teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz media kit den bugüne... TEKNiK YAYINCILIK GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz media kit 2005 1988 den bugüne... TEKNiK YAYINCILIK GRUBU www.teknikyayincilik."

Transkript

1 1988 den bugüne... EKiK YYIILIK GRUBU media kit teknik yayýnlardaki rehberiniz teknik yayýnlardaki rehberiniz I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

2 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit eknik Yayýncýlýk Grubu yayýnlamakta olduðu dergiler ile birçok sektörü 1988 yýlýndan bu yana bir araya getiriyor. 'esisat', 'Yangýn ve Güvenlik', 'Doðal Gaz', 'Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý' ve 'Petrol Dünyasý' dergileri ile sektörel dergiciliðin kalbi en profesyonel þekilde eknik Yayýncýlýk Grubu nda atýyor. üm dergiler konularýnda uzmanlaþmýþ ekipler tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Güncel olarak sektördeki ulusal ve uluslararasý geliþmeleri takip eden yaratýcý haber ekibimiz okuyucularýmýza en iyi hizmeti verebilmek için çalýþmaktadýrlar. Sektörlerinde güvenilir, yüksek tirajlý dergiler yayýnlayan eknik Yayýncýlýk Grubu, okuyucuyu doðru bilgilendirecek içeriði ve güncel dosyalarý ile okuyucu kitlesini her gün artýrmaktadýr. eknik Yayýncýlýk Grubu, sektörel yayýncýlýk yapan firmalar arasýnda, saygýnlýðý dünyaca kabul görmüþ merika Birleþik Devletleri kreditasyon Kuruluþu SI - RB ve Hollanda kreditasyon Kuruluþu Rv'dan Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan ilk firma olarak, yýlýný farklý bir coþku ile karþýlýyor. Bu güne kadar izlediði istikrarlý çizgisi ve okuyucusuna en kaliteli ürünü saðlamayý hedefleyen müþteri odaklý kalite sistemi sayesinde bu belgeyi almaya hak kazanan eknik Yayýncýlýk Grubu, kendi kulvarýnda bir adým öne çýkýyor. üm yýl süren stratejik planlama sonucunda belirlenen Dergiler Grubu anýtým Planý çerçevesinde, ulusal ve uluslararasý bir çok organizasyona tanýtým amaçlý katýlmasý ve elektronik ortamda sunduðu seçeneklerle, eknik Yayýncýlýk Grubu, reklam verenlerin ilk seçimi olmaya devam etmektedir. eknik Yayýncýlýk Grubu, yayýncýlýðýn dýþýnda gerçekleþtirdiði faaliyetlerle de sektörlerin nabzýný tutmaktadýr. eknik Yayýncýlýk Grubu, iþtirakleri arasýnda bulunan Sektörel Fuarcýlýk firmasý (www.sektorelfuarcilik.com) bünyesinde 10 yýldýr Uluslararasý Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansý ve Sergisi (www.icciconference.com) baþarý ile gerçekleþtirilmektedir. yrýca Pompa ve Vana Kongresi ve Sergisi de, grup þirketlerimizden Sektörel Fuarcýlýk ýn uzun soluklu organizasyonlarý arasýndadýr. Bunun yaný sýra her türlü kongre, konferans, sempozyum, fuar, þirket ve bayi organizasyonlarý uzman ve tecrübeli bir ekip tarafýndan düzenlenebilmektedir. eknik Yayýncýlýk Grubu; uzman çalýþanlarý, konularýnda otorite olan danýþmanlarý, yayýn danýþma kurullarý, sektör firmalarý, dernek,vakýf, üniversiteler ve sürekli iletiþim içerisinde bulunduðu okurlarý ile çok etkin ve geniþ bir ailedir. yýlýnda tüm eknik Yayýncýlýk Grubu ailesi ile daha mutlu günlere, En derin saygýlarýmýzla, eknik Yayýncýlýk Grubu I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

3 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit esisat Dergisi (1992): Gerek konu, gerekse okuyucu profili açýsýndan oldukça geniþ kapsamý ile dikkat çeken esisat Dergisi, yayýmlanmaya baþladýðý 1992 yýlýndan bu yana geliþen içeriðinde; mekanik tesisat sistem, ekipman ve uygulamalarý alanýnda; ýsýtma, soðutma, havalandýrma, izolasyon, sýhhi tesisat, su proses, pompalama sistemleri, otomasyon konularýndaki çalýþmalara yer vermektedir. Bu konularda geliþtirilmiþ H SYISID MEVU özel dosyalar içerisinde teknik makaleler, yabancý kaynaklardan çeviriler, çeþitli ürünlerin tanýtýmlarý ve bilgilendirme amaçlý güncel yazýlar ve çeþitli söyleþiler, þirket ve hizmet tanýtýmlarý yer almaktadýr. Doðal Gaz Dergisi (1988): Doðal gaz sektörü ile ilgili geliþmeler ve güncel sorunlar, doðal gaz teknolojisi, cihaz ve sistemleri konusunda makaleler, teknik bilgi ve çeviriler, söyleþiler, toplantý, seminer, kongre, konferans ve fuarlar, doðal gazýn yaygýnlaþtýrýlmasý ile ilgili çeþitli çalýþmalar, raporlar ve haberler, çeþitli ürün tanýtýmlarý derginin içeriðini oluþturmaktadýr. Dergi 17 yýllýk yayým hayatý boyunca sürdürdüðü çalýþmalar ve sektördeki kurum, kuruluþ, sivil toplum örgüt ve dernekleri ile birlikte yürüttüðü çeþitli ortak etkinlik ve faaliyetlerle doðal gaz sektörünün en etkin yayýn organý olmuþ ve geliþmelere yön vermiþtir. Yangýn ve Güvenlik Dergisi (1993): 1993 yýlýndan beri yayýnlanmakta olan Yangýn ve Güvenlik dergisinde, yangýn, elektronik güvenlik, fiziki güvenlik, iþçi saðlýðý, iþ güvenliði konularýnda; teknik bilgi, makale, güncel konular, haber, söyleþi, görüþ, ürün, hizmet ve þirket tanýtýmlarý yer alýr. Yabancý kaynaklarda yer alan ilgili konulardaki yazýlar ve uygulamalara da dergide yer verilir. Yangýn ve güvenlik sektöründeki ÝB, ÜYK, GÜSOD, GESÝD, ÝSGÝD, MD, ÝZOD gibi dernekler ve vakýflara ulaþarak, sektör içi iletiþimi saðlama misyonunu üstlenmiþtir. Enerji & Kojenerasyon Dünyasý Dergisi (2000): ürk enerji sektörünün nabzýný tutan haberleri ve yakýndan takip ettiði gündem konularý ile alanýnýn bir numaralý yayýnýdýr. Derginin içeriðini oluþturan enerji santralleri, kojenerasyon tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarý ile ilgili konular, uygulamaya konulacak programlar, yeni teknolojiler, ürkiye'de ve dünyadaki yasal düzenlemeler ve geliþmeler kapsamýnda küresel bir bakýþ açýsýyla okuyucuya aktarýlmaktadýr. yrýca Ýngilizce haberleri ve makaleleri ile uluslararasý alanda da adýndan söz ettiren Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý dergisi enerji sektöründeki geliþmeleri birinci aðýzdan verme gayreti içinde olup, sektörün geleceðine de ýþýk tutmaktadýr. Petrol Dünyasý Dergisi (2004): Dinamik bir sektörün sesine kulak veren Petrol Dünyasý dergisi, petrol arama ve üretim, rafinaj ve daðýtým, yasal düzenlemeler, piyasa uygulamalarý ve dünya petrol sektöründeki geliþmeler konusunda okurlarýný bilgilendirmektedir. Özellikle güncel haberleri, gündemdeki kiþilerle yapýlan röportajlarý ve sektörün önde gelen temsilcilerinden alýnan makaleler, sivil toplum örgütlerinden alýnan raporlar ile hazýrlanan araþtýrma dosyalarý da sektörün geliþimine katkýda bulunmakta, yapýlacak planlama çalýþmalarýna yön vermekte, sektör çalýþanlarýna yardýmcý olmaktadýr. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

4 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit YILI REKLM FÝY LÝSESÝ Ýlan sayfalarý Ebatlarý esisat Dergisi Doðal Gaz Dergisi Yangýn ve Güvenlik Dergisi Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý Petrol Dünyasý Ebatlarý am Sayfa Renkli Sað L YL L YL L YL L YL L 240x YL mm Insert Kapaklar Ýç sayfalar am Sayfa Renkli Sol 1/2 Sayfa Renkli 1/2 Sayfa Renkli 1/3 Sayfa Renkli 210x130 mm yatay 90x297 mm dikey 70x297 mm dikey am Sayfa Siyah/Beyaz 1/2 Sayfa Siyah/Beyaz 210x130 mm yatay 1/2 Sayfa Siyah/Beyaz Ön Kapak rka Kapak Ön Kapak Ýçi Kulaklý Ön / rka Kapak Ýçi rka Kapak Ýçi Ýlk Ýlan Sayfasý ek Yaprak (2 Sayfa) Çift Yaprak (4 Sayfa) 90x297 mm dikey Özel Ebat Özel Ebat L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL L YL L 950 YL L 950 YL L 800 YL L YL L 600 YL L 600 YL 240x L mm YL yatay L 120x YL mm dikey L 115x YL mm dikey L 240x YL mm L 240x YL mm L YL Özel Ebat L 240x YL mm L 240x YL mm 240x300 mm 240x300 mm Ýndirim Oranlarý 9-12 sayý için % sayý için % sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için %40 3 sayý için %30 2 sayý için % sayý için % sayý için % sayý için %20 * Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir. * Reklam vermek için lütfen ilgili derginin Reklam Satýþ emsilcisi ile ya da Reklam Direktörü ile baðlantýya geçiniz. * Size özel hazýrlanmýþ fiyat teklifi isteyiniz. * Uygun bulmanýz durumunda, fiyat teklifini onaylayýp gönderiniz. * Sýrasý ile reklam sözleþmesi imzalayýnýz, film bilgi formu ve firma bilgi formlarýný da doldurmayý unutmayýnýz. * araflar arasýnda varýlan anlaþma, sözleþme yolu ile yazýya dökülür ve taraflar arasýnda karþýlýklý olarak imzalanýr. * Ödeme ilanýn yayýnlanmasýndan sonra, kesilecek fatura ibrazýndan itibaren 30 iþ günü içinde, KÝ olarak tahsil edilir. Gününde yapýlmayan veya yapýlmayacak olan ödemeler için senet veya çek alýnýr. 30 günü geçen ödemelerde aylýk % 7 vade farký uygulanýr. * Üzerinde anlaþma yapýlan koþullar sadece reklam veren firma ve vrupa eknik Medya için geçerlidir. * Yayýnlanacak reklamlarýn her türlü hukuki ve cezai sorumluluðu reklam verene aittir. Reklamýn mevzuatlara aykýrý unsurlar taþýmasý halinde vrupa eknik Medya, reklamýn deðiþtirilmesini talep hakkýna sahiptir. vrupa eknik Medya'nýn yayýnlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kiþilere ve/veya kamu kurumlarýna ödemek zorunda kalabileceði her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarýný reklam verene aynen rücu hakký saklýdýr. * Sözlü ve yazýlý rezervasyonun geçerli olabilmesi için onaylý Reklam Sözleþmesi gönderilmesi zorunludur. * Reklam filmleri,derginin yayýn tarihinden 5 gün önce provalý teslim alýnýr. Provasýz filmler için baský renk sorumluluðu kabul edilmez. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

5 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit YILI D KILÐIMIZ FURLR VE EKÝLÝKL* *Ýlgili sektör, fuar ve etkinliklerine katýlým anlaþmalarýmýz devam etmektedir. arih Fuar dý Fuar Yeri Þehir Düzenleyen Kuruluþ Þubat 28 Þubat-03 Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart 30 Mart- 2 isan 31 Mart-03 isan 31 Mart-03 isan isan isan isan isan isan Mayýs Mayýs Mayýs Mayýs Mayýs Haziran Haziran Haziran ðustos Eylül Eylül 29 Eylül- 02 Ekim Ekim Ekim Kasým Kasým 30 Kasým- 04 ralýk I SI RB ational ccreditation Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi am Pramit Sabancý Kültür Merkezi ntalya MMOB Makine Mühendisleri Odasý ntalya Þubesi quatherm Moskova Uluslararasý HV Fuarý Moskova Rusya S System International Fairs Çorum Sanayi ve icaret Fuarý Çorum San.ve ic.odasý Fuar Merkezi Çorum lparslan Fuarcýlýk an.org.ltd.þti. rýtma KültürPark Fuar laný Ýzmir Marmara anýtým Fuarcýlýk Konya 2.Yapý Malzemeleri, Yapý eknolojileri ve Ýþ Makineleri Fuarý Konya 2.Doðal Gaz, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Pompa, Vana, esisat Yalýtým Elkipman ve Malzemeleri Fuarý ISH Frankfurt Uluslararasý Bina ve Enerji eknolojileri, Mutfak ve Banyo Ekipmanlarý Fuarý Denizli Doðal Gaz esisat Mühendisliði Yapý eknolojileri Otomasyon'05 12.Endüstriyel Otomasyon Fuarý Bursa Doðal Gaz, Isýtma Soðutma eknolojileri ve esisat Malzemeleri Fuarý UROGE - ürkiye Uluslararasý Petrol ve Gaz Sergisi ve 3. Karadeniz Petrol ve Doðal Gaz Konferansý Fire & Security Uluslararasý Yangýn & Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Fuarý ISF 6.Uluslararasý Güvenlik Otomasyon Yangýn cil Durum rama- Kurtarma elekomünikasyon Fuarý ISOYP Doðal gaz Isýtma-Soðutma Sistemleri ve Yapý Ürünleri Fuarý SODEX ntalya '05 üyap Konya Uluslar arasý Fuar Merkezi üyap Konya Uluslar arasý Fuar Merkezi Konya Konya üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. Frankfurt lmanya Messe Frankfurt Ltd. EGS Park Fuar ve üyap Fuar ve Kongre Merkezi üyap Bursa Uluslararasý Fuar ve Bilkent Oteli Salonlarý Denizli Bursa nkara yýntap Fuarcýlýk Bileþim Yayýncýlýk,Fuarcýlýk ve anýtým üyap Bursa Fuarcýlýk.Þ. E Uluslararasý Fuar anýtým Hizmetleri.Þ. E-ntalya Expo enter ntalya IRF International Real Fair ltýnpark Expo-enter Ýl Halk Kütüphanesi Önü ltýnpark Expo-enter nkara Balýkesir ntalya Marmara anýtým Fuarcýlýk Rem Fuar Sergi ve Panayýr anýtým Ltd.Þti. Sodeks Fuarcýlýk Boru Boru ve Ek Parçalarý Fuarý Dünya icaret Merkezi Ýhlas Fuarcýlýk GSO Real GP ISI Doðalgaz & esisat Mühendisliði & Yapý eknolojileri Fuarý lýþveriþ Merk. Gaziantep yýntap Fuarcýlýk Fuar salonu DEGZ'05 Denizli Fuarý EGS Park Fuar ve Demos Fuarcýlýk ve Organizasyon Denizli LD.ÞÝ. Petroleum R Uluslararasý Fuar ve Enerji Fuarcýlýk Uluslararasý Yapý Yapý,Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Fuarý üyap Fuar ve Kongre Merkezi Yapý-Endüstri Merkezi quatherm Kiev Uluslararasý HV Fuarý Kiev Ukrayna SSystem International Fairs 17. Yapý Yaþam Fuarý ve Kongresi ÝSF 2.Ýzmit Uluslararasý Sanayi Fuarý II - 11.Uluslararasý Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansý ve Sergisi Subconist Yansanayi Ürünleri Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Gaziantep Fuarý Homeland Security üyap Bursa Uluslararasý Fuar ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Fuar Merkezi Bursa Kocaeli üyap Bursa Fuarcýlýk.Þ. feks Uluslararasý icari Fuarlarý Swiss Otel Sektörel Fuarcýlýk R Uluslararasý Fuar ve Gaziantep Sanayi Odasý Fuar Merkezi R Uluslararasý Fuar ve Gaziantep MedyaFors Yapý-Endüstri Merkezi R Expo Çorum Yapý, Doðal Gaz ve Sanayi Fuarý Fuar laný Çorum ureks Fuarcýlýk ISOYP' Doðal Gaz Fuarý Yeni Fuar laný Malatya Rem Fuarcýlýk Uluslararasý Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri nkara Fuarý EGY Enerji Üretim, Ýletim, Daðýtým, Petrol ve Gaz ltýnpark Expo-enter R Uluslararasý Fuar ve nkara Yapý-Endüstri Merkezi Fuarcýlýk.Þ. qua-therm St.Petersburg Uluslararasý HV Fuarý Moskova Rusya S System International Fairs Uluslararasý Sanayi eknolojileri Yapý-Doðal Gaz-Dekorasyon ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý Samsun Doðu Park Fuar Merkezi Samsun lparslan Fuarcýlýk an.org.ltd.þti. Uluslararasý Yapý Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve eknolojileri Ýzmir Fuarý KültürPark Fuar laný Ýzmir Yapý-Endüstri Merkezi ESKO 7.Ulusal esisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi Wateco 2.Su rýtma ve Çevre ekn., Sýhhi esisat ve ltyapý Fuarý KültürPark Fuar laný üyap Fuar ve Kongre Merkezi Ýzmir (*) Ülkemizde ve dünyada yapýlan fuarlar hakkýnda daha fazla ve farklý sektördeki fuar, kongre ve sergiler hakkýnda bilgi almak için web adresindeki fuar takvimine girerek veya þirketimizden hsen tay el: , Faks: ) bilgi alabilirsiniz. MMOB Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi üyap üm Fuarcýlýk Yapým.Þ. Sertifika o: R /2

6 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit üm Dergiler Okuyucu Profili ve Bölgesel Daðýlýmý üm dergilerimiz ulusal (Yurtiçi Kargo) ve uluslararasý daðýtým kanallarý ile en hýzlý ve güvenli þekilde okuyucularýmýza ulaþtýrýlmaktadýr. Dergi daðýtýmý için kullanýlmakta olan bilgi bankasý sürekli olarak uzman bir ekip tarafýndan güncellenmektedir. Periyodik olarak her yýl reklam verenlerimizin ve abonelerimizin memnuniyet, þikayet ve dileklerinin ölçme ve deðerlendirilme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Daðýtýlan kiþi, kurum ve kuruluþlar (%) % 9 % 7 % 3 % 31 % 12 % 13 % 25 Bölgesel Daðýlým (%) ÝZMÝR ÝSBUL % 57 % 14 LY KR % 4 % 19 % 4 GZÝEP RBZO % 1 % 1 ZURUM I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

7 EKÝK YYIILIK GRUBU Media kit Uluslararasý Daðýlým (%) MÝK % 7 VRUP % 89 SY % 4 bonelik Bedelleri esisat Doðal Gaz Yangýn ve Güvenlik Enerji ve Kojenerasyon Dünyasý Petrol Dünyasý 72 YL 48 YL 48 YL 48 YL 72 YL L L L L L Yýlda 12 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 8 sayý Yýlda 12 sayý Dergi fiyatlarýna KDV ve daðýtým hizmetleri dahildir. 2 yýl aboneliklerde % 20, 3 yýllýk aboneliklerde %25, 5 yýllýk aboneliklerde %35 indirim uygulanmaktadýr. Yurtiçi ve / veya Yurtdýþý abonelik yaptýrmak için lütfen bone Departmanýmýz ile irtibata geçiniz. I SI RB ational ccreditation Sertifika o: R /2

8 EKiK YYIILIK GRUBU I Sertifika o: R /2 SI RB ational ccreditation Balmumcu Barbaros Blv. Bahar Sok. Karanfil pt. o:2 K:4-5-7 Daire: PK:34349 Beþiktaþ - ÝSBUL el : (pbx) Faks:

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler... 1993 yýlýnda Fatih Draman daki

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj:

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj: Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1988 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 48 TL. Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 6 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı