TG 2 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 1. Konuşma becerisi gibi yazma becerisi de bir anlatma sürecidir. Her iki beceride de yani anlatma sürecinde anlatım belirli bir fikir etrafında, ana fikir etrafında geliştirilir ve yardımcı fikirlerle desteklenir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kurulan cümlelerin dilin kurallarına uygun olması gerekir. Anlatımın içeriğine uygun yol ve teknikler kullanılır. Ancak yazılı anlatımda, bulunulan ortama göre ifade tutumu geliştirme imkânı yoktur. Dolayısıyla doğru cevap I, II ve III tür. 4. Öğrencilerin okuduklarını; kalite, kıymet/ değer, tutarlılık, yanlılık, gerçeklik, doğruluk, yeterlilik gibi pek çok açıdan değerlendirdiği, okuma anlama türü sorgulayıcı anlamadır. Bu anlama türünde öğrenci yazarın amaç ve tutumunu, konuyu ortama göre değerlendirme şeklini, metnin dilini, metnin yapısını, metindeki bilgilerin kaynaklarını ve yazarın uzmanlığını da değerlendirebilir. Değerlendirme olması anlam inceliklerine dikkat etmeyi gerektirdiğinden A ve B seçenekleri, kişisel görüşlerle yorum yapılmadığı için D, eksik olan bir metnin tamamlanmamış olması sebebiyle E seçenekleri elenir. 7. Dinleyicinin yeterli zekâ olgunluğuna erişmiş ya da erişmemiş olması dinlemeyi etkilediğinden A, ilgi ve istek duyulan konuların daha iyi dinleniliyor olması ve dinlemeyi başlatan etmenlerden birisi olması sebebiyle B, dinlemenin belirli bir hedef doğrultusunda gerçekleştirilen bir etkinlik olması sebebiyle D, dinlemenin başarılı bir anlamlandırma süreci olabilmesi için ise dikkatin gerekli olmasından dolayı E seçenekleri dinlemeyi etkileyen bireysel faktörler olarak değerlendirilebilir. Ancak dinleyici istekli ve dikkatli de olsa gürültünün çok olduğu bir ortamda dinlemeyi gerçekleştiremeyebilir ki bu da ortamdan kaynaklıdır. 2. Selim Öğretmen in öğrencisinin, gerekçelerini dinledikten sonra öğrencisiyle konuşması ve onu aldığı karardan vazgeçirmiş olması öğrencilerini ikna ettiğini göstermektedir. Öğretmenin kendisini öğrencinin yerine koyması söz konusu olmadığı için A, öğrenci üretime sevk edilmediği için B, yönlendirme ile konuşma yaptırılmadığı için C, farklı görüşlerin olumlu veya olumsuz yönleri değerlendirilmediği için D seçenekleri elenir. 5. B deki Okuduğu metnin konusunu belirleyebiliyor mu?, C deki Ana fikri ve yardımcı fikirleri tespit edebiliyor mu?, D deki Anlatılanları kendi cümleleriyle özetleyebiliyor mu? ve E deki Metnin yazılma amacını belirleyebiliyor mu? sorularının cevabı ancak metin okunup anlaşıldıktan sonra verilebilir. Dolayısıyla bu seçenekler doğru cevap olamaz. Ancak A daki İlgi ve ihtiyaçlarına göre okuma metni seçebiliyor mu? sorusu okuma daha başlamadan sorulup cevaplanabilecek bir sorudur. Dolayısıyla A seçeneği okuma anlama sürecinin sonunda anlamayı ölçmeye yönelik sorulamaz. 8. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Bu kazanımlar görüldüğü üzere dinlenilenin anlamlandırılmasına ve anlamlandırılanın çözümlenmesine yöneliktir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C, E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 3. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Konuşmacının yani öğrencinin konuşma kurallarına riayet ederek konuşması amacına hizmet eden kazanımlardır. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi biri değil E seçeneğidir. Bu kazanımların dışında dokuz kazanım daha vardır. Bu kazanımlar için İhtiyaç Türkçe ÖABT setinin dördüncü modülüne bakınız. 6. Okuduklarını kendi hayatıyla ve günlük hayatla karşılaştırır. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. Yukarıdaki kazanımlar okuduğu metni anlama ve çözümleme amacına hizmet eden kazanımlardır. Ancak Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. kazanımı söz varlığını zenginleştirme amacına aittir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın A, C, D, E seçeneklerinden herhangi biri değil B seçeneği olduğu görülür. 9. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine; şiir, hikâye, masal dinletilerine dinleyici/izleyici olarak katılabilen; çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip edebilen; kaset, CD, film vb. kaynaklardan kişisel arşiv oluşturabilen kişi etkili bir dinleyici ve izleyicidir. Bu kişi için, etkili dinleme ve izleme alışkanlığı kazanmış, denilebilir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın A seçeneği olduğu görülecektir. 3

4 10. Yazılı anlatım türlerinin bazıları estetik kaygıyla üretilirken bazıları fayda amaçlı olarak üretilir. Fayda amaçlı ürünler genelde okuyucuyu bilgilendirirken estetik ürünler hoş vakit geçirmek için oluşturulur. Hikâye edici yazma yoluyla yazılmış bir metin estetik kaygıyla oluşturulmuş edebî metinler sınıfında yer alır. Ancak A, B, C ve E seçenekleri, düşünce odaklı estetik kaygıdan uzak bir şekilde oluşturulmuş metinler arasında yer alır. 13. Vurgu, kelimeler seslendirilirken bir hecesinin ya da kelimenin tamamının daha baskın olarak söylenmesidir. Durak, konuşma anında nefes almak için veya konuşmayı monotonluktan kurtarmak için konuşma anında verilen kısa aralardır. Ton, konuşmadaki kelime ve cümlelere göre sesin alçaltılıp yükseltilmesi, sertleşmesi ve incelmesi ile kazandığı anlam değerleridir. Akıcılık konuşmanın herhangi bir engele maruz kalmaksızın gerçekleştirilebilmesidir. Bükümlülük ise sesin musikisi olarak tanımlanabilen; sesin yüksek-alçak tonda, hızlı - yavaş, duraklamalı - duraklamasız, vurgulu - vurgusuz arasında değişerek konuşmanın monoton olmasını engelleyen dil unsurudur. 16. A seçeneğinde temel cümleciğe Belli olan ne? sorusu sorulduğunda alınacak cevap onunla tekrar konuşmanın bir şey değiştirmeyeceği olacaktır. Belli olma işini yapan bu yan cümlecik temel cümleciğin öznesi konumundadır. Ancak diğer seçeneklerdeki yan cümlecikler neyi sorusuna cevap veren ve yapılan işten etkilenen unsurlardır yani nesne konumundadır. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın B, C, D ve E seçeneklerinin biri değil A seçeneği olduğu söylenebilir. 11. Öğrencilerin gruplara ayrılmış olması ve her gruba farklı cümleler verilerek hikâyeye giriş yaptırılmış olması ve hikâye yazımı için öğrencilere ikişer dakika verilmesi ve bunun ilerledikçe artırılması yuvarlak masa yazarlığına işaret etmektedir. Yuvarlak masa yazarlığında metin son turda ilk öğrenciye döner, gerekirse ilk öğrenci hikâyeyi sonlandırır. Sürecin sonunda en beğenilen hikâye seçilir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 14. A seçeneğindeki dipnot (dip notu), B seçeneğindeki hücumbot (hücum botu), C seçeneğindeki dil bilim (dil bilimi), E seçeneğindeki otopark (oto parkı) sözcükleri tekil 3. kişi iyelik eki -ı ve -sı ekinin bazı tamlamalarda düşmesi ve bu hâliyle kalıcı isimler oluşturmasına örnek kullanımlardır. Ancak D seçeneğindeki buzdolabı sözcüğünde söz konusu -ı eki düşmemiştir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 17. Çek dil bilimci Mathesius un girişimleriyle 1926 yılında kurulan; Karcevski, Troubetskoy ve Jakobson gibi önemli dil bilimcilerin katılımıyla büyüyen ve Troubetskoy tarafından ortaya atılan dil seslerinin incelenmesi esas alınarak çalışmalar yapan dil bilim okulu Prag okuludur. Bu okulu tanımlayan temel sözcük işlevselciliktir. Port-Royal okulunun öncüsü Scaliger dir. Kopenhag okulu Saussure ün ilkeleri ile oluşturulmuştur. İskenderiye okulu dile kurallar çerçevesinde yaklaşmıştır. Bu bilgilerden hareketle bakıldığında doğru cevabın D seçeneği olduğu görülecektir. 12. Anlayarak okuyabilmek için metnin konusunun, yapısının, ana düşüncesinin ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi gerekmektedir ancak hızlı okuma tekniklerinin belirlenmesine gerek yoktur. Soru kökünde anlayarak hızlı okuma denilmediği için hızlı okuma tekniklerine ihtiyaç duyulmaz. Hızlı okuma teknikleri anlamaya engel değildir, anlayarak okuma için kullanılması da şart değildir. Hızlı okuma anlamdan çok sürece yönelik bir eylemdir. 15. Sözcükler türlerine göre temelde isim, sıfat, zamir veya zarf olarak kullanılabilirler. Varlıkların tanımlamasını yapan sözcükler isim, isimleri niteleyen sözcükler sıfat, isimlerin yerini tutan sözcükler zamir ve fiilleri niteleyen sözcükler zarf olarak adlandırılır. A seçeneğindeki yapayalnız sözcüğü kalmak eylemini, B seçeneğindeki samimi sözcüğü davranmak eylemini, C seçeneğindeki koşarak sözcüğü geçti eylemini, E seçeneğindeki kaba sözcüğü konuşmak eylemini nitelemekte olduğu için zarf görevindedir. D seçeneğindeki savunmasız sözcüğü ise yan ismini nitelediği için sıfat görevindedir. 18. Bir dilin lehçelerini, şivelerini ve bu kollar içinde ortaya çıkan ağızları inceleyen bilim dalı diyalektolojidir. Semantik, dildeki anlam düzlemini inceleyen bilim dalıdır. Etimoloji, kısaca köken bilimi olarak tanımlanır ve sözcüklerin kökenini inceler. Gramer dili dil bilgisi kuralları çerçevesinde inceler. Sentaks ise öbek ve tümcelerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla doğru cevap B, C, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil A seçeneğidir. 4

5 19. Metnin dış yapısındaki (biçim) bileşenlerin dil bilgisel ilişkileridir. Bu ilişkilerin ortaya çıkardığı tüm kullanımlar oluşturduğu kapsamdır. Metindeki bilgilerin belli birlik ve bütünlük içinde zihinde anlamsal olarak bir sıra yaratması, canlanması, metinde işlenen konu etrafında toplanmasıdır. Metin ve kullanılan ortam arasındaki uyumdur. Bir sözün nasıl söylediği kadar ne zaman ve hangi durumda söylendiği de oldukça önemlidir. Bir metnin önceki metinlerle ilişkili olması ve sonraki metinler için bir beklenti oluşturması durumudur. Bağdaşıklık Tutarlılık Duruma uygunluk Metinler arasılık Tablodaki kavramlar seçeneklerle eşleştirildiğinde D seçeneği dışarıda kalmaktadır. Açıklamalar arasında amaçlılık bulunmamaktadır. Amaçlılık metnin bir hedef doğrultusunda belli bir amaç için yazılmış olmasıdır. 21. Çocuk kitaplarının faydaları şunlardır: Çocukların hayal güçlerini zenginleştirir. Problem çözme becerilerini geliştirir. Soru sorabilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Okuma alışkanlığı kazandırır. Kitaplar sayesinde kelime hazineleri genişler. Çevresinde olan ve gerçek hayata dair birçok şeyi anlamlandırmalarına yardımcı olur. Çocuk kitapları merak duygusunu kamçılar, çocukları okumaya teşvik eder. Dil gelişimine olumlu etkileri vardır. Çocuğun gelişimi için birçok yararı olan çocuk kitapları, yazarın hayatı hakkında bilgi vermez. 22. Çocuk Yüzlü Yazılar Mustafa Ruhi Şirin e Virgülün Başından Geçenler Ülkü Tamer e, Dondurmalı Sinema Oktay Akbal a, Yazıları Seven Ayı Fazıl Hüsnü Dağlarca ya ait Cumhuriyet Dönemi çocuk edebiyatı eserleridir. Yürekdede ile Padişah, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Kuşların Dili adlı eserler Cahit Zarifoğlu na aittir. Muzaffer İzgü nün ise çocuk edebiyatı ürünü olarak nitelendirilen Ekmek Parası, Can Dayım, Uzay Dolmuşu Kalkıyor, Zıkkımın Kökü, Bülbül Düdük adlı eserleri vardır. 24. Soruda numaralandırılmış cümlelerde anlamları verilen kavramlar, eski Türk şiirinde geçen terimlerdir. I. cümledeki mani metinlerinde geçen ve ilahi anlamına gelen sözcük başik; II. cümledeki bulmaca, atasözü, türkü anlamlarında kullanılan sözcük takmak; III. cümledeki şiirin vezni olarak kullanılan sözcük kög ve IV. cümledeki Buda yı öven ilahi, şiir dizesi anlamlarında kullanılan sözcük padak kavramlarıyla eşleştirilebilmektedir. Şlok, Budist Uygurlar arasında büyük epik şiirlere verilen addır. Methiye özelliği taşır. 25. Atabetü l - Hakayık Hakaniye lehçesiyle (Doğu Türkçesi) yazılan manzum bir eserdir. 14 bab, 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşur. Aruzun feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla yazılmıştır. Eserin giriş bölümü beyitlerden oluşur ve gazel şeklinde kafiyelenmiştir, ana bölüm ise dörtlükler hâlinde yazılmış ve mâni şeklinde kafiyelenmiştir. Eserde Allah a, Peygambere, Dört Halife ye ve eserin sunulduğu Emir Dâd Sipahsalâr a övgüler bulunur. Bilginin faydası, cehaletin zararları, dünyanın geçiciliği, cömertlik, yumuşak huyluluk eserde işlenen konulardır. Parçadaki V. cümlede verilen özellik yy. da Kerderli Mahmut Bin Ali tarafından kaleme alınan Nehcü l-feradis e aittir. 20. Diller yapı bakımından sınıflandırıldıklarında üç gruba ayrılır. Bunlar; tek heceli (yalınlayan) diller, eklemeli (bitişken) diller, çekimli (bükümlü) dillerdir. Çin dili, Himalaya dili, Afrika dili, Endonezya dili, ayrıca Tibet dili ve Vietnam dili yalınlayan dillerdendir. Ancak Hint dili bir diğer tabirle Hintçe çekimli diller grubunda yer alır. Dolayısıyla doğru cevap A, C, D, E seçeneklerinden herhangi biri değil B seçeneğidir. 23. Parçada özellikleri verilen Howard Pyle e ait bu eser Robin Hood isimli eserdir. Robin Hood adlı kahraman eserde tam bir halk kahramanı olarak anlatılmıştır. Eser, 100 temel eser arasında yer almaktadır. Seçeneklerde verilen diğer eserlerin ise yazarları şu şekildedir: Peter Pan James Matthew Barrie Tom Sowyer Mark Twain Oliver Twist Charles Dickens Üç Silahşörler Alexandre Dumas 26. Hikâye anlatıcıları halk hikâyesine başlamadan önce hikâyenin başında manzum olarak fasıl adı verilen şiirler söyler. Fasıl bölümünde âşık ustalığını göstermek için saz eşliğinde aruz veya heceyle bir divanî söyler. Sonrasında döşeme adı verilen mensur tekerlemelerle hikâye başlatılır. Olaylar hikâyenin asıl bölümünde geçer. Hikâyenin sonunda olayların çözüldüğü, duanın okunduğu duvak kapama bölümüyle hikâye bitirilir. 5

6 27. Parçada anlatılan âşık, Sümmani dir. Âşık, Erzurum da doğmuştur. Hayalî sevgilisi Gülperi yi aramak için Azerbaycan, İran, Afganistan civarını dolaşmıştır. Hem hece hem de aruzu kullanan badeli âşıklardandır. Âşık Şenlik ile yaptıkları atışmaları çok meşhurdur. Şiirlerinde dinî - tasavvufi konulara da değinmiştir. 30. Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat Dönemi sanatçıları arasında Türk edebiyatının Batılılaşması gerektiğine inanmış ve yeniliğin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Devrinde üstat olarak anılan Ekrem, geleneksel belagata karşılık döneminin Batılı sanat ve estetik ölçüleri içinde yazılmış yeni bir hitabet kitabı olan Talîm-i Edebiyyât ı kaleme almıştır. Bu kitap sanatçının yeni edebiyat görüşünü sistemleştirip yerleştirmede büyük rol oynamış ve uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. 33. Parçada anlatılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Mustafa Kutlu dur. Mustafa Kutlu son dönemin ünlü hikâye yazarlarındandır. Dergâh dergisinin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Hikâyelerinde güçlü çevre tasvirleri vardır, değişen zamanın kültürde, siyasette, inançta yaptığı tahribatları, yozlaşan hayatı anlatır. Anadolu insanına yer verdiği hikâyelerinde samimi ve sade bir anlatım dikkat çeker. Bazı eserlerinde dinî uyanış imgesi karşımıza çıkar. Uzun Hikâye adlı eseri son dönemde sinemaya uyarlanmıştır. 28. Medhine meddâh olalım husrev-i hûban güzele Vasfına sözler bulalım dinleye yâran güzele Bu beyitte âşık edebiyatının aruz ölçüsüne dayalı nazım biçimlerinden satranç kullanılmıştır. Satranç yaygın olarak 19. yüzyılda kullanılan, müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün kalıbıyla yazılan bir biçimdir. Musammat beyitlerden oluşur. Kendine has bir ezgisi vardır. Hece ölçüsünün kalıbına uygun yazılmıştır. 31. Cenap Şahabettin şiir, makale, sohbet, mektup, fıkra, gezi yazısı, piyes ve özlü söz türlerinde oldukça başarılı eserler ortaya koymuştur. Elhân-ı Şita, Yakazât-ı Leyliyye, Temâşâ-yı Leyâl, Temâşâ-yı Hazân, Tamat sanatçının şiirleridir, Evrak-ı Eyyâm, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh ise sanatçının deneme, makale, sohbet, eleştiri tarzında kaleme aldığı eserleridir. 34. Soruda verilen dizelerdeki ben sözcüğü ile yapılan söz sanatı tevriyedir. Tevriye, birden fazla gerçek anlamı olan sözcüğün yakın anlamını gösterip uzak anlamını kastetme sanatıdır. Bu sanatın aynısını A seçeneğindeki beyitte hem yalvarmak hem de para anlamına gelen yalvar sözcüğünde görebiliriz. Bu beyitte Baki güzellere yalvarmasıyla vefa bulacağı üzerine dikkat çekse de asıl kastettiği anlam güzellerin parayı gördükleri zaman vefalı olacaklarıdır. 29. Soruda verilen beyitler, Âşık Paşa nın 14. yüzyılda kaleme aldığı Gâribnâme adlı eserinde yer almaktadır. Gâribnâme, dinî - tasavvufi ögeler içeren didaktik bir eserdir. On bölümden oluşmaktadır ve her bir bölümde on destan yer almaktadır. Kusurlu kullanılan veznine karşın eser, dönemin Türkçe dil özelliklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Âşık Paşa, yüksek düzeyde Farsça bilmesine rağmen Gâribnâme sini Türkçe yazarak devrinin önemli Türkçecilerinden biri olarak anılmıştır. Gâribnâme dışında Fakrnâme ve Vasf-ı Hâl adlı eserleri de vardır. 32. Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. dizeleri Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından Mehmet Emin Yurdakul a aittir. Sanatçının yalın, açık bir üslubu vardır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Konularını toplum dertlerinden, sosyal - epik hayat sahnelerinden alan uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Sanatçı döneminde yaygın düşünce hareketleri olan Türkçülük ve milliyetçilik hakkında önemli görüşlere sahiptir. Türkçe Şiirler adlı kitabı Türkçülük akımını hazırlayan edebî gelişmeler arasında yer alır. İslamcılık fikrinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi ise Mehmet Akif Ersoy dur. 35. Soruda verilen dizeler Ahmet Haşim in O Belde adlı şiirinden alınmıştır. Ahmet Haşim Türk edebiyatında empresyonizm (izlenimcilik) akımının en güçlü temsilcilerinden biridir. Empresyonizm akımı 19. yüzyılda Fransa da doğmuştur. Bu akıma göre dış dünya olduğu gibi değil, nesnelerin kişide yarattığı izlenimlere göre yansıtılır. Varlıklara sezgici ve idealist bir biçimde yaklaşılır. Sanat, sanat içindir. görüşü savunulur. Sanatçı sanatını icra ederken özgür hareket etmek istediği için ölçü ve uyak gibi unsurlar önemsenmez. Objektiflik, gözlem ve karamsarlık parnasizm akımına ait bir özelliktir. 6

7 36. Ey Nedîm ey bülbül-i şeydâ niçin hâmûşsun Sende evvel çok nevâlar güft u gûbar var idi Bu beyitte B seçeneğinde yer alan fâ ilâtün fâ ilâtün fâ ilâtün fâ ilün kalıbı kullanılmıştır. Türk edebiyatında en çok kullanılan kalıplardan biridir. 37. Encümen-i Şuara topluluğu 19. yüzyılda Osmanlının yenileşme döneminde klasik şiiri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak üzere oluşturulmuştur. Bu topluluğun başında Hersekli Arif Hikmet yer almıştır. Leskofçalı Galip, Osman Şems, Enderunlu Vasıf, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem gibi ünlü sanatçılar da Encümen-i Şuara toplantılarına katılmışlardır. Osmanzâde Tâib 18. yüzyılın ünlü sanatçılarındandır. Döneminde reis-i şairan olarak anılmıştır. 38. Parçada sözü edilen sanatçı Nefî, eseri ise Sihâm-ı Kaza dır. Sanatçı eski Türk edebiyatının en büyük kaside üstadıdır. Kasidede farklılık yaratarak nesib ve methiye bölümlerini kısaltmış, fahriye bölümünü uzatmıştır. Kimi kasidelerine ise doğrudan fahriye bölümüyle başlamıştır. Sivri diliyle ünlü olan Nefî, yeri geldiğinde babasını dahi hicvetmekten kaçınmamıştır. Sihâm-ı Kaza adlı eseri hicivlerini topladığı en ünlü eseridir. 39. Divan şiirinde gazelin her beytinin üstüne üçer mısra eklenerek elde edilen nazım şekline tahmis denir. Tahmislerde ilk beyte eklenen mısralar matla ile kafiyeli, diğer beyitlere eklenenler ise ise beytin ilk mısrası ile kafiyelidir. Eklenen mısraların tahmis edilen beyitlere anlam açısından uyması gerekir. 40. Beyitteki altı çizili bûy kelimesi sevgilinin kokusu manasında kullanılır. Sevgilinin kokusu da divan edebiyatında daima miske benzetilir. Onun kokusu ancak bâd-ı sabâ ile gelir. Özellikle sevgilinin saçları misk dolu bir pazar yeri gibi tasvir edilir. 41. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda kazandırılmak istenilen beceriler şu şekilde sıralanmıştır: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Problem çözme, Girişimcilik, Eleştirel düşünme, İletişim kurma, Bilgi teknolojilerini kullanma, Araştırma, Yaratıcı düşünme, Kişisel ve sosyal değerlere önem verme, Metinler arası okuma, Karar vermedir. Görüldüğü üzere sıralanan kazanımlar arasında şüphecilik yer almamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 42. Türkçe dersinin yani Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de öğrencinin dilinin zenginliğini fark etmesini ve bu zenginliği geliştirerek devam ettirmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gerekenlerden biri de Türkçenin yabancı dil etkilerinden korunmasıdır. Burada yabancı dil eğitimine karşı olmak söz konusu değil, yabancı dille eğitime ve yabancı dil hâkimiyetine karşı olma söz konusudur. Bu bilgiler ışığında ve öncüldeki ifadelerden hareketle parçaya bakıldığında Arzu Öğretmen in A daki Dil geleceğe bozulmadan aktarılmalıdır., B deki Öz benliği korumanın yolu dili korumaktan geçer., D deki Dil çevreyi tanımaya yardım eden araçtır., E deki Yabancı dil eğitimi ülkelerin kalkınması için şarttır. ifadelerini kullanmış olabilir. Ancak C deki Başka dillerden alınan sözcükler dile zenginlik katar. ifadesini kullanmış olamaz. 43. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda sınıflara göre öğretilmesi gereken türler şu şekilde belirlenmiştir: 6. Sınıf şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup 7. Sınıf şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyleşi), gezi yazısı, biyografi 8. Sınıf şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyleşi), eleştiri, destan Tablo incelendiğinde E seçeneğindeki destanın 6. sınıfta değil 8. sınıfta işlenmesi gereken türlerden olduğu görülecektir. 44. Ön hazırlık sürecinde önceki öğrenmeler yani ön bilgiler harekete geçirildiği için A, konuya giriş yapılmadan verilen bilgiler ya da gerçekleşen olaylar tahmin ettirildiği için B, süreçte varılması gereken hedefe ulaşabilmek için amaç belirlendiğinden C ve metne geçmeden metni tanımaya çalışma eylemi gerçekleştirildiğinden E seçenekleri gerçekleştirilir. Ancak D seçeneğindeki söz varlığını geliştirme ön hazırlık sürecinde değil, ders işlenirken ya da ders işlendikten sonra bilinmeyen kelimelerin açıklanması yoluyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 7

8 45. Okulun ilk haftasında yani eğitimin başında öğrencilerin önceden edindiği bilgileri belirlemek için yapılan ölçmenin amacı hazır bulunuşluğu ölçmektir. Ölçme eğitim öğretim yapıldıktan sonra yapılsaydı süreci ya da sonucu veya ürünü kontrol etmek için yapılmış olabilirdi. Eğitim başında yapılmış olması sebebiyle A, B, D seçenekleri elenir. Öğrencinin ilgi düzeyini belirlemeye yönelik de yapılmamış olması sebebiyle doğru cevap C seçeneğidir. 48. Zihin haritaları sayesinde kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilmesi kolaylaşır; çünkü zihin haritaları beyni ve yaratıcılığı geliştirir, hatırlama oranını artırır ve konular arasındaki detaylı ilişkilerin dahi fark edilmesini sağlar. Bu bilgilerden hareketle bütün cümleler zihin haritalarının yararları arasında gösterilebilir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve D seçenekleri değil E seçeneğidir. 50. Öğrencilere dair doğru ve çabuk bilgi edinilmesini sağlayan ve öğretmene sınıf içi tartışmalara katılım oranını belirleme, grup çalışmalarına katılım ve etkinlik oranını belirleme, etkinliklere, aktivitelere katılım anında, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kullanımını izleme imkânı sunan ölçme değerlendirme aracı gözlemlerdir. Doğru yanlış testlerinde öğrencinin verilen öncülün doğru ya da yanlış olduğunu belirlemesi; görüşmede belirli bir konu için kişilerle yapılan mülakat; öz değerlendirme de kişinin kendini ölçmesi ve yorumlaması; performans değerlendirmede öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre ödev verilip değerlendirilmesi söz konusudur. Bu açıklamadan hareketle doğru cevabın A, B, D ve E seçenekleri değil C seçeneği olduğu söylenebilir. 46. Birçok disiplinde olduğu gibi Türkçe öğretiminde de en sık kullanılan düz anlatım yani takrir yöntemidir. Bu yöntemde öğretmen belirli bir plan çerçevesinde konuları aktarır. Bu yöntem ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Öğretmen merkezlidir. Dolayısıyla doğru cevap takrir yöntemi yani A seçeneğidir. İki farklı görüşün kıyaslanması olmadığı için B, soru temelli bir yaklaşımla cevap aranması söz konusu olmadığı için C, göstermeye dayalı bir yol benimsenmediği için D ve parçalardan bütüne varılmadığı için E seçeneği elenir. 49. Öğrencilere dair doğru ve çabuk bilgi edinilmesini sağlayan; sınıf içi tartışmalara katılım oranını belirlemede, grup çalışmalarına katılım ve etkinlik oranını belirlemede, etkinliklere, aktivitelere katılım anında, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kullanımını izlemede kullanabilen ölçme değerlendirme aracı gözlemleme bir diğer ifadeyle gözlemdir. Bu araç doğrudan sınıf içinde uygulanabilir. Doğru - yanlış testleri öncüldeki bilgilerin teyit edilmesine; görüşme, belli bir konu hakkında ilgili kişi ile yapılan mülakata; öz değerlendirme, kişinin kendi kendini değerlendirmesine dayanır. Dolayısıyla doğru cevap A, B, D ve E seçeneklerinden herhangi bir değil C seçeneğidir. 47. Tarık Öğretmen in derste sınırsız düşündürmek istemesi ve bunun özgürce yapılmasını amaçlaması ve çok miktarda üretilen fikirlerden en güzelini seçecek olması beyin fırtınası tekniğine karşılık gelmektedir. Tartışmada bir konu hakkında iki farklı görüş vardır ve sınırsız düşünme ortamı olmadığından A, verilerden hareketle çıkarım yapma işleminde özgür düşünme olmayıp verilerin yönlendirmesi olduğundan C, sorun çözmede belli bir konu için çözüm önerisi sunulduğundan ve bu da sorun merkezi ile sınırlandığından D, rol oynamada düşünce üretimi olmaksızın taklit olmasından E seçenekleri elenir. 8

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi DİNLEME/İZLEME ETKİNLİKLERİ www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi 72 BEĞENDİM, ÇÜNKÜ DERS : Türkçe SINIF : 6 YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika TEMEL BECERİLER : Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Eğitim Bilimine Giriş MB

DERS BİLGİLERİ. Eğitim Bilimine Giriş MB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Eğitim Bilimine Giriş MB101 1 3+0 3 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım.

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Serbest Okuma DÜNYA Dünya Güneş ten koptu. Önce ateşten toptu. Geçince uzun yıllar, Yavaş yavaş soğudu. Yağmur yağdı,sel oldu. Çukurları doldurdu. Büyük yerlerde

Detaylı