ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME"

Transkript

1 Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar TEMBEL VE ASALAKLAR Turgut Afþaroðlu KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Mehmet Levent Yolcudur gidecek Fatoþ Doðru adresi buldular GÜNAYDIN Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Savaþ tehlikesi geçmedi Savaþ tehlikesi geçmedi Doðalgaz ve petrol konusunda Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemine baþvurmasýnýn gelecekte askeri bir müdahale seçeneðini ortadan kaldýrmadýðýný söyleyen Rolandis, Rum yönetimine gazetemizin yaptýðý öneriyi yaptý... Kýbrýslý Türklerin net kârdaki payý ayrýlsýn %20-25 pay n Eski Rum dýþiþleri bakanlarýndan Nikos Rolandis Rum yönetimini bir kez daha uyardý. Rolandis net kârýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra veya belirlenecek bir zamanda toplumumuza verilmesini önerdi... n Bazý Rumlarýn, "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslý Türklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" dediklerini söyleyen Rolandis, Makarios zihniyetinden hala vazgeçilmediðini vurguladý... n Türkiye'nin Kýbrýs'ýn batýsýnda sondaj yapmasýný 'daha da kötü' diye niteleyen Rolandis þöyle konuþtu: Büyük miktarda petrol rezervi olduðu görülen batý tarafýnda sondaj ile Türkiye sýcak olay çýkmasý ihtimalinin gözardý edilmesine izin vermeyen bir ortam yaratýyor... l 7. sayfada Derviþ Eroðlu iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete yetki veririz n Eroðlu: Adanýn genelindeki denizaltý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýz... n Dün yurda dönen Eroðlu, doðalgaz ve petrol araþtýrmalarýný KKTC adýna Türkiye'nin yapacaðýný söyledi... n Eroðlu, New York'ta Erdoðan'la imzaladýðý anlaþmayý ertesi gün hükümete bildirdiðini ve Ýrsen Küçük'ün de bu konuda parti baþkanlarýný aydýnlattýðýný açýkladý... l 8. sayfada KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Selma Bolayýr l 6. sayfada GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL Sezan Artun Niyazi Ökten l 6. sayfada KABARAN ÝÞTAH l 7. sayfada NELER OLUYOR? Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada SAVAÞ AHLAKINDA ÖRSELENMELER Bülent Tekin l 13. sayfada Trafikte ölüm 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti n 2. sayfada

2 TRAFÝÐE BÝR KURBAN DAHA 18 YAÞINDAKÝ MUSTAFA AKDÖL HAYATINI KAYBETTÝ... Türkeli-Alayköy yolunda dün öðle saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, 45 yaþýndaki Ýsmail Akdöl DD 528 plakalý aracýyla direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çýktý ve harup aðacýna çarptý. Kaza sonucu araçta bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybederken, sürücü ve ayný aileden 28 yaþýndaki Sinan Akdöl yaralandý. UYUÞTURUCUDAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa Fuar alanýnda önceki akþam 2 kiþinin tasarrufunda uyuþturucu bulan polis 3 kiþiyi tutukladý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yapýlan kontrolde C.A (E-19) ve O.O (E-30)'nun tasarruflarýnda yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannobinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilenler ve olayda ilgisi görülen O.B (E- 28) tutuklandý. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan'da önceki gün tasarrufunda uyuþturucu bulunan bir genç tutuklandý. Polis ismini baþharfleriyle N.G (E-20) olarak açýkladýðý kiþinin üzerinde, narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu bulunarak emare olarak alýndýðýný ve tutuklandýðýný bildirdi. TRAFÝK KAZASIYLA ÝLGÝLÝ BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Hamitköy'de önceki akþam Hüseyin Sadun Tekçe'nin yaralanmasýna neden olan kazayla ilgili olarak yol kenarýnda park edilmiþ kazýcýyükleyicinin sorumlusu Mehmet Çapuk tutuklandý. Hamitköy'de Atatürk Caddesi üzerinde dün akþam meydana gelen kazada, 31 yaþýndaki Hüseyin Sadun Tekçe motosikletiyle, kazý çalýþmasý nedeniyle yol kenarýnda park edilen kazýcýyükleyici araca çarpmýþtý. Polis bülteninde, kazýcýyükleyicinin gerekli güvenlik önlemleri alýnmadan park edildiði belirtilerek, olayýn sorumlusu Mehmet Çapuk'un tutuklandýðý kaydedildi. EVDEN LCD TV ÇALINDI Esentepe'de Figen Þentürk'e ait evden LCD televizyon çalýndý; Gazimaðusa-Bafra bölgesindeki The Dee Europen, Kaya Artemis ve Nuhun Gemisi isimli kumarhanelerde dün akþam yapýlan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak 10 kiþi ile kumarhane sorumlularýna yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 3 SAAT ELEKTRÝK YOK Lefkoþa, Orta gerilim þebekesindeki proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Ýskele bölgesinde 3 saat elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 09:00-12:00 saatleri arasýndaki kesintiden Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Ýskele'nin bir bölümü, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Akova, Yýldýrým ve bölgedeki tesisler etkilenecek. Othello için ihaleye çýkýldý n UNDP tarafýndan açýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar baþvuru kabul edilecek... Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Gazimaðusa'daki Othello Kalesi'nin acil müdahale gerektiren bölümlerinin bakým ve onarýmý ihaleye çýktý. Daire Müdürü Emine Pilli'nin açýklamasýna göre, UNDP PFF (Partnership For The Future) tarafýndan çýkýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar teklif kabul edilecek. Pilli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Othello Kalesi'nde rutin olarak yaptýðý temizliðin yaný sýra yapýsal bakým çalýþmalarý da gerektiðini ifade ederek, tarihi kalenin acil müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla harekete geçtiklerini belirtti. Pilli, düþen kum taþlarýnýn birikmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan kaledeki büyük pencere görünümündeki okçu mazgallarýnýn da geçtiðimiz günlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafýndan temizlendiðini anlatarak, zaman içerisinde toprak altýnda kalan orijinal zeminin de fýrçalanarak temizlendiðini ve kalenin zeminindeki orijinal taþ döþemenin ortaya çýkarýldýðýný hatýrlattý. Emine Pilli, Othello Kalesi'nin Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde oluþturulan ve eþ baþkanlýðýný kendisinin yürüttüðü Ýki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalýþmalarý çerçevesinde öncelikli korunacak kültürel miras kapsamýna alýndýðýný; Avrupa Birliði'nin kalenin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý için bütçe ayýrdýðýný belirtti. Pilli, kalenin acilen müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla 4 Ekim tarihine kadar kabul edilecek projelerin deðerlendirilmesinin ardýndan, ihaleyi kazanacak projenin hemen uygulanmaya baþlayacaðýný bildirdi. "ESKÝ ESERLERÝ KORUMA FONU YETERSÝZ" Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde çok sayýda eski eser ve ören yeri bulunduðunu anlatan Pilli, özellikle Gazimaðusa kentinin eski eser ve ören yerleri açýsýndan ülkenin en zengin bölgesi olduðunu kaydetti. Emine Pilli, müze giriþ ücretleri, ören yerlerinde yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleri, eski eserlerle ilgili davalarda mahkemece karara baðlanan para cezalarý, fona yapýlacak her türlü baðýþ ve yardýmlar gibi çeþitli gelirlerin toplanmasýyla oluþturulan Eski Eserleri Koruma Fonu'nun ülkede bulunan eski eserlerin bakým ve onarýmýnda yetersiz kaldýðýný ifade etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin ülkenin tarihi eser zenginliðini koruyup gelecek kuþaklara aktarabilmek amacýyla kaynak yaratmaya çalýþtýðýný bildiren Pilli, müze ve ören yerlerinde dairenin izniyle yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleriyle müze giriþ ücretlerinin Eski Eserleri Koruma Fonu'nun bel kemiðini oluþturduðuna dikkati çekti. Pilli, ülkedeki eski eser ve ören yerlerinde çeþitli sanatsal, kültürel organizasyon yapan kurum, kuruluþ, özel ve tüzel kiþilere de seslenerek; cüzi bir miktar olan kira bedellerinden muaf tutulma talebinde bulunmayarak her yýl kullandýklarý eski eser ve ören yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasýna katkýda bulunma çaðrýsý yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... Fýrtýnalý bir denizde yol alan, ancak rotasýný þaþýrmýþ ve her an batma tehlikesi olan bir gemiye benziyor bu günlerde Kýbrýs... Çatýþma ihtimali ortadan kalktý mý? Kalkmadý... Rolandis'in görüþüne ben de katýlýyorum. Ne diyor? Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemi seçmesi, gelecekte askeri müdahale seçeneðini düþünmeyeceði anlamýna gelmez. Her an herþeyin deðiþebileceði bir durum içindeyiz... Bir de petrol kokusu gelsin denizden hele... Kimin ne yapacaðý hiç belli olmaz. Altýn arayýcýsý kovboylar gibiyiz þu anda... Uzun bir yolculuða çýkarlar atlarýyla... Mola verirler yolda... Birbirlerine fýkralar anlatýrlar... Þakalaþýrlar... Altýn bulduklarýnda ne yapacaklarýnýn hayallerini kurarlar. Ve günlerden bir gün karþýlarýnda ýþýldayan altýn zerreciklerini görünce bellerindeki silahlara sarýlýrlar hemen... Artýk kim kimi vurursa... Sonunda iki kiþi kalsa da, biri ötekini de temizler... Ve altýn torbasýný yükleyerek çekip gider... Ýlk petrolün kokusu gelince bizde de tetiklerin çekilmeyeceði ne malum... Parrra bu parrra... Onun boynuzunda döner dünya! Rolandis akil adam... Dýþiþleri Bakanlýðý yapmýþ... Bu meseleler üstünde yýllarca kafa patlatmýþ o da... Yurdunu ve toplumunu gerçekten düþünen ve ömrünü buna adayan insanlar da var bu dünyada... Papandreu'nun oðlunun sözlerinden çok etkilendim ben mesela... "Babamýn saçlarý üç ayda bembeyaz oldu" diyor... Üzüntüsünden... Halkýnýn çektiði acýlardan... Ýstemeye istemeye yapmak zorunda kaldýklarýndan... Tek bir cümleyle babasýný çok iyi anlatmýþ Andreas... Kendisi de zaten alçakgönüllü bir evlat... Papandreu'nun oðlu olduðunu gizliyormuþ her yerde... "Ýsim benzerliði" diyormuþ soranlara... Yani baþkalarýnýn yaptýðý gibi, babasýný bir 'vize' olarak kullanmýyor hiçbir yerde... Rolandis bu krizden çýkýþ için ne öneriyor? Doðalgaz ve petrol gelirindeki net kârýn %20-25'ini Kýbrýslýtürklere vermeyi... Ya bütünlüklü bir çözümden sonra... Ya da belirlenecek bir zamanda... Makul bir teklif deðil mi? Ýþin baþýndan beri ayný þeyi öneriyorum ben de... Türk tarafýndaki siyasi partilerden böyle bir öneri çýkmadý ancak þimdiye dek... "Kýbrýs'ýn doðal zenginlikleri tüm Kýbrýslýlarýndýr" deyip duruyorlar... Yuvarlak sözler söylüyorlar... Somut öneri yapmaktan kaçýnýyorlar... Türkiye'yle ters düþme korkusuna yenilmiþler... Türkiye'nin savaþ tehditleri karþýsýnda da ses çýkarmýyorlar... Hele sivil toplum örgütlerimiz büsbütün sessizliðe gömülmüþ... Bu halleriyle kaderine razý olan bir tutsak topluluðundan ne farklarý var? Bu konularda kendilerini siyasi bir erk sahibi olarak görmüyorlar mý yoksa? Bunca zaman meydanlarda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýp durdular... E, þimdi baþýmýzda savaþ rüzgarlarý eserken neden susuyorlar? Asýl haykýrmalarý gereken zamanda neden haykýrmýyorlar? Düþünün, nerden nereye geldik... Daha düne kadar barýþtan söz ediyorduk burada... Þimdi ise savaþtan söz ediyoruz... "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"den "Kýbrýs'ta taksim engellenemez"e bir arpa boyu yolmuþ meðer... Rolandis'in söylediðine göre, hala eski zihniyette olanlar varmýþ Rum toplumu arasýnda... "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslýtürklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" diyormuþ bazýlarý... Birazcýk aklýmýz kalmýþtý... Galiba þu mübarek petrol þimdi onu da baþýmýzdan aldý!

3 AFRÝKA dan mektup... SAÇLARINDAN TUTUÞMUÞ, YANIYOR DA YANIYOR Sevgili okurlar, Son haftasýna girdik ayýn... Bir Eylül daha çýkýp gidiyor hayatýmýzdan... Geceler uzuyor, günler kýsalýyor... Havalar serinliyor... Bilhassa geceleri... Ekim derken Kasým, sonra Aralýk... Ve bir yeni yýl daha... Geçiyor yýllar... "Saçlarýndan tutuþmuþ, yanýyor da yanýyor" diyor þair... Birdenbire kocaldýðýný farkediyor sonra ve "kocalmaya alýþýyorum" diye hayýflanýyor... 60'ýnda farkediyor yaðmuru ne kadar sevdiðini... "Yaðmurun yaðýþýný severmiþim meðer" diyor. Bulutlarý ne kadar sevdiðini de 60'ýnda farkediyor... Sonra da "Meðer ne kadar çok þey severmiþim de 60'ýmda farkettim" diye kederleniyor... Kýþý da seviyor þair, baharý da... Ah Nazým usta ah... Neydi o yürüyüþlerin o karlý kayýn ormanýnda... O pencere... Sarý sýcak... Sen ordan geçerken biri, "amca, gir içeri" dedi mi? * Ýstanbul'da Boðaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'ydi... Veli'nin oðlu... Tarifsiz kederler içinde Urumeli hisarýna oturmuþ... Oturmuþ da bir türkü tutturmuþtu... Ýstanbul'un mermer taþlarý... Baþýna da konuyordu martý kuþlarý... Kimse ondan daha iyi bilmezdi bu dünyada bedava yaþadýðýmýzý... Otomobillerin dýþý... Camekanlarýn önü hep bedava... Peynir ekmek deðil ama, hava bedava, bulut bedava... Onu bu güzel havalar mahvetmiþti... Böyle havalarda istifa etmiþti evkaftaki memuriyetinden... Tütüne böyle havalarda alýþmýþtý... Ve böyle havalarda unutmuþtu eve ekmekle tuz götürmeyi... Ýstanbul'u dinliyordu gözleri kapalý... Beyaz bir ay doðuyordu fýstýklarýn arasýndan... Eski bir sevdadan kurtulunca, bütün kadýnlarýn güzel olduðunu anlýyordu... * Oysa ne doðan güne hükmümüzün geçtiðini, ne de halden anlayan birinin bulunduðunu ilk keþfeden Cahit usta olmuþtu yaþý yolun yarýsý sanýyordu, ama 70'ine kadar yaþayamadý... Hep çirkinliðinden ve kendisini seven vefalý bir sevgilisinin olmayýþýndan þikayetçiydi... Kendi kendine aþk mektuplarý yazardý bu yüzden... Postaya atardý... Postacý o mektuplarý getirdiðinde büyük bir heyecanla açardý... Bir gün mektuplarýn arkasý kesilince, "Ben vefasýzlýk ettim" deyiverdi... Ona bakýlýrsa, bir namazlýk saltanatýmýz varmýþ, taht misali o musalla taþýnda... * Geceleyin bir ses böler mi sizin de uykunuzu? Bölerse, içiniz ürpermeyle mi dolar? Yýllardýr siz de arýyorsunuz onu... Çaðýrýyorsunuz... Nerdesin? Bir þey var ki, hiç ilgisi yok tüm bu yaþadýklarýmýzla... Biliyorsunuz... Anlatamýyorsunuz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Davutoðlu'na göre Eroðlu'nun önerisi "çok yapýcý bir öneri" BM, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'a dün ilettiði yeni öneriyi desteklediklerini belirterek, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban'la BM'deki görüþmesinde kendisine 4 maddelik yeni bir öneri sunmasýnýn ardýndan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþtü. Davutoðlu ve Eroðlu BM'deki görüþmelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yaptýlar. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu yaptýðý açýklamada, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile bir durum deðerlendirmesi yaptýklarýný belirterek, öncelikle Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yapýcý tutumu dolayýsýyla teþekkür etmek istediðini belirtti. Kendileriyle sürekli istiþare halinde olduklarýný ve iki gün önce Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma anlaþmasýnýn imzalandýðýný anýmsatan Davutoðlu, bunun KKTC Bakanlar Kurulunda da kabul edildiðini söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban'a yaptýðý bu "son derece yapýcý önerinin" iki boyut içerdiðini belirten Davutoðlu, "Birincisi, þu an yürümekte olan müzakerelerin olumsuz etkilenmesini engelleyen ve bu müzakerelere bir iþbirliði ruhu da katan iyi bir öneri bu. Çünkü müzakereler sürerken tek taraflý eylemlerde bulunmak, her þeyden önce müzakere sürecine sabotaj anlamýna gelirdi, halbuki bu öneriyle müzakere sürecine ivme katýlýyor çünkü bir iþbirliði anlayýþýyla iki tarafýn ortak þekilde müzakereler sürerken dahi araþtýrma yapýlmasýný temin ediyor" dedi. KKTC'nin önerisinin müzakerelere "iyi niyet boyutu katan bir unsur, müzakerelere ivme katmasý beklenen bir unsur olduðunu" söyleyen Davutoðlu, "Yapýlan öneri kalýcý ve adil bir öneri, müzakereden baðýmsýz olarak ileride de deðerlendirilecek bir öneri çünkü BM Genel Sekreterinin teklif edeceði kiþi ve oluþacak komite her iki tarafý da temsil kabiliyeti yüksek bir komite olacak ve bu komite birlikte kararlar alacak. Zaten sayýn Hristofyas da reddetmedi buralardaki Kýbrýs Türklerinin haklarýný. O da (bu bir fonda toplanacak) dedi, ama bu sefer tek taraflý bir uygulamayla deðil, birlikte buna karar verilecek, kullanýmý da, her iki tarafýn da ayrý ayrý yapabileceði kaynaklarýn baþka amaçlarla kullanýlmasý yerine, ortak çýkarlar amacýnda kullanýlmasý da aradaki iþbirliði ruhunu güçlendirecektir" dedi. Davutoðlu, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Benzer konularý ilgili taraflarla görüþtüklerini ve Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis ile de görüþme yaptýklarýný hatýrlatan Davutoðlu, "Umarýz bu yapýcý öneriye Kýbrýs Rum tarafýndan da yapýcý bir teklif gelir ve oturulur, mekanizma konuþulur, böyle bir eylemden önce uygun olabilecek en iyi iþleyecek mekanizma üzerinde mutabýk kalýnýr. Bugün Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun teklif ettiði bu öneri hem ilkeler, hem mekanizma baðlamýnda doðru bir çerçeve sunuyor, eminim BM Genel Sekreteri de bunu deðerlendirecektir ve gerekli adýmlarýn atýlmasý konusunda ilgili taraflarla görüþmelerini sürdürecektir" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Önemli olan bugün herkesin, ama herkesin Doðu Akdeniz'de yeni bir tansiyon yükselmesini engelleyici bir basiretle davranmasýdýr, tek taraflý ya da provokatif eylemlerden kaçýnýlmasýdýr, ümit ederiz ki bu öneriyle birlikte hem tansiyon düþer, hem de iþbirliði anlayýþý egemen olur" dedi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise yaptýðý açýklamada, Genel Sekreter Ban ile iki konuyu görüþtüklerini, bunlarýn bir tanesinin müzakerelerin seyri, diðerinin ise Kýbrýs Rum yönetiminin baþlattýðý doðalgaz aramalarý olduðunu bildirdi. Eroðlu, "Tabii öncelikle biz genel sekretere inisiyatifini kullanarak Rumlarýn bu davranýþýný engellemesini istedik, ama bu mümkün deðilse biz de anavatan Türkiye ile TPAO ile anlaþma yapmýþ vaziyetteyiz. Hükümetimiz bu konuda bir karar almýþtýr, adanýn dört bir yanýnda sayýn Hristofyas'ýn dediði gibi Türk tarafýnýn da haklarý vardýr, biz o haklardan hareketle adanýn dört bir yanýnda arama izni verme hakkýmýzý kullandýk" dedi. Eroðlu þunlarý kaydetti: "Bizim bu karardan dönebilmemiz için tabii ki sayýn Hristofyas'ýn da almýþ olduðu kararý ertelemesi gerekir, aksi takdirde bir önerimiz olmuþtur, bu önerimizde bir 'ad hoc' komite kurulmasý, bu komitede Türk ve Rum eþit sayýda olacak ve yetkileri konusunda da, araþtýrma izni veya doðalgaz çýkarma yetkisi verilecekken bu komitede bulunacak iki tarafýn yazýlý oy birliðiyle onayýnýn verilmesi gerekir. Elde edilen gelirler de genel sekreterin baþkanlýðýnda kurulacak bir fona yatacak ve Kýbrýs müzakereleri olumlu sonuçlandýðý takdirde doðacak masraflarýn giderilmesi için kullanacak. Baþka bir maksat için kullanýlacaksa yine iki tarafýn oy birliðiyle onayý gerekmektedir, ama her halükarda bu kaynak silahlanma için kullanýlmayacak." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra TEMBEL VE ASALAKLAR Ankara Yapý Fuarýndayýz... Türkiyeli vatandaþ soruyor: -Bu mutfaklar ithal mi? -Evet ithal... -Ýtalya'dan mý? -Hayýr, Kýbrýs'tan... -Rum kesiminden mi? -Hayýr, Türk kesiminden... Türkiyeli vatandaþýn gözleri fal taþý gibi açýlýyor: -Siz orada üretim yapýyor muydunuz? Biz sizi hazýr yiyici zannediyorduk. Bunlar çok güzel mutfaklar...kapýlarýnýz, banyo dolaplarýnýz da çok güzel... Orada üretmiþ olamazsýnýz. Bu kez hayret etme sýrasý Kýbrýslý'ya gelmiþti: -Niye biz üretemiyormuþuz. Hem hazýr yiyici olan biz deðiliz ki... Tam tersine biz 100 bin kiþilik ekonomimizle, bir milyonluk nüfusu besliyoruz. Sonra da bize 'besleme' diyorlar. Hazýr yiyici, tembel, asalak diyorlar. Oysa fýrsat verilse, Kýbrýslýtürkler harikalar yaratýrlar. Ýþte burada küçücük bir örneðini verdik. Kýbrýs'ta 6 firma güçlerini birleþtirdi ve 6A Furniture Ltd adýnda bir ortak þirket oluþturdu. Suriye Fuarýndan sonra Ankara Yapý Fuarý, katýldýklarý ikinci fuardý. Aynen Suriye Fuarý'nda olduðu gibi ilgi büyüktü. Ürünler, Ýtalyan kalitesini aratmýyordu. Fiyatlar, Türkiye ve dünya fiyatlarý ile rekabet edebilecek düzeydeydi. Türkiye'nin dört bir yanýndan bayilik almak için müracaat edenler vardý. Yalnýz o da deðil... Gana'dan, Kamerun'dan, Libya'dan ve Fransa'dan da bayilik talepleri geldi. Gana'lý mimar þöyle diyordu: -Gana'da Çin mallarý ucuz ve kalitesiz...avrupa'dan gelenler ise çok pahalý...sizin ürünleriniz ise hem kaliteli hem de fiyatlarý çok uygun...tam bizim aradýðýmýz ürünler... Üretim dediðimiz atla deve deðil... Çaðdaþ teknolojiyi ve çaðdaþ sistemleri kullandýðýnýz zaman, siz de en az bir Ýtalyan, bir Alman, bir Japon kadar baþarýlý olabilirsiniz. Hem de her sektörde... Bütün mesele, her sektörün gücünü birleþtirip dýþ pazarlara açýlabilmesinde... Çaðdaþ teknolojiyi kullanabilmesinde... Üretimde verimliliði ve kaliteyi yakalayabilmesinde... Kuzey Kýbrýs'ýn nüfusu çok, ama pazarý küçük... Kaçak iþçi, ekmek alýr ama ev almaz... Zeytin alýr ama, mobilya almaz... Ülke sorma gir haný ya! Türkiye'nin bütün bankalarý, bütün markalarý, domatesden hýyara, mobilyadan konfeksiyona kadar tüm ürünleri, þu küçücük pazarda... Bizim minnacýk firmalarýmýz, ne bu dev Türkiye firmalarý ile rekabet edebilir, ne de Türkiye'nin Kýbrýs'taki þube bankalarýndan ucuz kredi alabilir. Ekonominin yükü yine yerel bankalara kalýyor. Yerel bankalarýn ise çaplarý küçük, para maliyetleri yüksek olunca, yüksek TL faizi ile borçlanýp yatýrým yapmak mümkün olmuyor. O halde yerli üretimi desteklemek için ne yapmalý? Yapýlmasý gerekenler aslýnda çok basit: 1.Sektörel bazda bir planlamaya gideceksiniz. 2.Birleþmeleri teþvik edeceksiniz. 3.Rekabet edebilirliði artýrmak için bir dizi tedbir alacaksýnýz. 4.Türkiye'nin kendi firmalarýna verdiði teþvikleri aynen siz de vereceksiniz. 5. Ve en önemlisi: Yerli üretimi desteklemek için bir 'Üretimi destekleme Fonu' oluþturacaksýnýz. Fonun kaynaðý nereden mi bulunacak? Ticaret Odasý kör kuyuya giden fonlarýn kaldýrýlmasýný istemiyor mu? Ýthalattaki, sözde yerli üretimi desteklemek için konan bütün fonlarý kaldýrýn. Bunun yerine, yüzde 5'lik tek bir fon koyun... Üretimi Destekleme Fonu... Yýlda 1.5 milyar dolar ithalata yüzde 5 koyduðunuzda... Alýn size yýlda 75 milyon dolarlýk bir kaynak... Yerli üretimin eti ne, budu ne? Böyle bir kaynak, yerli üretimi þaha kaldýrýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL GÜNAYDIN... Geçtiðimiz haftanýn ikinci yarýsýnda Kalyoncu, "KKTC'de mafya var" diye feveran edip durdu... Günaydýn demezler de ne derler buna... KKTC, Türkiye'nin arka bahçesi... Gece kulüpleri, casinolar ve bet office'leri diyarý... Bunlarýn varlýðý mafyanýn varlýðý demektir... Falyalý telefon etmiþ ve Kalyoncu'ya "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha" diye sormuþ... Bunu bir tehdit olarak algýlayan Kalyoncu, "Aileme, çocuðuma birþey olursa sorumlularý Ýrsen Bey ve Derviþ Bey'dir" diyor... Ve de ailesine, çocuðuna verilecek zarar sonrasý hapse atýlacak olan mafyanýn da hapisaneyi baþýna yýkacakmýþ... Böyle diyor Kalyoncu... Bu memlekette yolsuzluklarýn arþ-ý alaya çýktýðý dönem CTP dönemi oldu... Ve o günlerin bakaný ve daha sonra da partinin genel sekreteri olan kiþi kendisi deðil miydi? Bizi bombaladýklarýnda da kurþunladýklarýnda da... Her bulunduðu ortamda "kendi kendimizi" kurþunladýðýmýzý söyleyen ve mafyanýn varlýðýna inanmayan Kalyoncu, çocuðunun ismi zikredilince neden feryat etmeye baþladý? Gece kulüpleri, bet office'ler ve casino izinlerinin en bol verildiði dönem CTP dönemi oldu... ÖRP ile CTP koalisyon sýrasýnda casino izinleri nedeniyle kavga çýkmadý mý? Bu kavga hala daha unutulmadý... Birkaç satýr karalayalým da hatýrlasýn, unuttuysa... Ýki parti Bakanlar Kurulu'nda müracaat eden dört casino iznini bölüþmüþler... Ýkisine CTP, ikisine de ÖRP okey verecekti... Nedenini yazmaya da gerek yok... Günün sonunda CTP, ÖRP'ye oyun çekti ve bu casinolara izin verdi. Kavga da bundan kaynaklandý.. Ayrýlýða kadar sürdü bu... Þimdi Kalyoncu hangi sektörün mafyasýyla birlikte, doðup yüceldiðini bilmiyor mu? Ýzin verirken iyiydi de iþ tehdit noktasýna gelince kötü mü? Bu sektörlerde durum budur... Yaratýlan canavar önce yaratanýný, sonra da kendi baþýný yer... Ýki kez bombalandýk... Ýki kez kurþunlandýk... Araçlarýmýza dinamit kondu... CTP ve CTP'nin korumaya aldýðý basýn organlarýnýn neler yazdýklarýný, isteyen herkes arþivlerden bulup okuyabilir... "Tiraj nedeniyle kendi kendilerini bombaladýlar" denmedi mi, yazýlmadý mý gazetelerinde? Bir zamanlar Kalyoncu'nun güvendiði polis, matbaamýzý çalýþan arkadaþlarýmýzýn bombaladýðýný iddia ederek onlarý saatlerce sorguya çekmedi mi? Bombalayanlar ortada dururken, yapanýn unutulmasý için zamana oynayan polise dün güveniyordu Kalyoncu da, bugün neden güvenmiyor? Kalyoncu CTP'nin daimici milletvekillerindendir. Korsan bir yapýyý legalize etmek için az mý uðraþtý kendisi de, partisi de... Korsan yapýnýn temelinin mafyadan oluþtuðunu bilmemesi mümkün mü? Tehditler kendisine yönelince mi farkýna vardý bu topraklarda mafyanýn cirit attýðýný? Günaydýn öyleyse... Ya taksim ya ölüm diyorduk bir zamanlar Taksim ettik yetmedi hepsi bizim diyoruz Piri Reis'i Baf'a da mý gönderir uzmanlar? Bu rotayla herhalde kýyamete gidiyoruz Ali OSMAN Periyodik Kalay BARIÞ, AKP HÜKÜMETÝYLE BARIÞMAKTAN ÝBARET Akdeniz ýsýnýrken, Tayyip Erdoðan'ýn savaþ çýðýrtkanlýðý yapmaya devam etmesi, kullandýðý ürkütücü ve pervasýz üslup, ülkemizde tepkiye deðil, hayranlýða vesile oluyorsa, yuh olsun bize. Savaþa susamýþ gibi bir hal içinde zil takýp oynamadýðýmýz kaldý. Kýbrýs'ta barýþ istemek ne yazýk ki, meydanlarda "Barýþ engellenemez" diye baðýrmakla sýnýrlý. Barýþ ise sadece AKP hükümetiyle barýþmaktan ibaret. Bir "One minute" bile diyemiyorsak Kýbrýs'ta savaþý seçenek haline getiren Tayyip beye, bir kere daha yuh olsun!.. Eroðlu Ýstanbul da iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete araþtýrma yetkisi veririz Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Akdeniz'de petrol arama krizi nedeniyle ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesinin söz konusu olmadýðýný belirterek, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" dedi. Eroðlu, TPAO'ya petrol arama izni verilmesi konusunda da, "Adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. New-York'ta BM Genel Kurul çalýþmalarýna katýlan Eroðlu, dün saat sýralarýnda KKTC'ye döndü. Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan KKTC'ye hareketinden önce yaptýðý açýklamada, BM Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunduklarý sýrada Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlama anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlatarak, bu anlaþmanýn ardýndan Bakanlar Kurulunda karar alarak, TPAO'ya petrol araþtýrma yetkisi verildiðini, bu yetkiyi KKTC devleti adýna verdiklerini kaydetti. Eroðlu, "Dolayýsýyla adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. Eroðlu, adanýn etrafýnda ciddi bir petrol ve doðalgaz rezervi olup olmadýðýna iliþkin bir soru üzerine, "Adanýn çevresinde, daha ziyade doðalgaz olmak üzere büyük rezervler olduðu tespit edilmiþti. Dolayýsýyla biz Rum Yönetimi lideri sayýn Hristofyas'tan bu aramalarý, görüþmeler devam ettiðine, Ekim ayý sonunda New York'ta üçlü zirve yapacaðýmýza göre ertelemesini istemiþtik. Ertelemezse, ona göre bizim de atacaðýmýz adýmlarýn olacaðýný söyledik. Ama maalesef dinlemedi, önerimizi kabul etmedi ve görüldüðü gibi çalýþmalarý baþlattý" diye konuþtu. Bir gazetecinin, "Rumlar, AB dönem baþkaný olduðunda enerji kaynaklarý, KKTC ve Türkiye açýsýndan sýkýntý yaratýr mý, çünkü Türkiye o dönemde 'Ýliþkileri dondurabiliriz bizim için ciddi sýkýntý yaratabilir' demiþti" þeklindeki soru üzerine, Eroðlu þunlarý söyledi: "Sayýn Baþbakan (Recep Tayyip Erdoðan) ve Sayýn (Dýþiþleri Bakaný Ahmet) Davutoðlu böyle bir açýklama yapmýþtý. Doðru ve isabetli bir karardýr. Çünkü Güney Kýbrýs'ý hem biz hem de Türkiye tanýmamaktadýr. Zaten Kýbrýs Cumhuriyeti iki eþit ortaklý bir cumhuriyettir. Þu anda iki ortaktan sadece biri o devletin baþýnda. Dolayýsýyla böyle bir devletin AB'ye alýnmasý aslýnda yanlýþtý. Ama AB hatada ýsrar ediyor. Tabii ki o dönem baþladýðý andan itibaren bunun görüþmelere yansýmasý menfi olacaktýr. Türkiye'nin de iliþkilerini dondurduðu bir zamanda, KKTC ile Rum Yönetimi arasýnda görüþmelerin nasýl devam edeceði sorusunu AB'nin düþünmesi gerekir." Eroðlu, "Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasý tüm Kýbrýs sularýný kapsýyor mu, yani güney Kýbrýs ve Akdeniz'i de kapsýyor mu?" sorusu üzerine "Tabii. Geçenlerde Hýristofyas'ýn bir açýklamasý oldu, 'Biz çýkaracaðýmýz petrol ve doðalgazdan elde edeceðimiz geliri Türklerle paylaþacaðýz' dedi. Demek ki bir hakkýmýz var ki böyle bir ifadede bulunmuþtur. Böyle bir ifade olmasa bile bizim Kýbrýs'ýn genelinde ülke olarak haklarýmýz vardýr. Bu haklarýmýzý da tabii ki istediðimiz þekilde kullanýr, istediðimiz þirketle anlaþma yaparak petrolü açýða çýkarmak durumundayýz" þeklinde konuþtu. ANAHTAR ANLAÞMA Türkiye ile KKTC'nin imzaladýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn ada genelinde araþtýrma yapýlmasýný içerip içermediðinin sorulmasý üzerine Derviþ Eroðlu, "Yapýlan anlaþma anahtar bir anlaþmadýr. Bundan sonrasý hükümetimizin zaman zaman vereceði yetkilerle þirketler -ki biz Türkiye'yi tercih ediyoruz- araþtýrma yapacaktýr" dedi. Bir gazetecinin, "Kýbrýs'taki petrol arama krizinin sona ermesi için BM Genel Sekreteri ile yaptýðýnýz görüþmede bazý önerilerde bulundunuz, bu önerilere Genel Sekreter'in yaklaþýmý ne oldu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Sayýn Genel Sekreter, 'Bana bir misyon daha yüklediniz' dedi. Krizi önlemek için yaptýðýmýz öneriler, görüþmelerin menfi etkilenmemesi ve Kýbrýs'ta yaþayabilir, kalýcý bir anlaþmanýn saðlanmasý yönündeki çabalarýn engellenmemesi içindi. Bu da petrol aramalarýnýn ertelenmesini içeriyordu. Önerimiz reddedildiðine göre biz de atmamýz gereken adýmlarý attýk" yanýtý verdi. "Ban ki Moon önerilerinize olumlu mu yaklaþtý?" sorusu üzerine Eroðlu, "Evet. Çünkü önerilerimiz, olumlu, yaklaþýlmayacak bir öneri deðil. Rumlar da hakikaten bir anlaþma istiyorsa, benim önerilerime itibar ederek, petrol araþtýrmalarýný erteler" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs görüþmeleri ile ilgili bir soru üzerine Ekim ayý sonunda, New York'ta üçlü zirve yapýlacaðýný hatýrlatarak, "Þu ana kadar bildiðimiz bir günlük bir zirve olacak. Genel Sekreter Ban, Kýbrýs'ta bir anlaþmayý samimi olarak arzu etmektedir. Eðer biz anlaþamazsak, masa baþýndaki Kýbrýs yetkilileri bir anlaþmaya varamazsa, Genel Sekreter'in yapabileceði, BM Güvenlik Konseyi'ne raporunu yazmasýdýr. Sonrasýna kendisi karar verir. Kendisi þu anda görüþmelerden umudunu yitirmemiþtir" dedi. "Petrol arama krizi nedeniyle KKTC ile Kýbrýs Rum kesimi arasýnda Ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesi söz konusu mu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" cevabý verdi. Eroðlu'nun adaya dönüþünde Ercan'da da açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Ne AB... Ne ABD... Ne de BM... Bunlardan hiçbiri KKTC'yi tanýmýyor... Artý, dünyada bu "devleti" tanýyýp kabul eden tek bir ülke yok. Türkiye ise tanýr gibi görünüyor sadece. Çünkü körü körüne güdülen bir milli dava safsatasý uyarýnca öyle görünmek zorunda! O da kendi çýkarlarý için! AÝHM'ye göre KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimidir. Yani vilâyeti! Ve yine AÝHM'ye göre, burada olup biten her þeyden Türkiye sorumludur. Böylesine bir hilkat garibesi iþte. Ama gene de bu KKTC'de bir þeytan tüyü mü var ne... Tanýmýyorlar, kabul etmiyorlar, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir devlettir diyorlar ama... Türkiye'nin bu korsan devletle yaptýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýný tanýyorlar! Hiçbir uluslararasý hukuki geçerliliði olmayan bu sözde anlaþmaya dayanarak KKTC'nin Türkiye'ye verdiði Kýbrýs'ýn etrafýndaki tüm denizlerde petrol ve doðalgaz arama ruhsatýný tanýyorlar! Böyle bir anlaþmanýn ancak uluslararasý tanýnmýþlýðý olan gerçek devletler arasýnda yapýlabileceðini, aksi halde hiçbir hukuki geçerliliði olamayacaðýný bile bile, kimsenin buna itiraz etmemesi, ses çýkarmamasý ne kadar manidar deðil mi? Kimse kusura bakmasýn ama... Dünya bu kadar "buþlaþtý" iþte. Bu kadar adi ve rezil bir dünya oldu! Türkiye'nin, garantörü olduðu devletin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna göz yuman bir dünyadan, barýþ ve aydýnlýk yarýnlar için ne kadar umutlu olabilir ki insan? Gazeteler günlerdir petrol ve doðal gaz kokuyor... Ekranlar, ajans haberleri de... Bunlarýn arasýnda sýk sýk ateþ ve barut kokularý püskürtenler de var! Ve ne yazýk, anlaþýlan o ki daha günlerce genzimizi yakan bu kokular ve kulaklarýmýzý týrmalayan tamtam sesleriyle yatýp kalkacaðýz! Eroðlu 4 maddelik bir öneri sunmuþ Ban Ki Moon'a madde, petrol ve doðal gaz sondajýnýn, kapsamlý çözüme kadar, her iki tarafça da eþzamanlý olarak ertelenmesini içeriyor! Ortada çözümün Ç'si bile görünse amenna diyeceðim. Ama yok. Zaten Eroðlu'na çok yakýn çevreler de çözüm umudunun yüzde 13 olduðunu belirtiyorlar. O kadar zayýf bir ihtimal yani. Gerçekçi düþünmek lâzým ki, çok önemli ekonomik sýkýntýlarla boðuþan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, çözümün çok uzak bir ihtimal olduðu ortadayken, denizlerindeki zenginliðe el atamama gibi bir lüksü olmadýðý gibi, bunu ondan talep etmenin de haksýzlýk ve adaletsizlik olacaðý kesindir. Esasen, çözümden sonraya ertelemek, Türkiye'nin ta baþýndan tehditlerle ortaya koyduðu bir tavýrdýr ve ne Rum tarafý, ne de uluslararasý toplum tarafýndan kaale alýnmýþtýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaptýðý sondajda tek bir sorun kalýyor ortada. Türk tarafýnýn hak sahibi olduðu payý ayýrýp bütünlüklü çözümden sonra vermek... Gerçi Hristofyas "çözüm olmasa bile vereceðiz" diyor ama, bunun uluslararasý bir güvence ile saðlamlaþtýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Rum tarafýnýn, sondajýn ertelenmesi önerisini kabulü mümkün görünmüyor. Diðer öneriler konusunda nasýl bir tavýr alacaklarýný ise bekleyip göreceðiz. Ama bu konunun, kurulacak komitelere havale edilmesine sýcak bakacaklarýný hiç sanmýyorum.

5 26 Eylül 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bundan sonra sadece bir tarafý eleþtirenlere ve hep ayný yere vuranlara kulak asmayacaðým Lütfen siz de itibar etmeyin! Yolcudur gidecek Fatoþ * Eroðlu Ban'a dört maddelik bir öneri sunmuþ. - Ortaya somut ve tartýþmaya ve pazarlýða açýk bir öneri koymak, üzerine düþeni yapmak deðil de nedir? *BARAKA "Uygun Görülmemiþtir" sergisi açmýþ. - Aferin be çocuklar Çok uygun oldu, cuk yerine oturdu. * Emekli cumhurbaþkaný MA Talat; "Eðer Eroðlu çözüm istiyorsa ben de astronotum" demiþ. - Bence Talat doðru söylüyor.. Gerçekten astronot olabilir Yukardan bakmasýný sevmesinden belli. * Son günlerde en çok Kemal Dürüst eleþtiriliyormuþ. - "Meyve veren aðaç taþlanýr.." desem bana gülersiniz deðil mi! * Çevre denizlerde 8.5 milyon varil petrol varmýþ. - Yazýk! Çoðu heba olup gidecek Çünkü bizim o kadar çok varilimiz yok ki * Doludan baþý yaralanan 78 yaþýndaki Ahmet Küçükoðlu "Böylesi ilk defa baþýma geliyor" demiþ. - Ah amcacýðým Bunca yýl yaþadýn da yaðmurdan kaçanýn doluya tutulduðunu hiç duymadýn mý? Yaðmurdan kaçtýn, doluya tutuldun. Olan bu! * KÖTS Genel Sekreteri Elcil; "Petrol Kýbrýslýlarýndýr" demiþ. - Lafý yuvarlama hoca Hangi Kýbrýslýlarýn Arif Hoca'nýn dediði gibi, Rumca konuþanlarýn mý, Türkçe konuþanlarýn mý? Rumca konuþanlar arayýp buluyorsa Türkçe konuþanlara koklatýrlar mý? Koklatmazlarsa Türkçe konuþan Kýbrýslýlar hakkýný nasýl alacak? Kaç kiþi kaldýk? Tahmin çok, doðruyu bilen yok. Yakýnda nüfus sayýmý var Hatta iddialara göre, azar azar, köþe bucak saymaya baþladýlar bile bizi.. Acaba kaç çýkarýz? Hiç merak etmiyorum. Hiç kulaðým terlemiyor. Çünkü: 1. Gerçek rakamý açýklamayacaklar. 2. Kaç olursak olalým, azýnlýkta kaldýðýmýz kesindir. Aslýnda kaç kiþi kaldýðýmýzýn da bir önemi yoktur artýk bin diyorlar. 180 bin olsak ne yazar söyler misiniz? Kuþatýlmýþ durumdayýz! Oran yine bire dört, yine bire beþtir. Yani kaç olursak olalým, azýnlýktayýz Yani kaç olurlarsa olsunlar, çoðunluktadýrlar. Hesap bu kadar basit. Gýzýmýzý aldýlar, oðlumuzu aldýlar, ganýmýza girdiler... Kendi ülkesinde azýnlýkta olmak, pek çok vatandaþýmýzý ciddi þekilde rahatsýz ve tedirgin ediyor. Gözleri ile gördükleri, kulaklarý ile duyduklarý ve her köþe baþýnda burun buruna geldikleri halde kabul edemiyorlar acý gerçeði! Mesela Fatoþ! Ýsyanlarý oynuyor "fellahlarla" karþýlaþtýkça! "Geldikleri gemi batsaydý" demiyor ama; Anadolu'dan Girne'ye baðlanan yoldan çok þikayetçi olduðunu ve artýk týkanmasý gerektiðini gizlemiyor. "Bu sel dur-du-rul-malý" diyor üstüne basa basa. Ýki yüzlü deðil. Dobracý ve açýk sözlü. Köre, þaþý demiþliði yok bugüne kadar. Tepkisini yutmuyor, ertelemiyor. Kendini ezdirmedi, hakkýný yedirmedi. Hep direndi, farklýlýðýný, özelliklerini, bu topraðýn kendisine verdiði havayý hep korumaya çalýþtý ama bir yere kadar.. Çember gittikçe daralýyor, nefes almak güçleþiyor. Býçak kemiðe dayandý. Dayanamayacak artýk. Baþka kurtuluþ yok, kaçýyor. Ercan-Londra bileti cebinde. Sadece gidiþ.! -sürecek- Ýþim hazýrdýr Harringay'de bir Türk bakkalýn yanýnda çalýþacam 350 sterlin haftada verecekmiþ! Azdýr, çokdur bilmem... Geride galacak olanlara benim önerebileceðim bir tek þey var. Hepsi gaçsýn, 1 tane galmasýn Hepsimizi yeycekler... Lütfen hapishanede sýký güvenlik önlemleri alýnsýn Kalyoncu'nun planýndan esinlenenler, intikam almak için hapishaneyi kundaklamaya kalkýþabilir...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL GÜNLÜK Kýbrýs Cumhuriyeti, Akdeniz'deki Münhasýr Ekonomik Bölge'sinde petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarý için düðmeye bastý. Akabinde "tepki politikasý"ndan baþka bir þey üretemeyen Ana ve Yavru, Kýbrýslýtürklerin haklarýný hatýrladýlar. Aslýnda Kýbrýslýtürklerin haklarý deðildir düþündükleri. Kýbrýslýtürkler bahane edilerek, Türkiye'nin Akdeniz'deki çýkarlarý ve hareket alanýný artýrmaktýr amaç. Ama bu haklarý, uluslararasý hukuk temelinde deðil, tehdit ile elde etmeye çalýþýyorlar. Diðer yandan, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin adýný aðzýna almaktan sakýnan ve zorunlu halde bu cumhuriyetten "Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti" diye söz edenler Kýbrýslýtürkler'in ortaðý olduklarý cumhuriyete dönmesini engelleyenler Kýbrýslýtürkler'in, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin", vatandaþý olduðundan söz ederler. Kýbrýslýtürkler hak alacaksa, uluslararasý hukuk ve Kýbrýs Cumhuriyeti merkezli mücadele ile Doðrudan Selma Bolayýr Dianellos'un tütün fabrikasý... Belki de gün geçtikce büyüyüp geliþen ve babadan oðula geçen bir iþletme olacak.. Ya da ekonomik krizler, oðullarýnýn veya kýzlarýnýn veya baþka varislerinin beceriksizlikleri yüzünden kapanacak... Ya da elden çýkartýlacaktý. Savaþ ve göçler, insanlarýn kaderini nasýl deðiþtirdiyse.. Evlerin, sokaklarýn, köylerin isimleri de, sahipleri de deðiþti.. Dianellos hiç tahmin eder miydi acaba? Tütün fabrikasýnýn; bir gün Kýbrýslýlarýn politik yaþamýnda yeri olacaðýný... Hazýr olmuþken... Bari Kýbrýslýlarýn onurlu sesi olsaydý, iyi olurdu! Ama ne oldu? Politikacýnýn profili deðiþti.. Tütün fabrikasýnýn kötü kaderinde meðer... Kurunun yanýnda yaþ da yanar diyerek ilave edeyim.. Ýpleri birileri tarafýndan çekilen kuklalarýn iktidarlarýný misafir etmek varmýþ.. Ýktidar olan ama bunun anlamýnýn bilincinde olmadýðý içi muktedir olamayanlarýn... Aksi olsaydý.. Ona dayatýlan ama.. Halkýn istemediði hiç bir yasanýn altýna imza atmaz.. Ýstifa kavramýný içselleþtirir... Etik kaygýlarý yüzünden; deðil "þaibeli" insanlarla beraber iþ yapmak.. Ayný fotoðraf karesinde görünmeyi bile gurur meselesi yaparlardý.. Ne yazýk; bu özellikleri ile tarihe mal olacak Dianellos'un tütün fabrikasý... Politikacýlar için "laf ebeliði" kuzeyimizdeki coðrafyalarda geçerli bir özellik olarak kabul görür. Her ne kadar laf ebesinin söyledikleri anlýk olsa.. Þimdi söylediðini birazdan unutsa da... Ýþin içine "sen benim kim olduðumu biliyor musun?" efelenmeleri ile.. Ata yadigarý, "erkeklik ve cengâverlikle" övünürcesine.. Saða sola tehditler savrulur. Hep görüyor ve yaþýyoruz bunlarý.. Ne zaman ki Kýbrýs Cumhuriyeti "münhasýr ekonomik bölge"sinin 12'nci parselinde doðalgaz arama çalýþmalarýna baþladý.. Tehditler kâr etmeyip iþ ciddiye bindi.. Yapacak bir þey kalmamýþtý. Çünkü sondajý bir Amerikan þirketi yapýyor... Amerika da destekliyordu.. Oyun bitmiþ... olacaðýný anlamýþlardýr umut ediyoruz. * * * 37 yýldýr Kuzey'deki sistemi tanýyacak bir taraftar bulunamadý. Yaptýklarý öneri ve beklentilerine en yakýn dost ülkeleri bile destek vermiyor. Yarým asýrdýr "haklý dava"larýný dosta düþmana anlatmaya uðraþýyorlar Býrakýn düþmaný, bir tek dost dahi bulamýyorlar yanlarýnda. Zaman zaman sabun köpüðü gibi içi boþ, yuvarlak laflardan oluþan beyanatlar Kimseyi ikna edecek inandýrýcýlýkta olmuyor. "Biz görüþmelere güçlü destek veriyoruz" demekle olmuyor. Kuzey'deki kukla yönetimin uluslararasý kimlik kazanmasýna yol açabilecek hiçbir formülün kabul görmesi mümkün deðil. 37 yýldýr bu yönetimin kabul görmesi için yapýlan "sözde görüþmeler", Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yeniden iki toplumlu olarak iþlevine dönmesi için sarf edilmiþ olsa idi, adil bir çözüme ulaþýlabilir.. Kýbrýslýlar arasýnda yaþanan trajik olaylar dahi unutulmuþ olurdu. Ama masada öne sürülen öneriler; Türkiye'nin, adanýn tümü üstünde hükmetmesini saðlayacak, yasal hale getirecek taleplerdir. Ýki ayrý devlet olmalý KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Figüranlarýn ipi çekilmiþti... O kadar tehdidin sonunda Bize kala kala; New York'ta KKTC ile TC arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý kaldý.. Türkiye'ye de bu bölgede sondaj yapma haklarý.. Biz; elimizdeki kýrmýzý pasaportlarla AB vatandaþý.. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarsa AB topraðý iken... BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC yi yok saydýðý... Dünyaya tanýnmamasý için çaðrýda bulunduðu kararlar dururken... Hangi olmayan yasalardan güç alýp anlaþma imzalýyor? Neye dayanarak güneydekilere beraber sondaj yapmayý öneriyorsunuz? Kendi kendimize söylediðimiz yalanlardan baþka nedir bunlar? Kimi kandýrýyoruz dersiniz? "Türkün aklý sonradan gelir" özdeyiþini onaylarcasýna... Ve de sanki; güneydoðu Anadolu'daki petrol zengini komþu ülke sýnýrlarýnda petrol bulunduðu bilinmezmiþ gibi... Ansýzýn Akdeniz'de petrol arama çalýþmalarý baþladý. Ansýzýn savaþ gemileri Akdeniz'e indi.. Sonra da hiç bir þey olmamýþ piþkinliði ve þark kurnazlýðý ile... "Biz sizinle savaþmayýz "dendi Hristofyas'a Bu yazý yazýlýrken; TC Baþbakaný Tayip Erdoðan New York'tan "Barýþýn egemen olduðu bir dünya kurmalýyýz" diyordu.. Söylenenler gerçekse, bunu gerçekten istiyorsa; önce Mîsak-ý Milli sýnýrlarý içindeki Kürt Türk kardeþliði için çözüm bulsun.. Sonra da 1960 Londra ve Zürih Anlaþmalarýnýn verdiði garantörlük hakkýný kullanarak, "Gelin"desin dünyaya ve güneydekilere, "Anayasal düzeni yeniden kuralým. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönmesi engellenen kurucu ortaðýna tüm haklarýný geri verin barýþ olsun". O zaman alkýþ tutalým, söylediklerine inanalým.. Zaten çýkarýlacak petrol hakkýmýzdan yararlanacaðýmýzý söylüyor Hristofyas ve dahalarý.. Onlarýn da sahicilikleri böylece denenmiþ olur... Ama Türkiye Baþbakaný'nýn politikalarýnýn, Kýbrýslýlarýn yararýna çalýþtýðý ne kadar sahicidir? Bilmez misiniz? Dileyelim de; Erdoðan'ýn aklý tutkularýnýn kölesi olmasýn.. Kýbrýslýrumlar'ýn Kuzey'de hiçbir etkinliði ve sözü olmamalý Kýbrýs'ýn statüsü, Diyarbakýr'dan, Hatay'dan farklý olmamalý. Buna mukabil, Türk tarafý güneyde söz sahibi olmalý. Mantýk bu. Bir taraftan Kýbrýs'ta iki ayrý devlet var... Güney'deki devletten "komþu devlet" diye söz ediliyor. "Kýbrýs'ta iki ayrý devlet, iki ayrý demokrasi ve iki ayrý halk var" en büyük iddia. O zaman, ayrý devletin kendi bölgesinde yaptýðýna niye karýþýlýyor? Eðer ayrý devlet ise karýþma. Tek devlet ise, Kýbrýslýtürkler'in bu devletteki yerlerini almalarýný da engelleme. "Komþu devlet"in petrol arama iþlevi baþlayýnca Anýnda "komþu devlet"in iradesine karýþýlýyor. "Ortaðýz" deniliyor. Bir bakýma "Hayýr kuzeyde devlet yok. Aslolan Kýbrýs Cumhuriyeti'dir" anlamý çýkýyor ortaya. Ýddialar ve talepler, açýkça, yüksek sesle dile getirilmese bile Kýbrýs Cumhuriyeti varlýðý üzerine kuruluyor. Kýbrýslýlar'ýn çok iyi bildiði Hacýbavlo hikâyesi gibi. "Yenegasas yenegamu, yenegamu bale yenegamu." (Sizin karýnýz benim karým, benim karým yine benim karým, anlamýnda.) Kýbrýs'ýn Kuzey'i benim, Güney'i de baðýmsýz hareket edemez, mantýðý. * * * Sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasýndan sonra beklendiði gibi hiçbir olumsuzluk yaþanmadý ve planlandýðý gibi aramalar devam ediyor. Türkiye ne filo gönderdi, ne de uçak. Yapa yapa KKTC ile apar topar bir antlaþma imzaladý. TC Baþbakaný ile KKTC Cumhurbaþkaný. Eroðlu, Erdoðan'a, Kýbrýs adasýnýn tüm kýta sahanlýðý üzerindeki doðal kaynaklarý arama ve iþletme yetkisi verdi.(!) Tabii, bu antlaþmanýn kimin umurunda olduðu ayrý bir konu. Bu antlaþmanýn KKTC'nin verdiði tapulardan bir farký olur mu? Kendi yerel bankalarýnýn dahi ipotek olarak kabul etmediði tapular O zaman imzalanan bu antlaþma ile hangi uluslararasý þirket, bu yetkiye dayanarak petrol arayacak? Yok tabii. Kala kala Piri Reis'e kalýndý. Piri Reis, denize açýlýp sismik araþtýrmalar yapacak. Böylece karizmanýn çizilmediði gösterilmeye çalýþýlacak. * * * Dünyada birkaç gücün dýþýnda, gücü ile istediðini empoze edecek güç yok. Bu devletlerin dýþýnda olanlar ancak, uluslararasý hukuk kanalý ile hak arayabilirler. Medozori ile iþ yapmaya kalkanlar, evdeki bulgurdan da olur. Veya söylediklerini yalamak zorunda býrakýlýrlar. Türkiye ve iþbirlikçi kuklacýlarýn yapmalarý gereken daha etkili bir iþ vardýr. Akdeniz'de petrol aramak için yola çýkýlacaðýna Uluslararasý hukuk aramak için yola çýkmak. Ankara'nýn, Kýbrýs konusunda taraftar bulamamasýnýn nedeni, sorunlarý uluslararasý hukuk temeline oturtamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Kendi doðrularý çerçevesinde yola çýkýlýyor ve dünyanýn bu doðrularý kabul etmesi isteniyor. Uluslararasý hukuk, kendi doðrularýný teyit etmediði zaman da ortada kalýyor. Kýbrýs sorununda yapýcý, güçlü destek vermek Ýster kovulsun, ister kendi rýzasý ile girmesin, Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine dönmelerini saðlamaktýr. "BU EYLEMLER KÜRT HALKINA BÝR ÞEY KAZANDIRMAZ" BDP Mersin milletvekili Ertuðrul Kürkçü TAK'ýn (Kürdistan Özgürlük Þahinleri) Ankara'daki saldýrýsýna tepki göstererek, "Bu eylemlerin Kürt halkýna kazandýrdýðý bir þey yok. Saldýrýlarýn hiçbir meþruiyeti yok. Tarihte bu yöntemlerle elde edilen bir hak da yok" dedi. Kürkçü' devamla þunlarý söyledi: " TAK bu eylemi sahiplenirken Kürt politik sözcülerinin bu eylemin hem oluþ þekline hem de sonuçlarýna karþý olduklarýný gördüm. Ayný fikirde olduðumuz için memnunum. Ama bu memnuniyet buruk bir memnuniyet. Kayýtsýz þartsýz ve koþulsuz olarak bu tür saldýrýlarýn son bulmasý gerektiðini beyan ediyorum. Erdoðan Hükümeti'nin de savaþ opsiyonunu masadan kaldýrmasý gerekir. Yoksa TSK'ya verdiði direktif ve polis kuvvetlerine devreye soktuðu son projesi onun en çýlgýn projesi olacak." Silvan ve Çukurca saldýrýlarýndan sonra Ertuðurul Kürkçü ve Sýrrý Süreyya Önder yaptýklarý ortak açýklamada TAK için þu ifadeleri kullanmýþlardý: "Bu zihniyeti, Kürtlerin özgürlük mücadelesinin tercümaný saymamýz için hiçbir siyasî, ahlakî ve vicdanî gerekçemiz olamaz. Bu anlayýþý toptan reddetmek insanlýk sorumluluðunun vazgeçilmez gereðidir." OTHELLO Acil müdahale gerektiren Maðusa'daki Othello Kalesi'ni onarmak da UNDP'ye kaldý... Demek onlar da olmasa halimiz duman! Desdemona'nýn ruhu da uçar gider Maðusa'dan! HAKÝMÝYET Bu memlekette hiçbir hakimiyetimiz yok. Direksiyon hakimiyeti bile... Bakýn dün yine kaza olmuþ bu yüzden... Direksiyon hakimiyeti kaybedilmiþ, araç yoldan çýkmýþ, harup aðacýna toslamýþ ve bu araçta yolcu olarak bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetmiþ... Direksiyonun baþýnda oturanlar kendilerini deðilse bile, araçtaki yolcularý olsun düþünseler olmaz mý? ÖNERÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na göre, Derviþ Eroðlu'nun doðalgaz ve petrol konusunda Ban Ki Moon'a sunduðu öneri çok yapýcý bir öneriymiþ... Ýlahi Ahmet Bey, "Ben yazdým, o okudu" desene... ATMA HÜSEYÝN Özgürgün'e bakýlýrsa, Piri Reis petrolü saptamýþ ve çok yakýnda sondaj baþlayacakmýþ... Atma Hüseyin, biz de din gardaþýyýz! Týrnak... "Güverteye sýralanmýþ KKTC'li bakanlara birer birer mikrofon uzatýldýðýný ve herkesin Ruma meydan okuduðunu düþünün... Allah, Allah... Bundan büyük bir korku verilebilir mi!.. Ey Rum!.. Aklýný baþýna topla... Ýþte Piri Reis, iþte KKTC devleti ve bakanlarý... Sonsuza dek yaþatacaðýz bu devleti!.. Hele donanmadan birkaç top atýþý yapýlarak, bu sözlere destek verilirse... Allah Allah..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýslýlar da, öyle sanýyorum ki, gelecek olan paralarý har vurup harman savuracaklar. Üstelik ada büyüklerin oyuncaðý haline gelecek. Sanki þimdi deðilmiþ gibi. Ama unutmayalým ki beterin beteri var. Bu saatten sonra Kýbrýs'ta savaþ olursa bunun bir tek nedeni olacak: Petrol ve gaz. Gerisi gazlama ve gaz verme." Bekir AZGIN (Havadis) "Yeni bir döneme girdiðimiz kesin. Amerika Irak'ý iþgal ettiðinde ortalýkta bir espri dolanýyordu. Irak üçe bölündü. Kurþunlu, kurþunsuz ve normal diye. Küçücük adayý ikiye böldükleri yetmedi þimdi de denizleri bölmeye çalýþýyorlar." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný NÝKOS ROLANDÝS Eski Rum Dýþiþleri Bakanlarýndan Nikos Rolandis'in gördüðü gerçekleri Kýbrýslý Rum toplumu içinde kaç kiþi görebiliyor acaba? Doðalgaz ve petrol konusunda en yapýcý öneriler ondan geliyor. Bundan elde edilecek net karýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra verilmesini öneriyor. Bizde bir Rolandis de çýkmadý þimdiye kadar... Siyasi partilerimiz arasýnda krizin atlatýlmasý için öneri yapan yok. Ýnisiyatif tamamen Ankara'daki AKP iktidarýnýn elinde... Ama "politika sorunlarý çözme sanatýdýr" diyen Erdoðan tam tersini yapýyor. Sorunu çözmüyor, daha da sorun üretiyor. Buna karþý olsun ses verecek yok mu aramýzda?

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ekim 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3572 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent. Kaský da kurtaramadý

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ekim 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3572 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent. Kaský da kurtaramadý Eroðlu ile Hristofyas New York yakýnlarýndaki Long Island'da görüþeceklermiþ. 'Uzun Ada'da yani... Demek Kýbrýs herkese dar geldi... Bu adada kimse ayaðýný yorganýna göre uzatmaz ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

MEMLEKET HAYRINA... KUTLAMALAR. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

MEMLEKET HAYRINA... KUTLAMALAR. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Ülkemizde ne kadar devlet kurumu varsa hepsi de gelmiþ geçmiþ yönetimlerin çiftliði ve oy deposu oldu... Polisin sivile baðlanmasý iyi, ama kim demiþ ki o da çiftlik olmayacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýmam ve müezzinler de seslerini yükseltmeye baþladý... Bugün resmi kýyafetleriyle eylem yapacaklar. Yukarýda Allahýn olduðunu onlar da bu hükümete anlatamadýlarsa kim anlatacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3571 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Turkcell kutuyu kýrdý

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3571 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Turkcell kutuyu kýrdý "KKTC Ekim'de batacak" demiþlerdi. Kehanet doðru çýkýyor galiba. Eylül maaþlarý hala ödenmedi... Pazartesi gününe kaldý. Meclis kýta sahanlýðý anlaþmasýný onaylamazsa maaþlar yandý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Kapýlar da kapanabilir

Kapýlar da kapanabilir Kýbrýs'ýn yarýsýný kýrk yýldýr elinde tutan Türkiye Rum topraklarýný sahte koçanlarla herkese tapuladý... Þimdi de denizlerin parsellenip koçan verilmesine mi geldi sýra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3238 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HAYATI VE KADINLARI SEVMEK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3238 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HAYATI VE KADINLARI SEVMEK 'Long Beach' demek 'uzun sahil' demek. Sahil de uzun, gemilerin direði de uzun... Ya kavaklar? Onlar da uzun... Eski Maliye Bakaný da Uzun, yediðimiz kazýklar da uzun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3556 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Rüþvetin belgesi. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3556 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Rüþvetin belgesi. Erdoðan Baybars. Rum tarafýnýn denizdeki sondaj çalýþmalarýyla ilgili fikrini açýklayan Beþir Atalay, "Türkiye saðduyu ile hareket edecek" dedi. Tabii saðduyu ile... Solduyu ile hareket edecek hali mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı