Academic Words / Verbs 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Academic Words / Verbs 1"

Transkript

1

2 1. abandon: terk etmek, bırakmak 2. abide by: kurala / yasaya uymak (obey) 3. abolish: yürürlükten kaldırmak 4. absorb: emmek, soğurmak 5. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 6. accelerate: hızlandırmak 7. acclaim: takdir etmek, övmek (praise) 8. accompany: eşlik etmek (escort) 9. accomplish: başarmak, başa çıkmak, 10. achieve: başarmak (succeed) 11. acquit: beraat ettirmek, aklamak 12. adhere to: (tutkal ile) yapışmak / itaat etmek 13. admit: kabul etmek 14. advocate: (1) savunmak (2) desteklemek 15. afford: parası/gücü yetmek 16. allege: desteksiz atmak, iddia etmek 17. alter: değiştirmek 18. anticipate: ummak 19. apply: (1) başvurmak (2) uygulamak 20. appreciate: (1) takdir etmek (2) halden anlamak 21. arouse: (ilgi, şüphe, merak vb) uyandırmak 22. assassinate: suikast düzenlemek 23. assert: iddia etmek (claim) 24. assess: değerlendirmek 25. attack: saldırmak 26. bake: (ekmek, pasta vb) pişirmek 27. bargain: pazarlık yapmak 28. barter: takas yapmak (swap) 29. beg: (1) dilenmek (2) yalvarmak (implore) 30. benefit from: istifade etmek, yararlanmak 31. bewilder: afallatmak, çok şaşırtmak 32. blame: suçlamak (accuse) 33. bleed: kanamak 34. book: rezervasyon yapmak 35. bruise: morarmak 36. capture: yakalamak, tutuklamak 37. categorise: sınıflandırmak (classify) 38. celebrate: kutlama, kutlama yapmak 39. charge somebody with something: birini mahkemede bir şeyle yargılamak 40. cheat: (1) kopya çekmek (2) hile yapmak 41. choke: nefessiz kalmak/boğulmak 42. circulate:bir yerin içinde baştan sona dolaşmak 43. claim: iddia etmek, ileri sürmek (assert) 44. clash: çatışmak (conflict) 45. coincide with: tesadüf etmek 46. collapse: çökmek 47. collide with: ile çarpışmak 48. compel: zorlamak (oblige) 49. compensate for: telafi etmek, tazminat ödemek 50. complain: şikâyet etmek 51. compromise: tehlikeye atmak (endanger) 52. condemn: kınamak 53. confirm: doğrulamak, onay vermek 54. confront: karşılaşmak, göğüs germek 55. confront: yüzleştirmek, yüz yüze getirmek 56. consider: düşünmek 57. consist of:...den oluşmak 58. consolidate: pekiştirmek 59. consume: tüketmek 60. contaminate: kirletmek (pollute) 61. contribute to: katkıda bulunmak 62. convince: ikna etmek (persuade) 63. cough: öksürmek 64. cripple: felç etmek (paralyse) 65. dare: cesaret etmek 66. deal with: ilgilenmek, ele almak 67. deceive: kandırmak, hile yapmak 68. declare: ilan etmek, beyan etmek 69. decrease: azalmak, azaltmak 70. defecate: büyük abdestini yapmak 71. deflate: havasını indirmek, söndürmek 72. demand: talep etmek, istekte bulunmak 73. demonstrate: ispatlamak 74. demonstrate: (uygulamalı) göstermek / Eskişehir

3 75. depend on: bağlı olmak, güvenmek 113. exasperate: çileden çıkartmak 76. describe: tanımlamak 114. exclude: çıkarmak, dahil etmemek (omit) 77. detain: (1) gözaltına almak (2) karantinaya almak 115. exhale: nefes vermek 78. determine: (1) belirlemek (2) ispatlamak 116. expand: genişlemek 79. devise: planlamak, tasarlamak 117. experience: tecrübe etmek, yaşamak 80. devote: adamak 118. expose: (1) açığa vurmak (2) maruz bırakmak 81. disappoint: hayal kırıklığına uğratmak 119. exterminate: kökünü kazımak, yok etmek 82. discourage: cesaretini kırmak (intimidate) 120. fabricate: (hikâye, yalan vb) uydurmak 83. disfigure: tanınmaz hale getirmek, şeklini bozmak 121. facilitate: kolaylaştırmak 84. disgust: tiksinmek, tiksindirmek 122. faint: bayılmak (pass out) 85. disinfect: mikroplardan arındırmak 123. familiarize: aşina kılmak 86. dispense: dağıtmak (distribute) 124. fasten: (kemer, kayış vb) sıkmak 87. displace: yerinden/yurdundan etmek 125. feel like: arzulamak (desire) 88. disregard: göz ardı etmek (ignore) 126. fight: (1) dövüşmek (2) mücadele etmek 89. dissipate: boşa harcamak, çarçur etmek 127. filter: süzmek, filtreden geçirmek 90. distract: dikkat dağıtmak 128. flourish: yeşermek, çoğalmak (thrive) 91. distribute: dağıtmak 129. forbid: yasaklamak 92. domesticate: evcilleştirmek 130. forge: sahtesini yapmak 93. draw: çizmek 131. form: (1) oluş(tur)mak (2) şekil vermek 94. earn: (para, şöhret vb) kazanmak 132. found: (şirket, devlet vb) kurmak 95. economise on: tasarruf etmek 133. frighten: korkutmak (horrify) 96. elaborate on: ayrıntıya girmek 134. fulfil: (görev vb) yerine getirmek 97. eliminate: elemek, ortadan kaldırmak 135. gather: toplamak, toplanmak 98. embarrass: utandırmak (humiliate) 136. generate: (ısı, elektrik vb) üretmek 99. embrace: kucaklamak (hug) 137. gratify: memnun etmek (satisfy) 100. embrace: fikir, din vb benimsemek, kabul etmek 138. grow: (1) büyümek (2) (sebze vb) yetiştirmek 101. emit: (ısı, ışık, duman vb) yaymak 139. hamper: engellemek (hinder) 102. empty: boşaltmak 140. handle: ele almak, çözmek (cope with) 103. encompass: kapsamak, içermek 141. handle: (eşya vb) taşımak 104. encourage: cesaretlendirmek (urge) 142. harass: saldırmak, taciz etmek 105. endanger: tehlikeye atmak 143. hasten: çabuklaştırmak, hızlandırmak 106. engage: (bir işle) meşgul olmak 144. hijack: uçak kaçırmak 107. entail: gerektirmek sebep olmak 145. hold: (1) tutmak (2) (parti vb) düzenlemek 108. eradicate: kökünden sökmek 146. hurt: incitmek 109. erect: dikmek, inşa etmek 147. ignore: önemsememek, görmezden gelmek 110. escalate: (1) yükselmek (2) kızıştırmak 148. imitate: taklit etmek 111. evacuate: (evi, insanları) tahliye etmek 149. implement: yerine getirmek (fulfil) 112. exacerbate: kötüye gitmek (deteriorate) 150. imprison: hapse atmak (jail) / Eskişehir

4 151. incorporate: dahil etmek, içermek 152. increase: artmak, arttırmak 153. indicate: göstermek 154. inhabit: bir ortama yerleşmek 155. inherit: mirasa konmak 156. insist on: ısrar etmek, diretmek 157. instil in: (terbiye, ideoloji vb) aşılamak 158. intensify: yoğunlaş(tır)mak 159. interrupt: araya girmek, engel olmak 160. intimidate: gözünü korkutmak(discourage) 161. invest in: yatırım yapmak 162. investigate: soruşturmak 163. irrigate: (suni yollarla) sulamak 164. jeopardise: tehlikeye atmak (endanger) 165. justify: doğrulamak, haklı çıkarmak (verify) 166. kidnap: adam kaçırmak (abduct) 167. knock: (1) devirmek (2) (kapıyı vb) çalmak 168. labour: çok çalışmak, didinmek 169. launch: başlatmak (initiate) 170. launch: (ilk defa) piyasaya sürmek 171. lead to: neden olmak 172. leak: sızmak, içine girmek 173. lie: (1) uzanmak (2) yalan söylemek 174. loot: yağmalamak (plunder) 175. magnify: büyüteçle büyütmek 176. maintain: sürdürmek 177. maintain: (araba vb) bakımını yapmak 178. maintain: iddia etmek 179. manufacture: imal etmek, üretmek 180. matter: sorun/mesele olmak 181. meet: (1) buluşmak (2) (ihtiyaç vb) karşılamak 182. migrate: göç etmek 183. misjudge: yanlış hüküm vermek, yanılmak 184. mock at: dalga geçmek 185. narrate: rivayet etmek, anlatmak 186. necessitate: gerekli kılmak, gerektirmek 187. negotiate: uzlaşmaya çalışmak 188. nullify: feshetmek, geçersiz kılmak 189. object to: itiraz etmek 190. obstruct: tıkamak, engellemek 191. occupy: işgal etmek 192. offer: teklif etmek 193. oust: kovmak, başından savmak 194. outweigh: baskın gelmek, daha ağır gelmek 195. overpower: zararsız/etkisiz hale getirme 196. overpower: hakkından gelmek 197. overthrow: tahtından/görevinden etmek 198. participate in: partiye vb katılmak (attend) 199. penalize: ceza vermek (punish) 200. perform: uygulamak, yerine getirmek 201. persecute: (1) birine zulmetmek (2) üzerinde baskı kurmak (oppress) 202. perspire: terlemek (sweat) 203. plague: (1) musallat olmak (2) rahatsız etmek 204. polish: cilalamak 205. possess: sahip olmak 206. praise: övmek, methetmek 207. prevail: üstün gelmek, baskın çıkmak 208. produce: üretmek 209. promote: (1) terfi vermek (2) reklam yapmak 210. protect: korumak 211. provoke: kışkırtmak, neden olmak 212. punish: cezalandırmak 213. quarrel: dalaşmak, kavga etmek 214. raid: (1) saldırmak (2) baskın yapmak 215. range from: değişmek (change) 216. ravage: yağmalamak (plunder) 217. ravage: kasıp kavurmak 218. ravage: yok etmek (destroy) 219. rebel against: isyan etmek, baş kaldırmak 220. recede: (sel suyu, saç vb) geri çekilmek 221. reckon: düşünmek, farz etmek (think) 222. recommend: tavsiye etmek 223. recruit: (1) işe almak (2) askere almak 224. reduce: azaltmak, indirmek 225. refrain from: kaçınmak, geri durmak / Eskişehir

5 226. regard: olarak görmek, düşünmek 227. relapse: yeniden ortaya çıkmak, nüksetmek 228. relinquish: teslim olmak, pes etmek (surrender) 229. remark: yorum yapmak 230. renovate: restore etmek (do up) 231. repent: tövbe etmek, pişman olmak (regret) 232. reprimand: azarlamak (rebuke) 233. resist: direnmek, karşı koymak 234. result from:...den kaynaklanmak 235. result in:...ile sonuçlanmak 236. retreat: geri çekilmek, geri adım atmak 237. review: (1) gözden geçirmek (2) eğerlendirmek 238. revolutionize: çığır açmak, devrim yapmak 239. rub: (1) ovmak (2) silmek (erase) 240. sack: işten kovmak (dismiss) 241. salvage: (yangından, kazadan) kurtarmak 242. scatter: saçmak, dağıtmak 243. search: (1) aramak (2) birinin üstünü aramak 244. seek: aramak, peşinden gitmek 245. sentence: hapse/cezaya mahkûm etmek 246. settle: (1) yerleşmek (2) çözmek (sort out) 247. shatter: parçalamak (smash) 248. skip: (yemek öğünü, sayfa vb) atlamak 249. slaughter: kesmek, kurban etmek 250. spot: görmek, fark etmek 251. squeeze: (meyve vb) sıkmak 252. stem from:...den kaynaklanmak 253. stimulate: teşvik etmek (encourage) 254. stress: vurgulamak (emphasize) 255. submit: yollamak, teslim etmek 256. submit: boyun eğmek, teslim olmak (surrender) 257. suffer from: acı/sıkıntı yaşamak 258. suggest: (1) önermek (2) ima etmek 259. supply: sağlamak, tedarik etmek 260. suppress: baskılamak 261. surround: kuşatmak 262. suspect: yaptığına/olduğuna inanmak 263. swallow: yutmak 264. swell: şişmek 265. tarnish: tahriş etmek, zedelemek 266. tend to do:...yapmaya yatkın olmak 267. tolerate: tahammül etmek, katlanmak 268. train: antrenman yapmak 269. treat: davranmak 270. underestimate: önemini küçümsemek 271. undermine: zayıf düşürmek (weaken) 272. urinate: idrarını yapmak 273. vandalize: yağmalamak, yakıp yıkmak 274. verify: doğrulamak, ispatlamak 275. violate: kural / yasa ihlal etmek 276. weaken: zayıf düşürmek (undermine) 277. whisper: fısıldamak 278. withstand: direnmek, dayanmak 279. worsen: kötüleşmek (deteriorate) 280. wrinkle: buruşmak, buruşturmak 281. yield: ürün, meyve vermek / Eskişehir

6

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

www.englishingilizce.com

www.englishingilizce.com Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da

Detaylı

33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek

33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek 1. abbreviate: kısaltmak, özetlemek 2. abort: (1) vazgeçmek (2) kürtaj yapmak 3. accept: kabul etmek 4. accommodate: konuk etmek 5. accuse: suçlamak, itham etmek (blame) 6. acquire: edinmek, çabasız kazanmak

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

1800 ÜDS KELİMESİ abandon ability abolishe about abrupt absolute absolutely absorption abundant abuse accelerate accept acceptable accidental accommodate accompany accord according to accordingly account

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com ingilizcemegahafi zam.yolasite.com Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt: uyum sağlamak Addicted: bağımlı, tiryaki Addiction: bağımlılık KPDS ve

Detaylı

Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı

Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı Değerli dil talebesi, Bu bir Isuccess dil kurumu ürünüdür. I - success yani ben ve başarı İngilizce dil proğramına hoşgeldiniz. Bu CD-paketininin

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide A.S. Peace Be Upon Him Abajur Lampshade Abdest almak Perform ablution Abide Memorial Acele etmek, koşmak Scurry Aceleyle, Alel acele Hastily Acı acı Bitterly Acı acı, kederle Poignantly Acı çekmek: Suffer

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE 81-PATTERNS OF OCEAN LIFE reproduce drastically otter urchins fur kelp interdependence starve predator prey A striking example of how man can (1) alter the (2) patterns of ocean life has occurred off the

Detaylı

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler www.cepsitesi.net DEYİM Deyimler, çoğunlukla gerçek anlamlarından farklı, kalıplaşmış sözcük grubudur. DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ * Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. * Deyimler

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

KPDS. 4.Modal Auxiliaries

KPDS. 4.Modal Auxiliaries STRATEGIES FOR KPDS 1.---24. Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek,

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, 1-HALLEY S COMET disappear orbiter craft region observed spread over recorded nucleus comet dust pioneer trail space probe A (1) is an object that travels around the sun leaving a bright (2) behind. For

Detaylı

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers. Turkish KUTSAL QURAN Translated by Hadi Abdollahian www.yahoo-fa.com info@yahoo-fa.com 00989354664487. 1- Anahtar (Al-Fatiha). [1:1] Lair the tanınmış nin TANRİ Kibar Merhametli. [1:2] Övgü olmak TANRİ

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 4 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 4 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma

2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma 2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma admission İtiraf, kabul, giriş interpretation yorum, tefsir, izah detriment zarar,

Detaylı

LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE TÜRKÇESİ-ÖZBEK TÜRKÇESİ-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ FİİL ÖRNEĞİ) *

LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE TÜRKÇESİ-ÖZBEK TÜRKÇESİ-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ FİİL ÖRNEĞİ) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 671-688, ANKARA-TURKEY LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı