BAÞKANIN MESAJI. Doç.Dr. Sadýk Ardýç TUTD Baþkaný ÞUBAT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞKANIN MESAJI. Doç.Dr. Sadýk Ardýç TUTD Baþkaný ÞUBAT 2009"

Transkript

1

2 ÞUBAT 2009 BAÞKANIN MESAJI Doç.Dr. Sadýk Ardýç TUTD Baþkaný Deðerli Türk Uyku Týbbý Derneði Üyeleri ve Deðerli Uyku Týbbý Uðraþanlarý; Bir yönetim döneminin sonuna geldiðimiz þu günlerde, dönemimizde neler hedeflediðimizi, hedeflerimizin ne kadarýný gerçekleþtirdiðimizi sizlerle paylaþmak istedik. Dönemimizde uluslararasý katýlýmlý iki ulusal kongre geçirdik. Bu kongrelerimizin her biri katýlýmcý ile yapýldý. Bu kongrelerde uyku týbbýndaki hýzlý deðiþimleri, deðiþen kabulleri, sendromlarý ve deðiþen kurallarý irdeledik, sizlerle paylaþtýk. Sizlerle birlikte uyku týbbýna hýzlý ayak uydurmaya çalýþýrken diðer taraftan da misyonumuzun gerçekleþmesi için bir yandan direnen güçlere karþý, kabul ettirmek çabamýzý sürdürdük. Neydi misyonumuz? Uyku týbbýnýn yeni bir týp uzmanlýk alaný olarak saðlýk otoritesi tarafýndan kabul etmesini saðlamak, bu amaçla bilim çevrelerinde bir beyin fýrtýnasý baþlatmaktý. Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku Birimi Baþkaný Prof. Dr. Barýþ Baklan ýn da katýldýðý geniþlemiþ yönetim kurulu toplantýsýnda üniversitelerde uyku týbbýnýn bir uzmanlýk alaný olarak kurulmasý çalýþmalarýna baþlanýlmasý tartýþýldý. Sayýn Baklan ýn da olumlu bakmasý nedeniyle bu eylemin ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde baþlatýlmasý kabul edildi. Bundan sonra bu eylemimizi VIII. Ulusal kongrede multi disipliner katýlýmlý tartýþmaya açtýk. Çok ciddi, kimi zaman inciten karþýtlýklarýn yaþandýðý bir hava oluþtu. Ancak fikirlerin bazý karþý çýkanlara karþý ön kabulü saðlandý. Yaþanmasý istenmeyen olumsuzluklara karþýn hedeflediðimiz tartýþmayý baþlatmýþ olduk. Bu çabalarýmýz yýl içinde devam etti, Saðlýk Bakanlýðý na ziyaretler yapýldý. Derneðimizin IX. Ulusal Uyku Týbbý Kongresi nde yine Avrupa Uyku Dernekleri Baþkaný, Amerikan Uyku Týbbý Akademisi seçilmiþ baþkaný, Dünya Uyku Týbbý Birliði Baþkaný, Asya Uyku Araþtýrmalarý Dernek Baþkaný dünyadaki uyku týbbý deneyimlerini anlattýlar. Baþka bir oturumda ülkemizdeki bilim adamlarý yine uyku týbbý uzmanlýðý oluþturulmasýný tartýþtý. Sonuçta uyku týbbýnýn ayrý bir bilim dalý olmasý gerekliliði kabul edildi. Bu ivmeyle, konu üzerinde çalýþmalarýmýz sürmektedir. Yine IX. Uyku Týbbý Kongresinde, Amerikalý deðerli Bilim adamý Prof. Dr. Allan Pack uyku týbbýnýn koruyucu hekimliðe iliþkin özelliklerinden söz etti ve sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarýn önlenebileceðini vurguladý. Biz de konuyla ilgilenmeye baþladýðýmýzdan bu yana konu üzerinde çok durduk. Yýllýk Temel Uyku Kursu ve Ýleri Uyku Kursu adlý eðitim aktivitelerimizi sürdürdük. Bu yýl 12.sini yapacaðýmýz Temel Uyku Kursu nu alan hekimlerimize 6 aylýk pratik eðitiminden sonra sertifika verilmesi kararlaþtýrýldý. Ýleri uyku kursu ise halen uyku týbbý ile ilgilenen hekimlerin katýldýðý bir kurstu. Bu kursun ilkini 2008 Mart ayýnda gerçekleþtirdik. Sýnýrlý sayýda katýlýmcýyla gerçekleþtirilen bu kurs sonrasý kursiyerlerin memnuniyeti bizi mutlu etti. Altý aylýk pratik eðitime uyku týbbý almak isteyen hekimlerden, izin almada güçlük nedeniyle tepkiler geldi. Bir baþka kuruluþun yöneticileri tarafýndan toplam bir aylýk eðitimin yeterli olacaðý ileri sürüldü. Ama bu teknik olarak doðru olamazdý, dünya uyku týbbý deneyimleriyle de uygunluk göstermemekteydi. Ýçerisinde birçok týp dalýný ilgilendiren hastalýklarýn varlýðý ve uyku týbbýnda görülen hastalýk gruplarýnýn (84 hastalýk grubu) çokluðu göz önünde bulundurulursa, altý aylýk eðitimin bile yetemeyebileceðini kestirmek zor deðildir. Bu sorunlar göz önüne alýndýðýnda uykunun yeni bir uzmanlýk alaný olmasý gerçeði açýktýr. Bu dönemde bölge toplantýlarý yapmayý devam ettirdik. Üç büyük kentin dýþýnda Kars, Gaziantep, Samsun ve Kayseri de bölge toplantýlarý yaptýk. Katýlýmlar beklediðimizden daha fazlaydý ve katýlýmcýlar konulara çok ilgililerdi. Bu yolla da ülkenin tüm bölgelerinde uyku týbbýnýn kavranmasýný, hastalýklarýn neden olduðu sorunlardan haberdar olunmasýný saðlamaya çalýþtýk. Yýl içerisinde üyelerimizi haberdar etmek kaygýsý ile bültenler çýkardýk. Laboratuar ortamýnda baþvuru kitabý olmak üzere Uyku Hastalýklarý Çalýþma Kýlavuzu nu yayýnladýk. Halkýmýzýn uyku hastalýklarý ile ilgili bilinçlendirilmesi ve uyku hastalarýnýn kafalarýndaki sorulara anlaþýlabilir yanýtlar bulabilmesi için altý kitapçýktan oluþan Halk Eðitim Serisi ni çýkardýk. Bu eðitim serisinde kullanýlan dil hastalarýn ve halkýn anlayabileceði sadelikteydi. Hastalýklarla ilgili yeterli bilgiyi alabilecekleri kaynaklar olma özelliði taþýyorlardý. Bu arada uyku hastalýklarý alanýnda baþvuru kitabý olma özelliði taþýyan, çok yazarlý Temel Uyku Týbbý Kitabý nýn yazýmýna baþlandý. Bu yýl (2009) içinde basýmý planlanan kitabýn tüm yazýlarý toplandý. Kitabýn, editörler tarafýndan deðerlendirilme aþamasý tamamlanmak üzere olup yýl içinde okuyucularla buluþmasý saðlanacaktýr. Derneðimizle Amerikan Uyku Týbbý Akademisi arasýnda yapýlan yazýþma ve anlaþmalar sonucunda dünyada ilk kez Amerika Uyku Týbbý Akademisi nin çýkarmýþ olduðu Uyku ve Ýliþkili Olaylarýn Skorlama Kitabý nýn yayýn hakkýný aldýk ve Türkçe olarak yayýnladýk. Dünyada bu kitabýn yayýn hakkýný alýp üyelerine kendi anadilinde ulaþtýran ilk dernek olduk. Uyku týbbý konusunda önemli bir ilkin adýmýný attýk. Ulusal Uyku Epidemiyolojisi çalýþmasýný planladýk. Ýki aþamalý olacak bu araþtýrmanýn tüm hazýrlýklarýný tamamladýk. Pilot çalýþma baþlattýk. Pilot çalýþma sonrasý geçerlilik ve güvenirliði tamamlandýktan sonra asýl çalýþmaya baþlanacaktýr. Bu çalýþmanýn sonuçlarý uyku týbbý ve hastalýklarý konusunda ulusal dokumuzu ortaya koyacak, uyku týbbý konusunda yapýlacak yeni çalýþmalara ýþýk tutacaktýr. Saðlýk otoritesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile iliþkiler sürdürülmekte olup, uyku týbbý konusunun ayrý bir anadal olmasý konusunda çalýþmalar sürdürüyoruz. Bu konunun zorluðuna karþýn dernek olarak sizlerden aldýðýmýz güçle bunu baþaracaðýmýza eminiz. Bizden desteðinizi esirgemeyin; sizin adýnýza sizin için üretmeye devam edelim. Esenlikler diliyorum. 2

3 UYKU VE EPÝLEPSÝ Doç.Dr. Hikmet Yýlmaz Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalý - Manisa Uyku merkezlerinde hiç de azýmsanmayacak sýklýkta epilepsi olgularý deðerlendirilmektedir. Uykunun ve uyku deprivasyonunun epileptik deþarjlarý ortaya koymayý kolaylaþtýran bir provakasyon yöntemi olarak kullanýlmasýnýn yaný sýra bazý epilepsi tablolarýnda nöbetlerin uykuda daha kolay ortaya çýkmasý, bu olgularda uyku bozukluklarýnýn normal populasyondan daha sýk gözlenmesi gibi gerekçeler epilepsi olgularýnýn uyku merkezlerine sýklýkla yönlendirilmesine yol açmaktadýr. Bu nedenlerle uyku konusunda çalýþanlarýn epilepsi konusunda ve uyku-epilepsi iliþkileri konusunda temel semiyolojik bilgileri edinmelerine gereksinim vardýr. Uyku bozukluklarý nöronal eksitabiliteyi kolaylaþtýrarak epileptik olgularda nöbet sýklýðýnda ve nöbet þiddetinde artýþa neden olmakta; öte yandan gece geçirilen nöbetler ve kullanýlan antiepileptiklerin etkileri ile epileptik olgularda uyku fragmente olmakta, uykunun devamlýlýðý ve mikro-yapýsý bozulmaktadýr. Uyku ile epilepsi arasýndaki bu karmaþýk iliþkiyi araþtýran çalýþmalar insanlýðýn tarihi kadar eski zamanlara uzanmaktadýr. M.Ö. IV. yüzyýlda Aristoteles ile baþlayan, Galen, Hipokrat, Gowers, Brain, Hans Berger, Passout, Gastaut ve Rodin ile devam eden çalýþmalarda epilepsi uyku iliþkisi araþtýrýlmýþ; yavaþ dalga uykusunun epileptik deþarjlarý ortaya çýkardýðý, REM uykusunda jeneralize deþarjlarýn inhibe olduðu, fokal deþarjlarýn ise REM uykusunda daha kolay ortaya çýktýklarý, uyku deprivasyonunun nöronal eksitabiliteyi kolaylaþtýrdýðý gibi bu gün rutinde yararlandýðýmýz semiyolojik bilgilerin literatür destekleri oluþturulmuþtur. UYKUNUN EPÝLEPSÝ VE EPÝLEPTÝK NÖBETLERE ETKÝSÝ Epilepsi nöbetleri gece veya gündüz; uykuda yada uyanýk durumda olabilirler. Janz nöbetleri; diurnal (Uykudan uyanma aþamasýnda görülen nöbetler); nokturnal (Uyku sýrasýnda görülen nöbetler); diffüz (Hem diurnal hem de nokturnal özellik taþýyan nöbetler) olarak sýnýflandýrmýþtýr. En sýk nokturnal ve diffüz nöbetler görülmektedir. Jeneralize epilepsilerin büyük çoðunluðu, non-rem uykusu sýrasýnda, özellikle de gece uykusunun sonunda, uyanma esnasýnda ve uyanmayý takip eden dönemde ortaya çýkmaktadýr. Basit parsiyel nöbetlerin uyku sýrasýnda gözlenmesi oldukça nadirdir. Ancak kompleks parsiyel nöbetlerin önemli bir kýsmý uykululuk halinde ve uykuya daldýktan kýsa bir süre sonra ortaya çýkar. Özellikle temporal lob epilepsili olgularýn yarýsýndan fazlasýnda nöbetler uyanýklýkta olduðu gibi N uykusunda ortaya çýkar. Temporal lob epilepsili olgularda epileptik foküs amigdalada ise nöbetler çoðunlukla uykuda gözlenir. Frontal lob nöbetleri de çoðunlukla uyku sýrasýnda, N2 evresinde ortaya çýkmaktadýr. Uykuda görülen parsiyel nöbetlerin klinik prezentasyon þekilleri epileptik foküsün yerine ve epilepsi sendromunun tipine göre deðiþmektedir. Frontal lob nöbetleri, temporal lob nöbetlerine N evrelerinde daha sýk görülürken, temporal lob nöbetleri sýklýkla N uykusunda sekonder jeneralize olmaktadýrlar. Görüldüðü gibi epilepsi olgularýnda nöbetlerin önemli bir kýsmý yüzeyel uyku döneminde özellikle de N2 evresinde ortaya çýkmaktadýrlar. Özellikle evre deðiþimleri sýrasýnda (N-REM ya da N2 evresi-uyanýklýk geçiþlerinde) nöbetler gözlenmektedir. N evrelerinde aktive olan talamokortikal baðlantýlarýn interiktal epileptiform deþarjlarýn oluþmasýný tetiklediði, desenkronizasyonun ortaya çýktýðý ve GABAerjik inhibitör mekanizmalarýn yetersiz kalmasý sonucunda nöbetlerin oluþtuðu düþünülmektedir. REM uykusu ise talamokortikal senkronizasyon mekanizmalarýnýn inhibisyonu ile karakterizedir. Bu nedenle REM uykusunda EEG paterninde desenkronizasyon, iskelet kaslarýnda paralizi ve epileptiform deþarjlarýn inhibisyonu görülür. Bunlarýn bir sonucu olarak da nöbetlerin çoðu bu evrede gözlenmez. Uyku deprivasyonu, epileptiform aktivitenin gözlenmesini kolaylaþtýran, nöbetleri tetiklediði uzun yýllardýr bilinen ve pratikte epilepsi tanýsýný desteklemek için kullanýlan bir provakasyon yöntemidir. Ancak uyku deprivasyonunun hangi mekanizmalarla epileptiform aktiviteyi tetiklediði halen tam olarak açýklanamamaktadýr. EPÝLEPSÝ VE EPÝLEPTÝK NÖBETLERÝN UYKUYA ETKÝSÝ Epileptik hastalarýn en sýk yakýndýklarý durumlar; geçirilen nöbetler nedeni ile uyku devamlýlýðýnýn bozulmasý ve bunun bir sonucu olarak da ertesi gün dinlenememiþ olarak kalkma, gün içi uykululuk halidir. Uyku bozukluklarý epileptik olgularda oldukça sýk görülen bir yakýnmadýr. Bu durum, epilepsinin kendisiyle veya koinsidental olabileceði gibi hastalarýn kullanmak durumunda olduklarý antiepileptiklerin etkileriyle de ortaya çýkabilir. Baldy-Moulnier, parsiyel veya jeneralize nöbeti olan olgularda REM uykusunda azalma gözlendiðini; Besset, epilepsi olgularýnda total uyku süresi ile REM uykusunda azalma olduðunu; Tachibana ve arkadaþlarý epileptik olgularda nöbet sonrasý uyku veriminin artmýþ olduðunu; Crespel temporal lob epilepsisi olan olgularda arousallarda artýþ gözlendiðini; Bazil, epilepsi olgularýnda nöbet sonrasý yüzeyel uykuda artýþ, REM uykusunda süpresyon ve uyku veriminde azalma gözlendiðini bildirmiþ ancak epilepsi olgularýnda uyku yapýsýnýn etkilenmediðini bildiren çalýþmalar da vardýr. Çalýþmalarýn bir çoðunda noktürnal nöbetler sonrasýnda uyku latansýnýn uzadýðý, N3 ve REM uykusunun azaldýðý, N2 uykusunun arttýðý, arousallarýn arttýðý, uykunun fragmante olduðu ve uyku veriminin azaldýðý ortak tesbit olarak dikkat çekmektedir. 3

4 UYKU LABORATUARLARINDA SIK RASTLANILAN BÝLÝÞÝM SORUNLARI Kablolama sisteminde topraklama çok iyi ve doðru yapýlmalýdýr. Aksi takdirde kayýtlarda parazit olmasý kaçýnýlmaz olur, ayrýca cihazlara da zarar gelebilir. Uz.Dr. Hikmet Fýrat SB Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uyku Bozukluklarý Merkezi Uyku laboratuarý kurmak ve iþletmek için belli kriterleri bilmek ve uygulamak gerekir. Yapýlan iþ baþlý baþýna digital ortam gerektirdiðinden biliþim problemleri kaçýnýlmazdýr. Nasýl bir mekan? Hangi cihaz? Hangi kayýt teknikleri? Nasýl kayýt arþivi yapýlmalý? gibi sorularýn cevabýný bu yazýda bulabileceksiniz. NASIL BÝR MEKAN? Uyku laboratuarý yapýlmasý planlanan yerin mümkün olduðunca izole bir yer olmasýnda fayda vardýr. Gerek gece, gerekse de gündüz yapýlacak kayýtlarda ses izolasyonu optimum düzeyde tutulmalýdýr. Ýdeal olaný; ses düzeyinin 50 desibel in altýnda olmasýdýr. Bunun için duvar yapýlarý iki kat tuðladan örülmeli (alçýpan duvarlar uygun deðildir) ve arasýna 'ses yalýtým maddesi' yerleþtirilmelidir. Ayrýca oda giriþleri çift kapý olmalýdýr. Oda alaný ideal boyutu 12 m2 ve üzeridir. Laboratuarda yatacak kiþinin rahat edeceði ortam saðlanmalý, bu nedenle tuvalet-banyo odanýn içinde olmalýdýr. Kilolu hastalar için saðlam ve en az 100 cm eninde (ideali 120 cm) bir yatak olmalýdýr. Mümkünse yatak etrafýnda kayýtlarý etkileyecek, parazit vs neden olabilecek metal aksamdan uzak durulmalýdýr. Odanýn içinde hastanýn sabah erken uyanmasýný önleyecek veya gündüz testleri için karanlýk ortam saðlayabilecek karartma perdeleri olmalýdýr. Bunlar; ýþýk geçirmeyen asansörlü jaluzi tipi perdeler veya panjur olabilir. Yataðýn hepsini görecek þekilde infrared li 0 lüx ýþýkta görüntü alabilen kamera yerleþtirilmeli, bu kamera gerektiðinde yakýnlaþtýrma (digital zoom) yapabilmelidir. Uyku laboratuarýnýn çevresinde (alt kat-üst kat-yanýnda) elektromanyetik alan yaratabilecek herhangi bir ünite olmamalýdýr. Kayýt sýrasýnda da mutlaka cep telefonu gibi elektromanyetik yayýn yapabilecek ve kayýtlarý (tabi ki hastanýn uyku kalitesini de) etkileyecek þeyler önlenmelidir. Hastadan elektriksel bilgilerin toplandýðý jack kutusu ile izolasyon ünitesinden kayýt yapan bilgisayara kadar döþenen kablonun mümkün oldukça kýsa olasýnda fayda vardýr. Zira kablo uzadýkça veri kaybý daha fazla olur. Bunu önlemenin bir diðer yolu ise CAT5 veya CAT6 kablosu denilen kablolarla eternet kartý üzerinden kayýt yapmaktýr. Odanýn aydýnlatýlmasý 'sarý ýþýk' denilen adi ampul ile yapýlmalý (florasanlar açýp-kapadýkça kayýtta parazit yapar) ve mümkünse reostalý (ýþýk miktarý ayarlanabilir) olmalýdýr. Elektrik sisteminin kumandasý teknisyen odasýnda olmalýdýr. Hastanýn gece uyanýp panik olmamasý ve istediðinde ýþýk yakabilmesi için de baþucu lambasý olmalýdýr. HANGÝ CÝHAZ TERCÝH EDÝLMELÝ? Yapýlacak uyku testinin niteliði ve hangi tip hastalara uygulanacaðý önemli. Temelde iki tip cihaz sisteminden bahsedebiliriz. Portabl ve Laboratuar tipi. Portabl olan cihazlar adýndan da anlaþýlacaðý üzere hastanýn hastane veya laboratuar ortamýnda olmasýný gerektirmeyen sistemlerdir. Bu tip cihazlarýn genelde EEG kayýtlarý olmadýðý için 'Poligraf' olarak adlandýrýlýrlar. Poligraflar genellikle 1-12 kanal arasýnda kayýt yapabilme özelliðine sahiptir (markasýna ve geliþmiþlik durumuna göre deðiþir). Laboratuar tipi olanlarda ise mutlaka EEG kaydý vardýr. Bu nedenle 'Polisomnograf' olarak adlandýrýlýrlar. Polisomnograflar da kendi içlerinde ikiye ayrýlýr; 1) Kablolu 2) Kablosuz Kablolu olanlar genellikle uyku merkezlerince tercih edilirler. Bu sistemde; hasta yataðý ile teknisyen odasýnda kaydý doðru aktarabilecek, elektromanyetik dalgalardan etkilenmeyecek bir kablolama sistemi olmalýdýr. Hasta ile kayýt cihazý (bilgisayar) arasý mesafe uzak olursa kayýtlarda ara ara kesilmeler, veri kayýplarý olabilir. Kablosuz sistemlerde ise kayýt hasta üzerine monte edilen jack kutusunun üzerinden olur, veyahut özel olarak geliþtirilmiþ telsiz baðlantýsý ile kayýtlar bir alýcý (receiver) aracýlýðý ile sabit bilgisayara kaydedilir. Bu sistemde olasý parazit yapabilecek (cep telefonu, televizyon vs vs ) gibi etkilerden uzak durmak gerekir. Hastalar online olarak görüntülenemiyorsa (Polisomnografik olarak) olasý elektrod bozukluklarýna müdahale þansý da azalýr. Uyku laboratuarý olmayan (özel olarak ayrýlmýþ bir mekân yok ise) kliniklerde hastanýn kendi odasýnda kayýt almak için ideal gibi gözükse de gece olasý kablo sorunlarýný giderme olasýlýðý yoktur. Eðer kablosuz sistem receiver aracýlýðý ile online görüntü verebiliyor ve bunu teknisyen izleyebiliyorsa biraz daha kabul edilebilir bir durumdur. (elektromanyetik alanlardan etkilenmediðini varsayarsak). VERÝLERÝN DEPOLANMASI (Data Storange) Kaydedilen her verinin deðeri vardýr. Hem araþtýrmalar için, hem hastalarýn kontrollerinde hatýrlanmak üzere hem de hukuki olarak kayýtlarýn saklanmasý gerekir. Polisomnografi raporlarý çýktý olarak (print out) hasta dosyasýnda saklanmalýdýr. Ayný zamanda PDF veya word doküman olarak digital ortamda saklamak da mümkündür. Ham datalarýn ise günümüzde depolanmasý / saklanmasý daha kolaylaþmýþtýr. Yeni geliþen programlar sayesinde daha önceleri 1 GB kadar yer tutan ham kayýtlar (video hariç), þimdi MB arasý yer tutmaktadýr. Bu kayýtlarýn uluslararasý ortak kayýt programlarý ile saklanma sistemleri sayesinde her tür polisomnografi cihazýndan alýnacak kaydýn yine istenilen herhangi bir polisomnografi software ile açýlýp görüntülenebileceði 4

5 bilinmelidir yýlýnda biyomedikal mühendislerinin ortak bir program geliþtirip ayný dili konuþma ve cihaz özelliklerini birbirlerine aktarma isteði sayesinde EDF (European data Format) (*.edf/ veya *.rec) formatlý datalar oluþturulmuþtur. Günümüzde kullanýlan polisomnografilerin hemen hepsinin software 'inde bu formatta kaydetme seçeneði vardýr. Video kayýtlarý rahatlýkla 200MB civarýnda bir dosya ile (genellikle MPEG-4 formatýnda) saklanabilmektedir. Nörolojide (özellikle epilepsi nöbetlerini gösterme) çekim sýrasýnda kullanýlacak video hareketli ve zoom yapabilme özelliðinde olmalý, saniyede 30 ve üzeri resim yakalayabilmelidir. Detaylý hareketlerin çok önemli olmadýðý çekimlerde ise kaydýn siyah beyaz alýnmasý, saniyede 15 resim yakalamasý (ses için 8 Bit Mono) dosya boyutunu oldukça küçültür. Çekim yapýlan videolarda isteðe baðlý olarak edit yapabilme özelliði de vardýr. Yani sadece bir kýsmýný kesip saklayabilmek mümkündür. AC / DC Kayýtlar Polisomnografi cihazlarýnda 2 çeþit kayýt kanalý bulunur; 1) AC Kanallar 2) DC Kanallar AC (Alternative current) kanallarda alýnacak kayýtlar saniyedeki sayýsý fazla olan veri türleridir (örneðin EEG, EMG gibi). Halbuki DC (direct current) kanallarda yavaþ hýzlý veri türleri kaydedilir (Ör: Solunum eforu, airflow vs). EEG kayýtlarýnda spektral analiz uygulanýr (digital polisomnografilerde), buna göre gelen sinyaller belli renklerde iþlenir. Bu renk oluþumlarýna göre otomatik olarak EEG skorlamasý ortaya çýkar. Bu sonuç sadece cihazýn verdiði sonuç olup kesinlikle manuel olarak skorlama yapýlmalýdýr. Her sinyalin belli aralýklarda gelmesi gerekir. Bunun için default olarak (standart) belirlenmiþ alt-üst limit deðerleri vardýr. Bu limitler olmaz ise gelen sinyaller hiçbir elemeye tabi olmadan karþýmýza çýkar ve bu da görüntüsel anlamda parazitten baþka bir þekil olamaz. Bu nedenle hastadan gelen elektriksel verileri belirlenen aralýklarda filtre ve kalibrasyon uygulayarak kaydederiz. AC kanallar: Genellikle 100 Hz üzeri sinyal alýnabilen kanallarda kullanýlýr: Ör; EEG, EMG, EOG, EKG, horlama kanallarýnda. DC Kanallar: Genellikle 20 Hz altýnda sinyal oluþturan kanallarda kullanýlýr Ör: Pulse oxymetre, vücut pozisyonu, karýn göðüs solunum bantlarý, nazal kanül veya thermistor. Cihazý çalýþtýran þehir elektriði ülkemiz için 220 volt / 50 Hertz dir. Gerek olasý elektrik kesilmelerinden cihazý korumak için gerekse de voltaj düzensizliklerinden etkilenmemek için voltaj regülâsyonlu kesintisiz güç kaynaklarý kullanmak gerekir. Polisomnografik kayýtlardaki parazitlenmeyi önleyici bir giriþim de kayýt alýnýrken nodge filtreleme yapýlmasýdýr. Ülkemiz þartlarýnda 50 Hz lik nodge filtre uygulamak kayýtlarýn daha net görünmesini saðlayacaktýr. Uyku kayýtlarýnýn yapýldýðý bilgisayarlara baþka bir giriþ (dýþarýdan flash disc, CD, disket vs ile) yapýlmamasý þiddetle tavsiye olunur. TEMEL UYKU KURSU OCAK 2009 POINT OTEL - ÝSTANBUL Derneðimizin her yýl düzenlediði TUTD Temel Uyku Kursu bu yýl da baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Kurs sonunda ilk sýrayý alan hekimlere 10. Ulusal Uyku Týbbý Kongresi ne ücretsiz kayýt ve konaklama imkaný saðlanacaktýr. Kurs Sonunda Yapýlan Sýnavda Ýlk 3 e Girenler: Dr. Esra Bilgin Dr. Ferda Korkmaz Özkanoglu Dr. Selda Korkmaz ÝLERÝ UYKU KURSU MART 2009 POINT OTEL - ÝSTANBUL Derneðimiz Temel Uyku Kursu na ek olarak, Uyku Týbbý alanýnda çalýþan hekimlere daha kapsamlý ve detaylý bir eðitim vermek amacýyla 2008 yýlýndan itibaren Ýleri Uyku Kursu düzenlemektedir. Kursa, aktif olarak uyku bozukluklarý ile uðraþan, derneðimizin düzenlediði temel uyku bozukluklarý kurslarýndan herhangi birine katýlýp baþarýlý olmuþ uzmanlar katýlabilecektir. Kursa katýlým sýnýrlý sayýda olacaktýr. Dört yarým günlük kurs halinde toplam 2 gün sürecek ileri kurs sonunda katýlýmcýlara TUTD tarafýndan hazýrlanan katýlým sertifikalarý verilecektir. Temel Uyku Kursu nda baþarýlý olanlardan katýlým ücreti alýnmayacak, konaklama ve ulaþým masraflarý katýlýmcýlar tarafýndan karþýlanacaktýr. Bilgi ve baþvuru için: Burkon Turizm:

6 BÖLGE TOPLANTILARI Doðu Anadolu Bölge Toplantýsý 12 Nisan 2008 Kars Güneydoðu Anadolu Bölge Toplantýsý 3-4 Mayýs 2008 Gaziantep Orta Karadeniz Bölge Toplantýsý 14 Haziran 2008 Samsun Ýç Anadolu Bölge Toplantýsý 20 Aralýk 2008 Kayseri 6

7 ULUSLARARASI KONGRE TAKVÝMÝ 9th World Congress on Sleep Apnea Mart 2009, Seul, Güney Kore 23th Annual Meeting of the Association of Proffesional Sleep Societies (APSS) 6-11 Haziran 2009, Seattle, Washington, A.B.D. 6th International Narcolepsy Symposium 27 Eylül - 2 Ekim 2009, Ascona, Ýsviçre Organizasyon: C. Bassetti, Ch. Baumann, T. Scammell 6th Congress of Asian Sleep Research Society (ASRS) Ekim 2009, Osaka, Japonya 3rd World Congress of World Association of Sleep Medicine (WASM) 7-12 Kasým 2009, Sao Paulo, Brezilya 19th Congress of the European Sleep Research Society (ESRS) Eylül 2010, Lizbon, Portekiz 9th World Congress on Sleep Apnea March, 2009, Seoul, Korea 9. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESÝ' NÝN ARDINDAN konuþmacý yer almýþtýr. Programa yurtdýþýndan alanlarýnda önemli çalýþmalar yürütmekte olan ve önemli yönetim görevlerinde bulunan Dünya Uyku Týbbý Birliði (World Association Sleep Medicine) Baþkaný Prof. Dr. Christian Guilleminault, Amerika Uyku Týbbý Akademisi (American Academy of Sleep Medicine-AASM) Seçilmiþ Baþkaný Prof Dr. Patrick Strollo, yine AASM den Prof. Dr. Allan Pack, Avrupa Uyku Araþtýrmalarý Derneði (European Sleep Research Society-ESRS) Baþkaný Prof. Dr. Claudio Bassetti, Asya Uyku Araþtýrmalarý Derneði (Asian Sleep Research Society-ASRS) Baþkaný Prof. Dr. Masako Okawa, yine Japonya dan Ass.Prof. Hiroshi Kadotani, Ýsveç ten Doç. Dr. Yüksel Peker ve Ýngiltere den Uzm. Psk. Bilgay Ýzci katýlmýþtýr. Kongrenin oturumlarýndan birinde Türk Uyku týbbý sorunlarý tartýþýlmýþ; toplantýya katýlan tüm üniversite ve eðitim hastaneleri öðretim üyeleri, uyku týbbýnýn ayrý bir týp disiplini olduðu ve bir uzmanlýk alaný olarak kurulmasý gerektiði konusunda görüþ birliðine varmýþlardýr. Prof. Dr. Chiristian Guilleminault, Prof. Dr. Patrick Strollo, Prof. Dr. Allan Pack ve Prof. Dr. Claudio Bassetti ise Amerika ve Avrupa da uyku týbbýnýn geliþimi konusunda örnekler vermiþler; yapýlan tartýþmalardan, varýlan ortak görüþten çok etkilendiklerini ve Türk uyku týbbýnýn bu perspektifle çok hýzlý ilerleme kaydedeceðini, kendilerinin de yardýma her zaman hazýr olduklarýný söylemiþlerdir. Kongre Genel Kurulu nda kongre ile eleþtiriler paylaþýlmýþ, gelecek kongreler için öneriler alýnmýþtýr. 9. Ulusal Uyku Týbbý Kongresi'nden fotoðraflar; Türk Uyku Týbbý Derneði 9. Ulusal Uyku Týbbý Kongresi Doç. Dr. Ahmet Uður Demir baþkanlýðýnda tarihleri arasýnda Kuþadasý Pine Bay Hotel de 300 kiþinin katýlýmý ile baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir. Türk Uyku Týbbý Derneði nin daha önceki kongrelerinde olduðu gibi bu kongre de bilimsel program öncesi ilk gün hekimlere yönelik kurslarla baþlamýþtýr. Uykuda Solunum Bozukluklarý: Teþhisten Tedaviye, Polisomnografi, Uyku Bozukluklarýnda Bilimsel Araþtýrma Metodolojisi, Psikiyatri ve Uyku Bozukluklarý kurslarý bu yýl da tekrarlanmýþtýr. Kongrenin son iki gününde ise kongre programýna paralel olarak uyku týbbý alanýnda çalýþan teknisyenlere yönelik 2 günlük Teknisyen Kursu düzenlenmeye devam edilmiþtir. Katýlýmcý ilgisinin oldukça fazla olduðu kurslarda ülkemizde uyku týbbý alanýnda deneyim sahibi uzmanlar konuþmacý olarak yer almýþtýr. Kurslar sonrasýnda kongre, konferans, panel ve tümü sözel sunum þeklindeki bildiri sunumlarý ile iki buçuk günlük bir program dahilinde gerçekleþmiþ; programda 7 konferans, 12 panel, 2 uydu sempozyum ve 4 sözlü sunum oturumu ve 50 7

8 10. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESÝ 8-12 ARALIK 2009, ANTALYA 10. Uyku Týbbý Kongresi 8-12 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Antalya da Maritim Pine Beach Resort Otelde yapýlacaktýr. Ýlk gün ve son gün havaalanýndan ücretsiz servis olacaktýr. YENÝ ÜYELERÝMÝZ Aralýk 2007 de yayýnlanan son bültenin ardýndan derneðimize katýlan aþaðýdaki deðerli üyelerimizle birlikte üye sayýmýz 580 ye yükselmiþtir: Arife Çimen Atalar, Bahar Tüzün, Berrin Akkol, Murat Avþar, Tarkan Özdemir, Vedat Demir, Adem Aydýn, Mustafa Karademir, Murat Songu, Murat Salihoðlu, Müslüm Yýlmaz, Cüneyt Uzunlar, Petek Karagöz, Sibel Canbaz Kabay, Birgül Gençay, Ayþe Çam, Hakký Aybakýr, Çetin Akçay, Elif Yelda Özgün Niksarlýoðlu, Melek Ertan, Hüseyin Yýlmaz, Bilge Kaan Dinçer, Kübra Yavuzyýlmaz, Canip Özgür, Ayser Mutlu, Aysun Chaibova, Seher Köse, Ýsmail Hakký Acar, Ahmet Yürekli, Zeynel Aytekin, Sever Burcu Yüksekyalçýn, Yusuf Dikici, Uður Bayram, Ali Gebedek, Ayþe Tabakoðlu, Mehmet Murat Demet, Yasemin Matur, Serdal Doðru, Sedat Uslu, Osman Eyice, Halil Erdal, Zerrin Sezgin, Seda Angün, Ramazan Çýþan, Ayþe Yaran, Sedat Þimþek, Selin Topkaya, Serap Þahingöz, Bilal Türksoy, Hacý Yusuf Koca, Kevser Türkmen, Aydan Keklik, Ahnet Ekinci, Mehmet Arýcý, Tülay Karakoç, Sinan Arýk, Ali Yavavlý, Berk Gürpýnar, Hakan Cýncýk, Atilla Güngör, Figen Yavlav, Ýlkay Alancý, Ümmü Ataþ, Samime Korkmaz, Ferda Korkmaz Özkanoðlu, Mehmet Kaya, Hamza Pehlivan Týraþ, Kadir Tunç, Berkant Çoban, Yusuf Umur Ocaklý, Yýldýz Yabaþ, Bülent Madi, Evren Þahan, Mustafa Alpsoy, Servet Çengel, Filiz Yýlmaz, Adnan Özdemir, Serdar Sarýkaya, Ferhat Harmanbaþý, Leyla Karayel, Nagehan Öztürk, Yunus Ýpek, Þevkiye Birtanýr, Senem Çengel, Ümit Tutar, Özgür Hakan Yüksel, Deniz Selçuki, Ahmet Ural, Nilgün Akgül, Murat Acat, Suzan Meltem Mutlu, F. Füsun Yýldýz, Murat Özgören, Murat Köse, Gamze Eroðlu Arýð, Recai Ergün, Dilek Ergün, Didem Katar, Betül Güveli, Nimet Dörtcan, Bülent Piþmiþoðlu, Esra Bilgin, Oya Demir, Recep Baydemir, Sibel Kocaaslan, Jale Ayyýldýz, Ahmet Kocaoðlu, Yasemin Coþkun, Can Tekin, Sultan Çatakkaya, Ümit Dinçel, Hakan Dinçkol, Mahmut Eyce, Osman Eroðul, Elif Oral, Adile Öniz, Demet Çetin, Ayþegül Aydýn Tosun, Atilla Kara, Tansel Hacýmustafaoðlu, Dursun Ali Saðlam, Ömer Tosun, Aysel Kilci, Osman Akman, Ayþýn Kýsabay, Özlem Salman Sever, Esma Öztürk, Sibel Güler, Mustafa Gazi Aygüneþ, Dilber Karasulu, Yasin Türköz, Aynur Çalýþkan, Sibel Kürküt, Emel Þengün, Zübeyde Çalýmbay Türköz, Cavidan Ulutaþ, Seval Hazal Tan, Gülmisal Ýlaldý, Öznur Altan, Gülten Özen, Selda Buyruk, Zeynep Nuhoðlu, Simten Irgatlar, Iþýl Ürek, Tayfun Kaya, Zeynep Ertürk, Beyza Kaymakoðlu, Neslihan Kýrkýl, Adem Aras, Pakize Ayla Güneþ. 8

9 TÜRK UYKU TIBBI DERNEÐÝ ÜYE DAÐILIMI Özkan Y, Fýrat H, Þimsek B, Torun M, Akaydýn SY Circulating nitric oxide (NO), asymmetric dimethylarginine (ADMA), homocysteine, and oxidative status in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS). Sleep Breath (2008) 12: DOI /s Yetkin O, Kunter E, Günen H. CPAP compliance in patients with obstruc-tive sleep apnea syndrome. Sleep Breath Nov ;12(4): Nöroloji Göðüs Hastalýklarý Teknisyen Kulak Burun Boðaz Psikiyatri Psikolog Fizyoloji Pratisyen Hekimlik Biyomedikal Mühendisliði Çocuk Nörolojisi Diþ Hekimliði Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biyofizik Çocuk Hastalýklarý Dahiliye Kardiyoloji Biyofizik Elektrik Elektronik Mühendisliði 2008 YILINDA TÜRKÝYE DEN YAYINLAR Ucok K, Ayçicek A, Sezer M, Genç A, Akkaya M, Çaðlar V, Fidan F, Ünlu M. Aerobic and Anaerobic Exercise Capacities in Obstructive Sleep Apnea and Associations with Subcutaneous Fat Distributions. Lung Nov 21. [Epub ahead of print] Özgören M, Kocaaslan S, Öniz A. Analysis of non-rem sleep staging with electroencephalography bispectral index. Sleep Biol Rhythms 2008 Oct - Nov; 6(4): Kara CO, Tümkaya F, Ardýç N, Topuz B. Does tonsillectomy reduce the risk of being a habitual or severe snorer? Eur Arch Otorhinolaryngol Oct; 265(10): Oktay B, Akbal E, Fýrat H, Ardýç S, Akdemir R, Kýzýlgün. Evaluation of the relationship between heart type fatty acid binding protein levels and the risk of cardiac damage in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath Aug; 12(3): Friedman M, Soans R, Gürpýnar B, Lin HC, Joseph N. Evaluation of submucosal minimally invasive lingual excision technique for treatment of obstructive sleep apnea/ hyzpopnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg Sep; 139(3): ; discussion 385. Þahin FK, Köken G, Coþar E, Saylan F, Fidan F, Yýlmazer M, Ünlü M. Gebelikte uyku apne sendromu ve eþlik eden hastalýklar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði Dergisi, 5, (2008). Akçalý A, Ferini - Strambi L, Kaynak H, Karadeniz D, Akçalý C. Genital restlessness (vulvodynia) events accompanying restless legs syndrome. Sleep Med Jun 24. Köken G, Þahin FK, Coþar E, Altuntaþ Ý, Köken R, Fidan F, Ünlü M. Habitüel horlamasý olan gebelerde serum leptin, tümör nekrotizan faktör-alfa ve interlökin-6 düzeyleri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði Dergisi, 5, (2008). Friedman M, Soans R, Gürpýnar B, Lin HC, Joseph NJ Interexaminer agreement of Friedman tongue positions for staging of obstructive sleep apnea / hypopnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg Sep; 139(3):372-7 Çavuþoðlu M, Çiloðlu T, Serinaðaoðlu Y, Kamasak M, Eroðul O, Akçam T. Investigation of sequential properties of snoring episodes for obstructive sleep apnoea identification Physiol. Meas. 29 (2008)

10 Þahin FK, Köken G, Coþar E, Saylan F, Fidan F, Yýlmazer M, Ünlu M. Obstructive sleep apnea in pregnancy and fetal outcome. Int J Gynaecol Obstet Feb; 100(2): Karadeniz D. Periodic leg movements in sleep and periodic limb mocement disorder: a polysomnographic finding and / or a disorder? Medecine du Sommeil. N: 16, 23-28, Taþçýlar N, Karadeniz D. REM uykusu davranýþ bozukluðu (RBD) ve mediko-legal yaklaþým. Türk Nöroloji Dergisi, cilt, 14(2); 81-91, 2008 Kezirian E, Kýrýþoðlu CE, Riley RW, Chang E, Guilleminault C, Powell NB. Resting energy expenditure in adults with sleep disordered breathing. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 134 (12): Ekici M, Ekici A, Keleþ H, Akýn A, Karlýdað A, Tunçkol M, Koçyiðit P. Risk factors and correlates of snoring and observed apnea. Sleep Med Mar; 9(3): Ýsmailoðullarý S, Tanrýverdi F, Kelestimur F, Aksu M. Sleep architecture in Sheehan's Syndrome before and 6 months after growth hormone replacement therapy. Psychoneuroendocrinology Oct 17. [Epub ahead of print] Ergin Bakar E, Yýlmaz H. Tanýmlayýcý Bir Çalýþma: Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna (OSAS) Eþlik Eden Psikiyatrik Hastalýklar. New / Yeni Symposium Journal. Ekim 2008 / Cilt 46 / sayý 4. Lin HC, Friedman M, Chang HW, Gurpinar B. 'The efficacy of multilevel surgery of the upper airway in adults with obstructive sleep apnea / hypopnea syndrome. Laryngoscope May; 118(5): Review. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalý Uyku ve Bozukluklarý Birimi Uz. Dr. Kezban Aslan Tel: / E-posta: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi Uyku Bozukluklarý Merkezi Doç. Dr. Fikret Çýnar, Doç. Dr. Remzi Altan, Yrd. Doç. Dr. Nida Taþçýlar Tel : Mail : Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalý Uyku Bozukluklarý Birimi Prof. Dr. Oðuz Osman Erdinç Tel: E-posta: HABERLER Amerikan Uyku Týbbý Akademisi (AASM) Uyku ve Ýliþkili Olaylarýn Skorlama Kitapçýðý Yayýnlandý. Derneðimiz Amerikan Uyku Akademisi tarafýndan yayýnlanmýþ olan Skorlama Kitapçýðý nýn çeviri haklarýný almýþ ve 2008 yýlýnda Doç. Dr. Serhan Sevim in editörlüðü ile yayýnlamýþtýr. TUTD Önümüzdeki Bölge Toplantýlarý: Doðu Karadeniz Bölge Toplantýsý: Nisan 2009 / Trabzon Trakya Bölge Toplantýsý: Mayýs 2009 / Edirne Uyku Hastalýklarý Çalýþma Kýlavuzu hazýrlandý. Derneðimiz, Prof. Dr. Murat Aksu nun editörlüðü ile uyku hastalýklarý ve tedaviler konusunda bir çalýþma kýlavuzu hazýrlayýp yayýnlamýþ ve üyelerine ulaþtýrmýþtýr. TUTD TARAFINDAN 2008 YILINDA AKREDÝTE EDÝLEN UYKU MERKEZLERÝ 2008 yýlýnda aþaðýdaki dört merkez daha Türk Uyku Týbbý Derneði tarafýndan akredite edilmiþ ve böylece TUTD tarafýndan akredite edilmiþ merkezlerin sayýsý 25 e yükselmiþtir. Yeni merkezlerin akreditasyon hazýrlýklarý ise sürmektedir. TUTD nin akredite etmiþ olduðu tüm merkezlere den ulaþabilirsiniz. Uyku Araþtýrma Merkezi Prof. Dr. Hamdullah Aydýn Tel: E-Posta: Web Sayfasý: 10

11 Non-Ýnvazif Mekanik Ventilasyon Cihazlarý verilme kriterleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Saðlýk Uygulama Tebliði'nde yer aldý. 29 Eylül 2008 tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yýlý Saðlýk Uygulama Tebliðinde (SUT) bulunan kriterleri içerisinde derneðimizin yoðun çabalarý ile Non-Ýnvazif Mekanik Ventilasyon Cihazlarý verilme kriterlerinin de yer almasý saðlanmýþtýr. Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) uyku hastalýklarý, solunumsal hastalýklar ve solunum yetmezliðinde kronik oksijen tedavisi, noninvaziv mekanik ventilatör ve nebulizatör kullanma ilkeleri Türk Uyku Týbbý Derneði önerileriyle tanýmlanmýþtýr. SGK nýn, Türk Uyku Týbbý Derneði tarafýndan önerilen kurallar ve koþullarý ulusal anlamda genelge olarak kabul edip yayýnlamasý, bizler için sevinç kaynaðý olmuþtur. Yeni tanýmlanan ve pratik uygulamada bizi rahatlatabilecek, hastalarýn ve hekimlerinin maðduriyetini giderebilecek belli baþlý noktalarý aþaðýda özetleyecek olursak; * Son uyku bozukluklarý sýnýflamasýna göre tanýmlanan uyku ile iliþkili hipoventilasyon hipoksemik sendromlarýnýn tedavisinde de non-invazif mekanik ventilasyon cihazlarý ve çeþitli BPAP modlarýnýn bu hastalýklarda verilme ilkeleri bu kriterlerle açýklýða kavuþturulmuþtur. * Ayrýca yine son literatürler ve rehberler eþliðinde Cheyne- Stokes solunumunda noninvaziv mekanik ventilatör kullanma ilkeleri belirlenmiþtir. * AHÝ veya RDÝ 5-30 arasýnda olsa bile birlikte artmýþ gündüz uykululuk, biliþsel etkilenme, duygudurum bozukluklarý, uykusuzluk veya hipertansiyon, iskemik kalp hastalýðý, inme veya uykuyla iliþkili hipoventilasyon / hipoksemik sendromlardan birinin varlýðýnýn saðlýk kurulu raporunda belirtilmesi koþuluyla non-ýnvazif Mekanik Ventilasyon cihazlarý verilebilecektir. * Hastalarýn tedaviye uyuncunu artýrmak ve kullanýlmayan cihazlarýn geri dönüþümünü saðlamak amacýyla cihazlarýn yýllýk kullaným sürelerinin kontrolü þart koþulmuþtur. Bu baðlamda NÝMV cihazlarnýn etkin kullanýlýp kullanýlmadýðýna yönelik yýllýk olarak kurumca yaptýrýlacak kontrollerde, cihazýn yýllýk minimum 1200 saatin altýnda kullanýldýðýnýn saptanmasý durumunda, kullaným saati bilgilerinin yer aldýðý sevk evraký ile hastalarýn saðlýk tesisine sevk edilmesi ve cihazla tedavinin devam edilip edilmeyeceðine iliþkin saðlýk kurulu raporu tanzim edilmesi gerekmekdiði bildirilmiþtir. Asya Uyku Araþtýrmalarý Derneði nin (ASRS) 6. Kongre Düzenleme Komitesine ülkemizden de iki bilim insaný katýlmýþtýr. TUTD Baþkaný Doç. Dr. Sadýk Ardýç ve TUTD Sekreteri Prof. Dr. Derya Karadeniz Ekim 2009 da Osaka, Japonya da düzenlenecek olan Asya Uyku Araþtýrmalarý Derneði'nin 6. Kongre Komitesi nde yer almýþtýr. Teknisyen Çalýþma Grubu Kuruldu; Türk Uyku Týbbý Derneði çatýsý altýnda kurulan Teknisyen Çalýþma Grubu nun amacý uyku alanýnda çalýþan teknisyenler arasýndaki iletiþimi saðlamak, teknisyenlerin alandaki ihtiyaç ve sorunlarýný belirlemek, bunlara dernekle birlikte çözümlerüretmek, dernek tarafýndan düzenlenen teknisyen eðitimlerinin organizasyonunda görev almaktýr. Teknisyen Çalýþma Grubu Yürütme Kurulu Doç. Dr. Ýbrahim Öztura, Psk. Funda Tan Acar, Ýlkay Alancý, Hakký Aybakýr, Ayþe Çam, Mümin Öztürk ve Hüseyin Yýlmaz dan oluþmaktadýr. Çalýþma Grubu ilk kez, 3-4 Mayýs tarihlerinde yapýlan TUTD Güneydoðu Anadolu Bilimsel Bölge Toplantýsý na paralel olarak Gaziantep te toplanmýþ, ikinci toplantý ise 9. Ulusal Uyku Týbbý Kongresi sýrasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Teknisyen Çalýþma Grubu üyelik formlarýna ve yürütme kurulu iletiþim bilgilerine den ulaþýlabilir. Tutd Teknisyen Çalýþma Grubu Üye Listesi; Lokman Salbacak, Bilgay Ýzci, Albuz Þeker, Gökhan Tatlýpýnar, Süleyman Uzun, Birgül Gençay, Ayþe Çam, Çetin Akçay, Kübra Yavuz Yýlmaz, Bilge Kaan Dinçer, Canip Özgür, Ayser Mutlu, Aysun Chaibova, Seher Köse, Ýsmail Hakký Acar, Ahmet Yürekli, Mehmet Kaya, Serap Þahingöz, Hacý Yusuf Koca, Bilal Türksoy, Eyüp Aydýn, Sinem Özbay, Zeynel Aytekin, Ali Gebedek, Ayþe Tabakoðlu, Yasemin Matur, Serdal Doðru, Sedat Uslu, Osman Eyice, Halil Erdal, Zerrin Sezgin, Seda Angün, Ramazan Çýþan, Ayþe Yaran, Sedat Þimþek, Selin Topkaya, Hacý Yusuf Koca, Kevser Türkmen, Aydan Keklik, Ahmet Ekinci, Sinan Arýk. TÜRK UYKU TIBBI DERNEÐÝ her hafta TRT 1 Radyosu nda TRT 1 Radyosu nda her Salý yayýnlanan Gecenin Ýçinden Programý nýn bir bölümümünde 2009 yýlý boyunca her hafta uyku konuþulacak. Programa her hafta Türk Uyku Týbbý Derneði Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye de uyku týbbý alanýnda önde gelen uzmanlar konuk edilecek. Uyku Saðlýðý ve Uyku Konforu Fuarý Mart 2008 de Ankara Altýnpark Expo Center da. Türk Uyku Týbbý Derneði nin bilimsel desteði ile düzenlenen fuarda dört gün boyunca uyku ve uyku bozukluklarý konusunda halka yönelik paneller düzenlenecek. Fuarýn amacý uyku hastalýklarý konusunda toplumda farkýndalýk yaratýlmasý ve uykuyla ilgili tüm üretici tüketici ve hizmet saðlayanlar için sektörde sinerjinin oluþturulmasýdýr. Üyelerimizden Uz. Dr. Fethiye Sümer Güllap ý kaybettik. Ankara Özel Güven Hastanesi nde Nöroloji uzmaný olarak çalýþan 42 yaþýndaki Fethiye Sümer Güllap 15 Mart 2008 de vefat etti. Kendisini saygýyla anýyoruz. Ýlaç ve Saðlýk Ürünleri Gen ilaç ýn koþulsuz eðitim desteði ile basýlmýþtýr. 11

12

Sık k Rastlanan Bilişim. Kayıt t Algoritmaları. Dr. Hikmet FıratF. kları Uyku Bozuklukları Merkezi

Sık k Rastlanan Bilişim. Kayıt t Algoritmaları. Dr. Hikmet FıratF. kları Uyku Bozuklukları Merkezi Sık k Rastlanan Bilişim im Sorunları ve Doğru Kayıt t Algoritmaları Dr. Hikmet FıratF SB Dışkapı Yıldırım m Beyazıt t Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Göğüs s Hastalıklar kları Uyku Bozuklukları Merkezi

Detaylı

TUTD Dernek yönetimi seçimi, perspektif

TUTD Dernek yönetimi seçimi, perspektif TUTD o Dernek yönetimi seçimi, perspektif o Ulusal Kongre, o Bölge toplantıları o Temel uyku Kursu, o İleri uyku Kursu, o Ulusal epidemiyolojik araştırma, o Uyku merkezleri akreditasyonu, o Temel Uyku

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması

Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması Dr. Hikmet FIRAT SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi ANKARA KONU AKIŞ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

UYKU TIBBI KONGRESİ TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ. www.uykukongresi.org. Değerli Meslektaşlarım,

UYKU TIBBI KONGRESİ TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ. www.uykukongresi.org. Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Yoğun geçen bir yılı geride bırakıp, yeni bir kongreye yelken açtık Kongre ortamı iyiydi, kötüydü derken, yönetim kurulu bu yıl farklı bir mekan seçti Bu bağlamda 9 Ulusal Uyku

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ /8. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Doç. Dr. Murat YENİSEY Başhekim 2. KALİTEDEN SORUMLU İDARECİ Prof. Dr. Selim ARICI Dekan 3. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Murat YENİSEY

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı & DEÜHastanesi Epilepsi ve Uyku Merkezi

Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı & DEÜHastanesi Epilepsi ve Uyku Merkezi Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı & DEÜHastanesi Epilepsi ve Uyku Merkezi Uyku laboratuarlarının vazgeçilmezi Eğitim durumları Temel

Detaylı

Dr.Sadık Ardıç. Dışkapı Y.B.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hast. Kliniği, Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi.

Dr.Sadık Ardıç. Dışkapı Y.B.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hast. Kliniği, Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi. Dr.Sadık Ardıç Dışkapı Y.B.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hast. Kliniği, Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi. Dışkapı-Ankara Kasım. 1991- Baylor College Of Sleep Disorders Center, Houston Texas-ABD

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 1-2 Nisan 2010 Ramada Plaza, Ankara www.turkkanser.org.tr 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bu makalenin amacý, Ýyi Klinik Uygulama (ÝKU) merkezine

Bu makalenin amacý, Ýyi Klinik Uygulama (ÝKU) merkezine ÝYÝ KLÝNÝK UYGULAMA ÇALIÞMALARINDA RUTÝN LABORATUVARIN ROLÜ Aydýn ERENMEMÝÞOÐLU, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Farmakoloji AbD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya Ýyi Klinik Uygulama Merkezi Müdürü

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Uyku tıbbı uzmanlığı kavramı XX. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri nde ve kıta Avrupa sında ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ERGEN GÜNLERİ. Normalden Patolojiye Uyku 1-3 ARALIK 2016 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ DENİZLİ.

ERGEN GÜNLERİ. Normalden Patolojiye Uyku 1-3 ARALIK 2016 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ DENİZLİ. www.cogepder.org.tr ERGEN GÜNLERİ FOTOĞRAF: ŞAHABETTİN ÇETİN 1-3 ARALIK 2016 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ DENİZLİ www.cogepder.org.tr ERGEN GÜNLERİ DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 21.

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı