AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir:"

Transkript

1 ORTAK KONULU PROGRAM ORTAK KONULU PROGRAM FAALĠYETLERĠ ANA FAALĠYET 1-) HAYATBOYU ÖĞRENMEDE POLĠTĠKA ĠġBĠRLĠĞĠ VE YENĠLĠK AĢağıdaki eylemler politika iģbirliği ve hayatboyu öğrenmede yeniliğin ana faaliyetleri tarafından desteklenmektedir: Ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından belirlenmiģ eğitim uzmanları ve görevliler, eğitim kurumları ile akreditasyon hizmetleri rehberlik ve yeterlilik sorumluları ve sosyal ortaklar için Eğitim Ziyaretlerini içeren Bireysel hareketlilik. Topluluk düzeyinde geliģtirilmiģ politika teklifleri hazırlamayı, test etmeyi ve hayatboyu öğrenmede yenilikçiliği hedefleyen çok taraflı projeler. Politika alanında birlikte çalıģan uzmanların ve/veya kurumların çok taraflı iģbirliği ağları. Bu ağlar Ģunları kapsayabilir: o o o Hayatboyu öğrenme içeriği veya hayatboyu öğrenme metodolojileri ve politikaları Ġle ilgili konularda çalıģan konulu ağlar. Bu tür ağlar iyi uygulamaları ve yenilikleri gözlemleyebilir, tanımlayabilir, analiz edebilir ve tüm Üye Ülkelerde bu uygulamaların daha iyi ve daha fazla kullanımı için teklifler yapabilir. Hayatboyu öğrenmedeki stratejik konularda forumlar Hayatboyu öğrenme alanında politikaların ve sistemlerin gözlemlenmesi ve analiz edilmesi, Ģunları içerebilir: Politika ÇalıĢmaları ve KarĢılaĢtırmalı AraĢtırmalar Eurostat ile iģbirliği halinde yapılan çalıģmalara destek dahil göstergelerin ve istatistik çalıģmaların geliģtirilmesi Eurydice Ağının iģletimi ve Komisyon tarafından oluģturulan Eurydice Avrupa biriminin finansmanı Örgün ve gayriresmi öğrenme ile elde edilenler dahil niteliklerin ve yeterliliklerin saydamlığı ve denkliği, öğrenim amaçları için hareketlilik konusunda bilgi ve rehberlik ile kalite taahhüdünde iģbirliğini desteklemek için faaliyet Ģunları içerebilir: o o Hareketliliği ve tanımayı kolaylaģtıran kuruluģların ağları örneğin Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi) ve Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri (NARICs) Uluslararası internet-tabanlı hizmetlerin desteklenmesi; örneğin

2 o Ploteus Avrupa Parlamentosu ve Konseyin niteliklerin ve yeterliliklerin saydamlığı için tek bir çerçeveyi kabul eden 2241/2004 sayılı Kararına uygun olarak Europass giriģimi kapsamındaki faaliyetler Ana faaliyetin amaçlarını desteklemeyi hedefleyen "emsal öğrenme" faaliyetlerini içeren diğer giriģimler ('Destekleyici Faaliyetler') Hayatboyu Öğrenmede politika iģbirliği ve yenilik" ana faaliyetinin bu eylemlerinden bir kaçı belirli organlara, kurumlara veya organizasyonlara hitap eder ve genel teklif çağrısı tarafından kapsanır. Ayrı ayrı teklif çağrılarına veya söz konusu hedef gruba hitap eden diğer düzenlemelere tabidirler. Hayatboyu Öğrenmede politika iģbirliği ve yenilik (Ana Faaliyet 1) Programı altında 2 alt program bulunmaktadır; A-) Bireysel Hareketlilik ( ÇalıĢma Ziyaretleri) BÖLÜM I-) ÇalıĢma Ziyaretleri'nin amacı katılımcı ülkeler için ortak fayda alanlarından karar vericiler ve eğitim uzmanları arasında özellikle Okul Öncesi, ilkokul veya genel, teknik ve mesleki orta eğitim (bazı durumlarda çalıģma ziyaretinin konusuna bağlı olarak Yükseköğretim de dahil) alanlarında bilgi ve deneyim alıģveriģini kolaylaģtırmaktır. Ziyaretler katılımcıların baģka yerde benimsenen yaklaģımları dikkate almalarına yardımcı olur ve eğitim politika yapıcılarına tüm Avrupa'daki eğitim ile ilgili daha iyi ve daha güncel bilgi sağlar. Uygun adayların, Hayatboyu Öğrenme Programına katılan baģka bir ülkede gerçekleģen PlanlanmıĢ bir çalıģma ziyaretine 1 hafta süreyle katılmalarına imkan sağlamak üzere topluluk desteği mevcuttur. Ziyaretler, ulusal düzeyde Ulusal Ajans tarafından ve Avrupa düzeyinde Komisyon tarafından koordine edilen ziyaretlerin ev sahibi ülkenin ilgili eğitim makamları tarafından yerel veya bölgesel olarak organize edilir. Her bir ziyaret ideal olarak çeģitli farklı ülkelerden yaklaģık on/onbeģ katılımcıyı bir araya getirir. Bir ziyaretteki katılımcılar çoğunlukla sonraki yıllarda ziyaretlerin içeriğine ve organizasyonuna katkıda bulunur. Her yıl çalıģma ziyaretlerinin programı belirli bir seçilmiģ konu grubuna yönlendirilir. Yetkili makamlar ulusal önceliklerine göre mevcut konuların bazılarını seçme veya baģkalarını teklif etme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca organizasyonundan sorumlu oldukları ziyaretleri bir konunun belirli bir yönüne yoğunlaģtırmayı da tercih edebilirler. Ayrıca, çalıģma ziyaretleri Hayatboyu Öğrenme Programının diğer faaliyetleri ile ilgili faaliyetleri teģvik etme, baģlatma veya destekleme konusunda bir fırsat sunabilir. Bu nedenle, çalıģma ziyaretleri sırasında çok sayıda temasta bulunma fırsatı göz önünde alındığında, çalıģma ziyaretlerindeki katılımcıların bir baģlatıcı veya kaynak kiģisi olarak oynayabilecekleri rolü düģünmeleri teģvik edilir. Komisyon çalıģma ziyaretlerinin konuları ile Lizbon stratejisi arasında bağlantı kurmaya özel dikkat göstermektedir.

3 Kimler yararlanabilir? Eğitimden sorumlu vali yardımcıları Eğitim kurumlarının müdürleri, müdür yardımcıları Eğitim müfettiģleri (ilköğretim, ortaöğretim ve Bakanlık müfettiģleri) MEB Merkez ve TaĢra TeĢkilatında eğitim alanında çalıģan idari personel (en az Ģube müdürü düzeyinden baģlamak üzere) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlar Öğretmen eğiticileri (formatör öğretmenler) Eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teģkilatında ve illerdeki AB birimlerinde görev yapmakta olan öğretmenler Eğitim Sendikalarının Genel Merkez ve Ģubelerindeki yöneticiler Bireyler Seçilen projelerin yönetimi kim tarafından gerçekleģtirilir? Ulusal Ajans BÖLÜM II-) Mesleki eğitim ve öğretimden sorumlu kiģiler için çalıģma ziyaretleri programı (Avrupa Komisyonu adına ve Katılımcı Ülkelerdeki ve sosyal ortaklardaki ulusal irtibat büroları ile iģbirliği halinde Cedefop tarafından yönetilen) AB düzeyinde ortak ilgi alanlarında tartıģma değiģim ve karģılıklı öğrenme için bir forum oluģturur. Üç ana hedefe hizmet eder: Katılımcıların mesleki eğitim politikasının belirli yönleri ve baģka ülkelerdeki ortak ilgi alanları hakkındaki anlayıģlarını geliģtirmelerine imkan vermek Ziyaretçiler ve ev sahipleri dahil programa katılan herkes arasında, sürekli bilgi ve fikir alıģveriģinin üretilmesi; Üye Ülkeler arasında ve topluluk düzeyinde bilgi akıģının zenginleģtirilmesi [Avrupa Toplulukları Komisyonu, istihdam, sosyal işler ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Brüksel,15/3/85, komisyonun servisleri tarafından not, 15 Mart 1985, Ortak Mesleki eğitim Stratejisinin uygulanması, mesleki eğitim uzmanları için eğitim ziyaretleri programı]. ÇalıĢma ziyaretlerinin tamamı AB ve ilgili ülkelerde mesleki eğitim alanında faal olan kiģilik küçük gruplar halinde gerçekleģir. Ziyaret 3-5 gün sürer. Ziyaretler ulusal düzeyde Ulusal Ajans koordinasyonu altında yerel veya bölgesel olarak organize edilir. ÇalıĢma Ziyaretlerinin konuları; Avrupa Birliğinin öncelikleri, Ulusal öncelikler (Lizbon Gündemi, Kopenhag-Maastricht-Helsinki Öncelikleri) göz önünde bulundurularak, Program için geliģtirilen konular çerçevesinde ÇalıĢma Ziyaretinin konuları seçilir. Daha fazla bilgi için programın web sitesini ziyaret ediniz:

4 Kimler yararlanabilir? Eğitimden sorumlu Vali yardımcıları MEB Merkez ve TaĢra TeĢkilatında mesleki eğitim alanında çalıģan idari personel (en az Ģube müdürü düzeyinden baģlamak üzere) Sendikaların yöneticileri ve üst düzey temsilcileri ĠĢveren örgütlerinin yöneticileri ve üst düzey temsilcileri KOBĠ'lerin yöneticileri Tüm Meslek Odalarının yöneticileri ve uzman personeli Üniversiteler hariç kamu kuruluģlarında görev yapan araģtırma uzmanları (DPT, Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, Özürlüler Ġdaresi, SHÇEK vb.) Mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri (Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları, Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezleri, vb.) Diğer meslek eğitimi veren resmi ve özel kurum, kuruluģ yöneticileri ġirketlerin eğitim uzmanları ve insan kaynakları yöneticileri Bireyler Seçilen projelerin yönetimi kim tarafından gerçekleģtirilir? Ulusal Ajans B-) ÇalıĢmalar ve KarĢılaĢtırmalı AraĢtırma - HAYATBOYU ÖĞRENME'nin Lizbon Sürecine Katkısı ÇalıĢmalar ve KarĢılaĢtırmalı araģtırma" Faaliyetinin amaçları Ģunlardır: Avrupa düzeyinde eğitim ve öğretim alanlarında çalıģmalar ve karģılaģtırmalı araģtırma yoluyla "Eğitim ve Öğretim 2010" sürecini desteklemek; Eğitim ve Öğretimin spesifik sektörleri üzerinde en geliģmiģ bilimsel bilgiyi üreterek delile dayalı politika üretimine katkıda bulunmak, Avrupa'da araģtırma kurumları ve araģtırmacılar arasında araģtırma ortaklığı ve iģbirliğinin oluģturulmasını teģvik etmek. Bu faaliyet, " Eğitim ve Öğretim 2010" sürecinde tanımlanmıģ olan belirlenmiģ ihtiyaçlarla ilgili öncelik konularına odaklanır. Bu konular Genel Teklif Çağrısında yayınlanır. Bu faaliyet kapsamında yürütülen çalıģma ve araģtırmanın sonuçlarının yaygınlaģtırılması ve kullanımına özel ilgi gösterilir. Bu faaliyetin faaliyetleri; sonuçların yayımı ve yaygınlaģtırılmasının yanı sıra karģılaģtırmalı çalıģma ve araģtırma, araģtırma ağları ve araģtırma konferanslarını da içerir.

5 Kimler yararlanabilir? Akademik ve araģtırma organizasyonları, politika yapıcılar, üniversiteler, eğitim uygulayıcıları. Uygun araģtırma becerisi ve deneyimini gerekçelendirebilen organizasyonlar Seçilen projelerin yönetimi? Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı bilgi için bakınız: ANA FAALĠYET 2-) DĠLLER Birden fazla alt-program alanıyla ilgili öğretme ve öğrenme ihtiyaçlarını ele almak için tasarlanmıģ olan aģağıdaki eylemler dil öğrenmenin ana faaliyeti altında desteklenebilir: Çok taraflı projeler; diğerlerine ilaveten Ģunları hedefler: o Dil bilinci ve dil öğrenim kaynaklarına eriģimin desteklenmesi o Ġnternet kursları ve dil testi için araçlar dahil olmak üzere yeni dil öğrenim materyallerinin geliģtirilmesi Dil öğrenme ve linguistik çeģitlilik alanında ağlar oluģturulması, Dil öğrenimini kitlesel medya ve/veya pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları ile dil öğrenimi ve dil çeģitliliği alanında konferanslar, çalıģmalar ve istatistiki göstergeler ile teģvik etmek ve diğer giriģimler yoluyla daha cazip hale getirmek için faaliyetler dahil Hayatboyu Öğrenme Programının hedefleri doğrultusundaki diğer giriģimler ('Destekleyici Faaliyetler') Diller (Ana Faaliyet 2) Programı altında 3 alt program bulunmaktadır; A-) Çok taraflı projeler Diller Ana faaliyeti dil bilinci ve dil öğrenim kaynaklarına eriģimi teģvik eden ve/veya internet kursları ve dil testi enstrümanları dahil dil öğrenim materyalini geliģtiren ve yaygınlaģtıran Çok Taraflı Projelere destek sağlar. Projeler bu alanlardan birine veya ikisine hitap edebilir. Ancak, mevcut ürünlerin veya metodolojilerin, özellikle Avrupa finansmanı ile geliştirilenlerin tekrarından kaçınılmalıdır. Önerilen faaliyetlerin Avrupa çok dillilik politikası ile ilgili olmaları, açık bir Avrupa katma değeri göstermeleri ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan iģe ilave olmaları Ģartıyla tüm Diller, (Avrupa resmi dilleri ve bölgesel ve azınlık dilleri, göçmen dilleri ve önemli ticaret ortaklarının dilleri)

6 hedeflenebilir. Bununla birlikte, Diller Ana Faaliyeti kaynaklarının önemli bir bölümünü; Avrupa vatandaģlarının birbirlerinin kültürlerini ve görüģlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, ve baģka bir Üye Ülkede çalıģma veya eğitim görme özgürlüğünden faydalanmalarına imkan vermek için Avrupa resmi dillerinin yabancı dil olarak3, öğreniminin desteklenmesine ayırır. Avrupa müdahalesinin 'katkısının' daha iyi kullanılması ve Üye Ülkeler tarafından ulusal düzeyde temin edinmiģ olanla rekabete girmemek için, Diller Ana Faaliyeti özellikle daha az yaygın kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere ikinci veya baģka bir dilin öğretimine odaklanır. Katılımcı ülkeler dıģındaki ülkelerden dillerin hedeflendiği durumlarda, hedef dil(ler)in öğretimi ve öğreniminde uzmanlığa sahip ve katılımcı ülkelerin bir veya daha fazlasında yerleģik en az bir uluslararası düzeyde tanınan eğitim kurumu ağda bulunmalıdır. Katılımcı ülkelerin dıģında bulunan ortaklar finansman için uygun olmayacaklardır. Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki faaliyetler desteklenebilir: Bilinç artırma faaliyetleri, örneğin: Dillerin teģvik edilmesi; dil öğrenim fırsatları hakkında bilgi; dil öğrenim imkanlarına eriģimin geliģtirilmesi. Ana hedef grubu dil öğreniminde az veya hiçbir deneyime sahip olmayan, veya isteksiz dil öğrencileri olan kiģilerdir. Bu alana tamamen veya kısmen hitap eden projeler bu nedenle insanlara bir dil öğrenmeleri için gerekli motivasyon ve desteği vermelidir. Projeler ayrıca geniģ ve genellikle isteksiz bir hedef kitleye ulaģabilen ve onları dil öğreniminin faydaları konusunda ikna edebilen ortakları içermelidir. Dil öğrenim materyalinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması, örneğin: AĢağıdaki ürünlerden bir veya daha fazlasını oluģturulması, adapte edilmesi, iyileģtirilmesi ve değiģimi; yabancı dil öğretimi için eğitim amaçlı medya/ materyal; dil becerilerini tanıma/ değerlendirme amacıyla tasarlanmıģ metotlar ve araçlar. Amaç, eğitimin tüm sektörleri için etkin ve yüksek kalitede dil öğrenim ve öğretim araçlarının geliģtirilmesinde Hayatboyu Öğrenme perspektifinde yeniliğin teģvik edilmesi ve hedef grup, seçilen diller veya ilgili eğitim yaklaģımının özelliği nedeniyle ticari olarak az temsil edilen veya büyük ölçekte pazarlanması zor olan dil araçlarının üretimini teģvik ederek açıkça tanımlanan gruplara daha geniģ bir dil öğretim materyali çeģitliliği sağlamaktır. Kimler yararlanabilir? Okullar, üniversiteler, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitiminde araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel makamlar Dil öğretimi veya öğrenimi alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa kuruluģları

7 Kültürel birlikler Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayın evleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Reklam veya pazarlama ajansları KardeĢ Ģehir ağları Spor organizasyonları Müzeler ve sergi alanları Toplu taģıma Ģirketleri ve turizm ofisleri Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; B-) Ağlar Diller Ana Faaliyeti dil politikalarının geliģtirilmesine katkıda bulunacak; dil öğrenimi ve dil çeģitliliğini teģvik edecek; özellikle karar vericiler ve üst düzey eğitim profesyonelleri arasında yenilikçi teknikler ve iyi uygulamalar hakkında bilgi alıģveriģini destekleyen; daha önceki projelerin ürünlerini potansiyel son kullanıcılara (kamu makamları, uygulayıcılar, iģletmeler, dil öğrencileri, vs.) uyarlayan ve yaygınlaģtıran Ağlar'ı destekler. Önerilen faaliyetlerin Avrupa çok dillilik politikası ile ilgili olması, açık bir Avrupa katma değeri göstermesi ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan çalıģmalara ek olmaları Ģartıyla tüm diller (Avrupa resmi dilleri ile bölgesel ve azınlık dilleri, göçmen dilleri ve önemli ticari ortakların dilleri) hedeflenebilir. Bununla birlikte, Diller Ana Faaliyeti kaynaklarının önemli bir bölümünü; Avrupa vatandaģlarının birbirlerinin kültürlerini ve görüģlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, ve baģka bir Üye Ülkede çalıģma veya eğitim görme özgürlüğünden faydalanmalarına imkan vermek için Avrupa resmi dillerinin yabancı dil olarak4, öğreniminin desteklenmesine ayırır. Avrupa müdahalesinin 'katkısının' daha iyi kullanılması ve Üye Ülkeler tarafından ulusal düzeyde temin edinmiģ olanla rekabete girmemek için, Diller Ana Faaliyeti özellikle daha az yaygın kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere ikinci veya baģka bir dilin öğretimine odaklanır. Katılımcı ülkeler dıģındaki ülkelerden dillerin hedeflendiği durumlarda, hedef dil(ler)in öğretimi ve öğreniminde uzmanlaģmıģ ve katılımcı ülkelerin bir veya daha fazlasında yerleģik en az bir uluslararası düzeyde tanınan eğitim kurumu ağda bulunmalıdır. Katılımcı ülkelerin dıģında bulunan ortaklar finansman için uygun olmayacaklardır. Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki faaliyetler desteklenebilir: Avrupa iģbirliğini kolaylaģtıracak ve geliģtirecek faaliyetler, örneğin bilgi değiģimi, proje koordinatörlerinin eğitimi, yeni projelerin desteklenmesi,

8 proje sonuçlarının ve iyi uygulamanın yaygınlaģtırılması Ġlgili konulu alanda eğitimle ilgili yeniliğin ve en iyi uygulamanın desteklenmesi için faaliyetler, örneğin karģılaģtırmalı analizler, vaka çalıģmaları, tavsiyelerin oluģturulması ve çalıģma gruplarının, seminerlerin veya konferansların organize edilmesi Proje koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili faaliyetler Yukarıda verilen faaliyet örnekleri sadece rehberlik içindir. Prensipte, bu fiģin baģında bahsedilen bir veya daha fazla hedefe ulaģma potansiyeline sahip ağlar dikkate alınacaktır. Asgari olarak her ağın Ģunları yapması beklenecektir: Bilgi değiģimi ve yaygınlaģtırmasını desteklemek üzere iyi kalitede bir web sitesi kurmak ve güncelleyerek devam ettirmek. Kendi faaliyet alanında yenilik durumu hakkında bir yıllık rapor hazırlamak. Dil alanındaki 'kurum ve kuruluģları' ağın etkinlikleri ve faaliyetleri hakkında tamamen bilgilendirmek Topluluk tarafından eģ finansman sona erdirildikten veya büyük ölçüde azaltıldıktan sonra ağı sürdürmek için sağlam bir stratejiye sahip olmak Sonuçların kalite güvencesi ve yaygınlaģtırılması için içsel geliģim değerlendirmesine yönelik uygun mekanizmalar kurmak. Ağlar, örneğin konferanslar ve karar vericilerle üst düzey eğitim profesyonelleri tarafından gerçekleģtirilen çalıģma ziyaretleri gibi yaygınlaģtırma faaliyetleri için finansman içerebilir. Kimler yararlanabilir? Okullar, Yükseköğretim kurumları, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitimine yönelik araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel makamlar Dil öğretimi veya öğrenimi ve dil çeģitliliği alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa birlikleri Kültürel kuruluģlar Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayınevleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Reklam veya pazarlama ajansları Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız;

9 C-) Destekleyici Faaliyetler Dil projelerinin hedeflerini ve sonuçlarını desteklemek için 'Destekleyici Faaliyetler' Faaliyetleri kapsamında projeler geliģtirilebilir. Projeler bu nedenle iletiģim faaliyetlerini, projelerin konularının izlemesini ve proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını kapsayabilir, örneğin: Her program içinde faaliyetlerin ve sonuçların görünürlüğünü desteklemek ve geliģtirmek için bilgi ve iletiģim faaliyetleri Benzer bir konuda devam eden projelerin "konulu" izlenmesi; deneyim toplantılarının değiģiminin organizasyonu, güncel proje özetlerinin yayınlanması ve en iyi proje sonuçlarının daha etkili yaygınlaģtırma ve kullanılmasını desteklemek için proje sonuçlarının daha sistematik bir Ģekilde değerlendirilmesi Ortak veri tabanlarının geliģtirilmesini içerecek Ģekilde proje sonuçları hakkında bilginin hazırlanması ve toplanması Proje sonuçlarının yeni kullanıcılara aktarılması ve kullanılmasının desteklenmesine ve eğitim sistemleri ve uygulamalarında yaygınlaģtırılmasına özel bir vurgu yapan, projeleri ve potansiyel kullanıcıları bir araya getiren yaygınlaģtırma ve kullanım konferansları ve etkinlikleri için destek. Kimler yararlanabilir? Okullar, üniversiteler, yetiģkin eğitimi kurumları Dil okulları, kütüphaneler, açık ve uzaktan öğretim merkezleri, dil öğretmenleri için temel veya sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil eğitiminde araģtırma merkezleri Müfredat geliģtiren, diploma veren veya bilginin test edilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler geliģtiren kuruluģlar Yerel veya bölgesel kuruluģlar Dil öğretimi veya öğrenimi alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa birlikleri Kültürel birlikler Radyo, televizyon veya Ġnternette yer alan medya Ģirketleri Yayın evleri ve yazılım üreticileri veya dağıtıcıları Ortaklık adına koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız;

10 ANAFAALĠYET 3-) YENĠLĠKÇĠ BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERI (BĠT) TABANLI ĠÇERĠK, HĠZMETLER, PEDAGOJĠLER VE HAYATBOYU ÖĞRENME ĠÇĠN UYGULAMANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ Birden fazla alt-program alanıyla ilgili öğretme ve öğrenme ihtiyaçlarını ele almak için tasarlanmıģ aģağıdaki eylemler, bilgi ve iletiģim teknolojileri (BĠT) ana faaliyeti altında desteklenebilir: Uzun vadeli eğitim stratejilerine yerleģtirilmiģ BĠT tabanlı aktif öğrenmenin desteklenmesini ve yenilikçi metot, hizmetler ve çevrenin geliģtirilmesini ve dağıtımını hedefleyen çok taraflı projeler, Bilgi, uzmanlık ve iyi uygulamaları paylaģmayı ve değiģimi hedefleyen ağlar oluģturulması, Değerlendirme, gözlem, kıyaslama, kalite iyileģtirme ve teknoloji ve pedagoji ile ilgili eğilimlerin analizi için mekanizmalar içerebilecek olan, Hayatboyu öğrenme politika ve uygulamasını geliģtirmeyi hedefleyen diğer eylemler. Diller (Ana Faaliyet 2) Programı altında 2 alt program bulunmaktadır; A-) Çok Taraflı Projeler Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) Çok Taraflı Projeleri tüm öğrenim düzeyleri ve sektörlerde Hayatboyu öğrenme için yenilikçi BĠT tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve uygulamaların geliģtirilmesini destekler. BĠT ile zenginleģtirilmiģ öğrenim faaliyetleri ve Comenius, Erasmus, Grundtvig ve Leonardo da Vinci sektörel programları kapsamındaki projeleri bu sektörlerin iki veya daha fazlasında BĠT öğretim ve öğrenim ihtiyaçlarına hitap ederek tamamlarlar. Spesifik olarak amaç Ģudur: Uzun vadeli eğitim hedeflerine yerleģtirilmiģ ve Hayatboyu Öğrenme stratejilerine entegre BĠT aktif öğrenim için yeni bir vizyonu desteklemek; Eğitim ve Öğretim sistemlerinde, Açık ve Uzaktan Eğitim ve Açık Eğitim Kaynaklarında BĠT'leri kullanmayı teģvik etmek Tüm eğitim aktörlerini yetkilendirmek; öğrenim topluluklarının birbirine bağlanmasını ve yeni ortaklıkların oluģturulmasını teģvik etmek; BĠT'in öğrenim için katma değeri ve etkisi üzerinde, kurumsal ve pedagojik yenilik ve değiģime özel dikkat göstererek, bir delil dayanağının takviye edilmesi. Projeler yenilikçi uygulamaları veya hizmetleri geliģtirmelidir. BĠT ile zenginleģtirilmiģ öğrenim kullanımı hakkında açık bir çarpan etkisine ve sonucuna sahip olmalıdırlar.

11 Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında Projelerde aģağıdaki faaliyet türleri desteklenebilir: Yeniliğin anlaşılması amaç: BĠT'in öğrenim/öğretimin organizasyonu, verimliliği ve eģitliği üzerindeki ve/veya aynı Ģekilde öğrenim süreci üzerindeki faydalarının ve etkisinin daha iyi anlaģılması ve delile dayandırılması Yeni metotların ve eğitim kaynaklarının, tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi amaç: yenilikçi öğrenim ortamlarının ve hizmetlerinin geliģtirilmesi için gerekli metot ve araçların sağlanması Erişim sağlanması ve yaygınlaştırmanın desteklenmesi amaç: BĠT'in bir Avrupa düzeyinde kullanımını kapsayan eğitim metotları ve kaynakları hakkında enformasyon hizmetleri ve sistemlerinin geliģtirilmesi. Kimler yararlanabilir? Eğitimde BĠT alanında ve/veya açık ve uzaktan öğretimde uzmanlığa sahip kaynak merkezleri veya diğer organizasyonlar, (buna rehberlik veya danıģmanlık hizmetleri, multimedya kütüphaneleri, araģtırma merkezleri, vs. de dahil olabilir. Eğitimin herhangi bir sektöründe tüm eğitim kurumları ve sağlayıcıları Uzaktan eğitim kurumları (açık üniversiteler dahil) Öğretmen yetiģtiren kurumlar Öğretmen veya öğrenci birlikleri Eğitimde BĠT alanında çalıģan araģtırma ekipleri Ulusal veya Avrupa düzeyinde akademik /eğitim birlikleri veya Ortaklıkları Eğitimle ilgili yenilik alanındaki organizasyonlar/kuruluģlar Kamu ve özel yayıncılar/ Yapımcılar / Radyo ve TV yayıncıları ve BĠT alanındaki diğer aktörler. Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; B-) Ağlar BĠT Ağları; BĠT'in kullanıldığı / desteklendiği öğrenim ile ilgili fikir ve deneyimlerin değiģimi amacıyla ortaklıkların ve öğrenim toplulukları arasında ortaklık ve Ağ kurulmasını destekler. Ağlar bilgi paylaģımını desteklemeli, BĠT'lerin kullanıldığı öğrenimin faydalarının ve etkilerinin görünürlüğünü ve bilincini artırmalı, ve öğrenim için BĠT'in anlaģılması ve verimli kullanımına katkıda bulunmalıdır. Teklifler faaliyetlerin detaylı bir planını içermelidir. Bu faaliyetler ayrıca ağın hedeflerinin elde edilmesine ve sonuçların yaygınlaģtırılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıģ olan konferansların, atölye çalıģmalarının, forumların, yaz

12 üniversitelerin vs. Organizasyonunu da içermelidir. Kimler yararlanabilir? Eğitimde BĠT alanında ve/veya açık ve uzaktan öğretimde deneyime sahip kaynak merkezleri veya diğer organizasyonlar, (buna rehberlik veya danıģmanlık hizmetleri, multimedya kütüphaneleri, araģtırma merkezleri, vs. de dahil olabilir. Eğitimin herhangi bir sektöründe tüm eğitim kurumları ve sağlayıcıları Uzaktan eğitim kurumları (açık üniversiteler dahil) Öğretmen yetiģtiren kurumlar Öğretmen veya öğrenci birlikleri Eğitimde BĠT alanında çalıģan araģtırma ekipleri Ulusal veya Avrupa düzeyinde akademik /eğitim birlikleri veya Ortaklıkları Eğitimle ilgili yenilik alanındaki organizasyonlar/ kurumlar Kamu ve özel yayıncılar/ yapımcılar / Radyo ve TV yapımcıları ve BĠT alanındaki diğer aktörler. Ortaklık adına hareket eden koordinasyon kuruluģu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; ANAFAALĠYET 4-) PROGRAM VE DAHA ÖNCEKĠ ĠLGĠLĠ PROGRAMLAR KAPSAMINDA DESTEKLENEN FAALĠYETLERĠN SONUÇLARININ YAYGINLAġTIRILMASI VE KULLANILMASI VE ĠYĠ UYGULAMANIN DEĞĠġĠMĠ Amaçlar nelerdir? Ana Faaliyet 4 'Sonuçların YaygınlaĢtırılması ve Kullanılması' altındaki eylemler için ana amaç; Hayatboyu öğrenme Programı ve daha önceki ilgili programların sonuçlarının sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde etkin kullanımı için bir çerçeve oluģturmasına yardımcı olmaktır. Faaliyet Türleri Nelerdir? Hayatboyu öğrenme Programı ve daha önceki ilgili programların sonuçlarının sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde etkin kullanımı için bir çerçeve yaratmak için düģünülen aģağıdaki eylemler, sonuçların yaygınlaģtırılması ve

13 kullanımı ana faaliyeti kapsamında teklif edilir: Tek taraflı ve ulusal projeler Çok taraflı projeler; diğerlerine ilaveten Ģunları hedefler: Projenin ve program sonuçlarının kullanımı kolaylaģtırmak için uygun bir çerçevenin geliģtirilmesi (analiz, mekanizmalar, metodolojiler ve uygulama araçları); Sonuçların Avrupa düzeyinde kullanımını destekleyen çapraz program eylemleri (sektör, konu, kullanıcı grubuna göre); ve Politika geliģtirme ve uygulama deneyimleri arasında bir salih döngünün Desteklenmesi hedefi ile bölgesel/avrupa/sektörel ağlar tarafından 'kullanım' faaliyetlerinin teģvik edilmesi YaygınlaĢtırma, sonuçların kullanımı ve iyi uygulamanın değiģimi alanındaki ilgili istatistiki veri ve çalıģmalarının toplanmasını içerebilecek Referans Malzemelerinin oluģturulması KA4 kapsamındaki faaliyetler LLP'de baģka yerlerdeki yaygınlaģtırma ve kullanım faaliyetleri ile nasıl uygunluk gösterir? Bu ana faaliyet kapsamında finanse edilen eylemler dört sektörel program ve diğer ortak konulu Ana Faaliyetler kapsamında entegre edilen spesifik proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını tamamlamak ve dört sektörel Program ve Diller Ana Faaliyeti 2 içerisinde Destekleyici Faaliyetler kapsamında finanse edilen faaliyetleri. desteklemek için düģünülmüģtür. Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen projeler bu nedenle sonuçların yaygınlaģtırılması ve kullanımının yanı sıra aynı nitelikteki ve AB düzeyindeki kullanım eylemlerinden faydalanmanın desteklenmesine odaklanır. Program ve Daha Önceki Ġlgili Programlar kapsamında Desteklenen Faaliyetlerin Sonuçlarının YaygınlaĢtırılması ve Kullanılması ve Ġyi Uygulamanın DeğiĢimi (Ana Faaliyet 4) Programı altında 3 alt program bulunmaktadır; A-) Tek Taraflı ve Ulusal Projeler döneminde Bu faaliyet için herhangi bir finansman tahsis edilmemiģtir B-) Çok Taraflı Projeler Çok Taraflı Projelerin Sonuçların YaygınlaĢtırılması ve Kullanımı ana hedefi Hayatboyu Öğrenme Programının ve sektörel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde önceki ilgili programların sonuçlarının etkin kullanımı için bir çerçeve oluģturulmasına yardımcı olmaktır.genel Teklif Çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında aģağıdaki amaçlar için faaliyetlere öncelik verilecektir: Proje ve program sonuçlarının kullanımını kolaylaģtırmak amacıyla uygun bir çerçevenin (analizler, mekanizmalar, metodolojiler ve pratik araçlar) geliģtirilmesi; Sonuçların Avrupa düzeyinde kullanımını teģvik eden çapraz program faaliyetleri (sektör, konu, kullanıcı grubuna göre); Lizbon stratejisi kapsamında açık yöntem koordinasyonuna (AYK) destek

14 olarak politika geliģtirme ve pratik deneyimler arasında baģarılı bir döngünün teģvik edilmesi amacıyla bölgesel/ Avrupa/ sektörel ağlar tarafından 'kullanım' faaliyetlerinin desteklenmesi. Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen faaliyetler dört sektörel program ve diğer ortak konulu Ana Faaliyetler içerisinde entegre edilen spesifik proje sonuçlarının yaygınlaģtırılmasını ve kullanımını tamamlamak ve desteklemek üzere düģünülmüģtür (yani bireysel proje 'yaygınlaģtırma ve kullanım planları' ve Destekleyici Faaliyetler kapsamındaki ve ulusal ajansların sorumluluğundaki spesifik faaliyetler aracılığıyla). Bu Ana Faaliyet kapsamında finanse edilen projeler aģağıdakilerden bir veya daha fazlasına hitap edebilir: Hayatboyu Öğrenme alanında sonuçların kullanım konusunda bir Avrupa stratejisini daha da geliģtirmek ve yerleģtirmek için faaliyetler, örneğin destekleyici çalıģmalar, Projelerin tanıtımı, metodolojilerin geliģtirilmesi ve test edilmesi, sonuçların paylaģılması, transferi ve kullanımı için metodolojilerin, ticaret modellerinin ve pratik araçların geliģtirilmesi ve test edilmesi Proje sonuçlarının politikaya transfer edilmesi ve yerleģtirilmesi, projeler, programlar ve politikalar arasında bağ oluģturmak için mekanizmaların tanımlanması ve sunulması, ve özellikle AYK faaliyetleri/ öncelikleri ile bağlantılı olarak devam eden Avrupa iģbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, kıyaslama için yöntemlerin test edilmesi ve geliģtirilmesine yönelik faaliyetler Sonuçların aktif kullanımını desteklemek için Avrupa düzeyinde faaliyetler (konferanslar, seminerler ve ürünler ile potansiyel kullanıcılar arasında diğer değiģimler). Açık bir Ģekilde dile getirilen bir kullanıcı gereksiniminin olduğu mevcut ağlar aracılığıyla sonuçların kullanımına yönelik faaliyetlere öncelik verilecektir (ağ oluģturma veya iģletme giderleri için finansman değil). Sonuçların kullanımı için aracı görevi yapma potansiyeline sahip ağları tanımlamak, angaje etmek ve desteklemek için kapasite oluģturma projeleri (örneğin ağ irtibatlarını tanımlamak için faaliyetler, ağ(lar) için bir 'kullanım' remit oluģturmak, sonuçların transferi ve kullanımı için pazarlama tekniklerinin ve metodolojilerinin teģvik edilmesi ve uygulanması için faaliyetler). Proje sonuçlarına eriģebilirliğin artırılmasını destekleyici faaliyetler. Ġki veya daha fazla farklı Hayatboyu Öğrenme sektörü ve/veya kültür, medya,vatandaģlık ve gençlik alanında ilgili faaliyetlerde entegre bir yaklaģım öneren; ana karar vericileri kapsayan; ve/veya sektörel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeyinde önemli ölçülebilir etki için potansiyel taģıyan projeler normalde tercih edilecektir. Sonuçların yaygınlaģtırılması ve kullanılması için bu spesifik Ana Faaliyet revize edilen Lizbon stratejisi ve Eğitim ve Öğretim 2010'un gerçekleģmesine destek olarak AB finansmanlı programlardan azami etkiyi sağlama ihtiyacı konusundaki büyüyen bilinci yansıtan bu program kapsamında bir yeniliktir. Bu faaliyetin deneysel özelliği düģünüldüğünde, proje baģvuru sahipleri tekliflerinde projelerine olan ihtiyacın gösterilmesine, ne yapmayı teklif ettiklerinin açıkça tarif edilmesine, ve beklenen ölçülebilir sonuçların, etki ve katma değerin belirtilmesine özel

15 dikkat göstermelidirler. BaĢvuru sahipleri finansman için seçilen projelerin, sonuçların kullanımı için bir AB düzeyinde çerçevenin oluģturulması ile ilgili ortaya çıkan iyi ve ilginç uygulamaları ve sonuçları tanımlamak için yakından izleneceğini; ve orta ve uzun vadede planlı bir etki değerlendirme çalıģmasına tabii olabileceğini bilmelidirler. Kimler yararlanabilir? HAYATBOYU ÖĞRENME bağlamında, veya alt programlarının limitleri içerisinde öğrenim fırsatları sağlayan kurumlar veya organizasyonlar Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Hayatboyu Öğrenmenin herhangi bir spesifik yönü ile ilgili sistemler ve politikalardan sorumlu kiģi ve kurumlar Ticaret örgütleri ve ticaret ve sanayi odaları dahil tüm düzeylerde iģletmeler, sosyal ortaklar ve organizasyonları Hayatboyu Öğrenmenin tüm alanlarıyla ilgili rehberlik, danıģmanlık ve enformasyon hizmetleri sağlayan kuruluģlar Öğrenci, stajyer, ilk ve Ortaöğretim öğrencisi, öğretmen, veli, yetiģkin öğrenci birlikleri dahil Hayatboyu Öğrenme alanında çalıģan birlikler Hayatboyu Öğrenme konuları ile ilgili araģtırma merkezleri ve organlar Kar amacı gütmeyen kuruluģlar, gönüllü kuruluģlar ve sivil toplum kuruluģları (STK'lar) Ortaklık adına Koordinasyon KuruluĢu Seçilen projelerin yönetimi Komisyon Yürütme Ajansı (European Commission Executive Agency) Ayrıntılı Bilgi Ġçin Bakınız; C- ÇalıĢmalar Bu faaliyet 2008'den yılından bu yana finanse edilmektedir.

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı 2014-2020 Dr. Ali GÖKSU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim ve Gençlik Programları (2003-2013) Socrates Programı Hayatboyu Öğrenme Programları

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için...

Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Eğitim fırsatları denizinde yolculuk yapmak ister miydiniz? Avrupa ülkelerinde eğitim olanaklarını araştırmak için... PLOTEUS Avrupa Sathında Öğrenme Fırsatları Portalı Sizi Bekliyor... PLOTEUS

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KRC BIULDUNG KA1 KURSLARI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty OKUL EĞİTİMİ PERSONEL HARAKETLİLİĞİ KURS KATALOĞU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana Đçerik Merkezi projeler hakkında genel bilgiler Merkezi proje türleri Proje türleri hakkında bilgiler Dikkat edilmesi gereken noktalar

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SERTĠFĠKALI PROJE ÇEVRĠM VE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ (PROJECT CYCLE AND MANAGEMENT TRAINING) EĞĠTĠMCĠLER Dr. Hüseyin GÜMÜġ huseyingms@gmail.com

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir?

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir? Erasmus+ Programı nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı