Faiz Swap ve Çapraz Döviz Swap işlemlerine İlişkin. Genel Kurallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faiz Swap ve Çapraz Döviz Swap işlemlerine İlişkin. Genel Kurallar"

Transkript

1 Faiz Swap ve Çapraz Döviz Swap işlemlerine İlişkin Genel Kurallar a) İşbu Sözleşmede Banka deyimi; AKBANK T.A.Ş. yi; Müşteri deyimi, Banka ile Faiz Swap veya Çapraz Döviz Swap işlemi gerçekleştirmek üzere bu sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. b) Müşteri herhalde hesap bakiyesinin ve Banka tarafından tesbit edilecek ve piyasa koşullarına göre yine Banka tarafından tek taraflı olarak zaman zaman değiştirilebilecek en düşük limitten daha düşük olmamasını temin edecektir. c) Faiz Swap veya Çapraz Döviz Swap işlemi sonucunda elde edilecek hasılaya tahakkuku muhtemel vergi, resim ve harçların mükellefi/yükümlüsü bu sonuçlardan nemalanan Müşteri olacaktır. d) Faiz Swap veya Çapraz Döviz Swap işlemi için kullanılan hesap hakkında işbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde müşteri ile banka arasında imza altına alınan Genel Kredi Taahütnamesi hükümleri uygulanacaktır. Faiz Swap ı İle İlgili Şartlar ve Açıklamalar İŞLEMLERE İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Faiz Swap'ı (Interest Rate Swap) tarafların belirli bir süre zarfında faiz ödemelerini veya faiz gelirlerini birbirleriyle değiştirdikleri tezgahüstü bir türev işlem çeşididir. Faiz ödemelerinin el değiştirdiği sözleşmelere borç swapı (liability swap), faiz gelirlerinin el değiştirdiği sözleşmelere de varlık swapı (asset swap) adı verilir. Yaygın kullanımı nedeniyle faiz swapı denilince genellikle borç swapı sözleşmeleri anlaşılmaktadır. En çok işlem gören faiz swapı sözleşmeleri aynı para birimi üzerinden değişken faiz oranı ile sabit faiz oranının değiştirildiği sözleşmelerdir. Bu swap sözleşmesinin taraflarının biri sabit faizi ödeyen diğeri de değişken faizi ödeyen olarak anılır. 2. Standart bir faiz swapı sözleşmesinin asgari unsurları aşağıdaki gibidir: Nominal Değer: Yapılacak olan swap işlemindeki faiz tutarının hesaplandığı büyüklüğe anaparaya- verilen addır. Standart faiz swapı işlemlerinde bu büyüklük vade sonuna kadar değişmez ve el değiştirmez. Bununla birlikte nominal değeri farklı şekillerde azaltarak faiz swap ı işlemi yine yapılabilir. Vade ve Ödeme Tarihleri: Sabit faiz tutarının ve karşılığında değişken faiz ödemelerinin olacağı tarihleri ifade eder. Son ödeme tarihine vade bitim tarihi (maturity date) adı verilir. Bu ödemeler işlem yapılmadan önce belirlenmekte ve sonrasında iki tarafın ancak talebiyle oluşabilecek maliyet hesaba katılarak değiştirilebilmektedir. Ödeme tarihleri bankaların kapalı olduğu günlere denk gelirse genel prensip ödemenin bir sonraki iş günü 1

2 yapılmasıdır. Ancak bir sonraki iş günü başka bir aya denk geliyorsa o zaman faiz tutarı ilgili ayın ödeme tarihine en yakın iş gününde ödenir. Sabit Faiz Oranı ve Ödemeleri: Nominal değer üzerinden el değiştirecek sabit tutarı hesaplamada kullanılan orandır. Bu oran vade sonuna kadar aynı kalır. Değişken Faiz Ödemeleri: Bir swap sözleşmesinin değişken faiz ödemeleri sözleşmenin değişken ayağı olarak adlandırılır. Değişken faiz ödemelerinde faiz oranı genellikle son ödeme gününden iki gün önce referans alınan göstergeye göre belirlenmekle birlikte refereans alınacak gosterge ve tespit edileceği zaman işlem bazında emir formunda işlem detaylarında belirlenir. Netleştirme: Faiz ödemeleri arasında oluşan farkın ödenmesiyle netleştirme sağlanır. İşlemin vadesinden önce kapatılması durumunda netleştirme yapılacaktır. 3. Değişken faizin para birimi ve vadesi (örnek 3 aylık Libor faiz oranı vb) ne zaman tespit edileceği ayrıca emir formunda işlem detaylarında belirtilmektedir. 4. İlgili döneme ait faiz ödemeleri Dönem Bitiş Tarihi nde yapılacaktır. Bu işlemlerde herhangi bir anapara değişimi söz konusu değildir. 5. Hesaplamanın nasıl yapılacağı emir formu işlem detayları bölümünde formül olarak verilmiştir ve hesaplamalardan sorumlu olan taraf Banka dır. 6. Müşteri nin Faiz ödeyicisi olduğu durumlarda ödemenin hesabından tahsil edilmesine yönelik ayrıca bir talimat vermesine gerek kalmadan Banka düzenleyeceği dekont ile müşteri hesabından bu tutarı tahsil eder. Bu sözleşme tahsilatlar için önceden verilmiş müşteri talimatı olarak kabul edilmektedir. 7. Sözleşme ile oluşan her türlü vergi ve harç müşteri tarafından ödenecektir. 8. Müşteri iş bu sözleşmeyi imzalayarak yukarıda belirtilen tüm şartları peşinen kabul ederek Faiz swap işlem talimatı vermiş olmaktadır. Çapraz Döviz Swap ı İle İlgili Şartlar ve Açıklamalar 1. Çapraz Para Swap'ı (Cross Currency Swap), hem faiz hem de para (döviz) swap'ını içeren bir tekniktir. Bu swap, herhangi bir para birimindeki değişken veya sabit faiz ödemesi olan bir paranın, değişken veya sabit faiz ödemesi olan başka bir döviz cinsindeki para ile değiştirilmesidir. İşlem başlangıcında farklı döviz birimindeki anaparalar el değiştirilmekte, taraflar kullandıkları para birimine ait faiz ödemelerini belirtilen tarihlerde veya vade sonunda yerine getirmekte ve işlem sonunda bağlangıçta yapılan para takasının tersi yapılarak işlem sona ermektedir. Başlangıçtaki anaparaların miktarının belirlenmesinde o günkü spot kur/parite esas alınır. İşlem detayları bölümünde değişken ve sabit faizi ödeyecek taraflar belirtilmektedir. 2

3 2. Çapraz Para Swap ı işlemi, başlangıçta farklı döviz cinsleri cinsinden anapara değişimi ile şekillendirilebileceği gibi, anapara değişimi olmadan sadece faiz değişimi üzerine de yapılandırılabilmektedir. 3. Değişken faizin para birimi ve vadesi (örnek 3 aylık Libor faiz oranı vb) ne zaman tespit edileceği ayrıca işlem detaylarında belirtilmektedir. 4. İlgili döneme ait faiz ödemeleri Dönem Bitiş Tarihi nde yapılacaktır. Bu işlemlerde herhangi bir anapara değişimi söz konusu değildir. 5. Hesaplamanın nasıl yapılacağı İşlem Detayları bölümünde formül olarak verilmiştir ve hesaplamalardan sorumlu olan taraf Banka dır. 6. Müşteri nin Faiz ödeyicisi olduğu durumlarda ödemenin hesabından tahsil edilmesine yönelik ayrıca bir talimat vermesine gerek kalmadan Banka düzenleyeceği dekont ile müşteri hesabından bu tutarı tahsil eder. Bu sözleşme tahsilatlar için önceden verilmiş müşteri talimatı olarak kabul edilmektedir. 7. Sözleşme ile oluşan her türlü vergi ve harç müşteri tarafından ödenecektir. 8. Müşteri iş bu sözleşmeyi imzalayarak yukarıda belirtilen tüm şartları peşinen kabul ederek Çapraz Para Swap işlem talimatı vermiş olmaktadır. Emirlerin verilme usulü: Müşteri bir işlem yapmaya karar verirse, emrini faks dahil yazılı ve imzalı talimat veya telefon yöntemlerden biriyle yapacaktır. Banka tüm emirlerin doğruluğunu onaylama ve kendi istek ve iradesiyle sözleşme hükümlerine uygun olmayan tüm emirleri reddetme hakkına sahiptir. Banka telefonla verilen emirleri ve diğer telefon konuşmalarını kaydedilebilir ve Müşteri bu emir ve konuşmaların mahkeme ve takip işlemleri için delil olarak kullanılabileceğini kabul eder. Müşterinin teklifini içeren ve Bankaya hiçbir zaman yirmi dört saatten az süre vermeyen telefonla iletilen emirlerde telefon eden şahıs ya Müşterinin adını veya Müşteri adına işlem yapmaya yetkili bir kişinin adını verecektir. Emirlerin telefon ile verilmesi veya faksla gönderilmesi halinde, ıslak imzalı emirler yine aynı gün Bankaya ulaştırılmalıdır. Tüm bunlar yanında, Banka faks veya telefonla verilen emirleri uygulayıp uygulamama hakkını haizdir. Banka telefon veya faksla yetkisiz kişiler tarafından verilmiş olan emirlerin kabülünden ve yanlış anlaşılmasından, yanlış hüküm verilmesinden, fikir edinilmesinden ve hatalardan doğabilecek olan yükümlülüklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri sözlü olarak eya faksla yapılan tüm haberleşmenin HUMK nun 287. maddesi hükmünce kanuni dayanak teşkil ettiğini kabul eder. Emirleri yerine getirme zorunluluğu olmaması: Müşteri tarafından emir verildiği gün, Banka kendi takdirine göre, Müşteri hesabında bu emri yerine getirmeye yeterli bakiye olmadığı inancında ise, Müşterinin herhangi bir emrini yerine getirmeme hakkını da mahfuz tutar. Müşteri bu hususu bilerek ve kabul ederek işbu Sözleşmeyi imzalamıştır. Banka, herhangibir zaman dilimi içinde kendi takdirine göre Müşterinin mevcut Anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye yetecek miktarın doğrudan veya kredi olarak Müşteri hesabında bulunmadığına kanaat getirirse Müşteri den yeterli nakit veya başkaca bir değerin hesaba yatırılmasını isteme 3

4 hakkını saklı tutar. Tüm bunlar yanında Banka asgari marj şartını belli bir işlem veya işlemler için kaldırabilir. Risklerin sadece Müşteriye ait olduğu hususu: Müşteri kendi emirleri doğrultusunda işlem yapılmasında, Bankanın hiçbir zaman danışman rolü oynamayacağını ve bu Sözleşme çerçevesindeki Anlaşma veya herhangi bir işlemin uygulanması kararının yalnızca kendi kararı olduğunu, hiçbir şekilde Bankanın tavsiye veya açıklamalarına dayanamayacağını bilir ve kabul eder. Müşteri Bankanın piyasa bilgileri ile ilgili tedbir ve görüşlerinin belli bir işlemin uygulanması için tavsiye niteliğinde olmadığını da bilir. Müşteri ayrıca Faiz Swap işlemi veya Çapraz Döviz Swap işlemi sözleşmesini icra ederek yatırım yapmanın kazanç için bir imkan sağlayabileceği gibi, doğal olarak bir zarar riski de taşıyabileceğini, bunun işlem için seçilmiş olan türev enstrümanın nisbi performansıyla ilgili olduğu gibi emrinde yer alan şartlarından da kaynaklanabileceğini ve bu zarar riskinin kendisi tarafından hesaba yatırılan marj ve diğer miktarları geçebileceğini de anlar, bilir ve kabul eder. Müşteri bazı piyasa koşulları dolayısıyla bir pozisyonu tasfiye etmenin zor veya imkansız olabileceğini dolayısıyla zararlarının istenilen miktarla sınırlanamayacağını da bilir ve kabul eder. Müşteri ayrıca belirli piyasa koşulları altında, bir Anlaşmaya uygulanacak değerin benzeri başkaca Anlaşma veya işlemlere uygulanmış olan değer olma garantisi taşımadığını da bilir. Müşteri, herhangi bir işleme ilişkin emrinin uygulanmasında Bankanın Müşterinin bu yatırım kararını onaylama ve bu işleme ilişkin tavsiyede bulunma zorunluluğu olmadığını da bilir ve kabul eder. Banka yatırım tavsiye raporlarında sunulan herhangi bir yatırım tavsiyesini onaylamaz veya tavsiye etmez. Banka kast ve ağır kusuru dışında hiçbir davranış ve eyleminden sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir Anlaşmadan veya Bankanın bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerine uymasından veya haklarını kullanmasından veya herhangi bir işlem evrakından doğan tüm riskler ile varlıkların birbirine dönüşümü dolayısıyla ortaya çıkabilecek riskler Müşteriye aittir. Bankanın limit tesbit hakkı: Banka asgari işlem tutarını, en az bakiyeyi, en yüksek borçluluk tutarını, en yüksek anlaşma tutarını belirlemek ve bu miktarları zaman zaman değiştirebilmek hakkına sahiptir. Bakiyelerin hesaplara kaydı: Anlaşmalar sonucu hasıl olacak müspet ve menfi bakiyeler Anlaşmanın niteliğine göre ilgili Anlaşmanın sona ermesinden önce veya vade tarihi valörlü olarak Müşteri hesabına kaydedilecektir. Müşterinin zararları kapatmak yükümlülüğü: Açık pozisyonlara ilişkin henüz gerçekleşmemiş zararların Müşteri hesabında o anda mevcut alacak bakiyesinin % 20'sine eşit olması veya bunu geçmesi halinde Banka Müşteriye bu hesabı 24 saat içinde kapatmasını veya toplam gerçekleşmemiş zararların alacak bakiyesinin %20'sinden daha az olması için gerekli ek miktarı yatırmasını ihtar edecektir. Bankanın anlaşmaları erken kapatmak hakkı: Açık pozisyonlara ilişkin henüz gerçekleşmemiş zararların Müşteri hesabında o anda mevcut alacak bakiyesinin %20'sini aşması veya bu aşım olmaksızın en az bakiyenin altına düşmesi halinde Banka süre vermeksizin bu Sözleşme ile belirlenen veya kanunun kendisine verdiği tüm hakları ve bu çerçevede özellikle: (i) Müşterinin açık pozisyonlarının herhangi birinin veya tamamının tasfiyesini; (ii) Müşterinin ödenmemiş borçlarının herhangi birinin veya hepsinin muaccel olmasını; ve (iii) işbu sözleşmede yer alan takas ve mahsup haklarına ilişkin seçeneklerinden birini veya hepsini uygulayabilir. Kısmi tasfiye halinde, tasfiye edilecek açık pozisyonlar bizzat Banka tarafından seçilecektir. 4

5 Yukarıdakilerden herhangi biri bu işlemler sonucunda oluşacak borç bakiyesi dikkate alınmadan yapılabilir. Ayrıca, açık pozisyonların tasfiyesinin zamanlaması, varsa kredi bakiyesinin son bulması veya borç bakiyesi haline gelmesi de dikkate alınmaksızın Banka tarafından tespit edilecektir. Bankanın tek taraflı hareket imkanı: Müşteri kendisinden başkaca sözlü veya yazılı izin alınmaksızın Banka nın bu Sözleşme çerçevesinde uygun ve gerekli gördüğü işlemlerden herhangi birini uygulayabileceğini kabul eder. Banka kast dışında bu işlemleri sonucunda Müşterinin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan ötürü sorumlu olmayacaktır. Bankanın işlemlere ilişkin bilgi vermesi: Banka, Müşteri ye belirli aralıklarla hesap özetleri ve tekamül eden Anlaşmalar hakkındaki bilgileri gönderecektir. Anlaşmalara konu olan para piyasalarının oynaklığı gözönüne alınarak zamanlamanın önemi dolayısı ile Müşterinin kendisine gönderilen hesap özeti ve benzeri bilgilerin Müşteri tarafından alınmasından itibaren sekiz gün içinde itiraz edilmemeleri halinde nihai ve bağlayıcı oldukları kabul edilecektir. Bankanın vekil olarak atanması hususu: Müşteri, işlemlerin yapılması ve tamamlanması için Bankanın gerekli gördüğü tüm evrakların tamamlanarak teslimi için, Bankayı gayri kabili rucü olarak, tam temsil ve vekalet yetkisine sahip resmi vekili tayin eder. Bu yetkiye dayanarak işleme konacak her türlü evrak, Bankanın herhangi bir memuru tarafından icra edilebilir. Menfaat çatışması ihtimali: Müşteri Bankanın zaman zaman; (i) Müşterinin hesabına alınan veya satılan varlıklar dolayısı ile doğan hakları üzerinde tasarruf hakkına sahip olabileceğini, (ii) herhangi bir Anlaşmanın diğer tarafının Bankanın bir başka müşterisi olabileceğini; (iii) işlemlerin diğer taraflarıyla başkaca bankacılık ilişkileri olabileceğini bilir ve kabul eder. MÜŞTERİNİN SAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşterinin tazmin yükümlülüğü: Müşteri; (i) Bankanın bu Sözleşmeye, (ii) Müşterinin bu sözleşmeye ilişkin temerrüdü, (iii) Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun olarak ve Bankanın güvenmek zorunda olduğu telefon veya faksla verilen talimatlar dahil olmak üzere Müşteri veya Müşteri adına talimat vermeye yetkili şahıs tarafından verilen talimatlar ile bu talimatların uygulanması, (iv) ilgili haberleşme ve telefon sistemlerindeki eksiklik ve mekanik hatalar, (v) Bankanın kontrolü dışında işlem konusu gerekli varlıkların herhangi bir nedenle temin edilememesi veya temin edilmesindeki gecikme (vi) mücbir sebepler sonucunda Bankanın uğradığı veya maruz kalacağı tüm talepler, davalar, masraflar, zararlar vesair giderleri Banka ya tazmin edecektir. Masraf, gider ve vergileri ödeme yükümlülüğü: Müşteri, talep halinde Banka tarafından ödenen (i) Bankanın bu sözleşmeden doğan haklarının zorla alınmasından dolayı verilen avukat ücret ve masraflarını ve (ii) Müşterinin Talimatlarının uygulanmasına ilişkin tüm vergi, harç, resim, komisyon, masraf ve diğer giderleri Bankaya ödeyecektir. Bankanın takas, mahsup ve hapis hakkı: Banka, kanunların izin verdiği ölçüde ve Müşteri nin peşinen kendisine bu hususta tebligat yapılması keyfiyetinden açık feragatı ile tebligat yapmaksızın Müşteri nin bu Sözleşme çerçevesinde icra edilmiş işlemlerden doğmuş veya doğacak borçlarını ve İcra ve İflas Kanunu nun 200. md hükümleri de dahil olmak üzere bu 5

6 sayılanlarla sınırlı olmaksızın Müşteri nin Banka da mevcut olan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan yahut Müşterinin kredili mevduat hesabını ve/veya varsa sair kredi hesaplarını, diğer hesaplarındaki veya başkaca şekillerde Banka da bulunan her türlü alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, vadeli sair hesapları, bloke hesapları veya tahsil edilen çek bedelleri ve Müşteri lehine gelmiş olan havaleleri ile takas ve mahsup yapmaya yetkili olup ayrıca, bilcümle faiz, vergi, resim harç ve sair benzeri mükellefiyetlerin ödenmesi de dahil olmak üzere Müşterinin yukarıda anılan kıymetler ve Banka da bulunabilecek olan senet, ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, hisse senetleri, tahviller, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları bunların kuponları ve diğer kıymetli evrak mal ve eşyayı nakde tahvil ederek Müşterinin talimatlarının Anlaşmalar haline dönüşmesi sonucu ortaya çıkabilecek olan bilcümle faiz, vergi, resim, harç ve sair benzeri mükellefiyetlerin ödenmesi de dahil bilcümle Banka ya olan borcu ile takas ve mahsup etmeye de yetkili kılınmıştır. Banka ayrıca Müşteri nin Banka da mevcut muhtelif hesapları arasında virman yapmaya yetkilidir. SAİR HUSUSLAR a) Tabi olunan mevzuat: Bu Sözleşme ye göre yapılan tüm işlemler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na tabi olacaktır. b) Feragat: Bankanın Sözleşmenin herhangi bir hükmüne, herhangi bir zaman tam anlamıyla uyamaması veya kendisiyle ilgili kısmı sürekli olarak yerine getirmemesi hali, Bankanın Sözleşmeden doğan hak ve imtiyazlarından feragat ettiğini veya Sözleşmenin değiştirildiği şeklinde anlam taşımayacaktır. Bu Sözleşme, Müşteri ile Banka arasındaki Sözleşmenin konusunu oluşturan ilişki hakkında aksi taraflar tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça yegane sözleşme olacaktır. Müşteri Banka tarafından önceden verilmiş bir yazılı muvafakat olmadıkça Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini temlik edemez, Bankanın dilerse temlike muvafakat etmeme hakkı mutlaktır. c) İhbarlar: Madde 4(b) ye uygun olarak telefonla yapılan haberleşmelerle ilgili hükümlere bağlı olarak, bu anlaşmaya ilişkin tüm ihbarlar ve haberleşmeler yazılı olacak ve postalanacak, posta gideri önceden ödenecek, uluslararası olması halinde uçak ile veya teleks veya telgrafla ve muhatabın bu sözleşmenin imza sayfalarında belirtilen adresine veya herhangi bir tarafın karşı tarafa yazılı ihbarla bildirdiği bir diğer adrese gönderilecektir. Yukarıda sayılanlardan bağımsız olarak Müşterinin yaptığı bir ihbarın geçerli sayılabilmesi Banka nın bu ihbarı tebellüğ etmesine bağlıdır. Türk Ticaret Kanunu nun 21/III hükmü saklıdır. d) Uyuşmazlıkların Halli: Sözleşme ile ilgili olarak doğacak tüm ihtilaflar İstanbul Sultanahmet Mahkeme ve icra dairelerince karara bağlanacaktır. e) Bankanın Kayıtları: Bankadaki hesap özetleri, kayıtlar ve defterler, Sözleşmeyle ilgili tüm konularda İşlemler de dahil olmak üzere, kesin delil olacaktır. f) Muhtelif Hususlar: Aşağıdaki hususlar iş bu Sözleşme nin temel hükümlerinden olup, daima gözönünde tutulmalıdır: (i) Bu sözleşme çeçrevesindeki hukuki ilişkiler Banka nın getiri garantisini taşımamaktadır. 6

7 (ii) (iii) (v) (vi) (vii) İstisnai haller hariç bir hesabın açık pozisyonda güncel değeri üzerinden kalma süresi en çok üç aydır. (Bu açık pozisyonların üç aylık bir süre sonunda piyasa değeri üzerinden kapatılacağı ve Müşteri nin hesabının bu duruma göre alacaklandırılıp borçlandırılacağı anlamına gelir.) Banka nın işlem konusu türev ürün çerevesindeki alış ve satış fiyatı arasındaki fark, işlem miktarlarına göre farklı olabilecektir. Banka, posta, telgraf, telefon, teleks veya diğer iletişim sistemlerinin veya taşıma veya ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim veya taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların zararlarından hiç bir şekilde sorumlu değildir. Müşteri, Banka nın Ulusal Bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Bankalar Birliği nin kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Banka ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Müşteri ayrıca yurt dışındaki tatil günlerini de göz önüne alacağını peşinen kabul eder. Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Banka nın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri Banka nın kapalı olduğu bu günlerin Banka tarafından iş günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri, bu gibi durumlarda Banka nın gerekli göreceği tedbirleri almasını da şimdiden kabul eder. g) Yürürlük: İş bu sözleşme Müşteri nin müracaatının Banka tarafından kabul edilmesi şartıyla yürürlüğe girecek ve süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi imzasından önce okuduğumu ve anladığımı ve bir nüshasını teslim aldığımı kabul ve beyan ederim/ederiz. Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz Müşteri İsmi İmza AKBANK... Şubesi İmza Tarih: Tarih : Akbank TAŞ Sabancı Center 4.Levent İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil Numarası :

8 EK 1 REHİN SÖZLEŞMESİ İşbu rehin sözleşmesi.../.../20... tarihli Faiz Swap ve Çapraz Döviz Swap İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bir taraftan.. adresinde ikamet Eden.. Rehin Veren sıfatıyla, diğer taraftan... adresinde ikamet eden AKBANK T.A.Ş... Şubesi Rehin Alan sıfatıyla aşağıdaki şartlar dahilinde Döviz Tevdiat/Değerli Maden ve/veya TL mevduat Hesabının/Hesaplarının rehni hususunda anlaşmışlardır. 1- Rehin Veren, Rehin Alan nezdinde açmış olduğu, detayları aşağıda verilen hesabındaki/hesaplarındaki bakiyenin yine aşağıda belirtilmiş tutarındaki kısmını, halen mevcut ve ilerde bu hesaba/hesaplara her ne suretle olursa olsun alacak geçirilecek meblağları ve işleyecek faizleriyle birlikte, opsiyonlu döviz mevduatı ve opsiyon işlemleri ile AKBANK T.A.Ş. nin bilumum şubelerine doğmuş ve doğacak her türlü borcunun, taahhütlerinin, her türlü kefalet ve garantilerinin, açılmış/açılacak kredilerinin, bunların faiz/komisyon/gider vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer i borçlarının da teminatı olarak rehnettiğini kabul ve beyan eder. 1. Aşağıda detayları verilmiş olan hesabın/hesapların üzerinde (bu hesaba/hesaplara 1. maddede belirtilen şekilde geçecek her türlü fer ileri dahil), Rehin Alan lehine gayri kabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Rehin Alan tarafından kaldırılmadığı sürece, Rehin Veren in hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerh edilmesini Rehin Veren kabul ve teyid eder. 2. Bu sözleşme uyarınca rehin edilen ve detayları aşağıda verilen hesabındaki/hesaplarındaki bakiyenin anapara ve faizleri dahil olarak tamamı üzerinde, Rehin Alan ın rehin hakkı Rehin Alan tarafından kaldırılmadığı sürece devam edecektir. 3. Rehin Alan ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Rehin Veren e ihbara lüzum kalmaksızın, aşağıda belirtilen hesaptan/hesaplardan (gereksiz olanın üzerini çiziniz) vadesi dolmamış olsa dahi, mahsup yoluyla aynen veya hesaptaki meblağı o günkü döviz kurları üzerinden dilediği para birimine çevirmek sureti ile tahsile ve alacağını işbu rehinden karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Rehin Veren kabul ve beyan eder. 4. Rehin Alan AKBANK T.A.Ş..... Şubesi de işbu rehni yukarıdaki şartlarla kabul ettiğini beyan eder. 5. Taraflar uyuşmazlık halinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. 6. Işbu rehin sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiş olup, Banka nın işbu sözleşmede belirtilen alacakları tüm ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Bankaya ilgili hesaplara bloke koyma hakkı vermektedir. İşbu sözleşmede belirtilen Banka alacaklarının tamamen sona ermesi halinde, Rehin Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki bloke kaldırılabilecek ve blokenin kalkması ile Rehin Veren, bloke edilen tutarlar üzerinde 8

9 tasarrufta bulunabilecektir. 7. İşbu Sözleşmeyi imzasından önce okuduğumu, anladığımı ve bir nüshasını teslim aldığımı kabul ve beyan ederim. Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz Müşteri Adı: Müşteri İmzası: Rehin Veren Müşteri.. Sözleşme Tarihi Rehin Konulan Hesap Numaraları Hesabın Açılış Tarihi Rehin Konulan Tutar Rehin Konulan Hesap Numarası2 Hesabın Açılış Tarihi Rehin Konulan Tutar Rehin Alan AKBANK T.A.Ş... Şubesi :../../20.. :..././../ :../../20.. :. : :../../20... : Akbank TAŞ Sabancı Center 4.Levent İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil Numarası :

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler Çerçeve

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta Sabancı Center 4.Levent İstanbul adresinde mukim AKBANK T.A.Ş. ile (Kısaca Banka olarak adlandırılacaktır)

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı