Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları. Laser Applications in Weed Control

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları. Laser Applications in Weed Control"

Transkript

1 Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Uygulamaları Anıl ÇAY, M. Burak BÜYÜKCAN, Ünal ÜRKMEZ, Sakine ÖZPINAR Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Çanakkale Özet: Yabancı ot mücadelesi zirai faaliyetler içerisinde en önemli işlemlerden biridir. Özellikle kimyasal ilaçların kolay uygulanabilirliği, kısa sürede etki göstermeleri ve diğer yöntemlere göre ucuz olmaları üreticilerin bu yöntemlere ilgi duymasını sağlamıştır. Zaman içerisinde kimyasal ilaçların bilinçsizce kullanımının, çevreye ve insan sağılığı üzerine olan olumsuz etkileri fark edilmiştir. Bu amaçla, son dönemde bu yönteme alternatif yeni ve çevreye duyarlı yöntemler üzerine olan araştırmalar hız kazanmıştır. Hâlihazırda yabancı ot kontrolü için yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal yöntemlerin dışında; mekanik mücadele, alevle yakma, solarizasyon, kaynar su uygulaması, malçlama, çeşitli organik asit uygulamaları, bazı bitkisel yağ karışımı uygulamaları ve lazer destekli yabancı ot kontrol yöntemleri gibi alternatif metotlar son zamanlarda araştırıcıların yöneldiği yeni teknikler olarak sıralanabilirler. Lazer teknolojisi günümüzde, tıp, haberleşme, görüntüleme sistemleri, mekanik teknolojiler vb. birçok değişik sektörde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hassas tarım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tarımsal üretimde de kullanım alanları oluşan lazer uygulamaları ve yabancı ot kontrolündeki kullanımı ve uygulama biçimleri ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Yabancı ot mücadelesi, hassas tarım, tarımda lazer kullanımı Laser Applications in Weed Control Abstract: Weed control is one of the most important processes in agricultural activities. Especially, chemical herbicides are preferred by producers due to their easy applicability, fast acting and low cost in comparison with the other methods. In time, it was realized that unconsciously use of chemical herbicides affect environment and human health negatively. For this purpose, researches on environment friendly methods alternative to chemical herbicides have been accelerated recently. In addition to chemical herbicide application applied intensively in present, there are some alternative and new methods which researchers work on, such as mechanical control efforts, flame weeding, solarization, boiling water application, mulching, various organic acids use, blended plant oils and laser based weed control methods. Nowadays, laser technology is used for different purposes such as in medicine, communication, imaging systems, mechanical technologies etc...in this study, laser applications and applying techniques on weed control, which was begun to be used widely on agriculture with the development of precision agricultural techniques, was considered. Key words: Weed control, precision agriculture, laser use in agriculture Giriş Yabancı ot terimi bulunduğu yerde yetişmesi arzu edilmeyen tüm bitkilerdir şeklinde tanımlanmaktadır (Güncan, 2006). Çevre şartlarına çabuk uyum sağlamaları ve çoğalma yetenekleri ayrıca, genellikle kültür bitkilerinden yüksek boylu olmaları ve kendilerini çabuk yenilemeleri sayesinde hızlı yayılma eğilimine girebilmektedirler. Yabancı otlar kültür bitkileri ile su, besin maddeleri, ışık ve yaşam alanı yönünden rekabete girerek kültür bitkilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, verim ve kalitede önemli düşüşlere neden olmaktadır (Kızılkaya ve ark., 2001; Ghosheh, 2004). Ayrıca ürünlerin hasat edilmeleri sırasında da güçlük yaratmakta ve ürün kalitesini de olumsuz etkilemektedir li yıllarda yabancı ot mücadelesinde herbisit kullanımının yaygınlaşması ve bunu izleyen yıllarda ortaya çıkan 271

2 kontrolsüz ilaç kullanımı, zaman içerisinde doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmaya ve doğrudan veya dolaylı olarak ta insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Ayrıca, kullanılan ilaçlara karşı yabancı otların direnç kazanması, daha fazla kimyasal kullanma gerekliliğini veya alternatif yabancı ot kontrol metotlarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir.(krishna and Koger, 2004). Birçok bilimsel çalışma sonucunda herbisitlerin kullanıldığı uygulamaların azaltılıp yerlerine etkin yeni yöntemlerin kullanılması gerekliliği vurgulanmaktadır (Kurstjens, 2007). Ancak yabancı otlara karşı kimyasal ilaçların kullanım kolaylığı ve mümkün olan en kısa sürede etkilerini göstermesinden dolayı üreticiler genellikle kimyasal ilaçları tercih etmektedirler. Fakat bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları hem ürün kalitesi açısından hem de insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Pek çok kimyasal madde içeren tarım ilaçlarının (insektisitler, herbisitler, fungusitler) su ve toprak kirlenmesinde önemli payı olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Edwards, 1973). Ayrıca, ilaçlama makinası kullanılarak yapılan ilaçlamalardan sonra makina temizliği sırasında da kontrolsüzce çevreye bırakılan artıklar yine doğaya ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedir. Yine günümüzde insan sağlığını tehdit eden diğer unsurların başında gıdalarda bulunan kimyasal ilaç kalıntıları gelmektedir. Özellikle ürünlerimizde bulunan kalıntılar nedeniyle son yıllarda ihraç edilen ürünler geri gönderilerek ülkemize ekonomik anlamda zarar vermektedir. Bunların yanında kimyasalların kullanılmadığı yabancı ot mücadele yöntemleri de bulunmaktadır. Toprak işleme, elle yolma ve çapalama gibi klasik metotların yanında, alevle yakma, malçlama, solarizasyon, kaynar su uygulaması, çeşitli organik asit uygulamaları, bazı bitkisel yağ karışımı uygulamaları ve su jetleri ile kesme gibi alternatif uygulamalar bunlar arasında sıralanabilir. Hatta yabancı otlar üzerinde allelopatik etkileri olduğu saptanan örtü bitkilerinin diğer amaçlarının yanında, yabancı ot kontrolü için de kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. (Özeker ve Ulutürk, 2006). Bu yöntemler içerisinde en sık kullanılan yöntem ise kültürel amaçlı uygulanan çapalama benzeri toprak işleme işlemleridir. Ancak, yapılan çalışmalarda toprak işlemenin ana bitkiye zarar verebildiği gibi, toprak sıkışması ve benzeri yan etkilerinin olduğu da bildirilmektedir.(aykas ve ark., 2010). Bir diğer taraftan günümüzde bir zirai kimyasalın geliştirilip ruhsatlandırılabilmesi için harcanması gereken ARGE bütçesi 200 milyon ya kadar çıkabilmektedir (Kurstjens, 2007). Yabancı ot kontrolü konusunda yeni yaklaşımlardan birisi de lazerlerin bu amaçla kullanımıdır. Lazer teknolojisi günümüzde, tıp, haberleşme, görüntüleme sistemleri, mekanik teknolojiler vb. birçok değişik sektörde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında kimyasal yabancı ot mücadelesine alternatif olan yabancı ot kontrol yöntemleri ve son dönemde birçok alanda kullanımı olan lazerler ve tarımda yabancı ot kontrolü amacıyla kullanım olanakları ve biçimleri ele alınmıştır. Herbisitlere Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Alevle yakma Bu yöntem, yabancı otlara genellikle gelişme aşamasında yüksek sıcaklıkta propan veya bütan gibi yanıcı gaz alevlerinin uygulanması esasına dayanmaktadır. Uygulama sırasında yabancı otun gövdesi veya yaprakları yaklaşık 1000 C sıcaklığa maruz kalır. Bitkinin hücre yapısında bozulmalar meydana gelir. Hücre çeperinin parçalaması ve devamında bitkinin solarak ölmesiyle sonuçlanır (Kıran, 2010). Alevle mücadelede iyi sonuca ulaşmak, alevin uygulama zamanına bağlıdır. Bu yöntem, kültür bitkisi filizlenmeden önce bütün tarla yüzeyinde bulunan genç yabancı otların öldürülmesinin yanı sıra, ana bitkinin yetişme aşamasında da sıra araları ve sıra üzerlerinde bulunan yabancı otları öldürmek amacıyla 272

3 kullanılmaktadır. Toprak neminin yüksek olduğu ve traktörle mekanik mücadelenin zor olduğu durumlarda kullanılabilmesi bu yöntemin avantajlarındandır. Bunun yanında yanıcı maddelerin yüksek maliyetleri, uygulamaların bilinçsiz yapıldığında kültür bitkisine zarar verebilmesi ve yangın tehlikesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (Bond et al., 2003). Alevli yakıcı tasarımı konusunda yapılan çalışmalarda alevin uygulanma süresi, uygulanma uzaklığı ve brülör açısının önemli olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda alev uygulamak için en uygun brülör açılarının 22,5 ten 45 ye kadar olduğu bildirilmektedir (Storeheier, 1994). Malçlama Malçlamada asıl amaç toprak yüzeyini canlı veya cansız artıklarla kapatmaktır. Genellikle bitki artıkları veya bu amaca uygun plastik, kumaş, çakıl taşları gibi çok çeşitli örtü materyalleri kullanılır. Bu şekilde ısı ve ışığı engelleyerek yabancı ot tohumlarının çimlenmesini durdurulabilmektedir. Yine, yaşayan örtü bitkilerinin de yabancı ot çıkışı ve gelişmesini engellemek için kullanıldığı çalışmalar mevcuttur (Haromoto ve Gallandt, 2004). Yeni kurulan mandalina bahçesinde 3 yıl süreyle yürütülen çalışmada yabancı ot kontrol yöntemleri müdahale yapılmayan kontrol parselleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; örtü bitki uygulaması %44,9, biçme uygulaması %23,4, kimyasal mücadele %88,4, polietilen malçın %99,6 ve malç tekstili uygulamasının %100 oranında yabancı ot kontrolü sağladığı bildirilmektedir (Kitiş, 2009). Yapılan araştırmalarda malçlamanın genellikle toprak özelliklerini iyileştirmek için kullanıldığı, ek fayda olarak yabancı ot kontrolünde de etkili olabildiği ortaya konmuştur (Bond ve Grundy, 2001) Solarizasyon Solarizasyon uygulaması ile toprak belli bir sıcaklığa kadar ısıtılmakta ve yüzeyde bulunan yabancı ot tohumları, haşere ve hastalıklar engellenmektedir. Genellikle toprağın 20 cm derinliğe kadar işlenmiş olduğu alanlarda bu yöntem tercih edilmektedir. Uygulamalar sırasında toprak sıcaklığı 65 C ve üstüne kadar çıkabilmektedir (Standifer et al.,1984). Böylece, yüksek sıcaklığa maruz kalan yabancı otlar etkilerini yitirmeye başlamaktadır. Solarizasyon uygulaması etkili bir şekilde yapıldığında herbisit uygulamasına alternatif olabilecek bir metottur. Çoğu yabancı ot bu yöntemle kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, ek bir maliyet getirdikleri için üreticiler tarafından sıkılıkla tercih edilmezler. Ultra Viyole Uygulaması (UV) Bitkilere UV uygulaması yapıldığında mm kalınlığındaki bitki dokusu, uygulanan tüm enerjiyi emilim yapma yeteneğine sahiptir. UV uygulaması ile alevle yakma yöntemi benzerlikler göstermektedir. UV uygulamalarıyla yabancı otların yok edilmesi halen araştırılmakta olan diğer yeni konular arasındadır (Andreasen, et al., 1999). Dondurarak Öldürme Bitki dokusu yüksek sıcaklıklarda olduğu gibi düşük sıcaklıklarda da deforme olma özelliğine sahiptir. Dondurarak yapılan yabancı ot mücadelesinde genellikle sıvı nitrojen ve kuru buz kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda sıvı nitrojenin kuru buza göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Fakat alevle yakma kadar etkili olmadığı kanısına varılmaktadır. Alevle yakmaya göre avantajlı yanı yangın riskinin bulunmamasıdır (Bond ve Grundy, 2001). Rask ve Kristoffersen, (2007) de sıvı nitrojen ve CO 2 buzu kullanılarak yabancı ot mücadelesinin başarı ile yapılabileceği bildirilmektedir. 273

4 Mikrodalga Mikrodalga radyasyonu ultra yüksek frekansta elektromanyetik enerjiye sahiptir. Bu frekanslardan 2450 MHz olan frekanslar ev ve işletmelerde kullanılırken aynı zamanda yabancı otlarla mücadelede kullanılan frekansla eşdeğerdedir. Sartorato et al. (2006) da mikrodalga uygulanarak değişik türde yabancı otların başarı ile kontrol altına alınabildiği bildirilmektedir. Ancak, aynı çalışmada yüksek uygulama maliyeti yüzünden bu yöntemin geliştirilmesi ve uygulama biçimlerinin değiştirilmesi gerekliliği de rapor edilmiştir. Diğer Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri Yabancı ot kontrolünde herbisit kullanımına alternatif yöntem arayışları sırasında araştırıcılar birçok yeni uygulama üzerine çalışmışlardır. Örneğin, Rask ve Kristoffersen, (2007) de bildirilen Hein, (1990) da yatay diskli tip ve dikey döner silindirli süpürücülerin yabancı ot kontrolünde etkili olduğu belirtilmektedir. Sıcak su, su buharı ve sıcak hava uygulamaları da bazı araştırıcılar tarafından yabancı ot kontrolü amacıyla kullanılmıştır. Ancak, uygulamadaki zorluklar ve yüksek maliyet problemi bu sistemlerin kullanımını sıkıntıya sokmaktadır (Bond ve Grundy, 2001). Yağ asitleri, asetik asit ve mısır glüteni de seçici olmayan ve hızlı etkili doğal herbisitler olarak kullanılabilirler. Ancak, özellikle hayvan ve insanın tüketimine sunulacak gıdalar için alerji ve zehirlenme gibi yan etkilerinin olmasından dolayı, kullanımları uzmanlık gerektirmektedir (Johanson, 2011). Yine son yıllarda basınçlı su ile yabancı otları kesmek üzere geliştirilmiş, bu amaca özel su jetleri bulunmaktadır (Yuting, 2009). Laserler Günlük hayatımızda yer alan yeni ve önemli bir teknoloji olan lazer, İngilizcede light amplificationa by the stimulated emission of radiation tanımın baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise lazer kelimesi uyarılmış radyasyon ışıması tarafından güçlendirilmiş ışık olarak tanımlanmaktadır lere dayanan bir geçmişi olmasına rağmen teknolojinin hızlı şekilde gelişmesiyle birlikte lazerlerin yaşantımızda daha çok kullanıldığı görülmektedir (Yaltırık, 2009). Lazer ışığının iki ayrı özelliği bulunmaktadır. Bunlar, tanecik yapısı ve dalga yapısıdır. Tanecik teorisi, ışığın foton denilen ufak parçalardan meydana geldiği görüşüdür. Fotonların oluşturduğu lazer ışığı; tek renkli olması, dağılmadan dümdüz gitmesi, birbirlerine belirli bir uyum içerinde bağlı olması gibi özellikleri taşır. Lazer ışığının dalga yapısı, basit bir sinüs dalgası şeklindedir. Hızı teorik olarak saniyede metre olarak kabul edilmektedir. Lazerler genelde kızılötesi ve morötesi spektrumda yer alabilecekleri gibi, görünür spektrum aralığında da yer alabilirler (Şekil 1). Özellikle; tıp, sanayi, kozmetik ve bilgisayar alanların da yaygın bir şekilde kullanımına rastlanır (Silfvast, 2004). Hâlihazırda gelişmekte olan bir teknoloji olduğundan, tarım sektöründe kullanımı henüz sınırlıdır. Lazerin tarımda uygulamaları arasında bir biyolojik uyarı aygıtı olarak kullanıldığı da görülmektedir. Lazer ışığı tohum, fide ve bitkiler üzerine düşük yoğunlukta uygulandığında, bitkiler ve tohumlar buna karşılık biyolojik tepkime vermektedirler. Lazerler, uygulandığı bitkilerde biyoenerji potansiyelini arttırırken aynı zamanda genetik, hormonal ve fermantasyon sistemlerinde önemli miktarda etkileşim olmasına yol açmaktadır (Vasilevski et al., 2001). Spektrumun mor ötesi bölgesinde lazer emilimi dokunun protein içeriğine bağlı iken, kızılötesi bölgede dokunun su içeriği önemli etkendir (Yaltırık, 2009). UV lazerler ( nm), He-Ne lazerler (632.8 nm), Nitrojen Lazer (337.1 nm), argon(488 nm), diode lazer ( nm) ve CO 2 lazer ( nm) genelde tarımsal amaçlı olarak kullanılan lazer çeşitleridir (bkz. Şekil 1) (Hernandez et al., 2010) 274

5 Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve tarımda kullanılan lazerler (Keiner, 2011; Hernandez et al..,2010) He-Ne Lazerler He-Ne lazer; Helyum-Neon lazer olarak tanımlanmaktadır. İlk bulunan lazer olmakla birlikte halen en çok kullanılan lazer tipleri arasında gösterilmektedir. 632 nm He-Ne lazerin en etkin olduğu dalga boyudur. Bu tip lazerler genellikle 0,5 ile 50 mw arasında bir enerji üretimi yapabilmektedir. Yaklaşık olarak saat kullanım ömürleri bulunmaktadır. He-Ne lazerlerin lazer yazıcılarda, süpermarketler de bulunan barkod okuyucularda, işaretleme ve ölçülendirme aletlerinde kullanıldığı görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, amber ağacı (A. Farnesiana) tohumlarına yaklaşık 9 dakika süresince ve 1,70 W cm -2 gücünde He-Ne lazer ışını uygulandığında filizlenme indeksinin bundan önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır (Soliman ve Harith, 2010). Argon Lazer Argon gazı, iyon lazerlerinin temelini oluşturan maddeler arasında gelmektedir. Argon lazeri argon gazından oluşan bir gaz lazeridir. Argon-iyon lazerler çok çeşitli spektroskopik metotlarla yüksek enerjiye ihtiyaç olan ilaç ve eğlence sektöründe kullanılır. Argon-iyon lazeri, görünür ve ultraviyole bölgede argon gazı türevlerinin iyonize çeşitlerinden yararlanılarak iş yapabilmektedir. Argon iyon lazeri ultraviyole bölgede yaklaşık olarak 10 tane, görünür bölgede ise 25 taneye kadar 275 ile 689 nm arasında dalga boyu üretebilme yeteneğine sahiptir. Görünür ışık bölgesinde lazerler çeşitli güç çizgilerinde 100 W a kadar sürekli dalga üretebilir. Argon-iyon gaz lazeri boşaltma tüpleri 2000 ile 5000 saat arasında ömre sahiptir (Anonim, 2010). CO 2 Lazerleri CO 2 lazerler (Şekil 2) en etkili ve en güçlü lazerlerdir. Genellikle karbon dioksit, azot ve helyum gazlarının karışımından oluşmaktadır. CO 2 ve N 2 gazlarının karışımı 0,8:1 ve bir miktar helyum eklenerek oluşmaktadır. Helyum, lazer seviyesini azaltmak ve oluşan ısıyı indirgemek 275

6 için kullanılmaktadır. Hidrojen veya su buharı gibi diğer bileşenler oluşan karbonmonoksidi karbondioksite çevirmede yardımcı olmaktadırlar. Devamlı ve darbeli olmak üzere iki tip CO 2 lazer bulunmaktadır. Genellikle 9,4 μm ile 10,6 μm dalga boyu aralıklarında etkinliği bulunmaktadır. Sanayide plastik, tahta, metal vb. materyallerin kesiminde kullanılmaktadırlar (Silfvast, 2004). Şekil 2. CO 2 lazerin şematik görünümü Diod Lazerler Diod lazerler düşük güç girişine sahip ve etkili lazerlerdir (Şekil 3) nm dalga boyu aralığında etkili olmaktadırlar. Genellikle telekomünikasyon, CD yazıcılar, süpermarketlerde kullanılan barkod okuyucular bu tip lazerlerden oluşmaktadır. Ayrıca tıp alanında da kullanımları mevcuttur. Diod lazerlerle yapılan bir çalışmada 650 nm ve 27,4 mw güçte buğday tohumları üzerine uygulandığında tohumların fotosentez yapmaya başladıkları saptanmıştır (Hernandez ve ark., 2008). Şekil 3. Lazer diyodu Yabancı Ot Mücadelesinde Lazer Kullanımı Günümüze kadar lazerlerin tarımda kullanımı üzerine birçok araştırma yapılmasına rağmen, yabancı ot kontrolünde kullanıldığı çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ancak, yapılan çalışmaların tamamında lazerlerin yabancı ot kontrolünde etkili oldukları bildirilmektedir. Lazerler genellikle sanayide metal veya ahşap malzemelerin kesiminde kullanılmaktadır. Lazer ışını yoğun enerji içerir ve hedefe hızlı ve isabetli bir şekilde yönlendirilmesi kolaydır. Ayrıca, çok dar alanlara da odaklanarak birim alana düşen enerji miktarı yükseltilebilmektedir. Bitkisel materyaller üzerine uygulanan görünür (visible) ve kızılötesi (IR) lazerler bitki hücreleri üzerinde patlayıcı iç etki gösterir. Diğer bir deyişle bitki dokusunun yakılması çoklu fotonlar tarafından gerçekleştirilir ve bitkide karşı konulamaz derecede elektron akışına neden olur. Bunun devamında bitki hücreleri patlar (Bloembergen, 1974). CO 2 lazerler su moleküllerinin geniş ışık emilimine neden olur. Bunun devamında su aşırı ısınır ve patlatıcı etkiye sahip bir kaynama olayı yaratılmış olur (Langerholc, 1979). 276

7 Horoz ibiği (C. Album), yabani hardal (Sinapis arvensis) ve çim (Lolium Perenne) bitkilerini CO 2 lazer ile kesmek üzerine yapılan çalışmada, bilgisayar destekli bir sistem kullanılmıştır (Şekil 4). Çalışma sonucunda değişik gelişim evrelerinde ve bitki boylarında lazer ile yabani hardalı kesmenin horozibiğini kesmekten daha güç olduğu bildirilmektedir. Yabani hardal ve horozibiği bitkileri meristemlerinin hemen altından kesildiğinde, kesme işlemi için gerekli enerji miktarları horozibiği için 0,9 J mm -1, yabani hardal için 2,3 J mm -1 bulunmuş ve kesme etkinliği de bitki biokütlesinin %90 ı kadar başarıya ulaşmıştır (Heisel et al., 2001). Çalışma sonucunda lazerlerin yabancı ot kontrolünde kesme amacıyla kullanılma potansiyelinin olduğu bildirilmektedir. Şekil 4. CO 2 lazer ile yabancı otların kesilmesi (Heisel et al., 2001). Mathiassen et al.(2006) da iki farklı tip sürekli akışlı lazer ışını ile, kuş otu (Stellaria media), kokusuz papatya (Tripleurospermum inodorum) ve kanola (Brassica napus) bitkileri ile mücadele olanaklarını araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, 5W gücünde ve 532 nm dalga boyunda lazer sırasıyla 0,9-1,8 mm ışın çaplarında, 90W gücünde ve 810 nm dalga boyundaki lazer ise sırasıyla 1,2-2,4 mm ışın çapında uygulanmıştır. Her iki lazer kombinasyonu beş farklı uygulama zamanı ve beş farklı enerji yoğunluğu ele alınarak denenmiştir. Araştırma sonucunda, ele alınan yabancı ot türlerinin apikal meristemlerinin lazer ışınına maruz bırakılmasının (Şekil 5) fiziksel yabancı ot mücadelesinde başarı ile uygulanabileceği bildirilmektedir. Şekil 5. Lazer ışınının bitki apikal meristemine uygulanması (Mathiassen et al., 2006) Yine lazer ile yabancı ot kontrolünün verimliliğinin, ışının dalga boyu, etkime süresi, çapı ve lazerin gücü ile yakından ilişkili olduğu belirtilen çalışmada, başarılı bir mücadelenin yabancı ot türlerine göre de değişebildiği rapor edilmektedir. Örneğin, kanola bitkisi kuş otu ve kokusuz papatyaya göre lazer ışınına daha dayanıklı bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre yabancı ot kontrolü için en etkili ve verimli lazer ışınının 5W gücünde ve 532 nm dalga boyunda ve 1,8 mm ışın çapına sahip lazer uygulamasında olduğu bildirilmektedir. 277

8 Sonuç Lazerlerin yabancı ot kontrolü için, geleneksel (kimyasal) yöntemlere alternatif olarak başarıyla uygulanabileceği görülmektedir. Ancak, lazer kullanarak yabancı ot mücadelesi yapabilmenin başarısı, uygulanacak lazerin çeşidi, dalga boyu, gücü, uygulama süresi ve ışın çapı gibi birçok faktöre bağlıdır. Günümüze kadar lazer ile yabancı ot kontrolü olanakları üzerine yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Özellikle diyod lazerler üzerine gelecekte çeşitli araştırmalar yapılmalı ve üretim desenlerinde sıklıkla görülen yabancı ot türlerinin lazerden etkilendiği sınır değerler ortaya konulmalıdır. Literatür Listesi Andreasen C., L. Hansen and J. C. Streibig, The effect of ultraviolet radiation on the fresh weight of Some weeds and crops. Weed technology,(13), pp. Anonim, How gas-ion lasers work. Lexell laser thecnical ınformations. lexellaser.com/techinfo_gas-ion.htm, erişim: Aykas, E., H. Yalçın ve E. Çakır, Koruyucu Toprak İşlemede Yöntemler, Örtü Bitkisi ve Ekim Nöbetinin Önemi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, (6), 4, pp. Bloembergen, N., Laser-induced electric breakdown in solids. IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-10, pp. Bond, W., R.J. Turner and A.C. Grundy, A review of non-chemical weed management. HDRA (The Organic Organisation). www. organicweeds.org.uk, erişim: Bond, W. and A.C. Grundy, Non-chemical weed management in organic farming systems Weed Research , pp. Edwards, C. A.,1973. Environmental pollution by pesticides. Environmental pollution by pesticides. Plenum Press, London, 1 edition,542 p. Ghosheh, H. Z., Single herbicide treatments for control of broadleaved weeds in onion (Allium cepa). Crop Protection, 23: pp. Güncan, A., Yabancı Otlar ve Mücadele Prensipleri. Geliştirilmiş 3. Baskı,Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 239s.. ) Haramoto E. R. and E.R. Gallandt, Brassica cover cropping for weed management: A review. Renewable Agriculture and Food Systems: 19(4); pp. Hein, R., The use of rotating brushes for non-chemical weedcontrol on paved surfaces and tarmac. Department of Agricultural Engineering, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp, Sweden. Report 141. Heisel, T., J Schou, S. Christensen and C. Andreasen, Cutting weeds with a co2 laser. Weed research 41, pp. Hernandez, A.C., P.A. Dominguez, O.A. Cruz, R. Ivanov, C.A. Carball, and B.R. Zepeda, Laser in agriculture. Int. Agrophys, 24, pp. Hernandez A.C., M. Mezzalama, N. Lozano, O.A. Cruz, E. Martinez, R. Ivanov and A.P. Domínguez, Optical absorption coefficient of laser irradiated wheat seeds determined by photoacoustic spectroscopy. Eur. Physical J. Special Topics, 153, Johanson, E., Alternative Weed Control Methods. Control.pdf Keiner, L. E., Electromagnetic spectrum Coastal Carolina University, Solar Matters, Spectrum.pdf. Kızılkaya, A., H. Önen, ve Z. Özer, Soğan Verimine Yabancı Ot Rekabetinin Etkileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2: Kıran, T., Bağda alev ile yabancı ot mücadelesi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ. 278

9 Kitiş, Y.E., Çukurova bölgesi turunçgil bahçelerinde canlı ve cansız malç uygulamalarının entegre yabancı ot kontrolü açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana. Krishna, N.R. and C. H. Koger, 2004, Live and killed vetch cover crop effects on weeds and yield in glyphosate-resistant corn, Weed Technology, (18), pp. Kurstenj, A.G., Precise tillage systems for enhanced non-chemical weed management. Soil & Tillage Research, (97), pp. Langerholc, J., Moving phase transition in laser irradiated biological tissue. Applied Optics 18, pp. Mathiassen, S.K., T. Bak; S. Christensen and P. Kudsk, The Effect of laser treatment as a weed control method. Biosystems Engineering, 95 (4), pp. Özeker, E., M. Ulutürk, Organik Tarımda Örtü Bitkilerinin Kullanım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (2), Rask A.M. and P. Krıstoffersen,, A review of non-chemical weed control on hard surfaces. Weed Research 47, pp. Sartorato, I., G. Zanin, C. Baldoin, and C. De Zanche, Observations on the potential of microwaves for weed control. Weed Research 46, 1 9 pp. Silfvast, W.T., Lazer Fundementals. Cambiridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridege CB2 2RU,UK. Soliman A.S.H. and M.A. Harith, Effects of laser biostimulation on germination of acacia farnesiana (L.) Willd. Acta Hort., 854, Standifer L C, P.W. Wilson, R. Porche-Sorbet, Effects of solarization on soil weed seed populations. Weed Science 32, ). Storeheier K J.,1994. Basic investigations into flaming for weed control. Acta Horticulturae 372, Engineering for Reducing Pesticide Consumption & Operator Hazards, pp. Vasilevski G., D. Bosev, Z.Bozev, and N. Vasilevski, Byophisical methods as a factor in decreasing of the soil contammination. Int. Workshop Assesment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New Independent States (NIS). September 30-October 3, Sofia, Bulgaria. Yaltırık, M.,2009, Lazer. İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ders notları. erişim: Yuting, R., United States Patent Application Publication, Pub. No: US2009/ A1. U.S.A 279

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

TARIMSAL SAVAŞIM VE MEKANİZASYONUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR

TARIMSAL SAVAŞIM VE MEKANİZASYONUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR TARIMSAL SAVAŞIM VE MEKANİZASYONUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Ergin DURSUN 1 Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR 1 Dr. Arzu ERMAN 2 ÖZET Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının önlenmesinde

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER Ufuk TÜRKER 1,Bahattin AKDEMİR 2, Mehmet TOPAKCI 3, Behiç TEKİN 4, İlker ÜNAL 5 Arda AYDIN 6, Gülfinaz ÖZOĞUL 7, Mehmet EVRENOSOĞLU 7 ÖZET Günümüzdeki hızlı teknolojik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Yusuf TÜLÜN SERALARDA TOPRAK SOLARİZASYONU UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TOPRAK PROFİLİNDE SICAKLIK DAĞILIMININ MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER Hüseyin GÜLER 1 Erkan URKAN 1 Müjdat TOZAN 1 Behiç TEKİN 1 Öncül CANER 2 ÖZET Ülkemizde tarımsal üretimde yapılan uygulamalar içinde gelişmenin en

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Ünal ÜRKMEZ, Sakine ÖZPINAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü 17100 Çanakkale

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretiminde Kullanılması

Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretiminde Kullanılması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 37 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretiminde Kullanılması Fatih MENGELOĞLU M. Hakkı ALMA KSÜ. Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SEÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZETMEİ GÜÇ ED SÜRÜCÜ TASARIMI VE GERÇEKEŞTİRİMESİ Yusuf GÜRBÜZ YÜKSEK İSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Haziran-2012

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BUĞDAYLARDA TAVLAMA İŞLEMİNDE ULTRASON UYGULAMASININ ÖĞÜTME VE UN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Yavuz YÜKSEL DOKTORA TEZİ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Mayıs-2013

Detaylı

TARIMDA ENERJİ KULLANIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

TARIMDA ENERJİ KULLANIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TARIMDA ENERJİ KULLANIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Doç.Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK 1 Dr. Baran YAŞAR 2 Arş.Gör. Ömer EREN 1 ÖZET Tarımsal üretimde insan/hayvan gücü ve makina gücü gibi canlı ve mekanik

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY ISSN: 1302-0056 ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY Cilt/Volume 9 Yıl/Year 2007 Sayı/Number 12 http://bof.karaelmas.edu.tr/journal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hüseyin YENER ¹, Şenay AYDIN ², Nuray CEBECݹ ÖZET Manisa ili ve çevresi özellikle

Detaylı

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 135 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş

Detaylı