ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME"

Transkript

1 Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar TEMBEL VE ASALAKLAR Turgut Afþaroðlu KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Mehmet Levent Yolcudur gidecek Fatoþ Doðru adresi buldular GÜNAYDIN Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Savaþ tehlikesi geçmedi Savaþ tehlikesi geçmedi Doðalgaz ve petrol konusunda Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemine baþvurmasýnýn gelecekte askeri bir müdahale seçeneðini ortadan kaldýrmadýðýný söyleyen Rolandis, Rum yönetimine gazetemizin yaptýðý öneriyi yaptý... Kýbrýslý Türklerin net kârdaki payý ayrýlsýn %20-25 pay n Eski Rum dýþiþleri bakanlarýndan Nikos Rolandis Rum yönetimini bir kez daha uyardý. Rolandis net kârýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra veya belirlenecek bir zamanda toplumumuza verilmesini önerdi... n Bazý Rumlarýn, "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslý Türklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" dediklerini söyleyen Rolandis, Makarios zihniyetinden hala vazgeçilmediðini vurguladý... n Türkiye'nin Kýbrýs'ýn batýsýnda sondaj yapmasýný 'daha da kötü' diye niteleyen Rolandis þöyle konuþtu: Büyük miktarda petrol rezervi olduðu görülen batý tarafýnda sondaj ile Türkiye sýcak olay çýkmasý ihtimalinin gözardý edilmesine izin vermeyen bir ortam yaratýyor... l 7. sayfada Derviþ Eroðlu iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete yetki veririz n Eroðlu: Adanýn genelindeki denizaltý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýz... n Dün yurda dönen Eroðlu, doðalgaz ve petrol araþtýrmalarýný KKTC adýna Türkiye'nin yapacaðýný söyledi... n Eroðlu, New York'ta Erdoðan'la imzaladýðý anlaþmayý ertesi gün hükümete bildirdiðini ve Ýrsen Küçük'ün de bu konuda parti baþkanlarýný aydýnlattýðýný açýkladý... l 8. sayfada KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Selma Bolayýr l 6. sayfada GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL Sezan Artun Niyazi Ökten l 6. sayfada KABARAN ÝÞTAH l 7. sayfada NELER OLUYOR? Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada SAVAÞ AHLAKINDA ÖRSELENMELER Bülent Tekin l 13. sayfada Trafikte ölüm 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti n 2. sayfada

2 TRAFÝÐE BÝR KURBAN DAHA 18 YAÞINDAKÝ MUSTAFA AKDÖL HAYATINI KAYBETTÝ... Türkeli-Alayköy yolunda dün öðle saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, 45 yaþýndaki Ýsmail Akdöl DD 528 plakalý aracýyla direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çýktý ve harup aðacýna çarptý. Kaza sonucu araçta bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybederken, sürücü ve ayný aileden 28 yaþýndaki Sinan Akdöl yaralandý. UYUÞTURUCUDAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa Fuar alanýnda önceki akþam 2 kiþinin tasarrufunda uyuþturucu bulan polis 3 kiþiyi tutukladý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yapýlan kontrolde C.A (E-19) ve O.O (E-30)'nun tasarruflarýnda yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannobinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilenler ve olayda ilgisi görülen O.B (E- 28) tutuklandý. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan'da önceki gün tasarrufunda uyuþturucu bulunan bir genç tutuklandý. Polis ismini baþharfleriyle N.G (E-20) olarak açýkladýðý kiþinin üzerinde, narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu bulunarak emare olarak alýndýðýný ve tutuklandýðýný bildirdi. TRAFÝK KAZASIYLA ÝLGÝLÝ BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Hamitköy'de önceki akþam Hüseyin Sadun Tekçe'nin yaralanmasýna neden olan kazayla ilgili olarak yol kenarýnda park edilmiþ kazýcýyükleyicinin sorumlusu Mehmet Çapuk tutuklandý. Hamitköy'de Atatürk Caddesi üzerinde dün akþam meydana gelen kazada, 31 yaþýndaki Hüseyin Sadun Tekçe motosikletiyle, kazý çalýþmasý nedeniyle yol kenarýnda park edilen kazýcýyükleyici araca çarpmýþtý. Polis bülteninde, kazýcýyükleyicinin gerekli güvenlik önlemleri alýnmadan park edildiði belirtilerek, olayýn sorumlusu Mehmet Çapuk'un tutuklandýðý kaydedildi. EVDEN LCD TV ÇALINDI Esentepe'de Figen Þentürk'e ait evden LCD televizyon çalýndý; Gazimaðusa-Bafra bölgesindeki The Dee Europen, Kaya Artemis ve Nuhun Gemisi isimli kumarhanelerde dün akþam yapýlan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak 10 kiþi ile kumarhane sorumlularýna yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 3 SAAT ELEKTRÝK YOK Lefkoþa, Orta gerilim þebekesindeki proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Ýskele bölgesinde 3 saat elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 09:00-12:00 saatleri arasýndaki kesintiden Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Ýskele'nin bir bölümü, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Akova, Yýldýrým ve bölgedeki tesisler etkilenecek. Othello için ihaleye çýkýldý n UNDP tarafýndan açýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar baþvuru kabul edilecek... Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Gazimaðusa'daki Othello Kalesi'nin acil müdahale gerektiren bölümlerinin bakým ve onarýmý ihaleye çýktý. Daire Müdürü Emine Pilli'nin açýklamasýna göre, UNDP PFF (Partnership For The Future) tarafýndan çýkýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar teklif kabul edilecek. Pilli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Othello Kalesi'nde rutin olarak yaptýðý temizliðin yaný sýra yapýsal bakým çalýþmalarý da gerektiðini ifade ederek, tarihi kalenin acil müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla harekete geçtiklerini belirtti. Pilli, düþen kum taþlarýnýn birikmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan kaledeki büyük pencere görünümündeki okçu mazgallarýnýn da geçtiðimiz günlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafýndan temizlendiðini anlatarak, zaman içerisinde toprak altýnda kalan orijinal zeminin de fýrçalanarak temizlendiðini ve kalenin zeminindeki orijinal taþ döþemenin ortaya çýkarýldýðýný hatýrlattý. Emine Pilli, Othello Kalesi'nin Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde oluþturulan ve eþ baþkanlýðýný kendisinin yürüttüðü Ýki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalýþmalarý çerçevesinde öncelikli korunacak kültürel miras kapsamýna alýndýðýný; Avrupa Birliði'nin kalenin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý için bütçe ayýrdýðýný belirtti. Pilli, kalenin acilen müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla 4 Ekim tarihine kadar kabul edilecek projelerin deðerlendirilmesinin ardýndan, ihaleyi kazanacak projenin hemen uygulanmaya baþlayacaðýný bildirdi. "ESKÝ ESERLERÝ KORUMA FONU YETERSÝZ" Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde çok sayýda eski eser ve ören yeri bulunduðunu anlatan Pilli, özellikle Gazimaðusa kentinin eski eser ve ören yerleri açýsýndan ülkenin en zengin bölgesi olduðunu kaydetti. Emine Pilli, müze giriþ ücretleri, ören yerlerinde yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleri, eski eserlerle ilgili davalarda mahkemece karara baðlanan para cezalarý, fona yapýlacak her türlü baðýþ ve yardýmlar gibi çeþitli gelirlerin toplanmasýyla oluþturulan Eski Eserleri Koruma Fonu'nun ülkede bulunan eski eserlerin bakým ve onarýmýnda yetersiz kaldýðýný ifade etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin ülkenin tarihi eser zenginliðini koruyup gelecek kuþaklara aktarabilmek amacýyla kaynak yaratmaya çalýþtýðýný bildiren Pilli, müze ve ören yerlerinde dairenin izniyle yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleriyle müze giriþ ücretlerinin Eski Eserleri Koruma Fonu'nun bel kemiðini oluþturduðuna dikkati çekti. Pilli, ülkedeki eski eser ve ören yerlerinde çeþitli sanatsal, kültürel organizasyon yapan kurum, kuruluþ, özel ve tüzel kiþilere de seslenerek; cüzi bir miktar olan kira bedellerinden muaf tutulma talebinde bulunmayarak her yýl kullandýklarý eski eser ve ören yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasýna katkýda bulunma çaðrýsý yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... Fýrtýnalý bir denizde yol alan, ancak rotasýný þaþýrmýþ ve her an batma tehlikesi olan bir gemiye benziyor bu günlerde Kýbrýs... Çatýþma ihtimali ortadan kalktý mý? Kalkmadý... Rolandis'in görüþüne ben de katýlýyorum. Ne diyor? Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemi seçmesi, gelecekte askeri müdahale seçeneðini düþünmeyeceði anlamýna gelmez. Her an herþeyin deðiþebileceði bir durum içindeyiz... Bir de petrol kokusu gelsin denizden hele... Kimin ne yapacaðý hiç belli olmaz. Altýn arayýcýsý kovboylar gibiyiz þu anda... Uzun bir yolculuða çýkarlar atlarýyla... Mola verirler yolda... Birbirlerine fýkralar anlatýrlar... Þakalaþýrlar... Altýn bulduklarýnda ne yapacaklarýnýn hayallerini kurarlar. Ve günlerden bir gün karþýlarýnda ýþýldayan altýn zerreciklerini görünce bellerindeki silahlara sarýlýrlar hemen... Artýk kim kimi vurursa... Sonunda iki kiþi kalsa da, biri ötekini de temizler... Ve altýn torbasýný yükleyerek çekip gider... Ýlk petrolün kokusu gelince bizde de tetiklerin çekilmeyeceði ne malum... Parrra bu parrra... Onun boynuzunda döner dünya! Rolandis akil adam... Dýþiþleri Bakanlýðý yapmýþ... Bu meseleler üstünde yýllarca kafa patlatmýþ o da... Yurdunu ve toplumunu gerçekten düþünen ve ömrünü buna adayan insanlar da var bu dünyada... Papandreu'nun oðlunun sözlerinden çok etkilendim ben mesela... "Babamýn saçlarý üç ayda bembeyaz oldu" diyor... Üzüntüsünden... Halkýnýn çektiði acýlardan... Ýstemeye istemeye yapmak zorunda kaldýklarýndan... Tek bir cümleyle babasýný çok iyi anlatmýþ Andreas... Kendisi de zaten alçakgönüllü bir evlat... Papandreu'nun oðlu olduðunu gizliyormuþ her yerde... "Ýsim benzerliði" diyormuþ soranlara... Yani baþkalarýnýn yaptýðý gibi, babasýný bir 'vize' olarak kullanmýyor hiçbir yerde... Rolandis bu krizden çýkýþ için ne öneriyor? Doðalgaz ve petrol gelirindeki net kârýn %20-25'ini Kýbrýslýtürklere vermeyi... Ya bütünlüklü bir çözümden sonra... Ya da belirlenecek bir zamanda... Makul bir teklif deðil mi? Ýþin baþýndan beri ayný þeyi öneriyorum ben de... Türk tarafýndaki siyasi partilerden böyle bir öneri çýkmadý ancak þimdiye dek... "Kýbrýs'ýn doðal zenginlikleri tüm Kýbrýslýlarýndýr" deyip duruyorlar... Yuvarlak sözler söylüyorlar... Somut öneri yapmaktan kaçýnýyorlar... Türkiye'yle ters düþme korkusuna yenilmiþler... Türkiye'nin savaþ tehditleri karþýsýnda da ses çýkarmýyorlar... Hele sivil toplum örgütlerimiz büsbütün sessizliðe gömülmüþ... Bu halleriyle kaderine razý olan bir tutsak topluluðundan ne farklarý var? Bu konularda kendilerini siyasi bir erk sahibi olarak görmüyorlar mý yoksa? Bunca zaman meydanlarda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýp durdular... E, þimdi baþýmýzda savaþ rüzgarlarý eserken neden susuyorlar? Asýl haykýrmalarý gereken zamanda neden haykýrmýyorlar? Düþünün, nerden nereye geldik... Daha düne kadar barýþtan söz ediyorduk burada... Þimdi ise savaþtan söz ediyoruz... "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"den "Kýbrýs'ta taksim engellenemez"e bir arpa boyu yolmuþ meðer... Rolandis'in söylediðine göre, hala eski zihniyette olanlar varmýþ Rum toplumu arasýnda... "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslýtürklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" diyormuþ bazýlarý... Birazcýk aklýmýz kalmýþtý... Galiba þu mübarek petrol þimdi onu da baþýmýzdan aldý!

3 AFRÝKA dan mektup... SAÇLARINDAN TUTUÞMUÞ, YANIYOR DA YANIYOR Sevgili okurlar, Son haftasýna girdik ayýn... Bir Eylül daha çýkýp gidiyor hayatýmýzdan... Geceler uzuyor, günler kýsalýyor... Havalar serinliyor... Bilhassa geceleri... Ekim derken Kasým, sonra Aralýk... Ve bir yeni yýl daha... Geçiyor yýllar... "Saçlarýndan tutuþmuþ, yanýyor da yanýyor" diyor þair... Birdenbire kocaldýðýný farkediyor sonra ve "kocalmaya alýþýyorum" diye hayýflanýyor... 60'ýnda farkediyor yaðmuru ne kadar sevdiðini... "Yaðmurun yaðýþýný severmiþim meðer" diyor. Bulutlarý ne kadar sevdiðini de 60'ýnda farkediyor... Sonra da "Meðer ne kadar çok þey severmiþim de 60'ýmda farkettim" diye kederleniyor... Kýþý da seviyor þair, baharý da... Ah Nazým usta ah... Neydi o yürüyüþlerin o karlý kayýn ormanýnda... O pencere... Sarý sýcak... Sen ordan geçerken biri, "amca, gir içeri" dedi mi? * Ýstanbul'da Boðaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'ydi... Veli'nin oðlu... Tarifsiz kederler içinde Urumeli hisarýna oturmuþ... Oturmuþ da bir türkü tutturmuþtu... Ýstanbul'un mermer taþlarý... Baþýna da konuyordu martý kuþlarý... Kimse ondan daha iyi bilmezdi bu dünyada bedava yaþadýðýmýzý... Otomobillerin dýþý... Camekanlarýn önü hep bedava... Peynir ekmek deðil ama, hava bedava, bulut bedava... Onu bu güzel havalar mahvetmiþti... Böyle havalarda istifa etmiþti evkaftaki memuriyetinden... Tütüne böyle havalarda alýþmýþtý... Ve böyle havalarda unutmuþtu eve ekmekle tuz götürmeyi... Ýstanbul'u dinliyordu gözleri kapalý... Beyaz bir ay doðuyordu fýstýklarýn arasýndan... Eski bir sevdadan kurtulunca, bütün kadýnlarýn güzel olduðunu anlýyordu... * Oysa ne doðan güne hükmümüzün geçtiðini, ne de halden anlayan birinin bulunduðunu ilk keþfeden Cahit usta olmuþtu yaþý yolun yarýsý sanýyordu, ama 70'ine kadar yaþayamadý... Hep çirkinliðinden ve kendisini seven vefalý bir sevgilisinin olmayýþýndan þikayetçiydi... Kendi kendine aþk mektuplarý yazardý bu yüzden... Postaya atardý... Postacý o mektuplarý getirdiðinde büyük bir heyecanla açardý... Bir gün mektuplarýn arkasý kesilince, "Ben vefasýzlýk ettim" deyiverdi... Ona bakýlýrsa, bir namazlýk saltanatýmýz varmýþ, taht misali o musalla taþýnda... * Geceleyin bir ses böler mi sizin de uykunuzu? Bölerse, içiniz ürpermeyle mi dolar? Yýllardýr siz de arýyorsunuz onu... Çaðýrýyorsunuz... Nerdesin? Bir þey var ki, hiç ilgisi yok tüm bu yaþadýklarýmýzla... Biliyorsunuz... Anlatamýyorsunuz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Davutoðlu'na göre Eroðlu'nun önerisi "çok yapýcý bir öneri" BM, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'a dün ilettiði yeni öneriyi desteklediklerini belirterek, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban'la BM'deki görüþmesinde kendisine 4 maddelik yeni bir öneri sunmasýnýn ardýndan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþtü. Davutoðlu ve Eroðlu BM'deki görüþmelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yaptýlar. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu yaptýðý açýklamada, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile bir durum deðerlendirmesi yaptýklarýný belirterek, öncelikle Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yapýcý tutumu dolayýsýyla teþekkür etmek istediðini belirtti. Kendileriyle sürekli istiþare halinde olduklarýný ve iki gün önce Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma anlaþmasýnýn imzalandýðýný anýmsatan Davutoðlu, bunun KKTC Bakanlar Kurulunda da kabul edildiðini söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban'a yaptýðý bu "son derece yapýcý önerinin" iki boyut içerdiðini belirten Davutoðlu, "Birincisi, þu an yürümekte olan müzakerelerin olumsuz etkilenmesini engelleyen ve bu müzakerelere bir iþbirliði ruhu da katan iyi bir öneri bu. Çünkü müzakereler sürerken tek taraflý eylemlerde bulunmak, her þeyden önce müzakere sürecine sabotaj anlamýna gelirdi, halbuki bu öneriyle müzakere sürecine ivme katýlýyor çünkü bir iþbirliði anlayýþýyla iki tarafýn ortak þekilde müzakereler sürerken dahi araþtýrma yapýlmasýný temin ediyor" dedi. KKTC'nin önerisinin müzakerelere "iyi niyet boyutu katan bir unsur, müzakerelere ivme katmasý beklenen bir unsur olduðunu" söyleyen Davutoðlu, "Yapýlan öneri kalýcý ve adil bir öneri, müzakereden baðýmsýz olarak ileride de deðerlendirilecek bir öneri çünkü BM Genel Sekreterinin teklif edeceði kiþi ve oluþacak komite her iki tarafý da temsil kabiliyeti yüksek bir komite olacak ve bu komite birlikte kararlar alacak. Zaten sayýn Hristofyas da reddetmedi buralardaki Kýbrýs Türklerinin haklarýný. O da (bu bir fonda toplanacak) dedi, ama bu sefer tek taraflý bir uygulamayla deðil, birlikte buna karar verilecek, kullanýmý da, her iki tarafýn da ayrý ayrý yapabileceði kaynaklarýn baþka amaçlarla kullanýlmasý yerine, ortak çýkarlar amacýnda kullanýlmasý da aradaki iþbirliði ruhunu güçlendirecektir" dedi. Davutoðlu, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Benzer konularý ilgili taraflarla görüþtüklerini ve Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis ile de görüþme yaptýklarýný hatýrlatan Davutoðlu, "Umarýz bu yapýcý öneriye Kýbrýs Rum tarafýndan da yapýcý bir teklif gelir ve oturulur, mekanizma konuþulur, böyle bir eylemden önce uygun olabilecek en iyi iþleyecek mekanizma üzerinde mutabýk kalýnýr. Bugün Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun teklif ettiði bu öneri hem ilkeler, hem mekanizma baðlamýnda doðru bir çerçeve sunuyor, eminim BM Genel Sekreteri de bunu deðerlendirecektir ve gerekli adýmlarýn atýlmasý konusunda ilgili taraflarla görüþmelerini sürdürecektir" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Önemli olan bugün herkesin, ama herkesin Doðu Akdeniz'de yeni bir tansiyon yükselmesini engelleyici bir basiretle davranmasýdýr, tek taraflý ya da provokatif eylemlerden kaçýnýlmasýdýr, ümit ederiz ki bu öneriyle birlikte hem tansiyon düþer, hem de iþbirliði anlayýþý egemen olur" dedi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise yaptýðý açýklamada, Genel Sekreter Ban ile iki konuyu görüþtüklerini, bunlarýn bir tanesinin müzakerelerin seyri, diðerinin ise Kýbrýs Rum yönetiminin baþlattýðý doðalgaz aramalarý olduðunu bildirdi. Eroðlu, "Tabii öncelikle biz genel sekretere inisiyatifini kullanarak Rumlarýn bu davranýþýný engellemesini istedik, ama bu mümkün deðilse biz de anavatan Türkiye ile TPAO ile anlaþma yapmýþ vaziyetteyiz. Hükümetimiz bu konuda bir karar almýþtýr, adanýn dört bir yanýnda sayýn Hristofyas'ýn dediði gibi Türk tarafýnýn da haklarý vardýr, biz o haklardan hareketle adanýn dört bir yanýnda arama izni verme hakkýmýzý kullandýk" dedi. Eroðlu þunlarý kaydetti: "Bizim bu karardan dönebilmemiz için tabii ki sayýn Hristofyas'ýn da almýþ olduðu kararý ertelemesi gerekir, aksi takdirde bir önerimiz olmuþtur, bu önerimizde bir 'ad hoc' komite kurulmasý, bu komitede Türk ve Rum eþit sayýda olacak ve yetkileri konusunda da, araþtýrma izni veya doðalgaz çýkarma yetkisi verilecekken bu komitede bulunacak iki tarafýn yazýlý oy birliðiyle onayýnýn verilmesi gerekir. Elde edilen gelirler de genel sekreterin baþkanlýðýnda kurulacak bir fona yatacak ve Kýbrýs müzakereleri olumlu sonuçlandýðý takdirde doðacak masraflarýn giderilmesi için kullanacak. Baþka bir maksat için kullanýlacaksa yine iki tarafýn oy birliðiyle onayý gerekmektedir, ama her halükarda bu kaynak silahlanma için kullanýlmayacak." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra TEMBEL VE ASALAKLAR Ankara Yapý Fuarýndayýz... Türkiyeli vatandaþ soruyor: -Bu mutfaklar ithal mi? -Evet ithal... -Ýtalya'dan mý? -Hayýr, Kýbrýs'tan... -Rum kesiminden mi? -Hayýr, Türk kesiminden... Türkiyeli vatandaþýn gözleri fal taþý gibi açýlýyor: -Siz orada üretim yapýyor muydunuz? Biz sizi hazýr yiyici zannediyorduk. Bunlar çok güzel mutfaklar...kapýlarýnýz, banyo dolaplarýnýz da çok güzel... Orada üretmiþ olamazsýnýz. Bu kez hayret etme sýrasý Kýbrýslý'ya gelmiþti: -Niye biz üretemiyormuþuz. Hem hazýr yiyici olan biz deðiliz ki... Tam tersine biz 100 bin kiþilik ekonomimizle, bir milyonluk nüfusu besliyoruz. Sonra da bize 'besleme' diyorlar. Hazýr yiyici, tembel, asalak diyorlar. Oysa fýrsat verilse, Kýbrýslýtürkler harikalar yaratýrlar. Ýþte burada küçücük bir örneðini verdik. Kýbrýs'ta 6 firma güçlerini birleþtirdi ve 6A Furniture Ltd adýnda bir ortak þirket oluþturdu. Suriye Fuarýndan sonra Ankara Yapý Fuarý, katýldýklarý ikinci fuardý. Aynen Suriye Fuarý'nda olduðu gibi ilgi büyüktü. Ürünler, Ýtalyan kalitesini aratmýyordu. Fiyatlar, Türkiye ve dünya fiyatlarý ile rekabet edebilecek düzeydeydi. Türkiye'nin dört bir yanýndan bayilik almak için müracaat edenler vardý. Yalnýz o da deðil... Gana'dan, Kamerun'dan, Libya'dan ve Fransa'dan da bayilik talepleri geldi. Gana'lý mimar þöyle diyordu: -Gana'da Çin mallarý ucuz ve kalitesiz...avrupa'dan gelenler ise çok pahalý...sizin ürünleriniz ise hem kaliteli hem de fiyatlarý çok uygun...tam bizim aradýðýmýz ürünler... Üretim dediðimiz atla deve deðil... Çaðdaþ teknolojiyi ve çaðdaþ sistemleri kullandýðýnýz zaman, siz de en az bir Ýtalyan, bir Alman, bir Japon kadar baþarýlý olabilirsiniz. Hem de her sektörde... Bütün mesele, her sektörün gücünü birleþtirip dýþ pazarlara açýlabilmesinde... Çaðdaþ teknolojiyi kullanabilmesinde... Üretimde verimliliði ve kaliteyi yakalayabilmesinde... Kuzey Kýbrýs'ýn nüfusu çok, ama pazarý küçük... Kaçak iþçi, ekmek alýr ama ev almaz... Zeytin alýr ama, mobilya almaz... Ülke sorma gir haný ya! Türkiye'nin bütün bankalarý, bütün markalarý, domatesden hýyara, mobilyadan konfeksiyona kadar tüm ürünleri, þu küçücük pazarda... Bizim minnacýk firmalarýmýz, ne bu dev Türkiye firmalarý ile rekabet edebilir, ne de Türkiye'nin Kýbrýs'taki þube bankalarýndan ucuz kredi alabilir. Ekonominin yükü yine yerel bankalara kalýyor. Yerel bankalarýn ise çaplarý küçük, para maliyetleri yüksek olunca, yüksek TL faizi ile borçlanýp yatýrým yapmak mümkün olmuyor. O halde yerli üretimi desteklemek için ne yapmalý? Yapýlmasý gerekenler aslýnda çok basit: 1.Sektörel bazda bir planlamaya gideceksiniz. 2.Birleþmeleri teþvik edeceksiniz. 3.Rekabet edebilirliði artýrmak için bir dizi tedbir alacaksýnýz. 4.Türkiye'nin kendi firmalarýna verdiði teþvikleri aynen siz de vereceksiniz. 5. Ve en önemlisi: Yerli üretimi desteklemek için bir 'Üretimi destekleme Fonu' oluþturacaksýnýz. Fonun kaynaðý nereden mi bulunacak? Ticaret Odasý kör kuyuya giden fonlarýn kaldýrýlmasýný istemiyor mu? Ýthalattaki, sözde yerli üretimi desteklemek için konan bütün fonlarý kaldýrýn. Bunun yerine, yüzde 5'lik tek bir fon koyun... Üretimi Destekleme Fonu... Yýlda 1.5 milyar dolar ithalata yüzde 5 koyduðunuzda... Alýn size yýlda 75 milyon dolarlýk bir kaynak... Yerli üretimin eti ne, budu ne? Böyle bir kaynak, yerli üretimi þaha kaldýrýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL GÜNAYDIN... Geçtiðimiz haftanýn ikinci yarýsýnda Kalyoncu, "KKTC'de mafya var" diye feveran edip durdu... Günaydýn demezler de ne derler buna... KKTC, Türkiye'nin arka bahçesi... Gece kulüpleri, casinolar ve bet office'leri diyarý... Bunlarýn varlýðý mafyanýn varlýðý demektir... Falyalý telefon etmiþ ve Kalyoncu'ya "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha" diye sormuþ... Bunu bir tehdit olarak algýlayan Kalyoncu, "Aileme, çocuðuma birþey olursa sorumlularý Ýrsen Bey ve Derviþ Bey'dir" diyor... Ve de ailesine, çocuðuna verilecek zarar sonrasý hapse atýlacak olan mafyanýn da hapisaneyi baþýna yýkacakmýþ... Böyle diyor Kalyoncu... Bu memlekette yolsuzluklarýn arþ-ý alaya çýktýðý dönem CTP dönemi oldu... Ve o günlerin bakaný ve daha sonra da partinin genel sekreteri olan kiþi kendisi deðil miydi? Bizi bombaladýklarýnda da kurþunladýklarýnda da... Her bulunduðu ortamda "kendi kendimizi" kurþunladýðýmýzý söyleyen ve mafyanýn varlýðýna inanmayan Kalyoncu, çocuðunun ismi zikredilince neden feryat etmeye baþladý? Gece kulüpleri, bet office'ler ve casino izinlerinin en bol verildiði dönem CTP dönemi oldu... ÖRP ile CTP koalisyon sýrasýnda casino izinleri nedeniyle kavga çýkmadý mý? Bu kavga hala daha unutulmadý... Birkaç satýr karalayalým da hatýrlasýn, unuttuysa... Ýki parti Bakanlar Kurulu'nda müracaat eden dört casino iznini bölüþmüþler... Ýkisine CTP, ikisine de ÖRP okey verecekti... Nedenini yazmaya da gerek yok... Günün sonunda CTP, ÖRP'ye oyun çekti ve bu casinolara izin verdi. Kavga da bundan kaynaklandý.. Ayrýlýða kadar sürdü bu... Þimdi Kalyoncu hangi sektörün mafyasýyla birlikte, doðup yüceldiðini bilmiyor mu? Ýzin verirken iyiydi de iþ tehdit noktasýna gelince kötü mü? Bu sektörlerde durum budur... Yaratýlan canavar önce yaratanýný, sonra da kendi baþýný yer... Ýki kez bombalandýk... Ýki kez kurþunlandýk... Araçlarýmýza dinamit kondu... CTP ve CTP'nin korumaya aldýðý basýn organlarýnýn neler yazdýklarýný, isteyen herkes arþivlerden bulup okuyabilir... "Tiraj nedeniyle kendi kendilerini bombaladýlar" denmedi mi, yazýlmadý mý gazetelerinde? Bir zamanlar Kalyoncu'nun güvendiði polis, matbaamýzý çalýþan arkadaþlarýmýzýn bombaladýðýný iddia ederek onlarý saatlerce sorguya çekmedi mi? Bombalayanlar ortada dururken, yapanýn unutulmasý için zamana oynayan polise dün güveniyordu Kalyoncu da, bugün neden güvenmiyor? Kalyoncu CTP'nin daimici milletvekillerindendir. Korsan bir yapýyý legalize etmek için az mý uðraþtý kendisi de, partisi de... Korsan yapýnýn temelinin mafyadan oluþtuðunu bilmemesi mümkün mü? Tehditler kendisine yönelince mi farkýna vardý bu topraklarda mafyanýn cirit attýðýný? Günaydýn öyleyse... Ya taksim ya ölüm diyorduk bir zamanlar Taksim ettik yetmedi hepsi bizim diyoruz Piri Reis'i Baf'a da mý gönderir uzmanlar? Bu rotayla herhalde kýyamete gidiyoruz Ali OSMAN Periyodik Kalay BARIÞ, AKP HÜKÜMETÝYLE BARIÞMAKTAN ÝBARET Akdeniz ýsýnýrken, Tayyip Erdoðan'ýn savaþ çýðýrtkanlýðý yapmaya devam etmesi, kullandýðý ürkütücü ve pervasýz üslup, ülkemizde tepkiye deðil, hayranlýða vesile oluyorsa, yuh olsun bize. Savaþa susamýþ gibi bir hal içinde zil takýp oynamadýðýmýz kaldý. Kýbrýs'ta barýþ istemek ne yazýk ki, meydanlarda "Barýþ engellenemez" diye baðýrmakla sýnýrlý. Barýþ ise sadece AKP hükümetiyle barýþmaktan ibaret. Bir "One minute" bile diyemiyorsak Kýbrýs'ta savaþý seçenek haline getiren Tayyip beye, bir kere daha yuh olsun!.. Eroðlu Ýstanbul da iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete araþtýrma yetkisi veririz Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Akdeniz'de petrol arama krizi nedeniyle ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesinin söz konusu olmadýðýný belirterek, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" dedi. Eroðlu, TPAO'ya petrol arama izni verilmesi konusunda da, "Adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. New-York'ta BM Genel Kurul çalýþmalarýna katýlan Eroðlu, dün saat sýralarýnda KKTC'ye döndü. Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan KKTC'ye hareketinden önce yaptýðý açýklamada, BM Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunduklarý sýrada Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlama anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlatarak, bu anlaþmanýn ardýndan Bakanlar Kurulunda karar alarak, TPAO'ya petrol araþtýrma yetkisi verildiðini, bu yetkiyi KKTC devleti adýna verdiklerini kaydetti. Eroðlu, "Dolayýsýyla adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. Eroðlu, adanýn etrafýnda ciddi bir petrol ve doðalgaz rezervi olup olmadýðýna iliþkin bir soru üzerine, "Adanýn çevresinde, daha ziyade doðalgaz olmak üzere büyük rezervler olduðu tespit edilmiþti. Dolayýsýyla biz Rum Yönetimi lideri sayýn Hristofyas'tan bu aramalarý, görüþmeler devam ettiðine, Ekim ayý sonunda New York'ta üçlü zirve yapacaðýmýza göre ertelemesini istemiþtik. Ertelemezse, ona göre bizim de atacaðýmýz adýmlarýn olacaðýný söyledik. Ama maalesef dinlemedi, önerimizi kabul etmedi ve görüldüðü gibi çalýþmalarý baþlattý" diye konuþtu. Bir gazetecinin, "Rumlar, AB dönem baþkaný olduðunda enerji kaynaklarý, KKTC ve Türkiye açýsýndan sýkýntý yaratýr mý, çünkü Türkiye o dönemde 'Ýliþkileri dondurabiliriz bizim için ciddi sýkýntý yaratabilir' demiþti" þeklindeki soru üzerine, Eroðlu þunlarý söyledi: "Sayýn Baþbakan (Recep Tayyip Erdoðan) ve Sayýn (Dýþiþleri Bakaný Ahmet) Davutoðlu böyle bir açýklama yapmýþtý. Doðru ve isabetli bir karardýr. Çünkü Güney Kýbrýs'ý hem biz hem de Türkiye tanýmamaktadýr. Zaten Kýbrýs Cumhuriyeti iki eþit ortaklý bir cumhuriyettir. Þu anda iki ortaktan sadece biri o devletin baþýnda. Dolayýsýyla böyle bir devletin AB'ye alýnmasý aslýnda yanlýþtý. Ama AB hatada ýsrar ediyor. Tabii ki o dönem baþladýðý andan itibaren bunun görüþmelere yansýmasý menfi olacaktýr. Türkiye'nin de iliþkilerini dondurduðu bir zamanda, KKTC ile Rum Yönetimi arasýnda görüþmelerin nasýl devam edeceði sorusunu AB'nin düþünmesi gerekir." Eroðlu, "Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasý tüm Kýbrýs sularýný kapsýyor mu, yani güney Kýbrýs ve Akdeniz'i de kapsýyor mu?" sorusu üzerine "Tabii. Geçenlerde Hýristofyas'ýn bir açýklamasý oldu, 'Biz çýkaracaðýmýz petrol ve doðalgazdan elde edeceðimiz geliri Türklerle paylaþacaðýz' dedi. Demek ki bir hakkýmýz var ki böyle bir ifadede bulunmuþtur. Böyle bir ifade olmasa bile bizim Kýbrýs'ýn genelinde ülke olarak haklarýmýz vardýr. Bu haklarýmýzý da tabii ki istediðimiz þekilde kullanýr, istediðimiz þirketle anlaþma yaparak petrolü açýða çýkarmak durumundayýz" þeklinde konuþtu. ANAHTAR ANLAÞMA Türkiye ile KKTC'nin imzaladýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn ada genelinde araþtýrma yapýlmasýný içerip içermediðinin sorulmasý üzerine Derviþ Eroðlu, "Yapýlan anlaþma anahtar bir anlaþmadýr. Bundan sonrasý hükümetimizin zaman zaman vereceði yetkilerle þirketler -ki biz Türkiye'yi tercih ediyoruz- araþtýrma yapacaktýr" dedi. Bir gazetecinin, "Kýbrýs'taki petrol arama krizinin sona ermesi için BM Genel Sekreteri ile yaptýðýnýz görüþmede bazý önerilerde bulundunuz, bu önerilere Genel Sekreter'in yaklaþýmý ne oldu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Sayýn Genel Sekreter, 'Bana bir misyon daha yüklediniz' dedi. Krizi önlemek için yaptýðýmýz öneriler, görüþmelerin menfi etkilenmemesi ve Kýbrýs'ta yaþayabilir, kalýcý bir anlaþmanýn saðlanmasý yönündeki çabalarýn engellenmemesi içindi. Bu da petrol aramalarýnýn ertelenmesini içeriyordu. Önerimiz reddedildiðine göre biz de atmamýz gereken adýmlarý attýk" yanýtý verdi. "Ban ki Moon önerilerinize olumlu mu yaklaþtý?" sorusu üzerine Eroðlu, "Evet. Çünkü önerilerimiz, olumlu, yaklaþýlmayacak bir öneri deðil. Rumlar da hakikaten bir anlaþma istiyorsa, benim önerilerime itibar ederek, petrol araþtýrmalarýný erteler" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs görüþmeleri ile ilgili bir soru üzerine Ekim ayý sonunda, New York'ta üçlü zirve yapýlacaðýný hatýrlatarak, "Þu ana kadar bildiðimiz bir günlük bir zirve olacak. Genel Sekreter Ban, Kýbrýs'ta bir anlaþmayý samimi olarak arzu etmektedir. Eðer biz anlaþamazsak, masa baþýndaki Kýbrýs yetkilileri bir anlaþmaya varamazsa, Genel Sekreter'in yapabileceði, BM Güvenlik Konseyi'ne raporunu yazmasýdýr. Sonrasýna kendisi karar verir. Kendisi þu anda görüþmelerden umudunu yitirmemiþtir" dedi. "Petrol arama krizi nedeniyle KKTC ile Kýbrýs Rum kesimi arasýnda Ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesi söz konusu mu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" cevabý verdi. Eroðlu'nun adaya dönüþünde Ercan'da da açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Ne AB... Ne ABD... Ne de BM... Bunlardan hiçbiri KKTC'yi tanýmýyor... Artý, dünyada bu "devleti" tanýyýp kabul eden tek bir ülke yok. Türkiye ise tanýr gibi görünüyor sadece. Çünkü körü körüne güdülen bir milli dava safsatasý uyarýnca öyle görünmek zorunda! O da kendi çýkarlarý için! AÝHM'ye göre KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimidir. Yani vilâyeti! Ve yine AÝHM'ye göre, burada olup biten her þeyden Türkiye sorumludur. Böylesine bir hilkat garibesi iþte. Ama gene de bu KKTC'de bir þeytan tüyü mü var ne... Tanýmýyorlar, kabul etmiyorlar, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir devlettir diyorlar ama... Türkiye'nin bu korsan devletle yaptýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýný tanýyorlar! Hiçbir uluslararasý hukuki geçerliliði olmayan bu sözde anlaþmaya dayanarak KKTC'nin Türkiye'ye verdiði Kýbrýs'ýn etrafýndaki tüm denizlerde petrol ve doðalgaz arama ruhsatýný tanýyorlar! Böyle bir anlaþmanýn ancak uluslararasý tanýnmýþlýðý olan gerçek devletler arasýnda yapýlabileceðini, aksi halde hiçbir hukuki geçerliliði olamayacaðýný bile bile, kimsenin buna itiraz etmemesi, ses çýkarmamasý ne kadar manidar deðil mi? Kimse kusura bakmasýn ama... Dünya bu kadar "buþlaþtý" iþte. Bu kadar adi ve rezil bir dünya oldu! Türkiye'nin, garantörü olduðu devletin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna göz yuman bir dünyadan, barýþ ve aydýnlýk yarýnlar için ne kadar umutlu olabilir ki insan? Gazeteler günlerdir petrol ve doðal gaz kokuyor... Ekranlar, ajans haberleri de... Bunlarýn arasýnda sýk sýk ateþ ve barut kokularý püskürtenler de var! Ve ne yazýk, anlaþýlan o ki daha günlerce genzimizi yakan bu kokular ve kulaklarýmýzý týrmalayan tamtam sesleriyle yatýp kalkacaðýz! Eroðlu 4 maddelik bir öneri sunmuþ Ban Ki Moon'a madde, petrol ve doðal gaz sondajýnýn, kapsamlý çözüme kadar, her iki tarafça da eþzamanlý olarak ertelenmesini içeriyor! Ortada çözümün Ç'si bile görünse amenna diyeceðim. Ama yok. Zaten Eroðlu'na çok yakýn çevreler de çözüm umudunun yüzde 13 olduðunu belirtiyorlar. O kadar zayýf bir ihtimal yani. Gerçekçi düþünmek lâzým ki, çok önemli ekonomik sýkýntýlarla boðuþan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, çözümün çok uzak bir ihtimal olduðu ortadayken, denizlerindeki zenginliðe el atamama gibi bir lüksü olmadýðý gibi, bunu ondan talep etmenin de haksýzlýk ve adaletsizlik olacaðý kesindir. Esasen, çözümden sonraya ertelemek, Türkiye'nin ta baþýndan tehditlerle ortaya koyduðu bir tavýrdýr ve ne Rum tarafý, ne de uluslararasý toplum tarafýndan kaale alýnmýþtýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaptýðý sondajda tek bir sorun kalýyor ortada. Türk tarafýnýn hak sahibi olduðu payý ayýrýp bütünlüklü çözümden sonra vermek... Gerçi Hristofyas "çözüm olmasa bile vereceðiz" diyor ama, bunun uluslararasý bir güvence ile saðlamlaþtýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Rum tarafýnýn, sondajýn ertelenmesi önerisini kabulü mümkün görünmüyor. Diðer öneriler konusunda nasýl bir tavýr alacaklarýný ise bekleyip göreceðiz. Ama bu konunun, kurulacak komitelere havale edilmesine sýcak bakacaklarýný hiç sanmýyorum.

5 26 Eylül 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bundan sonra sadece bir tarafý eleþtirenlere ve hep ayný yere vuranlara kulak asmayacaðým Lütfen siz de itibar etmeyin! Yolcudur gidecek Fatoþ * Eroðlu Ban'a dört maddelik bir öneri sunmuþ. - Ortaya somut ve tartýþmaya ve pazarlýða açýk bir öneri koymak, üzerine düþeni yapmak deðil de nedir? *BARAKA "Uygun Görülmemiþtir" sergisi açmýþ. - Aferin be çocuklar Çok uygun oldu, cuk yerine oturdu. * Emekli cumhurbaþkaný MA Talat; "Eðer Eroðlu çözüm istiyorsa ben de astronotum" demiþ. - Bence Talat doðru söylüyor.. Gerçekten astronot olabilir Yukardan bakmasýný sevmesinden belli. * Son günlerde en çok Kemal Dürüst eleþtiriliyormuþ. - "Meyve veren aðaç taþlanýr.." desem bana gülersiniz deðil mi! * Çevre denizlerde 8.5 milyon varil petrol varmýþ. - Yazýk! Çoðu heba olup gidecek Çünkü bizim o kadar çok varilimiz yok ki * Doludan baþý yaralanan 78 yaþýndaki Ahmet Küçükoðlu "Böylesi ilk defa baþýma geliyor" demiþ. - Ah amcacýðým Bunca yýl yaþadýn da yaðmurdan kaçanýn doluya tutulduðunu hiç duymadýn mý? Yaðmurdan kaçtýn, doluya tutuldun. Olan bu! * KÖTS Genel Sekreteri Elcil; "Petrol Kýbrýslýlarýndýr" demiþ. - Lafý yuvarlama hoca Hangi Kýbrýslýlarýn Arif Hoca'nýn dediði gibi, Rumca konuþanlarýn mý, Türkçe konuþanlarýn mý? Rumca konuþanlar arayýp buluyorsa Türkçe konuþanlara koklatýrlar mý? Koklatmazlarsa Türkçe konuþan Kýbrýslýlar hakkýný nasýl alacak? Kaç kiþi kaldýk? Tahmin çok, doðruyu bilen yok. Yakýnda nüfus sayýmý var Hatta iddialara göre, azar azar, köþe bucak saymaya baþladýlar bile bizi.. Acaba kaç çýkarýz? Hiç merak etmiyorum. Hiç kulaðým terlemiyor. Çünkü: 1. Gerçek rakamý açýklamayacaklar. 2. Kaç olursak olalým, azýnlýkta kaldýðýmýz kesindir. Aslýnda kaç kiþi kaldýðýmýzýn da bir önemi yoktur artýk bin diyorlar. 180 bin olsak ne yazar söyler misiniz? Kuþatýlmýþ durumdayýz! Oran yine bire dört, yine bire beþtir. Yani kaç olursak olalým, azýnlýktayýz Yani kaç olurlarsa olsunlar, çoðunluktadýrlar. Hesap bu kadar basit. Gýzýmýzý aldýlar, oðlumuzu aldýlar, ganýmýza girdiler... Kendi ülkesinde azýnlýkta olmak, pek çok vatandaþýmýzý ciddi þekilde rahatsýz ve tedirgin ediyor. Gözleri ile gördükleri, kulaklarý ile duyduklarý ve her köþe baþýnda burun buruna geldikleri halde kabul edemiyorlar acý gerçeði! Mesela Fatoþ! Ýsyanlarý oynuyor "fellahlarla" karþýlaþtýkça! "Geldikleri gemi batsaydý" demiyor ama; Anadolu'dan Girne'ye baðlanan yoldan çok þikayetçi olduðunu ve artýk týkanmasý gerektiðini gizlemiyor. "Bu sel dur-du-rul-malý" diyor üstüne basa basa. Ýki yüzlü deðil. Dobracý ve açýk sözlü. Köre, þaþý demiþliði yok bugüne kadar. Tepkisini yutmuyor, ertelemiyor. Kendini ezdirmedi, hakkýný yedirmedi. Hep direndi, farklýlýðýný, özelliklerini, bu topraðýn kendisine verdiði havayý hep korumaya çalýþtý ama bir yere kadar.. Çember gittikçe daralýyor, nefes almak güçleþiyor. Býçak kemiðe dayandý. Dayanamayacak artýk. Baþka kurtuluþ yok, kaçýyor. Ercan-Londra bileti cebinde. Sadece gidiþ.! -sürecek- Ýþim hazýrdýr Harringay'de bir Türk bakkalýn yanýnda çalýþacam 350 sterlin haftada verecekmiþ! Azdýr, çokdur bilmem... Geride galacak olanlara benim önerebileceðim bir tek þey var. Hepsi gaçsýn, 1 tane galmasýn Hepsimizi yeycekler... Lütfen hapishanede sýký güvenlik önlemleri alýnsýn Kalyoncu'nun planýndan esinlenenler, intikam almak için hapishaneyi kundaklamaya kalkýþabilir...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL GÜNLÜK Kýbrýs Cumhuriyeti, Akdeniz'deki Münhasýr Ekonomik Bölge'sinde petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarý için düðmeye bastý. Akabinde "tepki politikasý"ndan baþka bir þey üretemeyen Ana ve Yavru, Kýbrýslýtürklerin haklarýný hatýrladýlar. Aslýnda Kýbrýslýtürklerin haklarý deðildir düþündükleri. Kýbrýslýtürkler bahane edilerek, Türkiye'nin Akdeniz'deki çýkarlarý ve hareket alanýný artýrmaktýr amaç. Ama bu haklarý, uluslararasý hukuk temelinde deðil, tehdit ile elde etmeye çalýþýyorlar. Diðer yandan, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin adýný aðzýna almaktan sakýnan ve zorunlu halde bu cumhuriyetten "Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti" diye söz edenler Kýbrýslýtürkler'in ortaðý olduklarý cumhuriyete dönmesini engelleyenler Kýbrýslýtürkler'in, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin", vatandaþý olduðundan söz ederler. Kýbrýslýtürkler hak alacaksa, uluslararasý hukuk ve Kýbrýs Cumhuriyeti merkezli mücadele ile Doðrudan Selma Bolayýr Dianellos'un tütün fabrikasý... Belki de gün geçtikce büyüyüp geliþen ve babadan oðula geçen bir iþletme olacak.. Ya da ekonomik krizler, oðullarýnýn veya kýzlarýnýn veya baþka varislerinin beceriksizlikleri yüzünden kapanacak... Ya da elden çýkartýlacaktý. Savaþ ve göçler, insanlarýn kaderini nasýl deðiþtirdiyse.. Evlerin, sokaklarýn, köylerin isimleri de, sahipleri de deðiþti.. Dianellos hiç tahmin eder miydi acaba? Tütün fabrikasýnýn; bir gün Kýbrýslýlarýn politik yaþamýnda yeri olacaðýný... Hazýr olmuþken... Bari Kýbrýslýlarýn onurlu sesi olsaydý, iyi olurdu! Ama ne oldu? Politikacýnýn profili deðiþti.. Tütün fabrikasýnýn kötü kaderinde meðer... Kurunun yanýnda yaþ da yanar diyerek ilave edeyim.. Ýpleri birileri tarafýndan çekilen kuklalarýn iktidarlarýný misafir etmek varmýþ.. Ýktidar olan ama bunun anlamýnýn bilincinde olmadýðý içi muktedir olamayanlarýn... Aksi olsaydý.. Ona dayatýlan ama.. Halkýn istemediði hiç bir yasanýn altýna imza atmaz.. Ýstifa kavramýný içselleþtirir... Etik kaygýlarý yüzünden; deðil "þaibeli" insanlarla beraber iþ yapmak.. Ayný fotoðraf karesinde görünmeyi bile gurur meselesi yaparlardý.. Ne yazýk; bu özellikleri ile tarihe mal olacak Dianellos'un tütün fabrikasý... Politikacýlar için "laf ebeliði" kuzeyimizdeki coðrafyalarda geçerli bir özellik olarak kabul görür. Her ne kadar laf ebesinin söyledikleri anlýk olsa.. Þimdi söylediðini birazdan unutsa da... Ýþin içine "sen benim kim olduðumu biliyor musun?" efelenmeleri ile.. Ata yadigarý, "erkeklik ve cengâverlikle" övünürcesine.. Saða sola tehditler savrulur. Hep görüyor ve yaþýyoruz bunlarý.. Ne zaman ki Kýbrýs Cumhuriyeti "münhasýr ekonomik bölge"sinin 12'nci parselinde doðalgaz arama çalýþmalarýna baþladý.. Tehditler kâr etmeyip iþ ciddiye bindi.. Yapacak bir þey kalmamýþtý. Çünkü sondajý bir Amerikan þirketi yapýyor... Amerika da destekliyordu.. Oyun bitmiþ... olacaðýný anlamýþlardýr umut ediyoruz. * * * 37 yýldýr Kuzey'deki sistemi tanýyacak bir taraftar bulunamadý. Yaptýklarý öneri ve beklentilerine en yakýn dost ülkeleri bile destek vermiyor. Yarým asýrdýr "haklý dava"larýný dosta düþmana anlatmaya uðraþýyorlar Býrakýn düþmaný, bir tek dost dahi bulamýyorlar yanlarýnda. Zaman zaman sabun köpüðü gibi içi boþ, yuvarlak laflardan oluþan beyanatlar Kimseyi ikna edecek inandýrýcýlýkta olmuyor. "Biz görüþmelere güçlü destek veriyoruz" demekle olmuyor. Kuzey'deki kukla yönetimin uluslararasý kimlik kazanmasýna yol açabilecek hiçbir formülün kabul görmesi mümkün deðil. 37 yýldýr bu yönetimin kabul görmesi için yapýlan "sözde görüþmeler", Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yeniden iki toplumlu olarak iþlevine dönmesi için sarf edilmiþ olsa idi, adil bir çözüme ulaþýlabilir.. Kýbrýslýlar arasýnda yaþanan trajik olaylar dahi unutulmuþ olurdu. Ama masada öne sürülen öneriler; Türkiye'nin, adanýn tümü üstünde hükmetmesini saðlayacak, yasal hale getirecek taleplerdir. Ýki ayrý devlet olmalý KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Figüranlarýn ipi çekilmiþti... O kadar tehdidin sonunda Bize kala kala; New York'ta KKTC ile TC arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý kaldý.. Türkiye'ye de bu bölgede sondaj yapma haklarý.. Biz; elimizdeki kýrmýzý pasaportlarla AB vatandaþý.. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarsa AB topraðý iken... BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC yi yok saydýðý... Dünyaya tanýnmamasý için çaðrýda bulunduðu kararlar dururken... Hangi olmayan yasalardan güç alýp anlaþma imzalýyor? Neye dayanarak güneydekilere beraber sondaj yapmayý öneriyorsunuz? Kendi kendimize söylediðimiz yalanlardan baþka nedir bunlar? Kimi kandýrýyoruz dersiniz? "Türkün aklý sonradan gelir" özdeyiþini onaylarcasýna... Ve de sanki; güneydoðu Anadolu'daki petrol zengini komþu ülke sýnýrlarýnda petrol bulunduðu bilinmezmiþ gibi... Ansýzýn Akdeniz'de petrol arama çalýþmalarý baþladý. Ansýzýn savaþ gemileri Akdeniz'e indi.. Sonra da hiç bir þey olmamýþ piþkinliði ve þark kurnazlýðý ile... "Biz sizinle savaþmayýz "dendi Hristofyas'a Bu yazý yazýlýrken; TC Baþbakaný Tayip Erdoðan New York'tan "Barýþýn egemen olduðu bir dünya kurmalýyýz" diyordu.. Söylenenler gerçekse, bunu gerçekten istiyorsa; önce Mîsak-ý Milli sýnýrlarý içindeki Kürt Türk kardeþliði için çözüm bulsun.. Sonra da 1960 Londra ve Zürih Anlaþmalarýnýn verdiði garantörlük hakkýný kullanarak, "Gelin"desin dünyaya ve güneydekilere, "Anayasal düzeni yeniden kuralým. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönmesi engellenen kurucu ortaðýna tüm haklarýný geri verin barýþ olsun". O zaman alkýþ tutalým, söylediklerine inanalým.. Zaten çýkarýlacak petrol hakkýmýzdan yararlanacaðýmýzý söylüyor Hristofyas ve dahalarý.. Onlarýn da sahicilikleri böylece denenmiþ olur... Ama Türkiye Baþbakaný'nýn politikalarýnýn, Kýbrýslýlarýn yararýna çalýþtýðý ne kadar sahicidir? Bilmez misiniz? Dileyelim de; Erdoðan'ýn aklý tutkularýnýn kölesi olmasýn.. Kýbrýslýrumlar'ýn Kuzey'de hiçbir etkinliði ve sözü olmamalý Kýbrýs'ýn statüsü, Diyarbakýr'dan, Hatay'dan farklý olmamalý. Buna mukabil, Türk tarafý güneyde söz sahibi olmalý. Mantýk bu. Bir taraftan Kýbrýs'ta iki ayrý devlet var... Güney'deki devletten "komþu devlet" diye söz ediliyor. "Kýbrýs'ta iki ayrý devlet, iki ayrý demokrasi ve iki ayrý halk var" en büyük iddia. O zaman, ayrý devletin kendi bölgesinde yaptýðýna niye karýþýlýyor? Eðer ayrý devlet ise karýþma. Tek devlet ise, Kýbrýslýtürkler'in bu devletteki yerlerini almalarýný da engelleme. "Komþu devlet"in petrol arama iþlevi baþlayýnca Anýnda "komþu devlet"in iradesine karýþýlýyor. "Ortaðýz" deniliyor. Bir bakýma "Hayýr kuzeyde devlet yok. Aslolan Kýbrýs Cumhuriyeti'dir" anlamý çýkýyor ortaya. Ýddialar ve talepler, açýkça, yüksek sesle dile getirilmese bile Kýbrýs Cumhuriyeti varlýðý üzerine kuruluyor. Kýbrýslýlar'ýn çok iyi bildiði Hacýbavlo hikâyesi gibi. "Yenegasas yenegamu, yenegamu bale yenegamu." (Sizin karýnýz benim karým, benim karým yine benim karým, anlamýnda.) Kýbrýs'ýn Kuzey'i benim, Güney'i de baðýmsýz hareket edemez, mantýðý. * * * Sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasýndan sonra beklendiði gibi hiçbir olumsuzluk yaþanmadý ve planlandýðý gibi aramalar devam ediyor. Türkiye ne filo gönderdi, ne de uçak. Yapa yapa KKTC ile apar topar bir antlaþma imzaladý. TC Baþbakaný ile KKTC Cumhurbaþkaný. Eroðlu, Erdoðan'a, Kýbrýs adasýnýn tüm kýta sahanlýðý üzerindeki doðal kaynaklarý arama ve iþletme yetkisi verdi.(!) Tabii, bu antlaþmanýn kimin umurunda olduðu ayrý bir konu. Bu antlaþmanýn KKTC'nin verdiði tapulardan bir farký olur mu? Kendi yerel bankalarýnýn dahi ipotek olarak kabul etmediði tapular O zaman imzalanan bu antlaþma ile hangi uluslararasý þirket, bu yetkiye dayanarak petrol arayacak? Yok tabii. Kala kala Piri Reis'e kalýndý. Piri Reis, denize açýlýp sismik araþtýrmalar yapacak. Böylece karizmanýn çizilmediði gösterilmeye çalýþýlacak. * * * Dünyada birkaç gücün dýþýnda, gücü ile istediðini empoze edecek güç yok. Bu devletlerin dýþýnda olanlar ancak, uluslararasý hukuk kanalý ile hak arayabilirler. Medozori ile iþ yapmaya kalkanlar, evdeki bulgurdan da olur. Veya söylediklerini yalamak zorunda býrakýlýrlar. Türkiye ve iþbirlikçi kuklacýlarýn yapmalarý gereken daha etkili bir iþ vardýr. Akdeniz'de petrol aramak için yola çýkýlacaðýna Uluslararasý hukuk aramak için yola çýkmak. Ankara'nýn, Kýbrýs konusunda taraftar bulamamasýnýn nedeni, sorunlarý uluslararasý hukuk temeline oturtamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Kendi doðrularý çerçevesinde yola çýkýlýyor ve dünyanýn bu doðrularý kabul etmesi isteniyor. Uluslararasý hukuk, kendi doðrularýný teyit etmediði zaman da ortada kalýyor. Kýbrýs sorununda yapýcý, güçlü destek vermek Ýster kovulsun, ister kendi rýzasý ile girmesin, Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine dönmelerini saðlamaktýr. "BU EYLEMLER KÜRT HALKINA BÝR ÞEY KAZANDIRMAZ" BDP Mersin milletvekili Ertuðrul Kürkçü TAK'ýn (Kürdistan Özgürlük Þahinleri) Ankara'daki saldýrýsýna tepki göstererek, "Bu eylemlerin Kürt halkýna kazandýrdýðý bir þey yok. Saldýrýlarýn hiçbir meþruiyeti yok. Tarihte bu yöntemlerle elde edilen bir hak da yok" dedi. Kürkçü' devamla þunlarý söyledi: " TAK bu eylemi sahiplenirken Kürt politik sözcülerinin bu eylemin hem oluþ þekline hem de sonuçlarýna karþý olduklarýný gördüm. Ayný fikirde olduðumuz için memnunum. Ama bu memnuniyet buruk bir memnuniyet. Kayýtsýz þartsýz ve koþulsuz olarak bu tür saldýrýlarýn son bulmasý gerektiðini beyan ediyorum. Erdoðan Hükümeti'nin de savaþ opsiyonunu masadan kaldýrmasý gerekir. Yoksa TSK'ya verdiði direktif ve polis kuvvetlerine devreye soktuðu son projesi onun en çýlgýn projesi olacak." Silvan ve Çukurca saldýrýlarýndan sonra Ertuðurul Kürkçü ve Sýrrý Süreyya Önder yaptýklarý ortak açýklamada TAK için þu ifadeleri kullanmýþlardý: "Bu zihniyeti, Kürtlerin özgürlük mücadelesinin tercümaný saymamýz için hiçbir siyasî, ahlakî ve vicdanî gerekçemiz olamaz. Bu anlayýþý toptan reddetmek insanlýk sorumluluðunun vazgeçilmez gereðidir." OTHELLO Acil müdahale gerektiren Maðusa'daki Othello Kalesi'ni onarmak da UNDP'ye kaldý... Demek onlar da olmasa halimiz duman! Desdemona'nýn ruhu da uçar gider Maðusa'dan! HAKÝMÝYET Bu memlekette hiçbir hakimiyetimiz yok. Direksiyon hakimiyeti bile... Bakýn dün yine kaza olmuþ bu yüzden... Direksiyon hakimiyeti kaybedilmiþ, araç yoldan çýkmýþ, harup aðacýna toslamýþ ve bu araçta yolcu olarak bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetmiþ... Direksiyonun baþýnda oturanlar kendilerini deðilse bile, araçtaki yolcularý olsun düþünseler olmaz mý? ÖNERÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na göre, Derviþ Eroðlu'nun doðalgaz ve petrol konusunda Ban Ki Moon'a sunduðu öneri çok yapýcý bir öneriymiþ... Ýlahi Ahmet Bey, "Ben yazdým, o okudu" desene... ATMA HÜSEYÝN Özgürgün'e bakýlýrsa, Piri Reis petrolü saptamýþ ve çok yakýnda sondaj baþlayacakmýþ... Atma Hüseyin, biz de din gardaþýyýz! Týrnak... "Güverteye sýralanmýþ KKTC'li bakanlara birer birer mikrofon uzatýldýðýný ve herkesin Ruma meydan okuduðunu düþünün... Allah, Allah... Bundan büyük bir korku verilebilir mi!.. Ey Rum!.. Aklýný baþýna topla... Ýþte Piri Reis, iþte KKTC devleti ve bakanlarý... Sonsuza dek yaþatacaðýz bu devleti!.. Hele donanmadan birkaç top atýþý yapýlarak, bu sözlere destek verilirse... Allah Allah..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýslýlar da, öyle sanýyorum ki, gelecek olan paralarý har vurup harman savuracaklar. Üstelik ada büyüklerin oyuncaðý haline gelecek. Sanki þimdi deðilmiþ gibi. Ama unutmayalým ki beterin beteri var. Bu saatten sonra Kýbrýs'ta savaþ olursa bunun bir tek nedeni olacak: Petrol ve gaz. Gerisi gazlama ve gaz verme." Bekir AZGIN (Havadis) "Yeni bir döneme girdiðimiz kesin. Amerika Irak'ý iþgal ettiðinde ortalýkta bir espri dolanýyordu. Irak üçe bölündü. Kurþunlu, kurþunsuz ve normal diye. Küçücük adayý ikiye böldükleri yetmedi þimdi de denizleri bölmeye çalýþýyorlar." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný NÝKOS ROLANDÝS Eski Rum Dýþiþleri Bakanlarýndan Nikos Rolandis'in gördüðü gerçekleri Kýbrýslý Rum toplumu içinde kaç kiþi görebiliyor acaba? Doðalgaz ve petrol konusunda en yapýcý öneriler ondan geliyor. Bundan elde edilecek net karýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra verilmesini öneriyor. Bizde bir Rolandis de çýkmadý þimdiye kadar... Siyasi partilerimiz arasýnda krizin atlatýlmasý için öneri yapan yok. Ýnisiyatif tamamen Ankara'daki AKP iktidarýnýn elinde... Ama "politika sorunlarý çözme sanatýdýr" diyen Erdoðan tam tersini yapýyor. Sorunu çözmüyor, daha da sorun üretiyor. Buna karþý olsun ses verecek yok mu aramýzda?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı