Üniversiteler Mahallesi Cadde No: Bilkent / ANKARA Tel: Fax: Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org."

Transkript

1 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI MART 2013 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi Cadde No: Bilkent / ANKARA Tel: Fax: Web: e-posta:

2

3 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ÖNSÖZ Đnternetin ve sosyal ağların hayatımıza girmesiyle, iletişim alanında büyük gelişme yaşansa da, televizyon, her yaş ve cinsiyetten, sosyal, kültürel ve ekonomik düzey ayırt etmeksizin toplumun her kesimindeki birey tarafından izlenebilen, en yaygın ve etkili kitle iletişim aracı olmayı sürdürmektedir. Geniş kitleler tarafından izlenen televizyon yayınları, izleyenleri gelişmelerden haberdar etmekte ve eğlendirmekte, insanlar günlük hayatlarının önemli bir bölümünü televizyon izleyerek geçirmektedir. Televizyon yayınlarının etkileri ve televizyon izleyicilerinin eğilim ve tepkileri de bilimsel araştırmaların konusu olmaya devam etmektedir. Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, kanunla verilmiş görevlerinden biri de kamuoyu araştırmaları yaparak, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili tepki, beğeni ve hassasiyetleri izlemektir. Bu görev kapsamında yılları arasında örneklemi Türkiye genelini temsil eden on üç kamuoyu araştırması yapılmıştır. Đlki 2006 yılında gerçekleştirilen Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasını, 2009 yılında ikincisi, 2012 yılında üçüncüsü takip etmiştir. Böylelikle yıllar içerisinde izleyicilerin eğilimlerinde ortaya çıkan değişiklikler de tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasının en önemli bulgularından biri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, bölge gibi demografik ve coğrafi değişkenler bazında tüm gruplarda hafta içi ve hafta sonu TV izleme sürelerinin düşmesidir. Đzleyicilerin televizyon kanalı ve program türleriyle ilgili tercihlerinde de zaman içerisinde değişiklikler olduğu görülmektedir. Ancak kanallar her ne kadar yeni formatlara yönelseler de en çok izlenen program türleri dizilerdir ve izleyicilerin kanal tercihlerinde de dizi filmlerin beğenilme düzeyi etkili olmaktadır. Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasının planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde katkısı olan RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, bu araştırmanın başta yayın kuruluşları olmak üzere yayıncılık sektörüne ve ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Davut DURSUN Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 1

4

5 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 5 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ VE ÖRNEKLEMĐN ÖZELLĐKLERĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ BEŞĐNCĐ BÖLÜM TELEVĐZYON KANALLARINI TERCĐH DÜZEYĐ ALTINCI BÖLÜM TELEVĐZYON ĐZLEME ĐLE ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRMELER YEDĐNCĐ BÖLÜM KORUYUCU SEMBOL SĐSTEMĐ (AKILLI ĐŞARETLER) TABLO VE GRAFĐKLER KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 3

6

7 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 GĐRĐŞ Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırması 2012 çalışmasının saha araştırması, veri girişi, analizi ve raporlama süreci Eylül Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmalarının devamı niteliğinde olup, toplumun televizyon yayınlarından beklenti ve değerlendirmelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. AMAÇ Araştırmanın amaçları şu başlıklar altında toplanmaktadır: Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme düzeyi; hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme saatleri; televizyon kanallarını tercih etme düzeyi; televizyon programlarının hangi ölçüde ve hangi televizyon kanalından izlendiği; televizyonda yayınlanması istenen ve istenmeyen program türleri; televizyonda görmekten rahatsız olunan programların neler olduğu; yayınlarda rahatsız olunan görüntülerin neler olduğu; reklamların izlenme durumu; televizyon izleme ile ilgili değerlendirmeler; koruyucu sembol sistemi (akıllı işaretler) ile RTÜK ün bilinme düzeyi ve RTÜK ten beklentilerin neler olduğu. ÖRNEKLEM Araştırma 21 ilde, toplam kişiden oluşan bir örneklem grubu ile yapılmıştır. Örneklemin demografik yapısı ve sosyo-ekonomik düzeyi, Türkiye genelini yansıtacak şekilde cinsiyet, yaş, medenî durum, eğitim düzeyi, meslek grubu, coğrafî bölge ve gelir gruplarına göre kotalandırılmıştır. Örneklem, Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından NUTS 2 düzeyinde çok aşamalı, tabakalı küme örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. ANKET FORMU VE UYGULAMA Araştırmada önceden hazırlanmış tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu, ilk olarak Ankara ilinde bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son şekil verilmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket formlarında görüşme yapılan kişilerin kimlik bilgileri ile irtibat adres ve telefonları KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 5

8 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI alınmıştır. Anket uygulamasında, anketörlere birer saha koordinatörü eşlik etmiş ve anketörler tarafından doldurulan anketler sahada kontrol edilmiştir. Anketörler tarafından doldurulan anket formlarının içeriğinin % 10 u telefon ile denetlenmiştir. VERĐLERĐN ĐŞLENMESĐ Anket formları bir kod kitapçığı (code-book) hazırlanarak kodlanmış, sonrasında da Microsoft Excel formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Analizler SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır. Analizlerde sayı ve yüzde dağılımı ile çapraz tablolar (cross-tabulation) gibi betimsel istatistik teknikleri ve bağımsız (t) testi kullanılmıştır. Bazı çapraz tabloları oluşturan değişkenler arasındaki ilişkilere ise Phi katsayısı ve Cramers V tekniklerinden uygun olanı ile bakılmıştır. Bu tür büyük örneklemli araştırmalarda kullanılan çıkarsama istatistikleri hemen hemen her durumda anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret eder. Ancak, bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması demek ilişkinin gücünü göstermez. Bu yüzden, burada her bir teknik için 0.10 dan daha büyük olan ilişkiler anlamlı kabul edilmiştir. Phi katsayısı sadece iki kategorisi olan iki nominal değişken arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Cramers V ise kategori sayısı 2 den fazla olan nominal değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Kategori sayısı iki olduğunda Phi katsayısı ile aynı sonucu verir. Eta ise değişkenlerden biri nominal diğeri ise eşit aralıklı olduğunda iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Her üç tekniğin de alabileceği değerler 0.00 ile 1.00 arasında değişmektedir iki değişken arasında hiçbir ilişkinin olmadığını gösterirken, 1.00 iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusallığının mükemmel olduğunu gösterir. Genel olarak 0.33 ün altındaki ilişkiler zayıf, civarındaki ilişkiler orta, 0.61 ve daha yüksek ilişkilerin ise güçlü olduğu varsayılır. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması, uygun şekil ve tabloların oluşturulması ve bunların yorumlanması ile yapılmıştır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 6

9 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ARAŞTIRMANIN BULGULARI DEMOGRAFĐK VERĐLER Araştırma, kadın (% 48.3) ve erkek (% 51.7) denek ile yapılmıştır. Deneklerin yaşları, 15 yaş üzeri 8 grupta incelenmiştir. Araştırmaya katılanların medenî durumları evli (% 57.4), 986 bekar (% 39.0) ve 90 dul/boşanmış (% 3.6) şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılanların eğitim durumları okuryazar olmayan grubundan başlayarak lisansüstü/doktora düzeyine kadar 6 gruba ayrılarak sorgulanmış; bu gruplar daha sonra düşük, orta ve yüksek eğitimli olarak incelenmiştir. Deneklerin meslekleri; 588 kişi ev hanımı (% 22.8), 575 kişi esnaf ve sanatkar ( % 22.8) 434 kişi vasıfsız işçi (% 17.2), 316 kişi öğrenci (% 12.5), 262 kişi emekli (% 10.2), 133 kişi vasıflı teknik personel (% 5.3), 85 kişi masa başı çalışan memur (% 3.4), 117 kişi işsiz (% 4.6), 75 kişi profesyonel meslek sahibi (% 3.0), 40 kişi çiftçi, balıkçı (% 1.6) ve 13 kişi müdür orta düzey yönetici (% 0.5) şeklinde gerçekleşmiştir. Gelir durumunun da araştırıldığı çalışmada TL ve altı TL ve üzeri aralığında bir de cevap vermeyen denekler olarak 7 grup oluşturulmuştur. ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ Televizyon Đzleme Eğilimleri 2012 Araştırmasının, coğrafi bölgelere göre denek dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir: Marmara Bölgesi % 42.8, Đç Anadolu Bölgesi % 19.5, Ege Bölgesi % 12.2, Akdeniz Bölgesi % 10.8, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 6.3, Karadeniz Bölgesi % 5.6 ve Doğu Anadolu Bölgesi % 2.8. Araştırmada, deneklerin yaşadığı yer sorgulanmış ve % 52.1 inin metropolde, % 25.1 inin ilde, % 16.7 sinin ilçede ve % 6.2 sinin kasaba/ köyde yaşadığı tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 7

10 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ Deneklerin sahip olduğu televizyon adedinin izleme eğiliminde etkili olduğu düşünülerek evlerdeki televizyon adedi araştırılmış; elde edilen sonuçlara göre ankete katılanların % 60.8 inin 1 adet, % 31.0 inin 2 adet ve % 8.2 sinin 3 adet ve üzeri sayıda televizyona sahip oldukları gözlenmiştir yılında yapılan araştırmada sahip olunan televizyon adedine ilişkin verilere bakıldığında: % 54.6 sının 1 adet, % 36.4 ünün 2 adet ve % 9 unun 3 adet ve üzeri sayıda televizyona sahip oldukları görülmüştür yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, evlerde bulunan 1 adet televizyon sahipliği oranının % 53.2, 2 adet televizyon sahipliği oranının % 34.6 ve 3 adet ve üzeri televizyon oranının % 11.1 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan deneklerin % 71.9 u uydu anteni ile, % 17.3 ü normal anten ile, % 12.6 sı dijital platform ile, % 5.2 si kablo TV ile, 0.6 sı IPTV ile 0.1 i de diğer ortamlardan yayınları izlemektedir yılında yapılan araştırmaya katılan deneklerin % 67.3 ü uydu anteni ile, % 29.9 u normal anten ile % 8.9 u kablo TV ile ve % 1.6 sı dijital platform ile yayınları izlediği gözlenmiştir. Araştırmaya katılan deneklerin televizyon yayınlarını takip ettiği cihaz türüne göre dağılımları araştırıldığında; % 98.6 sının televizyondan, % 7.9 unun bilgisayardan, % 0.2 sinin cep telefonundan ve % 0.1 inin de diğer cihazlardan yayın izlemeyi tercih ettikleri gözlenmiştir. HAFTA ĐÇĐ GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında % 23.5 ile 2 saat, % 23.5 ile 3 saat ve % 16.4 ile 4 saat dilimlerinin öne çıktığı, % 4.7 oranında 10 saat ve üzeri sürede televizyon izlendiği görülmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 8

11 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında deneklerin, hafta içi günlük ortalama % 20.5 ile 3 saat, % 17.2 ile 2 saat ve % 16.4 ile 4 saat ve % 4.5 oranında 10 saat ve üzeri sürede televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre deneklerin hafta içi günlük ortalama olarak % 18.7 ile 10 saat ve üzeri, % 15.6 ile 3 saat, % 15 ile 2 saat ve % 13.4 ile 4 saat süre ile televizyon izlediği gözlenmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 3.8 saat, erkekler ise 3.6 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırmada hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi kadınlar için 5.3 saat, erkekler için 4.9 olarak belirlenmiştir yılında yapılmış olan araştırmada, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımında, kadınlar 4.5 saat, erkekler ise 4.1 saat televizyon izlemektedir. Hafta içi televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 41+ yaşlardan itibaren ortalama sürenin 3.9 saat olduğu görülmektedir yılında gerçekleşen araştırmada ise hafta içi televizyon izleme süresi irdelendiğinde 41+ yaşlardan itibaren ortalama süre 4.5 saattir yılında yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre ise bu süreler 41+ yaş grubunda ortalama olarak 5.2 saattir. Hafta içi yaş gruplarının televizyon izleme sürelerinde yıllar içinde bir düşüş olduğu görülmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/boşanmış olanlar 4.2 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır. Bekarların ise ortalama 3.4 saat ile medeni gruplar içinde daha az saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süreleri incelendiğinde, düşük eğitimliler ortalama 3.8 saat, orta eğitimliler ortalama 3.5 saat, yüksek eğitimliler de ortalama 3.5 saat televizyon izlemektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 9

12 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında ev hanımlarının 4.2 saat, emeklilerin 4.3 saat ve işsizlerin 3.9 saat televizyon izlediği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında emekli ve işsizlerin yaklaşık 5 saat, ev hanımı gruplarının da buna yakın sürede televizyon izledikleri gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarında da, ev hanımlarının 5.75 saat, emeklilerin 5.48 saat, işsizlerin 5.14 saat televizyon izledikleri görülmüştür. Araştırmaların sonuçlarına göre, yıllar içinde bütün gruplarda, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin azaldığı tespit edilmiştir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 4.5 saat ile Karadeniz Bölgesi, 4.1 saat ile Đç Anadolu Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgelerdir. Akdeniz Bölgesi ortalama 3.3 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında gerçekleştirilen araştırmada coğrafi bölgelere göre hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresine bakıldığında, 5.2 saat ile Akdeniz Bölgesi, 5.1 saat ile Karadeniz Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu 4.0 saat ile hafta içinde en az televizyon izleyen bölgedir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarında ise hafta içi günlük ortalama televizyon izleme oranı 5.85 saat ile Đç Anadolu Bölgesinde en yüksek, 4 saat ile Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük değerdedir. Akdeniz Bölgesinde 5.26 saat, Karadeniz Bölgesinde 5.44 saat ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5.16 saat televizyon izlenmektedir. Araştırmaların verilerine dikkat edildiğinde, yıllar içinde Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde, hafta içi ortalama televizyon izleme sürelerinde düşüş gözlenmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi arttıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan üç gelir grubu, günde ortalama 3.7 saat televizyon izlemektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 10

13 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında % 17.9 ile 3 saat, % 17.7 ile 4 saat, % 17 ile 5 saat ve % 14.4 ile 2 saat dilimlerinin öne çıktığı, 10 saat ve üzeri saat diliminin % 5.4 olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında, % 15.8 ile 6 saat, % 15.7 ile 4 saat, 15.6 ile 2 saat ve % 15.2 ile 3 saat dilimlerinin öne çıktığı, 10 saat ve üzeri saat diliminin % 5.9 olduğu tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre deneklerin, hafta sonu günlük ortalama olarak % 14.8 ile 10 saat ve üzeri, % 14 ile 5 saat, % 13.1 ile 4 saat ve % 12.9 ile 3 saat televizyon izlediği gözlenmektedir. Araştırmalara bakıldığında, yıllar içinde hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinde, 3 saat ve 4 saat diliminde artış, 10 saat ve üzeri diliminde ise ciddi bir azalma tespit edilmiştir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 4.4 saat, erkekler ise 4.3 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırma sonuçlarında, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 4.5 saat, erkekler ise 4.6 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 5.3 saat, erkekler ise 5.0 saat televizyon izlemektedir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, 2006 yılından itibaren, cinsiyete göre incelendiğinde, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin ciddi anlamda düştüğü görülmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, sürenin 4.0 saat ve üzerinde olduğu görülmektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 11

14 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada da hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 4.5 saat ve üzerinde olduğu görülmektedir yılında gerçekleşen araştırmada yine, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 5.0 saat ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların yıllara göre değişim verileri, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığını; ancak, yıllar içinde televizyon izleme sürelerinde düşüş olduğunu göstermektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/ boşanmış olanlar 4.6 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmakta; evliler 4.4 saat ve bekarlar ise 4.3 saat televizyon izlemektedir yılında medenî duruma göre hafta sonu televizyon izleme süresine bakıldığında; evlilerde 4.6 saat, bekarlarda 4.5 saat ve dul/boşanmış olanlarda 4.2 saat olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada medenî duruma göre hafta sonu televizyon izleme süresine bakıldığında; evlilerin 5.2 saat, bekarların 5.0 saat ve dul/boşanmış olanların 5.7 saat televizyon izledikleri tespit edilmiştir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süreleri eğitim düzeyi açısından incelendiğinde, eğitim düzeyinin televizyon izleme eğiliminde çok etkili olmadığı ve tüm grupların ortalama 4 saat televizyon izlediği görülmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine meslek grupları açısından bakıldığında, vasıflı teknik personelin 4.7 saat, işsizlerin 4.5 saat, emeklilerin 4.6 saat, ev hanımlarının 4.5 saat süre ile televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine meslek grupları açısından bakıldığında, işsizlerin 5 saat, emeklilerin 4.8 saat; ev hanımı, işçi ve çiftçi gruplarının da bu sürelere yakın oranda televizyon izlediği gözlenmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 12

15 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ev hanımları 5.90 saat, emekliler 5.41 saat, işsizler 5.21 saat ve çiftçiler 4.86 saat televizyon izlemektedir. Bölgelere göre hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında 4.7 saat ile Ege, 4.5 saat ile Karadeniz ve Đç Anadolu Bölgesi, 3.9 saat ile Ege Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi 3.7 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında yapılan araştırmada hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 5.5 saat ile Akdeniz ve 5.2 saat ile Karadeniz Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi 4.0 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme oranı 5.52 saat ile Đç Anadolu Bölgesinde en yüksek değerdedir. Akdeniz Bölgesinde 5.38 saat, Ege Bölgesinde 5.33 saat ve Karadeniz Bölgesinde 5.12 saat televizyon izlenmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, çok ciddi bir fark olmadığı gözlenmektedir TL ve üstü gelir grubu 3.8 saat ile en az ve TL aralığında yer alan gelir grubu, ortalama 4.6 saat ile en fazla televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır yılında yapılan araştırmada, televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi artıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan beş gelir grubu, ortalama 4.5 saat televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, TL geliri olanlar 5.23 saat, TL geliri olanlar 5.29 saat ve TL geliri olanlar 5.06 saat televizyon izlemektedir TL gelir grubunun 5.42 saat ile en fazla televizyon izleyen grubu oluşturduğu gözlenmektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 13

16 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI HAFTA ĐÇĐ TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde en yüksek izleme oranının % 61.0 ile 21:01-24:00 saatlerinde gerçekleştiği; bundan sonraki en yüksek izleme oranın % 53.7 ile 18:01-21:00 saatlerini kapsadığı, saat 15:01 ile 18:00 arasında % 18.7 oranında olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada hafta içi televizyon izleme saatleri incelendiğinde; % 70.9 ile , % 63.3 ile arası saat dilimlerinin öne çıktığı; saatlerinde % 22.9, saatlerinde % 16.3 ve saatleri arasında % 15 oranında televizyon izlendiği gözlenmektedir yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre % 60.2 ile , % 59.5 ile dilimlerinin en çok televizyon izlenen saatleri oluşturduğu; saatlerinin % 20.6, saatlerinin % 17.8 ve saatlerinin % 17.1 oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaların sonuçlarına dikkat edildiğinde yıllar içerisinde, 18:01 ile 21:00 saatleri arasında hafta içi televizyon izleyenlerin oranında ciddi bir azalma olduğu gözlenmektedir. Bu veriler, RTÜK tarafından daha önce yapılan araştırma sonuçları ile cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, aynı saat dilimlerinde kadın izleyicilerin daha çok olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre hafta içi TV izleme saatlerinde anlamlı farklılaşmalar gözlenmektedir , , , , ve saatleri ve cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır. Hafta içi , ve saatleri arasında TV izleyen kadın oranı erkeklerden daha yüksektir. Hafta içi , saatlerinde TV izleyen erkek oranı kadınlardan yüksektir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 14

17 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Hafta içi 18:01-21:00 saatleri arasında televizyon izleyen % 67.0 lik oran yaş arasındakilerdir. Saat 21:01-24:00 arasında en çok televizyon izleyenler % 67.3 lik bir oranla yaş grubuna aitir. Hafta içi saatlerini kapsayan üç farklı saat diliminde dul/ boşanmış olanların televizyon izleme oranı evlilere göre daha yüksektir. 15:01-21:00 saatlerini kapsayan iki farklı saat dilimde ise evlilerin bekar ve dul/boşanmış olanlara nazaran daha çok televizyon izlediği görülmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta içi saatlerini kapsayan dört farklı saat diliminde, evlilerin televizyon izleme oranı, bekar ve dul/boşanmışlara göre daha yüksek çıkmıştır yılında yapılan araştırma verilerine göre hafta içi saatlerini kapsayan üç saat diliminde, dul/boşanmışların televizyon izleme oranı diğer gruplardan daha yüksektir. Hafta içi saatlerini kapsayan beş farklı saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin TV izleme oranı, diğerlerine göre daha yüksektir yılında yapılan araştırmada benzer şekilde, hafta içi saatlerini kapsayan beş saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin TV izleme oranının orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür yılında yapılan araştırmada da düşük eğitimlilerin saatlerindeki televizyon izleme oranı, orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksektir. Hafta içi saatleri arasında iş yeri sahibi ve ortağı olanların, saatleri arasında en çok emeklilerin ve çiftçilerin/balıkçıların televizyon izlediği gözlenmektedir saatleri arasında en çok ev hanımları televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, hafta içi ve saatleri arasında en çok emeklilerin ve çiftçilerin televizyon izlediği gözlenmektedir ve saatleri arasında en çok ev hanımlarının televizyon izlediği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 15

18 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde, Marmara ve Ege Bölgelerinin saatlerinde, Doğu Anadolu Bölgesinin ise 18:01-21:00 saatlerinde en yüksek televizyon izleme oranına ulaştıkları gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada hafta içi televizyon izlemenin Marmara ve Ege Bölgelerinde saatlerinde, diğer bölgelerde ise :00 saatlerinde en yüksek orana ulaştığı tespit edilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada Đç Anadolu Bölgesi en yüksek izleme oranına saat diliminde ulaşmakta, diğer tüm bölgeler, bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. Gelir durumuna göre hafta içi televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL grubunu oluşturan iki grubun 18:01-21:00 saatlerinde, ve TL üzeri gelir grubundakilerin ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir. HAFTA SONU TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ Hafta sonu televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde en yüksek izleme oranı % 70.2 ile saatlerini, bundan sonraki en yüksek izleme oranı ise % 57.1 ile saatlerini kapsamaktadır. Bu saat dilimleri, hafta içi en çok televizyon izleme saat dilimleri ile aynıdır yılı araştırmasında, hafta sonu televizyon izleme saatlerinin, % 68.7 ile ve % 68.1 ile dilimlerinde öne çıktığı; de % 25.2, saatleri arasında % 17.7 oranında, de % 14.8 oranında gerçekleştiği gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre hafta sonunda televizyonun % 59.6 ile , % 59 ile saatlerinde en çok izlendiği görülmüştür. Yine aynı araştırmada saatlerinde % 24.1, saatlerinde % 20.8, saatlerinde ise % 17.1 oranlarında televizyon izlendiği tespit edilmiştir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 16

19 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Hafta sonu saatleri arasında televizyon izleyen kadın oranı, erkeklerden daha yüksektir. Bu bulgular 2009 yılında yapılan araştırmada da aynı şekilde tespit edilmiştir. Söz konusu veriler, RTÜK tarafından daha önce yapılan araştırma sonuçları ile cinsiyet açısından karşılaştırıldığında da aynı saat dilimlerinde kadın izleyicilerin daha çok olduğu görülmektedir. Hafta sonu ile yaş aralığındaki denekler , yaş grubundaki denekler ise saat dilimlerinde en yüksek oranda televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, hafta sonu yaş aralığındaki deneklerin , yaş grubundaki deneklerin ise saat dilimlerinde en yüksek oranda televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmada yaş grubunda yer alan deneklerin saatlerinde, yaş grubundaki deneklerin ise saatleri arasında en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir. Hafta sonu saat diliminde evli ve dul/boşanmışlar, saat diliminde ise bekarlar en yüksek oranda televizyon izlemektedir ve 2009 yılında yapılan araştırma verilerine göre de evli ve dul/ boşanmışların en çok saat diliminde televizyon izlediği gözlenmektedir. Hafta sonu saatlerini kapsayan saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin televizyon izleme oranı, orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksektir. Bu veriler, 2009 yılı araştırması ile de uyumludur yılında yapılan araştırma ile karşılaştırıldığında, düşük eğitimlilerin saatlerini kapsayan beş saat diliminde en çok televizyon izleyen eğitim grubunu oluşturduğu gözlenmektedir. Hafta sonunda, tüm meslek gruplarının 21: saatleri arasında % 60 dan fazla televizyon izlediği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 17

20 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılı araştırmasında, tüm meslek gruplarının 18:01-24:00 saatleri arasında % 60 dan fazla televizyon izlediği görülmektedir yılı araştırmasının sonuçlarına göre, tüm meslek grupları, saatlerinde ortalama olarak % 50 den fazla televizyon izlemektedir. Hafta sonu televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin saatlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Đç Anadolu bölgelerinin ise saatlerinde en yüksek izleme oranına ulaştığı gözlenmektedir yılı araştırmasında, hafta sonu televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin saatlerinde, diğer bölgelerin ise saatlerinde en yüksek izleme oranına ulaştığı tespit edilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada Đç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri en yüksek izleme oranına saat diliminde, Akdeniz Bölgesi ise en yüksek izleme oranına saat diliminde ulaşmakta, diğer tüm bölgeler, bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. Gelir durumuna göre hafta sonu televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL gelir grubunu oluşturan iki grubun saatlerinde, TL grubundaki deneklerin ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, gelir durumuna göre hafta sonu televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL gelir grubunu oluşturan üç grubun saatlerinde, diğer üç grubun ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri belirlenmiştir yılında yapılan araştırmaya göre sadece TL gelir grubunda olanlar saatleri arasında en yüksek oranda televizyon izlemekte, diğer tüm gruplar bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 18

21 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 TELEVĐZYON KANALLARINI TERCĐH DÜZEYĐ Araştırmada, deneklere en çok hangi gün televizyon izledikleri sorulduğunda, genel dağılımın içinde en fazla oran olan % 21.4 ile Pazar günü cevabı alınmıştır. Deneklerin en çok izledikleri kanal hakkında yapılan sorgulamada, % 54.6 ile Kanal D nin, % 51.9 ile ATV nin, % 44.2 ile Show TV nin izlendiği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, deneklerin en çok izledikleri kanal hakkında yapılan sorgulamada, % 62.1 ile Kanal D nin, % 56.8 ile Show TV nin, % 43.3 ile ATV nin izlendiği görülmektedir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre % 51.2 ile ATV, % 48.8 ile Kanal D ve % 43 ile Show TV en çok izlenen kanal olarak tespit edilmiştir. Televizyonda bir kanalı takip etmek zorunda kalsaydınız, bunun hangi kanal olmasını isterdiniz? sorusuna alınan cevaplara göre % 17.2 ile TRT kanalları, %17.1 ile Kanal D, % 15.4 ile ATV tercih edilmektedir yılında yapılan araştırmada Televizyonda bir kanalı takip etmek zorunda kalsaydınız, bunun hangi kanal olmasını isterdiniz? sorusuna alınan cevaplara göre sonuçlar şöyle gerçekleşmiştir: % 26.3 ile Kanal D, % 17.3 ile Show TV, % 10.3 ile TRT kanalları. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesinin cinsiyet açısından sonuçlarına göre, TRT yi tercih edenler arasında cinsiyete göre kadınların oranı % 36.5, erkeklerin oranı ise % 63.5 dir. Kanal D yi tercih edenlerin cinsiyete göre dağılımlarında kadınların oranı % 62.6, erkeklerin oranı ise % 37.4 dür. ATV yi tercih edenlerin cinsiyete göre kadın erkek oranı eşit (% 50) dağılımdadır. Yaş grupları açısından tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde, CNBC-e en çok yaş arasındaki iki grupta ve NTV yaş grubunda tercih edilirken Kanal 7, yaş grubu tarafından tercih edilmektedir yılında yapılan araştırmada çıkan sonuçlara göre, Kanal D ve Show TV nin en çok yaş grubu, TRT kanallarının en çok 61+ yaş grubu tarafından tercih edildiği görülmüştür. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 19

22 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Medenî duruma göre tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde Kanal 7, Samanyolu TV ve TRT kanallarını izleyenler arasında büyük çoğunluğu evlilerin, CNBC-E, NTV ve Show TV yi izleyenler arasında ise büyük çoğunluğu bekarların oluşturduğu belirlenmiştir yılı araştırmasında, medenî duruma göre tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde, tüm grupların en çok Kanal D yi, bekarların Show TV yi, dul/ boşanmışların ise TRT kanallarını diğer gruplara oranlara daha fazla tercih ettiği tespit edilmiştir. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesinin eğitim düzeyi açısından sonuçlarına bakıldığında Kanal 7, Samanyolu TV ve Fox TV yi izleyenler arasında büyük çoğunluğu düşük, CNBC-E ve NTV yi izleyenler arasında ise büyük çoğunluğu orta ve yüksek eğitimlilerin oluşturduğu gözlenmektedir yılında yapılmış olan araştırmada, orta eğitimlilerin en çok Kanal D ve Show TV yi tercih ettiği; TRT kanallarının, en çok yüksek eğitimliler tarafından tercih edildiği görülmektedir. Meslek gruplarının televizyon tercihlerine bakıldığında, Kanal 7 izleyenler arasında büyük çoğunlukla ev hanımı ve işsizlerin, NTV izleyenler arasında esnaf, sanatkar, memur, işçilerin, CNBC-E izleyenler arasında meslek prestiji yüksek olanların bulunduğu belirlenmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmada, meslek gruplarının televizyon tercihlerine bakıldığında, ev hanımı ve öğrencilerin en çok Kanal D yi, serbest meslek grubu ile işçilerin ise en çok Show TV yi izlediği gözlenmiştir. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesine coğrafi bölgeler açısından bakıldığında, Fox TV yi Akdeniz ve Ege Bölgesinin, CNBC-E yi Marmara Bölgesinin, SHOW TV yi Karadeniz Bölgesinin, Kanal 7 yi Đç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinin, Star TV yi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çoğunluklu olarak tercih ettiği görülmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 20

23 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Gelir düzeyi açısından tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde Kanal 7, Fox TV ve Samanyolu TV yi tercih edenlerin çoğunluğu 1000 TL ve altı, NTV, Star TV ve Kanal D izleyenlerin çoğunluğu TL grubunda yer almaktadır. TRT kanalları, 1000 TL ve altı ile TL grubunda hemen hemen eşit bir izleyici topluluğu tarafından tercih edilmektedir. TELEVĐZYON KANALLARININ TERCĐH EDĐLME NEDENLERĐ Televizyon kanallarının tercih edilme nedenleri incelendiğinde, Kanal D nin % 43.9 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 29.4 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ; Show TV nin tercih edilme nedenleri içinde % 31.4 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 38.6 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. TRT kanallarının tercih edilme nedenleri içinde % 47.0 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ve % 13.1 oranı ile kaliteli ve seviyeli yayıncılık yapıyor ; ATV nin tercih edilme nedenleri içinde % 37.4 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 32.2 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ifadelerinin ön plana çıktığı gözlenmektedir. Televizyon kanallarının tercih edilmesindeki en önemli unsur, yayınlanan dizilerin beğenilme düzeyidir. PROGRAM TÜRLERĐNE GÖRE TERCĐH EDĐLEN TELEVĐZYON KANALLARI Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanal sıralamasına bakıldığında % 30.4 ile ATV, % 25.7 ile Kanal D ve % 13.2 ile Star TV ön plana çıkmaktadır yılında yapılan araştırmada yerli dizileri izlemek için, % 42 ile Kanal D, % 26.8 ile Show TV ve % 13.9 ile ATV tercih edilen kanal olmuştur. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 21

24 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallar cinsiyet açısından incelendiğinde, kadın izleyicilerin % 26,9 u ATV yi, erkek izleyicilerin % 16 sı ATV ve TRT kanallarını tercih etmektedir. Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallara yaş grupları, medenî durum, eğitim ve gelir düzeyi açısından bakıldığında, bütün grupların ATV yi; coğrafî bölgeler bakımından Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin Kanal D yi, diğer bölgelerin tümünün ise yine ATV yi öncelikli olarak tercih ettiği gözlenmektedir. Tüm meslek grupları açısından bakıldığında yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanal ATV olarak tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmada, yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallar, meslek grupları açısından farklılık göstermekte; ev hanımları ve memurlar öncelikli olarak Kanal D yi tercih ederken, çiftçi, serbest meslek ve işçi grupları öncelikli olarak Show TV yi izlemektedir. Türk filmlerini izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 14 ile ATV, % 13.9 ile Kanal 7 ve % 12.9 ile Kanal D dir. Haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 17 ile TRT kanalları, % 14.7 ile Show TV ve % 12.9 ile ATV şeklinde sıralanmaktadır yılında gerçekleştirilen araştırmada, haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 19.4 ile Kanal D, % 18.7 ile Show TV ve % 14.1 ile ATV olarak gerçekleşmiştir. Haberleri izleyenlerin tercih ettiği kanallara cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların % 17.8 ile en çok Kanal D yi, erkeklerin % 24.8 ile TRT kanallarını izlediği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar, cinsiyet açısından kadınlarda % 24.1 ile Kanal D, erkeklerde % 17.6 lık eşit oranlarla Show TV ve TRT olarak sıralanmaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 22

25 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Haberleri izleyenlerin yaş grupları göstergelerinde yaş arası iki grubun Kanal D yi, yaş arası deneklerin ATV yi, ile yaş ve üzeri grupların TRT kanallarını tercih ettikleri tespit edilmştir. Haberleri izleyenlerin medenî durumları açısından göstergelere bakıldığında evli ve dul/boşanmış olanların TRT kanallarını, bekarların da Kanal D yi tercih ettikleri görülmektedir. Haberleri izleyen deneklerin eğitim düzeyleri irdelendiğinde tüm grupların TRT kanallarını izlediği gözlenmektedir. Haberleri izleyenlerin tercih ettikleri kanallara coğrafi bölgeler açısından bakıldığında, Marmara, Đç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin TRT Kanallarını, Ege Bölgesinin Show TV yi, Akdeniz Bölgesinin Kanal D yi, Doğu Anadolu Bölgesinin ise ATV yi tercih ettiği belirlenmiştir. Spor programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 45.8 ile NTV, % 18.0 ile TRT kanalları ve % 7.5 ile ATV dir da yapılan araştırmada, spor programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 26.4 ile TRT kanalları, % 12.3 ile NTV ve % 11 ile Star TV dir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2008 yılında yapılan Televizyonlardaki Spor Programlarını Đzleme Eğilimleri Araştırması verilerine göre TRT 3 kanalı güreş, halter, tenis, voleybol ve yüzme dallarında en çok izlenen kanal olma özelliği taşımaktadır. Spor programlarını izleyenler cinsiyet açısından incelendiğinde, kadın ve erkek her iki grubun NTV yi izlediği; yaş göstergelerine bakıldığında da yaş aralığındaki 6 grupta yine NTV nin tercih edildiği; bununla birlikte yaş ve üzeri gruplarda TRT kanallarının öncelikli olarak tercih edildiği gözlenmektedir. Spor programlarını izleyenler sosyo-ekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, bütün grupların öncelikli olarak NTV yi tercih ettiği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 23

26 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında gerçekleştirilen araştırmada, spor programlarını izleyenler sosyoekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, bütün grupların öncelikli olarak TRT kanallarını tercih ettiği görülmüştür. Dinî programları izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 42.3 ile Samanyolu TV, % 23.8 ile Kanal 7, % 8.4 ile ATV dir yılında yapılmış olan araştırmada dinî programları izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar da % 39.3 ile Samanyolu TV, % 23.1 ile Kanal 7 ve % 18.8 ile Star TV dir. Dinî programları izleyenler sosyo-ekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, ağırlıklı olarak bütün gruplarda Samanyolu TV öncelikli olarak tercih edilmektedir. Yabancı filmleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 23.0 ile Star TV, % 16.7 ile Kanal D, % 12.4 ile Show TV dir yılı araştırmasına bakıldığında, yabancı filmleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 18.7 ile Kanal D, % 16.4 ile Show TV ve % 13.6 ile ATV olarak tespit edilmiştir. Açık oturum programlarını izleyenler en çok % 14.6 ile Kanal D yi, % 13.8 ile ATV yi ve % 12.7 ile NTV yi tercih etmektedir yılı araştırmasında, açık oturum programlarını izleyenler en çok % 20.5 ile Kanal D yi, % 20 ile ATV yi ve % 18.3 ile Show TV yi tercih etmişlerdir. Belgeselleri izleyenlerin en çok % 31.9 ile Samanyolu TV yi, % 12.6 ile TRT kanallarını ve % 8.9 ile NTV yi tercih ettiği gözlenmektedir araştırmasının verilerine göre, belgeselleri izleyenlerin en çok % 37.2 ile Samanyolu TV yi, % 19.7 ile TRT yi ve % 7 ile Discovery Channel ı tercih ettiği görülmüştür. Yarışma programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 28.5 ile Kanal D, % 22.5 ile Star TV ve % 18.7 ile Show TV şeklinde sıralanmaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 24

27 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada, yarışma programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 67.5 ile Show TV, % 12.5 ile Fox TV ve % 5.1 ile Kanal D olarak sıralanmaktadır. Müzik/eğlence/klip programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 20.7 ile Kral TV, % 13.2 ile Kanal D ve % 12.1 ile Show TV dir yılında da müzik/eğlence/klip programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 37.4 ile Kral TV, % 9.6 ile Kanal D ve % 9.3 ile Show TV olduğu gözlenmektedir. Magazin programlarını izleyenlerin en çok % 38.2 ile Show TV yi, % 18.3 Kanal D yi, % 14.5 ile Star TV yi tercih ettikleri görülmektedir yılı araştırmasında ise magazin programlarını izleyenlerin en çok % 33.1 ile Kanal D yi, % 22.3 ile ATV yi ve % 21.7 ile Show TV yi tercih ettiği tespit edilmiştir. Güldürü/talk show programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 48.4 ile Kanal D, % 14.7 ile Show TV ve % 12.4 ile Star TV olduğu görülmektedir yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, güldürü/talk show programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 57.9 ile Kanal D, % 12.1 ile TRT kanalları ve % 8.7 ile ATV olduğu gözlenmektedir. Kadın kuşak programlarını izleyenler en çok % 46.7 ile ATV, % 12.8 ile Star TV ve % 11.8 ile Show TV yi tercih etmektedir yılında yapılan araştırmada, kadın kuşak programlarını izleyenler en çok % 48 ile Kanal D yi, % 12.6 ile Show TV yi ve % 12 ile ATV yi tercih etmiştir. TELEVĐZYON PROGRAMLARININ ĐZLENME SIKLIĞI Televizyon programlarının izlenme sıklığı ile ilgili verilere bakıldığında, % 76.7 ile yerli diziler, % 74.5 ile haberler ve % 49.7 ile Türk Filmleri, ankete katılanlar tarafından izlenen program türlerinde en yüksek orana sahiptir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 25

28 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada, televizyon programlarının izlenme sıklığı ile ilgili verilere bakıldığında, % 93.7 ile haberler, % 86.2 ile yerli diziler ve % 61.8 ile dinî programlar, ankete katılan denekler tarafından izlenen program türleri içinde en yüksek oran olarak görülmektedir yılı araştırmasına göre, izlenen program türleri açısından haberler % 88.1, yerli diziler % 71.9 ve dinî programlar % 60.6 değer almıştır. Araştırmaya katılan deneklerin % 73.7 sinin kadın kuşak programlarını, % 69.9 unun magazin programlarını ve % 61.3 nün gerçek hayat hikayelerini izlemiyorum kategorisinde değerlendirdiği gözlenmektedir. Televizyon programlarının izlenme sıklığına cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların sırasıyla en çok yerli dizileri, haberleri, erkeklerin de sırasıyla haberleri ve yerli dizleri izliyorum ve ara sıra izliyorum kategorisinde değerlendirdiği; sıralamanın kadınlarda Türk filmleri, erkeklerde spor programları şeklinde devam ettiği gözlenmektedir. Programların izlenme sıklığı yaş grupları açısından incelendiğinde, yaş grubundakilerin tamamı için yerli diziler öncelikli olmakta; ikinci sırada haberler izliyorum ve ara sıra izliyorum kategorisinde yer almaktadır yaş grubundakiler için ise haberlerin öncelikli olarak izlendiği, devamında en çok yerli dizilerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Televizyon programlarının izlenme sıklığı medenî durum açısından irdelendiğinde, bekarların ve dul/başanmış olanların daha çok haberleri, evlilerin ise yerli dizileri tercih ettiği; tüm eğitim kategorilerinde haber ve yerli dizilerin izliyorum ve ara sıra izliyorum cevaplarında en çok tercih edilen program türü olarak öne çıktığı görülmektedir. Televizyon programlarının izlenme sıklığının gelir düzeyi ile bağlantısına bakıldığında, tüm gelir gruplarında yerli dizilerin ve haberlerin daha çok tercih edildiği gözlenmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 26

29 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Meslek gruplarının televizyon programlarını izleme sıklığına bakıldığında; ev hanımı, işsiz, öğrenci vb. yerli diziler öncelikli olmak üzere, haberleri sıklıkla tercih etmektedir. Meslekî presetiji yüksek gruptakilerin ise öncelikle haberleri ve sonra yerli dizileri en yoğun olarak tercih ettiği; diğer meslek gruplarının tercihinin de haberler ve yerli diziler türünde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bölgeler açısından televizyon programlarının izlenme sıklığına bakıldığında, Marmara, Ege, Đç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikle yerli dizileri ve sonra haberleri en yoğun olarak tercih etmekte; diğer bölgelerdeki sıralama haberler ve yerli diziler şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan deneklerin Türkçeyi en iyi kullanan kanal değerlendirmesi incelendiğinde, % 49.7 gibi yüksek bir oran ile TRT kanallarının, % 11.4 ile Kanal D nin ve % 9.0 ile ATV nin ilk üç sırayı aldığı gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, deneklerin Türkçeyi en iyi kullanan kanal konusundaki değerlendirmeleri incelendiğinde, % 40.9 gibi yüksek bir oran ile yine TRT kanallarının, % 12.6 ile Kanal D nin ve % 8.6 ile Show TV nin ilk üç sırayı aldığı gözlenmektedir. Televizyonlarda öncelikli olarak yayınlanması istenen program türleri sıralamasının % 86.3 ile yerli diziler, % 85.1 ile haber ve habere dayalı programlar, % 74.8 ile Türk filmleri şeklinde olduğu ve bu sıralamanın en çok izlenen program türleri ile uyumlu olduğu görülmektedir yılı araştırmasında, televizyonlarda öncelikli olarak yayınlanması istenen program türleri sıralamasının % 48.5 ile haberler, % 40.9 ile yerli diziler, % 26.4 ile dinî programlar şeklinde olduğu tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, yayınlanması istenen program türleri sıralaması % 34.8 ile haberler, % 32.9 ile yerli diziler ve % 31.1 ile müzikeğlence programları şeklindedir. Televizyon yayınlarında rahatsız olunan görüntüler sıralamasında % 49.3 ile cinsel içerikli ve müstehcen görüntülerden, % 39.5 ile şiddet, korku, savaş, kan, silah KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 27

30 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI görüntülerinden ve % 16.9 ile reklamlardan, reklamların uzun sürmesinden, sık olmasından ve aynı olmasından rahatsız olunduğu görülmektedir. Yayınlarda rahatsız olunan görüntülerle karşılaşıldığında sergilenen davranış sıralamasında deneklerin, % 81.7 oranı ile kanal değiştirdiği, % 11.1 oranı ile izlemeye devam ettiği gözlenmiştir. TELEVĐZYON ĐZLEME ĐLE ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRMELER Televizyon izleme eğilimleri araştırması yapılırken, araştırmaya katılan deneklere, bazı kanaat cümleleri verilerek, bunlara katılıp katılmama durumları sorgulanmış ve televizyon izlemek Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesini sağlar ifadesine katılma düzeyi % 83.8; Aile içi ilişkileri olumlu etkiler kanaatine katılmama oranı % 53.9; Arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler ifadesine katılmama oranı %57.1; Sosyal gelişimi engeller ifadesine katılım oranı % 52.7 olarak tespit edilmiştir yılı araştırması sonuçlarına göre; televizyon izlemenin etkilerine ilişkin olarak verilen kanaat cümlelerine katılım: Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesini sağlar % 90.8; Đnsanlar ile iletişim kurulmasını kolaylaştırır % 46.9; Eş ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 36.5; Çocuklar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 36; Arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 34.8 dir. Dünyadaki gelişmelerin takibi açısından belirtilen olumlu kanaat, eş, çocuk, arkadaş ve insan ilişkileri açısından aynı özelliği taşımamakta; bu grupta verilen kanaat cümlelerine vatandaşların çoğu katılmamaktadır. Televizyon izleme alışkanlığıyla oluştuğu düşünülen davranışlar hakkında verilen kanaat cümlelerinden, Toplumda şiddeti arttırır ifadesine katılım % 61.0; Đnsanları televizyona bağımlı hale getirir ifadesine katılım % 71.1; Dil yapımızı olumlu etkiler ifadesine katılmama oranı % 44.9; Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı olur ifadesine katılmama oranı % 45.9; Çocukların sosyal gelişimine olumlu etkisi olur ifadesine katılım % 53.0 dür. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 28

31 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılı araştırmasında, televizyon izleme alışkanlığı nedeniyle oluştuğu düşünülen davranışlara ilişkin olarak verilen kanaat cümlelerine bakıldığında katılım oranları: Toplumda şiddeti arttırır % 79.6; Đnsanları televizyona bağımlı hale getirir % 83.7; Dil yapımızı olumlu etkiler % 48.8; Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı olur % 44.2; Çocukların sosyal gelişimine olumlu etkisi olur % 45.1 dir. REKLAMLARA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER Araştırmaya katılan deneklerin % 56.4 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 30.8 i Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 10.7 dir yılında yapılan araştırmaya katılan deneklerin % 60.3 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 25.2 si Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 10 dur yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre, deneklerin % 40.4 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 34.6 sı Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 19.5 tir. Ankete katılan deneklere, reklamlarda ne tür görüntülerden rahatsız oldukları sorularak elde edilen veriler incelendiğinde, % 62.5 oranında, aynı reklamın tekrar tekrar verilmesi ve uzun süreli reklamlardan rahatsız olunduğu gözlenmektedir. KORUYUCU SEMBOL SĐSTEMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER Araştırmaya katılan deneklerin % 62.5 inin, koruyucu sembol sisteminin, televizyon programlarının içeriği konusunda izleyicileri bilgilendirdiğini ifade ettiği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 29

32 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Araştırmaya katılan deneklerin % 62.3 gibi önemli bir kısmı, koruyucu sembol sistemi uygulamasını faydalı bulmaktadır. Araştırma neticesinde görülmektedir ki, koruyucu sembol sistemi % 53.8 oranında program tercihlerini etkilemektedir. Program için uygulanacak koruyucu sembollerin seçimine karar verdiği düşünülen kuruluşun % 69.4 ile RTÜK olduğu, % 18.1 ile fikri olmayanların ilk iki sırayı kapsadığı görülmektedir. Araştırmaya katılan deneklerin, bu açıdan sosyo-ekonomik göstergelerine bakıldığında, gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Araştırmada, deneklere koruyucu sembollerin işaretleri gösterilmiş ve deneklerin bu işaretlerin anlamlarını bilip bilmedikleri ölçülmüştür. Yapılan çalışmada deneklerin % 87.7 sinin genel izleyici, % 80.1 inin korku-şiddet sembollerini yüksek bir oranda bildiği; % 39.4 oranı ile en az oranda olumsuz örnek işaretini tanıdığı gözlenmiştir. Denekler, yaş gruplarıyla ilgili sembolleri ise % 90 gibi yüksek bir oranda bilmektedir. Koruyucu sembollerin program içeriğine uygun kullanılıp kullanılmadığı deneklere sorulduğunda, % 50 nin üzerinde bir oranla, işaretlerin program içeriklerine uygun yerleştirildiği ifade edilmiştir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 30

33 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ VE ÖRNEKLEMĐN ÖZELLĐKLERĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 31

34 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin illere göre dağılımı Sayı % ADANA 100 4,0 ANKARA ,7 ANTALYA 111 4,4 BALIKESĐR 70 2,8 BURSA 149 5,9 DENĐZLĐ 59 2,3 DĐYARBAKIR 50 2,0 EDĐRNE 30 1,2 ERZURUM 31 1,2 GAZĐANTEP 80 3,2 HATAY 61 2,4 ĐSTANBUL ,3 ĐZMĐR 250 9,9 KAYSERĐ 60 2,4 KOCAELĐ 90 3,6 KONYA 111 4,4 MALATYA 40 1,6 MARDĐN 30 1,2 SAMSUN 60 2,4 TRABZON 41 1,6 ZONGULDAK 40 1,6 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 32

35 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin coğrafi bölgelere göre dağılımı Sayı % Marmara Bölgesi ,8 Ege Bölgesi ,2 Akdeniz Bölgesi ,8 Đç Anadolu Bölgesi ,5 Karadeniz Bölgesi 141 5,6 Doğu Anadolu Bölgesi 71 2,8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 160 6,3 TOPLAM KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 33

36 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin cinsiyet, yaş grupları ve medenî durumlarına göre dağılımı Sayı % CĐNSĐYET Kadın ,3 Erkek ,7 YAŞ arası , arası , arası , arası , arası , arası , arası ,6 61 ve daha yukarı 81 3,2 MEDENĐ DURUM Evli ,4 Bekar ,0 Dul / Boşanmış 90 3,6 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 34

37 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin eğitim düzeyine göre dağılımı Sayı % EĞĐTĐM DÜZEYĐ Okur-yazar değil 66 2,6 Đlkokul ,5 Ortaokul ,0 Lise ,1 Üniversite ,4 Lisansüstü / Doktora 34 1,3 TOPLAM Örneklemin meslek gruplarına göre dağılımı MESLEK GRUPLARI Sayı % Đş yeri sahibi veya ortağı 8 0,3 Esnaf veya sanatkar ,8 Ev hanımı ,3 Vasıflı teknik personel 133 5,3 Profesyonel meslek sahibi (Doktor, Avukat, Mühendis vs.) 76 3,0 Müdür, orta düzey yönetici 13 0,5 Masa başı çalışan memur 85 3,4 Vasıfsız işçi ,2 Öğrenci ,5 Çiftçi, balıkçı 40 1,6 Emekli 140 5,5 Đşsiz 117 4,6 TOPLAM KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 35

38 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin yaşamakta olduğu yere göre dağılımı (%) Sayı % YAŞANILAN YER Metropol ,1 Đl ,1 Đlçe ,7 Kasaba/Köy 156 6,2 TOPLAM Örneklemin gelir gruplarına göre dağılımı (%) Sayı % GELĐR 1000 TL ve altı , TL arası , TL arası , TL arası 99 3, TL arası 57 2, TL ve üstü 43 1,7 Cevap vermeyen 51 2,0 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 36

39 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ĐKĐNCĐ BÖLÜM SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 37

40 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Sahip olunan televizyon adedine göre dağılım (%) 1 Adet Adet Adet ve üzeri KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 38

41 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Televizyon/televizyonlardaki bağlantı türüne göre dağılım (%) (Birden fazla bağlantı türü için cevap verilebildiğinden toplam % 100 ü geçmektedir.) Normal anten 17.3 Uydu anteni 71.9 Kablolu televizyon 5.2 Dijital platform 12.6 IPTV 0.6 Diğer KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 39

42 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Televizyon yayınlarının takip edildiği cihaz türüne göre dağılım (%) (Birden fazla bağlantı türü için cevap verilebildiğinden toplam % 100 ü geçmektedir.) Televizyon 98.6 Bilgisayar 7.9 Cep telefonu 0.2 Diğer KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 40

43 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 41

44 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) (Cevap veren sayısı = kişi) 1 Saat 10,0 2 Saat 23,5 3 Saat 23,5 4 Saat 16,4 5 Saat 10,9 6 Saat 6,7 7 Saat 2,0 8 Saat 1,7 9 Saat 0,6 10 Saat + 4,7 TOPLAM 100 Ortalama = 3,7saat ; Standart sapma = 2, Hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) karşılaştırması (2006 yılı için cevap veren sayısı = kişi)(2009 yılı için cevap veren sayısı = kişi)(2012 yılı için cevap veren sayısı = kişi) % Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 42

45 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Cinsiyete göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 1 (Saat) (Cinsiyete göre cevap veren sayısı Kadın = kişi, Erkek = kişi) Kadın 3.8 Erkek Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresine cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların ortalama 3.8 saat, erkeklerin ise ortalama 3.6 saat televizyon izlediği gözlenmektedir Cinsiyete göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Kadın Erkek t(2501) = 3,09; p =.002 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 43

46 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Yaş gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 (Saat) (Yaş gruplarına göre cevap veren sayısı yaş arası = 385 kişi, yaş arası = 385 kişi,26-30 yaş arası = 333 kişi, yaş arası = 327 kişi, yaş arası = 304 kişi, yaş arası = 422 kişi, yaş arası = 266 kişi, 61 ve daha yukarı yaş = 81 kişi) Saat yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 4,0 61 ve üstü 4,0 Hafta içi televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 51+ yaşlardan itibaren ortalama sürenin 4.0 saate ulaştığı görülmektedir Yaş gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması yaş arası 3,4 4,1 4, yaş arası 3,6 4,3 5, yaş arası 3,4 4,2 5, yaş arası 3,7 4,1 5, yaş arası 3,8 4,2 5, yaş arası 3,9 4,5 5, yaş arası 4,0 4,5 5,4 61 ve üstü 4,0 4,5 4,7 2 F(7,2495) = 3,44, p =.001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 44

47 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Medenî duruma göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 (Saat) (Medenî duruma göre cevap veren sayısı Evli = kişi, Bekar = 974 kişi, Dul/boşanmış = 88 kişi) Saat Evli 3,8 Bekar 3,4 Dul/boşanmış 4,2 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/boşanmışlar 4.2 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır Medenî duruma göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Evli 3,8 4,4 5,2 Bekar 3,4 4,0 4,8 Dul/boşanmış 4,2 4,1 5,7 3 F(2,2500) =13,17; p =.0001 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 45

48 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Eğitim düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 (%) (Eğitim düzeyine göre cevap veren sayısı Düşük eğitimli = kişi, Orta eğitimli =878 kişi, Yüksek eğitimli = 419 kişi) Saat Düşük eğitimliler (*) 3,8 Orta eğitimliler 3,5 Yüksek eğitimliler 3,5 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süreleri incelendiğinde, daha önce yapılan araştırmaların da desteklediği biçimde, düşük eğitimliler daha çok televizyon izlemekte, eğitim düzeyi artıkça televizyon izleme süresi düşmektedir Eğitim düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Düşük eğitimliler 3,8 4,4 5,2 Orta eğitimliler 3,5 4,1 5,1 Yüksek eğitimliler 3,5 3,9 4,5 (*) Düşük Eğitimliler : Okuryazar değil; okuryazar, okula gitmemiş; ilkokul mezunu Orta Eğitimliler : Ortaokul ve lise mezunları Yüksek Eğitimliler : Üniversite mezunu; lisansüstü/doktora 4 F(2,2500) =7,11; p =.001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 46

49 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Meslek gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 5, (Saat) (Meslek gruplarına göre cevap veren sayısı Đş yeri sahibi veya ortağı = 7 kişi, Esnaf veya sanatkar = 452 kişi, Ev hanımı = 567 kişi, Vasıflı teknik personel = 131 kişi, Profesyonel meslek sahibi = 76 kişi, Müdür, orta düzey yönetici = 13 kişi, Masa başı çalışan memur = 84 kişi, Vasıfsız işçi=431 kişi, Öğrenci 314 kişi, Çiftçi, balıkçı=39 kişi, Emekli=139 kişi, Đşsiz=115 kişi ) Saat Đş yeri sahibi veya ortağı 3,9 Esnaf veya sanatkar 3,5 Ev hanımı 4,2 Vasıflı teknik personel 3,5 Profesyonel meslek sahibi (Doktor, Avukat, Mühendis vs.) 3,3 Müdür, orta düzey yönetici 2,5 Masa başı çalışan memur 3,7 Vasıfsız işçi 3,5 Öğrenci 3,2 Çiftçi, balıkçı 3,2 Emekli 4,3 Đşsiz 3,9 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında ev hanımı ve emeklilerin 4 saatten fazla süre ile televizyon izlediği gözlenmektedir. 5 F(11,2491) = 7,99; p =.0001 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 47

50 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Coğrafi bölgelere göre, hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 6 (Saat) (Coğrafi bölgelere göre cevap veren sayısı Marmara = kişi, Ege = 309 kişi, Akdeniz = 271 kişi, Đç Anadolu = 489 kişi, Karadeniz = 140 kişi, Doğu Anadolu = 70 kişi, Güneydoğu Anadolu = 160 kişi) Saat Marmara 3,4 Ege 3,9 Akdeniz 3,3 Đç Anadolu 4,1 Karadeniz 4,5 Doğu Anadolu 3,4 Güneydoğu Anadolu 3,5 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 4.5 saat ile Karadeniz Bölgesi, 4.1 saat ile Đçanadolu Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi ortalama 3.3 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir Coğrafi bölgelere göre, hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Marmara 3,4 4,2 4,8 Ege 3,9 4,2 4,9 Akdeniz 3,3 5,2 5,3 Đç Anadolu 4,1 4,1 5,9 Karadeniz 4,5 5,1 5,4 Doğu Anadolu 3,4 4,1 4,0 Güneydoğu Anadolu 3,5 4,0 5,2 6 F(6,2496) = 13,01; p =.0001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 48

51 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Gelir düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 7 (Saat) (Gelir düzeyine göre cevap veren sayısı 1000 TL ve daha az = 862 kişi, TL arası = kişi, TL arası = 384 kişi, TL arası = 97 kişi, TL arası = 57 kişi, 5001 TL ve daha fazla =43 kişi) Saat 1000 TL ve altı 3, TL arası 3, TL arası 3, TL arası 3, TL arası 3, TL ve üstü 3,1 TOPLAM 3,7 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi arttıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan üç gelir grubu günde ortalama 3.7 saat televizyon izlemektedir. 7 F(5,2450) = 2,76; p =.017 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 49

52 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta sonu, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) (Cevap veren sayısı = kişi) % 1 Saat 7,6 2 Saat 14,4 3 Saat 17,9 4 Saat 17,7 5 Saat 17,0 6 Saat 10,9 7 Saat 4,4 8 Saat 3,3 9 Saat 1,6 10 Saat + 5,4 TOPLAM 100 Ortalama = 4,4 saat ; Standart sapma =2, Hafta sonu, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) karşılaştırması (2006 yılı için cevap veren sayısı = kişi) (2009 yılı için cevap veren sayısı = kişi) (2012 yılı için cevap veren sayısı = kişi) Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 50

KADINLARIN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI

KADINLARIN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI ÖNSÖZ Çağımızda sosyal alandan ekonomik alana, teknoloji dünyasından üretim biçimlerine kadar birçok alanda, çok hızlı değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimler, ülkemizde de hızlı ve baş döndürücü bir

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 DIGIBOARD EKRANLARI AYLIK TREND OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mağaza adedi 38 38 38 44 44 44 Gün sayısı 31 28 31 30 31 30 Ziyaretçi (Mio) 2,3 2,3 2,3 2,9

Detaylı

RADYO DĐNLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI

RADYO DĐNLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI ÖNSÖZ Modern toplumlarda, iletişim teknolojisinin gelişimini sağlayan etkenlerin önde gelenleri, nokta ve çizgilerin gönderilmesini sağlayan telgraftan sonra, sesin iletimini sağlayan telefon olmuştur.

Detaylı

TELEVİZYONLARDAKİ SPOR PROGRAMLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

TELEVİZYONLARDAKİ SPOR PROGRAMLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI TELEVİZYONLARDAKİ SPOR PROGRAMLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos 2008 1 2 ÖNSÖZ Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU. ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması

RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU. ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI ve ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması EKĐM 2007 0 ÖNSÖZ Đletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Ocak 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 18 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Q1-Q2 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1-Q2 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1-Q2 211 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 211 Q1-Q2 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kişiler

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi HAZİRAN 2011 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi Haziran 2009 TANIMLAR Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak seçilen ve tüm evreni temsil kabiliyeti olan örneklem noktalarıdır.

Detaylı

Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ

Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ UMEM Beceri 10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik takibi ve kurslarla ilgili değişikliklerin, üçer aylık dönemler halinde,

Detaylı

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik -

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - 1 İstatistik Nedir? Belirli bir amaçla verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilerek yorumlanmasını sağlayan yöntemler topluluğudur. 2 İstatistik Kullanım

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir.

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir. ÖNSÖZ Televizyon yayınlarından en çok etkilenen toplum kesiminin, kişilik gelişimi ve sosyalleşme aşamasında olan ilköğretim çağındaki çocuklar olduğu herkesçe bilinmektedir. Çocukların televizyon yayınlarından

Detaylı

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1-Q2-Q3 211 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETİ Bu çalışma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 211 Q1-Q2-Q3 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ANKET ve BİLGİ FORMU

ANKET ve BİLGİ FORMU ANKET ve BİLGİ FORMU KURUMSAL İl : İlçe : Yayın tipi : Ulusal Bölgesel Yerel Uydu Kablo Dijital Platform Ticari firma unvanı : Program adı (Logo) : Frekans/Kanal* : *Ulusal yayın yapan kuruluşlar ekli

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

2014 SENESİ HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG) SEKTÖRÜ İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hızlı Tüketim Sektörü Duygusallıktan uzaklaşıyor mu?

2014 SENESİ HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG) SEKTÖRÜ İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hızlı Tüketim Sektörü Duygusallıktan uzaklaşıyor mu? 2014 SENESİ HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG) SEKTÖRÜ İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Hızlı Tüketim Sektörü Duygusallıktan uzaklaşıyor mu? 4. senesine giren ve RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi

Detaylı

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi

TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TRT Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü Teknik Şartnamesi TEMMUZ 2013 TANIMLAR Kurum: TRT Yüklenici: İhaleye katılıp teklif veren firmadır. Panel: TV izleme ölçümü için tesadüfi olarak

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Türkiye dijital ekosistemi büyümeye devam ediyor. NÜFUS İNTERNET SOSYAL MEDYA AKILLI TELEFON 80 Milyon kişi* 49 Milyon kişi** 48

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması 17 Mart 2009 Gazeteciler Mahallesi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması

Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması Koruyucu Aile Ödemelerinin Değerlendirilmesi Çalışması Bu çalışma, Hayat Sende Derneği Savunuculuk ve Politika Belgesi Oluşturma Birimi tarafından alandaki sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile koruyucu

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN* Bu araştırmanın temel amacı halkın, medyanın boşanmaya etkisi konusundaki tutumlarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Türkiye genelinde 33 ilde Şubat 2014

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı 15 Mayıs 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı Hanehalkı İşgücü Anketinde Yeni Düzenlemeler Avrupa Birliğine tam uyum

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Mart Şubat 2016)

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Mart Şubat 2016) BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 9.-12. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Mart 2015-29 Şubat 2016) BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları Kurulu dur. Türkiye deki gazete ve dergilerin erişim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

ĐZLEYĐCĐLERĐN YEREL TELEVĐZYON TERCĐHLERĐ VE DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLER ĐTĐBARI ĐLE ALGISAL FARKLILIKLARI

ĐZLEYĐCĐLERĐN YEREL TELEVĐZYON TERCĐHLERĐ VE DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLER ĐTĐBARI ĐLE ALGISAL FARKLILIKLARI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10(3) 2010: 1055-1083 ĐZLEYĐCĐLERĐN YEREL TELEVĐZYON TERCĐHLERĐ VE DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLER ĐTĐBARI ĐLE ALGISAL FARKLILIKLARI THE LOCAL TELEVISION PREFERANCES OF AUDIANCE

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 OYDER Koçfinans Otomobil Bayi Memnuniyeti Alıcıları Takibi Araştırması Araştırması Raporu Raporu Mayıs Kasım 2013 2012 GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 Araştırmanın

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Araştırma, Dünya literatüründe 25-40 yaş arasında yer alan, uzatılmış bir ergenlik dönemi yaşayan ve evlilik,

Detaylı

2016 yılı Ücret Araştırması Ocak, 2016

2016 yılı Ücret Araştırması Ocak, 2016 Ocak, 2016 2016 Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2015 Kasım-Aralık aylarında PerYön tarafından düzenlenen 2016 Yılı Ücret Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Türkiye de Finansal Okuryazarlık ve Erişim TEB Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye de Finansal Okuryazarlık ve Erişim TEB Boğaziçi Üniversitesi Türkiye de Finansal Okuryazarlık ve Erişim 2016 TEB Boğaziçi Üniversitesi Önsöz Bu raporda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye de Finansal Okuryazarlık ve Erişim (FOE) anketinin sonuçları detaylı bir

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı