Visudyne İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz 15 mg

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Visudyne İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz 15 mg"

Transkript

1 Visudyne İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz 15 mg FORMÜLÜ: Her bir flakon: Verteporfin Bütilat hidroksitoluen L-askorbik asit 6- palmitat Yumurta fosfatidilgliserolü Dimiristol fosfatidilkolin Laktoz içermektedir mg mg 0.15 mg mg 70.5 mg mg FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLERi Farmakodinamik özellikleri: Verteporfin, benzoporfirin türevi monoasit (BPD-MA) olarak tanımlanmış olup; BPD-MA C ve BPD-MA D aktif regioizomerlerinin eşit olarak 1:1 oranında karışımından oluşur. Işık ile aktive olan bir ilaç olarak (fotosensitizer) kullanılmaktadır. Verteporfinin klinik olarak önerilen dozu sitotoksik değildir. Yalnızca oksijen varlığında ışık ile aktive edildiği zaman sitotoksik ajanlar meydana gelir. Enerji porfirin tarafından absorbe edildiği zaman oksijene transfer edilir, yüksek reaktiviteye sahip. kısa ömürlü singlet oksijen meydana gelir. Singlet oksijen difüzyon aralığında, lokal vasküler oklüzyona, hücre hasarına yol açarak biyolojik yapılara zarar verir ve belli koşullarda hücre ölümüne yol açar. Verteporfinin koroidal neovaskülatür endotelini içine alan hızlı proliferasyon yapıcı hücreler tarafından selektif ve hızlı alımı ve retensiyonunda, lokal ışığa maruziyete ilaveten, PDT nin verteporfin kullanılarak sağlanan selektivitesi de temel teşkil eder. Ağırlıklı olarak klasik subfoveal lezyonlar ile ortaya çıkan yaşa bağlı makula dejenerasyonu Visudyne çok merkezli randomize plasebo-kontrollü, randomize çift-kör olarak çalışılmıştır (BPD OCR 002 A ve B). 609 hastanın tamamı kaydedilmiştir (402 Visudyne, 207 plasebo). Amaç, verteporfin ile yapılan Fotodinamik Tedavinin fotodinamik tedavi (PDT), yaşa bağlı makula dejenerasyonuna (YBMD) bağlı olarak ortaya çıkan subfoveal koroidal neovaskülarizasyon (KNV) hastalarında görme keskinliğinin azalmasını sınırlandırmadaki uzun dönem etkinlik ve güvenilirliğini göstermektir. İlacın primer etkinliğinin saptanmasında, 3 sıradan daha az (15 harften az) görme keskinliği kaybı yaşayan hastaların oranı dikkate alınmıştır.görme keskinliği, tedavi başlangıcında ve 12 ay sonunda ETDRS tablosu ile ölçülmüştür.

2 Tedavi kriterleri: 50 yaşın üzerindeki hastalar, YBMD ye bağlı KNV varlığı KNV de klasik komponent varlığı (Anjiografide sınırlarını belirgin hiperfloresans alan olarak tanımlanır) KNV nin subfoveal olması (Foveal Avasküler alanın geometrik merkezi de dahil olmak üzere) Klasik ve okült lezyon alanlarının toplamlarının total lezyon alanının en az %50 sini oluşturması Tüm lezyon alanının en geniş çapının (GLD) 9 MPS dan (Macular Photocoaculation Study-Disk alanı) küçük olması Ve tedavi edilecek gözde düzeltilmiş en iyi görme keskinliği skorunun 34 ila 73 harf arasında olması (yaklaşık 20/40 ila 20/200 arasında) Lezyonlar anjiografide iyi sınırlandırılmamış hiperfloresans alan ile tanımlanan okült komponent içerebilir. 12 ayda alınan sonuçlar, tedaviye yanıt veren hastalarda istatistiksel olarak Visudyne'in plaseboya üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Çalışmalarda, 12. ay sonunda tedavi grupları arasında Visudyne lehine % 15'lik bir fark saptanmıştır (Visudyne grubu % 61; plasebo grubu % 46; p < 0.001, ITT analizi). Bu fark, 24 ay sonunda da aynı kalmıştır (Visudyne grubu % 53; plasebo grubu % 38 p < 0.001). Predominan klasik KNV lezyonlu hasta grubunun ( N=243, Visudyne 159, plasebo 84) tedaviden daha fazla fayda sağladığı gösterilmiştir. 12 ay sonra, tedavi grupları arasında % 28'lik fark saptanmıştır (Visudyne grubu % 67; plasebo grubu % 39 p < 0.001); fayda 24 ay devam etmiştir (Visudyne grubu % 59 ; plasebo grubu % 31, p < 0.001). Klasik komponenti olmayan okült subfoveal lezyonlar ile ortaya çıkan yaşa bağlı makula dejenerasyonu Diğer randomize, plasebo-kontrollü, çift kör, çok merkezli 24 aylık bir çalışmada (BPD OCR 003 YBMD). YBMD ye bağlı düzeltilmiş en iyi görme keskinliği skoru >70 harf (20/40 ve daha iyi) olan klasik komponent içeren subfoveal KNV li hastalar ve YBMD ye bağlı düzeltilmiş en iyi görme keskinliği skoru >50 harf (20/100 ve daha iyi) olan klasik komponenti olmayan subfoveal okült KNV li hastalar üzerinde yapılmıştır. Okült KNV si olan hastalar için lezyonun kan içermesi veya randomizasyondan önceki 3 ay içinde hastalığın ilerlemiş olması şartı konulmuştur. Hastalığın ilerlemesi, ETDRS tablosu kullanılarak ölçülen düzeltilmiş en iyi görme keskinliğindeki en az 6 harf kayıp veya lezyonun en geniş çapının son 3 ay içinde en az %10 u kadar büyümüş olması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 339 hasta (225 Verteporfin, 114 plasebo) kaydedilmiştir. Etkinlik parametresi BPD OCR 002 ile aynıdır. Çalışma 12 ayda primer etkinlik parametresi bakımından istatistiksel olarak önemli bir bir sonuç göstermemiştir (% 45.6'e % 49.3 karşı p=0.517). 24 ayda Visudyne'ın plaseboya karşı üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı olup; Visudyne lehine % 12.9'luk bir farktır (% 33.3'e karşı % 46.2, p= 0.023). Klasik komponenti olmayan okült subfoveal lezyonlu hasta grubunda (n=28) Visudyne'ın plaseboya karşı üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı olup; Visudyne lehine % 13.7 farktır (% 31.5'a karşı % 45.2, p= 0.032).

3 Patolojik miyopi Patolojik miyopinin neden olduğu subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında çok merkezli, çift-kör, plasebo kontrollü, randomize bir çalışma (BPD OCR 003 PM) yapılmıştır. Çalışmada 120 hastanın tamamı (81 Visudyne, 39 plasebo) kaydedilmiştir. Pozoloji ve tedavi tekrarları YBMD çalışmalarındakinin aynısıdır. Çalışmayı tamamlayan hastalarda (tüm hastaların % 96'sı) 12 ay boyunca güvenilirlik ve etkinlik analizleri yapılmıştır. Visudyne tedavisi gören hastalar, görme keskinliği açısından değerlendirilmiş ve 12 ay sonunda istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Primer etkinlik kriteri (3 sıradan az görme keskinliği kaybı yaşayan hastaların oranı) dikkate alındığında, Visudyne tedavisi gören hastalar ile plasebo grubu arasında % 20'lik bir fark saptanmıştır (Visudyne grubu % 86, plasebo grubu % 67, p = 0.011). 1.5 sıradan daha az görme kaybı yaşayan hastaların oranında ise Visudyne tedavisi gören hastalar ile plasebo grubu arasında % 28'lik fark saptanmıştır (Visudyne grubu % 72, plasebo grubu % 44 p = 0.003). Farmakokinetik Dağılım 6 ve 12 mg/m 2 vücut yüzey alanının infüzyonundan 10 dakika sonra en yüksek konsantrasyon (C max ) yaklaşık sırasıyla 1.5 ve 3.5 µg/ml dir. Bu değerler genç sağlıklı gönüllülerde gözlenenden biraz daha yüksektir (6 mg/m 2 önerilen doz için % 26) ve daha fazla maruziyete neden olabilir. Hedef popülasyonda risk/fayda değerlendirmesi olumlu bulunduğundan, yaşa bağlı bu farklılığın klinik olarak anlamı bulunmamaktadır. Herbir Visudyne dozu uygulaması için, en yüksek konsantrasyon (C max ) plazma konsantrasyonlarında (infüzyonun bitişinden hemen sonra) ve ışık uygulama zamanında bireyler arası maksimum 2 katı bir değişkenlik bulunmuştur. Her iki regioizomer için, en yüksek konsantrasyon (C max ) ve ortalama eğri altı alanı (AUC) değerleri doz ile orantılıdır. İnfüzyonun sonundaki en yüksek konsantrasyon (C max ) değeri, BPD-MA D için BPD-MA C den daha yüksek saptanmıştır. Dağılım hacmi 0.5 l/kg dır. Proteine bağlanma İnsan kanında verteporfinin % 90 ı plazma ile % 10 u ise kan hücreleri ile birlikte çok az bir kısmı da membranda bulunur. İnsan plazmasında verteporfinin % 90 ı plazma lipoprotein fraksiyonları ile birlikte, % 6 sı ise albumin ile birlikte bulunur. Metabolizma Verteporfinin ester grubu plazma ve hepatik esterazlar ile hidrolize olarak benzoporfirin türevi diasit (BPD-DA) oluşumuna yol açar. BPD-DA ayrıca ışığa duyarlılaştırıcı bir madde olmakla birlikte sistemik maruziyeti düşüktür (verteporfine maruziyet % 5-10 olup, ilacın büyük kısmının değişmeden atıldığını gösterir). In vitro çalışmalar sitokrom P450 enzimleri tarafından gerçekleştirilen oksidatif metabolizmanın kayda değer bir bağlantı göstermediğini ortaya koymuştur. Eliminasyon Verteporfin için plazma eliminasyon yarı ömrü değerleri yaklaşık 5-6 saattir. Ortalama eğri altı değerleri ortalama eğri altı alanı (AUC) hafif şiddette karaciğer disfonksiyonu olan kişilerde normal karaciğer fonksiyonları olan kişilere göre 1.4 defa daha fazladır. Bu fark klinik olarak anlamlı bulunmamıştır ve hafif şiddette karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

4 Verteporfin ve BPD-DA'nın kombine insan idrarında atılımının % 1'den az olması, safra ile atılımı düşündürmektedir. ENDÝKASYONLARI Visudyne 1. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı predominan klasik subfoveal korodial neovaskülarizasyon 2. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı okült (gizli) subfoveal korodial neovaskülarizasyon 3. Patolojik miyopiye bağlı, subfoveal korodial neovaskülarizasyon tedavilerinde endikedir. KONTRENDÝKASYONLARI Visudyne porfiri hastalarında, verteporfine ya da bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Visudyne uygulanan hastalar, infüzyondan sonraki ilk 48 saat içinde ışığa duyarlı hale geleceklerdir. Bu peryot süresince hastalar ciltlerini, gözlerini ve vücutlarının diğer kısımlarını direkt güneş ışığı veya parlak halojen ışığı, cerrahi müdahale odası ya da diş doktoru muayenehanesindeki yüksek güçte ışıklar gibi parlak oda ışığı ile korumasız temastan kaçınmalıdırlar. Eğer hastalar tedaviden sonraki ilk 48 saat içinde gün ışığına çıkmak zorunda kalırlarsa, ciltlerini ve gözlerini koruyucu kıyafetler ve koyu renk camlı güneş gözlükleri ile korumalıdırlar. UV güneş perdeleri fotosensitivite reaksiyonlarından korunmada etkin değildir. Normal oda ışığı emniyetlidir. Hastalar karanlıkta kalmamalı ve normal oda ışığında kalarak ilacın vücuttan photobleaching adı verilen proses ile hızla uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Visudyne tedavisi orta şiddette karaciğer yetmezliği veya safra yolu tıkanması olan hastalarda, bu hastalarda edinilmiş hiç bir tecrübe bulunmadığından, dikkatle uygulanmalıdır. Tedaviden sonraki bir hafta içinde ciddi görme azalması olan hastalar (4 sıra veya daha fazlaya eşdeğer) en azından görmeleri tedaviden önceki düzeyine tamamen ulaşıncaya kadar tekrar tedavi edilmemelidirler ve potansiyel risk ve fayda, tedaviyi uygulayan hekim tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Visudyne in ekstravazasyonu (çevre dokulara sızması) şiddetli ağrıya, enflamasyona, şişkinlik ve enjeksiyon bölgesinde renk değişikliğine neden olabilir. Ağrının giderilmesi için analjezik tedavisi gerekebilir. Visudyne çevre dokulara sızdığı takdirde infüzyon derhal kesilmelidir. Şişkinlik ve renk değişikliği kayboluncaya kadar etkilenen bölge parlak ışıktan korunmalıdır ve enjeksiyon bölgesine soğuk kompres yapılmalıdır. Ekstravazasyonu önlemek için Visudyne infüzyonundan önce serbest akışlı bir damar yolu açılmalı ve monitorize edilmelidir. En geniş olan kol veni, tercihan antekübital ven, infüzyon için kullanılmalıdır ve elin arka tarafında bulunan küçük venlere uygulama yapılmamalıdır. Nadir durumlarda ciddi olabilen göğüs ağrısı, vazo-vagal reaksiyonlar (uygulamaya bağlı) ve hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Hem vazo-vagal hem de hipersensitivite reaksiyonları, senkop, terleme, sersemlik, deride kızarıklık, dispne, flushing, kan basıncı ve kalp atışında değişiklikler gibi genel semptomlar ile bir arada ortaya çıkar. Hastalar, Visudyne infüzyonu süresince sıkı tıbbi gözetim altında tutulmalıdırlar.

5 Visudyne ın anestezi altındaki hastalarda kullanımına dair klinik veriler mevcut değildir. Anestezi veya sedasyon altındaki domuzlara, hastalarda önerilen dozun çok üzerinde verilen Visudyne bolus dozları, muhtemelen komplement aktivasyonunun bir sonucu olarak, ölümü de içine alan ciddi hemodinamik etkilere neden olmuştur. Difenhidraminin verilmesi ile histaminin rol oynadığı düşünülen bu mekanizmada, bahsedilen etkiler azalır veya ortadan kalkar. Bu etki anestezi altında olmayan domuzda ve insanı da kapsayan diğer canlılarda gözlenmemiştir. Tedavi gören hastalarda, beklenen maksimum plazma konsantrasyonunun 5 katından daha fazlası, insan kanında in vitro olarak düşük seviyede bir komplement aktivasyonuna neden olmuştur. Klinik çalışmalarda komplement aktivasyonuna bağlı durumlar bildirilmemiştir fakat, pazarlama sonrası advers etki takibinde anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Hastalar, Visudyne infüzyonu süresince sıkı tıbbi gözetim altında tutulmalıdırlar ve genel anestezi altında Visudyne tedavisi dikkatle yapılmalıdır. İki gözün aynı anda tedavisini destekleyen klinik data bulunmamaktadır. Bununla birlikte, diğer gözün tedavisinin gerekli olduğu düşünülüyorsa, infüzyonun başlangıcından sonra 20 dakika geçmeden diğer göze de lazer tatbik edilmelidir. Stabil olmayan kalp hastalığı (class III veya IV) ve kontrol edilemeyen arteriyal hipertansiyonu olan hastalarda yapılmış klinik çalışmalar mevcut değildir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Visudyne ile hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar mevcut değildir. İnsana önerilen dozun 70 kat daha fazlası kullanılarak yapılan deneysel çalışmalarda, insana önerilen dozun 70 kat daha fazlası dozlar (ortalama eğri altı alanı (AUC) esas alınarak) sıçanlara verilmiş ve anoftalmi / mikroftalmi, yüzen kaburgalar (wavy ribs) ve fetal değişikliklerin insidansındaki artış incelenmiştir. Bu nedenle Visudyne, ancak tedaviden beklenen fayda, fetüs üzerindeki potansiyel riskten aðýr basıyor ise hamile kadınlarda kullanılmalıdır. Visudyne in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren anneler uygulanmamalı veya emzirmeye uygulamadan sonraki 48 saat ara verilmelidir. Araç ve makina kullanma yeteneğine etkisi: Visudyne tedavisini takiben hastalarda araba ve makina kullanmayı etkileyen anormal görme, görme azalması gibi geçici görme rahatsızlıkları veya görme alanı defektleri gelişebilir. Bu semptomların görüldüğü hastalar, semptomlar devam ettiği sürece araba ve makina kullanmamalıdırlar. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Hekime danışmadan kullanmayınız. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Yapılan klinik çalışmalarda aşağıda belirtilen advers reaksiyonların Visudyne tedavisi ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Oküler yan etkiler: Sık görülen etkiler ( % 1-10): Bulanık, puslu anormal görüntü veya parlayan ışık görüntüsü, görmede azalma, gri ya da koyu renk haleler gibi görme alanı defektleri, skotom ve siyah noktalar.

6 Plasebo kontrollü oküler faz III klinik çalışmalarda verteporfin ile tedavi edilen hastaların % 2.1'inde ve kontrol edilmeyen klinik çalışmalardaki hastaların % 1'inden daha azında, 7 gün içinde 4 sıra veya daha fazlaya eşdeğer ciddi görüş azalması bildirilmiştir. Bu olay başlıca yalnızca okült veya YBMD'li hastaların minimal klasik KNV lezyonlarında ortaya çıkmıştır ve plasebo grubundaki hastalarda bildirilmemiştir. Bu hastaların çoğunda görmenin temel değerlere doğru kısmi veya tamamen iyileşmesi incelenmiştir. Sık görülmeyen etkiler ( % 0.1-1): Retina dekolmanı (nonregmatojenöz), subretinal hemorraji, vitröz hemorraji. Enjeksiyon bölgesindeki yan etkiler: Sık görülen etkiler ( % 1-10): Ağrı, ödem, enflamasyon, ekstravazasyon Sık görülmeyen etkiler ( % 0.1-1): Hemorraji, diskolorasyon ve hipersensitivite Sistemik yan etkiler: Sık görülen etkiler ( % 1-10): Başlangıçta sırt ağrısı olarak ortaya çıkan fakat daha sonra pelvis, omuz kemeri veya göğüs kafesi gibi alanlara yayılan infüzyona bağlı ağrı, bulantı, fotosensitivite reaksiyonları, asteni, prurit ve hiperkolesteremi. Fotosensitivite reaksiyonları (hastaların % 2.2 sinde ve Visudyne uygulamalarının % 1'inden azında) genellikle Visudyne tedavisinden sonra 24 saat içinde güneş ışığına maruziyeti takiben güneş yanığı formunda ortaya çıkar. Visudyne infüzyonu süresince sırt ağrısı insidansının yüksek oluşu hemoliz veya alerjik reaksiyonlar ile ilgili olmayıp genellikle infüzyon bittikten sonra ortadan kalkmaktadır. Sık görülmeyen etkiler ( % 0.1-1): Ağrı, hipertansiyon, hipestezi, ateş Klinik çalışmalardaki veya pazarlama sonrası yan etki takibinde bildirilen nadir istenmeyen etkiler (< % 0.1) : Oküler yan etkiler: retinal veya koroidal damar nonperfüzyonu Sistemik yan etkiler: Göğüs ağrısı, vazo-vagal reaksiyonlar (uygulamaya bağlı) ve nadir durumlarda ciddi olabilen hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Hem vazo-vagal hem de hipersensitivite reaksiyonları, senkop, terleme, sersemlik, deride kızarıklık, dispne, flushing, kan basıncı ve kalp atışında değişiklikler gibi genel semptomlar ile bir arada ortaya çıkar. Yan etkilerin çoğu hafiften orta şiddete doğrudur ve geçicidir. Patolojik miyopili hastalar için bildirilen istenmeyen etkiler, YBMD'li hastalar için bildirilenler ile aynıdır. BEKLENMEYEN BÝR ETKÝ GÖRÜLDÜÐÜNDE DOKTORUNUZA BAÞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEÞMELERİ ve DİĞER ETKİLEÞMELER İnsanda spesifik bir ilaç-ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır Işığa duyarlılığa sebep olan bazı ajanların (örn.:tetrasiklinler, sülfonamidler, fenotiyazinler, sülfonilüre, hipoglisemik ajanlar, tiazid diüretikleri ve griseofulvin) birarada kullanımı fotosensitivite reaksiyonu potansiyelini artırabilir.

7 KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ Visudyne 2.0 mg/ml dozda 7.5 ml solüsyon elde etmek için 7.0 ml enjeksiyonluk suda rekonstitüe edilir. 6 mg/m 2 yüzey alanı doz için (bkz Pozoloji ve Kullanım Şekli) Visudyne solüsyonun gerekli miktarı % 5 dekstroz içinde dilüe edilerek 30 ml lik son hacme getirilir. Salin solüsyonu kullanılmaz. Por büyüklüğü 1.2 µm'den daha küçük olmayan hidrofilik membranlı (polietersülfon gibi) standart bir infüzyon filtresi kullanılması tavsiye edilir. Eğer materyal dökülmüş ise, ıslak bir bez ile temizlenir. Göz ve cilt ile temas etmemelidir. Kauçuk eldiven kullanımı ve göz koruması tavsiye edilir. Tüm materyaller uygun şekilde kullanılmalıdır. Visudyne, yalnızca yaşa bağlı makula dejenerasyonu veya patolojik miyopi hastalarının tedavisinde tecrübeli göz hekimleri tarafından kullanılmalıdır. Visudyne tedavisi iki basamakta uygulanır: Birinci basamak 30 ml infüzyon solüsyonunda dilüe edilmiş 6 mg/m 2 vücut yüzey alanı dozda Visudyne'ın 10 dakikalık intravenöz infüzyonudur. İkinci basamak Visudyne ın infüzyonuna başlandıktan 15 dakika sonra ışık ile aktive edilmesidir. Bunun için, non-termal kırmızı ışık (689 nm ± 3 nm) dalga boyunda) sağlayan bir diod lazer fiber optik cihaz yerleştirilmiş bir slit lamp vasıtasıyla ve uygun bir kontakt lens kullanılarak uygulanır. Daha sonra 83 saniye süren ışık uygulamasına başlanır (Işık yoğunluğu 600 mw/cm 2, ışık dozu 50 J/cm 2 ). Koroidal neovasküler lezyonun en geniş yerinin çapı floressey anjiografi ve fundus fotoğrafı kullanılarak tayin edilir. Büyütme gücü X olan fundus kameraları tavsiye edilir. Tedavi noktası tüm neovaskülatür, kan ve/veya bloke floressey içine almalıdır. Belirlenen lezyon sınırlarının tedavisini garanti altına almak için görülen lezyonun her iki tarafına 500'er µm ek marjin ilave edilmelidir. Tedavi noktasının nazal ucu, optik diskin temporal ucundan en az 200 µm uzakta olmalıdır. Klinik çalışmalarda ilk tedavi için kullanılan maksimum spot boyutu 6400 µm'dir. Maksimum tedavi spot boyutundan daha geniş lezyonların tedavisi için, aktif lezyonun mümkün olan en geniş alanına ışın uygulanır. Optimal tedavi etkisini sağlamak için bu önerilere uyulması gerekmektedir. Hastalar her 3 ayda bir kontrol edilmelidir. KNV sızıntılarının tekrarlaması durumunda Visudyne tedavisi yılda 4 defa yapılabilir. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ Hiçbir aşırı doz vakası bildirilmemiştir. İlacın ve/veya ışığın aşırı dozu normal retina damarlarının ciddi görme azalması olasılığıyla nonselektif nonperfüzyonu ile sonuçlanabilir. İlacın doz aşımı, hastanın ışığa duyarlılık süresini uzatabilir. Böyle durumlarda hasta, cilt ve gözlerini direkt güneş ışığı ve parlak oda ışığından daha uzun süre korumalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altındaki oda sýcaklýðýnda saklayýnýz. Flakonu ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız. Rekonstitüsyon ve dilüsyondan sonra kullanılıncaya kadar ışıktan koruyunuz ve maksimum 4 saat içinde kullanınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI Aluminyum kapaklı bütil tıpa ile mühürlenmiş 1 adet cam flakon

8 Ruhsat Sahibi : NOVARTIS Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş , Bakırköy - İstanbul Üretim Yeri: Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre için, Parkedale Pharmaceuticals, Inc, 870 Parkedale Road Rochester, MI 48307, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş ve Novartis Pharma S.A.S. 26 Rue de la Chapelle F Huningue Cedex, Fransa da ambalajlanmıştır. Ruhsat Tarihi ve No: /98 Reçete ile satılır.

9 Etiket metni Visudyne İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz 15 mg FORMÜLÜ: Her bir flakon 15.0 mg verteporfin, mg bütilat hidroksitoluen, 0.15 mg L-askorbik asit 6- palmitat, mg yumurta fosfatidilgliserolü, 70.5 mg dimiristol fosfatidilkolin, mg laktoz içermektedir. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüðünde doktorunuza baþvurunuz. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde ve ambalajýnda saklayýnýz. Hekime danýþmadan kullanmayýnýz. I.V kullanýlýr. 25 C nin altındaki oda sýcaklýðýnda saklayýnýz. Flakonu ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız. Rekonstitüsyon ve dilüsyondan sonra kullanılıncaya kadar ışıktan koruyunuz ve maksimum 4 saat içinde kullanınız. Reçete ile satýlýr. Fiyat kupürü bulunmayan ambalajlarý satýn almayýnýz. Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre için, Parkedale Pharmaceuticals, Inc, 870 Parkedale Road Rochester, MI 48307, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş ve Novartis Pharma S.A.S. 26 Rue de la Chapelle F Huningue Cedex, Fransa da ambalajlanmıştır. Ruhsat sahibi: NOVARTIS Saðlýk, Gýda ve Tarým Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Þ , Bakırköy - Ýstanbul Ruhsat tarih ve No.: /98 Seri No: Üretim tarihi: Son kullanma tarihi.: FÝYAT KUPÜRÜDÜR. logo + NOVARTIS Visudyne Şnfızyon Solısyonu Şèin Toz 15 mg Türkiye de KDV dahil depocu satýþ fiyatý TL BARKOD

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LUCENTİS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 flakon (0.23 ml) içinde: Ranibizumab 2.3 mg Ranibizumab,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT Oftalmik Solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT PF # Oftalmik Çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XOLAİR 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde : Omalizumab 150 mg Kullanıma hazır duruma getirilen

Detaylı

NASACORT AQ NAZAL SPREY

NASACORT AQ NAZAL SPREY NASACORT AQ NAZAL SPREY FORMÜLÜ: Her bir püskürtme (sıkım); 55µg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80, dekstroz, benzalkonyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı

150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren

150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren Xolair Flakon 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren FORMÜLÜ Bir flakon 150.0 mg omalizumab içerir. Kullanıma hazır duruma getirilen Xolair, 125 mg/ml omalizumab içerir (1.2 ml de 150 mg). Yardımcı

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSCAR 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Finasterid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 5 mg 106.4 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı