Üniversiteler Mahallesi Cadde No: Bilkent / ANKARA Tel: Fax: Web:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org."

Transkript

1 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI MART 2013 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi Cadde No: Bilkent / ANKARA Tel: Fax: Web: e-posta:

2

3 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ÖNSÖZ Đnternetin ve sosyal ağların hayatımıza girmesiyle, iletişim alanında büyük gelişme yaşansa da, televizyon, her yaş ve cinsiyetten, sosyal, kültürel ve ekonomik düzey ayırt etmeksizin toplumun her kesimindeki birey tarafından izlenebilen, en yaygın ve etkili kitle iletişim aracı olmayı sürdürmektedir. Geniş kitleler tarafından izlenen televizyon yayınları, izleyenleri gelişmelerden haberdar etmekte ve eğlendirmekte, insanlar günlük hayatlarının önemli bir bölümünü televizyon izleyerek geçirmektedir. Televizyon yayınlarının etkileri ve televizyon izleyicilerinin eğilim ve tepkileri de bilimsel araştırmaların konusu olmaya devam etmektedir. Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, kanunla verilmiş görevlerinden biri de kamuoyu araştırmaları yaparak, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili tepki, beğeni ve hassasiyetleri izlemektir. Bu görev kapsamında yılları arasında örneklemi Türkiye genelini temsil eden on üç kamuoyu araştırması yapılmıştır. Đlki 2006 yılında gerçekleştirilen Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasını, 2009 yılında ikincisi, 2012 yılında üçüncüsü takip etmiştir. Böylelikle yıllar içerisinde izleyicilerin eğilimlerinde ortaya çıkan değişiklikler de tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasının en önemli bulgularından biri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, bölge gibi demografik ve coğrafi değişkenler bazında tüm gruplarda hafta içi ve hafta sonu TV izleme sürelerinin düşmesidir. Đzleyicilerin televizyon kanalı ve program türleriyle ilgili tercihlerinde de zaman içerisinde değişiklikler olduğu görülmektedir. Ancak kanallar her ne kadar yeni formatlara yönelseler de en çok izlenen program türleri dizilerdir ve izleyicilerin kanal tercihlerinde de dizi filmlerin beğenilme düzeyi etkili olmaktadır. Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmasının planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde katkısı olan RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, bu araştırmanın başta yayın kuruluşları olmak üzere yayıncılık sektörüne ve ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Davut DURSUN Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 1

4

5 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 5 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ VE ÖRNEKLEMĐN ÖZELLĐKLERĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ BEŞĐNCĐ BÖLÜM TELEVĐZYON KANALLARINI TERCĐH DÜZEYĐ ALTINCI BÖLÜM TELEVĐZYON ĐZLEME ĐLE ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRMELER YEDĐNCĐ BÖLÜM KORUYUCU SEMBOL SĐSTEMĐ (AKILLI ĐŞARETLER) TABLO VE GRAFĐKLER KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 3

6

7 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 GĐRĐŞ Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırması 2012 çalışmasının saha araştırması, veri girişi, analizi ve raporlama süreci Eylül Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan Televizyon Đzleme Eğilimleri Araştırmalarının devamı niteliğinde olup, toplumun televizyon yayınlarından beklenti ve değerlendirmelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. AMAÇ Araştırmanın amaçları şu başlıklar altında toplanmaktadır: Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme düzeyi; hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme saatleri; televizyon kanallarını tercih etme düzeyi; televizyon programlarının hangi ölçüde ve hangi televizyon kanalından izlendiği; televizyonda yayınlanması istenen ve istenmeyen program türleri; televizyonda görmekten rahatsız olunan programların neler olduğu; yayınlarda rahatsız olunan görüntülerin neler olduğu; reklamların izlenme durumu; televizyon izleme ile ilgili değerlendirmeler; koruyucu sembol sistemi (akıllı işaretler) ile RTÜK ün bilinme düzeyi ve RTÜK ten beklentilerin neler olduğu. ÖRNEKLEM Araştırma 21 ilde, toplam kişiden oluşan bir örneklem grubu ile yapılmıştır. Örneklemin demografik yapısı ve sosyo-ekonomik düzeyi, Türkiye genelini yansıtacak şekilde cinsiyet, yaş, medenî durum, eğitim düzeyi, meslek grubu, coğrafî bölge ve gelir gruplarına göre kotalandırılmıştır. Örneklem, Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından NUTS 2 düzeyinde çok aşamalı, tabakalı küme örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. ANKET FORMU VE UYGULAMA Araştırmada önceden hazırlanmış tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu, ilk olarak Ankara ilinde bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son şekil verilmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket formlarında görüşme yapılan kişilerin kimlik bilgileri ile irtibat adres ve telefonları KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 5

8 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI alınmıştır. Anket uygulamasında, anketörlere birer saha koordinatörü eşlik etmiş ve anketörler tarafından doldurulan anketler sahada kontrol edilmiştir. Anketörler tarafından doldurulan anket formlarının içeriğinin % 10 u telefon ile denetlenmiştir. VERĐLERĐN ĐŞLENMESĐ Anket formları bir kod kitapçığı (code-book) hazırlanarak kodlanmış, sonrasında da Microsoft Excel formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Analizler SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır. Analizlerde sayı ve yüzde dağılımı ile çapraz tablolar (cross-tabulation) gibi betimsel istatistik teknikleri ve bağımsız (t) testi kullanılmıştır. Bazı çapraz tabloları oluşturan değişkenler arasındaki ilişkilere ise Phi katsayısı ve Cramers V tekniklerinden uygun olanı ile bakılmıştır. Bu tür büyük örneklemli araştırmalarda kullanılan çıkarsama istatistikleri hemen hemen her durumda anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret eder. Ancak, bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması demek ilişkinin gücünü göstermez. Bu yüzden, burada her bir teknik için 0.10 dan daha büyük olan ilişkiler anlamlı kabul edilmiştir. Phi katsayısı sadece iki kategorisi olan iki nominal değişken arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Cramers V ise kategori sayısı 2 den fazla olan nominal değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Kategori sayısı iki olduğunda Phi katsayısı ile aynı sonucu verir. Eta ise değişkenlerden biri nominal diğeri ise eşit aralıklı olduğunda iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini gösterir. Her üç tekniğin de alabileceği değerler 0.00 ile 1.00 arasında değişmektedir iki değişken arasında hiçbir ilişkinin olmadığını gösterirken, 1.00 iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusallığının mükemmel olduğunu gösterir. Genel olarak 0.33 ün altındaki ilişkiler zayıf, civarındaki ilişkiler orta, 0.61 ve daha yüksek ilişkilerin ise güçlü olduğu varsayılır. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması, uygun şekil ve tabloların oluşturulması ve bunların yorumlanması ile yapılmıştır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 6

9 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ARAŞTIRMANIN BULGULARI DEMOGRAFĐK VERĐLER Araştırma, kadın (% 48.3) ve erkek (% 51.7) denek ile yapılmıştır. Deneklerin yaşları, 15 yaş üzeri 8 grupta incelenmiştir. Araştırmaya katılanların medenî durumları evli (% 57.4), 986 bekar (% 39.0) ve 90 dul/boşanmış (% 3.6) şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılanların eğitim durumları okuryazar olmayan grubundan başlayarak lisansüstü/doktora düzeyine kadar 6 gruba ayrılarak sorgulanmış; bu gruplar daha sonra düşük, orta ve yüksek eğitimli olarak incelenmiştir. Deneklerin meslekleri; 588 kişi ev hanımı (% 22.8), 575 kişi esnaf ve sanatkar ( % 22.8) 434 kişi vasıfsız işçi (% 17.2), 316 kişi öğrenci (% 12.5), 262 kişi emekli (% 10.2), 133 kişi vasıflı teknik personel (% 5.3), 85 kişi masa başı çalışan memur (% 3.4), 117 kişi işsiz (% 4.6), 75 kişi profesyonel meslek sahibi (% 3.0), 40 kişi çiftçi, balıkçı (% 1.6) ve 13 kişi müdür orta düzey yönetici (% 0.5) şeklinde gerçekleşmiştir. Gelir durumunun da araştırıldığı çalışmada TL ve altı TL ve üzeri aralığında bir de cevap vermeyen denekler olarak 7 grup oluşturulmuştur. ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ Televizyon Đzleme Eğilimleri 2012 Araştırmasının, coğrafi bölgelere göre denek dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir: Marmara Bölgesi % 42.8, Đç Anadolu Bölgesi % 19.5, Ege Bölgesi % 12.2, Akdeniz Bölgesi % 10.8, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 6.3, Karadeniz Bölgesi % 5.6 ve Doğu Anadolu Bölgesi % 2.8. Araştırmada, deneklerin yaşadığı yer sorgulanmış ve % 52.1 inin metropolde, % 25.1 inin ilde, % 16.7 sinin ilçede ve % 6.2 sinin kasaba/ köyde yaşadığı tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 7

10 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ Deneklerin sahip olduğu televizyon adedinin izleme eğiliminde etkili olduğu düşünülerek evlerdeki televizyon adedi araştırılmış; elde edilen sonuçlara göre ankete katılanların % 60.8 inin 1 adet, % 31.0 inin 2 adet ve % 8.2 sinin 3 adet ve üzeri sayıda televizyona sahip oldukları gözlenmiştir yılında yapılan araştırmada sahip olunan televizyon adedine ilişkin verilere bakıldığında: % 54.6 sının 1 adet, % 36.4 ünün 2 adet ve % 9 unun 3 adet ve üzeri sayıda televizyona sahip oldukları görülmüştür yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, evlerde bulunan 1 adet televizyon sahipliği oranının % 53.2, 2 adet televizyon sahipliği oranının % 34.6 ve 3 adet ve üzeri televizyon oranının % 11.1 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan deneklerin % 71.9 u uydu anteni ile, % 17.3 ü normal anten ile, % 12.6 sı dijital platform ile, % 5.2 si kablo TV ile, 0.6 sı IPTV ile 0.1 i de diğer ortamlardan yayınları izlemektedir yılında yapılan araştırmaya katılan deneklerin % 67.3 ü uydu anteni ile, % 29.9 u normal anten ile % 8.9 u kablo TV ile ve % 1.6 sı dijital platform ile yayınları izlediği gözlenmiştir. Araştırmaya katılan deneklerin televizyon yayınlarını takip ettiği cihaz türüne göre dağılımları araştırıldığında; % 98.6 sının televizyondan, % 7.9 unun bilgisayardan, % 0.2 sinin cep telefonundan ve % 0.1 inin de diğer cihazlardan yayın izlemeyi tercih ettikleri gözlenmiştir. HAFTA ĐÇĐ GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında % 23.5 ile 2 saat, % 23.5 ile 3 saat ve % 16.4 ile 4 saat dilimlerinin öne çıktığı, % 4.7 oranında 10 saat ve üzeri sürede televizyon izlendiği görülmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 8

11 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında deneklerin, hafta içi günlük ortalama % 20.5 ile 3 saat, % 17.2 ile 2 saat ve % 16.4 ile 4 saat ve % 4.5 oranında 10 saat ve üzeri sürede televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre deneklerin hafta içi günlük ortalama olarak % 18.7 ile 10 saat ve üzeri, % 15.6 ile 3 saat, % 15 ile 2 saat ve % 13.4 ile 4 saat süre ile televizyon izlediği gözlenmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 3.8 saat, erkekler ise 3.6 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırmada hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi kadınlar için 5.3 saat, erkekler için 4.9 olarak belirlenmiştir yılında yapılmış olan araştırmada, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımında, kadınlar 4.5 saat, erkekler ise 4.1 saat televizyon izlemektedir. Hafta içi televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 41+ yaşlardan itibaren ortalama sürenin 3.9 saat olduğu görülmektedir yılında gerçekleşen araştırmada ise hafta içi televizyon izleme süresi irdelendiğinde 41+ yaşlardan itibaren ortalama süre 4.5 saattir yılında yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre ise bu süreler 41+ yaş grubunda ortalama olarak 5.2 saattir. Hafta içi yaş gruplarının televizyon izleme sürelerinde yıllar içinde bir düşüş olduğu görülmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/boşanmış olanlar 4.2 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır. Bekarların ise ortalama 3.4 saat ile medeni gruplar içinde daha az saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süreleri incelendiğinde, düşük eğitimliler ortalama 3.8 saat, orta eğitimliler ortalama 3.5 saat, yüksek eğitimliler de ortalama 3.5 saat televizyon izlemektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 9

12 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında ev hanımlarının 4.2 saat, emeklilerin 4.3 saat ve işsizlerin 3.9 saat televizyon izlediği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında emekli ve işsizlerin yaklaşık 5 saat, ev hanımı gruplarının da buna yakın sürede televizyon izledikleri gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarında da, ev hanımlarının 5.75 saat, emeklilerin 5.48 saat, işsizlerin 5.14 saat televizyon izledikleri görülmüştür. Araştırmaların sonuçlarına göre, yıllar içinde bütün gruplarda, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin azaldığı tespit edilmiştir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 4.5 saat ile Karadeniz Bölgesi, 4.1 saat ile Đç Anadolu Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgelerdir. Akdeniz Bölgesi ortalama 3.3 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında gerçekleştirilen araştırmada coğrafi bölgelere göre hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresine bakıldığında, 5.2 saat ile Akdeniz Bölgesi, 5.1 saat ile Karadeniz Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu 4.0 saat ile hafta içinde en az televizyon izleyen bölgedir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarında ise hafta içi günlük ortalama televizyon izleme oranı 5.85 saat ile Đç Anadolu Bölgesinde en yüksek, 4 saat ile Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük değerdedir. Akdeniz Bölgesinde 5.26 saat, Karadeniz Bölgesinde 5.44 saat ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5.16 saat televizyon izlenmektedir. Araştırmaların verilerine dikkat edildiğinde, yıllar içinde Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde, hafta içi ortalama televizyon izleme sürelerinde düşüş gözlenmektedir. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi arttıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan üç gelir grubu, günde ortalama 3.7 saat televizyon izlemektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 10

13 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında % 17.9 ile 3 saat, % 17.7 ile 4 saat, % 17 ile 5 saat ve % 14.4 ile 2 saat dilimlerinin öne çıktığı, 10 saat ve üzeri saat diliminin % 5.4 olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında, % 15.8 ile 6 saat, % 15.7 ile 4 saat, 15.6 ile 2 saat ve % 15.2 ile 3 saat dilimlerinin öne çıktığı, 10 saat ve üzeri saat diliminin % 5.9 olduğu tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre deneklerin, hafta sonu günlük ortalama olarak % 14.8 ile 10 saat ve üzeri, % 14 ile 5 saat, % 13.1 ile 4 saat ve % 12.9 ile 3 saat televizyon izlediği gözlenmektedir. Araştırmalara bakıldığında, yıllar içinde hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinde, 3 saat ve 4 saat diliminde artış, 10 saat ve üzeri diliminde ise ciddi bir azalma tespit edilmiştir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 4.4 saat, erkekler ise 4.3 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırma sonuçlarında, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 4.5 saat, erkekler ise 4.6 saat televizyon izlemektedir yılındaki araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadınlar 5.3 saat, erkekler ise 5.0 saat televizyon izlemektedir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, 2006 yılından itibaren, cinsiyete göre incelendiğinde, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin ciddi anlamda düştüğü görülmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, sürenin 4.0 saat ve üzerinde olduğu görülmektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 11

14 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada da hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 4.5 saat ve üzerinde olduğu görülmektedir yılında gerçekleşen araştırmada yine, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 5.0 saat ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların yıllara göre değişim verileri, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığını; ancak, yıllar içinde televizyon izleme sürelerinde düşüş olduğunu göstermektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/ boşanmış olanlar 4.6 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmakta; evliler 4.4 saat ve bekarlar ise 4.3 saat televizyon izlemektedir yılında medenî duruma göre hafta sonu televizyon izleme süresine bakıldığında; evlilerde 4.6 saat, bekarlarda 4.5 saat ve dul/boşanmış olanlarda 4.2 saat olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada medenî duruma göre hafta sonu televizyon izleme süresine bakıldığında; evlilerin 5.2 saat, bekarların 5.0 saat ve dul/boşanmış olanların 5.7 saat televizyon izledikleri tespit edilmiştir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süreleri eğitim düzeyi açısından incelendiğinde, eğitim düzeyinin televizyon izleme eğiliminde çok etkili olmadığı ve tüm grupların ortalama 4 saat televizyon izlediği görülmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine meslek grupları açısından bakıldığında, vasıflı teknik personelin 4.7 saat, işsizlerin 4.5 saat, emeklilerin 4.6 saat, ev hanımlarının 4.5 saat süre ile televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmada, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine meslek grupları açısından bakıldığında, işsizlerin 5 saat, emeklilerin 4.8 saat; ev hanımı, işçi ve çiftçi gruplarının da bu sürelere yakın oranda televizyon izlediği gözlenmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 12

15 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ev hanımları 5.90 saat, emekliler 5.41 saat, işsizler 5.21 saat ve çiftçiler 4.86 saat televizyon izlemektedir. Bölgelere göre hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında 4.7 saat ile Ege, 4.5 saat ile Karadeniz ve Đç Anadolu Bölgesi, 3.9 saat ile Ege Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi 3.7 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında yapılan araştırmada hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 5.5 saat ile Akdeniz ve 5.2 saat ile Karadeniz Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi 4.0 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme oranı 5.52 saat ile Đç Anadolu Bölgesinde en yüksek değerdedir. Akdeniz Bölgesinde 5.38 saat, Ege Bölgesinde 5.33 saat ve Karadeniz Bölgesinde 5.12 saat televizyon izlenmektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, çok ciddi bir fark olmadığı gözlenmektedir TL ve üstü gelir grubu 3.8 saat ile en az ve TL aralığında yer alan gelir grubu, ortalama 4.6 saat ile en fazla televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır yılında yapılan araştırmada, televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi artıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan beş gelir grubu, ortalama 4.5 saat televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, TL geliri olanlar 5.23 saat, TL geliri olanlar 5.29 saat ve TL geliri olanlar 5.06 saat televizyon izlemektedir TL gelir grubunun 5.42 saat ile en fazla televizyon izleyen grubu oluşturduğu gözlenmektedir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 13

16 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI HAFTA ĐÇĐ TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde en yüksek izleme oranının % 61.0 ile 21:01-24:00 saatlerinde gerçekleştiği; bundan sonraki en yüksek izleme oranın % 53.7 ile 18:01-21:00 saatlerini kapsadığı, saat 15:01 ile 18:00 arasında % 18.7 oranında olduğu görülmektedir yılında yapılan araştırmada hafta içi televizyon izleme saatleri incelendiğinde; % 70.9 ile , % 63.3 ile arası saat dilimlerinin öne çıktığı; saatlerinde % 22.9, saatlerinde % 16.3 ve saatleri arasında % 15 oranında televizyon izlendiği gözlenmektedir yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre % 60.2 ile , % 59.5 ile dilimlerinin en çok televizyon izlenen saatleri oluşturduğu; saatlerinin % 20.6, saatlerinin % 17.8 ve saatlerinin % 17.1 oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaların sonuçlarına dikkat edildiğinde yıllar içerisinde, 18:01 ile 21:00 saatleri arasında hafta içi televizyon izleyenlerin oranında ciddi bir azalma olduğu gözlenmektedir. Bu veriler, RTÜK tarafından daha önce yapılan araştırma sonuçları ile cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, aynı saat dilimlerinde kadın izleyicilerin daha çok olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre hafta içi TV izleme saatlerinde anlamlı farklılaşmalar gözlenmektedir , , , , ve saatleri ve cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar vardır. Hafta içi , ve saatleri arasında TV izleyen kadın oranı erkeklerden daha yüksektir. Hafta içi , saatlerinde TV izleyen erkek oranı kadınlardan yüksektir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 14

17 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Hafta içi 18:01-21:00 saatleri arasında televizyon izleyen % 67.0 lik oran yaş arasındakilerdir. Saat 21:01-24:00 arasında en çok televizyon izleyenler % 67.3 lik bir oranla yaş grubuna aitir. Hafta içi saatlerini kapsayan üç farklı saat diliminde dul/ boşanmış olanların televizyon izleme oranı evlilere göre daha yüksektir. 15:01-21:00 saatlerini kapsayan iki farklı saat dilimde ise evlilerin bekar ve dul/boşanmış olanlara nazaran daha çok televizyon izlediği görülmektedir yılında yapılan araştırmada, hafta içi saatlerini kapsayan dört farklı saat diliminde, evlilerin televizyon izleme oranı, bekar ve dul/boşanmışlara göre daha yüksek çıkmıştır yılında yapılan araştırma verilerine göre hafta içi saatlerini kapsayan üç saat diliminde, dul/boşanmışların televizyon izleme oranı diğer gruplardan daha yüksektir. Hafta içi saatlerini kapsayan beş farklı saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin TV izleme oranı, diğerlerine göre daha yüksektir yılında yapılan araştırmada benzer şekilde, hafta içi saatlerini kapsayan beş saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin TV izleme oranının orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür yılında yapılan araştırmada da düşük eğitimlilerin saatlerindeki televizyon izleme oranı, orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksektir. Hafta içi saatleri arasında iş yeri sahibi ve ortağı olanların, saatleri arasında en çok emeklilerin ve çiftçilerin/balıkçıların televizyon izlediği gözlenmektedir saatleri arasında en çok ev hanımları televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, hafta içi ve saatleri arasında en çok emeklilerin ve çiftçilerin televizyon izlediği gözlenmektedir ve saatleri arasında en çok ev hanımlarının televizyon izlediği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 15

18 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde, Marmara ve Ege Bölgelerinin saatlerinde, Doğu Anadolu Bölgesinin ise 18:01-21:00 saatlerinde en yüksek televizyon izleme oranına ulaştıkları gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada hafta içi televizyon izlemenin Marmara ve Ege Bölgelerinde saatlerinde, diğer bölgelerde ise :00 saatlerinde en yüksek orana ulaştığı tespit edilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada Đç Anadolu Bölgesi en yüksek izleme oranına saat diliminde ulaşmakta, diğer tüm bölgeler, bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. Gelir durumuna göre hafta içi televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL grubunu oluşturan iki grubun 18:01-21:00 saatlerinde, ve TL üzeri gelir grubundakilerin ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir. HAFTA SONU TELEVĐZYON ĐZLEME SAATLERĐ Hafta sonu televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde en yüksek izleme oranı % 70.2 ile saatlerini, bundan sonraki en yüksek izleme oranı ise % 57.1 ile saatlerini kapsamaktadır. Bu saat dilimleri, hafta içi en çok televizyon izleme saat dilimleri ile aynıdır yılı araştırmasında, hafta sonu televizyon izleme saatlerinin, % 68.7 ile ve % 68.1 ile dilimlerinde öne çıktığı; de % 25.2, saatleri arasında % 17.7 oranında, de % 14.8 oranında gerçekleştiği gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre hafta sonunda televizyonun % 59.6 ile , % 59 ile saatlerinde en çok izlendiği görülmüştür. Yine aynı araştırmada saatlerinde % 24.1, saatlerinde % 20.8, saatlerinde ise % 17.1 oranlarında televizyon izlendiği tespit edilmiştir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 16

19 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Hafta sonu saatleri arasında televizyon izleyen kadın oranı, erkeklerden daha yüksektir. Bu bulgular 2009 yılında yapılan araştırmada da aynı şekilde tespit edilmiştir. Söz konusu veriler, RTÜK tarafından daha önce yapılan araştırma sonuçları ile cinsiyet açısından karşılaştırıldığında da aynı saat dilimlerinde kadın izleyicilerin daha çok olduğu görülmektedir. Hafta sonu ile yaş aralığındaki denekler , yaş grubundaki denekler ise saat dilimlerinde en yüksek oranda televizyon izlemektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, hafta sonu yaş aralığındaki deneklerin , yaş grubundaki deneklerin ise saat dilimlerinde en yüksek oranda televizyon izlediği tespit edilmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmada yaş grubunda yer alan deneklerin saatlerinde, yaş grubundaki deneklerin ise saatleri arasında en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir. Hafta sonu saat diliminde evli ve dul/boşanmışlar, saat diliminde ise bekarlar en yüksek oranda televizyon izlemektedir ve 2009 yılında yapılan araştırma verilerine göre de evli ve dul/ boşanmışların en çok saat diliminde televizyon izlediği gözlenmektedir. Hafta sonu saatlerini kapsayan saat dilimi arasında düşük eğitimlilerin televizyon izleme oranı, orta ve yüksek eğitimlilere göre daha yüksektir. Bu veriler, 2009 yılı araştırması ile de uyumludur yılında yapılan araştırma ile karşılaştırıldığında, düşük eğitimlilerin saatlerini kapsayan beş saat diliminde en çok televizyon izleyen eğitim grubunu oluşturduğu gözlenmektedir. Hafta sonunda, tüm meslek gruplarının 21: saatleri arasında % 60 dan fazla televizyon izlediği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 17

20 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılı araştırmasında, tüm meslek gruplarının 18:01-24:00 saatleri arasında % 60 dan fazla televizyon izlediği görülmektedir yılı araştırmasının sonuçlarına göre, tüm meslek grupları, saatlerinde ortalama olarak % 50 den fazla televizyon izlemektedir. Hafta sonu televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin saatlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Đç Anadolu bölgelerinin ise saatlerinde en yüksek izleme oranına ulaştığı gözlenmektedir yılı araştırmasında, hafta sonu televizyon izleme saatleri bölgelere göre incelendiğinde Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin saatlerinde, diğer bölgelerin ise saatlerinde en yüksek izleme oranına ulaştığı tespit edilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada Đç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri en yüksek izleme oranına saat diliminde, Akdeniz Bölgesi ise en yüksek izleme oranına saat diliminde ulaşmakta, diğer tüm bölgeler, bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. Gelir durumuna göre hafta sonu televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL gelir grubunu oluşturan iki grubun saatlerinde, TL grubundaki deneklerin ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, gelir durumuna göre hafta sonu televizyon izleme saatleri incelendiğinde, TL gelir grubunu oluşturan üç grubun saatlerinde, diğer üç grubun ise saatlerinde en yüksek oranda televizyon izledikleri belirlenmiştir yılında yapılan araştırmaya göre sadece TL gelir grubunda olanlar saatleri arasında en yüksek oranda televizyon izlemekte, diğer tüm gruplar bu araştırma ile aynı özellikleri taşımaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 18

21 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 TELEVĐZYON KANALLARINI TERCĐH DÜZEYĐ Araştırmada, deneklere en çok hangi gün televizyon izledikleri sorulduğunda, genel dağılımın içinde en fazla oran olan % 21.4 ile Pazar günü cevabı alınmıştır. Deneklerin en çok izledikleri kanal hakkında yapılan sorgulamada, % 54.6 ile Kanal D nin, % 51.9 ile ATV nin, % 44.2 ile Show TV nin izlendiği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, deneklerin en çok izledikleri kanal hakkında yapılan sorgulamada, % 62.1 ile Kanal D nin, % 56.8 ile Show TV nin, % 43.3 ile ATV nin izlendiği görülmektedir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre % 51.2 ile ATV, % 48.8 ile Kanal D ve % 43 ile Show TV en çok izlenen kanal olarak tespit edilmiştir. Televizyonda bir kanalı takip etmek zorunda kalsaydınız, bunun hangi kanal olmasını isterdiniz? sorusuna alınan cevaplara göre % 17.2 ile TRT kanalları, %17.1 ile Kanal D, % 15.4 ile ATV tercih edilmektedir yılında yapılan araştırmada Televizyonda bir kanalı takip etmek zorunda kalsaydınız, bunun hangi kanal olmasını isterdiniz? sorusuna alınan cevaplara göre sonuçlar şöyle gerçekleşmiştir: % 26.3 ile Kanal D, % 17.3 ile Show TV, % 10.3 ile TRT kanalları. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesinin cinsiyet açısından sonuçlarına göre, TRT yi tercih edenler arasında cinsiyete göre kadınların oranı % 36.5, erkeklerin oranı ise % 63.5 dir. Kanal D yi tercih edenlerin cinsiyete göre dağılımlarında kadınların oranı % 62.6, erkeklerin oranı ise % 37.4 dür. ATV yi tercih edenlerin cinsiyete göre kadın erkek oranı eşit (% 50) dağılımdadır. Yaş grupları açısından tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde, CNBC-e en çok yaş arasındaki iki grupta ve NTV yaş grubunda tercih edilirken Kanal 7, yaş grubu tarafından tercih edilmektedir yılında yapılan araştırmada çıkan sonuçlara göre, Kanal D ve Show TV nin en çok yaş grubu, TRT kanallarının en çok 61+ yaş grubu tarafından tercih edildiği görülmüştür. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 19

22 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Medenî duruma göre tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde Kanal 7, Samanyolu TV ve TRT kanallarını izleyenler arasında büyük çoğunluğu evlilerin, CNBC-E, NTV ve Show TV yi izleyenler arasında ise büyük çoğunluğu bekarların oluşturduğu belirlenmiştir yılı araştırmasında, medenî duruma göre tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde, tüm grupların en çok Kanal D yi, bekarların Show TV yi, dul/ boşanmışların ise TRT kanallarını diğer gruplara oranlara daha fazla tercih ettiği tespit edilmiştir. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesinin eğitim düzeyi açısından sonuçlarına bakıldığında Kanal 7, Samanyolu TV ve Fox TV yi izleyenler arasında büyük çoğunluğu düşük, CNBC-E ve NTV yi izleyenler arasında ise büyük çoğunluğu orta ve yüksek eğitimlilerin oluşturduğu gözlenmektedir yılında yapılmış olan araştırmada, orta eğitimlilerin en çok Kanal D ve Show TV yi tercih ettiği; TRT kanallarının, en çok yüksek eğitimliler tarafından tercih edildiği görülmektedir. Meslek gruplarının televizyon tercihlerine bakıldığında, Kanal 7 izleyenler arasında büyük çoğunlukla ev hanımı ve işsizlerin, NTV izleyenler arasında esnaf, sanatkar, memur, işçilerin, CNBC-E izleyenler arasında meslek prestiji yüksek olanların bulunduğu belirlenmiştir yılında gerçekleştirilen araştırmada, meslek gruplarının televizyon tercihlerine bakıldığında, ev hanımı ve öğrencilerin en çok Kanal D yi, serbest meslek grubu ile işçilerin ise en çok Show TV yi izlediği gözlenmiştir. Tercih edilen televizyon kanalı incelemesine coğrafi bölgeler açısından bakıldığında, Fox TV yi Akdeniz ve Ege Bölgesinin, CNBC-E yi Marmara Bölgesinin, SHOW TV yi Karadeniz Bölgesinin, Kanal 7 yi Đç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinin, Star TV yi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çoğunluklu olarak tercih ettiği görülmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 20

23 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Gelir düzeyi açısından tercih edilen televizyon kanalı incelemesinde Kanal 7, Fox TV ve Samanyolu TV yi tercih edenlerin çoğunluğu 1000 TL ve altı, NTV, Star TV ve Kanal D izleyenlerin çoğunluğu TL grubunda yer almaktadır. TRT kanalları, 1000 TL ve altı ile TL grubunda hemen hemen eşit bir izleyici topluluğu tarafından tercih edilmektedir. TELEVĐZYON KANALLARININ TERCĐH EDĐLME NEDENLERĐ Televizyon kanallarının tercih edilme nedenleri incelendiğinde, Kanal D nin % 43.9 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 29.4 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ; Show TV nin tercih edilme nedenleri içinde % 31.4 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 38.6 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. TRT kanallarının tercih edilme nedenleri içinde % 47.0 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ve % 13.1 oranı ile kaliteli ve seviyeli yayıncılık yapıyor ; ATV nin tercih edilme nedenleri içinde % 37.4 oranı ile dizileri beğeniyorum ve % 32.2 oranı ile bütün programlarını beğeniyorum ifadelerinin ön plana çıktığı gözlenmektedir. Televizyon kanallarının tercih edilmesindeki en önemli unsur, yayınlanan dizilerin beğenilme düzeyidir. PROGRAM TÜRLERĐNE GÖRE TERCĐH EDĐLEN TELEVĐZYON KANALLARI Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanal sıralamasına bakıldığında % 30.4 ile ATV, % 25.7 ile Kanal D ve % 13.2 ile Star TV ön plana çıkmaktadır yılında yapılan araştırmada yerli dizileri izlemek için, % 42 ile Kanal D, % 26.8 ile Show TV ve % 13.9 ile ATV tercih edilen kanal olmuştur. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 21

24 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallar cinsiyet açısından incelendiğinde, kadın izleyicilerin % 26,9 u ATV yi, erkek izleyicilerin % 16 sı ATV ve TRT kanallarını tercih etmektedir. Yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallara yaş grupları, medenî durum, eğitim ve gelir düzeyi açısından bakıldığında, bütün grupların ATV yi; coğrafî bölgeler bakımından Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin Kanal D yi, diğer bölgelerin tümünün ise yine ATV yi öncelikli olarak tercih ettiği gözlenmektedir. Tüm meslek grupları açısından bakıldığında yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanal ATV olarak tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmada, yerli dizileri izlemek için tercih edilen kanallar, meslek grupları açısından farklılık göstermekte; ev hanımları ve memurlar öncelikli olarak Kanal D yi tercih ederken, çiftçi, serbest meslek ve işçi grupları öncelikli olarak Show TV yi izlemektedir. Türk filmlerini izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 14 ile ATV, % 13.9 ile Kanal 7 ve % 12.9 ile Kanal D dir. Haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 17 ile TRT kanalları, % 14.7 ile Show TV ve % 12.9 ile ATV şeklinde sıralanmaktadır yılında gerçekleştirilen araştırmada, haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 19.4 ile Kanal D, % 18.7 ile Show TV ve % 14.1 ile ATV olarak gerçekleşmiştir. Haberleri izleyenlerin tercih ettiği kanallara cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların % 17.8 ile en çok Kanal D yi, erkeklerin % 24.8 ile TRT kanallarını izlediği gözlenmektedir yılında yapılan araştırmada, haberleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar, cinsiyet açısından kadınlarda % 24.1 ile Kanal D, erkeklerde % 17.6 lık eşit oranlarla Show TV ve TRT olarak sıralanmaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 22

25 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Haberleri izleyenlerin yaş grupları göstergelerinde yaş arası iki grubun Kanal D yi, yaş arası deneklerin ATV yi, ile yaş ve üzeri grupların TRT kanallarını tercih ettikleri tespit edilmştir. Haberleri izleyenlerin medenî durumları açısından göstergelere bakıldığında evli ve dul/boşanmış olanların TRT kanallarını, bekarların da Kanal D yi tercih ettikleri görülmektedir. Haberleri izleyen deneklerin eğitim düzeyleri irdelendiğinde tüm grupların TRT kanallarını izlediği gözlenmektedir. Haberleri izleyenlerin tercih ettikleri kanallara coğrafi bölgeler açısından bakıldığında, Marmara, Đç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin TRT Kanallarını, Ege Bölgesinin Show TV yi, Akdeniz Bölgesinin Kanal D yi, Doğu Anadolu Bölgesinin ise ATV yi tercih ettiği belirlenmiştir. Spor programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 45.8 ile NTV, % 18.0 ile TRT kanalları ve % 7.5 ile ATV dir da yapılan araştırmada, spor programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 26.4 ile TRT kanalları, % 12.3 ile NTV ve % 11 ile Star TV dir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2008 yılında yapılan Televizyonlardaki Spor Programlarını Đzleme Eğilimleri Araştırması verilerine göre TRT 3 kanalı güreş, halter, tenis, voleybol ve yüzme dallarında en çok izlenen kanal olma özelliği taşımaktadır. Spor programlarını izleyenler cinsiyet açısından incelendiğinde, kadın ve erkek her iki grubun NTV yi izlediği; yaş göstergelerine bakıldığında da yaş aralığındaki 6 grupta yine NTV nin tercih edildiği; bununla birlikte yaş ve üzeri gruplarda TRT kanallarının öncelikli olarak tercih edildiği gözlenmektedir. Spor programlarını izleyenler sosyo-ekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, bütün grupların öncelikli olarak NTV yi tercih ettiği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 23

26 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında gerçekleştirilen araştırmada, spor programlarını izleyenler sosyoekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, bütün grupların öncelikli olarak TRT kanallarını tercih ettiği görülmüştür. Dinî programları izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 42.3 ile Samanyolu TV, % 23.8 ile Kanal 7, % 8.4 ile ATV dir yılında yapılmış olan araştırmada dinî programları izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar da % 39.3 ile Samanyolu TV, % 23.1 ile Kanal 7 ve % 18.8 ile Star TV dir. Dinî programları izleyenler sosyo-ekonomik göstergeler açısından incelendiğinde, ağırlıklı olarak bütün gruplarda Samanyolu TV öncelikli olarak tercih edilmektedir. Yabancı filmleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 23.0 ile Star TV, % 16.7 ile Kanal D, % 12.4 ile Show TV dir yılı araştırmasına bakıldığında, yabancı filmleri izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 18.7 ile Kanal D, % 16.4 ile Show TV ve % 13.6 ile ATV olarak tespit edilmiştir. Açık oturum programlarını izleyenler en çok % 14.6 ile Kanal D yi, % 13.8 ile ATV yi ve % 12.7 ile NTV yi tercih etmektedir yılı araştırmasında, açık oturum programlarını izleyenler en çok % 20.5 ile Kanal D yi, % 20 ile ATV yi ve % 18.3 ile Show TV yi tercih etmişlerdir. Belgeselleri izleyenlerin en çok % 31.9 ile Samanyolu TV yi, % 12.6 ile TRT kanallarını ve % 8.9 ile NTV yi tercih ettiği gözlenmektedir araştırmasının verilerine göre, belgeselleri izleyenlerin en çok % 37.2 ile Samanyolu TV yi, % 19.7 ile TRT yi ve % 7 ile Discovery Channel ı tercih ettiği görülmüştür. Yarışma programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 28.5 ile Kanal D, % 22.5 ile Star TV ve % 18.7 ile Show TV şeklinde sıralanmaktadır. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 24

27 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada, yarışma programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 67.5 ile Show TV, % 12.5 ile Fox TV ve % 5.1 ile Kanal D olarak sıralanmaktadır. Müzik/eğlence/klip programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanallar % 20.7 ile Kral TV, % 13.2 ile Kanal D ve % 12.1 ile Show TV dir yılında da müzik/eğlence/klip programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 37.4 ile Kral TV, % 9.6 ile Kanal D ve % 9.3 ile Show TV olduğu gözlenmektedir. Magazin programlarını izleyenlerin en çok % 38.2 ile Show TV yi, % 18.3 Kanal D yi, % 14.5 ile Star TV yi tercih ettikleri görülmektedir yılı araştırmasında ise magazin programlarını izleyenlerin en çok % 33.1 ile Kanal D yi, % 22.3 ile ATV yi ve % 21.7 ile Show TV yi tercih ettiği tespit edilmiştir. Güldürü/talk show programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 48.4 ile Kanal D, % 14.7 ile Show TV ve % 12.4 ile Star TV olduğu görülmektedir yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, güldürü/talk show programlarını izleyenlerin en çok tercih ettiği kanalların % 57.9 ile Kanal D, % 12.1 ile TRT kanalları ve % 8.7 ile ATV olduğu gözlenmektedir. Kadın kuşak programlarını izleyenler en çok % 46.7 ile ATV, % 12.8 ile Star TV ve % 11.8 ile Show TV yi tercih etmektedir yılında yapılan araştırmada, kadın kuşak programlarını izleyenler en çok % 48 ile Kanal D yi, % 12.6 ile Show TV yi ve % 12 ile ATV yi tercih etmiştir. TELEVĐZYON PROGRAMLARININ ĐZLENME SIKLIĞI Televizyon programlarının izlenme sıklığı ile ilgili verilere bakıldığında, % 76.7 ile yerli diziler, % 74.5 ile haberler ve % 49.7 ile Türk Filmleri, ankete katılanlar tarafından izlenen program türlerinde en yüksek orana sahiptir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 25

28 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılında yapılan araştırmada, televizyon programlarının izlenme sıklığı ile ilgili verilere bakıldığında, % 93.7 ile haberler, % 86.2 ile yerli diziler ve % 61.8 ile dinî programlar, ankete katılan denekler tarafından izlenen program türleri içinde en yüksek oran olarak görülmektedir yılı araştırmasına göre, izlenen program türleri açısından haberler % 88.1, yerli diziler % 71.9 ve dinî programlar % 60.6 değer almıştır. Araştırmaya katılan deneklerin % 73.7 sinin kadın kuşak programlarını, % 69.9 unun magazin programlarını ve % 61.3 nün gerçek hayat hikayelerini izlemiyorum kategorisinde değerlendirdiği gözlenmektedir. Televizyon programlarının izlenme sıklığına cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların sırasıyla en çok yerli dizileri, haberleri, erkeklerin de sırasıyla haberleri ve yerli dizleri izliyorum ve ara sıra izliyorum kategorisinde değerlendirdiği; sıralamanın kadınlarda Türk filmleri, erkeklerde spor programları şeklinde devam ettiği gözlenmektedir. Programların izlenme sıklığı yaş grupları açısından incelendiğinde, yaş grubundakilerin tamamı için yerli diziler öncelikli olmakta; ikinci sırada haberler izliyorum ve ara sıra izliyorum kategorisinde yer almaktadır yaş grubundakiler için ise haberlerin öncelikli olarak izlendiği, devamında en çok yerli dizilerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Televizyon programlarının izlenme sıklığı medenî durum açısından irdelendiğinde, bekarların ve dul/başanmış olanların daha çok haberleri, evlilerin ise yerli dizileri tercih ettiği; tüm eğitim kategorilerinde haber ve yerli dizilerin izliyorum ve ara sıra izliyorum cevaplarında en çok tercih edilen program türü olarak öne çıktığı görülmektedir. Televizyon programlarının izlenme sıklığının gelir düzeyi ile bağlantısına bakıldığında, tüm gelir gruplarında yerli dizilerin ve haberlerin daha çok tercih edildiği gözlenmektedir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 26

29 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 Meslek gruplarının televizyon programlarını izleme sıklığına bakıldığında; ev hanımı, işsiz, öğrenci vb. yerli diziler öncelikli olmak üzere, haberleri sıklıkla tercih etmektedir. Meslekî presetiji yüksek gruptakilerin ise öncelikle haberleri ve sonra yerli dizileri en yoğun olarak tercih ettiği; diğer meslek gruplarının tercihinin de haberler ve yerli diziler türünde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bölgeler açısından televizyon programlarının izlenme sıklığına bakıldığında, Marmara, Ege, Đç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikle yerli dizileri ve sonra haberleri en yoğun olarak tercih etmekte; diğer bölgelerdeki sıralama haberler ve yerli diziler şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan deneklerin Türkçeyi en iyi kullanan kanal değerlendirmesi incelendiğinde, % 49.7 gibi yüksek bir oran ile TRT kanallarının, % 11.4 ile Kanal D nin ve % 9.0 ile ATV nin ilk üç sırayı aldığı gözlenmektedir yılında gerçekleştirilen araştırmada, deneklerin Türkçeyi en iyi kullanan kanal konusundaki değerlendirmeleri incelendiğinde, % 40.9 gibi yüksek bir oran ile yine TRT kanallarının, % 12.6 ile Kanal D nin ve % 8.6 ile Show TV nin ilk üç sırayı aldığı gözlenmektedir. Televizyonlarda öncelikli olarak yayınlanması istenen program türleri sıralamasının % 86.3 ile yerli diziler, % 85.1 ile haber ve habere dayalı programlar, % 74.8 ile Türk filmleri şeklinde olduğu ve bu sıralamanın en çok izlenen program türleri ile uyumlu olduğu görülmektedir yılı araştırmasında, televizyonlarda öncelikli olarak yayınlanması istenen program türleri sıralamasının % 48.5 ile haberler, % 40.9 ile yerli diziler, % 26.4 ile dinî programlar şeklinde olduğu tespit edilmiştir yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, yayınlanması istenen program türleri sıralaması % 34.8 ile haberler, % 32.9 ile yerli diziler ve % 31.1 ile müzikeğlence programları şeklindedir. Televizyon yayınlarında rahatsız olunan görüntüler sıralamasında % 49.3 ile cinsel içerikli ve müstehcen görüntülerden, % 39.5 ile şiddet, korku, savaş, kan, silah KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 27

30 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI görüntülerinden ve % 16.9 ile reklamlardan, reklamların uzun sürmesinden, sık olmasından ve aynı olmasından rahatsız olunduğu görülmektedir. Yayınlarda rahatsız olunan görüntülerle karşılaşıldığında sergilenen davranış sıralamasında deneklerin, % 81.7 oranı ile kanal değiştirdiği, % 11.1 oranı ile izlemeye devam ettiği gözlenmiştir. TELEVĐZYON ĐZLEME ĐLE ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRMELER Televizyon izleme eğilimleri araştırması yapılırken, araştırmaya katılan deneklere, bazı kanaat cümleleri verilerek, bunlara katılıp katılmama durumları sorgulanmış ve televizyon izlemek Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesini sağlar ifadesine katılma düzeyi % 83.8; Aile içi ilişkileri olumlu etkiler kanaatine katılmama oranı % 53.9; Arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler ifadesine katılmama oranı %57.1; Sosyal gelişimi engeller ifadesine katılım oranı % 52.7 olarak tespit edilmiştir yılı araştırması sonuçlarına göre; televizyon izlemenin etkilerine ilişkin olarak verilen kanaat cümlelerine katılım: Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesini sağlar % 90.8; Đnsanlar ile iletişim kurulmasını kolaylaştırır % 46.9; Eş ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 36.5; Çocuklar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 36; Arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde etkiler % 34.8 dir. Dünyadaki gelişmelerin takibi açısından belirtilen olumlu kanaat, eş, çocuk, arkadaş ve insan ilişkileri açısından aynı özelliği taşımamakta; bu grupta verilen kanaat cümlelerine vatandaşların çoğu katılmamaktadır. Televizyon izleme alışkanlığıyla oluştuğu düşünülen davranışlar hakkında verilen kanaat cümlelerinden, Toplumda şiddeti arttırır ifadesine katılım % 61.0; Đnsanları televizyona bağımlı hale getirir ifadesine katılım % 71.1; Dil yapımızı olumlu etkiler ifadesine katılmama oranı % 44.9; Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı olur ifadesine katılmama oranı % 45.9; Çocukların sosyal gelişimine olumlu etkisi olur ifadesine katılım % 53.0 dür. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 28

31 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI yılı araştırmasında, televizyon izleme alışkanlığı nedeniyle oluştuğu düşünülen davranışlara ilişkin olarak verilen kanaat cümlelerine bakıldığında katılım oranları: Toplumda şiddeti arttırır % 79.6; Đnsanları televizyona bağımlı hale getirir % 83.7; Dil yapımızı olumlu etkiler % 48.8; Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı olur % 44.2; Çocukların sosyal gelişimine olumlu etkisi olur % 45.1 dir. REKLAMLARA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER Araştırmaya katılan deneklerin % 56.4 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 30.8 i Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 10.7 dir yılında yapılan araştırmaya katılan deneklerin % 60.3 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 25.2 si Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 10 dur yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre, deneklerin % 40.4 ü Reklamları gördüğümde hemen kanal değiştiririm ; % 34.6 sı Reklamları gördüğüm zaman bir kısmını seyreder kanal değiştiririm ifadesine katılmaktadır. Reklamları gördüğüm zaman tamamını izlerim ifadesine katılan denek oranı sadece % 19.5 tir. Ankete katılan deneklere, reklamlarda ne tür görüntülerden rahatsız oldukları sorularak elde edilen veriler incelendiğinde, % 62.5 oranında, aynı reklamın tekrar tekrar verilmesi ve uzun süreli reklamlardan rahatsız olunduğu gözlenmektedir. KORUYUCU SEMBOL SĐSTEMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER Araştırmaya katılan deneklerin % 62.5 inin, koruyucu sembol sisteminin, televizyon programlarının içeriği konusunda izleyicileri bilgilendirdiğini ifade ettiği tespit edilmiştir. KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 29

32 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Araştırmaya katılan deneklerin % 62.3 gibi önemli bir kısmı, koruyucu sembol sistemi uygulamasını faydalı bulmaktadır. Araştırma neticesinde görülmektedir ki, koruyucu sembol sistemi % 53.8 oranında program tercihlerini etkilemektedir. Program için uygulanacak koruyucu sembollerin seçimine karar verdiği düşünülen kuruluşun % 69.4 ile RTÜK olduğu, % 18.1 ile fikri olmayanların ilk iki sırayı kapsadığı görülmektedir. Araştırmaya katılan deneklerin, bu açıdan sosyo-ekonomik göstergelerine bakıldığında, gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Araştırmada, deneklere koruyucu sembollerin işaretleri gösterilmiş ve deneklerin bu işaretlerin anlamlarını bilip bilmedikleri ölçülmüştür. Yapılan çalışmada deneklerin % 87.7 sinin genel izleyici, % 80.1 inin korku-şiddet sembollerini yüksek bir oranda bildiği; % 39.4 oranı ile en az oranda olumsuz örnek işaretini tanıdığı gözlenmiştir. Denekler, yaş gruplarıyla ilgili sembolleri ise % 90 gibi yüksek bir oranda bilmektedir. Koruyucu sembollerin program içeriğine uygun kullanılıp kullanılmadığı deneklere sorulduğunda, % 50 nin üzerinde bir oranla, işaretlerin program içeriklerine uygun yerleştirildiği ifade edilmiştir. KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 30

33 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ARAŞTIRMA BÖLGELERĐ VE ÖRNEKLEMĐN ÖZELLĐKLERĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 31

34 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin illere göre dağılımı Sayı % ADANA 100 4,0 ANKARA ,7 ANTALYA 111 4,4 BALIKESĐR 70 2,8 BURSA 149 5,9 DENĐZLĐ 59 2,3 DĐYARBAKIR 50 2,0 EDĐRNE 30 1,2 ERZURUM 31 1,2 GAZĐANTEP 80 3,2 HATAY 61 2,4 ĐSTANBUL ,3 ĐZMĐR 250 9,9 KAYSERĐ 60 2,4 KOCAELĐ 90 3,6 KONYA 111 4,4 MALATYA 40 1,6 MARDĐN 30 1,2 SAMSUN 60 2,4 TRABZON 41 1,6 ZONGULDAK 40 1,6 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 32

35 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin coğrafi bölgelere göre dağılımı Sayı % Marmara Bölgesi ,8 Ege Bölgesi ,2 Akdeniz Bölgesi ,8 Đç Anadolu Bölgesi ,5 Karadeniz Bölgesi 141 5,6 Doğu Anadolu Bölgesi 71 2,8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 160 6,3 TOPLAM KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 33

36 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin cinsiyet, yaş grupları ve medenî durumlarına göre dağılımı Sayı % CĐNSĐYET Kadın ,3 Erkek ,7 YAŞ arası , arası , arası , arası , arası , arası , arası ,6 61 ve daha yukarı 81 3,2 MEDENĐ DURUM Evli ,4 Bekar ,0 Dul / Boşanmış 90 3,6 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 34

37 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin eğitim düzeyine göre dağılımı Sayı % EĞĐTĐM DÜZEYĐ Okur-yazar değil 66 2,6 Đlkokul ,5 Ortaokul ,0 Lise ,1 Üniversite ,4 Lisansüstü / Doktora 34 1,3 TOPLAM Örneklemin meslek gruplarına göre dağılımı MESLEK GRUPLARI Sayı % Đş yeri sahibi veya ortağı 8 0,3 Esnaf veya sanatkar ,8 Ev hanımı ,3 Vasıflı teknik personel 133 5,3 Profesyonel meslek sahibi (Doktor, Avukat, Mühendis vs.) 76 3,0 Müdür, orta düzey yönetici 13 0,5 Masa başı çalışan memur 85 3,4 Vasıfsız işçi ,2 Öğrenci ,5 Çiftçi, balıkçı 40 1,6 Emekli 140 5,5 Đşsiz 117 4,6 TOPLAM KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 35

38 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Örneklemin yaşamakta olduğu yere göre dağılımı (%) Sayı % YAŞANILAN YER Metropol ,1 Đl ,1 Đlçe ,7 Kasaba/Köy 156 6,2 TOPLAM Örneklemin gelir gruplarına göre dağılımı (%) Sayı % GELĐR 1000 TL ve altı , TL arası , TL arası , TL arası 99 3, TL arası 57 2, TL ve üstü 43 1,7 Cevap vermeyen 51 2,0 TOPLAM KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 36

39 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ĐKĐNCĐ BÖLÜM SAHĐP OLUNAN TELEVĐZYON ADEDĐ VE YAYINLARIN NEREDEN ĐZLENDĐĞĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 37

40 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Sahip olunan televizyon adedine göre dağılım (%) 1 Adet Adet Adet ve üzeri KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 38

41 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Televizyon/televizyonlardaki bağlantı türüne göre dağılım (%) (Birden fazla bağlantı türü için cevap verilebildiğinden toplam % 100 ü geçmektedir.) Normal anten 17.3 Uydu anteni 71.9 Kablolu televizyon 5.2 Dijital platform 12.6 IPTV 0.6 Diğer KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 39

42 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Televizyon yayınlarının takip edildiği cihaz türüne göre dağılım (%) (Birden fazla bağlantı türü için cevap verilebildiğinden toplam % 100 ü geçmektedir.) Televizyon 98.6 Bilgisayar 7.9 Cep telefonu 0.2 Diğer KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 40

43 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI 2012 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAFTA ĐÇĐ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVĐZYON ĐZLEME SÜRESĐ KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 41

44 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) (Cevap veren sayısı = kişi) 1 Saat 10,0 2 Saat 23,5 3 Saat 23,5 4 Saat 16,4 5 Saat 10,9 6 Saat 6,7 7 Saat 2,0 8 Saat 1,7 9 Saat 0,6 10 Saat + 4,7 TOPLAM 100 Ortalama = 3,7saat ; Standart sapma = 2, Hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) karşılaştırması (2006 yılı için cevap veren sayısı = kişi)(2009 yılı için cevap veren sayısı = kişi)(2012 yılı için cevap veren sayısı = kişi) % Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 42

45 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Cinsiyete göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 1 (Saat) (Cinsiyete göre cevap veren sayısı Kadın = kişi, Erkek = kişi) Kadın 3.8 Erkek Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresine cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların ortalama 3.8 saat, erkeklerin ise ortalama 3.6 saat televizyon izlediği gözlenmektedir Cinsiyete göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Kadın Erkek t(2501) = 3,09; p =.002 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 43

46 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Yaş gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 (Saat) (Yaş gruplarına göre cevap veren sayısı yaş arası = 385 kişi, yaş arası = 385 kişi,26-30 yaş arası = 333 kişi, yaş arası = 327 kişi, yaş arası = 304 kişi, yaş arası = 422 kişi, yaş arası = 266 kişi, 61 ve daha yukarı yaş = 81 kişi) Saat yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 3, yaş arası 4,0 61 ve üstü 4,0 Hafta içi televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre çok farklı olmadığı, 51+ yaşlardan itibaren ortalama sürenin 4.0 saate ulaştığı görülmektedir Yaş gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması yaş arası 3,4 4,1 4, yaş arası 3,6 4,3 5, yaş arası 3,4 4,2 5, yaş arası 3,7 4,1 5, yaş arası 3,8 4,2 5, yaş arası 3,9 4,5 5, yaş arası 4,0 4,5 5,4 61 ve üstü 4,0 4,5 4,7 2 F(7,2495) = 3,44, p =.001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 44

47 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Medenî duruma göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 (Saat) (Medenî duruma göre cevap veren sayısı Evli = kişi, Bekar = 974 kişi, Dul/boşanmış = 88 kişi) Saat Evli 3,8 Bekar 3,4 Dul/boşanmış 4,2 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre, dul/boşanmışlar 4.2 saat ile en çok televizyon izleyen grubu oluşturmaktadır Medenî duruma göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Evli 3,8 4,4 5,2 Bekar 3,4 4,0 4,8 Dul/boşanmış 4,2 4,1 5,7 3 F(2,2500) =13,17; p =.0001 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 45

48 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Eğitim düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 (%) (Eğitim düzeyine göre cevap veren sayısı Düşük eğitimli = kişi, Orta eğitimli =878 kişi, Yüksek eğitimli = 419 kişi) Saat Düşük eğitimliler (*) 3,8 Orta eğitimliler 3,5 Yüksek eğitimliler 3,5 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süreleri incelendiğinde, daha önce yapılan araştırmaların da desteklediği biçimde, düşük eğitimliler daha çok televizyon izlemekte, eğitim düzeyi artıkça televizyon izleme süresi düşmektedir Eğitim düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Düşük eğitimliler 3,8 4,4 5,2 Orta eğitimliler 3,5 4,1 5,1 Yüksek eğitimliler 3,5 3,9 4,5 (*) Düşük Eğitimliler : Okuryazar değil; okuryazar, okula gitmemiş; ilkokul mezunu Orta Eğitimliler : Ortaokul ve lise mezunları Yüksek Eğitimliler : Üniversite mezunu; lisansüstü/doktora 4 F(2,2500) =7,11; p =.001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 46

49 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Meslek gruplarına göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 5, (Saat) (Meslek gruplarına göre cevap veren sayısı Đş yeri sahibi veya ortağı = 7 kişi, Esnaf veya sanatkar = 452 kişi, Ev hanımı = 567 kişi, Vasıflı teknik personel = 131 kişi, Profesyonel meslek sahibi = 76 kişi, Müdür, orta düzey yönetici = 13 kişi, Masa başı çalışan memur = 84 kişi, Vasıfsız işçi=431 kişi, Öğrenci 314 kişi, Çiftçi, balıkçı=39 kişi, Emekli=139 kişi, Đşsiz=115 kişi ) Saat Đş yeri sahibi veya ortağı 3,9 Esnaf veya sanatkar 3,5 Ev hanımı 4,2 Vasıflı teknik personel 3,5 Profesyonel meslek sahibi (Doktor, Avukat, Mühendis vs.) 3,3 Müdür, orta düzey yönetici 2,5 Masa başı çalışan memur 3,7 Vasıfsız işçi 3,5 Öğrenci 3,2 Çiftçi, balıkçı 3,2 Emekli 4,3 Đşsiz 3,9 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında ev hanımı ve emeklilerin 4 saatten fazla süre ile televizyon izlediği gözlenmektedir. 5 F(11,2491) = 7,99; p =.0001 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 47

50 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Coğrafi bölgelere göre, hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 6 (Saat) (Coğrafi bölgelere göre cevap veren sayısı Marmara = kişi, Ege = 309 kişi, Akdeniz = 271 kişi, Đç Anadolu = 489 kişi, Karadeniz = 140 kişi, Doğu Anadolu = 70 kişi, Güneydoğu Anadolu = 160 kişi) Saat Marmara 3,4 Ege 3,9 Akdeniz 3,3 Đç Anadolu 4,1 Karadeniz 4,5 Doğu Anadolu 3,4 Güneydoğu Anadolu 3,5 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine göre 4.5 saat ile Karadeniz Bölgesi, 4.1 saat ile Đçanadolu Bölgesi en çok televizyon izleyen bölgeleri oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi ortalama 3.3 saat ile en az televizyon izleyen bölgedir Coğrafi bölgelere göre, hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) karşılaştırması Marmara 3,4 4,2 4,8 Ege 3,9 4,2 4,9 Akdeniz 3,3 5,2 5,3 Đç Anadolu 4,1 4,1 5,9 Karadeniz 4,5 5,1 5,4 Doğu Anadolu 3,4 4,1 4,0 Güneydoğu Anadolu 3,5 4,0 5,2 6 F(6,2496) = 13,01; p =.0001 KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 48

51 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Gelir düzeyine göre hafta içi, günlük ortalama televizyon izleme süresi 7 (Saat) (Gelir düzeyine göre cevap veren sayısı 1000 TL ve daha az = 862 kişi, TL arası = kişi, TL arası = 384 kişi, TL arası = 97 kişi, TL arası = 57 kişi, 5001 TL ve daha fazla =43 kişi) Saat 1000 TL ve altı 3, TL arası 3, TL arası 3, TL arası 3, TL arası 3, TL ve üstü 3,1 TOPLAM 3,7 Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine gelir düzeyine göre bakıldığında, gelir düzeyi arttıkça, televizyon izleme süresinin düştüğü görülmektedir TL aralığında yer alan üç gelir grubu günde ortalama 3.7 saat televizyon izlemektedir. 7 F(5,2450) = 2,76; p =.017 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 49

52 TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI Hafta sonu, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) (Cevap veren sayısı = kişi) % 1 Saat 7,6 2 Saat 14,4 3 Saat 17,9 4 Saat 17,7 5 Saat 17,0 6 Saat 10,9 7 Saat 4,4 8 Saat 3,3 9 Saat 1,6 10 Saat + 5,4 TOPLAM 100 Ortalama = 4,4 saat ; Standart sapma =2, Hafta sonu, günlük ortalama televizyon izleme süresi (%) karşılaştırması (2006 yılı için cevap veren sayısı = kişi) (2009 yılı için cevap veren sayısı = kişi) (2012 yılı için cevap veren sayısı = kişi) Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi (Saat) KAMUOYU YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 50

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir.

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir. ÖNSÖZ Televizyon yayınlarından en çok etkilenen toplum kesiminin, kişilik gelişimi ve sosyalleşme aşamasında olan ilköğretim çağındaki çocuklar olduğu herkesçe bilinmektedir. Çocukların televizyon yayınlarından

Detaylı

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI 65 66 TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI PROF.DR. AHMET ULUSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi DOÇ.DR. MURAT ŞEKER İstanbul Üniversitesi İÇİNDEKİLER GRAFİK LİSTESİ... 4 HARİTA LİSTESİ...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Sunuş BALIKESİR KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları (Antalya Örneği)

Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları (Antalya Örneği) DOI: 10.13114/MJH/201322476 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr III/2, 2013, 143-158 Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları (Antalya Örneği) Reflections of Differences

Detaylı

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:29, S: l/nisan 2000, s: 139-169 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV TERCİHLERİ İLE DERSLERDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE MESLEKİ

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü

Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü Ağustos 04 Yaklaşım, tanımlamalar ve açıklamalar Yaklaşım, tanımlamalar ve açıklamalar Raporda sunulun tüm veriler kamuya açık veri kaynaklarından ve sektör

Detaylı

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Aysun İLDENİZ Çağrı GÜREL

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Aysun İLDENİZ Çağrı GÜREL National Education bahar / spring 2012 yıl/year 41 sayı/number 194 Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Üç Ayda Bir Yayımlanır/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, İnsani Gelişim Bölümü Küresel HIV/AIDS Programı, Sağlık,

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ

Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ 1 BU ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI NOVA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ TARAFINDAN

Detaylı

ISBN 978-6051-37-009-5 (Basılı) ISBN 978-6051-37-010-1 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org.

ISBN 978-6051-37-009-5 (Basılı) ISBN 978-6051-37-010-1 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org. Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı