Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları. Laser Applications in Weed Control

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları. Laser Applications in Weed Control"

Transkript

1 Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları Anıl ÇAY, M. Burak BÜYÜKCAN, Ünal ÜRKMEZ, Sakine ÖZPINAR Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Çanakkale Özet: Yabancı ot mücadelesi zirai faaliyetler içerisinde en önemli işlemlerden biridir. Özellikle kimyasal ilaçların kolay uygulanabilirliği, kısa sürede etki göstermeleri ve diğer yöntemlere göre ucuz olmaları üreticilerin bu yöntemlere ilgi duymasını sağlamıştır. Zaman içerisinde kimyasal ilaçların bilinçsizce kullanımının, çevreye ve insan sağılığı üzerine olan olumsuz etkileri fark edilmiştir. Bu amaçla, son dönemde bu yönteme alternatif yeni ve çevreye duyarlı yöntemler üzerine olan araştırmalar hız kazanmıştır. Hâlihazırda yabancı ot kontrolü için yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal yöntemlerin dışında; mekanik mücadele, alevle yakma, solarizasyon, kaynar su uygulaması, malçlama, çeşitli organik asit uygulamaları, bazı bitkisel yağ karışımı uygulamaları ve lazer destekli yabancı ot kontrol yöntemleri gibi alternatif metotlar son zamanlarda araştırıcıların yöneldiği yeni teknikler olarak sıralanabilirler. Lazer teknolojisi günümüzde, tıp, haberleşme, görüntüleme sistemleri, mekanik teknolojiler vb. birçok değişik sektörde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hassas tarım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tarımsal üretimde de kullanım alanları oluşan lazer uygulamaları ve yabancı ot kontrolündeki kullanımı ve uygulama biçimleri ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Yabancı ot mücadelesi, hassas tarım, tarımda lazer kullanımı Laser Applications in Weed Control Abstract: Weed control is one of the most important processes in agricultural activities. Especially, chemical herbicides are preferred by producers due to their easy applicability, fast acting and low cost in comparison with the other methods. In time, it was realized that unconsciously use of chemical herbicides affect environment and human health negatively. For this purpose, researches on environment friendly methods alternative to chemical herbicides have been accelerated recently. In addition to chemical herbicide application applied intensively in present, there are some alternative and new methods which researchers work on, such as mechanical control efforts, flame weeding, solarization, boiling water application, mulching, various organic acids use, blended plant oils and laser based weed control methods. Nowadays, laser technology is used for different purposes such as in medicine, communication, imaging systems, mechanical technologies etc...in this study, laser applications and applying techniques on weed control, which was begun to be used widely on agriculture with the development of precision agricultural techniques, was considered. Key words: Weed control, precision agriculture, laser use in agriculture Giriş Yabancı ot terimi bulunduğu yerde yetişmesi arzu edilmeyen tüm bitkilerdir şeklinde tanımlanmaktadır (Güncan, 2006). Çevre şartlarına çabuk uyum sağlamaları ve çoğalma yetenekleri ayrıca, genellikle kültür bitkilerinden yüksek boylu olmaları ve kendilerini çabuk yenilemeleri sayesinde hızlı yayılma eğilimine girebilmektedirler. Yabancı otlar kültür bitkileri ile su, besin maddeleri, ışık ve yaşam alanı yönünden rekabete girerek kültür bitkilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, verim ve kalitede önemli düşüşlere neden olmaktadır (Kızılkaya ve ark., 2001; Ghosheh, 2004). Ayrıca ürünlerin hasat edilmeleri sırasında da güçlük yaratmakta ve ürün kalitesini de olumsuz etkilemektedir li yıllarda yabancı ot mücadelesinde herbisit kullanımının yaygınlaşması ve bunu izleyen yıllarda ortaya çıkan 271

2 kontrolsüz ilaç kullanımı, zaman içerisinde doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmaya ve doğrudan veya dolaylı olarak ta insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Ayrıca, kullanılan ilaçlara karşı yabancı otların direnç kazanması, daha fazla kimyasal kullanma gerekliliğini veya alternatif yabancı ot kontrol metotlarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir.(krishna and Koger, 2004). Birçok bilimsel çalışma sonucunda herbisitlerin kullanıldığı uygulamaların azaltılıp yerlerine etkin yeni yöntemlerin kullanılması gerekliliği vurgulanmaktadır (Kurstjens, 2007). Ancak yabancı otlara karşı kimyasal ilaçların kullanım kolaylığı ve mümkün olan en kısa sürede etkilerini göstermesinden dolayı üreticiler genellikle kimyasal ilaçları tercih etmektedirler. Fakat bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları hem ürün kalitesi açısından hem de insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Pek çok kimyasal madde içeren tarım ilaçlarının (insektisitler, herbisitler, fungusitler) su ve toprak kirlenmesinde önemli payı olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Edwards, 1973). Ayrıca, ilaçlama makinası kullanılarak yapılan ilaçlamalardan sonra makina temizliği sırasında da kontrolsüzce çevreye bırakılan artıklar yine doğaya ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedir. Yine günümüzde insan sağlığını tehdit eden diğer unsurların başında gıdalarda bulunan kimyasal ilaç kalıntıları gelmektedir. Özellikle ürünlerimizde bulunan kalıntılar nedeniyle son yıllarda ihraç edilen ürünler geri gönderilerek ülkemize ekonomik anlamda zarar vermektedir. Bunların yanında kimyasalların kullanılmadığı yabancı ot mücadele yöntemleri de bulunmaktadır. Toprak işleme, elle yolma ve çapalama gibi klasik metotların yanında, alevle yakma, malçlama, solarizasyon, kaynar su uygulaması, çeşitli organik asit uygulamaları, bazı bitkisel yağ karışımı uygulamaları ve su jetleri ile kesme gibi alternatif uygulamalar bunlar arasında sıralanabilir. Hatta yabancı otlar üzerinde allelopatik etkileri olduğu saptanan örtü bitkilerinin diğer amaçlarının yanında, yabancı ot kontrolü için de kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. (Özeker ve Ulutürk, 2006). Bu yöntemler içerisinde en sık kullanılan yöntem ise kültürel amaçlı uygulanan çapalama benzeri toprak işleme işlemleridir. Ancak, yapılan çalışmalarda toprak işlemenin ana bitkiye zarar verebildiği gibi, toprak sıkışması ve benzeri yan etkilerinin olduğu da bildirilmektedir.(aykas ve ark., 2010). Bir diğer taraftan günümüzde bir zirai kimyasalın geliştirilip ruhsatlandırılabilmesi için harcanması gereken ARGE bütçesi 200 milyon ya kadar çıkabilmektedir (Kurstjens, 2007). Yabancı ot kontrolü konusunda yeni yaklaşımlardan birisi de lazerlerin bu amaçla kullanımıdır. Lazer teknolojisi günümüzde, tıp, haberleşme, görüntüleme sistemleri, mekanik teknolojiler vb. birçok değişik sektörde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında kimyasal yabancı ot mücadelesine alternatif olan yabancı ot kontrol yöntemleri ve son dönemde birçok alanda kullanımı olan lazerler ve tarımda yabancı ot kontrolü amacıyla kullanım olanakları ve biçimleri ele alınmıştır. Herbisitlere Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Alevle yakma Bu yöntem, yabancı otlara genellikle gelişme aşamasında yüksek sıcaklıkta propan veya bütan gibi yanıcı gaz alevlerinin uygulanması esasına dayanmaktadır. Uygulama sırasında yabancı otun gövdesi veya yaprakları yaklaşık 1000 C sıcaklığa maruz kalır. Bitkinin hücre yapısında bozulmalar meydana gelir. Hücre çeperinin parçalaması ve devamında bitkinin solarak ölmesiyle sonuçlanır (Kıran, 2010). Alevle mücadelede iyi sonuca ulaşmak, alevin uygulama zamanına bağlıdır. Bu yöntem, kültür bitkisi filizlenmeden önce bütün tarla yüzeyinde bulunan genç yabancı otların öldürülmesinin yanı sıra, ana bitkinin yetişme aşamasında da sıra araları ve sıra üzerlerinde bulunan yabancı otları öldürmek amacıyla 272

3 kullanılmaktadır. Toprak neminin yüksek olduğu ve traktörle mekanik mücadelenin zor olduğu durumlarda kullanılabilmesi bu yöntemin avantajlarındandır. Bunun yanında yanıcı maddelerin yüksek maliyetleri, uygulamaların bilinçsiz yapıldığında kültür bitkisine zarar verebilmesi ve yangın tehlikesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (Bond et al., 2003). Alevli yakıcı tasarımı konusunda yapılan çalışmalarda alevin uygulanma süresi, uygulanma uzaklığı ve brülör açısının önemli olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda alev uygulamak için en uygun brülör açılarının 22,5 ten 45 ye kadar olduğu bildirilmektedir (Storeheier, 1994). Malçlama Malçlamada asıl amaç toprak yüzeyini canlı veya cansız artıklarla kapatmaktır. Genellikle bitki artıkları veya bu amaca uygun plastik, kumaş, çakıl taşları gibi çok çeşitli örtü materyalleri kullanılır. Bu şekilde ısı ve ışığı engelleyerek yabancı ot tohumlarının çimlenmesini durdurulabilmektedir. Yine, yaşayan örtü bitkilerinin de yabancı ot çıkışı ve gelişmesini engellemek için kullanıldığı çalışmalar mevcuttur (Haromoto ve Gallandt, 2004). Yeni kurulan mandalina bahçesinde 3 yıl süreyle yürütülen çalışmada yabancı ot kontrol yöntemleri müdahale yapılmayan kontrol parselleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; örtü bitki uygulaması %44,9, biçme uygulaması %23,4, kimyasal mücadele %88,4, polietilen malçın %99,6 ve malç tekstili uygulamasının %100 oranında yabancı ot kontrolü sağladığı bildirilmektedir (Kitiş, 2009). Yapılan araştırmalarda malçlamanın genellikle toprak özelliklerini iyileştirmek için kullanıldığı, ek fayda olarak yabancı ot kontrolünde de etkili olabildiği ortaya konmuştur (Bond ve Grundy, 2001) Solarizasyon Solarizasyon uygulaması ile toprak belli bir sıcaklığa kadar ısıtılmakta ve yüzeyde bulunan yabancı ot tohumları, haşere ve hastalıklar engellenmektedir. Genellikle toprağın 20 cm derinliğe kadar işlenmiş olduğu alanlarda bu yöntem tercih edilmektedir. Uygulamalar sırasında toprak sıcaklığı 65 C ve üstüne kadar çıkabilmektedir (Standifer et al.,1984). Böylece, yüksek sıcaklığa maruz kalan yabancı otlar etkilerini yitirmeye başlamaktadır. Solarizasyon uygulaması etkili bir şekilde yapıldığında herbisit uygulamasına alternatif olabilecek bir metottur. Çoğu yabancı ot bu yöntemle kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, ek bir maliyet getirdikleri için üreticiler tarafından sıkılıkla tercih edilmezler. Ultra Viyole Uygulaması (UV) Bitkilere UV uygulaması yapıldığında mm kalınlığındaki bitki dokusu, uygulanan tüm enerjiyi emilim yapma yeteneğine sahiptir. UV uygulaması ile alevle yakma yöntemi benzerlikler göstermektedir. UV uygulamalarıyla yabancı otların yok edilmesi halen araştırılmakta olan diğer yeni konular arasındadır (Andreasen, et al., 1999). Dondurarak Öldürme Bitki dokusu yüksek sıcaklıklarda olduğu gibi düşük sıcaklıklarda da deforme olma özelliğine sahiptir. Dondurarak yapılan yabancı ot mücadelesinde genellikle sıvı nitrojen ve kuru buz kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda sıvı nitrojenin kuru buza göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Fakat alevle yakma kadar etkili olmadığı kanısına varılmaktadır. Alevle yakmaya göre avantajlı yanı yangın riskinin bulunmamasıdır (Bond ve Grundy, 2001). Rask ve Kristoffersen, (2007) de sıvı nitrojen ve CO 2 buzu kullanılarak yabancı ot mücadelesinin başarı ile yapılabileceği bildirilmektedir. 273

4 Mikrodalga Mikrodalga radyasyonu ultra yüksek frekansta elektromanyetik enerjiye sahiptir. Bu frekanslardan 2450 MHz olan frekanslar ev ve işletmelerde kullanılırken aynı zamanda yabancı otlarla mücadelede kullanılan frekansla eşdeğerdedir. Sartorato et al. (2006) da mikrodalga uygulanarak değişik türde yabancı otların başarı ile kontrol altına alınabildiği bildirilmektedir. Ancak, aynı çalışmada yüksek uygulama maliyeti yüzünden bu yöntemin geliştirilmesi ve uygulama biçimlerinin değiştirilmesi gerekliliği de rapor edilmiştir. Diğer Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Yabancı ot kontrolünde herbisit kullanımına alternatif yöntem arayışları sırasında araştırıcılar birçok yeni uygulama üzerine çalışmışlardır. Örneğin, Rask ve Kristoffersen, (2007) de bildirilen Hein, (1990) da yatay diskli tip ve dikey döner silindirli süpürücülerin yabancı ot kontrolünde etkili olduğu belirtilmektedir. Sıcak su, su buharı ve sıcak hava uygulamaları da bazı araştırıcılar tarafından yabancı ot kontrolü amacıyla kullanılmıştır. Ancak, uygulamadaki zorluklar ve yüksek maliyet problemi bu sistemlerin kullanımını sıkıntıya sokmaktadır (Bond ve Grundy, 2001). Yağ asitleri, asetik asit ve mısır glüteni de seçici olmayan ve hızlı etkili doğal herbisitler olarak kullanılabilirler. Ancak, özellikle hayvan ve insanın tüketimine sunulacak gıdalar için alerji ve zehirlenme gibi yan etkilerinin olmasından dolayı, kullanımları uzmanlık gerektirmektedir (Johanson, 2011). Yine son yıllarda basınçlı su ile yabancı otları kesmek üzere geliştirilmiş, bu amaca özel su jetleri bulunmaktadır (Yuting, 2009). Laserler Günlük hayatımızda yer alan yeni ve önemli bir teknoloji olan lazer, İngilizcede light amplificationa by the stimulated emission of radiation tanımın baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise lazer kelimesi uyarılmış radyasyon ışıması tarafından güçlendirilmiş ışık olarak tanımlanmaktadır lere dayanan bir geçmişi olmasına rağmen teknolojinin hızlı şekilde gelişmesiyle birlikte lazerlerin yaşantımızda daha çok kullanıldığı görülmektedir (Yaltırık, 2009). Lazer ışığının iki ayrı özelliği bulunmaktadır. Bunlar, tanecik yapısı ve dalga yapısıdır. Tanecik teorisi, ışığın foton denilen ufak parçalardan meydana geldiği görüşüdür. Fotonların oluşturduğu lazer ışığı; tek renkli olması, dağılmadan dümdüz gitmesi, birbirlerine belirli bir uyum içerinde bağlı olması gibi özellikleri taşır. Lazer ışığının dalga yapısı, basit bir sinüs dalgası şeklindedir. Hızı teorik olarak saniyede metre olarak kabul edilmektedir. Lazerler genelde kızılötesi ve morötesi spektrumda yer alabilecekleri gibi, görünür spektrum aralığında da yer alabilirler (Şekil 1). Özellikle; tıp, sanayi, kozmetik ve bilgisayar alanların da yaygın bir şekilde kullanımına rastlanır (Silfvast, 2004). Hâlihazırda gelişmekte olan bir teknoloji olduğundan, tarım sektöründe kullanımı henüz sınırlıdır. Lazerin tarımda uygulamaları arasında bir biyolojik uyarı aygıtı olarak kullanıldığı da görülmektedir. Lazer ışığı tohum, fide ve bitkiler üzerine düşük yoğunlukta uygulandığında, bitkiler ve tohumlar buna karşılık biyolojik tepkime vermektedirler. Lazerler, uygulandığı bitkilerde biyoenerji potansiyelini arttırırken aynı zamanda genetik, hormonal ve fermantasyon sistemlerinde önemli miktarda etkileşim olmasına yol açmaktadır (Vasilevski et al., 2001). Spektrumun mor ötesi bölgesinde lazer emilimi dokunun protein içeriğine bağlı iken, kızılötesi bölgede dokunun su içeriği önemli etkendir (Yaltırık, 2009). UV lazerler ( nm), He-Ne lazerler (632.8 nm), Nitrojen Lazer (337.1 nm), argon(488 nm), diode lazer ( nm) ve CO 2 lazer ( nm) genelde tarımsal amaçlı olarak kullanılan lazer çeşitleridir (bkz. Şekil 1) (Hernandez et al., 2010) 274

5 Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve tarımda kullanılan lazerler (Keiner, 2011; Hernandez et al..,2010) He-Ne Lazerler He-Ne lazer; Helyum-Neon lazer olarak tanımlanmaktadır. İlk bulunan lazer olmakla birlikte halen en çok kullanılan lazer tipleri arasında gösterilmektedir. 632 nm He-Ne lazerin en etkin olduğu dalga boyudur. Bu tip lazerler genellikle 0,5 ile 50 mw arasında bir enerji üretimi yapabilmektedir. Yaklaşık olarak saat kullanım ömürleri bulunmaktadır. He-Ne lazerlerin lazer yazıcılarda, süpermarketler de bulunan barkod okuyucularda, işaretleme ve ölçülendirme aletlerinde kullanıldığı görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, amber ağacı (A. Farnesiana) tohumlarına yaklaşık 9 dakika süresince ve 1,70 W cm -2 gücünde He-Ne lazer ışını uygulandığında filizlenme indeksinin bundan önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır (Soliman ve Harith, 2010). Argon Lazer Argon gazı, iyon lazerlerinin temelini oluşturan maddeler arasında gelmektedir. Argon lazeri argon gazından oluşan bir gaz lazeridir. Argon-iyon lazerler çok çeşitli spektroskopik metotlarla yüksek enerjiye ihtiyaç olan ilaç ve eğlence sektöründe kullanılır. Argon-iyon lazeri, görünür ve ultraviyole bölgede argon gazı türevlerinin iyonize çeşitlerinden yararlanılarak iş yapabilmektedir. Argon iyon lazeri ultraviyole bölgede yaklaşık olarak 10 tane, görünür bölgede ise 25 taneye kadar 275 ile 689 nm arasında dalga boyu üretebilme yeteneğine sahiptir. Görünür ışık bölgesinde lazerler çeşitli güç çizgilerinde 100 W a kadar sürekli dalga üretebilir. Argon-iyon gaz lazeri boşaltma tüpleri 2000 ile 5000 saat arasında ömre sahiptir (Anonim, 2010). CO 2 Lazerleri CO 2 lazerler (Şekil 2) en etkili ve en güçlü lazerlerdir. Genellikle karbon dioksit, azot ve helyum gazlarının karışımından oluşmaktadır. CO 2 ve N 2 gazlarının karışımı 0,8:1 ve bir miktar helyum eklenerek oluşmaktadır. Helyum, lazer seviyesini azaltmak ve oluşan ısıyı indirgemek 275

6 için kullanılmaktadır. Hidrojen veya su buharı gibi diğer bileşenler oluşan karbonmonoksidi karbondioksite çevirmede yardımcı olmaktadırlar. Devamlı ve darbeli olmak üzere iki tip CO 2 lazer bulunmaktadır. Genellikle 9,4 μm ile 10,6 μm dalga boyu aralıklarında etkinliği bulunmaktadır. Sanayide plastik, tahta, metal vb. materyallerin kesiminde kullanılmaktadırlar (Silfvast, 2004). Şekil 2. CO 2 lazerin şematik görünümü Diod Lazerler Diod lazerler düşük güç girişine sahip ve etkili lazerlerdir (Şekil 3) nm dalga boyu aralığında etkili olmaktadırlar. Genellikle telekomünikasyon, CD yazıcılar, süpermarketlerde kullanılan barkod okuyucular bu tip lazerlerden oluşmaktadır. Ayrıca tıp alanında da kullanımları mevcuttur. Diod lazerlerle yapılan bir çalışmada 650 nm ve 27,4 mw güçte buğday tohumları üzerine uygulandığında tohumların fotosentez yapmaya başladıkları saptanmıştır (Hernandez ve ark., 2008). Şekil 3. Lazer diyodu Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Kullanımı Günümüze kadar lazerlerin tarımda kullanımı üzerine birçok araştırma yapılmasına rağmen, yabancı ot kontrolünde kullanıldığı çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ancak, yapılan çalışmaların tamamında lazerlerin yabancı ot kontrolünde etkili oldukları bildirilmektedir. Lazerler genellikle sanayide metal veya ahşap malzemelerin kesiminde kullanılmaktadır. Lazer ışını yoğun enerji içerir ve hedefe hızlı ve isabetli bir şekilde yönlendirilmesi kolaydır. Ayrıca, çok dar alanlara da odaklanarak birim alana düşen enerji miktarı yükseltilebilmektedir. Bitkisel materyaller üzerine uygulanan görünür (visible) ve kızılötesi (IR) lazerler bitki hücreleri üzerinde patlayıcı iç etki gösterir. Diğer bir deyişle bitki dokusunun yakılması çoklu fotonlar tarafından gerçekleştirilir ve bitkide karşı konulamaz derecede elektron akışına neden olur. Bunun devamında bitki hücreleri patlar (Bloembergen, 1974). CO 2 lazerler su moleküllerinin geniş ışık emilimine neden olur. Bunun devamında su aşırı ısınır ve patlatıcı etkiye sahip bir kaynama olayı yaratılmış olur (Langerholc, 1979). 276

7 Horoz ibiği (C. Album), yabani hardal (Sinapis arvensis) ve çim (Lolium Perenne) bitkilerini CO 2 lazer ile kesmek üzerine yapılan çalışmada, bilgisayar destekli bir sistem kullanılmıştır (Şekil 4). Çalışma sonucunda değişik gelişim evrelerinde ve bitki boylarında lazer ile yabani hardalı kesmenin horozibiğini kesmekten daha güç olduğu bildirilmektedir. Yabani hardal ve horozibiği bitkileri meristemlerinin hemen altından kesildiğinde, kesme işlemi için gerekli enerji miktarları horozibiği için 0,9 J mm -1, yabani hardal için 2,3 J mm -1 bulunmuş ve kesme etkinliği de bitki biokütlesinin %90 ı kadar başarıya ulaşmıştır (Heisel et al., 2001). Çalışma sonucunda lazerlerin yabancı ot kontrolünde kesme amacıyla kullanılma potansiyelinin olduğu bildirilmektedir. Şekil 4. CO 2 lazer ile yabancı otların kesilmesi (Heisel et al., 2001). Mathiassen et al.(2006) da iki farklı tip sürekli akışlı lazer ışını ile, kuş otu (Stellaria media), kokusuz papatya (Tripleurospermum inodorum) ve kanola (Brassica napus) bitkileri ile mücadele olanaklarını araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, 5W gücünde ve 532 nm dalga boyunda lazer sırasıyla 0,9-1,8 mm ışın çaplarında, 90W gücünde ve 810 nm dalga boyundaki lazer ise sırasıyla 1,2-2,4 mm ışın çapında uygulanmıştır. Her iki lazer kombinasyonu beş farklı uygulama zamanı ve beş farklı enerji yoğunluğu ele alınarak denenmiştir. Araştırma sonucunda, ele alınan yabancı ot türlerinin apikal meristemlerinin lazer ışınına maruz bırakılmasının (Şekil 5) fiziksel yabancı ot mücadelesinde başarı ile uygulanabileceği bildirilmektedir. Şekil 5. Lazer ışınının bitki apikal meristemine uygulanması (Mathiassen et al., 2006) Yine lazer ile yabancı ot kontrolünün verimliliğinin, ışının dalga boyu, etkime süresi, çapı ve lazerin gücü ile yakından ilişkili olduğu belirtilen çalışmada, başarılı bir mücadelenin yabancı ot türlerine göre de değişebildiği rapor edilmektedir. Örneğin, kanola bitkisi kuş otu ve kokusuz papatyaya göre lazer ışınına daha dayanıklı bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre yabancı ot kontrolü için en etkili ve verimli lazer ışınının 5W gücünde ve 532 nm dalga boyunda ve 1,8 mm ışın çapına sahip lazer uygulamasında olduğu bildirilmektedir. 277

8 Sonuç Lazerlerin yabancı ot kontrolü için, geleneksel (kimyasal) yöntemlere alternatif olarak başarıyla uygulanabileceği görülmektedir. Ancak, lazer kullanarak yabancı ot mücadelesi yapabilmenin başarısı, uygulanacak lazerin çeşidi, dalga boyu, gücü, uygulama süresi ve ışın çapı gibi birçok faktöre bağlıdır. Günümüze kadar lazer ile yabancı ot kontrolü olanakları üzerine yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Özellikle diyod lazerler üzerine gelecekte çeşitli araştırmalar yapılmalı ve üretim desenlerinde sıklıkla görülen yabancı ot türlerinin lazerden etkilendiği sınır değerler ortaya konulmalıdır. Literatür Listesi Andreasen C., L. Hansen and J. C. Streibig, The effect of ultraviolet radiation on the fresh weight of Some weeds and crops. Weed technology,(13), pp. Anonim, How gas-ion lasers work. Lexell laser thecnical ınformations. lexellaser.com/techinfo_gas-ion.htm, erişim: Aykas, E., H. Yalçın ve E. Çakır, Koruyucu Toprak İşlemede Yöntemler, Örtü Bitkisi ve Ekim Nöbetinin Önemi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, (6), 4, pp. Bloembergen, N., Laser-induced electric breakdown in solids. IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-10, pp. Bond, W., R.J. Turner and A.C. Grundy, A review of non-chemical weed management. HDRA (The Organic Organisation). www. organicweeds.org.uk, erişim: Bond, W. and A.C. Grundy, Non-chemical weed management in organic farming systems Weed Research , pp. Edwards, C. A.,1973. Environmental pollution by pesticides. Environmental pollution by pesticides. Plenum Press, London, 1 edition,542 p. Ghosheh, H. Z., Single herbicide treatments for control of broadleaved weeds in onion (Allium cepa). Crop Protection, 23: pp. Güncan, A., Yabancı Otlar ve Mücadele Prensipleri. Geliştirilmiş 3. Baskı,Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 239s.. ) Haramoto E. R. and E.R. Gallandt, Brassica cover cropping for weed management: A review. Renewable Agriculture and Food Systems: 19(4); pp. Hein, R., The use of rotating brushes for non-chemical weedcontrol on paved surfaces and tarmac. Department of Agricultural Engineering, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp, Sweden. Report 141. Heisel, T., J Schou, S. Christensen and C. Andreasen, Cutting weeds with a co2 laser. Weed research 41, pp. Hernandez, A.C., P.A. Dominguez, O.A. Cruz, R. Ivanov, C.A. Carball, and B.R. Zepeda, Laser in agriculture. Int. Agrophys, 24, pp. Hernandez A.C., M. Mezzalama, N. Lozano, O.A. Cruz, E. Martinez, R. Ivanov and A.P. Domínguez, Optical absorption coefficient of laser irradiated wheat seeds determined by photoacoustic spectroscopy. Eur. Physical J. Special Topics, 153, Johanson, E., Alternative Weed Control Methods. Control.pdf Keiner, L. E., Electromagnetic spectrum Coastal Carolina University, Solar Matters, Spectrum.pdf. Kızılkaya, A., H. Önen, ve Z. Özer, Soğan Verimine Yabancı Ot Rekabetinin Etkileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2: Kıran, T., Bağda alev ile yabancı ot mücadelesi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ. 278

9 Kitiş, Y.E., Çukurova bölgesi turunçgil bahçelerinde canlı ve cansız malç uygulamalarının entegre yabancı ot kontrolü açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana. Krishna, N.R. and C. H. Koger, 2004, Live and killed vetch cover crop effects on weeds and yield in glyphosate-resistant corn, Weed Technology, (18), pp. Kurstenj, A.G., Precise tillage systems for enhanced non-chemical weed management. Soil & Tillage Research, (97), pp. Langerholc, J., Moving phase transition in laser irradiated biological tissue. Applied Optics 18, pp. Mathiassen, S.K., T. Bak; S. Christensen and P. Kudsk, The Effect of laser treatment as a weed control method. Biosystems Engineering, 95 (4), pp. Özeker, E., M. Ulutürk, Organik Tarımda Örtü Bitkilerinin Kullanım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (2), Rask A.M. and P. Krıstoffersen,, A review of non-chemical weed control on hard surfaces. Weed Research 47, pp. Sartorato, I., G. Zanin, C. Baldoin, and C. De Zanche, Observations on the potential of microwaves for weed control. Weed Research 46, 1 9 pp. Silfvast, W.T., Lazer Fundementals. Cambiridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridege CB2 2RU,UK. Soliman A.S.H. and M.A. Harith, Effects of laser biostimulation on germination of acacia farnesiana (L.) Willd. Acta Hort., 854, Standifer L C, P.W. Wilson, R. Porche-Sorbet, Effects of solarization on soil weed seed populations. Weed Science 32, ). Storeheier K J.,1994. Basic investigations into flaming for weed control. Acta Horticulturae 372, Engineering for Reducing Pesticide Consumption & Operator Hazards, pp. Vasilevski G., D. Bosev, Z.Bozev, and N. Vasilevski, Byophisical methods as a factor in decreasing of the soil contammination. Int. Workshop Assesment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New Independent States (NIS). September 30-October 3, Sofia, Bulgaria. Yaltırık, M.,2009, Lazer. İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ders notları. erişim: Yuting, R., United States Patent Application Publication, Pub. No: US2009/ A1. U.S.A 279

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

LAZER CĐHAZI : (1 ) lazer ortamı (2) maddeye verilen enerji (ışık), (3) ayna, (4) yarı geçirgen ayna, (5) dışarı çıkan lazer ışını

LAZER CĐHAZI : (1 ) lazer ortamı (2) maddeye verilen enerji (ışık), (3) ayna, (4) yarı geçirgen ayna, (5) dışarı çıkan lazer ışını 50. YILINDA LAZER Đlk kullanılabilir lazer 1960 yılında Dr. Theodor Maiman tarafından yapılmıştır. Lazerin bulunuşunun 50. yılı kutlama etkinlikleri, 2010 yılı boyunca sürecektir. Einstein in 1917 yılında,

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri

Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Ali TEKGÜLER, Taner YILDIZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Tarım Makinaları Programı, Samsun atekgul@omu.edu.tr Özet: Yabancı ot, yanlış

Detaylı

I. 27-30 Nisan, 2011 KULLANIMI 1, 2

I. 27-30 Nisan, 2011 KULLANIMI 1, 2 I. 27-30 Nisan, 2011 KULLANIMI 1, 2 ÖZ (Light Emitting Diode) lamba teknolojisinin bitkisel üretim k yayabilmekte, n bu el olarak, Bu ç zerindeki Anahtar Kelimeler: LED (Light Emitting Diode) lamba, fotosentez,

Detaylı

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir.

Tarım alanlarında, herbisitlere karşı yabancı otların oluşturduğu dayanıklılığın seyri Şekil 1 de gösterildiği gibi gelişmektedir. HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK* Dayanıklılık, genel anlamda canlıların, kimyasal maddelerin fitotoksik etkilerine, karşı koyabilme kabiliyetidir. Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılık ise, bir bitkinin

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR

ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR İnsan gözü 380 ile 760 nm. Gibi dar bir kuşak arasındaki elektro manyetik dalgalara duyarlıdır. Bu kuşak görülür alan olarak adlandırılmaktadır. Görülür alanın altında mor ötesi

Detaylı

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer Lazer (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynak. Lazer fikrinin

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi

Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi CİHANNUR CİHANALP a, FERAY KESKİN a, RECEPKÜLCÜ a, DENIZ YILMAZ a a Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Detaylı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı KONU Hayvan Beslemede Kaba Yem Analizinin Önemi ve NIRS Teknolojisi İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI NIRS Teknolojisinin

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Zübeyde Filiz ARSLAN DOMATES ÜRETİMİNDE SORUN OLAN YABANCI OTLARA KARŞI ORGANİK TARIMA UYGUN BAZI MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ KORUMA

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi

Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi Recep KÜLCÜ 1, Yusuf ERKAN ÖZAY 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki LUXAR LED Ürünlerinin Avantajları Düşük Enerji Tüketimi Düşük Enerji Tüketimi - Yüksek Verim İçerdikleri son teknoloji

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri u Bünyamin DEMİR Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri e-posta: bunyamindemir@erciyes.edu.tr Geliş Tarihi/Received:12.05.2015

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Orman Koruma Dersi ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 1.2. Orman Yangını Tanımı Orman yangını, çevresi açık olması nedeniyle serbest yayılma eğiliminde olan ve ormandaki

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Mustafa ACAR Ziraat Mühendisi Telefon 0 362 256 05 14 / 3000 E-mail Doğum Tarihi - Yeri mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com 1972 - Gümüşhacıköy / Amasya EĞİTİM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik.

Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik. Çimlendirme için, toprak taşımaya son veren modern bir teknik. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2442 Okmeydanı İstanbul Tel: 0212 222 37 52-53 Fax : 0212 222 37 53 www.akemkimya.net akemkimya@gmail.com

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Tansel AK(1,2), Tuncay ÖZIŞIK(1) (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (2) İstanbul Üniv. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Gözlemevi Yer Seçiminde

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı

Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler için aranması gereken standart EN ISO 11611:2007 dir.

Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler için aranması gereken standart EN ISO 11611:2007 dir. KAYNAK VE ERİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER Kaynak işlemi, birleştirilecek materyallerin dokunma yerlerinin ısı etkisiyle eritilerek birbirine kalıcı bir şekilde birleştirilmesi işlemidir.

Detaylı

ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri

ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri ULTRAVİYOLE IŞIK İnsan gözü 380 ile 760 nm. Gibi dar bir kuşak arasındaki elektro manyetik dalgalara duyarlıdır. Bu kuşak görülür alan olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı