HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ"

Transkript

1 Ankara Üniv Vet Fak Derg 47, HALK ELİNDE YETİşTİRİLEN ANKARA KEÇİLERİNDE (Capra hircus) BAZI KAN PROTEİN POLİMORFİzMİ Okan ERTUGRUı J Bilal AKYÜZ 2 So me hlood protein polymorphism in Angora goat hreed (Capra hircus) raisilzg at villages Summary: Angora goat population stocks in Turkey reduced continuously according to the statistical data. It is important to know the genetic variability in that kind olpopulation. In this study data on allele fi"equencies, homozygosity degrees, etlective allele numben and efjiciency (Ji genes at four blood protein polymorphic loci[haemoglobin(hb); Albumin(ALB); Catalase (CAT ec ); Carbonic anhydrase (CA ec )} in Angora goat breed misine; at villages are detennined. Allele frequencies for HBA, HBB; ALB", ALH\ CATF,CAT5; CN,CAs are calculated 0,8095, ; 0,2893 0,7107; 0,5034, 0,4966; 0,8844, 0,1156 respectively. Homo7.ygosity degrees ol HB, ALB, CAT and CA are calculated 0,0910, , ,7955 respectively. It is concluded that Angora goat raisin;!. at village in Turkey has maintain their genetic variability in spite ol decrewe their numben. Key words: Angora goat, genefi"equencies, polymolphism, serum proteins. Özet: Istatistik verilere E;öre Türkiye'deki Ankara keçisi jjopülasyonu devamit bir m.alma gijstermektedir. Bu gibi popülasyonlarda genetik değişkenliği bilmek ijnemlidir. Bu çalt,~mada halk elinde yeti,~tirilen Ankara keçilerinde dört kan protein polimorfizmine ait allelfekansları, homozigotluk dereceleri, etkili allel sayısı, etkinlik katsayıları belirlenmiştir. HBA, HBB; ALBF, ALH~; CAT", CA TS; CAF,CA~ allelleri için gen fi"ekansları sırasıyla 0,8095, ; 0,2893 0,7107; 0,5034, 0,4966; 0,8844, 0,1156 olarak hesaplanmıştır. HB, ALB, CAT ve CA için homozigotluk dereceleri sırasıyla 0,6916, 0,5888, 0,5000, 0,7955 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 'de halk elinde yetiştirilen Ankara keçilerinin sayılarımn azalmasına rağmen genetik varyasyonlarım devam ettirdikleri belirlen mi,ı.tir. Anahtar kelimeler: Ankara keçisi, gen fi-ekansları, polimoljimı, serum proteinleri I. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı 061 ıo Dışkapı Ankara. 2. Ar. Gör. Ereiyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Kocasinan Kayseri.

2 24 Giriş Ankara keçisi i9. yüzyılın ortalarına kadar rakipsiz bir şekilde Türkiye'de yetiştirilmiştir. Ankara keçisinin i838 yılında Güney Afrika'ya ve i849 yılında ise Amerika Birleşik Devktlerine çıkarılmasından sonra, üstünlük daha sonraki yıllarda adı geçen ülkelerin eline geçmiştir. Ankara keçisi bu ülkelerin dışında Avustralya, Fransa, Lesotho, Arjantin, Rusya, Yeni Zelanda, Fransa, İspanya gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir (1 S; 17; 18, 32). Türki ye' de 1997 yılı istatistik verilerine göre 61 S 000 Ankara keçisi yetiştirilmektedir. Ankara keçisi sayısında yıllara göre devamlı bir azalma izlenmektedir. Bu sayı 1988 yılındaki Ankara keçisi sayısı ile karşılaştırılırsa % 68,33 oranında bir azalma olduğu görülecektir. Ankara keçisi yoğun olarak Orta Anadolu'da yetiştirilmektedir. Ankara keçisi varlığının 1997 verilerine göre % 90,39'u Orta Anadolu'da % <).6 I'i ıse Güney Doğu Anadolu'da yetiştiritmektedir. Orta Anadolu'da ise toplam Ankara keçisi varlığının % 26,6'sı Ankara ilinde bulunmaktadır (1, 2). Ankara keçisinin anayurdunun Orta Asya olduğu ve 13. yüzyıldan beri Anadolu'da yetiştirildiği literatürlerde (6, IS, 17, 18, 21, 32) yer almaktadır. Bununla birlikte daha önceki yüzyıllarda da Ankara keçisinin Anadolu'da var olduğuna ait bildirişler de bulunmaktadır (4, 14). B u konulltın açıklığa kavuşturulması ileride yapılacak DNA çalışmaları ile olasıdır. Farklı türlerde kan protein sistemleri için hem bireyler arasında, hem de popülasyonlar arasında bir varyasyon söz konusudur. Bu karakterlere ait polimorfik özelliklerden yararlanılarak ırkıarın genetik yapıları, birbirleri arasındaki genetik ilişkileri ve evrimleşmeleri ile ilgili hilgileri helir1emek olasıdır. Bu bilgilerden yararlanılarak seleksiyon çalışmalarına yön verilebileceği gibi, soy testi çalışmaları da yapılabilir. Keçi ırklarıyla ilgili olarak yapılan hemoglohin (HB) polimorfizm çalışmalarında tüm Avrupa ve Hindistan kökenli keçi ırklarında HBA geninin frekansı HBB genine göre O. ERTUÖRUL. B. AKYÜZ daha yüksek olarak belirlenmesine karşılık Cuprini Simpson keçilerinde HBB geninin frekansı daha yüksek olarak saptanmıştır (25). Nijerya keçi ırkıarında HB tipleri açısından monomerik (HBA) tek hant belirlenmiştir(9). Bu türde karbonik anhidraz (CA e.c I. i i. i.6) ilc ilgili çalışmalarda (13, 19, 27, 29) bu biyokimyasal özelliğin monomortık olduğu gözlenmiştir. Albümin (ALB) bantlarına ait gen frekansları arasında ırktan ırka değişiklikler olduğu saptanmıştır. Barboncho ve ark.(s), dört farklı İspanyol ırkı keçiden Serrana Andaluza ırkında ALB' geninin frekansını yüksek olarak belirlerken, diğer üç ırkta ALBs geninin frekansını yüksek bulmuşlardır. Tufian ve ark (26, 27), 14 yerel İspanyol ırkı ile yaptıkları çalışmalarda ise, ALBF genine ait frekanslan 0,24-0,99 arasında, ALBs genine ait frekansları ise 0,0 i-0,83 arasında belirlemişlerdir. Pepin ve Nguyen (19), Alpine vc Saanen ırkı keçilerde, Fesüs ve ark. (13) da benzer şekilde Macar ırkı keçilerde ALB açısından polimorfizm bclirlememişlerdir. Tunon ve ark. (26, 27), bir başka serum proteini olan katalaz (CAT ec ) için, i4 İspanyol keçi ırkında sadecc CA TS bandını monomerik olarak gözlemlemişlerdir. Bu çalışmanın amacı halk elinde yctiştirilen Ankara keçilerine ait HB, ALB, CA ve CA T sistemlerine ait gen frekanslarını ve bazı popülasyon değerlerine ait katsayıları hesaplayarak popülasyonun genetik yapısı üzerinde bilgi edinmektir. Elde edilen verilcrin bu türle yapılacak filogenetik çalışmalara kaynak olacağı düşüniilmektedir. B u çalışma Tür. kiye' de halk elinde yctiştirilen Ankara keçilerine ait ilk protein polimorfizmi çalışması olma özelliğine sahiptir. Materyal ve Metot Araştırmanın canlı materyalini Ankara, Çankırı, Siirt ve Şırnak illerindeki çeşitli köylerde, halk elinde yetiştirilen Ankara keçileri oluşturmuştur. Araştırmada kuııanılan örneklerin sayısı yerlerine göre Tablo i'dc verilmiştir.

3 HALK ELINDE YETIŞTIRILEN ANKARA KEÇILERINDE (Capm hircus) BAZI KAN PROTEIN POLlMORFlzMl 25 Tablo i. Ankara keçisi kan örneklerinin alındığı yerlere göre sayıları. Table I. l\'umber of Angora goaı blood samplcs according ıo ıheir place Yer Örnek sayısı _._._ Aya~ 12 Elmadağ Gölba~ı Kazan Polaılı Nallıhan Beypazarı Şirvan-Siirı Çankırı Şırnak LO 5 IS Bu ISI kan örneğin hepsinde de tüm sistemler çalışılmamıştır. Yapılan elektroforez sonunda jelde iyi okunan bantlar göz önüne alınmış, diğerleri değerlendirmeye alınmamıştır. Alınan isi adet kan örneğinden sinde HB, l2! 'inde ALB, 145'inde CAT, 'sinde CA ~alışılmıştır. HB, CA T ve CA tiplendirmelerinde kan, ALB tiplendirmelerinde ise senım kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kan proteinlerine ait allelik bantları belirlemek amacıyla yatay nişasta jel elektroforez kullanılmıştır. HB tiplemesi için Braend (8); CAT tiplemesi için Yalenta ve ark, (30)'nın; CA tiplemesi için Tueker ve ark. (28)'nın ALB tiplemesi için ise Efremoy ve Braend (Il)'ın bildirdikleri metotlar kullanılmıştır. Gen frekanslarının belirlenmesinde gen sayıım yöntemi kullanılmıştır (n). Standart hatanın belirlenmesinde: Homozigotluk derecesinin (Hom. Dcr). belirlenmesinde: Hom.Der = i (q,)2 i=i Etkili allel sayısının (Et.AIL.say) belirlenmesinde: Et.All.say. = J f,(q,)2 i= i Etkinlik katsayısının (Etk.ka.) lirlenmesinde: formülleri kullanılmıştır. Bu formüllerdeki: qi =tanımlanan sistemdeki i nci allelin frekansı, Eı. ka. (q,) = [q, ~ı~q,) JiSH (q,!' be- SH ('li) = standart hatayı, N= hayvan sayısını belirtmektedir. HB, ALB, CA T. ve CA sistemlerine ait genetik denge testleri ki-kare metodu uygulanarak yapılmıştır (I 0,23). Bulgular Çalışmada ele alınan HB sisteminde A allclinin frekansı B allelinden, ALB sisteminde S ailelinin frekansı F allelinden, CA T sisteminde F allelinin frekansı S allelinden CA sisteminde ise F allclinin frekansı S allelinden yüksek olarak belirlenmiştir. Bu dört sistem içinde en yüksek homo der. CA sisteminde hesaplanmıştır (0,7955). Et. all. say. en yüksek olarak CAT sisteminde saptanmıştır (2.0). Dört sistem içinde etk.ka. 1 olarak belirlenmiştir. HB, ALB, CA T. ve CA sistemlerine ait gen frekansları, standart hataları, bu sistemlere ait homo dcr., et. all. say. ve etk. ka. Tablo 2' de verilmiştir. Elde edilen ki-kare değerlerinin ki-kare tablosuna uygun olup olmadığının karşılaştırılması için, serbestlik derecesinin (S.D.) bilinmesi gerekir. Üç sınıf olduğundan (AA,AB,BB ya da FF,FS,SS) normalolarak 3-1=2 S.O. olması gerekir. Bununla birlikte beklenen genotip frekansının hesaplanmasında gen frekansları, gözlenen genotipik {i'ekanslardan hesaplanmıştır. Bu gen frekanslarından yalnız biri bağımsız olduğundan (ikincisi normal olarak birincisinin bir eksiğidir) burada bir fazla serbestlik derecesi, gen frekansları ölçülerek kaybedilmiş bulunmaktadır. Yani S.O.= sınıf sayısı-l-i =3-1-1= i olarak hesaplanmaktadır (l0,23). B u serbestlik derecesi için, çalışmada kullanılan sistemlerden HB, ve CA sıs-

4 o._ 26 O. ERl'UGRUL. B AKYUZ Tahlo 2. HB. ALB, CAT..CA sistemlerine ait gen frekansları,ve hazı popülasyon katsayıları Table 2. Gene frequeneies. and same population coefficients for HB. ALB, CAl'. CA systems._-_0" :_._----===.=.==-._ =._-_. ----=---._-.=====---. _. Sıstem Aıle! Gen frekansı SH Ham.Der. Et.AILsay. Etk.. ka _.._._ _._ IIB 0,6916 1,45 ALB A 0,8095 0,0229 B ,5888 UO CAl'. CA F ,029 i S 0,7107 0,029 i fo 0,5034 0,0293 S 0, fo O,1l1l44 0,0 i86 0,5000 0, ,26 S 0, _.._.._. ---'- Tahlo 3.:HB, ALB, CAT.,CA sistemlerine ait ki.kare test sonuçları Tahle 3. Chi.square test results at HB, ALB, CAl', CA system s Sistem Genotip Gözlenen Beklenen IIB ALB CAl' CA Toplaııı AA AB BB FF FS SS FF FS SS FF FS SS ,34 5,33 ıo, i , i i n,50 35, _-._------_ i 0,0 io L.r'=O.03 i S/)=] 2,341 i.91 O L.x'=4,64 i,;, SD=] 3, ı40 6,376 3,238 L.x'= 12,754"" SD=] L.r c =O.702 S/)= ] "'.p< (L.OS içın önemli, ~': p<o.ool için önemli; S.D:ki.kare serbestlik derece.,i: L":toplam ki.kare

5 HALK ELINDE YETIŞT1Rtı_EN ANKARA KEÇILERINDE (Capm hircus) BAZI KAN PROTEIN POLlMORFlzMl 27 temlerinin ki-kare test sonuçları istatistik açıdan önemsiz bulunmuştur. ALB (p<o.os) ve CAl' (p<o.ooi) sistemine ait ki-kare test sonuçları istatistik olarak önemli bulunmuştur. Kan protein sistemlerine ait ki-kare testi sonuçları Tablo }'de verilmiştir. Tartışma ve Sonuç Bu araştırmanın sonucunda HB sisteminde A geninin frekansı B'ninkinden daha yüksek bulunurken; ALB sisteminde S aliciine ait gen frekansı, CAl' sisteminde F aııeline ait gen frekansı ve CA sisteminde ise F aııeline ait gen frekansı daha yüksek olarak belirlenmiştir. CA T sisteminde F aııeli daha yüksek gen frekansına sahip olmasına rağmen, S aııeli ile aralarındaki fark çok yüksek değildir. Çeşitli keçi ırkıarında HB sistemi ıçın A gen i frekansı bu çalışmaya benzer şekilde daha yüksek olarak bulunmuştur (5, 13, 19, 20, 22, 26, 27, 29). Ankara keçisi de dahilolmak üzere hazı keçi ırkıarında hu sistem monomerik olarak sadece A aııelinin varlığı şeklinde belirlenmiştir (3, 7, 9). Ankara keçilerinde yapılan daha önceki polimorfizm çalışmalarında (12, }3) A geninin frekansının B aııelinden daha yüksek bulunması, bu çalışmadaki sonuçlarla henzerlik göstermesine karşılık, yapılan bu araştırma sonunda B ailelinin gen frekansı daha yüksek olarak belirlenmiştir. Güney Afrika'da Ankara keçileri ile ilgili yapılan çalışmada (16), A geninin frekansı, bu çalışmada ve Türkiye'de aynı ırkla yapılan diğer çalışmalarda (3, 12,33) elde edilen bulgulardan daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Tüm Avrupa ve Hindistan keçi ırkıarında A aııelinin frekansı yüksek olmakla birlikte, Schmitt (25) CapI'ini Simpson keçi sinde, Panda ve Patro'ya(20) göre Mostaghni ise İran keçi ırkıarında B aliciinin gen frekansının daha yüksek olduğunu gözlemişlerdir. Keçilerde CA ile ilgili yapılan çalışmalarda (13, 19, 24, 26, 29) monomerik özellik belirlenirken hu çalışmada, Ankara keçilerinde F ve S aııelleri belirlenmiştir. Benzer şekilde çalışılan bazı keçi ırkıarında CAl' sisteminde de monomerik olarak sadece S aılelinin belirlenmesine karşılık (26) bu çalışmada F ve S aııeli de belirlenmiş, aynı zamanda F allelinin gen frekansının, S aııeline ait gen frekansından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Albümin sistemindeki S allelinin gen frekansının F aııeline göre daha yüksek belirlenmesi, F aııeli daha yüksek olarak belirlenen bazı İspanyol keçi ırkıarı (27) ile Japon ve Macar Saanen keçi ırkıarı ile Japon yerli keçi ırkları (3 i) dışında diğer keçi ırklarıyla ilgili yapılan çalışmalara (5, 16,24,26) benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada ALB sisteminde iki aııel belirlenirken, bazı yerli keçi ırkıarında bu sistemde monomerik olarak sadece tck bir bant saptanmıştır (7, 11, 13, 19). Kan gruplarında birkaç kodominant sistem dışında doğrudan fenotipten genotipin belirlenmesi olanaksızdır. Bu durumda, pedigri analizlerinden yararlanılarak genotip belirlenmektedir. Biyokimyasal polimorfizm çalışmalarında ise, fenotipe bakılarak doğrudan genotip belirlenebilmektedir. Çalışma sırasında sistemlere ait etk. ka.'larının i olarak bulunması da bu olayı doğrular niteliktedir. Çalışmada kuııanılan Ankara keçilerine ait genetik değişkenliği belirlemek için kullanılan homo der. tüm sistemlerde 0,5000 ile 0,7955 arasında hesaplanmıştır. En yüksek homo dcr. CA sisteminde belirlenmiştir. Homozigotluk derecesi, kalıtım derecesine benzer şekilde O ile i arasında değişen bir katsayıdır. Elde edilen değerler I' e yaklaştıkça ham. der. artmakta, O' a yaklaştıkça azalmaktadır. Dolayısıyla, sistemlerin tümü göz önüne alındığında ham. der. için elde edilen değerlerin orta derecede olduğu söylenebilir. Hom. der. 'nin yüksek olmaması aynı zamanda kuııanılan örnekler arasında yakın akrabalığın olmadığını göstermektedir. Bu aynı zamanda popülasyon içinde genetik varyasyonun sürdüğünün de bir göstergesi olabilir. Ham. der. artmasına bağlı olarak ct. all. say. 'da da azalma olmaktadır. Çünkü populasyon bir örnekliliğe daha çok yaklaşmaktadır. Buna bağlı olarak ta en düşük et. alı. say. CA sisteminde belirlenmiştir. Hom. der.'nin düşük olması popülasyondaki varyasyonun genişliği ile doğru orantılıdır. Tüm

6 28 sistemler göz önüne alınırsa incelenen popülasyonda homo der.'nin çok yüksek olmadığı ya da orta düzeyde bir genetik varyasyonun olduğu söylenebilir. Sayıları azalma gösteren hayvan ırkıarında özellikle homo der. yüksek çıkması önemlidir. Bu çalışmaların her yıl tekradanarak yapılması popülasyonla ilgili ıslah çalışmalarında yol gösterici olacaktır. Çalışmada incelenen sistemlerden HB ve CA için yapılan ki-kare testi sonuçları istatistik olarak önemsiz bulunmasına karşın, ALB sisteminde %5 seviyesinde istatistik olarak önemlilik belirlenmiştir. Bir başka sistem olan CAT sisteminde ise ki-kare testi ilc %0.1 düzeyinde İstatistik önemlilik belirlenmiştir. ALB sistemindeki %5 ve CA T sistemindeki % 0.1 düzeyindeki istatistik önemlilik bu sistemler açısından popülasyonun genetik dengede olmadığının göstergesidir. HB ve CA sistemleri içın ki-kare sonuçlarının istatistiki açıdan önemsiz olması popülasyonun bu sistemler için genetik dengede olduğunu göstermektedir. Genetik dengenin bozulmasına etki eden faktörlerden en önemlisi seleksiyondur. Bunlara bağlı olarak bu popiilasyonda ALB ve CA T açısından, selcksiyonun seçici etkisinin olduğu söylenebilir. Keçi ırkıarı üzerinde yapılan çalışmalarda (3,7,9.1 1,13,19,24,26,27,29) bazı ırkıarda HB, ALB. CA, CAT sistemleri açısından monomerik hir yapı gözlenmesine karşılık bu çalışma sonunda tüm sistemlerde polimorfik bir yapı belirlenmiştir. Bu durum örneklerin geniş hir bölgeden alınmasıyla ilgili olabileceği gihi hu keçi ırkının kökeniyle de ilgili olabilir. Daha gelişmiş elektroforez yöntemleri (izoelektrik fokuslama gibi) ve daha ileri bir teknoloji olan DNA çalışmaları kullanılarak bu polimorfik yapının daha da belirginleştirilmesi olasıdır. Bu değerlendirmeden ve çalışma sonunda hesaplanan katsayılardan yararlanarak Ankara keçilerinde kaynakçada ele alınan diğer keçi ırklarına göre daha geniş bir varyasyonun olduğu söylenehilir. Kaynaklar i. Anonim (1995) Türki.'"" Istatistik Yillti[l. DIE Matba;ısl. Ankara. 2. Anonim (1999) Türkiye İstatistik Yıllıği. DIE Matbaasl. Ankara. O. ERTUGRUL. B. AKVÜZ 3. Asal S, Elmacı C (ı 994) Ankara Kel'ileri/l(le (Caflm hircus) Kan Pruteinleri Polimor/izmi ile Bazı Ti/iık Özellikleri Arasıııdaki /lişkiler. TÜBITAK. VHAG. Kesin Rapor. Proje No: VHAG Ateş H (ı968) TI/iik Üretimi Başlıca Üreli ci ve Tuketici Memleketler. Tiftik Semineri Tebliğleri. Istanbul Ticaret Odası. IstanbuL. 5. Barbancho:vI, Llanes D, Morera L, Garzon R, Rodero A (I 984) Genetic markı'n in the hlmd or Sjlanish R0at hreeds. Anim Btood Grps bioeheın Genel. 15, Batu S (I 951) Türkiye Ke~i Irklan ve Ke,i Yetiştirme Bi/Risi. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara 7. Bhat pp (1987) Gmeııc studies 011 hıochemı,;al jlol\'- morphism or Mood serum proteini' (///(i eıızrmes iii Pasmina RO(lfs. Indian J Anim Seı Braend M (1963) Haemoı;lohin aııd tr(//ıs/~rruı tlp/:'s in theamerican hul/alo, Nallire Braide V, Enyenihi UK (1969) HuemoKlohilı t\pes iıı some NiReriw/ Roat hreeds. Res Vet Sei. lo io. Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (19R3) Iswııııık Metodlurt - i - Ankara Üniversitesı BasımevI. Ankara. ı i. Efremov G, Braend M (1965) HaemoKlohilı tmııs-.i~rrin aııd alhumiııs o/sheep wıd Roats. Proeceding or the 9ıh European Conferenee on Animal Blood Groups and Bioehemieal Polymorphisms. Praque Erkoç FÜ, Uğrar E, Müftüoğlu ş, Öztekin NC (I 987) Aııkara keçisi kaıılartııda K, Hh. Tt: ve kükürtlu proteiııler ile ti/iik kalite ve verimi umsıı/da ilişkiler Doga Türk Vet Hay Derg Fesüs L, Varkonyi.I, ı\ıs A (1983) l?ioch/:'miuli polımorphism iıı Rtwts with specied re/~rl'1l(.e to th/:' Huıı- Rariaıı Ilative hre/:'! Anim Blood Grps bıoclıem Genet Müftüoğlu Ş (1975) Umrtu dokwnuitll'lııdu ti/tık Lılahan Zoo Arş Ens Derg. XV Müftüoğlu ş, Öznaear K (1972) Aııkara Keç.isı Y/:,- tiştiricili}ii ve TI/iik. Lalahan Zootekni Ara~tırına Enstitüsü Vet Den Çifti Basım ServisI. Ankara. 16.0sterholT DR, Ward-Cox IS (I 972) S/:'non polı'- morphism iıı three south Aji-icwı Rom hr/:'eds bırapcan Conl'erenee on Animal Blood Groups and 131- oehemieal Polymorphisms Örkiz M ( 1980) Aııkara Keçisi Yetişti rm/:' ve n/iik Pazarlaması. Lahıhan Zootekni Ara-'ıtırma Enstitiisü Deneme Çiftli Md Basım Servisi. Ankara 18. Öztürk A (ı 989) Aııkara Keı:isi Yeııştiricilij!i. Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ol'set Tesisleri. Lalahan/Ankara. 19 Pepin L, Nguyen TC (1994) Blood K/'(}UIJS ({Ild ij/'()- teiıı polymorphisms iııpve Koat I,,'eeds (Capl'({ hircus) Anim Genel Panda P, Patro BN (1987) 1-/aemoKloIJa/ po/ı'- morphisl11 iıı Gw/ja/Jl aııd Black RenKai Kotill'. indian Vet J Porter V. (J 996) Goats ol the World. Eırming Press MiHer Freeman Proressional Ltd. Ipswıch. UK.

7 HALK ELI'JDE YETIŞTIRILEN ANKARA KEÇILERINDE (Capra hircus) BAZ[ KAN PROTEIN POLlMORFIZMI Rodero SE, de [a Haba Giraldo MR, Serrano MJ, Franganillo AR,!\1artinez AG (1992) Sıudy ollhe gelldie variahiliıy of ıhe Negra Sarana goaı hreed. Arch Zooıee. 41 (exıra) Russell pj (I 992) Gt'Ilt'lies. Harper Coııins Pub. lishers. New York. 24.Salerno A, Montemurro N, L'AffiiUo A (1968) RI" sl'llrches oll Proıein Polymorphism in a Goal Po. pulallolı ol Souıh fıaly. Proceedings of the ıiıh Eu. ropean Conference on Anİmal Blood Groups and Biochemical Polymorphism. Warsaw, SehmiU J (I 97 i) Haemoglohiıı ıypes in some Caprini Simpsoıı ~1)45.Z Saugetierkd, 36, Alınmı~lIr: Anim Breed Absı, 1973,41 (691) Tunon MJ, Gonzalez P, VaIlejo M (I 987) Blood hi. ochemiuli polymorphism in Spanish goal hreeds. Cümp Biochem Physiol. 888, Tunon MJ, Gonzalez P, VaIlejo M (I 989) Geneıic rt'/aıions hdwt'eıı 14 Ilaıive Spanish hreeds ol goal. Aninı Geneı ı2. 28 Tucker EM, Suzuki Y, Stormont C (1967) Three il('w pht'ıwıypic s)'slems in ılıe hlood of shee[j. Vox Sang Tueker, EM, Clarke SW, Osterhoff DR, Groenewald J (I 983) An invesligalion ortıvı' gmelic locı conırol/ing polymorphic varianls in ıhe red e('l/s lll goals. Aııını Blood Grps biochem GeneL Valenta MJ, Hyldgaard-jcnsen J, Moustgaard J (i967) Three laclic delıydrogl!nilsl! isoell?)'/ill! sysle/ll'\" in pig spermatowa and ıhe polymorphıs/ll OISlIh-ulıl/s conırol/ed hy ıhird locus C. Nallire Watanaba S, Suzuki S (I 967) Sıudit's on serımı alhumin polymolphism in goats. lap 1 Zooıech Sci Yalcın 8C (1986) Sheep and Goats in Turkey. FAO. Ronıe. 33. Yaman K (ı 976) Ankara Keçilerinde Tiliik Özellıkıai ile Hl'lnoglohiıı Tipleri, Hemoglohiıı Miktarı ve iii!. maıokriı DefIerlai Arasındaki!Ii,çki Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Yeıermer Fakiilıesi. Yazışma Adresi: Doç. Dr. Okan Erıuffrul AÜ Vell!!'inl!!'Faküllı!si Geneıik Anahilim Dalı OM fo, Dı,çkapı ANKARAHURK!YE

Renkli Tiftik Keçilerinde Hemoglobin ve Transferrin Tipleri*

Renkli Tiftik Keçilerinde Hemoglobin ve Transferrin Tipleri* Renkli Tiftik Keçilerinde Hemoglobin ve Transferrin Tipleri* 1 YYÜ Özalp Meslek Yüksekokulu, Van Türkiye 2 YYÜ Veteriner Fakültesi Zootekni ABD Van, Türkiye Bahattin ÇAK 1 Mürsel KÜÇÜK 2 Makale geliş ve

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

G i r i ş. Araştırma Makalesi

G i r i ş. Araştırma Makalesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (3), 41-52, 2006 32 (3), 41-52, 2006 Araştırma Makalesi AYDIN İLİ ÖZEL İŞLETME KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma

Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma M. İ. Soysal 1 S.Kök 2 E. K.Gürcan 1 1 Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ 2 Trakya Üniversitesi, Keşan

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

Journal of Cell and Molecular Biology 12(1&2): 39-45, 2014 Research Article 39 Haliç University, Printed in Turkey. http://jcmb.halic.edu.

Journal of Cell and Molecular Biology 12(1&2): 39-45, 2014 Research Article 39 Haliç University, Printed in Turkey. http://jcmb.halic.edu. Journal of Cell and Molecular Biology 12(1&2): 39-45, 2014 Research Article 39 Haliç University, Printed in Turkey. http://jcmb.halic.edu.tr Türkiye de bulunan bazı keçi ırklarında mikrosatellit DNA markörlerinin

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

DR. ONUR YILMAZ. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri & Genetik A.B.D.

DR. ONUR YILMAZ. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri & Genetik A.B.D. DR. ONUR YILMAZ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri & Genetik A.B.D. Koç Katımı Çiftleşme mevsiminde kızgınlık gösteren koyunun koç ile birleştirilmesi olayına koç katımı

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

İzmir İli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında Enzim Polimorfizmi*

İzmir İli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında Enzim Polimorfizmi* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):75-84 ISSN 1018-8851 İzmir İli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında Enzim Polimorfizmi* Fatih KILIÇ 1 Güldehen BİLGEN 2 Summary Enzyme Polymorphism in

Detaylı

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır.

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır. Ankara Keçisi tiftik verimiyle diğer keçilerden ayrılan, Orta Asya'da tarih sahnesine çıkmış, günümüzden 7-8 yüzyıl önce, Türklerin Anadolu'ya gelirken beraberlerinde getirdikleri bir keçi ırkıdır. Türklerin

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre Zootekni- 200tekni? Verimleri ekonomiyi göz önüne alarak yükseltmek Zootekni Çevre ve genotipin verime etkisini bilerek işletmenin yararına kullanan eleman Zooteknist 1 2 Zootekni- Zooteknist şunlara karar

Detaylı

Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor?

Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor? Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor? Akin Pala akin@comu.edu.tr Genlerin katkısı Neden aile bireyleri birbirine benzer? Ortak genler paylaşırlar Neden verimlerin genotip tarafından

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):81-88 ISSN 1018-8851 Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal YAYLAK 1 Alper ÖNENÇ 2 Turgay TAŞKIN 3 Yusuf KONCA

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 54(1): 30-37, 2013 Araştırma Makalesi Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Özdal Gökdal*, Okan Atay, Ali

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2011, 51 (2) 81-92 KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER* (Some morphological traits

Detaylı

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bengü TOKAT, 1,2 Deniz KANCA, Tülin ÖZTÜRK, M.Fatih SEYHAN, Zerrin CALAY, Şennur İLVAN, Özlem KURNAZ-GÖMLEKSİZ, Hülya

Detaylı

Yarı Entansif Koşullarda Yetiştirilen Şam Keçileri ile Kilis x Kıl Keçisi Melez Genotipinin Süt ve Döl Verim Özellikleri*

Yarı Entansif Koşullarda Yetiştirilen Şam Keçileri ile Kilis x Kıl Keçisi Melez Genotipinin Süt ve Döl Verim Özellikleri* Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2016, 56 (1) 20-24 Araştırma Makalesi / Research Article Yarı Entansif Koşullarda Yetiştirilen Şam Keçileri ile Kilis x Kıl Keçisi Melez Genotipinin Süt ve Döl Verim Özellikleri*

Detaylı

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu 2. Keçi yetiştiriciliğinin önemi 2.1. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA 305 GÜNLÜK SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA 305 GÜNLÜK SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İYAH ALACA IĞIRLARDA 305 GÜNLÜK ÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ATH ANALİZİ İLE İNCELENMEİ Ö. İşçi 1, Ç. Takma 2 Y. Akbaş 2 ÖZET İncelenen kantitatif bir özellik üzerine çeşitli faktörlerin doğrudan

Detaylı

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma 1. Ü.Veteriner Fakültesi Do/ilim De }inekoloji Kürsüsü Doç. Dr. Celalettin Akk(l)'an ÇİFTELER HARASI İNEKLERİNİN GEBELİK SÜRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Celalettin Akkayan Hulusi Ada* Untersuchungen über

Detaylı

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1 ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 65-70 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 04.08.2013 Yayına Kabul Tarihi: 31.12.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Yalçın Tahtalı Türkiye

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri*

Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri* Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri* Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU**, Bengi ÇINAR KUL***, Bilal AKYÜZ****, Emel ÖZKAN*****, Okan ERTUĞRUL******,

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ulusal Kırmızı Et Konseyi; 5488 sayılı Tarım Kanununun 11.maddesinde

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Herhangi bir oranın belli bir değere eşit olmadığını test etmek için kullanılır.

Herhangi bir oranın belli bir değere eşit olmadığını test etmek için kullanılır. Hipotez testleri-oran testi Oran Testi Herhangi bir oranın belli bir değere eşit olmadığını test etmek için kullanılır Örnek: Yüz defa atılan bir para 34 defa yazı gelmiştir Paranın yazı gelme olasılığının

Detaylı

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 137-143 Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Mehmet KOYUNCU * Serdar DURU ** ÖZET Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 39

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 39 Özet: Hayvan yetiştiriciliğinde verimlerin artırılması çevre şartları ile hayvanların genetik yapılarının geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Melezleme, hayvanların genetik yapılarının iyileştirilmesi

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 577-582, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Kastamonu İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Doç.Dr. Yasemin ÖNER. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Doç.Dr. Yasemin ÖNER. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı ÖĞRENİM DURUMU. GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Doç.Dr. Yasemin ÖNER Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Telefon : 224 2941562 Faks : 224 4428152 E-posta : onery@uludag.edu.tr Adres : U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 Bursa

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL O HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 62-66 *KAYSERİ VE CİVARINDA HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNDE

Detaylı

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30 (2), 79-86. 2004 J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 30 (2), 79-86, 2004 YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Filiz AKDAĞ* The effect

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

Şanlıurfa Yöresi Halep Keçilerinde Mitokondriyal 12S rrna Gen Sekansına Göre Filogenetik Analizler

Şanlıurfa Yöresi Halep Keçilerinde Mitokondriyal 12S rrna Gen Sekansına Göre Filogenetik Analizler Araştırma Makalesi / Research Article Geliş tarihi: 06.01.2016 Kabul tarihi: 30.03.2016 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2016) 20(1): 39-45 Şanlıurfa Yöresi Halep Keçilerinde Mitokondriyal 12S rrna

Detaylı

Yaş Doğrulama Metotları

Yaş Doğrulama Metotları Yaş Doğrulama Metotları Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜMÜŞ Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Birçok kemikleşmiş yapı günlük ve yıllık periyodik birikimler oluşturmak suretiyle

Detaylı

MUHARREM SATILMIŞ 31.07.2013. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Lalahan-ANKARA

MUHARREM SATILMIŞ 31.07.2013. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Lalahan-ANKARA Hayvan Genetik Kaynakları Avrupa Bölgesel Odak Noktası (ERFP) çalışma grupları dâhilin de genetik kaynakların ex situ koruması ve Hayvan Genetik Kaynakları Avrupa Gen Bankası ağı kurulması ile ilgili Çalıştay

Detaylı

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK POLİMORFİZMLER Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genomu bir kitap olarak düşünürsek... (Ridley, 2000) Kromozom olarak adlandırılan 23 bölüm Her bölüm birkaç bin hikayeden oluşur ki bunlar genlerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 69-74, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

DNA Dizileme (Sekanslama)

DNA Dizileme (Sekanslama) T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ DNA Dizileme (Sekanslama) Dr. Eray ATIL Vet. Hekim, Mikrobiyolog Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Eğitim Bilgileri Eğitim süresi

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM Burcu GÜNGÖR, Sami ÖZGÜR Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim OFMA Biyoloji Eğitimi A.B.D Özet Ders kitapları, hem öğretmenlerin hem öğrencilerin

Detaylı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Student t Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek örnek t testi SPSS de tek örnek t testi uygulaması Bağımsız iki örnek

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

HAYVAN GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TÜRKİYE HAYVAN GEN KAYNAKLARI M.Ertuğrul 1 - N. Akman 1 - G.Dellal 2 - T.Goncagül 2

HAYVAN GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TÜRKİYE HAYVAN GEN KAYNAKLARI M.Ertuğrul 1 - N. Akman 1 - G.Dellal 2 - T.Goncagül 2 ÖZET HAYVAN GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TÜRKİYE HAYVAN GEN KAYNAKLARI M.Ertuğrul 1 - N. Akman 1 - G.Dellal 2 - T.Goncagül 2 Dünyada yaklaşık 40 hayvan türü, çiftlik hayvanı olarak; beslenme, giyinme

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması

Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 97-119 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması Mehmet Ertuğrul 1*, Gürsel Dellal 1, İhsan

Detaylı

Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Akla ilk gelen sorular:

Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Kalıtım derecesi ve seleksiyon. Akla ilk gelen sorular: Kalıtım derecesi ve seleksiyon Akin Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com/ Fenotipik değerler ve damızlık değerleri arası ilişki seleksiyon için önemlidir çünkü elimizde sadece fenotipik bilgi

Detaylı

All Characterictics of Morkaraman Sheep

All Characterictics of Morkaraman Sheep Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 89-97, 2015 Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir.

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Bağımlı Örneklerde Ki-Kare testi -- Mc Nemar Testi Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Örnek: Sigara içmeyle ilgili bir çalışmada, kişilere sigarayı

Detaylı

Dr. AKIN PALA ÇOK SAYIDA GEN. Basit kalıtım. Kalitatif/Kategorik özellikler. Bazı Kantitatif Özellikler. Kantitatif Özellikler, kantitatif genetik

Dr. AKIN PALA ÇOK SAYIDA GEN. Basit kalıtım. Kalitatif/Kategorik özellikler. Bazı Kantitatif Özellikler. Kantitatif Özellikler, kantitatif genetik Basit kalıtım ÇOK SAYIDA GEN Polygenic Inheritance Akin Pala akin@comu.edu.tr http://members.comu.edu.tr/akin/ Verim özelliği sadece birkaç gen tarafından etkilenir ve fenotipleri genelde kategoriler halindedir

Detaylı

ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI Mehmet ERTUĞRUL 1, Gürsel DELLAL 1, Cengiz ELMACI 2, A. Oya AKIN 3, Erkan PEHLİVAN 4, M. İhsan SOYSAL 5, Sezen ARAT 6 ÖZET

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

VERİM DENETİMLERİ VE GENOMİK TANIMLAMA

VERİM DENETİMLERİ VE GENOMİK TANIMLAMA VERİM DENETİMLERİ VE GENOMİK TANIMLAMA Prof. Dr. İbrahim CEMAL Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN 12 Haziran 2014, Uşak Damızlık niteliğindeki yüksek verimli, hastalıklara

Detaylı

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Yrd.Doc.Dr. Hüseyin İNCE ÖZET Yol projelerinde yatay kurpta enkesitler arasında yapılacak kübaj hesabında, kurbun eğrilik durumu

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Prof. Dr.Türker SAVAŞ HAYVAN ISLAHI Prof. Dr.Türker SAVAŞ 1. EVCİLLEŞTİRME. 1 2. TÜR VE IRK..... 1 3. HAYVAN ISLAHININ GENETİK TEMELLERİ.... 2 3.1 Populasyon. 2 3.2 Özellik 3 3.3 Tekrarlama derecesi... 3 3.4 Kalıtım derecesi

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Türkiye'de keçi yetiştiriciliği

Türkiye'de keçi yetiştiriciliği Türkiye'de keçi yetiştiriciliği Son bir iki yıl kendi içinde değerlendirildiğinde keçi varlığı artmış gibi görünebilir, ancak Ülkemizde son 20 yılda keçi varlığı %52 azalmıştır. Türkiye de 1986 yılında

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):41-46 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):41-46 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

X kromozomu (Devam) X STR Polimorfizmi 08.04.2008. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma bağlı

X kromozomu (Devam) X STR Polimorfizmi 08.04.2008. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma bağlı X kromozomu X KROMOZOMAL STR POLİMORFİZMİ Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı & Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI

TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI Bengi ÇINAR KUL GENETİK ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Özel Şekerden 1 Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI 2 Ahmet KOPAR 3

Özel Şekerden 1 Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI 2 Ahmet KOPAR 3 Alalürk Univ. Zinaal Fak. Derg. 32 (i), 67-75, 21 KOCATEPE TARIMSAL ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU IRKI MANTALARDA GELİŞİM ÖZELLİĞİ, KAN SERUMU TF TİPLERİ AÇISINDAN POPULASYONUN GENETİK YAPISI VE GELİŞİM

Detaylı

AKRABALIK. akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com 5/2/07 1

AKRABALIK. akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com 5/2/07 1 AKRABALIK akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 5/2/07 1 Seleksiyon etkinliği Dominantlık, her zaman daha yüksek fitness (uyum, üreme) demek değildir. Dominant hastalık vs olabilir fakat çoktan

Detaylı