri de gelecek nesil televizyon sistemleri için gündemdedir. Günümüzde bu ihtiyaçlar n tümünü karş layacak bir ürün gerek teknolojik yeterlilikte gerekse maliyet ve yayg nl k bak m ndan yoktur. Bu amaç doğrultusunda, tüm izlenme oran ölçüm cihazlar n n yerini alacak televizyonlar n geliştirilmesi ve bir internet ağ sunucusu ile tümleşik bir çözüm haline getirilmesi öncü bir çözüm olacakt r. Bu makalede tümleşik sistem çözümü için tasarlanan televizyon izleme ölçüm sistemleri sunulacakt r. Öncelikle televizyon izleme ölçümü anlat lacak ve var olan baz sistemler tan t lacakt r. Daha sonra tasarlanan ürünün özellikleri listelenecektir. Son olarak ise, tümleşik çözüm için gerçekleştirilen ağ yap s ve istatistiksel veriler için önerilen veritaban sunulacakt r. 2. Televizyon İzleme Ölçümü İzleyici ölçümünün İngilizce karş l ğ Audience Measurement olup, izlenme oran, izlenme pay ve benzer verilerin sağlanmas amac yla yap lan ölçümlerin tümüdür. İzleyici oran (reyting) ortalama izlenme oran d r ve bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme pay, bir kanal n belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden alm ş olduğu pay gösterir. Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen taraf ndan 1989 y l ndan bu yana gerçekleştirilmektedir. İzlenme oranlar n n ölçümleri insan-metre (peoplemeter) teknolojisiyle yap lmaktad r. İzleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20,000 nüfus üstü kent-ilçelerinde 3,636 adet insan-metre cihaz ile yap lmaktad r. Söz konusu hane say s n n bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 49,800,377 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. AGB Nielsen medya izleme ölçümünü insan-metre teknolojisi kullanarak yapan bir şirkettir [2]. Bu sistemde izleyici sayac üç elektronik birimden oluşur. Frekans dedektörü televizyonun içine tak l r ve hangi frekanstaki 89

2 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası kanal n izlendiğini belirlemeye sağlar. Frekans dedektörüne bağl olan kay t cihaz, bir uzaktan kumanda ile çal şt r l r. Kay t cihaz, frekans dedektörü ile kumanda cihaz ndan gelen bilgileri depolar. Bir ev halk n n her bir üyesine kumanda üzerinde bir düğme ayr lm şt r, o kişi televizyon seyretmeye başlay nca kendi düğmesine basar. Eğer televizyon aç ksa ve yeni izleyici kendini tan tmazsa, bir ş k yan p sönerek hat rlatma yapar. Uzaktan kumandada bulunan yedek düğmeler sayesinde misafirler de yaş, cinsiyet ve izleme statülerini girebilirler. Kay tlar dakika dakika tutulur. Ölçümler karadan, kablolu ve dijital uydu yay nlar ndan toplanan veriler ile elde edilebilir. Kay t cihaz gece saatlerinde bir gün boyunca depolam ş olduğu bilgiyi telefon yoluyla araşt rma merkezine iletir. Arbitron taş nabilir insan-metre teknolojisi günümüzde geliştirilen sistemlere örnek teşkil eder [3]. Örneğin portatif insan-metre, yay nlar n ses kanal na eklenmiş şifreli bir sinyal arac l ğ yla hangi kanal n izlenmekte olduğunu belirlemektedir. Bu cihaz kemere tak lan küçük bir cihaz olduğu için gün boyunca kişinin izlediği tüm radyo veya televizyon programlar n kaydedebilmektedir. Mediametrie teknolojisi ile analog, kablolu, digital uydu ve ADSL TV kullan c lar na ait izleyici ölçümlerini gerçekleştirilmektedir [4][5]. Bu sistem bireylerin izleme davran şlar (örneğin sürekli kanal değiştirip değiştirmedikleri, reklamlar n izlenme oran, izleyicilerin sosyo-kültürel yap lar, izleyicilerin seçici olup olmad klar gibi bilgiler) hakk nda raporlar da vermektedir. Reyting ölçüm ürünlerinin yan s ra literatürde izleyici ölçüm sistemleri ile ilgili çeşitli araşt rmalar bulunmaktad r. [6] de çeşitli televizyon ve radyo yay nlar için (örneğin IP-TV, DVB-H, kablosuz telefon, internet gibi) izleyici ölçümleri platformlar incelenmiştir. [7] da mobil cihaz kullan ilar nda kullan c kullan ş davran şlar modellenmiştir. [8] de ise görüntü işleme teknikleri ile izlenen televizyon kanal n n logosunu sezinleyerek izleyici ölçüm sonuçlar irdelenmiştir Ürünün çal şma prosedürü Reyting TV nin izleyici ölçümlerinin gerçekleştirilmes için yap lacak kurulum prosedürü Şekil 1 deki şemada gösterilmiştir. Reyting TV nin ilk kurulum prosedürlerinin tamamlanmas ndan sonra izleyiciler TV kumandas nda her bireye ait özel tuşa basarak ya da doğrudan birey s ra numaray kumanda ile belirlerler. Böylece o anda TV program n izleyen birey ile ilgili bilgilerin kaydedilmesine başlanm ş olur. İlaveten, s ra numaras girilmeyen bireylerin Reyting TV taraf ndan TV ekran nda hat rlat lmas sağlanacakt r. Belirlenecek bir süre zarf nda (1-2 hafta gibi) veri al namayan Reyting TV ye sunucudan mesaj gönderilmesi ve izleyicinin televizyon ekran nda gösterilecek bir mesaj ile uyar lmas da tasarlanan ürünün özellikleri aras ndad r. İzleyicilerin Reyting TV ye tan t lmas Reyting TV kumandas n n üzerindeki özel bir tuş yard m yla aç lan menüde izleyicilerin özelliklerinin girilmesi Hanedeki birey say s n n menüye kumanda yard m ile girilmesi Hanedeki her birey için Biz bu makalede, gerçek zamanl ve geniş bir örneklemde veri toplanmas n sağlayan, ölçüm verileri çevrim içi olarak internet üzerinden uzaktaki bir sunucuya gönderilmesini h zl b r şekilde gerçekleştiren tümleşik bir TV reyting ölçüm sistemi sunacağ z. S ra no (Yaş s ras esas al nabilir.) İzleyicinin yaş (Doğum tarihini girilebilir. Yaş gruplar veritaban nda eşlenir.) Öğrenim durumu (İlkokul,ortaokul, lise,üniversite, gibi.) Bölge yay n frekanslar belirlenir. 3. Tasarlanan Reyting TV Özellikleri Tasarlanan Reyting TV, izleyicilerin hangi kanallar ne sürelerde izledikleri bilgisini çevrim içi olarak, izleyicinin herhangi bir çaba sarf etmesine gerek kalmadan, internet üzerinden bir sunucuya aktar lmas n sağlar. İlaveten, aktar lan bu verilerin veri taban nda toplanmas ve bu veri taban ndaki verilerin yine gerçek zamanl olarak işlenerek, o anda yay nlanan programlar n izlenme oranlar n n hangi tip izleyiciler taraf ndan izlendiği gibi istatistiksel bilgilerin internet üzerinden görüntülenmesini sağlayacakt r [9][10]. Bilgilerin girişi tamamland ktan sonra bu bilgiler bir defa sunucu ya gönderilir ve al nd ğ na dair sunucudan onay beklenir. Şekil 1. Reyting TV ürün ilk kurulum prosedürü 90

3 Özbek B., Ayav T., Yatır M. N., Kirişken B., Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasarımı, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 89-94, Aralık Sunucuya veri aktar m prosedürleri Kanal izleme süresi belli bir süreyi (örneğin 60 saniye gibi) aşar ise, Reyting TV aşağ daki bilgileri içeren bir veri paketi oluşturur: Reyting TV tan mlay c numaras İzleyici birey numaras Kanal izleme başlang ç tarih ve saati İzleme süresi sunucuda kanal değişimine göre oluşturulur. Reyting TV aç ld ğ nda sunucudan saat bilgisini al n r ve bu bilgi gerçek zamanl olarak televizyon belleğinde saklan r. Yay nlar: Karasal analog ve karasal digital yay nlar n izleme süreleri ölçülecektir. Digital yay nlar için doğrudan kanal ad gönderilecektir. Analog yay nlar için frekans bilgisi gönderilecektir. Sunucudaki bölge/frekans tablosundan bu frekans değerine (+-%5) göre kanal ad atanacakt r. Sunucuya veri aktar lmas aşamas nda Reyting TV taraf ndan gerçekleştirilen işlemler Şekil 2 deki şemada gösterilmiştir. Ölçümler, 60 sn. süresi ile kanal değişmediği durumda Reyting TV belleğine kaydedilerek oluşturulur. Gerçek zamanl ölçümler k sa aral klar ile (30 60 dak. gibi) gün içerisinde sürekli olarak UDP bağlant s ile sunucuya aktar l r. RTNG Gerçek zamanl ölçüm güvenilirliği Ölçümlerin doğruluk değerlendirilmesi için gün içerisinde 2 ile 4 kere rastgele zamanlarda TCP/IP bağlant s ile sunucuya aktar l r. DATA Şekil 2. Reyting TV veri aktar m prosedürü Gün içerisinde sürekli olarak belli aral klar ile (izleme verisi büyüklüğüne ya da 30 ile 60 dakika aras nda bir süre içerisinde) sunucu ile UDP iletişimi kurularak sunucuya gönderilir. yaparak sunucuya gönderir. Tüm verinin güvenilir bir şekilde aktar l p aktar lmad ğ ise onay mesaj ile teyit edilir. Bu TCP/IP verisi daha önce sürekli UDP bağlant s ile aktar lan veri ile karş laşt r larak gerçek zamanl ölçümlerin güvenilirliği tespit edilir. Ayr ca elektrik kesintilerini alg layabilmek için her dakika aras nda bir sürede veri gönderilir. Bu özellikler çerçevesinde oluşturulacak TCP-UDP/IP paketlerinin içeriği aşağ daki tabloda listelenmiştir. No Paket Ad /Tipi Tablo 1. TCP-UDP/IP Paketleri Protokol Paket içeriği 1 ICHK TCP/IP TCP/IP header <ICHK> 2 ACK TCP/IP TCP/IP header <ACK> 3 RTNG UDP/IP UDP/IP header <RTNG> İzleyici No Yay n Tipi Kanal Ad Frekans Bölge 4 DATA TCP/IP UDP/IP header <DATA> İzleyici No Yay n Tipi Kanal Ad Frekans Bölge... 5 SHUT TCP/IP, UDP/IP UDP/IP header <SHUT> Her Reyting TV rastgele seçilen günün belli bir saatinde bir gün boyunca kaydettiği tüm veriyi TCP/IP bağlant s 91

4 EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Herbir paketin işlevi aşağ da aç klanm şt r: Paket No 1: Reyting TV taraf ndan aç l şta bir kere olmak üzere düzenli aral klarla gönderilir. Amac hem internet bağlant s olup olmad ğ n kontrol etmek, hem de sunucudan gerçek zaman bilgisini almakt r. Paket No 2: ICHK ve SHUT paketlerine sunucu ACK paketi ile karş l k verir. Bu pakette sunucu gerçek zaman bilgisini verir. Paket No 3: K sa aral klar ile TV taraf ndan sunucuya gönderilen, reyting bilgisini ölçmede kullan lacak bilgiyi içeren paketlerdir. Paket No 4: TV taraf ndan rastgele zamanlarda veya bellek dolduğunda sunucuya gönderilen, reyting bilgisini ölçmede kullan lacak bilgiyi içeren paketlerdir. Paket No 5: TV nin kapat lmadan önce sunucuya gönderdiği son pakettir. Şekil 4. Reyting TV sistemi için TCP&UDP bağlant şemas 4. Önerilen Reyting TV Ağ Yap s Reyting TV için tasarlanan ağ yap s Şekil 3 te gösterilmiştir. Tablo 1 de listelenen TCP-UDP/IP paketlerinin Şekil 3 te gösterilen ağ yap s ile başlant şemas Şekil 4 te ve etkileşim modeli Şekil 5 te gösterilmiştir. Şekil 5. Reyting TV sistemi etkileşim modeli 5. Veritaban Tasar m Veritaban sunucusu televizyonlardan anl k gelen verileri tutman n yan s ra, kullan c hesaplar, web arayüzü vb. tüm veriyi de içerecek şekilde tasarlanm şt r. Veritaban tasar m na ilişkin Varl k İlişki Diyagram (ERD) Şekil 6 da verilmektedir. Şekil 3. Reyting TV Ağ yap s 92

5 Özbek B., Ayav T., Yatır M. N., Kirişken B., Televizyon İzleme Ölçüm Sistemi Tasarımı, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 89-94, Aralık 2011 Şekil 6. Veritaban ERD diyagram 93

6 destekleme program ve Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. taraf ndan desteklenmiştir. EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık Sonuçlar İzlenme oranlar n n geniş bir örneklem kümesi üzerinden gerçek zamanl olarak uzaktaki sunucuda toplanmas ve bu sunucudan gerekli yaz l mlar ile verilerin derlenerek izlenme oranlar n n gerçek zamanl olarak sunulabilmesi Reyting TV ürününün başar kriteridir. Tasarlanan Reyting TV sisteminin ürün özelliklerinin genişletilmesi ve daha esnek bir yap ya sahip olmas için 3. nesil mobil haberleşme altyap s n kullanarak ölçüm verilerini sunucuya aktarma kapasitesinin eklenmesi sağlanabilir. 7. Teşekkür Bu çal şma Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri destekleme program ve Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. taraf ndan desteklenmiştir. 8. Kaynaklar [1] Thomas, W. L., Television audience research technology, today's systems and tomorrow's challenges, IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol: 38, issue: 3, Aug [2] [3] [4] [5] Pellegrini, P.A., Listen without Prejudice, Vue, June, [6] Alvarez, F.; Martin, C.A.; Alliez, D.; Roc, P.T.; Steckel, P.; Menendez, J.M.; Cisneros, G.; Jones, S.T., Audience Measurement Modeling for Convergent Broadcasting and IPTV Networks, IEEE Transactions on Broadcasting, vol.: 55, no.2, sayfa: , June [7] Verkasalo, H., Mobile Audience Measurements in User Experience Research, 2010 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), sayfa: 1 6, April 2010, Sydney, NSW. [8] Mukherjee, D. Chattopadhyay, T. Bhattacharya, S. Ghose, A. Misra, P., An architecture for real time television audience measurement, 2011 IEEE Symposium on Computers & Informatics (ISCI), sayfa: , March 2011, Kuala Lumpur. [9] Datia, N., Moura-Pires, J., Cardoso, M. ve Pita, H., Temporal Patterns of TV watching for Portuguese Viewers, Portuguese Conference on Artificial Intelligence, , [10] Shrimpton, D.H., Dobbyn, C. ve Casey, T., Towards the convergence of interactive television and WWW, IEE Colloquium on Multimedia Services and Digital Television by Satellite (Ref. No. 1999/111), 6/1-6/6, Kaynaklar TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası [1] Thomas, W. L., Television audience research technology, today's systems and tomorrow's challenges, IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol: 38, issue: 3, Aug [2] [3] [4] [5] Pellegrini, P.A., Listen without Prejudice, Vue, June, [6] Alvarez, F.; Martin, C.A.; Alliez, D.; Roc, P.T.; Steckel, P.; Menendez, J.M.; Cisneros, G.; Jones, S.T., Audience Measurement Modeling for Convergent Broadcasting and IPTV Networks, IEEE Transactions on Broadcasting, vol.: 55, no.2, sayfa: , June [7] Verkasalo, H., Mobile Audience Measurements in User Experience Research, 2010 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), sayfa: 1 6, April 2010, Sydney, NSW. [8] Mukherjee, D. Chattopadhyay, T. Bhattacharya, S. Ghose, A. Misra, P., An architecture for real time television audience measurement, 2011 IEEE Symposium on Computers & Informatics (ISCI), sayfa: , March 2011, Kuala Lumpur. [9] Datia, N., Moura-Pires, J., Cardoso, M. ve Pita, H., Temporal Patterns of TV watching for Portuguese Viewers, Portuguese Conference on Artificial Intelligence, , [10] Shrimpton, D.H., Dobbyn, C. ve Casey, T., Towards the convergence of interactive television and WWW, IEE Colloquium on Multimedia Services and Digital Television by Satellite (Ref. No. 1999/111), 6/1-6/6,

IPv6 İkili Yığın Geçiş Yönteminde Uygulamaların Saldırı Altında Performans Analizi Beyhan ÇALIŞKAN, Onur BEKTAŞ

IPv6 İkili Yığın Geçiş Yönteminde Uygulamaların Saldırı Altında Performans Analizi Beyhan ÇALIŞKAN, Onur BEKTAŞ IPv6 İkili Yığın Geçiş Yönteminde Uygulamaların Saldırı Altında Performans Analizi Beyhan ÇALIŞKAN, Onur BEKTAŞ Abstract IPv6, being the next generation Internet protocol to replace IPv4, will be the primary

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi Yayın adı: IET Generation, Transmission & Distribution Alınış tarihi: 16 Nisan 2010 Revizyon tarihi: 2 Eylül 2010 Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur.

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur. DOZAJ Genişleyen Digital Dosing serisi Grundfos Digital Dosing dozaj pompalar serisi, iki büyük model ile hat r say l r bir büyüme sağlanarak 150 lt/s den 940 lt/s e kadar olan debi aral ğ n da karş layacak

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma

Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma Abdurrahman

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ GİRİŞ...2 GÜNEŞ IŞINIMI...3 GÜNEŞ PİLLERİ...4 YARI İLETKENLERİN KATKILANMASI...6 P N EKLEM DİYOTLAR...7 GÜNEŞ IŞINIMI ALTINDA P N EKLEM DİYOT...8 FOTOVOLTAİK DİYOTLARIN

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS

GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS Serdar DERİCİ a* a* Eleşkirt EML, Ağrı, Türkiye, E-posta: serdarderici@hotmail.com

Detaylı

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi, bilgilerin internet

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi, bilgilerin internet Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:401-406 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Dijital foto raf makineleri: Radyologlara pratik bir çözüm Adil Öztürk, Ebru Öztürk A. Öztürk (E ), E. Öztürk

Detaylı

Haliç Üniversitesi, i li, stanbul cananbayraktar@halic.edu.tr, oguzkaran@halic.edu.tr. Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir haluk.gumuskaya@gediz.edu.

Haliç Üniversitesi, i li, stanbul cananbayraktar@halic.edu.tr, oguzkaran@halic.edu.tr. Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir haluk.gumuskaya@gediz.edu. Diyabet Hastal n n Te hisinde Yayg n Hesaplaman n ve Yapay Sinir A lar n n Kullan lmas Diagnosing Diabetes Illness Using Pervasive Computing and Artificial Neural Networks Canan Bayraktar 1, O uz Karan

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim 1 2 Ersan Okatan, Aylin Kantarcı 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia. www.erciyes-akademia.com

ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia. www.erciyes-akademia.com ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ 17 www.erciyes-.com Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2014 Cilt (Volume): 3, Sayı (Number): 4, (18-24)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 1954 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Say 2004/90 6 ayda bir yay mlan r. Ücretsizdir Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yay n Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yaz İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Detaylı