Hainlere geçit yok AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasý ve sonrasýnda yürütülen operasyonlarla ilgili açýklama yaptý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hainlere geçit yok AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasý ve sonrasýnda yürütülen operasyonlarla ilgili açýklama yaptý."

Transkript

1 Çorum'a iki yeni orman Çorum Valiliði'nce Dünya Ormancýlýk Günü ve Orman Haftasý nedeniyle Gönül Elçileri Projesi kapmasýnda Bereket Ormaný ile ve Cumhurbaþkan lýðý Hatýra Ormaný oluþturuldu. * HABERÝ 7 DE Gönül Elçileri Projesi kapmasýnda Bereket Ormaný ile ve Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný oluþturuldu. MHP, Çorum dan en az 2 vekil çýkarýr MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Þemsek, MHP bu seçimde Çorum dan en az 2 vekil alacak dedi. Ýktidar partisinin Çorum dan 3 vekil çýkarmasýna karþýn Çorumlu nun hak ve hukukunu koruyamadýðýný söyleyen Þemsek, Millet bu iktidara yeter artýk diyecek þeklinde konuþtu. * HABERÝ 4 DE Muharrem Þemsek ÇORUM 27 MART 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:708) * HABERÝ 3 DE AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasý ve sonrasýnda yürütülen operasyonlarla ilgili net konuþtu: Hainlere geçit yok AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasý ve sonrasýnda yürütülen operasyonlarla ilgili açýklama yaptý. Av. Rumi Bekiroðlu * HABERÝ 5 DE Gelin salonlarý dolduralým Devlet Tiyatro Ýdare Müdürü Ýbrahim Yýldýz, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, salonlarý birlikte doldurma çaðrýsýnda bulundu. Osmanlýlarda Coðrafya "Acâibülmahlûkat" * SAYFA 11 DE * SAYFA 12 DE Ýbrahim Yýldýz * HABERÝ 6 DA Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci Çorum Alperen Ocaklarý BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nu vefatýnýn 6. yýlýnda kabri baþýnda rahmetle Alperenler Muhsin Baþkan ýn izinde Çorum Alperen Ocaklarý BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nu vefatýnýn 6. yýlýnda Taceddin Dergahý ndaki kabri baþýnda rahmetle andý. * HABERÝ 2 DE Ankara da tanýtým hazýrlýðý Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Belediye Baþkan V. Zeki Gül'ü ziyaret etti. Çaðýr, Ankara'da yapýlacak olan Çorum Taným Günleri hakkýnda Zeki Gül'e bilgi verdi. * HABERÝ 2 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, Tayvan heyeti ile Tayvan, Çorum la iþbirliði istiyor AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile bir araya geldi. * HABERÝ 5 DE Ganik Þekerleme geleceði koruyor 2014 yýlýnda doðal ürün pazarýna da giren Ganik Þekerleme, hem organik hem de þeker ilavesiz, % 100 meyve ile ürettiði ürünleri daha saðlýklý nesiller için tüketime sunuyor. * HABERÝ 3 DE Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, adliye ve kolluk kuvvetleri personeli ile bir araya geldi. Baþsavcý dan adli koordinasyon Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Devlet Tiyatro Salonu'nda adliye ve kolluk kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek koordinasyon toplantýsý düzenledi. * HABERÝ 8 DE

2 2 CUMA 27 MART 2015 Alperenler Yazýcýoðlu nun izinde Çorum Alperen Ocaklarý BBP'nin merhum lideri den çocuklarýnýn süt parasýndan keserek Ankara'ya gelen Muhsin Yazýcýoðlu'nu vefatýnýn 6. yýlýnda rahmetle andý. çok deðerli genç kardeþlerimize ve dava arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Allah hepsinden razý olsun. Dün An- Alperen Ocaklarý'ndan yapýlan açýklamada, "Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu anmak ve davasýnýn sahipsiz olmadýðýný göstermek için Anadolu'nun her yerinkara'da ki coþkulu kalabalýk Alperenleri'n diriliþinin resmidir. Ankara da Çorum tanýtýmýna hazýrlýk Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Belediye Baþkan V. Zeki Gül'ü ziyaret etti. Çaðýr, Ankara'da yapýlacak olan Çorum Taným Günleri hakkýnda Zeki Gül'e bilgi verdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Dernekler Federasyon Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Çorum Dernekler Federasyonu'nun 2001 yýlýnda faaliyetlerine baþladýðýný belirterek, federasyonun Ankara'daki Çorumlular ýn memleket özlemlerini gidermek, Çorum-Ankara arasýndaki baðlarý daha da güçlendirmek için çalýþmalar yürüttüðünü söyledi ve 2013 yýllarýnda Ankara'da düzenledikleri Çorum Tanýtým Günleri ile þehrin tanýtýmýna önemli katký sunduklarýný dile getiren Hayri Çaðýr, "Çorum Tanýtým Günlerine siyasi parti genel baþkanlarý, bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý, bürokratlar ve Çorumlu hemþehrilerimiz yoðun ilgi gösterdi. Birinci Tanýtým Günlerimizde kiþi, ikinci tanýtým günlerinde de kiþi tanýtým stantlarýmýzý ziyaret etti. Bu yýl yapacaðýmýz tanýtým günlerinde ise 500 bin misafiri aðýrlamayý hedefliyoruz" diye konuþtu. Çorum Belediyesi'nin tanýtým günlerine önemli katkýlar sunduðunun altýný çizen Hayri Çaðýr, "Belediye Baþkan Vekilimiz Zeki Gül'e ev sahipliðinden dolayý teþekkür ediyoruz. 5 Nisan da Polatlý'da yapýlacak olan Þekerspor-Çorum Belediyespor maçýnda da Belediyespor'a destek vermek için Polatlý da olacaðýz." dedi. Belediye Baþkan V. Zeki Gül, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Tanýtým günleri ile ilgili bazý çekinceleri olduðunu belirten Gül, önümüzdeki günlerde karar verebileceklerini söyledi. Ziyarette Çorum Dernekler Federasyon Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Federasyon Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Argun, Salih Serbetci, Mustafa Diþbudak, Federasyon Genel Sekreteri Ali Mantar, Yönetim Kurulu Üyeleri Aydýn Tufan, Murat Erbaþ, Süleyman Özarslan, Erdoðan Karakaþ, Mehmet Ali Demir, Denetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yücel, AK Parti Ankara Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Kýlýç da hazýr bulundu. Merkezde kesinti var Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle Programlý Elektrik Kesintisi uygulanacak. Buna göre, 28 Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Fatih Caddesi nin bir kýsmý, Ahçýlar Sokaðý nýn bir kýsmý ve Bayýndýr Sokaðýn bir kýsmýna ve Hitit Ünüversitesi Meslek Yüksek Okulu'na, saatleri arasýnda Buharaevler Mahallesi Silim Kent Bölgesine, Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Atalay 3 ve Atalay 7 Sokaklara elektrik verilmeyecek. Öte yandan Mart 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum ili Bayat ilçesi bakým onarým iþleri kapsamýnda köy içi bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Bayat ilçesine baðlý Belören köyünde de kesinti yaþanacak. Çorum Alperen Ocaklarý BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nu vefatýnýn 6. yýlýnda kabri baþýnda rahmetle andý. Taceddin Dergahý nda anýldý Büyük Birlik Partisi (BBP) nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu, vefatýnýn 6. yýlýnda Taceddin Dergahý'nda bulunan kabri dualarla anýldý. Anma programýna BBP Milletvekili Aday Adaylarý Nihat Argut, Yusuf Yýldýz, Aziz Döngel ve teþkilat yöneticileri katýldý. Çorum heyetini Çorum eski Milletvekili Hasan Çaðlayan yalnýz býrakmadý. Türkiye'nin dört bir tarafýndan Ankara'ya akýn eden Alperenler ve onu seven, onun davasýna gönül veren vatandaþlar Taceddin Derga'nda bir araya geldi. Kur'an tilavetinin ardýndan kýsa bir konuþma yapýldý. Ankara Adliyesi'ne yürüyen BBP'lilere hitap eden Genel Baþkan Destici,"6 yýl geçmesine raðmen Muhsin Baþkan ve arkadaþlarýnýn þahadeti ile ilgili hiç bir þey yapmayan hatta olayýn üstünü örtmeye çalýþan hükümeti adaletli olmaya davet etti. 'Adalet Mülkün Temelidir.' Bu adalet bir gün size de lazým olacak. Bu iþin asla peþini býrakmayacaðýz." dedi. Anma programýna BBP Milletvekili Aday Adaylarý Nihat Argut, Yusuf Yýldýz, Aziz Döngel ve teþkilat yöneticileri katýldý. Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A (Ç.HAK:2502)

3 CUMA 27 MART Ganik Þekerleme, geleceði koruyor 2014 yýlýnda doðal ürün pazarýna da giren Ganik Þekerleme, hem organik hem de þeker ilavesiz, % 100 meyve ile ürettiði ürünleri daha saðlýklý nesiller için tüketime sunuyor. Ganik Þekerleme nin gelecek nesilleri koruma altýna aldýðýný belirten Ganik Þekerleme Fabrika Müdürü Gökhan Sarýarslan, bu sebeple gerçekten doðal ürünlere yönelmenin ve güvenilen markalarýn tercih edilmesinin önemli olduðunu söylüyor. Meyveler; vitamin, mineral ve antioksidant içerikleriyle saðlýklý ve kaliteli bir yaþamýn anahtarý durumdadýr. Bu anahtarý doðru kullanabilmek bizlerin elinde ve Ganik Þekerleme olarak üzerimize düþen görevi yapýyoruz. Bu yüzden meyveleri; þeker, koruyucu madde, pektin, gýda boyasý ve hiçbir katký maddesi kullanmadan, gerçek elma suyu ile iþleyerek, lezzetlerini bozmadan sofralarýnýza sunuyoruz. diyen Gökhan Sarýarslan, Doðal yollarla ve doðal hammaddelerle üretilmiþ hayvansal ve bitkisel ürünlerle beslenmenin, saðlýk açýsýndan önemi son yýllarda daha da belirgin ortaya çýktý. Bu tür baþarýlý uygulamalarýn, tüm toplum saðlýðýný olumlu etkileyerek uzun vadede ülkemizin geliþmesini de her açýdan olumlu etkileyeceði aþikârdýr. Uzun vadede bu olumlu etkileþim, hem kamu harcamalarýnýn en önemli kalemlerinden olan saðlýk harcamalarýmýzý belirgin azaltmasý hem de insanlarýmýzýn daha saðlýklý olarak yaptýklarý iþlerde daha baþarýlý, hayatlarýnda daha mutlu olabilmelerini saðlayacaktýr. dedi. SAÐLIKLI NESÝLLER ÝÇÝN DOÐAL VE SAÐLIKLI BESLENME Gerçek doðal beslenmenin, kalp ve damar hastalýklarýnýn görülme sýklýðýný da çok önemli oranda azalttýðýnýn bilimsel bir gerçek olduðuna dikkat çeken Sarýarslan, þunlarý söyledi; Günümüzde dünya nüfusunun artmasý, var olan gýda talebinin karþýlanmasý ve maliyetlerin düþürülmesi için gýda sektöründe bazý kimyasallar ya da katký maddeleri gýda üretiminde kullanýlmaya baþlandý. Ve bu kullaným yaygýnlaþtý, artýk çocuklarýmýzý ve tüketicileri tehdit eder hale geldi. Çünkü en çok ölümlere yol açan hastalýklardan kalpdamar hastalýklarý tamamen beslenme kaynaklý ortaya çýkan bir hastalýk olarak hayatýmýzda yerini aldý. Kullanýlan katký maddeleri, kimyasallar ve zirai ilaçlar zamanla insan vücudunda toksinlerin birikmesine sebep olur ve devamýnda da hastalýklara yol açabilir. Burada en savunmasýz olanlar ise çocuklardýr. Çünkü baðýþýklýk sistemleri yetiþkinler gibi henüz çok geliþmiþ deðillerdir. Ve toksinlerden en çok zararý ise çocuklar görür. Yapýlmasý gerekenler çok basit ve hala geç kalýnmýþ deðildir. Çünkü doðru, doðal ve saðlýklý beslenme ile yaþam kalitesini artýrmak ve saðlýklý bir nesil oluþturmak için en önemli etkendir. ÖZLENEN REÇEL TADI TEKRAR EVLERÝMÝZE GÝRECEK Ganik Þekerleme olarak tüketicilere bu baþlangýcý yapabilmeleri için bir fýrsat sunduklarýný dile getiren Ganik Þekerleme Fabrika Müdürü Gökhan Sarýarslan, þeker ilavesiz olarak üretilen reçellerde sadece meyve olduðunu, kesinlikle hiçbir koruyucu, kimyasal maddelerin de olmadýðýný söyledi. Sarýarslan, Yüzde 100 meyveden üretilen bir reçel; þeker yerine elma suyu, limon suyu ve meyveden üretilen reçeller, evlerde annemizin yaptýðý reçellerden daha doðal ve saðlýklý. Ürünlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Þeker ilavesiz derken, reçelleri þekerin yerine gerçek % 100 elma suyu ile tatlý hale getiriyoruz. dedi. YÜZDE 100 MEYVELÝ DOÐAL VE ORGANÝK MARMELATLAR Bunun yaný sýra organik marmelat üretimi de yaptýklarýný belirten Sarýarslan, Saðlýklý ve doðal beslenmenin diðer bir ayaðý da organik ürün tüketimidir. Yalnýz organik ürünlerde þuna dikkat edilmesi gerekir. Türkiye'de organik þeker üretimi olmadýðý için þeker ile üretilen ama organik olduðu iddia edilen hiçbir ürün organik deðildir. Tüketicilerimiz bu hataya kesinlikle düþmesinler ve ürünlerdeki organik tarým logosunu görmeye çalýþsýnlar. Organik üretiminde þartlar çok sýkýdýr. Dolayýsý ile ortaya çýkan ürün de bir o kadar saðlýklý ve doðaldýr. Organik marmelatlarda da yine kesinlikle kimyasal kullanýlmamýþtýr; elma suyu, limon suyu ve meyve ile enfes lezzetler ortaya çýkarýlmýþtýr. Siz de kimyasallarýn olumsuz etkilerinde korunmak için, saðlýklý yaþamak için, daha lezzetli beslenmek için, doðayý ve çevreyi korumak için, saðlýklý bir nesil oluþturmak için organik ürünlerden ve þeker ilavesiz % 100 meyveli ürünlerden vaz geçmeyin. Biz Ganik Þekerleme olarak her zaman en saðlýklýyý ve en doðalýný tüketiciye sunmaya devam edeceðiz. Doðadan özenle toplanan organik meyveler, Ganik Þekerleme'nin 62 yýllýk deneyimi ile el deðmeden iþlenip, üretiliyor. Organik marmelatlarý özel kýlan þudur: Bir meyvenin organik olabilmesi için normal tarým arazilerinden, araç güzergâhýndan uzak olmasý, yetiþtiði bölgede yangýn çýkmamýþ olmasý, kesinlikle hiçbir zirai tarým ilaç kullanýlmamýþ olmasý lazým ve üretimi esnasýnda da yine hiçbir kimyasal bir madde kullanýlmamasý lazýmdýr. Ýþte böyle zahmetli bir þekilde üretilen organik marmelatlar baðýmsýz bir kuruluþ tarafýndan denetlenerek sertifikalandýrýlýyor ve market raflarýnda yerlerini alýyorlar. HER DERDE DEVA KEÇÝBOYNUZU ÖZÜ Þekersiz reçel ve marmelatlarýmýza ek olarak, 2015 yýlý itibariyle üretimine baþladýðýmýz Keçiboynuzu Özü ürünümüz de yýlýn her vakti tüketilebilecek bir üründür. Yine toz þeker, glikoz ve türevleri kullanmadan ürettiðimiz Keçiboynuzu Özü, insan vücudunun ihtiyaç duyduðu tüm besinleri saðlayacak mucizevi bir üründür. Bugünlerde belki en çok ihtiyacýmýz olan þey saðlýktýr, saðlýklý kalabilmek için ise doðanýn bize sunduðu nimetlerden faydalanmamýz gerekir. Ýþte mucizevi Keçiboynuzu bitkisinden elde edilen Keçiboynuzu Özü, baþta akciðer rahatsýzlýklarý olmak üzere pek çok saðlýk problemine karþý etkili bir besindir. dedi. Sarýarslan, Keçiboynuzu Özünün baþlýca faydalarýný þöyle sýraladý: Kolestrolün ve tansiyonun düþürülmesine yardýmcý olur. Nefes darlýðýna, astým, bronþit ve öksürüðe iyi gelir. Kalp damarlarýnýn açýlmasýna yardýmcý olur. Vücuda kuvvet ve enerji verir. Yüksek miktarda fosfor, potasyum ve kalsiyum içerdiðinden çocuklarýn kemik, zeka geliþiminde ve zihin açýlmasýnda önemli rol oynar. Karaciðeri yüksek oranda takviye eder. Ýçerdiði aminoasitten dolayý kan yapýcý ve kan tazeleyici özelliði fazladýr. Sigaranýn nefes sistemi üzerindeki olumsuzluklarý gidermede etkilidir. Kalsiyum ve magnezyum uygun kombinesinden dolayý kemik erimesini geciktirmede etkilidir. Ýleri yaþ hastalýklarý tedavisinde yardýmcý olur. Hazýmsýzlýk, mide yanmasý, mide ekþimesi ve baðýrsaklarýn çalýþmasýnda faydalýdýr. Bronþlarý açar, göðsü yumuþatýr ve balgam söktürmeye faydalýdýr. Cinsel gücü arttýrýcý bir özelliðe sahiptir yani doðal bir afrodizyaktýr. (Ç.HAK:707)

4 4 CUMA 27 MART 2015 MHP Çorum da tarih yazacak Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adaylarý Muhsin Kocasaraç ve Hüseyin Esenyel, Uðurludað ve Bayat'ý ziyaret etti. Kocasaraç ve Esenyel, her iki ilçede MHP teþkilatýný ziyaret etti. MHP Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve yönetimiyle görüþen Kocasaraç ve Esenyel, ardýndan ilçe sakinleriyle içerek sohbet etti. Uðurludað'ýn ilgisinden memnun kaldýklarýný belirten Muhsin Kocasaraç, "Bizlere gösterilen bu teveccüh partimize olan ilgi ve sevginin göstergesi. Ýnanýyorum ki bu ilgi ile MHP Çorum'da tarih yazacaktýr." dedi. Daha sonra Bayat ilçesine geçen Kocasaraç ve Esenyel, Bayat Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve 2014 seçimlerinde MHP Belediye Baþkan Aday Adayý RECEP MEBET MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Þemsek dün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Muharrem Þemsek, MHP nin emin adýmlarla iktidara yürüdüðünü söyledi. Ýktidar partisinin Çorum dan 3 vekil çýkarmasýna karþýn Çorumlu nun hak ve hukukunu koruyamadýðýný söyleyen Þemsek, Millet bu iktidara yeter artýk diyecek dedi. MHP bu seçimde Çorum dan en az 2 vekil alacak diyen Þemsek, Sosyal kýrýlmayý hýzlandýrabilirsek bu hedefimiz gerçek olacak. Geçmiþte de bu tür kýrýlmalar yaþanmýþtý. MHP açýsýndan bu durum 2002 nin rövanþý olabilir diye konuþtu. Ýktidar partisinin güç zehirlenmesi yaþadýðýný iddia eden Þemsek, eleþtirilerini þöyle sürdürdü: Bu seçimde ülkemiz yeni siyasi iktidarý tespit edecek. Memleketimiz 13 yýldýr bir siyasi iktidar tarafýndan yönetiliyor. Ýktidardaki AKP, bu sürede hiçbir temel problemi çözmediði gibi sorunlarýn katlanmasýna neden oldu. Ekonomik ve sosyal problemler 13 yýldýr zirvede. Üretmeyen, borç kapatma ve adaletsiz bölüþüm üzerine yanlýþ politikalar had safhada. Ülke ekonomisi iflas noktasýnda. Bu gidiþat iþsizliði de týrmandýrdý. Kayýtsýz iþsizlerle birlikte Türkiye nüfusunun yüzde 20 si yani milyon kiþi iþsiz. Türkiye olan Bekir Güngör tarafýndan karþýlandý. Parti binasýnda partililerle bir araya gelen Kocasaraç, "Bayat MHP'ye en büyük desteði veren ilçelerden biridir. Bayat, Türkiye'nin refahý için sürdürdüðümüz bu mücadelede partimizi asla yalnýz býrakmamýþtýr. 7 Haziran seçimlerinde de Bayat'ýmýza büyük görev düþüyor" diye konuþtu. Bayat'ýn mecliste gerçek bir temsilciye kavuþmasý için MHP'ye oy verilmesini isteyen Kocasaraç, "Bayat, Ýskilip, Uðurludað ve Oðuzlar'ýn sorunlarýný ve beklentilerini bu bölgenin bir evladý olarak yakýndan ve iyi biliyorum. Allah nasip eder de aday gösterilir ve ardýndan sizlerin desteðiyle seçilirsek bölgemizi tarýmýyla, turizmiyle ve daha bir çok kaynaðýyla bir cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalýþacaðýz. Bölgemizin ve Çorum'un geleceði için oylarýnýza talibiz." dedi. MHP, Çorum dan en az 2 vekil alacak Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Muharrem Þemsek, MHP nin emin adýmlarla iktidara yürüdüðünü söyledi. bir an önce üreten ekonomiye geçmeli ve istihdamý artýracak bir anlayýþý benimsemeli. MÝLLÝ ve MANEVÝ ÇÖKÜN- TÜ HAD SAFHADA Toplumda milli ve manevi çöküntü had safhaya ulaþmýþ durumda. Uyuþturucu kullanýmý ve ters iliþkiler toplumun tüm kesimlerine yansýdý. Ýktidar, Türklüðe ve müslümanlýða saldýrýyor. Yeni Anayasa taslaðýnda Türk kelimesinin çýkarýlmasýný teklif ediyorlar. AKP li vekiller liderlerine þirke varan ifadelerle taltiflerde bulunuyorlar. Bir bakan çýkmýþ kendince ayetlerle alay ediyor. Kamuoyunda ortaya konan ifadelerini düzeltme zahmeti dahi göstermeyen bu kimseler dini deðerleri erozyona uðratýyorlar. Millet, önümüzdeki seçimde bu iktidara yeter artýk demeli. Ülkemiz dýþ politikada da büyük çýkmazlarda. Cumhurbaþkaný ve baþbakana dünya liderleri randevu vermiyor. Ülkemizin itibarý yurt dýþýnda sýfýrlandý. Tüm komþu ülkelerle problemli hale geldik. Kýbrýs milli davasý kaybedilmek üzere. Suriye, Irak, Ýran, Bulgaristan ve Yunanistan la olan iliþkiler de yürütülemez hale geldi. Yunanistan, bize ait olan 16 adayý iþgal etti ve asker bulundurmamasý gereken adalara bile askeri üs kurdu. Suriye de Süleyman Þah Türbesi Türk askerine imha ettirilerek vatan topraðý kaybedildi. AB ile iliþkiler donduruldu. Son 13 yýlda Türkiye de bölücülük ve terör mesafe kazandý. Çözüm süreciyle PKK yý güçlendirdiler. Böylece terör örgütünü meþrulaþtýrma gayretine girdiler. Hükûmetle Öcalan üç konuda anlaþtýlar. Ýlk hedefleri yeni Anayasa ile baþkanlýk sistemini getirmek. Ýkincisi eyalet sistemiyle özerklik kazanmak. Üçüncü konu ise Öcalan ýn serbest býrakýlmasý. 7 Haziran seçiminde iktidar gücünü korursa ülkemiz iç çatýþmalara gebe. Ayrýca bölünme süreci hýzlanýr ve çatýþmalar yoðunlaþýr. Vatandaþýmýz bu durumda AKP yi düþürecek saðduyuyu gösterecektir. AKP VEKÝLLERÝ ÇO- RUM UN HAKKINI KORUYA- MADI Çorum, AKP döneminde hep geriye gitti. Bu dönemde merkezi yatýrýmlar baþka illere taþýndý. Havaalaný baþka ile gitti. Hýzlý tren bir türlü Çorum a kondurulamadý. Bölge müdürlükleriyse ya kapandý ya da baþka illere kaptýrýldý. Sözün özü iktidarýn üç vekili Çorum un hak ve hukukunu koruyamadý. MHP olarak Çorum a ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bunun için Bizimle Yürü Çorum sloganýyla harekete geçtik. MHP bu seçimde Çorum dan en az iki vekil alacak. Sosyal kýrýlma hýzlandýrýlabilirse bu hedef gerçek olacak. Geçmiþte bu yaþanmýþtý. O nedenle bu seçim 2002 nin rövanþý olabilir. Zira iktidar güç zehirlenmesi yaþýyor. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise Muharrem Þemsek e baþarýlar diledi. Baþörtümü Seviyorum Özgür-Der Çorum Þubesi, Milat Gazetesi Yazarý ve Özgür-Der Çocuk Kulübü Sorumlusu Zehra Çomaklý Türkmen ile seminer programlarý düzenliyor. Türkmen, ilk programýný bugün saat da Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde Baþörtümü Seviyorum konusu ile gençlerle yapacak. Ýkinci program ise Özgür-Der Çorum Þubesi'nde hanýmlar için gerçekleþecek. Saat de baþlayacak etkinliðin konusu Çocukluktan Yaþlýlýða Vahiy Eðitimi olacak. Yazar Türkmen, ayný adý taþýyan kitabý- Zehra Çomaklý Hayrettin Karaman Dil yâresi Söz aðýzdan çýkmadýkça sen onun sahibisin, bir kere aðýzdan çýkýnca artýk o herkesindir; yani herkes onu kendine göre anlar, yorumlar, saklar, kullanýr Nefis terbiyesinin üstadlarý arasýnda aðýzlarýna küçük bir çakýl tanesi almayý âdet edinenler olmuþtur; her söylemeye niyet ettiklerinde taþ dile takýlýyor ve önce düþün, sonra konuþ uyarasýnda bulunuyor. O (insan) hiçbir söz söylemez ki, yanýnda çok dikkatli bir gözetleyici olmasýn (Kaf:50/18). Allah Teâlâ, Rahmet Peygamberi'ne þöyle diyor: Sen onlara, Allah ýn lütfu sayesinde yumuþak davrandýn, eðer kaba, katý kalpli olsaydýn, hiç þüphesiz etrafýndan daðýlýr giderlerdi. Onlarý affet, onlarýn baðýþlanmasýný dile, iþ hakkýnda onlara danýþ, karar verince de Allah a güven; doðrusu Allah, kendine güvenenleri sever. (Al-i Ýmran:3/159) Allah Teâlâ, Hz. Mûsa ile kardeþine hitaben: Ýkiniz beraber Firavun a gidin; çünkü o sýnýrý çok aþtý./yine de ona söyleyeceklerinizi yumuþak bir üslûpla söyleyin; ola ki aklýný baþýna toplar veya içine bir korku düþer buyuruyor. (Tâhâ: 20/43-44). Hz. Ali halife iken bir hâricî, onun gýyabýnda ileri geri konuþuyor, sövüyor ve öldüreceðini söylüyor. Adamý yakalayýp Hazrete getiriyorlar, Býrakýn diyor. Nasýl olur? manasýnda kendisine bakanlara Adam beni öldürmedi ki cezasýný vereyim. Sövmeye gelince, ona mukabele hakkým olabilir, ama ben dilimi kirletemem diyor. Bizde güzel bir güfte var, ilk iki mýsrâ ý þöyle: Dil yâresini andýracak yâre bulunmaz Dünyada gönül yâresine çare bulunmaz Söz deyip geçmemeli, söz vardýr kýlýçtan fazla yaralar, söz vardýr yaralarý sarar, acýlarý unutturur. Gönül kristal bir kâse gibidir, bir kere kýrýlýnca tamiri çok güç olur. Ama hangi gönül kýrýlýr? Diye sorulacak olursa ona Yunus en güzel cevabý veriyor: Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek Derviþ gönülsüz gerek Sen derviþ olamazsýn Yunus ilhamýný Hz. Ali den almýþa benziyor; dövene el kaldýrmýyor, sövene de sövmüyor; çünkü o, gönlünü sahibine (Allah a) vermiþ, kendine gönül býrakmamýþ ki, gönlü kendilerine ait olanlarla ilgilensin! Bütün bu sözler ve örnekler, Allah sevgisine, O nun Sevgilisini izleyerek yol arayanlar içindir. Nefislerine tapanlara gelince onlara nefis belasý dünyada ve ahirette en büyük cezadýr. Nefiste kötülüðe meyil de vardýr; olmasaydý imtihan da kulluk da olmazdý. Ama Allah a olan sevgi ve saygý sebebiyle nefsin arzusuna karþý duranlara cennet müjdelenmiþtir. Ýþimiz, durumumuz, makam ve mevkiimiz ne olursa olsun eðer imanýmýz varsa amelimiz de imanýmýza denk düþmelidir. Çam dan STK ziyaretleri Sami Çam, STK ziyaretlerini sürdürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, ziyaretlerini sürdürüyor. Çam, önceki gün gerçekleþtirdiði ziyaretlerinde Þeker-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i ziyaret etti. Çam, ziyaretlerinde parti politikalarýný anlatýp, ülke gündemine iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu. Zekiye Çelebioðlu vefat etti Zekiye Çelebioðlu Merhum þoförlerden Sýddýk Çelebioðlu nun eþi, Recep Çelebioðlu nun annesi, Yunus Çelebioðlu ve Yeliz Çelebioðlu Akoðlu nun babaanneleri Zekiye Çelebioðlu (88) vefat etti. Merhumenin cenazesi Cuma namazýna müteakip Ulucami de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta defnedilecek. ÇORUM

5 Milletin geleceðini çalmaya kalkýþtýlar Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 Yýlý Mart Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý Samsun da yapýldý. Sheraton Otel de yapýlan toplantýya Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, Amasya Valisi ve OKAYönetim Kurulu Dönem Baþkaný Ýbrahim Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Ahmet Kara, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, TR83 Bölgesi ndeki Ýl Genel Meclis Baþkanlarý katýldý. OKA 2015 yýlý Mart Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý ný gerçekleþtirdiklerini ve gündemdeki konularý görüþmek için toplandýklarýný belirten Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Halil Çomaktekin, Bölgemizin ekonomisinin geliþmesi için özel sektör iþletmelerinde kapasitenin ve verimliliðin artýrýlmasýna, istihdam imkanlarýnýn yükseltilmesine, kalite ve katma deðerin artýrýlarak ihracatýn geliþtirilmesine ihtiyaç vardýr. Bu kapsamda OKA olarak 4 ilimizde önemli çalýþmalar, programlar ve projeler yürütülmektedir. Kurulduðundan bu yana ajansýmýz aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle örnek olarak özel sektörün KOBÝ projeleri ile desteklenmesi, belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý artarak devam etmektedir yýlýndan bu yapan toplam imzalanan proje sayýsý 488 olmuþtur milyon TL lik ajans destek tutarý karþýlýðýnda bölgede milyon TL lik yatýrým gerçekleþtirilmiþtir. Proje teklif çaðrýlarý aracýlýðýyla bu yýla kadar 348 adet projeye 80.8 milyon TL destek tutarý verilmiþ ve toplam yatýrým milyon TL olarak gerçekleþtirilmiþtir dedi. Doðrudan faaliyet desteði programýna TR83 Bölgesi nde 46 adet projeye 2.4 milyon TL destek verildiðin altýný çizen Çomaktekin, Ajansýn ihtiyaçlarýna önemli girdiler de saðlayacak araþtýrmalara destek vermek amaçlý Doðrudan Faaliyet Desteði programýna bölgemizden 46 adet projeye 2.4 milyon TL destek verilmiþ olup, eþ finansmanla beraber 2.8 milyon TL lik projeler uygulanmýþtýr. Yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþýlaþýlan çalýþmalarýna katký saðlamak amaçlý Teknik Destek Programýna bölgemizden 91 adet projeye destek verilmiþ olup bu eðitimler sayesinde 4 bin 39 çalýþana eðitim verilerek kurumsal kapasitelerinin artýrýlmasý noktasýnda önemli destekler verilmiþtir diye konuþtu. OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnýn ardýndan da ayný yerde Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (YHKB) Meclis ve Encümen Toplantýsý yapýldý. Toplantýda Çomaktekin, birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.(ýha) (Ç.HAK:709) AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasý ve sonrasýnda yürütülen operasyonlarla ilgili açýklama yaptý. Paralel yapýnýn her alanda kurduklarý tuzak ve kumpaslarýn birer birer ortaya çýkarýldýðýný açýklayan Bekiroðlu, "KPSS hýrsýzlarý gençlerimizin umutlarý çalarak onlarýn geleceklerini karartýrken, milletimizin yükseliþinin önüne kurduklarý daha büyük tuzaklarla da milletin geleceðini çalmaya kalkýþtýlar." dedi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile Ortaköy AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve beraberindeki Laçin heyetinin ziyaretinde paralel yapýyla ilgili açýklama yapan Bekiroðlu, milletin iradesine ve geleceðine kasteden herkesle mücadele edeceklerini ve bu mücadeleden de asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Otluseki'nin yaný sýra Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Aynur Küçcük, Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Bekiroðlu, KPSS sorularýnýn çalýnmasýnýn ne ahlâkla ne de insanlýkla izah edilir tarafý bulunmadýðýný, bu hýrsýzlýðýn adi bir hýrsýzlýktan öte milletin umudunu çalmaya yeltenmek olduðunu ifade etti. Kendinden olmayana hayat hakký tanýmayan bir yapýyla mücadele yürütüldüðünü ve bu mücadeleden asla geri dönülmeyeceðini iþaret eden Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, hiç kimsenin hakkýný kimseye yedirmeyeceklerini ve bu hainliðe imza atan herkesin adalet önünde hesabýný vereceðini sözlerine ekledi. KPSS sorularýnýn çalýndýðýna yönelik çok güçlü delillerin ortaya konduðunu ve gerekli operasyonlarýn yapýldýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, "Ortaya çýkan verilere dikkatli bir þekilde göz atýldýðýnda, bunun içinde bir oyun olduðu çok rahatlýkla anlaþýlmaktadýr. Devlet içerisinde görev aldýðý halde, makamýný ve yetkilerini bu millete tuzak kurmak için hareket eden herkes, karþýsýnda devletimizin kararlý duruþunu bulacaktýr. Þimdiye kadar verdikleri zararlarý birer birer ortaya çýkarmanýn yaný sýra, bu yapýnýn etkisiz hale getirilmesi ve verebileceði zararlarý önlemek için kararlý adýmlarla mücadelemiz devam etmektedir." dedi. OKA 205 milyonluk yatýrým yaptý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 Yýlý Mart Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý Samsun da yapýldý. CUMA 27 MART Av. Rumi Bekiroðlu, Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile Ortaköy AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ve beraberindeki Laçin heyetinin ziyaretinde paralel yapýyla ilgili açýklama yaptý. Tayvan, Çorum la iþbirliði istiyor AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile bir araya geldi. Uslu, Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ile yaptýðý görüþmede Çorum hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum iþadamlarýmýz Tayvan ile ticari çalýþmalar yapmaktadýrlar. Çorum ilimiz Türkiye'nin pirinç ihtiyacýnýn büyük bir bölümünü karþýlamaktadýr. Hem üretim, hem teknolojik, hem de ticari anlamda Tayvan ile iþbirliði yapmak isteriz. Bu baðlamda en kýsa zamanda sizleri Çorum a davet ediyoruz. dedi. Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng ise, Desteklerinizle 31 Mart 2015 tarihinde Ýstanbul - Tayvan arasýnda direk uçak seferlerimiz baþlayacaktýr. Katkýlarýnýzdan dolayý çok teþekkür ediyoruz. Çorum ilimizle iþbirliði içerisinde bizlerde olmak isteriz. Sizlerin aracýlýðý ile Çorumlu tarým üreticilerimizi Mayýs, Haziran ve Aðustos aylarýnda yaptýðýmýz eðitim programlarýna davet etmek isteriz. Ayrýca Hitit Üniversitesi ile Tayvan'daki üniversiteler arasýnda AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri öðrenci deðiþim programlarý Salim Uslu ve Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, yapmak istiyoruz. Bu konuda da Tayvan heyeti ile görüþtü. destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz. dedi. Yapýlan sohbette Kanal T Genel Müdürü Gazeteci-Yazar Hüseyin Tanrýkulu da bulundu.

6 6 CUMA 27 MART 2015 Gelin salonlarý dolduralým Devlet Tiyatro Ýdare Müdürü Ýbrahim Yýldýz, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, salonlarý birlikte doldurma çaðrýsýnda bulundu. Hayatýmýzda kültürel geliþmeyi saðlayan gizli güçlerden birin de tiyatro olduðunu belirten Yýldýz, þöyle dedi: "Öyle ki içimizdeki sanatsal beceriyi en etkili biçimde topluma aktaran bir araç durumundadýr. Tiyatro uyarý görevini yaptýðý kadar onlara gerçek düþünce erkini özgürlüðünü saðlar. Tiyatro insana kiþilik ve kimlik kazandýran en önemli sanat dallarýndan biridir. Önceleri büyüklere yönelik sanat faaliyeti olarak algýlanan tiyatro daha sonraki süreçlerde yaþ farký gözetmeksizin geliþmeye devam etmiþtir. 'GELÝN SALONLARIMIZI BÝRLÝKTE DOLDU- RALIM Tiyatro insanlarý eðitir eðlendirir ayný zamanda düþündürür. Bir arada yaþayan insanlarýn birlikte güldüðü birlikte aðladýðý ve hep birlikte düþündüðü yerdir tiyatro salonlarý Letonya ve Litvanya dan misafirimiz var Erasmus+ Baðýmlý Deðil Özgür Yaþa projesi kapsamýnda Letonya ve Litvanya dan gelen öðrenciler, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti. Mecitözü nde yapýlan proje açýlýþ kokteylinin ardýndan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, proje iþbirlikçisi Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öðretmenleri ile yapýlan ziyarette öðrencilerle sohbet eden Büyük, ülkemizdeki eðitim sistemi ve ilimizdeki mesleki eðitim kurumlarýnýn eðitim öðretimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Bu tür projelerin eðitim ve kültürel paylaþýmlar açýsýndan önemini vurguladý. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Büyük, toplu hatýra fotoðrafý çektirerek konuk öðrencileri Alacahöyük ve Boðazkale gezisine uðurladý. Proje hakkýnda Baðýmlýlýkla ilgili mücadelenin nasýl yapýlacaðý konusunu kapsayan projede Mecitözü'nün konuðu olan öðrencilere Türk kültürünü yansýtan sunumlar, kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanýtýmý, Alacahöyük, Boðazkale ve Amasya gezileri düzenlenecek. Litvanya ve Letonyalý öðrencilerde sunumlar yaparak kendi kültürlerini tanýtacak. Ýbrahim Yýldýz Erasmus +Gençlik Hareketliliði Mecitözü nde baþladý Erasmus +Gençlik Hareketliliði programý Mecitözü'nde baþladý. Çorum olarak kültürel alanlarda ve bazý sanatsal konularda ciddi bir alt yapýmýz var. Bu alt yapýmýzýn olmasýndan dolayý sanat severlere 1984 yýlýndan itibaren hizmet veriyoruz. Devlet Tiyatrolarý olarak da 21 ilimizde düzenli olarak sahnelerini açýyor. Yani 60 ilimizde bu sanatsal faaliyet düzenli olarak bulunmamaktadýr. Bu gün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 1961 yýlýndan itibaren kutlanmaktadýr. Bu gün Dünya Tiyatrolar Günü nedeni ile 31 sahnede sahnelenen tüm oyunlarýmýz ücretsizdir. Biz sizlerle varýz. Salonlarýmýz dolu olduðu müddetçe var olacaðýz. Ýlimizdeki amatör tiyatrolar ve özverili seyircilerimizle birlikte nice 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayacaðýz. Biz umudun, acýnýn, sevginin, komedi ve trajedinin ismiyiz. Biz hayatýmýzdaki yaþadýðýmýz olaylarýn sahnelerdeki oyunlarýn ismiyiz. Biz tiyatroyuz. Çorum'umuzda siz sanat sever insanlarýmýzý oyunlarýmýzda salonlarýmýzý doldurmanýzý bekliyor. Letonya ve Litvanya dan gelen öðrenciler, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti. Erasmus +Gençlik Hareketliliði programý Mecitözü'nde baþladý. Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iþbirliði ile yürütülen Erasmus +Gençlik Hareketliliði programý kapsamýnda Litvanya ve Letonya dan gelen öðrencilerin katýldýðý Baðýmlý Deðil Özgür Yaþa projesinin bir ayaðý Mecitözü Halk Eðitim Merkezinde verilen açýlýþ kokteyli ile baþladý. Açýlýþ kokteyline Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, CHPÝlçe Baþkaný Seçgin Mert, Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Özüdoðru, Halk Eðitim Müdürü Murat Tezcan, daire amirleri, okul müdürleri ve davetliler katýldý. Kokteylin açýþ konuþmasýný Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Kavaklý yaptý. Projenin amacýnýn gençlerin sigara, alkol ve diðer uyuþturuculardan uzak durmalarýný, temiz bir toplumda yaþamlarýný sürdürmelerini saðlamak olduðunu söyledi. Letonya ve Litvanya dan gelen 18 kiþilik öðrenci grubunun ve kendi okullarýndan projeye dahil olan 7 kiþilik öðrenci grubunun özgür bireyler yetiþtirmek için çalýþmalara baþladýðýný söyledi. Projeyle beraber kültürler arasý ve ülkeler arasý diyalog ve giriþimler gibi kanallarýn kullanýlarak eðitimli gençler yetiþtirmek olduðunu belirti. Misafir öðrenciler, Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde bilgisaray laboratuarýný, çocuk geliþimi sýnýflarýný, Elektrik ve Motor bölümü sýnýflarýný gezerek, öðretmenlerden bilgi aldýlar. Gençler için dopdolu proje Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn 2014-I çaðrý döneminde desteklenmesini kabul ettiði ve Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan yürütülen Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi projesi tam gaz devam ediyor. Projeyle ilgili bilgi veren Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Yapýlan bu projeler neslin ýslahý ve arzýn imarý içindir. Gençlerimizi sokaktan ve sokaðýn verdiði yýpratýcý psikolojiden kurtarmak için bu tür çalýþmalarý önemsiyoruz. Ayrýca kadýnlarýn toplumsal hayatta daha etkin yer almalarý için ortam hazýrlýyoruz." dedi. Proje Koordinatörü Þahin Özcan ise, Özellikle genç kýzlarýmýz gelecek toplumun inþasýnda önemli roller üstleniyorlar. Bizler de böyle projelerle elimizden gelen desteði veriyoruz. Projemizde, deðerler eðitimi seminerleri, demokratik haklar ve bilinçli tüketici eðitimleri, kiþisel geliþim seminerleri, drama etkinlikleri, Web ve grafik tasarým, ofis programlarý kullanýmý, medya okuryazarlýðý gibi çeþitli eðitsel-kültürel faaliyetler, Amasya yý gezdiler Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi projesi tam gaz devam ediyor. konferanslar gibi birçok landý. Çalýþmalarýmýz görmek istiyoruz" diye faaliyetimiz bulunmaktadýr. Bugüne kadar yor. Geleceðimizin temi- Proje çalýþmalarý tüm hýzýyla devam edi- konuþtu. 300'den fazla gencimiz natý olan gençlerimizi Eylül 2015 tarihine kadar bu faaliyetlerden yarar- tüm çalýþmalarýmýzda devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn 2014-I Çaðrý döneminde desteklenmesini uygun gördüðü, Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði tarafýndan yürütülen Aðaç Yaþ Ýken Eðilir projesi kapsamýnda Amasya gezisi gerçekleþtirdi. Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Þahin Özcan, Projemiz kapsamýnda diyetisyen eðitimleri, saðlýklý yaþam egzersizleri, hayat boyu saðlýk eðitimleri vermekteyiz. Kursiyerlerimizle birlikte proje kapsamýnda geziler ve sosyal, kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Bu gezimiz de projemizin küçük bir parçasýydý. Gençlerimizin vaktini kendine ya da etrafýna faydasý olmayan iþlerde deðil, kendini merkeze alarak geleceðinde faydasýna olabilecek ortamlarda geçirmelerini hedefliyoruz. Proje kapsamýnda yaptýðýmýz çalýþmalarýn tamamý gençlerimizin saðlýklý bireyler olmalarýný temin içindir. Saðlýklý bireyin saðlýklý toplum olduðu herkesin bildiði bir gerçekliktir. Projemiz de bu amaca hizmet etmektedir. Geçtiðimiz Eylül ayýndan bu yana verdiðimiz eðitimlerden 123 gencimiz aktif olarak yararlandý. Yaptýðýmýz gezilerle ise bu güne kadar 60'tan fazla gencimizle çevre illere gittik." dedi. Proje ile Eylül 2015 tarihine kadar 300 civarý genç saðlýklý olmak yolunda emin adýmlar atacaklar. Nasýl saðlýklý olacaklarýna dair alanýnýn uzmanlarýndan eðitimler alacaklar ve proje için oluþturulan spor salonunda egzersiz çalýþmalarý yapacaklar. Aðaç Yaþ Ýken Eðilir projesi kapsamýnda Amasya gezisi gerçekleþtirdi. 'Melek Giriþimciler Genç Fikirler' projesi kapsamýnda Buharaevler MTAL'yi ziyaret etti. Melek Giriþimciler Genç Fikirler projesi baþladý TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu 'Melek Giriþimciler Genç Fikirler' projesi kapsamýnda Buharaevler MTAL'yi ziyaret etti. Okul Müdürü Sabriye Esen, bir yýldýr TOBB Ýl Ýcra Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, her seferde farklý kadýn giriþimcilerle okullarýný ziyaret ederek öðrencilerle giriþimcilik ve diðer sorularýyla ilgili paylaþýmlarda bulunduklarýný söyledi. Milli Eðitim Müdürlüðü ile birlikte baþlatýlan Melek Giriþimciler Genç Fikirler' projesi kapsamýnda kadýn giriþimcileri aðýrlamaktan mutlu olduklarýný belirten Esen, TOBB Ýl Ýcra Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, Kurul Üyesi Ayfer Öz ve Meryem Kadife'ye teþekkür etti. Ziyarette Yasemin Kepçeli proje hakkýnda, Meryem Kadife defneyapraðý.com sayfasý, Güneþ Yuva yetkilileri ise, okul öncesi kreþ sahibi olarak öðrencilerle paylaþýmlarda bulundu. TOBB Ýl Ýcra Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, kurul olarak sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný, kýz çocuklarýnýn ülkenin geleceði üzerinde aktif olarak rol alabilmeleri adýna ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini, yaptýklarý çalýþmalarla yeni bir proje geliþtirdiklerini ifade ettib Bu proje kapsamýnda merkez ve ilçelerdeki meslek liselerine ziyaretler yaparak kýz öðrencilere kariyer planlamasý, giriþimcilik, sosyal hayatta farkýndalýk, sorumluluk sahibi gençlik, kadýn istihdamýnda duyarlý ve bilinçli genç kýzlarýn eðitimlerine el uzatmak istediklerini vurgulayan Kepçeli, "Proje kapsamýnda ilk seminere bir yýlý aþkýn süredir birlikte olduðumuz Buharaevler MTAL ile baþladýk. Bundan sonraki süreçte seminerler, geziler v.b etkinliklerle devam edeceðiz. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne ve okulumuza teþekkür ediyoruz." Meryem Kadife ise,,kendi hayatýndan örnekler vererek geleceðin anneleri, giriþimcileri genç kýzlarla aileden birisiyle sohbet eder gibi bir söyleþi gerçekleþtirdi. Hayatta yapacak bir þeylerin her zaman olduðunu, her insanýn doðru, güzel, hem kendine hem ailesine yararlý olabilecek iþler yapabileceðini aktardý. Ailesiyle, dostlarýyla hoþ vakit geçirdiði ortamlarda katkýsý olan yemek, pasta, börek, kurabiye tariflerinin arkadaþlarýnýn da yönlendirmesi ile tüm Türkiye'ye duyulmasýný ve hatta ona hayal ettiði ama gidemediði Gastronomi Fuarý'na katýlarak dünyaca ünlü þeflere yemek yapmanýn haklý gurunu yaþattýðýný anlattý. Kadife, Defne yapraðý.com sayfasýndan aldýðý olumlu mesajlarýn onu daha da motive ettiðini kaydetti. Ýmam ve müezzinlere yönelik Güzel Ezan Okuma kursu düzenledi. Güzel Ezan Okuma kursu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, Ýl Müftülüðü ile birlikte þehirde görev yapan imam ve müezzinlere yönelik Güzel Ezan Okuma kursu düzenledi. Ýl Müftülüðü'nün hizmet içi eðitimleri kapsamýnda düzenlenen kursa 40 imam ve müezzin katýlýyor. Hafta içi Pazartesi, Salý, Çarþamba ve Perþembe günleri saatleri arasýnda düzenlenen kursta Abdibey Camii imam hatibi Fatih Meþe, kursiyerlere güzel ezan okumanýn inceliklerini anlatýyor. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, derneklerinin adeta bir kültür merkezi gibi faaliyet gösterdiðini söyledi. Birçok etkinliðin dernek konferans salonunda gerçekleþtirilebildiðine vurgu yapan Turhan Candan, "Derneðimiz haftanýn her günü hemþehrilerimize hizmet ediyor. Çok sayýda kurs açarak hemþehrilerimizin bu kurslardan istifade etmelerini saðladýk. Bundan sonra da gelen talepler doðrultusunda yeni kurslar açabiliriz. dedi. Kale restorasyonu kamuoyuyla paylaþýlmalý Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝK- TUDER), Çorum un turizm deðerlerinden olan Çorum Kalesi nin daha iyi tanýtýlmasý, unutulmamasý ve Çorum Belediyesince yapýlacak olan Kale restorasyon projesinin kamuoyunda tartýþýlabilmesi için dernek üyeleri arasýnda fotoðraf yarýþmasý düzenledi. Fotoðraf yarýþmasýnýn kazananý Songül Kadit, ödülünü BÝKTU- DER Baþkaný Hayati Çam dan aldý. Ödül töreninde konuþan Baþkan Çam, Kale nin yeniden restore edilip turizme açýlmasýnýn Çorum turizmi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. Çam, Çorum Belediye Baþkanlýðý yetkililerinden dernek olarak beklentimiz ben yaptým oldu yerine, yapmayý tasarlanan projelerin kamuoyuyla paylaþýlmasý ve görüþünün alýnmasý, demokratik bir tartýþma ortamýnda oluþturulmasý. Demokratik ortamda karar alýnmadýðý zaman ise tartýþmalarýn daha büyük olacaðý unutulmamalýdýr. BÝKTU- DER olarak ilimizde bu tür tarihi ve turistik yerlerin durumlarýný ve yapýlmasý gerekenleri Çorum kamuoyuyla paylaþmaya devam edeceðiz. dedi.

7 CUMA 27 MART Çorum'a iki yeni orman MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Valiliði'nce Dünya Ormancýlýk Günü ve Orman Haftasý nedeniyle Gönül Elçileri Projesi kapmasýnda Bereket Ormaný ile ve Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný oluþturuldu. Etkinlikler kapsamýnda Samsun Yolu Konaklý köyü yakýnlarýnda 80 dönümlük bir alana toplam adet fidan dikildi. Fidanlarýn yarýsý Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda Bereket Ormaný, diðer yarýsý ise, Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný'nda toprakla buluþturuldu. Etkinliðe, Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný Ahmet Çelik, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardýmclarý Hamdi Bolat ve Adem Saçan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, daire müdürleri, öðrenciler ve gaziler ve vatandaþlar katýldý. 'Ormanlar topraðýn sigortasý' Orman þehitleri için saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan bir açýþ konuþmasý yapan Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, ormanlarýn yaþantýmýzýn her safhasýnda ihtiyaç duyduðumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynaðý olduðunu belirterek, "Ormanlar içinde ve dýþýnda yaþayan insanlara çeþitli iþ imkanlarý saðlar, iþsizliði önlemede etkin rol oynar. Ormanlar topraðýn sigortasýdýr. Orman Genel Müdürlüðü olarak ilimizde her yýl ortalama 3.5 milyon adet fidan toprakla buluþturuluyor." Dedi. 'Hanýmlar Gönüllü Orman Elçileri' Daha sonra kürsüye gelen Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ise, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn muhterem eþlerinin baþlattýðý ve himayesinde sürdürülen ''Gönül Elçileri Projesi'ne aðaçlandýrma faaliyetleri dahil edildi. Artýk bütün hanýmlar ayný zamanda gönüllü orman elçileridir. Gönül Elçileri aðaçlandýrma faaliyetinin geliþerek devam etmesinin, bu suretle yurdumuzun baþtan baþa yeþil bir vatan haline gelmesine vesile olmasýný diler, bu projeyi baþlatan sayýn Emine Erdoðan Hanýmefendi'ye teþekkür ederim." diye konuþtu. meli' Etkinlikler kapsamýnda Samsun Yolu Konaklý köyü yakýnlarýnda 80 dönümlük alana fidan dikildi. Fidan dikim töreninde halkoyunlarý gösterisi sunuldu. 'Toplum bilinçlendiril- Konuþmasýna þiirle baþlayan Vali Ahmet Kara da, "Ormanlar doðal hayatý koruyan ortamlarý saðlarlar. Ormanlarýn olduðu yerde hayvanlar mutlu mesut barýnmaya devam ederler. Ormanlar bizim için mesire yerleridir, oksijen kaynaðýmýzdýr, doðal afetleri önleyen yerlerdir. Bizim hayatýmýzýn kaliteli olmasýnda en önemli mekanlar ormanlardýr. Aðaç sevgisi insan sevgisi ile eþ anlamlýdýr. Aðaçlarý dikerken, büyütürken çocuða bakar gibi güzel bakmak, sevgiyle dikmek lazýmdýr. Ormanlarýn, yangýnlardan, kaçakçýlardan korunmalarý her vatandaþýn görevidir. Çocuklarý, toplumu bu konuda bilinçlendirmemiz lazým.'' Diye konuþtu. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðrencisi Rabia Yalnýz Orman Haftasý'nýn önemini anlatan bir þiir okudu. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Halk Oyunlarý'nýn gösterileri programa renk kattý. Gösterilerin ardýndan fidan dikimine geçildi. Gönül Elçileri Projesi kapmasýnda Bereket Ormaný ile ve Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný oluþturuldu. Böbrek Günü semineri Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nce Hacý Bektaþi Veli Vakfý'nda 'Böbrek Hastalýklarý ve Korunma Yollarý' konulu seminer düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü' etkinlikleri çerçevesinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü-Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü koordinasyonunda 'Böbrek Hastalýklarý ve Korunma Yollarý' konulu eðitimin ikincisi gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ-i Veli Derneði/Kültür Vakfý'nda Obezite Birimi'nin katýlýmý ile gerçekleþtirilen eðitim, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi, Birim Sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel tarafýndan verildi. Eðitim öncesi 'Böbrek Hastalýklarý ve Korunma Yollarý' hakkýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla pankart asýlarak, konuya iliþkin broþür daðýtýldý. Toplantýda, Saðlýklý böbrekler için yeteri kadar su tüketin, gereksiz ilaç kullanýmýndan kaçýnýn, daha az tuz tercih edin (almanýz gereken günlük miktar, 1 çay kaþýðý tuzdur) temasý vurgulanýrken, böbrek kontrollerinin, þikâyeti olmayan kiþilere dahi yýlda bir kez yaptýrýlmasý gerektiði ve bir organýn tahribatýnýn diðer organlarýn saðlýðýný kýsa sürede etkilediði belirtildi. Ýþte o uyarýlar: "Gece 1 kereden fazla idrara çýkma, tuvalete çýkýldýðýnda çok az idrar gelmesi, hiç gelmemesi, bacak ve ayaklarda þiþlik oluþmasý, ilk sýralarda gelmektedir. Böbrek yetmezliði, bir sonraki aþamaya geçtiðinde; güçsüzlük ve nefes darlýðý görülür. Bunlara ek olarak görülen diðer bazý belirtileri ise hýçkýrýk, kas KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Hacý Bektaþi Veli Vakfý'nda 'Böbrek Hastalýklarý ve Korunma Yollarý' konulu seminer düzenlendi. kramplarý, kas seðirmesi, kaþýntý, göðüs aðrýsý, kontrol altýna alýnamayan yüksek tansiyon, kansýzlýk, uykusuzluk, aðýzda kötü tat olarak sýralanabilir. Diyabetiniz var mý? Kan basýncýnýz yüksek mi? Kalp hastasý mýsýnýz? Ailenizde böbrek hastasý var mý? Kilonuz fazla mý? Sigara içiyor musunuz? Yaþýnýz 60'dan büyük mü? En az birine cevabýnýz evet ise böbrek saðlýðýnýz için doktora baþvurunuz. Kanda kreatinin, idrarda protein ölçümleri yaptýrarak böbrek saðlýðýnýzý kontrol ettirebilirsiniz. KKKA hakkýnda bilgi 'Böbrek Hastalýklarý ve Korunma Yollarý' eðiminin ardýndan Bulaþýcý Hastalýklar, Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü personeli Halit Çorsuz tarafýndan KKKA (Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi) hakkýnda bilgi verildi. Hastalýðýn belirtileri, korunma ve kontrol yollarý hakkýnda açýklama yapan Halit Çorsuz, "K.K.K.A hastalýðýnda kene mücadelesi çok zor olduðundan önemli olan insan-kene temasýnýn engellenmesidir. Keneyi hafife alma tedbiri elden býrakma." dedi. Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR. D-2 BELGELÝ ARAÇLAR. BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI VERMEYÝN. Yýlmaz Çývgýn Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Boyacý Apt. No:

8 8 CUMA 27 MART 2015 Ýstihdam garantili kurslar Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü, Mehmet Murat Dinçer (Piramit Kazan) ve Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist. Tic. San. A.Þ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda uygulanacak olan Gazaltý Kaynakçýsý ve Ark Kaynakçýsý mesleklerinde, her bir meslekte 12 kiþi olmak üzere toplam 24 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak olup, kurs sonunda yukarýda ismi geçen firmalarda Ýþbaþý Eðitimi yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az kurs süresi kadar iþbaþý eðitimi yaptýrýlacak; Mehmet Murat Dinçer (Piramit Kazan) ve Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist. Tic. San. A.Þ. de istihdamý saðlanacak. 6 Nisan da baþlayacak eðitimler teorik ve uygulamalý olarak Çorum Endüstri Meslek Lisesi nde yapýlacak. Kurslara katýlým þartlarý ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýndan gün almýþ, tercihen askerlik yapmýþ bay olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir), baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un KURS,TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 2 Nisan 2015 Perþembe gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekecek. Baþvuru yapanlar arasýnda, 3 Nisan 2015 tarihinde saat da Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Ücretsiz kanser taramasý Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan ücretsiz kanser taramasý yapýlacak. Osmancýk sel basýnlarýndan korunacak Çorum'un Osmancýk ilçesinde sel baskýnlarýnýn önüne geçmek amacýyla 4 kilometrelik sel kanalý inþa ediliyor. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam ve DSÝ yetkilileri ile birlikte kanal þantiyesinde incelemelerde bulundu. Doðudere ve Tillim Çayýndan gelen sel sularýnýn kanal üzerinden Kýzýlýrmak'a tahliye edileceðini belirten Baþkan Karataþ, Ýlçemizde 2014 yýlýnda meydana gelen sel baskýnlarýnda yaklaþýk 150 konut ve iþ yeri etkilendi. Þehrimizin sel baskýnlarýndan korunmasý amacýyla DSÝ tarafýndan hazýrlanan taþkýn koruma projesinde çalýþmalar baþladý. Proje kapsamýnda 8 metre geniþliði ve 2.5 metre derinliði olan yaklaþýk 4 kilometrelik bir kanal inþa ediliyor. Ýlçemizin kuzey yamaçlarýndan gelen sel sularýnýn kanal ile doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilmesi ve ilçenin sel baskýnlarýndan korunmasý amaçlanýyor. dedi. Projenin ihale sözleþmesindeki iþ bitirme süresinin 360 gün olduðunu belirten Karataþ, Doðudere ve Tillim Çayýndan gelen sel sularýnýn kanal üzerinden Kýzýlýrmak'a tahliye edileceðini kaydetti. Çamlýca METEM yaþlýlarý eðlendirdi Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi, Yaþlýlara Saygý Haftasý münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. Çamlýca METEM Gezi, Tanýtým ve Turizm Kulübü öðretmen ve öðrencileri, Çamlýca da yaþayan yaþlýlarla birlikte piknik yaptý. Çamlýcalý büyükler ve öðrenciler evlerinden servislerle alýnarak birlikte Laçin Göleti ne gidildi. Burada öðrenci ve öðretmenler büyüklerine barbekü partisi düzenleyerek birlikte eðlendiler. Düzenlenen etkinlikten çok memnun olduklarýný ifade Çamlýca Köyü büyükleri öðrencilerle daha sýk bir araya gelmek istediklerini belirttiler. Osmancýk ilçesinde sel baskýnlarýnýn önüne geçmek amacýyla 4 kilometrelik sel kanalý inþa ediliyor. Okul Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, Yaþlýlara Saygý Haftasý ile ilgili yaptýðý konuþmada, Her insan için deðiþik mana ve önem ifade eden yaþlýlýk, hayatýn çok özel bir dönemidir. Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir ve bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. Çevresinden ilgi gören yaþlýlar, daha sevecen olurlar. Saðlýklý olarak ha- Laçin de Yaþlýlara Saygý Haftasý münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. yata daha iyi tarafýndan baðlanýrlar. Yaþlýlara, ihtiyaç duyduklarý konularda destek vermek, onlarla sevgi ve saygýya dayalý iliþkiler kurmak zorundayýz. Annelerimizin, babalarýmýzýn hatta dede ve ninelerimizin bizden baþka kimsesi yoktur. Bugünkü saðlýklý ve mutlu günlerimizi onlarýn fedakârlýklarýna baðlamalýyýz. Büyüklerimizi sadece 1 hafta deðil, yaþadýðýmýz sürece saygý ile anacaðýmýzý belirtmek isteriz. dedi. Ortaköy de ilk Nevruz kutlamasý Nevruz Bayramý, Ortaköy de etkinliklerle kutlandý. Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Kaymakamlýðý ortaklýðýnda düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle, Ortaköy Çok Programlý Lisesi öðrencilerinin okuduðu þiirlerin ardýndan bir konuþma yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 55 yýllýk ilçemizde ilk defa Nevruz etkinlikleri kutlanmaktadýr. Bir ilki gerçekleþtirmenin gurur ve onurunu yaþýyoruz. Türk milletinin örf, adet, geleneðimiz ve kültürümüzün unutulmaya yüz tuttuðu ilçemizde ilk defa etkinlik düzenlemiþ bulunuyoruz. Maalesef Nevruz Bayramý ný bir takým fitne, fesat ve bölücü unsurlar asilik için kullanmaktadýrlar. Ortaköy ilçemizden onlara sesleniyoruz. Bin yýllýk kardeþliðimizi kimse bozamayacaktýr. Bin yýllýk Anadolu topraklarý kir tutmayacaktýr. Bölücü unsurlara karþý etten duvar ördük, onlara inat Türk milletinin geleneði ve kültürü olan nevruzu kardeþlik içerisinde kutlayacaðýz. Nevruz Bayramý nýn ilçeme, ülkeme ve mazlum milletlerin kurtuluþa vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ediyorum. dedi. Daha sonra Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, Garnizon Komutaný Ýbrahim Kaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir Nevruz ateþini yaktýlar. Geleneksel bulgur pilavý ikramýnýn ardýndan Baþkan Ýsbir, Kaymakam Aktaþ ve Garnizon Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Kaymakamlýðý ortaklýðýnda düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Komutaný Kaya ilçe halký ile halay çektiler. Baþsavcýsý Yurdagül Koordinasyon Toplantýsý yaptý Yücel, ATT leri kutladý Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Mart Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftasý ný kutladý. Dr. Yücel, yayýmladýðý mesajýnda; Ülkemizin her kösesinde, yaz kýþ demeden, 7 gün 24 saat, özveriyle ve azimle hizmet veren, acil saðlýk hizmetlerinin standardýný yükseltebilmek amacýyla fedakârca, omuz omuza çalýþan, Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerlerinin haftasýný kutlar; kurtarýlacak hayatlar adýna hepinize sonsuz þükranlarýmý sunarým. dedi. Baþkan Çatma ya nezaket ziyareti Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Belediye Baþkaný Recep Çatma yý makamýnda ziyaret etti. Oda Baþkaný Uslu, bir süre devam eden sohbetin ardýndan Baþkan Çatma ya geçtiðimiz yýl Ýskilip Esnaf Odalarý tarafýndan Ýskilip Sanayi Sitesi nde çekimleri yapýlan Ýskilip'te Kaybolan Meslekler Demircilik ve Ýskilip'te Kalaycýlýk konulu CD hediye etti. Uslu nun ziyaretinden duyduðu memnuniyetini dile getiren Baþkan Çatma, bu anlamlý hediye için teþekkür ederek, Belediye Kültür Yayýnlarý tarafýndan çýkan Oyun Kenti Ýskilip adlý kitabý hediye etti. Çakmak gazý zehirledi Çorum un Kargý ilçesinde, Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan ücretsiz kanser taramasý yapýlacak. Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi(TSM) sorumlu hekimi Dr. Sidar Altundað, "Toplum Saðlýðý Merkezi'mizde ücretsiz olarak meme kanseri, rahim aðzý kanseri ve kalýnbaðýrsak kanseri taramalarý yapýlmaktadýr dedi. Taramalarý yapýlan kanser türleri hakkýnda bilgi veren Dr. Altundað, "Memede bulunan süt bezi ve kanallarýndaki hücrelerin kontrol dýþý çoðalmasý meme kanseri olarak tanýmlanýr. Meme kanseri taramasýna tüm bayanlarýn her iki memeye elle muayenede 10 dakika zaman ayýrmasýyla memenin renginde, boyutunda ve þeklinde deðiþiklik görülmesi, meme ucu akýntýsýna rastlanmasý, memede kitle veya sertlik hissedilmesi halinde tarama yapýlmasý gerekmektedir. Risk gurubunu ise yaþ arasý tüm bayanlar oluþturmaktadýr dedi. Rahim aðzý kanserinin ise rahim aðzýndaki normal hücrelerin anormal hale gelip kontrolsüz bir þekilde çoðalmasýyla oluþan bir tümördür diyen Altundað, "Rahim aðzý kanseri cinsel iliþkide aðrý, kanama, anormal vajinal akýntý ve kanama, bel ve kasýk aðrýlarý gibi belirtiler verir. Risk grubu yaþ arasý tüm bayanlardýr. Rahim aðzý kanseri taramasýna baþvururken en az 48 saat cinsel iliþkide bulunmama, gelmeden önce vajinal duþ yapýlmamasý, adet kanamasýnýn olmamasý ve vajinal fitil kullanýlmamasý gibi durumlara dikkat etmek gerekir dedi. Kalýnbaðýrsak kanserinin ise Kalýnbaðýrsaktaki hücrelerin anormal çoðalmasýyla ortaya çýkan kanser türü olduðunu belirten Altundað, "Belirtileri uzun süren ishal veya kabýzlýk olmasý, dýþkýda kan veya katran renkte siyahlaþma olmasý, genel mide yakýnmalarý, uzun süren halsizlik, ani kilo kaybý olarak sýralanabilir. Kalýnbaðýrsak kanseri risk grubu yaþ arasý tüm kadýn ve erkeklerdir. Kalýnbaðýrsak kanseri taramasýna baþvururken dikkat edilmesi gereken hususlar 7 gün içerisinde aspirin ve romatizmal ilaçlarý almamýþ olmasý, 3 gün öncesinde diþ tedavisi yaptýrmamýþ olmamasý, adet döneminde olmamasý, aktif hemoraid kanamasý olmamasý gerekmektedir" þeklinde konuþtu. Dr. Altundað tarama yaptýracak bireylerin nüfus cüzdaný ile Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi ne gelmeleri gerektiðini sözlerine ekledi.(ýha) Sungurlu nun Tuðlu Köyü nde 15 yaþýndaki genç çakmak gazýndan zehirlendi. Tuðlu da babaannesini ziyarete giden O.A. evde çakmak gazý ile oynarken gazdan etkilenip zehirlendi. Ýlk tedavisi Sungurlu Devlet Hastanesi nde yapýlan genç, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, adliye ve kolluk kuvvetleri personeli ile bir araya geldi. EROL TAÞKAN Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Devlet Tiyatro Salonu'nda adliye ve kolluk kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek koordinasyon toplantýsý düzenledi. Cumhuriyet Savcýlarý, Çorum Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý ile birlikte Ortaköy ve Mecitözü kolluk kuvvetlerinin de katýldýðý toplantýda, adli iþlemlerin yürütülmesine ve adli evraklarýn tanzimi konusunda bilgiler verilirken, toplantýya baþkanlýk eden Cumhuriyet baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, kolluk kuvvetlerince toplantýda dile getirilen istek ve talepleri dinledi. Yurdagül, dile getirilen taleplerle ilgili notlar alýndýðýný ve çözümü için çalýþma yapýlacaðýný ifade etti. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Mart Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftasý ný kutladý. Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Belediye Baþkaný Recep Çatma yý makamýnda ziyaret etti. Bayat ýn ilçe oluþunun yýldönümü kutlanacak Çorum Bayat Ýlçesi Kültür Tanýtým ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði, Bayat ýn ilçe oluþunun yýldönümünü kutlayacak. Ankara Gençlik Parký Necip Fazýl Tiyatro Salonu nda düzenlenecek program, 1 Nisan Pazar akþamý saat da baþlayacak. Programa tüm Bayatlýlar davet edildi. Malzemeler üstüne düþtü Organize Sanayi Bölgesi nde iþ kazasýnda bir kiþi yaralandý. F.Y. iþyerinde çalýþýrken malzemelerin istiflendiði metal raf üzerine çöktü. Yaralý iþçi özel bir hastanede tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi) Baþýný kaldýrýma çarptý Gazi Caddesi nde yürüyen vatandaþ dengesini kaybedip düþünce aðýr yaralandý. A.K. yürüyüþ yaparken Saat Kulesi civarýnda dengesini kaybedip yere düþtü. Düþerken de kafasýný kaldýrým kenarýna çarptý. Hastaneye kaldýrýlan A.K. in hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi.

9 CUMA 27 MART ÝHL li öðrencilerden örnek davranýþ Çorum Belediyesi Sosyal söyleyen Buharaevler Yardým Ýþleri Müdürlüðü perkýz Anadolu Ýmam Hatip soneli Buharaevler Kýz AnadoLisesi Müdiresi Aysun lu Ýmam Hatip Lisesi öðrencitut, "Yardýmsever bir leri ile birlikte ihtiyaç sahibi aimilletiz. Ancak paylaþma lelere gýda ve kýyafet yardýduygumuzu gelecek nemýnda bulundu. sillere aktaramýyoruz. Bu projelerle yardýmlaþma Öðretmenlerinin de desve paylaþma duygusunu teðiyle okullarýnda Sosyal Yargençlere aþýlayamaya çadýmlaþma Kulübü kuran gençlýþýyoruz." dedi. ler ihtiyaç sahibi aileler için gýda ve kýyafet topladý. Çorum Sosyal Yardým ÝþleBelediyesi de öðrencilerin topri Müdürü Cengiz Özkaladýðý yardýmlarý Çorum Belederde tüm okullara çaðrý diyesi gýda paketleri ile birlikte yaparak, "Öðrencilerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrdý. sosyal fardým faaliyetlerine daha fazla katýlmasýbelediye Basýn Biriný amaçlýyoruz. Bugün mi nden yapýlan açýklamaya Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri ihtiyaç sahibi aileleri unutmadý. Buharaevler Kýz Anadolu göre, Gülabibey, Çepni, Kale ve ÝHL'nin yardýmlarýný BeBahçelievler Mahallesi'nde belirlenen ailelere öðrencilerin ve belediye lediyemizin gýda yardýmlarý ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrdýk. personelinin ulaþtýrdýðý yardýmlar aileleri duygulandýrdý. Zor þartlar aldiðer liseler, ortaokullar da benzer bir çalýþmanýn içerisinde olduklarýntýnda hayat mücadelesi veren aileler, kendilerini yalnýz býrakmayan öðda onlarýn da yardýmlarýný ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrabiliriz." dedi. rencilere teþekkür etti. Asýrlýk Çýnarlara Vefa Ailelerle yakýndan ilgilenen, onlarýn dertlerini dinleyen öðrenciler de zaman zaman duygusal anlar yaþadý. Ýhtiyaç sahibi ailelere yapýlan Asýrlýk Çýnarlara Vefa adýný verdikleri proje ileçorum Belediyeziyaretlerin kendilerine paylaþmanýn önemini öðrettiðini söyleyen si Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personeli ile Kamile-Hacý Ahmet gençler, "Þükretmesini bilmeliyiz. Ancak paylaþarak hem varlýðýmýzý Akdað ve Vali Atýl Uzelgün Rehabilitasyon ve Bakým Merkezi'ni ziyahem de mutluluðumuzu çoðaltabiliriz."dediler. ret eden gençler, yaþlýlar ile sohbet edip, onlarýn yalnýzlýklarýna ortak oldu. Asýrlýk çýnarlara gitar ile müzik ziyafeti sunan öðrenciler de huzureýhtiyaç sahibi aileler ile öðrencileri buluþturmayý önemsediklerini vi sakinleri de ziyaretten memnun ayrýldý. Çocuktan Al Haberi yarýþmasý Çorum un Kargý ilçesinde okullar tarafýndan ortaklaþa organize edilen Çocuktan Al Haberi yarýþmasýnýn bu yýl ikincisi düzenlendi. Kültür Sitesinde, Yeþilköy Ýlkokulu, Yunus Emre Ýlkokulu, Kargý Metem, Atatürk Ýlkokulu, 125.Yýl Ana okulu lu tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Çocuktan Al Haberi yarýþmasýnýn bu yýl ikincisi gerçekleþtirildi. Yarýþmada geçen yýlýn aksine bu yýl doktor, öðretmen, bankacý ve kurum müdürleri yarýþtý. Miniklerin sorulan soruya ne cevap verdiðini tahmin etmek için kýyasýya mücadele veren yarýþmacýlar, Çoðu zaman aldýklarý cevaplar karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemediler. Yarýþmanýn finalinde miniklere, Dünya evine kim girer? sorusu soruldu. Soruyu bilen Dr. Taner Kýlýnç ve Salih Çifçi birinci olurken, Þirin Çelik ve Fýrat Küçükberber ikinci, Serap Hozontaþ ve Gülçin Kendirli ise üçüncü oldu. Yarýþmanýn sonunda dereceye giren yarýþmacýlara kupa ve madalyalarýn yaný sýra çeþitli hediyeler verildi.(ýha) Çocuktan Al Haberi yarýþmasýnýn bu yýl ikincisi düzenlendi. Öðretmenler eve geliyor Öðretmenim Evime Geliyor projesi veliler arasýnda ilgiyle karþýlandý. le, öðrencilere nasýl yaklaþýlmasý ve kiþilik geliþimleri için neler yapýlmasý gerektiði konularýnda tavsiyelerde bulunurken, onlarýnda bize söyleyeceklerini dinledik. Her evden ayrýlýþýmýzda konuþulanlarla ilgili bir form doldurup deðerlendirdik. Amacýmýz yarýnlara hazýrladýðýmýz bu minik yavrularýmýzýn, daha düzgün davranýþlarýn yaný sýra gerekli bilgi donanýmýna nasýl daha iyi sahip olabilir sorusuna uygun cevaplarý bulabilme çabasýdýr dedi. Öðrenci velilerininde son derece memnun kaldýðý bu proje için deðerli zamanlarýndan feragat edip katký veren öðretmen arkadaþlarýna teþekkür eden Keyvanoðlu, bu projenin önümüzdeki yýllarda daha da geliþtirilerek devam edeceðini belirtti.(ýha) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:672) (Ç.HAK:2381) Çorum un Sungurlu ilçesi Mehmetçik Ýlkokulu yönetici ve öðretmenlerince uygulamaya konulan Öðretmenim Evime Geliyor projesi veliler arasýnda ilgiyle karþýlandý. Mart ayý boyunca Pazartesi ve Çarþamba akþamlarý, önceden hazýrlanan program çerçevesinde, belirlenen öðrencilerin evlerine gece ziyaretleri düzenleniyor. Öðretmenlerin gönüllü olarak katýldýklarý ziyaretlerde, öðrencilerin yaþadýklarý ortam ve çevre þartlarýný tanýmanýn yanýnda okul-veli iþbirliðinin daha sýcak ve samimi bir ortama taþýnmasý hedefleniyor. Dörder kiþiden oluþan gönüllü ekipler öðrencinin ailesinde birlikte yaþayan insanlarla sohbet edip, çocuðun daha iyi olabilmesi yönünde fikir alýþveriþinde bulunuluyor. Proje hakkýnda ÝHA muhabirine bilgi veren Mehmetçik Ýlkokulu Okul Müdürü Ayhan Keyvanoðlu, Öðrenciye sadece okulda verilen rutin eðitimin dýþýnda, daha iyi insan olabilmesi yolunda fazladan bir þeyler yapmamýz gerektiði fikrini öðretmen arkadaþlarýmla paylaþtým. Aldýðým geri dönüþ çok olumlu oldu. Arkadaþlarýmýn tamamýnýn bu gönüllü hizmete elinden gelen katkýyý verme ve projede yer alma istekleri beni fazlasýyla mutlu etti. Zaman geçirmeden öðrenciler tespit edilip kýsa sürede düþüncemizi uygulamaya koyduk. Okul ortamý dýþýnda, veli ile evinde oturup öðrenci hakkýnda neler yapabiliriz konusunda dost sohbetleri yaptýk. Veliler- Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Camii nde Kuran-ý Kerim Okuma Bayramý düzenledi. Türkiyem ÝHO da, Kur an ý Kerim Okuma Bayramý Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Camii nde Kuran-ý Kerim Okuma Bayramý düzenledi. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, programda Kuran-ý Kerim okumayý öðrenen 5. sýnýf öðrencileri dinleyicilere mükemmel bir ziyafet sundu. Yine 5. sýnýf kýz ve erkek öðrencilerden oluþan oratoryo, hadis ve ayetler okudular. 5. sýnýf kýz öðrencilerinden oluþan koro birbirinden güzel ilahilerle programa renk kattý. Programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Gazi Yýldýrým, Kadir Söngüt, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlarý Ýbrahim Kaban, Mustafa Beköz, okul müdürleri, kurum amirleri, diyanet görevlileri, öðrenciler, veliler ve mahalle sakinleri katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ýn konuþmasý ve duasýyla devam eden program sonunda Kuran-ý Kerim okumayý öðrenen öðrencilere Kuran-ý Kerim okuma belgesi ve Ýl Müftülüðü'nün hediyesi olan Kuran-ý Kerimler verildi. Program sonunda davetlilere, öðrenci ve velilerin hazýrladýðý pastalar ikram edildi. Okul Müdürü Yakup Sayat, programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencilere, öðretmenlere, velilere ve programa katýlarak destek veren tüm davetlilere teþekkür etti. Ýsmail Demirci topraða verildi Demircioðullarý Hafriyat Sahibi Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Ahmet ve Hüseyin Demirci'nin baçesob Baþkan Vekili Recep Gür, balarý, Marangozlar Esnaf Odasý YöMarangozlar Odasý Baþkaný Ömer netim Kurulu üyesi ve Latif Akdað, Taksiciler, Resul Hafriyat Sahibi Minibüsçüler ve ServisResul Yiðitoðlu'nun kaçiler Odasý Baþkaný yýnpederi Ýsmail Demirci Mehmet Gayretli, Ma(73) tedavi gördüðü Ýbnrangozlar Odasý Yönei Sina Hastanesi'nde vetim Kurulu üyeleri, Þofat etti. förler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Merhumun cenazeüyeleri Yakup Torun ve si bugün Çanakçý KöSatýlmýþ Aðar, Demirci yü'nde kýlýnan cenaze nave Yiðitoðlu ailelerinin mazýnýn ardýndan köy yakýn akraba ve dostlarý mezarlýðýnda, göz yaþlarý ile çok sayýda vatandaþ arasýnda topraða verildi. Ýsmail Demirci katýldý.

10 10 CUMA 27 MART 2015 Hitit Üniversite iyi yolda AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitelerin bulunduklarý þehri sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda etkileyen canlý yapýlar olduðunu belirten Ersoy, üniversitelerin bulunduklarý þehre etki ve katkýlarý olduðu gibi, þehrin de üniversiteye etkisi ve katkýsýnýn olduðunu ifade etti. Hitit Üniversitesi ve Çorum'un birbirini olumlu anlamda etkileyen ve karþýlýklý katkýlar sunan bir ortamý ifade ettiðini anlatan Ersoy, þöyle dedi: " Kurulduðu günden bugüne kadar þehir üniversite ve sanayi etkileþimini en üst düzeyde tutarak güçlü bir akademik ortam ile birlikte etkili bir üniversite ortaya koyma yolunda üst düzey gayretlerinden dolayý Sayýn Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür ediyorum. Hitit Üniversitesi'ni yakýndan takip ettiðimizde onun yerel etkilerle sýnýrlý bir üniversite olmaktan çok Çorum'un Türkiye'ye ve dünyaya açýlan kapýsý olabilecek bir üniversite hedefinin olduðunu görüyoruz. Yerelde þehrin temel dinamikleri ve sanayisiyle iþbirliði içerisinde olan Hitit Üniversitesi, daha genel anlamda ülkenin temel sorunlarýna ýþýk tutacak faaliyetlerle dikkatleri çekmektedir. Uluslararasý iþbirliði ile de uluslararasý bir üniversite konumuna ulaþmýþtýr. Uyguladýðý öðrenci deðiþim programlarý ve projelerle bunu ortaya koyan Hitit Üniversitesi çok yakýn gelecekte daha iyi noktalarda olacaktýr. Çorum adýna önemli bir marka olarak Hitit Üniversitesi'nin ortaya koymuþ olduðu bu baþarý dolu ilerleyiþe þehrin bütün dinamiklerini destek olmaya davet ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki üniversiteler tek baþlarýna sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmenin bir ayaðýný oluþturmaktadýr. Sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmenin diðer ayaklarý þehrin diðer temel dinamikleri ile iþbirliði içerisinde saðlanabilecektir. Þehrimizin Türkiye'ye ve dünyaya açýlan kapýsý olan Hitit Üniversitesi'nin gerek akademik geliþimi, gerekse sosyal ve kültürel imkanlarýnýn geliþimi adýna büyük gayret gösteren baþta Sayýn Rektörümüz Prof.Dr.Reha Metin Alkan ve diðer akademik ve idari personelimize teþekkür ediyor, yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar diliyorum. Ersoy, Ziraat Odasý ve MÜSÝAD la devam etti Arif Ersoy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, ziyaret turlarýna Ziraat Odasý ve MÜSÝAD'la devam etti. Ýlk olarak ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret eden Arif Ersoy, ziyarette tarým politikalarýna iliþkin görüþlerini açýklayarak, milletvekili olmasý durumunda tarým politikalarýnýn geliþtirilmesi için Ankara'da çalýþacaðýný, Türkiye'nin dünyada önemli bir tarým merkezi konumunda bulunduðunu ifade etti. AK Parti eski Merkez Ýlçe baþkaný Ünal Sarýoðlu, Ýl Genel Meclis eski üyesi Hasan Çalýþ ve AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Arif Erdal'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette, Ersoy'un kendilerini ziyaret etmesinden duyduðu memnuniyetini aktaran Ziraat Odasý Mehmet Sayan, Arif Ersoy'a baþarýlar diledi. Ýkinci ziyaretini de MÜSÝAD'a yapan Prof. Dr. Arif Ersoy, MÜSÝAD Baþkaný Ahmet Mücahit Köksal ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boyraz tarafýndan karþýlandý. Ziyarette Türkiye ve Çorum ekonomisi üzerine sohbet edildi. Muharrem Bozdoðan, esnafýn halinden ancak kendisi gibi esnaf olan bir milletvekilinin anlayabileceðini söyledi. Bozdoðan esnaf turunda Seçim çalýþmalarýný Çorum'un dört bir yanýnda sürdüren CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz ve bir gurup partili ile esnaf turuna çýktý. Bozdoðan, esnafýn halinden ancak kendisi gibi esnaf olan bir milletvekilinin anlayabileceðini söyledi. Çorum merkezdeki bazý esnaflarý ziyaret eden Bozdoðan, Þimdi önümüzde yine bir seçim var. Önce 29 Mart'ta CHP'nin adaylarýný belirleyeceðiz, sonra ülkenin kaderini deðiþtirecek olan 7 Haziran seçimlerini yapacaðýz. Ýlk önce 29 Mart Pazar günü yapýlacak olan aday belirleme seçimlerinde kime inanýyorsanýz, kime güveniyorsanýz, sizi mecliste hangi aday daha iyi temsil edecekse o adaya oy verin. 7 Haziran seçimlerinde ise bu hükümetten ülkeyi kurtarýn. diye konuþtu. Rektör ün akademik turlarý sürüyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Yüksekokulu ve Ýskilip Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulundu, gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda bilgilendirdi. Üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalar sonrasýnda yaþanan olumlu geliþmelere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, ziyaret turlarýna Ziraat Odasý ve MÜSÝAD'la devam etti. Alkan, geliþmelerin bir ekip çalýþmasý ile baþarýldýðýna dikkat çekerek Çalýþmalarýmýzýn somut sonuçlarýný almak çok güzel, hepinize yürekten yaptýðýnýz deðerli çalýþmalar için teþekkür ederim dedi. Üniversite öðretim elemanlarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayretiyle gelen taleplerin azami ölçüde karþýlanmaya çalýþýldýðýnýbelirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde güzel bir sinerji oluþtuðunu düþünüyor, sizler için de böyle olduðunu ümit ediyorum.son zamanlarda yaþanan deðiþim ve dönüþümler sonucu ortaya çýkan bu baþarý tablosu yakalanan bu sinerji ile üniversite daha da iyi yerlere gelecek. dedi. Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Ömer Bostancý, karþýlýklý uyum içerisinde çalýþmalarýný yürüttüklerini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan a vermiþ olduðu destekler için teþekkür etti. Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil de, üniversiteye saðlamýþ olduðu deðerli katkýlar ve kendilerine saðlanan im- Rektör Alkan, fakülte ve yüksek okul ziyaretlerini sürdürdü. YEDAÞ a 6 milyon çaðrý Nurettin Türkoðlu YEDAÞ ýn müþteri temsilcileri, Avrupa standartlarýnda hizmet veren 186 nolu Elektrik Arýza Hattý ndan 6 milyon çaðrýyý karþýladý, müþterilerinin þikayet ve önerilerine çözüm üretti. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, amaçlarýnýn, sürdürülebilir müþteri ve çalýþan memnuniyetini saðlamak olduðunu söyledi. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan YEDAÞ, Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi tüm iþ süreçlerine entegre ederek, hem hizmet kalitesini iyileþtiriyor ve hem de müþteri memnuniyeti için proaktif bir yaklaþým sergiliyor. Müþterileriyle kontrollü ve kaliteli iletiþim kurmak için 7 gün 24 saat hizmet veren ve en son geliþmiþ bir teknolojiye sahip YEDAÞ'ýn 186 nolu Elektrik Arýza Hattý, her an ulaþýlabilir bir iletiþim merkezi oldu yýllarý arasýnda 6 milyon 281 bin 764 çaðrýyý karþýlayan müþteri temsilcileri, çaðrý cevaplamada yüzde 92,73'lük bir baþarý sergiledi. Müþterilerle ortalama 1 dakika 10 saniye görüþen ve elektrikle ilgili gelen þikayetleri gidermeyi baþaran müþteri temsilcileri, müþteri taleplerini anýnda ilgili birimlere yönlendirdi. Öte yandan, özelleþmesinin hemen ardýndan baðýmsýz þirketlerce yapýlan anketlerde 2011 yýlýnda yüzde 65'lik bir müþteri memnuniyeti oranýna sahip olan YEDAÞ, çalýþanlarýyla birlikte 'Sürdürülebilir Müþteri Memnuniyeti' yaklaþýmýný benimsedi ve her yýl artarak devam eden bu baþarý oranýný 2014 yýlýnda yüzde 88,70 lik bir orana çýkardý. HIZLI VE GÜVENÝLÝR HÝZMET Güler yüzlü, yenilikçi, güvenilir, müþteri memnuniyetine önem veren" bir þirket olarak lanse edilen YEDAÞ, kafe tadýnda hizmet vererek, müþterilerinin Müþteri Hizmetleri Merkezleri'nden memnun ayrýlmasýný saðladý. 'Gizli Müþteri Uygulamasý' ve 'Çalýþan Memnuniyeti Anketi Çalýþmalarý' ile çalýþanlarýnýn kalite standartlarýna olan bakýþ açýsýnýn da otokontrolünü saðlayan YEDAÞ, web sitesinde hazýrladýðý formlarla da müþterilerinin þikayet, talep ve ihbarlarýna anýnda ulaþtý ve çözüme kavuþturdu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Müþteriye ve þirkete deðer oluþturmak amacýyla kurduðumuz 186 nolu Elektrik Arýza Hattý, müþterimizle þirket arasýnda 'köprü görevi' görmektedir. Gelen tüm çaðrýlarý kontrollü ve kaliteli bir iletiþimle karþýlýyor, talep ve þikayetleri çözüme ulaþtýrýyoruz. Avrupa standartlarýndaki teknolojiye sahip Ýletiþim Merkezimiz, hýzlý ve güvenilir hizmet anlayýþýyla müþteri memnuniyetini arttýrmayý amaçlamaktadýr" dedi. 6 MÝLYON ÇAÐRIYA CEVAP VERÝLDÝ Müþteriyle 7 gün 24 saat iletiþim halinde olduklarýný belirten Türkoðlu, "186 nolu iletiþim hattýmýz, yýllarý arasýnda 6 milyonun üstünde çaðrýyý karþýladý. Yaklaþýk olarak 3 milyon 600 bin müþterimiz, anlýk arýza veya programlý elektrik kesintileri bildirimlerini öðrenerek, çaðrýsýný sonlandýrdý. 2 milyon 200 bin müþterimiz ise müþteri temsilcilerimizle bire bir görüþerek, öneri, talep ve þikayetlerini bildirdi. Ortalama 1 dakika 10 saniyelik görüþmenin olduðu hattýmýzda, yaklaþýk olarak 450 bin çaðrýnýn sahibi müþterilerimiz ise hatta beklemedi ve çaðrýsýný sonlandýrdý" diye konuþtu. Yüzde 92,73'lük çaðrý karþýlama baþarýsý gösteren müþteri temsilcilerini kutlayan Türkoðlu, "Bu kýþ aylarýnda teknolojik yatýrýmlarýmýzý adeta test etmiþ olduk. Hava þartlarýnýn olumsuz olduðu günlerde çaðrý sayýsý hýzla yükseliyor yýlýnýn Ocak ayýnda 153 bin olan çaðrý sayýsý, 2015 yýlýnýn Ocak ayýnda 300 bin rakamýna ulaþtý. Geçtiðimiz Ocak ayýnda 60 yýlýn en soðuk gecelerinin ve kar yaðýþýnýn etkisi altýna aldýðý bölgemizde, 270 bin çaðrýya cevap vererek, müþterilerimizi ivedi bir þekilde yaþanan arýzalardan dolayý bilgilendirdik. Teknolojik olarak alt yapýmýz Avrupa standartlarýnda hizmet vermesi nedeniyle, sorun yaþamadan, sýkýntýsýz bir þekilde cevaplandýrdýk" þeklinde konuþtu. Cengiz Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim öncesi esnaf ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Kurtuluþun reçetesi CHP Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý himayesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan Nisan 2015 tarihleri arasýnda, Haliç Kongre Merkezi nde (Ýstanbul) Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre&Sergi (WCS-CE)'' gerçekleþtirilecek. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim öncesi esnaf ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, gittiði her yerde büyük ilgi ve samimi bir þekilde karþýlanan Cengiz Atlas, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün esnafa büyük deðer verdiðini belirterek, þunlarý kaydetti; Esnafýmýz her zaman baþýmýzýn tacýdýr. CHP iktidarýnda esnafýmýzýn yüzü gülecek, refah düzeyi yükselecek. Huzurlu bir hayat sürecektir. dedi. Ülkemizde hiçbir esnafýn siftah etmeden dükkan kapatmayacaðýný kaydeden Atlas, "Sadece esnafýmýz deðil, üreticimiz, emeklilerimiz ve özellikle yoksul aileler rahat nefes alacaktýr. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarýyla Türkiye'nin ekonomisi canlanacak. Ýþsizlik kader olmaktan çýkacaktýr. Çünkü kurtuluþun reçetesi CHP'dir. Esnafýmýzýn umudu da CHP'dir. Türkiye'nin CHPiktidarýna ihtiyacý vardýr. CHP iktidarýnda esnafýmýz bankalarýn kapýsýnda sürünmeyecek, borç bataðýnda boðulmayacak, canýna kýymayacaktýr. Çocuðu ve ailesi ile mutlu þekilde yaþayýp gidecektir. Esnafýmýz merak etmesin mutlu ve huzurlu günler çok yakýndýr. diye konuþtu. Eðitim Sen in dershane açýklamasý Eðitim Sen Yürütme Kurulu, Türkiye`de özellikle AKP`nin tek baþýna iktidar olduðu son 12 yýl içinde, en geniþ ve en yaygýn kamu hizmeti olan eðitim alanýnda hem içerik olarak hem de örgütsel iþleyiþ açýsýndan piyasa merkezli bir 'iþletmecilik' anlayýþýnýn benimsendiðini bildirdi. Bugüne kadar eðitim sisteminde eðitim biliminin en temel ilkeleri ve halkýn ihtiyaçlarý göz ardý edilerek sayýsýz yasal deðiþiklik ve fiili uygulamaya imza atýldýðý, eðitimin en temel sorunlarýnýn çözülmek bir yana daha da arttýðýný savunan Eðitim Sen, açýklamasýnda özetle þöyle dedi: "AKP iktidarý döneminde sayýlarý iki kat artan dershaneleri "paralel ile mücadele" adý altýnda kapatarak özel okula dönüþtürme giriþimlerinin ilk sonuçlarý ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Türkiye`deki bütün dershaneler 1 Eylül 2015 tarihinde resmen kapatýlacaktýr. Dershane hizmetini Haziran ayýnda sonlandýrmalarý gereken bu kurumlarýn yerini alacak kurumlar 'temel lise' olmaya baþlamýþtýr. Temel liselerin hem ortaöðretim programýný uygulayacak hem de öðrencilerini üniversite sýnavýna hazýrlayacaktýr. Normal okullarda haftalýk 40 saat ders olmasýna karþýn, temel liselerde haftalýk ders saatinin 25 saat olmasý planlanmakta, bu durum özellikle 12. sýnýf öðrencilerinin bu liselere kayýt yaptýrmasýna neden olmaktadýr. Her ne kadar bu kurumlarýn adý temel lise olsa da pratikte yine dershanecilik faaliyeti yapýlacak, lise müfredatý büyük ölçüde göstermelik olarak uygulanacak; böylece zaten sorunlu olan lise eðitiminin niteliði daha da düþecektir. Temel lise adý altýnda öðrenim verecek ve öðrencileri üniversite sýnavýna da hazýrlayacak olan bu liselerin ücretleri þimdiden dershanelerin üç katýný bulmuþtur. AKP hükümetinin dershaneleri kapatma yönündeki kararý sonucu velilerin sýnavlara hazýrlýk faturasý en az üçe katlanmýþ, lise son sýnýf fiilen üniversite hazýrlýk sýnýfýna dönüþürken temel liselerin son sýnýfýna kayýt fiyatlarý bin TL arasýna yükselmiþtir. Hükümet bir kez daha "kaþ yapacaðým derken göz çýkarmýþ" fatura yine öðrencilere ve velilere yýkýlmýþtýr. Bugüne kadar 1300 dershane temel lise olmak için baþvurmuþ; bazýlarý ruhsat alarak önümüzdeki eðitim-öðretim yýlý için kayýt almaya baþlamýþtýr. "3 bin TL eðitim teþviki" ile tanýtýlan ve dershaneden dönüþen temel liseler ile özel okullar arasýndaki rekabet öðrencileri ve velileri maðdur etmeye baþlamýþ, özellikle 12. sýnýf öðrencileri YGS ve LYS`ye daha rahat hazýrlanabilmek için temel liselere yönelmiþtir. Harita-Kadastro sektörü ele alýnacak Üniversitenin de destek veren kurumlar arasýnda yer aldýðý etkinlikte, dünyanýn dört bir tarafýndan kadastro uzmanlarý ve kurumlarý bir araya gelerek tüm dünyadaki haritakadastro uygulamalarý ile ilgili her türlü ayrýntýyý ele alacak. Harita-kadastro sektörü ve ara birim dinamiklerinin durumu görüþülecek.

11 CUMA 27 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 07 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Mart 1431 Kasým: MART Düþmanlarýnýzla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. (Sâdi Þîrâzî Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ Yollar Yollar sýra sýra. Daðlardan ve taþlardan, ovalardan, tepelerden, yer altýndan, yer üstünden, denizlerden, okyanuslardan ve gökyüzünden. Uzun yollar, kýsa yollar. Ýþimiz hep yollarla. Evimizden adýmýmýzý attýðýmýz anda karþýmýza çýkan yollar.. Adýna nice sözler söylendi. Kimi sevdiklerine ulaþtý, kimi ise acýlarýna.yollarýn bir suçu yoktu. AKÞAM YATSI Halit Ziya Uþaklýgil'in vefâtý (1945) - Dünya Tiyatrolar Günü - Dünya Orman Günü Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bizler ise yolcu olduk. Kimi tozlu yollar, kimi taþlý ve kumlu yollar. Yol, sadece bu yollar deðildi. Gönülden gönüle giden nice yollar vardýr. Hayat baþlý baþýna bir yoldur. AsFalt ve tozlu yollara benzemez. Ama bu yollar çok çetindir. Belalýdýr, musibetlidir, engebeleri çoktur. Tarih bu yollarda yazýlýr, nice olaylar bu yollara da dizi haline gelir. Her insanýn bir yolu vardýr. Hayat yolu, uzun mu uzundur. Onu kimseye anlatmaya gerek yoktur. Yolunu kaybedenler, yolunu unutanlar, adreslerini kaybedenler. Yolundan sapanlar. Ýþte yollarýn böyle acý bir serüveni vardýr ve mecburi bir istikamete doðru büyük bir hýzla ilerleriz. Aslýnda yollar farklý farklýdýr, ama ulaþýlacak yerler bellidir. Fakat insanýz. Aldanýr ve aldatýlýrýz. Yolumuz yolsuza düþer. Yolumuza kara daðlar çýkarýlýr. Bazen de derin bir okyanus. Dünyada her þeyin çaresini buluruz da bu yollara bir çare bulamayýz. Siz hangi yoldasýnýz? Þu an hangi yolun yolcususunuz? Hiç önemli deðil. Yollar ne kadar uzun ve engelli olsa da gideceðimiz istikamet bellidir. NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ SÜLEYMAN KOCA (TEL: ) ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9-KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI METEOROLOJÝ ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI Mahkemeleri gösterir Türkiye adli haritasý (1925) ABD'de bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, günde yaklaþýk 3 bardak süt içmenin Osmanlýlarda Coðrafya "Acâibülmahlûkat" Çorum vilayeti K ýymetli okurlarým, bugün sizlere kendi branþýmdan, coðrafyadan bahsetmeye çalýþacaðým. Yazýlarýmýn ilki XIV. Yüzyýldaki bu bilim dalýný ele almak olacak. Coðrafya'nýn bence en güzel tanýmý: "Yeryüzünün izahlý bir tasviridir" þeklinde olanýdýr. Eski zamanlarda büyü, sihir ve rüya tabirlerinin bile ilim çerçevesine girdiðini düþünürsek fizik ve matematik, coðrafya ile ilgilenilmediðini o zamanlarda görmekteyiz. Sonralarý daha ziyade Kozmoðrafya ve Mevzii Coðrafya ile ilgilenilmiþ, Tarihi tanýmlar ve abartýlý efsaneler konu edilegelmiþtir. 14. Asrýn mevcut olan coðrafi ürünü Ali Bin Abdurrahman'ýn "Acâibülmahlûkat" "Garip Yaratýklar" isimli kitabýdýr. Eserde þu dört husus önem arzetmektedir: 1- Ýlk coðrafi eserdir Asrýn sade Türkçesiyle yazýlmýþtýr. 3- Telif eseridir. 4- Kazvini'den iktibas edilenden farklýdýr. Eserin orjinali bulunmamaktadýr. 17. Asýrda aktarýlmýþtýr. 174 sayfadýr yýllarý arasýnda yazýldýðý anlaþýlmaktadýr. Avrupa kütüphanelerinde coðrafya alanýnda, Osmanlý dönemine ait bundan daha eski bir kitap gösterilmemektedir. Yazarýn 120 yýl yaþadýðý ve çok seyyahat ettiðini, çok kaynaktan da yararlandýðýný görmekteyiz. Kitaptan vereceðimiz bazý bilgilere gelince; Dünyanýn yaratýlýþýnýn iþleniþi: "Sûal? Haber ver bize ki Allah Teâlâ (Yüce) ne nesne yarattý? Cevap oldur ki Allah Teâlâ evvel, bir gevher yarattý, Yeþil zebercedden. Ol gevherin (Cevherin) ululuðun, (Kýymetini-Hakikatini) Allah bilir. Ancak ondan Allah Teâlâ nazar eyledi, Ol gevher heybetten eridi, su oldu. Andan sonra gerü nazar eyledi suya su deprendi (hareketlendi) mevc (dalga) urdu (vurdu). Ol meveden buhar oldu. Çün (o) dütün (buhar) havaya gitti, köpük su yüzüne cem oldu. Andan (ondan) Allah Teâlâ havaya giden dütünden gökleri yarattý. Yedi pare kýldý, bir bir altýnda kodu. Her gök arasýný beþ yüz yýllýk yol kýldý. Ol köpük ki su yözüne cem oldu, yerleri yarattý. Yedi pare kýldý. Bir bir altýnda döþedi. Her birinin arasýný beþ yüz yýllýk yol kýldý." Seyahat yaptýðý yerlere ait bir bölüm: "Bu Hindistan iklimi, bigayet ulu ve muazzam iklimdir. Bu iklimde nice padiþahlar var. Her birisinin iklimi ayrýk iklimlerden oluþur. Bu Hindistan'da kimesne padiþah olamaz ta tamam kýrk yaþýnda olmayýnca" Hint Okyanusu'nda olduðu anlaþýlan "Cezire-i dâmeni" (Dâmeni adasý) ada hakkýnda derler ki; "Bu cezirede bir taife beni adem suretinde. Yalýncak (çýplak) ve saçlarý uzun ve tenleri kýllý ve sözleri hiç anlaþýlmaz; ve aðaçlar tepesine tünerler ve yemiþten yerler ve bunlarýn sagiþi yok. Hayvan gibi gezerler ve adam görünce kaçarlar. Meþelere girerler. Her birinin boyu dört karýþtýr ve tenlerinde saç bitmiþ kýzýl renkte ve gayette yekrek (sýk-gür). Hiç canavarlar bunlara eriþemez. Bu adanýn sevahilinde bir kavim sakindir, beni adem suretinde. Kaçan ki denizde gemi görseler, yüzüp varýrlar ve anber iledürler, demirle deðiþtirirler ve demiri aðýzlarýyla tutup adalarýna gelirler." Kafkaslarda bir þehrin anlatýmý: bunama riskini azaltabileceðini ortaya koydu. Sütün beyin hücrelerini korumaya yardýmcý olduðu belirlendi. ABD'de bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, günde yakla- Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci þýk 3 bardak süt içmenin bunama riskini azaltabileceðini ortaya koydu. Bilim adamlarý, Kadir Yüktaþýr com "Bu dahi bir kal'alu þehirdir. Bigayet muhkem ve bunun etrafýnda þol kadar sincap ve samur ve tilki olur ki nihayeti yoktur. Bu halkýn sayddan (avcýlýktan) gayrý iþleri yoktur. Bazar ve sanat bilür halk az olur. Derileri Tibet Ýklimine götürürler, satarlar ve taam (yiyecek) alýrlar" Dünyanýn þekli hakkýndaki bilgiler: "Bazý mezhep oldur ki, kalkan suretindedir. Bazý mezhep tabýl suretindedir. Bazý mezhep yarý topun paresi gibidir. Sahih kendüye ki (Kendi görüþüm) hükema (bilginler) ihtiyaridir. Oldur ki müdevverdir. (Yuvarlak) küre gibi kýlmýþtýr. Yuvarlak olduðuna delil oldur ki, her yerdeki adem dursa baþý göðe ve ayaðý yerde ola." Kýymetli okurlarým bu yazýmý hazýrlarken "Osmanlý Türklerinde Coðrafya" Cevat Türkay, Maarif Basýmevi 1959 Ýstanbul "Coðrafya terimler sözlüðü" Sami Öngör Milli Eðitim Basýmevi 1961 Ýstanbul ve Ana Biritanika ansiklopedisinden yararlandým. Sizlerle paylaþmak istediðim bir konu da; 21 Þubat tarihinde hem gazetemizde hem de Bayburt Postasý internet sitesinde yer alan "Unutamadýðým þehir Bayburt" adlý makalemin gördüðü alaka, kadirþinas okuyucularýmýn bana lütfudur. Tek kanatla uçmaya çalýþan þahsým için en az Bayburt kadar Çorum ve hatta Ankara, Ýstanbul, Bolu, Kastamonu, Giresun, Ordu'da unutamadýðým yerler arasýndadýr. Bir baþka yazýmda buluþmak ümidiyle saðlýk ve mutluluklar dilerim. Bu yazým rahmetli eþim coðrafyacý Güneþ hanýma ve coðrafyacý arkadaþlarýma ar- Filistin cehpesinden dönerken Urfa Viranþehir civarýnda Araplar ve Fransýzlar ýn taburuyla birlikte pusuya düþürdükleri Þehit büyük dedem Kolaðasý Osman Fethi Bey in (1920) Osmanlý Atlasý ndan alýnmýþ Çorum Sancaðý ný da havi Ankara vilayeti haritasý. Süt içmek bunama riskini azaltabilir Gökküre sütteki glütatyon adlý antioksidanýn beyin hücrelerini koruduðunu, dolayýsýyla sütün bunamanýn yaný sýra Azheimer ve Parkinson hastalýklarýndan korunmayý saðlayabileceðini de vurguladý Söz konusu antioksidanýn serbest radikallerin beyin hücrelerine verdiði zararý azalttýðýný belirten bilim adamlarýndan Dr. Debra Sullivan, "Yýllardýr sütün kemik ve kaslar için önemli olduðu düþünülüyordu. Araþtýrma sonuçlarý, sütün beyni de koruduðunu gösterdi" ifadesini kullandý. (AA) Gram ALIÞ 100,92 SATIÞ 100,95 VEFAT EDENLER 1-Merhum Hacý Faruk DURU' nun eþi, Selma, Veyis ve Mustafa DURU' nun annesi, Terzi Kemal ve Cemal ULCAY' ýn ablasý; Ferdane DURU. 2-Çanakçý Köyü' nden gelme, Demircioðlu Harfiyat sahibi Ahmet DEMÝRCÝ ve PTT' den emekli Hüseyin DEMÝRCÝ' nin babasý, Resul Harfiyat sahibi Resul YÝÐÝTOÐLU' nun kayýnpederi; Ýsmail DEMÝRCÝ. 3-Þahinkaya Köyü' nden gelme, Mehmet KARA- ÇAM' ýn eþi, Turan, Bayram, Ýsmail, Mustafa ve Hüseyin KARAÇAM' ýn annesi; Elif KARAÇAM.. 4-Eymir Köyü' nden gelme, Merhum Kamil KAN- DEMÝR' in eþi, Yaþar ve Sevda KANDEMÝR' in annesi, Býçakçý Esnafýndan Hüseyin PÝÞKÝN' in kayýnvalidesi; Yeter KANDEMÝR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 55 Yurtiçi : 160 Yurtdýþý : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 27 MART 2015 KAFAMI DÝNLERÝM Bir hayli yaþlý olan Fadime ve Temel'e basýn mensuplarý sormuþ: - Kaç yaþýndasýnýz?! - Seksen yedi, demiþ Fadime.. yüz yaþýma kadar yaþayacaðým.. - Ben de seksen yedi, demiþ Temel.. ben yüz bir yaþýma kadar yaþayacaðým. - Neden bir yýl fazla yasamak istiyorsunuz? demiþler Temel'e - Hiç deðilse bir yýl kafamý dinlerim.

13 ÝHALE ÝLANI ÇORUM KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝNDEN T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesindeki Acil Servis giriþinde bulunan 75,00 m2 Kafeterya-Kantin'in kiralama iþi 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince tarihinde Açýk Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: 1- Ýhale Konusu iþin niteliði, veri ve miktarý: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servis giriþi yanýndaki 75,00 m2 Kafeterya-Kantinin 3 (üç) yýl süreli kiralama iþidir. 2- Ýhale þartnameleri mesai saatleri içinde Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Mali Hizmetler Baþkanlýðýnda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, Ýdarece onaylý ihale dokümaný satýn almalarý zorunludur. Ýhale doküman bedeli 50,00 TL olup, Kamu hastaneler Birliði Genel Sekreterliðinin Çorum Halkbank Þubesi TR iban no.lu hesabýna yatýrýlacaktýr. 3-ÝHALE BÝLGÝLERÝ Kiralanan Yer ve Amacý m2 Hastane Acil servis giriþinde mevcut. Taþýnmaz. Kafeterya ve Kantin olarak kullanýlabilecektir. Kiralanan Yerin kira Süresi 3 yýl sürelidir. Tahmini Yýllýk Kira Bedeli ,00 TL ( Yüzbin-TL) Geçici Teminat Oraný ve Bedelleri % ,00 TL (Otuzbin) TL ihale Þekli 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine göre Açýk Teklif usulü Ýhale Tarihi / Saati ve Ýhale Yeri 16/04/2015 Perþembe Saat : 10:30 'da Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu 4-Ýhaleve katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler : a) Tebligat için adres beyaný (ikamet belgesi) ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi. b) Mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya Meslek Odasýndan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ belge, (tüzel kiþi olmasý halinde) c)teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, d) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermeküzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýhale þartnamesi satýn alýndýðýna dair belge, Geçici teminata iliþkin belge :Nakit olarak yatýrmak isteyenler Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi veznesine veya Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban no.lu hesabýna gerekli açýklama yapýlarak yatýrýlacaktýr. Banka hesabýna yatýrýlan Geçici teminatlarýn dekontlarý ihale zarfýna konulacaktýr. Banka Mektubu verilmesi halinde en az 30 gün süreli olmalýdýr. g)cumhuriyet Savcýlýðýndan Sabýka Kaydý belgesi (Gerçek kiþilerin katýlýmýnda) h)ýdarece hazýrlanan örneðe uygun Teklif mektubu, Teslim edilen belgelerin asýl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmalarý zorunludur. 5- Ýstenilen belgeleri içeren ihale zarflarý 16/04/2015 Perþembe günü saat 10.00'a kadar Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Mali Hizmetler Baþkanlýðýna verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaþmayan zarflar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 6-Ýdaremiz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan olunur. Resmi Ýlanlar: de 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: (Basýn: 46138) 19 TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Ýskilip in YGS birincileri bu sene de Ýskilip Danýþmend Anadolu Lisesi nden çýktý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Danýþmend Anadolu Lisesi YGS ve 6 da ilçe birinciliklerini kimseye kaptýrmadý YGS ilçe birincileri; YGS 1 ve 2 de Murat Can Erik, YGS 3 te Yasemin Lal, YGS 4 de Ýskilip in YGS birincileri bu sene de Ýskilip Danýþmend Anadolu Lisesi nden çýktý. CUMA 27 MART Ýskilip Danýþmend Anadolu da YGS baþarýsý Hüseyin Emre Özdemir ve YGS 5 ve 6 da Alime Ceylan oldu. Okulda LYS'ye katýlmak için gerekli olan baraj puanýný geçen tüm öðrencilerin hedefinde baþarýlý bir üniversite hayatý var. Okul idaresi, Çorum genelindeki baþarýlý okullar sýralamasýnda 2014 yýlýnda 4. sýrada olan Ýskilip Danýþmend Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenlerini kutladý. ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Araç Kiralama Hizmeti Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampus MERKEZ/CORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 12 ay süre ile l adet makam aracý, 10 adet binek araç ve 5 adet hafif ticari araç kiralama hizmeti alýmýdýr Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve tüm baðlý birimleri c)süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýstekliler teklif ettikleri araçlara ait araç ruhsatlarýn aslýný veya onaylý suretini ihale dosyasý içerisinde sunmak zorundadýrlar. Ýsteklinin araçlarý kiralamasý halinde kira kontratýnýn aslýný veya onaylý bir suretini, satýn alacak olmasý halinde ise aracýn Marka, Model Yýlý ve teknik özelliklerini gösteren yetkili bayii tarafýndan verilen onaylý belgeyi sunmak zorundadýr. ý) tarih ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan 2014/6814 Bakanlar Kurulu Kararý 'Hizmet Alýmý Suretiyle Taþýt Edinilmesine Ýliþkin Esas ve Usullerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kararýn 2. Maddesinin 2.a bendi" Þoför gideri hariç yapýlan taþýt kiralamalýnda aylýk kiralama bedeli (katma deðer vergisi hariç, her türlü bakým-onarým, sigorta ve benzeri giderler dahil), taþýtýn Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Þirketleri Birliði tarafýndan yayýmlanan ve harcama talimatýnýn verildiði yýlýn ocak ayý itibarýyla uygulanacak Motorlu Kara Taþýtlarý Kasko Deðer Listesinde yer alan kasko sigortasý deðerinin % 2'sini aþmayacaktýr." hükmü gereðince istekliler teklif ettikleri araçlara iliþkin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Þirketleri Birliði'nin internet sitesinden alacaklarý Ocak ayý Kasko Deðer Listesini (liste üzerinde teklif ettikleri araçlarý iþaretleyerek ve imzalý-kaþeli olarak) teklif zarfý içerisinde sunacaklardýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belitten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya özel sektöre son beþ yýl içerisinde yapýlmýþ her türlü araç kiralama iþleri benzer il olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü idari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 160 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 180 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini HALKBANK ÇORUM ÞUBESÝ TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yani) Rektörlük Binasý 2. Kat 215 Numaralý Oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 50223)

14 14 CUMA 27 MART 2015 Okullu Küçükler futbol final maçýnda Mimar Sinan ý tek golle yenen TOKÝ Þehit Þükrü Özyol þampiyon Þampiyon TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Genel Derince, Kuzey Çankýrý da Ulusal Gözlemci Recai Kuzey e Çankýrý, Ulusal Yardýmcý hakem Özcan Genel e ise Derince de görev. 3. Lig 2. grupta pazar günü Çankýrýspor Dardanelspor arasýnda oynanacak maçý Sivas bölgesi hakemlerinden Gökmen Karakaþ yönetecek. Yardýmcýlarý ise Kýrþehir den Özkan Yaþasýn ve Sivas tan Tolga Dede. Maçýn dördüncü hakemide Kayseri den Mustafa Arýöz. Maçýn gözlemciliðini ise Recai Kuzey yapacak. Ayný grupta pazar günü Kocaeli Ýsmetpaþa Stadý nda Derincespor Yeni Diyarbakýrspor Okullu Küçükler futbol final maçýnda Mimar Sinan ý Hamitcan ýn kendi kalesine attýðý golle 1-0 yenen TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. tetik SAHA: 1 Nolu SenHAKEM: Samet Avcý. Tahsin TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Furkan, Fatih, Þampiyon olan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol un kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Bünyamin, Alperen, Enes, Oðuz, Ahmet, Tunahan, Gökhan Güven, Gökhan Ölçek, Nurullah, Emir. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Sefa Recai Kuzey arasýndaki maçta ise Amasya bölgesi hakemi Bilal Köseoðlu düdük çalacak. Maçýn yardýmcý hakemleri ise Çorum dan Özcan Genel Özcan Genel ve Ordu dan Tülay Ceylan. Maçýn dördüncü hakemide Ordu dan Anýl Demireðen. Maçýn gözlemciside Mustafa Düzkaya 23 Nisan ikinci maçýný kazandý Ýlk maçýnda Ankara TED e maðlup olan 23 Nisan dün Giresun Atatürk Ortaokulu nu yenerek grupta ilk galibiyetini aldý Sivas ta devam eden Okullar arasý Yýldýzlar basketbol grup birinciliðinde 23 Nisan erkek takýmý ikinci maçýný kazandý. Grubundaki ilk maçýnda Ankara TED Koleji ile karþýlaþan 23 Nisan Ortaokulu rakibine yenilmiþti. Dün grubundaki ikinci maçýnda Giresun Atatürk Ortaokulu ile karþýlaþan temsilcimiz maçtan lük skorla galip ayrýldý. Grup maçlarýnda Mahmutcan, Semih, Serkan, Poyraz, Nurettin, Arda, Hüseyin, Ahmet, Celil, Kadir, Samet ve Mehmet Ali li kadrosuyla mücadele eden 23 Nisan ortaokulu bugün grubundaki son maçta Niðde ODTÜ Geliþtirme Vakfý Özel Ortaokulu ile karþýlaþacak. Üçüncü olan 23 Nisan ýn kupasýný Sungurlu Dr Sedat Melahat Baran Müdür Yardýmcýsý Altan Haktanýr verdi 23 Nisan penaltýlarla üçüncülük kupasý:3-2 Yaþar, Sefa Töker, Hamitcan, Oðuzhan, Berkay, Süleyman, Adem, Abdulkadir, Taha, Ahmet, Mahmut, Kerem. GOL: Hamitcan (kk) (TOKÝ) Okullu Küçükler futbolda þampiyonluðu TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu kazandý. Final maçýnda Mimar Sinan Ortaokulu nu 1-0 yenen TOKÝ bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. Beþi merkezde biri Osmancýk ta olmak üzere altý grupta toplam 20 okulun mücadele ettiði il birinciliðinde grup maçlarý sonunda sekiz takým çeyrek final gruplarýnda karþýlaþtýlar. önceki gün oynanan yarý final maçlarýný kazanan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol ile Mimar Sinan Ortaokulu þampi- Okullu Yýldýzlar futbol final maçýnda Mimar Sinan ý zorlu mücadele sonunda 3-2 yenen Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran ortaokulu þampiyonluðu kazandý. Ahmet Yiðit, Furkan Þanver, Furkan Küçükhüseyin, Oðuzhan, Ömer Faruk, Tuðrul, Ýsmail Hadi, Emirhan, Mustafa, Mustafa Emre, Mustafa Emir, Fahri, Batuhan, Bilal. YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Muhammet Ali, Tufan, Yahya Can, Yasin Mertcan, Muhammet Elvan, Eren, Halit Can, Arda, Kadir. Yýldýz erkeklerde dördüncü olan Yavuz Sultan Selim in kupasýný Tertip Komitesi üyesi Altan Çoban verdi hit Þükrü Özyol Ortaokulu kalan bölümde rakibine gol fýrsatý vermedi ve sahadan tek golle galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Ýnkilap ý 3-1 yenen Yýldýrým Beyazýt üçüncü HAKEM : Samet Avcý. Tahsin YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU: Yunus Emre, Fatih, Ahmet, Furkan, Muhammed, Eren, Kadir, Mehmet, Hüseyin. ÝNKILAP ORTAOKULU : Canpolat, Enes, Ýlhan, Olcay, Yusuf, Ferdi, Tuðrulhan, Ahmet, Özcan, Barýþ, Samet, Abdullah. GOLLER: Fatih, Ahmet Muhammed (Yýldýrým Beyazýt), Yusuf (Ýnkýlap). Yýldýzlar futbolda þampiyon Sungurlu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Yüksel Basar. 23 NÝSAN ORTAOKULU : Ahmet Hakan, Gurur, Okullu Yýldýzlar futbol üçüncülük dördüncülük maçýnda 23 Nisan penaltýlarda güldü. Maçýn normal süresi 0-0 berabere bitinci seri penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda rakibine 3-2 üstünlük kuran 23 Nisan Ortaokulu ikinci olurken Yavuz Sultan Selim dördüncülük kupasýný aldý. Ýkinci olan Mimar Sinan Ortaokulu nun kupasýný okul yonluk için karþýlaþtýlar. Denk iki kuvvetin mücadelesi sahne olan maçýn ilk yarýsý 0-0 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýda iki takýmda kazanmak için hücumu düþündü Hamitcan ýn kendi kalesine attýðý golle maçta 1-0 öne geçen TOKÝ Þe- Yýldýz erkeklerde þampiyon olan Sungurlu temsilcisinin kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Üçüncü olan Yýldýrým Beyazýt ýn kupasýný Okul Sporlarý Tertip Kurulu üyesi altan Çoban verdi SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Yüksel Basar. SUNGURLU DR. SEDAT MELAHAT BARAN ORTAOKULU : Burak, Seyit, Alperen Tanrýkol, Alpe- ren Güldüz, Furkan, Kazým, Mehmet, Kerim, Abdulkadir, Berkay Emre, Semih, Dursun, Bayram, Batuhan, Sedat. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU :Bedirhan, Abdulsamet, Tevfik Can, Sefer Can, Murathan, Alperen, Furkan Þanlý, Furkan Aykaç, Mertcan, Enes Turan, Elvan Mert, Hüseyin, Engin Can, Mevlüt, Ene Burak, Mahmut. GOLLER : 15. dak. Seyit, 23. dak. Semih (Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran), 38. dak. Abdulsamet (Mimar Sinan), Okullu Yýldýzlar futbolda þampiyon Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu oldu. Final maçýnda Mimar Sinan Ortaokulu nu 2-1 yenen Sungurlu okulu þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Yarý final maçýný kazanan iki okul dün finalde karþý karþýya geldiler. Maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koyarken 15. dakikada Seyit in attýðý golle 1-0 öne geçen Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran devreyi bu skorla önde kapattý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Semih in attýðý golle farký ikiye çýkaran Sungurlu temsilcisi rahatladý. Sonda- Dördüncü olan Ýnkilap Ortaokulu nun kupasýný Okul Sporlarý Tertip Kurulu üyesi Turgut Yýldýrým verdi ki bölümde Mimar Sinan Ortaokulu beraberlik için tüm hatlarý ile gol için yüklendi. Bitime iki dakika kala Abdulsamet le farký bire indiren Mimar Sinan ýn çabasý beraberliði getirmeye yetmedi ve maçý 2-1 kazanan Sungurlu Sedat Melahat Baran Ortaokulu þampiyon olarak gruplarda Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyalarý verildi. Yýldýz erkeklerde ikinci olan Mimar Sinan ýn kupasýný Tertip Komitesi üyesi Turgut Yýldýrým verdi

15 CUMA 27 MART Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az 1 yýl deneyimi olan -30 yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn 1 adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 15.sok no:2 (Ç.HAK:693) (Ç.HAK:698) MÝMAR Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz. Genel Nitelikler * Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun, * Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis, konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az 3 yýl deneyimli, * MS Office programlarý ve Autocad, 3dmax, Photoshop vb. mesleki çizim programlarýna hakim, * Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim, * Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli, * Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek, * Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek, * Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak * Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas, * Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama becerisi yüksek * Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda çalýþabilen, * Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen, * Tercihen Ýngilizce bilen, * Askerlik görevini tamamlamýþ bay Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Caddesi No:17 / Çorum Tel: (364) Faks: (364) AÖF sýnav tarihleri açýklandý AÖF sýnav tarihleri ve eklenen yeni sýnav merkezleri üniversite tarafýndan duyuruldu. Yapýlan duyuruya göre AÖF için 10 yeni sýnav merkezi eklendi. AÖF Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi 2014, 2015 sýnav tarihleri belli oldu. Ýþte AÖF bahar sýnav tarihleri AÖF SINAV TARÝHLERÝ AÖF sitesinden yapýlan resmi duyuruya göre 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinin akademik takviminde deðiþiklik yapýldý. Yeni sýnav takvimine göre Bahar Dönemi Ara sýnavlarý Nisan'dan Nisan'a çekildi. AÖF SINAV MERKEZLERÝ Açýk Öðretim Fakültesi (AÖF) bu zamana kadar il merkezleri ve 7 ilçede sýnav yaparken, öðretim yýlý itibari ile sýnav yapýlan ilçe sayýsýný 17'ye çýkardý. Daha önce;antalya-alanya, Balýkesir- Bandýrma, Hatay-Ýskenderun, Edirne-Keþan, Bursa-Ýnegöl, Kocaeli- Gebze ve Muðla-Fethiye'de yapýlan AÖF sýnavlarý, AÖF tarafýndan yayýnlanan Öðrenci Kýlavuzunda yer alan 10 yeni ilçede daha yapýlacak. 10 YENÝ ÝLÇE 7 ilçedeki sýnav merkezlerinin arasýna; Kahramanmaraþ-Elbistan, Ankara-Polatlý, Balýkesir-Edremit, Konya-Ereðli, Manisa-Salihli, Aðrý-Patnos, Muðla-Milas, Tekirdað-Çorlu, Þanlýurfa-Siverek ve Van- Erciþ de eklendi. AÖF Sýnav Kurallarý Açýköðretim, Ýktisat, Ýþletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sýnavý ve dönem sonu sýnavý, bahar döneminde bahar dönemi ara sýnavý ve dönem sonu sýnavý olmak üzere ilgili öðretim dönemlerinde yeni kayýt yaptýran ve kaydýný yenileten öðrencilere dört sýnav yapýlmakta olup öðrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öðleden sonra dört oturumda sýnavlara katýlmaktadýrlar. Sýnavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoþa da ayný saatlerde sabah 9.30 da, öðlenden sonra da yapýlmaktadýr. Sýnavlarda soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý olarak iki tür belge kullanýlmaktadýr. Sýnavlar beþ seçenekli çoktan seçmeli test þeklinde YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Selda YILMAZ (Ç.HAK:703) Arif kýzý 1986 Çorum Doðumlu Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu seyahat engeli olmayan, sürücü belgesine sahip, askerliðini yapmýþ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Adres: Aþaðý San. 2. Çelik Sok. No: 22 (Kýþla Karþýsý) (Ç.HAK:669) AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) (Ç.HAK:2702) m2 Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý DEMÝRTAÞ (Ç.HAK:704) Hasan kýzý 1954 Çorum Doðumlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet KAYIKÇI (Ç.HAK:703) Hayri oðlu 1969 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:603) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:686) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:695) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:699) (Ç.HAK:659) ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:584) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:588) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMANLAR ARANIYOR * ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda deneyimli, idareci vasfýnda) * KAYNAKÇILAR * MAKÝNA MONTAJCISI * TAÞLAMACILAR (Ç.HAK:692) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:667) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 5 Tel: Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: TL KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye

16 Kim atarsa atsýn biz kazanacaðýz Gol atmak için sen ben olmayacaðýný biz olacaðýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, gol kaçýrmanýn beceriksizlik olmadýðýný gol aramamanýn olduðunu belirterek futbolculardan hep birlikte hareket etmesi gerektiðini söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal dünki çift kale öncesinde saha ortasýnda taktik dersi verdi. Ýncedal dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman öncesinde saha içine getirdiði tahta üzerinde Tuzlaspor maçýnýn taktiðini detaylý olarak anlattý. Ligin ikinci yarýsýnda gol yollarýnda yaþadýklarý sýkýntýya çözmeye yönelik uyarýlarda bulunan Ýncedal, öncelikli olarak gol yollarýnda ben olmayacaðýný biz olacaðýný sonuçta kim atarsa atsýn kazananýn kendileri olacaðýný futbolculardan unutmamalarý istedi. Gol kaçýrmanýn beceriksizlik olmadýðýný asýl beceriksizliðin gol aramamak olduðunu belirten Ýncedal Takým olarak pozisyona giriyoruz ancak deðerlendiremiyoruz. Bunda en önemli sorun ise iyi pasý zamanýnda verememek. Final pasýný ya erken atýyoruz veya rakip savunma araya girdikten sonra atýyoruz. Takým olarak yardýmlaþtýðýmýz ve birbirimize yakýn olduðumuz takdirde golü buluruz Ýncedal saha içinde tahta üzerinde Tuzlaspor oyun taktiðini gösterdi ve ardýndan da sahada uygulattý CUMA 27 MART 2015 Tuzla provasýnda kadro arayýþý Pazar günü grup lideri Tuzlaspor la sahasýnda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn provasýný dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan antrenmana sakatlýklarý bulunan Sefa Akýn ve Eray ile dizinde ödem oluþan Osman Bodur ile yorgun olan kaleci Fatih dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ve dar alanda pas çalýþmasýnýn ardýndan taktik çift kale maça geçildi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çift kalenin iki yarýsýnda iki farklý takýma forma verdi ve oldukça deðiþiklik yaptý. Ýncedal ýn Tuzlaspor maçýna farklý bir onbir çýkartmayý planladýðý gözlendi. Çift kalenin ilk yarýsýnda beyaz takýmda Osman, Ýmam, Akýn, Murathan, Sinop ta yapýlan Yýldýzlar Badminton grup maçlarýnda namaðlup birinci olmayý baþardý. Osmancýk Badminton da baþarýlarýný okullar da sürdürüyor. Sinop ta yapýlan Yýldýzlar Badminton grup birinciliðinde Osmancýk Ortaokulu grup birincisi olarak finallere yükselirken Nedim, Samet, Oðuzhan, Berat, Buðra, Ali Kireþ ve Çaðlar a forma verirken bu takýmda ikinci yarýda Osman, Murathan, Akýn, Ýmam, Mehmet Akif, Turgay, Buðra, Okan, Berat, Çaðlar ve Ali Kireþ mücadele etti. Kýrmýzý takýmda ise ilk yarýda Utku, Murat, Sefa, Kadir, Mehmet Akif, Okan, Burak, Turgay, Bilal, Muhammet ve Recep forma giyerken ikinci yarýda ise Utku, Kadir, Murat, Samet, Nedim, Bilal, Sefa Karaahmet, Oðuzhan, Burak, Muhammet ve Recep mücadele etti. Taktik çift kaleyi bizzat Yavuz Ýncedal yönetti ve saha içinde kalarak yapýlan hatalarda hemen oyunu durdurarak futbolculara yapmalarý gereken hareketleri uygulamalý olarak gösterdi. Çorum Belediyespor bu günü dinlenerek geçirecek. Osmancýk Ortaokulu Türkiye finallerinde Yýldýzlar Badminton da Türkiye finallerine yükselen Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý Salonsuz okuldan salon futbolunda Türkiye finallerine Çorum Belediyespor un pazar günü evinde oynayacaðý Tuzlaspor maçýný Üst Klasman hakemi Ankara bölgesindenyaþar Kemal Uðurlu yönetecek. Tecrübeli hakem bundan önce iki kez Çorum da maç yönetmiþ ve iki maçta Çorumspor bir erkek takýmý ise final grubunda sporcusunun hastalanmasýyla dördüncü oldu ve elendi. 11 kýz ve 11 erkek takýmýnýn mücadele ettiði grup maçlarýnda Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmenleri Barýþ Boyar ve Ümit Gökgöz yönetiminde gitti. Kýzlarda Þeyda Kara, Ceren Özdemir, Þura Kayar ve Fatmagül Sezer li kadrosuyla mücadele ettiði müsabakalarda gruptan birinci olarak çýktý ve final grubunda da son maçýnda Ýstanbul temsilcisini yenerek grup birincisi olarak final grubuna yükselirken Ýstanbul ikinci olarak finallere yükseldi. Erkek takýmý ise Hilmican Þimþek, Yalçýn Uzun, Alperen Kýlýç, Yavuz Býyýklý ve Hüseyin Dursun lu kadrosuyla mücadele ettiði grup maçlarýnda ilk etabý birinci olarak tamamladý. Final Grubunda ayný grupta mücadele ettiði ve yendiði Ýstanbul temsilcisi karþýsýna bir sporcusunun hastalanmasý nedeniyle eksik çýktý ve bu kez yenilerek dördüncü olarak finallere yükselmeyi baþaramadý. Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý Nisan tarihleri arasýnda Yalova da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandý. Takým sporlarýnda son yýllarda ilk kez Çorum dan bir okul final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Yýldýz erkekler futsalda Cumhuriyet Ortaokulu Karadeniz Ereðli de zorlu müsabakalar sonunda gruptan birinci olarak çýktý ve Türkiye nin en iyi sekiz takýmýnýn mücadele edeceði finallerde Çorum u temsil edecek. Çorum Belediye-Tuzlaspor maçýna üst klasman hakemi Karþýlaþmayý Ankara bölgesinden Yaþar Kemal Uðurlu yönetecek. maðlubiyet bir beraberlik almýþ. Ýlk olarak 20 Kasým 2008 de Çorumspor un 2. ligde Ofspor ile oynadýðý maçta düdük çalan Uðurlu ile kýrmýzý siyahlýlar 1-1 berabere kalmýþ. Son olarakta 4 Mart 2012 yýlýnda Çorumspor un sahasýnda Gaziosmanpaþa ile oynadýðý ve 2-0 maðlup olduðu maçta görev yapan Yaþar Kemal Uðurlu nun yardýmcýlýklarýný ayný ilden Mustafa Çavuþ ve Hamdi Tontu yapacak. Dördüncü hakem Ekin Tekçe. Maçýn gözlemcisi ise Ýsmail Zeybek. Futsal adý üstünde salon futbolu. Ancak bu branþta Türkiye nin en iyi sekiz okulu arasýna giren Cumhuriyet Ortaokulu nun salonu yok. Her okulun salonu olmasýda mümkün deðil tabiki. Ancak, Çorum u temsil edecek okulun futsal takýmý gerek grup gerekse yarý final grup maçlarý öncesinde salonda yaptýðý antrenman sayýsý 3-5 i geçmiyormuþ. Cumhuriyet Ortaokulu salonu yoktu. Çevre okullarda vermedi, ancak Türkiye finallerine gitmeyi baþardý Çevresindeki okullarýn salonlarýndan yararlanmak istemiþler ancak bir ton mazeret bildirilmiþ. Uzak okullarýn salonlarýna gitmek istemiþler malesef yine olumsuzluklar karþýlarýna çýkmýþ. Yani Çorum u Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna sokan Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý salon bulamadýðý halde bu baþarýyý yakalamýþ. Düþünsenize birde salonda çalýþma imkaný bulsalardý. Yýllardýr Çorum da sporun baþarý noktasýnda geriye gittiðinde tüm camia hem fikir. Bunun nedenleri arasýnda en önemli sorunlardan biriside kuþkusuz malzemeyi iyi kullanamamak olsa gerek. Bir çok okulda salon olmasýna karþýn kullanýmý noktasýnda gerek okul idarelerinin gerekse Milli Eðitim Müdürlüðü nün daha etkin olmasý ve yardýmcý olmasý gerekiyor. Yýldýzlar futsalda Türkiye finallerine yükselen Cumhuriyet Ortakolu salonda çalýþmadan bu baþarýya ulaþtý. Bu sorunu yaþayan okullara Milli Eðitim Müdürlüðü organize ile destek vermeli Büyük ten baþarýlý güreþçilere ödül Dumlupýnar Ortaokulu güreþçileri Türkiþe Þampiyonasý katýlma hakký kazanmasý nedeniyle Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafýndan ödüllendirildi. Dumlupýnar Ortaokulu güreþ takýmý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti Mart tarihleri arasýnda Çankýrý nýn Çerkes ilçesinde yapýlan Okullararasý güreþ grup birinciliðinde madalya kazanarak Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazanan güreþçiler ve okul idarecileri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret etti. Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu ile birlikte Dumlupýnar Ortaokulu Müdürü Ahmet Aktaþ, Müdür Yardýmcýsý Zafer Erel, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuþ ve antrenör Hasan Demirer ile birlikte güreþçilerinin ziyaretinde baþarýlý sporcular ödüllendirildi. Serbest stilde 38 g da Mertcan Damatoðlu birinci, 35 Kg da Ýsmail Özdil ve 42 Kg da Mehmet Çatalbaþ ikinci, 32 Kg da ise Yusuf Eryücel üçüncü olarak kürsüye çýkmayý baþarmýþtý. Grekoromen stilde ise 38 Kg da Barýþ Akýncý ikinci olarak gümüyþ madalya aldý. Güreþçiler ve okul idarecileri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü ziyaret ederek katýldýklarý grup maçlarý ve önümüzdeki ay yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý hakkýnda bilgiler verdiler. Milli Eðitim Müdürü Büyük te baþarýlý sporcularý kutladý ve Türkiye Þampiyonasýnda da baþarýlý olmalarý dileðinde bulundu ve ödüllendirdi. Beþ güreþçi Nisan tarihleri arasýnda Düzce de yapýlacak olan Türkiye finallerinde madalya mücadelesi verecekler. Dumlupýnar Ortaokulu yýldýz güreþçileri Milli Eðitim Müdürünü ziyaretlerinde toplu halde

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI 02.03.2017 21:00 ANKARA A HABER "ARKA PLAN" PROGRAMINA KATILDIM 5 08.03.2017 21:00 ANKARA 10.03.2017 19:00 AMASYA 11.03.2017 10:00 SOMA 11.03.2017 11:00 SOMA 11.03.2017 12:00 SOMA 11.03.2017 12:30 SOMA

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı