ÜNİTE. Uluslararası Para Sistemi. Bu Ünitede...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. Uluslararası Para Sistemi. Bu Ünitede..."

Transkript

1 13 Uluslararası Para Sistemi ÜNİTE Bu Ünitede... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods Sistemi'nin kuruluşu, gelişimi, sorunları, çöküşü ve günümüzdeki uluslararası para sistemi ile ilgili bilgileri bu ünite boyunca öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca, uluslararası likiditeyi oluşturan unsurları tanıyacaksınız. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak... Ünitenin Ondört ve Onbeşinci ünitelerle çok yakın ilişkisi vardır. Ayrıca Ünite, On ve Onbirinci ünitelerle de ilişkilidir. Bu ünitelerle birlikte toplam dört üniteyi bir arada çalışırsanız konuları çok daha iyi kavrayabilirsiniz

2 GİRİŞ Günümüzde, uluslararası ödemelerde kullanılabilecek bir uluslararası para yaratılamamıştır. Çünkü, her ülke kendi milli para birim ve sistemine sahip olup, halen yüzün üzerinde milli para birimi bulunmaktadır. Ayrıca, dünyada para arzını ve mali kurumları düzenleyebilecek bir merkezi güç veya kurum da yoktur. Dolayısıyla, uluslararası para sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu ayrımda uluslararası para sistemi, teorik ve uygulamaya yönelik olarak ele alınıp açıklanacaktır. TANIM VE KAPSAM Uluslararası para sistemi, dünya üzerinde mevcut olan bağımsız ülkeler ile ekonomik birimlerin kendi aralarındaki her türlü odemenin yapılabilmesine imkan tanıyan uluslararası kurumsal yapı, mekanizma ve uygulamalar bütünüdür. Bu anlamda uluslararası para sistemine uluslararası para düzeni de denir. Ayrıca değişik kaynaklarda konu, dünya para sistemi veya uluslararası para rejimi olarak da tanımlanmaktadır. Uluslararası para sistemi, milli para sistemlerini de kapsar ve onlara sıkı sıkıya bağlıdır. Milli para sistemlerinden farklı olarak, birbirinden ayrı ve bağımsız parçaları birleştirdiği için oldukça gevşek ilişkilerden oluşur. Dünyada hızla gelişen ekonomik olaylar karşısında önemli olan uluslararası para sistemini tanımlamaktan çok sistemin çerçevesini çizmektedir. Uluslararası para sistemini tanımlayıp kapsamını beliritiniz. Uluslararası para sistemi, uluslararası ödemeleri kolaylaştıran bir rezervin oluşumunu temin etmeli, sistemin aksamadan işleyebilmesi için gerekli kurumsal yapı ve mekanizmayı oluşturmalı, paranın ölçü birimi ile merkez bankaları arasında ödeme aracı olma fonksiyonlarını eksiksiz sağlamalıdır. Bütün bu görevlerin yerine getirilebilmesi ve sistemin işleyebilmesi için, ülkelerin para konusunda bağımsız politikalar izlemekten vazgeçerek, uluslararası işbirliğini arttırmaları şarttır. Uluslararası para sisteminin işleyişi için neler yapılmalıdır Uluslararası para sisteminde döviz kuru rejimleri ile uluslararası döviz arzını belirleyen para standartlarının özel bir yeri ve önemi vardır. Döviz kuru rejimleri, uluslararası para sistemlerinde önemli rol oynar. Diğer taraftan, uluslararası parasal rezervler de, uluslararası para sistemlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Uluslararası parasal rezervler iki temel gruba ayrılabilir. Bunlar, "mal" ve "itibari" rezervlerdir. Mal rezervler, altında olduğu gibi, parasal değerinin dışında asli bir değere de sahiptir. İtibari rezervlerin asli bir değeri yoktur ve bunlar mal rezervlere dönüştürülemezler (özel çekme hakları gibi). Para standartları açısından uluslararası para sistemleri üçe ayrılabilir: Saf mal standartları: Tüm rezervler mal rezervidir. Altın standardı buna örnektir. Saf itibari standartlar: Tüm rezervler, konvertibilitesi olmayan kağıt para standardında olduğu gibi itibaridir. Karma standartlar: Uluslararası rezervler, mal ve itibari rezervlerin karmasından oluşur. Para standartları açısından uluslararası para sistemleri hangi gruplara ayrılabilir

3 BRETTON WOODS'TAN ÖNCEKİ DÖNEMDE ULUSLARARA- SI PARA SİSTEMİ 1944 yılında kurulan Bretton Woods Sistemi'nden (IMF Sistemi) önceki uluslararası ödeme sistemi, altın standardıdır. 1870'li yıllardan 1929 dünya ekonomik krizine kadar altın standardı, uluslararası para sisteminin esasını oluşturmuştur. 1930'lardan Bretton Woods Sisteminin kurulduğu 1944 yılına kadar geçen süre ise, buhran dönemidir. Altın Standardı: Dünya ekonomisinde 1870'lerden 1nci Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede "altın standardı" (sabit döviz kuru sistemi), uluslararası para sisteminin esasını oluşturmuştur. Altın standardı Savaş sırasında uygulamadan kalkmış, Savaş'tan sonra ise 1929 dünya ekonomik krizine kadar kısmen yürürlükte kalabilmiştir. Altın standardı, sabit döviz kuru sistemine dayanmıştır. Mesela 1914 yılında 1 ABD doları ons altın, İngiliz sterlini ise ons altına konvertibl olduğundan 1 sterlin=4.94 ABD dolarına eşit idi. Dünya ekonomisinde, 1 nci Dünya Savaşı'na kadar olan yıllar liberal ekonomi uygulamasının doruğa ulaştığı dönemdir. Dış ticaret, bu yıllarda tamamen serbest bir şekilde yapılmıştır. Londra, başlıca mallar için dünya borsası ile sermaye piyasasının merkezi olmuştur. Bu sebeple, ülkelerin büyük çoğunluğu uluslararası likiditelerini, altın yerine sterlin olarak tutmuşlardır. 19 ncu yüzyılda altın standardı, altın çağını yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile altın standardı yürürlükten kalkmış ve milli paraların altın ile olan ilişkisi sona ermiştir. Böylece kağıt para sistemine geçilmiştir. Savaştan sonra milli paralar serbest dalgalanmaya bırakılmıştır. Altın standardına duyulan istek karşısında, yıllarında kırktan fazla ülke tekrar altın standardını benimsenmiştir. ABD 1919 yılında eski kur üzerinden altın standardına dönmüştür. İngiltere 1925'da, Fransa ise 1928'de altın sistemini tekrar kabul etmiş, ancak altından tasarruf edebilmek için altın külçe standardını benimsemişlerdir. Dünya ekonomisinde ikinci derecede önemli olan ülkeler ise, altın döviz standardını esas almışlardır. 1 nci Dünya Savaşı'ndan önceki 44 yıl, altın standardının en iyi işlendiği dönemdir. Altın standardının çökmesinde, izlenen enflasyonist politikalar ile döviz kurlarının 1 nci Dünya Savaşı öncesindeki seviyelerinin korunmaya çalışılmasının önemli rolü olmuştur Dünya Ekonomik Krizi de, altın standardının yıkılışını hızlandırmıştır. Dünya krizi, 1929 yılı ortalarında ABD'de ortaya çıkmış, bu ülkede deflasyon hızla yaygınlaşmış, sanayi üretiminde büyük düşmeler görülmüş ve işsizlik hızla artmıştır. Altın standardı uygulamasını anlatınız. Buhran Dönemi: Ekonomik kriz ile birlikte artan işsizliğe engel olmak isteyen ülkeler, ithalatı kısmak, yerli üretimi ve ihracatı teşvik ederek istihdamı arttırmak amacıyla, paralarının dış değerini düşürmüş yani devalüasyon yapmışlardır. Böylece, ithalat kısılırken ihracat artacak ve işsizlik sorunu çözümlenecektir. Fakat buna karşılık diğer ülkelerin ihracatları da azalacağı için, bu ülkelerde işsizlik artacaktır. Sonuç olarak bu politikalar, bir ülkenin sorunlarını diğerlerine satarak çözme anlamını taşıdığı için, kom

4 şuyu zarara sokma veya işsizliğin ihracına yönelik politikalar olarak tanımlanmıştır yılında Credit-Anstait isimli Viyana ticaret bankasının iflası, mali alandaki paniğin doruğa çıkmasına yol açmış ve altına hücumu başlatmıştır. Bu hücum karşısında Alman Merkez Bankası, altın rezervlerinin tükenmesini önlemek için kambiyo denetimi uygulamaya başlamıştır. Bu gelişmeler karşısında İngiltere 1931 Eylülü ABD 1933 Martı ve Fransa ise 1936 Eylül ayında altın standardından ayrılmışlardır (Türkiye: 1930). Altın standardının yıkılması, milli paraların birbirlerine dönüştürülme imkanını ortadan kaldırmış, bu durum uluslararası ödemelerde çok taraflı denkleştirmelerde büyük sorunlar yaratmıştır. Bu sorunlara bir ölçüde engel olmak amacıyla dünya para sahaları ilk defa bu yıllarda oluşturulmuştur. İngiltere, altın standardından ayrıldıktan sonra, sterlini serbest dalgalanmaya bırakmış fakat değerinde meydana gelebilecek aşırı dalgalanmaları önlemek için 1932 yılında Döviz Denkleştirme Fonu'nu (Exchange Equalization Fund) kurmuştur. Fon'un görevi, serbest piyasada sterlin alıp satarak sterlinin değerini korumaktı. Fon, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların iç piyasaya yansımasını bir dereceye kadar önleyerek sterlinin istikrarını belli bir süre sağlayabilmiştir. Sterlin altın ilişkisinin son bulmasından sonra eski İngiliz sömürgelerin den meydana gelen bazı ülkeler, paralarını sterline bağlamışlardır. Böylece, Sterlin Bloku (sahası) ortaya çıkmıştır. Saha içindeki ülkeler rezervlerini sterlin ile tutmuş ve saha içindeki ödemelerini serbest bir şekilde yapabilmişledir. Buna karşılık saha dışındaki ülkelere karşı sıkı bir kambiyo ve ithalat rejimi uygulamışlardır. Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda bu dönemde Altın Bloku'nu oluşturarak altına bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Almanya ise sıkı bir döviz kontrolü uygulamıştır. Gelişme yolunda olan ülkeler de, döviz kontrol rejimlerini yürürlüğe koymuşlardır. ABD doları dalgalanmaya bırakmış, 31 Ocak 1934 tarihinde ise 1 ons altın=35 dolar olarak doların değerini yeniden belirlemiştir. Bu değer 37 yıl sabit kalmıştır. 1930'lu yıllarda uluslararası para piyasalarında ne gibi gelişmeler yaşanmıştır 2 nci Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiğinde altın standardı tamamen yıkılmış, milli paralar konvertibilitesini kaybetmiş, birbirinden ilgisiz üç para sahası oluşmuştur (dolar, sterlin, Fransız frangı sahası). Savaştan sonra sadece ABD doları ve İsviçre frangı tam konvertibl para birimi niteliklerini koruyabilmiştir. Sterlin sahası içinde ödemeler nisbeten serbest bir şekilde yapılabilmiş, bu saha dışındaki ticaret iki taraflı ödeme usullerine kaydırılmış, yüksek gümrük tarifeleri ve sıkı miktar kısıtlamaları yaygınlaşmıştır. Rekabetçi devalüasyonlar artmış, bu durum ticareti daha da daraltmıştır. Bütün bu sebepler ile, daha Savaş bitmeden sosyalist blok dışında kalan ülkelerin katılmasıyla, dünya ticaretini serbestleştirerek, çok taraflı ticarete imkan sağlayacak bir uluslararası ticari ve mali sistemin esaslarını belirlemek üzere ABD'nin Bretton Woods kentinde bir Konferans toplanmıştır. Bu Konferans sonucunda uluslararası para sisteminin esasları, yeniden belirlenmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda hangi para sahaları ne durumda olmuştur

5 BRETTON WOODS PARA SİSTEMİ: nci Dünya Savaşı sonunda Bretton Woods'ta toplanan Konferansta alınan karararlar ile kurulan ve 15 Ağustos 1971 tarihine kadar süren uluslararası para sistemi, altın döviz standardına dayanmıştır. Altın döviz standardının geçerliliği için, bir banker ülkenin varlığı ve sistem içindeki diğer ve ülkelerin sınai üretim için kullanmadıkları altınları belirli sabit fiyattan banker ülkeye vermeleri gerekir. Banker ülke, altınları rezerv olarak saklar ve diğer ülkeler talep ettikleri anda kendi milli parasını altına çevirir. Diğer ülkelerin paralarının altına doğrudan konvertibilitesi yoktur. Banker ülke milli parasının yanında, kendisine ait devlet tahvilleri, hazine bonoları ve ticaret senetlerini de altına dönüştürmek zorundadır. Banker ülkenin milli parasının (anahtar para) altına konvertibilitesi tam olup, sisteme dahil tüm ülkelerde dış borç ödemelerinde kullanılabilmelidir. Altın döviz standardının geçerli olduğu Bretton Woods Sisteminde ABD doları, ABD hükümeti tarafından onsu 35 dolardan altına çevrilebilecekti. Buna karşılık diğer ülkeler, kendi paralarının dolara karşı fiyatını kendileri serbestçe belirlemişlerdir. ABD'nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kentinde Türkiye, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil 44 ülkenin katılmasıyla 1-22 Temmuz 1944 tarihleri arasında toplanan Konferansta, uluslararası para sisteminin esasları kabul edilmiş ve bir anlaşma imzalanmıştır. Bretton Woods Anlaşması ile dünya çapında iki büyük mali kuruluş doğmuştur; Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası. Romanya dışındaki sosyalist ülkeler başlangıçta Fon'a katılmamışlardır. 2 nci Dünya Savaşından sonra uluslararası para konularını düzenleme görevi Fon'a verildiği için, Bretton Woods Sistemine IMF Sistemi de denir. ABD Hazine Bakanı'nın baş danışmanı olan H.D. White ve arkadaşlarının hazırladıkları White Planı, Bretton Woods Sisteminin temelini oluşturmuştur. Bretton Woods Sistemi'nin doğuşu nasıl olmuştur Anlatınız. Bretton Woods Konferansı sonucunda benimsenen uluslararası para sistemini kabul eden ülkeler, milli paralarını sabit kurlardan ABD dolarına bağlamışlardır. ABD, doların değerini altın olarak tanımlayarak bir ons altın karşılığında 35 dolar vermeyi taahhüt etmiştir. Milli paralar, dolar paritesi etrafında ancak %±1 oranında dalgalanabilecektir. Bretton Woods Sisteminin amacı, kısa dönemli dalgalanmalar karşısında döviz kurlarına istikrar sağlayacak bir düzen yaratmak, oluşabilecek döviz kuru değişmelerinde rekabetçi devalüasyonların doğmasına engel olmaktır. Uluslararası Para Fonu, sistemin bu ilkelere göre yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. IMF sistemi ile yukarıda da belirtildiği gibi ABD dışındaki bütün IMF üyeleri (Türkiye dahil ) paralarının değerini Amerikan doları veya altın cinsinden belirlemişlerdir. Böylece, bütün üye ülkelerin paraları sabit kurlarla birbirine bağlanmıştır. Amerikan Reserve Bank, piyasaya çıkaracağı dolar miktarı karşılığında %25 oranında altın karşılık bulunduracaktır. Diğer bir deyişle ABD, sınırlı bir altın külçe standardını benimserken, diğer ülkeler kağıt para standardını kabul etmiştir. Bretton Woods Sistemi'nin temel amaçları nelerdi IMF üyeleri, ödemeler bilançosunda yapısal dengesizlik ortaya çıktığında, Fon'un iznini önceden alarak milli paraların paritesini %10 dan da

6 ha fazla değiştirebileceklerdir. %10'dan küçük ayarlamalar için IMF'nin iznini almaya gerek yoktur. IMF sisteminde döviz kurlarının ilke olarak sabit tutulması kabul edilmiş olmakla beraber bu, kurların hiçbir zaman değiştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Ödemeler bilançosundaki yapısal dengesizlik ile enflasyon, talepte meydana gelen kaymalar, verimlilik değişmeleri vb sebeplerle ortaya çıkan ve para-maliye politikaları ile dengelenemeyen dış açık ve fazlalıklar kastedilmektedir. IMF'ye üye ülkeler, dış dengesizlikten çekinmeden para ve maliye politikalarını iç dengenin sağlanması için kullanabileceklerdir. Bu uygulama sonunda ülke içinde enflasyon meydana gelir ve dış açık doğarsa, devalüasyon yapılarak dış açık kapatılabilecektir. Buna rağmen IMF, üye ülkelere öncelikle dış dengeye önem veren bir para ve maliye politikaları izlemelerini önermektedir. Fakat üye ülkeler devalüasyonu, izledikleri para ve maliye politikalarının başarısızlığı olarak düşündüklerinden, bu yola çok sıkışmadıkça başvurmak istememektedirler. Bretton Woods'ta 1944 yılında kurulan para sistemi, yirmibeş yıla yakın bir süre herhangi bir aksama olmadan işlemiş, 1968 yılından itibaren sistem büyük ölçüde sarsıntı geçirmeye başlamıştır. Bretton Woods Sistemi, ABD'nin elinde yeterli ölçüde altın stoğu bulunduğu ve ödemeler bilançosu açıklarının uluslararası likidite ihtiyacını karşıladığı sürece aksamadan işlemiştir. 1965'lerden sonra bu ülkenin bilanço açıklarının süratle artması dolara güven sorununu yaratmış, 1971 ve 1973 dolar devalüasyonları sonucunda Bretton Woods'ta kabul edilen sabit fakat ayarlanabilir kur sistemi tamamen yıkılmış, dolar-altın bağlantısı kopmuş ve sistem çökmüştür. Bretton Woods Sistemi'nin uzun süre devam edebilmesi hangi faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiştir BRETTON WOODS SİSTEMİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Bretton Woods Sistemi'nde ortaya çıkan sorunlar beş başlık altında toplanabilir; Likidite ve Anahtar Paraya Güven Sorunu Bretton Woods Sisteminde uluslararası rezerv, büyük ölçüde altın ve dolardan meydana gelmişti. Altın, üretim artışının yetersiz olması ve sanayide kullanım imkanının bulunması dolayısıyla, uluslar arası likidite içinde önemli bir yere sahip olamamıştır. Ayrıca, parasal altın üretimindeki artış, dünya ticaret hacmindeki gelişmenin gerisinde kalmıştır. Toplam rezervler içinde parasal altının oranı 1950'lerde ortalama %70 iken, Bretton Woods Sisteminin yıkıldığı 1973'de %45'e kadar düşmüştür. Uluslararası likidite görülen bu eksiklik, ABD dolarıyla karşılanmaya çalışılmış, ortaya çıkan likidite artışları, ABD'nin ödemeler bilançosu açıklarıyla finanse edilmiştir. ABD, dış açıklarını karşılayabilmek için altın rezerv para oranını düşürmüş, dolayısıyla dolara olan güvenin sarsılmasına yol açmıştır. Bu güvenin azalması sonucunda ellerinde dolar bulunduran ülkeler, dolarları altına çevirmeye başlamışlar, böylece dünya ölçüsünde para krizleri ortaya çıkmıştır. Dolara güvenin tekrar sağlanabilmesi için ABD'nin ödemeler bilancosu açıklarını gidermesi gerekmiş, bu ise uluslararası likidite arzında daralma yaratmıştır. Dolara karşı beslenen güvenin sarsılması ise, spekülatif nitelikteki sermaye hareketlerini hızlandırmıştır

7 Likidite ve anahtar paraya güven sorunu nedir Dış Denge Sorunu Bretton Woods Sistemi, etkin bir dış denge mekanizmasından yoksundu. Sistemde ayarlanabilir sabit kur esas alındığı için otomatik bir denkleşme gerçekleşmiyordu. Dış denge, ancak hükümetlerin alacakları kararlar ile sağlanabilmekte idi. Fakat burada da, dış dengeyi gerçekleştirmek için, ülkelerin izledikleri ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların paylaşılması yönünden dengesizlikler ortaya çıkıyordu. Ülkenin milli geliri içinde dış ticaretinin önemli bir yere sahip olduğu ekonomilerde dış denge, en az iç denge kadar önemli olduğundan ülkeler, dış dengeyi sağlamak için kur ayarlamalarına başvuruyor ve böylece dış dengesizliğin iç denge üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye çalışıyorlardı. Dış açıkları kapamak amacıyla devalüasyona sıkça başvurulamadığından dolayı, kur ayarlamaları uzun aralıklarla ve çok yüksek oranlarda yapılabiliyordu. Hükümetler, uyguladıkları para ve maliye politikaları ile dış dengeyi sağlayamadıkları zaman kur ayarlaması yaparak başarısız uygulamalarının tescil olunacağından korkuyor ve sürekli olarak devalüasyondan kaçıyorlardı. Böylece, zamanında yapılacak olan küçük oranlı bir devalüasyon, sürenin uzaması sonucunda çok yüksek oranlara ulaşıyor, bu ise ekonomi üzerinde "şok etkisi" yaratıyordu. Dış dengenin sağlanabilmesi için zamanında ve yeterli oranda başvurulamayan devalüasyon, daha sonra ekonomik ve politik istikrarsızlıklara yol açıyordu. Milli gelir içinde dış ticaretin önemli bir paya sahip olmadığı ülkelerde dış dengeyi sağlamak amacıyla daraltıcı para ve maliye politikaları izlenmesi, ülkede depresyon ve işsizliğe sebep oluyordu. Harcama kısıcı bu politikalar ise, zaman zaman ülkelerin ekonomik istikrar programları ile ters düşebiliyordu. Dış denge sorunu nedir Emisyon Kazançları Sorunu Bretton Woods Sisteminde anahtar paraya sahip olan ABD (sınırlı ölçüde İngiltere), önemli bir emisyon kazancı elde etmiştir. Emisyon kazancı, bir paranın tedavül değeri ile bunun üretim ve basım maliyeti (reel maliyet) arasındaki farktır. Bu fark, para çıkarma yetkisine sahip olan otoriteye bir defaya mahsus olmak üzere kazanç sağlamıştır. Altın standardının uyguladığı dönemlerde fark, hükümdarlara (senyörlere) gitmekte idi. Bu sebepten emisyon kazancına, seignorage hakkı de denmiştir. Uluslararası para sisteminde rezerv parayı çıkaran (uluslararası ödeme aracı ve likidite olarak kullanılan para) ABD paranın üzerinde yazılı değeri ile bunun basım maliyeti arasındaki farkı emisyon kazancı olarak kendisine alıyordu. Kazancın büyüklüğü, ülkenin rezerv yaratmadaki tekel gücüne bağlıydı. Bretton Woods Sisteminini mantığına göre ABD (kısmen İngiltere) dünya bankeri olarak rezerv yaratan ülke ve dolar da tek rezerv para idil. Bu durum, 15 Ağustos 1971'de doların altına konvertibilitesinin kaldırıldığı tarihe kadar devam etmiştir yılına kadar ABD, dünya merkez bankası rolü oynayarak emisyona gitmekte, sıfır maliyete ithalatını veya

8 ödemeler bilançosu açıklarını finanse edebilmekte idi. Oysa diğer ülkeler, uluslararası likidite sağlayabilmek için mal ve hizmet ihraç etmek ve reel kaynak harcamak zorundaydı. ABD'nin dolar basarak reel mal ve hizmet elde etmesi, bu ülkeye bir ayrıcalık sağlamış ve dolayısıyla diğer ülkeler (özellikle Fransa) tarafından bu durum eleştirilmiştir. Fransız Devlet Başkanı General de Gaulle, doların sistem içindeki yerine bu sebepten karşı çıkmış ve altın fiyatlarının 2-3 kat artırılarak tekrar altın para standardına dönülmesini savunmuştur. Emisyon kazançları sorunu nedir Kaynak İsrafı Sorunu Bretton Woods Sisteminde para, altına dayanıyordu. ABD, altın konvertibilitesini kaldırana kadar dolar emisyonu için belli oranda altını karşılık bulundurmak zorunda idi. Altın talebinin karşılanması, altın üretimine bağlıydı. Bu ise, belli miktarda işgücü ve sermayenin bu işlere tahsisini gerektiriyordu. Kıt kaynaklar harcanarak elde edilen altınlar, bu defa banka kasalarına gömülüyor ve dünyada bir kaynak israfı söz konusu oluyordu. Altın üretmek için israf edilen kıt kaynaklar, gelişme yolunda olan ülkelerin ekonomik kalkınmaları için harcansa, herhalde çok daha yararlı bir iş yapılmış olacaktı. Spekülasyon Sorunu Bretton Woods Sistemi, spekülasyona açık bir sistem idi. ABD'nin ödemeler bilançosu açıklarının devamlılık kazanması üzerine, dolardan kaçış başlamış, devalüasyon olasılığının artması üzerine spekülatif hareketler hızlanmıştır. Sanayileşmiş batılı ülkelerin merkez bankaları arasında yapılan sıkı işbirliğine rağmen, artan spekülasyon, dünya ticareti ile sermaye hareketleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Kaynak israfı ve spekülasyon sorunları nelerdir BRETTON WOODS SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ Sistemin Çöküşüne Yol Açan Gelişmeler Bretton Woods Sisteminde dolar altına bağlanmış, diğer ülkelerin milli paralarının kurları ise doların değerine göre belirlenmiş idi. Ayrıca dolar, rezerv para niteliğinde idi. Ancak, 1958 yılında bazı Avrupa paralarına da konvertibilite sağlandıktan sonra, bu paralar da rezerv olarak tutulmaya başlanmıştır. Doların uluslararası piyasada kabul görmesi sonucunda ABD, bilanço açıklarını, altın çıkışına yol açmadan dolar kullanarak karşılamıştır. Dolara güven duyulduğu sürece bu durum bir sorun yaratmamıştır. Fakat ABD'nın bilanço açıklarının artmasına bağlı olarak dolara olan güven duygusu da azalmıştır yılından sonra ABD'nin bilanço açığı süratle artmaya başlamıştır. Bu ülkenin 1949 yılında 24.5 milyar dolar olan altın stoku, 1958'de 20.5 milyar dolara, 1959'da ise 19.5 milyar dolara düşmüştür. ABD'nin ödemeler bilançosunun devamlı açık vermesi, dünyada bir dolar bolluğu sorunu ( ) ortaya çıkarmış ve bu bolluk bu paraya duyulan güveni sarsmıştır

9 1950'li yıllardan itibaren ABD'nin altın rezervleri süratle azalmıştır. Buna karşılık bu ülkenin yabancı resmi kurumlara olan sorumlulukları artmaya devam etmiş, 1970 ve 1971 yıllarında patlama noktasına gelmiştir. 1971'de ABD'nin altın rezervi 11 milyar dolar civarında iken yabancılara karşı sorumluluğu 24.5 milyar dolara ulaşmıştır. Triffin, 1960 yılında, uluslararası parasal rezervlerin Bretton Woods Sisteminde yeteri kadar çoğaltılamayacağına dikkati çekmiştir. Altının yılda %1 oranında arttırılabildiği bir ortamda artan likidite ihtiyacı, ancak ABD'nin önemli ölçüde bilanço açığı vermesi ile karşılanabilecektir. Fakat bu durumda da dolara güven sorunu ortaya çıkacak ve bu gelişme, sistemin çökmesine yol açacaktır yılından itibaren ABD'nin yabancılara karşı taahhütleri, altın rezervlerini hızla aşmaya başlayınca, ellerinde dolar bulunduranlar bunları altına dönüştürmeye başlamışlardır. Bu harekette, Fransa Devlet Başkanı De Gaulle'ün 1965 yılında başlattığı dolar savaşının da rolü olmuştur. De Gaulle, altın standardına geri dönülerek resmi altın fiyatlarının arttırılmasını savunmakta idi. Bu politikaya uygun olarak Fransız Hükümeti, 1965 yılının ilk aylarında 300 milyon dolarlık rezervi altına çevirmeyi ve her ay ABD'den altın alımını arttırmayı kararlaştırmıştır. Dolar bolluğu, ABD bilanço açıklarının artması ve Fransızların altın standardı yanlısı tutumu, ne gibi sonuçlara yol açmıştır ABD'nin ödemeler bilançosu açıklarının sürekli artması sonucunda ülke dışına çıkan dolarlar Eurodolar Piyasası olarak bilinen Avrupa dolar piyasasını oluşturmuştur. Eurodolarların ABD'deki altın stokunu aşması üzerine doların altına konvertibilitesini kısmak amacıyla bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin biri, Roosa Bonolar'dır. ABD Uluslararası Para Dairesi Genel Sekreteri Robert V. Roosa'nın uygulamaya koyduğu bu bonolar, devredilemez nitelikte, faiz geliri getiren, kısa vadeli (15-24 ay) tahvillerdir. ABD, Roosa Bonolarını dolar alacaklısı olan ülkelerin merkez bankalarına vererek, bu ülkelerin ellerindeki dolarları vadeli senede bağlamışlardır. Böylece, doların devalüe edilmesi durumunda tahvillerin ilgili ülke parası cinsinden değeri korunmuş ve dolaylı yoldan bu tahvillere altın garantisi tanınmıştır. Roose Bonoları nedir, bilgi veriniz. Altın rezervlerindeki hızlı artış ve uluslararası piyasalarda spekülatif hareketlerin doları etkilemeye devam etmesi karşısında, 1962 yılında, ABD Merkez Bankası Onlar Grubunun Merkez Bankası ile Swap (Değişim) Anlaşmaları'nı yürürlüğe koymuştur. Swap Anlaşmaları ile, Eurodolarların altına çevrilmesi önlenmek istenmiştir. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin merkez bankaları, birbirleri lehine borçlu cari hesap açmışlardır. Diğer bir deyişle bu Anlaşma'ya katılan ülkeler, geçici bir süre (6 ay) için birbirlerinin belli miktardaki paralarını değiştirmeyi kabul etmişlerdir. Böylece bir merkez bankası, dolar rezervlerinden bir kısmını çevirmek istediğinde, ABD, konvertibilite talebini Swap örgütündeki hesap bakiyesi ile takas edebilmek fırsatını bulmuştur yılından sonra bu örgüt de altına çevrilme taleplerini önleyemez duruma düşmüştür. Swap örgütünün Eurodolarların altına çevrilme taleplerini karşılamada yetersizliği karşında Euro-Bono Piyasası yaratılmıştır.bu piyasanın görevi, ABD'den sermaye çıkmaksızın yabancı ülkelerdeki yatırımların yürütülmesini sağlamaktır. ABD dışında yatırım yapmak isteyen Amerikan firmaları, çıkardıkları euro-bono denilen tahvilleri Eurodolar piyasasında satarak ihtiyaç duydukları yatırım sermayesini karşılamışlardır. Böylece

10 euro-bonolar, yatırımları beslemek üzere kullanılmıştır. Fakat bütün bu önlemler, ABD'den altın çıkışını önleyememiştir. Swap anlaşmaları ve euro-bono piyasası yaratılması nasıl gerçekleşmiştir Sonuçta, Londra ve Zürih borsalarında altının ons fiyatı 35 dolardan 40 dolara kadar yükselmiş, serbest piyasadaki bu artış, ABD altın rezervlerine bir tehdit oluşturmuştur. Çünkü, merkez bankaları ABD hazinesinden resmi fiyat olan 1 ons altın=35 dolardan altın alıp, bunu daha sonra Londra ve Zürih borsalarında satabilirlerdi. Buna engel olmak ve altının piyasa fiyatını 1 ons=35 dolarda tutmak amacıyla 1961 Ekim ayında, ABD, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve İtalya merkez bankaları bir araya gelerek Altın Havuzu'nu oluşturmuşlardır. Altın havuzunun görevi, altın fiyatları yükselme eğilimi gesterdiğinde piyasaya altın sürmek, aksi durumda piyasadan altın çekmek suretiyle serbest piyasadaki altın fiyatlarını resmi fiyat seviyesinde tutmaktır. 17 Mart 1968'de, daha önce Havuz'dan ayrılan Fransa dışındaki yedi ülke, Washington'da toplanarak altın sorununu görüşmüş altın havuzunun sona erdirilmesine karar vermişlerdir. Toplantı sonucunda altın havuzu yerini, Çift Altın Fiyat Sistemi'ne bırakmış ve altın piyasasındaki işlemler ikiye ayrılmıştır.serbest piyasada altın fiyatı arz ve talebe göre belirlenecek ve merkez bankaları özel şahıslara altın satmayacaktı. Ülkelerin ellerinde bulunan altın rezervleri ise, merkez bankaları arasında altının resmi fiyatı olan onsu 35 dolardan işlem görecekti. Böylece "ikili" bir altın piyasası ve ya altının ikili fiyatı ortaya çıkmıştır. İkili fiyat sisteminin kurulmasından sonra serbest piyasada altının değeri, zaman zaman resmi fiyatının çok üstüne çıkmıştır. Resmi altın fiyatları, 1971 Aralık ayına kadar onsu 35 dolar olarak kalmıştır. Bu tarihte onsu 38 dolara, Şubat 1973 de onsu dolara çıkarılmıştır. Serbest piyasada arz ve talep şartlarına göre belirlenen fiyat ise, 100 doları geçmiştir yılı ortasında bir ons altın, 125 dolara yükselmiştir. Çift altın fiyat sisteminin uygulanması sonucunda spekülasyon, dolara göre piyasa değerinin altında resmi değeri olan Batı Alman markı ile Japon Yeni'ne kaymıştır. Batı Alman markına yönelik yoğunlaşan baskılar sebebiyle Federal Almanya Merkez Bankası, 1971 Mayıs ayı başında birkaç milyar dolar altın aldıktan sonra sabit kur sistemini bırakarak markı gerçek piyasa değerini bulması için serbest dalgalanmaya bırakmıştır. Almanya'yı Hollanda izlemiş, bunun sonucunda geçici de olsa kriz atlatılmıştır. Fakat Ağustos ayından itibaren dolardan diğer paralara doğru yeni bir akın başlamıştır. Altın Havuzu, Çift Altın Fiyat Sistemi ve sonrasındaki gelişmeleri, anlatınız. Altın Döviz Standardının Son Bulması: Camp David Kararları (15 Ağustos 1971) Doların uluslararası piyasalarda devamlı değer kaybetmesi üzerine ABD, doları devalüe etmek yerine, diğer ülkelerin paralarını revalüe etmelerini istemiştir. Aslında ABD dolarının devalüe edilmesinin tek yolu, diğer ilgili ülkelerin paralarının değerini dolara göre yükseltmeyi kabul etmeleridir. Bretton Woods Sisteminde ABD dışında her ülkenin parasının

11 dış değerini dolara karşı tekyanlı olarak düşürme imkanı vardı. Fakat doların devalüasyonu için, tüm ilgili ülkelerin işbirliği gerekiyordu. İlgili ülkelerin paralarını revalüe etmemeleri, 1971 Haziran ayından itibaren dolar krizinin ciddileşmeye başlaması Avrupa paraları ve Japon yen'ine doğru oluşan spekülatif akımlar sebebiyle zamanın ABD Başkanı Nixon, 15 Ağustos 1971 tarihinde bu ülkelere baskı yapmak için GATT kurallarına aykırı olarak bazı kararlar almıştır. Camp David Kararları olarak bilinen bu önlemler şunlardır: Doların altına olan konvertibitesi kaldırılmıştır. Böylece, merkez bankaları da artık. ABD Merkez Bankasından dolar karşılığında onsu 35 dolardan altın elde edemeyecektir. Bu kararın doğal sonucu olarak Bretton Woods'ta kurulan altın döviz standardı sona ermiştir. Dolar, bu tarihten sonra serbest piyasada dalgalanmaya bırakılmış ve ABD ödemeler bilançosu açıkları altın yerine dolar ile ödenmeye başlanmıştır. Bütün ithalat üzerine %10 oranında geçici vergi konulup ABD'ye mal satan ülkelerin paralarının değeri aynı oranda değiştirilmiştir. Bu Kararlar, doların ileride devalüe edileceği şeklinde yorumlanmış ve spekülatif akımları daha da hızlandırmıştır. Bu gelişmeler üzerine 15 Ağustos 1971 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da döviz borsaları bir hafta kapanmıştır. 23 Ağustos 1971'de borsalar açıldığında Avrupa paralarının büyük çoğunluğu dalgalanmaya bırakılmıştır. Bu gelişmeler üzerine ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya, 1971 yılı Aralık ayında yaptıkları bir toplantıda, Smithsonian Anlaşması için adım atmışlardır. Camp David Kararları nelerdir Ne gibi gelişmelere yol açmıştır Smithsonian Anlaşması (18 Aralık 1971) ve İlk Dolar Devalüasyonu Aralık 1971'de Washington Smithsonian Enstitüsünde, ABD Hazine Bakanı J.B. Conally başkanlığında toplanan sanayileşmiş ülkeler Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankaları Başkanları, dünya ekonomisinin daha sağlıklı gelişebilmesi için bazı kararlar almışlardır. Bu kararları üç temel başlık altında toplamak mümkündür: ABD, 1934 yılından beri geçerli olan 1 ons altının 35 dolar olan fiyatın, 38 dolara çıkarmayı kabul etmiş ve böylece doların altın karşılğını %8.6 oranında devalüe etmiştir. Doların altına dönüştürülmesi ise benimsenmemiştir. Böylece, doların altına konvertibiltesi kaldırılarak altın penceresi kapatılmıştır. Kanada doları dışındaki sanayileşmiş ülkelerin paralarının dış değeri yeniden ayarlanmıştır. Bunun sonucunda bu ülkelerin paraları, ağırlıklı ortalama olarak dolara göre %12 oranında değer kazanmış, diğer bir deyişle dolar bu oranda devalüe edilmiştir. Bretton Woods'ta kabul edilen diğer milli paraların dolar paritesi (merkezî kurlar) etrafında dalgalanma sınırları % ±1'den % ±2.25'e yükselmiştir. Böylece, toplam dalgalanma sınırı daha da genişletilerek (±2.25x2=%4.5) sisteme biraz daha esneklik getirilmiştir. Ayrıca,

12 dolar dışında kalan paraların kendi aralarındakı dalgalanma sınırı da, toplam %9 olarak belirlenmiştir. ABD, bu gelişmeler üzerine daha önce yürürlüğe koyduğu %10 oranındaki gümrük vergisini kaldırmıştır. Smithsonian Anlaşması ile İsviçre, Avusturya, Batı Almanya, Belçika, Japonya ve Hollanda, paralarının altın karşılıklarını revalüe ederek dolar devalüasyonundan doğan yükün bir kısmını üstlenmişlerdir. Buna karşılık Fransa ve İngiltere paralarının altın değerini değiştirmemişlerdir. Dolayısıyla frang ve sterlinin dolar ile ifade eden kurları sadece doların altına göre % 8.6 oranında devalüe edilmesine paralel olarak aynı oranda yükseltilmiştir. İsviçre ve İtalya ise, dolar devalüasyonundan bir miktar korunabilmek için paralarının altın karşılıklarını % 1 oranında devalüe etmişlerdir. Smithsonian Anlaşması'nın hükümlerini ve uygulamasını anlatınız. İkinci Dolar Devalüasyonu : (12 Şubat 1973) Smithsonian Anlaşması'ndan sonra dolar yine rezerv para olarak kullanılmakle beraber, Bretton Woods Sisteminden uzaklaşılmıştır dolar devalüasyonunu takiben uluslararası para piyasalarında istikrar sağlanamamış ve dolar değer kaybetmeye devam etmiştir yılı başında ABD'nin cari bilanço kalemlerinde önemli bir açığın ortaya çıkması, buna karşılık Japonya ve Batı Almanya'da bilanço fazlalığının bulunması, dolar aleyhine fakat mark ve yen lehine spekülatif hareketlere yol açmıştır. Bu gelişmeler üzerine mark ve yen'e talep artmış, altının onsu 2 Ağustos 1972'de serbest piyasada 70 dolara fırlamıştır. Alman markına hücum sonucunda B. Almanya ve ABD Merkez Bankaları, birlikte yürüttükleri swap anlaşmaları çerçevesinde piyasaya müdahale ederek markın Smithsonian Anlaşması ile belirlenen marjı geçmemesi için mark karşılığında dolar satın almışlardır. Buna rağmen markın değer artışı göstermesine engel olamamışlardır. Ayrıca B. Almanya ülkesine sermaye girişlerini önlemek için döviz kontrol önlemlerini yürürlüğe koymuştur. ABD'nin, bilanço açıklarındaki büyümenin önüne geçememesi ve artan spekülasyon sonucunda, 12 Şubat 1973 tarihinde dolar ikinci defa % 11 oranında devalüe edilmiştir. B. Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda dolar devalüasyonu karşısında kendi paralarının paritelerini değiştirmedikleri için dolar, bu paralar karşısında ortalama % 11 oranında değer kaybetmiş veya bu ülkelerin paraları %11 oranında revalüe edilmiştir. Mart 1973'de Almanya, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Fransa ve Hollanda dolara göre paralarının dış değerini dalgalanmaya bırakmıştır. İngiltere ve Japonya ise, dolar devalüasyonu ile birlikte sterlin ve yen'in dalgalanmasını kararlaştırmışlardır. Türkiye ise, TL'nı dolar devalüasyonu kadar devalüe etmiştir. Doların ikinci defa devalüsyonuna rağmen dolardan güçlü paralara yöneliş devam etmiş, dolayısıyla altının serbest piyasadaki fiyatı sürekli artmıştır. ABD doları, adeta B. Almanya'yı istila etmeye başlamış. 1 Mart'ta bir günde Almanya 2.7 milyar dolar satın aldıktan sonra döviz borsasını kapatmıştır. Bu gelişmeler karşısında diğer AET üyeleri Mart'ta borsadaki döviz işlemlerini durdurmuşlardır. 12 Mart 1973 Brüksel Anlaşması ile AT ülkeleri paralarını dolar karşısında dalgalanmaya bırakmıştır

13 Böylece, AT ülkeleri sabit kur sisteminden ayrılmışlardır. Doların ikinci defa devalüasyonu, sabit kur sistemine duyulan güveni sarsmış ve Bretton Woods Sisteminin işleyişine son vermiştir. Altın, Sistem içinde önemini kaybetmeye başlamış, güçlenen Batı Avrupa paralarıve yen karşısında doların üstünlüğü ortadan kalkmıştır. Özetle belirtmek gerekirse, Mart 1973'te, 1944 yılında Bretton Woods'ta kurulan uluslararası para sistemi tamamen yıkılmış ve sabit kur sistemi terk edilmiştir. İkinci dolar devalüasyonu niçin ve nasıl yapılmış, ne gibi sonuçlar yaratmıştır BRETTON WOODS'TAN SONRAKİ GELİŞMELER : IMF'NİN STATÜSÜNDEKİ İKİNCİ DEĞİŞİKLİK VE JAMAİKA AN- LAŞMASI Bretton Woods Sisteminde reform çalışmaları, 1971 yılının sonlarında başlamış ve 1972 yılının Eylül aynda Yirmiler Komitesi'nin oluşturulmasıyla çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu Komite, Geçici Komite kurulmasına karar vermiştir. IMF Ana Sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 1974 Eylül ayında Geçici Komite'de ele alınmıştır. Bu Komite, 7-8 Ocak 1976 tarihinde Jamaika'nın Kingston şehrinde yaptığı toplantıda, uluslararası para sistemi ile ilgili çalışmaları sonuçlandırarak bir dizi kararlar almıştır. Bu kararlar, aynı yılda Washington'da toplanan IMF Guvernörler Kurulu tarafından da onaylanmıştır. IMF üyelerince de uygun bulunan Anlaşma, 1 Nisan 1978'de yürürlüğe girmiştir. Jamaika Anlaşması sonucunda IMF, mevcut dalgalı kurları yasallaştırmıştır. Diğer bir deyişle, gözetimli dalgalanma meşrulaştırılarak fiilen ayarlanabilir sabit kur sistemine son verilmiştir. Böylece artık bir ülke parasının dış değerini; SDR ve altın dışında diğer bir para sepetine göre sabit bir şekilde tanımlayabilir, SDR veya ECU çerçevesinde bir sepete bağlayabilir, serbest döviz piyasasında parasını serbest bir şekilde dalganmaya bırakabilirdi. Yeni düzenlemeye göre üyeler, döviz kuru seçimlerini kendi özel durumlarına göre yapacaklar, fakat daha sonra da buna uyacaklardır. Gerçekleştirdikleri değişiklikleri, belirli süreler içinde Fon'a bildirileceklerdir. Fon, gözetme işlemini ülkeler ile genelde yılda bir defa yaptığı danışma toplantılarında yerine getirecektir. Böylece üye ülkelerin izledikleri ekonomi ve maliye politikalarının döviz kurları ve dış denge üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Ayrıca, üyelerinin izledikleri döviz kuru politikalarının Fon'un belirlediği ilkeler ile çatışması durumunda da ikili görüşmeler yapılabilecektir. Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve 1978 yılında IMF Anasözleşmesinin ikinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde, devlet müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para ve paralar sepetine bağlayan sabit döviz kurları arasında kalan döviz kuru sistemleri geçerlilik kazanmıştır. Jamaika Anlaşması ile ne gibi kararlar alınmıştır 1978 sonrasında ne tür kur sistemleri geçerlilik kazanmıştır

14 GÜNÜMÜZDE ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER IMF üyelerinin kabul ettikleri döviz kuru sistemleri, iki ana gruba ayrılmak tadır. Bunlar, "bağlı veya sabit" kurlar ile "esnek veya dalgalı" kurlardır. Sabit kurlar tek bir dövize veya belli bir para sepetine bağlanabilir. Parasını dolar, Fransız frangı gibi tek bir paraya bağlayan ülkeler, hem müdahale parasını ve hem de müdahale bandını (alt ve üst sınır) seçmede serbesttir. Bunlar, döviz kurlarını IMF'ye danışmadan belirleyebilirler. Parasını, SDR gibi sepete bağlayan ülkeler, milli paralarının değerlerini bu sepet içinde ağırlıklı ortalama alarak belirlemektedirler. Bu ülkeler, birden çok ülke ile yakın ticari ilişki içinde bulunurlar. Esnek ya da dalgalı döviz kurlarını benimseyen ülkeler, paralarının belli sınırlar içinde dalgalanmasını kabul etmişlerdir. Fakat dalgalanma tamamen serbest olmayıp gözetim altındadır. Döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılma durumunda günlük döviz kuru yönetimi için IMF veya diğer ülkelerle işbirliğine gerek yoktur. kısa vadeli dalgalanmaları gidermek için kurlara resmi müdahaleler asgari seviyede tutulmaktadır. Buna "rüzgara karşı eğilme"stratejisi denilir. ABD, Kasım 1978'den Mayıs 1982'e kadar doların önemli sanayileşmiş ülkelerin paralarına karşı dalgalanmasını gözetim altında tutmuştur. Bu tarihten sonra, 1978 öncesindeki sınırlı müdahale politikasına dönüş yapmıştır. Böylece ABD, piyasalardaki istikrarsızlıklara karşı gerektiğinde müdahalelere başlamıştır. Paralarını üç temel grup içinde dalgalanmaya bırakan ülkeler, zaman içinde rüzgara karşı eğilme stratejiisi uygulamak yerine, belli göstergelere göre paritelerini daha sık ve küçük miktarlarda ayarlanması ilkesini kabul etmişlerdir. Döviz piyasalarına müdahaleler ise, döviz kurlarının merkezi kurlar etrafında dalgalanmasını sınırlamak amacıyla kullanılmıştır.. Dünya ekonomilerinde uygulanan döviz kuru sistemleri, Tablo 13.1'de toplu olarak gösterilmiştir: Tablo 13.1 Dünya Ekonomisinde Döviz Kuru Sistemleri. ABD doları Sabit Kurlar (Bağlı Kurlar) Dalgalı Kurlar (Esnek Kurlar) Tek Para Para Sepeti Tam Esnek Tek Bir Para ve Para Grubuna Göre Esnek Fransız frangı Diğer SDR Diğer Bağımsız Dalgalanma Yönetimli Dalgalanma Tek Para İşbirliği Anlaşmaları (EMS) (Avrupa Para Sistemi)

15 IMF üyeleri hangi döviz kuru sistemlerini kabul etmiştir Rüzgara karşı eğilme stratejisi bu sistemlerden hangisine dahildir Esnek kur sistemini kabul eden ülkelerden bir kısmı, paralarını bağımsız olarak dalgalanmaya bırakmışlardır. Mesela, ABD doları, İngiliz sterlini, Japon yeni, Kanada ve Avustralya dolarları bu grupta yer alır. Avrupa Para Sistemi'ne dahil olan ülkelerin paraları sabit kurlardan birbirine bağlanmış iken, dolar ve diğer paralar karşısında ayrı ayrı dalgalanmaya bırakılmıştır. Bu sistem içinde yer alan yönetimli dalgalanma da, döviz kurları hükümet tarafından belirlenmekte, fakat kısa aralıklarla veya hergün bağımsız bir şekilde ayarlanmaktadır. Türkiye bu gruba girmektedir. AB üyesi 12 ülke ise, işbirliği düzenlemeleri (cooperative arrangements) çerçevesinde Avrupa Para Sistemi'nin Döviz Kuru Mekanizması (EMR) içinde birbirlerinin paralarına karşı ± % 15 dalgalanmayı kabul etmişlerdir. Bunun iki istisnası vardır. O da, Alman markı ve Hollanda florini için bu dalgalanma marjı ± % 2.25'tir. Esnek kurlar içinde tek para (currency) olarak SDR'ye parasını bağlayan ülkeler ise, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Sabit veya bağlı kur sisteminde tek para olarak ABD doları, Fransız frangı ve diğerleri olmak üzere üç alt grup vardır. Arjantin, Irak, Nijerya, Suriye, Umman gibi ülkeler paralarını ABD dolarına, eski Fransız sömürgesi olan yeni bağımsızlığını kazanan Afrika ülkeleri paralarını Fransız frangına bağlamışlardır. Ekonomik ilişkilerinin çok fazla olduğu ülkelerin paralarına milli paralarını bağlayan diğer ülkeler arasında, ; Bosna Hersek (Alman markı), San Marino (İtalyan lireti) ve Butan (Hindistan rupisi) sayılabilir. Libya ve Myanmar paralarını SDR'ye bağlarken, Çek Cumhuriyeti, Bangladeş, Kıbrıs, İrlanda, Ürdün, Kuveyt, Malta ve Fas gibi ülkeler, IMF'ye göre diğer paralar grubu altında değerlendirilmektedir. Günümüzde dünya ekonomisinde ağırlığı olan ve sanayileşmiş ülkeler, dalgalı kur sistemini kabul etmişlerdir. Sabit kur sistemini ise genelde ana ülke ile çok yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeler benimsemişlerdir. Tüm bu sınıflandırmalar, genel hatlarıyla doğrudur. Aslında dünya ekonomisinde döviz kuru sistemleri "mozaik" görüntüsündedir. Ülkelerin, paraları nı tek bir paraya veya çeşitli paralara bağlamaları, ülkelerin dış ekonomik ilişkilerine bağlıdır. Eğer ülke dış ticaretinin önemli bir kısmını tek bir ülke ile gerçekleştiriyor ise, parasını bu ülkenin parasına bağlaması döviz kurunda istikrar için gereklidir. Eğer dış ticaret birden fazla ülke ile yapılıyorsa, bu durumda para değerinin bir sepete bağlanması normaldir. Sepet, ülkenin ağırlıklı ticari ilişkide bulunduğu ülkelerin paralarından oluşmalıdır. Ülke parasının para sepetine bağlanmasından iyi sonuç alınamaması, ülkeler arasında enflasyon oranları farklılığına bağlıdır. Bu durumda ülke parasının değeri, enflasyon farklarına göre ayarlanmadıkça, paranın satın alma gücü değişeceği için ticari dengesizliklere yol açılır ve ülkeler arasında yanlış kaynak dağılımına sebep olunur. Günümüzde dünya ekonomisinde geçerli kur sistemlerini tartışınız. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDE ULUSLARARASI LİKİDİTE : ULUSLARARASI REZERVLER Uluslararası likidite, bir ülkenin para otoriteleri ile mali kurumları elinde bulunan altın, konvertibl döviz, SDR, IMF'deki çekme hakları ile diğer kredi kolaylıklarını kapsar. Geniş anlamda uluslararası likidite kavramı içine konvertibl dövizler üzerine yazılı ve uluslararası ödemelerde kabul edilen kısa vadeli resmi ve özel alacak senetleri ile tahviller de girer, Bir

16 ülkenin sahip olduğu uluslararası likidite, o ülkenin kendisine ait rezervleri ile diğer ülkelerden borçlanma ile sağladığı rezervlerden meydana gelir. Uluslararası likiditenin iki önemli niteliğe sahip olması gerekir. Bunlar, ihtiyaç duyan ülkenin para otoritelerinin emrinde "kullanılabilir" bir durumda bulunma ve alacaklılar ve tarafından "kabul edilir" olmadır. Bu anlamda uluslararası likidite, uluslararası rezerv olarak da kabul edilebilir. Günümüzde uluslararası likidite ile uluslararası rezerv aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat uluslararası likidite uluslararası rezervler ile birlikte şartlı kredi kolaylıklarını da içerdiği için daha kapsamlı bir kavramdır. Burada önemli bir nokta vardır. Uluslararası rezervler hesap edilirken sadece merkez bankaları ile diğer resmi kurumların denetimi altındaki banka ve diğer kurumların portföylerindeki dövizler esas alınır. Bu sebeple halkın elindeki altın ve dövizler, resmi para otoritelerinin denetimi dışında kaldığı için bunlar rezerv arzına dahil edilemez. Uluslararası likidite nedir, kapsamı ve nitelikleri hakkında bilgi veriniz. Tablo Dünya Rezerv Arzı ve Bileşimi. Bütün Ülkeler (milyar SDR) Rezerv Arzı Fon Rezerv Pozisyonu 2 SDR 3 Fon Rezerv Toplamı (1+2) 4 Döviz 5 Altın Dışı Toplam (3+4) Rezervler Altın Altın Dahil Toplam Rezervler (5+6) Kaynak : IMF, Annual Report 1997, s. 157 Dünya ekonomisinde özellikle 1980'den sonra altın dışı toplam rezerv arzı artarken, asıl gelişme dövizde yaşanmış, SDR ve Fon rezervleri miktarında ise önemli bir gelişme meydana gelmemiştir. Uluslararası rezerv arzı içinde yer alan Fon rezerv pozisyonu, üye ülkelerin Fon'daki rezerv (veya altın) dilimleri ile Fon'a açtıkları kredilerin toplamından meydana gelmekte ve ilgili ülkelerin Fon'daki pozisyonunda gösterilmektedir (Tablo 13.2). Fon Rezervlerindeki bir miktar artış IMF kotalarınnın yükseltilmesi ile yeni yaratılan Özel Çekme Hakları 'ndan (SDR) kaynaklanmıştır yılında IMF kaynaklı rezervlerin bileşiminde önemli bir değişiklik olmuştur. IMF rezerv pozisyonu 33.9 milyar SDR'ye çıkmış buna karşılık SDR miktarı 12.9 milyara düşmüştür. Bunun sebebi IMF'de meydana gelen kota artışının yol açtığı rezerv ihtiyacının birçok üye ülke tarafından SDR kullanılarak karşılanmasıdır

17 Aslında SDR, Fon kaynaklarını arttırmak ve dünya likidite ihtiyacını karşılamak üzere yaratılmıştır. Buna rağmen bugün, mevcut toplam dünya rezervleri içinde oldukça küçük bir paya sahiptir. Bu durum, SDR'nin uluslararası para sistemi içindeki önemini azaltmaktadır. Ekonomik kalkınmaları için döviz darboğazını genişletmek durumunda bulunan gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ) SDR dahil uluslararası rezervlere ihtiyaçları çok fazladır. Bu sebeple Fon'un, yeni SDR yaratılması konusundaki kayıtsızlığını terkedip rezerv arzını arttırması ve GYÜ'lerin kotalarının en az bir katı kadar SDR kullanmalarına izin vermesi gerekir. SDR'nin diğer uluslararası rezervler içindeki önemi nedir Dünya altın dışı rezerv arzının ortalama % 90'dan fazlasını döviz rezervleri oluşturmaktadır yılında serbest kur sistemine geçilene kadar ABD doları ve kısmen de İngiliz sterlini, dünya döviz arzının hemen hemen tamamını oluşturmakta idi yılından itibaren bu iki ülke paralarının yanında Alman markı, Japon yeni, İsviçre frangı gibi diğer sağlam paralar da dünya döviz arzı içinde yer tutmaya başlamıştır. Ülkelerin döviz rezervleri, büyük ölçüde yukarıda sayılan milli paralardan meydana gelmektedir. Ülkeler, iç faiz oranları diğer ülkelere göre nispeten yüksek olan, parası serbest piyasada değer kazanan, ekonomik yönden güçlü, dış ödemeler dengesi sağlam, dışa açık, döviz piyasasına müdahalelerin asgari seviyede olduğu, mali piyasaları gelişmiş ülkelerin paralarıyla rezerv tutmak istemektedirler. Dünya altın rezervleri değer olarak 1993 yılında % 15 oranında artarak 259 milyar SDR'ye yükselmiştir yıllarındaki % 43 oranınıdaki düşüşten sonraki bu artış, % 2'lik miktar düşüşüne rağmen, altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmıştır yılında altın fiyatları % 17 oranında yükselmiş ve 1 ons altın 242 SDR'den 285 SDR'ye çıkmıştır. Bu 1957'den sonraki en önemli sıçramadır. IMF üyelerinin fiziki altın rezervlerinde zaman içinde devamlı düşüş görülmektedir. Bu düşme, sanayileşmiş ülkelerde GYÜ'lere göre çok daha çarpıcıdır. Dünya rezerv arzında 1982'den 1997'ye hemen hemen iki kata varan bir artış olmuş ve rezerv 721 milyardan 1357 milyar SDR'e ulaşmıştır. Dünya rezerv arzı içinde döviz ve altının yeri nedir Son 10 yılda dünya döviz arzını oluşturan dövizler arasında çok büyük değişmeler meydana gelmemiştir (Tablo 13.3). ABD doları dünya döviz arzı içinde önemli uluslararası rezerv para olma özelliğini korumaya devam etmektedir. 1987'den sonra doların payında bir düşme görülmüş, 1993'de bu düşüş durarak istikrar sağlanmıştır. Alman markı ve Japon yeni'nin toplam uluslararası rezervlerdeki payı 1990 yılındaki en üst seviyesinden aşağıya inmeye başlamıştır. Dünya döviz arzı içinde 1995 ve 1996 yıllarında diğer döviz miktarlarında meydana gelen artış, data sorunlarından kaynaklanmıştır. Diğerleri, listede yer almayan dövizler ile üye ülkeler tarafından yeterli bilgi sağlanamayan dövizleri kapsar. Gelişme yolunda ülkeler ile yeni Fon üyesi olan geçiş ekonomilerinin (eski merkezi planlı ekonomiler) IMF'ye eksik bilgi vermeleri, bu sonucu yaratmaktadır. Çünkü, Fon'a yeni üye olan bu ülkeler, toplam döviz rezervlerini bildirmekte fakat bileşimini açıklamamaktadırlar. Sanayileşmiş ülkelerin dolar rezervleri 1991 yılından sonra % 12 puan artarak 1966 yılında toplam rezervlerinin % 56'sına ulaşmıştır. Buna karşılık GYÜ'lerin dolar rezervleri incelenen dönemde sabit kalmıştır. Fakat Alman markı ve Japon yeni'nin hem sanayileşmiş ve hem de GYÜ'lerin toplam döviz arzları içinde payları 1990'lı yıllarda düşmüştür

18 Tablo Dünya Döviz Arzı İçinde Milli Paraların Ağırlıkları ( ) (Yüzde) ABD Doları İngiliz Sterlini Alman Markı Fransız Frangı İsviçre Frangı Hollanda Florini Japon Yeni ECU Diğerleri Kaynak : IMF, Annual Report 1997, s. 159 Dolardan sonra döviz arzı en yüksek paralar sırayla Alman Markı, Japon Yeni, ECU, İngiliz Sterlini, Fransız Frankı'dır yılında Avrupa Para Sisteminin kurulması ile Sisteme dahil ülkeler, ellerindeki altın ve döviz rezervlerinin % 20'sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonu'na (the European Monetary Cooperation Fund : EMCF) devretmişler ve böylece ECU yaratılmıştır. ECF'nün 1996 yılı itibariyle dünya döviz rezervleri içindeki payı %5.9'dur. Sanayileşmiş ülkelerin döviz arzı içinde ECU'nün payı ise %11.5'tur. ECU'nün dünya döviz arzı içindeki payında zamanla bir düşme görülmüştür. ECU (Avrupa Para Birimi), AB'ne üye ülkelerin paralarından meydana gelen bir sepete dayanan ve Birlik para otoritelerince "ödeme aracı" ve "hesap birimi" olarak kabul edilen altın rezervlerinin %20'si ile brüt dolar rezervlerinin %20'sinin Avrupa Parasal İşbirliği Fonu'na aktarılması sonucunda yaratılmıştır. Son yıllarda Dünya döviz arzı içinde milli paralar ve ECU'nun yeri nasıl bir gelişim göstermektedir Özet Uluslararası para sistemi, dünya üzerinde mevcut olan bağımsız ülkeler ile ekonomik birimlerin kendi aralarında her türlü ödemenin yapılabilmesine imkan tanıyan uluslararası kurumsal yapı, mekanizma ve uygulamalar bütünüdür. Bu anlamda uluslararası para sistemine uluslararası para düzeni de denir yılında kurulan Bretton Woods Sisteminden (IMF Sistemi) önceki uluslararası ödeme sistemi, altın standardıdır. 1870'li yıllardan 1929 dünya ekonomik krizine kadar altın standardı, uluslararası para sisteminin esasını oluşturmuştur. 1930'lardan Bretton Woods Sisteminin kurulduğu 1944 yılına kadar geçen süre ise buhran dönemidir. 2 nci Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods'ta toplanan Konferans'ta alınan kararlar ile kurulan ve 15 Ağustos 1971 tarihinde kadar süren ulus

19 lararası para sistemi, altın döviz standardına dayanmıştır. 2 nci Dünya Savaşından sonra uluslararası para konularını düzenleme görevi Fon'a verildiği için, Bretton Woods Sistemine IMF Sistemi de denir. Bretton Woods Sistemi'nde, likidite ve anahtar paraya güven sorunu, dış denge sorunu, emisyon kazançları sorunu, kaynak israfı sorunu ve spekülasyon sorunu ortaya çıkmıştır. Altın döviz standardı, 15 Ağustos 1971 tarihinde alınan Camp David Kararları Sonucunda ortadan kalkmış ve doların altına konvertibilitesi böylece sona ermiştir. 18 Aralık 1971'de dolar devalüe edilmiştir. Bu tarihten yaklaşık iki yıl sonra 12 Şubat 1973'te dolar ikinci defa devalüasyona uğramıştır. IMF, 7-8 Ocak 1976 tarihinde Jamaika'da almış olduğu kararları 1 Nisan 1978'de yürürlüğe koymuştur. Jamaika Anlaşması sonucunda Fon, mevcut dalgalı kurları yasallaştırmış, gözetimli dalgalanma meşrulaştırılarak fiilen ayarlanabilir sabit kur sistemine son verilmiştir. Yeni düzenlemeye göre IMF üyeleri, döviz kuru seçimlerini kendi özel durumlarına göre yapabileceklerdir. Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve 1978 yılında IMF Anasözleşmesinin ikinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde, devlet müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para veya paralar sepetine bağlayan sabit kurlar arasında kalan kur sistemleri geçerlilik kazanmıştır. Günümüzde dünya ekonomisinde ağırlığı olan ve sanayileşmiş ülkeler, dalgalı kur sisistemini kabul etmişlerdir. Sabit kur sistemini ise genelde ana ülke ile çok yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeler benimsemişlerdir. Uluslararası likidite, bir ülkenin para otoriteleri ile mali kurumları elinde bulunan altın, konvertibl döviz, SDR, IMF'deki çekme hakları ile diğer kredi kolaylıklarını kapsar. Bir ülkenin sahip olduğu likidite, o ülkenin kendisine ait rezervleri ile diğer ülkelerden borçlanma sonucu sağladığı rezervlerden meydana gelir. Dünya rezerv arzı içinde döviz en büyük paya sahiptir. İkinci sırayı altın almaktadır. Dövizler içinde payı yüksek olanlar arasında ABD doları, Alman markı, ECU ve Japon yeni ön sırada gelmektedir. Sorular 1., dünya üzerinde mecut olan bağımsız ülkeler ile ekonomik birimlerin kendi aralarındaki her türlü ödemenin yapılabilmesine imkan tanıyan uluslararası kurumsal yapı, mekanizma ve uygulamalar bütünüdür. a. Dünya sistemi b. Uluslararası para sistemi c. Para rejimi d. Para düzeni e. Para sistemi

20 2. Komşuyu zarara sokma politikası, bir anlamda yönelik politikalardır. a. İşsizliğin ithaline b. İşsizliğin ihracına c. Altın ithaline d. Altın ihracına e. Mal ihracına 3. Bretton Woods Para Sistemi, standardına dayanmıştır. a. Saf mal b. Saf itibari c. Altın döviz d. Altın e. Gümüş 4. Bretton Woods Sisteminde ortaya çıkan sorunlar arasında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz a. Likidite ve anahtar paraya güven sorunu b. Dış denge sorunu c. Emisyon kazançları sorunu d. Kaynak israfı sorunu e. Hedging sorunu 5. ABD dolarının altına olan konvertibilitesi aşağıda belirtilen yıllardan hangisinde kaldırılmıştır a b c d e

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 39-76 1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ M. Tuba ONGUN * Özet Kapitalizmin Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin sona ermesinden (1973) yaklaşık 7 yıl

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

AB Krizi ve Türkiye ye Olası Yansımaları

AB Krizi ve Türkiye ye Olası Yansımaları AB Krizi ve Türkiye ye Katkı Sağlayanlar Ali Arı Mehmet Hondur Muhsin Kar Kıvılcım Metin Özcan Güray Vural Dilek Yiğit Editör Kıvılcım METİN ÖZCAN İçindekiler: SDE Başkanı ndan Yasin Aktay... SDE Ekonomi

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 57-81. FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Güven DELİCE * ÖZET Finansal piyasaların giderek

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı