HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ"

Transkript

1 Ankara Üniv Vet Fak Derg 47, HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ Okan ERTUGRUı J Bilal AKYÜZ 2 So me hlood protein polymorphism in Angora goat hreed (Capra hircus) raisilzg at villages Summary: Angora goat population stocks in Turkey reduced continuously according to the statistical data. It is important to know the genetic variability in that kind olpopulation. In this study data on allele fi"equencies, homozygosity degrees, etlective allele numben and efjiciency (Ji genes at four blood protein polymorphic loci[haemoglobin(hb); Albumin(ALB); Catalase (CAT ec ); Carbonic anhydrase (CA ec )} in Angora goat breed misine; at villages are detennined. Allele frequencies for HBA, HBB; ALB", ALH\ CATF,CAT5; CN,CAs are calculated 0,8095, ; 0,2893 0,7107; 0,5034, 0,4966; 0,8844, 0,1156 respectively. Homo7.ygosity degrees ol HB, ALB, CAT and CA are calculated 0,0910, , ,7955 respectively. It is concluded that Angora goat raisin;!. at village in Turkey has maintain their genetic variability in spite ol decrewe their numben. Key words: Angora goat, genefi"equencies, polymolphism, serum proteins. Özet: Istatistik verilere E;öre Türkiye'deki Ankara keçisi jjopülasyonu devamit bir m.alma gijstermektedir. Bu gibi popülasyonlarda genetik değişkenliği bilmek ijnemlidir. Bu çalt,~mada halk elinde yeti,~tirilen Ankara keçilerinde dört kan protein polimorfizmine ait allelfekansları, homozigotluk dereceleri, etkili allel sayısı, etkinlik katsayıları belirlenmiştir. HBA, HBB; ALBF, ALH~; CAT", CA TS; CAF,CA~ allelleri için gen fi"ekansları sırasıyla 0,8095, ; 0,2893 0,7107; 0,5034, 0,4966; 0,8844, 0,1156 olarak hesaplanmıştır. HB, ALB, CAT ve CA için homozigotluk dereceleri sırasıyla 0,6916, 0,5888, 0,5000, 0,7955 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 'de halk elinde yetiştirilen Ankara keçilerinin sayılarımn azalmasına rağmen genetik varyasyonlarım devam ettirdikleri belirlen mi,ı.tir. Anahtar kelimeler: Ankara keçisi, gen fi-ekansları, polimoljimı, serum proteinleri I. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı 061 ıo Dışkapı Ankara. 2. Ar. Gör. Ereiyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Kocasinan Kayseri.

2 24 Giriş Ankara keçisi i9. yüzyılın ortalarına kadar rakipsiz bir şekilde Türkiye'de yetiştirilmiştir. Ankara keçisinin i838 yılında Güney Afrika'ya ve i849 yılında ise Amerika Birleşik Devktlerine çıkarılmasından sonra, üstünlük daha sonraki yıllarda adı geçen ülkelerin eline geçmiştir. Ankara keçisi bu ülkelerin dışında Avustralya, Fransa, Lesotho, Arjantin, Rusya, Yeni Zelanda, Fransa, İspanya gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir (1 S; 17; 18, 32). Türki ye' de 1997 yılı istatistik verilerine göre 61 S 000 Ankara keçisi yetiştirilmektedir. Ankara keçisi sayısında yıllara göre devamlı bir azalma izlenmektedir. Bu sayı 1988 yılındaki Ankara keçisi sayısı ile karşılaştırılırsa % 68,33 oranında bir azalma olduğu görülecektir. Ankara keçisi yoğun olarak Orta Anadolu'da yetiştirilmektedir. Ankara keçisi varlığının 1997 verilerine göre % 90,39'u Orta Anadolu'da % <).6 I'i ıse Güney Doğu Anadolu'da yetiştiritmektedir. Orta Anadolu'da ise toplam Ankara keçisi varlığının % 26,6'sı Ankara ilinde bulunmaktadır (1, 2). Ankara keçisinin anayurdunun Orta Asya olduğu ve 13. yüzyıldan beri Anadolu'da yetiştirildiği literatürlerde (6, IS, 17, 18, 21, 32) yer almaktadır. Bununla birlikte daha önceki yüzyıllarda da Ankara keçisinin Anadolu'da var olduğuna ait bildirişler de bulunmaktadır (4, 14). B u konulltın açıklığa kavuşturulması ileride yapılacak DNA çalışmaları ile olasıdır. Farklı türlerde kan protein sistemleri için hem bireyler arasında, hem de popülasyonlar arasında bir varyasyon söz konusudur. Bu karakterlere ait polimorfik özelliklerden yararlanılarak ırkıarın genetik yapıları, birbirleri arasındaki genetik ilişkileri ve evrimleşmeleri ile ilgili hilgileri helir1emek olasıdır. Bu bilgilerden yararlanılarak seleksiyon çalışmalarına yön verilebileceği gibi, soy testi çalışmaları da yapılabilir. Keçi ırklarıyla ilgili olarak yapılan hemoglohin (HB) polimorfizm çalışmalarında tüm Avrupa ve Hindistan kökenli keçi ırklarında HBA geninin frekansı HBB genine göre O. ERTUÖRUL. B. AKYÜZ daha yüksek olarak belirlenmesine karşılık Cuprini Simpson keçilerinde HBB geninin frekansı daha yüksek olarak saptanmıştır (25). Nijerya keçi ırkıarında HB tipleri açısından monomerik (HBA) tek hant belirlenmiştir(9). Bu türde karbonik anhidraz (CA e.c I. i i. i.6) ilc ilgili çalışmalarda (13, 19, 27, 29) bu biyokimyasal özelliğin monomortık olduğu gözlenmiştir. Albümin (ALB) bantlarına ait gen frekansları arasında ırktan ırka değişiklikler olduğu saptanmıştır. Barboncho ve ark.(s), dört farklı İspanyol ırkı keçiden Serrana Andaluza ırkında ALB' geninin frekansını yüksek olarak belirlerken, diğer üç ırkta ALBs geninin frekansını yüksek bulmuşlardır. Tufian ve ark (26, 27), 14 yerel İspanyol ırkı ile yaptıkları çalışmalarda ise, ALBF genine ait frekanslan 0,24-0,99 arasında, ALBs genine ait frekansları ise 0,0 i-0,83 arasında belirlemişlerdir. Pepin ve Nguyen (19), Alpine vc Saanen ırkı keçilerde, Fesüs ve ark. (13) da benzer şekilde Macar ırkı keçilerde ALB açısından polimorfizm bclirlememişlerdir. Tunon ve ark. (26, 27), bir başka serum proteini olan katalaz (CAT ec ) için, i4 İspanyol keçi ırkında sadecc CA TS bandını monomerik olarak gözlemlemişlerdir. Bu çalışmanın amacı halk elinde yctiştirilen Ankara keçilerine ait HB, ALB, CA ve CA T sistemlerine ait gen frekanslarını ve bazı popülasyon değerlerine ait katsayıları hesaplayarak popülasyonun genetik yapısı üzerinde bilgi edinmektir. Elde edilen verilcrin bu türle yapılacak filogenetik çalışmalara kaynak olacağı düşüniilmektedir. B u çalışma Tür. kiye' de halk elinde yctiştirilen Ankara keçilerine ait ilk protein polimorfizmi çalışması olma özelliğine sahiptir. Materyal ve Metot Araştırmanın canlı materyalini Ankara, Çankırı, Siirt ve Şırnak illerindeki çeşitli köylerde, halk elinde yetiştirilen Ankara keçileri oluşturmuştur. Araştırmada kuııanılan örneklerin sayısı yerlerine göre Tablo i'dc verilmiştir.

3 HALK ELINDE YETIŞTIRILEN ANKARA KEÇILERINDE (Capm hircus) BAZI KAN PROTEIN POLlMORFlzMl 25 Tablo i. Ankara keçisi kan örneklerinin alındığı yerlere göre sayıları. Table I. l\'umber of Angora goaı blood samplcs according ıo ıheir place Yer Örnek sayısı _._._ Aya~ 12 Elmadağ Gölba~ı Kazan Polaılı Nallıhan Beypazarı Şirvan-Siirı Çankırı Şırnak LO 5 IS Bu ISI kan örneğin hepsinde de tüm sistemler çalışılmamıştır. Yapılan elektroforez sonunda jelde iyi okunan bantlar göz önüne alınmış, diğerleri değerlendirmeye alınmamıştır. Alınan isi adet kan örneğinden sinde HB, l2! 'inde ALB, 145'inde CAT, 'sinde CA ~alışılmıştır. HB, CA T ve CA tiplendirmelerinde kan, ALB tiplendirmelerinde ise senım kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kan proteinlerine ait allelik bantları belirlemek amacıyla yatay nişasta jel elektroforez kullanılmıştır. HB tiplemesi için Braend (8); CAT tiplemesi için Yalenta ve ark, (30)'nın; CA tiplemesi için Tueker ve ark. (28)'nın ALB tiplemesi için ise Efremoy ve Braend (Il)'ın bildirdikleri metotlar kullanılmıştır. Gen frekanslarının belirlenmesinde gen sayıım yöntemi kullanılmıştır (n). Standart hatanın belirlenmesinde: Homozigotluk derecesinin (Hom. Dcr). belirlenmesinde: Hom.Der = i (q,)2 i=i Etkili allel sayısının (Et.AIL.say) belirlenmesinde: Et.All.say. = J f,(q,)2 i= i Etkinlik katsayısının (Etk.ka.) lirlenmesinde: formülleri kullanılmıştır. Bu formüllerdeki: qi =tanımlanan sistemdeki i nci allelin frekansı, Eı. ka. (q,) = [q, ~ı~q,) JiSH (q,!' be- SH ('li) = standart hatayı, N= hayvan sayısını belirtmektedir. HB, ALB, CA T. ve CA sistemlerine ait genetik denge testleri ki-kare metodu uygulanarak yapılmıştır (I 0,23). Bulgular Çalışmada ele alınan HB sisteminde A allclinin frekansı B allelinden, ALB sisteminde S ailelinin frekansı F allelinden, CA T sisteminde F allelinin frekansı S allelinden CA sisteminde ise F allclinin frekansı S allelinden yüksek olarak belirlenmiştir. Bu dört sistem içinde en yüksek homo der. CA sisteminde hesaplanmıştır (0,7955). Et. all. say. en yüksek olarak CAT sisteminde saptanmıştır (2.0). Dört sistem içinde etk.ka. 1 olarak belirlenmiştir. HB, ALB, CA T. ve CA sistemlerine ait gen frekansları, standart hataları, bu sistemlere ait homo dcr., et. all. say. ve etk. ka. Tablo 2' de verilmiştir. Elde edilen ki-kare değerlerinin ki-kare tablosuna uygun olup olmadığının karşılaştırılması için, serbestlik derecesinin (S.D.) bilinmesi gerekir. Üç sınıf olduğundan (AA,AB,BB ya da FF,FS,SS) normalolarak 3-1=2 S.O. olması gerekir. Bununla birlikte beklenen genotip frekansının hesaplanmasında gen frekansları, gözlenen genotipik {i'ekanslardan hesaplanmıştır. Bu gen frekanslarından yalnız biri bağımsız olduğundan (ikincisi normal olarak birincisinin bir eksiğidir) burada bir fazla serbestlik derecesi, gen frekansları ölçülerek kaybedilmiş bulunmaktadır. Yani S.O.= sınıf sayısı-l-i =3-1-1= i olarak hesaplanmaktadır (l0,23). B u serbestlik derecesi için, çalışmada kullanılan sistemlerden HB, ve CA sıs-

4 o._ 26 O. ERl'UGRUL. B AKYUZ Tahlo 2. HB. ALB, CAT..CA sistemlerine ait gen frekansları,ve hazı popülasyon katsayıları Table 2. Gene frequeneies. and same population coefficients for HB. ALB, CAl'. CA systems._-_0" :_._----===.=.==-._ =._-_. ----=---._-.=====---. _. Sıstem Aıle! Gen frekansı SH Ham.Der. Et.AILsay. Etk.. ka _.._._ _._ IIB 0,6916 1,45 ALB A 0,8095 0,0229 B ,5888 UO CAl'. CA F ,029 i S 0,7107 0,029 i fo 0,5034 0,0293 S 0, fo O,1l1l44 0,0 i86 0,5000 0, ,26 S 0, _.._.._. ---'- Tahlo 3.:HB, ALB, CAT.,CA sistemlerine ait ki.kare test sonuçları Tahle 3. Chi.square test results at HB, ALB, CAl', CA system s Sistem Genotip Gözlenen Beklenen IIB ALB CAl' CA Toplaııı AA AB BB FF FS SS FF FS SS FF FS SS ,34 5,33 ıo, i , i i n,50 35, _-._------_ i 0,0 io L.r'=O.03 i S/)=] 2,341 i.91 O L.x'=4,64 i,;, SD=] 3, ı40 6,376 3,238 L.x'= 12,754"" SD=] L.r c =O.702 S/)= ] "'.p< (L.OS içın önemli, ~': p<o.ool için önemli; S.D:ki.kare serbestlik derece.,i: L":toplam ki.kare

5 HALK ELINDE YETIŞT1Rtı_EN ANKARA KEÇILERINDE (Capm hircus) BAZI KAN PROTEIN POLlMORFlzMl 27 temlerinin ki-kare test sonuçları istatistik açıdan önemsiz bulunmuştur. ALB (p<o.os) ve CAl' (p<o.ooi) sistemine ait ki-kare test sonuçları istatistik olarak önemli bulunmuştur. Kan protein sistemlerine ait ki-kare testi sonuçları Tablo }'de verilmiştir. Tartışma ve Sonuç Bu araştırmanın sonucunda HB sisteminde A geninin frekansı B'ninkinden daha yüksek bulunurken; ALB sisteminde S aliciine ait gen frekansı, CAl' sisteminde F aııeline ait gen frekansı ve CA sisteminde ise F aııeline ait gen frekansı daha yüksek olarak belirlenmiştir. CA T sisteminde F aııeli daha yüksek gen frekansına sahip olmasına rağmen, S aııeli ile aralarındaki fark çok yüksek değildir. Çeşitli keçi ırkıarında HB sistemi ıçın A gen i frekansı bu çalışmaya benzer şekilde daha yüksek olarak bulunmuştur (5, 13, 19, 20, 22, 26, 27, 29). Ankara keçisi de dahilolmak üzere hazı keçi ırkıarında hu sistem monomerik olarak sadece A aııelinin varlığı şeklinde belirlenmiştir (3, 7, 9). Ankara keçilerinde yapılan daha önceki polimorfizm çalışmalarında (12, }3) A geninin frekansının B aııelinden daha yüksek bulunması, bu çalışmadaki sonuçlarla henzerlik göstermesine karşılık, yapılan bu araştırma sonunda B ailelinin gen frekansı daha yüksek olarak belirlenmiştir. Güney Afrika'da Ankara keçileri ile ilgili yapılan çalışmada (16), A geninin frekansı, bu çalışmada ve Türkiye'de aynı ırkla yapılan diğer çalışmalarda (3, 12,33) elde edilen bulgulardan daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Tüm Avrupa ve Hindistan keçi ırkıarında A aııelinin frekansı yüksek olmakla birlikte, Schmitt (25) CapI'ini Simpson keçi sinde, Panda ve Patro'ya(20) göre Mostaghni ise İran keçi ırkıarında B aliciinin gen frekansının daha yüksek olduğunu gözlemişlerdir. Keçilerde CA ile ilgili yapılan çalışmalarda (13, 19, 24, 26, 29) monomerik özellik belirlenirken hu çalışmada, Ankara keçilerinde F ve S aııelleri belirlenmiştir. Benzer şekilde çalışılan bazı keçi ırkıarında CAl' sisteminde de monomerik olarak sadece S aılelinin belirlenmesine karşılık (26) bu çalışmada F ve S aııeli de belirlenmiş, aynı zamanda F allelinin gen frekansının, S aııeline ait gen frekansından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Albümin sistemindeki S allelinin gen frekansının F aııeline göre daha yüksek belirlenmesi, F aııeli daha yüksek olarak belirlenen bazı İspanyol keçi ırkıarı (27) ile Japon ve Macar Saanen keçi ırkıarı ile Japon yerli keçi ırkları (3 i) dışında diğer keçi ırklarıyla ilgili yapılan çalışmalara (5, 16,24,26) benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada ALB sisteminde iki aııel belirlenirken, bazı yerli keçi ırkıarında bu sistemde monomerik olarak sadece tck bir bant saptanmıştır (7, 11, 13, 19). Kan gruplarında birkaç kodominant sistem dışında doğrudan fenotipten genotipin belirlenmesi olanaksızdır. Bu durumda, pedigri analizlerinden yararlanılarak genotip belirlenmektedir. Biyokimyasal polimorfizm çalışmalarında ise, fenotipe bakılarak doğrudan genotip belirlenebilmektedir. Çalışma sırasında sistemlere ait etk. ka.'larının i olarak bulunması da bu olayı doğrular niteliktedir. Çalışmada kuııanılan Ankara keçilerine ait genetik değişkenliği belirlemek için kullanılan homo der. tüm sistemlerde 0,5000 ile 0,7955 arasında hesaplanmıştır. En yüksek homo dcr. CA sisteminde belirlenmiştir. Homozigotluk derecesi, kalıtım derecesine benzer şekilde O ile i arasında değişen bir katsayıdır. Elde edilen değerler I' e yaklaştıkça ham. der. artmakta, O' a yaklaştıkça azalmaktadır. Dolayısıyla, sistemlerin tümü göz önüne alındığında ham. der. için elde edilen değerlerin orta derecede olduğu söylenebilir. Hom. der. 'nin yüksek olmaması aynı zamanda kuııanılan örnekler arasında yakın akrabalığın olmadığını göstermektedir. Bu aynı zamanda popülasyon içinde genetik varyasyonun sürdüğünün de bir göstergesi olabilir. Ham. der. artmasına bağlı olarak ct. all. say. 'da da azalma olmaktadır. Çünkü populasyon bir örnekliliğe daha çok yaklaşmaktadır. Buna bağlı olarak ta en düşük et. alı. say. CA sisteminde belirlenmiştir. Hom. der.'nin düşük olması popülasyondaki varyasyonun genişliği ile doğru orantılıdır. Tüm

6 28 sistemler göz önüne alınırsa incelenen popülasyonda homo der.'nin çok yüksek olmadığı ya da orta düzeyde bir genetik varyasyonun olduğu söylenebilir. Sayıları azalma gösteren hayvan ırkıarında özellikle homo der. yüksek çıkması önemlidir. Bu çalışmaların her yıl tekradanarak yapılması popülasyonla ilgili ıslah çalışmalarında yol gösterici olacaktır. Çalışmada incelenen sistemlerden HB ve CA için yapılan ki-kare testi sonuçları istatistik olarak önemsiz bulunmasına karşın, ALB sisteminde %5 seviyesinde istatistik olarak önemlilik belirlenmiştir. Bir başka sistem olan CAT sisteminde ise ki-kare testi ilc %0.1 düzeyinde İstatistik önemlilik belirlenmiştir. ALB sistemindeki %5 ve CA T sistemindeki % 0.1 düzeyindeki istatistik önemlilik bu sistemler açısından popülasyonun genetik dengede olmadığının göstergesidir. HB ve CA sistemleri içın ki-kare sonuçlarının istatistiki açıdan önemsiz olması popülasyonun bu sistemler için genetik dengede olduğunu göstermektedir. Genetik dengenin bozulmasına etki eden faktörlerden en önemlisi seleksiyondur. Bunlara bağlı olarak bu popiilasyonda ALB ve CA T açısından, selcksiyonun seçici etkisinin olduğu söylenebilir. Keçi ırkıarı üzerinde yapılan çalışmalarda (3,7,9.1 1,13,19,24,26,27,29) bazı ırkıarda HB, ALB. CA, CAT sistemleri açısından monomerik hir yapı gözlenmesine karşılık bu çalışma sonunda tüm sistemlerde polimorfik bir yapı belirlenmiştir. Bu durum örneklerin geniş hir bölgeden alınmasıyla ilgili olabileceği gihi hu keçi ırkının kökeniyle de ilgili olabilir. Daha gelişmiş elektroforez yöntemleri (izoelektrik fokuslama gibi) ve daha ileri bir teknoloji olan DNA çalışmaları kullanılarak bu polimorfik yapının daha da belirginleştirilmesi olasıdır. Bu değerlendirmeden ve çalışma sonunda hesaplanan katsayılardan yararlanarak Ankara keçilerinde kaynakçada ele alınan diğer keçi ırklarına göre daha geniş bir varyasyonun olduğu söylenehilir. Kaynaklar i. Anonim (1995) Türki.'"" Istatistik Yillti[l. DIE Matba;ısl. Ankara. 2. Anonim (1999) Türkiye İstatistik Yıllıği. DIE Matbaasl. Ankara. O. ERTUGRUL. B. AKVÜZ 3. Asal S, Elmacı C (ı 994) Ankara Kel'ileri/l(le (Caflm hircus) Kan Pruteinleri Polimor/izmi ile Bazı Ti/iık Özellikleri Arasıııdaki /lişkiler. TÜBITAK. VHAG. Kesin Rapor. Proje No: VHAG Ateş H (ı968) TI/iik Üretimi Başlıca Üreli ci ve Tuketici Memleketler. Tiftik Semineri Tebliğleri. Istanbul Ticaret Odası. IstanbuL. 5. Barbancho:vI, Llanes D, Morera L, Garzon R, Rodero A (I 984) Genetic markı'n in the hlmd or Sjlanish R0at hreeds. Anim Btood Grps bioeheın Genel. 15, Batu S (I 951) Türkiye Ke~i Irklan ve Ke,i Yetiştirme Bi/Risi. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara 7. Bhat pp (1987) Gmeııc studies 011 hıochemı,;al jlol\'- morphism or Mood serum proteini' (///(i eıızrmes iii Pasmina RO(lfs. Indian J Anim Seı Braend M (1963) Haemoı;lohin aııd tr(//ıs/~rruı tlp/:'s in theamerican hul/alo, Nallire Braide V, Enyenihi UK (1969) HuemoKlohilı t\pes iıı some NiReriw/ Roat hreeds. Res Vet Sei. lo io. Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (19R3) Iswııııık Metodlurt - i - Ankara Üniversitesı BasımevI. Ankara. ı i. Efremov G, Braend M (1965) HaemoKlohilı tmııs-.i~rrin aııd alhumiııs o/sheep wıd Roats. Proeceding or the 9ıh European Conferenee on Animal Blood Groups and Bioehemieal Polymorphisms. Praque Erkoç FÜ, Uğrar E, Müftüoğlu ş, Öztekin NC (I 987) Aııkara keçisi kaıılartııda K, Hh. Tt: ve kükürtlu proteiııler ile ti/iik kalite ve verimi umsıı/da ilişkiler Doga Türk Vet Hay Derg Fesüs L, Varkonyi.I, ı\ıs A (1983) l?ioch/:'miuli polımorphism iıı Rtwts with specied re/~rl'1l(.e to th/:' Huıı- Rariaıı Ilative hre/:'! Anim Blood Grps bıoclıem Genet Müftüoğlu Ş (1975) Umrtu dokwnuitll'lııdu ti/tık Lılahan Zoo Arş Ens Derg. XV Müftüoğlu ş, Öznaear K (1972) Aııkara Keç.isı Y/:,- tiştiricili}ii ve TI/iik. Lalahan Zootekni Ara~tırına Enstitüsü Vet Den Çifti Basım ServisI. Ankara. 16.0sterholT DR, Ward-Cox IS (I 972) S/:'non polı'- morphism iıı three south Aji-icwı Rom hr/:'eds bırapcan Conl'erenee on Animal Blood Groups and 131- oehemieal Polymorphisms Örkiz M ( 1980) Aııkara Keçisi Yetişti rm/:' ve n/iik Pazarlaması. Lahıhan Zootekni Ara-'ıtırma Enstitiisü Deneme Çiftli Md Basım Servisi. Ankara 18. Öztürk A (ı 989) Aııkara Keı:isi Yeııştiricilij!i. Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ol'set Tesisleri. Lalahan/Ankara. 19 Pepin L, Nguyen TC (1994) Blood K/'(}UIJS ({Ild ij/'()- teiıı polymorphisms iııpve Koat I,,'eeds (Capl'({ hircus) Anim Genel Panda P, Patro BN (1987) 1-/aemoKloIJa/ po/ı'- morphisl11 iıı Gw/ja/Jl aııd Black RenKai Kotill'. indian Vet J Porter V. (J 996) Goats ol the World. Eırming Press MiHer Freeman Proressional Ltd. Ipswıch. UK.

7 HALK ELI'JDE YETIŞTIRILEN ANKARA KEÇILERINDE (Capra hircus) BAZ[ KAN PROTEIN POLlMORFIZMI Rodero SE, de [a Haba Giraldo MR, Serrano MJ, Franganillo AR,!\1artinez AG (1992) Sıudy ollhe gelldie variahiliıy of ıhe Negra Sarana goaı hreed. Arch Zooıee. 41 (exıra) Russell pj (I 992) Gt'Ilt'lies. Harper Coııins Pub. lishers. New York. 24.Salerno A, Montemurro N, L'AffiiUo A (1968) RI" sl'llrches oll Proıein Polymorphism in a Goal Po. pulallolı ol Souıh fıaly. Proceedings of the ıiıh Eu. ropean Conference on Anİmal Blood Groups and Biochemical Polymorphism. Warsaw, SehmiU J (I 97 i) Haemoglohiıı ıypes in some Caprini Simpsoıı ~1)45.Z Saugetierkd, 36, Alınmı~lIr: Anim Breed Absı, 1973,41 (691) Tunon MJ, Gonzalez P, VaIlejo M (I 987) Blood hi. ochemiuli polymorphism in Spanish goal hreeds. Cümp Biochem Physiol. 888, Tunon MJ, Gonzalez P, VaIlejo M (I 989) Geneıic rt'/aıions hdwt'eıı 14 Ilaıive Spanish hreeds ol goal. Aninı Geneı ı2. 28 Tucker EM, Suzuki Y, Stormont C (1967) Three il('w pht'ıwıypic s)'slems in ılıe hlood of shee[j. Vox Sang Tueker, EM, Clarke SW, Osterhoff DR, Groenewald J (I 983) An invesligalion ortıvı' gmelic locı conırol/ing polymorphic varianls in ıhe red e('l/s lll goals. Aııını Blood Grps biochem GeneL Valenta MJ, Hyldgaard-jcnsen J, Moustgaard J (i967) Three laclic delıydrogl!nilsl! isoell?)'/ill! sysle/ll'\" in pig spermatowa and ıhe polymorphıs/ll OISlIh-ulıl/s conırol/ed hy ıhird locus C. Nallire Watanaba S, Suzuki S (I 967) Sıudit's on serımı alhumin polymolphism in goats. lap 1 Zooıech Sci Yalcın 8C (1986) Sheep and Goats in Turkey. FAO. Ronıe. 33. Yaman K (ı 976) Ankara Keçilerinde Tiliik Özellıkıai ile Hl'lnoglohiıı Tipleri, Hemoglohiıı Miktarı ve iii!. maıokriı DefIerlai Arasındaki!Ii,çki Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Yeıermer Fakiilıesi. Yazışma Adresi: Doç. Dr. Okan Erıuffrul AÜ Vell!!'inl!!'Faküllı!si Geneıik Anahilim Dalı OM fo, Dı,çkapı ANKARAHURK!YE

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi **

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Kemal YAZGAN 1*, Seyrani KONCAGÜL 1, Fatin CEDDEN 2 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.org Murad GÜRSES 1 Metin BAYRAKTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI *

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI * Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (3): 371-376, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3501 RESEARCH ARTICLE Bursa Bölgesinde Yetiştirilen İsviçre Esmeri ve Siyah Alaca Irkı Sığırlarda Beta Laktoglobulin (β-lg) ve Büyüme

Detaylı

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu 2. Keçi yetiştiriciliğinin önemi 2.1. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Haziran 2004 NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

Detaylı

Orman Bakanlığı Yayın No: 74 ISBN: 975-8273-17-5 Müdürlük Yayın No: 10

Orman Bakanlığı Yayın No: 74 ISBN: 975-8273-17-5 Müdürlük Yayın No: 10 Orman Bakanlığı Yayın No: 74 ISBN: 975-8273-17-5 Müdürlük Yayın No: 10 KAZ DAĞLARI NDAKİ DOĞAL KAZDAĞI GÖKNARI (Abies equi-trojani Aschers. et. Sint.) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAPILANMASI

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ (A COST ESTIMATION MODEL IN PRE-DESIGN OF RESIDENTAL BUILDINGS)

Detaylı

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FAYDA-MALİYET ANALİZİ

İLKÖĞRETİMDE FAYDA-MALİYET ANALİZİ İLKÖĞRETİMDE FAYDA-MALİYET ANALİZİ Ahmet YILMAZ* Özet Bu araştırmada, 6-14 yaşlarındaki kız ve erkek bütün yurttaşlar için anayasal olarak zorunlu olan ilköğretim okullarıyla ilgili 2001-2002 öğretim yılından,

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini

Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (4), 327-332, 2003 Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini Galip BAKIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

YENİ TEKLİF PROJELER

YENİ TEKLİF PROJELER 1. YENİ TEKLİF PROJELER 1.1. Büyükbaş Hayvancılık İÇİNDEKİLER 1.1.1.Boz Irk Sığırlarda Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi... 6 1.2. Küçükbaş Hayvancılık 1.2.1.Eşme Kıvırcığı

Detaylı

Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma *

Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2001) 15:13-24 Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma * Abidin İŞLER ** Ali Osman DEMİR ***

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 171-178 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Tarık GEDİK Kadri Cemil AKYÜZ Derya USTAÖMER KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1 Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 25-34 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR

Detaylı

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2) 2013, 175-194 KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO HEALTH INDICATORS

Detaylı

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI 2014 Her hakkı saklıdır T.C

Detaylı

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ TUFAN ALTIN 1 ORHAN KARACA 2 İBRAHİM CEMAL 3 ÖZET Yapağılar dokuma sanayinde halı ve kumaş tipi yapağılar olmak üzere ikiye ayrılır. Halı dokumacılığında

Detaylı

25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013

25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013 Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(1), 77-85,2013 25(1), 77-85,2013 Türkiye de Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Ölçüler İle Türk İnsanının Antropometrik Ayak Ölçülerinin

Detaylı

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.161-186. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI

AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı