6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME"

Transkript

1 6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Yazar: Prof.Dr. Yıldız ÖZERHAN

2 Amaçlarımız Bu bolumu tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansal araçların tanımı, finansal araçların finansal durum tablosunda nasıl sınıflandırıldığı, UMS 39 uyarınca finansal varlıklar ve finansal borçların gerek ilk muhasebeleştirmede, gerekse izleyen dönemlerde hangi değer üzerinden ölçümlendiği, Ölçümleme sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpların nasıl raporlandığı, Finansal varlıklarda ortaya çıkan değer düşüklüğünün nasıl muhasebeleştirildiği ve yeniden sınıflandırma yapmaya hangi durumlarda izin verildiği Finansal varlıklar ve finansal borçların hangi koşullarda finansal durum tablosu dışı bırakıldığı. Anahtar Kavramlar Finansal araç Finansal varlık ve finansal borç Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve borçlar, Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Kredi ve alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar İtfa edilmiş maliyet Türev ürün Riskten korunma muhasebesi 1

3 İçindekiler 1. UMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM 1.1. Finansal Araç Kavramı 1.2. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar 1.3. Borçlar ve Özkaynakların Sunumu 1.4. Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu 1.5. Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi 2. UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM 2.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 2.2. Finansal Araç Kavramı 2.3. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Kredi ve Alacaklar Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Borçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Borçlar İtfa edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Borçlar Finansal Borcun Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması Finansal Araçlarda Yeniden Sınıflandırma 2

4 BÖLÜM 6: TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Finansal araçlar ile ilgili olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından dört standart yayınlanmıştır. Bunlar: a. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum b. UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm c. UFRS 9 Finansal Araçlar d. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar. Uluslarararası Muhasebe Standartları Kurulu finansal araçların muhasebeleştirilme ve ölçüm esaslarına ilişkin olarak, tamamlandığında UMS 39 un yerini alacak yeni bir proje başlatmış ve bu kapsamda ilk olarak 12 Kasım 2009 tarihinde UFRS 9: Finansal Araçlar standardını yayınlamıştır. Finansal araçlarıın muhasebeleştirme ve ölçümüne yönelik proje tamamlandığında, UMS 39 tamamen yürürlükten kalkmış olacaktır. UFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olup, erken uygulamaya da izin verilmektedir. UFRS 9 u yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne ilişkin olarak UMS 39 u uygulamaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla bu çalışmada, finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne yönelik her iki standarda da yer verilecektir. 1. UMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum standardında, finansal araçların borç veya özkaynak olarak sunulmaları ile finansal varlık ve borçların netleştirilmelerine ilişkin ilkeler açıklanmaktadır. Standartta yer alan ilkeler, gerek TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında, gerekse TFRS 9 Finansal Araçlar Standardında yer alan finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilme ve ölçümüne ilişkin ilkeler ile bunlara ilişkin bilginin kamuoyuna açıklanmasına yönelik UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardında yer alan ilkeleri tamamlamaktadır. 3

5 UMS 32 de ihraç eden açısından, finansal araçların finansal durum tablosunda ne şekilde sınıflandırılacağı açıklanmaktadır. Bilindiği gibi finansal araçlar, finansal durum tablosunda; Finansal varlık, Finansal borç veya, Özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılmaktadır. İhraç eden açısından ise finansal araçlar, finansal durum tablosunda finansal borç veya özkaynak olarak sınıflandırılmaktadır. Bu araçlara ilişkin ortaya çıkan; Faiz, Temettü ve Kazanç ve kayıpların sınıflandırılması da, bu standart kapsamında yer almaktadır Finansal Araç Kavramı Finansal Araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. Bu sözleşme bir işletmenin finansal varlığı iken, aynı zamanda diğer işletmenin finansal yükümlülüğünü veya özsermayesini ifade eder. Tanımdaki sözleşme kavramı, iki taraf arasındaki bir anlaşmayı işaret etmektedir. Sözleşmenin mutlaka yazılı olması da şart değildir. Bir varlık veya borç eğer sözleşmeden doğmamış ise, işlem nakit tahsilat veya ödemeyle sonuçlansa dahi finansal araç değildir (kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğünde olduğu gibi) Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar Finansal varlıklar aşağıdakilerden herhangi biridir: (a) Nakit; Para (nakit) bir finansal varlıktır; çünkü bir değişim aracını temsil eder ve dolayısıyla bütün işlemlerin ölçülmesi ve finansal tablolara yansıtılmasında esas teşkil eder. Bir banka ya da benzeri bir finansal kuruluş nezdindeki nakit mevduat da bir finansal varlıktır, çünkü sahibine, sözleşmeden doğan, kuruluştan nakit çekme veya bakiyesine karşılık kredi veren lehine bir finansal borcun ödenmesinde kullanılacak çek veya benzer bir araç keşide etme hakkını temsil eder. 4

6 (b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal aracı; Hisse senetleri, konsolidasyona dahil edilmeyen iştiraklerdeki paylar, iş ortaklıklarındaki paylar da bu kapsamda yer alır. (c) Sözleşmeden doğan haklar; * Bir sözleşmeden doğan, başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal varlığı alma hakkı. * Bir sözleşmeden doğan, başka bir işletme ile finansal araçları potansiyel olarak uygun şartlarda değiştirme hakkı. (d) Örneğin, ticari alacaklar, alacak senetleri, kredi alacakları, tahviller, avantajlı durumlarda satın alma hakkı veren kontratlar bu kapsama girmektedir. veya İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve (i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya (ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını, belirli bir nakdini ya da başka bir finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşme. Finansal borçlar aşağıdakilerden herhangi biridir : (a) Sözleşmeden doğan yükümlülükler; Bu yükümlülük, başka bir işletmeye nakit ya da bir finansal varlığın teslim edilmesiyle yerine getirilir. Örneğin ticari borçlar, borç senetleri, kredi borçları, çıkarılmış tahviller gibi. Bu yükümlülük, potansiyel olarak işletmenin aleyhine olacak şekilde finansal varlık veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesini içeren bir sözleşmeden de kaynaklanabilir. (b) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve (i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya (ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli bir nakit tutar ya da başka bir finansal varlık ile takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev sözleşmedir. Aşağıdaki varlık ve borçlar finansal araç değildir: Kiralanmış varlıklar; UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardına göre finansal kiralama işlemi, esas olarak, kiraya verene bir kredi sözleşmesinde olduğu gibi anapara ve faiz ödemelerinin bileşiminden oluşan bir ödemeler serisini elde etmeye ilişkin bir hak, buna karşılık kiracıya ise söz konusu ödemelerde bulunma yükümlülüğü veren bir işlem 5

7 olarak nitelendirilir. Kiraya veren, kiraladığı finansal kiralama konusu varlığın kendisini değil finansal kiralama sözleşmesinde yer alan alacak tutarındaki yatırımını muhasebeleştirir. Diğer yandan faaliyet kiralaması esasen, kiraya verenin, herhangi bir hizmet karşılığında yapılan ücret ödemesine benzer şekilde, ödenen tutar karşılığında gelecekte bir varlığın kullanımını sağlamayı taahhüt ettiği, tamamlanmamış bir sözleşme olarak kabul edilir. Faaliyet kiralamasında kiraya veren, sözleşmede yer alan gelecekteki alacak tutarının yerine kiralama konusu varlıkları muhasebeleştirmeye devam eder. Dolayısıyla finansal kiralama bir finansal araç olarak kabul edilirken, faaliyet kiralaması bir finansal araç olarak kabul edilmez (hali hazırda muaccel hale gelmiş ve ödenecek olan taksitler hariç). a) Maddi varlıklar (stoklar ve maddi duran varlıklar gibi), kiralama konusu varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar (patentler ve ticari markalar gibi) finansal varlık değildir. Söz konusu maddi varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların kontrolü, bir nakit girişi sağlamaya veya başka bir finansal varlık elde etmeye imkan yaratır; fakat nakit veya başka bir finansal varlık elde etmeye yönelik mevcut bir hak sağlamaz. b) Peşin ödenmiş giderler; gelecekte sağlayacağı ekonomik fayda, nakit veya başka bir finansal varlık elde etme hakkı yerine hizmet veya mal alımı olan varlıklar (peşin ödenmiş giderler gibi) finansal varlık değildir. c) Ertelenmiş gelir ve teminat yükümlülükleri gibi kalemler de finansal borç değildir. Bunun nedeni, söz konusu yükümlülüklere ilişkin ekonomik faydaların, nakit veya başka bir finansal varlığın ödenmesine ilişkin sözleşmeden doğan bir yükümlülük olarak değil, mal veya hizmet verilmesi şeklinde işletmeden çıkmasıdır. d) Sözleşmeye bağlı olmayan varlık ve yükümlülükler (devlet tarafından konulan yasal zorunlulukların bir sonucu olarak ortaya çıkan vergiler gibi) finansal varlık veya finansal borç değildir. UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında tanımlanan zımni kabulden doğan yükümlülükler de sözleşmeden doğmazlar ve finansal borç değillerdir. 6

8 UMS 32 nin kapsamı dışında bırakılan finansal araçlar Finansal araç tanımına uymasına rağmen bazı kalemler UMS 32 nin kapsamı dışında bırakılmıştır. Aşağıda sayılan finansal araçların bu standardın kapsamı dışında bırakılmasının nedeni, bunlara ilişkin düzenlemelerin diğer UFRS lerde yapılmış olmasıdır Borçlar ve Özkaynakların Sunumu Finansal aracı ihraç eden bir işletme, bu aracı ilk defa muhasebeleştirirken sözleşmedeki düzenlemelerin özüne uygun bir biçimde ve finansal borç, finansal varlık ve özkaynağa dayalı finansal araç tanımlarıyla uyumlu bir sınıflandırma yapar. Özkaynağa dayalı finansal araç, işletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir payı/hakkı gösteren sözleşmedir. İhraççı finansal aracı ilk defa muhasebeleştirirken, bu aracın bir finansal borç mu yoksa özkaynağa dayalı bir finansal araç mı olduğunu sözleşmenin yasal biçiminden çok özüne bakarak değerlendirir. Bir finansal borcu, özkaynağa dayalı finansal araçtan ayıran en önemli özellik, sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğün mevcut olmasıdır. Eğer sözleşme, nakit veya bir başka finansal varlığı teslim etme (ödeme) yükümlülüğü içeriyorsa finansal borç tanımına girer ve söz konusu finansal araç, finansal borç olarak muhasebeleştirilir ve sunulur. Özkaynağa dayalı finansal araçlara örnek olarak; satılamayan adi hisse senetleri, bazı satım opsiyonu bulunan finansal araçlar, sadece tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarından oransal bir payı diğer tarafa verme yükümlülüğü getiren bazı finansal araçlar, imtiyazlı hisse senetleri, hisse alım hakkı veren finansal araçlar sayılabilir. İşletmeye sabit tutarda bir nakit veya başka bir finansal varlık karşılığında belirli miktarda özkaynağına dayalı finansal aracı yeniden edinme hakkı veren satın alınmış bir alım opsiyonu veya benzer diğer bir sözleşme, işletme için bir finansal varlık değildir. Bu tür bir sözleşme için ödenen tutar özkaynaktan düşülür. İşletmenin yeniden satın aldığı kendi hisse senetleri de bir finansal varlık değildir. Bu tür işlemler sermaye azalışı olarak doğrudan özkaynaktan indirilir. Bu işlemler esnasında ortaya çıkan farklar (özkaynağa dayalı finansal aracın ilk ihraç edildiği tarihteki tutardan farklı bir fiyat üzerinden yeniden satın alınmış olması durumu) kar veya zarar olarak kabul edilmez. 7

9 Aşağıda sayılan özelliklere sahip borçlanma araçları finansal araç kapsamı içinde yer almaktadır: Sahibine sabit getirisi olan, değişken gözlemlenebilir bir oranı temsil eden veya her ikisinin bir arada bulunduğu, Sahibinin anaparasını kaybetmesine neden olabilecek özel bir hüküm bulunmayan, Önceden ödeme koşullarının gelecekteki bir olaya bağlı olmayan, Özel koşullu getirisi olmayan araçlardır. Bu araçlara örnekler aşağıdadır: Alacaklı veya borçlu ticari hesaplar ve senetler, Bankalardan veya diğer üçüncü taraflardan alınan krediler Yabancı para biriminden ödenecek hesaplar, Bağlı ortaklıklardan veya iştiraklerden alınan veya bunlara verilen, talep edildiğinde ödenecek krediler, İhraççının temerrüde düşmesi halinde hemen alınabilecek borçlanma araçları. İşletme tarafından ihraç edilen bazı türev olmayan finansal araçlar borç ve özkaynak unsurlarının her ikisini de içerebilir. Bileşik finansal araç olarak nitelendirilen bu araçların bir bölümü finansal borç tanımına uyarken, bir bölümü ise özkaynağa dayalı finansal araç tanımına uymaktadır. UMS 32 ye göre bu tür bileşik finansal araçları ihraç eden işletme, her bir unsuru finansal tablolarında özüne uygun bir şekilde finansal borç, finansal varlık veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak ayrı olarak sınıflandırmalıdır. Örneğin, işletmenin sabit sayıda hisse senedine dönüştürülebilir bir tahvil ihraç ettiğini varsayalım. İhraççı açısından dönüştürülebilir tahvil iki unsurdan oluşmaktadır. Birincisi, tahvilin hisse senedine dönüştürülemeyen kısmı için işletmenin ödemekle yükümlü olduğu faiz ve ana para tutarı. Bu kısım finansal borç tanımına uymaktadır. Çünkü ihraççının nakit ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. ikincisi ise; işletmenin sabit sayıda hisse senedine dönüştürme hakkı verdiği seçenek. Bu kısım özkaynağa dayalı finansal araç tanımına girmektedir. 8

10 1.4. Faiz, Temettü, Kazanç ve Kayıpların Sunumu Bir finansal aracın, finansal borç veya özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması, bu finansal araca bağlı olarak ortaya çıkan faiz, temettü, kayıp ve kazançların kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmesini belirler. Bir finansal araca bağlı veya finansal borç unsuru teşkil eden faizler, temettüler, kayıp ve kazançlar, kâr ya da zararda gelir veya gider olarak muhasebeleştirilir. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan ödemeler, işletme tarafından her türlü vergi indiriminden arındırılmış olarak doğrudan özkaynağa borç olarak muhasebeleştirilir (özkaynaktan indirilir). Özkaynak işlemlerinden kaynaklanan işlem maliyetleri, her türlü vergi indiriminden arındırılmış şekilde özkaynaktan indirilerek muhasebeleştirilir. Tamamı borç olarak muhasebeleştirilen hisselere ait temettü ödemeleri, bono faizlerinde olduğu gibi gider olarak muhasebeleştirilir. Finansal borçların geri satın alınması ya da yeniden finanse edilmesi ile bağlantılı kazanç ve kayıplar kâr ya da zararda muhasebeleştirilirken, özkaynağa dayalı finansal araçların geri satın alınması ya da yeniden finanse edilmesi özkaynakta meydana gelen değişim olarak muhasebeleştirilir. Özkaynağa dayalı finansal aracın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler finansal tablolara yansıtılmaz (ihraççı açısından) Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsup Edilmesi Finansal varlık ve borçların birbirine mahsup edilerek netleştirilmeleri ve net tutarın finansal durum tablosunda gösterilmesi normalde yasaktır. Ancak aşağıda sayılan koşulların olması durumunda netleştirme yapılmasına izin verilmektedir: Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın finansal durum tablosunda (bilançoda) gösterilmesi ancak ve ancak işletmenin; (a) Muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve (b) Net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 9

11 İşletme, finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılma koşullarını taşımayan bir finansal varlığın devrini muhasebeleştirmesi sırasında, devrolunan varlığı ve buna ilişkin borçları netleştiremez (UMS 39, md.36). 2. UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM Finansal araçların muhasebeleştirme ve ölçümüne ilişkin olarak IASB tarafından yayınlanmış iki standart bulunmaktadır. Bu standartlardan birincisi 39 nolu standarttır. UMS 39 da yer alan ölçümlemeye ilişkin ilkeler, karmaşık olduğu gerekçesiyle eleştirilere konu olmuş ve yeni bir standart yayınlama yönünde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların birinci kısmı tamamlanmış ve finansal araçların muhasebeleştirme ve ölçümleme esaslarına yer verilen UFRS 9 yayınlanmıştır. UFRS 9 un ikinci kısmını yayınlama yönünde çalışmalar halen devam etmektedir. UFRS 9 tamamlandığında, UMS 39 tamamen yürürlükten kalkmış olacaktır Standardın Amacı ve Kapsamı UMS 39 un amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin özellikli bazı sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir (UFRS 9 u erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler UMS 39 da yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm esaslarını uygulamaya devam edeceklerdir). Standart kapsamında ele alınan konular aşağıdaki gibidir: Finansal araçların gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, kredi ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar şeklinde dört sınıfa ayrılması, Bu sınıflarda yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve finansal durum tablosu dışı bırakılmasına ilişkin ilkeler, Finansal varlık ve finansal borçların yeniden sınıflandırılması, Finansal varlıklarda değer düşüklüğü, Türev ürünlerin tanımı ve hedging (riskten korunma) muhasebesi. 2.2.Finansal Araç Kavramı UMS 32 de de açıklandığı gibi finansal araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal borçlar ve özkaynağa dayalı finansal araçları içerir. 10

12 UMS 39 kapsamında yer alan finansal araçlara ilişkin örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Nakit, Vadesiz ve vadeli mevduat Senetsiz ve senetli alacaklar ve borçlar Menkul kıymetler (tahvil, hisse senetleri gibi). Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar da bu kapsamda yer alır. Ancak bunların muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne ilişkin ayrı standartlar olmasından dolayı, ilgili standart hükümleri dikkate alınır. Türev araçlar (opsiyonlar, future sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swaplar gibi). Finansal araç tanımına uymayan ancak özellikleri türev finansal araçlarla benzerlik gösteren bazı sözleşmeler de UMS 39 un kapsamı içine dahil edilmiştir. Bu durum, finansal olmayan bir kalemin alım veya satımına ilişkin sözleşmenin nakit veya başka bir finansal araçla takas edilmesi suretiyle net olarak ödendiği durumlarda sözkonusu olur. Standart kapsamına tüm finansal araçlar girmektedir. Ancak aşağıda gösterilen finansal araçlar kendileri için ayrı bir standart olmasından dolayı UMS 39 un kapsamı dışında bırakılmıştır., Kapsam dışı bırakılan finansal araçlar Kiralamadan doğan hak ve yükümlülükler (Ancak kiraya veren tarafından muhasebeleştirilen kira alacakları, UMS 39 un bilanço dışı bırakma ve değer düşüklüğü hükümlerine tabidir. Kiralayan tarafından muhasebeleştirilen finansal kiralama borçları da bu standardın bilanço dışı bırakma hükümlerine tabidir). Uygulanabilir standartlar UMS 17 Kiralama işlemleri Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar İştiraklerdeki ve İş ortaklıklarındaki yatırımlar (Ancak işletmelerin bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylarını UMS 39 a göre değerlemeleri durumunda, UMS 39 hükümleri uygulanır). Çalışanlara sağlanan fayda planlarındaki işveren hak ve yükümlülükleri İşletme tarafından ihraç edilen ve özkaynağa dayalı finansal araç UFRS 10 Konsolide finansal tablolar UMS 28 İştirakler ve iş ortaklıklarındaki payların muhasebeleştirilmesi UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar 11

13 tanımına giren finansal araçlar Sigorta sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükler (Ancak sözleşmede bulunan saklı türev ürünler UMS 39 un kapsamı içindedir) Hisse bazlı ödeme işlemi ile ilgili finansal araçlar, sözleşme ve yükümlülükler Edinen ve satıcı pay sahibi arasında yapılan ve gelecekte işletme birleşmesine yol açacak olan forward sözleşmeleri UMS 37 uyarınca karşılık ayrılmış bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işletme tarafından yapılması gereken harcamaların geri ödenmesine yönelik haklar UFRS 4 Sigorta sözleşmleri UFRS 2 Hisse bazlı ödeme işlemleri UFRS 3 İşletme birleşmeleri UMS 37 Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar 2.3. Finansal Varlıklar ve Finansal Borçların Sınıflandırılması UMS 39 da finansal varlıklar, muhasebeleştirme ve ölçüm esasları açısından 4 sınıfa ayrılmıştır. Finansal borçlar ise 2 sınıfa ayrılmıştır. Finansal varlık ve finansal borçların hangi sınıfta yer aldığı; bu kalemlerin ölçümleme esaslarını ve (maliyet bedeli, itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun değer) bu kalemlere ilişkin kazanç veya kayıpların finansal tablolarda raporlanmasını (kapsamlı kar veya zarar tablosu veya özkaynaklarda mı sunulacağını) etkilemektedir Finansal Varlıklar UMS 39 a göre finansal varlıklar 4 başlık altında sınıflandırılmıştır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Kredi ve alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal varlıklar yukarıdaki sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Bu nitelikte olan finansal varlıklar maliyet bedeli ile ölçümlenmektedir. Finansal varlık veya borç, işletmenin ilgili finansal araca ilişkin sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olması halinde kayda alınır (UMS 39, md. 14). Finansal varlıkların normal yoldan alış veya satış işlemi, teslim tarihi veya ticari işlem tarihi dikkate alınarak muhasebeleştirilir (UMS 12

14 39, md. 38). Finansal varlıkların normal yoldan alım veya satım işlemi; bir finansal varlığın genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşletmenin UMS 39 a uygun olarak sınıflandırdığı her bir varlık grubunun muhasebeleştirilmesinde, teslim tarihi veya işlem tarihi yöntemlerinden birini seçmesi ve bu yöntemi tutarlı bir şekilde devam ettirmesi gerekir. Yöntemin seçimi bir muhasebe politikası uygulamasıdır. Ticari işlem tarihi, işletmenin bir varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihtir. Yani sözleşmenin düzenlendiği tarih, işlem tarihi olarak kabul edilir ve finansal varlık veya borç bu tarih dikkate alınarak muhasebeleştirilir. Buna göre, elde edilecek olan varlık ve buna ilişkin ödemede bulunma borcu ticari işlem tarihinde muhasebeleştirilir, ticari işlem tarihi itibariyle, satılan varlık bilanço dışı bırakılır, satıştan kaynaklanan kazanç ya da kayıp muhasebeleştirilir ve alıcının yapacağı ödemeye ilişkin bir alacağın muhasebeleştirilmesini gerektirir. Genellikle, mülkiyetin el değiştirmesinin söz konusu olduğu durumlarda, teslim tarihine kadar varlık ve buna bağlı borç üzerinde faiz tahakkuk etmeye başlamaz (UMS 39, UR 55). Teslim tarihi, bir varlığın işletmeye teslim edildiği veya işletme tarafından teslim edildiği tarihtir. Finansal olaya konu olan varlık, teslim edilip mülkiyeti alıcıya geçtiği tarihte kayda alınır, varlık işletme tarafından teslim edildiği tarih itibariyle bilanço dışı bırakılır ve yine aynı tarih itibariyle elden çıkarma kazanç ya da kaybı muhasebeleştirilir. Teslim tarihinin esas alındığı durumlarda, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler muhasebeleştirilir. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen varlıkların teslim tarihi muhasebesi uygulanarak muhasebeleştirildiği durumlarda, işlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde elde edilecek olan varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler (değer düşüklüğü zararları hariç) finansal tablolara yansıtılmaz (UMS 39, md. 57). Başka bir ifadeyle, gerçeğe uygun değerdeki değişim, maliyetinden veya itfa edilmiş maliyetinden varlıklar için muhasebeleştirilmez, diğer yandan, ticari işlem tarihi ile teslim tarihi rasında geçen sürede, finansal varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar için kâr veya zararda, 13

15 satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıklar için ise diğer kapsamlı kar veya zararda (özkaynaklarda) muhasebeleştirilir (UMS 39, UR 56) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılabilmesi için iki temel özelliğe sahip olması gerekir: a) Varlık alım satım amaçlı olarak sınıflandırılmıştır. Finansal varlığın alım satım amaçlı olarak sınıflandırılabilmesi için, i) Yakın bir tarihte tekrar satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş olması, ii) Kısa dönemde kar elde etmek amacıyla edinilen finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olması veya iii) Bir türev ürün olması gerekir ( etkin bir finansal riskten korunma aracı olan türev ürünler hariç). b) İlk muhasebeleştirme esnasında işletme tarafından gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmıştır. Aktif bir piyasada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlara (hisse senetleri) yapılan yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılamaz. İlk Muhasebeleştirme Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değerin tespitinde aktif piyasa fiyatı dikkate alınır. Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirilmesi ya da bir borcun ödenmesi halinde ortaya çıkması gereken tutardır. Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı gerçeğe uygun değerin en iyi göstergesidir. Bu tür varlıklar aktif bir piyasada işlem gördüğü için, gerçeğe uygun değerin tespiti son derece kolaydır. Borsa değeri gerçeğe uygun değerin en uygun göstergesi olarak kabul edilir. İlk muhasebeleştirmede genellikle gerçeğe uygun değerin finansal varlığı satın almak için ödenen tutara eşit olduğu kabul edilir. UMS 39 da da ilk muhasebeleştirmede bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinin en iyi göstergesinin işlem fiyatı olduğu kabul edilmiştir. Gerçeğe uygun değere işlem maliyetleri ilave edilmez. İşlem maliyetleri, bir finansal varlık veya finansal borcun edinilmesi, ihraç edilmesi veya elden çıkarılması ile doğrudan 14

16 ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir. Ek maliyet, işletme, ilgili finansal aracı edinmemiş, ihraç etmemiş veya elden çıkarmamış olsaydı oluşmayacak olan maliyettir. İşlem maliyetleri, acentalara (satış temsilcileri olarak faaliyet gösteren çalışanlar dahil), danışmanlara, simsar ve satıcılara ödenen ücret ve komisyonları, düzenleyici kurumlar ve menkul kıymet takası için ödenen ücretleri, transfer ve gümrük vergilerini içerir. İşlem maliyetlerine, borç primleri ya da iskontolar, finansman maliyetleri veya işletmenin kendi iç yönetimi ile ilgili maliyetler ya da saklama maliyetleri dahil değildir.. Örnek : İşletme tarihinde alım satım amaçlı olarak, borsada işlem gören bir şirketin borsa değeri 100 TL olan hisse senetlerinden adedini bir aracı kurum aracılığıyla satın almıştır. Aracı kurum, komisyon ücreti olarak TL almıştır GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değerlerinden ölçülür. Bu değer hesaplanırken, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek işlem maliyetleri dikkate alınmaz. Örneğin, birimi 50 TL olan bir hisse senedinin dönem sonundaki gerçeğe uygun değerinin 60 TL, satışı halinde doğabilecek işlem maliyetlerinin ise 2 TL olması durumunda, hisse senedi 60 TL üzerinden değerlenir, olası işlem maliyetleri bu değerden düşülmez. Finansal varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir. 15

17 Örnek : İşletme alım-satım amacıyla, borsada işlem gören bir şirketin nominal değeri 10 TL olan hisselerinden adedini birimi 20 TL den 27/12/2011 tarihinde banka aracılığıyla satın almıştır. Banka bu işlemden dolayı 250 TL komisyon aldığını bir dekontla işletmeye bildirmiştir. 31/12/2011 tarihinde hisse senetlerinin borsa değeri 25 TL dir. Sözkonusu hisse senetlerinin tamamı 10/01/2012 tarihinde TL ya satılmıştır. Banka bu işlemden dolayı 260 TL komisyon aldığını ve kalan tutarı işletmenin bankadaki hesabına aktardığını bildirmiştir. a. Alış işlemi GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR b. Dönem sonu değerleme GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Gerçeğe uygun değer artış karları c. Satış işlemi BANKALAR 6.. KOMİSYON GİDERİ GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARLARI

18 Örnek: İşletme alım satım amacıyla bir şirketin borsada işlem gören ve nominal bedeli 90 TL olan bonolarından 50 adedini, adedi 100 TL dan aracı kurum aracılığıyla satın almıştır. Aracı kuruma 45 TL komisyon ödenmiştir. İşletme bu bonoları kısa bir süre sonra toplam TL ya satmıştır. Aracı kurum bu işlemden dolayı 40 TL komisyon almıştır. a) Alış işlemi 1..GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR b) Satış işlemi 1.. BANKALAR 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ ZARARLARI 6.. KOMİSYON GİDERİ 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR Alım satım amaçlı olarak sınıflandırılan borçlanmaya dayalı finansal varlıklar dönem sonlarında gerçeğe uygun değerle değerlenir. Bu varlıklara ilişkin işlemiş faizler ayrıca dikkate alınmaz. Aslında, normal koşullarda gerçeğe uygun değerin oluşmasında, işlemiş olan faiz etkilidir. 17

19 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, türev olmayan finansal varlıklardır. Bu yatırımlara örnek olarak tahviller ve diğer borçlanma araçları verilebilir. İşletmenin sabit vadeli bir finansal varlıktaki yatırımını belirli bir süreyle (vadeye kadar) vadeye kadar elde tutma niyetinin olması gerekir. Eğer işletmenin ilgili finansal varlığı belirsiz bir süreyle elinde tutma niyeti varsa, bu durumda vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılamaz. İşletmenin, ilgili finansal varlığı likidite ihtiyacı ortaya çıktığında yada piyasa faiz oranlarında veya risklerinde oluşabilecek değişimler karşısında satmaya hazır olması halinde, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandıramaz.. Özkaynağa dayalı finansal araçlar, hem ömürleri belirsiz (vade olmadığından) (adi hisse senetleri gibi) hem de hamillerinin alacağı tutarlar önceden belirlenemeyen bir biçimde değişebileceğinden (hisse opsiyonları, hisse senedi ilmuhaberleri ve benzeri haklarında olduğu gibi) vadeye kadar elde tutulacak yatırım olamazlar. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların tanımında yer alan sabit veya belirlenebilir ödemeler ve sabit vade kavramları, yatırımı elinde bulundurana yapılacak faiz ve anapara benzeri ödemelere ilişkin tutar ve tarihlerin sözleşmeye bağlı olarak belirlendiğini ifade eder. Sözleşmeye bağlı ödemelerin sabit veya belirlenebilir olduğu ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılmasına yönelik diğer kriterler karşılandığı sürece, önemli oranda ödenmeme riskinin bulunması ilgili finansal varlığın vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmez. Eğer işletme vadeye kadar elde tutulan yatırımlar olarak sınıflandırdığı finansal varlıklarının önemsiz sayılamayacak tutarda bir kısmını cari yıl veya son iki yıl içerisinde vadeyi beklemeden satmışsa veya yeniden sınıflandırmışsa, takip eden iki yıl boyunca hiçbir finansal varlığını vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar şeklinde sınıflandırmasına izin verilmemektedir. Ancak aşağıda belirtilen satış veya yeniden sınıflandırma işlemleri bu kuralın istisnasıdır: Piyasa faiz oranlarındaki değişikliğin varlığın gerçeğe uygun değerinde çok önemli değişikliğe neden olmayacağı, vadesine yakın bir tarihte varlığın satılmış veya yeniden sınıflandırılmış olması, 18

20 Orijinal değerine yakın bir kısmının önceden belirlenmiş ödemeler veya peşin ödemeler yoluyla tahsil edilmiş olan varlığın vadesinden önce satılması veya yeniden sınıflandırılması, İşletmenin kontrolünde olmayan, tekrarı olmayan ve önceden makul biçimde tahmin edilemeyen bir durumun gerçekleşmesi nedeniyle yapılan satışlar. Bir finansal varlığın vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılabilmesi için aktif bir piyasada kote olması gerekir. Bu koşul, vadeye kadar elde tutulacak yatırımları kredi ve alacaklardan ayıran en önemli özelliktir. Kredi ve alacaklar ile alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulan yatırım olarak sınıflandırılamaz. Vadesiz bir borçlanma aracına ait sözleşme koşullarının faiz ödemelerinin belirsiz bir süre için yapılmasını öngörmesi durumunda, vade olmadığından, ilgili borçlanma aracı vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılamaz. Geri çağrılabilir bir finansal varlık ihraçcı tarafından geri çağrılana veya vadesi dolana kadar, hamilin onu elinde bulundurma niyet ve imkanının bulunması ya da hamilin söz konusu finansal varlığın defter değerinin tamamına yakınını geri kazanacak olması, ilgili finansal varlığın vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflanması sonucunu doğurur. İlk Muhasebeleştirme Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, diğer finansal varlıklarda olduğu gibi, işletmenin ilgili finansal araca ilişkin sözleşmeye bağlı koşullarına taraf olması halinde kayda alınır. Finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınır. İşlem maliyetleri gerçeğe uygun değere dahil edilir. UMS 18 Hasılat standardına göre, faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda, sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısmı, hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. 19

21 İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların, borsada işlem görmeleri gerçeğe uygun değerle değerlemelerini gerekli kılmaz. Bu varlıklar etkin faiz oranıyla itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. İtfa edilmiş maliyet, finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten, anılan ilk tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin yapılmasından (doğrudan doğruya veya bir karşılık hesabı kullanılarak) sonra geriye kalan tutardır. Etkin faiz yöntemi, finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Örnek: İşletme 5 yıl vadeli, nominal bedeli TL, %6 faiz oranlı (her yılın sonunda faiz ödemesi yapılacaktır) tahvilleri 1 Ocak 2012 tarihinde banka aracılığıyla TL ya satın almıştır. Alış bedeli içinde, 100 TL komisyon ücreti de bulunmaktadır. İşletmenin amacı, tahvilleri vade bitimine kadar elde tutmaktır. Gelecek 5 yıl boyunca elde edilecek nakit girişleri (faiz gelirleri) ve 5. nci yılın sonunda geri alınacak TL yı TL ya eşitleyen etkin faiz oranı yaklaşık %7.64 olarak hesaplanır. İşletme söz konusu tahvilleri toplamda TL iskontolu olarak satın almıştır ( =6.600). Dolayısıyla, kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri tutarı, aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, tahsil edilen tutardan daha yüksek bir rakam olacaktır. 20

22 Yıllar (A) Dönem başı itfa edilmiş maliyet (B) Nakit girişleri (%6) Faiz geliri %7.64 Ax (D) İskontonun İtfası C-B Dönem sonu İtfa edilmiş maliyet A+D Kaynak: Wiley IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, s.256 Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 1..BANKALAR FAİZ GELİRLERİ

23 tarihli dönem sonu işlemleri esnasında, vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflandırılan ve vadesi 5 yıl olduğu için duran varlıklar grubunda raporlanmış olan tahvillerin, vadesine bir yıl kaldığı için, dönen varlıklar grubuna aktarılması gerekir BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 6..FAİZ GELİRLERİ İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar, iskontolu satın alınabileceği gibi, nominal bedelin üzerinde bir bedelle, diğer bir deyişle primli de satın alınabilir. Böyle durumlarda da tahsil edilen faiz tutarı ile kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri tutarı, birbirinden farklı olacaktır. Örnek: İşletme 5 yıl vadeli, nominal bedeli TL, %10 faiz oranlı (her yılın sonunda faiz ödemesi yapılacaktır) tahvilleri 1 Ocak 2012 tarihinde banka aracılığıyla TL ya satın almıştır. Alış bedeli içinde komisyon ücreti de bulunmaktadır. İşletmenin amacı, tahvilleri vade bitimine kadar elde tutmaktır. Tahvilin aktif piyasadaki faiz oranı %8 dir. Buradaki örnekte işletme, vade bitiminde TL geri ödemesi olan tahvilleri TL ya satın almıştır. Toplam TL farkın yıllara dağılımı ve kar-zararda raporlanacak faiz gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar (A) Dönem başı itfa edilmiş maliyet (B) Nakit girişleri (%10) Faiz geliri %8 Ax (D) Primin İtfası C-B Dönem sonu İtfa edilmiş maliyet A-D Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR

24 1.. BANKALAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR BANKALAR FAİZ GELİRLERİ VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Örnek: İşletme 1 Ocak 2012 tarihinde ihraç edilen, nominal bedeli TL, faiz oranı %10, vadesi bir yıl olan tahvilleri 31 Ocak 2012 tarihinde işlemiş faizi ile birlikte 1008 TL ya banka aracılığıyla satın almıştır (işlem maliyetleri ihmal edilmiştir). 23

25 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Alış bedeli İşlemiş faiz BANKALAR Sözkonusu tahvil ihraç tarihinden sonra satın alındığı ve vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflandırıldığı için, alış bedeli içinde yer alan işlemiş faizin, UMS 18 gereği, faiz gelirleri içinde raporlanmaması gerekir. Faiz geirleri olarak raporlanacak tutar, satın alma tarihinden vadeye kadar geçecek sürede elde edilecek olan tutar olacaktır BANKALAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR Alış bedeli İşlemiş faizi FAİZ GELİRLERİ Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım ya da (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılmayan, türev olmayan finansal varlıklardır. Alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklar ve türev araçlar satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılamaz. Alım satım amaçlı olmayan ya da vadesi belirsiz olan ve likidite sıkıntısı ortaya çıktığında her an elden çıkarılabilecek durumda olan borçlanma araçları ve özkaynağa dayalı finansal araçlar bu grupta yer almaktadır. 24

26 İlk Muhasebeleştirme Satılmaya hazır finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülerek kayıtlara alınır. Gerçeğe uygun değere varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri dahil edilir. Genellikle varlık edinimi için ödenen bedel gerçeğe uygun değerle aynı olmaktadır. İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Satılmaya hazır finansal varlıklar, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve muhasebeleştirilir. Bu değerden muhtemel satış maliyetleri düşülmez. Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıplar (değer düşüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç olmak üzere), söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar diğer kapsamlı gelirde (özkaynaklarda) muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizler kar veya zararda muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır özkaynağa dayalı finansal araçlardan kaynaklanan temettüler kar veya zararda muhasebeleştirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda, kazanç veya kaybın hesaplanmasında diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş bulunan her türlü birikmiş kazanç veya kayıplar da dikkate alınır. Varlığın finansal durum tablosu dışı bırakılması sonucunda, defter değeri ve elde edilen tutar ile diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan her türlü birikmiş kazanç veya kaybın arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir. Daha önceden diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan birikmiş kazanç veya kayıplar yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin olarak ortaya çıkan kur farkının muhasebeleştirilmesinde, parasal ve parasal olmayan ayırımı yapılmaktadır. Parasal kalem niteliğindeki satılmaya hazır finansal varlıklarda ortaya çıkan kur farkları doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir (örneğin, yabancı paralı ve faiz getirili menkul kıymetler, satışa hazır olarak sınıflandırılmış ise, bu varlıkların dönem sonundaki değerlemesinde ortaya çıkan kur farkları kar veya zarara yansıtılır). Parasal olmayan satılmaya hazır finansal varlıklar (özkaynağa dayalı finansal araçlar, hisse senetleri gibi) da ortaya çıkan kur farkları ise, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir (UMS 39, UR83). 25

27 Örnek: İşletme borsada işlem gören bir şirketin nominal değeri 10 TL. olan hisselerinden adedini 25 TL den 29/12/2011 tarihinde satın almıştır. Aracı kurum 250 TL komisyon almıştır. Hisse senetlerinin alış bedeli ve komisyon gideri banka aracılığıyla ödenmiştir. 31/12/2011 tarihinde bu hisse senetlerinin borsa değeri 28 TL dir. Hisse senetlerinin tamamı 15/01/2012 tarihinde toplam TL ya satılmıştır (işlem maliyetleri dahil) a) Alış işlemi SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 102..BANKALAR b)dönem sonu değerleme SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 5.. FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI İşletme satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırdığı hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinde ortaya çıkan ve henüz fiilen realize olmamış kazancı özkaynaklarda, diğer kapsamlı gelirin bir unsuru olarak muhasebeleştirmiştir BANKALAR 5..FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARK SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 6.. FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARI

28 İşletme TL ya satın almış olduğu hisse senetlerini TL ya satmıştır. Bu işlem neticesinde gerçekleşen kazanç tutarı TL kapsamlı kar veya zarar tablosunda raporlanmıştır. Satış karının hesaplanmasında, varlığa ilişkin önceki dönemde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan tutar da dikkate alınmıştır. Eğer bu hisse senetlerinin 31/12/2011 tarihinde gerçeğe uygun değeri 22 TL olsaydı bu durumda zarar ortaya çıkardı ve bu zarar da özkaynaklarda, diğer kapsamlı gelirin bir unsuru olarak raporlanırdı FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARK SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Satış işlemi BANKALAR FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKI 24. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri FİNANSAL SATIŞ KARI VARLIKLAR İşletme TL ya satın almış olduğı hisse senetlerini TL ya satmıştır. Bu işlemden gerçekleşen kazanç tutarı TL dır. 27

29 Örnek (Özerhan ve Yanık, 2012: 188) : İşletme tarihinde, likidite ihtiyacı ortaya çıktığında satmak üzere bir özel sektörün ihraç ettiği bonoyu satın alıyor. Özel sektör bonosunun nominal bedeli TL. olup, vadesi 6 aydır. Alış bedeli TL dır (işlem maliyeti ihmal edilmiştir). Dönem sonunda bononun borsa değeri TL. dır. a) Alış işlemi SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Alış bedeli BANKALAR b) Dönem sonu değerleme SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Faiz gelir 46,72 Borsa değer artışı 53, FAİZ GELİRİ 5..FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI 46,72 53,28 BD = GD / (1+i) m/ = 1700 * (1+i) 6/12 i = 0, /(1+0,384) 5/12 = 1746,72 İşlemiş faiz= 1746, = 46,72 28

30 c) Dönem sonunda bononun borsa değerinin TL. olması durumunda aşağıdaki kayıt yapılır FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME FARKLARI 146,72 6..FAİZ GELİRLERİ 2..SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Borsa değer azalışı 46, Değer azalışını hesaplamadan önce, işlemiş faizin tahakkuk ettirilmesi, bu tahakkuk işleminden sonra varlığın defter değeri ile gerçeğe uygun değerinin karşılaştırılması gerekir Kredi ve Alacaklar Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. işletmenin derhal veya yakın bir tarihte satmak niyetinde olduğu alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar ile işletme tarafından ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan türev olmayan finansal varlıklar kredi ve alacaklar tanımı kapsamı dışındadır. Aynı şekilde, işletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında satılmaya hazır varlık olarak sınıfladığı türev olmayan finansal varlıklar ve satılmaya hazır olarak sınıflanması gereken ve alacaklının, kredi değerliliğindeki kötüleşme dışındaki nedenlerden ötürü yapılan ilk yatırımın tamamına yakın bir kısmını geri kazanamayabileceği türev olmayan finansal varlıklar da bu kapsam dışındadır. Kredi veya alacak niteliğinde olmayan varlıklardan oluşan bir varlık havuzundaki paylar (örneğin bir yatırım fonundaki veya benzer bir fondaki paylar) da kredi veya alacak değildir. Sabit ya da belirlenebilir ödemeleri olan türev olmayan finansal varlıklar (kredi varlıkları, ticari alacaklar, borçlanma araçlarındaki yatırımlar ve bankalardaki mevduat dahil) potansiyel olarak kredi ve alacak tanımını karşılar. Bununla birlikte, aktif bir piyasada işlem gören bir finansal varlık, kredi ve alacak olarak sınıflandırılma niteliklerine sahip değildir (TMS 39, UR25). Alacak, gelecekte sözleşmeden doğan nakit alma hakkını temsil eden finansal varlıktır. Ticari alacaklar, alacak senetleri gibi kalemler bu kapsama girmektedir. 29

31 İlk Muhasebeleştirilme İşletmenin bir sözleşmenin tarafı haline gelmesi ve bunun sonucunda, nakit elde etmeye ilişkin yasal bir hakkının oluşması durumunda ilgili koşulsuz alacak kayda alınır. Diğer finansal varlıklarda olduğu gibi, kredi ve alacaklar ilk muhasebeleştirilmesi esnasında gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür. İşlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir (UMS 39, md. 43). İzleyen Dönemlerde Ölçümleme ve Muhasebeleştirme Kredi ve alacaklar izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. Örnek (Özerhan ve Yanık, 2012: 191) : İşletme tarihinde, peşin bedeli TL. olan ticari malını 6 ay vadeli olarak TL. ya satıyor. a) Satış işlemi 1..ALACAK SENETLERİ YURT İÇİ SATIŞLAR 1..ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ (-) b) Dönem sonu değerleme ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 46,72 6..FAİZ GELİRİ 46,72 Alacak senedinin itfa edilmiş maliyeti üzerinden bilançoda gösterilebilmesi için, döneme ilişkin faiz gelirinin etkin faiz oranı üzerinden hesaplanması ve ERTELENMİŞ 30

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017 31.12.2016 Finansal

Detaylı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı Bir Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 11.541.025 10.955.906 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Finansal Yatırımlar Not.7 0

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Ara Hesap Dönemine Ait Özet

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 40 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. AMACI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main İnceleme Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main in, WpHG (Alman Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu) Madde 37w Par. 3 uyarınca üç

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı