6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME"

Transkript

1 6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Yazar: Prof.Dr. Yıldız ÖZERHAN

2 Amaçlarımız Bu bolumu tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansal araçların tanımı, finansal araçların finansal durum tablosunda nasıl sınıflandırıldığı, UMS 39 uyarınca finansal varlıklar ve finansal borçların gerek ilk muhasebeleştirmede, gerekse izleyen dönemlerde hangi değer üzerinden ölçümlendiği, Ölçümleme sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpların nasıl raporlandığı, Finansal varlıklarda ortaya çıkan değer düşüklüğünün nasıl muhasebeleştirildiği ve yeniden sınıflandırma yapmaya hangi durumlarda izin verildiği Finansal varlıklar ve finansal borçların hangi koşullarda finansal durum tablosu dışı bırakıldığı. Anahtar Kavramlar Finansal araç Finansal varlık ve finansal borç Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve borçlar, Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Kredi ve alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar İtfa edilmiş maliyet Türev ürün Riskten korunma muhasebesi 1

3 İçindekiler 1. UMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM 1.1. Finansal Araç Kavramı 1.2. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar 1.3. Borçlar ve Özkaynakların Sunumu 1.4. Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu 1.5. Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi 2. UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM 2.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 2.2. Finansal Araç Kavramı 2.3. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Kredi ve Alacaklar Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Borçlar İtfa edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Borçlar Finansal Borcun Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Araçlarda Yeniden Sınıflandırma 2

4 BÖLÜM 6: TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Finansal araçlar ile ilgili olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından dört standart yayınlanmıştır. Bunlar: a. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum b. UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm c. UFRS 9 Finansal Araçlar d. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar. Uluslarararası Muhasebe Standartları Kurulu finansal araçların muhasebeleştirilme ve ölçüm esaslarına ilişkin olarak, tamamlandığında UMS 39 un yerini alacak yeni bir proje başlatmış ve bu kapsamda ilk olarak 12 Kasım 2009 tarihinde UFRS 9: Finansal Araçlar standardını yayınlamıştır. Finansal araçlarıın muhasebeleştirme ve ölçümüne yönelik proje tamamlandığında, UMS 39 tamamen yürürlükten kalkmış olacaktır. UFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olup, erken uygulamaya da izin verilmektedir. UFRS 9 u yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne ilişkin olarak UMS 39 u uygulamaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla bu çalışmada, finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne yönelik her iki standarda da yer verilecektir. 1. UMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum standardında, finansal araçların borç veya özkaynak olarak sunulmaları ile finansal varlık ve borçların netleştirilmelerine ilişkin ilkeler açıklanmaktadır. Standartta yer alan ilkeler, gerek TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında, gerekse TFRS 9 Finansal Araçlar Standardında yer alan finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilme ve ölçümüne ilişkin ilkeler ile bunlara ilişkin bilginin kamuoyuna açıklanmasına yönelik UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardında yer alan ilkeleri tamamlamaktadır. 3

5 UMS 32 de ihraç eden açısından, finansal araçların finansal durum tablosunda ne şekilde sınıflandırılacağı açıklanmaktadır. Bilindiği gibi finansal araçlar, finansal durum tablosunda; Finansal varlık, Finansal borç veya, Özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılmaktadır. İhraç eden açısından ise finansal araçlar, finansal durum tablosunda finansal borç veya özkaynak olarak sınıflandırılmaktadır. Bu araçlara ilişkin ortaya çıkan; Faiz, Temettü ve Kazanç ve kayıpların sınıflandırılması da, bu standart kapsamında yer almaktadır Finansal Araç Kavramı Finansal Araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. Bu sözleşme bir işletmenin finansal varlığı iken, aynı zamanda diğer işletmenin finansal yükümlülüğünü veya özsermayesini ifade eder. Tanımdaki sözleşme kavramı, iki taraf arasındaki bir anlaşmayı işaret etmektedir. Sözleşmenin mutlaka yazılı olması da şart değildir. Bir varlık veya borç eğer sözleşmeden doğmamış ise, işlem nakit tahsilat veya ödemeyle sonuçlansa dahi finansal araç değildir (kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğünde olduğu gibi) Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar Finansal varlıklar aşağıdakilerden herhangi biridir: (a) Nakit; Para (nakit) bir finansal varlıktır; çünkü bir değişim aracını temsil eder ve dolayısıyla bütün işlemlerin ölçülmesi ve finansal tablolara yansıtılmasında esas teşkil eder. Bir banka ya da benzeri bir finansal kuruluş nezdindeki nakit mevduat da bir finansal varlıktır, çünkü sahibine, sözleşmeden doğan, kuruluştan nakit çekme veya bakiyesine karşılık kredi veren lehine bir finansal borcun ödenmesinde kullanılacak çek veya benzer bir araç keşide etme hakkını temsil eder. 4

6 (b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal aracı; Hisse senetleri, konsolidasyona dahil edilmeyen iştiraklerdeki paylar, iş ortaklıklarındaki paylar da bu kapsamda yer alır. (c) Sözleşmeden doğan haklar; * Bir sözleşmeden doğan, başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal varlığı alma hakkı. * Bir sözleşmeden doğan, başka bir işletme ile finansal araçları potansiyel olarak uygun şartlarda değiştirme hakkı. (d) Örneğin, ticari alacaklar, alacak senetleri, kredi alacakları, tahviller, avantajlı durumlarda satın alma hakkı veren kontratlar bu kapsama girmektedir. veya İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve (i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya (ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını, belirli bir nakdini ya da başka bir finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşme. Finansal borçlar aşağıdakilerden herhangi biridir : (a) Sözleşmeden doğan yükümlülükler; Bu yükümlülük, başka bir işletmeye nakit ya da bir finansal varlığın teslim edilmesiyle yerine getirilir. Örneğin ticari borçlar, borç senetleri, kredi borçları, çıkarılmış tahviller gibi. Bu yükümlülük, potansiyel olarak işletmenin aleyhine olacak şekilde finansal varlık veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesini içeren bir sözleşmeden de kaynaklanabilir. (b) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve (i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya (ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli bir nakit tutar ya da başka bir finansal varlık ile takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşmedir. Aşağıdaki varlık ve borçlar finansal araç değildir: Kiralanmış varlıklar; UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardına göre finansal kiralama işlemi, esas olarak, kiraya verene bir kredi sözleşmesinde olduğu gibi anapara ve faiz ödemelerinin bileşiminden oluşan bir ödemeler serisini elde etmeye ilişkin bir hak, buna karşılık kiracıya ise söz konusu ödemelerde bulunma yükümlülüğü veren bir işlem 5

7 olarak nitelendirilir. Kiraya veren, kiraladığı finansal kiralama konusu varlığın kendisini değil finansal kiralama sözleşmesinde yer alan alacak tutarındaki yatırımını muhasebeleştirir. Diğer yandan faaliyet kiralaması esasen, kiraya verenin, herhangi bir hizmet karşılığında yapılan ücret ödemesine benzer şekilde, ödenen tutar karşılığında gelecekte bir varlığın kullanımını sağlamayı taahhüt ettiği, tamamlanmamış bir sözleşme olarak kabul edilir. Faaliyet kiralamasında kiraya veren, sözleşmede yer alan gelecekteki alacak tutarının yerine kiralama konusu varlıkları muhasebeleştirmeye devam eder. Dolayısıyla finansal kiralama bir finansal araç olarak kabul edilirken, faaliyet kiralaması bir finansal araç olarak kabul edilmez (hali hazırda muaccel hale gelmiş ve ödenecek olan taksitler hariç). a) Maddi varlıklar (stoklar ve maddi duran varlıklar gibi), kiralama konusu varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar (patentler ve ticari markalar gibi) finansal varlık değildir. Söz konusu maddi varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların kontrolü, bir nakit girişi sağlamaya veya başka bir finansal varlık elde etmeye imkan yaratır; fakat nakit veya başka bir finansal varlık elde etmeye yönelik mevcut bir hak sağlamaz. b) Peşin ödenmiş giderler; gelecekte sağlayacağı ekonomik fayda, nakit veya başka bir finansal varlık elde etme hakkı yerine hizmet veya mal alımı olan varlıklar (peşin ödenmiş giderler gibi) finansal varlık değildir. c) Ertelenmiş gelir ve teminat yükümlülükleri gibi kalemler de finansal borç değildir. Bunun nedeni, söz konusu yükümlülüklere ilişkin ekonomik faydaların, nakit veya başka bir finansal varlığın ödenmesine ilişkin sözleşmeden doğan bir yükümlülük olarak değil, mal veya hizmet verilmesi şeklinde işletmeden çıkmasıdır. d) Sözleşmeye bağlı olmayan varlık ve yükümlülükler (devlet tarafından konulan yasal zorunlulukların bir sonucu olarak ortaya çıkan vergiler gibi) finansal varlık veya finansal borç değildir. UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında tanımlanan zımni kabulden doğan yükümlülükler de sözleşmeden doğmazlar ve finansal borç değillerdir. 6

8 UMS 32 nin kapsamı dışında bırakılan finansal araçlar Finansal araç tanımına uymasına rağmen bazı kalemler UMS 32 nin kapsamı dışında bırakılmıştır. Aşağıda sayılan finansal araçların bu standardın kapsamı dışında bırakılmasının nedeni, bunlara ilişkin düzenlemelerin diğer UFRS lerde yapılmış olmasıdır Borçlar ve Özkaynakların Sunumu Finansal aracı ihraç eden bir işletme, bu aracı ilk defa muhasebeleştirirken sözleşmedeki düzenlemelerin özüne uygun bir biçimde ve finansal borç, finansal varlık ve özkaynağa dayalı finansal araç tanımlarıyla uyumlu bir sınıflandırma yapar. Özkaynağa dayalı finansal araç, işletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir payı/hakkı gösteren sözleşmedir. İhraççı finansal aracı ilk defa muhasebeleştirirken, bu aracın bir finansal borç mu yoksa özkaynağa dayalı bir finansal araç mı olduğunu sözleşmenin yasal biçiminden çok özüne bakarak değerlendirir. Bir finansal borcu, özkaynağa dayalı finansal araçtan ayıran en önemli özellik, sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğün mevcut olmasıdır. Eğer sözleşme, nakit veya bir başka finansal varlığı teslim etme (ödeme) yükümlülüğü içeriyorsa finansal borç tanımına girer ve söz konusu finansal araç, finansal borç olarak muhasebeleştirilir ve sunulur. Özkaynağa dayalı finansal araçlara örnek olarak; satılamayan adi hisse senetleri, bazı satım opsiyonu bulunan finansal araçlar, sadece tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarından oransal bir payı diğer tarafa verme yükümlülüğü getiren bazı finansal araçlar, imtiyazlı hisse senetleri, hisse alım hakkı veren finansal araçlar sayılabilir. İşletmeye sabit tutarda bir nakit veya başka bir finansal varlık karşılığında belirli miktarda özkaynağına dayalı finansal aracı yeniden edinme hakkı veren satın alınmış bir alım opsiyonu veya benzer diğer bir sözleşme, işletme için bir finansal varlık değildir. Bu tür bir sözleşme için ödenen tutar özkaynaktan düşülür. İşletmenin yeniden satın aldığı kendi hisse senetleri de bir finansal varlık değildir. Bu tür işlemler sermaye azalışı olarak doğrudan özkaynaktan indirilir. Bu işlemler esnasında ortaya çıkan farklar (özkaynağa dayalı finansal aracın ilk ihraç edildiği tarihteki tutardan farklı bir fiyat üzerinden yeniden satın alınmış olması durumu) kar veya zarar olarak kabul edilmez. 7

9 Aşağıda sayılan özelliklere sahip borçlanma araçları finansal araç kapsamı içinde yer almaktadır: Sahibine sabit getirisi olan, değişken gözlemlenebilir bir oranı temsil eden veya her ikisinin bir arada bulunduğu, Sahibinin anaparasını kaybetmesine neden olabilecek özel bir hüküm bulunmayan, Önceden ödeme koşullarının gelecekteki bir olaya bağlı olmayan, Özel koşullu getirisi olmayan araçlardır. Bu araçlara örnekler aşağıdadır: Alacaklı veya borçlu ticari hesaplar ve senetler, Bankalardan veya diğer üçüncü taraflardan alınan krediler Yabancı para biriminden ödenecek hesaplar, Bağlı ortaklıklardan veya iştiraklerden alınan veya bunlara verilen, talep edildiğinde ödenecek krediler, İhraççının temerrüde düşmesi halinde hemen alınabilecek borçlanma araçları. İşletme tarafından ihraç edilen bazı türev olmayan finansal araçlar borç ve özkaynak unsurlarının her ikisini de içerebilir. Bileşik finansal araç olarak nitelendirilen bu araçların bir bölümü finansal borç tanımına uyarken, bir bölümü ise özkaynağa dayalı finansal araç tanımına uymaktadır. UMS 32 ye göre bu tür bileşik finansal araçları ihraç eden işletme, her bir unsuru finansal tablolarında özüne uygun bir şekilde finansal borç, finansal varlık veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak ayrı olarak sınıflandırmalıdır. Örneğin, işletmenin sabit sayıda hisse senedine dönüştürülebilir bir tahvil ihraç ettiğini varsayalım. İhraççı açısından dönüştürülebilir tahvil iki unsurdan oluşmaktadır. Birincisi, tahvilin hisse senedine dönüştürülemeyen kısmı için işletmenin ödemekle yükümlü olduğu faiz ve ana para tutarı. Bu kısım finansal borç tanımına uymaktadır. Çünkü ihraççının nakit ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. ikincisi ise; işletmenin sabit sayıda hisse senedine dönüştürme hakkı verdiği seçenek. Bu kısım özkaynağa dayalı finansal araç tanımına girmektedir. 8

10 1.4. Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu Bir finansal aracın, finansal borç veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması, bu finansal araca bağlı olarak ortaya çıkan faiz, temettü, kayıp ve kazançların kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini belirler. Bir finansal araca bağlı veya finansal borç unsuru teşkil eden faizler, temettüler, kayıp ve kazançlar, kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilir. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan ödemeler, işletme tarafından her türlü vergi indiriminden arındırılmış olarak doğrudan özkaynağa borç olarak muhasebeleştirilir (özkaynaktan indirilir). Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri, her türlü vergi indiriminden arındırılmış şekilde özkaynaktan indirilerek muhasebeleştirilir. Tamamı borç olarak muhasebeleştirilen hisselere ait temettü ödemeleri, bono faizlerinde olduğu gibi gider olarak muhasebeleştirilir. Finansal borçların geri satın alınması ya da yeniden finanse edilmesi ile bağlantılı kazanç ve kayıplar kâr ya da zararda muhasebeleştirilirken, özkaynağa dayalı finansal araçların geri satın alınması ya da yeniden finanse edilmesi özkaynakta meydana gelen değişim olarak muhasebeleştirilir. Özkaynağa dayalı finansal aracın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler finansal tablolara yansıtılmaz (ihraççı açısından) Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi Finansal varlık ve borçların birbirine mahsup edilerek netleştirilmeleri ve net tutarın finansal durum tablosunda gösterilmesi normalde yasaktır. Ancak aşağıda sayılan koşulların olması durumunda netleştirme yapılmasına izin verilmektedir: Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın finansal durum tablosunda (bilançoda) gösterilmesi ancak ve ancak işletmenin; (a) Muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve (b) Net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 9

11 İşletme, finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılma koşullarını taşımayan bir finansal varlığın devrini muhasebeleştirmesi sırasında, devrolunan varlığı ve buna ilişkin borçları netleştiremez (UMS 39, md.36). 2. UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM Finansal araçların muhasebeleştirme ve ölçümüne ilişkin olarak IASB tarafından yayınlanmış iki standart bulunmaktadır. Bu standartlardan birincisi 39 nolu standarttır. UMS 39 da yer alan ölçümlemeye ilişkin ilkeler, karmaşık olduğu gerekçesiyle eleştirilere konu olmuş ve yeni bir standart yayınlama yönünde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların birinci kısmı tamamlanmış ve finansal araçların muhasebeleştirme ve ölçümleme esaslarına yer verilen UFRS 9 yayınlanmıştır. UFRS 9 un ikinci kısmını yayınlama yönünde çalışmalar halen devam etmektedir. UFRS 9 tamamlandığında, UMS 39 tamamen yürürlükten kalkmış olacaktır Standardın Amacı ve Kapsamı UMS 39 un amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin özellikli bazı sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir (UFRS 9 u erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler UMS 39 da yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm esaslarını uygulamaya devam edeceklerdir). Standart kapsamında ele alınan konular aşağıdaki gibidir: Finansal araçların gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, kredi ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar şeklinde dört sınıfa ayrılması, Bu sınıflarda yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve finansal durum tablosu dışı bırakılmasına ilişkin ilkeler, Finansal varlık ve finansal borçların yeniden sınıflandırılması, Finansal varlıklarda değer düşüklüğü, Türev ürünlerin tanımı ve hedging (riskten korunma) muhasebesi. 2.2.Finansal Araç Kavramı UMS 32 de de açıklandığı gibi finansal araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal borçlar ve özkaynağa dayalı finansal araçları içerir. 10

12 UMS 39 kapsamında yer alan finansal araçlara ilişkin örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Nakit, Vadesiz ve vadeli mevduat Senetsiz ve senetli alacaklar ve borçlar Menkul kıymetler (tahvil, hisse senetleri gibi). Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar da bu kapsamda yer alır. Ancak bunların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne ilişkin ayrı standartlar olmasından dolayı, ilgili standart hükümleri dikkate alınır. Türev araçlar (opsiyonlar, future sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swaplar gibi). Finansal araç tanımına uymayan ancak özellikleri türev finansal araçlarla benzerlik gösteren bazı sözleşmeler de UMS 39 un kapsamı içine dahil edilmiştir. Bu durum, finansal olmayan bir kalemin alım veya satımına ilişkin sözleşmenin nakit veya başka bir finansal araçla takas edilmesi suretiyle net olarak ödendiği durumlarda sözkonusu olur. Standart kapsamına tüm finansal araçlar girmektedir. Ancak aşağıda gösterilen finansal araçlar kendileri için ayrı bir standart olmasından dolayı UMS 39 un kapsamı dışında bırakılmıştır., Kapsam dışı bırakılan finansal araçlar Kiralamadan doğan hak ve yükümlülükler (Ancak kiraya veren tarafından muhasebeleştirilen kira alacakları, UMS 39 un bilanço dışı bırakma ve değer düşüklüğü hükümlerine tabidir. Kiralayan tarafından muhasebeleştirilen finansal kiralama borçları da bu standardın bilanço dışı bırakma hükümlerine tabidir). Uygulanabilir standartlar UMS 17 Kiralama işlemleri Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar İştiraklerdeki ve İş ortaklıklarındaki yatırımlar (Ancak işletmelerin bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylarını UMS 39 a göre değerlemeleri durumunda, UMS 39 hükümleri uygulanır). Çalışanlara sağlanan fayda planlarındaki işveren hak ve yükümlülükleri İşletme tarafından ihraç edilen ve özkaynağa dayalı finansal araç UFRS 10 Konsolide finansal tablolar UMS 28 İştirakler ve iş ortaklıklarındaki payların muhasebeleştirilmesi UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar 11

13 tanımına giren finansal araçlar Sigorta sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükler (Ancak sözleşmede bulunan saklı türev ürünler UMS 39 un kapsamı içindedir) Hisse bazlı ödeme işlemi ile ilgili finansal araçlar, sözleşme ve yükümlülükler Edinen ve satıcı pay sahibi arasında yapılan ve gelecekte işletme birleşmesine yol açacak olan forward sözleşmeleri UMS 37 uyarınca karşılık ayrılmış bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işletme tarafından yapılması gereken harcamaların geri ödenmesine yönelik haklar UFRS 4 Sigorta sözleşmleri UFRS 2 Hisse bazlı ödeme işlemleri UFRS 3 İşletme birleşmeleri UMS 37 Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar 2.3. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması UMS 39 da finansal varlıklar, muhasebeleştirme ve ölçüm esasları açısından 4 sınıfa ayrılmıştır. Finansal borçlar ise 2 sınıfa ayrılmıştır. Finansal varlık ve finansal borçların hangi sınıfta yer aldığı; bu kalemlerin ölçümleme esaslarını ve (maliyet bedeli, itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun değer) bu kalemlere ilişkin kazanç veya kayıpların finansal tablolarda raporlanmasını (kapsamlı kar veya zarar tablosu veya özkaynaklarda mı sunulacağını) etkilemektedir Finansal Varlıklar UMS 39 a göre finansal varlıklar 4 başlık altında sınıflandırılmıştır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Kredi ve alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal varlıklar yukarıdaki sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Bu nitelikte olan finansal varlıklar maliyet bedeli ile ölçümlenmektedir. Finansal varlık veya borç, işletmenin ilgili finansal araca ilişkin sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olması halinde kayda alınır (UMS 39, md. 14). Finansal varlıkların normal yoldan alış veya satış işlemi, teslim tarihi veya ticari işlem tarihi dikkate alınarak muhasebeleştirilir (UMS 12

14 39, md. 38). Finansal varlıkların normal yoldan alım veya satım işlemi; bir finansal varlığın genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşletmenin UMS 39 a uygun olarak sınıflandırdığı her bir varlık grubunun muhasebeleştirilmesinde, teslim tarihi veya işlem tarihi yöntemlerinden birini seçmesi ve bu yöntemi tutarlı bir şekilde devam ettirmesi gerekir. Yöntemin seçimi bir muhasebe politikası uygulamasıdır. Ticari işlem tarihi, işletmenin bir varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihtir. Yani sözleşmenin düzenlendiği tarih, işlem tarihi olarak kabul edilir ve finansal varlık veya borç bu tarih dikkate alınarak muhasebeleştirilir. Buna göre, elde edilecek olan varlık ve buna ilişkin ödemede bulunma borcu ticari işlem tarihinde muhasebeleştirilir, ticari işlem tarihi itibariyle, satılan varlık bilanço dışı bırakılır, satıştan kaynaklanan kazanç ya da kayıp muhasebeleştirilir ve alıcının yapacağı ödemeye ilişkin bir alacağın muhasebeleştirilmesini gerektirir. Genellikle, mülkiyetin el değiştirmesinin söz konusu olduğu durumlarda, teslim tarihine kadar varlık ve buna bağlı borç üzerinde faiz tahakkuk etmeye başlamaz (UMS 39, UR 55). Teslim tarihi, bir varlığın işletmeye teslim edildiği veya işletme tarafından teslim edildiği tarihtir. Finansal olaya konu olan varlık, teslim edilip mülkiyeti alıcıya geçtiği tarihte kayda alınır, varlık işletme tarafından teslim edildiği tarih itibariyle bilanço dışı bırakılır ve yine aynı tarih itibariyle elden çıkarma kazanç ya da kaybı muhasebeleştirilir. Teslim tarihinin esas alındığı durumlarda, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler muhasebeleştirilir. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen varlıkların teslim tarihi muhasebesi uygulanarak muhasebeleştirildiği durumlarda, işlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde elde edilecek olan varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler (değer düşüklüğü zararları hariç) finansal tablolara yansıtılmaz (UMS 39, md. 57). Başka bir ifadeyle, gerçeğe uygun değerdeki değişim, maliyetinden veya itfa edilmiş maliyetinden varlıklar için muhasebeleştirilmez, diğer yandan, ticari işlem tarihi ile teslim tarihi rasında geçen sürede, finansal varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar için kâr veya zararda, 13

15 satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıklar için ise diğer kapsamlı kar veya zararda (özkaynaklarda) muhasebeleştirilir (UMS 39, UR 56) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılabilmesi için iki temel özelliğe sahip olması gerekir: a) Varlık alım satım amaçlı olarak sınıflandırılmıştır. Finansal varlığın alım satım amaçlı olarak sınıflandırılabilmesi için, i) Yakın bir tarihte tekrar satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş olması, ii) Kısa dönemde kar elde etmek amacıyla edinilen finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olması veya iii) Bir türev ürün olması gerekir ( etkin bir finansal riskten korunma aracı olan türev ürünler hariç). b) İlk muhasebeleştirme esnasında işletme tarafından gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmıştır. Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlara (hisse senetleri) yapılan yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılamaz. İlk Muhasebeleştirme Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değerin tespitinde aktif piyasa fiyatı dikkate alınır. Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirilmesi ya da bir borcun ödenmesi halinde ortaya çıkması gereken tutardır. Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı gerçeğe uygun değerin en iyi göstergesidir. Bu tür varlıklar aktif bir piyasada işlem gördüğü için, gerçeğe uygun değerin tespiti son derece kolaydır. Borsa değeri gerçeğe uygun değerin en uygun göstergesi olarak kabul edilir. İlk muhasebeleştirmede genellikle gerçeğe uygun değerin finansal varlığı satın almak için ödenen tutara eşit olduğu kabul edilir. UMS 39 da da ilk muhasebeleştirmede bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinin en iyi göstergesinin işlem fiyatı olduğu kabul edilmiştir. Gerçeğe uygun değere işlem maliyetleri ilave edilmez. İşlem maliyetleri, bir finansal varlık veya finansal borcun edinilmesi, ihraç edilmesi veya elden çıkarılması ile doğrudan 14

16 ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir. Ek maliyet, işletme, ilgili finansal aracı edinmemiş, ihraç etmemiş veya elden çıkarmamış olsaydı oluşmayacak olan maliyettir. İşlem maliyetleri, acentalara (satış temsilcileri olarak faaliyet gösteren çalışanlar dahil), danışmanlara, simsar ve satıcılara ödenen ücret ve komisyonları, düzenleyici kurumlar ve menkul kıymet takası için ödenen ücretleri, transfer ve gümrük vergilerini içerir. İşlem maliyetlerine, borç primleri ya da iskontolar, finansman maliyetleri veya işletmenin kendi iç yönetimi ile ilgili maliyetler ya da saklama maliyetleri dahil değildir.. Örnek : İşletme tarihinde alım satım amaçlı olarak, borsada işlem gören bir şirketin borsa değeri 100 TL olan hisse senetlerinden adedini bir aracı kurum aracılığıyla satın almıştır. Aracı kurum, komisyon ücreti olarak TL almıştır GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değerlerinden ölçülür. Bu değer hesaplanırken, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alınmaz. Örneğin, birimi 50 TL olan bir hisse senedinin dönem sonundaki gerçeğe uygun değerinin 60 TL, satışı halinde doğabilecek işlem maliyetlerinin ise 2 TL olması durumunda, hisse senedi 60 TL üzerinden değerlenir, olası işlem maliyetleri bu değerden düşülmez. Finansal varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir. 15

17 Örnek : İşletme alım-satım amacıyla, borsada işlem gören bir şirketin nominal değeri 10 TL olan hisselerinden adedini birimi 20 TL den 27/12/2011 tarihinde banka aracılığıyla satın almıştır. Banka bu işlemden dolayı 250 TL komisyon aldığını bir dekontla işletmeye bildirmiştir. 31/12/2011 tarihinde hisse senetlerinin borsa değeri 25 TL dir. Sözkonusu hisse senetlerinin tamamı 10/01/2012 tarihinde TL ya satılmıştır. Banka bu işlemden dolayı 260 TL komisyon aldığını ve kalan tutarı işletmenin bankadaki hesabına aktardığını bildirmiştir. a. Alış işlemi GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR b. Dönem sonu değerleme GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Gerçeğe uygun değer artış karları c. Satış işlemi BANKALAR 6.. KOMİSYON GİDERİ GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARLARI

18 Örnek: İşletme alım satım amacıyla bir şirketin borsada işlem gören ve nominal bedeli 90 TL olan bonolarından 50 adedini, adedi 100 TL dan aracı kurum aracılığıyla satın almıştır. Aracı kuruma 45 TL komisyon ödenmiştir. İşletme bu bonoları kısa bir süre sonra toplam TL ya satmıştır. Aracı kurum bu işlemden dolayı 40 TL komisyon almıştır. a) Alış işlemi 1..GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR b) Satış işlemi 1.. BANKALAR 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ ZARARLARI 6.. KOMİSYON GİDERİ 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR Alım satım amaçlı olarak sınıflandırılan borçlanmaya dayalı finansal varlıklar dönem sonlarında gerçeğe uygun değerle değerlenir. Bu varlıklara ilişkin işlemiş faizler ayrıca dikkate alınmaz. Aslında, normal koşullarda gerçeğe uygun değerin oluşmasında, işlemiş olan faiz etkilidir. 17

19 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, türev olmayan finansal varlıklardır. Bu yatırımlara örnek olarak tahviller ve diğer borçlanma araçları verilebilir. İşletmenin sabit vadeli bir finansal varlıktaki yatırımını belirli bir süreyle (vadeye kadar) vadeye kadar elde tutma niyetinin olması gerekir. Eğer işletmenin ilgili finansal varlığı belirsiz bir süreyle elinde tutma niyeti varsa, bu durumda vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılamaz. İşletmenin, ilgili finansal varlığı likidite ihtiyacı ortaya çıktığında yada piyasa faiz oranlarında veya risklerinde oluşabilecek değişimler karşısında satmaya hazır olması halinde, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandıramaz.. Özkaynağa dayalı finansal araçlar, hem ömürleri belirsiz (vade olmadığından) (adi hisse senetleri gibi) hem de hamillerinin alacağı tutarlar önceden belirlenemeyen bir biçimde değişebileceğinden (hisse opsiyonları, hisse senedi ilmuhaberleri ve benzeri haklarında olduğu gibi) vadeye kadar elde tutulacak yatırım olamazlar. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların tanımında yer alan sabit veya belirlenebilir ödemeler ve sabit vade kavramları, yatırımı elinde bulundurana yapılacak faiz ve anapara benzeri ödemelere ilişkin tutar ve tarihlerin sözleşmeye bağlı olarak belirlendiğini ifade eder. Sözleşmeye bağlı ödemelerin sabit veya belirlenebilir olduğu ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılmasına yönelik diğer kriterler karşılandığı sürece, önemli oranda ödenmeme riskinin bulunması ilgili finansal varlığın vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmez. Eğer işletme vadeye kadar elde tutulan yatırımlar olarak sınıflandırdığı finansal varlıklarının önemsiz sayılamayacak tutarda bir kısmını cari yıl veya son iki yıl içerisinde vadeyi beklemeden satmışsa veya yeniden sınıflandırmışsa, takip eden iki yıl boyunca hiçbir finansal varlığını vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar şeklinde sınıflandırmasına izin verilmemektedir. Ancak aşağıda belirtilen satış veya yeniden sınıflandırma işlemleri bu kuralın istisnasıdır: Piyasa faiz oranlarındaki değişikliğin varlığın gerçeğe uygun değerinde çok önemli değişikliğe neden olmayacağı, vadesine yakın bir tarihte varlığın satılmış veya yeniden sınıflandırılmış olması, 18

20 Orijinal değerine yakın bir kısmının önceden belirlenmiş ödemeler veya peşin ödemeler yoluyla tahsil edilmiş olan varlığın vadesinden önce satılması veya yeniden sınıflandırılması, İşletmenin kontrolünde olmayan, tekrarı olmayan ve önceden makul biçimde tahmin edilemeyen bir durumun gerçekleşmesi nedeniyle yapılan satışlar. Bir finansal varlığın vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılabilmesi için aktif bir piyasada kote olması gerekir. Bu koşul, vadeye kadar elde tutulacak yatırımları kredi ve alacaklardan ayıran en önemli özelliktir. Kredi ve alacaklar ile alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılamaz. Vadesiz bir borçlanma aracına ait sözleşme koşullarının faiz ödemelerinin belirsiz bir süre için yapılmasını öngörmesi durumunda, vade olmadığından, ilgili borçlanma aracı vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılamaz. Geri çağrılabilir bir finansal varlık ihraçcı tarafından geri çağrılana veya vadesi dolana kadar, hamilin onu elinde bulundurma niyet ve imkanının bulunması ya da hamilin söz konusu finansal varlığın defter değerinin tamamına yakınını geri kazanacak olması, ilgili finansal varlığın vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflanması sonucunu doğurur. İlk Muhasebeleştirme Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, diğer finansal varlıklarda olduğu gibi, işletmenin ilgili finansal araca ilişkin sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olması halinde kayda alınır. Finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınır. İşlem maliyetleri gerçeğe uygun değere dahil edilir. UMS 18 Hasılat standardına göre, faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda, sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısmı, hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. 19

21 İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların, borsada işlem görmeleri gerçeğe uygun değerle değerlemelerini gerekli kılmaz. Bu varlıklar etkin faiz oranıyla itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. İtfa edilmiş maliyet, finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten, anılan ilk tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin yapılmasından (doğrudan doğruya veya bir karşılık hesabı kullanılarak) sonra geriye kalan tutardır. Etkin faiz yöntemi, finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Örnek: İşletme 5 yıl vadeli, nominal bedeli TL, %6 faiz oranlı (her yılın sonunda faiz ödemesi yapılacaktır) tahvilleri 1 Ocak 2012 tarihinde banka aracılığıyla TL ya satın almıştır. Alış bedeli içinde, 100 TL komisyon ücreti de bulunmaktadır. İşletmenin amacı, tahvilleri vade bitimine kadar elde tutmaktır. Gelecek 5 yıl boyunca elde edilecek nakit girişleri (faiz gelirleri) ve 5. nci yılın sonunda geri alınacak TL yı TL ya eşitleyen etkin faiz oranı yaklaşık %7.64 olarak hesaplanır. İşletme söz konusu tahvilleri toplamda TL iskontolu olarak satın almıştır ( =6.600). Dolayısıyla, kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri tutarı, aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, tahsil edilen tutardan daha yüksek bir rakam olacaktır. 20

22 Yıllar (A) Dönem başı itfa edilmiş maliyet (B) Nakit girişleri (%6) Faiz geliri %7.64 Ax (D) İskontonun İtfası C-B Dönem sonu İtfa edilmiş maliyet A+D Kaynak: Wiley IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, s.256 Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ

23 tarihli dönem sonu işlemleri esnasında, vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflandırılan ve vadesi 5 yıl olduğu için duran varlıklar grubunda raporlanmış olan tahvillerin, vadesine bir yıl kaldığı için, dönen varlıklar grubuna aktarılması gerekir BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 6..FAİZ GELİRLERİ İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar, iskontolu satın alınabileceği gibi, nominal bedelin üzerinde bir bedelle, diğer bir deyişle primli de satın alınabilir. Böyle durumlarda da tahsil edilen faiz tutarı ile kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri tutarı, birbirinden farklı olacaktır. Örnek: İşletme 5 yıl vadeli, nominal bedeli TL, %10 faiz oranlı (her yılın sonunda faiz ödemesi yapılacaktır) tahvilleri 1 Ocak 2012 tarihinde banka aracılığıyla TL ya satın almıştır. Alış bedeli içinde komisyon ücreti de bulunmaktadır. İşletmenin amacı, tahvilleri vade bitimine kadar elde tutmaktır. Tahvilin aktif piyasadaki faiz oranı %8 dir. Buradaki örnekte işletme, vade bitiminde TL geri ödemesi olan tahvilleri TL ya satın almıştır. Toplam TL farkın yıllara dağılımı ve kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar (A) Dönem başı itfa edilmiş maliyet (B) Nakit girişleri (%10) Faiz geliri %8 Ax (D) Primin İtfası C-B Dönem sonu İtfa edilmiş maliyet A-D Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR

24 1.. BANKALAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Örnek: İşletme 1 Ocak 2012 tarihinde ihraç edilen, nominal bedeli TL, faiz oranı %10, vadesi bir yıl olan tahvilleri 31 Ocak 2012 tarihinde işlemiş faizi ile birlikte 1008 TL ya banka aracılığıyla satın almıştır (işlem maliyetleri ihmal edilmiştir). 23

25 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Alış bedeli İşlemiş faiz BANKALAR Sözkonusu tahvil ihraç tarihinden sonra satın alındığı ve vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflandırıldığı için, alış bedeli içinde yer alan işlemiş faizin, UMS 18 gereği, faiz gelirleri içinde raporlanmaması gerekir. Faiz geirleri olarak raporlanacak tutar, satın alma tarihinden vadeye kadar geçecek sürede elde edilecek olan tutar olacaktır BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Alış bedeli İşlemiş faizi FAİZ GELİRLERİ Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım ya da (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılmayan, türev olmayan finansal varlıklardır. Alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar ve türev araçlar satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılamaz. Alım satım amaçlı olmayan ya da vadesi belirsiz olan ve likidite sıkıntısı ortaya çıktığında her an elden çıkarılabilecek durumda olan borçlanma araçları ve özkaynağa dayalı finansal araçlar bu grupta yer almaktadır. 24

26 İlk Muhasebeleştirme Satılmaya hazır finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülerek kayıtlara alınır. Gerçeğe uygun değere varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri dahil edilir. Genellikle varlık edinimi için ödenen bedel gerçeğe uygun değerle aynı olmaktadır. İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Satılmaya hazır finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve muhasebeleştirilir. Bu değerden muhtemel satış maliyetleri düşülmez. Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıplar (değer düşüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç olmak üzere), söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar diğer kapsamlı gelirde (özkaynaklarda) muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizler kar veya zararda muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır özkaynağa dayalı finansal araçlardan kaynaklanan temettüler kar veya zararda muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda, kazanç veya kaybın hesaplanmasında diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş bulunan her türlü birikmiş kazanç veya kayıplar da dikkate alınır. Varlığın finansal durum tablosu dışı bırakılması sonucunda, defter değeri ve elde edilen tutar ile diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan her türlü birikmiş kazanç veya kaybın arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. Daha önceden diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan birikmiş kazanç veya kayıplar yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin olarak ortaya çıkan kur farkının muhasebeleştirilmesinde, parasal ve parasal olmayan ayırımı yapılmaktadır. Parasal kalem niteliğindeki satılmaya hazır finansal varlıklarda ortaya çıkan kur farkları doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir (örneğin, yabancı paralı ve faiz getirili menkul kıymetler, satışa hazır olarak sınıflandırılmış ise, bu varlıkların dönem sonundaki değerlemesinde ortaya çıkan kur farkları kar veya zarara yansıtılır). Parasal olmayan satılmaya hazır finansal varlıklar (özkaynağa dayalı finansal araçlar, hisse senetleri gibi) da ortaya çıkan kur farkları ise, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir (UMS 39, UR83). 25

27 Örnek: İşletme borsada işlem gören bir şirketin nominal değeri 10 TL. olan hisselerinden adedini 25 TL den 29/12/2011 tarihinde satın almıştır. Aracı kurum 250 TL komisyon almıştır. Hisse senetlerinin alış bedeli ve komisyon gideri banka aracılığıyla ödenmiştir. 31/12/2011 tarihinde bu hisse senetlerinin borsa değeri 28 TL dir. Hisse senetlerinin tamamı 15/01/2012 tarihinde toplam TL ya satılmıştır (işlem maliyetleri dahil) a) Alış işlemi SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 102..BANKALAR b)dönem sonu değerleme SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 5.. FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI İşletme satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırdığı hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinde ortaya çıkan ve henüz fiilen realize olmamış kazancı özkaynaklarda, diğer kapsamlı gelirin bir unsuru olarak muhasebeleştirmiştir BANKALAR 5..FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARK SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARI

28 İşletme TL ya satın almış olduğu hisse senetlerini TL ya satmıştır. Bu işlem neticesinde gerçekleşen kazanç tutarı TL kapsamlı kar veya zarar tablosunda raporlanmıştır. Satış karının hesaplanmasında, varlığa ilişkin önceki dönemde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan tutar da dikkate alınmıştır. Eğer bu hisse senetlerinin 31/12/2011 tarihinde gerçeğe uygun değeri 22 TL olsaydı bu durumda zarar ortaya çıkardı ve bu zarar da özkaynaklarda, diğer kapsamlı gelirin bir unsuru olarak raporlanırdı FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARK SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Satış işlemi BANKALAR FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKI 24. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri FİNANSAL SATIŞ KARI VARLIKLAR İşletme TL ya satın almış olduğı hisse senetlerini TL ya satmıştır. Bu işlemden gerçekleşen kazanç tutarı TL dır. 27

29 Örnek (Özerhan ve Yanık, 2012: 188) : İşletme tarihinde, likidite ihtiyacı ortaya çıktığında satmak üzere bir özel sektörün ihraç ettiği bonoyu satın alıyor. Özel sektör bonosunun nominal bedeli TL. olup, vadesi 6 aydır. Alış bedeli TL dır (işlem maliyeti ihmal edilmiştir). Dönem sonunda bononun borsa değeri TL. dır. a) Alış işlemi SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Alış bedeli BANKALAR b) Dönem sonu değerleme SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Faiz gelir 46,72 Borsa değer artışı 53, FAİZ GELİRİ 5..FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI 46,72 53,28 BD = GD / (1+i) m/ = 1700 * (1+i) 6/12 i = 0, /(1+0,384) 5/12 = 1746,72 İşlemiş faiz= 1746, = 46,72 28

30 c) Dönem sonunda bononun borsa değerinin TL. olması durumunda aşağıdaki kayıt yapılır FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI 146,72 6..FAİZ GELİRLERİ 2..SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Borsa değer azalışı 46, Değer azalışını hesaplamadan önce, işlemiş faizin tahakkuk ettirilmesi, bu tahakkuk işleminden sonra varlığın defter değeri ile gerçeğe uygun değerinin karşılaştırılması gerekir Kredi ve Alacaklar Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. işletmenin derhal veya yakın bir tarihte satmak niyetinde olduğu alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar ile işletme tarafından ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan türev olmayan finansal varlıklar kredi ve alacaklar tanımı kapsamı dışındadır. Aynı şekilde, işletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında satılmaya hazır varlık olarak sınıfladığı türev olmayan finansal varlıklar ve satılmaya hazır olarak sınıflanması gereken ve alacaklının, kredi değerliliğindeki kötüleşme dışındaki nedenlerden ötürü yapılan ilk yatırımın tamamına yakın bir kısmını geri kazanamayabileceği türev olmayan finansal varlıklar da bu kapsam dışındadır. Kredi veya alacak niteliğinde olmayan varlıklardan oluşan bir varlık havuzundaki paylar (örneğin bir yatırım fonundaki veya benzer bir fondaki paylar) da kredi veya alacak değildir. Sabit ya da belirlenebilir ödemeleri olan türev olmayan finansal varlıklar (kredi varlıkları, ticari alacaklar, borçlanma araçlarındaki yatırımlar ve bankalardaki mevduat dahil) potansiyel olarak kredi ve alacak tanımını karşılar. Bununla birlikte, aktif bir piyasada işlem gören bir finansal varlık, kredi ve alacak olarak sınıflandırılma niteliklerine sahip değildir (TMS 39, UR25). Alacak, gelecekte sözleşmeden doğan nakit alma hakkını temsil eden finansal varlıktır. Ticari alacaklar, alacak senetleri gibi kalemler bu kapsama girmektedir. 29

31 İlk Muhasebeleştirilme İşletmenin bir sözleşmenin tarafı haline gelmesi ve bunun sonucunda, nakit elde etmeye ilişkin yasal bir hakkının oluşması durumunda ilgili koşulsuz alacak kayda alınır. Diğer finansal varlıklarda olduğu gibi, kredi ve alacaklar ilk muhasebeleştirilmesi esnasında gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür. İşlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir (UMS 39, md. 43). İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Kredi ve alacaklar izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. Örnek (Özerhan ve Yanık, 2012: 191) : İşletme tarihinde, peşin bedeli TL. olan ticari malını 6 ay vadeli olarak TL. ya satıyor. a) Satış işlemi 1..ALACAK SENETLERİ YURT İÇİ SATIŞLAR 1..ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ (-) b) Dönem sonu değerleme ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 46,72 6..FAİZ GELİRİ 46,72 Alacak senedinin itfa edilmiş maliyeti üzerinden bilançoda gösterilebilmesi için, döneme ilişkin faiz gelirinin etkin faiz oranı üzerinden hesaplanması ve ERTELENMİŞ 30

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 40 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TMS - 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS - 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2006 tarih

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2006

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır:

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 1. Bu Standardın amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Tebliğ. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41

Tebliğ. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı