T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI"

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç. Dr. Bilal ARIK Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Mayıs 2010 KAYSERĐ

2

3 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç. Dr. Bilal ARIK Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Mayıs 2010 KAYSERĐ

4

5 I ÖNSÖZ Şüphesiz ki bu tür çalışmalar sağlıklı bir iletişim ve etkileşim sürecinin ürünüdür. Sosyal Medya konusunu ele almaya çalıştığım bu araştırma da tamamıyla bireysel bir emeğin ürünü olmaktan çok destekleriyle yanımda olduğunu hissettiğim insanların katkısıyla ortaya çıkmıştır. Çalışma süresince desteklerini esirgemeyen başta Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza ÇAKIR olmak üzere, Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi akademik ve idari personeline, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime katkılarından dolayı teşekkür eder, aynı havayı teneffüs etmekten sevinç duyduğumu belirtmek isterim. Bilgi ve deneyimlerini paylaşma konusunda gösterdikleri abi yaklaşımı ve fedakarane tutumlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Hakan AYDIN a, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KACUR a, Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ a ve Okutman Fikret YAZICI ya teşekkürü bir borç bilirim. Bu çalışmanın her aşamasında desteğini fazlasıyla hissettiğim, beni hep daha nitelikli üretime yönlendiren ve öğrencisi olmaktan büyük keyif aldığım danışmanım Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal ARIK a, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tüm hayatım boyunca olduğu gibi eğitim hayatımda da her türlü maddi ve manevi desteği esirgemeyen, varlıkları benim için hep azim ve gurur kaynağı olmuş aileme şükranlarımı sunarım. Daha nice yayınların başlangıcı olması dileğiyle.. Mustafa BOSTANCI

6 II SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ ve ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Mustafa BOSTANCI ÖZET Bu çalışmada sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Đnternetle birlikte gündelik hayatımızda yerini alan sosyal medya her geçen gün önemini daha çok hissettirmektedir. Dolayısıyla kitle iletişim araçlarıyla birlikte ele aldığımız sosyal medya toplumsallaştırmada önemli rol oynamaktadır. Amacımız, son yıllarda hayatımızı etkisi altına alan internete de yeni bir boyut kazandıran sosyal medyayı tanıtmak ve iletişim fakültesi öğrencilerinin hangi sosyal medya araçlarını hangi amaçlarla kullandıklarını ve önceliklerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma öncesi temel varsayımımız sosyal medyanın önemli bir parçası olan sosyal ağların gençler arasında sıklıkla kullanıldığı ve gençlerin sosyal medya ağları üzerinden arkadaşlarıyla iletişim kurmaya ve yeni arkadaşlar edinmeye eğilimli olduğu yönündedir. Çalışma sonucunda bu varsayımların gerçek olduğu ve araştırmaya katılan öğrencilerin en sık kullandıkları sosyal ağın facebook olduğu görülmüştür. Kullanıcıların sosyal ağları kullanırken öncelikli amaçlarının arkadaşlarla iletişim kurmak yani sosyal çevreden haberdar olma isteği olduğu sonucuna da varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Đnternet, Sosyal Medya Ortam ve Araçları, Facebook, Twitter.

7 III DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA AND SOCIAL MEDIA USAGE HABITS OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS Mustafa BOSTANCI ABSTRACT In this study, the development of social media and social media usage habits of communication faculty students have been studied in detail. The social media which is in our daily lives in company with internet has been more noticeable with every passing day. Consequently, social media, which is associated with mass media plays a major role in socializing people. Our target is to introduce the social media that adds a new dimension to the internet which influences our lives in recent years. Furthermore, we also aim at revealing which social media tools have been used by communication faculty students and why they them. We also consider what the students priorities are. In this study, literature survey and questionnaire have been used as a method. Our basic assumption before the study is that social networks which are important for social media are often used by young people and they have a tendency to communicate with their friends or to make new friends by using social media networks. In conclusion, at the end of this study, it has been realized that our assumption is true and most of the students who have participated in our research use facebook as a social network. The study has also concluded that the users primary goals for using social networks are to communicate with their friends in other words to be aware of the social environment. Key Words: Social Media, Internet, Social Media Tools, Facebook, Twitter.

8 IV ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... I ÖZET...II ABSTRACT... III ĐÇĐNDEKĐLER... IV KISALTMALAR... IX TABLOLAR LĐSTESĐ... XI GĐRĐŞ...1 I. BÖLÜM KĐTLE ĐLETĐŞĐM ARAÇLARININ TOPLUMSAL ETKĐLERĐ 1.1. TOPLUMSALLAŞMA KAVRAMI KĐTLE ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI KĐTLE ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI VE TOPLUMSALLAŞMA GAZETENĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ VE TOPLUMSAL ETKĐLERĐ RADYONUN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ VE TOPLUMSAL ETKĐLERĐ TELEVĐZYONUN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ VE TOPLUMSAL ETKĐLERĐ ĐNTERNETĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ VE TOPLUMSAL ETKĐLERĐ...28 II. BÖLÜM SOSYAL MEDYA: KAVRAM VE ARAÇLARI 2.1. SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Kavramı Sosyal Medya Tarihi SOSYAL MEDYANIN GELENEKSEL MEDYADAN FARKLARI SOSYAL MEDYANIN AVANTAJLARI SOSYAL MEDYA ARAÇ VE ORTAMLARI Đletişim Bloglar Blogger Wordpress Blogcu...51

9 V Diğer Blog Servisleri Mikro Bloglar / Durum Uygulamaları Twitter Plurk Diğer Mikro Blog Servisleri Sosyal Ağlar Facebook Myspace Hi Diğer Sosyal Ağlar Sosyal Ağ Toplayıcılar Friendfeed Diğer Sosyal Ağ Toplayıcılar Etkinlik Eventful Zvents Diğer Etkinlik Ağları Đşbirliği Wikiler Vikipedi Diğer Wiki Ağları Sosyal Etiketleme Delicious Marro.ws Diğer Sosyal Etiketleme Ağları Sosyal Haber Digg Reddit Diğer Sosyal Haber Ağları Multimedya Fotoğraf Paylaşımı Flickr Photobucket...71

10 VI Fotokritik Diğer Fotoğraf Paylaşım Ağları Video Paylaşımı Youtube Metacafe Diğer Video Paylaşım Ağları Müzik, Ses Paylaşımı Last.fm Playlist Diğer Müzik, Ses Paylaşımı Ağları Görüş ve Đzlenimler Ürün, Đş Değerlendirme Epinions Yelp Diğer Ürün, Đş Değerlendirme Ağları Soru&Cevap Toplulukları Yahoo! Answers Answerbag Diğer Soru&Cevap Toplulukları Eğlence Sanal Dünyalar Secondlife Diğer Sanal Dünyalar Oyun Paylaşımı Miniclip Diğer Oyun Paylaşımı Ağları Diğer Bilgi Toplayıcılar Netvibes Diğer Bilgi Toplayıcı Ağlar Sosyal Medya Đzleme ve Analizi Sysomos Diğer Sosyal Medya Đzleme ve Analizi Ağları...88

11 VII III. BÖLÜM ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMĐ ARAŞTIRMANIN SINIRLARI ARAŞTIRMANIN METODOLOJĐSĐ Araştırmanın Örneklemi Veri Toplama Yöntemi VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Araştırmaya Katılanların Demografik Özelikleri Cinsiyet Dağılımı Yaş Dağılımı Üniversitelere Göre Dağılım Sınıf Dağılımı Aile Gelir Dağılımı Đnternet Kullanım Sıklıkları Dağılımı Đnternette Geçirilen Zaman Dağılımı Blog Sahiplikleri Dağılımı Sınıflara Göre Blog Sahiplikleri Dağılımı Üniversitelere Göre Blog Sahiplikleri Dağılımı Araştırmaya Katılanların Sosyal Medya Kullanımı Đnternet Kullanım Amaçları Dağılımı Sosyal Medya Tercihleri Dağılımı Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Dağılımı Blog Sahipliği Đtibariyle Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Đlişkisi Cinsiyet Đtibariyle Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Đlişkisi Üniversite Đtibariyle Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Đlişkisi Đnternette Geçirilen Zaman Đtibariyle Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Đlişkisi...110

12 VIII SONUÇ KAYNAKÇA EK1: ANKET FORMU ÖZGEÇMĐŞ...136

13 IX KISALTMALAR 3D ABD AOL : Üçüncü Boyut : Amerika Birleşik Devletleri : American Online ARPA-NET : Advanced Research Project Agency- Network ASP AVI BBC BBS CEO CV DAB GB HTML HTTP ICQ IP IRC ĐTÜ KĐA MB MĐL-NET : Active Server Pages : Audio Video Interleave : British Broadcasting Corporation : Bulletin Board Systems : Chief Executive Officer : Curriculum Vitae : Digital Audio Broadcasting : Gigabyte : Hyper Text Markup Language : Hyper Text Transfer Protokol : I Seek You : Internet Protocol : Internet Relay Chat : Đstanbul Teknik Üniversitesi : Kitle Đletişim Araçları : Megabyte : Military Network

14 X MPEG NCSA ODTÜ PHP RDS SMS SPSS TC TRT TTNET TÜBĐTAK TV : Moving Picture Experts Group : National Center for Supercomputing Applications : Ortadoğu Teknik Üniversitesi : Personal Home Pages : Radio Digital Service : Short Massage Service : Statistical Package For Social Science : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Radyo Televizyonu : Türk Telekomünikasyon A. Ş. Đnternet Hizmeti : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Televizyon ULAKBĐM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKNET : Ulusal Akademik Ağ UNESCO USENET Vb Vd Vs : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : User s Nerwork : Ve benzeri/ve bu (gibi) : Ve diğerleri : Ve saire

15 XI TABLOLAR LĐSTESĐ Tablo 2.1: Birçok Büyük Sosyal Ağ Sitesinin Başlama Tarihleri Çizelgesi Tablo 3.1: Cinsiyet Dağılımı Tablo 3.2: Yaş Dağılımı Tablo 3.3: Üniversitelere Göre Dağılım Tablo 3.4: Sınıf Dağılımı Tablo 3.5: Aile Gelir Dağılımı Tablo 3.6: Đnternet Kullanım Sıklıkları Dağılımı Tablo 3.7: Đnternette Geçirilen Zaman Dağılımı Tablo 3.8: Blog Sahiplikleri Dağılımı Tablo 3.9: Sınıflara Göre Blog Sahiplikleri Dağılımı Tablo 3.10: Üniversitelere Göre Blog Sahiplikleri Dağılımı Tablo 3.11: Đnternet Kullanım Amaçları Dağılımı Tablo 3.12: Sosyal Medyada Đlk Tercih Edilen Ortama Đlişkin Dağılım Tablo 3.13: Sosyal Medyada Đkinci Tercih Edilen Ortama Đlişkin Dağılım Tablo 3.14: Sosyal Medyada Üçüncü Tercih Edilen Ortama Đlişkin Dağılım Tablo 3.15: Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Dağılımı Tablo 3.16: Blog Sahipliği itibari ile Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Arasındaki Farkı Gösteren T Testi Sonuçları Tablo 3.17: Cinsiyet Đtibari ile Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Arasındaki Farkı Gösteren T Testi Sonuçları

16 XII Tablo 3.18: Üniversite Đtibari ile Sosyal Medya yı Fotoğraf Paylaşımı Amacıyla Kullanım Farklılıklarını Gösteren Anova Testi Sonuçları Tablo 3.19: Üniversite Đtibari ile Sosyal Medya yı Video Paylaşımı Amacıyla Kullanım Farklılıklarını Gösteren Anova Testi Sonuçları Tablo 3.20: Đnternette Geçirilen Zaman Đtibari ile Sosyal Medya yı Fotoğraf Paylaşımı Amacıyla Kullanım Farklılıklarını Gösteren Anova Testi Sonuçları Tablo 3.21: Đnternette Geçirilen Zaman Đtibari ile Sosyal Medya yı Video Paylaşımı Amacıyla Kullanım Farklılıklarını Gösteren Anova Testi Sonuçları Tablo 3.22: Đnternette Geçirilen Zaman Đtibari ile Sosyal Medya yı Müzik Paylaşımı Amacıyla Kullanım Farklılıklarını Gösteren Anova Testi Sonuçları

17 GĐRĐŞ 21. yy. da toplum içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan insan için iletişim gereksinimi fiziksel ihtiyaçlar kadar önemlidir. Birey için önemsediği konu ve kişilerden haberdar olma isteği kan bağıyla bağlı olduğu aileden başlayarak halkalar halinde genişler. Yüzyüze iletişimin başladığı ilk yer ailedir. Đletişim ve sosyalleşme insan hayatında birliktelik gösteren iki önemli öğedir. Aileden dışarı çıkan birey, akrabalar, eğitim çevresi derken iletişim halinde olduğu kişi ve kurumlar arttıkça sosyal çevresini genişletir. Sosyal çevrenin genişlemesiyle aynı düzeyde haberdar olma ihtiyacı da artar. Konumu ne olursa olsun bilgi sosyal hayatın içinde olan her insan için değerlidir. Toplumda önemli bir yer edinmek, insanlar tarafından önemsenmek ise ortalama her insanın isteyeceği şeylerdir. Bilmek, insanın yaşam mücadelesi içerisinde güçlü olmasını, toplum içerisinde istediği konuma gelmesini kolaylaştırmaktadır. Ne kadar bildiğiniz ölçüde dinlenirsiniz. Herhangi bir konuda uzmanlaşmak ise insanı o konuda söz sahibi yapmaktadır. Kısacası günümüz dünyasında en değerli sermaye bilgidir. Günlük hayatta her an birilerini uyarır ve uyarıcılarla karşılaşmaktayız. Bir başka ifadeyle bilgi mesajları göndermekte ve almaktayız. Duyu organlarımız aracılığıyla gelişen bu iletişim hali farkında olarak ya da olmayarak gerçekleşmektedir. Bir söz ya da bir davranış, varlığından haberdar olmadığımız bir alıcı tarafından mesaj olarak alınabilmektedir. Dolayısıyla insan gündelik hayatını yaşarken hep iletişim halindedir. Tek başına hayatını sürdürmek istemeyen birey sosyalleşmek zorundadır. Sosyalleşmenin yani topluma karışmanın gerektirdiği arkadaş çevresini genişletme, yeni insanlar ve kültürler tanıma ihtiyacı iletişimle olmaktadır. Đletişim kurarak yeni insanlar tanınabilmekte, varolan çevrenin deneyim ve tecrübeleri öğrenilebilmekte ve toplumun değerleri özümsenebilmektedir. Yüzyüze iletişimle ulaşabileceğimiz bilginin çerçevesi

18 2 ise yeterince geniş değildir. Sosyalleşmeyi kolaylaştıran ve bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan iletişim araçları ve kitle iletişim araçları ise burada önem kazanmaktadır. Yakın çevresiyle iletişim halinde olan insan için yaşadığı şehirde olup bitenlerden ve ülkesindeki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel durumdan haberdar olmak önemlidir. Bu işlevi ise en geniş anlamıyla kitle iletişim araçları yerine getirmektedir. Temel işlevi haber ve bilgi sağlamak olan kitle iletişim araçları gündelik yaşamda insanın ihtiyacı olabilecek bilgilerin yanında ilgi alanları ve spesifik konularda da bilgiler vermektedir. Đhtiyaç duyulan bilgiye gazete sütunlarından, televizyon ekranlarından, radyodan ve bilgisayar ekranından ulaşılabilmektedir. Borsa hareketlerine, siyasi gelişmelere, dizilere, konserlere, sinema filmlerine, yarışmalara vb. her şey kitle iletişim araçları sayesinde istenilen yerden ulaşılır hale gelmiştir. Farklı ülke kültürlerini tanımak ve kültürleri farklı coğrafyalara aktarmak bu araçlar sayesinde daha da kolaylaşmıştır. Kitle iletişim araçları toplumu bilgilendirirken aynı zamanda eğitmekte, eğlendirmekte ve bütünleştirmektedir. Toplum üzerindeki etkileri konusunda kuramcılar farklı fikirler ortaya koysalar da etkinin varlığı kabul gören bir gerçektir. Kitle iletişim araçları tüketicilerini yönlendirmekte, tercihlerini etkilemektedir. Onlar için hangi konunun önemli olduğunu söylemektedir. KĐA nın bu gücünün farkında olan kişi ve kurumlar ise KĐA yatırımlarını artırarak ideolojik ve ticari amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kitle iletişim araçlarının kitleleri etkileme gücü ulaştığı kitlenin boyutuna ve aracın özelliklerine göre değişmektedir. Gazete, fotoğraf ve yazıdan oluştuğu için okuryazar kitleye hitap etmekte, radyo sadece dinleyicilerine ulaşabilmekte, televizyon, gazete ve radyonun özelliklerini bünyesinde toplamakta, internet ise gazete, radyo ve televizyonun yanı sıra yeni özellikler de getirerek iletişim deneyimlerini zenginleştirmektedir. Multimedya özelliği sayesinde medya araçlarının yazı, ses, görüntü gibi özelliklerini etkileşimli bir şekilde kullanıma sunan internet, son yıllarda sık kullanılan bir iletişim aracı konumundadır. Zengin bir içerik internette dolaşmakta ve bu içeriğe istenilen zamanda çevrimiçi olunabilen her yerden ulaşılabilmektedir. Televizyon, gazete ve radyo içeriğine de internet sayesinde ulaşılabilmektedir.

19 3 Hayatımızın her alanında varlığını hissettiğimiz internet birçok üretim sürecini etkilediği gibi alışkanlıklarımızı da değiştirmekte ve etkilemektedir. Henüz yeni olmasına rağmen etkileri itibariyle üzerinde önemle durulması gereken bir kavram olan sosyal medya, medya üreticileri ve tüketicilerinin bir numaraları önceliği halini almıştır. Sosyal medya araç ve ortamları olmaksızın internette içerik yayınlayabilmek için bazı tasarım ve kodlama programlarına ve HTML, ASP, PHP gibi kodlama dillerine yeterli düzeyde hakim olmak gerekmektedir. Sosyal medyayı bu denli önemli hale getiren ise internette yayın yapmanın gerektirdiği teknik bilgilere ihtiyaç olmaksızın kullanıcıların kendi ürettikleri içerikleri rahatlıkla yayınlayabilmelerine imkan tanımasıdır. Çok geniş bir araç ve ortam yelpazesine sahip olan sosyal medya, üreticiler ve pazarlamacılar için ucuz ve işlevsel, internet kullanıcıları için ise kolay erişilebilir ve zengin bir yayın mecrasıdır. Medya üreticileri ve tüketicilerini birbirinden ayıran keskin çizgiler sosyal medya ile silikleşmiştir. Geleneksel medyanın tüm unsurlarını fazlasıyla içerisinde barındıran internet, sosyal medya sayesinde teknik bilgi istemeyen ve herkesin kullanabileceği bir yayın ortamına dönüşmüştür. Veri iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hızlı internet erişiminin hayatımızın her alanında ulaşılabilir konuma gelmesi sosyal medyayı modern toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Yeni üretilen cihazlar artık sosyal medya sitelerini destekleyen ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fotoğraf makineleri fotoğraf paylaşım ağlarına çektiğiniz fotoğrafı gönderebilmekte, cep telefonları popüler sosyal ağları desteklemektedir. Popüler sosyal ağ sitelerinin kullanıcı sayısı birçok kalabalık ülke nüfusunu geçmiştir. Bugün facebook 400 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla en çok tercih edilen sosyal medya ağı konumundadır. Çalışma literatür taraması ve anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili basılı ve elektronik kaynakça taranmıştır. Konu itibariyle basılı kaynakçanın az olması elektronik kaynakçadan yararlanmayı gerekli kılmıştır. Çalışmamız 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri adını taşımaktadır. Bu bölümde toplumsallaşmanın tanımı yapıldıktan sonra kitle iletişim araçlarının toplumsallaşma açısından önemine değinilecek ve birer

20 4 kitle iletişim aracı olan ve kültür taşıyıcı rolüyle toplumsal hayata katkıları önemli olan gazete, radyo, televizyon ve internetin tek tek toplumsal etkileri ele alınacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde toplumsallaşma ve kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri üzerinde durulmaktadır. Gazete, radyo, televizyon ve internetin toplumsal hayata getirdiği yenilikler ve bu araçların kültür taşıyıcı rolü önemlidir. Sosyalleşme teorisyenlerinin önemle üzerinde durduğu KĐA bu bölümde değerlendirilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde sosyal medya araç ve ortamları incelenecektir. Her geçen gün adını daha çok duyduğumuz ve hayatımızdaki yerini genişleten başlıca sosyal medya ağları işlevlerine göre kategorilendirilecek ve tanıtılacaktır. Bu bölüm içeriği itibariyle bir sosyal medya ağı rehberi durumundadır. Çalışmanın üçüncü bölümü olan uygulama bölümünde ise Erciyes, Gazi ve Đstanbul Üniversitesi Đletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ölçmeye yönelik yapılacak bir araştırmanın sonuçları ele alınacaktır. Uygulama kapsamında varsayımımız sosyal ağların gençler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve gençlerin bu araçları iletişim kurmak, yeni arkadaşlar edinmek, fotoğraf ve video paylaşmak amacıyla kullandığı yönündedir. Facebook un gençler arasında en sık kullanılan sosyalleşme ağı olduğu da varsayımlarımız arasındadır. Üç farklı üniversiteden iletişim fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz uygulama bölümü bize varsayımlarımızı test etme imkanı verecektir. Yine bu araştırma kapsamında öğrencilerin internette ne kadar vakit geçirdikleri, hangi amaçlarla interneti kullandıkları, en çok hangi sosyal medya ağlarını kullandıklarını ve sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıkları gibi sorulara da cevap aranacaktır.

21 5 I. BÖLÜM KĐTLE ĐLETĐŞĐM ARAÇLARININ TOPLUMSAL ETKĐLERĐ 1.1. TOPLUMSALLAŞMA KAVRAMI Đnsanın biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp, toplumun bir üyesi olması, toplumda kendisinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi, onaylaması ve bu kurallara uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması ile mümkündür. Bireyin, içinde yer aldığı toplumun bir parçası, üyesi olabilmesi için geçirdiği süreç ise toplumsallaşma (socialization) olarak adlandırılmaktadır. 1 Sosyalleşme kişinin içinde yer aldığı toplumsal kuralların daha genelde yer aldığı kültürel ortamın kendisinden beklediği şekilde davranmayı öğrenme sürecidir. 2 Birey, içerisinde bulunduğu toplumun değerlerini taşıdığı ve toplum normlarına uyduğu düzeyde toplumun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz insanlar, yaşadığı toplumda davranışlarıyla kendini ifade eder ve bu davranışları sayesinde toplumun diğer fertlerinden ayrılırlar ve birey olarak toplum içerisinde var olurlar. Tüm bireyler bir grup içinde doğmakta ve toplumsal niteliklerini bu gruplarda kazanmaktadırlar. Bir toplumun yaşam biçimiyle, o toplumda yaşamak için gereken bilgilerle değerler, gruplar arcılığıyla bireye aktarılmaktadır. Bu bilgi ve değerlerin benimsetilmesiyle birey, belirli bir toplumun üyesi olma özelliği kazanmaktadır. Đnsanların fiziksel çevrelerine uyum çabalarının neticesinde tarihsel bir gelişme ile birlikte ortaya çıkmış örgütlere toplum denir. Toplumsal örgütlenme, insanın varlığını devam ettirebilme ve çoğalma imkânını artırdığı için onun, zaman içinde geliştirdiği bir uyum biçimidir. Toplumsal hayat sayesinde, insan kendisini diğer 1 Aysel Aziz; Toplumsallaşma ve Kitle Đletişim, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu, Yayın No. 2, Ankara 1982, s Ömer Demir ve Mustafa Acar; Sosyal Bilimleri Sözlüğü, Ağaç Yayıncılık, Đstanbul 1982, s. 332.

22 6 canlı türlerinden ayıran niteliklerini ortaya çıkarmakta, sosyalleşmekte, geliştirmekte ve kültürünü yaymaktadır. 3 Sosyalleşme hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Doğduğu andan itibaren insan, bu sürecin içerisinde yer alır ve her toplum kendi kültürünü yeni nesillere sosyal bir miras olarak aktarmak ister. Ancak bu süreçte insan sadece kendi toplumunun kültürel değerlerini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli kanallarla diğer toplumların kültürünün de etkisine maruz kalmaktadır. 4 Günümüzde insan çok çeşitli kültürel etkilerle karşı karşıya kalmaktadır. Uzakları yakın etme konusunda maharetli olan teknoloji uzak kültür ve değerleri küreselleşen dünya düzeninde her bireye ulaştırmakta ve ortak bir kültürün oluşmasına katkı sağlamaktadır. Đnsan davranışlarının çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Yani öğrenme süreci içerisinde belirli davranışlar gösterilmektedir. Đnsanlarda içgüdüsel davranışlar yok denecek kadar azdır. Đnsanların belirli bir topluluk içinde belirli şeyleri öğrenmeleri sosyalleşme süreci olarak adlandırılan oluşum içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç bireyin dünyaya geldiği andan itibaren dili, kültürü öğrenmesi ve gelecek nesillere aktarmasını içerir. 5 Sosyalleşme süreci çeşitli sosyal çevrelerde, çok sayıda insanla, birçok farklı yolla kazanılmaktadır. Anne babalar, arkadaşlar, öğretmenler oyun ya da takım arkadaşları, antrenörler, iş arkadaşları, sevgililer, eşler vb. farklı çevrelerde bu sürece katkıda bulunmaktadırlar. Sosyalleşmede etkili olan bu faktörler toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu ve önemli organizasyonlardır. 6 Davit A. Goslin'e göre karşılıklı sosyal ilişkilere dayanan sosyalleşmede, gruptaki her üyenin davranışı diğerlerinin davranışını etkiler, kontrol eder ve düzenler; böylece sosyalleşme de karşılıklı olur. Evli bir çift, anne-baba rollerine uygun düşecek kendi davranışlarını ilk çocukların bedensel ve ruhsal yönden bakım, beslenme ve büyütülmeleri sırasında öğrenmişlerdir. Yüksekokuldan yeni mezun olmuş bir 3 Azmi Yetim; Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Ankara 2000, ss Kamil Kaya; Meyrem Tuna; Đlköğretim Çağında Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyon Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, ss AÖF; Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2003, s Azmi Yetim; a.g.e., ss

23 7 öğretmen, öğretmen rolüne uygun davranışlarını ancak "öğrencilerin yardımı ile" kazanmıştır. Yalnız burada anne-babanın çocuğu sosyalleştirmesi, çocuğun her türlü etkilere açık olduğu bir zamanda yapıldığı için birincil sosyalleşme; çocuğun anne babayı sosyalleştirmesi onların belli bir yapılaşma, şekillenme ve olgunlaşması üzerine kurulduğu için ikincil sosyalleşme olmaktadır. Aslında sosyalleşmenin bu karşılıklı iki yönü farklı yaşlar arasında değil, aynı yaşlardaki kardeşler ve çocuklar arasında, anaokulu çocukları arasında, arkadaş grupları ("peer groups", "Freundensgruppen") ve hatta yetişkin kişiler arasında da olmaktadır KĐTLE ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI Đletişimin gerçekleşmesini sağlayan her türlü araç (ses, söz, yazı, beden dili, jestler ve mimikler, giyim-kuşam, hatta koku, davranış vb.) iletişim aracıdır ancak yüz yüze karşılıklı olmayı gerektirmeden anında iletişim kurmayı sağlayan ve bunu kitlesel düzeyde gerçekleştiren araçlar kitle iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır. 8 Günümüzde kitle iletişim araçları topluca medya olarak da adlandırılmaktadır. Medya Latince kökenli bir sözcüktür. Halka, kamuoyuna ait olan anlamında kullanılan medium, mediae sözcüğünden gelmektedir. 9 Medya sözcüğü pratikte kitle iletişim araçları na göre daha sık kullanılmaktadır. Đnsanların gerek yakın, gerekse uzak çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi almalarını sağlayan ve teknolojik gücün bir göstergesi olarak geniş halk kitlelerini haberleşme ağıyla birbirlerine bağlayan araçlara, kitle iletişim araçları denilmektedir. Bunlar, haber verme, eğitim, eğlence, çeşitli mal ve hizmetlerin reklâmlar aracılığıyla tanıtılması ve propaganda gibi önemli fonksiyonlar üstlenmişlerdir. 10 Kitle iletişim araçları kitle iletişimi olgusunu gerçekleştiren teknolojik araçlardır. Bu araçlar büyük sermaye gerektirmekte ve kullanılması uzmanlık istemektedir. Kitle 7 Mustafa Ergün; Sosyalleşme Süreci ve Yaklaşımlar, ( ) 8 Nurçay Türkoğlu; Kitle Đletişimi ve Kültür, Naos Yayınları, Đstanbul 2003, s Rıdvan Bülbül; Đletişim ve Etik, Nobel Yayınevi, Ankara 2000, s Suat Karaküçük; Fatih Yenel; Türk Sporunun Geliştirilmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği, Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, C. 1, S. 2, Nisan 1997, ss

24 8 iletişim araçları denilince öncelikle basın (gazete, dergi, magazine, kitap), radyo, televizyon ve sinema yoluyla iletişimin gerçekleştirildiği araçlar akla gelmektedir. 11 Kitle iletişim araçlarını belirleyen en önemli özellik kitlesel yayın yapmalarıdır. Belli bir merkezden yayın yapan bu araçlar teknolojinin olanaklarını kullanarak oluşturmuş oldukları yayın materyallerini geniş kitlelere ulaştırmaktadırlar. Başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, bunların hepsi de tekil ürün ya da programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı birden-çoğa (one-tomany) biçiminde çalışan iletişim ortamlarıdır. 12 Yakın ve uzak çevremizde olan bitenlerden haberdar olma isteği kitle iletişim araçlarının kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu araçlardan beslenen bir toplum içerisinde yaşayan insanın diğerleriyle aynı dili konuşabilmesi için medyayı gereken düzeyde takip etmesi gerekmektedir. Kitle iletişim araçlarının üretim pratiği ve genel özellikleri benzerlikler taşısa da tüketim pratiğinde farklılıklar vardır. Gazete okuma bir süreliğine de olsa yoğun çalışmayı ve okuyup algılama gibi zihni bir emek sürecini gerektirir. Radyo ise sadece kulağa seslendiği için araba kullanma veya yemek yapma gibi herhangi bir uğraşın yanı sıra takip edilebilecek bir araçtır. Televizyon ise hem görüntü hem de ses sağladığı için takibi kolay bir araçtır. Tekrar ve birden fazla anlatım tekniği kullanıldığı için her zaman yoğunlaşmayı gerektirmez. Radyo ve televizyonun alıcılar için bir seferlik bir ödemesi vardır; bir kez cihaza sahip olduktan sonra tekrar bir ödeme yapmaya gerek yoktur. Oysa sinema salonunda izlenecek filmler veya gazeteler için her seferinde bir ücret ödemek gerekir. Sinema salonunda film izlemesi öncelikle zaman ayırmayı, farklı bir mekana gitmeyi ve olayların takibi için yoğunlaşarak izlenen bir pratiktir. Bugün herkesin elinde görmeye alıştığımız cep telefonları, kahvaltı masalarına eşlik eden günlük gazeteler, her evde kullanılan televizyon, her an her yerden duyabileceğimiz radyonun sesi, bir süreliğine de olsa günlük sorunlarımızdan kaçışımızı sağlayan sinema salonları veya artık her kentte adım başı rastlanabilen internet kafelerin hayli uzun bir 11 Đrfan Erdoğan; Korkmaz Alemdar; Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara 2005, s S.Hakan Yılmaz; Her Yönüyle Gazetecilik, Literatürk Yayınları, Đstanbul 2009, ss

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1 GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Ha$a 1 Duygu Beykal İz dbeykal@hotmail.com İLETİŞİM NEDİR? Bir başkasıyla konuşma Duymak Dokunmak Televizyon Gazete Bir eleşbri yazısı İnternet Mağara duvarındaki

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Sosyal Medya Sosyal Etkileşim, iletişim, sadakat, birliktelik Medya Eğlendirici, tatminkar, bilgilendirici Birleştirici ortam Tematik Enformatif Mesaj verici Yakınlaştırıcı

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı 2030 Yılında Nasıl Bir Demografik Tablo Beklenmektedir? Türkiye genç bir ülke olma özelliğini kaybedecektir.

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:1 İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ÜNİTE:2 Kişilerarası İletişim ÜNİTE:3 Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:4 İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma ÜNİTE:5 İletişim

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı