Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery"

Transkript

1 Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Kerim EKMEKCİ 1, Ali İhsan ACAR 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara 2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Ankara Özet: Tarım makineleri sanayi, tarımsal üretim süreci içerisinde, üretici ile makine sanayisini buluşturarak, üretimi kolaylaştıran ve iş verimini artıran bir sektördür. Diğer tüm ürün ve hizmet üreten sistemlerde olduğu gibi bu sektörde de müşteri taleplerini karşılamak ve üretimde verimi artırmak için kalite, kavram olarak sürece dâhil olmuş, gerekleri yerine getirilmesi gereken bir unsurdur. Bu çalışmada, küreselleşen piyasa şartları da göz önüne alınarak, tarım makineleri sektöründe bir gereklilik olarak ortaya çıkan kalite kavramını geliştirecek ve üretim sistemlerine uyumunu sağlayacak kalite yönetim sistemleri ve bu kapsamdaki uluslararası ticaret ilişkileri ile akreditasyon konuları irdelenmiştir. Anahtar kelimeler: Tarım makineleri, kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, serbest ticaret, akreditasyon Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery Abstract: Agricultural machinery industry is a sector that in the agricultural production process to bring together farmer and machinery industry for increasing efficiency and easify production. Quality gets involve in process and is a necessary term to meet the customer demand and improving the productivity as other all product and service sectors. In this study, it is analyzed the quality management systems that promote the quality concept and adoption of the manufacturing systems that is a necessity in agricultural machinery sector and international trade relationship and accreditation theme with take into account global market requirements. Key words: Agricultural machinery, quality management, quality management system, free movement, accreditation Giriş Günümüz dünyasında ticaretin küreselleşmesi rekabeti de yanında getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketicinin doğal olarak en iyi kaliteyi en ucuza edinme isteği, firmaların ürün ve hizmetlerindeki hata oranını en aza indirme ve maliyeti de en düşük düzeye çekme çabalarını arttırmıştır. Üstün kalite, hatasız ürün veya hizmet ile eşanlamlı düşünülmeye başlanmıştır. Bu gelişme, hatalı ürünlerin hatasızların içinden ayıklanması yerine, sistemin hatasız üretim yapacak şekilde kurulmasını gerekli kılmaktadır. Böylece kalite, en son aşamada değil, üretimin tüm aşamalarında ortaya çıkmakta, bir başka deyişle kalitenin kendisi üretilmektedir. Bu şekilde hatalar ortaya çıkmadan önlendiği için, maliyetler düşmekte ve dolayısıyla rekabette önemli bir koşul olan ucuzluk da sağlanmış olmaktadır (Arın ve ark., 2010). Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanması, istenen kalitede ürünün veya hizmetin zamanında ve doğru olarak teslim edilmesi firmalara rekabet ortamında ayrıcalık kazandırmaktadır. Bu nedenle küreselleşen dünya pazarında söz sahibi olmak için kalite faaliyetlerine verilen önem her geçen gün artmaktadır ve dünyanın her yerinde kabul gören 144

2 kalitede ürün ve hizmet gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kalite yönetim sistemleri kullanılmaktadır ve dünya üzerinde birçok ülkenin uyguladığı, sektörün ihtiyaç ve ölçeğine uygun çok çeşitli kalite yönetim sistemleri bulunmaktadır. Ayrıcalık kazanma hedefini yerine getirebilmek için müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması, bu bilgilerin işletmenin ilgili fonksiyonlarına tam ve doğru olarak aktarılması gerekmektedir. Tüketiciler ürünün kalitesine daha ürünü almadan güvenmek eğiliminde olduklarından, üretici firmalar da bu güveni gerçekleştirmenin yollarını aramaktadır. Üretici firmaya, ürüne, ürünün özelliklerine ve güvenliğine dair bir takım işaretler, raporlar ve sertifikalar piyasaya kaliteli ürün sunumunun göstergesi olarak algılanmakta, bu belgelerin tüketici nezdinde etkisi, kabul edilirliği ve güvenilirliği ayrı bir değerlendirme ve kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel ölçekte kalitede müşteriye sunulacak ürünlerin yine küresel ölçekte geçerli ve güvenilir belgeler ile birlikte sunulması kaliteyi ve rekabeti desteklemektedir. Uluslararası ticarette teknik engeller olarak beliren ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir örnek hale getirilmesi ve küresel ölçekte geçerlilik sağlanması amacıyla bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemelerden biri olan akreditasyon, uluslararası ticarette uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gereksiz tekrarlarını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemedir (Anonim, 2009). Tarım makinaları imalatçılarının ulusal ve uluslararası ticarette hem rekabeti sağlayacak hem de güvenilirliği elde edeceği kalite yönetim sistemlerine dair belgeler ile bu iki unsuru destekleyici diğer belge, rapor ve sertifikaların akreditasyon sistemine dâhil kuruluşlardan elde edilmiş olması tarım makinaları imalatçıları ve kullanıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası geçerliliğin ve güvenilirliğin göstergesi olan akredite bir kuruluş tarafından yayınlanmış belgelere sahip tarım makinalarının tüketici nezdindeki kabulü sağlanmış ve yeniden bir uygunluk değerlendirme maliyetine de katlanılmamış olacaktır. Türkiye de Tarım Makinaları Sanayi Türkiye de tarım makinaları sanayi tarımsal değer üretme zinciri içerisinde farklı faaliyetler için kullanılan ekipmanlarda geniş bir ürün gamını kapsamaktadır. Tarım makinaları sanayinde traktör ve tarım makinaları olmak üzere iki ana kategori görülmektedir. Temel tarımsal araçların/ekipmanların üretimi köy zanaatkârından küçük ve orta ölçekli işletmelere, çok uluslu ortaklık bünyesindeki şirketlere kadar genişlikte bir yapı ile gerçekleştirilmektedir. Geleneksel zanaatkâr üretimi ve küçük ölçekli işletmelerin üretimi kendi tecrübelerine dayanmakta, kullanıcı geri bildirimleri ve kamu araştırma ve geliştirme desteği ile ilerleme imkânı bulabilmektedir. Bunların birçoğunun satış sonrası servisi bulunmamakta ve temel ihtiyaçları karşılayan atölyeler şeklinde hizmetlerini sürdürmektedirler. Orta ölçekli işletmeler gerekli ve yeterli altyapıya sahip kendi mülklerinde hizmetlerini gerçekleştirmekte, çoğu zaman bir sanayi sitesi içinde yer almaktadırlar. Bu işletmelerin aynı zamanda üretim ve pazarlama birimleri olup kalifiye personel istihdam etmektedirler. Daha karmaşık ürünler daha geniş ölçekte işletmeler tarafından üretilmektedir. Bu tür işletmelerin geniş üretim tesisleri, bayiler ve uzman pazarlama ağları ile etkin satış sonrası hizmetleri mevcuttur. Ayrıca kendi bünyelerinde araştırma ve geliştirme tesisleri veya teknoloji geliştirme amaçlı diğer ülkelerle ortak girişim yapmaktadırlar. Ülkemizde tarım makinaları sanayi iç pazar isteklerini karşılamakla birlikte ihracat da gerçekleştirmektedir. Sektör için ihracatla birlikte bunu kesin olarak destekleyen bir diğer hedef ise kalitedir. Tarım makinaları imalatçıları kalite belgelerinin öneminin farkında olup birçok üretici bu tür belgeleri elde etmek için programlar uygulamaktadırlar (Anonim, 2010). 145

3 Avrupa Birliği ülkelerindeki tarım makineleri üretim sektörünün stratejisi iç pazar olanaklarından yararlanmak, araştırma ve eğitim çalışmaları ile sektör içi birlikteliği arttırmak, ihracatı geliştirmek, bu yaklaşımı sanayi işbirlikleri ile tamamlayarak Orta ve Doğu Avrupa pazarlarının olanaklarından yararlanmak, iç pazarlardaki daralma ve durgunluk tehlikesine karşılık gıda dışı tarımsal üretim ile çevre alanlarındaki yenilikler üzerinde çalışmalar yapılmasını teşvik etmek biçiminde ortaya konulmuştur. Türkiye tarım makinaları sanayisinde bu stratejiye uyum için gerekli çalışmalar yapması kaçınılmaz ve beklenilen bir durumdur. Tarım makinaları imalat sanayinin gelişmesi iç pazar dinamikleri ile dış pazarlara girebilme becerisine bağlıdır. Tarım makinaları ihracatı için hedef ülke belirlenmesi, bu ülkelerin bugünkü potansiyellerinin ve geleceğe dönük olası potansiyel artış şanslarının yakından izlenmesi gerekir (Arın ve ark., 2010). Hedef ülke belirlendiğinde bu pazarın ihtiyaç ve istekleri ile birlikte beklentilerinin de karşılanması için kalite ve güvenilirlik konularında gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Kalite Yönetim Sistemleri Geçmişe göre rekabetin giderek artması, değişen piyasa ve çevre koşulları gibi nedenlerden dolayı firmaların pazarda farklı ve başarılı olabilmeleri için sürekli kendilerini yenilemeleri, fırsatları yakalamaları gerekmektedir. İşletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri ve bu avantajı koruyabilmeleri çeşitli stratejiler belirlemeleriyle gerçekleşebilir. Bu amaçla işletmeler bir takım araçlardan yararlanırlar. Kalite Yönetimi bu araçlardan bir tanesidir ve son yıllarda önemli bir yönetim modeli olarak kabul görmüştür. Günümüzde kalite bilinci hızla yayılmış ve etkilediği çevre büyümüştür. Bunun doğal sonucu olarak, kalite anlayışının içeriği de hızla genişlemektedir. Kalite yönetimi, toplam kalite, kalite sistemi, kalite sağlama, kalite kontrolü, belge, akreditasyon gibi birçok terim ve sözcük otomatik olarak kaliteyi çağrıştırmakta ve kalite, kuruluşların yönetimindeki en stratejik araçlar ve kuruluşların rekabet gücünü belirleyen en etkili etmenler arasında görülmektedir. Kalite anlayışının kazanmış olduğu bu çok boyutluluk, kalite çabalarının da çok boyutlu olmasını zorunlu kılmaktadır. Kalite bilincinin yayılması ve etkilediği çevrenin büyümesine bağlı olarak kalite anlayışının içeriği de hızla genişlemektedir. Kalite anlayışı atölyenin dar çerçevesine sıkışmış, üst yönetimin kulak misafiri olduğu bir konu değildir; kuruluşların yönetimindeki en stratejik araçlar ve kuruluşların rekabet gücünü belirleyen en etkili etmenler arasında görülmektedir. Kalite anlayışının kavramsal dayanakları ve dinamiği tüm boyutları ile ele alınmadan, rekabet edici kalite sağlanamaz (Altunbağ, 2005). Sistem Yaklaşımı Küreselleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamında istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin güvenli biçimde sürekli korunmasının gerekliliği ve bunun da bir yönetim işi olduğu, bu işin belli bir boyut ve ölçüler içindeki çabalarla gerçekleştirilebileceği, başka bir deyişle sistem olmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gerçekten yola çıkılarak birçok ülkenin bilimsel ve teknik nitelikli araştırmacıları sistem modelleri üzerinde çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalar neticesinde Kalite Yönetim Sistemi ni geliştirmişlerdir. Araştırmalar hataların %2-15 oranının insan kaynaklı, %85-98 oranının sistem kaynaklı olduğunu göstermektedir. O halde sistem yaklaşımıyla, sistemi geliştirerek ve iyileştirerek hataları önlemek mümkün olabilmektedir. Tüm kalite uzmanlarının sistem öğesi üzerinde durmalarının nedenlerinin başında ölçülebilirlik, izlenebilirlik, tutarlılık, kararlılık, gelişme ve iyileştirme özelliklerinin 146

4 sağlanabilmesi gelir. Ancak sistemi olan bir şeyi bilinçli bir şekilde geliştirmek mümkündür. Günümüzün kalite anlayışında sistem yaklaşımı yatmaktadır (Kavrakoğlu, 1998). Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemi Kalite güvencesi, bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite isteklerine uygunluğunu yeterli güvencede sağlamaya yönelik olarak uygulanması gerekli tüm planlı ve sistematik faaliyetleri kapsar. Projelendirme ve hammadde temin aşamalarından başlamak üzere, satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde yönetim sürecinin her aşamasında kalite çalışmalarının rasyonel çalışılmasını sağlayacak, uygulamanın başarısı oranında hata yapılması olasılığını azaltacak veya tümüyle ortadan kaldıracak düzenleyici bir sisteme ihtiyaç durulmuştur. Kalite güvence sistemi, kalite yönetimi ile ilgili organizasyonel yapının kapsamındaki değişik kaynakların, ilişkilerin, sorumlulukların, çalışma yöntemlerinin dokümanlarla tanımlanmış hali olarak tanımlanabilir (Aytimur, 1994). Bu güvencenin sağlanması organizasyonun her kademesinde özen ve dikkat gerektiren bir kalite yönetimi ile mümkündür. Böylesi bir yönetim ise belirli uluslararası standartların gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Kalite güvencesinden kalite yönetimine geçişi ortaya koyan gereklilikler gittikçe karmaşıklaşan teknolojik koşullar, üretim ve pazarlama süreçlerindeki çeşitlilik, artan maliyetler, müşteriden gelen kalite sistem talepleri (özellikle uluslararası pazarda), şartname hükümleri (nükleer enerji, askeri projeler vb), ürün güvenirliği konusunda artan riskler ve artan rekabet olarak özetlenebilir. Bu gelişmeler neticesinde kalite güvencesi modelinin, sistem düşüncesinin yansıması ile yönetim sistemi olması hedeflenmiştir. Kalite Yönetimi İlgili Standartlar Sadece üreticiler için değil tüm üçüncü taraflar için de kullanılabilecek kalite güvencesi ve yönetimi alanında ilk kez bir standart oluşturulması girişimi 1979 yılında BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından BS 5750 standardının yayınlanması ile yapılmıştır. Bunu takiben Uluslararası Standartlar Kuruluşu ISO da 1987 yılında kendi içinde bir dizi standartlardan oluşan ISO 9000 standartlarını yayınlamıştır. Avrupa Birliği Standart Kuruluşu CEN tarafından 1988 yılında EN (1996 dan itibaren EN 9000 şeklinde) serisi olarak kabul edilmiştir. Bu standartlar 1991 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO 9000 adı altında Türk Standardı olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır (Erik, 1996). Kalite yönetim sistemi standartlarına temel oluşturan ve en yaygın şekilde kullanılan ISO 9000 Standartları kalite yönetim sistemlerinin kurulmasında iyi bir rehberlik görevi üstlenmiştir yılında yayımlandığından itibaren kalite yönetimi sistemi tasarlamak için faydalı bir temel olarak kabul edilen ISO 9000 standartlar serisi geçen zaman içinde çeşitli revizyonlarla tadil edilmiştir. Kalite sistemi Kalite Güvence Sistemi olarak adlandırılmışken, 2000 yılındaki revizyonla Kalite Yönetim Sistemi ismini alan ISO 9001 standardında sistem düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Kalite yönetim sisteminin seviyesini yükselterek tüm yönetim faaliyetleri ile bütünleştirme fırsatı vermiştir. Böylelikle ISO 9001 standardı toplam kalite yönetimi felsefesine oldukça yaklaşmış, iş sonuçlarını aktif olarak destekleyecek gerçekten etkili bir yönetim sistemi geliştirmek için bir fırsat sunmuştur. (Altunbağ, 2005). Standardın son revizyonu ile yürürlükteki hali ISO 9001:2008 olarak adlandırılmaktadır. ISO 9001 standardı temeli üzerine kurulan ve otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001 standardının uygulanmasına dair özel şartları düzenleyen ISO/TS kalite yönetim sistemi standardı da otomotiv sektörü tarafından 147

5 uygulanmaktadır. Toplam kalite yönetiminin temel anlayışlarından yola çıkılarak oluşturulan ISO/TS sistemi, meydana gelebilecek her türlü hatanın daha önceden araştırılması, bulunması ve ortadan kaldırılması amacını taşımakta ve otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi ve uygun olduğunda montaj ve servis prosesleri için Kalite Yönetim Sistemi şartlarını tanımlamaktadır (Erdoğan, 2008). ISO 9000 Serisi Standartlara Genel Bakış Ürün ve hizmetlerin özelliklerinin şartnameler ve standartlarla belirlenmesi yaygın bir uygulamadır. Ancak bu uygulamalar kullanıcı ve müşteri beklentilerinin sürekli olarak karşılanmasını garanti edemezler. Öncelikle şartname ve standartlarda bir takım eksiklikler bulunması ve hatalar yapılması genellikle kaçınılmazdır. Diğer taraftan söz konusu dokümanlara sürekli olarak uyulmasını garanti edecek mekanizmalar kurmak çok zordur. Bu durum kalite sistemi yaklaşımını gündeme getirmiştir. ISO 9000 standartları söz konusu yaklaşımı ön plana almaktadır. Ürün ve hizmetin kendisinden çok bu ürün ve hizmeti meydana getiren organizasyonun yapısı ve sistemi ile ilgilenmektedir. Daha basit bir ifade ile yemeğin kendisini değil, hazırlandığı mutfağın yönetimini, organizasyonunu ve kalite kontrol sistemini ön plana çıkarmaktadır. Mükemmel çalışan ve etkin bir kalite sistemine sahip bir mutfaktan kötü yemek çıkmayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu bakımdan ISO 9000 standartları diğer mühendislik standartlarından bariz bir şekilde farklıdır. Sistem kusurluyu yakalamaktan ve ayırmaktan çok kusurların sebeplerini araştırmak ve tekrarını önlemek amacındadır. ISO 9000 standartları her şeyden önce etkin bir kalite yönetim sistemini öngörmektedir. Ancak kalite yönetim sisteminin işletmenin genel yönetiminden bağımsız olamayacağı açıktır. Genel yönetim sistemi kalite yönetimini doğrudan etkiler. Bu bakımdan iyi, etkin bir kalite yönetim sistemi için öncelikle topyekün yönetim mekanizması ele alınmalıdır. İyi ve etkin bir yönetim için her şeyden önce insanı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışına, herkesin işgücü, yeteneği, heyecanı ve azmini seferber eden bir örgütlenme modeline ihtiyaç vardır (Altunbağ, 2005). ISO 9000 standartlar serisi dört temel standarttan oluşmaktadır: 1) ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemleri- Esaslar ve Sözlük, 2) ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar, 3) ISO 9004: Kalite Yönetim Sistemleri-Performansın Geliştirilmesi İçin Kılavuz, 4) ISO 19011: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin Tetkiki için Kılavuz. ISO 9001 standardı tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakmaksızın uygulanabilir nitelikte genel olarak tasarlanmış kalite yönetim sistemi gereklilikleri standardıdır. Kuruluşun müşteri isteklerine ve geçerli yasal gerekliliklere uygun ürün/hizmet sunabilme yeteneğini göstermesi, sürekli iyileşme de dâhil sistemin etkin olarak uygulanması sonucu müşteri memnuniyetinin sağlanması için kullanılacak kalite yönetim sistemi şartlarını tanımlamaktadır (Anonim, 2008). Standart, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen işletmelere bırakmıştır. Yapılması gereken standart bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. ISO 9001 standardı kalite yönetim prensipleri üzerine kurulu olup, proses yaklaşımını ve Deming in Planla Uygula - Kontrol Et - Önlem Al prensibi esas alınmıştır (Anonim, 2008). Proses Yaklaşımı; kalite yönetim sistemi proseslerinin sıra ve etkileşimleri ile birlikte tanımlanmasını, kuruluşun gerçek faaliyetlerini yansıtacak şekilde oluşturmaktır. Bu konuda izlenebilecek yol: a) Kalite yönetim sistemlerinin tümünü akış diyagramları ile ifade etmek, b) Tekrarları, değer sağlamayan aşamaları iptal etmek, 148

6 c) Her bir prosesi diğer proseslerle olan etkileşimleri ile birlikte tanımlamak, d) Tüm prosesler arasında bir iç müşteri-tedarikçi ilişkisi oluşturmak olduğu söylenebilir (Baş, 2002). Proses odaklı sistem girdilerin çıktılara dönüşümünde geri beslemeler ve diğer kontrollerle sürekli iyiye değişimin öne çıktığı bir döngü görünümündedir. Amaç her proseste bir katma değer yaratılmasıdır. ISO 9001 standardı toplam 8 ana maddeden oluşmaktadır. Oluşturulacak kalite yönetim sistemi ile karşılanması gereken şartlar 4. maddeden itibaren yer almakta olup bunlar 4. Kalite Yönetim Sistemi, 5. Yönetimin Sorumluluğu, 6. Kaynak Yönetimi, 7. Ürün Gerçekleştirme, 8. Ölçüm, Analiz ve İyileştirme başlıklı maddelerdir (Anonim, 2008). Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Standartları İlişkisi ISO 9000 standartları düzenli bir kalite yönetim sistemi oluşturmaları için kuruluşlara imkân sağlar. Bu standartlar Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin üzerinde yükselebileceği sağlam bir zemin oluşturmak için yol gösterir. ISO 9000 standartlarının içerdiği asgari gereklilikler doğrultusunda şekillendirilen kalite sistemi üzerinde TKY pratiklerinin disiplinli ve sistematik bir şekilde uygulanabilmesi kolaylaşmıştır. Proses yaklaşımının benimsenmesi ve standart şartları ile kuruluş faaliyetlerinin bütünleştirilmesi halinde çok başarılı sonuçlar elde edilebilecektir. ISO 9000 günümüz iş dünyasında yadsınamayacak bir eğilimi temsil etmektedir. Gerçekte rekabetçi olmak ve kalite sistemlerini geliştirmek isteyen firmalara ISO 9000 standardının kullanımı, çok daha geniş bir sistem olan TKY kurulmasında bir basamak olarak tavsiye edilmektedir. ISO 9000 in kendisi bir son değildir, sadece kaliteye giden sonsuz yoldaki ilk adımdır. Bir sonraki adım ise TKY uygulamalarıdır. TKY anlayışı ile ISO 9000 standartları arasındaki fark uygulayıcıların bakış açısında yatmaktadır. Eğer kuruluşlar ISO 9000 standartlarını ne kadar belge amaçlı veya belli konularda faydalanılabilecek bir standart olarak görürlerse, o kadar toplam kalite felsefesinden uzaklaşmış olurlar. Bunun yanında ISO 9001 standardını tüm faaliyetleri ile bütünleştiren, çalışanların insancıl özelliklerinin işletme ortamına alınmasını sağlayan, kaliteyi geliştiren her uygulama ve yatırımı benimseyen, her faaliyetin daha da iyileştirilebilecek ve geliştirilebilecek olduğuna inanan, gerek iç gerekse dış müşterilerin tatminine dayalı önceliklerle çalışan, standartları amaç değil araç görerek mükemmelliği hedefleyen kuruluşlar için, ISO 9000 standartları ile TKY felsefesinin herhangi bir farkı yoktur. Her konuda olduğu gibi burada da önemli olan benimsemek ve inanmaktır. Uluslararası Ticaret İlişkileri ve Akreditasyon Günümüzde yaşanan gelişmeler mesafeleri azaltmakta, dünyanın muhtelif noktalarında üretilen mal ve hizmetler tüm dünya tüketicilerinin kullanımına sunulmaktadır. Mal ve hizmetlerin bu sınır tanımayan dolaşımı uluslararası rekabeti gündeme getirmekte, kuruluşlar varlıklarını sürdürebilmek için yeni arayışlara yönelmektedirler. Temel özellikleri küreselleşme ve şiddetli rekabet ile tarif edilebilen bu dönemde korumacılığın büyük ölçüde kaldırılması, gümrük oranlarının azaltılması, yabancı sermayeye geniş imkânların sağlanması, iletişim teknolojisindeki hızlı ilerleme, ulaşım imkânlarının kolaylaşması gibi birçok gelişme, güçlü ve dinamik kuruluşların ulusal sınırların ötesine daha kolay erişmelerine fırsat sağlamıştır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından uluslararası ticareti düzenleyen uygulamalar, bölgesel bütünleşme hareketleri (EU, EFTA, NAFTA vb), miktar kısıtlamaları ve tarifelerin uluslararası ticarette ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir (Şekil 1). 149

7 CGPM İzlenebilirlik Kurallar WTO Uygunluk Değerlendirmesi TİCARET Akreditasyon ILAC IAF Standardizasyon ISO Şekil 1. Dünya ticaretinde teknik engellerin kaldırılması için anlaşmalar Bununla birlikte miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini Teknik Engellere bırakmaktadır. Teknik engeller, teknik düzenlemelerdeki, standartlardaki ve uygunluk değerlendirme işlemlerindeki farklılıkların yarattığı engeller olarak tanımlanabilmektedir. Teknik düzenleme ise bir ürünün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini belirten ve uyulması zorunlu olan düzenlemedir. Ürünle ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını da belirtebilir (Anonim, 2009). Standart, bir ürünün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemedir. Ürünle ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını da belirtebilir (Anonim, 2009). Uluslararası ticarette teknik engelleri ortadan kaldırmanın yolu ülkelerin, küresel ve bölgesel uyum anlaşmaları aracılığıyla teknik mevzuat uyumunu gerçekleştirmeleri ile sağlanmaktadır. Uluslararası ticarette teknik engeller olarak beliren ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir örnek hale getirilmesi ve küresel ölçekte geçerlilik sağlanması amacıyla bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmektedir (Şekil 2). Bu düzenlemelerden biri olan akreditasyon da uluslararası ticarette uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gereksiz tekrarlarını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemedir. Amaç küresel ölçekte kabul edilebilirliğe sahip tek belge ve uygulanan tek standart oluşturmaktır. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüne, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonuna üyelikleri nedeniyle ticarette teknik engellerin kaldırılması anlaşmasına taraf olmakla birlikte, AB üyeliğine aday ülke olması nedeniyle de malların serbest dolaşımı için uyumu sağlamakla yükümlüdür. 150

8 Şekil 2. Dış ticarette uluslararası bütünleşme Uluslararası ticarette teknik engeller olarak beliren ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen uygunluk değerlendirmesi, ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara (teknik düzenlemesine) uygunluğunu göstermek amacıyla yapılan belgelendirme, deney, muayene, kalibrasyon işleri olarak tanımlanmaktadır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu da mal ve hizmetlerin niteliklerini tespit etmek amacıyla belgelendirme, deney, muayene ve kalibrasyon çalışmaları yapan kuruluşlardır. Uygunluk değerlendirmesi bir ürünün veya hizmetin aranan şartları taşıyıp taşımadığını, bu şartların üründen ürüne tutarlılık gösterip göstermediğini belirlemeye yaramaktadır. Uygunluk değerlendirmesi doğru işleyen bir ürün güvenliği sisteminin sigortası olarak bir ürünü piyasaya arz etmeden önceki son aşamadır. Mevzuatın öngördüğü şekilde ya üretici ya da bağımsız bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ürünün teknik düzenlemesine uyup uymadığını kontrol etmesi, eğer uyuyorsa gerekli belgeleri düzenlemesi şeklinde yürütülmektedir. Uygunluk değerlendirme işlem, belge ve sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması, teknik mevzuat uyumunun en önemli amaçlarından birisidir. Dünyada uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren ve sayıları gün geçtikçe artan çok sayıda kuruluş mevcuttur. Bu çok sayıda ve farklı alanlarda hizmet veren kuruluşların tüm dünyada aynı kriterler bazında, diğer bir deyişle aynı kalitede hizmet vermeleri verilen belge ve sertifikalara güvenin sağlanması açısından çok önemlidir. Bu güvenin sağlanabilmesi ve verilmiş olan tüm belge ve sertifikaların uluslararası alanda aynı dili konuşabilmeleri amacıyla uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası kriterler bazındaki uygunluk ve yeterliliğinin bağımsız, tanınır bir kuruluş tarafından onaylanması işlemi olan akreditasyon sistemi ortaya çıkmış ve uluslararası ticarette yer almayı hedefleyen tüm ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin yeterliliği ve uluslararası geçerliliği için ortaya çıkan akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların yeterliliklerinin yetkili bir kurum tarafından (resmi bir otorite) belirlenmiş standartlar esas alınarak yeterliliklerinin değerlendirilmesi, onaylanması ve gözetimi işlemleridir. Ulusal Akreditasyon Sistemi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin tespit edilmesi amacıyla, akreditasyon otoritesince çalıştırılan, resmi niteliğe sahip denetim ve onay sistemidir. Ülkemizde bu sistem kanunla düzenlenmiş ve bu amaçla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur. Özel kanunla kurulmuş, kamu kuruluşu olarak ulusal akreditasyon sistemini yürütmektedir. 151

9 Avrupa Birliği akreditasyon sisteminde de her üye ülke, ulusal ölçekte çalışan akreditasyon sistemlerini oluşturmuştur. AB pazarında mal ve hizmetlere dair belgelerin güvenilirliği için, bunları tanzim eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, akredite edilmiş olması aranan bir şart haline gelmiştir. Akreditasyon alanında uluslararası işbirliği ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının sonuçlarının karşılıklı tanınması ve küresel ölçekte geçerlilik hedeflenmektedir. Bu amaçla küresel seviye olarak ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)/IAF (International Accreditation Forum) işbirliği örgütleri oluşturulmuş, bu şemsiye örgütler vasıtası ile karşılıklı tanıma anlaşmaları yürütülmektedir. Bölgesel Seviye işbirliği örgütleri ile karşılıklı tanıma anlaşmaları gerçekleştirilerek ulusal akreditasyon sistemlerinin bölgesel tanınırlığı ve geçerliliği sağlanmaktadır. Bu amaçla kurulan Avrupa akreditasyon Birliği EA bir örnektir. AB Ülkelerinde faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşları, Avrupa Akreditasyon Birliği ne üye olmaktadır. EA, üyelerinin verdiği akreditasyon hizmetinin karşılıklı tanınabilirliğini sağlamaktadır. Bölgesel işbirliği örgütleri olarak Asya-Pasifik bölgesi için APLAC ve PAC, Kuzey Amerika bölgesi için de IAAC yer almaktadırlar (Anonim, 2009). Tüketicilerin güvenini daha ürünü almadan sağlamanın yolu üretici firmaya, ürüne, ürünün özelliklerine ve güvenilirliğine dair bir takım işaretleri, raporları ve sertifikaları ürünle birlikte piyasaya sunmak, bu belgelerin tüketici tarafından kabul edilirliği ve güvenilirliği sağlamaktır. Uygunluk değerlendirmenin sonucu olan bu unsurların küresel ölçekte geçerli ve güvenilir sonuçlar olarak sunulması kaliteyi ve rekabeti desteklemektedir. Sonuç Dünyadaki ekonomik küreselleşme hareketi sonucu sermaye, mal ve hizmet hareketleri ülkelerin sınırlarını aşmakta, ulusal ekonomik sistemler birbirine bağlı ve bağımlı bir yapıya kavuşurken tüm sektörler yeniden yapılandırma çabalarına yoğunluk vermektedirler. Bu durum diğer sektörlerde olduğu gibi tarım makineleri imalat sektöründe de ya büyük sermayenin ürettiği ürünlerin servis ve satışını yapmayı ya da bunlardan daha iyisini ve kalitelisini yaparak rekabet eder duruma gelmeyi hedeflemektedir. Bunun için yapılması gerekenlerin başında sürdürülebilirlik kuralı içinde kalite çalışmalarına hızla geçilmesi zorunluluk olarak görülmelidir. Kalite yönetim sistemleri çalışmaları tarım makineleri üretimi ile uğrasan sektörlerde de önem kazanmalı ve kalite çalışmalarına daha fazla zaman ayrılmalıdır. Tarım makinelerinin üretiminde hatayı önleyerek kaliteli tarım makinelerinin üretimini ön plana çıkarmak benimsenmelidir. Tarım makineleri imalatında karşılaşılan hatalar ve nedenleri araştırılarak ortaya konulmalı, etkin önlemler alınmalı ve kaliteli üretim için gerekenler geciktirilmeden yapılmalıdır. Bunun için tarım makinelerinin geçerli ulusal ya da uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması gereklidir. Son yıllarda ISO 9000 Standartları, kalite sistemlerinin kurulmasında iyi bir rehberlik görevi üstlenmiştir. Uluslararası rekabetin de hissedildiği günümüzde, tüm üretim aşamalarında kalite yönetimi prensipleri ile çalışmanın önemli yararı olacağı açıktır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanması, istenen kalitede ürünün veya hizmetin zamanında ve doğru olarak teslim edilmesi firmalara rekabet ortamında ayrıcalık kazandırmaktadır. Özellikle uluslararası pazarlamada ISO 9000 belgesi karşılıklı güven sağlamak için önemli bir kriter durumundadır. Çünkü ISO 9000 belgesi belirli bir kalite düzeyini garanti etmekte ve uluslararası pazarlarda tercih sebebi olmaktadır. Tarım makinaları imalatçılarının ulusal ve uluslararası ticarette hem rekabeti sağlayacak hem de güvenilirliği elde edeceği kalite yönetim sistemlerine dair belgeler ile bu iki unsuru 152

10 destekleyici diğer belge, rapor ve sertifikaların uluslararası tanınırlığı sağlayan kuruluşlardan elde edilmiş olması tarım makinaları imalatçıları ve kullanıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası geçerliliğin ve güvenilirliğin göstergesi olan akredite bir kuruluş tarafından yayınlanmış belgelere sahip tarım makinalarının tüketici nezdindeki kabulü sağlanmış, yeniden bir uygunluk değerlendirme maliyetine katlanılmamış olacaktır. Literatür Listesi Anonim, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar. Türk Standardı, TSE, Ankara. Anonim, DTM AB Teknik Mevzuat Uyumu. DTM internet sitesi: dtmadmin/ upload/ DTS/ ABTeknikMevzuatUyumuDb. Erişim tarihi Anonim, Türkiye Tarım Makinaları Sanayi Sektör Raporu. IGEME, Ankara. Altunbağ, M., ISO 9000 Standartları ve Toplam Kalite Yönetimi nin Uluslararası Pazarlamaya Etkileri: İç Anadolu Bölgesi nde Bir Uygulama. Y. L. Tezi (Basılmamış), Erciyes. Ü., 193 s., Kayseri. Arın, S., Coskun, M. B., Durgut, M. R., Yalçın, İ., Kılıç, E., Okur, E., Tarım Makinaları İmalat Sektörü ve AB İçinde Gelecegi. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, s. 1-19, Ankara. Aytimur, S., Kalite Sistem Dokümantasyonu, KALDER Yayınları, İstanbul. Baş, T., ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Sistem Yayınları, İstanbul. Erdoğan, Ö., ISO/TS 16949:2002 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Marmara Üniversitesi, 200 s., İstanbul. Erik, A., Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye. Sayı 23, Haziran 1996, s Kavrakoğlu, İ., Toplam Kalitenin Temelleri. Önce Kalite Dergisi, KALDER Yayını, s Kavrakoğlu, İ., Toplam Kalite Yönetimi, KALDER Yayınları, 4. Basım, İstanbul. 153

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 1 Tanımlar Uygunluk değerlendirmesi : Deney, analiz, kalibrasyon, ölçüm hizmetleri, ürün, sistem, personel belgelendirmesi, hammadde, malzeme, ürün, tesis,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Laboratuvarlarının Akreditasyonu Recep YEŞİLÖZ Başdenetçi Akreditasyon Uzmanı Mayıs 2015 Ankara 1 TASLAK

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu UDEM 2017 Eğitim Kataloğu EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EN ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İnsan Kaynakları. İnsan Kaynakları

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İnsan Kaynakları. İnsan Kaynakları YILI YILI R a proayili rpuo r u 30 Raporu 30 İNSAN KAYNAKLARI (01.01. - 31.12.) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İSMMMO da Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Güven KANDEMİR Mayıs 2015, Eskişehir 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR ÜRÜN BELGELENDİRME Tanımlar Akreditasyon Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

Yönetim Sistemi Standartları

Yönetim Sistemi Standartları ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları 1. ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ önetim istemi tandartları T A R İ F L E R B G IO'nun Kelime Anlamı "International Organization for tandardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IO", Fransızca da Organisation internationale de normalisation

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010 Türk Standardları Enstitüsü 1 PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016)

Türk Akreditasyon Kurumu. Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016) Türk Akreditasyon Kurumu Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016) 1 Deney/Kalibrasyon/Muayene Personel Cihazlar Süreçler Belgelendirme Ürün/Hizmet Uluslararası Ticaret Yetkin Uygunluk Değerlendirme

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

Kapsam. Çevre Yönetimi Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ÇYS Standartları ÇYS nin Uygulanması ÇYS nin Getirileri (Neden ÇYS) ÇYS de Başarı Unsurları

Kapsam. Çevre Yönetimi Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ÇYS Standartları ÇYS nin Uygulanması ÇYS nin Getirileri (Neden ÇYS) ÇYS de Başarı Unsurları Kapsam Çevre Yönetimi Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ÇYS Standartları ÇYS nin Uygulanması ÇYS nin Getirileri (Neden ÇYS) ÇYS de Başarı Unsurları ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre Yönetimi KIT KAYNAKLAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

OTELLERE ÖZEL SERVİS VE HİJYEN KALİTESİ BELGELENDİRMESİ

OTELLERE ÖZEL SERVİS VE HİJYEN KALİTESİ BELGELENDİRMESİ OTELLERE ÖZEL SERVİS VE HİJYEN KALİTESİ BELGELENDİRMESİ Biz Otel inizin Servis ve Hijyen Kalitesini Belgelendirelim Müşterileriniz kendilerini evlerinde hissetsin MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı