KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ"

Transkript

1 HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) girecekleri mizanların hazırlanmasına esas olmak üzere hazırlanmıştır. Sosyal tesisler ilgili mevzuatlarına göre muhasebe kayıtlarını tutacaklar ancak KBS'ye girecekleri mizanı oluştururken bu rehberden yararlanarak, kendi hesaplarındaki tutarların borç ve alacak tutarlarını (hesapların bakiyeleri girilmeyecektir) aşağıdaki hesaplara dönüştüreceklerdir. HESAP KARAKTERİ HESABA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 10 - Hazır değerler-bu hesap grubu, nakit olarak elde veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar. Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur KASA ALINAN ÇEKLER Bu hesap, nakit olarak işletmenin kasasına giren kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paralarla, sosyal tesise intikal eden dövizlerin alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin Her ne şekilde olursa olsun döviz olarak intikal eden tutarlar yardımcı hesaplarda izlenir. Bu hesap, sosyal tesislerin yapacakları tahsilat karşılığı kendileri adına düzenlenmiş banka veya özel finans kurumlarının çeklerinin BANKA VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( - ) Diğer Hazır Değerler Bu hesap, sosyal tesisler adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile sosyal tesislerce düzenlenen çek, gönderme emri ve talimatlardan ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların Bu hesap, sosyal tesislerin, hesaplarının bulunduğu bankalardan çek, gönderme emri veya talimat ile yaptıracakları ödeme ve göndermelerin Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerler ile kasa ihtiyacı için vezne görevlisi adına düzenlenen çek tutarları ile bunlardan tahsil edilip kasa varlığına dahil edilen tutarlar ve kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi için BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin

2 12 Faaliyet ları - Bu hesap grubu, sosyal tesis geliri olarak tahakkuk eden mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacak tutarlarının izlenmesi için kullanılır ve aşağıdaki hesaplardan oluşur. GELİRLERDEN ALACAKLAR Bu hesap, sosyal tesislerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan alacaklarının GELİRLERDEN TAKİPLİ Bu hesap, takibe alınan alacakların takibi için ALACAKLAR Bu hesap, sosyal tesislerce üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir VERİLEN DEPOZİTO VE sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve TEMİNATLAR teminat niteliğindeki değerlerin DİĞER FAALİYET ALACAKLARI ŞÜPHELİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) Bu hesap, kamu idarelerinin, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının Bu hesap, kamu idarelerinin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklarının Bu hesap, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların 14 Diğer lar- Bu hesap grubu faaliyet alacakları dışında kalan alacakların Bu grup 140 Kişilerden lar Hesabından oluşur KİŞİLERDEN ALACAKLAR Sosyal tesislerce; a) Giderler hesabına borç kaydıyla yapılan ödemelerden fazla veya yersiz ödendiği adli, idari ve askeri mahkeme ilamları ile hükmolunan,b) Denetim elemanları, kamu idarelerinin yöneticileri veya sorumluların görevleri gereği yaptıkları inceleme ve kontroller sonucunda düzenledikleri rapor, tutanak, yazı ve benzeri belgelerle tespit olunan,c) Taşınırların çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz kullanılmasından dolayı doğan zararlara ait olmak üzere idarelerce bildirilen tutarlar,d) Görevlilerin muhafazası altında bulunan para ve menkul kıymetlerden noksan çıkan veya zimmete geçirilen,e) Ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen,f) Bakanlıkça ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarlar bu hesaba alınır.sözkonusu tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler de bu hesapta izlenir. 15 Stoklar-Bu hesap grubu, sosyal tesislerce satılmak veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, ticari mal gibi varlıkların izlenmesi için İlk madde ve malzemeler kullanım veya tüketime verildikçe, ticari mallar satıldıkça gerekli muhasebe kayıtları yapılır. Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur Kırtasiye Malzemeleri Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen kırtasiye malzemelerinin

3 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Tıbbi Malzemeler Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek İçecek Canlı Hayvanlar Zirai Maddeler Yem Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler YARIMAMULLER-ÜRETİM Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemelerinin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen tıbbi malzemelerin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağların Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen temizleme ekipmanlarının Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemelerinin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen yiyecek malzemelerin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen içeceklerin izlenmesi için Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen canlı hayvanların Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen zirai maddelerin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen yemlerin izlenmesi için Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen bakım onarın ve üretim malzemelerinin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen yedek parçaların Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen nakil vasıtaları lastiklerinin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen değişim, bağış ve satış amaçlı yayınların Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen spor malzemelerinin Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen basınçlı ekipmanların Bu hesap, sosyal tesislerce faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen diğer malzemelerinin Bu hesap, henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlenmesi için

4 MAMULLER TİCARİ MALLAR DİĞER STOKLAR Bu hesap, üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin Bu hesap, sosyal tesislerce herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının kapsamına alınamayan kalemlerin izlenmesi için 16 Ön Ödemeler-Bu hesap grubu, sosyal tesislerce verilen her türlü ön ödemenin Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur İŞ AVANS VE KREDİLERİ PERSONEL AVANSLARI GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAHAKKUKLARI Bu hesap, sosyal tesislerce, görevlendirilmiş personele verilen iş avanslarının izlenmesi için Bu hesap, sosyal tesislerce personele ödenecek ücret ve benzeri ödemelerden mahsup edilmek üzere verilen avansların 18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları- Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin Bu grupta yer alan hesaplar, dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır. Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için Bu hesap, faaliyet alacakları, kurum alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin 19 Diğer Dönen Varlıklar Bu hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ Bu hesap, katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ SAYIM NOKSANLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR Bu hesap, katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer vergisinin Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda varlıklarda tespit edilen her türlü noksanlığın geçici olarak kaydedilip Bu hesap, bu ana hesap grubu içinde yer alan ve yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların

5 22 Faaliyet alacakları Bu hesap grubu, kamu idarelerince gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri gelirler, mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar ile mevzuatı gereğince faaliyet dönemini aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. GELİRLERDEN ALACAKLAR Bu hesap, sosyal tesislerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve vadesi bir yılı geçen alacaklarının DİĞER FAALİYET ALACAKLARI Bu hesap, kamu idarelerinin, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının 25 Maddi duran varlıklar Bu hesap grubu, kamu idarelerince faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların Tesisler Bu hesap, kamu idarelerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan tesislerin izlenmesi için Makineler Bu hesap,sosyal tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makinelerin izlenmesi için Cihazlar ve Aletler Bu hesap, sosyal tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan cihaz ve aletlerin Karayolu Taşıtları Bu hesap, sosyal tesislerin karayolu taşıtlarının Su ve Deniz Taşıtları Bu hesap, sosyal tesislerin su ve deniz taşıtlarının Döşeme ve Mefruşat Büro Makineleri Mobilyalar Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Canlı Demirbaşlar elde edinilmiş bulunan döşeme ve mefruşatın elde edinilmiş bulunan büro makinelerinin elde edinilmiş bulunan mobilyaların elde edinilmiş bulunan beslenme, gıda ve mutfak demirbaşlarının elde edinilmiş bulunan canlı demirbaşların Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar elde edinilmiş bulunan tarihi veya sanat değeri olan demirbaşların Kütüphane Demirbaşları elde edinilmiş bulunan kütüphane demirbaşlarının

6 Eğitim Demirbaşları elde edinilmiş bulunan eğitim demirbaşlarının Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar elde edinilmiş bulunan spor amaçlı kullanılan demirbaşların elde edinilmiş bulunan güvenlik, kontrol ve tedbir amaçlı demirbaşların izlenmesi için elde edinilmiş bulunan demirbaş niteliğindeki süs eşyalarının elde edinilmiş bulunan kullanımda olan demirbaş niteliğinde eşyaların Diğer Demirbaşlar Tesisler Makineler Cihazlar ve Aletler Karayolu Taşıtları Su ve Deniz Taşıtları Döşeme ve Mefruşat Büro Makineleri elde edinilmiş bulunan diğer demirbaşların Bu hesap tesislerin bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap makinelerin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap cihaz ve aletlerin bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap karayolu taşıtlarının bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap su ve deniz taşıtlarının bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap döşeme ve mefruşat bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap büro makinelerinin bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi

7 Mobilyalar Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Canlı Demirbaşlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Kütüphane Demirbaşları Eğitim Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar Diğer Demirbaşlar HAKLAR Bu hesap mobilya bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap beslenme, gıda ve mutfak demirbaşları bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap canlı demirbaşların bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap tarihi ve sanat değeri olan demirbaşların bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap kütüphane demirbaş bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap eğitim demirbaş bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap spor amaçlı kullanılan demirbaş bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap güvenlik, kontrol ve tedbir amaçlı demirbaş bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap demirbaş niteliğindeki süs eşyalarının bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça amortismanlar maddi duran varlığın edinildiği dönemin sonunda ve % 100 Bu hesap maddi duran varlık bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap diğer demirbaş bedellerinin giderleştirilmesi için Bakanlıkça aksi Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların

8 ÖZEL MALİYETLER Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların Haklar Amortismanı Bu hesap, hakların bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için Özel Maliyet Amortismanı Bu hesap, özel maliyet bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için 28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur GELECEK YILLARA AİT Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan 0 GİDERLER giderlerin GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR Bu hesap, faaliyet alacakları ve kurum alacakları hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların 29 Diğer duran varlıklar Bu hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortismanı Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için 32 Faaliyet borçları Bu hesap grubu, kamu idarelerinin, ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen ve mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçları ile kamu idarelerinin satıcılardan mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının (Satıcılara olan borçlar da bu grupta izlenir.) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların 33 Emanet yabancı kaynaklar Bu hesap grubu, kamu idarelerince yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilat işlemlerinin Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için

9 34 Alınan avanslar Bu hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan avansların ALINAN DİĞER AVANSLAR Bu hesap, alınan diğer kısa vadeli avansların 36 Ödenecek diğer yükümlülükler Bu hesap grubu, kamu idarelerince sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ve mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar ile ertelenen borç ve yükümlülüklerin ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken vergi ve benzeri tutarların Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin 37 ve gider karşılıkları Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının Bu hesap, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının 38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin GELECEK AYLARA AİT GELİRLER Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır GİDER TAHAKKUKLARI Bu hesap, kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların

10 39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar Bu hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen hesaplanan katma değer vergisi, sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ SAYIM FAZLALARI DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Bu hesap, katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergilerinin Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen her türlü fazlalığın, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip Bu hesap, bu ana hesap grubu içinde yer alan ve yukarıda sayılan hesaplarda izlenmeyen diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların 43 Diğer borçlar Bu hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için 44 Alınan avanslar Bu hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan uzun vadeli avansların Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki alınan avanslar hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır ALINAN DİĞER AVANSLAR Bu hesap, alınan diğer uzun vadeli avansların 47 ve gider karşılıkları Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının DİĞER BORÇ VE GİDER Bu hesap, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının KARŞILIKLARI 48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır. GELECEK YILLARA AİT Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan GELİRLER gelirlerin GİDER TAHAKKUKLARI Bu hesap, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların

11 49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar Bu hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların DİĞER UZUN VADELİ YABANCI Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların KAYNAKLAR 50 Net değer Bu hesap grubu varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, yedekler, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin/sermayenin İlk Yıl Denge Kaydı Bu hesap, KBS'ye veri girişi yapılan ilk dönemde, kurum bazında birleştirilen sosyal tesis mizanlarında sermaye hesaplarının birleştirilerek girildiği bir hesaptır. Veri girişi yapılan ilk dönemde bir defa kayıt yapılır, daha sonraki dönemlerde bu hesaptaki tutarlarda değişiklik yapılamaz Diğer Denge Kayıtları Varlık Envanteri Envanteri Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar bu hesap, ilk veri giriş döneminden sonra sermaye artırımları ve değerleme artışları gibi sermayeye eklenen hesaplar için Bu hesap, KBS'ye ilk giriş yapıldıktan sonra işletme kayıtlarında bulunmayan ve varlık envanteri sonucu tespit edilen varlıkların ilgili hesaplara kaydedilmesi karşılığında Bu nitelikteki envanter kayıtları için hesap kullanılmaz. Bu hesap, KBS'ye ilk giriş yapıldıktan sonra işletme kayıtlarında bulunmayan ve varlık envanteri sonucu tespit edilen borçların ilgili hesaplara kaydedilmesi karşılığında Bu nitelikteki envanter kayıtları için hesap kullanılmaz. Cari yıldan 5 yıl önceki dönemlere ait olumlu ve olumsuz faaliyet sonuçlarının devredildiği hesaptır.5. yılını dolduran ve hesaplardaki tutarlar bu hesaba devredilir. 52 Yeniden değerleme farkları Bu hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların YENİDEN DEĞERLEME İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan FARKLARI değer artışlarının izlendiği hesaptır. 57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının Dönem başında, geçen yılın olumlu faaliyet sonucu bu hesaba aktarılır N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet 0 Sonuçları Cari yıldan 1 yıl önceki yıla ait olumlu (kar)faaliyet sonuçlarının N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet 0 Sonuçları Cari yıldan 2 yıl önceki yıla ait olumlu (kar)faaliyet sonuçlarının N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet 0 Sonuçları Cari yıldan 3 yıl önceki yıla ait olumlu (kar)faaliyet sonuçlarının

12 N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Cari yıldan 4 yıl önceki yıla ait olumlu (kar)faaliyet sonuçlarının Cari yıldan 5 yıl önceki yıla ait olumlu (kar)faaliyet sonuçlarının 5. yılını dolduran olumlu (kar)faaliyet sonuçları Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar hesabına aktarılır. 58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları (-) Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet 0 Sonuçları N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet 0 Sonuçları N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet 0 Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları Cari yıldan 1 yıl önceki yıla ait olumsuz (zarar)faaliyet sonuçlarının Cari yıldan 2 yıl önceki yıla ait olumsuz (zarar)faaliyet sonuçlarının Cari yıldan 3 yıl önceki yıla ait olumsuz (zarar)faaliyet sonuçlarının Cari yıldan 4 yıl önceki yıla ait olumsuz (zarar)faaliyet sonuçlarının Cari yıldan 5 yıl önceki yıla ait olumsuz (zarar)faaliyet sonuçlarının 5. yılını dolduran olumsuz (zarar) faaliyet sonuçları Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar hesabına aktarılır. 59 Dönem faaliyet sonuçları Bu hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU ( - ) Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun 690 hesaba devirden önceki durumu yansıtan mizanın KBS'ye girişi yapılacağından cari yıla ait olumlu faaliyet sonuçları bu hesapta görülmeyecektir. Ancak cari yıldan önceki döneme ait olumlu faaliyet sonucu, cari yılın açılış yevmiyesinde alacak olarak kaydedilecek, 2 nci yevmiye ile de hesaba alacak ve bu hesaba da borç olarak kaydedilecektir. Bu nedenle bu hesabın borcunda ve alacağında (eşit tutarda) bir önceki yıla ait olumlu faaliyet sonucu bulunacaktır. Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için 690 hesaba devirden önceki durumu yansıtan mizanın KBS'ye girişi yapılacağından cari yıla ait olumsuz faaliyet sonuçları bu hesap görülmeyecektir. Ancak cari yıldan önceki döneme ait olumsuz faaliyet sonucu, cari yılın açılış yevmiyesinde borç olarak kaydedilecek, 2 nci yevmiye ile de hesaba borç ve bu hesaba da alacak olarak kaydedilecektir. Bu nedenle bu hesabın borcunda ve alacağında (eşit tutarda) bir önceki yıla ait olumsuz faaliyet sonucu bulunacaktır. 60 Gelir Hesapları Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak Bu hesapların 690 Faaliyet Sonuçları Hesabına devirden önceki tutarları KBS'ye girilecektir.

13 Sosyal tesisin temel faaliyet gelirleri, sosyal tesis türü bazında aşağıda yer alan gelir kodlarına yazılır. Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı Eğitim, dinlenme, öğretmen eğitim merkezi, eğitim ve dinlenme kampı işletilmesinden elde edilen gelirler bu hesapta izlenir. Spor tesisi şeklinde işletilen sosyal tesislerin gelirleri bu hesapta izlenir. Misafirhane,orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı,öğretmenevi,tatil köyü,polis moral eğitim merkezi,polisevi, polis misafirevi ve lokali, termal tesis ve benzeri konaklama hizmeti veren sosyal tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirler bu hesapta izlenir. Yemekhane,askeri kantin, öğretmen lokali işletilmesinden elde edilen gelirler bu hesapta izlenir. Kreş, anaokulu, çocuk bakımevi işletmesinden elde edilen gelirler bu hesapta izlenir. Yukarıdaki tasniflerin hiç birisine girmeyen diğer hizmetler karşılığında elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir. Esas faaliyet alanı haricinde kalan diğer gelirler aşağıda yer alan uygun gelir kodlarına yazılır Diğer Mal Satış Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri İletişim Araçları Kullanım Ücretleri Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı Sosyal Güvenlik (Düzeltme kayıtları Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar tutarı Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Düzeltme kayıtları tutarı Sosyal tesis türü bakımından aşağıda belirtilen gelir hesaplarına yazılamayan diğer mal satış gelirleri bu hesaba yazılır. Otoparkların bizzat idare tarafından işletilmesi halinde elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir. İnternet, telefon gibi iletişim araçlarının kullanımı karşılığında elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir. Cari nitelikte mal ve hizmet alımlarının finansmanı için Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil idarelere bağlı olan sosyal tesislere bağlı oldukları kurumlarca yapılan bağış ve yardımlar bu bölüme gelir kaydedilecektir. Sosyal tesislerin ihtiyaçları için bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları yardımlar bu hesapta izlenir. Sosyal tesislerin ihtiyaçları için bağlı oldukları veya diğer mahalli idarelerden aldıkları yardımlar bu hesapta izlenir.

14 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Mevduat Faizleri Diğer Faizler Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı (Düzeltme kayıtları tutarı Merkezde sosyal tesisler için oluşturulan fondan veya diğer sosyal tesisilerden sosyal tesise bir kaynak aktarıldığında, gelen tutarlar bu hesapta izlenir. Genel yönetim dışındaki diğer kurumlardan, alınan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecektir. Yurt içinde, kişilerden, cari nitelikte mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilecektir. Bankalarda bulunan mevduatlardan elde edilen faiz gelirleri bu bölüme kaydedilecektir. Mevduat haricinde kalan diğer faiz gelirleri bu bölüme kaydedilecektir. Yukarıdaki sınıflandırmaya girmeyen diğer gelirler bu hesaba kaydedilecektir. 63 Gider hesapları Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak Bu hesapların 690 Faaliyet Sonuçları Hesabına devirden önceki tutarları KBS'ye girilecektir. Sosyal tesislerde çalıştırılan diğer personel için ödenen ücretler ve bunların sosyal güvenlik pirim ödemeleri burada gösterilir Diğer Personel Sosyal tesislerin kendilerine bağlı olarak çalıştırdığı personelin giderleri bu hesapta izlenir Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sosyal tesislerin kendilerine bağlı olarak çalıştırdığı personelin SGK primleri giderleri bu hesapta izlenir ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Gelir elde etmek üzere satılan mal ve hizmetlere ilişkin maliyetler ile tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzemeler, satıldıklarında yada tüketildiklerinde bu hesap grubunda giderleştirilir. Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, sonucunda satılacak veya üretimi yapan kurum tarafından kullanılacak olmasına bakılmaksızın nihai mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik değiştirecek olan hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde kullanılan enerji bedelleri üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir.

15 Hammadde Alımları Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları Mal ve hizmet üretimi için gerekli olan un, şeker, çarşaf, temizlik malzemesi benzeri hammaddelere yapılan giderler, satış yapıldıktan sonra satılan malın maliyeti olarak burada gösterilir. Satışı yapılan ticari malların maliyet bedellerinin giderleştirilmesi bu hesaba yazılır Diğer Mal ve Malzeme Alımları Bu hesap, gelir elde etmek üzere satılan mal ve hizmetlere ilişkin maliyetler ile tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzemeler, satıldıklarında yada tüketildiklerinde bu hesap grubunda giderleştirilir. (Örnek1:Ticari mallar alındığında 153 hesaba borç kaydedilir. Satışı yapılanlar alış bedeli ile 153 hesabın alacağına bu hesabın borcuna kaydedilir. Örnek 2: idari ihtiyaçlar için satın alınan kırtasiye malzemeleri alındığında 150 hesaba borç kaydedilir. Tüketildikleri zaman ise 150 hesaba alacak, bu hesaba borç kaydedilir.) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, cd, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı bu bölüme gider kaydedilecektir Su Alımları Belediyelerden, diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin edilen, içecek amaçlı olmayıp, kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ise İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.

16 Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Yiyecek Alımları İçecek Alımları Giyecek Alımları Spor Malzemeleri Alımları Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça, paspas gibi) her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makineteçhizatın işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları ve kimyevi madde alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan, jeotermal enerji, nükleer enerji gibi diğer enerji tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Satış amaçlı olmayan yiyecek alım giderleri burada gösterilecektir. Satış amaçlı olmayan içecek alım giderleri burada gösterilecektir. Satış amaçlı olmayan giyecek alım giderleri burada gösterilecektir. Bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü (top, raket, güreş minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

17 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Kurumların doktorluk, dispanser, revir gibi birimleri ile hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında veya hizmet yerlerinde (ecza dolapları dâhil) kullanılmak üzere toptan veya perakende olarak alınan ilaç, hammadde ve tıbbi malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan malzemeler ile zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum, gübre gibi mal ve malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale suretiyle üçüncü şahıslara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ödenen yurtiçi ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır. Yuriçi görev yollukları bu hesap grubunda izlenir Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi geçici görev yollukları bu hesapta izlenir. Belli bir mal veya hizmet alımı karşılığı olmayan ancak, kamu hizmetlerinin yürütülmesi veya hukuki hakların korunması veya kullanılabilmesi için ödenmesi kanunen zorunlu tutulan ödemeler bu bölümde yer alacaktır Diğer Yasal Giderler Diğer Yasal Giderler Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

18 Restorasyon ve Yenileme Restorasyon ve Yenileme Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri bu hesapta izlenir Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) Temizlik Hizmet Alım Bilgisayar hizmeti alımları bu hesapta izlenir. Müteahhitlik hizmetleri (temizlik hizmet ihaleleri dahil) bu hesapta izlenir. Temizlik hizmet alım giderleri bu hesapta izlenir Özel Güvenlik Hizmeti Alım Özel güvenlik hizmeti alım giderleri bu hesapta izlenir Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler bu hesapta izlenir Posta ve Telgraf Posta ve telgraf giderleri bu hesapta izlenir Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Telefon abonelik ve kullanım ücretleri bu hesapta izlenir Bilgiye Abonelik Bilgiye abonelik giderleri bu hesapta izlenir.

19 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri bu hesapta izlenir Diğer Haberleşme Diğer haberleşme giderleri bu hesapta izlenir İlan İlan giderleri bu hesapta izlenir Sigorta Sigorta giderleri bu hesapta izlenir Taşıt Kiralaması Taşıt kiralaması giderleri bu hesapta izlenir Hizmet Binası Kiralama Hizmet binası kiralama giderleri bu hesapta izlenir Diğer Kiralama Diğer kiralama giderleri bu hesapta izlenir Kurslara Katılma Kurslara katılma giderleri bu hesapta izlenir. Hizmet alımları bu hesap grubunda izlenir Diğer Hizmet Alımları Satılan hizmet maliyetine dahil edilen Diğer hizmet alımları bu hesapta izlenir. Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Bu Grupta izlenir. Hane Halkına Yapılan Transferler Bu Grupta İzlenir.

20 Sosyal tesisin gelirlerinden bağlı olduğu kuruma ayrılan paylar bu grupta izlenir. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri bu hesapta izlenir Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları bu hesapta izlenir Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Büro ve işyeri makine ve techizat alımları bu hesapta izlenir Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Avadanlık ve yedek parça alımları bu hesapta izlenir Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Yangından korunma malzemeleri alımları bu hesapta izlenir Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları bu hesapta izlenir Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları bu hesapta izlenir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI 01- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı