BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ"

Transkript

1 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ Yüksek Lsans Tez GÖZDE CANDEMĠR DanıĢman: DOÇ. DR. MEHMET HASAN EKEN Ġstanbul, 2011

2 TEġEKKÜR Tez çalıģmam boyunca benden desteğn ve yardımlarını esrgemeyen sevgl eģme, çalıģmalarımda engn blg ve deneymn benmle paylaģarak bana her konuda yardımcı olan tez danıģmanım sayın Doç. Dr. Mehmet Hasan EKEN e, çalıģmalarımın yönlenmesnde bana tavsyeleryle katkıda bulunan ve her konuda destek olan Dr. Hüseyn SELĠMLER e ve tez çalıģmam çn çok öneml olan anketm vakt ayırarak dolduran tüm bankacılık sektörü çalıģanlarına teģekkürlerm sunarım. Gözde CANDEMĠR

3 ÖZET BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ Fnansal sektör, genel anlamda fon arz ve talebnn eģleģtrlmes amacıyla kurulmuģtur. Fon arz edenler, lkdteden vazgeçmeler karģılığında bankalardan faz talep etmekte, fon htyacında olanlar se, belrl br faz oranı karģılığında kred talep etmektedrler. Bankalar açısından bakıldığında, fon arz edenlere verlen fazler kaynak malyetn oluģturmakta, fon talep edenlerden elde edlen fazler se, bankaların gelrlern oluģturmaktadır. Bu gelrler ve kaynaklar arasında dengey oluģturmak, faz oranı rsk analznn konusunu oluģturmaktadır. Günümüzde, bankacılık sektörünün küresel anlamda gelģmyle brlkte, pyasa aktörlernn Ģlemler de analz ve korunma yöntemlerne dahl olmuģtur. Bankalar doğaları gereğ varlıklarını pyasadan ve toplumdan toplamıģ oldukları fonlarla karģılamaktadırlar. Bu sebeple, bankaların faz oranı rskn y analz edp zamanında önlem almaları, kend devamlılıklarını sürdürmek kadar sosyal sorumluluğun da br gereğdr. Bu çalıģma le uygulanmakta olan faz rsk analz yöntemlernn araģtırılması, faz rsk le baģ etme yöntemlernn ncelenmes ve Türk bankacılık sektöründek uygulamaların gözlenmes amaçlanmaktadır. Anahtar kelmeler: rsk, faz rsk, faz rsk analz, faz rsknden korunma yöntemler, faz rsk yönetm

4 ABSTRACT The fnancal sector, n general, has been establshed to match the supply and demand of the funds. Those who supply the Fund, demand nterest from banks n return for gvng up lqudty and those who are n need of funds, demand payment n exchange for a specfc nterest rate. From the perspectve of banks, the gven nterests to those who supply the fund are the cost of supply, and the obtaned funds from the demanders are the banks revenue. Ths s the subect of nterest rate rsk analyss to create a balance between these revenues and resources. Nowadays, wth the global development of the bankng sector, market players operatons have been ncluded n analyss and preventon methods too. By ther very nature, Assets of banks are funded by the funds whch are collected from the market and socety. For ths reason, t s a necessty to analyze nterest rate rsk of banks and take measures n tme, not only to mantan ther contnuty, but also a requrement of socal responsblty. In ths study, t s ntended to research the nterest rate rsk analyss methods whch are beng appled and the methods of copng wth nterest rate rsk and observaton of the applcatons of the Turksh bankng sector. Key words: rsk, nterest rsk, nterest rsk analyss, methods of preventng nterest rsk, nterest rsk management

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... TABLO LĠSTESĠ... x ġekġl LĠSTESĠ... xv GRAFĠK LĠSTESĠ... xv GĠRĠġ BANKACILIK SĠSTEMĠ BANKANIN TANIMI BANKA TÜRLERĠ Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları BANKALARIN FONKSĠYONLARI Fnansal Aracılık Fonksyon Hzmet Fonksyonu Kaynaklara Akıcılık Sağlama Fonksyonu Kaynakların Etkn Kullanımını Sağlama Fonksyonu Kayd Para Yaratma Fonksyonu Uluslararası Tcaret GelĢtrme Fonksyonu BANKACILIKTA RĠSK RĠSK Sstematk Rsk Sstematk Olmayan Rsk BANKALARIN MARUZ KALDIKLARI RĠSKLER Kred Rsk... 9 v

6 2.2.2.Kur Rsk Lkdte Rsk Faz Oranı Rsk Faz Oranı Rsknn Kaynakları Gelr Rsk Fyat Rsk Yenden Yatırım Rsk Önceden Ödenme Rsk Bass Rsk FAĠZ ORANI RĠSKĠNĠN ANALĠZĠ VE YÖNETĠMĠ FAĠZ ORANI TANIMLAMALARI Nomnal Faz Oranı Reel Faz Oranı Efektf Faz Oranı Spot Oran Forward Oran FAĠZ ORANLARINI BELĠRLENMESĠ FAĠZ ORANLARINI VADE YAPISI Pyasa Beklentler Teors AyrılmıĢ Pyasalar Teors Lkdte Terchler Teors VADE MODELĠ YENĠDEN FĠYATLAMA MODELĠ DURASYON ANALĠZĠ Durasyonun Genel Formülasyonu Kuponsuz Tahvllerde Durasyon Kuponlu Tahvllerde Durasyon v

7 3.6.2.Durasyon le Vade, Getr ve Kupon Faz Oranı Arasındak ĠlĢk Durasyonun Ekonomk Anlamı ve Faz Oranı Rsk Arasındak ĠlĢk Durasyon ÇeĢtler Macaulay Durasyonu Macaulay Durasyonuna Getrlen EleĢtrler Düzeltlmş Durasyon Efektf Durasyon Fsher Wel Durasyonu Parasal Durasyon Portföy Durasyonu Durasyon Modelnn Uygulanmasında KarĢılaĢılablecek Zorluklar Durasyon BoĢluğu Konvekste Konvekstenn Özellkler Konvekste Çeştler Portföy Konvekstes Efektf Konvekste GAP ANALĠZĠ VAR (Rske Maruz Değer-RMD) Analz Parametrk Yöntem Monte Carlo Smülasyon Yöntem Tarhsel Benzetm Yöntem FAĠZ ORANI RĠSKĠNDEN KORUNMA YÖNTEMLERĠ TÜREV ÜRÜNLER Türev Ürünlern Kullanım Amaçları (Fonksyonları) Hedgng (Rskten Korunma) Spekülasyon Arbtra v

8 Dğer Amaçlar FORWARD Forward Faz SözleĢmeler Forward ĠĢlemlern ĠĢleyĢ Forward SözleĢmelernn Avanta ve Dezavantaları FUTURES Faz Futures SözleĢmeler Futures ĠĢlemlern ĠĢleyĢ Futures SözleĢmelern Avanta ve Dezavantaları OPSĠYON Faz Opsyonları Opsyon Pyasaların ĠĢleyĢ Opsyon SözleĢmelernn Avanta ve Dezavantaları SWAP Faz Swapı Swap ĠĢlemlern ĠĢleyĢ Swapın Avanta ve Dezavantaları FAĠZ ORANI RĠSKĠ HAKKINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIġANLAR ĠLE YAPILAN ARAġTIRMA ARAġTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMĠ AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırı AraĢtırmanın Yöntem AraĢtırmanın Hpotezler ANKET VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ Banka ve Katılımcı Genel Bulguları Katılımcıların Çalıştığı Banka Türü Bankaların İMKB ye Kote Olma Durumu v

9 Bankadak Çalışan Sayısı Katılımcıların Sektördek Çalışma Süreler Katılımcıların Çalıştığı Departman Katılımcıların Bulunduğu Pozsyon Katılımcıların Rsk Analz Blgs Katılımcıların Rsk Yönetmndek Gelşmeler Takp Ettğ Kaynaklar Rsk Ölçüm Sonuçlarının Bldrlmes Katılımcıların Rsk Algısı Gelecektek Rsk Algısı Bankacılık Sektöründe Alınan Önlemlern Yeterllğ Güncel Ortamda Faz Rsk Yönetmnn Önem Bankalarda Kullanılan Analz Yöntemler En Etkn Analz Yöntem Algısı Bankalarca Kullanılan Korunma Yöntemler En Etkn Korunma Yöntem Algısı Yasal Düzenlemeler Sektörün Basel Krterler Karşısında Yeterllğ Basel III krterlernn dünya bankacılığına yansıması Testler SONUÇ EK KAYNAKÇA v

10 TABLO LĠSTESĠ Tablo 2: Br Bankanın Blançosu Tablo 3: Br Bankanın Blançosunun BaĢlangıç Değer Tablo 4: Br Bankanın Blançosunun Faz Oranı ArtıĢı Sonrası Değer Tablo 5: Yenden Fyatlama BoĢlukları Tablo 6: Bast Br Banka Blançosu Tablo 7: Altı Yıl Vadel Br Eurobond Ġçn Durasyon Hesaplaması Tablo 8: Ġk Yıl Vadel br U.S. Hazne Bonosu Ġçn Durasyon Hesaplaması Tablo 9: Ġk Yıl Vadel Br U.S. Hazne Bonosu Ġçn Durasyon Desaplaması Tablo 10: Ġk Yıl Vadel Br U.S. Hazne Bonosu Ġçn Durasyon Hesaplaması Tablo 11: Br Yıl Vadel Br U.S. Hazne Bonosu Ġçn Durasyon Hesaplaması Tablo 12: DüzeltlmĢ Durasyon le Macaulay Durasyonu Arasındak Fark Tablo 13: Faz Oranı Rskne Maruz Kalan Br Bankanın Blançosu Tablo 14: Br Tahvl Ġçn Durasyon ve Konvekste Etks Tablo 15: Br Bankanın Faz Oranı Duyarlılığı Raporu Tablo 16: A ve B ġrketler Ġçn Faz Swapı Hesaplamasında Sunulan Faz Oranları Tablo 17: Katılımcıların ÇalıĢtığı Banka Türü Tablo 18: Bankaların ĠMKB ye Kote Olma Durumu Tablo 19: Bankadak ÇalıĢan Sayısı Tablo 20: Katılımcıların Sektördek ÇalıĢma Süreler Tablo 21: Katılımcıların ÇalıĢtığı Departman Tablo 22: Katılımcıların Bulunduğu Pozsyon Tablo 23: Katılımcıların Rsk Analz Blgs Tablo 24: Katılımcıların Rsk Yönetmndek GelĢmeler Takp Ettğ Kaynaklar Tablo 25: Rsk Ölçüm Sonuçlarının Bldrlmes x

11 Tablo 26: Katılımcıların Rsk Algısı Tablo 27: Gelecektek Rsk Algısı Tablo 28: Bankacılık Sektöründe Alınan Önlemlern Yeterllğ Tablo 29: Güncel Ortamda Faz Rsk Yönetmnn Önem Tablo 30: Bankalarda Kullanılan Analz Yöntemler Tablo 31: En Etkn Analz Yöntem Algısı Tablo 32: Bankalarca Kullanılan Korunma Yöntemler Tablo 33: En Etkn Korunma Yöntem Algısı Tablo 34: Yasal Düzenlemeler Tablo 35: Sektörün Basel Krterler KarĢısında Yeterllğ Tablo 36: Basel III krterlernn dünya bankacılığına yansıması Tablo 37: Banka türü le faz oranı rsk analznde vade modelnn kullanılması Tablo 38: Banka türü le faz oranı rsk analznde yenden fyatlama modelnn kullanılması Tablo 39: Banka türü le faz oranı rsk analznde rske maruz değer analznn kullanılması Tablo 40: Banka türü le faz oranı rsk analznde durasyon modelnn kullanılması Tablo 41: Banka türü le faz oranı rsk analznde GAP modelnn kullanılması Tablo 42: Banka türü le faz oranı rsk analznde dğer modellern kullanılması Tablo 43: Banka türü le faz oranı rsk analznde kullanılan yöntemler konusunda blg sahb olunmaması Tablo 44: Bankanın ĠMKB ye kote olma durumu le opsyon yöntemnn kullanılması Tablo 45: Bankanın ĠMKB ye kote olma durumu le swap yöntemnn kullanılması Tablo 46: Bankanın ĠMKB ye kote olma durumu le forward yöntemnn kullanılması. 120 Tablo 47: Bankanın ĠMKB ye kote olma durumu le futures yöntemnn kullanılması Tablo 48: Bankanın ĠMKB ye kote olma durumu le faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan yöntemler konusunda blg sahb olma durumu x

12 Tablo 49: Rsk ölçüm sonuçlarının çalıģanlara bldrlmes le banka büyüklüğü Tablo 50: Faz oranı rsknden korunmak çn opsyon yöntemnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 51: Faz oranı rsknden korunmak çn swap yöntemnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 52: Faz oranı rsknden korunmak çn forward yöntemnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 53: Faz oranı rsknden korunmak çn futures yöntemnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 54: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan yöntemler konusunda blg sahb olunması le banka büyüklüğü Tablo 55: Faz oranı rskn analz etmek çn vade modelnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 56: Faz oranı rskn analz etmek çn yenden fyatlama modelnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 57: Faz oranı rskn analz etmek çn rske maruz değer modelnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 58: Faz oranı rskn analz etmek çn durasyon modelnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 59: Faz oranı rskn analz etmek çn GAP modelnn kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 60: Faz oranı rskn analz etmek çn dğer yöntemlern kullanımı le banka büyüklüğü Tablo 61: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemler konusunda blg sahb olma le banka büyüklüğü Tablo 62: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan vade modelnn en etkn yöntem olarak düģünülmes le bankada çalıģılan süre Tablo 63: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yenden fyatlama modelnn en etkn yöntem olarak düģünülmes le bankada çalıģılan süre Tablo 64: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan rske maruz değer modelnn en etkn yöntem olarak düģünülmes le bankada çalıģılan süre x

13 Tablo 65: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan durasyon modelnn en etkn yöntem olarak düģünülmes le bankada çalıģılan süre Tablo 66: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan GAP modelnn en etkn yöntem olarak düģünülmes le bankada çalıģılan süre Tablo 67: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden hangsnn daha etkn olduğu konusunda blg sahb olup olmama durumu le bankada çalıģılan süre Tablo 68: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan opsyon yöntem le bankada çalıģılan süre Tablo 69: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan swap yöntem le bankada çalıģılan süre Tablo 70: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan forward yöntem le bankada çalıģılan süre Tablo 71: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan futures yöntem le bankada çalıģılan süre Tablo 72: Faz oranı rsknden korunmak çn kullanılan yöntemler konusunda blg sahb olma le bankada çalıģılan süre Tablo 73: Türkye de rsk yönetm le lgl yasal düzenlemelern yeterl olup olmadığını düģünme ve konu hakkında blg sahb olmama durumu le bankada çalıģılan süre Tablo 74: Türk bankacılık sektöründek en öneml rskn faz oranı rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 75: Türk bankacılık sektöründek en öneml rskn lkdte rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 76: Türk bankacılık sektöründek en öneml rskn kred rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 77: Türk bankacılık sektöründek en öneml rskn dövz kuru rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 78: Türk bankacılık sektöründek en öneml rskn dğer rskler olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 79: Gelecekte beklenen en öneml rskn faz oranı rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 80: Gelecekte beklenen en öneml rskn lkdte rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman x

14 Tablo 81: Gelecekte beklenen en öneml rskn dövz kuru rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 82: Gelecekte beklenen en öneml rskn kred rsk olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 83: Gelecekte beklenen en öneml rskn dğer rskler olduğu düģünces le bankada çalıģılan departman Tablo 84: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden vade modelnn en etkn yöntem olduğunu düģünme le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 85: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden yenden fyatlama modelnn en etkn yöntem olduğunu düģünme le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 86: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden rske maruz değer modelnn en etkn yöntem olduğunu düģünme le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 87: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden durasyon modelnn en etkn yöntem olduğunu düģünme le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 88: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden GAP modelnn en etkn yöntem olduğunu düģünme le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 89: Faz oranı rskn analz etmek çn kullanılan yöntemlerden hangsnn en etkn sonuçlar verdğne dar blg sahb olup olmama le rsk analz blgsne sahp olup olmama Tablo 90: Türk bankacılık sektörünün Basel krterlern karģılayıp karģılayamayacağını düģünme ve konu hakkında blg sahb olmama durumu le rsk analz blgsne sahp olup olmama x

15 ġekġl LĠSTESĠ ġekl 1: Faz Oranındak DeğĢmenn Yatırımın Değer ve Fyatına Olan Etks ġekl 2: Doğrudan Swap AnlaĢmasında Borç Verenlern Dkkate Alındığı Faz Swapı GRAFĠK LĠSTESĠ Grafk 1: Katılımcıların ÇalıĢtığı Banka Türü Grafk 2: Bankaların ĠMKB ye Kote Olma Durumu Grafk 3: Bankadak ÇalıĢan Sayısı Grafk 4: Katılımcıların Sektördek ÇalıĢma Süreler Grafk 5: Katılımcıların ÇalıĢtığı Departman Grafk 6: Katılımcıların Bulunduğu Pozsyon Grafk 7: Katılımcıların Rsk Analz Blgs Grafk 8: Katılımcıların Rsk Yönetmndek GelĢmeler Takp Ettğ Kaynaklar Grafk 9: Rsk Ölçüm Sonuçlarının Bldrlmes Grafk 10: Katılımcıların Rsk Algısı Grafk 11: Gelecektek Rsk Algısı Grafk 12: Bankacılık Sektöründe Alınan Önlemlern Yeterllğ Grafk 13: Güncel Ortamda Faz Rsk Yönetmnn Önem Grafk 14: Bankalarda Kullanılan Analz Yöntemler Grafk 15: En Etkn Analz Yöntem Algısı Grafk 16: Bankalarca Kullanılan Korunma Yöntemler Grafk 17: En Etkn Korunma Yöntem Algısı Grafk 18: Yasal Düzenlemeler Grafk 19: Sektörün Basel Krterler KarĢısında Yeterllğ xv

16 Grafk 20: Basel III krterlernn dünya bankacılığına yansıması xv

17 GĠRĠġ Günümüzde bankalar, günlük hayattan fnansal pyasalara kadar her noktada toplumsal yaģamın vazgeçlmez br parçası halne gelmģlerdr. Teknolok gelģmeler sonucu vme kazanan dünyada, globalleģmenn de etksyle ülkeler arası sınırlar fnansal anlamda da ortadan kalkmıģtır. Bundan 20 yıl öncesne kadar bankalar, sadece yurtç pyasaların yarattığı rsklerle baģ etmek zorundayken, günümüzde, dıģ alemn de rskler le yüzleģmek zorundadır. Bu yen durum, bankaların esksne göre daha hazırlıklı olmasını ve daha efektf önlemler almasını gerektrmektedr. Bu yüzden, rsk analz yöntemlernn gerekllğ ve etkn olarak kullanımı gün geçtkçe daha gerekl hale gelmektedr. Özellkle son yıllarda dünya pyasalarında yaģanan dalgalanmalar gözlendğnde, 2008 yılında yaģanan mortgage krz, lk olarak göze çarpmaktadır. Tez konusuyla alakalı ve güncel br konu olması açısından, krzn yüzeysel olarak ncelenmes, uygun olacaktır. Amerkan bankalarının satmıģ olduğu mortgage kredlernn türevler, öncelkle rsk dlmlerne ayrılarak yatırımcılara satılmakta ve bu rsk dlmlerne bağlı olarak büyük Ģrketler tarafından sgortalanmaktaydı. Ġlk dönemlerde mükemmel Ģleyen sstem, son dönemlerne doğru, tüketclern talepler ve emlakçılar tarafından yaratılan balon sayesnde emlak fyatlarının olduğundan yüksek gösterlmes sonucu, sekteye uğramıģtır. Ġlk olarak söz konusu türev araçlar, oluģturulan balon nedenyle gerçekte olduğundan daha yüksek meblağlarla Ģlem görmeye baģladı. En baģlarda, sadece hacm artıģı olarak görülen bu durum, pyasa oyuncularının gelrlern negatf etklemedğ hatta kar artıģı sağladığı çn çn tepk görmed. Ancak, pyasa oyuncularının göz ardı ettğ br durum vardı: alıp satmakta oldukları sgorta kontratlarının sgortaladığı türev araçların dayanağını oluģturan konut kredlernn büyük çoğunluğu hem düģük gelrl nsanlara (sub-prme kredler) satılmıģtı, hem de bu kredler değģken fazlyd. Dönemler tbaryle bu kredlern fazler yenden hesaplanmakta ve müģterler yen faz oranlarıyla ödemelerne devam etmekteydler yılı öncesnde yaģanan yukarı yönlü

18 faz dalgalanmaları, hal hazırda ödeme güçler sınırlı olan sub-prme kred sahplernn teker teker flasını da berabernde getrd. Bunun sonucu olarak türev araç sahpler sgorta kuruluģlarına baģvurarak zararlarının tazmnn sted. AĢırı yüklenen pyasa, br anda çökme noktasına geld ve devlet müdahales kaçınılmaz duruma geld. Tüm bu gelģmelern yansımaları, dünya çapında yankı buldu, dünyanın en çok tüketm maddes thal eden ülkes Amerka nın fnansal krze grmes, satıcı konumunda olan pek çok ülkey tedrgn ett. Aynı zamanda en baģta Avrupa ve dğer ülkelere yayılmıģ olan Amerkan türevler de, dğer ülke fnansal pyasalarını dernden etkled. Sonuçta, küreselleģerek daha hızlı hareket kablyetne sahp olan dünya, krzlern de hareket kablyetnn ne kadar hızlı olableceğn yaģayarak görmüģ oldu. Örnekte de görüldüğü üzere, pyasa aktörlernn k öneml noktada hatası vardı; bunlardan brncs, sub-prme kredlern satıģlarının yoğunlaģtırılmasıdır. Bu durum, br yandan kred tabanını genģletrken aynı zamanda da bankalar çn br kred rsk oluģturmaktaydı. Bankalar, gerekl analzler yapmadıkları veya yapmaktan kaçındıkları çn, geç kalınan önlemler yetersz kalmıģtır. Ġknc hata se, hal hazırda kred rsk taģıyan müģterlere, kred rsk önemsenmekszn değģken fazl kred verlmesdr. Bu kredlern verlmes br yana, faz oranı rskne karģı alınması gereken önlemler yetersz kalmıģ, türevn türev gb araçlarla, rsk azaltılmak yerne dernleģtrlmģtr. Normal koģullar altında, aktfte yer alan kredlern fazlernn artıģının, bankaların gelrlern arttırması beklenr. Ancak söz konusu durumda, faz rskyle brlkte kred rsk de devreye grerek lkdte rskn tetklemģtr. AnlaĢıldığı gb, dünyamızı çok yakın zamanda etkleyen br krzn çıkıģ noktaları, kred, lkdte ve faz oranı rsknden baģka br Ģey değldr. Bu sebeple günümüzde, bu rskler doğru analz etmek ve baģ etme yöntemlern zamanında ve doğru kullanmak, esksnden çok daha öneml ve elzemdr. Bu çalıģma, fnansal sektörün maruz kaldığı rskler arasından faz oranı rsknn daha y anlaģılmasını ve analz edlmesn amaçlamakta, faz oranı rskne karģı alınmakta olan önlemlern neler olduğunu ve neler olableceğn araģtırmakta ve Türk 2

19 bankalarında uygulanmakta olan yöntemlern anket yoluyla kısa br dökümünü sunmaktadır. Fnans lteratürüne bakıldığında faz oranı rsknn ölçümü ve yönetlmes çn pek çok yöntem gelģtrldğ görülmektedr. Bunlar arasında en yaygın olanı, 1938 yılında Macaulay tarafından gelģtrlen durasyon kavramıdır yılında, Hcks durasyonun br esneklk gösterges olduğunu da ortaya koymuģtur. Faz oranlarının değģmes durumunda, her faz oranı düzeyndek durasyon hesaplaması se 1971 yılında Fsher ve Wel tarafından ortaya atılmıģtır. Bu çalıģmanın lk bölümünde, bankacılık sstemne, banka türlerne ve bankaların fonksyonlarına değnlmģtr. Ġknc bölümde, bankacılıkta rsk termnn algılanıģı, tanımlanması ve sınıflandırılması üzernde durularak, faz oranı rskne dar genģ blg verlmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümü, faz oranı rsknn analz edlmes ve yönetmn konu almaktadır. Bu bölümde, faz oranı rskne dar teorler ve kullanılmakta olan analz yöntemler ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm se, analz edlerek varlığı ortaya konulan rsklerden korunma yöntemler, bunların türler ve uygulanma Ģekller örneklerle desteklenerek aktarılmıģtır. ÇalıĢmanın beģnc ve son bölümünde, bankacılık sektöründe çalıģanların faz oranı rsk blgsne dar blg ednmek, çalıģtıkları bankalarda uygulanmakta olan analz ve korunma yöntemlern belrlemek ve bu yöntemlern hanglernn pyasa aktörler tarafından daha etkn olarak addedldğn görmek amacıyla br anket çalıģması yapılmıģtır. Oldukça genģ tabanlı olarak yapılmıģ olan anket çalıģması, statstk yöntemlerle analz edlerek sonuçlar tablolar halnde aktarılmıģtır. 3

20 BÖLÜM I 1.BANKACILIK SĠSTEMĠ 1.1.BANKANIN TANIMI Bankalar, en bast Ģekl le htyaç fazlası paralarını değerlendrmek veya saklamak steyen kģlerden borç para alıp bu parayı baģkalarına borç vererek değerlendren kurumlar olarak tanımlanablr. Yan paranın alım-satımına aracılık ederek br anlamda paranın ekonom çndek akıģına aracılık yaparlar. Bankalar güven esasına dayanarak ortaya çıkan kurumlardır. Genel olarak banka; mevduat toplayan topladığı mevduat ve öz kaynakları aracılığı le htyaç sahplerne kred veren, aracılık Ģlemler yapan, genel olarak para le lgl bütün konularda faalyette bulunan br Ģletmedr BANKA TÜRLERĠ Günümüzde bankalar, küresel ekonomnn ayrılmaz yapı taģları olarak, uluslararası pyasalarda, farklı alanlarda ve genģ ürün yelpazeler le çok çeģtl Ģlemler gerçekleģtrmektedrler ve ana faalyet konularına göre çeģtl smler altında brbrlernden ayrılmaktadırlar. Türkye de 19 Ekm 2005 tarhnde kabul edlerek 1 Kasım 2005 tarhnde yürürlüğe gren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre bankalar 3 e ayrılmaktadır Mevduat Bankaları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre mevduat bankalarının ana faalyet konusu mevduat kabul etmek ve kred kullandırmaktır. Mevduat bankaları temel bankacılık Ģlemlern gerçekleģtrrler. Ekonomde küçük fonları toplayıp büyük sermaye brkmler oluģmasına katkıda bulunurlar. 1 Tezer Öcal ve Ö.Faruk Çolak, Para Banka, Ġstanbul: Ġmge Ktabev,1991, s.11. 4

21 1.2.2.Katılım Bankaları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre katılım bankalarının ana faalyet konusu özel car ve katılım hesapları yoluyla fon toplamak ve kred kullandırmaktır. 2 Kred kullandırımı konusunda katılım bankaları mevduat bankaları le aynı paydayı paylaģmasına karģın fon yaratmada kullandıkları teknk açısından farklılaģmaktadırlar. Mevduat bankaları halktan mevduat toplamak suretyle fon oluģtururken, katılım bankaları özel car ve katılım hesapları yolu le fon oluģtururlar. Katılım bankaları, sabt fazl mevduat yerne kar zarara katılım fonları toplamaktadırlar Kalkınma ve Yatırım Bankaları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre kalkınma ve yatırım bankalarının ana faalyet konusu kred kullandırmaktır. Bu bankaların mevduat veya katılım fonu kabul etme olanakları bulunmamaktadır. Genel br değerlendrme yapılacak olursa kred verme faalyetnn tüm banka türler çn ortak özellk olduğu göze çarpmaktadır. Buna karģılık bankalar krednn verleceğ fonu oluģturma konusunda brbrlernden ayrılmaktadırlar. 1.3.BANKALARIN FONKSĠYONLARI Bankalar fnansal pyasalarda Ģlem yaparken aynı zamanda çeģtl fonksyonları da yerne getrrler. Söz konusu fonksyonlar aģağıda açıklanmıģtır; Fnansal Aracılık Fonksyon Fon fazlasına sahp olan brey ve kurumlar le fon htyacı olanları br araya getrmek ve bu k taraf arasında aracılık yaparak fon aktarımını sağlamak bankaların en öneml fonksyonlarından brdr. Bankalar yerne getrdkler bu aracılık fonksyonu sayesne kaynakların el değģtrmesn sağlayarak ekonomnn gelģmesne katkıda bulunurlar Sayılı Bankacılık Kanunu, Türkye Bankalar Brlğ. Ekm 2007, Yayın No:254, s.15 5

22 1.3.2.Hzmet Fonksyonu Günümüzde bankalar mevduat toplamak ve kred kullandırmanın dıģında çok çeģtl hzmetler sunmaktadır. Bankaların kazanç elde etme amacıyla sunduğu bu hzmetlern asıl neden daha fazla mevduat toplamaktır. Daha fazla mevduat daha fazla kred kullandırmak ve daha fazla faz gelr elde etmek anlamına gelr Kaynaklara Akıcılık Sağlama Fonksyonu Bankalar paranın transfer edlmes yolu le ulusal ve uluslararası düzeyde kaynakların akıcılık kazanmasını sağlar. Bankalar fon htyacı olan pazarlar le fon fazlası pazarlar arasında aracılık ederken aynı zamanda bu el değģtrme vasıtasıyla kaynaklara akıcılık da kazandırmıģ olur. Kaynaklara akılık sağlanırken, bankacılık Ģlemlernn uluslararası platforma taģınması da sağlanır Kaynakların Etkn Kullanımını Sağlama Fonksyonu Bankalar topladıkları ve dönüģüme tab tuttukları kaynakları verml ve karlı alanlara veya sektörlere aktararak ekonomdek kaynakların kullanımını yleģtrmekte ve atıl fonların ekonomye katılmasını sağlamaktadırlar. Bu yol le bankalar kaynakların tahssne aracılık ederken ekonomnn büyümesne katkıda bulunurlar Kayd Para Yaratma Fonksyonu Ekonomdek para kye ayrılır: bunlar Merkez Bankası tarafından basılan para le bankalar tarafından yaratılan kayd paradır. Kayd paranın merkez bankası tarafından basılan para gb fzk br varlığı yoktur. Kayd para bankaların hesaplarında alacak ve borç kaydı verlmek suretyle oluģturulur. Kayd paranın oluģturulablmes çn önceden bankaya para yatırılması gb br zorunluluk söz konusu değldr Uluslararası Tcaret GelĢtrme Fonksyonu Bankalar; sağladıkları güven ve oluģturdukları tbar le müģter kazanırlar. Söz konusu bu güven ve tbar le uluslararası arenada faalyette bulunarak uluslararası tcaretn gelģmesne katkıda bulunurlar. 6

23 BÖLÜM II 2.BANKACILIKTA RĠSK 2.1.RĠSK Rsk, br Ģleme lģkn br parasal kaybın ortaya çıkması veya br gdern ya da zararın vuku bulması nedenyle ekonomk faydanın azalması htmaln fade etmektedr. 3 Fnansal açıdan rsk se br olay veya sonucun (portföy verm gb) gerçekleģmes le lgl ortaya çıkan belrszlk olarak tanımlanablr. 4 Rsk sstematk ve sstematk olmayan rsk olarak kye ayırmak mümkündür Sstematk Rsk Sstematk rsk, ekonomk, poltk ve sosyal çevredek değģklerden oluģmaktadır. Pyasadak menkul kıymetlern tümü sstematk rskten farklı oranlarda fakat aynı doğrultuda etklenrler. Sstematk rskn baģlıca kaynakları Ģunlardır: 5 Satın Alma Gücü Rsk: Enflasyonun paranın satın alma gücünü düģürmes sonucu ortaya çıkan br rsktr. Enflasyonst ortamlarda hem yatırımcılar hem de frmalar bu durumdan etklenrler. Faz Oranı Rsk: Pyasada faz oranlarının değģmesyle oluģan rsktr. Pyasadak faz oranlarındak değģmeler fyatları ters yönde etkler. Bu faz oranı yükselrken fyatların düģmes, faz oranı düģerken de fyatların yükselmes anlamına gelr. 3 T.C. Zraat Bankası A.ġ. Rsk Yönetm ve Ölçme Usuller, Rsk Yönetm Dare BaĢkanlığı, 2005, s.21 4 Mehmet Arslan, Banka Etknlklernn Stokastk Dea Yöntemyle Analz ve Türk Bankacılık Sektöründe Br Uygulama, Ankara, Gaz Ktapev, 2004, s.33 5 Al Ceylan ve Turhan Korkmaz, Sermaye Pyasası ve Menkul Değer Analz, 2. Baskı, Bursa, Ekn Ktapev, 2004, s

24 Pyasa Rsk: Sermaye pyasalarında bazen bell neden veya nedenlere bağlanablen, bazen de hçbr geçerl neden olmadan, fnansal varlıkların pazar fyatlarında oynamalar olması pyasa rsk olarak fade edlr. Poltk Rsk: Ülkenn poltk yapısında meydana gelen değģmelern sebep olacağı rsk haln fade eder. Kur Rsk: Yabancı para cnsnde yapılan yatırımlarda paranın değernn değģmesyle ortaya çıkan rsk türüdür Sstematk Olmayan Rsk Toplam rskn yatırım yapılan kıymete at olan kısmına veya toplam rskn frmaya ya da frmanın lgl olduğu endüstr kolu le lgl kısmına sstematk olmayan rsk adı verlr. Sstematk olmayan rsk kaynaklarını se Ģöyle sıralayablrz: Fnansal Rsk: Kısaca Ģletmelern fnansal kaldıraç derecelernn artması olarak tanımlanablr. Burada Ģletmenn banka kredler, tahvller gb faz yükümlülüğü getren borç kalemlernn artması ve bu yükümlülüğün yerne getrlememes olasılığı kastedlmektedr. Endüstr ve ĠĢ rsk: Tüketclern zevklernde yaģanan değģmeler, pyasadak rekabet koģullarının artması, Ģ yernde yaģanablecek grevler, ham madde temnnde yaģanan güçlükler, Ģletmenn satıģlarında, kârında ve hsse sened fyatlarında olumsuz yönde dalgalanmalar oluģturur. Yönetmsel Rsk: ġrketlern y veya kötü yönetlp yönetlmedklerne bağlı olarak ortaya çıkan rsktr. Br Ģletmenn baģarılı olması büyük ölçüde y br yönetme sahp olmasına dayanır. Kötü yönetm Ģletmenn rskn arttırır. 8

25 2.2.BANKALARIN MARUZ KALDIKLARI RĠSKLER Günümüzde bankaların maruz kaldıkları rskler, bankacılık ürün ve faalyetlernn gelģmne paralel olarak çeģtlenmekte ve artmaktadır. Çok sayıda rsk unsuru le mücadele etmek zorunda kalan bankalar bu rskler doğru Ģeklde analz ederek uygun rsk yönetm strateler belrlemek zorundadır. Bankalar, tasarruf sahplernden fon toplayarak elde ettkler bu fonları yatırımcılara aktaran kuruluģlardır. Daha genģ br banka tanımı vermek gerekrse bankalar lkdte ve sermaye htyacını göz önünde tutarak, mevduat kabul eden, fon satın alan ve topladığı bu kaynakları tüzel kģlere ya da frmalara tcar kred olarak, gerçek Ģahıslara tcar ve tüketc kreds olarak aktaran ve kısa ve uzun vadel devlet tahvl le özel sektör tahvllerne yatırarak değerlendren fnansal kuruluģlar olarak tanımlanablmektedrler. 6 Fnansal sektörde bankalar k fonksyon yerne getrmektedrler. Bunlar; kayd para yaratma fonksyonu ve fnansal aracılık fonksyonudur. Toplumun üstlenmek stemedğ fnansal rskler bankaların aracılık fonksyonu aracılığı le bankalar tarafından üstlenlr. Bu doğrultuda bankalar rske, lkdteye, vadeye ve dövz Ģlemlerne aracılık ederler. Sonuç olarak rske aracılık etmek bankaları kred rskne, dövz Ģlemlerne aracılık etmek kur rskne, lkdteye aracılık etmek lkdte rskne ve vadeye aracılık etmek faz oranı rskne maruz bırakır. ĠĢte bankaların fnansal aracılık fonksyonunu yerne getrrken maruz kaldıkları rskler esas tbaryle bu dört rskten oluģmaktadır Kred Rsk Kred vermek çoğu bankanın en temel faalyetdr, dolayısıyla aslında bankaların karģı karģıya olduğu en temel rsk faktörlernden brs kred rskdr. Bankacılıkla lgl düzenlemelerde kred rsk, banka müģtersnn yapılan sözleģme gereklerne uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerne getrememesnden dolayı bankanın maruz kaldığı rsk Ģeklnde 6 Mehmet Hasan Eken, Basel II ve Rsk Yönetm, s.10 9

26 tanımlanmaktadır. 7 BaĢka br fadeyle kred rsk; borçlu kģ veya kuruluģun anlaģma Ģartları dahlnde taahhüt ettğ yükümlülükler yerne getrememes olarak tanımlanablr. 8 Geleneksel olarak kred rsk, kred hesaplarının bakyes le sınırlı olarak algılanablmektedr. Ancak kred rsk kavramı daha genģ ve farklıdır. Banka çn karģı taraf olarak kabul edlen br tarafın, herhang br Ģeklde, bankaya olan yükümlülüğünü yerne getrmemes kred rsk tanımı çnde yer almaktadır. 9 Kred rsknn en genģ kaynağı, bankanın tahss ettğ tcar ve breysel kredler olmakla brlkte, faalyetlerne bağlı olarak kred rskn doğuran dğer baģka etmenler de söz konusudur. Bunlar hem bankacılık ve alım satım hesaplarında hem de blanço ç ve dıģı hesaplarda yer almaktadır. Dğer br deyģle, bankalar kred ürünler dıģında da değģk fnansal ürünlere lģkn kred rsk le karģı karģıya kalmaktadırlar; örneğn bankalar arası para pyasası Ģlemler, kabuller, tcaretn fnansmanı, dövz Ģlemler, takas Ģlemler, bonolar, opsyonlar, vadel Ģlemler, garant ve kefaletler kred rsk doğuran Ģlemler olarak sayılablr. 10 Bankaların kendlern bu rskten koruyablmeler çn kullanmaları gereken yöntemler Ģunlardır; kred rsknn belrlenmes, ölçülmes, zlenmes, kontrolünün sağlanması, raporlanması ve bu rskler karģılamak çn yeterl sermayenn ayrılması olarak sıralanablr. Kred rsk yönetmnn kapsamı, sadece y kred vermek Ģeklnde sınırlandırılmamalıdır. Burada kredlern br bütün olarak değerlendrldğ ve sermaye getrsnn rske göre hesaplandığı br anlayıģa sahp olunmalıdır. Kred rsk yönetmnn temel hedef; kred portföy kaltesnn banka hedefler ve rsk Ģtahı le uyumunun özetlmesdr. 7 Hasan Candan, Dr Alper Özün, Bankalarda Rsk Yönetm ve Basel II, Türkye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları,2009, s Sadye OKTAY, Halme Temel, BASEL II Krterler Eksennde Tcar Bankalarda Kred Rsk Yönetmnn KarĢılaĢtırılmasına Yönelk Br Saha ÇalıĢması, ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, s Candan ve Özün, s Candan ve Özün, s

27 2.2.2.Kur Rsk Kur rsk, ulusal parayla veya kaynaklarla dövz alma ya da dövz satarak karģılığında ulusal para veya kaynağa sahp olma Ģlemler nedenyle zarar etmes htmal olarak tanımlanmaktadır. Dövz fyatlarındak değģmelern, dövz cnsnden gelr ve gderlern değern etkleme olasılığı se kur rskne açıklık olarak fade edlmektedr. Dğer br fade le kur rskne açık olunması, sahp olunan varlık ve yükümlülüklern dövz kurlarındak değģmelere duyarlılığı olarak da tanımlanmıģtır. Dolayısıyla kur rskn ortaya çıkablmes çn öncelkle kur rskne açık olunması gerekmektedr. 11 Kur rsk bankanın tüm dövz varlıkları ve yükümlülükler, dövz cnsnden cayılmaz ntelkl gayr nakd yükümlülükler, gayr nakd kredlere lģkn alacakları, vadel dövz Ģlemler, takas Ģlemler gb kur rsk çeren türev sözleģmeler üzernden hesaplanır. Altın pozsyonu da kur rsk kapsamında değerlendrlr. 12 Kur rskndek temel varsayım aynı dövz cnsnden varlık ve yükümlülüklern eģtlğ durumunda kur rsknn olmayacağı, varlık ya da yükümlülükten brn dğerne göre fazla olmasının kur rskne yol açacağı yönündedr. 13 Fnans lteratüründe aynı dövz cnsnden varlık ve yükümlülüklern brbrnden fazla, eksk veya eģt olmasına göre br takım ntelemeler yapılmıģtır. Bunlar; short pozsyon, long pozsyon ve kapalı dövz pozsyonudur. Br bankanın dövz borçları dövz alacaklarından fazla olduğunda, yan açık pozsyonda olunduğu zaman, banka kur rsk le karģı karģıyadır. 14 Açık pozsyon, short pozsyon olarak da adlandırılır. Bu durumun ters olan long pozsyonda se dövz varlıkları, dövz yükümlülüklernden fazladır. Örnek vermek gerekrse; br banka dövzde long pozsyonda se yan dövz cnsnden varlıkları dövz cnsnden borçlarını aģıyorsa dövzn değer kazanması durumunda bundan kazançlı çıkacaktır. Dövzn değer düģerse zarar edecektr. 11 Ġhsan Uğur Delkanlı, Dövz Kuru Rsk ve Sermaye Yeterllğ, Actve Bankacılık Ve Fnans Makaleler-III, Alkım Ltd., Ġstanbul: 2001, s.7 12 Delkanlı, s.7 13 Candan ve Özün, s Domnque Phlon, Dövz kurları, ĠletĢm Yayınları, 1995, s.19 11

28 Dövz pozsyonu ster long ster short olsun banka hep kur rsk le karģı karģıyadır. Öte yandan dövz varlıkları ve yükümlülükler eģtse dövz pozsyonunun kapalı olduğu söylenr. Bu durumda banka kur rsk le karģı karģıya kalmaz Lkdte Rsk Lkdte rsk, fnansal pyasalarda karģılaģılan öneml rsklerden brdr. ġüphesz bankaların amacı rskn büyütmeden karını maksmze etmektr. Çünkü daha yüksek karlara, daha büyük rsk malyetne katlanıldığında ulaģılmaktadır. 16 Lkdte, fon taleplernn karģılanablme yeteneğ olup, fnansal kurumlar çn yaģamsal öneme sahp br kavramdır. Banka fon yönetcler, aģırı lkt olma le yeter kadar lkt olmamanın malyetn dengelemek zorundadır. Bankanın lkdte açısından aģırı düzeyde açığa düģmes, ödemelernde kullanableceğ yeterl düzeyde hazır paranın olmaması, bankanın flas etmesne yol açablr. Aynı zamanda bankanın, öneml br kred müģtersnn flası, zncrleme etk le bankanın kullanımına tahss edlmģ kred lmtlernn ve olanaklarının da durdurulmasına neden olablr. Bu durum, bankanın kaynak grģn ve nakt akıģını cdd Ģeklde etkleyeceğ çn, bankanın flasına veya çok zor durumda kalmasına yol açablr. 17 Lkdte Rsk Bankaların varlık ve yükümlülüklernn farklı vadelerde olmasından kaynaklanır. Lkdte rsk altında yatan asıl problem, bankalar tarafından mevduat sahplernn mevduatlarını ne zaman ve ne mktarda ger çekeceklernn ve kred talep edenlern de ne zaman ve ne mktarda paraya htyaç duyacaklarının blnememesdr. Bankanın bell br dönem çn nakt borçları; nakt çıktıları ve nakde çevrleblecek varlıkları le nakt varlıkları toplamında fazla olur se, banka lkdte rsk le karģı karģıyadır. 18 Bankalar güven müesseseler oldukları çn sstemn tıkanmaması amacıyla kar amacı hedeflern gerçekleģtrmeden önce bu rsk mnmze etmeye çalıģırlar. Sorumluluğunu yerne getremeyen bankalara br takım ceza yaptırımlar uygulanır ve bu bankalar pyasada tbar kaybederler. Bu nedenle bankalar, gerek kred 15 Hall Seydoğlu, Uluslararası Fnans, Güzem Yayınları, Ġstanbul, 1994, s.9 16 Ġlker Parasız, Para Banka ve Fnansal Pyasalar, 5. Baskı, Ezg Ktabev Yayınları, 1994, s Talat Arman ve Tevfk Gürman, Bankalarda Fnasal Yönetme GrĢ, Türkye Bankalar Brlğ Yayını, Ġstanbul, 1997, s Joel Besss, Rsk Management n Bankng, John Wley Sons Ltd. WS-England, 1998.s.7 12

29 faalyetlern ve yatırımlarını sürdüreblmek, gerekse mevduat sahplernn taleplern karģılayablmek çn yeterl mktarda kullanılablr hazır fona sahp olmak zorundadırlar Faz Oranı Rsk Sstematk rsklerden br olan faz oranı rsk, br yatırımın değernn, pyasadak faz oranlarındak değģmeye bağlı olarak düģme olasılığıdır. 20 BaĢka br tanıma göre faz oranı rsk; faz oranlarındak ters (beklenmeyen) yöndek hareketlern bankayı/yatırımcıyı karģı karģıya bıraktığı zarara (ekonomk kayba) uğrama olasılığıdır. 21 Br banka açısından faz oranı rsk se, faz oranlarında yaģanan değģklkler nedenyle br bankanın varlık ve yükümlülüklernn değer ve/veya getrlernde yaģanan değģmlerdr. 22 BaĢka br tanıma göre faz oranı rsk; bankanın net faz gelr, aktfler, pasfler ve öz sermayesnn faz oranı dalgalanmalarına karģı olan hassasyetn fade etmektedr. Faz oranı dalgalanmalarına paralel olarak, bankanın aktf ve pasflernn getrlernde ve/veya pyasa değernde oynamalar meydana gelmektedr. 23 Banka blançolarında, faze hassas pasflern toplamının faze hassas aktflern toplamından genellkle daha yüksek olması, daha teknk br fade le negatf fnansal aralık nedenyle, faz oranlarındak artıģlar net faz marlarını daraltarak karlarının azalmasına neden olmaktadır. Buna karģın faz rsknn banka blançoları üzerndek etks vade pozsyonlarına göre farklılık göstermektedr. Pasflern ortalama vades aktfler ortalama vadesnden daha fazla olan bankalarda, düģen faz oranları rsk yaratırken, aktflern ortalama vades pasflern ortalama vadesnden uzun bankalar çn se faz oranlarının yükselmes faz rskn doğurmaktadır Belkıs Seval, Kredlendrme Sürec ve Kred Yönetm, Muhasebe Ensttüsü Yayın No: 59, Ġstanbul, 1990, s Metn Kaml Ercan, ve Ünsal Ban; Değere Dayalı ĠĢletme Fnansı Fnansal Yönetm, Ankara 2. Baskı, Gaz Ktabev, Ağustos 2005, s Salh Tanu Yavuz,, Rsk Yönetm Ġçer Aktf Pasf Yönetm DıĢarı (mı?) Aktf Pasf Komtes (APKO) Faz Rsk Yönetmnn Neresnde? Bankacılar Dergs, Sayı 41, 2002, s George H.Hempel ve Donald G.Smonson, Bank Managemet, 5. Baskı John Wley and Sons Inc., 1999, s Mehmet Hasan EKEN, Bankalarda Faz Oranı Rsk, Ġstanbul, 2002, s.2 24 Candan ve Özün, s

30 Faz oranındak değģm bankaların aktf pasf yapısını etkledğ gb kar rakamları üzernde de etkl olmaktadır. Faz oranlarının düģüģ trendne geçtğ dönemlerde, net faz marları daralma gösterr. Sektörde yaģanan rekabetn de etksyle faz dıģı komsyon ve gelrlern stedkler oralarda arttıramayan bankalar hedefledkler kar rakamlarına ulaģamayablrler. Net faz marı, bankaların aracılık faalyetlernn vermllğn gösteren temel krter olması açısında önem taģımaktadır. Bunun yanında net faz marı bankacılık sstemnn etknlğnn ölçülmes amacıyla da kullanılmaktadır. Bu çerçevede, faz oranlarının beklenenden aks yöne doğru hareket etmes, bankaların faz rskyle karģı kaģıya kalması anlamına gelecektr. Bu durumda, eğer bankanın aktf pasf portföyler eģt olarak faz hassasyet göstermyorsa (fnansal aralık sıfır değlse) banka pozsyonunu faz oranlarındak değģmelerden bağımsız halde muhafaza edemeyecektr. Genel olarak, bankaların aralık pozsyonları aktflernde taģıdıkları uzun vadel kredlere karģılık pasflerndek kısa vadel mevduat nedenyle negatf olduğu çn, faz artıģı yaģandığı dönemlerde karlılıkları olumsuz yönde etklenmektedr. Spot pozsyonlarda bankaların aktflernn ve pasflernn yapısından kaynaklanan rsk söz konusu ken, vadel pozsyonlarda karģılıklı alım satım le koruma durumunda olunsa dah bu Ģlemlern vadeler uyuģmuyorsa açık vadel pozsyonlar faz rsk taģımaktadır. 25 ÇağdaĢ bankacılık uygulamaları değerlendrldğnde sadece faz rsknden korunma yeterl br yönetm hedef olma özellğn ytrmģtr. Günümüzde bu rskten korunma değl, aktf pasf yönetm aracılığı le faz rskn yöneterek kar yaratma hedef öne çıkmaktadır. Bu bakımdan faz rskn oluģturan unsurlar çok y Ģeklde analz edlmeldr Faz Oranı Rsknn Kaynakları Br bankanın blançosunun yapısına ve fazlern hareket yönüne bağlı olarak, o bankanın lehne ya da aleyhne sonuçlara neden olablen bu rsk beģ kısımdan oluģmaktadır Candan ve Özün, s Eken, Bankalarda Faz Oranı Rsk, s.2 14

31 Bunlar; 27 Gelr Rsk Fyat Rsk Yenden Yatırım Rsk Önceden Ödenme Rsk Bass Rsk Gelr Rsk Gelr rsk, br bankanın sahp olduğu faze hassas aktflern getrler le faze hassas pasflern malyetlernde oynamalara neden olmakta ve dolayısıyla o bankanın net faz gelrnde dalgalanmalara yol açmaktadır. Gelr rsk sadece faze hassas olan blanço kalemler çn söz konusudur. Bu faktör özellkle Türk bankaları çn çok önemldr. Çünkü hemen hemen tüm Türk bankaları ekonomdek belrszlk nedenyle, kısa hatta çok kısa vadel br blançoya sahp olmayı terch etmektedr. Bu durum onların faze hassas blanço kalemlernn mktarının artmasına neden olmaktadır Fyat Rsk Faz dalgalanmaları faze hassas kalemlern getrlern etklerken, faze hassas olmayan ya ada sabt getrl blanço kalemlernn de fyatlarında oynamalara neden olmaktadır. Rskn bu kısmı, faze hassas olmayan aktf ve pasflern pyasa değernde değģklklere neden olduğu çn, drekt olarak bankalar çn blançonun büyüklüğünü ve sermaye yeterllk oranını etkleyeblmektedr. Özellkle Bank for Internatonal Settlements (BIS) tarafından düzenlenen, Türkye nn de kabul ettğ sermaye yeterllğnn tutturulması açısından bu rskn yönetlmes büyük önem taģımaktadır Eken, Bankalarda Faz Oranı Rsk, 28 Eken, Bankalarda Faz Oranı Rsk, s.2 29 Eken, Bankalarda Faz Oranı Rsk, s.2 15

32 Yenden Yatırım Rsk Yenden yatırım rsk, gelecektek yatırımların belrszlk göstermesdr. 30 Daha genģ br tanımlama vermek gerekrse rskn bu kısmı, vades dolan br krednn ya da vades boyunca ara ödemeler olan br krednn (ya da aktfn), o krednn lk verldğ faz oranından değl, farklı olablecek car dönem faz oranından yenden yatırıma dönüģtürülmes rskdr. Etks tıpkı gelr rsknde olduğu gbdr. Bankanın hem lehne hem de aleyhne sonuçlara neden olablmektedr Önceden Ödenme Rsk Yüksek faz oranı le uzun vadel olarak verlmģ br aktfn, kred faz oranlarının düģmes nedenyle vadesnden önce ger ödenmes rskdr. Bu durum bankanın kaybına neden olur. ġöyle k; nakt akıģlarını uzun vadel olarak tasarlayan ve yükümlülüklern de bu vade dağılımında düzenleyen br banka, erken ödeme sonucu uzun vadel lkdte takbnde planlanan durumun dıģına çıkmıģ olacaktır. Lkdtes plansız yükselen banka, erken ödemeye cevap olarak yükümlülüklernn br kısmını erken yerne getrmedğ ve nakt akıģlarını yenden düzenlemedğ sürece veya erken ödenmģ olan krednn benzer koģullarda br aktf yaratamadığı sürece zararda olacaktır Bass Rsk Vadel Ģlem pyasalarında alım satım konusu olan türev ürün sözleģmelernde sözleģmeye esas malın spot pyasa fyatı le vadel Ģlem fyatı arasındak farkın değģme olasılığından kaynaklanan rsktr. Baz türev ürün sözleģmelernde gelecektek fyat le car fyat arasındak farktır. Eğer gelecektek fyat le Ģmdk fyat arasında fark yoksa, yan bu k fyat brbrlerne eģtse bazın sabt olduğu varsayılır. Ancak uygulamada durum böyle değldr. Gelecektek fyat her zaman dalgalanmalara açıktır, bu nedenle baz rsk söz konusu olur. 30 Hayr Kozanoğlu, Uluslararası Bankacılıkta Rsk Yönetm, Marmara Ünverstes, 1996, s.6 31 Eken, Bankalarda Faz Oranı Rsk, s.2 16

33 BÖLÜM III 3.FAĠZ ORANI RĠSKĠNĠN ANALĠZĠ VE YÖNETĠMĠ 3.1.FAĠZ ORANI TANIMLAMALARI Ellernde fon fazlasına sahp olan breyler ya da Ģletmeler getr elde etmek amacıyla, br bedel karģılığında bu fonları ödünç almak steyenlere verrler. Ödünç para kullanmak steyen ödemek zorunda olduğu bedel fazdr. ÇeĢtl faz oranı tanımlamaları bulunmakla brlkte en belrgn olanları aģağıda sıralanmıģtır: Nomnal Faz Oranı Ekonomde uygulanan car faz oranı nomnal faz oranı olarak adlandırılır. Nomnal faz oranı, pyasada fon arz ve talebnn karģılanması sonucu oluģur. Nomnal faz oranının çnde reel faz, enflasyon ve rsk prm vardır. 32 Nomnal faz oranı, faz oranlarının reel düzeyn göstermez; yan gerçek br faz ya da getry fade etmez. Nomnal faz oranları her zaman belldr. Bankaların uyguladığı ve lan ettkler faz nomnal faz oranıdır. Br bankaya kred almak amacıyla baģvuruda bulunan br Ģletme sahbnn ödeyeceğ faz le parasını bankaya yatırmak steyen br vatandaģın alacağı faz oranı nomnal faz oranıdır Reel Faz Oranı Reel faz oranı, nomnal fazn çndek enflasyon etksnn arındırılmasıyla elde edlr. Br baģka br fade le reel faz oranı enflasyondan arındırılmıģ faz oranıdır Nur Keyder, Para Arzı ve Taleb: Türkye Üzerne Br Deneme, ODTÜ, 1977, Güven Sayılgan, Soru ve Yanıtlarla Fnansal Pyasalar ve Fnansman Yöntemler, Gaz Ktabev, Ankara, 2004,

34 Reel faz oranı, yıllık enflasyon oranı kesn olarak belrlendkten sonra ortaya çıkar. Nomnal faz oranları kesn olarak bell olmasına karģın reel faz oranları her zaman bell değldr. Reel fazler zaman çnde ekonomk koģullara bağlı olarak değģr Efektf Faz Oranı Efektf faz oranı, parasını br yıldan kısa vadelerle bankaya yatıran brnn br tam yıl çn elde ettğ faz oranının ne olduğunu gösterr. 34 Tahvln üzernde yazılı olan faz oranına tbar faz denr. Dğer taraftan tahvller nomnal değerler üstünde veya altında hraç edleblr ya da pyasada bu değernn üstünde veya altında satılablr. ĠĢte tahvln hraç veya pyasa değerne göre hesaplanacak faz oranına efektf faz oranı denr Spot Oran Spot pyasalar, belrl br mktardak br mal veya kıymet le bunların karģılığı olan paranın takas günü el değģtrdğ pyasalardır. Spot pyasalara örnek olarak ĠMKB bünyesnde faalyet gösteren Hsse Senetler Pyasası ve Tahvl ve Bono Pyasası le Bankalar arası Dövz Pyasası gösterleblr. Belrl br tarhte spot pyasalarda oluģan faz oranına spot oran denr. Örnek olarak; br bankanın herhang br tarhte kullandırdığı dövz kreds çn uygulanacak faz oranı krednn kullandırıldığı tarhtek pyasa koģullarına göre belrlenr ve kred vades boyunca değģmez se bu Ģlemde uygulanan faz oranın spot orandır Forward Oran Belrl br varlığın gelecekte belrl br tarhte belrl br fyattan alınması ya da satılması yükümlülüğü çeren anlaģmalara "Forward SözleĢmeler" denr Sayılgan, Sayılgan, M. Ayhan AltıntaĢ, Bankacılıkta RSK Yönetm ve Sermaye Yeterllğ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, BASEL I ve BASEL II Düzenlemeler Çerçevesnde, Turhan Ktapev, Ankara, Mart 2006, s

35 Forward oranı Ģu anda yapılan fakat ler br zaman peryodu le lgl sözleģmelere uygulanır FAĠZ ORANLARINI BELĠRLENMESĠ Merkez bankaları faz oranlarına lģkn kararlar alırken enflasyon beklentlerne göre hareket ederler. Enflasyon beklentlern etkleyen faktörler kurlar, üretm, uluslararası pyasalardak petrol ve emta fyatları olarak sıralanablr. Faz oranları belrlenrken bu faktörlern mevcut durumları, gelecekte alableceğ durum ve bu durumun enflasyon üzerndek etkler dkkate alınmaktadır FAĠZ ORANLARINI VADE YAPISI Faz oranlarını vade yapısı, sabt getrl menkul kıymetlern getrs le ödeme gününe kadar geçen süre arasındak lģky fade eder. Faz oranlarının vade yapısı getr eğrler üzernde zleneblr. Getr eğrs, sabt getrl menkul kıymetlern getrler ve vadeler arasındak lģklern Ģeklsel olarak açıklandığı br grafktr. Fnans lteratüründe getr eğrsnn Ģeklne bağlı olarak faz oranlarının vade yapısına lģkn 3 teor vardır. Bunlar; 1-Pyasa Beklentler Teors, 2-AyrılmıĢ Pyasalar Teors ve 3-Lkdte Terchler Teors dr Pyasa Beklentler Teors Br getr eğrsnn alacağı Ģekln, pazar katılımcılarının faz oranlarına lģkn beklentlerne bağlı olarak ortaya çıkacağını açıklar. 37 Poztf br eğme sahp br getr eğrs pyasanın kısa döneml faz oranlarının artacağını bekledğne; negatf eğml br getr eğrs se pyasanın kısa döneml faz 37 Nurgül Chambers, Türev Pyasalar, Ġstanbul, Beta Basım A.ġ.Ekm 2009, s.17 19

36 oranlarının düģeceğn bekledğne Ģaret eder. Buna karģılık yatay eğme sahp br getr eğrs kısa döneml faz oranlarının sabt kalacağı beklentsnn olduğunu gösterr. Bu teornn ıģığı altında 4 yıllık br peryotta 4 yıl vadel br sabt getrl menkul kıymete yatırım yapan br yatırımcının beklenen getrs le, 4 yıl boyunca 1 yıl vadel br sabt getrl menkul kıymete yatırım yapan br yatırımcının beklenen getrsnn aynı olacağı sonucuna varılablr. Eğer faz oranları 4 yıl boyunca artmaya devam ederse getr eğrs poztf eğme sahp olur ve vade arttıkça beklenen getr artar. Eğer faz oranlarının 4 yıl boyunca sabt kaldığı varsayılırsa getr eğrs yatay br Ģekl alır ve vadenn beklenen getr üzerndek etks kalmaz AyrılmıĢ Pyasalar Teors AyrılmıĢ pyasalar Teorsne Pazar katılımcıları farklı vade yapısına göre ayrılmıģ farklı pazarlarda Ģlem yaparlar. BaĢka br deyģle kısa ve uzun dönem pazarlar brbrlernden ayrılmıģlardır. Uzun vade çn borç verenler ve borç alanlar yalnızca uzun dönem pazarlarda Ģlem yaparlar. Benzer olarak kısa döneml borç verenler ve borç alanlar da kısa dönem pazarlarda Ģlem yaparlar. Kuramsal olarak katılımcıların gereksnmler doğrultusunda hareket ettkler düģünülürse farklı getr eğrler gelģtrleblr. Pratkte pazarlar arasındak farklılık belrgnleģtkçe katılımcılar daha yüksek faz kazancı elde etmek çn vade terchlern değģtrrler. Vadelerdek bu esneklk her br Pazar ç ayrı ayrı getr eğrler yerne daha esnek getr eğrlernn oluģması çn yeterl olacaktır Lkdte Terchler Teors Bu kurama göre uzun vadel borçların fazlernn kısa vadel borç fazlernden fazla olmasının baģlıca k neden vardır Yatırımcılar genellkle kısa vadel menkul kıymetlere yatırım yaparlar. Çünkü bu tür menkul kıymetlern lkdtes daha yüksektr. 38 Chambers, s Sayılgan, s

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI

ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI , Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI EMREM SULTAN ER-FATMA ÖZGE YILDIRIM Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ Bölümü ġeref BEYANNAMESĠ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAĐZ ORANI RĐSKĐ ALGISI VE YÖNETĐMĐ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAĐZ ORANI RĐSKĐ ALGISI VE YÖNETĐMĐ Yıl: 25 Sayı: 93 Ekim 2011 87 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAĐZ I RĐSKĐ ALGISI VE YÖNETĐMĐ Gözde CANDEMĐR 1 ÖZET Finansal sektör, genel anlamda fon arz ve talebinin eşleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA Uğur DEMĠRAL Yüksek Lisans Tezi Çorum 2014 HĠSSE SENEDĠ

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı