Fax : TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET"

Transkript

1 C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda cinsi ve miktan yazrh olan malzemeler 4i34 sayit Kamu ihale Kanununun 19. Maddesinin esas ve huktimlerine gdre satln allnacakttr. Firmanlz tarafindan temini miimkiin ise piyasa aragtrrmasrna esas olmak iizere; Hastanemizi KDv Harig fiyat verilmesini rica ederim. Telefon : Fax : Satrnalma tarih ve saati :20.12_201I l0:00 Teklif ba9vuru yeri : Batman Bolge Devlet Hastanesi ihale Odasr Teslimat yeri l eklil-tiirii : Batman B6lge Devlet Hastanesi :Teklif Birim Fiyat-lgin Tamamr Srra Mal / Hizmet Adr Miktarr Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat I Koyun kanlt agar besiyeri r EMB AGAR I MUELLER-HINTON ACAR (e0mm) Cikolata agar besiyeri KANLFEMB ACAR (BOLMELI PETRI) ESKULiN BESiYERi 50 7 URE BESiYERI flupte) BLOOD AGAR BASE (5OO I qr roz) EMB ACAR BASE (5OO GR 't'o7.) t0 MUELLER-HiNTON AGAR BASE (s00 cr ToZ) EH RLiCH-ZiEHL.NEELSEN BOYA TAKIMI 2 TAKIM t2 GRAM BOYA SETi 2 TAKIM l3 GIEMSA BOYA t4 ANTIBIYOTIK DiSKLERi 200 (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI TRANSPORT SWAP KURU r000 BESiYERSiZ l7 TRANSPORT SWAP (TA$IMA BASiYERi ICEREN) 1000

2 l8 RODAJLI LAM 25OO t9 BRUCELLA IMMUNO 700 CAPTURE TESTI 20 BRUCELLA ROSE BENGAL ANTiJENi 5000 TEST 2l SALMONELLA TYPHi O (TUP) 200 TEST 22 SALMONELLA TYPHi H (TUP) 200 TEST 23 SALMONELLA TYPHi H (LATEKS) 500 TEST 24 SALMONELLA TYPHi O (LATEKS) 500 TEST,z) GAITA TOPLAMA KABI 2000 zo STER L idrar KABI IDRAR TOPRBASI (KIZ) idrar TORBASI (ERKEKJ t50 29 FALKON TuPu (50 ML, t500 STERIL) 30 TUBERKULOZ DEKONTAMiNASYON- 300 KONSTANTRASYON KITI 3l PETRI KUTUSU (STERiL 90 MM) 300 JELLI VAKUMLU 7000 BiYoKiMYA TUPO EK: Teknik $artname Genel Toplam: l) Yazrmrz sayrsmrn teklif mektuplan iizerine mutlaka yazrlmasr gerekmektedir. 2) Teklifzarflarr firma tarafinda bizzat verilecektir. 3) Teklifedilen malzemeler ait orijinal katalog var ise teklif mektuplan igerisinde getirilmesi gerekmektedir 4) $arth teklifler ve Tiirk Lirasr haricinde verilen fiyatlar degerlendirmeye ahnmayacaktrr. -5) Teslimat siiresi teklifmektuplannda mutlaka belirtilecektir. Teslimat siiresi delerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanrlabilecektir. Teslimat siiresi Mali yrl sonunu gegen teklifler delerlendirmeye alrnmayacaktr. 6) Ortopedi ve Beyin Cenahi malzemelerinde, ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlan belli olmadtgl igin; teklifler "Birim Fiyat" tlz rinden I adet igin verilecek. Sonrasrnda; ameliyatta kullanrlan malzeme miktarlarr nispetinde belgelerde ditzenleme yaprlacak ve buna uygun pekilde faturalandrnlacaktrr. 7) Firmalar teklifettikleri iiriinlerin UBB kodlannr fiyat verdikleri iirunlerin yanlanna yazrlacaklardrr. 8)Ytiklenicinin bildireceli banka hesabma, mal teslimine miiteakiben muayene kabul i$leminden sonra, Saghk Kurumlarr Ddner Sermaye Saymanhgr Batman Saymanlrk Miidiirliilti tarafrndan Doksan(90) giin igerisinde yatrnlacakttr. 9) Sdz konusu mahn teslim siiresi siparig tarihinden itibaren... (... ) silndlr. Giiltepe Mah.Eflatun Csd.No : I BATMAN Tefefon : 04E Fax : 04a E-posta :

3 BATMAN BOLGE DEvLET HAsrANEsi ruirnoeiyoloji LABoRATUvART sarf MALZEME rpxrvir glrrnannnsi r"reffi Miktarl Birimi I \oyun KanI agiu beslyerl 2 EMB Agar r Mtieller-Hinton Agar (90 mm) '700 4 Qikolata agar besiyeri 5 Kanh-EMB Agar (b0lmeli petri) 6 Eskiilin b siyeri Ure Besiyeri (ttipte) t00 8 Blood agar base (500 gr toz) 9 EMB Agar base(500gr toz.l l0 Mileller-Hinton Agar base (500 gr toz) ll Ehrlich - Ziehl - Neelsen Boya seti 2 TAKIM l2 Gram boya seti Giemsa boya 2 TAKIM I t4 Antibiyotik diskleri(9e9itli) 200 t5 Oksidaz ayrracr Transport swap (kuru besiyersiz) r Transport swap(tagtma besiyeri igeren) 1000 t8 Rodajh lam Brucella lmmuno CaDture Testi 700 TEST 20 Brucella Rose Bengal Antijeni 5000 TEST 2l Salmonella O?hi O (tiip) 200 TEST 22 Salmonella twhi H (tup) 200 TEST Salmonella typhi H llateks) 500 TEST 24 Salmonella typhi O (lateks) 500 TEST 25 Gaita toplama kabl Steril idrar kabr Idrar torbasr(krz) Idrar torbasr(erkek) Falkon tupii (50 ml,srerit) TUberktlloz dekontam inasyon-konsantrasyon kiti 300

4 Petri kutusu (steril 90 mm) Jelli vakumlu biyokimya titpu Teknik Ozetlikleri: l' Besiyerleri laboratuvann stoklanna g6re ayarlanp, belri ararrkrarla peyder pey ahnacaktrr. 2. Besiyerlerinin lot numaralan her iiretim partisi igin farkh olmahdrr. 3' Besiyerleri, nem ve rgrktan etkilenmeyecek gekilde karton kutular iqinde ormahdrr. 4. Besiyerleri kontrol sugla' ile denenmig ormahdrr. orijinal ambalajrnda kulramran suqlar belirtilmelidir. 5' Petrideki besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu engelleyecek gekilde naylon, alzl yaprgkanh pogetler ile ambalajlanmrg olmahdrr ve her ambalaj iizerinde iiretici firma, iiretim tarihi, son kulranma tarihi, lot numarasr, iiriin adr ve besiyerinin kalite kontroliiniin yaprldr!r suq bilgileri yer almahdrr 6. Petrideki besiyerlerinin kahnllr 4 mm, gapr 90 mm olmahdrr. 7. Tilpteki besiyerleri 16x r 10 mm genig kapakrr cam tiip iginde olmahdrr. Tiip qeklindeki besiyerleri kutu igerisinde dik duracak gekilde ambalajlanmahdrr. 8. Her tiip iizerinde iiretici firmamn adr; besiyeri adr, lot numarasr, son ku anma tarihi yazrlmrg olmahdrr. 9. Koyun kanh besiyerleri % 5 defibrine steril koyun kanr iqermelidir. l0' Qikolata agar besiyeri igin Neisseria ve Haemophilus nirlerini iiretebilmelidir. 11. Uretici firma, besiyerlerini laboratuva'n isteline g6re parti veya partiler halinde teslim etmelidir. Az kullamran besiyerreri, fiyatrar toplamda aynr olmak koguluyla qok tiiketilenle deligtirilebilmelidir 12. Kontaminasyon gdnilen veya miyadl gegen besiyerleri iiretici firma tarafindan ticretsiz olarak yenisi ile deligtirilmelidir. 13. Besiyerlerinin imal tarihi teslim anrnda en gok bir haftahk olmahdrr. 14. Besiyerleri ihale dncesi mutlaka laboratuarda gdriiliip denenecektir. 15. Son kullanma tarihi plaktaki besiyerleri igin en az 60 giin olmahdrr. 16. Her besiyeri iginde tiim i.iriinler aynr marka olmahdrr.

5 17 ' Liyofrlize (toz) besiyerleri 500 gramhk toz halde, orij inar ambalajrnda ve agrrmamrg olmahdrr. 18. Boyalar homojen halde olmah, gdkelti ve boya kahntllan igermemelidir. 19. Soliisyonlar en az 2 ritrerik gigererde olmah ve rutin kulanrm igin en qok 250 mi, lik plastik qigeler verilmelidir. Bu gigeler paslanmaz damlahkh alrzl olmahdrr. 20. Son kullanma tarihi en az I yrl olmahdrr. 21. Ehrlich - ziehl - Neersen Boya Takrmr; Karbol fuksin, Asit alkol ve Metilen mavisi soliisyonlanndan olu$mahdu. 22' cttarn Boya Takrmr; Kristal viyole, lugol ve gram fuksin soriisyonlanndan oluemarrdrr. 23. Antibiyogram diskleri 50 disk igeren kartuglar halinde olmahdrr. 24' Her kartug iizerinde antibiyotik adr, krsaltmasr, kag mikrogram antibiyotik igerdigi, son kullanma tarihi, iiretici firma ve lot numarasr orijinal etiketinde yazlrr olmahdu. 25. Her kartuq orijinal ambalaj igerisinde steril olmarr ve ambaraj igerisinde nemlenmevi dnleyici madde bulunmahdrr. 26. Teklif edilen tiim diskler aym marka olmahdrr. 27' Disk gegitleri laboratuann ihtiyacrna gdre belirlenecek ve peyderpey a'nacaktrr 28. Oksidaz ayracr; N,N,N-tetrametil_ I,4_fenilediamin igerikli olmahdrr 29. Oksidaz ayrracr; Kit igerili ayn ayn oksidaz ampullerinden olugmahdrr 30' oksidaz ayrracr; Her ampul 0,75 ml oksidaz reaktifi igermeli ve her ampulden 4 test yaprlabilmelidir 31' Biitiin malzemelerin dmekreri ihare.ncesi laboratuvar tarafindan test edirip denenecektir, 32' Brucella immunocapture test kiti brucella agliitinasyon testr ve coombs testini birlikte galgmaya uygun olmahdrr. 33' Brucella immunocapture test kiti kuyucuk formatrnda olmah ve kuyucuklar Anti human immiinglobulinlerle kaph olmahdrr. 34. Brucella immunocapture test kitinde renkli Brucella antijeni ve tampon kitin iginde hazrr olmahdrr. 35' Brucella immunocapture test kiti nip agriitinasyon gibi delerlendirilmelidir. 36. Brucella immunocapture test kitinde test saylsr bir hasta igin en az iki kuyucuk kullanrlacak gekilde hesaplanmahdrr. 37. Brucella immunocapture test kiti barkod (UBB kayrt) numaraslnr belirten belse ihale dosyaslnda bulunmahdrr. 38. Brucella immunocapture test kitinin ambalajrnrn tizerinde IVD igareti, seri numarasr,

6 lot numarasr ve son kullanma tarihi bulunmahdrr. 39. Brucella immunocapture test kiti igindeki preyt ve flakonla'n iizerinde lot numarasr. seri numarast, son kullanma tarihi ve IVD iqareti olmahdrr. 40. Deneme gahgmasr yaprlmayan ve uygunluk alamayan tsruce a immunocapture test kitlerinin teklifl eri delerlendirmeye almmayacaktrr. 41' Brucella immunocapture test kitinin orijinal prospektiisiinde testin spesifitesi, sensitivitesi agrk olarak belirtilmelidir. 42' Brucella immunocapture test kitinde geri 6deme igin esas olan EAN-13 ve HIBC barkot numarasl iiriin iizerinde olmahdrr. 43' Salmonella typhi o ve H testi igin t.ipler 50 m lik rateksler 5 ml,lik gipelerde olmahdrr 44. Kantitatif gahgmaya uygun olmahdrr 45. Salmonella antijenreri glisin buffer iginde burunmah, somatik antijenler mavi renkri. flagellar antijenler krrmrzr renkli olmahdrr. 46. Sonuglar delerlendirmek igin aghitinoskopa ihtiyag duyulmamahdrr. 47. Kitin kullammr ile ilgili marzemeler kitin orijinal ambarajr igerisinde yer almahdrr. 48. Reaktiflerle birlikte yeterli miktarda kontroller de bulunacaktrr. 49' Kitin orijinal ambalajrnda, seri no, lot no, son kulranma tarihi yazrh olmahdrr. 50. Kitler en az bir yrl miath olacaktlr. 51. Miyadr dolan kitler firmaya en az iki ay dncesinden haber verilmek sureti ile daha uzun miyadh kitlerle defigtirilecektir. 52. Rose Bengal bruselra testi (rateks) Lam agglutinasyon test olmahdrr. Brucelra melitensis, abortus, bovis ve suis'e hassas olmahdrr. Damlahkh, kapakh, renkli gigelerde olmahdrr. 53, Firmamn uluslararasr kalite belgesi ve testlerin CE belgesi olmahdrr. 54. Steril idrar kabr, plastik, srzdrrmayan, vidah kapakh, pogetlenmig olmahdrr. Kapla'n steril oldulu belgelenmelidir. 55. Jelli vakumlu Biyokimya Ttipleri steril ve vakumlu olmahdrr. 56. Jelli vakumlu Biyokimya Ti.ipreri plastik oracak ve kulranrlan plastik porietiren tetraplattan (PET) imar edilmig ormarrdrr. plastilin sertrigi kapagrn agrldrlrnda kanrn srgramasrnl engelleyecek gekilde olmahdrr. Ti.ipler kesinlikle krrrlmaz olmahdrr. 57. Jelli vakumlu Biyokimya Tiip.lerinin iginde jel olacak ve santrifiigasyondan sonra eritrosit ile serumun arasrna bariyer olarak girecektir. qa,la, -., Vzm.lr. DiD I

7 58' Jelli vakumlu Biyokimya Tiiplerinin t0p cida'na krrmrzr hiicre yapr$masrru dnlemek igin serum ti.ipiiniin i9 yiizii silikonlanmrg olmahdr. 59. Jelli vakumlu Biyokimya Tiiplerinin agrk ucu, tiip igindeki vakumu koruyacak qekilde kapak ile kapahlmrg oracakhr. Kapak tiiptin kolayca agrlmasrna ve tekrar kapanmaslna imkan vermelidir.kapafrn gekri kan ile temasa gegilmesine karqr koruma saflamahdrr. 60. Jelli vakumlu Biyokimya Ti.iplerinin iizerindeki etikette steril oldufu, son kullamm tarihi, kag mlt kan gektili, CE Belgesi olmahdrr. 61. Jelli vakumlu Biyokimya Tiiplerinin alt ucu kapah, yan kiae bigiminde olmah, diiz olmamahdrr. 62' Jelli vakumlu Biyokimya Ttipleri igin tiretici firmarun ISo Kalite ydnetimi sertifikasr olmahdr. 63. Jelli vakumlu Biyokimya Tiipreri 5-7 mlt ve 13x100 mm boyutlannda olmarrdrr. 64. Jelli vakumlu Biyokimya Tiipreri reslim tarihinden itibaren en az I yl miadh olmald*. Miada 3 ay kala darra uzun miadahlarla defiqtirilebirrnelidir. 65. Jelli vakumlu Biyokimya Tiipleri ile ilgili bir sorunla kargrlaprrrrsa 4g saat iginde yenileri ile defiqtirilebilmelidir. ffi,ffi"

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

Tekliftur0. nrlftaqllsresl. : Teklif Birim Fiyat-Igin Tamamr. 02j2.20',t'l. Sayr : B.I0.4.ISM.4.72.00.20t l}l lo Konu : Teklife Davet OGLU NOTLAR:

Tekliftur0. nrlftaqllsresl. : Teklif Birim Fiyat-Igin Tamamr. 02j2.20',t'l. Sayr : B.I0.4.ISM.4.72.00.20t l}l lo Konu : Teklife Davet OGLU NOTLAR: T.C. SAGLKBAKANUGI Batnrn B6lgc Dcvlet Hrstrnesl Brtman Bolge Devlet Hrstan si Sayr : B.I0.4.ISM.4.72.00.20t l}l lo Konu : Teklife Davet 02j2.20',t'l Sayn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Elitim Birinine

Detaylı

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname, tüplerle ilgili 20 maddeden, ayrıca otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnarnesinden

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı