AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir:"

Transkript

1 ORTAK KONULU PROGRAM ORTAK KONULU PROGRAM FAALĠYETLERĠ ANA FAALĠYET 1-) HAYATBOYU ÖĞRENMEDE POLĠTĠKA ĠġBĠRLĠĞĠ VE YENĠLĠK AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir: Ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından belirlenmiģ eğitim uzmanları ve görevliler, eğitim kurumları ile akreditasyon hizmetleri rehberlik ve yeterlilik sorumluları ve sosyal ortaklar için Eğitim Ziyaretlerini içeren Bireysel hareketlilik. Topluluk düzeyinde geliģtirilmiģ politika teklifleri hazırlamayı, test etmeyi ve hayatboyu öğrenmede yenilikçiliği hedefleyen çok taraflı projeler. Politika alanında birlikte çalıģan uzmanların ve/veya kurumların çok taraflı iģbirliği ağları. Bu ağlar Ģunları kapsayabilir: o o o Hayatboyu öğrenme içeriği veya hayatboyu öğrenme metodolojileri ve politikaları Ġle ilgili konularda çalıģan konulu ağlar. Bu tür ağlar iyi uygulamaları ve yenilikleri gözlemleyebilir, tanımlayabilir, analiz edebilir ve tüm Üye Ülkelerde bu uygulamaların daha iyi ve daha fazla kullanımı için teklifler yapabilir. Hayatboyu öğrenmedeki stratejik konularda forumlar Hayatboyu öğrenme alanında politikaların ve sistemlerin gözlemlenmesi ve analiz edilmesi, Ģunları içerebilir: Politika ÇalıĢmaları ve KarĢılaĢtırmalı AraĢtırmalar Eurostat ile iģbirliği halinde yapılan çalıģmalara destek dahil göstergelerin ve istatistik çalıģmaların geliģtirilmesi Eurydice Ağının iģletimi ve Komisyon tarafından oluģturulan Eurydice Avrupa biriminin finansmanı Örgün ve gayriresmi öğrenme ile elde edilenler dahil niteliklerin ve yeterliliklerin saydamlığı ve denkliği, öğrenim amaçları için hareketlilik konusunda bilgi ve rehberlik ile kalite taahhüdünde iģbirliğini desteklemek için faaliyet Ģunları içerebilir: o o Hareketliliği ve tanımayı kolaylaģtıran kuruluģların ağları örneğin Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi) ve Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri (NARICs) Uluslararası internet-tabanlı hizmetlerin desteklenmesi; örneğin

2 o Ploteus Avrupa Parlamentosu ve Konseyin niteliklerin ve yeterliliklerin saydamlığı için tek bir çerçeveyi kabul eden 2241/2004 sayılı Kararına uygun olarak Europass giriģimi kapsamındaki faaliyetler Ana faaliyetin amaçlarını desteklemeyi hedefleyen "emsal öğrenme" faaliyetlerini içeren diğer giriģimler ('Destekleyici Faaliyetler') Hayatboyu Öğrenmede politika iģbirliği ve yenilik" ana faaliyetinin bu eylemlerinden bir kaçı belirli organlara, kurumlara veya organizasyonlara hitap eder ve genel teklif çağrısı tarafından kapsanır. Ayrı ayrı teklif çağrılarına veya söz konusu hedef gruba hitap eden diğer düzenlemelere tabidirler. Hayatboyu Öğrenmede politika iģbirliği ve yenilik (Ana Faaliyet 1) Programı altında 2 alt program bulunmaktadır; A-) Bireysel Hareketlilik ( ÇalıĢma Ziyaretleri) BÖLÜM I-) ÇalıĢma Ziyaretleri'nin amacı katılımcı ülkeler için ortak fayda alanlarından karar vericiler ve eğitim uzmanları arasında özellikle Okul Öncesi, ilkokul veya genel, teknik ve mesleki orta eğitim (bazı durumlarda çalıģma ziyaretinin konusuna bağlı olarak Yükseköğretim de dahil) alanlarında bilgi ve deneyim alıģveriģini kolaylaģtırmaktır. Ziyaretler katılımcıların baģka yerde benimsenen yaklaģımları dikkate almalarına yardımcı olur ve eğitim politika yapıcılarına tüm Avrupa'daki eğitim ile ilgili daha iyi ve daha güncel bilgi sağlar. Uygun adayların, Hayatboyu Öğrenme Programına katılan baģka bir ülkede gerçekleģen PlanlanmıĢ bir çalıģma ziyaretine 1 hafta süreyle katılmalarına imkan sağlamak üzere topluluk desteği mevcuttur. Ziyaretler, ulusal düzeyde Ulusal Ajans tarafından ve Avrupa düzeyinde Komisyon tarafından koordine edilen ziyaretlerin ev sahibi ülkenin ilgili eğitim makamları tarafından yerel veya bölgesel olarak organize edilir. Her bir ziyaret ideal olarak çeģitli farklı ülkelerden yaklaģık on/onbeģ katılımcıyı bir araya getirir. Bir ziyaretteki katılımcılar çoğunlukla sonraki yıllarda ziyaretlerin içeriğine ve organizasyonuna katkıda bulunur. Her yıl çalıģma ziyaretlerinin programı belirli bir seçilmiģ konu grubuna yönlendirilir. Yetkili makamlar ulusal önceliklerine göre mevcut konuların bazılarını seçme veya baģkalarını teklif etme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca organizasyonundan sorumlu oldukları ziyaretleri bir konunun belirli bir yönüne yoğunlaģtırmayı da tercih edebilirler. Ayrıca, çalıģma ziyaretleri Hayatboyu Öğrenme Programının diğer faaliyetleri ile ilgili faaliyetleri teģvik etme, baģlatma veya destekleme konusunda bir fırsat sunabilir. Bu nedenle, çalıģma ziyaretleri sırasında çok sayıda temasta bulunma fırsatı göz önünde alındığında, çalıģma ziyaretlerindeki katılımcıların bir baģlatıcı veya kaynak kiģisi olarak oynayabilecekleri rolü düģünmeleri teģvik edilir. Komisyon çalıģma ziyaretlerinin konuları ile Lizbon stratejisi arasında bağlantı kurmaya özel dikkat göstermektedir.

3 Kimler yararlanabilir? Eğitimden sorumlu vali yardımcıları Eğitim kurumlarının müdürleri, müdür yardımcıları Eğitim müfettiģleri (ilköğretim, ortaöğretim ve Bakanlık müfettiģleri) MEB Merkez ve TaĢra TeĢkilatında eğitim alanında çalıģan idari personel (en az Ģube müdürü düzeyinden baģlamak üzere) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlar Öğretmen eğiticileri (formatör öğretmenler) Eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teģkilatında ve illerdeki AB birimlerinde görev yapmakta olan öğretmenler Eğitim Sendikalarının Genel Merkez ve Ģubelerindeki yöneticiler Bireyler Seçilen projelerin yönetimi kim tarafından gerçekleģtirilir? Ulusal Ajans BÖLÜM II-) Mesleki eğitim ve öğretimden sorumlu kiģiler için çalıģma ziyaretleri programı (Avrupa Komisyonu adına ve Katılımcı Ülkelerdeki ve sosyal ortaklardaki ulusal irtibat büroları ile iģbirliği halinde Cedefop tarafından yönetilen) AB düzeyinde ortak ilgi alanlarında tartıģma değiģim ve karģılıklı öğrenme için bir forum oluģturur. Üç ana hedefe hizmet eder: Katılımcıların mesleki eğitim politikasının belirli yönleri ve baģka ülkelerdeki ortak ilgi alanları hakkındaki anlayıģlarını geliģtirmelerine imkan vermek Ziyaretçiler ve ev sahipleri dahil programa katılan herkes arasında, sürekli bilgi ve fikir alıģveriģinin üretilmesi; Üye Ülkeler arasında ve topluluk düzeyinde bilgi akıģının zenginleģtirilmesi [Avrupa Toplulukları Komisyonu, istihdam, sosyal işler ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Brüksel,15/3/85, komisyonun servisleri tarafından not, 15 Mart 1985, Ortak Mesleki eğitim Stratejisinin uygulanması, mesleki eğitim uzmanları için eğitim ziyaretleri programı]. ÇalıĢma ziyaretlerinin tamamı AB ve ilgili ülkelerde mesleki eğitim alanında faal olan kiģilik küçük gruplar halinde gerçekleģir. Ziyaret 3-5 gün sürer. Ziyaretler ulusal düzeyde Ulusal Ajans koordinasyonu altında yerel veya bölgesel olarak organize edilir. ÇalıĢma Ziyaretlerinin konuları; Avrupa Birliğinin öncelikleri, Ulusal öncelikler (Lizbon Gündemi, Kopenhag-Maastricht-Helsinki Öncelikleri) göz önünde bulundurularak, Program için geliģtirilen konular çerçevesinde ÇalıĢma Ziyaretinin konuları seçilir. Daha fazla bilgi için programın web sitesini ziyaret ediniz:

4 Kimler yararlanabilir? Eğitimden sorumlu Vali yardımcıları MEB Merkez ve TaĢra TeĢkilatında mesleki eğitim alanında çalıģan idari personel (en az Ģube müdürü düzeyinden baģlamak üzere) Sendikaların yöneticileri ve üst düzey temsilcileri ĠĢveren örgütlerinin yöneticileri ve üst düzey temsilcileri KOBĠ'lerin yöneticileri Tüm Meslek Odalarının yöneticileri ve uzman personeli Üniversiteler hariç kamu kuruluģlarında görev yapan araģtırma uzmanları (DPT, Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, Özürlüler Ġdaresi, SHÇEK vb.) Mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri (Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları, Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezleri, vb.) Diğer meslek eğitimi veren resmi ve özel kurum, kuruluģ yöneticileri ġirketlerin eğitim uzmanları ve insan kaynakları yöneticileri Bireyler Seçilen projelerin yönetimi kim tarafından gerçekleģtirilir? Ulusal Ajans B-) ÇalıĢmalar ve KarĢılaĢtırmalı AraĢtırma - HAYATBOYU ÖĞRENME'nin Lizbon Sürecine Katkısı ÇalıĢmalar ve KarĢılaĢtırmalı araģtırma" Faaliyetinin amaçları Ģunlardır: Avrupa düzeyinde eğitim ve öğretim alanlarında çalıģmalar ve karģılaģtırmalı araģtırma yoluyla "Eğitim ve Öğretim 2010" sürecini desteklemek; Eğitim ve Öğretimin spesifik sektörleri üzerinde en geliģmiģ bilimsel bilgiyi üreterek delile dayalı politika üretimine katkıda bulunmak, Avrupa'da araģtırma kurumları ve araģtırmacılar arasında araģtırma ortaklığı ve iģbirliğinin oluģturulmasını teģvik etmek. Bu faaliyet, " Eğitim ve Öğretim 2010" sürecinde tanımlanmıģ olan belirlenmiģ ihtiyaçlarla ilgili öncelik konularına odaklanır. Bu konular Genel Teklif Çağrısında yayınlanır. Bu faaliyet kapsamında yürütülen çalıģma ve araģtırmanın sonuçlarının yaygınlaģtırılması ve kullanımına özel ilgi gösterilir. Bu faaliyetin faaliyetleri; sonuçların yayımı ve yaygınlaģtırılmasının yanı sıra karģılaģtırmalı çalıģma ve araģtırma, araģtırma ağları ve araģtırma konferanslarını da içerir.

5 Kimler yararlanabilir? Akademik ve araģtırma organizasyonları, politika yapıcılar, üniversiteler, eğitim uygulayıcıları. Uygun araģtırma becerisi ve deneyimini gerekçelendirebilen organizasyonlar Seçilen projelerin yönetimi? Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı bilgi için bakınız: ANA FAALĠYET 2-) DĠLLER Birden fazla alt-program alanıyla ilgili öğretme ve öğrenme ihtiyaçlarını ele almak için tasarlanmıģ olan aģağıdaki eylemler dil öğrenmenin ana faaliyeti altında desteklenebilir: Çok taraflı projeler; diğerlerine ilaveten Ģunları hedefler: o Dil bilinci ve dil öğrenim kaynaklarına eriģimin desteklenmesi o Ġnternet kursları ve dil testi için araçlar dahil olmak üzere yeni dil öğrenim materyallerinin geliģtirilmesi Dil öğrenme ve linguistik çeģitlilik alanında ağlar oluģturulması, Dil öğrenimini kitlesel medya ve/veya pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları ile dil öğrenimi ve dil çeģitliliği alanında konferanslar, çalıģmalar ve istatistiki göstergeler ile teģvik etmek ve diğer giriģimler yoluyla daha cazip hale getirmek için faaliyetler dahil Hayatboyu Öğrenme Programının hedefleri doğrultusundaki diğer giriģimler ('Destekleyici Faaliyetler') Diller (Ana Faaliyet 2) Programı altında 3 alt program bulunmaktadır; A-) Çok taraflı projeler Diller Ana faaliyeti dil bilinci ve dil öğrenim kaynaklarına eriģimi teģvik eden ve/veya internet kursları ve dil testi enstrümanları dahil dil öğrenim materyalini geliģtiren ve yaygınlaģtıran Çok Taraflı Projelere destek sağlar. Projeler bu alanlardan birine veya ikisine hitap edebilir. Ancak, mevcut ürünlerin veya metodolojilerin, özellikle Avrupa finansmanı ile geliştirilenlerin tekrarından kaçınılmalıdır. Önerilen faaliyetlerin Avrupa çok dillilik politikası ile ilgili olmaları, açık bir Avrupa katma değeri göstermeleri ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan iģe ilave olmaları Ģartıyla tüm Diller, (Avrupa resmi dilleri ve bölgesel ve azınlık dilleri, göçmen dilleri ve önemli ticaret ortaklarının dilleri)

6 hedeflenebilir. Bununla birlikte, Diller Ana Faaliyeti kaynaklarının önemli bir bölümünü; Avrupa vatandaģlarının birbirlerinin kültürlerini ve görüģlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, ve baģka bir Üye Ülkede çalıģma veya eğitim görme özgürlüğünden faydalanmalarına imkan vermek için Avrupa resmi dillerinin yabancı dil olarak3, öğreniminin desteklenmesine ayırır. Avrupa müdahalesinin 'katkısının' daha iyi kullanılması ve Üye Ülkeler tarafından ulusal düzeyde temin edinmiģ olanla rekabete girmemek için, Diller Ana Faaliyeti özellikle daha az yaygın kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere ikinci veya baģka bir dilin öğretimine odaklanır. Katılımcı ülkeler dıģındaki ülkelerden dillerin hedeflendiği durumlarda, hedef dil(ler)in öğretimi ve öğreniminde uzmanlığa sahip ve katılımcı ülkelerin bir veya daha fazlasında yerleģik en az bir uluslararası düzeyde tanınan eğitim kurumu ağda bulunmalıdır. Katılımcı ülkelerin dıģında bulunan ortaklar finansman için uygun olmayacaklardır. Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki faaliyetler desteklenebilir: Bilinç artırma faaliyetleri, örneğin: Dillerin teģvik edilmesi; dil öğrenim fırsatları hakkında bilgi; dil öğrenim imkanlarına eriģimin geliģtirilmesi. Ana hedef grubu dil öğreniminde az veya hiçbir deneyime sahip olmayan, veya isteksiz dil öğrencileri olan kiģilerdir. Bu alana tamamen veya kısmen hitap eden projeler bu nedenle insanlara bir dil öğrenmeleri için gerekli motivasyon ve desteği vermelidir. Projeler ayrıca geniģ ve genellikle isteksiz bir hedef kitleye ulaģabilen ve onları dil öğreniminin faydaları konusunda ikna edebilen ortakları içermelidir. Dil öğrenim materyalinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması, örneğin: AĢağıdaki ürünlerden bir veya daha fazlasını oluģturulması, adapte edilmesi, iyileģtirilmesi ve değiģimi; yabancı dil öğretimi için eğitim amaçlı medya/ materyal; dil becerilerini tanıma/ değerlendirme amacıyla tasarlanmıģ metotlar ve araçlar. Amaç, eğitimin tüm sektörleri için etkin ve yüksek kalitede dil öğrenim ve öğretim araçlarının geliģtirilmesinde Hayatboyu Öğrenme perspektifinde yeniliğin teģvik edilmesi ve hedef grup, seçilen diller veya ilgili eğitim yaklaģımının özelliği nedeniyle ticari olarak az temsil edilen veya büyük ölçekte pazarlanması zor olan dil araçlarının üretimini teģvik ederek açıkça tanımlanan gruplara daha geniģ bir dil öğretim materyali çeģitliliği sağlamaktır. Kimler yararlanabilir? Okullar, üniversiteler, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitiminde araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel makamlar Dil öğretimi veya öğrenimi alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa kuruluģları

7 Kültürel birlikler Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayın evleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Reklam veya pazarlama ajansları KardeĢ Ģehir ağları Spor organizasyonları Müzeler ve sergi alanları Toplu taģıma Ģirketleri ve turizm ofisleri Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; B-) Ağlar Diller Ana Faaliyeti dil politikalarının geliģtirilmesine katkıda bulunacak; dil öğrenimi ve dil çeģitliliğini teģvik edecek; özellikle karar vericiler ve üst düzey eğitim profesyonelleri arasında yenilikçi teknikler ve iyi uygulamalar hakkında bilgi alıģveriģini destekleyen; daha önceki projelerin ürünlerini potansiyel son kullanıcılara (kamu makamları, uygulayıcılar, iģletmeler, dil öğrencileri, vs.) uyarlayan ve yaygınlaģtıran Ağlar'ı destekler. Önerilen faaliyetlerin Avrupa çok dillilik politikası ile ilgili olması, açık bir Avrupa katma değeri göstermesi ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan çalıģmalara ek olmaları Ģartıyla tüm diller (Avrupa resmi dilleri ile bölgesel ve azınlık dilleri, göçmen dilleri ve önemli ticari ortakların dilleri) hedeflenebilir. Bununla birlikte, Diller Ana Faaliyeti kaynaklarının önemli bir bölümünü; Avrupa vatandaģlarının birbirlerinin kültürlerini ve görüģlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, ve baģka bir Üye Ülkede çalıģma veya eğitim görme özgürlüğünden faydalanmalarına imkan vermek için Avrupa resmi dillerinin yabancı dil olarak4, öğreniminin desteklenmesine ayırır. Avrupa müdahalesinin 'katkısının' daha iyi kullanılması ve Üye Ülkeler tarafından ulusal düzeyde temin edinmiģ olanla rekabete girmemek için, Diller Ana Faaliyeti özellikle daha az yaygın kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere ikinci veya baģka bir dilin öğretimine odaklanır. Katılımcı ülkeler dıģındaki ülkelerden dillerin hedeflendiği durumlarda, hedef dil(ler)in öğretimi ve öğreniminde uzmanlaģmıģ ve katılımcı ülkelerin bir veya daha fazlasında yerleģik en az bir uluslararası düzeyde tanınan eğitim kurumu ağda bulunmalıdır. Katılımcı ülkelerin dıģında bulunan ortaklar finansman için uygun olmayacaklardır. Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki faaliyetler desteklenebilir: Avrupa iģbirliğini kolaylaģtıracak ve geliģtirecek faaliyetler, örneğin bilgi değiģimi, proje koordinatörlerinin eğitimi, yeni projelerin desteklenmesi,

8 proje sonuçlarının ve iyi uygulamanın yaygınlaģtırılması Ġlgili konulu alanda eğitimle ilgili yeniliğin ve en iyi uygulamanın desteklenmesi için faaliyetler, örneğin karģılaģtırmalı analizler, vaka çalıģmaları, tavsiyelerin oluģturulması ve çalıģma gruplarının, seminerlerin veya konferansların organize edilmesi Proje koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili faaliyetler Yukarıda verilen faaliyet örnekleri sadece rehberlik içindir. Prensipte, bu fiģin baģında bahsedilen bir veya daha fazla hedefe ulaģma potansiyeline sahip ağlar dikkate alınacaktır. Asgari olarak her ağın Ģunları yapması beklenecektir: Bilgi değiģimi ve yaygınlaģtırmasını desteklemek üzere iyi kalitede bir web sitesi kurmak ve güncelleyerek devam ettirmek. Kendi faaliyet alanında yenilik durumu hakkında bir yıllık rapor hazırlamak. Dil alanındaki 'kurum ve kuruluģları' ağın etkinlikleri ve faaliyetleri hakkında tamamen bilgilendirmek Topluluk tarafından eģ finansman sona erdirildikten veya büyük ölçüde azaltıldıktan sonra ağı sürdürmek için sağlam bir stratejiye sahip olmak Sonuçların kalite güvencesi ve yaygınlaģtırılması için içsel geliģim değerlendirmesine yönelik uygun mekanizmalar kurmak. Ağlar, örneğin konferanslar ve karar vericilerle üst düzey eğitim profesyonelleri tarafından gerçekleģtirilen çalıģma ziyaretleri gibi yaygınlaģtırma faaliyetleri için finansman içerebilir. Kimler yararlanabilir? Okullar, Yükseköğretim kurumları, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitimine yönelik araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel makamlar Dil öğretimi veya öğrenimi ve dil çeģitliliği alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa birlikleri Kültürel kuruluģlar Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayınevleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Reklam veya pazarlama ajansları Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız;

9 C-) Destekleyici Faaliyetler Dil projelerinin hedeflerini ve sonuçlarını desteklemek için 'Destekleyici Faaliyetler' Faaliyetleri kapsamında projeler geliģtirilebilir. Projeler bu nedenle iletiģim faaliyetlerini, projelerin konularının izlemesini ve proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını kapsayabilir, örneğin: Her program içinde faaliyetlerin ve sonuçların görünürlüğünü desteklemek ve geliģtirmek için bilgi ve iletiģim faaliyetleri Benzer bir konuda devam eden projelerin "konulu" izlenmesi; deneyim toplantılarının değiģiminin organizasyonu, güncel proje özetlerinin yayınlanması ve en iyi proje sonuçlarının daha etkili yaygınlaģtırma ve kullanılmasını desteklemek için proje sonuçlarının daha sistematik bir Ģekilde değerlendirilmesi Ortak veri tabanlarının geliģtirilmesini içerecek Ģekilde proje sonuçları hakkında bilginin hazırlanması ve toplanması Proje sonuçlarının yeni kullanıcılara aktarılması ve kullanılmasının desteklenmesine ve eğitim sistemleri ve uygulamalarında yaygınlaģtırılmasına özel bir vurgu yapan, projeleri ve potansiyel kullanıcıları bir araya getiren yaygınlaģtırma ve kullanım konferansları ve etkinlikleri için destek. Kimler yararlanabilir? Okullar, üniversiteler, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitiminde araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel kuruluģlar Dil öğretimi veya öğrenimi alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa birlikleri Kültürel birlikler Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayın evleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Ortaklık adına koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız;

10 ANAFAALĠYET 3-) YENĠLĠKÇĠ BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERI (BĠT) TABANLI ĠÇERĠK, HĠZMETLER, PEDAGOJĠLER VE HAYATBOYU ÖĞRENME ĠÇĠN UYGULAMANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ Birden fazla alt-program alanıyla ilgili öğretme ve öğrenme ihtiyaçlarını ele almak için tasarlanmıģ aģağıdaki eylemler, bilgi ve iletiģim teknolojileri (BĠT) ana faaliyeti altında desteklenebilir: Uzun vadeli eğitim stratejilerine yerleģtirilmiģ BĠT tabanlı aktif öğrenmenin desteklenmesini ve yenilikçi metot, hizmetler ve çevrenin geliģtirilmesini ve dağıtımını hedefleyen çok taraflı projeler, Bilgi, uzmanlık ve iyi uygulamaları paylaģmayı ve değiģimi hedefleyen ağlar oluģturulması, Değerlendirme, gözlem, kıyaslama, kalite iyileģtirme ve teknoloji ve pedagoji ile ilgili eğilimlerin analizi için mekanizmalar içerebilecek olan, Hayatboyu öğrenme politika ve uygulamasını geliģtirmeyi hedefleyen diğer eylemler. Diller (Ana Faaliyet 2) Programı altında 2 alt program bulunmaktadır; A-) Çok Taraflı Projeler Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) Çok Taraflı Projeleri tüm öğrenim düzeyleri ve sektörlerde Hayatboyu öğrenme için yenilikçi BĠT tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve uygulamaların geliģtirilmesini destekler. BĠT ile zenginleģtirilmiģ öğrenim faaliyetleri ve Comenius, Erasmus, Grundtvig ve Leonardo da Vinci sektörel programları kapsamındaki projeleri bu sektörlerin iki veya daha fazlasında BĠT öğretim ve öğrenim ihtiyaçlarına hitap ederek tamamlarlar. Spesifik olarak amaç Ģudur: Uzun vadeli eğitim hedeflerine yerleģtirilmiģ ve Hayatboyu Öğrenme stratejilerine entegre BĠT aktif öğrenim için yeni bir vizyonu desteklemek; Eğitim ve Öğretim sistemlerinde, Açık ve Uzaktan Eğitim ve Açık Eğitim Kaynaklarında BĠT'leri kullanmayı teģvik etmek Tüm eğitim aktörlerini yetkilendirmek; öğrenim topluluklarının birbirine bağlanmasını ve yeni ortaklıkların oluģturulmasını teģvik etmek; BĠT'in öğrenim için katma değeri ve etkisi üzerinde, kurumsal ve pedagojik yenilik ve değiģime özel dikkat göstererek, bir delil dayanağının takviye edilmesi. Projeler yenilikçi uygulamaları veya hizmetleri geliģtirmelidir. BĠT ile zenginleģtirilmiģ öğrenim kullanımı hakkında açık bir çarpan etkisine ve sonucuna sahip olmalıdırlar.

11 Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında Projelerde aģağıdaki faaliyet türleri desteklenebilir: Yeniliğin anlaşılması amaç: BĠT'in öğrenim/öğretimin organizasyonu, verimliliği ve eģitliği üzerindeki ve/veya aynı Ģekilde öğrenim süreci üzerindeki faydalarının ve etkisinin daha iyi anlaģılması ve delile dayandırılması Yeni metotların ve eğitim kaynaklarının, tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi amaç: yenilikçi öğrenim ortamlarının ve hizmetlerinin geliģtirilmesi için gerekli metot ve araçların sağlanması Erişim sağlanması ve yaygınlaştırmanın desteklenmesi amaç: BĠT'in bir Avrupa düzeyinde kullanımını kapsayan eğitim metotları ve kaynakları hakkında enformasyon hizmetleri ve sistemlerinin geliģtirilmesi. Kimler yararlanabilir? Eğitimde BĠT alanında ve/veya açık ve uzaktan öğretimde uzmanlığa sahip kaynak merkezleri veya diğer organizasyonlar, (buna rehberlik veya danıģmanlık hizmetleri, multimedya kütüphaneleri, araģtırma merkezleri, vs. de dahil olabilir. Eğitimin herhangi bir sektöründe tüm eğitim kurumları ve sağlayıcıları Uzaktan eğitim kurumları (açık üniversiteler dahil) Öğretmen yetiģtiren kurumlar Öğretmen veya öğrenci birlikleri Eğitimde BĠT alanında çalıģan araģtırma ekipleri Ulusal veya Avrupa düzeyinde akademik /eğitim birlikleri veya Ortaklıkları Eğitimle ilgili yenilik alanındaki organizasyonlar/kuruluģlar Kamu ve özel yayıncılar/ Yapımcılar / Radyo ve TV yayıncıları ve BĠT alanındaki diğer aktörler. Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; B-) Ağlar BĠT Ağları; BĠT'in kullanıldığı / desteklendiği öğrenim ile ilgili fikir ve deneyimlerin değiģimi amacıyla ortaklıkların ve öğrenim toplulukları arasında ortaklık ve Ağ kurulmasını destekler. Ağlar bilgi paylaģımını desteklemeli, BĠT'lerin kullanıldığı öğrenimin faydalarının ve etkilerinin görünürlüğünü ve bilincini artırmalı, ve öğrenim için BĠT'in anlaģılması ve verimli kullanımına katkıda bulunmalıdır. Teklifler faaliyetlerin detaylı bir planını içermelidir. Bu faaliyetler ayrıca ağın hedeflerinin elde edilmesine ve sonuçların yaygınlaģtırılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıģ olan konferansların, atölye çalıģmalarının, forumların, yaz

12 üniversitelerin vs. Organizasyonunu da içermelidir. Kimler yararlanabilir? Eğitimde BĠT alanında ve/veya açık ve uzaktan öğretimde deneyime sahip kaynak merkezleri veya diğer organizasyonlar, (buna rehberlik veya danıģmanlık hizmetleri, multimedya kütüphaneleri, araģtırma merkezleri, vs. de dahil olabilir. Eğitimin herhangi bir sektöründe tüm eğitim kurumları ve sağlayıcıları Uzaktan eğitim kurumları (açık üniversiteler dahil) Öğretmen yetiģtiren kurumlar Öğretmen veya öğrenci birlikleri Eğitimde BĠT alanında çalıģan araģtırma ekipleri Ulusal veya Avrupa düzeyinde akademik /eğitim birlikleri veya Ortaklıkları Eğitimle ilgili yenilik alanındaki organizasyonlar/ kurumlar Kamu ve özel yayıncılar/ yapımcılar / Radyo ve TV yapımcıları ve BĠT alanındaki diğer aktörler. Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; ANAFAALĠYET 4-) PROGRAM VE DAHA ÖNCEKĠ ĠLGĠLĠ PROGRAMLAR KAPSAMINDA DESTEKLENEN FAALĠYETLERĠN SONUÇLARININ YAYGINLAġTIRILMASI VE KULLANILMASI VE ĠYĠ UYGULAMANIN DEĞĠġĠMĠ Amaçlar nelerdir? Ana Faaliyet 4 'Sonuçların YaygınlaĢtırılması ve Kullanılması' altındaki eylemler için ana amaç; Hayatboyu öğrenme Programı ve daha önceki ilgili programların sonuçlarının sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde etkin kullanımı için bir çerçeve oluģturmasına yardımcı olmaktır. Faaliyet Türleri Nelerdir? Hayatboyu öğrenme Programı ve daha önceki ilgili programların sonuçlarının sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde etkin kullanımı için bir çerçeve yaratmak için düģünülen aģağıdaki eylemler, sonuçların yaygınlaģtırılması ve

13 kullanımı ana faaliyeti kapsamında teklif edilir: Tek taraflı ve ulusal projeler Çok taraflı projeler; diğerlerine ilaveten Ģunları hedefler: Projenin ve program sonuçlarının kullanımı kolaylaģtırmak için uygun bir çerçevenin geliģtirilmesi (analiz, mekanizmalar, metodolojiler ve uygulama araçları); Sonuçların Avrupa düzeyinde kullanımını destekleyen çapraz program eylemleri (sektör, konu, kullanıcı grubuna göre); ve Politika geliģtirme ve uygulama deneyimleri arasında bir salih döngünün Desteklenmesi hedefi ile bölgesel/avrupa/sektörel ağlar tarafından 'kullanım' faaliyetlerinin teģvik edilmesi YaygınlaĢtırma, sonuçların kullanımı ve iyi uygulamanın değiģimi alanındaki ilgili istatistiki veri ve çalıģmalarının toplanmasını içerebilecek Referans Malzemelerinin oluģturulması KA4 kapsamındaki faaliyetler LLP'de baģka yerlerdeki yaygınlaģtırma ve kullanım faaliyetleri ile nasıl uygunluk gösterir? Bu ana faaliyet kapsamında finanse edilen eylemler dört sektörel program ve diğer ortak konulu Ana Faaliyetler kapsamında entegre edilen spesifik proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını tamamlamak ve dört sektörel Program ve Diller Ana Faaliyeti 2 içerisinde Destekleyici Faaliyetler kapsamında finanse edilen faaliyetleri. desteklemek için düģünülmüģtür. Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen projeler bu nedenle sonuçların yaygınlaģtırılması ve kullanımının yanı sıra aynı nitelikteki ve AB düzeyindeki kullanım eylemlerinden faydalanmanın desteklenmesine odaklanır. Program ve Daha Önceki Ġlgili Programlar kapsamında Desteklenen Faaliyetlerin Sonuçlarının YaygınlaĢtırılması ve Kullanılması ve Ġyi Uygulamanın DeğiĢimi (Ana Faaliyet 4) Programı altında 3 alt program bulunmaktadır; A-) Tek Taraflı ve Ulusal Projeler döneminde Bu faaliyet için herhangi bir finansman tahsis edilmemiģtir B-) Çok Taraflı Projeler Çok Taraflı Projelerin Sonuçların YaygınlaĢtırılması ve Kullanımı ana hedefi Hayatboyu Öğrenme Programının ve sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde önceki ilgili programların sonuçlarının etkin kullanımı için bir çerçeve oluģturulmasına yardımcı olmaktır.genel Teklif Çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki amaçlar için faaliyetlere öncelik verilecektir: Proje ve program sonuçlarının kullanımını kolaylaģtırmak amacıyla uygun bir çerçevenin (analizler, mekanizmalar, metodolojiler ve pratik araçlar) geliģtirilmesi; Sonuçların Avrupa düzeyinde kullanımını teģvik eden çapraz program faaliyetleri (sektör, konu, kullanıcı grubuna göre); Lizbon stratejisi kapsamında açık yöntem koordinasyonuna (AYK) destek

14 olarak politika geliģtirme ve pratik deneyimler arasında baģarılı bir döngünün teģvik edilmesi amacıyla bölgesel/ Avrupa/ sektörel ağlar tarafından 'kullanım' faaliyetlerinin desteklenmesi. Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen faaliyetler dört sektörel program ve diğer ortak konulu Ana Faaliyetler içerisinde entegre edilen spesifik proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını tamamlamak ve desteklemek üzere düģünülmüģtür (yani bireysel proje 'yaygınlaģtırma ve kullanım planları' ve Destekleyici Faaliyetler kapsamındaki ve ulusal ajansların sorumluluğundaki spesifik faaliyetler aracılığıyla). Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen projeler aģağıdakilerden bir veya daha fazlasına hitap edebilir: Hayatboyu Öğrenme alanında sonuçların kullanım konusunda bir Avrupa stratejisini daha da geliģtirmek ve yerleģtirmek için faaliyetler, örneğin destekleyici çalıģmalar, Projelerin tanıtımı, metodolojilerin geliģtirilmesi ve test edilmesi, sonuçların paylaģılması, transferi ve kullanımı için metodolojilerin, ticaret modellerinin ve pratik araçların geliģtirilmesi ve test edilmesi Proje sonuçlarının politikaya transfer edilmesi ve yerleģtirilmesi, projeler, programlar ve politikalar arasında bağ oluģturmak için mekanizmaların tanımlanması ve sunulması, ve özellikle AYK faaliyetleri/ öncelikleri ile bağlantılı olarak devam eden Avrupa iģbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, kıyaslama için yöntemlerin test edilmesi ve geliģtirilmesine yönelik faaliyetler Sonuçların aktif kullanımını desteklemek için Avrupa düzeyinde faaliyetler (konferanslar, seminerler ve ürünler ile potansiyel kullanıcılar arasında diğer değiģimler). Açık bir Ģekilde dile getirilen bir kullanıcı gereksiniminin olduğu mevcut ağlar aracılığıyla sonuçların kullanımına yönelik faaliyetlere öncelik verilecektir (ağ oluģturma veya iģletme giderleri için finansman değil). Sonuçların kullanımı için aracı görevi yapma potansiyeline sahip ağları tanımlamak, angaje etmek ve desteklemek için kapasite oluģturma projeleri (örneğin ağ irtibatlarını tanımlamak için faaliyetler, ağ(lar) için bir 'kullanım' remit oluģturmak, sonuçların transferi ve kullanımı için pazarlama tekniklerinin ve metodolojilerinin teģvik edilmesi ve uygulanması için faaliyetler). Proje sonuçlarına eriģebilirliğin artırılmasını destekleyici faaliyetler. Ġki veya daha fazla farklı Hayatboyu Öğrenme sektörü ve/veya kültür, medya,vatandaģlık ve gençlik alanında ilgili faaliyetlerde entegre bir yaklaģım öneren; ana karar vericileri kapsayan; ve/veya sektörel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeyinde önemli ölçülebilir etki için potansiyel taģıyan projeler normalde tercih edilecektir. Sonuçların yaygınlaģtırılması ve kullanılması için bu spesifik Ana Faaliyet revize edilen Lizbon stratejisi ve Eğitim ve Öğretim 2010'un gerçekleģmesine destek olarak AB finansmanlı programlardan azami etkiyi sağlama ihtiyacı konusundaki büyüyen bilinci yansıtan bu program kapsamında bir yeniliktir. Bu faaliyetin deneysel özelliği düģünüldüğünde, proje baģvuru sahipleri tekliflerinde projelerine olan ihtiyacın gösterilmesine, ne yapmayı teklif ettiklerinin açıkça tarif edilmesine, ve beklenen ölçülebilir sonuçların, etki ve katma değerin belirtilmesine özel

15 dikkat göstermelidirler. BaĢvuru sahipleri finansman için seçilen projelerin, sonuçların kullanımı için bir AB düzeyinde çerçevenin oluģturulması ile ilgili ortaya çıkan iyi ve ilginç uygulamaları ve sonuçları tanımlamak için yakından izleneceğini; ve orta ve uzun vadede planlı bir etki değerlendirme çalıģmasına tabii olabileceğini bilmelidirler. Kimler yararlanabilir? HAYATBOYU ÖĞRENME bağlamında, veya alt programlarının limitleri içerisinde öğrenim fırsatları sağlayan kurumlar veya organizasyonlar Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Hayatboyu Öğrenmenin herhangi bir spesifik yönü ile ilgili sistemler ve politikalardan sorumlu kiģi ve kurumlar Ticaret örgütleri ve ticaret ve sanayi odaları dahil tüm düzeylerde iģletmeler, sosyal ortaklar ve organizasyonları Hayatboyu Öğrenmenin tüm alanlarıyla ilgili rehberlik, danıģmanlık ve enformasyon hizmetleri sağlayan kuruluģlar Öğrenci, stajyer, ilk ve Ortaöğretim öğrencisi, öğretmen, veli, yetiģkin öğrenci birlikleri dahil Hayatboyu Öğrenme alanında çalıģan birlikler Hayatboyu Öğrenme konuları ile ilgili araģtırma merkezleri ve organlar Kar amacı gütmeyen kuruluģlar, gönüllü kuruluģlar ve sivil toplum kuruluģları (STK'lar) Ortaklık adına Koordinasyon KuruluĢu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; C- ÇalıĢmalar Bu faaliyet 2008'den yılından bu yana finanse edilmektedir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR

ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR INNOCENTI DIGEST No. 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR unicef BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu Innocenti AraĢtırma Merkezi Floransa, Ġtalya 1 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi.

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi. Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi Avrupa Komisyonu Avrupa Birligi konusunda daha fazla bilgi Internet ten edinilebilir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI Yöneticiler, Öğretmenler, Maarif MüfettiĢleri ve Uzmanlar Ġçin Kavramsal Temeller ve Uygulama Mart 2015 1 Koordinasyon (Merkez Kurum

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Eğitim ve gençlik: değişen görünüm Derin ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği İş mevcut, ancak vasıflı işgücü

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri Pırıl AKIN OCAK Uzman, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türk Ulusal Ajansı 16.06.14, Ankara ERASMUS+

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC-26-2012] Ekim 2012 1 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin

Detaylı

ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ Karayolu ĠyileĢtirme ve Trafik Güvenliği (KĠTGĠ) Trafik Güvenliği Projesi TÜRKĠYE ĠÇĠN 2. yeniden düzenleme Kasım 2001 ULUSAL TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MĠLLĠ EĞĠTĠM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı