ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1)"

Transkript

1 ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1) Av. fievket GÜNEY B GAT 1. GENEL OLARAK Ülkemizde ifl ve sosyal güvenlik hukukunu genel olarak; ekonomi, sosyal ve siyasal yap ve buna ba l olarak günümüze kadar yaflanan süreç içerisinde toplumumuzun koflullar ve gereksinimleri belirlemifltir. Ancak bu geliflmeler Avrupa ile ayn paralelde olmam flt r. Bunun nedeni de sanayi devriminin veya sanayileflme sürecinin ayn dönemlerde gerçekleflmemifl olmas d r. Ülkemizde ifl ve sosyal güvenlik hukukunun geliflimini; Tanzimat tan önceki dönem, Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi, Kurtulufl Savafl ndan sonraki dönem olarak üç bölümde incelemek mümkün (2) oldu u gibi bu ay r m Osmanl mparatorlu u Dönemi, Kurtulufl Savafl Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak da yapmak mümkündür (3). Ancak bu ay r m Osmanl Dönemi, Kurtulufl Savafl Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak yine üçlü bir ay r m yap larak incelenecektir OSMANLI DÖNEM Osmanl döneminde, sanayileflme sürecine girilememifl olmas sosyal politika ve sosyal güvenlik sisteminin kurulmas n engellemifltir. Ancak sosyal koruma gereksinimi her zaman varolmufltur. Osmanl döneminde toplumumuz sosyal güvenlik ihtiyac n aile içi yard mlaflma, meslek örgütleri ve dinsel temele dayal di er hay r kurumlar ile gidermeye çal flm fl, yasal düzeydeki önlemlerin etkinli i ise çok s n rl olmufltur. (4) Osmanl döneminde çal flma hayat aile bireylerinin dayan flmas fleklinde yürümekteydi. Aile bir tür üretim ve tüketim birli i oluflturmaktay- (1) Av. fievket Güney B GAT, stanbul Barosu avukatlar ndan. (2) Çelik, Nuri, fl Hukuku Dersleri, 16. Bask, Beta Yay nlar, stanbul, Ekim 2003, s.5. (3) Güzel, Ali / Okur, Ali R za, Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmifl 10.Bask, Beta Yay., stanbul, 2004, s.26. (4) Güzel / Okur, s.27.

2 44 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 d. Aile bireylerinden herhangi birinin hastal k ya da geçirdi i kazadan dolay çal flamaz duruma gelmesi veya ölümü halinde üretim etkinli i di er aile bireyleri taraf ndan sürdürülmekteydi. Aile, koruyucu bir birim olma ifllevini üstlendi i için sosyal koruman n bir ihtiyaç olarak alg lanmas na engel oluflturmufltur. (5) Bu sebeple de gerçek anlamda sosyal güvenlik kurumlar n n kurulmas baz ülkelere göre toplumuzda daha geç olmufltur. Bu dönemde nüfusumuzun ço unlu u tar m alan nda çal flmaktayd. Tar m faaliyetinin yan nda tezgah ve el sanatlar na dayal genifl bir faaliyet alan nda da çal flma yap lmaktayd. Osmanl dönemi de kendi içinde Tanzimat tan Önceki Dönem, Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi olmak üzere dönemin koflullar na göre farkl özellikler sergilemektedirler TANZ MATTAN ÖNCEK DÖNEM Ülkemizde çal flma hukukuna, örf ve adet kurallar ile özellikle din kurallar kaynakl k etmifltir. Dinin çal flma hayat nda etkisi ile zaviye denilen esnaf birlikleri do mufltur. slam dininin etkisi ile dini baz koflullar gerçekleflmedikçe bir meslek veya sanat yap lamazd. Çal flma hayat nda bir kimsenin bir mesle e veya sanata girmesi ve ilerlemesi Fütüvvetname denilen bir kaynakta yaz l koflullar n oluflmas na ba l yd. Buna göre, her meslek ve sanat kolunda bir hiyerarfliye yani ç rakl k, kalfal k, ustal k olarak dini merasimler ile geçirilen üç aflamay tamamlamas ile mümkün olabiliyordu (6) AH L N GEL fimes VE ETK LER XIII. yüzy lda ahilik, çal flma hayat nda etkili olmufltur. Ahilik kavram olarak, Osmanl Devleti nin kurulmas ndan sonra Anadolu da kurulmufl olan, belli kurallarla ifllemifl esnaf ve sanatkarlar birli ini ifade etmektedir. Ahlakla sanat n uyumlu birlefliminden oluflan ahilik, örgüt olarak Anadolu da XIII. Yüzy lda Ahi Evran taraf ndan kuruldu u ve ad n da kurucusundan ald bilinmektedir. Ahilik, toplumumuzda çal flma iliflkilerini dini ve ahlaki ilkelere dayand ran önemli bir kurulufl olarak çal flma hayat nda etkili olmufltur ayr ca yüzy llarca bütün esnaf ve sanatkarlara yön vermifl, onlar n iflleyiflini düzenlemifl, yeniçeri teflkilat n n kuruluflunda, önemli rol oynam fl, devlet adamlar bu kurulufla girmeyi fleref saym fllard r (7). Ancak, XIV. yüzy ldan itibaren ahilik özelliklerini yitirmeye, amac d fl nda faaliyetlerde bulunmaya, ana kurala uyulmamaya bafllanm fl ve bu nedenle esnaf n yararlar n koruyacak yeni bir teflkilata gereksinim duyulmufltur (8). Ahi teflkilat, Osmanl Devleti esnaf ve sanat- (5) Güzel / Okur, s.27. (6) Çelik, Nuri, s.6. (7) (8) Saymen, Ferit Hakk, Türkiye de Sosyal Sigortalar n Geliflme Hareketleri ve Yeni Temayülleri, HFM, C. XVIII, S. 3-4, stanbul 1953, s

3 fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Geliflimi Av. fievket Güney Bigat 45 karlar n n üzerindeki etkileri XV. Yüzy l n ortalar ndan sonra hemen hemen bitmifltir. Esnaf, önceleri topland dergah ve zaviyeleri yavafl yavafl terk ederek loncalar oluflturmaya bafllam flt r LONCALARIN GEL fimes ETK LER Ahili in zay flamaya bafllad bu dönemden sonra, devletin uygulad merkeziyetçi politikaya ayak uydurabilen, her an yönetimin denetim ve gözetimine aç k, üst yöneticileri Sultan n Berat- fierif i ile atanan lonca teflkilat do maya bafllam fl (9) ve daha sonraki y llarda iyice güçlenerek esnaf ve sanatkarlara egemen olmufltur (10). Osmanl Devleti nde, sosyal yard m (kamu yard m ) sa layan ahilikten sonra otaya ç kan meslek kurulufluna lonca ad verilmifltir. lk esnaf kurulufllar olan ahilik fleklinde teflekkül eden esnaf zaviyeleri XIV. yüzy ldan itibaren azalmaya bafllam fl, onlar n yerini zaman n gereksinimlerini daha iyi karfl layabilecek özellikler tafl yan loncalar alm flt r (11). Kavram olarak lonca, sanat sahiplerinin ve esnaf n kendi aralar nda kurduklar düzeni, birli i ve özel iflleri için topland klar yeri (oday ) ifade etmektedir (12). Lonca teflkilat, mesle e girifl ve ilerleme aç s ndan, esnaf zaviyeleri ölçüsünde a r koflullar koymad gibi, din ve tarikat esaslar na da tabi olmam flt r. Merasimsiz olarak ve hangi dinden olursa olsun bütün esnaf n toplanabilece i ve serbestçe müzakere yapabilece i bu tür yerlere lonca denildi i için bu esnaf örgütüne de lonca teflkilat (örgütü) ad verilmifltir. Lonca yönetim kurulu, esnaf ustalar taraf ndan seçilen befl kifliden oluflmufl; esnafa ait her tür ifl bu kurulca incelenmifl ve sonuçland r lm flt r. Al nan kararlardan lonca (yönetim kurulu) esnafa karfl ; baflkan da loncaya (yönetim kuruluna) karfl sorumlu tutulmufltur (13). Yönetim kurulu, ayn zamanda baflkan n idaresinde olan (esnafa) yard m (teavün) sand n n denetiminden de sorumlu olmufltur. Lonca teflkilat nda esnaf n iflleri do rudan do ruya esnaf taraf ndan seçilmifl olan bir baflkan (reis) taraf ndan yönetilmifltir. Esnafa karfl sorumlu olan baflkan n bafll ca görevleri, esnafla ilgili uyuflmazl klar çözümlemek, esnaf n sand k gelirlerini almak, hesab n tutmak, esnafa ait hay r kurumlar varsa onlar n idarelerini ve devam n sa lamak, esnaf n özel ve genel durumunu incelemek, kontrol etmek, lonca yönetim kuruluna baflkanl k etmek, ç rak ve kalfa merasimini icra etmek gibi ifllerdir (14). (9) Dilik, Sait, Sosyal Güvenlik, Ankara 1992, s. 32. (10) Dilik, Sait, Türkiye de Sosyal Sigortalar, ktisadi Aç dan Bir Tahlil Denemesi, 2. Bask, Ankara 1972, s. 32. (11) Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, stanbul 1967, s. 74. (12) Özkaya, Yücel, XVIII. Yüzy lda Osmanl Kurumlar ve Osmanl Toplum Yaflant s, Ankara 1985, s. 65; Pakal n, Mehmet Zeki, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, C. II, stanbul 1993, s (13) A ao lu, Samet / Hüdaio lu, Selahattin, Türkiye de fl Hukuku, fl Hukuku Tarihi, C. I, 1938, s.70. (14) A ao lu / Hüdaio lu, s. 69.

4 46 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Loncalar bünyelerinde iki sand k bulundurmaktayd. Bunlar; Orta Sand ve Teavün Sand idi (15). Orta Sand yafll l k, hastal k, sakatl k ve ölüm gibi hallerde lonca mensuplar na veya geride kalanlara yard m götürmekteydi (16). Orta veya teavün sand klar n n gelir kaynaklar yani sermayesi, öncelikle, geleneklere göre belirli zamanlarda (her hafta veya her ay) lonca mensubu esnaftan (iflçi ve iflverenlerden) eflit miktarda (iflçi ve iflveren için gelirinin yüzde biri oran nda) al nan aidatlardan oluflmufl (17) ; sonra, yap lan ba fllar da gelir kaynaklar aras nda yer alm flt r. Ayr ca, ç rakl ktan kalfal a, kalfal ktan ustal a yükselenler için yap lan merasimlerde al nan para ve harçlar (mesleki terfilerde ustalar taraf ndan verilen paralar) da sand a gelir olarak kaydedilmifltir (18). Esnaf sand klar n n karfl lad risklerin kapsam oldukça genifltir. Sand klar n yard m yapmas genelde muhtaç olma kofluluna ba l tutulmufltur. Sand klar, genel itibariyle, üyeleri veya bunlar n aile fertlerine, yafll l k, sa l k, sakatl k ve ölüm yard mlar ile sosyal yard m kapsam nda, muhtaç durumda bulunan kimselere yard m yapm fllard r. Loncalar n orta veya teavün (yard mlaflma) sand klar, sand k üyesi ile onun ailesine öncelikle hastalanmalar ve sakatlanmalar durumunda tedavileri için gerekli sa l k yard mlar yapm fl; do um halinde de do um yard m yapm flt r (19). Sonra, fakir üyeleri ile bunlar n aile fertlerine, ölüm halinde sosyal seviyelerine uygun bir flekilde cenaze törenleri düzenlemifl ve yap lan masraflar karfl lam flt r. Yine, sand klar, muhtaç duruma düflmüfl olan esnafa ve aileleri ile fakirlere yard m etmifllerdir. Ayr ca, yafllanarak iflini terk etmifl ve muhtaç duruma düflmüfl ustalarla, tedavisi mümkün olmayan bir hastal k ve sakatl k sonucu ifl görmez duruma düflmüfl usta, kalfa ve ç raklar gibi bütün meslek mensuplar n n geçimlerini sa lamak da bu sand klar n amaçlar aras nda yer alm flt r. Bundan baflka, sand klar esnafa faiz karfl l ödünç para da vermifllerdir (20). Loncalar n yard mlaflma sand klar Osmanl Devleti nde XIX. Yüzy lda y k lmaya yüz tutmakla birlikte, bu yüzy l n sonlar na kadar ayakta kalabilmifllerdir. Lonca sistemi boyunca bu sand klar, önemli bir sosyal ihtiyac karfl lam fllar, ailenin geleneksel görevlerini desteklemifller, ona yard mc olmufllar ve loncalarla birlikte ortadan kalkm fllard r (21). XIX. Yüzy lda Avrupa n n sanayileflmesi ve özellikle yüzy l n sonlar - na do ru büyük fabrikalar kurmas ile artan rekabet gücü, devleti iktisadi bak mdan art k iyice etkisi alt na alm flt r. Günün liberal anlay fl ve (15) (16) Süzek, Sarper, fl Hukuku, Genel Esaslar- fl Akdi, stanbul 2002, s. 11 (17) Talas, Cahit, Sosyal Ekonomi, 6. Bask, Ankara, 1983, s (18) Talas, s (19) Saymen, s (20) A ao lu, / Hüdaio lu, s. 71. (21) Güzel / Okur, s.27.

5 fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Geliflimi Av. fievket Güney Bigat 47 özellikle kapitülasyonlar n bu sars c ve y k c rekabete karfl konulmas - n engellemesi, öte yandan çok az da olsa yurt içinde yer yer makineli üretimin bafllamas yüzünden devlette küçük sanayi iyice çökmüfltür. Bunun sonucu olarak esnaf loncalar ve bunlar n kurmufl olduklar yard mlaflma sand klar gittikçe sars larak XIX. Yüzy l n sonlar nda bütünüyle ortadan kaybolmufllard r (22). XVII. Yüzy l dan sonra çeflitli dinlere mensup olanlar aras nda ortak çal flma ortam do mufl; bu toplumsal konum gedik denilen asl nda loncadan fark olmayan onun devam say lan fakat üyeleri aras nda din fark gözetmeyen kurulufllar n meydana gelmesine neden olmufltur (23) TANZ MAT DÖNEM ( ) Tanzimat döneminde en önemli geliflme 1877 tarihli Mecelle dir. Mecelle, çal flma hayat na iliflkin baz hükümler kapsamas bak m ndan önemlidir. Ancak ifl hukuku ile ilgili hükümler care-i âdemi (adam kiras ) bafll alt ndaki dördüncü fas lda toplanm fl olup çal flma hayat n düzenlemeye çal flm flt r. Ancak gerek kapsam gerekse Roma Hukuku ndaki kölelik iliflkisi ile iflçiye bakan bir anlay fl oldu u için yetersiz ve geri kalm fl bir düzenleme olarak tarihteki yerini alm flt r. Bu dönemde, 1863 tarihli Maden Nizamnamesi ile kömür iflçileri için Osmanl mparatorlu u döneminde iflçilerle ilgili ilk özel tedbirler getirilmifltir. Ere li Kömür Bölgesi ile s n rl olmak üzere ve kömür üretimini artt rmak amac yla ç kar lan 1865 tarihli Dilaver Pafla Nizamnamesi dir. Bu nizamname ücretli ifl yükümü getirmifltir. Bu nizamnameden sonra ç kart lan 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi iflçi sa l ve ifl güvenli i kurallar n n yer ald, madenlerdeki ifl yükümlülü ünü kald rmas bak - m ndan önemlidir. Bu nizamname, iflçilerin dinlenme ve tatil zamanlar, çal flma saatleri, ücretleri ve ücretlerin ödeme biçimi, bar nma ve ifl kazalar na karfl koruyucu önlemler, madenlerde bir doktor ve ilaçlar n bulundurulmas, kaza halinde durumun derhal o yerdeki memura ya da maden mühendisine bildirilmesi, ifl kazas na u rayan iflçilere ve ölümleri halinde ailelerine mahkemece kararlaflt r lacak bir tazminat ve yard m paras verilmesi fleklinde getirilen hükümler, sosyal hayat düzenleyen ilk belgeler ve çal flmalar olmas bak m ndan önemlidir. Ayr ca, asker ile ilgili 1866 tarihinde Askeri Tekaüt Sand da kurulmufltur. Bunun d fl nda memurlara da s n rl olarak ve baz iflyerlerinde çal flanlar n özellikle yafll l k ve hastal k durumlar nda korunmalar n öngören resmi ve özel emeklilik sand klar kurulmufltur. (22) Dilik, Sait, Sosyal Sigortalar, s. 25; Talas, Cahit, Sosyal Güvenlik ve Türk flçi Sigortalar, Ankara, 1953, s. 70. (23) Gönencan, Zahit, Osmanl Döneminde Sosyal Güvenlik Sistemleri, Çimento flveren, C. 15, S. 1, Ocak 2001, s.33.

6 48 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l MEfiRUT YET DÖNEM ( / ) Meflrutiyet Döneminde de çal flma hayat nda baz düzenlemeler yap lmaya devam olunmufltur ancak bunlar belirli bir sistemde ç kar lan düzenlemeler olmam flt r. Bu dönemde, 1881 tarihli Sivil Memurlar Emekli Sand, 1890 tarihli Seryi Sefain Tekaüt Sand, 1909 tarihli Asker ve Mülk Tekaüt Sand klar ile 1917 tarihli fiirketi Hayriye Tekaüt Sand klar olarak say labilir. Birinci Meflrutiyetin sona ermesinden sonra ço u yabanc sermayenin elinde bulunan sanayi iflyerlerindeki iflçiler a r ve düflük ücretler nedeniyle zor çal flma koflullar içerisinde hayatlar n idame ettirmek durumundayd lar. kinci Meflrutiyet ile meydana gelen hareketten de yararlan larak a r çal flma koflullar na karfl tepki olarak ard arda grevler yap lm flt r. flçilerin bu tepkisi sonuçsuz kalmam fl ve 1909 y - l nda Ta til i Eflgal Kanunu ç kart lm flt r. (24) 1910 tarihli Hicaz Demir Yolu Memur ve Müstahdemlerine Yard m Nizamnamesi daha çok iflçilerin çal flma flartlar ve k smen de kaza, hastal k, yafll l k gibi risklere karfl öngördü ü yard mlar n o dönemde de düflünülmesi ve bu flekilde çal flma hayat n n düzenlenmesi dikkat çekicidir. Bu dönemde ç kart lan ve sanayi hareketini bafllatmay amaçlayan 1913 tarihli Teflviki Sanayi Kanunu geçici olarak yürürlü e konulmufl ancak Birinci Dünya Savafl ile bunu izleyen Kurtulufl Savafl sanayinin geliflmesine olanak vermemifltir KURTULUfi SAVAfiI DÖNEM CUMHUR YET N LANINDAN ÖNCEK DÖNEM Cumhuriyetin ilan ndan önceki Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde ( ) kalabal k bir iflçi kitlesi a r çal flma koflullar içinde madenlerde çal fl yorlard. Bu dönemde, Zonguldak ve Ere li kömür bölgesinde üretim esnas nda ortaya ç kan kömür tozlar n n aç k artt rma yoluyla sat larak iflçiler yarar na kullan lmas na dair önce 28/04/1921 tarih ve 114 say l Zonguldak ve Ere li Havza-i Fahmiyesinde, Mevcut Kömür Tozlar n n Amele Menafii Umumiyesine olarak Füruhtuna Dair Kanun ile iflçilerin ve iflverenlerin zorunlu kat lmas yla ihtiyat (25) ve teavün (26) sand klar kurulmas n ve iflverenlerin belirli hallerde iflçilere zorunlu sa l k yard m yapmas n öngören tarih ve 151 say l Ere li Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ç kart lm flt r. Yap - lan bu düzenlemeler dönemin koflullar n göre iyi birer bafllang ç ad mlar d r. Yap lan bu düzenlemeler sadece bireysel ifl hukukunda de il sosyal sigortalar ile ilgili baz önemli kurallara da yer vermifltir. Bu kanunlar çok (24) Çelik, Nuri, s.7. (25) Bu sand klar daha sonra Amele Birli i ad alt nda birleflmifllerdir. (26) Özön, Mustafa Nihat, Osmanl ca-türkçe Sözlük, nk lap ve Aka Kitapevleri, 4. Bas m, stanbul 1965, s.724, ( Teavün kelimesi, Arapça kökenli olup [Avn den] gelmektedir ve birbirine yard m etme, yard mlaflma anlam nda kullan lmaktad r)

7 fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Geliflimi Av. fievket Güney Bigat 49 yetersiz de olsa Türkiye'de ilk sosyal güvenlik belgeleri olmalar yönünden önemlidir (27) CUMHUR YET DÖNEM 1924 y l nda kabul edilen Anayasa ile toplanma ve dernek kurma hakk tan nm flt r. Yine ayn tarihte Hafta Tatili Kanunu yürürlü e girmifltir. Borçlar Kanunu, tarihinde yay nlan p tarihinde yürürlü e girmifltir y l nda Teflviki Sanayi Kanununa konulan hükümler ile iflyerlerinin say lar ve kapasiteleri artm fl bu da ifl yaflam - n olumlu yönde etkilemifltir. Bu geliflmeler ile birlikte 1927, 1929 ve 1932 y llar nda ifl kanunu tasar lar haz rlanm fl, ilk tasar olan Mesai Kanunu Layihas ve daha sonra 1932 tarihinde haz rlanan ilkine göre daha az liberal olan tasar da kanunlaflamam flt r. Ancak devlet öncülü ünde ulusal sanayinin kurulmas ile 1934 y l nda ifl kanununa olan ihtiyaç da tekrar gündeme gelmifltir y l nda haz rlanan bu tasar 1936 y l nda kanunlaflm fl ve 3008 Say l Kanun olarak tarihinde yürürlü- e girmifltir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilan ndan sonra kabul edilen ilk fl Kanunu 3008 Say l ve 1936 y l nda kabul edilen kanundur y l nda ç kar lan 3008 say l ilk fl Kanunu nun (28) 107. maddesinde (29) Sosyal Sigortalar n kademeli olarak kurulmas ve temel ilkeleri belirlenmifltir Say l fl Kanununa dayan larak ç kar lan, tarihinde kabul edilen ve 01/07/1946 tarihinde yürürlü e konulan 4772 say l fl kazalar yla Meslek Hastal klar ve Anal k Sigortalar Kanunu ile mesleki risk sigortas uygulanmaya konulmufltur y l nda ç kar lan 5417 say l Kanunla tarihinde uygulamaya konulan htiyarl k Sigortas Kanunu, 5752, 5937, 6391, 6708 say l Kanunlarla 1952, 1954 ve 1956 y llar nda yap lan de iflikliklerden sonra, tarihinde yürürlü e giren 6900 say l Maluliyet, htiyarl k ve Ölüm Sigortalar Kanunu ile tamamen yürürlükten kald r lm flt r y l nda yap lan son de ifliklikten sonra tarihinden k sa vadeli sigorta kollar n da kapsayan, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu metni içerisinde müstakil bölümler halinde yer alm flt r. K sa vadeli sigorta kolu olan Hastal k ve Anal k Sigorta Kollar da, 5502 say l Hastal k ve Anal k Sigortas Kanunu ile tarihinden itibaren uygulamaya konulmufl, uygulama alan sigortal lar yönünden zaman içerisinde geniflletilerek tarihinde tüm ülkeye teflmili sa lanm flt r ve de ifliklik getiren yasalar, 506 say l Sosyal Sigortalar Yasas n n yürürlü e girmesiyle uygulamadan kald r lm flt r. (27) Güzel, Ali / Okur, Ali R za, Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmifl 10.Bask, Beta Yay., stanbul, 2004, s.29. (28) 3008 Say l fl Kanunu, RG, kabul, 15/06/1936 neflir ve ilan olunmufltur. (29) 3008 Say l fl Kanunu, Madde 107: flçi sigorta idaresi, ilk önce ifl kazasile mesleki hastal klar ve Anal k sigortalar n yapar. flbu sigortalara ait hükümleri havi kanunlar en geç bu kanunun mer iyetinin alt nc ay sonuna kadar, ve di er sigorta kollar na aid kanunlar ise o sigortalar n tatbikat na imkan has l oldukça, Hükümet taraf ndan Büyük Millet Meclisine sevk edilir.

8 50 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Bu geliflmeler yaflan rken birçok de iflik ifl ve meslek gruplar için çok say da sand k kurulmufltur. Bu sand klardan bir k sm n, 1926 tarihli ve 895 say l Kanunla kurulan malat Harbiye Teavün ve Sigorta Sand (1939'da 3575 say l Kanunla ad Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sand olarak de ifltirilmifl, tarihli ve 991 Say l Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmifltir.), 1934'de 2454 say l Kanunla kurulan DDY ve Liman flletme daresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sand da 991 Say l Kanun ile 1968 y l nda Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmifltir. 1935'de PTT Telgraf ve Telefon daresi Biriktirme ve Yard m Sand Nizamnamesi, 1937'de 3137 say l Kanunla Deniz Yollar ve Akay flletmeleriyle Fabrika ve Havuzlar dareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sand, 1937'de 3202 Say l Kanunla T.C. Ziraat Bankas Memurlar Tekaüt Sand, 1938'de Emlak ve Eytam Bankas Memurlar Tekaüt Sand, Merkez Bankas Memurlar Tekaüt Sand, Devlet Hava Yollar, Umum Müdürlü ü Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sand gibi biçimde s ralamak mümkündür. fl hukuku ülkemizde geliflirken bir sistem içinde geliflmemifltir. Günün koflullar na göre bir yol izlemifltir. Tarihi süreç içerisinde bu yolda ilerlerken ilk ifl kanunumuz olan 3008 Say l fl Kanunu yerini 1967 y l nda k sa bir süreli ine yürürlükte kalacak olan 931 Say l fl Kanununa b - rakm flt r. 931 Say l fl Kanunu, Anayasa Mahkemesi taraf ndan tarihinde 1967/40 E. 1970/26 K. ile flekil yönünden iptal etmifl, yaklafl k on ay sonra birkaç maddesi d fl nda bütünüyle ayn olan 1475 Say l fl Kanunu tarihinde kabul edilip tarihinde yay mlanm fl ve yürürlü e girmifltir Say l fl Kanunu da tarihinde ise yerini 4857 say l (halen yürürlükte olan) fl Kanunu na b rakm flt r SOSYAL S GORTALAR KURUMUNUN KURULUfiU VE GEL fimes tarihinde kabul edilip tarihinde yürürlü e giren 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu (30) mevcut di er kanunlar yürürlükten kald r p, o tarihe kadar olan de iflik tarihlerde ve bir bütünlük oluflturmayan sosyal sigortalar kollar n bünyesinde toplam flt r. fl kazas ve meslek hastal (m.11-12), hastal k (m.32), anal k (m.43), malullük (m.52), yafll l k (m.59), ölüm (m.65), sigortalar n n ayr ayr yerlerde duran muhtelif kanunlar n bu da n kl ktan kurtarmak, bir araya getirmek için daha önce yap lm fl kanunlar kald r larak içinde de iflik sigorta kollar n toplayan 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanunu isimli tek bir Kanun ç kart lm flt r Say l Kanun ile tarihinden itibaren iflsizlik sigortas prim ve yard m eklenmifltir (31). Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamas nda yeni bir dönemin bafllad n kabul etmek gerekir. 506 (30) RG ve , No (31) Çakmak, hsan, Hizmet Tespiti Davalar, Kas m 2005, Adalet Yay nevi, Ankara, s. XIII.

9 fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Geliflimi Av. fievket Güney Bigat 51 Say l Sosyal Sigortalar Kanunu nun yürürlü e girdi i tarihine kadar mevcut sigorta haklar ndan sadece 3008 Say l fl Kanunu ile 854 say l Deniz fl Kanunu ve 5953 say l Bas n Mesle inde Çal flanlarla Çal flt r lanlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk ndaki Kanun uygulamas na giren iflyerlerinde çal flt r lanlardan bu Kanunlara göre sigortal say lanlar yararlanmakta iken, tarihinden itibaren Kanunun uygulama alan, istisnalar hariç, bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç iflveren taraf ndan çal flt r lan herkesin sigortal say laca hükmü getirilerek kapsam geniflletilmifltir say l Kanunun uygulanmas nda oldu u gibi, 506 Say l Yasa uygulamas da, geçici birinci maddesinde de belirtildi i üzere bu kanun hükümleri, flehir ve kasabalarda belediye s n rlar içinde bulunan yerlerde dört kifliden, bunlar d fl nda kalan yerlerde sekiz kifliden az kimse çal flt ran iflverenler ile bunlar n çal flt rd klar kimseler hakk nda, sigorta kollar n n hepsi veya bir k sm ihtiyac karfl layacak sa l k tesisleri ve Kurum teflkilat kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tespit edilerek karara ba lanacak tarihlerden bafllanarak uygulan r hükmüne yer verilmifl olup Bakanlar Kurulu taraf ndan bu geçici madde uyar nca al nacak uygulama kararlar takdirde olmak üzere sigorta kollar n n hepsini veya bir k sm n kapsayabilecektir. Bakanlar Kurulunca zaman içerisinde ç kar lan kararnamelerle, tüm yurtta bir kifli çal flt ran ifl veya iflyerlerini de 506 Say l Yasa hükümlerine tabi tutmufltur. Ülkemizde Sosyal Sigortalar kurulmas ilk kez 3008 Say l fl Kanunu ile öngörülmüfltür Say l Kanun un 100. maddesi (32) ile kanunun yürürlü e girifl tarihinden itibaren iflçi sigortalar idaresinin kurulmas emredilmifltir. Ancak bu hükmün uygulanmas 3516 ve 3612 say l kanunlarla iki kez ertelendikten sonra tarih ve 6058 say l resmi gazetede yay nlanan tarih ve 4792 say l n kanunla yürürlük tarihi dan bafllamak üzere flçi Sigortalar Kurumu kurulmufltur. flçi Sigortalar Kurumu'nun ad 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunun 136 nc maddesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu olarak de ifltirilmifltir. Çal flma Bakanl na ba l olarak kurulan Kurum, tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanl na, daha sonra 184 say - l Kanun Hükmünde Kararname ile de Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ba lanm flt r (33). Bugünün Türkiyesinde; çal flma iliflkisine dayal üç sosyal güvenlik kurumu bulunmaktad r. Bunlar bir iflveren emrinde çal flanlar için Sosyal Sigortalar Kurumu, iflveren ve kendi nam ve hesab na çal flanlar için Ba -Kur ve memurlara yönelik olarak Emekli Sand d r. Bu kurumlar (32) 3008 Say l fl Kanunu, Madde 100: fl hayat nda, ifl kazalarile mesleki hastal klar, Anal k, htiyarl k, flten kalma, Hastal k ve ölüm hallerine karfl yap lacak sosyal yard mlar devlet taraf ndan tanzim ve idare edilir. Bu vazifenin ifas için, iflbu kanunun mer iyete girdi i tarihten bir y l sonra, Devlet müessesesi olmak üzere, bir iflçi sigorta idaresi kurulur. flçi sigorta idaresi fl Kanunu tatbikat n temin ve takib ile muvazzaf genel teflkilata ba l d r. (33)

10 52 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 hizmetlerini verirken kiflilerden prim toplarlar. Onun için bunlara primli sistem denilmektedir. Bir de prim veremeyen kiflilere hizmet eden kurumlar vard r. Bunlar da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Sosyal Yard mlaflma Genel Müdürlü ü dür. Bu kurumlar n harcamalar devlet bütçesinden ayr lan kaynaklarla finanse edilmektedir (34). Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlar n temeli yukar da da aç kland üzere 1860 l y llara dayanmaktad r. Tüm çal flanlara yönelik ilk defa 1946 y l nda fl Kazalar yla Meslek Hastal klar ve Anal k Sigortalar Kanunu ile mesleki risk sigortas uygulanmaya konularak Sosyal Sigortalar Kurumu nun temelleri at lm flt r y l nda memurlar için Emekli Sand, 1964 y l nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve en son 1971 de ise Ba - Kur kurulmufltur. Ancak köklü bir de ifliklik yap larak tüm sosyal güvenlik kurumlar n n bir çat alt nda toplanmas amaçlanm flt r tarihinde kabul edilen 5502 Say l Yasa ile Sosyal Güvenlik Kanunu (35) tarihinde say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Ard ndan 506 Say l Yasa n n yerini alacak 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas (36) tarihinde, kanunlaflt r lm fl ve bu Yasa bir çok tart flmalar ile birlikte tarihinde de yürürlü e girmektedir. fl ve sosyal güvenlik hukukunun ülkemizde tarih içerisinde nas l geliflti ini bilmek bu bilim dal n n temellerini daha iyi kavramam z sa lamaktad r. Bu düflünce ile tarihsel geliflmeye, kronolojik s ralamaya ba l kal narak yer verilmeye çal fl lm flt r. Ancak yaflanan tüm bu de iflimlere karfl n, ülkemizde halen ifl ve sosyal güvenlik hukukunun bir sistem içerisinde düzenlenemedi i kan s uyanmaktad r. (34) (35) RG tarih, say, (5502 Say l Yasa) (36) RG tarih, say, (5510 Say l Yasa)

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL

fi SA LI I VE GÜVENL T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2664 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1630 fi SA LI I VE GÜVENL Yazarlar Doç.Dr. Dilek BAYBORA (Ünite 1) Doç.Dr. A. lhan ORAL (Ünite 2) Prof.Dr. H. Nüvit GEREK (Ünite

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal DEVLET MEMURLARINA 5234 SAYILI KANUNLA STE E BA LI fit RAKÇ - L K ( STE E BA LI S GORTA) HAKKI VER LD Resul Kurt Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI 245 Dan fltay Dava Dairelerinin ve dari Dairenin Görev Paylafl m DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI Aç klama : Dan

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r.

S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r. mali ÇÖZÜM 181 DO UM YAPAN KADINLARIN GEÇ C fi GÖREMEZL K YARDIMI Resul KURT * I. G R fi S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r. flte, sigortal kad n n u rayaca

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KASIM 2015 VE ÖNCES TAR H BASKILI SEND KACILIK DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

KASIM 2015 VE ÖNCES TAR H BASKILI SEND KACILIK DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL KASIM 2015 VE ÖNCES TAR H BASKILI SEND KACILIK DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. Ünite 5, Sayfa 119, son paragraf n 2. cümlesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. Örne in ngiltere de TUC, Avusturya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007 ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com MAYIS/MAY 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı