OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri*"

Transkript

1 OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS AND TAX RESPONSIBILITIES OF THE WAGE EARNERS IN OECD COUNTRIES (2012) Doç. Dr. Selda AYDIN ** Özet Çalışanların ücretleri veya gelirleri üzerindeki vergi yükleri ekonomik kararların alınmasında önemli bir faktördür. OECD çalışmalarında toplam (vergi ve sosyal güvenlik) yükümlülükleri, diğer ülkelerle karşılaştırabilmek ve anlamlı sonuçlar elde edebilmek giderek önem kazanmaktadır. Toplam yükümlülükler; gelir vergisi, işçi sosyal güvenlik kesintileri ile işveren sosyal güvenlik kesintilerinden oluşmaktadır. Vergisel yüklerin yüzdesi OECD ülkelerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Birçok ülke emeğin üzerindeki yükü hafifletmek için farklı politikalar uygulamaktadırlar. Bununla birlikte bahsi geçen politikalar ekonomik şartlara bağlı olarak farklı sonuçlar da verebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ücret, İşgücü Maliyeti, Sosyal Güvenlik Kesintileri, Vergi Yükü Abstract Tax burdens on labour income or wages is important factor in economic decisions. In OECD resarches tax wedge is getting very popular criteria to get a meaningful result and to compare with the other member countries. The components of the tax wedge are income tax, employee social security contributions and employer social security contribution. The percentage of tax burden varies considerably with in OECD countries. Many countries apply different strategies to decrease the burden on labor. On the other hand results of these policies may different up to the condition of the economy. Keywords: Wage, Labour Cost, Social Security Contributions, Tax Burden JEL Classification: H24, J31, J33 * Bu makale OECD nin web sitesinde yer alan bilgiler ile veriler kullanılmak suretiyle derlenmiştir. ** Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 1 / Temmuz-Eylül 2013 / Sayfa: Labour World / Volume: 1 / Issue: 1 / July-September 2013 / Page:

2 Giriş Vergi yasalarına göre gelirin unsurlarından biri olan ücretler özellikle çalışma dünyasının işleyiş sürecinde oldukça önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İstihdam seviyesinin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ücretler üzerinden geliştirilen ve uygulanan politikaların sonuçları ise son derece etkili olabilmektedir. Birçok ülkede bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ücretlerden yapılan indirimler ya da ücrete yapılan sübvansiyonlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çalışanların ücretlerine dair geliştirilen politikalar günümüzde giderek daha da önem kazanmaktadır. Bunun en önemli nedenleri ekonomilerde yaşana gelen krizler ile çoğu ülkede artış eğilimi gösteren işsizlik sorunudur. Küresel ve ekonomik krizin başlangıcından bu yana beş yılı aşan bir süre geçmiş olmasına rağmen çoğu OECD ülkesinde işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Özellikle Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde işsizlik oranları ciddi sinyaller vermeye devam etmekte olup ülke yönetimlerinin dikkatini çekmektedir. (OECD Employment Outlook 2013, Erişim: ) Ücretlerin belirlenmesinde vergisel düzenlemeler ile işveren ve işçilere ilişkin sosyal güvenlik kesintileri öne çıkmaktadır. Söz konusu belirlemeler sonuç olarak istihdamın seviyesini başka bir deyişle işgücü arz ve talebini etkilemektedir. Bunun ötesinde ortaya çıkan bir başka sonuç ise işsizlik seviyesi ile bağlantılı olmaktadır. Üretim faktörlerine getirilen bir vergi, nispi fiyatları değiştireceği için bu durum vergi sistemlerinden etkilenen işletmelerin işgücü kararlarını belirleyecektir.(connolly; MUNRO, 1999,166) Başka bir deyişle ücretlerin vergilendirilmesi, işverenlerin katlandıkları işgücü maliyetleri ile işçiler tarafından elde edilen net harcanabilir geliri etkilemekte olup bu durum esas olarak emek piyasalarının arz ve talep kararlarını belirlemektedir. * 1. OECD Ülkelerinde Çalışanların Ücretleri Üzerinden Hesaplanan Yükümlülükler Çalışanlara yapılan ücret ödemelerinden yapılan kesintilerine bakıldığında OECD ülkelerinde benzer uygulamalara rastlanılmaktadır. Bu kesintilerin benzer özellikler göstermeleri yapılan çalışmalarda karşılaştırmalı analizlerin yapılması noktasında da önem taşımaktadır. Çalışanlara yapılan ücret ödemelerinden yapılan kesintiler, vergiler ve sosyal güvenlik kesintileri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Sosyal güvenlik kesintileri ise işveren ve işçi payları olarak ayrıca sınıflandırılmaktadır. Ücretler üzerinden hesaplanan vergilere ilişkin usul ve esaslar ülkelere göre farklı yöntemlere göre belirlenmektedir. Örneğin ülkemizde ücretlerin vergilendirilmesinde esas olarak kaynakta kesinti yöntemi benimsenmiş olup bazı * (Erişim Tarihi: ) 81

3 durumlarda ise ücret geliri elde edenlerin beyanname vermek suretiyle vergilendirilmesi yöntemi de kullanılmaktadır. Kaynakta kesinti yönteminde *, çalışan (ücretli) tarafından yerine getirilmesi gereken vergisel işlemler işveren tarafından yapılmaktadır. Bu durum gerek vergi idaresi gerekse çalışanlar açısından uygulama kolaylığı içeren bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. OECD üyesi ülkelerinin gelir vergisi düzenlemeleri yönüyle farklı düzenlemelere sahip olması, yapılan karşılaştırmalarda önem kazanmaktadır. Ücretlere sağlanan vergisel kolaylıklar da farklılıklar göstermektedir. Örneğin Danimarka da çalışanlara sağlanan Green Check olarak ifade edilen düzenleme ile vergisel bir kolaylık getirilmiştir. Ülkemizde de ücretliler için Asgari Geçim İndirimi olarak yürürlükte bulunan vergi indirimi uygulaması bulunmaktadır. Birçok ülkede çalışanlar üzerindeki yükleri, vergi indirimleri veya vergi kredileri ** olarak ifade edilen uygulamalar aracılığıyla hafifletilmek istenmektedir. Çalışanların ücretleri üzerinden hesaplanan vergi ile kesilen sosyal güvenlik paylarını içeren Toplam Yükümlülük *** olarak ifade edilebilecek olan kavram sayesinde OECD üyesi ülkeler arasında karşılaştırmaların yapılması mümkün olabilmektedir. Toplam yükümlülük, üretim sürecinde ortaya çıkan işgücü maliyetlerinden işçiye yapılan net harcanabilir ücretin indirilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. İşveren çalışana vergi dışı bırakılan ödemelerde bulunuyorsa toplam yükümlülük tutarı değişebilmektedir. Toplam yükümlülük, çalışanların ücretlerinden kesilen şahsi gelir vergisi ile sosyal güvenlik paylarının toplamından oluşmaktadır. Toplam yükümlülük verginin emek gücü üzerinden hareket edilerek işgücünün vergilendirilmesi sonucunda devlet tarafından elde edilen toplam değer olarak da tanımlanabilmektedir. **** 2. OECD Ülkelerinde 2012 Yılında Çalışanların Ücretlerinde Toplam Yükümlülükler OECD tarafından yürütülen araştırmalarda üye ülkelerin toplam yükümlülükleri yıllar itibariyle belirlenmekte olup ortaya çıkan değişimler ve bunun nedenleri araştırılmaktadır. Tablo 1(A) ve 1(B) de 2012 yılında üye ülkelerde görülen toplam yükümlülüklere yer verilmektedir. ***** * Kaynakta kesinti yöntemi, stopaj ya da tevkifat yöntemi olarak da ifade edilmektedir. ** Uluslararası vergi uygulamalarında Tax Credit olarak ifade edilen söz konusu vergisel indirimlere başta ABD olmak üzere birçok OECD ülkesinin vergi yasalarında rastlanılmaktadır. *** OECD ülkeleri itibariyle Tax Wedge olarak ifade edilen kavram çalışmada toplam yükümlülük olarak yer almaktadır. **** Investopedia Financial Dictionary-Tax Wedge ***** (Erişim Tarihi: ) 82

4 Tablo 1(A)*: 2012 YIlı İtibarıyla Ücret Üzerinden Alınan Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri Ülke Gelir Vergisi İşçi Sos. Güvenlik Payı İşveren Sos. Güvenlik payı Toplam Yükümlülük Belçika 22,1 10,8 23,2 56,0 Fransa 10,2 9,5 30,6 50,2 Almanya 16,0 17,3 16,4 49,7 Macaristan 12,8 14,4 22,2 49,4 Avusturya 12,3 14,0 22,6 48,9 İtalya 16,1 7,2 24,3 47,6 İsveç 13,6 5,3 23,9 42,8 Finlandiya 17,7 6,2 18,6 42,5 Çek Cumhuriyeti 8,8 8,2 25,4 42,4 Slovenya 9,4 19,0 13,9 42,3 Yunanistan 6,9 12,8 22,2 41,9 İspanya 13,5 4,9 23,0 41,4 Estonya 12,7 2,1 25,6 40,4 Slovak Cumhuriyeti 7,4 10,5 21,8 39,6 Hollanda 14,9 13,9 9,7 38,6 Danimarka 36,2 2,7 0,0 38,6 Türkiye 11,1 12,9 14,2 38,2 Norveç 19,1 6,9 11,6 37,6 Portekiz 8,7 8,9 19,2 36,7 Lüksemburg 13,8 11,0 11,0 35,8 OECD (35.6%) 13,1 8,2 14,4 35,6 Polonya 5,8 15,3 14,4 35,5 İrlanda 26,8 0,4 7,2 34,5 İngiltere 14,0 8,5 9,8 32,3 Japonya 6,6 12,0 12,6 31,2 Kanada 13,6 6,6 10,6 30,8 ABD 15,6 5,1 8,9 29,6 Avusturalya 21,6 0,0 5,6 27,2 İrlanda 13,4 2,9 9,7 25,9 İsviçre 9,7 5,9 5,9 21,5 Kore 4,4 7,4 9,2 21,0 İsrail 7,5 7,3 4,4 19,2 Meksika 7,3 1,2 10,5 19,0 Yeni Zelanda 16,4 0,0 0,0 16,4 Şili 0,0 7,0 0,0 7,0 Kaynak: * Tablo 1(A) ve tablo 1(B) nin verilerinde bekâr çalışanların değerleri esas alınmıştır. 83

5 Tablo 1(A) de yer aldığı üzere 2012 yılında üye ülkelerin toplam yükümlülüklerine bakıldığında ortalama toplam yükümlülük tutarı %35,6 olup bu tutarın % 13,1 ini şahsi gelir vergileri, % 8,2 sini işçi sosyal güvenlik payları ve %14,4 ünün ise işveren sosyal güvenlik paylarından oluşmaktadır. Ülkelerin toplam yükümlülükleri ise % 7 den başlayarak % 56 ya kadar yükselebilmektedir. Buna göre en yüksek toplam yükümlülük yüzdesi Belçika dadır. Belçika nın dışında Fransa, Almanya, Macaristan, Avusturya ve İtalya da da toplam yükümlülükler yüksek değerlerdedir. Türkiye de ise 2012 yılında toplam yükümlülük %38,2 olarak belirlenmiştir. Bu değer % 35,6 olan OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 1(B) de ise üye ülkelerde toplam yükümlülüğün vergiler ve sosyal güvenlik payları arasındaki dağılımını görmek mümkündür. 84

6 Tablo 1(B): 2012 YIlı İtibarıyla Ücret Üzerinden Alınan Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Kesintileri Belçika Fransa Almanya Macaristan Avusturya İtalya İsveç Finlandiya Çek Cumhuriyeti Slovenya Yunanistan İspanya Estonya Slovak Cumhuriyeti Hollanda Danimarka Türkiye Norveç Portekiz Lüksemburg OECD (35.6%) Polonya İrlanda İngiltere Japonya Kanada ABD Avusturalya İrlanda İsviçre Kore İsrail Meksika Yeni Zelanda Şili Gelir Vergisi İşçi Sosyal Güvenlik Payı İşveren Sosyal Güvenlik Payı 85

7 Yukarıda yer alan Tablo 1(B) de bazı ülkelerde ücretler üzerinden hesaplanan şahsi gelir vergisinin önemli farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Başta Danimarka olmak üzere Avustralya, Finlandiya, İzlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde gelir vergisi yükümlülükleri diğer ülkelere göre daha yüksek seviyelerdedir. Bununla beraber Şili de gelir vergisi yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçi sosyal güvenlik paylarında da örneğin Yeni Zelanda da bu yönde bir uygulama bulunmaz iken Almanya, Macaristan, Türkiye, Polonya ve Japonya da yüksek seviyelerde kesintiler yapılmaktadır. İşveren sosyal güvenlik kesintilerinin en yüksek olduğu ülkeler ise Fransa, Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Estonya dır. Çalışanların ücretlerinden kesilen işçi ve işveren sosyal sigorta primlerinin toplamı OECD ülkelerinin önemli bir kısmında % 20 yi geçmektedir. Buna karşın Yeni Zelanda da ücretler üzerinden sadece gelir vergisi hesaplanmakta olup gerek işçi gerekse işveren sosyal sigorta primi kesilmemektedir. Türkiye de ücretler üzerinden yapılan kesintileri OECD ortalaması ile karşılaştırması Tablo 2 de yer almaktadır * : Tablo 2: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Toplam Yükümlülüklerinin Karşılaştırılması (2012 Yılı) Türkiye OECD Ortalamaları Gelir Vergisi (%) 11,1 13,1 İşçi Sosyal Güvenlik Kesintisi (%) 12,9 8,2 İşveren Sosyal Güvenlik Kesintisi (%) 14,2 14,4 Yukarıdaki tabloya göre 2012 yılında ülkemizde çalışanların ücretlerinden yapılan kesintiler diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında gelir vergisi ve işveren sosyal sigorta primlerinin OECD ortalamalarda olduğu ancak işçi sosyal güvenlik primlerinin ise diğer ülkelere göre yüksek olduğu görülmektedir. * Tablo 2, oecd.org web sayfasındaki verilere göre hazırlanmıştır. 86

8 Yılında Toplam Yükümlülüklerde Meydana Gelen Artışlar Geçmiş yıllar ile karşılaştırılınca OECD ülkelerinde toplam yükümlülüklerde artış gözlenmektedir. Tablo 3(A): OECD Ülkelerinde Toplam Yükümlülüklerdeki Artış*(2012) OECD Ülkeleri Yıllık Değişim Yüzdesi 2012/11 Toplam Yükümlülük Gelir Vergisi İşçi Sosyal Güvenlik Kesintisi İşveren Sosyal Güvenlik Kesintisi ,12 0,03 0,01 0,08 Not: Tablodaki veriler bekar çalışanların ücretlerine göre hazırlanmıştır. Tablo 3(B): OECD Ülkelerinde Toplam Yükümlülüklerdeki Artış*(2012) OECD Toplam Yükümlülük Gelir Vergisi İşçi Sosyal Güvenlik Kesintisi İşveren Sosyal Güvenlik Kesintisi Not: Tablodaki veriler bekar çalışanların ücretlerine göre hazırlanmıştır. * (Erişim Tarihi: ) 87

9 Yukarıda yer alan Tablo 3(A) ve Tablo 3(B) ye göre 2012 yılında OECD ülkelerinin toplam yükümlülüklerinde meydana gelen artışın en önemli nedeni işveren sosyal güvenlik primleridir. Toplam yükümlülük artışına bakıldığında ise düşük bir artış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ortalama vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinde 34 ülkenin 19 unda artış yaşanırken 14 ünde düşüş gerçekleşmiştir. İşçi sosyal güvenlik kesintilerinde ise oldukça düşük değişim söz konusudur *. 4. Bekâr Çalışanların Toplam Yükümlülüklerinde 2007 Yılından Sonraki Değişimler 2007 yılından 2012 yılına kadar olan süreç içinde ücretlilerin toplam yükümlülüklerinde yaşanan değişimler aşağıda yer almaktadır: ile 2012 yılları arasında ortalama toplam yükümlülükler % 0,1 oranında artarak% 35,5 ten % 35,6 ya yükselmiştir ile 2012 arasında ortalama toplam yükümlülükler % 0,6 oranında artarak % 35 ten % 35,6 ya yükselmiştir ile 2012 yılları arasında ise % 1,1 oranında azalarak % 36,1 den % 35 e inmiştir. * Yukarıda ifade edilen toplam yükümlülük değişimleri aşağıdaki Tablo 4 te yer almaktadır. ** Tablo 4: OECD Toplam Yükümlülükler Değişimi ( Dönemleri) OECD Toplam Yükümlülükler Gelir Vergisi İşçi Sosyal Güvenlik Kesintisi İşveren Sosyal Güvenlik Kesintisi - Income tax: Gelir vergisi, Employee SSC: İşçi SGK, Employer SSC:İşveren SGK * (Erişim Tarihi: ) ** (Erişim Tarihi: ) 88

10 Yukarıdaki Tablo 4 te görüldüğü üzere 2007 ila 2012 yılları arasında toplam yükümlülüklerde ortaya çıkan değişimin en önemli nedeni gelir vergisidir yılından itibaren ise işçi sosyal güvenlik paylarının etkisi ortaya çıkmaktadır ila 2010 yılları arasında OECD üyesi ülkelerinin yirmi üçünde toplam yükümlülükler artma eğiliminde iken onunda düşüş göstermiştir. Toplam yükümlülüklerde düşüşün en fazla olduğu ülkeler Macaristan ve Türkiye dir. Bu ülkelerde toplam yükümlülüklerdeki azalışın nedeni şahsi gelir vergisinde ortaya çıkan düşüşlerdir. Bu ülkelerden bazılarında yaşanan değişimler ise aşağıda belirtildiği şekildedir. -İsrail, Finlandiya, Kanada, Avusturya ve Norveç te yasal vergi oranları indirilmiştir. -Yunanistan, Yeni Zelanda ve Meksika da ise düşük gelir seviyesinde bulunan vergi dilimleri genişletilmiştir. -Danimarka da orta gelir grubundaki çalışanların vergileri sübvanse edilmiştir. -Benzer vergisel kolaylıklar ve indirimler ise Macaristan, İsveç, Finlandiya, Almanya, Portekiz ve bazı ülkelerde getirilmiştir. -Danimarka, Lüksemburg ve Türkiye de ise ücretlilere bazı indirimler ve vergisel kolaylıklar sağlanmıştır. Ülkemizde 2008 yılından itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi bu kapsamda belirtilen yasal düzenlemeler arasında yer almaktadır *. Bu uygulamanın öncesinde ise ücretlilere vergi iadesi olarak ifade edilen bir başka vergisel kolaylık bulunmaktaydı. (Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği,2011,256) 2010 ila 2012 yılları arasında ise OECD üyesi ülkelerin yirmi altısında toplam yükümlülükler yükselirken sadece yedisinde düşüş gerçekleşmiştir. Bu durumun en önemli nedeni şahsi gelir vergilerindeki artışlardır. Vergiler söz konusu yıllarda otuz dört ülkenin yirmi üçünde yükselmiştir. Artış gerçekleşen ülkeler Danimarka, Avustralya, İspanya, İtalya, İrlanda ve Portekiz olup bu ülkelerin tümünde ücret gelirlerine uygulanan vergi oranları yükseltilmiştir. Bunun dışında kalan ülkelerde ise yıllarında ek vergiler getirilmiştir. 5. Evli ve Çocuklu Çalışanların Ücretlerindeki Toplam Yükümlülükler OECD üyesi ülkelerde çalışanların evli ya da bekâr olmaları ya da çocuklu ya da çocuksuz olmaları ya da çocuk sayılarına bağlı olarak elde edilen ücretler üzerinden hesaplanan toplam yükümlülükler değişebilmektedir. Başka bir deyişle istihdam gücünün vergilendirilmesinde bazı aile modelleri bulunmakta olup vergi ve benzeri yükümlülükler buna göre hesaplanma yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda kullanılan ölçütler aşağıdaki gibidir. * Asgari Geçim İndirimi Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve gerçek usule tabi ücret gelirlerine uygulanmakta olan bir vergisel kolaylıktır. 89

11 -Ücret geliri(ortalama ücretin yüzdesi olarak hesaplanmaktadır) -Çocuk sayısı -Medeni durum Aşağıda yer alan Tablo 5 de çalışanların aile özelliklerine göre gruplandırılması ve isabet eden vergisel yükümlülükler yer almaktadır.(oecd: Taxation and Employment, OECD Tax Policy Studies,No.21,2011,Erişim: ) Tablo 5: Çalışanların Özelliklerine Göre Toplam Yükümlülükler Aile Türü Medeni Durum Çocuk Sayısı Gelir Yüzdesi Ortalama Vergi Yükü* 1 Bekar Bekar Bekar Bekar Evli Evli Evli Evli * Ortalama ücretin yüzdesi olarak belirlenmektedir Tablo 5 de görüldüğü üzere çalışanlar üzerindeki yükümlülükler, ailenin özelliklerine göre değişebilmektedir. Örneğin iki çocuklu bir ailenin vergi yükü çocuksuz bir aileye göre daha düşük olabilmektedir. Öte yandan çocuklu bekârlara ise asgari yaşam seviyesi sağlamak için daha düşük vergi alınmaktadır.(oecd: Taxation and Employment, OECD Tax Policy Studies,No.21, 2011) Bunun dışında Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda da benzer durumda olan ailelere negatif vergi * uygulanmaktadır.(oecd: Taxation and Employment, OECD Tax Policy Studies,No.21, 2011.) OECD üyesi ülkelerde bekârlar ile evli ve çocuklu ailelerin paylarına düşen toplam yükümlülüklerde de benzer etkileri görmek mümkündür. Aşağıdaki Tablo 6 da 2012 yılı itibariyle üye ülkelerdeki toplam yükümlülükler yer almaktadır. ** * Bir tür vergisel sübvansiyon olarak tanımlanabilir. ** (Erişim Tarihi: ) 90

12 Tablo 6: OECD Ülkelerinde Aile Türlerine Göre Toplam Yükümlülükler (2012) Ülke İki Çocuklu Ailenin Toplam Yükümlülüğü Bekârların Toplam Yükümlülüğü Fransa 43,1 50,2 Yunanistan 43,0 41,9 Belçika 41,4 56,0 İtalya 38,3 47,6 Avusturya 38,0 48,9 İsveç 37,5 42,8 Finlandiya 37,3 42,5 Türkiye 36,9 38,2 İspanya 35,4 41,4 Almanya 34,2 49,7 Macaristan 33,6 49,4 Estonya 32,3 40,4 Hollanda 32,0 38,6 Norveç 31,3 37,6 Polonya 29,6 35,5 İngiltere 27,9 32,3 Danimarka 27,8 38,6 Portekiz 26,9 36,7 OECD 26,1 35,6 Slovak Cumhuriyeti 25,8 39,6 Japonya 25,5 31,2 Slovenya 22,8 42,3 İrlanda 22,7 34,5 Çek Cumhuriyeti 20,7 42,4 Meksika 19,0 19,0 Kore 18,5 21,0 ABD 18,4 29,6 Kanada 18,2 30,8 Avustralya 16,5 27,2 İsrail 15,1 19,2 Lüksemburg 13,3 35,8 İsviçre 9,5 21,5 Şili 7,0 7,0 İrlanda 6,4 25,9 Yeni Zelanda 0,6 16,4 91

13 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; OECD üyesi ülkelerde 2012 yılında çocuklu ailelerin toplam yükümlülüğü %26,1, bekârların yükümlülüğü ise % 35,6 dır. Türkiye deki toplam yükümlülük yüzdeleri aileler için %36,9 iken bekârlar için ise % 38,2 olarak yer almaktadır. Bu durumda söz konusu yüzdeler arasında OECD ortalamasındakine benzer bir farklılık bulunmamakta aksine oldukça birbirine yakın yüzdeler bulunmaktadır. Sonuç OECD ülkelerinde çalışanların ücretleri üzerinde etkisini hissettiren vergi ve sosyal güvenlik kesintileri, esas olarak üye ülkeler itibariyle farklı gelişimler göstermekle birlikte özellikle 2010 yılından itibaren artış eğilimine girmiş bulunmaktadır ila 2010 yılları arası incelendiğinde ise bu durumun aksine vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinde azalış trendi söz konusu iken; izleyen dönemlerde ortaya çıkan bu durumun değerlendirilebilmesi için detaylı araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bunun ötesinde OECD ülkelerinin ücret gelirlerine uygulamakta oldukları vergisel düzenlemelere bakıldığında bu sonuçlara ulaşma süreci mercek altına alınabilmektedir. Ülkemizde uygulanan Asgari Geçim İndirimi yöntemi ile ücretler üzerindeki vergisel yükün hafifletilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun aksi yöndeki düzenlemeler ise tam aksine ücretlilerin daha ağır bir vergi yükü ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede ücretler üzerinde ortaya çıkan vergisel yükler ve kolaylıklar, istihdam seviyesinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. OECD ülkelerinin büyük bir bölümünde evli ve bekâr çalışanların vergi yüklerinde farklılaştırmalar yapılmakta olup özellikle çocuklu ailelere yönelik önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri bakımından Türkiye ile OECD ülkelerinin ortalamaları karşılaştırıldığında önemli bir farklılık görmek mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte Türkiye deki uygulamalardan farklı olarak, OECD ülkelerinde bekâr ve çocuklu çalışanlara diğer çalışanlara göre daha fazla avantajlar sağlanmaktadır. Sosyal devlet olmanın sonucu olarak ve çocukların toplum için öneminden hareketle yürürlükte olan söz konusu uygulamalar, sonuçları itibariyle toplumsal değeri yüksek hizmetler olarak dikkat çekici bir düzeydedir. 92

14 Kaynakça - CONNOLLY Sara-MUNRO Alistair, Economics of the Public Sector, Pearson Education Limited, Investopedia Financial Dictionary-Tax Wedge. - Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği: Gelir Vergisi Rehberi, 7.B., Ankara., OECD: Taxation and Employment, OECD Tax Policy Studies,No.21,2011, org/oecd/display.asp?sf1=idenfier8sf1. - OECD: Employment Outlook2013,browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/811318ve5.pdf

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010

BİNEK OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 2010 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK - MART 21 BİNEK OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI Türkiye Otomotiv pazarında 21 yılı Ocak-Mart dönemi binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 13.36 adet

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Tarih:10.01.2010 Sayı: 2010/1 Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Vergi ve prim yükü çalışanı canından bezdirdi. 2007 de bin 500 lira maaş alan bir çalışan her 100 liranın 50 lira

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede?

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede? DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2013 N201302 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Eğitim, bir ülkenin insan kaynağının

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ Selin Arslanhan Memiş 03 Nisan

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ

2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ 2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ Konfederasyonumuz 1965 yılından beri, 47 yıldır istihdam, kıdem, medeni hal, öğrenim durumu, personel

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 2023 AR-GE

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (3) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2013 Geçen iki haftaki yazılarımızla irdelemeye başladığımız

Detaylı

HABER BÜLTENİ 03.03.2015 Sayı 62

HABER BÜLTENİ 03.03.2015 Sayı 62 HABER BÜLTENİ 03.03.2015 Sayı 62 14 AY SONRA TÜRKİYE İLK KEZ AB Yİ YAKALADI: TEPE, şubat ayında yükselmeye devam etti. Tedarikçilerden sipariş ve istihdam beklentilerinde de bir önceki aya ve geçen yılın

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Şubat 2007 AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER Selin

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005. OECD Ülkelerinde Tarım Politikaları: İzleme ve Değerlendirme 2005 ÖZET

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005. OECD Ülkelerinde Tarım Politikaları: İzleme ve Değerlendirme 2005 ÖZET Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005 Summary in Turkish OECD Ülkelerinde Tarım Politikaları: İzleme ve Değerlendirme 2005 Türkçe Özet ÖZET Genel olarak OECD için 1990

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI İŞLETMELERE ETKİLERİ. Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI İŞLETMELERE ETKİLERİ. Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI VE İŞLETMELERE ETKİLERİ Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel Özellikleri 2 1 - KVK TASARISININ

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 78-96 Derleme Makale / Review Paper Dünyada ve Türkiye de Süt

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı