ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME"

Transkript

1 Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar TEMBEL VE ASALAKLAR Turgut Afþaroðlu KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Mehmet Levent Yolcudur gidecek Fatoþ Doðru adresi buldular GÜNAYDIN Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Savaþ tehlikesi geçmedi Savaþ tehlikesi geçmedi Doðalgaz ve petrol konusunda Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemine baþvurmasýnýn gelecekte askeri bir müdahale seçeneðini ortadan kaldýrmadýðýný söyleyen Rolandis, Rum yönetimine gazetemizin yaptýðý öneriyi yaptý... Kýbrýslý Türklerin net kârdaki payý ayrýlsýn %20-25 pay n Eski Rum dýþiþleri bakanlarýndan Nikos Rolandis Rum yönetimini bir kez daha uyardý. Rolandis net kârýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra veya belirlenecek bir zamanda toplumumuza verilmesini önerdi... n Bazý Rumlarýn, "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslý Türklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" dediklerini söyleyen Rolandis, Makarios zihniyetinden hala vazgeçilmediðini vurguladý... n Türkiye'nin Kýbrýs'ýn batýsýnda sondaj yapmasýný 'daha da kötü' diye niteleyen Rolandis þöyle konuþtu: Büyük miktarda petrol rezervi olduðu görülen batý tarafýnda sondaj ile Türkiye sýcak olay çýkmasý ihtimalinin gözardý edilmesine izin vermeyen bir ortam yaratýyor... l 7. sayfada Derviþ Eroðlu iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete yetki veririz n Eroðlu: Adanýn genelindeki denizaltý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýz... n Dün yurda dönen Eroðlu, doðalgaz ve petrol araþtýrmalarýný KKTC adýna Türkiye'nin yapacaðýný söyledi... n Eroðlu, New York'ta Erdoðan'la imzaladýðý anlaþmayý ertesi gün hükümete bildirdiðini ve Ýrsen Küçük'ün de bu konuda parti baþkanlarýný aydýnlattýðýný açýkladý... l 8. sayfada KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Selma Bolayýr l 6. sayfada GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL Sezan Artun Niyazi Ökten l 6. sayfada KABARAN ÝÞTAH l 7. sayfada NELER OLUYOR? Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada SAVAÞ AHLAKINDA ÖRSELENMELER Bülent Tekin l 13. sayfada Trafikte ölüm 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti n 2. sayfada

2 TRAFÝÐE BÝR KURBAN DAHA 18 YAÞINDAKÝ MUSTAFA AKDÖL HAYATINI KAYBETTÝ... Türkeli-Alayköy yolunda dün öðle saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, 45 yaþýndaki Ýsmail Akdöl DD 528 plakalý aracýyla direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çýktý ve harup aðacýna çarptý. Kaza sonucu araçta bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybederken, sürücü ve ayný aileden 28 yaþýndaki Sinan Akdöl yaralandý. UYUÞTURUCUDAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa Fuar alanýnda önceki akþam 2 kiþinin tasarrufunda uyuþturucu bulan polis 3 kiþiyi tutukladý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yapýlan kontrolde C.A (E-19) ve O.O (E-30)'nun tasarruflarýnda yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannobinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilenler ve olayda ilgisi görülen O.B (E- 28) tutuklandý. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan'da önceki gün tasarrufunda uyuþturucu bulunan bir genç tutuklandý. Polis ismini baþharfleriyle N.G (E-20) olarak açýkladýðý kiþinin üzerinde, narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu bulunarak emare olarak alýndýðýný ve tutuklandýðýný bildirdi. TRAFÝK KAZASIYLA ÝLGÝLÝ BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Hamitköy'de önceki akþam Hüseyin Sadun Tekçe'nin yaralanmasýna neden olan kazayla ilgili olarak yol kenarýnda park edilmiþ kazýcýyükleyicinin sorumlusu Mehmet Çapuk tutuklandý. Hamitköy'de Atatürk Caddesi üzerinde dün akþam meydana gelen kazada, 31 yaþýndaki Hüseyin Sadun Tekçe motosikletiyle, kazý çalýþmasý nedeniyle yol kenarýnda park edilen kazýcýyükleyici araca çarpmýþtý. Polis bülteninde, kazýcýyükleyicinin gerekli güvenlik önlemleri alýnmadan park edildiði belirtilerek, olayýn sorumlusu Mehmet Çapuk'un tutuklandýðý kaydedildi. EVDEN LCD TV ÇALINDI Esentepe'de Figen Þentürk'e ait evden LCD televizyon çalýndý; Gazimaðusa-Bafra bölgesindeki The Dee Europen, Kaya Artemis ve Nuhun Gemisi isimli kumarhanelerde dün akþam yapýlan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak 10 kiþi ile kumarhane sorumlularýna yasal iþlem baþlatýldý. ÝSKELE'DE 3 SAAT ELEKTRÝK YOK Lefkoþa, Orta gerilim þebekesindeki proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Ýskele bölgesinde 3 saat elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 09:00-12:00 saatleri arasýndaki kesintiden Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Ýskele'nin bir bölümü, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Akova, Yýldýrým ve bölgedeki tesisler etkilenecek. Othello için ihaleye çýkýldý n UNDP tarafýndan açýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar baþvuru kabul edilecek... Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Gazimaðusa'daki Othello Kalesi'nin acil müdahale gerektiren bölümlerinin bakým ve onarýmý ihaleye çýktý. Daire Müdürü Emine Pilli'nin açýklamasýna göre, UNDP PFF (Partnership For The Future) tarafýndan çýkýlan ihaleye 4 Ekim'e kadar teklif kabul edilecek. Pilli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Othello Kalesi'nde rutin olarak yaptýðý temizliðin yaný sýra yapýsal bakým çalýþmalarý da gerektiðini ifade ederek, tarihi kalenin acil müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla harekete geçtiklerini belirtti. Pilli, düþen kum taþlarýnýn birikmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan kaledeki büyük pencere görünümündeki okçu mazgallarýnýn da geçtiðimiz günlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafýndan temizlendiðini anlatarak, zaman içerisinde toprak altýnda kalan orijinal zeminin de fýrçalanarak temizlendiðini ve kalenin zeminindeki orijinal taþ döþemenin ortaya çýkarýldýðýný hatýrlattý. Emine Pilli, Othello Kalesi'nin Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde oluþturulan ve eþ baþkanlýðýný kendisinin yürüttüðü Ýki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalýþmalarý çerçevesinde öncelikli korunacak kültürel miras kapsamýna alýndýðýný; Avrupa Birliði'nin kalenin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý için bütçe ayýrdýðýný belirtti. Pilli, kalenin acilen müdahale gerektiren yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý amacýyla 4 Ekim tarihine kadar kabul edilecek projelerin deðerlendirilmesinin ardýndan, ihaleyi kazanacak projenin hemen uygulanmaya baþlayacaðýný bildirdi. "ESKÝ ESERLERÝ KORUMA FONU YETERSÝZ" Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde çok sayýda eski eser ve ören yeri bulunduðunu anlatan Pilli, özellikle Gazimaðusa kentinin eski eser ve ören yerleri açýsýndan ülkenin en zengin bölgesi olduðunu kaydetti. Emine Pilli, müze giriþ ücretleri, ören yerlerinde yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleri, eski eserlerle ilgili davalarda mahkemece karara baðlanan para cezalarý, fona yapýlacak her türlü baðýþ ve yardýmlar gibi çeþitli gelirlerin toplanmasýyla oluþturulan Eski Eserleri Koruma Fonu'nun ülkede bulunan eski eserlerin bakým ve onarýmýnda yetersiz kaldýðýný ifade etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin ülkenin tarihi eser zenginliðini koruyup gelecek kuþaklara aktarabilmek amacýyla kaynak yaratmaya çalýþtýðýný bildiren Pilli, müze ve ören yerlerinde dairenin izniyle yapýlan organizasyonlardan alýnan kira bedelleriyle müze giriþ ücretlerinin Eski Eserleri Koruma Fonu'nun bel kemiðini oluþturduðuna dikkati çekti. Pilli, ülkedeki eski eser ve ören yerlerinde çeþitli sanatsal, kültürel organizasyon yapan kurum, kuruluþ, özel ve tüzel kiþilere de seslenerek; cüzi bir miktar olan kira bedellerinden muaf tutulma talebinde bulunmayarak her yýl kullandýklarý eski eser ve ören yerlerinin bakým ve onarýmýnýn yapýlmasýna katkýda bulunma çaðrýsý yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALTIN ARAYICISI KOVBOYLAR GÝBÝ... Fýrtýnalý bir denizde yol alan, ancak rotasýný þaþýrmýþ ve her an batma tehlikesi olan bir gemiye benziyor bu günlerde Kýbrýs... Çatýþma ihtimali ortadan kalktý mý? Kalkmadý... Rolandis'in görüþüne ben de katýlýyorum. Ne diyor? Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemi seçmesi, gelecekte askeri müdahale seçeneðini düþünmeyeceði anlamýna gelmez. Her an herþeyin deðiþebileceði bir durum içindeyiz... Bir de petrol kokusu gelsin denizden hele... Kimin ne yapacaðý hiç belli olmaz. Altýn arayýcýsý kovboylar gibiyiz þu anda... Uzun bir yolculuða çýkarlar atlarýyla... Mola verirler yolda... Birbirlerine fýkralar anlatýrlar... Þakalaþýrlar... Altýn bulduklarýnda ne yapacaklarýnýn hayallerini kurarlar. Ve günlerden bir gün karþýlarýnda ýþýldayan altýn zerreciklerini görünce bellerindeki silahlara sarýlýrlar hemen... Artýk kim kimi vurursa... Sonunda iki kiþi kalsa da, biri ötekini de temizler... Ve altýn torbasýný yükleyerek çekip gider... Ýlk petrolün kokusu gelince bizde de tetiklerin çekilmeyeceði ne malum... Parrra bu parrra... Onun boynuzunda döner dünya! Rolandis akil adam... Dýþiþleri Bakanlýðý yapmýþ... Bu meseleler üstünde yýllarca kafa patlatmýþ o da... Yurdunu ve toplumunu gerçekten düþünen ve ömrünü buna adayan insanlar da var bu dünyada... Papandreu'nun oðlunun sözlerinden çok etkilendim ben mesela... "Babamýn saçlarý üç ayda bembeyaz oldu" diyor... Üzüntüsünden... Halkýnýn çektiði acýlardan... Ýstemeye istemeye yapmak zorunda kaldýklarýndan... Tek bir cümleyle babasýný çok iyi anlatmýþ Andreas... Kendisi de zaten alçakgönüllü bir evlat... Papandreu'nun oðlu olduðunu gizliyormuþ her yerde... "Ýsim benzerliði" diyormuþ soranlara... Yani baþkalarýnýn yaptýðý gibi, babasýný bir 'vize' olarak kullanmýyor hiçbir yerde... Rolandis bu krizden çýkýþ için ne öneriyor? Doðalgaz ve petrol gelirindeki net kârýn %20-25'ini Kýbrýslýtürklere vermeyi... Ya bütünlüklü bir çözümden sonra... Ya da belirlenecek bir zamanda... Makul bir teklif deðil mi? Ýþin baþýndan beri ayný þeyi öneriyorum ben de... Türk tarafýndaki siyasi partilerden böyle bir öneri çýkmadý ancak þimdiye dek... "Kýbrýs'ýn doðal zenginlikleri tüm Kýbrýslýlarýndýr" deyip duruyorlar... Yuvarlak sözler söylüyorlar... Somut öneri yapmaktan kaçýnýyorlar... Türkiye'yle ters düþme korkusuna yenilmiþler... Türkiye'nin savaþ tehditleri karþýsýnda da ses çýkarmýyorlar... Hele sivil toplum örgütlerimiz büsbütün sessizliðe gömülmüþ... Bu halleriyle kaderine razý olan bir tutsak topluluðundan ne farklarý var? Bu konularda kendilerini siyasi bir erk sahibi olarak görmüyorlar mý yoksa? Bunca zaman meydanlarda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýp durdular... E, þimdi baþýmýzda savaþ rüzgarlarý eserken neden susuyorlar? Asýl haykýrmalarý gereken zamanda neden haykýrmýyorlar? Düþünün, nerden nereye geldik... Daha düne kadar barýþtan söz ediyorduk burada... Þimdi ise savaþtan söz ediyoruz... "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"den "Kýbrýs'ta taksim engellenemez"e bir arpa boyu yolmuþ meðer... Rolandis'in söylediðine göre, hala eski zihniyette olanlar varmýþ Rum toplumu arasýnda... "Petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslýtürklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým" diyormuþ bazýlarý... Birazcýk aklýmýz kalmýþtý... Galiba þu mübarek petrol þimdi onu da baþýmýzdan aldý!

3 AFRÝKA dan mektup... SAÇLARINDAN TUTUÞMUÞ, YANIYOR DA YANIYOR Sevgili okurlar, Son haftasýna girdik ayýn... Bir Eylül daha çýkýp gidiyor hayatýmýzdan... Geceler uzuyor, günler kýsalýyor... Havalar serinliyor... Bilhassa geceleri... Ekim derken Kasým, sonra Aralýk... Ve bir yeni yýl daha... Geçiyor yýllar... "Saçlarýndan tutuþmuþ, yanýyor da yanýyor" diyor þair... Birdenbire kocaldýðýný farkediyor sonra ve "kocalmaya alýþýyorum" diye hayýflanýyor... 60'ýnda farkediyor yaðmuru ne kadar sevdiðini... "Yaðmurun yaðýþýný severmiþim meðer" diyor. Bulutlarý ne kadar sevdiðini de 60'ýnda farkediyor... Sonra da "Meðer ne kadar çok þey severmiþim de 60'ýmda farkettim" diye kederleniyor... Kýþý da seviyor þair, baharý da... Ah Nazým usta ah... Neydi o yürüyüþlerin o karlý kayýn ormanýnda... O pencere... Sarý sýcak... Sen ordan geçerken biri, "amca, gir içeri" dedi mi? * Ýstanbul'da Boðaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'ydi... Veli'nin oðlu... Tarifsiz kederler içinde Urumeli hisarýna oturmuþ... Oturmuþ da bir türkü tutturmuþtu... Ýstanbul'un mermer taþlarý... Baþýna da konuyordu martý kuþlarý... Kimse ondan daha iyi bilmezdi bu dünyada bedava yaþadýðýmýzý... Otomobillerin dýþý... Camekanlarýn önü hep bedava... Peynir ekmek deðil ama, hava bedava, bulut bedava... Onu bu güzel havalar mahvetmiþti... Böyle havalarda istifa etmiþti evkaftaki memuriyetinden... Tütüne böyle havalarda alýþmýþtý... Ve böyle havalarda unutmuþtu eve ekmekle tuz götürmeyi... Ýstanbul'u dinliyordu gözleri kapalý... Beyaz bir ay doðuyordu fýstýklarýn arasýndan... Eski bir sevdadan kurtulunca, bütün kadýnlarýn güzel olduðunu anlýyordu... * Oysa ne doðan güne hükmümüzün geçtiðini, ne de halden anlayan birinin bulunduðunu ilk keþfeden Cahit usta olmuþtu yaþý yolun yarýsý sanýyordu, ama 70'ine kadar yaþayamadý... Hep çirkinliðinden ve kendisini seven vefalý bir sevgilisinin olmayýþýndan þikayetçiydi... Kendi kendine aþk mektuplarý yazardý bu yüzden... Postaya atardý... Postacý o mektuplarý getirdiðinde büyük bir heyecanla açardý... Bir gün mektuplarýn arkasý kesilince, "Ben vefasýzlýk ettim" deyiverdi... Ona bakýlýrsa, bir namazlýk saltanatýmýz varmýþ, taht misali o musalla taþýnda... * Geceleyin bir ses böler mi sizin de uykunuzu? Bölerse, içiniz ürpermeyle mi dolar? Yýllardýr siz de arýyorsunuz onu... Çaðýrýyorsunuz... Nerdesin? Bir þey var ki, hiç ilgisi yok tüm bu yaþadýklarýmýzla... Biliyorsunuz... Anlatamýyorsunuz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Davutoðlu'na göre Eroðlu'nun önerisi "çok yapýcý bir öneri" BM, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'a dün ilettiði yeni öneriyi desteklediklerini belirterek, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban'la BM'deki görüþmesinde kendisine 4 maddelik yeni bir öneri sunmasýnýn ardýndan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþtü. Davutoðlu ve Eroðlu BM'deki görüþmelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yaptýlar. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu yaptýðý açýklamada, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile bir durum deðerlendirmesi yaptýklarýný belirterek, öncelikle Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yapýcý tutumu dolayýsýyla teþekkür etmek istediðini belirtti. Kendileriyle sürekli istiþare halinde olduklarýný ve iki gün önce Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma anlaþmasýnýn imzalandýðýný anýmsatan Davutoðlu, bunun KKTC Bakanlar Kurulunda da kabul edildiðini söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban'a yaptýðý bu "son derece yapýcý önerinin" iki boyut içerdiðini belirten Davutoðlu, "Birincisi, þu an yürümekte olan müzakerelerin olumsuz etkilenmesini engelleyen ve bu müzakerelere bir iþbirliði ruhu da katan iyi bir öneri bu. Çünkü müzakereler sürerken tek taraflý eylemlerde bulunmak, her þeyden önce müzakere sürecine sabotaj anlamýna gelirdi, halbuki bu öneriyle müzakere sürecine ivme katýlýyor çünkü bir iþbirliði anlayýþýyla iki tarafýn ortak þekilde müzakereler sürerken dahi araþtýrma yapýlmasýný temin ediyor" dedi. KKTC'nin önerisinin müzakerelere "iyi niyet boyutu katan bir unsur, müzakerelere ivme katmasý beklenen bir unsur olduðunu" söyleyen Davutoðlu, "Yapýlan öneri kalýcý ve adil bir öneri, müzakereden baðýmsýz olarak ileride de deðerlendirilecek bir öneri çünkü BM Genel Sekreterinin teklif edeceði kiþi ve oluþacak komite her iki tarafý da temsil kabiliyeti yüksek bir komite olacak ve bu komite birlikte kararlar alacak. Zaten sayýn Hristofyas da reddetmedi buralardaki Kýbrýs Türklerinin haklarýný. O da (bu bir fonda toplanacak) dedi, ama bu sefer tek taraflý bir uygulamayla deðil, birlikte buna karar verilecek, kullanýmý da, her iki tarafýn da ayrý ayrý yapabileceði kaynaklarýn baþka amaçlarla kullanýlmasý yerine, ortak çýkarlar amacýnda kullanýlmasý da aradaki iþbirliði ruhunu güçlendirecektir" dedi. Davutoðlu, "Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin þu anda yaþanmakta olan krizi engelleyici nitelik taþýdýðýný, bu krizin týrmanmasýný ortadan kaldýracaðýný, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluþturacaðýný düþünüyoruz" dedi. Benzer konularý ilgili taraflarla görüþtüklerini ve Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis ile de görüþme yaptýklarýný hatýrlatan Davutoðlu, "Umarýz bu yapýcý öneriye Kýbrýs Rum tarafýndan da yapýcý bir teklif gelir ve oturulur, mekanizma konuþulur, böyle bir eylemden önce uygun olabilecek en iyi iþleyecek mekanizma üzerinde mutabýk kalýnýr. Bugün Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun teklif ettiði bu öneri hem ilkeler, hem mekanizma baðlamýnda doðru bir çerçeve sunuyor, eminim BM Genel Sekreteri de bunu deðerlendirecektir ve gerekli adýmlarýn atýlmasý konusunda ilgili taraflarla görüþmelerini sürdürecektir" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Önemli olan bugün herkesin, ama herkesin Doðu Akdeniz'de yeni bir tansiyon yükselmesini engelleyici bir basiretle davranmasýdýr, tek taraflý ya da provokatif eylemlerden kaçýnýlmasýdýr, ümit ederiz ki bu öneriyle birlikte hem tansiyon düþer, hem de iþbirliði anlayýþý egemen olur" dedi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise yaptýðý açýklamada, Genel Sekreter Ban ile iki konuyu görüþtüklerini, bunlarýn bir tanesinin müzakerelerin seyri, diðerinin ise Kýbrýs Rum yönetiminin baþlattýðý doðalgaz aramalarý olduðunu bildirdi. Eroðlu, "Tabii öncelikle biz genel sekretere inisiyatifini kullanarak Rumlarýn bu davranýþýný engellemesini istedik, ama bu mümkün deðilse biz de anavatan Türkiye ile TPAO ile anlaþma yapmýþ vaziyetteyiz. Hükümetimiz bu konuda bir karar almýþtýr, adanýn dört bir yanýnda sayýn Hristofyas'ýn dediði gibi Türk tarafýnýn da haklarý vardýr, biz o haklardan hareketle adanýn dört bir yanýnda arama izni verme hakkýmýzý kullandýk" dedi. Eroðlu þunlarý kaydetti: "Bizim bu karardan dönebilmemiz için tabii ki sayýn Hristofyas'ýn da almýþ olduðu kararý ertelemesi gerekir, aksi takdirde bir önerimiz olmuþtur, bu önerimizde bir 'ad hoc' komite kurulmasý, bu komitede Türk ve Rum eþit sayýda olacak ve yetkileri konusunda da, araþtýrma izni veya doðalgaz çýkarma yetkisi verilecekken bu komitede bulunacak iki tarafýn yazýlý oy birliðiyle onayýnýn verilmesi gerekir. Elde edilen gelirler de genel sekreterin baþkanlýðýnda kurulacak bir fona yatacak ve Kýbrýs müzakereleri olumlu sonuçlandýðý takdirde doðacak masraflarýn giderilmesi için kullanacak. Baþka bir maksat için kullanýlacaksa yine iki tarafýn oy birliðiyle onayý gerekmektedir, ama her halükarda bu kaynak silahlanma için kullanýlmayacak." Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra TEMBEL VE ASALAKLAR Ankara Yapý Fuarýndayýz... Türkiyeli vatandaþ soruyor: -Bu mutfaklar ithal mi? -Evet ithal... -Ýtalya'dan mý? -Hayýr, Kýbrýs'tan... -Rum kesiminden mi? -Hayýr, Türk kesiminden... Türkiyeli vatandaþýn gözleri fal taþý gibi açýlýyor: -Siz orada üretim yapýyor muydunuz? Biz sizi hazýr yiyici zannediyorduk. Bunlar çok güzel mutfaklar...kapýlarýnýz, banyo dolaplarýnýz da çok güzel... Orada üretmiþ olamazsýnýz. Bu kez hayret etme sýrasý Kýbrýslý'ya gelmiþti: -Niye biz üretemiyormuþuz. Hem hazýr yiyici olan biz deðiliz ki... Tam tersine biz 100 bin kiþilik ekonomimizle, bir milyonluk nüfusu besliyoruz. Sonra da bize 'besleme' diyorlar. Hazýr yiyici, tembel, asalak diyorlar. Oysa fýrsat verilse, Kýbrýslýtürkler harikalar yaratýrlar. Ýþte burada küçücük bir örneðini verdik. Kýbrýs'ta 6 firma güçlerini birleþtirdi ve 6A Furniture Ltd adýnda bir ortak þirket oluþturdu. Suriye Fuarýndan sonra Ankara Yapý Fuarý, katýldýklarý ikinci fuardý. Aynen Suriye Fuarý'nda olduðu gibi ilgi büyüktü. Ürünler, Ýtalyan kalitesini aratmýyordu. Fiyatlar, Türkiye ve dünya fiyatlarý ile rekabet edebilecek düzeydeydi. Türkiye'nin dört bir yanýndan bayilik almak için müracaat edenler vardý. Yalnýz o da deðil... Gana'dan, Kamerun'dan, Libya'dan ve Fransa'dan da bayilik talepleri geldi. Gana'lý mimar þöyle diyordu: -Gana'da Çin mallarý ucuz ve kalitesiz...avrupa'dan gelenler ise çok pahalý...sizin ürünleriniz ise hem kaliteli hem de fiyatlarý çok uygun...tam bizim aradýðýmýz ürünler... Üretim dediðimiz atla deve deðil... Çaðdaþ teknolojiyi ve çaðdaþ sistemleri kullandýðýnýz zaman, siz de en az bir Ýtalyan, bir Alman, bir Japon kadar baþarýlý olabilirsiniz. Hem de her sektörde... Bütün mesele, her sektörün gücünü birleþtirip dýþ pazarlara açýlabilmesinde... Çaðdaþ teknolojiyi kullanabilmesinde... Üretimde verimliliði ve kaliteyi yakalayabilmesinde... Kuzey Kýbrýs'ýn nüfusu çok, ama pazarý küçük... Kaçak iþçi, ekmek alýr ama ev almaz... Zeytin alýr ama, mobilya almaz... Ülke sorma gir haný ya! Türkiye'nin bütün bankalarý, bütün markalarý, domatesden hýyara, mobilyadan konfeksiyona kadar tüm ürünleri, þu küçücük pazarda... Bizim minnacýk firmalarýmýz, ne bu dev Türkiye firmalarý ile rekabet edebilir, ne de Türkiye'nin Kýbrýs'taki þube bankalarýndan ucuz kredi alabilir. Ekonominin yükü yine yerel bankalara kalýyor. Yerel bankalarýn ise çaplarý küçük, para maliyetleri yüksek olunca, yüksek TL faizi ile borçlanýp yatýrým yapmak mümkün olmuyor. O halde yerli üretimi desteklemek için ne yapmalý? Yapýlmasý gerekenler aslýnda çok basit: 1.Sektörel bazda bir planlamaya gideceksiniz. 2.Birleþmeleri teþvik edeceksiniz. 3.Rekabet edebilirliði artýrmak için bir dizi tedbir alacaksýnýz. 4.Türkiye'nin kendi firmalarýna verdiði teþvikleri aynen siz de vereceksiniz. 5. Ve en önemlisi: Yerli üretimi desteklemek için bir 'Üretimi destekleme Fonu' oluþturacaksýnýz. Fonun kaynaðý nereden mi bulunacak? Ticaret Odasý kör kuyuya giden fonlarýn kaldýrýlmasýný istemiyor mu? Ýthalattaki, sözde yerli üretimi desteklemek için konan bütün fonlarý kaldýrýn. Bunun yerine, yüzde 5'lik tek bir fon koyun... Üretimi Destekleme Fonu... Yýlda 1.5 milyar dolar ithalata yüzde 5 koyduðunuzda... Alýn size yýlda 75 milyon dolarlýk bir kaynak... Yerli üretimin eti ne, budu ne? Böyle bir kaynak, yerli üretimi þaha kaldýrýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL GÜNAYDIN... Geçtiðimiz haftanýn ikinci yarýsýnda Kalyoncu, "KKTC'de mafya var" diye feveran edip durdu... Günaydýn demezler de ne derler buna... KKTC, Türkiye'nin arka bahçesi... Gece kulüpleri, casinolar ve bet office'leri diyarý... Bunlarýn varlýðý mafyanýn varlýðý demektir... Falyalý telefon etmiþ ve Kalyoncu'ya "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha" diye sormuþ... Bunu bir tehdit olarak algýlayan Kalyoncu, "Aileme, çocuðuma birþey olursa sorumlularý Ýrsen Bey ve Derviþ Bey'dir" diyor... Ve de ailesine, çocuðuna verilecek zarar sonrasý hapse atýlacak olan mafyanýn da hapisaneyi baþýna yýkacakmýþ... Böyle diyor Kalyoncu... Bu memlekette yolsuzluklarýn arþ-ý alaya çýktýðý dönem CTP dönemi oldu... Ve o günlerin bakaný ve daha sonra da partinin genel sekreteri olan kiþi kendisi deðil miydi? Bizi bombaladýklarýnda da kurþunladýklarýnda da... Her bulunduðu ortamda "kendi kendimizi" kurþunladýðýmýzý söyleyen ve mafyanýn varlýðýna inanmayan Kalyoncu, çocuðunun ismi zikredilince neden feryat etmeye baþladý? Gece kulüpleri, bet office'ler ve casino izinlerinin en bol verildiði dönem CTP dönemi oldu... ÖRP ile CTP koalisyon sýrasýnda casino izinleri nedeniyle kavga çýkmadý mý? Bu kavga hala daha unutulmadý... Birkaç satýr karalayalým da hatýrlasýn, unuttuysa... Ýki parti Bakanlar Kurulu'nda müracaat eden dört casino iznini bölüþmüþler... Ýkisine CTP, ikisine de ÖRP okey verecekti... Nedenini yazmaya da gerek yok... Günün sonunda CTP, ÖRP'ye oyun çekti ve bu casinolara izin verdi. Kavga da bundan kaynaklandý.. Ayrýlýða kadar sürdü bu... Þimdi Kalyoncu hangi sektörün mafyasýyla birlikte, doðup yüceldiðini bilmiyor mu? Ýzin verirken iyiydi de iþ tehdit noktasýna gelince kötü mü? Bu sektörlerde durum budur... Yaratýlan canavar önce yaratanýný, sonra da kendi baþýný yer... Ýki kez bombalandýk... Ýki kez kurþunlandýk... Araçlarýmýza dinamit kondu... CTP ve CTP'nin korumaya aldýðý basýn organlarýnýn neler yazdýklarýný, isteyen herkes arþivlerden bulup okuyabilir... "Tiraj nedeniyle kendi kendilerini bombaladýlar" denmedi mi, yazýlmadý mý gazetelerinde? Bir zamanlar Kalyoncu'nun güvendiði polis, matbaamýzý çalýþan arkadaþlarýmýzýn bombaladýðýný iddia ederek onlarý saatlerce sorguya çekmedi mi? Bombalayanlar ortada dururken, yapanýn unutulmasý için zamana oynayan polise dün güveniyordu Kalyoncu da, bugün neden güvenmiyor? Kalyoncu CTP'nin daimici milletvekillerindendir. Korsan bir yapýyý legalize etmek için az mý uðraþtý kendisi de, partisi de... Korsan yapýnýn temelinin mafyadan oluþtuðunu bilmemesi mümkün mü? Tehditler kendisine yönelince mi farkýna vardý bu topraklarda mafyanýn cirit attýðýný? Günaydýn öyleyse... Ya taksim ya ölüm diyorduk bir zamanlar Taksim ettik yetmedi hepsi bizim diyoruz Piri Reis'i Baf'a da mý gönderir uzmanlar? Bu rotayla herhalde kýyamete gidiyoruz Ali OSMAN Periyodik Kalay BARIÞ, AKP HÜKÜMETÝYLE BARIÞMAKTAN ÝBARET Akdeniz ýsýnýrken, Tayyip Erdoðan'ýn savaþ çýðýrtkanlýðý yapmaya devam etmesi, kullandýðý ürkütücü ve pervasýz üslup, ülkemizde tepkiye deðil, hayranlýða vesile oluyorsa, yuh olsun bize. Savaþa susamýþ gibi bir hal içinde zil takýp oynamadýðýmýz kaldý. Kýbrýs'ta barýþ istemek ne yazýk ki, meydanlarda "Barýþ engellenemez" diye baðýrmakla sýnýrlý. Barýþ ise sadece AKP hükümetiyle barýþmaktan ibaret. Bir "One minute" bile diyemiyorsak Kýbrýs'ta savaþý seçenek haline getiren Tayyip beye, bir kere daha yuh olsun!.. Eroðlu Ýstanbul da iddialý konuþtu: Ýstediðimiz þirkete araþtýrma yetkisi veririz Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Akdeniz'de petrol arama krizi nedeniyle ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesinin söz konusu olmadýðýný belirterek, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" dedi. Eroðlu, TPAO'ya petrol arama izni verilmesi konusunda da, "Adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. New-York'ta BM Genel Kurul çalýþmalarýna katýlan Eroðlu, dün saat sýralarýnda KKTC'ye döndü. Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan KKTC'ye hareketinden önce yaptýðý açýklamada, BM Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunduklarý sýrada Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý sýnýrlama anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlatarak, bu anlaþmanýn ardýndan Bakanlar Kurulunda karar alarak, TPAO'ya petrol araþtýrma yetkisi verildiðini, bu yetkiyi KKTC devleti adýna verdiklerini kaydetti. Eroðlu, "Dolayýsýyla adanýn genelindeki deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle, istediðimiz þirkete böyle bir araþtýrma yetkisi vermek bizim en doðal hakkýmýzdýr" dedi. Eroðlu, adanýn etrafýnda ciddi bir petrol ve doðalgaz rezervi olup olmadýðýna iliþkin bir soru üzerine, "Adanýn çevresinde, daha ziyade doðalgaz olmak üzere büyük rezervler olduðu tespit edilmiþti. Dolayýsýyla biz Rum Yönetimi lideri sayýn Hristofyas'tan bu aramalarý, görüþmeler devam ettiðine, Ekim ayý sonunda New York'ta üçlü zirve yapacaðýmýza göre ertelemesini istemiþtik. Ertelemezse, ona göre bizim de atacaðýmýz adýmlarýn olacaðýný söyledik. Ama maalesef dinlemedi, önerimizi kabul etmedi ve görüldüðü gibi çalýþmalarý baþlattý" diye konuþtu. Bir gazetecinin, "Rumlar, AB dönem baþkaný olduðunda enerji kaynaklarý, KKTC ve Türkiye açýsýndan sýkýntý yaratýr mý, çünkü Türkiye o dönemde 'Ýliþkileri dondurabiliriz bizim için ciddi sýkýntý yaratabilir' demiþti" þeklindeki soru üzerine, Eroðlu þunlarý söyledi: "Sayýn Baþbakan (Recep Tayyip Erdoðan) ve Sayýn (Dýþiþleri Bakaný Ahmet) Davutoðlu böyle bir açýklama yapmýþtý. Doðru ve isabetli bir karardýr. Çünkü Güney Kýbrýs'ý hem biz hem de Türkiye tanýmamaktadýr. Zaten Kýbrýs Cumhuriyeti iki eþit ortaklý bir cumhuriyettir. Þu anda iki ortaktan sadece biri o devletin baþýnda. Dolayýsýyla böyle bir devletin AB'ye alýnmasý aslýnda yanlýþtý. Ama AB hatada ýsrar ediyor. Tabii ki o dönem baþladýðý andan itibaren bunun görüþmelere yansýmasý menfi olacaktýr. Türkiye'nin de iliþkilerini dondurduðu bir zamanda, KKTC ile Rum Yönetimi arasýnda görüþmelerin nasýl devam edeceði sorusunu AB'nin düþünmesi gerekir." Eroðlu, "Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasý tüm Kýbrýs sularýný kapsýyor mu, yani güney Kýbrýs ve Akdeniz'i de kapsýyor mu?" sorusu üzerine "Tabii. Geçenlerde Hýristofyas'ýn bir açýklamasý oldu, 'Biz çýkaracaðýmýz petrol ve doðalgazdan elde edeceðimiz geliri Türklerle paylaþacaðýz' dedi. Demek ki bir hakkýmýz var ki böyle bir ifadede bulunmuþtur. Böyle bir ifade olmasa bile bizim Kýbrýs'ýn genelinde ülke olarak haklarýmýz vardýr. Bu haklarýmýzý da tabii ki istediðimiz þekilde kullanýr, istediðimiz þirketle anlaþma yaparak petrolü açýða çýkarmak durumundayýz" þeklinde konuþtu. ANAHTAR ANLAÞMA Türkiye ile KKTC'nin imzaladýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn ada genelinde araþtýrma yapýlmasýný içerip içermediðinin sorulmasý üzerine Derviþ Eroðlu, "Yapýlan anlaþma anahtar bir anlaþmadýr. Bundan sonrasý hükümetimizin zaman zaman vereceði yetkilerle þirketler -ki biz Türkiye'yi tercih ediyoruz- araþtýrma yapacaktýr" dedi. Bir gazetecinin, "Kýbrýs'taki petrol arama krizinin sona ermesi için BM Genel Sekreteri ile yaptýðýnýz görüþmede bazý önerilerde bulundunuz, bu önerilere Genel Sekreter'in yaklaþýmý ne oldu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Sayýn Genel Sekreter, 'Bana bir misyon daha yüklediniz' dedi. Krizi önlemek için yaptýðýmýz öneriler, görüþmelerin menfi etkilenmemesi ve Kýbrýs'ta yaþayabilir, kalýcý bir anlaþmanýn saðlanmasý yönündeki çabalarýn engellenmemesi içindi. Bu da petrol aramalarýnýn ertelenmesini içeriyordu. Önerimiz reddedildiðine göre biz de atmamýz gereken adýmlarý attýk" yanýtý verdi. "Ban ki Moon önerilerinize olumlu mu yaklaþtý?" sorusu üzerine Eroðlu, "Evet. Çünkü önerilerimiz, olumlu, yaklaþýlmayacak bir öneri deðil. Rumlar da hakikaten bir anlaþma istiyorsa, benim önerilerime itibar ederek, petrol araþtýrmalarýný erteler" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs görüþmeleri ile ilgili bir soru üzerine Ekim ayý sonunda, New York'ta üçlü zirve yapýlacaðýný hatýrlatarak, "Þu ana kadar bildiðimiz bir günlük bir zirve olacak. Genel Sekreter Ban, Kýbrýs'ta bir anlaþmayý samimi olarak arzu etmektedir. Eðer biz anlaþamazsak, masa baþýndaki Kýbrýs yetkilileri bir anlaþmaya varamazsa, Genel Sekreter'in yapabileceði, BM Güvenlik Konseyi'ne raporunu yazmasýdýr. Sonrasýna kendisi karar verir. Kendisi þu anda görüþmelerden umudunu yitirmemiþtir" dedi. "Petrol arama krizi nedeniyle KKTC ile Kýbrýs Rum kesimi arasýnda Ekim ayýnda New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmenin ertelenmesi söz konusu mu?" sorusu üzerine de Eroðlu, "Þu anda öyle bir durum yok, ama geliþmeleri göreceðiz" cevabý verdi. Eroðlu'nun adaya dönüþünde Ercan'da da açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝN SONDAJI ERTELEME LÜKSÜ YOK Ne AB... Ne ABD... Ne de BM... Bunlardan hiçbiri KKTC'yi tanýmýyor... Artý, dünyada bu "devleti" tanýyýp kabul eden tek bir ülke yok. Türkiye ise tanýr gibi görünüyor sadece. Çünkü körü körüne güdülen bir milli dava safsatasý uyarýnca öyle görünmek zorunda! O da kendi çýkarlarý için! AÝHM'ye göre KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimidir. Yani vilâyeti! Ve yine AÝHM'ye göre, burada olup biten her þeyden Türkiye sorumludur. Böylesine bir hilkat garibesi iþte. Ama gene de bu KKTC'de bir þeytan tüyü mü var ne... Tanýmýyorlar, kabul etmiyorlar, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir devlettir diyorlar ama... Türkiye'nin bu korsan devletle yaptýðý kýta sahanlýðý anlaþmasýný tanýyorlar! Hiçbir uluslararasý hukuki geçerliliði olmayan bu sözde anlaþmaya dayanarak KKTC'nin Türkiye'ye verdiði Kýbrýs'ýn etrafýndaki tüm denizlerde petrol ve doðalgaz arama ruhsatýný tanýyorlar! Böyle bir anlaþmanýn ancak uluslararasý tanýnmýþlýðý olan gerçek devletler arasýnda yapýlabileceðini, aksi halde hiçbir hukuki geçerliliði olamayacaðýný bile bile, kimsenin buna itiraz etmemesi, ses çýkarmamasý ne kadar manidar deðil mi? Kimse kusura bakmasýn ama... Dünya bu kadar "buþlaþtý" iþte. Bu kadar adi ve rezil bir dünya oldu! Türkiye'nin, garantörü olduðu devletin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna göz yuman bir dünyadan, barýþ ve aydýnlýk yarýnlar için ne kadar umutlu olabilir ki insan? Gazeteler günlerdir petrol ve doðal gaz kokuyor... Ekranlar, ajans haberleri de... Bunlarýn arasýnda sýk sýk ateþ ve barut kokularý püskürtenler de var! Ve ne yazýk, anlaþýlan o ki daha günlerce genzimizi yakan bu kokular ve kulaklarýmýzý týrmalayan tamtam sesleriyle yatýp kalkacaðýz! Eroðlu 4 maddelik bir öneri sunmuþ Ban Ki Moon'a madde, petrol ve doðal gaz sondajýnýn, kapsamlý çözüme kadar, her iki tarafça da eþzamanlý olarak ertelenmesini içeriyor! Ortada çözümün Ç'si bile görünse amenna diyeceðim. Ama yok. Zaten Eroðlu'na çok yakýn çevreler de çözüm umudunun yüzde 13 olduðunu belirtiyorlar. O kadar zayýf bir ihtimal yani. Gerçekçi düþünmek lâzým ki, çok önemli ekonomik sýkýntýlarla boðuþan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, çözümün çok uzak bir ihtimal olduðu ortadayken, denizlerindeki zenginliðe el atamama gibi bir lüksü olmadýðý gibi, bunu ondan talep etmenin de haksýzlýk ve adaletsizlik olacaðý kesindir. Esasen, çözümden sonraya ertelemek, Türkiye'nin ta baþýndan tehditlerle ortaya koyduðu bir tavýrdýr ve ne Rum tarafý, ne de uluslararasý toplum tarafýndan kaale alýnmýþtýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaptýðý sondajda tek bir sorun kalýyor ortada. Türk tarafýnýn hak sahibi olduðu payý ayýrýp bütünlüklü çözümden sonra vermek... Gerçi Hristofyas "çözüm olmasa bile vereceðiz" diyor ama, bunun uluslararasý bir güvence ile saðlamlaþtýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Rum tarafýnýn, sondajýn ertelenmesi önerisini kabulü mümkün görünmüyor. Diðer öneriler konusunda nasýl bir tavýr alacaklarýný ise bekleyip göreceðiz. Ama bu konunun, kurulacak komitelere havale edilmesine sýcak bakacaklarýný hiç sanmýyorum.

5 26 Eylül 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bundan sonra sadece bir tarafý eleþtirenlere ve hep ayný yere vuranlara kulak asmayacaðým Lütfen siz de itibar etmeyin! Yolcudur gidecek Fatoþ * Eroðlu Ban'a dört maddelik bir öneri sunmuþ. - Ortaya somut ve tartýþmaya ve pazarlýða açýk bir öneri koymak, üzerine düþeni yapmak deðil de nedir? *BARAKA "Uygun Görülmemiþtir" sergisi açmýþ. - Aferin be çocuklar Çok uygun oldu, cuk yerine oturdu. * Emekli cumhurbaþkaný MA Talat; "Eðer Eroðlu çözüm istiyorsa ben de astronotum" demiþ. - Bence Talat doðru söylüyor.. Gerçekten astronot olabilir Yukardan bakmasýný sevmesinden belli. * Son günlerde en çok Kemal Dürüst eleþtiriliyormuþ. - "Meyve veren aðaç taþlanýr.." desem bana gülersiniz deðil mi! * Çevre denizlerde 8.5 milyon varil petrol varmýþ. - Yazýk! Çoðu heba olup gidecek Çünkü bizim o kadar çok varilimiz yok ki * Doludan baþý yaralanan 78 yaþýndaki Ahmet Küçükoðlu "Böylesi ilk defa baþýma geliyor" demiþ. - Ah amcacýðým Bunca yýl yaþadýn da yaðmurdan kaçanýn doluya tutulduðunu hiç duymadýn mý? Yaðmurdan kaçtýn, doluya tutuldun. Olan bu! * KÖTS Genel Sekreteri Elcil; "Petrol Kýbrýslýlarýndýr" demiþ. - Lafý yuvarlama hoca Hangi Kýbrýslýlarýn Arif Hoca'nýn dediði gibi, Rumca konuþanlarýn mý, Türkçe konuþanlarýn mý? Rumca konuþanlar arayýp buluyorsa Türkçe konuþanlara koklatýrlar mý? Koklatmazlarsa Türkçe konuþan Kýbrýslýlar hakkýný nasýl alacak? Kaç kiþi kaldýk? Tahmin çok, doðruyu bilen yok. Yakýnda nüfus sayýmý var Hatta iddialara göre, azar azar, köþe bucak saymaya baþladýlar bile bizi.. Acaba kaç çýkarýz? Hiç merak etmiyorum. Hiç kulaðým terlemiyor. Çünkü: 1. Gerçek rakamý açýklamayacaklar. 2. Kaç olursak olalým, azýnlýkta kaldýðýmýz kesindir. Aslýnda kaç kiþi kaldýðýmýzýn da bir önemi yoktur artýk bin diyorlar. 180 bin olsak ne yazar söyler misiniz? Kuþatýlmýþ durumdayýz! Oran yine bire dört, yine bire beþtir. Yani kaç olursak olalým, azýnlýktayýz Yani kaç olurlarsa olsunlar, çoðunluktadýrlar. Hesap bu kadar basit. Gýzýmýzý aldýlar, oðlumuzu aldýlar, ganýmýza girdiler... Kendi ülkesinde azýnlýkta olmak, pek çok vatandaþýmýzý ciddi þekilde rahatsýz ve tedirgin ediyor. Gözleri ile gördükleri, kulaklarý ile duyduklarý ve her köþe baþýnda burun buruna geldikleri halde kabul edemiyorlar acý gerçeði! Mesela Fatoþ! Ýsyanlarý oynuyor "fellahlarla" karþýlaþtýkça! "Geldikleri gemi batsaydý" demiyor ama; Anadolu'dan Girne'ye baðlanan yoldan çok þikayetçi olduðunu ve artýk týkanmasý gerektiðini gizlemiyor. "Bu sel dur-du-rul-malý" diyor üstüne basa basa. Ýki yüzlü deðil. Dobracý ve açýk sözlü. Köre, þaþý demiþliði yok bugüne kadar. Tepkisini yutmuyor, ertelemiyor. Kendini ezdirmedi, hakkýný yedirmedi. Hep direndi, farklýlýðýný, özelliklerini, bu topraðýn kendisine verdiði havayý hep korumaya çalýþtý ama bir yere kadar.. Çember gittikçe daralýyor, nefes almak güçleþiyor. Býçak kemiðe dayandý. Dayanamayacak artýk. Baþka kurtuluþ yok, kaçýyor. Ercan-Londra bileti cebinde. Sadece gidiþ.! -sürecek- Ýþim hazýrdýr Harringay'de bir Türk bakkalýn yanýnda çalýþacam 350 sterlin haftada verecekmiþ! Azdýr, çokdur bilmem... Geride galacak olanlara benim önerebileceðim bir tek þey var. Hepsi gaçsýn, 1 tane galmasýn Hepsimizi yeycekler... Lütfen hapishanede sýký güvenlik önlemleri alýnsýn Kalyoncu'nun planýndan esinlenenler, intikam almak için hapishaneyi kundaklamaya kalkýþabilir...

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun GÜÇLÜ DESTEK VE PETROL GÜNLÜK Kýbrýs Cumhuriyeti, Akdeniz'deki Münhasýr Ekonomik Bölge'sinde petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarý için düðmeye bastý. Akabinde "tepki politikasý"ndan baþka bir þey üretemeyen Ana ve Yavru, Kýbrýslýtürklerin haklarýný hatýrladýlar. Aslýnda Kýbrýslýtürklerin haklarý deðildir düþündükleri. Kýbrýslýtürkler bahane edilerek, Türkiye'nin Akdeniz'deki çýkarlarý ve hareket alanýný artýrmaktýr amaç. Ama bu haklarý, uluslararasý hukuk temelinde deðil, tehdit ile elde etmeye çalýþýyorlar. Diðer yandan, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin adýný aðzýna almaktan sakýnan ve zorunlu halde bu cumhuriyetten "Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti" diye söz edenler Kýbrýslýtürkler'in ortaðý olduklarý cumhuriyete dönmesini engelleyenler Kýbrýslýtürkler'in, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin", vatandaþý olduðundan söz ederler. Kýbrýslýtürkler hak alacaksa, uluslararasý hukuk ve Kýbrýs Cumhuriyeti merkezli mücadele ile Doðrudan Selma Bolayýr Dianellos'un tütün fabrikasý... Belki de gün geçtikce büyüyüp geliþen ve babadan oðula geçen bir iþletme olacak.. Ya da ekonomik krizler, oðullarýnýn veya kýzlarýnýn veya baþka varislerinin beceriksizlikleri yüzünden kapanacak... Ya da elden çýkartýlacaktý. Savaþ ve göçler, insanlarýn kaderini nasýl deðiþtirdiyse.. Evlerin, sokaklarýn, köylerin isimleri de, sahipleri de deðiþti.. Dianellos hiç tahmin eder miydi acaba? Tütün fabrikasýnýn; bir gün Kýbrýslýlarýn politik yaþamýnda yeri olacaðýný... Hazýr olmuþken... Bari Kýbrýslýlarýn onurlu sesi olsaydý, iyi olurdu! Ama ne oldu? Politikacýnýn profili deðiþti.. Tütün fabrikasýnýn kötü kaderinde meðer... Kurunun yanýnda yaþ da yanar diyerek ilave edeyim.. Ýpleri birileri tarafýndan çekilen kuklalarýn iktidarlarýný misafir etmek varmýþ.. Ýktidar olan ama bunun anlamýnýn bilincinde olmadýðý içi muktedir olamayanlarýn... Aksi olsaydý.. Ona dayatýlan ama.. Halkýn istemediði hiç bir yasanýn altýna imza atmaz.. Ýstifa kavramýný içselleþtirir... Etik kaygýlarý yüzünden; deðil "þaibeli" insanlarla beraber iþ yapmak.. Ayný fotoðraf karesinde görünmeyi bile gurur meselesi yaparlardý.. Ne yazýk; bu özellikleri ile tarihe mal olacak Dianellos'un tütün fabrikasý... Politikacýlar için "laf ebeliði" kuzeyimizdeki coðrafyalarda geçerli bir özellik olarak kabul görür. Her ne kadar laf ebesinin söyledikleri anlýk olsa.. Þimdi söylediðini birazdan unutsa da... Ýþin içine "sen benim kim olduðumu biliyor musun?" efelenmeleri ile.. Ata yadigarý, "erkeklik ve cengâverlikle" övünürcesine.. Saða sola tehditler savrulur. Hep görüyor ve yaþýyoruz bunlarý.. Ne zaman ki Kýbrýs Cumhuriyeti "münhasýr ekonomik bölge"sinin 12'nci parselinde doðalgaz arama çalýþmalarýna baþladý.. Tehditler kâr etmeyip iþ ciddiye bindi.. Yapacak bir þey kalmamýþtý. Çünkü sondajý bir Amerikan þirketi yapýyor... Amerika da destekliyordu.. Oyun bitmiþ... olacaðýný anlamýþlardýr umut ediyoruz. * * * 37 yýldýr Kuzey'deki sistemi tanýyacak bir taraftar bulunamadý. Yaptýklarý öneri ve beklentilerine en yakýn dost ülkeleri bile destek vermiyor. Yarým asýrdýr "haklý dava"larýný dosta düþmana anlatmaya uðraþýyorlar Býrakýn düþmaný, bir tek dost dahi bulamýyorlar yanlarýnda. Zaman zaman sabun köpüðü gibi içi boþ, yuvarlak laflardan oluþan beyanatlar Kimseyi ikna edecek inandýrýcýlýkta olmuyor. "Biz görüþmelere güçlü destek veriyoruz" demekle olmuyor. Kuzey'deki kukla yönetimin uluslararasý kimlik kazanmasýna yol açabilecek hiçbir formülün kabul görmesi mümkün deðil. 37 yýldýr bu yönetimin kabul görmesi için yapýlan "sözde görüþmeler", Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yeniden iki toplumlu olarak iþlevine dönmesi için sarf edilmiþ olsa idi, adil bir çözüme ulaþýlabilir.. Kýbrýslýlar arasýnda yaþanan trajik olaylar dahi unutulmuþ olurdu. Ama masada öne sürülen öneriler; Türkiye'nin, adanýn tümü üstünde hükmetmesini saðlayacak, yasal hale getirecek taleplerdir. Ýki ayrý devlet olmalý KIBRISI KIBRISLILARA BIRAKIN... Figüranlarýn ipi çekilmiþti... O kadar tehdidin sonunda Bize kala kala; New York'ta KKTC ile TC arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý kaldý.. Türkiye'ye de bu bölgede sondaj yapma haklarý.. Biz; elimizdeki kýrmýzý pasaportlarla AB vatandaþý.. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarsa AB topraðý iken... BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC yi yok saydýðý... Dünyaya tanýnmamasý için çaðrýda bulunduðu kararlar dururken... Hangi olmayan yasalardan güç alýp anlaþma imzalýyor? Neye dayanarak güneydekilere beraber sondaj yapmayý öneriyorsunuz? Kendi kendimize söylediðimiz yalanlardan baþka nedir bunlar? Kimi kandýrýyoruz dersiniz? "Türkün aklý sonradan gelir" özdeyiþini onaylarcasýna... Ve de sanki; güneydoðu Anadolu'daki petrol zengini komþu ülke sýnýrlarýnda petrol bulunduðu bilinmezmiþ gibi... Ansýzýn Akdeniz'de petrol arama çalýþmalarý baþladý. Ansýzýn savaþ gemileri Akdeniz'e indi.. Sonra da hiç bir þey olmamýþ piþkinliði ve þark kurnazlýðý ile... "Biz sizinle savaþmayýz "dendi Hristofyas'a Bu yazý yazýlýrken; TC Baþbakaný Tayip Erdoðan New York'tan "Barýþýn egemen olduðu bir dünya kurmalýyýz" diyordu.. Söylenenler gerçekse, bunu gerçekten istiyorsa; önce Mîsak-ý Milli sýnýrlarý içindeki Kürt Türk kardeþliði için çözüm bulsun.. Sonra da 1960 Londra ve Zürih Anlaþmalarýnýn verdiði garantörlük hakkýný kullanarak, "Gelin"desin dünyaya ve güneydekilere, "Anayasal düzeni yeniden kuralým. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönmesi engellenen kurucu ortaðýna tüm haklarýný geri verin barýþ olsun". O zaman alkýþ tutalým, söylediklerine inanalým.. Zaten çýkarýlacak petrol hakkýmýzdan yararlanacaðýmýzý söylüyor Hristofyas ve dahalarý.. Onlarýn da sahicilikleri böylece denenmiþ olur... Ama Türkiye Baþbakaný'nýn politikalarýnýn, Kýbrýslýlarýn yararýna çalýþtýðý ne kadar sahicidir? Bilmez misiniz? Dileyelim de; Erdoðan'ýn aklý tutkularýnýn kölesi olmasýn.. Kýbrýslýrumlar'ýn Kuzey'de hiçbir etkinliði ve sözü olmamalý Kýbrýs'ýn statüsü, Diyarbakýr'dan, Hatay'dan farklý olmamalý. Buna mukabil, Türk tarafý güneyde söz sahibi olmalý. Mantýk bu. Bir taraftan Kýbrýs'ta iki ayrý devlet var... Güney'deki devletten "komþu devlet" diye söz ediliyor. "Kýbrýs'ta iki ayrý devlet, iki ayrý demokrasi ve iki ayrý halk var" en büyük iddia. O zaman, ayrý devletin kendi bölgesinde yaptýðýna niye karýþýlýyor? Eðer ayrý devlet ise karýþma. Tek devlet ise, Kýbrýslýtürkler'in bu devletteki yerlerini almalarýný da engelleme. "Komþu devlet"in petrol arama iþlevi baþlayýnca Anýnda "komþu devlet"in iradesine karýþýlýyor. "Ortaðýz" deniliyor. Bir bakýma "Hayýr kuzeyde devlet yok. Aslolan Kýbrýs Cumhuriyeti'dir" anlamý çýkýyor ortaya. Ýddialar ve talepler, açýkça, yüksek sesle dile getirilmese bile Kýbrýs Cumhuriyeti varlýðý üzerine kuruluyor. Kýbrýslýlar'ýn çok iyi bildiði Hacýbavlo hikâyesi gibi. "Yenegasas yenegamu, yenegamu bale yenegamu." (Sizin karýnýz benim karým, benim karým yine benim karým, anlamýnda.) Kýbrýs'ýn Kuzey'i benim, Güney'i de baðýmsýz hareket edemez, mantýðý. * * * Sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasýndan sonra beklendiði gibi hiçbir olumsuzluk yaþanmadý ve planlandýðý gibi aramalar devam ediyor. Türkiye ne filo gönderdi, ne de uçak. Yapa yapa KKTC ile apar topar bir antlaþma imzaladý. TC Baþbakaný ile KKTC Cumhurbaþkaný. Eroðlu, Erdoðan'a, Kýbrýs adasýnýn tüm kýta sahanlýðý üzerindeki doðal kaynaklarý arama ve iþletme yetkisi verdi.(!) Tabii, bu antlaþmanýn kimin umurunda olduðu ayrý bir konu. Bu antlaþmanýn KKTC'nin verdiði tapulardan bir farký olur mu? Kendi yerel bankalarýnýn dahi ipotek olarak kabul etmediði tapular O zaman imzalanan bu antlaþma ile hangi uluslararasý þirket, bu yetkiye dayanarak petrol arayacak? Yok tabii. Kala kala Piri Reis'e kalýndý. Piri Reis, denize açýlýp sismik araþtýrmalar yapacak. Böylece karizmanýn çizilmediði gösterilmeye çalýþýlacak. * * * Dünyada birkaç gücün dýþýnda, gücü ile istediðini empoze edecek güç yok. Bu devletlerin dýþýnda olanlar ancak, uluslararasý hukuk kanalý ile hak arayabilirler. Medozori ile iþ yapmaya kalkanlar, evdeki bulgurdan da olur. Veya söylediklerini yalamak zorunda býrakýlýrlar. Türkiye ve iþbirlikçi kuklacýlarýn yapmalarý gereken daha etkili bir iþ vardýr. Akdeniz'de petrol aramak için yola çýkýlacaðýna Uluslararasý hukuk aramak için yola çýkmak. Ankara'nýn, Kýbrýs konusunda taraftar bulamamasýnýn nedeni, sorunlarý uluslararasý hukuk temeline oturtamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Kendi doðrularý çerçevesinde yola çýkýlýyor ve dünyanýn bu doðrularý kabul etmesi isteniyor. Uluslararasý hukuk, kendi doðrularýný teyit etmediði zaman da ortada kalýyor. Kýbrýs sorununda yapýcý, güçlü destek vermek Ýster kovulsun, ister kendi rýzasý ile girmesin, Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine dönmelerini saðlamaktýr. "BU EYLEMLER KÜRT HALKINA BÝR ÞEY KAZANDIRMAZ" BDP Mersin milletvekili Ertuðrul Kürkçü TAK'ýn (Kürdistan Özgürlük Þahinleri) Ankara'daki saldýrýsýna tepki göstererek, "Bu eylemlerin Kürt halkýna kazandýrdýðý bir þey yok. Saldýrýlarýn hiçbir meþruiyeti yok. Tarihte bu yöntemlerle elde edilen bir hak da yok" dedi. Kürkçü' devamla þunlarý söyledi: " TAK bu eylemi sahiplenirken Kürt politik sözcülerinin bu eylemin hem oluþ þekline hem de sonuçlarýna karþý olduklarýný gördüm. Ayný fikirde olduðumuz için memnunum. Ama bu memnuniyet buruk bir memnuniyet. Kayýtsýz þartsýz ve koþulsuz olarak bu tür saldýrýlarýn son bulmasý gerektiðini beyan ediyorum. Erdoðan Hükümeti'nin de savaþ opsiyonunu masadan kaldýrmasý gerekir. Yoksa TSK'ya verdiði direktif ve polis kuvvetlerine devreye soktuðu son projesi onun en çýlgýn projesi olacak." Silvan ve Çukurca saldýrýlarýndan sonra Ertuðurul Kürkçü ve Sýrrý Süreyya Önder yaptýklarý ortak açýklamada TAK için þu ifadeleri kullanmýþlardý: "Bu zihniyeti, Kürtlerin özgürlük mücadelesinin tercümaný saymamýz için hiçbir siyasî, ahlakî ve vicdanî gerekçemiz olamaz. Bu anlayýþý toptan reddetmek insanlýk sorumluluðunun vazgeçilmez gereðidir." OTHELLO Acil müdahale gerektiren Maðusa'daki Othello Kalesi'ni onarmak da UNDP'ye kaldý... Demek onlar da olmasa halimiz duman! Desdemona'nýn ruhu da uçar gider Maðusa'dan! HAKÝMÝYET Bu memlekette hiçbir hakimiyetimiz yok. Direksiyon hakimiyeti bile... Bakýn dün yine kaza olmuþ bu yüzden... Direksiyon hakimiyeti kaybedilmiþ, araç yoldan çýkmýþ, harup aðacýna toslamýþ ve bu araçta yolcu olarak bulunan 18 yaþýndaki Mustafa Akdöl hayatýný kaybetmiþ... Direksiyonun baþýnda oturanlar kendilerini deðilse bile, araçtaki yolcularý olsun düþünseler olmaz mý? ÖNERÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na göre, Derviþ Eroðlu'nun doðalgaz ve petrol konusunda Ban Ki Moon'a sunduðu öneri çok yapýcý bir öneriymiþ... Ýlahi Ahmet Bey, "Ben yazdým, o okudu" desene... ATMA HÜSEYÝN Özgürgün'e bakýlýrsa, Piri Reis petrolü saptamýþ ve çok yakýnda sondaj baþlayacakmýþ... Atma Hüseyin, biz de din gardaþýyýz! Týrnak... "Güverteye sýralanmýþ KKTC'li bakanlara birer birer mikrofon uzatýldýðýný ve herkesin Ruma meydan okuduðunu düþünün... Allah, Allah... Bundan büyük bir korku verilebilir mi!.. Ey Rum!.. Aklýný baþýna topla... Ýþte Piri Reis, iþte KKTC devleti ve bakanlarý... Sonsuza dek yaþatacaðýz bu devleti!.. Hele donanmadan birkaç top atýþý yapýlarak, bu sözlere destek verilirse... Allah Allah..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýslýlar da, öyle sanýyorum ki, gelecek olan paralarý har vurup harman savuracaklar. Üstelik ada büyüklerin oyuncaðý haline gelecek. Sanki þimdi deðilmiþ gibi. Ama unutmayalým ki beterin beteri var. Bu saatten sonra Kýbrýs'ta savaþ olursa bunun bir tek nedeni olacak: Petrol ve gaz. Gerisi gazlama ve gaz verme." Bekir AZGIN (Havadis) "Yeni bir döneme girdiðimiz kesin. Amerika Irak'ý iþgal ettiðinde ortalýkta bir espri dolanýyordu. Irak üçe bölündü. Kurþunlu, kurþunsuz ve normal diye. Küçücük adayý ikiye böldükleri yetmedi þimdi de denizleri bölmeye çalýþýyorlar." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný NÝKOS ROLANDÝS Eski Rum Dýþiþleri Bakanlarýndan Nikos Rolandis'in gördüðü gerçekleri Kýbrýslý Rum toplumu içinde kaç kiþi görebiliyor acaba? Doðalgaz ve petrol konusunda en yapýcý öneriler ondan geliyor. Bundan elde edilecek net karýn %20-25'inin Kýbrýslý Türkler için ayrýlmasýný, bir fona konmasýný ve bütünlüklü çözümden sonra verilmesini öneriyor. Bizde bir Rolandis de çýkmadý þimdiye kadar... Siyasi partilerimiz arasýnda krizin atlatýlmasý için öneri yapan yok. Ýnisiyatif tamamen Ankara'daki AKP iktidarýnýn elinde... Ama "politika sorunlarý çözme sanatýdýr" diyen Erdoðan tam tersini yapýyor. Sorunu çözmüyor, daha da sorun üretiyor. Buna karþý olsun ses verecek yok mu aramýzda?

7 26 Eylül 2011 Pazartesi FESLÝKAN Niyazi Ökten KABARAN ÝÞTAH Piri Reis limandan ayrýldý Denizaltý ve donanma gemilerimizin gözetiminde bugün þu kadar kilometre kat etti ve hedefe doðru ilerliyor Balýkçý teknesini andýran geminin üzerine birkaç savaþ uçaðý resmi de kondu mu, fotoðraf tamam! Þaþmamak elde deðil þu TC basýnýna Nerdeyse memlekette seferberlik ilan edecekler! Erdoðan ve Davutoðlu'nun, hatta hükümetteki her bakanýn (her kafadan ses çýkar ) savaþ çýðýrtkanlýðý demeçlerinin etkisinde kalanlar da yok deðil bizim tarafta. Þahsen duyduðuma göre, Limasol ve Baf'ýn hangi bölgesinde ganimete konacaðýný saptamak için ellerinde harita oralara keþif yolculuðunda bulunan insanlarýmýz meydana çýktý! Sizi gidiler Savaþ çýkacaktý ve Türkiye Afrodit'i vuracaktý demek * Biraz düþünme jimnastiði yapalým bakalým KKTC'nin olmayan kýta sahanlýðýnda sismik çalýþmalar yapmaya kalkýþsaydý Kýbrýs Cumhuriyeti, Ankara izin verecek miydi? Buyurun mu diyecekti? Elbette hayýr. E, þimdi ne yaptý bizim kukla ve iþbirlikçiler? Bir yalan-dolan belgesi imzaladýlar, güya kýta sahanlýðý anlaþmasý yaptýlar ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tüm kýta sahanlýðýný Ankara'ya devrettiler akýllarýnca. Talat'ýn geçmiþte dediði gibi, 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nden daha meþrudur KKTC' ve sadece KKTC'nin sondaj çalýþmalarýna ruhsat verme yetkisi vardýr! Derviþ Eroðlu, 'Ankara'ya verdiðimiz ruhsat adanýn her yerinde geçerli' derken bunu demek istiyordu aslýnda. Hade sýkarsa gitsin ve Cumhuriyet'in Ekonomik Münhasýr Bölgesi'nde Hidrokarbon araþtýrmasý yapsýn Erdoðan'ýn Piri Reis denen balýkçý teknesi de görelim! Ya BM'ye sunulan dört maddelik öneriye ne demeli? Ýki toplumlu ad-hoc komitesi kurulsunmuþ da anlaþmalar ve ruhsatlar bu komitenin yetkisinde bulunsunmuþ! Geç kaldýnýz beyler Ankara'yla alelacele anlaþma imzalamadan öne yapsaydýnýz önerileri, amenna derdik belki! Þu satýrlarý yazarken aniden bir þey anýmsadým hem, aktarayým; Hani anlaþmanýn uygulanmasý KKTC ve TBMM' nin onayýný gerektirirdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni geçelim, KKTC meclisinde onaylandý mý anlaþma efendim? Onaylanmadý Öyleyse Akdeniz'de ne iþi var Piri'nin? Böyle iþtah kabarmasý, böyle açgözlülük görülmedi Ýþtah ve açgözlülük öyle kararttý gözlerini ki Ne yapacaðýmýzý, ne söyleyeceðimizi, hangi yöne bakacaðýmýzý þaþýrdýk Çuvalladýk kýsaca Ve fýrtýna dindiðinde sayýn okuyucular, geriye KKTC muhalefetinin sergilediði utanç kalacaktýr sadece. * Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý sergilediði tehdit ve þantaj siyaseti sona erene kadar ikili müzakerelerin dondurulmasý gerekir. Adada kapsamlý çözüme niyeti olmadýðý zaten bilinirdi fakat son haftalardaki geliþmeler Ankara'nýn çözümsüzlüðe oynadýðýný kesin þekilde ortaya çýkardý. Müzakere masasýnýn üzerinde Demoklesin Kýlýcý gibi dururken Ankara'nýn varlýðý, adada kapsamlý ve kalýcý çözümün hiç mi hiç þansý yoktur, olamaz... Ama önce Kýbrýs Türk toplumu nerede durduðunu saptamalý Ýnisiyatifi Ankara'nýn elinden almalý, deðil mi? Nerde o günler! Yahudi Lobisi'nden uyarý: Sondajýn engellenmesi savaþ halidir n "Platforma saldýrý ABD'ye saldýrý sayýlýr..." Kathimerini, Yahudi lobisi liderliðinin Türkiye'yi, "Doðu Akdeniz'de sondaj yapan Amerikan þirketi Noble'a ait platforma yapýlacak bir saldýrýnýn ABD'ye yapýlmýþ kabul edileceði konusunda uyardýðýný" yazdý. Gazete, "Platforma Saldýrý ABD'ye Saldýrýdýr... Yahudi- Amerikan Örgütleri Konferansý Baþkaný Richard Stone Kathimerini'ye Konuþtu" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Yahudi- Amerikan Örgütleri Konferansý (Yahudi Lobisi) Baþkaný Richard Stone'un gazeteye verdiði demeçte, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýsrail'in Güney Kýbrýs'la iþbirliði ve Yunanistan'la stratejik ittifaký konusunda açýklamasýndan rahatsýzlýk belirttiðini yazdý. Habere göre Erdoðan ilk seçildiðinde endiþelendiklerini söyleyen Stone, Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin yýllardýr önemli diplomatik, ekonomik ve ticari boyutta olduðunu; ancak son üç yýldýr tam ters istikamette seyrettiðini söyledi. "Ýliþkiler kötüleþti. Biliyorsunuz Ýsrail'in ittifaklarý reddetmek gibi bir lüksü yoktur ancak Türkiye vakasý, baþka bir seçenek býrakmýyor" diyen Stone, "Erdoðan'ýn Mavi Marmara olayýný bahane olarak kullandýðýný, Ýsrail'le iliþkileri koparma ve bu ülkeyle çatýþma noktasýna varma n "Türkiye'nin, Kýbrýs'ýn batý tarafýnda sondaj yapmasý daha kötü Kýbrýs'ýn kesin taksimi Kýbrýslý Türklere net karýn yüzde 20-25'i önerilebilir" Rum siyasetçi Nikos Rolandis, Türkiye'nin, Rum Yönetimi'nin Doðu Akdeniz'de tek yanlý sondaj çalýþmalarýna baþlamasýna karþýlýk doðrudan müdahale yerine baþka bir tepki yöntemi seçtiðini, ancak bunun tehlikenin geçtiði anlamýna gelmediðini söyledi. Dýþiþleri bakanlýðý ve Klerides hükümeti zamanýnda Ticaret bakanlýðý yapan, hidrokarbon yataklarý konusunu da ilk gündeme getiren kiþi olarak bilinen Rolandis, Kathimerini'ye verdiði demeçte, Türkiye'nin þu anda farklý bir tepki yöntemi seçmesinin gelecekte müdahale seçeneðini düþünmeyeceði anlamýna gelmediðini kaydetti. "DAHA DA KÖTÜ" Türkiye'nin Kýbrýs'ýn batýsýnda sondaj yapmasýný "daha da kötü" diye niteleyen Rolandis, "Çünkü, büyük miktarda petrol rezervi olduðu görülen batý tarafýnda sondaj ile gelecekte sýcak olay çýkmasý ihtimalinin göz ardý edilmesine izin vermeyen bir ortam yaratýyor" dedi. Rolandis, özetle þunlarý kaydetti: "Bunun ötesinde, Kýbrýs'ý kesin olarak taksim ediyoruz. Yunanistan'ýn son 35 yýldýr Ege petrollerine karýþmamasý tesadüf mü? Bizi korumak için savaþa girebilecek durumda mý? Bu nedenle, Kýbrýslý Türklerle, mantýklý bir oran, mesela net kârýn yüzde 20-25'inin ya da çözümden sonra veya belirlenecek bir zamanda Kýbrýslý Türklere ödenmek üzere özel bir fona aktarýlmasý temelinde anlaþma yapmamýzý önerdim. Unutmayýnýz ki Türkiye, Deniz Hukuku Sözleþmesi'ni imzalamadý niyetinde olduðu izlenimi edindiðini" söyledi. "Türkiye, Ýsrail için bir kayýp mý" sorusuna, "Evet, Türkiye misafirperver olmayan bir çevrede önemli bir müttefikti" karþýlýðýný veren Stone, "Ancak Türkiye geçmiþteki ayný ülke, ayný müttefik deðil Erdoðan Batý'dan uzak, Doðuya yönelen kendi sürecini izliyor Elbette, ne Arap ne Pers olmadýðýný fark etmekte fayda var" ifadelerini kullandý. Stone, "Türkiye'nin Ýsrail'e ve Kýbrýs'a tehditlerinden endiþe duyup duymadýðý" sorusuna da, "Tehditler endiþe vericidir. Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Obama hükümetinin meseleyi büyük bir dikkatle izlediðini net þekilde söyledi" yanýtýný verdi. Kathimerini, "Türk savaþ gemilerinin Doðu Akdeniz'de olmasýnýn, askeri operasyonun habercisi olarak yorumlandýðý" gözlemini ortaya koyduðunda ise Richard Stone, þunlarý söyledi: "Ýsrail ve Kýbrýs sondajlarýný engellerlerse, bu gerginliði çok çok ciddi þekilde týrmandýrýr. Umarým yapmazlar. Yaparlarsa, savaþ hareketi olur. Amerikan hükümetinin böyle bir þeye müsaade etmeyeceðini net þekilde ortaya koyacak iradeye sahip olduðunu umuyorum. Sondajlarý yapmakta olan þirket Amerikan þirketidir. Platformda Amerikan bayraðý dalgalanýyor. Þirkete yönelik bir saldýrý Amerika'ya yapýlmýþ olacak. Erdoðan'ýn böyle bir þeye cesaret etmesi bana zor görünüyor." Rolandis Türkiye'nin aramalarýný deðerlendirdi: Kýbrýs'ýn kesin taksimi ve kendisini baðlamadýðýný söylüyor. Sözleþmeyi ne ABD, ne de Ýsrail imzaladý Erdoðan'ýn bölgenin lideri olmak, Araplarý yanýna almak niyetini ortaya koyduðu þu anda diðerleri nasýl hareket eder, bilmiyorum Bakýnýz Lübnan itirazlara baþladý. Lübnan demek Hizbullah, Hizbullah demek de Ýran demektir Bazýlarý, 'petrolü çýkartalým ve sonra Kýbrýslý Türklere baðýralým, onlarý ezelim ve çözümü bulalým' diyor Sorunlar bu þekilde çözülmez. 60'lý yýllarda Makarios da ayný zihniyetteydi. 'Türkleri ceplere koyun, kendi yaðlarýnda kavrulsunlar ve gelip kabul etsinler' demiþti Kabul etmediler. Maalesef tarihten ders almýyoruz. Tarihten ders almayan insanlar da hatalarýný tekrarlamaya ve yeniden bedel ödemeye mahkûmdur." "ARTIK TAKSÝM EVÝNE GÝRDÝK" Rolandis'e, ekim ayýnda iki liderin BM Genel Sekreteri ile New York'ta görüþeceði hatýrlatýlarak "Hristofyas'ýn seçilmesiyle baþlayan ve sonuncusu olarak görülen bu çaba (çözüm) bazýlarýna göre artýk bitmiþ ve her türlü perspektifti kaybetmiþtir. Bir þey deðiþebilir mi?" sorusu da yöneltildi. Yanýtýna "Keþke" diye baþlayan Rolandis, "Ancak nasýl olacaðýný öngöremiyorum. Þu anda Kýbrýslý Türklerin liderliðinde Sayýn Eroðlu varken Ki bunda, bizim taraf da kusurludur... Zannederim artýk taksim evine girdik" ifadelerini kullandý. "Rumlarýn sürekli olarak Türkiye'nin uzlaþmazlýðýndan söz etmesine karþýn uluslararasý camiada durgunluktan, özellikle AB üyeliðiyle ekonomik refaha kavuþan Rum tarafýnýn sorumlu olduðuna dair izlenim oluþtuðuna" yönelik bir soruya da Rolandis þu karþýlýðý verdi: "Biz Türkiye'nin uzlaþmazlýðýndan söz edebiliriz. Ýstediðimizin ne olduðunu söyleyebiliriz. Ancak dünyanýn geriye kalaný böyle görmüyor." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI VAKIFLARDA BAYRAMLIKLAR NEDEN ÖDENMÝYOR? Vakýflar'da çalýþan vatandaþlarýmýzdan bazýlarý üç bayramdýr bayramlýklarýný ödenmediklerinden þikayetçi oldular. Ýsimlerini yazmamýzý istemeyen çalýþanlar telefoniyen þunu söylediler: "Ben Vakýflar'da çalýþan bir iþçiyim. Yalnýz deðilim. Bir grubuz biz... Þikayetimiz vardýr. Bizler çalýþtýklarýmýzýn hakkýný alamýyoruz. Yani sözleþmelerimizde, sendika ile iþveren arasýnda varýlan mutabakata göre haklarýmýz gaspediliyor. Ne olduðunu biraz daha açayým... Üç bayramdan beri bayramlýklarýmýz mesela ödenmiyor... Ýlk bayramlýklarýmýzý alamadýðýmýz zaman þikayetçi olduk. Bugün yarýn halledeceðiz diyerek geçiþtirdiler. Ýkinci bayramda da aynýsýný yaptýlar. Üçüncü bayramý da geçirdik ama bir türlü ödenmemiz mümkün olmadý. Bazýlarýmýz seslerini çýkarýrken bazýlarýmýz sessiz kalmayý yeðliyorlar. Çünkü geçicidirler ve iþten atýlmalarý hiçtendir. Konuyla ilgili Çalýþma Bakanlýðý'na gidildi. Oradan yazý alýndý ve Vakýflar Ýdaresi'ne iletildi. Ancak Vakýflar Ýdaresi týnmadý bile. Sendika Baþkaný bizimle baþka konuþuyor, Vakýflar Ýdaresi Müdürü'nün karþýsýna çýktýðýnda yelkenleri suya indiriyor. Bu geçici iþçiler ki haklarýný alamamaktadýrlar, gariban insanlardýrlar. Paraya en fazla muhtaç olan kesimin elemanlarýdýrlar. Ancak Mustafa Kemal Kaymakamzade 'tamam' demesine raðmen üç bayramdýr bayramlýklarýmýzý ödemeye yanaþmýyor. Hepimizin lisede, üniversitede okuyan çocuklarýmýz vardýr. Bunlara para yetiþtirmek zorundayýz. Angarya çalýþtýrmak suçtur. Yasalara, sözleþmelere uymamak suçtur. Bu suçu iþleyen de Vakýflar Ýdaresi'dir. Denilen odur ki Vakýflar, hükümete kredi vermiþ ve bu nedenle Mustafa Kemal Kaymakamzade bizi angarya çalýþtýrmayý kendinde hak olarak görmektedir. Bayramlýklarýmýzý vermeyerek suç iþlerken bile çekinmemektedir. Denilenler doðruysa verdiði para nedeniyle kimsenin kendisine birþey demeyeceðini bilmektedir. Arkasýný saðlama almýþtýr yani... Hak yemeyi de bu nedenle normal saymaktadýr." GÜZELLÝK YARIÞMASININ KISA BÝR HÝKAYESÝ Cuma akþamý Golden Tulip'te gerçekleþtirilen "Avrupa'nýn Ýncisi" yarýþmasýnda gördüklerini ve duyduklarýný düþünceleriyle yoðurarak gazetemize elektronik postayla gönderen vatandaþýmýzýn yazdýklarý þöyle: "Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirilen güzellik yarýþmasýyla ilgili gördüklerimi ve duyduklarýmý sizlere aktaracaðým. Bu yarýþmanýn gerçekleþtirilmesini saðlayanlardan bir tanesi Cemal Bulutoðullarý baþkanlýðýndaki Lefkoþa Türk Belediyesi'dir. Birkaç gün önce gazetenizde birisinin yazdýðý veya telefonla bildirdiði bir haber vardý. Güzellik yarýþmasýyla ilgili belediye içerisinden görevlendirilen Münevver Atakan isimli sorumlu bayan, ayrýcalýk yaparak bazý amirlere davetiye vermediðiyle ilgiliydi yazý. Sordum soruþturdum doðru olduðunu öðrendim. Yarýþma gecesi gözlerim Münevver Haným'ý aradý. Ancak bu bayan meðer Golden Tulip Otel'e kýzgýnmýþ... Neden kýzgýn olduðunu da öðrendim... Bu kýzgýnlýðý nedeniyle yarýþmayý izlemeye katýlmamýþ... Kiþisel meselelerin öne çýkarýlmasý ve belediyenin temsiliyetinin zedelenmesi yanlýþtýr. Bu kadar da deðil tabii... Bir olay daha yaþandý orada... Bülent Günkut'un eþinin tartýþmalarýna da þahit olduk. Önde mi, arkada mý oturmalý tartýþmasýydý yapýlan... Protokolda oturanlarýn kimler olacaðý, hangi sýra numarasýnda oturacaklarýný kimler belirledi? Az kalsýn yüzümüze gözümüze bulaþtýrýyorduk... Perde arkasýnda yaþanan baþka olaylar daha vardýr. Onlarý önümüzdeki günlerde yazacaðým. Bekleyin..." BÝZÝM DUVAR MEMLEKET BÝZÝM, PETROL SÝZÝN Bizim Mandra Maaþlarýn ödenmesi haftasýna girilirken, gerek halkta, gerekse hükümette tedirgin bir bekleyiþin hüküm sürdüðü, kendini iyice hissettirmeye baþlar. Herkes, geçen ay ancak bankalardan borçlanýlarak ödenen maaþlarýn bu ay nasýl ödeneceðini endiþe ile birbirine sorup dururken, özellikle sigorta emeklilerinin tedirginliðinin had safhada olduðu gözlemlenmektedir. Sokaktaki adam "Herhalde hiç utanýp sýkýlmadan, yine çýkýp ekonominin iyiye gittiðine dair nutuklar atacaklar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 26 Eylül 2011 Pazartesi Arada Bir Bir evvelki hafta KKTC'ne ziyarette bulunan Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden sorumlu Bakaný Beþir Atalay, bir dizi ziyarette bulundu. Bu ziyaretleri sýrasýnda Müteahhitler Birliði'nin merkezinde Ekonomik Örgütler Plâtformu ile, Ticaret Odasý'nda da Ticaret Odasý yetkilileri ile görüþtü. Ekonomik örgüt yetkilileri ile görüþmesinde Atalay onlardan Ankara tarafýndan dayatýlan ve adýna da reform paketi denilen dayatma pakete destek vermelerini istedi. Her iki toplantýda da bulunan bir dostumun bana anlattýðýna göre, bu görüþmelerde Beþir Atalay'a bol bol yað çekilmiþ. Ýki görüþme sýrasýnda da her iki ekonomik örgüt Atalay'a sýkýntýlarý ile alýnmasý gerekli önlemlerle ilgili görüþlerini içeren birer metin verdiler. Basýna da yansýyan bu metinlere göre sanki de Atalay TC'nin Kýbrýs iþlerinden de sorumlu Devlet Bakaný deðil de KKTC Hükümetinin ta kendisidir. Ýki ekonomik örgüt de kendi hükümetlerinin almasý gereken tedbirlerin alýnmasýný Beþir Atalay'dan istemektedirler. Afrika Gazetesi sürekli olarak yapýlan ekonomik, sendikal ve siyasal eylemlerin doðru adresinin KKTC Baþbakanlýðý veya Meclisi deðil, Ankara olduðunu yazmaktadýr. Geç de olsa iþ insanlarýmýz en sonunda doðru adresi bulmuþlardýr. Darýsý diðer örgütlerimizin baþýna. Aslýnda sadece ekonomik konularda deðil her konuda doðru adres Ankara'dýr. Bunun son örneðini KKTC Cumhurbaþkaný ile TC Baþbakaný Eroðlu arasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý misilleme olarak yapýlan ve kimsenin anlamadýðý TC - KKTC Kýta Sahanlýðýný Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'dýr. Yürütmenin baþý olarak Ýrsen Küçük'ün imza koymasý Özgün Kutalmýþ Doðru adresi buldular gereken anlaþmayý C.baþkaný Eroðlu hükümetten habersiz imzalamakta, KKTC Hükümeti ile siyasal partilerin ondan sonra haberi olmaktadýr. Alýnan talimatla da KKTC Bakanlar Kurulu ertesi gün alel acele toplanarak TPAO'na (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý) 7 yýl önce KKTC karasularýnda petrol arama izni vermiþ olmasýna raðmen, yeniden petrol ve gaz aramasý için izin veriyor. Tam bir komedi. Bundan böyle KKTC Hükümeti ile Meclisini muhatap alanlar boþuna akýntýya karþý kürek çekmesinler. Doðru adres olan TC'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne gitsinler. Her türlü talep ve isteklerini Büyükelçi eli ile Ankara'ya iletsinler. Baksanýza Ticaret Odasý yetkilileri bile borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýný, stopaj ve fonlarýn kaldýrýlmasýný, Kat Ýrtifak Yasasýnýn yürürlüðe girmesini, TC yurttaþlarýna hýzlý tapu verilmesini, Tapu Dairesinin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný, KDV oranlarýnýn düþürülmesi gibi daha birçok isteðini Atalay'dan talep etmektedirler. Yani bütün bunlarý yapacak olan göstermelik de olsa burada bir hükümet yoktur demektir. Muhalefet partileri Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý ile Meclisin baypas edildiðinden þikâyet ediyorlar. Olmayan birþey baypas edilebilir mi? O meclis ki Elçilikte hazýrlanan ve Rumlarýn sondaj çalýþmalarýný kýnayan tasarýyý oy birliði ile kabul etmesi için sýkýþtýrýlmaktadýr. Bu karar tasarýsýný da mecliste temsil edilen tüm partiler, TDP dýþýnda imzalamýþlardýr. Sendikalara tavsiyemdir. Özelleþtirme, Sosyal Sigorta deðiþiklik yasa tasarýlarý gibi yasalarýn geçmemesi ve eþel mobilin geri getirilmesi için doðru adres Ankara'ya gitsinler. Emir kullarý ile boþuna zaman harcamasýnlar. Eroðlu KKTC'ye döndü... Araþtýrmalarý KKTC adýna Türkiye yapacak n "Anayasa'ya göre Cumhurbaþkaný devletin baþýdýr ve anlaþma yapma yetkisi vardýr" Derviþ Eroðlu, "Türkiye ile KKTC arasýndaki kýta sahanlýðý anlaþmasý" kapsamýnda yapýlacak olan petrol ve doðalgaz aramalarýnýn Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Þirketi tarafýndan KKTC devleti adýna yapýlacaðýný vurgulayarak, "Güneyden Kuzeye adanýn 4 bir tarafýnda deniz altý zenginliklerinde hakkýmýz olduðu gerçeðinden hareketle bu araþtýrmalar konusunda da istediðimiz bölgede istediðimiz þirkete verebileceðimiz gerçeðini ortaya koyduk" dedi. Eroðlu, araþtýrmalara baþlamadan önce uyardýklarýný ancak Rumlarýn bunu dikkate almadýðýný ifade ederek, Rumlarýn Kýbrýs Türk tarafýnýn yaptýðý uyarýnýn ciddi bir uyarý olduðunu Türkiye Cumhuriyeti ile yapýlan anlaþma sonrasý farkýna vardýklarýný da kaydetti. Rum Lider Dimitris Hristofyas'ýn BM Genel Kurulu konuþmasý sonrasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda "bu zenginliði çýkaracaðýz ve Türklerle paylaþacaðýz" dediðini ancak buna inanmanýn mümkün olmadýðýný ifade eden Eroðlu, ancak Hristofyas'ýn bu söylemiyle "Kýbrýslý Türklerin deniz altý zenginliklerinde hakký olduðu" gerçeðini ortaya koyduðunu vurguladý. Derviþ Eroðlu, muhalefetin araþtýrma anlaþmasýna karþý ortaya koyduðu tepkiyle ilgili de, "Anayasa'ya göre Cumhurbaþkaný devletin baþýdýr ve anlaþma yapma yetkisi vardýr, ama onaylanacaðý yer parlamentodur 'Ýmza Dýþiþleri Bakaný Özgürgün: Sondaj çok yakýnda baþlayacak Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasýnda New York'ta yapýlan anlaþma çerçevesinde Piri Reis sismik araþtýrma gemisinin yol çýktýðýný ve adanýn kuzeyinde araþtýrmalara baþlanmasý için gerekli koordinatlarýn tespit edildiðini belirterek, sondaj çalýþmalarýna çok yakýnda baþlanacaðýný kaydetti. Özgürgün, Rum Yönetimi'nin tek taraflý doðal gaz ve petrol arama çalýþmalarýna yasal olarak baþlama hakký olmadýðýný belirterek, Kýbrýs adasýnýn tek hakimi olduklarýný düþünen Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görmekten vazgeçmediði takdirde olasý bir anlaþmanýn olamayacaðýný vurguladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Özgürgün, Türkiye'de faaliyet gösteren TRT Türk, Kanal 24, CNBC-E, Sky Türk, TV Net, NTV ve ATV haber kanallarýnda canlý telefon baðlantýsýna katýlarak petrol ve doðal gaz konusuyla ilgili son geliþmeleri anlattý. yetkisi var mý yok mu' sorusu bana göre doðru bir soru deðildir, dolayýsýyla bu gibi sözlere daha fazla cevap verecek deðilim, uluslararasý hukuka göre de böyledir" dedi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu New York temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan beraberindeki heyetle KKTC'ye döndü. Eroðlu'nu Ercan Havalimaný VÝP salonunda Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, milletvekilleri ve diðer yetkililer karþýladý. Eroðlu burada basýna yaptýðý açýklamada, New York ziyaretinde görüþmeler ve petrol ile doðalgaz konusunun gündem olduðunu belirterek, bu kapsamda Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davuoðlu ile görüþtüklerini ifade etti. Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Erdoðan ile birlikte imza koyduklarý "Türkiye ile KKTC arasýndaki kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma" anlaþmasýný anýmsatarak, bu anlaþmanýn uluslararasý bir anlaþma özelliði taþýdýðýndan Meclis'ten de geçmesi gerektiðini, bu yüzden bu anlaþmayý ertesi gün hükümete, Baþbakan'ýn da Cumhuriyet Meclisi'ne sunduðunu ve parti baþkanlarýyla görüþtüðünü anýmsattý. Meclis'in bu olayýn içinde olmasýnýn gerektiðini ifade eden Eroðlu, bu anlaþma imzalanmadan önce Rum Lider Dimitris Hristofyas'a "bu olaylarýn müzakerelere etkileri olabileceðini, eðer ýsrara devam ederlerse kendilerinin de bazý adýmlar atabileceklerini söylediðini, ancak bunu dikkate almadýðýný" ifade ederek, sürecin herkes tarafýndan bilindiðini dile getirdi.

9 26 Eylül 2011 Pazartesi 9 Tünel ALINTI KÜRESEL LÝDERLERÝN HÜSRANLI FÝNALLERÝ Dünya'ya "Arap Baharý" olarak takdim edilen ülkelerdeki iktidar deðiþikliklerini yerinde inceleyen Erdoðan, tespitlerini "büyük patrona" aktardý! Türkiye baþbakanlarý, cumhurbaþkanlarý Arap halklarý tarafýndan katiyen takdir edilesi liderler mertebesine çýkamadýlar. Bu konumu itibarýyla da artýk bir "küresel lider" konumu söz konusudur. Peki bu iyi bir þey midir? Elbette Türkiye için "hayýrlý" bir gelecek sunmayan geliþmedir. Batý dünyasýuluslararasý toplumemperyalizm ile partner olmanýn riskleri vardýr. Bölgede þimdiye kadar büyük güçler tarafýndan arkasý sývazlanan pek çok devlet zaman ilerledikçe hüsranlý finallere "tek baþýna" varmanýn acýsýný yaþamýþtýr. Nazým ALPMAN (Birgün) DÝPNOT Uluslararasý Af Örgütü'nün verilerine göre Ýran'da 2011 yýlýnda 400 kiþi idama mahkûm oldu ve bu idamlarýn 30'u halka açýk olarak gerçekleþtirildi. KURBAN BAYRAMINDA LEFKOÞA SURLARÝÇÝNE BEKLERÝZ ARÞÝV TARÝH 23 AÐUSTOS 2010 Cezaevinde Ýsmet Felek'i iki kez ziyaret ettiðini itiraf eden Mehmet Çangar, "Ýnsanlarýn hapse düþen tanýdýklarýný ziyaret etmesi suç mu?" diyerek kendini savundu ve Ýsmet Felek'in o kadar sabýkasý olduðunu bilmediðini söyledi... Gözden kaçmayanlar... MAZLUM VE MAÐDUR ÇOCUKLAR Tayyip Erdoðan "Dünyanýn en ücra köþesinde mazlum, maðdur çocuklar varsa ve bu çocuklar ölüyorsa hepimiz sorumluyuz" diyor ve alkýþlanýyorsa ve bir Allah'ýn kulu da çýkýp Tayyip beye Türkiye'deki mazlum ve maðdur çocuklarý hatýrlatmýyorsa Ve hiç kimse taþ attýðý için yargýlanan ve hapishanelere týkýlan Kürt çocuklarýndan söz etmiyorsa Dünyada vicdan öldü demektir bu ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Rumlarýn muhatabý Türkiye Cumhuriyeti deðil, biziz " Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... DOÐALGAZ DOÐAL OLARAK ÇÖZÜMDEN SONRA Kýbrýs'ta çözüm olmasa bile Kýbrýslýtürklerin doðalgazdaki hakký mahfuz tutulacakmýþ, çözüm olduktan sonra bu hak sahiplerine verilecekmiþ. Hoþunuza gitmedi mi yoksa? Siz mesela Maraþ'ý sahiplerine iade etmeyi "bütünlüklü çözüm"den sonraya býrakýyorsunuz da, Rumlar doðalgazý neden "bütünlüklü çözüm" kapsamýna almasýn? Bundan doðal ne var? Doðalgazý hemen þimdi istediðinize göre, sizin çözüm mözüm niyetiniz yok demektir. Deðil ama? "Kesilen hayvanlarýn kemiklerinin öbek öbek biriktiði yol kenarlarýnda çocuklarýn da onlarla oynaþtýðý bir tablo görüyoruz. Nerede? Baþkent Mogadiþu'da." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) Ýktidarlar meþruiyetlerini çok farklý türlerde saðlarlar. Bazýlarý ekonomik, fizyolojik ve psikolojik þiddeti kullanýrken kimi iktidarlar da varlýklarýný 'karþýt' olarak gördüklerinin desteðine borçludurlar. ( ) Ahmet Altan'ýn ve Alev Er'le yola çýkarak hazýrladýklarý Taraf'ýn öyküsü iþte tam da böyle bir öyküdür. Ýktidarýn sözde 'karþýt' olarak karþýsýna alýp, Kemalizmin sözümona silinme sürecinde kullandýðý bir enstrümanýn öyküsü. Ýþte bu enstrüman bugün, en aptalýmýzýn bile rahatça çalabileceði o milliyetçilik sazýný demokratlýk adý altýnda en büyük KARÝKATÜR / Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... marifetmiþ gibi çalmakta sakýnca görmüyor. Dahasý, bu enstrümaný çalarken iktidarýn yanýna yanaþtýðýnýn farkýnda olarak ya da olmayarak karþýsýna aldýðý her þeyi 'ulusalcý', 'demokratikleþme karþýtý' ve dahi 'ýrkçý' unsurlar olarak nitelemekte hiçbir engel görmüyor. Tüm bu koþullar altýnda Taraf Gazetesi'nin Türkiye'nin demokratikleþme mücadelesinin baþlý baþýna öznesi olarak görenler Uluslararasý Hrant Dink Ödülü'nü doðal olarak Ahmet Altan'a verdiler. Zaten ödülün geçmiþi de fazlasýyla þaibeliydi. Sivil toplumun iflah olmaz çocuklarý, ödülü ilk olarak Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Ahmet Altan ve Mehmet Altan, sol entelektüel arenanýn kalbine çakýlmýþ kazýklardýr" Ahmet Þýk'ý (-salt onurumuz denemez, Express'in 90'lardaki halini okuyanlarýnýz bilirler ki bu mesleðin gülen yüzüdür) ve Nedim Þener'i itham eden, Ergenekon Davasý'ný aklýn sýnýrlarýndan uzakta ele alan Alper Görmüþ'e vermiþlerdi.( ) Benim için Ahmet Altan'ýn tanýmýný en iyi yapmýþ olan insan Hüsamettin Cindoruk'tur. Çetin Altan'ýn mecliste olduðu dönemde uðradýðý saldýrýnýn yapýldýðý gün ABD'de olduðunu belirten Cindoruk'un Altan'la ilgili söyledikleri þuydu: "O dönemde oðullarýnýn böyle olacaðýný bilseydik, böyle olmazdý."( ) Ahmet Altan ve Mehmet Altan, sol entelektüel arenanýn kalbine çakýlmýþ kazýklardýr. Bizi öldüren sýðlýðý kutsayan, sýð bir yazý mantýðýný önümüze koyup bunu 'derinlik' adýna yaptýðýný söyleyen bu iki kardeþin macerasý hüzünlü olduðu kadar korkutucudur da.( ) Hükümetin her türlü zulmüne "Evet" diyen bir gazetenin genel yayýn yönetmeni nasýl oluyor da bu ülkede ödül alýyor? Bu gazetenin genel yayýn yönetmeni Kürtlere yönetilen savaþýn Goebbels'i olmak hariç ne yapmýþtýr? Karþýtýna dönüþen Ahmet Altan devletin dilinin ve politikalarýnýn korunaklýlýðýnda ne yapmaktadýr? Bu serin gölge Altan'ý nereye kadar muhafaza edecektir?( ) Umuyoruz ki bir sonraki sene bu topraklarýn en demokrat gazetecisi, polis devletin vakanüvisi Emrullah Uslu ödülü alýr ve ödül beynelmilel alandaki muteberliðiyle ödülü savunanlarýn yüzünü kara çýkarmaz. ( )Biz bu masala mecbur muyuz? Vakýflarýn yazdýðý demokratikleþme tarihine mecbur muyuz? Ya da ödüllerle ölüler üstünden gayrimeþru biçimde yazýlan bu tarih bizim tarihimiz midir? (Bu yazý SARPHAN UZUNOÐLU'nun "Birgün"de yayýmlanan " Hrant Dink'i cezalandýrmak ya da Ahmet Altan'ý ödüllendirmek" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 26 Eylül 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu NELER OLUYOR? (Ýstanbul)- Televizyonun birinde Ýstanbul'da bir belediye otobüsündeki yolcularýn neredeyse tümüne, "Mevsimler nasýl oluþuyor?" diye soruldu Verilen cevaplarýn içinde en mantýklýsý, "Cenabý Allahýn iþi" cevabý olmuþ! "Koca yaz geçti güneþin batýþýný göremedim" diyerek bu hafta deðiþiklik yaparak iþten erken çýktým. Birinci gün Bakýrköy'e gittim. Yollarýn ýssýzlaþtýðý bir saatte arabaya doðru dönerken yol ortasýnda gördüðüm boþ pet þiþesine ayaðýmla vurdum. Çoðumuz yaparýz bu hareketi. Sen misin yapan? Nerden çýktýðýný bilmediðim bir tip, bildiðim bilmediðim ne kadar küfür varsa sýralamaya baþladý. Meðer þiþeden çýkan sesle hem kendisi, hem de yanýndaki bayan ürkmüþ. Kavgaya davet etti beni. Prensibim kaçmak. Kaçtým da, çünkü üstün de gelsen, yediðin tokat yanýna kalýr Bir gün sonra Unkapaný köprüsünde fotoðraf çekiyorum. Acý fren yapan araba sesi ve asfaltta sürtünmekten yanmýþ lastik kokusu duydum. Durdum. Yolun en kenarýnda (kaldýrým, seyyar arabasýný sýðacak kadar geniþ deðildi ) "iþ yerine" gitmek için pilav arabasýný iki büklüm süren adama, yolun en saðýndan, çok süratli gelen arabanýn çarptýðýný gördüm. Sürücü son anda fark ederek fren yaptý. Ama fren yapan adam arabanýn kapýsýný açýk býrakarak, birkaç kuruþ peþinde koþan çelimsiz pilavcýya küfürler savurarak saldýrdý ve boynunu sýkmaya baþladý. Elimde makineyla ona baktýðýmý gördü. Fotoðrafýný çekeceðim korkusuyla bana saldýrdý. Hem de ne küfürlerle. Suçum bakmaktý sadece. Neyse yeni küfürler öðrenerek yara bere almadan ve de sayemde pilavcý kurtularak yoluma devam ettim Dün Yani Pazar. Fotoðraf grubu ile bu sefer Sarýyer'e gittik. Ne de güzel bir hava ile baþlamýþtýk güne. Ýskele'de sandallar, tekneler Denizde balýkçýlar, havada martýlar. Deniz ile seviþen bulutlarla güneþ. Tam bir sonbahardý dün. Herkesin relaks olmasý gereken saatlerde, yani sabahýn erken saatlerinde. Güneþ henüz kavurmaya baþlamadan. Güvercinler uçuþup, kediler kendilerine gelirlerken. Güzellikleri kaçýrmayalým diye asýldýk deklanþörlere. Meðer teknenin birindeki adamýn birini de çekmiþ bizlerden birisi. " Niye çekiyorsunuz ulan. O günler geçti artýk çekemezsiniz, ananýzý" diyerek baþladý birkaç gündür aþina olduðum küfürlere. Ne olduðunu anlayamadýk. Kaçtýk yine. AB'yi sollamýþ ha bire puaný yükseltilen Üstelik Kýbrýs'ýn denizlerine Piri Reis'i göndermiþ yakýnda petrol bile çýkartabilecek geleceðin petrol ihraç eden zengini olacak bir ülkenin insanlarýna ne olmuþtu?. Düþündüm düþündüm nasýl oluyor, neler oluyor bilemedim. Ve caným sýkýldý, moralim bozuldu. Tam keyfim sýfýrlanacaktý ki, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'a ilettiði yeni öneri için, ''Bu çok yapýcý bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz" dediði haberini gördüm Demek ki Eroðlu kendi düþünüp öneri bile sunabiliyor ve bu önerileri gazetelerden okuyan Ahmet Davutoðlu benimsiyor. Keyfim yerine geldi. Bir ülkede otobüs yolcularýna sormuþlar, "Ay tutulmasý nasýl olur?" En doðru cevabý veren, "Anana sor" demiþ ÖÐRENCÝLERÝ MEHMET ÖKE'YÝ ANIYOR Hayatýný geçen yýl kaybeden öðretmen, Kamu Hizmeti Komisyonu eski sýnav iþleri müdürü Mehmet Öke, öðrencilerinin düzenleyeceði geceyle anýlýyor. Öke'nin birinci ölüm yýldönümü olan 8 Ekim'de, müzik dinletisi ve resim sergisinin yer alacaðý anma etkinliðinin geliri, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na verilecek. "Öðretmenimizden öte dostumuzdu, bize hep babamýz gibi yaklaþýrdý" dedikleri Mehmet Öke'yi anmak için etkinlik planlayan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu bir grup genç, Öke'nin tüm öðrencilerini ve sevenlerini anma gecesine davet etti. Merhum Mehmet Öke'nin çoðu kez kendilerine hitap ederken kullandýðý "Dadsýz tarhanalar" ifadesinin de yer aldýðý bir afiþ hazýrlayan ve "Dadsýz tarhanalardan sana Müzik dinletisi ve resim sergisi" adýyla anma etkinliðini düzenleyen gençler, YDÜ Kütüphanesi salon 4'te saat 20.00'de baþlayacak gece için çalýþmalarýný sürdürüyor. Öke'yi anma gecesinde Serap Özakan ve Heran Kuzey Kýbrýs'ýn öncü sigorta kuruluþlarýndan Daðlý Sigorta, Kuzey Kýbrýs Turkcell'le iþbirliði sonucu düzenlediði kapsamlý kampanyanýn þanslý isimlerini açýkladý. Kampanyada "DAGLI" boþluk "AD SOYAD" yazarak 3545'e SMS gönderen herkes hem Daðlý Sigorta'dan ihtiyacý olan her sigortada %10 indirim aldý; hem de muhteþem bir çekiliþe katýlma þansýný yakaladý. Çekiliþle 5 kiþiye güvenlik kamera sistemi ve 5 kiþiye yurtdýþý tatili hediye edilmiþ oldu. Daðlý: Kampanya yoðun ilgi gördü Ödül töreninde konuþan Daðlý Sigorta Ltd. Direktörü Ersan Daðlý ileriye dönük vizyonlarýný ve yatýrým planlarýný aktarýrken, "Sektörümüzde bir ilke imza atmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Bugüne kadar sigortacýlýk sektörüne Mirillo Karabacak flüt; Esra Poyrazoðlu ve Eda Kanol piyano dinletisi sunacak. Ayrýca Ahmet Erman Karagöz, Hidayet Toros Manavoðlu, Ýpek Denizli Karagöz ve Ülviye Karabaþak'ýn 50 civarýnda tablosu sergilenerek satýþa sunulacak. Daðlý Sigorta kazananlarý açýkladý... Sigorta sektörüne kampanya motivasyonu pekçok yenilik getirdiklerini anlatan Daðlý, Kuzey Kýbrýs Turkcell'le iþbirliði içerisinde düzenledikleri son kampanyanýn gördüðü yoðun ilgiden son derece memnun olduklarýný da belirterek, "Tüm Daðlý Sigorta ekibine, iþbirliðinden dolayý Kuzey Kýbrýs Turkcell'e ve özellikle tüm müþterilerimize teþekkür ederim" diye konuþtu. Kazanan isimler 1. KathleenWisniewski Kamera Sistemi 2. Gülþen Vaiz Kamera Sistemi 3. Emine Pekrioðlu Kamera Sistemi 4. Arzu Engin Kamera Sistemi 5. Ýsmet Torun Kamera Sistemi 6. Ýlkyaz Dayanç Yurtdýþý Tatili 7. Fezile Þuan Yurtdýþý Tatili 8. Salih Erel Yurtdýþý Tatili 9. Selma Ustürk Yurtdýþý Tatili 10. Susan Groutage Yurtdýþý Tatili GÜNEY KIBRIS.. LAMBRÝNÝDÝS "ENDÝÞELÝ" Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis'in, "Kýbrýs Cumhuriyeti aleyhindeki Türk tehdit ve düþmanca hareketlerine" iliþkin endiþesini dile getirdiði bildirildi. Haravgi gazetesine göre Lambrinidis BM Güvenlik Konseyi kürsüsünde önceki sabah yaptýðý konuþmada, "Türkiye'nin düþmanca ifadelerini" kýnadý ve Kýbrýs'ýn yeninden birleþmesine yönelik BM himayesinde yürütülen müzakere sürecine Yunanistan'ýn desteðini yineledi. ÇELEBÝS: DOÐALGAZ HER ÝKÝ TOPLUM ÝÇÝN TEÞVÝK Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn danýþmaný ve Rum müzakere heyeti üyesi Tumazos Çelebis, Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz çýkarmasý konusunun Kýbrýs'taki her iki toplumu çözüme teþvik edecek bir unsur olduðunu iddia etti. Haravgi gazetesinde yer alan söyleþisinde Çelebis, doðalgaz konusu ve Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan anlaþmaya deðindi. Türkiye ve KKTC arasýnda imzalanan anlaþmanýn ayrýntýlarýyla incelenmesi gerektiðini dile getiren Çelebis, anlaþmanýn "hukuki açýdan geçersiz olduðunu, geçersiz bir anlaþmayý da herhangi bir uluslararasý mahkemeye götürmenin söz konusu olmadýðýný" savundu. Çelebis, çýkarýlacak doðalgazýn çözümden sonra Kýbrýslý Türklere de ait olacaðýnýn söylenmesini eleþtirenlerin, doðalgaz sürecinin þu anki konumuna izlenen bu ýlýmlý politikayla geldiðini göz ardý ettiklerini belirtirken; bu doðal zenginliðin çözümü teþvik eden bir iþlev göreceðine inandýklarýný vurguladý. Doðalgaz çalýþmalarýnýn sonuçlarýnýn hemen yarýn alýnamayacaðýný, bunun için birkaç yýl gerekeceðini kaydeden Çelebis, Kýbrýs sorununun o zamana kadar çözülmüþ olmasýný umut ettiklerini söyledi. Çelebis, tüm bu koþullar göz önüne alýndýðýnda Kýbrýs sorununun en kýsa sürede çözülmesine ihtiyaç olduðunu da ekledi. ÝÞSÝZLÝKTE REKOR Güney Kýbrýs'ta bu yýl kayýtlý iþsizlere rekor derecede iþsizlik ödeneði verildiði bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre, 2010 yýlýnda toplam 85 milyon Euro iþsizlik ödeneði verilirken, 2011 yýlýnýn sadece ilk 6 ayýnda 27 bin 705 kayýtlý iþsize 46 milyon 703 bin 790 Euro ödendi. KASÝNÝS'ÝN DEMECÝ Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Enerji Dairesi'nin Müdürü Solon Kasinis, doðalgaz araþtýrmalarýnýn baþlatýlmasý konusunda Rum siyasi partileri ikna etmekte zorlandýðýný söyledi. Alithia gazetesine demeç veren Kasinis, birkaç gün önce 1977 yýlýndan beri Kýbrýs'ta doðalgaz bulunduðuyla ilgili verilere sahip olduðuna iliþkin yapmýþ olduðu açýklama ve bu konuda, o dönemde atýlan adýmlarla ilgili bir soru sorulmasý üzerine; kendisinin Akdeniz'de, özellikle de Akdeniz'in güneydoðusunda hidrokarbon yataklarý bulunduðuna inandýðýný, bununla birlikte 1950 ve 1960 yýllarýnda bazý Amerikan þirketler tarafýndan Kýbrýs açýklarýnda sismik araþtýrmalar yapýldýðýný ve bölgede hidrokarbon yataklarý keþfedildiðini, Mýsýr ve Ýsrail açýklarýnda da hidrokarbon yataklarý bulunmasýnýn ardýndan hislerinde haklý çýktýðýný söyledi. "GAZELLE HELÝKOPTERLERÝ LEFKOÞA'YA TAÞINIYOR" Rum Milli Muhafýz Ordusu bünyesindeki "Gazelle" helikopterlerinin, doðalgaz sondaj çalýþmalarý konusundaki "Türk tehditleri" nedeniyle Lefkoþa'ya taþýnacaðý bildirildi. "Gazelle" helikopterleri, 2006 yýlýnda RMMO'dan yüksek rütbeli 5 subay ile eski RMMO Komutaný Konstantinos Bisbikas'ýn, Lakadamya Askeri Üssü'nde kalmalarýnýn hayati önemde olduðu görüþüne raðmen geçtiðimiz haftalarda Savunma Bakanlýðý'nýn kararýyla Baf'a taþýnmýþtý. Mahi gazetesi, "Gazelle Helikopterleri Yeniden Lefkoþa'ya Taþýnýyor" baþlýklý haberinde, helikopterlerin Baf'ta uygunsuz koþullarda muhafaza edildiðini ve bu helikopterler için özel olarak eðitilen teknik personelin Baf'a gönderilmediðini yazdý.

11 26 Eylül 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Türkiye'ye vicdani ret uyarýsý Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül toplantýsýnda vicdani retçi Osman Murat Ülke'nin Türkiye'ye açtýðý dava üzerinden hazýrladýðý raporda, Türkiye'nin Aralýk ayýna kadar vicdani ret hakký ile ilgili atacaðý adýmlarý belirlemesini istedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Eylül toplantýsýnda gündeme gelen Osman Murat Ülke dosyasýnda Ülke'nin uzun süredir devam eden kovuþturma tehdidi nedeniyle saklandýðýna vurgu yapýlarak, 2007'de ilk ara kararýn alýnmasýndan beri, Komite'nin davayý düzenli olarak incelediði ifade edildi. 2009'da, Komite'nin Türkiye makamlarýný gecikmeden Osman Murat Ülke'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi kapsamýndaki haklarýnýn ihlaline son vermek için gerekli önlemlerin alýnmasý ve sözleþmenin benzer þekilde ihlalini önlemek üzere gerekli mevzuat deðiþikliklerini yapmak konusunda sert bir þekilde çaðrýda bulunduðunun hatýrlatýldýðý raporda, Türkiye'nin aldýðý önlemlere iliþkin hiçbir bilgi vermediðinin altý çizildi. Türkiye'nin davacý Osman Murat Ülke'nin maðduriyetinin giderilmesi için herhangi bir adým atmadýðý, sorulara cevap vermediði ifade edildi. AB Bakanlar Komitesi temsilcileri, Türkiye'nin Aralýk toplantýsý öncesinde gerekli yasal önlemleri içerikleri ve kabul takvimi ile birlikte Bakanlar Komitesi'ne bildirmesi yönünde ýsrarlarýný bildirdiler; TÜRKÝYE ULUSLARARASI SÖZLEÞMELERDEN SIYRILIYOR Osman Murat Ülke'nin avukatlarýndan Hülya Üçpýnar, Bakanlar Komitesi'nin ilk defa bu kadar net þekilde Türkiye'den somut olarak adým atmasýný istediðine dikkat çekerek, bunun son derece önemli olduðunu söyledi. 2006'dan beri her üç ayda bir Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hükümetinden geliþmelerle ilgili bilgi istediðini söyleyen Üçpýnar, Türkiye'nin vicdani ret hakký ile ilgili ne gibi çalýþmalar yaptýðýný, ne tür kararlar aldýðýný sorduklarýný ancak Türkiye'nin her seferinde oyaladýðýný ifade etti ve ekledi: "Artýk Türkiye, Aralýk ayýnda yapýlacak olan Bakanlar Komitesi toplantýsýna kadar Komite'ye vicdani ret hakký ile ilgili atacaðý adýmlarý bildirmek zorunda." AÝHM Türkiye'yi yýlda dört, beþ kere uyardýðý halde Türkiye her seferinde düzenleme getireceðiz demesine raðmen beþ yýldýr hiçbir düzenlemeye imza atmadý. Bu da Türkiye'nin uluslararasý sözleþmelerden nasýl sýyrýldýðýný gösteriyor. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Amerikan uçaðý "Afrodit"i havadan denetledi... Afrodit Ýsrail'le müþterek "Papa" tipi Amerikan uçaðýnýn Doðu Akdeniz'de "Afrodit" parselinde konuþlanan ve geçen pazar akþamýndan beri sondaj çalýþmalarýna devam eden platformun üzerinde uçuþ yaptýðý haber verildi. Simerini, "ABD'nin Bakýþlarý Altýnda... Amerikan Uçaðý Dün 'Afrodit' Üzerinde Uçtu" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, "Papa" tipi Amerikan uçaðýnýn dün 12.00'de ve 15.30'da platform üzerinde uçarak sondaj çalýþmalarýný havadan denetlediðini yazdý. Gazete, SÝGMA TV'nin dün akþamki haberine dayanarak Amerikan uçaðýnýn uçuþunun, "Platform 12'nci parselde olacaðý ve sondaj yapacaðý süre içerisinde Noble þirketine yönelik muhtemel tacize müsamaha göstermeyeceði mesajýný vererek Türk tehditlerini dýþlamýþ olduðu" þeklinde deðerlendirildiðini yazdý. Pazar gecesinden beri geceli-gündüzlü devam eden sondaj kazýlarý çerçevesinde þu ana kadar bin metreden fazla bir mesafede deniz zeminin altýna inildiði yolunda bilgiler bulunduðuna iþaret eden gazete, çok büyük doðalgaz yataðý bulunduðuna inanýlan derinliðe inilebilmesi için daha iki buçuk aya ihtiyaç oluðunu kaydetti. Gazete, Türk kaynaklarýna dayanarak Ýzmir- Urla limanýndan önceki gün demir alan Pirî Reis isimli araþtýrma gemisinin araþtýrmalarýný þimdilik Kýbrýs Türk tarafý açýklarýnda sýnýrlý tutacak göründüðünü, Doðu Akdeniz bölgesinde Türk savaþ gemileri varlýðýnýn arttýðýný ve "Afrodit"teki çalýþmalarýn üç fýrkateyn tarafýndan izlenmekte olduðunu yazdý. DOÐU AKDENÝZ'DEKÝ "OYUN BÜYÜYOR" Fileleftheros de, "MEB'deki Oyun Büyüyor... Türkiye Varlýðýný Artýrýyor-Üçüncü Taraflar Sýcak Olay Ýhtimali Görmüyor" baþlýðýyla manþetten verdiði haberinde, "Türkiye'nin Doðu Akdeniz'deki varlýðýný daha da artýrarak gerginliði sürdürme, tehditlerini ve korkutma ortamýný kalýcýlaþtýrma çabasýyla gerginlik oyununu týrmandýracaðýný" iddia etti. Geliþmeleri yakýndan takip eden yabancý diplomatik kaynaklarýn, sýcak olay (çatýþma) ihtimali görmediklerini, ABD'nin sert uyarýlarýna atýfta bulunarak Türkiye'nin önceliðinin de bu olmadýðýný söylediklerini yazan gazete, þunlara dikkat çekti: "Türk hareketlerinden anlaþýldýðý üzere Ankara'nýn hedefi, bölgede yeni oldubittiler yaratarak çýkar saðlamaktýr. Hedefi, bölgedeki büyük araþtýrma kadrosuna girmeyi baþarmak gibi görünüyor. Dahasý bölgedeki doðal zenginlik önemli ölçüde, doðalgaz yataklarý da büyüktür. Bu olgu Amerikan tavrýný deðiþtirdi; Türkiye'yi de, AB'nin yaklaþýmýný da görmezden gelemez.". "AFRODÝT" YÜZDE 100 RUMUN DEÐÝL Kathimerini ise, "'Afrodit' Yüzde 100 Bizim Deðil" baþlýklý haberinde, "Afrodit"teki yataklarýn tamamen bahse konu parselin içinde kalmadýðýný, Ýsrail MEB'ine de yayýldýðýný, bu nedenle Ýsrail'le müþterek olduðunu yazdý. Gazete diplomatik bir kaynaða dayanarak varlýðý, boyutu ve kalitesi saptandýktan sonra doðalgaz yataklarýnýn Ýsrail'le müþtereken deðerlendirilmesi gerektiðini ancak bunun Güney Kýbrýs açýsýndan olumsuz olmak zorunda olmadýðýný, aksine Güney Kýbrýs açýsýndan büyük stratejik önem taþýdýðýný yazdý. "Bir devlet ilk araþtýrmalarý yaptýðýný açýkladýðýnda, yataklarýn tamamen kendi MEB'inde mi yoksa baþka bir ülkeye de yayýlýyor mu, bunun farkýnda olacaðýna" iþaret eden gazete, yataklardan tek taraflý olarak istifade etmeye baþlanmasý halinde öteki devletin haklý olarak bu hareketi tek taraflý ve düþmanca diye göreceðini yazdý; özetle þöyle devam etti: "Dostane olmayan hareket olarak görülmemesi için iki ülkenin (Güney Kýbrýs ve Ýsrail) müþterek istifadeye iliþkin anlaþma yapmasý þarttýr. Araþtýrma sondajlarýndan iyi sonuç çýkarsa Kýbrýs doðalgaz yataðýndan tek baþýna istifade etmeye kalkamayacak, Ýsrail'le yapýlan MEB sýnýrlarýný belirleme anlaþmasýnýn 2'nci maddesinin öngördüðü gibi bu ülkeyle müþterek istifade anlaþmasý yapmak zorunda. Hükümet yetkililerinin, siyasilerin ve diplomatik kaynaklarýn ortak deðerlendirmesi Kýbrýs-Ýsrail Afrodit'teki yataklardan müþterek istifade anlaþmasýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti için istisnai büyük stratejik önemi olduðu þeklindedir. Diplomatik bir kaynak da gazetemize 'Bizim durumumuzda böyle bir anlaþma' Ýsrail'le savunma anlaþmasý yapmakla denktir. Mesela Türkiye Afrodit'teki Noble Energy sondaj platformunu vurursa otomatikman Ýsrail çýkarlarýný kalbinden vurmuþ olur, çünkü aslýnda Ýsrail yataklardan müþterek istifadenin ortaðý devlettir' dedi. Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun mülklere gerçek deðerinden daha az fiyat biçtiði söyleniyor TOPRAK VE ENERJÝ RAPORU "Topraksýzlaþtýrýlan yoksullar açlýða mahkûm" Uluslararasý þirketler yoksul ülkelerde arazi satýn alarak yerel halký göçe zorluyor. Sivil toplum örgütü Oxfam, "Toprak ve Enerji" baþlýkla raporunda þirketlerin bu faaliyetlerini giderek arttýðý uyarýsýnda bulundu. Uluslararasý sivil toplum örgütü Oxfam, yayýmladýðý Toprak ve Enerji (Land and Power) baþlýklý raporunda 2001 yýlýndan bu yana dünya çapýnda 227 milyon hektarý aþkýn topraðýn satýldýðýný ya da uzun vadeli kiralandýðýný açýkladý. Rapora göre uluslararasý þirketlerin kontrolüne geçen toplam arazinin yarýsý Afrika kýtasýnda. Kýtada Almanya'nýn yüzölçümü kadar bir alan satýlmýþ Oxfam yöneticilerinden Jeremy Hobbs, raporun sunumu sýrasýnda topraðýndan koparýlar insanlarýn göç ettiði ve gittikleri bölgelerdeki insanlarla çatýþmaya varan olumsuzluklara neden olduðunu açýkladý. Topraksýzlaþtýrmanýn en yoðun yaþandýðý ülkeler sýrasýyla Uganda, Güney Sudan, Endonezya, Honduras ve Guetemala. Uganda'da 22 bin 500 kiþi topraksýzlaþtýrma nedeniyle göç etmek zorunda kaldý. Oxfam, Ýngiliz kereste þirketi New Forests'in Uganda'da 20 bin hektarlýk araziyi kontrol altýnda tuttuðunu açýkladý.oxfam çok sayýda köylünün bazen þiddet kullanýlarak taþýnmaya zorlandýðýný ve zaten yoksul olan bu insanlarýn daha da yoksul ve topraksýz bir hayata itildiðini öne sürdü. Oxfam raporuna göre evini ve topraðýný kaybeden Ugandalýlardan hiçbirine tazminat ödenmedi.new Forests þirketi Uganda'nýn yanýsýra Tanzanya, Mozambik ve Ruanda'da kereste sektöründe faaliyet gösteriyor. Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Girne'deki bir arsa ve ev için mülkün esas deðerinin altýnda fiyat biçtiði iddia edildi. Kathimerini gazetesi, "Bulanýk Suda Balýk Avlýyorlar, Ucuza 'Satýn Alýyorlar'... Yarým Milyon Euro'luk Girne Limanýndaki Rum Evi Ýçin 60 Bin Sterlin" baþlýklarý altýnda aktardýðý haberinde, isim ve soy isminin baþ harfleri P.M. olan bir Kýbrýslý Rum'un Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla ilgili iddialarýný aktardý. Girne'nin "Agios Georgios" (Karaoðlanoðlu) bölgesinde, denizden 500 metre uzaklýkta bulunan manzaralý, 2 bin 533 metrekarelik arsalarýnýn bulunduðunu ve bu arsanýn üzerine iki tane havuzlu villanýn inþa edildiðini, iki evin inþasýnýn da devam ettiðini söyleyen P.M, ayrýca Girne Limaný'nýn merkezinde 1973'te 11 bin Kýbrýs Lirasý'na satýn aldýklarý bir evleri olduðunu belirtti. P.M, söz konusu arsa ve ev için kardeþiyle birlikte Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuru yapmaya karar vermesi üzerine karþýlaþtýðý olaylarý anlattý. Kýbrýs Rum expertlere (mülke deðer biçen) göre, bu iki mülkün normal þartlarda bir milyon Euro deðerinde olduðunu, ancak bugünkü koþullar atýnda deðerinin 600 bin ile 900 bin Euro civarýnda seyrettiðini ifade eden P.M; Komisyon'un Rum expertlerin deðerlendirmelerini kabul etmemesi üzerine Kýbrýs Türk expertlere baþvuruda bulunduklarýný söyledi. P.M, Kýbrýs Türk experte baþvurduklarýnda kendilerine iki mülk için yarým milyon Sterlin deðer biçtiðini, ancak Komisyon'un nihai karar olarak iki mülke yaklaþýk 95 bin Sterlin (ev için 60 bin, arsa için 36 bin 600 Sterlin) teklif sunduðunu iddia etti ve bu öneriyi reddedeceðini kaydetti. Komisyon için "hýrsýz" ifadesini kullanan P.M; "Baþlangýçta insanlarýn baþvurmasý için bir miktar para verdiler, daha sonra gülünç kararlar vererek davalara baktýlar" ifadelerini kullandý. AYDIN DÝKMEN'ÝN ÇALDIÐI ÝDDÝA EDÝLEN BAZI FRESKLER GERÝ GETÝRÝLÝYOR Türk tarihi eser kaçakçýsý Aydýn Dikmen'in tarafýndan çalýndýðý ve yurtdýþýna ihraç edildiði öne sürülen bazý fresklerin adaya geri getirileceði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "Freskler Vatanlarýna Getiriliyor... Mahkemede Mücadele Vermeden Hrisostomos'un Büyük Baþarýsý... Ýþgal Altýndaki Lisi'deki Agio Evfimianos'tan Çalýndý" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Lisi'deki (Akdoðan) "Agios Evfimianos" Kilisesine ait yaklaþýk 38 parçalýk fresklerin 1988 yýlýnda bu yana Teksas'ýn Houston þehrindeki Menil kurumunun müzesinde sergilendiðini yazdý. Menil kurumunun freskleri 1983 yýlýnda Dikmen'den aldýðýný ve bunlarýn korunmasý için Münih'ten Londra'ya götürüldüðünü kaydeden gazete, Baþpiskopos Hrisostomos'un kurumla "fresklerin ödünç verilmesini ve 15 yýl (1/1/1986-1/1/2001) kurumun müzesinde sergilenmesini" öngören bir anlaþma imzaladýðýný belirtti. Daha sonra 1992 yýlýndan 2012 yýlýna kadar geçerli olacak þekilde anlaþmanýn 20 yýlýðýna yenilenmesinin önerildiðini aktaran gazete, kurumun baþlangýçta 20 yýlýn ardýndan "fresklerin kendisine ait olduðu" deðerlendirmesinde bulunduðunu yazdý.

12 12 26 Eylül 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Yaseminler dizilsin Kokularý süzülsün Bu destan bizim dostlar Daða taþa yazýlsýn Kitap Dünyasý AVRUPA'DA YEZÝDÝLÝK Philip G. Kreyenbroek, Çeviren: Hikmet Ýlhan, Avesta Yayýnlarý, din, 309 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Kendini affetmeyen bir kimsenin bütün kusurlarý affedilebilir." Konfüçyüs TADIMLIK televizyonda 2. kez çalýndý 'Enternasyonal' ve barikatta saldýrýya uðradý iþçiler ayný þeyi mi düþünüyoruz? ayný frekansa mý ayarlý alýcýlar? be gardaþ tak tak tak biri yok mu be ama içerde? Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Ara bölgede iki toplumlu etkinlik... "Uncovered" Sergisi (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan) Birleþmiþ Milletler kontrolünde bulunan ara bölgedeki Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný'ný ve BM'yi konu alan 'Ýki Toplumlu Uncovered' sergisi 23 Eylül Cuma akþamý saat 19.00'da Lokmacý'daki ara bölgede Uzunyol-Lokmacý binasýnda açýldý. Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Ýyi Niyet Misyonu himayesi altýnda ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý desteði ile düzenlenen serginin açýlýþ gecesi Kýbrýslý Türk ve Rumlar tarafýndan büyük ilgi gördü. Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA), Pharos Sanat Vakfý ve Anadolu Kültür iþbirliðiyle hazýrlanan, üç yýla yayýlacak olan projenin birinci aþamasýnýn etkinliði sunuldu. Cikko Manastýrý tarafýndan saðlanan mekandaki sergi Pazartesi hariç saatlerinde, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. HAVAALANI TURU YAPILDI Uzun bir süredir kapalý olan ve projenin baþlangýç noktasýný oluþturan Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný'na 24 Eylül Cumartesi gün koordinatörler, kuratörler ve bir kýsým gazeteci tarafýndan bir de ziyaret gerçekleþtirildi. Etkinlik programýnda yer almayan havaalaný gezisine katýlmak isteyen bazý basýn görevlileri iþtirak edemedi.. Havaalaný ziyaretinin sadece dýþtan yapýlmasý, bina içerisine girilmesine BM tarafýndan müsaade edilmemesi de diðer bir olumsuzluk oldu. Havaalaný gezisi sonrasý, saat11.00 sýralarýnda küratörler ve sanatçýlar eþliðinde Lokmacý'da sergi mekanýnda rehberli gezi düzenlenerek sergi ve sanatçý projeleri hakkýnda ziyaretçilere bilgi verildi. Öðleden sonra da sergiyle ilgili bir panel düzenlendi. FÝLÝZ BESÝM'DEN YENÝ BÝR KÝTAP: "TARÝHE SÖZÜM VAR" Filiz Besim'in "Tarihe Sözüm Var" adlý kitabý yayýmlandý. "Tarihe Sözüm Var"da Kýbrýs'ta iz býrakmýþ kiþilerle yapýlan söyleþiler yer alýyor. Resimlerle beslenmiþ eserin kapaðýnda ifade edildiði gibi, kitapta yer alan söyleþilerle "Kýbrýslý Türklerin toplumsal ve siyasal tarihine kýsa bir yolculuk yapýlýyor. Kýbrýslý Türkler, kendi tarihleri kendileri tarafýndan anlatýlýyor; sözlü tarih, yazýlý tarihe ýþýk tutuyor." Kitapta, Dr. Fazýl Küçük'ten Mehmet Zeka Bey'e, Nejat Konuk'tan Nail Atalay'a kadar pek çok tanýnmýþ ismin yaþamlarý, çocukluklarýndan baþlayarak kendi aðýzlarýndan aktarýlýyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria KORKU GECESÝ ( ) 1. salon Kara Büyü ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kovboylar ve Uzaylýlar ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Babamýn Penguenleri ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon KORKU GECESÝ ( ) 2. salon

13 26 Eylül 2011 Pazartesi 13 SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN SAVAÞ AHLAKINDA ÖRSELENMELER Ankara Kýzýlay'daki (Kumrular Caddesi) üç kiþinin ölümünün ve çok sayýda yaralýnýn olduðu patlama ve Siirt'te 4 genç kýzýn bir araçta öldürülmeleri kabul edilir eylemler deðildir. Ýnsan hafýzasý bunu kabul etmiyor. Ýsyan ettirici etkileri çok! Nasýl olur da yüzlerce insanýn geçtiði bir caddede serseri bir bomba patlatýlýr? Ve nasýl olur da gençliklerini o mütevazý Siirt'te yaþayan 4 güzel kýza kýyabiliyorlardý? Bu iki eylemi yapanlar nasýl bir zihniyet taþýyorlardý, bunlar bir dava insaný olabilirler miydi? Kumrulu Caddesi'ndeki eylemi PKK reddetti. Ancak devletin açýklamalarý eylemi PKK'nin yaptýðý yönündedir. BDP her iki eylemin soruþturulmasýný istedi (ikisini de PKK'nin yapmadýðýný bildiðinden olmalý saldýrýlarý kýnadý). Gerçekten bu iki eylemi PKK mi yaptý yada yine kötü eller imalatý mý? Bu sorunun yanýtýnýn çok ta önemi yok. Ergenekon, derin devlet ya da PKK'nin derini (TAK) yapsa da, PKK veya devlet bu konuda masum da olsalar, savaþ ahlakýnýn ve hukukunun kabul etmediði bir durum var. (20 Eylül'de Ankara Kýzýlay'da yapýlan eylemi bir ajansa gönderdiði e-posta ile TAK üstlendi. Daha önceki Ankara-Eskiþehir Yolu ve Antalya'daki patlamalarý da!) Kürtleri yok etmek veya Türk devletine boyun eðdirmek için böyle ahlaksýz ve hain planlar yapýlmaz. Yoldan geçen (hepimizin oðlu, kýzý, kardeþi olabilen) masum insanlara, araçlarýyla güle oynaya eve dönmekte olan gençlere ölümü tatýrtýyorsunuz. Bu iki vahþi eylemi, savunamayacaðýndan PKK üstlenmemiþ olabilir. Savaþ isteyen malum devlet organlarý da belki böylesi vahþi bir eylemi yapmýþ olabilirler. Birbirinin üstüne yýkýlmaya müsait çirkin eylemlerdir. Geçmiþte bu tür eylemler oldu, kimse üstlenmese de, devlet bazý failler buldu. Ancak hiçbir þekilde bu tür eylemleri ne PKK ne de derin devlet üstlendi? Ancak bugün TAK diye bir örgüt, eskiden de devlet adýna eylem yapan TÝT gibi Ankara'daki eylemi üstlendi. AKP'nin ve Erdoðan'ýn açtýðý savaþ nedeniyle artýk sivillere karþý olan hassasiyetlerinin(!) bittiðini açýkladýlar! Her yer eylem sahasý, her yer hedeftir! Ne diyeyim! Denir ki-polis aracý sanarak- Siirt'teki saldýrýyý yapan PKK'dir. Ve tuhaftýr ki(!) ölen kýzlarýn aileleri BDP eðilimli bilinmektedir. Eðer bu böyleyse PKK'nin büyük bir hata veya yanlýþ yaptýðý ortadadýr, eylemin vahþetliðinden "biz yapmadýk" demektedir. Diyelim ki araçta polisler olsaydý, bu eylem haklý ve kabul görür müydü? Ve PKK eylemin örtbas edilemeyeceðini bilmiþ olmalý ki 21 Eylül'de 4 genç kýzýn öldürülmesiyle ilgili eylemi, polis aracý sanýlarak "yanlýþlýk yapýldý" þeklinde üstlendi ve ailelerden özür diledi. Tunceli'de de halý sahada top oynayan bir polis ve onu seyretmekte olan eþi öldürülmüþtü. Benim bildiðim, yýlan dahi su içmekte olan bir insaný sokmaz! Top oynayan silahsýz polislere, ya da görevini yapan asker ve polise, sýrf üniformasýndan dolayý saldýrmak, pusu kurmak berbat ve anlatýlamaz eylemlerdir. Bunlarý savaþ kurallarýyla anlatamazsýnýz. Herkesin bir ailesi ve seveni vardýr. Herkesin bir caný ve yaþama hakký vardýr. Bu tip kirli eylemleri yaptýðý için PKK'nin ve devletin de sicilleri bozuktur. Mesela 11 Eylül 2011'de Hakkari- Þemdinli Ýlçesinde PKK'li militanlarýn saldýrýsý sonrasýnda dört sivilin öldürülmesini devlet yapmýþtý. Askerlerin öldürdüðü dört kiþiyle ilgili eylemi devlet PKK'nin üstüne yýkmaya çalýþmýþtý. Devlet te, PKK de bu tür þaibeli olaylara sýk sýk bulaþtý. Bu belirlemeyi yapmazsak doðrularý ortaya çýkaramayýz. Ankara'daki ya da Siirt'teki eylemi üstlense de üstlenmese de halkýn bu eylemleri kimin yapýp yapmadýðýný bildiðini söylersek kâhin olmayýz. Yine ayný þekilde devlet ister kabul etsin/etmesin toplu mezarlardaki katliam sonucu gömülmüþ Kürtlerin ya da (11 Eylül)Hakkari-Þemdinli'deki dört sivil yurttaþýmýzýn kimler tarafýndan öldürüldüðünü halkýmýz bilmektedir. Ýþkenceci generaller veya polis þefleri dünyanýn her tarafýnda suikasta uðrarlar. Bu baþka bir þeydir! Çünkü bu tip sona biraz da kendileri neden olmuþtur! Fakat devriye gezen bir polis aracýna, nöbet tutan bir polise/askere ateþ edip öldürmek, caddelerde yürüyen insanlarý havaya uçurmak izah edilemez. [Yazýmý yazdýðým bu günde (22 Eylül) Diyarbakýr'da Yunus tabir edilen polis ekibine motosikletlerini tamir ettirirken ateþ edildi, bir polis þehit oldu, biri polis olmak üzere üç kiþi de yaralandý. Yaralý polis te daha sonra þehit oldu.] Bu vahþeti-savaþý kýþkýrtmak ve barýþ ortamýný yok etmek amacýyla-her kim yapýyorsa-pkk ya da devletin malum organlarý-türk ýrkçýlarý ile Kürt ýrkçýlarýný kýþkýrtmaktan baþka bir þey yapmýyorlardýr. Oynanan senaryo ile Türk ýrkçýlarý hiddetlenecek, Kürtlerden nefret etme artýrýlacak ve devletin Kürt sorununu çözmek için atacaðý demokratik adýmlar engellenecektir. PKK-MÝT görüþmelerinin ifþa olmasýndan, Öcalan-Devlet (hükümet) müzakerelerinin yapýlmasýndan (her iki taraf ta bu görüþmelerin yapýldýðýný kabul etti) devletin Kürt sorununda tatmin edici kararlar alacaðýný öðreniyoruz. Dilerim bu karanlýk ve vahþi eylemler savaþý esas alan politikalar yaratmaz, Kürtler ve Türkler her türlü kirliliði reddederler! OKYANUSTA BOÐULMAYI TERCÝH EDENLER erken seçimlerine hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda CTP'yi yöneten klik aniden "Yeþil Kitap" diye adlandýrýlan liberalleþmeyi ve serbest piyasa ekonomisine geçmeyi amaçlayan bir programý partiye dayatmaya çalýþtýlar. Ýtirazlar, tartýþmalar, seçimler nedeni ile derin dondurucuya konarak seçimlerin geçmesi beklendi Ocak ayýnda CTP-Denkaþ güdümlü DP ile koalisyona girince bir kýsým isyancýnýn da aðzýna bu yolla bir parmak bal çalýndý ve tartýþma süreci yavaþladý yýlýna gelindiðinde parti içi güçler parti yönetiminin hükümette yaptýklarý hata ve yanlýþlarý da bahane ederek yönetimi sorgulamak için toplantýlar talep etmeye baþladýlarý. Partinin Denktaþ'ýn oyunlarýna alet edilip soldan saða kaydýrýldýðý yönünde suçlamalar tarýþmalarý fitilleyen konularýn baþýndaydý. Bütün suçlama ve eleþtirilere kulak týkayan yönetime karþý bir grup, muhtýra vererek partiden istifa ettiklerini duyurdular basýn yolu ile. Aslýnda istifacýlarýn sayýlarý azýmsanamayacak durumda idi. 250 civarýnda militandý bunlar ve aðýr suçlamalar yaparak partiden koptular yýlýnda yapýlan kurultayda parti baþkanlýðýna Özker Özgür'e karþý Ferdi S. Soyer aday gösterildi... Bu yarýþý Özker Özgür 3 oy farkla kazansa da istifa etmeyen ve CTP'de kalan parti içi muhalefet parti meclisinde çoðunluk sayýsýna ulaþamadý. Bütün bunlar yaþanýrken tartýþmalar dinmek bilmedi aksine kavgaya ve restleþmeye dönüþtü. Özker Özgür parti baþkanlýðý yanýnda Devlet Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðýný da beraberinde götürmek durumunda olduðu için partide olup bitenlerle yeterince haberdar olamýyordu. Birþeyler yapabilmek için çok çalýþýp yoruluyordu, parti içindeki muhalif kanat Lefkoþa bölgesinde güçlü olduðu için bir gece onu apar topar toplantýya çaðýrdýlar. Hoca çok yorgun olmasýna raðmen Lefkoþa ilçesindeki bu toplantýya katýldý ve katýlýmcýlarý cankulaðý ile dinleyerek "çok haklýsýnýz, bundan sonra partiyi kurtarmak için çalýþacaðým" diyerek toplantýdan ayrýldý. Hükümet olanaklarýný týpký UBP gibi kullanarak CTP kurultay delegelerini avlayanlar Olaðanüstü Kurultay çaðýrmayý baþardýlar... 3 oy farkla kaybettikleri baþkanlýk makamýný bu kez farklý kazanarak, deyim yerinde ise "kýrmýzýcýlar" diye adlandýrýlan grubu tamamen yönetimden tasfiye ederek parti yönetimine egemen oldular. Artýk rejime teslim olmuþ ve koltuk aþký ile yananlarýn hakimiyetine geçmiþ olan CTP tüm ilkelerini de satýþa çýkararak bir düzen partisi haline getirildi... CTP 6 yýl hükümette, Talat da 5 yýl sarayda saltanat sürdüler. CTP yönetimi dediðimiz MYK aldýðý yanlýþ kararlarýný hükümette uygulayan bakanlarýn yanlýþ tavýrlarý ve bürokrasiye atadýklarýnýn yaptýklarý halk karþýtý icraatlardan tiksinti duyarak ilk seçimde UBP'yi tek baþýna hükümete getirdi. Bütün bu yaþananlardan dolayý partiden ayrýlan birçok arkadaþýmýz CTP dýþýnda kalan sol örgütler içinde yer alarak siyasi yaþamlarýný sürdürdüler. "CTP saða kaydý" suçlamalarýnda bulunan bazý eski dostlarýn þimdi aradan yýllar geçtikten sonra, yeniden CTP saflarýna katýldýklarýný duyuyoruz. Eðer doðru ise, bu arkadaþlara sormak gerek, "saða kaydý" diye suçlayarak ayrýldýklarý bu parti yeniden sol siyasete geri mi döndü? Bu arkadaþlar CTP'den sonra yer aldýklarý bir meclis dýþý sol partide bir süre kaldýktan sonra liderini beðenmediklerinden oradan da istifa etmiþlerd.. "Derede boðulmaktansa okyanusta boðulmayý tercih ederiz" diyerek ayýrmýþlardý yollarýný. Anlaþýlan okyanusu buldular. Liboþlarýn, yeþilcilerin ve ilkesizlerin arasýnda boðulup gitme yolunu seçtiler. "Hayýrlý boðulmalar" demekten baþka elimizden birþey gelmiyor ki.

14 14 26 Eylül 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir þeyi zorla benimsetmek, kabul ettirmek (iki kelime). 2-Týmar. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Temel, esas. Radyum'un kýsaltmasý. Alfabenin 17 ve 15. harfleri. 4-Þimdi, þu anda. Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. 5-Güzel koku. En kýsa zaman. 6-Bir nota. Ters okunuþu "Çok taneli bir sonbahar meyvesi". Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 7-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Bugünden sonra gelecek ilk gün. 8-Ýri ve parlak yeþil yapraklý bir süs aðacý. Harf okunuþu. 9-Ýlâç, merhem. Ters okunuþu "Uygun, elveriþli". 10-Büyüleyici, etkileyici. 11-Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Kalýn aðaç gövdesi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar karþýsý Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruç Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza yolu Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Tel: Girne Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Tel: Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38/D Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sit. No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir þeyi olduðu gibi akýlda tutmak. 2-Eski dilde "Anlam, kavram". Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 3-Haftanýn son günü. Geniþlik. Radyum'un kýsaltmasý. 4-Kemiklerin toparlak ucu. Uyuþturucu. 5-Altýn. Hayret bildirir. Ters okunuþu "Görevden alma". 6-Pamuk, keten veya iplikten seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. Sona "A" konursa "Delik, yýrtýk veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma" olur. 7-Seslerin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. Yapýlmamasý istenmiþ olan, memnu. 8-Göz alýcý ve gösteriþli olma durumu, görkem, ihtiþam. Giysilerin kýrýþýklýklarýný gidermeye yarar alet. 9-Ters okunuþu "Bilim adamý". Rütbesiz asker. Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 10-Yabancý. Eski dilde "Yaþ, nemli". Fiilden isim türeten ek. 11- Dört telli, çenenin altýna dayayarak çalýnan yaylý çalgý. Hafif ýslaklýk. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Þüpheli Ölümler Saat: 19:50 Nicole Lawker'in kocasý bir gün esrarlý bir þekilde öldürülür.cinayeti araþtýran FBI ekibi ise bu cinayetin esrarýný çözmeye çalýþýrken çok daha farklý durumlar ile karþýlaþýr.herþey daha da karmaþýk hale gelmeye baþlamýþken Nicole ani bir þekilde kaçýrýlýr.fbi kadýnýn fidye amaçlý kaçýrýldýðýný düþünsede hiç bir þey gözüktüðü gibi deðildir.çünkü Nicole sözde ölü kocasý tarafýndan kaçýrýlmýþtýr. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank RUSYA'DA "YENÝ PUTÝN ÇAÐI" Rusya'nýn baþkenti Moskova'da önceki gün tarihi Kremlin Sarayý'nda iktidardaki Birleþik Rusya Partisi'nin kurultayýnda ülkenin uzun vadede geleceðine iliþkin Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev ile Baþbakan Vladimir Putin arasýnda "baþbakanlýk-devlet baþkanlýðý dönüþüm planý" büyük alkýþla kabul edildi. Medvedev, Putin'in Mart 2012'de devlet baþkanlýðý seçiminde aday olmasýný onayladýklarýný bildirmesiyle Vladimir Putin de 4 Aralýk genel seçiminde resmen "Medvedev, Birleþik Rusya'nýn baþ adayý ve Baþbakan olsun" dedi. Putin böylece anayasa temelinde yeni 6 yýllýk görev dönemiyle kendisine 2024 yýlýna dek devlet baþkanlýðý yolunu açmýþ oldu. SURÝYE'DE 18 ÖLÜ Yönetim karþýtý protesto gösterilerinin devam ettiði Suriye'de bugünkü operasyonlarda ölü sayýsýnýn 18'e yükseldiði bildirildi. Suriyeli aktivistler, ülkenin birçok kentinde düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte daha önce 5 olarak verilen ölü sayýsýnýn 18'e çýktýðýný, onlarca kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Operasyonlarda çok sayýda kiþinin de tutuklandýðýný dile getiren aktivistler, ülkenin Liman kenti Lazkiye ve Hama'da ordudan ayrýþmalarýn meydana geldiðini kaydetti. FÝLÝPÝNLER'DE ÇATIÞMA: 15 ÖLÜ Filipinler'in güney adasý Mindanao'da Ebu Seyyaf örgütüne karþý okul inþaatýnda önlem alan donanma askerlerine saldýrý düzenlendi. Çýkan çatýþmada 13 Ebu Seyyaf militaný ölü ele geçirildi, donanmadan iki asker öldü. Ordunun koruduðu okul inþaatýna 50 militan saldýrdý. Güneyde baðýmsýzlýk savaþýný býrakan Moro Kurtuluþ Ordusu'nun 15 yýl önce hükümetle anlaþma saðlayarak silah býraktýðý Filipinler'de, Ebu Seyyaf örgütüyle mücadele sürüyor. IRAK'TA ÝKÝ PATLAMADA 12 KÝÞÝ ÖLDÜ Irak'ýn Kerbela kentinde meydana gelen iki patlamada 12 kiþi öldü. Polisten yapýlan açýklamada, Kerbela'da en az iki ayrý patlama meydana geldiði, 12 kiþinin öldüðü 30'dan fazla kiþinin yaralandýðý bildirildi. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ TV 8 Vekil Öðretmen Saat: 21:00 Altýncý sýnýflara yeni bir yedek öðretmen gelir. Yeni öðretmen çok hýrslý bir kadýndýr ve tüm sýnýfý uluslar arasý bir yarýþma için hazýrlar. Ancak bu yedek öðretmenin sýra dýþý yetileri vardýr. Görünüþe bakýlýrsa öðretmen çocuklarýn aklýný okuyabilmekte ve sýnýfta öðrencilerle birlikte iken kötü yüzün göstermektedir. Orijinal Adý : The Substitute Yönetmen : Ole Bornedal Oyuncular : Paprika Sten, Jonas Wandschneider, Ulrich Thomsen. Yapým : 2007 Komedi CNBC-E Alexander Saat: 22:00 Dünya tarihinin en parlak, en güçlü liderlerinden Büyük Ýskender'in ihtiþamlý yaþamýný anlatan efsanevi hikaye bu defa aykýrý filmlere imzasýný atmýþ Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un anlatýmýyla ekranlara taþýnýyor... Henüz 27 yaþýndayken zamanýn coðrafyasýnýn yüzde doksanýnda hakimiyetini ilan etmiþ bir imparatorun savaþ, hýrs ve iktidar yolculuðu... Daha hayattayken efsane olmayý baþarmýþ ama nihayetinde kaderine boyun eðmek zorunda kalan bu gencecik imparatorun asýl trajedisi zamanýn çok ilerisinde yaþýyor ve düþünüyor olmasýydý. Y: Oliver Stone O: Colin Farrell, Angelina Jolie Aksiyon/Macera 2004 Show Büyük Sýr Saat: 22:30 Amerikalý genç bir bilgisayar mühendisine bir þekilde bir cep telefonu hediye edilir. Fakat bu telefon sýradan bir telefon deðildir ve hükümetler bile bu telefonu ele geçirmek için birbiriyle yarýþmaktadýr. Kýsa bir süre sonra bu telefon uluslararasý bir sorun haline gelir ve bu durumdan tek bir çýkýþ yolu vardýr. O da telefonu imha etmek. Günün en iyi seyirliklerinden olan bu filmi sakýn kaçýrmayýn... Yönetmen: Greg Marcks Oyuncular: Shane West, Edward Burns, Ving Rhames, Yuriy Kutsenko Tnt Testere 4 Saat: 23:59 Nihayet hayata veda eden Jigsaw'un geride býraktýðý son oyunun kurbanýnýn kurtulmak için sadece 1,5 saati vardýr. O: Tobin Bell, Scott Patterson. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G

15 26 Eylül 2011 Pazartesi 15 Yakýn Doðu Üniversitesi Rektör Hassan: Bizde yýldýz oyuncu çok n "Türk basýnýnýn zamansýz, önyargýlý, hak etmediðimiz yayýnlarýnda üniversitelerimize söz hakký tanýnmýyor ve direkt savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalýyoruz" n "YDÜ'de Akademik Yýlý'nda TC'li öðrencilerin tümüne yarý burs saðlanýyor ve 2 bin 800 euro harç alýnýyor. Ýsteyen öðrenciler 4 bin 200 euroluk paketle harç, yemek ve konaklamadan yararlanabiliyor" (T.A.K. Özgül Gürkut Mutluyakalý): Baþkent Lefkoþa'da geniþ kampusundaki eðitim birimleri yanýnda bilimsel, kültürel, sportif tesisleri, olimpik yüzme havuzu ve saðlýk kurumlarýyla faaliyet gösteren Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), eðitimde 23 yýlý geride býraktý. 17 fakültesi, 55 ülkeden gelen 16 bin 500 civarýnda öðrencisi ve 800 akademik personeliyle yeni akademik yýla hazýrlanan YDÜ, altyapýsýyla birçok geliþmiþ ülkenin üniversitelerini aratmýyor. 2 bin dönümlük arazi üzerinde kurulu kampusunda, 230 bin metrekarelik kapalý alana sahip YDÜ'de yeni akademik yýl ekim baþýnda baþlýyor. HASSAN: "BÝZDE YILDIZ OYUNCU ÇOK FAZLA" 19 yýldýr YDÜ'de öðretim üyesi olan ve son 10 yýldýr rektörlük görevini sürdüren YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, yeni akademik yýla girerken TAK muhabirinin sorularýný yanýtladý. Hassan, "Bizde yýldýz oyuncu çok fazla" derken, bunlarýn bir bütünün parçasý olduðunu ve bu bütünlük içinde, görev bilinciyle çalýþtýklarý zaman anlamlý olduðunu; YDÜ'de de bunun baþarýldýðýný söyledi. Nicel artýþlar ve geliþmelerin KKTC için hoþ bir þey olduðunu ifade eden Hassan, "Ama hiç þüphesiz asýl ortak amaç niteliksel geliþimi murat etmek, onun felsefesine dokunmaktýr" dedi. Hassan, 17 fakülte bulunan YDÜ'de ziraat fakültesi dýþýndaki tüm fakültelerin tamamlandýðýný ifade ederek, 65 bölümde de eðitim verildiðini söyledi. Prof. Dr. Ümit Hassan, YDÜ'de lisans üstü enstitülerin de çok yetkin olduðunu vurguladý. Saðlýk, Eðitim, Fen Bilimleri Enstitülerinin hem þemalarýnýn, hem de iþlevsel dinamiklerinin çok iyi düzeyde olduðunu anlatan Rektör, "Bu tabiatýyla lisans eðitiminden doktora tezine kadarki bütünselliði de anlamlandýrýyor" dedi. Üniversitelere edinilmiþ çalýþma disiplinleri bakýmýndan farklý kategorilerden öðrenciler geldiðine iþaret eden Hassan, bundan dolayý bazý öðrencilerin çok iyi, bazýlarýnýn orta, bazýlarýnýn geri olduðunu belirtti. "ULVÝ VE RASYONEL GÖREV" Hassan, her düzeydeki öðrencinin kendini geliþtirebilmesi için özel bir çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bir öðrencini bulunduðu düzeyi yukarý çýkarmanýn, dört dörtlük öðrenciye sahip olmak kadar ulvi ve rasyonel bir görev kabul ettiklerini, bu konularda özel teknikler uyguladýklarýný anlattý. "YILDIZ OYUNCUMUZ ÇOK FAZLA" 800 civarýnda akademik personel bulunan YDÜ'de lisans eðitimi için de çok sayýda öðretim üyesi ve elemaný kazandýklarýný belirten Ümit Hassan, "Bizde yýldýz oyuncu çok fazla" ifadesini kullandý. Hassan, diðer üniversitelerde de çok yetkin, deðerli öðretim elemanlarý bulunduðunu belirterek, yýldýz oyuncunun bir bütünlük içinde uyum saðladýðý zaman anlamý olduðunu da vurguladý. YDÜ'nün akademik personeli için "Yýldýz oyunculuk yapmýyorlar, görev bilinciyle Kýbrýs'a katký yapmaya çalýþýyorlar" ifadesini kullanan Rektör Prof. Dr. Hassan, hocalarýn ders verirken yaþadýklarý bilgi ve sentez transferinden öte bir bakýma bir sahne sanatýný icra ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Ümit Hassan "PERFORMANS ARTIÞININ FORMÜLÜ: ÝYÝ ÝLETÝÞÝM VE SEVGÝ" 46. yýlýndaki bir eðitimci olarak konuþtuðunu belirterek bu sözleriyle gösteriþli ders verme tekniklerinden söz etmediðini vurgulayan Prof. Dr. Ümit Hassan, öðrencilerin iyi iletiþim ve sevgiyle performanslarýnýn arttýðýný kaydetti. Üniversitenin önümüzdeki dönemdeki yeni atýlýmlarý konusundaki soruya karþýlýk, "YDÜ'nün kurucusu Dr. Suat Günsel'in azmine ve yönelimine vücut verdiði Yakýn Doðu camiasýnda atýlým ve yatýrýmýn duracaðýný bendeniz dile getirsem inanacak kaç kiþi bulurum, bilmiyorum" diyen Hassan, þöyle devam etti: "Gerçekten de Suat hoca yatýrým ve atýlýmlarý sadece iþte burada yeni yatýrýmlar diye deðil, tarif etmesi zor, kesintisiz, bütünselliði ve belli bir hayat tarzýný benimsediði için bütün camiaya uzun yýllardýr benimsetme çabasýnda olduðundan da yatýrým durmaz. Yatýrým ve yenilik, sadece tek tek deðildir. Bir gidiþin parçalarýdýr bunlar " "KAMPUSUN GÜZELLÝÐÝ ÖVGÜ ALIYOR" YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, YDÜ'nün neyiyle tanýndýðý veya neyle tanýnmasýnýn amaçlandýðý sorusuna karþýlýk, üniversitenin görünümü, fiziksel yapýsý, kampusun güzelliði açýlarýndan genellikle övgü aldýklarýný söyledi. Hassan, okul öncesinden doktora yapanlara kadar görünümün ivmesinin takdir edildiðini belirterek, "Ama görünmeyen, tutunum, iç bütünsellik, kolektif aksiyon, uyum, üst derecededir" dedi. Ümit Hassan, "Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in, kimlerden, hangi gruptan, hangi akademisyenden, hangi yöneticilerden neyi alabileceði; kimin hangi iþin üstesinden en iyi ve süratli gelebileceði konusundaki maharetinin iþleri kolaylaþtýrdýðýný" ifade etti. BEKTAÞ: "KONTENJANLAR YÜZDE 80 DOLDU" YDÜ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ da TAK muhabirinin sorularýný yanýtlarken, bu yýl açtýklarý kontenjanlarýn yüzde 80 oranýnda dolduðunu söyledi. Bu yýl 1432 öðrencinin YÖK-ÖSYM tarafýndan yerleþtirildiðini, bunlar dýþýnda yetenek, dikey geçiþ, yatay geçiþ, master doktora ve ek kontenjanla da öðrenci aldýklarýný kaydeden Þenol Bektaþ, þu bilgileri verdi: "Tecrübelerimiz bize ek kontenjanla öðrenci geldiðini gösteriyor. Dikey geçiþle ; yatay geçiþle 30-40; master-doktora ve yetenek sýnavýyla öðrenci gelir. Biz 2 bin Türkiyeli öðrenci hedefliyoruz. Her Prof. Dr. Þenol Bektaþ yýl bin KKTC kaydýmýz var. Bu yýl diðer üniversitelerde açýlan yeni bölümlerden dolayý biraz düþtü. Büyük ihtimalle öðrenci payýmýz olur." TÜRKÝYE'DEN BAKINCA ÖNYARGILAR YDÜ Rektör Yardýmcýsý Bektaþ, Türkiye'den Kýbrýs'a bakýlýnca buranýn çok pahalýymýþ önyargýsý olduðunu ve doðruluðunun da pek sorgulanmadýðýný belirterek, ayrýca Kýbrýs yurt dýþýnda bir yer olduðu için çok uzak olmasa da uzakmýþ gibi bir psikolojik algý doðduðunu anlattý. "Þimdi bunlar yavaþ yavaþ aþýlýyor. Ýstanbul, Ýzmir, Ankara'dan her gün kaç tane uçak olduðunu herkes görüyor artýk.." diyen Bektaþ, geçen yýl öðrenci sayýsýnýn en düþük düzeyde kaldýðýný; bu yýldan itibaren yavaþ yavaþ yükseliþe geçeceklerine inandýðýný söyledi. Prof. Dr. Þenol Bektaþ, Türkiyeli öðrenci açýðýnýn üçüncü ülkelerle kapatýlmasý gerektiðini ve YDÜ'ye her yýl ortalama 300 civarýnda üçüncü ülke uyruklu öðrencinin geldiðini ifade ederek, KKTC genelindeki üniversitelere de 1500 civarýnda üçüncü ülke öðrencisi kayýt yaptýrdýðýný bildirdi. Son zamanlarda Afrika'dan özellikle Nijerya'dan öðrenci geliþinde büyük artýþlar görüldüðünü kaydeden Bektaþ, maddi sýkýntýlar yaþanan Pakistan ve diðer ülkelerden ise azalma olduðunu ancak buna raðmen Afrika'nýn güzel bir Pazar olduðunu dile getirdi. Bektaþ, üçüncü ülkelerdeki tanýtým çalýþmalarýn TC Büyükelçiliði'nin koordinasyonundaki konsorsiyum tarafýndan sürdürüldüðünü ifade etti. HARÇLAR YERÝNDE SAYDI YDÜ'de harçlarda bu yýl artýþ yapýlmadýðýný belirtirken "Harçlar yerinde saydý" diyen Bektaþ, iletiþim, mühendislik fakülteleri, turizm yüksek okulu ve yetenekle öðrenci alan bütün bölümlerde eðitim harcýnýn TC'li öðrenciler için yarý bursa çevrildiðini; bunun da bu akademik yýl için 2 bin 800 Euro demek olduðunu açýkladý. "Bu rakamý TC uyruklu öðrenciler benimsedi. Ýsteyenler 4 bin 200 Euroluk paket program alabilir. Bunda harç, yemek ve 4 kiþilik odada konaklama var" diyen Prof. Dr. Þenol Bektaþ, "Tanýtým çok önemli. Sadece üniversitelerin deðil KKTC'nin tanýtýmý da yapýlmalý. Son yýllarda turist sayýsýndaki artýþ bizim için çok önemlidir. Her gelen üniversitelerimizi de öðrenmiþ oluyor" diye konuþtu. Bektaþ, karþýlaþtýklarý sorunlara iliþkin sorulara karþýlýk, Türk basýnýnýn tam da kayýt dönemlerine denk gelen"zamansýz, önyargýlý ve hak etmedikleri" yayýnlarýndan yakýndý. Üniversitelere hiçbir söz hakký tanýnmadan yapýlan bu haberler yüzünden maðdur olduklarýný anlatan Bektaþ, tek yanlý verilen bu haberler yüzünden direkt savunma pozisyonuna geçmek zorunda kaldýklarýný söyledi. "Þu bir gerçek ki Anadolu nezdinde üniversitelerimiz pek tanýnmaz. Üniversitemizi ziyaret edenler hayretler içinde kalýyor. Bu insanlarý demek ki bir þekilde müdahil etmek lazým. Ben gelecek için umutluyum. Gidiþat en alttan yükselmeye baþladý" diyen Þenol Bektaþ, YDÜ'nün bugün ulaþtýðý 17 fakülte sayýsýnýn Türkiye'nin birçok üniversitesinde bile bulunmadýðýný belirtti. "PARLAMENTOYA DA YANSIYINCA ÇOK DAHA GÜZEL BÝR KKTC" Siyasi tanýnmýþlýðý olmayan KKTC'nin üniversiteler sayesinde kazandýðý saygýnlýða deðinen YDÜ Rektör Yardýmcýsý Bektaþ, þunlarý dile getirdi: "Ülkemizde turizm ve eðitim sektörleri ayakta kaldý. Her ikisinin de getirisi hemen hemen ayný. Her yýl 400 milyon dolar civarýnda gelir getiriyor her biri. Eðitimde her mezun ettiðimiz öðrenci kendi ülkesine döndüðünde ülkemizin tanýtýmýný yaptýðýný düþünüyoruz ve tanýnmayan ülkemiz için bu çok önemli. Tanýmayan bir ülkeyiz ama bu üniversiteler sayesinde KKTC'ye bir saygýnlýk saðlýyoruz. KKTC'deki tüm yükseköðretimin hala devlet nezdinde veya parlamentoya yansýdýðýna ben inanmýyorum. Öyle bir gün gelirse ve bu üniversitelerin mezunlarý da mecliste yerlerini alýr tahmin ederim çok daha güzel bir KKTC olacak." YDÜ YDÜ'nün web sitesinde yer alan bilgilere göre Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 17/1986 sayýlý Milli Eðitim Yasasý'na baðlý olarak Bakanlar Kurulu onayýyla 1988'de kurulan üniversite, bugün 55 civarýnda ülkeden gelen öðrencileriyle, uluslararasý bir kimlikte yükseköðrenim veriyor. YDÜ'deki fakülte, enstitü ve yüksek okullarla merkezler þunlar: Atatürk Eðitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Diþ Hekimliði Fakültesi, Eczacýlýk Fakültesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Mimarlýk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Sahne Sanatlarý Fakültesi, Týp FakültesiVeteriner Fakültesi; Ýlahiyat Fakültesi, Beden Eðitim ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarý, Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Eðitim Bilimleri Enstitüleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rûmi Enstitüsü, YDÜ Öðretim Üyeliðine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliði, Ýngilizce Hazýrlýk Okulu, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Araþtýrma Merkezi, Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi, Psikolojik Danýþma Merkezi, TEAL Araþtýrma Gemisi, Turizm Araþtýrma Merkezi, YDÜ-IBM Ýleri Araþtýrmalar Merkezi, YDÜ Ýnovasyon ve Biliþim Teknolojileri Merkezi, Yer Deniz Atmosfer Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium." KÜTÜPHANE YDÜ Kütüphanesi, 500 bin açýk raf sisteminde kitap kapasitesine sahip. 50 binden fazla elektronik dergi, 6 bin 500 DVD, 17 film izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalýþma odasý, bin kiþilik 4 amfitiyaro, 350 kiþilik tiyatro sahnesi, 600 kiþilik kafeterya ve 600 kiþilik çalýþma masasýyla dünya standartlarýnda bir kültür ve bilgi eriþim merkezi. 24 saat açýk bu kompleksten tüm toplum ücretsiz yararlanabiliyor. HASTANE Yapýmýna Mart 2008'de baþlanan ve geçtiðimiz yýl 20 Temmuz'da hizmete giren YDÜ Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 55 bin metrekare kapalý alana sahip. Hastanede 22'si VIP olmak üzere 209 tek kiþilik hasta odasý, 8 ameliyathane, 24 yoðun bakým ile 17 yeni doðan yoðun bakým ünitesi bulunuyor. Kýbrýs'ýn olduðu kadar Türkiye, Balkanlar ve Ortadoðu bölgesinde saðlýk hizmetleri alanýnda hem fiziki hem de bünyesindeki servis özellikleriyle öne çýkan hastane, ayný zamanda bölgenin en büyük 'özel üniversite hastanesi' olma özelliðini de taþýyor.

16 16 26 Eylül 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 26 Eylül 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

19 26 Eylül 2011 Pazartesi TOL ve Lefke yeniþemedi (3-3) STAT: 20 Temmuz. HAKEMLER: Serkan Þimþek, Ahmet Dayý, Sertan Alkýn. TÜRK OCAÐI LÝMASOL: Ali, Davut, Sedat, Yunus, Nurcan, Mohaued, Emrah (Özcan), Ahmet, Beyhan (Ali), Murat Gerdik (Ahmet Çetin), Andrew. LEFKE: Mehmet, Arif Öztürk, Buðra, Ersen, Kemal (Eren), Arif Solkanat, Cahit (Enver), Bewele, Feridun, Roland (Ali Özbahar), Kasým. GOLLER: Dk:19 ve dk:23 Mohaued, dk:20 Murat Gertik (TOL) dk:8 Kasým, dk:70 Cahit, dk:81 Eren (Penaltýdan) (Lefke). Telsim Süper Ligi nde Türk Ocaðý ve Lefke takýmlarý Girne 20 Temmuz Stadý nda karþý karþýya geldi. Karþýlaþma 3-3 berabere tamamlandý. Az sayýda seyircinin izlediði karþýlaþmanýn temposu yüksekti. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf konuk ekip Lefke oldu. TOL, karþýlaþmaya yönetimle sorunu olan 5 as futbolcusundan yoksun çýktý. 8. dakikada, ani geliþen Lefke ataðýnda Kasým ýn kaleci Ali tarafýndan düþürülmesiyle Lefke penaltý kazandý, penaltý atýþýný Kasým gole çevirdi, TOL:0 Lefke: dakikada, Ahmet in çabuk kullandýðý taç atýþýnda topla buluþan Mohaued, tek baþýna ceza sahasýna girdi ve kaleci Mehmet in yanýndan topu aðlara göndererek skoru eþitledi, TOL:1 Lefke: dakikada, Murat Gertik ceza alanýna girerken attýðý þutta, takýmýný galibiyete yükselten golü kaydetti, TOL:2 Lefke: dakikada Mohaued, bekletmeden vurdu ve kendisinin ikinci, takýmýnýn üçüncü golünü kaydetti, TOL:3 Lefke: dakikada, Kasým ýn ortasýnda topa vuran Cahit, topu aðlara göndererek farký bire indirdi ve takýmýný yeniden umutlandýrdý, TOL:3 Lefke: dakikada, Feridun ortaladý, kaleciden önce topa ulaþan Eren, kafa þutu ile skoru eþitleyen golü kaydetti Genç takýmlar karþýlaþmasýný ev sahibi TOL gençleri 4-0 kazandý. Telsim Süper Lig'de tarihinin ilk maçýna çýkan Göçmenköy, Cihangir'i 2-1 maðlup etti Ýlk maç ve ilk galibiyet Yer : Çatalköy Nihat Baðcýer Stadý Hakemler : Ecvet Kantlý, Timur Bodi, Abdullah Adem Göçmenköy: Okan, Borga, Mehmet Baykent, Mehmet Kanat, Hüseyin Katmer(Hüseyin Akkurt), Mustafa Ayker, Mustafa Salman, Taby, Bülent(Beytullah), Ýbrahim Caborre, Tonguz(Halil Ýbrahim) Cihangir: Türkan, Sezer, Kaan, Nasuh, Mustafa, Hasan(Ali), Hüseyin (Ersin), Türkel, Halil, Martin, Ekele(Can) Goller: Borga (KK) Cihangir, Bülent ve Halil Ýbrahim Göçmenköy Cezasý nedeniyle Çatalköy Nihat Baðcýer stadýnda oynanan karþýlaþmada Göçmenköy 1-0 geriye düþtüðü maçta yedek kulübesinden gelen golcüsü Halil Ýbrahim'in son dakika golüyle Cihangir'i yenerek ilk kez mücadele ettiði Süper Lig'e 3 puanla baþladý. Ýlk yarýsý 0-0 biten maçýn ikinci yarýsýna Borga'nýn kendi kalesine attýðý golle yenik duruma düþen Göçmenkýöy Mehmet Kanat'ýn kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kalmasýna raðmen önce Bülent ile dengeyi kurdu. Ardýndan da 10 kiþiyle galibiyet golüne ulaþarak 3 puaný kazanan taraf oldu dakikada soldan ceza sahasýna yapýlan ortada iyi yükselen Ýbrahim Kaborre kafa vuruþunda köþeye gitmekte olan topu kaleci Türkan parmaklarýnýn ucuyla kornere çelmeyi baþardý. 55. dakikada saðdan geliþen Cihangir ataðýnda Hasan'ýn götürüp ortaya çýkardýðý topu Borga kontrol etmek isterken kendi aðlarýna gönderdi dakikada uzun atýlan topu önüne alan sonradan oyuna giren Halil Ýbrahim'in vuruþu defanstan döndü Bülent dönen topun geliþine sert ve düzgün bir vuruþla skora dengeyi getiren golü kaydetti dakikada Hüseyin Akkurt kendi yarý sahasýndan kaptýðý topla orta alaný geçti defansýn arkasýna gönderdiði topla buluþan Halil Ýbrahim kaleci Türkan'dan da sýyrýlarak topu aðlara yolladý 2-1 Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Göçmenköy rakibi Cihangir'i 2-1 yenerek sezona 3 puanla baþladý. Telsim 1'nci Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ozanköy Gençlik Gücü Y. Boðaziçi Hamitköy Binatlý Baf Ü.Y Türkmenköy Mormenekþe Görneç Serdarlý Dumlupýnar Esentepe A. Yeþilova Çanakkale Telsim Süper Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Lapta Yenicami B. Baðcýl Maðusa T.G K. Kaymaklý Göçmenköy Türk O.L Lefke Çetinkaya Cihangir Doðan T.B Düzkaya Gönyeli Tatlýsu Dünkü sonuçlar Telsim Süper Ligi'nde Çetinkaya - K. Kaymaklý: Lapta - Tatlýsu: B.Baðcýl - Doðan T.B.: Düzkaya - Maðusa T.G.: Türk Ocaðý L. - Lefke: Gönyeli - Yenicami: Göçmenköy - Cihangir: Telsim 1'inci Ligi'nde Görneç - Binatlý: Ozanköy - Çanakkale: Gençlik Gücü - A. Yeþilova:. 5-0 Dumlupýnar - Hamitköy: Türkmenköy - Mormenekþe: 0-0 Y. Boðaziçi - Esentepe: Baf Ülkü Yurdu - Serdarlý: Telsim 2'nci Lig Doðu Grubu'nda Mehmetçik - Mut. Hilal: Vadili - Dipkarpaz: Maraþ - Turunçlu Ulukýþla: Akýncýlar - Gençler Birliði: Akova - Dörtyol: Telsim 2'nci Lig Batý Grubu'nda Denizli - Pýnarbaþý: Girne H.E. - Doðancý: Deðirmenlik - Gaziveren: Aðýrdað Boðaz - Karþýyaka: 3-0 Yalova - Daðyolu: ÇOCUK BAKILIR Çocuk geliþim dönemini bilen psikolojik danýþmaným. Kendi evimde çocuk bakmak istiyorum. Tel: ELEMAN ARANIYOR Restorantýmýza Ýngilizce ve bilgisayar bilen, bayan eleman alýnacaktýr. Çalýþma saatlerimiz esnek, maaþ da tatminkardýr... Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux, full. 21,000 Stg. Tel: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel: Mimarlar ve iç mimarlar için 3D Stüdyo Max, V-Ray ve Auto Cad dersleri verilir

20 Hazýrlýklar Kuzey Kýbrýs'ta Beko Basketbol Ligi takýmlarýndan Olin Edirne, Mersin Büyük Þehir Belediyesi, Ali Aða Petkim ve Hacettepe Üniversitesi takýmlarý kamp ve hazýrlýk maçlarý yapmak üzere Eylül tarihlerinde KKTC'ye gelecek. Turnuvaya katýlacak takýmlar 26 Eylül'den itibaren adada olacaðý öðrenildi. Türkiye Basketbol Federasyonu A Klasman Hakem Semineri de Eylül'de KKTC'de gerçekleþecek. Gönyeli, Kartal'a direnemedi n Telsim Süper Ligin en güçlü kadrolu takýmlarýndan biri olan Yenicami, Gönyeli karþýsýnda galibiyeti son 5 dakikada buldu. Penaltý ve bir çok net gollük pozisyonu kaçýran Yenicami son 5 dakikada Gönyeli'nin hatalarýný ve yorgunluðunu iyi deðerlendirerek golleri buldu... Stad : Gönyeli Stadý Hakemler : Mehmet Sezener, Niyazi Nizayi, Hakan Muhtaroðlu Gönyeli : Kemal, Çaðýn, Ömer, Yusuf, Ýbrahim, Ahmet(Yaðýþ), Özgül (Çaðlar), Ýsmail, Evren, Solomon, Hasan(Tahsin) YAK : Çaðatay, Devrim, Okan, Akas, Emrah (Nevval), Erdinç, Sedat, Ýbrahim, Kayhan(Hüseyin Kayalar), Musa(Hascan), Massa Goller : Dk:5 Massa, Dk:85 Okan, Dk:88 ve 90+3 H.Kayalýlar Yenicami Dk:45 Hasan Gönyeli Baþkentin syah-beyazlý ekibi 3 yýl aradan sonra yeniden Süper Lig'de ilk maçýna çýktý. Þampiyonluk adayý Yenicami gençlerden kurulu Gönyeli karþýsýnda penaltý ve bir çok net gollük pozisyonu kaçýrarak son 5 dakikaya 1-1 beraberlikle girmesine raðmen usta ayaklar sahneye çýktý ve skoru belirledi 5. dakikada Massa, gelen ortaya güzel bir kafa vuruþu ile Yenicami öne geçen taraf oldu dakikasýnda ise Yenicami kalesinde gol gördü. Gönyeli'nin kullandýðý köþe vuruþunda kale sahasýnda Çaðatay topu yumrukladý Hasan Kanlý'nýn kafasýna çarpan top aðlara gitti 1-1 ve ilk yarý beraberlikle sonuçlandý. Maçýn ikinci yarýsýnda sürekli gol pozisyonu yakalayan Yenicami 66.dakikada penaltý kazandý.massa'nýn Ömer tarafýndan düþürülmesi ile kazanýlan penaltýda Hüseyin Kayalýlar topu direðe niþanlayýnca Yenicami golden oldu. 85. dakikada kullanýlan serbest vuruþta iyi yükselen ve kafa vuruþu ile golü atan Okan olunca Yenicami 2-1 öne geçti. 88.dakikada ise Ýbrahim Çýdamlý'nýn ortasýnda bu kez Hüseyin Kayalýlar'ýn kafa golü ile skoru3-1 yaptý. Maçýn dakikasýnda Nevval, Gönyeli defansýnýn arkasýna yaptýðý koþuda Ýbrahim'in pasý ile topla buluþtu. Soldan gelen H.Kayalýlar'a pasýný aktaran Neval golün hazýrlayýcýsý oldu. Hseyin Kayalar ise topu boþ kaleye býrakarak skoru belirledi 4-1. Maç bu golün ardýndan Mehmet Sezener'in bitiþ düdüðüyle son buldu ve Yenicami zor ama bol gollü bir galibiyetle haftayý tamamladý. Sezona sorunlarla baþlayan TOL, Lefke karþýsýnda aldýðý bir puana sevindi Gol düellosunda eþitlik n 1-0 maðlubiyetten 3-1 galibiyete yükselen Türk Ocaðý Limasol bu üstünlüðünü koruyamazken; 90+2 nci dakikada kaçan golle, galibiyetten olan taraf Lefke idi... (Haberi sayfa 19 da) (1-4) OKAN MAÇI KOPARDI: Karþýlaþmanýn 85. dakikasýnda Yenicami 2-1 üstün duruma Okan'ýn kafa golü ile geçti. Fotoðrafta Okan Solomon ile bir mücadelede görülüyor... (Foto: Necati Özsoy) Telsim Süper Lig de tarihinin lk maçýna çýkan Göçmenköy, Cihangir i 2-1 maðlup etti Ýlk maç ve ilk galibiyet n Göçmenköy 1-0 geriye düþtüðü maçta yedek kulübesinden gelen golcüsü Halil Ýbrahim in son dakikalarda attýðý golle Cihangir i yenerek ilk kez mücadele ettiði Süper Lig e 3 puanla baþladý... (Haberi sayfa 19 da) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Gönyeli'yi kimse küçümsemesin! Telsim Süper Ligi'nde büyük transferler yapan, dev kadro oluþturan ve þampiyonluðun iddialý takýmý olan Yenicami, Gönyeli karþýsýnda 4-1 kazandý. Ancak maçý izlemeyenler bu skora yanýlmasýnlar. Maçýn genelinde üstün olan, daha çok topa sahip olan ve baskýlý oynayan Yenicami olmuþtur. Ama futbolda kazanmak için sonuca da gitmek gerekir. Yenicami bu maçý son 5 dakikada kazanabildi. Siyah-beyazlýlar öyle bir takým kadrosu oluþturdu ki kadroda yok yok. Siyahi futbolcu Massa mükemmel bir forvet. Maç boyunca Ýbrahim Çýdamlý, Musa, Kayhan (Hüseyin), sað kanatta Devrim, ortada Erdinç yaptýklarý organizeli ataklarda Gönyeli kalesine sýk sýk gittiler ancak pozisyon bulmakta zorlandýlar. Ýlk 45 dakikada Macar Seper'in mükemmel kafa vuruþunda kaçan gol pozisyonunun ardýndan benzeri bir pozisyonda Massa ile golü buldular. Golden sonra Gönyeli'nin ani geliþen ataklarý "gol" sinyalleri verdi. Genç Özgür kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda zor olaný yaptý ve topu dýþarý atarak büyük bir fýrsatý kaybetti. Ancak ilk devrenin son dakikasýnda yan toptan kaleci Çaðatay'ýn hatalý çýkýþýnda Hasan Kanlý topu filelere gönderdi ve Gönyeli için devreye 1-1 girmekle büyük bir avantaj elde etti. Yenicami maçýn 2. devresine büyük bir baský içinde girdi. Gönyeli savunmasýnda Yusuf Palaz ve Ýbrahim Faye çok iyi kademe yapýncalar Yenicami'nin iþi zorlaþtý. Ancak dün izlediðim Yenicami futbolcularýnda çok gereksiz bir telaþ ve panik vardý. "Aman maçý kaybettik" endiþesi futbolcularýn hatalý pas ve son vuruþlarýnda etksiz olmalarýna neden oldu. Nitekim Hüseyin Kayalýlar'ýn kaçýrdýðý penaltý sonrasýnda þans Gönyeli'den yana oldu. Maçýn en kritik pozisyonu ilk devrede net golü kaçýran yine Özgür'e geldi. Solomon'un kestiði topta 6 pas noktasýnda kontrol edip golü bulamayan Özgür, Gönyeli'nin kaderini belirledi. Bu dakikadan sonra moral ve kondisyon olarak sahada yýkýlan Gönyeli son 4 dakikada savunmada da oyun disiplinini kaybederek peþ peþe goller yedi. Sonuç olarak Gönyeli takýmý güçlü rakibi karþýsýnda skor 2-1 olduðu anda maçý býrakarak farklý yenilgiye kapý açtý. Mustafa Piro yönetimindeki Gönyeli takýmý genç aðýrlýklý futbolcular ile ligde çok can yakacaðýnýn sinyallerini bu maçta vermiþ oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MEMLEKET HAYRINA... KUTLAMALAR. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

MEMLEKET HAYRINA... KUTLAMALAR. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Ülkemizde ne kadar devlet kurumu varsa hepsi de gelmiþ geçmiþ yönetimlerin çiftliði ve oy deposu oldu... Polisin sivile baðlanmasý iyi, ama kim demiþ ki o da çiftlik olmayacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı