GLOKOM: YENI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI DR. FULYA YAYLACIOĞLU GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GLOKOM: YENI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI DR. FULYA YAYLACIOĞLU GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI"

Transkript

1 GLOKOM: YENI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI DR. FULYA YAYLACIOĞLU GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2 GLOKOM Retina gangliyon hücre hasarı Görme alanı kaybı Progresif optik nöropati Medikal, ekonomik ve sosyal sorunlar ERKEN TANI, UYGUN TEDAVĠ VE TAKĠP!!!

3 GLOKOM: TANI VE TAKĠP Klinik oftalmoskopik muayene Optik sinir baģı (ONH) ve retina sinir lifi tabakası (RNLF) fotografisi Uygulayıcı bağımlı Kalitatif veri Objektif, Güvenilir Kantitatif yöntemler ve cihazlar

4 GLOKOM: YENI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI KONFOKAL TARAYICI LAZER OFTALMOSKOPĠ ( CSLO) HEIDELBERG RETĠNA TOMOGRAFĠSĠ (HRT) OPTĠK KOHERANS TOMOGRAFĠ (OKT) TARAYICI LAZER POLARĠMETRĠ (SLP)- GDx

5 GLOKOM: NEYI GÖRÜNTÜLÜYORUZ? Optik sinir baģı(onh) : HRT ve OKT Retina sinir lifi (RNLF): OKT, HRT ve GDx Maküla: OKT AMAÇ: YAPISAL HASAR FONKSĠYONEL KAYIP

6 KONFOKAL TARAYICI LAZER OFTALMOSKOPĠ(CSLO): HRT CSLO: Görüntüleme teknolojisi HRT: Bu teknolojiyi kullanarak gözü inceleyen aletin ticari ismi Üç jenerasyon : HRT I, HRT II, HRT III

7 HRT Konfokal lazer tarayıcı sistem, derinliği de içeren 3 boyutlu yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilmesini sağlar. Optik disk, optik aksa dik (x ve y ekseni) ve aks boyunca (z ekseni) taranır. Noktasal ilüminasyon ve noktasal saptama yöntemine dayanır.

8 HRT IĢık kaynağı: 670 mikron diod lazer Ġki boyutlu görüntü (15x15 derece) 64 ardıģık görüntü= 4 mm derinlik Her kesit: 384x384 nokta (x,y ve z aks)

9 HRT: TEKNIK ÖZELLIKLER OPTĠK SĠNĠR BAġININ DERĠNLĠK DEĞERLERĠ: KONFOKAL YANSIYAN IġIĞIN ÖLÇÜMLERĠNDEN ELDE EDĠLĠR. BU DEĞERLER AKSİYEL UZUNLUK, A SCAN USG, KERATOMETRİK DEGERLER VE REFRAKTİF DEĞERLER KULLANILARAK NORMALĠZE EDĠLĠR VE OPTĠK OLARAK DÜZELTĠLMĠġ OLUR. BU ÖLÇÜM GÖRÜNTÜ KESĠT DÜZLEMĠNĠN HER NOKTASINA UYGULANDIĞINDA HER BĠRĠNĠN TEKRARLANABĠLĠRLĠĞĠNĠN 10 MĠKRON OLDUĞU 384X384 LIK BĠR MATRĠKS VEYA BĠRBĠRĠNDEN BAĞIMSIZ YÜKSEKLĠK ÖLÇÜMÜ ELDE EDĠLMĠġ OLUR.

10 HRT: TEKNIK ÖZELLIKLER 10x10, 15x15,20x20 (görüntü alanı büyüklüğü) Toplam görüntü alınma süresi 1,6 saniye Pupil dilatasyonu Ø(1mm) 3 GÖRÜNTÜNÜN ORTALAMASI( yeni cihazlarda otomatik) TRANSVERS REZOLÜSYON 10 MĠKRON AKSĠYEL REZOLÜSYON 300 MĠKRON 64 ardıģık görüntü= 4 mm derinlik Her kesit: 384x384 piksel

11 HRT Optik disk dıģ kenarı(kontur ÇĠZGĠSĠ) belirlenmesi (kullanıcı) Üç boyutlu değerlendirme REFERANS PLANI

12 HRT Stereometrik parametrelerin hesaplanması ve gözün glokom varlığına göre sınıflandırması HRT-II: MRA HRT-III: GPS(RVM) HRT-III: Optik disk sınırının kullanıcı tarafından belirlenmesine ihtiyaç duymaz YaĢa ve disk boyutuna göre düzeltme HRT III de normatif veri tabanı II ye göre çok daha kapsamlıdır.

13 HRT-III

14 HRT-II:

15 HRT: ÇıKTı BILGILERI 1) Hasta bilgileri 2) Topografi görüntüsü 3) Reflektans görüntüsü (Moorfield s regresyon analizi) 4) Retinal yükseklik varyasyon grafiği 5) Vertikal ve horizontal interaktif analiz(hrt-ii) 6) Stereometrik analizler 7) Moorfield regresyon analizi (HRT-II ve III) 8) Glokom olasılık skoru ( HRT-III) <%28: NORMAL %28-64: BORDERLĠNE %64: GLOKOM

16 HRT:STEREOMETRIK ANALIZ HRT-II HRT-III DĠSK, CUKURLUK VE RĠM ALANI ÇUKURLU VE RĠM HACMĠ ÇUKURLUK / DĠSK ALAN ORANI VE LĠNEER ORANI ORTALAMA ÇUKURLUK DERĠNLĠĞĠ MAKSĠMUM ÇUKURLUK DERĠNLĠĞĠ ÇUKURLUK BĠÇĠMĠ ÖLÇÜTÜ ÇĠZGĠ BOYU YÜKSEKLĠK DEĞĠġKENLĠĞĠ ORTALAMA SĠNĠR LĠFLERĠ TABAKASI KALINLIĞI SĠNĠR LĠFLERĠ TABAKASI KESĠT ALANI REFERANS YÜKSEKLĠK ÇUKURLUK/DĠSK ALAN ORANI RĠM ALANI VE VOLÜMÜ ÇUKURLUK ġeklġ ÖLÇÜMÜ ÇĠZGĠ BOYU YÜKSEKLĠK DEĞĠġKENLĠĞĠ ORTALAMA SĠNĠR LĠFĠ TABAKASI KALINLIĞI

17 HRT: KALITE DEĞERLENDIRMESI Ġyi kalite doğru hesaplama ve değerlendirme Kaliteli görüntü: aydınlık ve keskin sınırları olan bir topografi ve reflektans görüntüsü Disk santralize olmalı Standart deviasyon (SD):aynı pikselin üç farklı görüntüdeki değiģkenliğiniģn göstergesi SD 40 ANALİZ Ø SD sınıflandırması Vertikal ve horizontal kesit eğrilerinin de çentikli olmaması kalite hakkında fikir verir.

18 TOPOGRAFİK DEĞİŞİKLİK ANALİZİ:BĠR NOKTADAN FARKLI ZAMANLARDA ELDE EDĠLEN YÜKSEKLĠK ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ġans ESERĠ FARKLI OLABĠLME OLASILIĞINI HES AP EDER P 0.05 : FARKLILIĞIN ġans ESERĠ OLMA OLASILIĞI YÜKSEK P< 0.05 : DEĞĠġĠKLĠK ġansa BAĞLI OLMA OLASILIĞI DÜġÜK HRT: PROGRESYON DEĞERLENDIRMESI TREND ANALİZĠ:FARKLI PARAMETRELERĠN ZAMAN ĠÇERĠSĠNDE DEĞĠġKENLĠĞĠ LĠNEER OLARAK GÖSTERĠLĠR.

19 HRT: AVANTAJLAR Hızlı görüntü alınması (7 sn) Pupilla dilatasyonu ve Ģeffaf ortama gereksinimin az oluģu DüĢük ıģık yoğunluğuna ihtiyaç duyulması Gerçek zamanlı 3 boyutlu ölçüme imkan sağlaması Her görüntü bilgisinin piksel üzerinde oluģu OHT çalıģmasında kullanılması eldeki data miktarı fazla

20 HRT: DEZAVANTAJLAR Uygulayıcı bağımlı yönler : disk kontürü ve referans planı, çekim kalitesi Elde edilen ölçümler nisbi olup bireysel ölçümlere göre optik olarak normalize edilmeleri gerekir. Ölçümler özellikle nazal kısımda kan damarlarından etkilenebilir. Normal gözler arasında dahi optik sinir topografisinde çok büyük farklılıkların olması topografik ölçümlerin tek ve kesin tanı testi olmasını kısıtlar. Bu yöntem değiģikliklerin takibi için daha uygundur. Peripapiller retina kalınlığı ölçümü ile sinir lifleri tabakasının ancak indirekt değerlendirmesi yapılabilir. ONH İÇİN UYGUN ANCAK RNLF VE MAKULA İÇİN DEĞİL

21 HRT: YENI GELIġMELER HRT 3 : SON JENERASYON HEM MRA HEM GPS ANALĠZĠ GPS ANALĠZĠ OPTĠK DĠSK KONTÜRÜNDEN BAĞIMSIZ SONUÇ: OPTİK SİNİR BAŞI TOPOGRAFİSİNİN KANTİTATİF DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR GLOKOM TANISINI DESTEKLEMEK İÇİN OPTİK SİNİR BAŞININ SINIFLANDIRMASINI YAPAR. GLOKOMDAKİ İLERLEMENİN ANALİZİNİ GERÇEKLEŞTİRİR

22 OPTĠK KOHERANS TOMOGRAFĠ (OKT) Biyolojik doku katmanlarını mikron düzeyinde yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak görüntüleyen yeni bir tıbbi görüntüleme tanı yöntemidir. ONH, RNLF ve maküla görüntülenir.

23 OKT B-scan USG Ses yerine ıģık Daha yüksek çözünürlük (1-15 mikron) nm infrared ıģık

24 OKT: PARSIYEL KOHERANS INTERFEROMETRI

25 OKT OKT 1, 2, 3, STRATUS OKT, SPECTRAL OKT SPEKTRAL DOMAĠN VE FOURĠER DOMAĠN OKT

26 OKT: MAKÜLA, RNLF, ONH

27 OKT: MAKÜLA

28 OKT: RNLF

29 OKT: ONH

30 OKT: TAKĠP RNLF kalınlık ölçümlerinin zaman içindeki değiģimi PROGRESYON Görme alanı ve klinik değerlendirmeden daha iyi olduğunu gösteren çalıģmalar mevcut.

31 OKT: KALITE DEĞERLENDIRMESI Tarayıcı dairenin düzgün yerleģtirilmesi Sinyal kuvveti: Cihaz tarafından saptanır 6 iyi kalite RNLF taramasının homojenliği

32 OKT: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI En iyi aksiyel rezolüsyon ONH, RNLF, Maküla RNLF kalınlık ölçümü(yükseklik Ø) Kolay, güvenilir Pupil dilatasyonuø DüĢük transvers rezolüsyon (spectral domain hariç) Normatif veri tabanı Tek çekim (3Ø) Progresyon analiz programıø

33 OKT: SONUÇ Objektif ve güvenilir peripapiller RSLT-maküla kalınlık ölçümleri ve optik disk parametreleri ile glokomun tanı ve takibinde uzmanların iģini kolaylaģtırmaktadır.

34 TARAYICI LAZER POLARĠMETRĠ(SLP) Cihazın adı: GDx Son jenerasyon: GDx-VCC Peripapiller RNFL kalınlığı ölçümü Birefringence prensibi: MERCEKLERDE IġIĞIN ÇĠFT KIRILMASI Kornea, lens, retina

35 GDX: GÖRÜNTÜLEME SISTEMI Diod lazer 780 nm 15x15 derece ONH merkezli yerleģtirilen bir elips 256x256 piksel renk kodlu data Farklı retardasyon seviyeleri = RNLF kalınlıkları Retardasyon haritası ve deviasyon haritası

36 GDX-VCC VCC= DEĞĠġKEN KORNEAL KOMPANZASYON MAKULADAKĠ HENLE TABAKASININ BĠREFRĠNJANSI KONTROL OLARAK KULLANILARAK KORNEAL BĠREFRĠNJANS HESAPLANIR FOVEA CĠVARINDA BĠREFRĠNJANS UNĠFORMDUR VE HENLE TABAKASINDAN KAYNAKLANIR. ANTERĠOR SEGMENT KOMPANZASYONU OLMADAN KORNEA BĠREFRĠNJANS YÜZÜNDEN MAKÜLADA KUM SAATĠ GÖRÜNÜMÜ OLUġUR. KUM SAATĠNĠN BÜYÜKLÜĞÜ VE AKSI KORNEAL BĠREFRĠNJANS HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR.

37 GDX: ÇıKTı

38 GDX ÇIKTISI 1) Hasta bilgileri ve kalite skoru 2) Reflektans görüntüsü: 20x20 derece fazla nokta Tarama kalitesi belirlenir Kullanıcı elipsi ONH üzerinde santralize eder Hesaplama dairesinin değiģtirilmesi ile elips büyüklüğü arttırılabilir. Hesaplama dairesi iki konsantrik halka arasında kalan alandır ve TSNIT ve sinir lifi indikatör parametreleri ölçümü yapılır. Bu daire geniģletilerek geniģ peripapiller atrofi alanı ölçülebilir.

39 3) RNLF kalınlık haritası: Sarı, kırmızı gibi sıcak renkler kalın RNLF Mavi, yeģil gibi soğuk renkler ince RNLF Tipik görüntü superior ve inferior liflerin kalın olmasına bağlı vertikal papyon görüntüsü

40 GDX 4) TSNIT grafiği: siyah çizgi Ģeklinde 500 gözden oluģturulan normotif veritabanından oluģturulan normal sınırların boyandığı grafikte hastanın RNLF kalınlığı izlenir. Bu grafik hesaplama cetveli içerisinde kalan datalardan oluģturulur. 5) TSNIT simetri haritası: hastanın sağ ve sol gözüne ait değerler birarada gösterilir. 6) TSNIT karģılaģtırma ve seri analiz grafiği:farklı vizitlerde aynı gözün değerlerini karģılaģtırır, rutin çıktılarda yer almaz.

41 7) Deviasyon haritası: normotif veritabanına göre hastanın RNLF kalınlığının karģılaģtırıldığı haritadır. Renk kodlu kareler normalden sapmanın miktarı hakkında bilgi verirler. Haritanın altında renklerin istatistiksel anlamları yer alır.

42 GDX 8) TSINT parametreleri: hesaplama alanından hesaplanır Renk kodlu ( p değerlerine göre) TSNIT ortalaması Superior ortalama Inferior ortalama TSNIT SD ve gözler arası asimetri 9)Sinir lifi indikatörü(nfi): kiģinin glokom olması olasılığının göstergesi Hesaplama dairesinin içi ve dıģındaki data kullanılarak hesaplanı <30: low likelihood of glaucoma 30 50: glaucoma suspect 50: high likelihood of glaucoma.

43 GDX: KALITE DEĞERLENDIRMESI Taranan alanın uygun aydınlatma ve fokuslanması ONH siyah karenin içerisinde kalacak Ģekilde taranmalı Harekete bağlı artefaktlar en aza indirilmeli Elips ONH a göre santralize edilmeli. Bu boyuttan daha önemli Cihazın kendinin verdiği bir kalite skoru mevcut (7-10 arası ideal) fiksasyon, refraksiyon ve hizalama konusunda onay veriyor.

44 GDX: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARı Hızlı ve kolay peripapiller RNLF görüntülemesi Görüntü kalitesini değerlendirmek için interaktif özellikler sunuyor. Pupil dilatasyonu gerekmiyor 1 saniyeden kısa sürüyor Sadece RNLF hakkında bilgi sağlıyor. Korneal cerrahiler ölçümlerde hataya neden olabilir ancak VCC ile bu sorun ortadan kalkıyor. Maküler patolojiler VCC hesaplamasını bozabilir. NFI özel bir değer ve bağımsız olarak geçerliliğini değerlendirmek mümkün değil.

45 SONUÇ YENİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ GLOKOM HASTALARINDAKİ KOMPLİKE KARAR VERME SÜRECİNE KATKIDA BULUNACAK ŞEKİLDE OBJEKTİF VE KALİTATİF VERİLER SAĞLAMAKLA BİRLİKTE DENEYİMLİ BİR OFTALMOLOĞUN HASTA DEĞERLENDİRME KAPASİTESİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ DEĞİLLER. ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEMİZE KATMADAN ÖNCE KALİTE VE GÜVENİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR.

46

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi The Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Ocular Hypertension and Open Angle Glaucoma

Detaylı

o o o o o o o o o o o Bu hastalıklarda serum Homosistein konsantrasyonunda yükseklik sorumlu tutulmaktadır. Eksfoliatif Vaskülopati??

o o o o o o o o o o o Bu hastalıklarda serum Homosistein konsantrasyonunda yükseklik sorumlu tutulmaktadır. Eksfoliatif Vaskülopati?? EGE GLOKOM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Glokom Birimince Hazırlanmıştır Sayı:4, Ekim 2006 Sayın meslektaşlarımız, Ege Glokom Gazetesi 2006-2007 çalışma takviminde de aylık olarak sizlere sunulmaya devam

Detaylı

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği*

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Reliability of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements Using

Detaylı

Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler

Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler T. Oft. Gaz. 38, 168-175, 2008 DERLEMELER Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler Tarkan Mumcuoglu (*), Cüneyt Erdurman (*), A. Hakan Durukan (*) ÖZET Son y llarda, optik koherens

Detaylı

KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER

KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI KATARAKT CERRAHĠSĠ SONRASI ÖN KAMARA PARAMETRELERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dr. Dilek TOPAL UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. T. Reha

Detaylı

Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi DOI: 10.4274/tjo.71677 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012 Göz Klinik Gelişim Göz İlk Söz Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun

Detaylı

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM Dr.Metin Ünlü ARALIK 2010 GLOKOM Glokom önemli global sağlık sorunu 67 milyon primer glokom hastası 6,7 milyon bilateral kör Katarakttan sonra dünyada 2.körlük nedeni ABD de makuler

Detaylı

Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi

Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi Evaluation of Rabbit Retina and Optic Disc Using Optical Coherence Tomography Dilek GÜVEN 1, Xiaopeng WANG 2, Laurie DUSTIN 3,

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON

GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON YAZAR Doç. Dr. Ahmet ÖZER EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof.Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç.Dr. Ahmet

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MONĠTÖRLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şef : Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şef : Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şef : Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK RETİNAL LEZYONSUZ DİYABETİK HASTALARDA BİLGİSAYARLI GÖRME ALANI SONUÇLARI (Uzmanlık

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA SĠSTEMĠ PRENSĠPLERĠ 522EE0273 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ ŞEF: Rad.Dr.Bülent ÖNER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ

Detaylı

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi Refraktif Cerrahi Ahmet GÜCÜKOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Refraktif cerrahi önce korneada başlayan, hızla artan ilgi ve güvenle uygulama

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar!

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar! ; İşletmenize Yatırım Yapar! KONU NIR sistemlerinde kalibrasyonun önemi ve işletmelere sağladığı kazançlar İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER ; işletmenize yatırım yapar! Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK Yakın

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama Sistemleri

Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama Sistemleri Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Alper ÖZPINAR BLG 418 RFID Uygulamları Giriş Otomatik tanımlama ve veri toplama sistemleri, kurumsal uygulamalarda insan faktörünün aradan çıkarılarak

Detaylı

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. V. DR. YILDIRAY SAVAŞ AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI Radyoloji Uzmanlık

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KERATOKONUS HASTALARINDA COMET ASSAY ANALİZİ İLE DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KERATOKONUS HASTALARINDA COMET ASSAY ANALİZİ İLE DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KERATOKONUS HASTALARINDA COMET ASSAY ANALİZİ İLE DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. MEHMET CAN HIRAALİ DANIŞMAN YRD.

Detaylı

We measure it. Endüstriyel termogra. Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler

We measure it. Endüstriyel termogra. Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler Endüstriyel termogra Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler Endüstriyel termografi Daha detaylı görüntü Testo termal kameralar, endüstriyel bakım, üretim izleme ve araştırma geliştirme sürecinde

Detaylı