teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz media kit den bugüne... TEKNiK YAYINCILIK GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz media kit 2005 1988 den bugüne... TEKNiK YAYINCILIK GRUBU www.teknikyayincilik."

Transkript

1 1988 den bugüne... EKiK YYIILIK GRUBU media kit teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

2 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit eknik Yayýncýlýk Grubu yayýnlamakta olduðu dergiler ile birçok sektörü 1988 yýlýndan bu yana bir araya getiriyor. 'esisat', 'Yangýn ve Güvenlik', 'Doðal Gaz', 'Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý' ve 'Petrol Dünyasý' dergileri ile sektörel dergiciliðin kalbi en profesyonel þekilde eknik Yayýncýlýk Grubu nda atýyor. üm dergiler konularýnda uzmanlaþmýþ ekipler tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Güncel olarak sektördeki ulusal ve uluslararasý geliþmeleri takip eden yaratýcý haber ekibimiz okuyucularýmýza en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmaktadýrlar. Sektörlerinde güvenilir, yüksek tirajlý dergiler yayýnlayan eknik Yayýncýlýk Grubu, okuyucuyu doðru bilgilendirecek içeriði ve güncel dosyalarý ile okuyucu kitlesini her gün artýrmaktadýr. eknik Yayýncýlýk Grubu, sektörel yayýncýlýk yapan firmalar arasýnda, saygýnlýðý dünyaca kabul görmüþ merika Birleþik Devletleri kreditasyon Kuruluþu SI - RB ve Hollanda kreditasyon Kuruluþu Rv'dan Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan ilk firma olarak, yýlýný farklý bir coþku ile karþýlýyor. Bu güne kadar izlediði istikrarlý çizgisi ve okuyucusuna en kaliteli ürünü saðlamayý hedefleyen müþteri odaklý kalite sistemi sayesinde bu belgeyi almaya hak kazanan eknik Yayýncýlýk Grubu, kendi kulvarýnda bir adým öne çýkýyor. üm yýl süren stratejik planlama sonucunda belirlenen Dergiler Grubu anýtým Planý çerçevesinde, ulusal ve uluslararasý bir çok organizasyona tanýtým amaçlý katýlmasý ve elektronik ortamda sunduðu seçeneklerle, eknik Yayýncýlýk Grubu, reklam verenlerin ilk seçimi olmaya devam etmektedir. eknik Yayýncýlýk Grubu, yayýncýlýðýn dýþýnda gerçekleþtirdiði faaliyetlerle de sektörlerin nabzýný tutmaktadýr. eknik Yayýncýlýk Grubu, iþtirakleri arasýnda bulunan Sektörel Fuarcýlýk firmasý (www.sektorelfuarcilik.com) bünyesinde 10 yýldýr Uluslararasý Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansý ve Sergisi (www.icciconference.com) baþarý ile gerçekleþtirilmektedir. yrýca Pompa ve Vana Kongresi ve Sergisi de, grup þirketlerimizden Sektörel Fuarcýlýk ýn uzun soluklu organizasyonlarý arasýndadýr. Bunun yaný sýra her türlü kongre, konferans, sempozyum, fuar, þirket ve bayi organizasyonlarý uzman ve tecrübeli bir ekip tarafýndan düzenlenebilmektedir. eknik Yayýncýlýk Grubu; uzman çalýþanlarý, konularýnda otorite olan danýþmanlarý, yayýn danýþma kurullarý, sektör firmalarý, dernek,vakýf, üniversiteler ve sürekli iletiþim içerisinde bulunduðu okurlarý ile çok etkin ve geniþ bir ailedir. yýlýnda tüm eknik Yayýncýlýk Grubu ailesi ile daha mutlu günlere, En derin saygýlarýmýzla, eknik Yayýncýlýk Grubu I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

3 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit esisat Dergisi (1992): Gerek konu, gerekse okuyucu profili açýsýndan oldukça geniþ kapsamý ile dikkat çeken esisat Dergisi, yayýmlanmaya baþladýðý 1992 yýlýndan bu yana geliþen içeriðinde; mekanik tesisat sistem, ekipman ve uygulamalarý alanýnda; ýsýtma, soðutma, havalandýrma, izolasyon, sýhhi tesisat, su proses, pompalama sistemleri, otomasyon konularýndaki çalýþmalara yer vermektedir. Bu konularda geliþtirilmiþ H SYISID MEVU özel dosyalar içerisinde teknik makaleler, yabancý kaynaklardan çeviriler, çeþitli ürünlerin tanýtýmlarý ve bilgilendirme amaçlý güncel yazýlar ve çeþitli söyleþiler, þirket ve hizmet tanýtýmlarý yer almaktadýr. Doðal Gaz Dergisi (1988): Doðal gaz sektörü ile ilgili geliþmeler ve güncel sorunlar, doðal gaz teknolojisi, cihaz ve sistemleri konusunda makaleler, teknik bilgi ve çeviriler, söyleþiler, toplantý, seminer, kongre, konferans ve fuarlar, doðal gazýn yaygýnlaþtýrýlmasý ile ilgili çeþitli çalýþmalar, raporlar ve haberler, çeþitli ürün tanýtýmlarý derginin içeriðini oluþturmaktadýr. Dergi 17 yýllýk yayým hayatý boyunca sürdürdüðü çalýþmalar ve sektördeki kurum, kuruluþ, sivil toplum örgüt ve dernekleri ile birlikte yürüttüðü çeþitli ortak etkinlik ve faaliyetlerle doðal gaz sektörünün en etkin yayýn organý olmuþ ve geliþmelere yön vermiþtir. Yangýn ve Güvenlik Dergisi (1993): 1993 yýlýndan beri yayýnlanmakta olan Yangýn ve Güvenlik dergisinde, yangýn, elektronik güvenlik, fiziki güvenlik, iþçi saðlýðý, iþ güvenliði konularýnda; teknik bilgi, makale, güncel konular, haber, söyleþi, görüþ, ürün, hizmet ve þirket tanýtýmlarý yer alýr. Yabancý kaynaklarda yer alan ilgili konulardaki yazýlar ve uygulamalara da dergide yer verilir. Yangýn ve güvenlik sektöründeki ÝB, ÜYK, GÜSOD, GESÝD, ÝSGÝD, MD, ÝZOD gibi dernekler ve vakýflara ulaþarak, sektör içi iletiþimi saðlama misyonunu üstlenmiþtir. Enerji & Kojenerasyon Dünyasý Dergisi (2000): ürk enerji sektörünün nabzýný tutan haberleri ve yakýndan takip ettiði gündem konularý ile alanýnýn bir numaralý yayýnýdýr. Derginin içeriðini oluþturan enerji santralleri, kojenerasyon tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarý ile ilgili konular, uygulamaya konulacak programlar, yeni teknolojiler, ürkiye'de ve dünyadaki yasal düzenlemeler ve geliþmeler kapsamýnda küresel bir bakýþ açýsýyla okuyucuya aktarýlmaktadýr. yrýca Ýngilizce haberleri ve makaleleri ile uluslararasý alanda da adýndan söz ettiren Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý dergisi enerji sektöründeki geliþmeleri birinci aðýzdan verme gayreti içinde olup, sektörün geleceðine de ýþýk tutmaktadýr. Petrol Dünyasý Dergisi (2004): Dinamik bir sektörün sesine kulak veren Petrol Dünyasý dergisi, petrol arama ve üretim, rafinaj ve daðýtým, yasal düzenlemeler, piyasa uygulamalarý ve dünya petrol sektöründeki geliþmeler konusunda okurlarýný bilgilendirmektedir. Özellikle güncel haberleri, gündemdeki kiþilerle yapýlan röportajlarý ve sektörün önde gelen temsilcilerinden alýnan makaleler, sivil toplum örgütlerinden alýnan raporlar ile hazýrlanan araþtýrma dosyalarý da sektörün geliþimine katkýda bulunmakta, yapýlacak planlama çalýþmalarýna yön vermekte, sektör çalýþanlarýna yardýmcý olmaktadýr. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

4 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit YILI REKLM FÝY LÝSESÝ Ýlan sayfalarý Ebatlarý esisat Dergisi Doðal Gaz Dergisi Yangýn ve Güvenlik Dergisi Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý Petrol Dünyasý Ebatlarý am Sayfa Renkli Sað L YL L YL L YL L YL L 240x YL mm Insert Kapaklar Ýç sayfalar am Sayfa Renkli Sol 1/2 Sayfa Renkli 1/2 Sayfa Renkli 1/3 Sayfa Renkli 210x130 mm yatay 90x297 mm dikey 70x297 mm dikey am Sayfa Siyah/Beyaz 1/2 Sayfa Siyah/Beyaz 210x130 mm yatay 1/2 Sayfa Siyah/Beyaz Ön Kapak rka Kapak Ön Kapak Ýçi Kulaklý Ön / rka Kapak Ýçi rka Kapak Ýçi Ýlk Ýlan Sayfasý ek Yaprak (2 Sayfa) Çift Yaprak (4 Sayfa) 90x297 mm dikey Özel Ebat Özel Ebat L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL 240x L mm YL yatay L 120x YL mm dikey L 115x YL mm dikey L 240x YL mm L 240x YL mm L YL Özel Ebat L 240x YL mm L 240x YL mm 240x300 mm 240x300 mm Ýndirim Oranlarý 9-12 sayý için % sayý için % sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için % sayý için % sayý için %20 * Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir. * Reklam vermek için lütfen ilgili derginin Reklam Satýþ emsilcisi ile ya da Reklam Direktörü ile baðlantýya geçiniz. * Size özel hazýrlanmýþ fiyat teklifi isteyiniz. * Uygun bulmanýz durumunda, fiyat teklifini onaylayýp gönderiniz. * Sýrasý ile reklam sözleþmesi imzalayýnýz, film bilgi formu ve firma bilgi formlarýný da doldurmayý unutmayýnýz. * araflar arasýnda varýlan anlaþma, sözleþme yolu ile yazýya dökülür ve taraflar arasýnda karþýlýklý olarak imzalanýr. * Ödeme ilanýn yayýnlanmasýndan sonra, kesilecek fatura ibrazýndan itibaren 30 iþ günü içinde, KÝ olarak tahsil edilir. Gününde yapýlmayan veya yapýlmayacak olan ödemeler için senet veya çek alýnýr. 30 günü geçen ödemelerde aylýk % 7 vade farký uygulanýr. * Üzerinde anlaþma yapýlan koþullar sadece reklam veren firma ve vrupa eknik Medya için geçerlidir. * Yayýnlanacak reklamlarýn her türlü hukuki ve cezai sorumluluðu reklam verene aittir. Reklamýn mevzuatlara aykýrý unsurlar taþýmasý halinde vrupa eknik Medya, reklamýn deðiþtirilmesini talep hakkýna sahiptir. vrupa eknik Medya'nýn yayýnlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kiþilere ve/veya kamu kurumlarýna ödemek zorunda kalabileceði her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarýný reklam verene aynen rücu hakký saklýdýr. * Sözlü ve yazýlý rezervasyonun geçerli olabilmesi için onaylý Reklam Sözleþmesi gönderilmesi zorunludur. * Reklam filmleri,derginin yayýn tarihinden 5 gün önce provalý teslim alýnýr. Provasýz filmler için baský renk sorumluluðu kabul edilmez. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

5 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit YILI D KILÐIMIZ FURLR VE EKÝLÝKL* *Ýlgili sektör, fuar ve etkinliklerine katýlým anlaþmalarýmýz devam etmektedir. arih Fuar dý Fuar Yeri Þehir Düzenleyen Kuruluþ Þubat 28 Þubat-03 Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart 30 Mart- 2 isan 31 Mart-03 isan 31 Mart-03 isan isan isan isan isan isan Mayýs Mayýs Mayýs Mayýs Mayýs Haziran Haziran Haziran ðustos Eylül Eylül 29 Eylül- 02 Ekim Ekim Ekim Kasým Kasým 30 Kasým- 04 ralýk I SI RB ational ccreditation Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi am Pramit Sabancý Kültür Merkezi ntalya MMOB Makine Mühendisleri Odasý ntalya Þubesi quatherm Moskova Uluslararasý HV Fuarý Moskova Rusya S System International Fairs Çorum Sanayi ve icaret Fuarý Çorum San.ve ic.odasý Fuar Merkezi Çorum lparslan Fuarcýlýk an.org.ltd.þti. rýtma KültürPark Fuar laný Ýzmir Marmara anýtým Fuarcýlýk Konya 2.Yapý Malzemeleri, Yapý eknolojileri ve Ýþ Makineleri Fuarý Konya 2.Doðal Gaz, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Pompa, Vana, esisat Yalýtým Elkipman ve Malzemeleri Fuarý ISH Frankfurt Uluslararasý Bina ve Enerji eknolojileri, Mutfak ve Banyo Ekipmanlarý Fuarý Denizli Doðal Gaz esisat Mühendisliði Yapý eknolojileri Otomasyon'05 12.Endüstriyel Otomasyon Fuarý Bursa Doðal Gaz, Isýtma Soðutma eknolojileri ve esisat Malzemeleri Fuarý UROGE - ürkiye Uluslararasý Petrol ve Gaz Sergisi ve 3. Karadeniz Petrol ve Doðal Gaz Konferansý Fire & Security Uluslararasý Yangýn & Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Fuarý ISF 6.Uluslararasý Güvenlik Otomasyon Yangýn cil Durum rama- Kurtarma elekomünikasyon Fuarý ISOYP Doðal gaz Isýtma-Soðutma Sistemleri ve Yapý Ürünleri Fuarý SODEX ntalya '05 üyap Konya Uluslar arasý Fuar Merkezi üyap Konya Uluslar arasý Fuar Merkezi Konya Konya üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. Frankfurt lmanya Messe Frankfurt Ltd. EGS Park Fuar ve üyap Fuar ve Kongre Merkezi üyap Bursa Uluslararasý Fuar ve Bilkent Oteli Salonlarý Denizli Bursa nkara yýntap Fuarcýlýk Bileþim Yayýncýlýk,Fuarcýlýk ve anýtým üyap Bursa Fuarcýlýk.Þ. E Uluslararasý Fuar anýtým Hizmetleri.Þ. E-ntalya Expo enter ntalya IRF International Real Fair ltýnpark Expo-enter Ýl Halk Kütüphanesi Önü ltýnpark Expo-enter nkara Balýkesir ntalya Marmara anýtým Fuarcýlýk Rem Fuar Sergi ve Panayýr anýtým Ltd.Þti. Sodeks Fuarcýlýk Boru Boru ve Ek Parçalarý Fuarý Dünya icaret Merkezi Ýhlas Fuarcýlýk GSO Real GP ISI Doðalgaz & esisat Mühendisliði & Yapý eknolojileri Fuarý lýþveriþ Merk. Gaziantep yýntap Fuarcýlýk Fuar salonu DEGZ'05 Denizli Fuarý EGS Park Fuar ve Demos Fuarcýlýk ve Organizasyon Denizli LD.ÞÝ. Petroleum R Uluslararasý Fuar ve Enerji Fuarcýlýk Uluslararasý Yapý Yapý,Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Fuarý üyap Fuar ve Kongre Merkezi Yapý-Endüstri Merkezi quatherm Kiev Uluslararasý HV Fuarý Kiev Ukrayna SSystem International Fairs 17. Yapý Yaþam Fuarý ve Kongresi ÝSF 2.Ýzmit Uluslararasý Sanayi Fuarý II - 11.Uluslararasý Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansý ve Sergisi Subconist Yansanayi Ürünleri Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Gaziantep Fuarý Homeland Security üyap Bursa Uluslararasý Fuar ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Fuar Merkezi Bursa Kocaeli üyap Bursa Fuarcýlýk.Þ. feks Uluslararasý icari Fuarlarý Swiss Otel Sektörel Fuarcýlýk R Uluslararasý Fuar ve Gaziantep Sanayi Odasý Fuar Merkezi R Uluslararasý Fuar ve Gaziantep MedyaFors Yapý-Endüstri Merkezi R Expo Çorum Yapý, Doðal Gaz ve Sanayi Fuarý Fuar laný Çorum ureks Fuarcýlýk ISOYP' Doðal Gaz Fuarý Yeni Fuar laný Malatya Rem Fuarcýlýk Uluslararasý Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri nkara Fuarý EGY Enerji Üretim, Ýletim, Daðýtým, Petrol ve Gaz ltýnpark Expo-enter R Uluslararasý Fuar ve nkara Yapý-Endüstri Merkezi Fuarcýlýk.Þ. qua-therm St.Petersburg Uluslararasý HV Fuarý Moskova Rusya S System International Fairs Uluslararasý Sanayi eknolojileri Yapý-Doðal Gaz-Dekorasyon ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý Samsun Doðu Park Fuar Merkezi Samsun lparslan Fuarcýlýk an.org.ltd.þti. Uluslararasý Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Ýzmir Fuarý KültürPark Fuar laný Ýzmir Yapý-Endüstri Merkezi ESKO 7.Ulusal esisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi Wateco 2.Su rýtma ve Çevre ekn., Sýhhi esisat ve ltyapý Fuarý KültürPark Fuar laný üyap Fuar ve Kongre Merkezi Ýzmir (*) Ülkemizde ve dünyada yapýlan fuarlar hakkýnda daha fazla ve farklý sektördeki fuar, kongre ve sergiler hakkýnda bilgi almak için web adresindeki fuar takvimine girerek veya þirketimizden hsen tay el: , Faks: ) bilgi alabilirsiniz. MMOB Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. Sertifika o: R /2

6 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit üm Dergiler Okuyucu Profili ve Bölgesel Daðýlýmý üm dergilerimiz ulusal (Yurtiçi Kargo) ve uluslararasý daðýtým kanallarý ile en hýzlý ve güvenli þekilde okuyucularýmýza ulaþtýrýlmaktadýr. Dergi daðýtýmý için kullanýlmakta olan bilgi bankasý sürekli olarak uzman bir ekip tarafýndan güncellenmektedir. Periyodik olarak her yýl reklam verenlerimizin ve abonelerimizin memnuniyet, þikayet ve dileklerinin ölçme ve deðerlendirilme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Daðýtýlan kiþi, kurum ve kuruluþlar (%) % 9 % 7 % 3 % 31 % 12 % 13 % 25 Bölgesel Daðýlým (%) ÝZMÝR ÝSBUL % 57 % 14 LY KR % 4 % 19 % 4 GZÝEP RBZO % 1 % 1 ZURUM I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

7 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit Uluslararasý Daðýlým (%) MÝK % 7 VRUP % 89 SY % 4 bonelik Bedelleri esisat Doðal Gaz Yangýn ve Güvenlik Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý Petrol Dünyasý 72 YL 48 YL 48 YL 48 YL 72 YL L L L L L Yýlda 12 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 12 sayý Dergi fiyatlarýna KDV ve daðýtým hizmetleri dahildir. 2 yýl aboneliklerde % 20, 3 yýllýk aboneliklerde %25, 5 yýllýk aboneliklerde %35 indirim uygulanmaktadýr. Yurtiçi ve / veya Yurtdýþý abonelik yaptýrmak için lütfen bone Departmanýmýz ile irtibata geçiniz. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

8 EKiK YYIILIK GRUBU I Sertifika o: R /2 SI RB ational ccreditation Balmumcu Barbaros Blv. Bahar Sok. Karanfil pt. o:2 K:4-5-7 Daire: PK:34349 Beþiktaþ - ÝSBUL el : (pbx) Faks:

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 5 Marmara Bölgesi 5 %34 İç Anadolu Bölgesi %34 Ege Bölgesi %9 Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi %3 %9 Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj:

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj: Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1988 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 48 TL. Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 6 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

Yangın ve Güvenlik Dergisi

Yangın ve Güvenlik Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 1994 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8.000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

Tesisat Dergisi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi

Tesisat Dergisi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1992 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 96 TL, Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 12 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 27 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına

Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına Eğlenceli olduğu kadar güvenilir dergi Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına Eğlencenin Gücü Adına TÜR Süreli yayın, çocuk dergisi PERİYOT Aylık HEDEF KİTLE 3-6 yaş AMAÇ Okul öncesi dönemdeki çocukların zihinsel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Medya Kit / 2008. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2008. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 28 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 06 MAYIS Açılış : 0:00 Kapanış : 8:00 06-07-08 C UMA - CUMART ESİ PAZAR Reklam Alanları Kılavuzu BU FUAR 574 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına Eğlenceli olduğu kadar güvenilir dergi MinikaGO TÜR Süreli yayın, çocuk dergisi PERİYOT Aylık HEDEF KİTLE 7-14 yaş AMAÇ Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

DERGİLER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

DERGİLER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. DERGİLER REKLAM TARiFESi Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER Para 1 Şamdan Plus 2 Bebeğim ve Biz 3 China Today 4 Cosmopolitan Bride 5 Cosmopolitan 6 Esquire 7 Esquire Big Black Book

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DERGİLER REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

DERGİLER REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. DERGİLER REKLAM TARiFESi Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER Para 1 Şamdan Plus 2 Bebeğim ve Biz 3 China Today 4 Cosmopolitan Bride 5 Cosmopolitan 6 Esquire 7 Esquire Big Black Book

Detaylı

Farklılığı İK ve İş olan dergi

Farklılığı İK ve İş olan dergi Farklılığı İK ve İş olan dergi Yayın hayatına 1996 yılında start veren HRdergi, İnsan Kaynakları ve yönetim ile ilgili tüm gelişme ve yenilikleri okurlara duyurmak adına her geçen gün kendini yeniliyor.

Detaylı

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE GENEL İÇERİK Dünyadan ve ülkemizden eğlence, park, aktivite endüstrisine yönelik sektör haberleri, pazarı etkileyen gündem başlıkları, etkinlikler, yenilikler,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ZEKİ GÜÇLÜLÜKS İKON GÖSTERİŞLİ SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER PROVOKATİF STİL SAHİBİ YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI

ZEKİ GÜÇLÜLÜKS İKON GÖSTERİŞLİ SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER PROVOKATİF STİL SAHİBİ YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER İKON PROVOKATİF GÜÇLÜLÜKS STİL SAHİBİ ZEKİ GÖSTERİŞLİ TURKUVAZ NİSAN 2014-4 TÜRKİ YE YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI CESUR VE GÜZEL AYAKKABI ÇANTA MODASI TRENDLERIN ÖTESINE

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır.

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır. Medya Kit 2009 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken Durumu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

12. yıl. Reklam. Kiti 09

12. yıl. Reklam. Kiti 09 12. yıl Reklam Kiti 09 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

dan bugüne MEDYA DATA

dan bugüne MEDYA DATA . dan bugüne MEDYA DATA 2018 www.tekstilteknoloji.com.tr Yayın Politikası Tekstil Sektöründe Yayıncılığın ve İletişimin Lideri Küresel tekstil pazarına Nonwoven Teknoloji & Tekstil Teknoloji ile erişin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

FAS CEZAYİR İRAN RUSYA AMERİKA İNGİLTERE BAE KOLOMBİYA. Tel:

FAS CEZAYİR İRAN RUSYA AMERİKA İNGİLTERE BAE KOLOMBİYA. Tel: FAS CEZAYİR İRAN RUSYA AMERİKA İNGİLTERE BAE KOLOMBİYA İnsanlar ülkelerine bir çok biçimde hizmet edebilir.ihracatı sadece ticari bir faaliyet olarak görmeyenlerin rüyası 500 milyar ihracat için de bu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı