YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S"

Transkript

1 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 3 C LT 1 SAYI YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES

2 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ad na Prof. Dr. Türker Sandall Editör Prof. Dr. Tülin Arun Yay n Kurulu Prof. Dr. Gündüz Bay rl (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Senih Çal kkocao lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kenan Eratalay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Iflıksal (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ender Kazazo lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengizhan Keskin ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Koray Oral (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Recep Orbak (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Yasemin Özkan (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hesna Sazak Öveço lu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nüket Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Peker Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal fiençift (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mübin Soyman (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk Y lmaz (Yeditepe Üniversitesi) Doç. Dr. Leyla Kuru (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Arzu Aykor (Yeditepe Üniversitesi) Yard mc Editörler Doç. Dr. Fulya Ifl k Doç. Dr. P nar Kurso lu Kurumsal letiflim Sorumlusu Hülya Alper Görsel Yönetmen Ömer Ülkenciler

3

4 çindekiler Editörün Mesaj...5 Yüzügüllü B., Arhun N. Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar...7 Tanalp J., Ersoy M., Bay rl G. Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi...15 Ak n H., Coflkun M. E. Amelogenezis mperfektal Bir Hastada Afl r Harap Olmufl Dentisyonun Fonksiyonel ve Estetik Restorasyonu: (Olgu Sunumu)...19 Aslan M., Akkafl., Day E., Kiki A. Pediatrik Hastalarda Dentijeröz Kistin Konservatif Tedavisi (Bir Vaka Raporu)...23 Arslan A., Ezmek B. Geriyatrik Hastada Gömülü Üçüncü Molar Diflin Cerrahi Çekimi (Vaka Raporu)...27 Ak G., Saruhano lu A., Kürklü E., Hay rl o lu A., Tanyeri H. Dil ve Dudakta Piercing ve Oral Komplikasyonlar...31 Kaya G.fi., Aslan M., Aras M. H., Day E. Gömük Mandibular Kanin Diflle liflkili Olan Santral Dev Hücreli Granüloma (Olgu Sunumu)...35 Giray Z., Kurso lu P., Kazazo lu E. Overdenture Protezler (Üç Olgu Sunumu)...39 Ça lar E., Ç ld r fi. K., Sandall N. Fissür Örtücülerin Retansiyonunda Er:YAG Lazer Uygulamas n n Etkisi...45 Y lmaz S., Çakar G., pçi fi.d., Y ld r m B., Kuru B.E., Periodontal Kemik çi Defektlerin Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu ile Tedavisi (Bir Olgu Sunumu)...49 Çakar G., pçi fi.d., Aksoy M., Kuru B.E., Okar., Y lmaz S. Farkl Lazer Uygulamalar n n Dentin Yüzeyine Etkisi: In Vitro Scanning Elektron Mikroskobu Analizi...57 Trakyal G. skeletsel S n f III Leterognati Tedavisinde Ortodonti - Cerrahi flbirli i (Olgu Bildirimi)...63 Haberler...68 Yayın Kuralları...75

5 4

6 Yeni y lda yeni say m zla merhaba, 2007 y l n n sa l k, sevgi, nefle ve bolluk getirmesini diliyor, bar fl n egemen oldu u bir dünyada yaflaman z temenni ediyorum. Günler her zamanki gibi h zla ak yor, sanki koflarak geçiyor zaman. Asl nda sa l n z ve huzurunuz yerindeyse ve mutlu hissediyorsan z çok da önemsemiyorsunuz geçen zaman. T pk üçüncü say ya çok h zla eriflmifl oldu umuzu hissetmemiz ama bir yandan da mutlu olmam z gibi sonunda ilk say m z haz rlam fl ve ilk olmas n n da getirdi i tecrübesizlikle epeyce zorlanm flt k. kinci say da editörler, matbaa ve iletiflim iyice oturdu. Bu say da ise sesimizi daha çok yere duyurmay baflard m z farkl üniversitelerden gelen yay nlarla hissettik. Emeklerimizin bofla gitmedi ine sevindik. Bu say m zda da daha önceki say larda yer almayan farkl konular ifllemeye gayret ettik, yazarlar n derleyip yollad güncel konular da bize epey yard mc oldu. Dergimizde vaka raporu a rl n arzu ediyorduk ve bu say m zda bu hedefimize de epeyce yaklaflt k. Bu say da Ankara Baflkent Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve stanbul Üniversitesi'nden gelen yay nlarla çok sesli bir format kazand dergimiz. Gelecek say da da yine farkl üniversitelerden kat l m bekliyoruz. Yay n üretmek nas l hepimizin keyif ald bir u raflsa, dergiyi bu birbirinden de erli yay nlarla donatmak da farkl bir keyif. Asl nda belki de, üniversiteden kopmam fl olmak, hergün birbirinden ak ll, p r l p r l ö rencilerle gözgöze geçirmek zaman ve baflar öyküleri dinlemek ya da sürekli baflar öykülerinin içinde yer almaksa iflin en keyifli yan. Seretonin salg lamam za ve adrenalinimizin yükselmesine yol açarak enerji veriyor bu durum. Bu keyfi yaflatan herkese sonsuz teflekkürler. Enerjinizin yüksek oldu u, beklentilerinize eriflmek için f rsatlarla dolu günler... Sa l kla kal n. Editör Prof. Dr. Tülin ARUN 5

7 6

8 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar ÖZET Günümüzde difllerin farkl yüzeylerinde çürük içermeyen dental lezyonlara s kl kla rastlan lmaktad r. Difllerin afl nmas na, dolay s yla da geometrik bütünlü ün bozulmas na ba l olarak geliflen bu lezyonlar estetik olmayan bir görünüm olufltururken, ileri vakalarda, difllerde hassasiyete ve difllerin zaman içinde zay flayarak k r lmalar na da sebep olabilmektedir. Çürük içermeyen lezyonlar kimyasal erozyon, atrizyon, abrazyon ve abfraksiyon olarak tan mlanabilmektedirler. Afl nma flekilleri farkl sebepler ile ortaya ç kmalar na ra men, nadiren tek bafllar na görülürler. Afl nman n fliddetine ve etiyolojisine ba l olarak da tedavi prensipleri konservatif veya protetik restoratif tedaviler olarak de iflmektedir. Bu vakalarda tercih edilen difl rengindeki estetik restoratif tedavi yöntemleri; konvansiyonel cam iyonomer, rezin-modifiye cam iyonomer, kompomer, rezin kompozit, indirekt kompozit veya porselen laminat vener, inley ve metal-destekli veya tam seramik kron ve köprü restorasyonlar n içermektedir. Bu derlemenin amac, çürük içermeyen dental lezyonlar ile ilgili genel bir bak fl aç s sa lamak ve tedavi seçenek ve yöntemlerinin irdelenmesidir. Anahtar sözcükler : afl nma, estetik, restoratif tedavi Dr. Bulem Yüzügüllü Baflkent Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Ankara Yrd. Doç. Dr. Neslihan Arhun Baflkent Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Konservatif Difl Tedavisi Anabilim Dal, Ankara G R fi Popülasyonun ortalama ömrü artt kça, kalan difl dokusunun korunmas ve okluzal iliflkilerin sa lanmas önem kazanmaktad r. Restoratif dental tedavilerin büyük bir k sm kalan difl dokusunun veya restoratif materyalin baflar s zl nedeniyle yap lmaktad r. 1932'de Kornfeld taraf ndan yap lan bir çal flmada, difllerin artikülasyona gelen yüzeylerinde oluflan afl nma fasetlerinin servikal erozyona ba l oldu u bildirilmifltir. 1982'de ilk olarak McCoy taraf ndan difllerden parça k r lmas veya madde kayb n n okluzal kuvvetlere ba l oldu u ve bu lezyonlar n hem dentin hem de minede oluflabildi i ve difllerin k r lmas na yol açabilece i vurgulanm flt r. 2 Çürük içermeyen lezyonlar n insidans orta yafl grubunda daha s k görülmektedir. 3 Özellikle abfraksiyon vakalar n n prevalans, 45 yafl üstü popülasyonda %31-56 aras nda de iflmektedir 'de yap lan 'Eriflkinlerde Dental Sa l k Anketi'nin sonuçlar na göre, eriflkin bireylerin üçte birinin anterior difllerinde dentinde bir miktar afl nma, %11'inde daha derin dentin penetrasyonu olan orta dereceli afl nma ve %1'inde ileri derecede afl nma oldu u saptanm flt r. 5 Protez terimleri sözlü ünde yap lan tan mlamaya göre erozyon, s kl kla difllerin fasiyal ve servikal alanlar nda, keskin s n rl, kama formunda depresyon alanlar fleklinde ortaya ç kan, bakterilere ba l olmayan kimyasal proçesler sonucu meydana gelen progresif difl dokusu kay plar d r. 6 Difl afl nmalar dört flekilde gözlenmektedir; 2,7,8 7

9 7tepe klinik Kimyasal difl afl nmas : ç ve d fl etkenlere ba l mineralize difl dokusu kay plar d r. ç etkenler genellikle bulumia, aneoreksia nervosada oldu u gibi habitüel kusma veya hamilelik durumlar nda ortaya ç kan gastroözefagal reflü kaynakl d r. D fl etkenler ise diyete, endüstriyel kimyasallar, ve klorlu havuz suyuna ba l olarak geliflmektedir. 2. Atrisyon veya mekanik difl afl nmas : Fizyolojik olarak çi neme sonucu difl difle temas nedeniyle, insizal, okluzal veya interproksimal bölgelerde gözlenen madde kay plar d r. 3. Abrazyon veya mekanik etkene ba l difl afl nmas : Patolojik olarak difl dokular n n yanl fl difl f rçalama, t rnak yeme, bruksizm, pipo kullan m gibi anormal mekanik kuvvetlere maruz kalmas nedeniyle oluflan difl afl nmalar d r. 4. Abfraksiyon veya idiyopatik afl nma : Difller üzerine etki eden kompleks fleksural, çekme ve basma kuvvetleri sonucunda servikal alanlarda oluflan kama fleklindeki patolojik doku kay plar d r. Parafonksiyonel aktiviteye ba l afl r derecede eksentrik kuvvet iletimi sonucunda olufltuklar düflünülmektedir. D fl etkenlere ba l kimyasal erozyon lezyonlar genelllikle 'U' veya disk fleklinde, yayvan ve s d r (Fig.1). Bu lezyonlar n s n rlar belirgin de ildir ve komflu mine lezyonlarda genellikle plak birikimi gözlenmezken, renklenmeler görülebilir. 2 Abfraksiyon lezyonlar tipik olarak irregüler 'V' veya kama fleklindeki servikal lezyonlard r. Lezyonun flekli okluzal kuvvetlere ba l olarak oluflan bask ve çekme alanlar na göre de iflmektedir. Mine ve dentinde de okluzal tüberkül invajinasyonlar oluflturacak flekilde dairesel okluzal lezyonlar gözlenebilmektedir. 11,12,13 Farkl tan mlara sahip olmalar na ra men, difl afl nma flekilleri nadiren tek bafl na görülür. Genellikle birkaç flekil bir arada görüldü ü için, tan koymak güçleflmektedir. 14,15 Çürük içermeyen lezyonlarda tedavi prensipleri Çürük içermeyen dental lezyonlarda tedavi nedenleri flu flekilde s ralanabilmektedir; 2 1. Temizlenebilirlik ve hijyen sa lanabilmesi 2. Dentin hassasiyetinin giderilmesi 3. Estetik 4. Normal anatomik konturlar n idame ettirilmesi 5. Difleti sa l ve simetrinin kazan lmas 6. Plak retansiyonunun azalt lmas 7. Çevredeki yumuflak dokular n iritasyonunun azalt lmas 8. Kök çürüklerinin engellenmesi 9. Diflin dayan kl l n n artt r lmas 10. Lezyonun ilerlemesinin, diflin esnemesinin ve stres birikiminin ortadan kald r lmas 11. Kök fraktürlerinin engellenmesi 12. Uygun koronal difl boyutlar n n sa lanmas 13. Gingival konturlar n sa lanmas Fig. 1. Anterior difllerde çürü e ba l olmayan difl dokusu kayb dokusu parlak ve düzgün yüzeylidir. S kl kla maksiller anterior difllerin palatinal veya insizal yüzeylerinde, düzgün afl nm fl sahalar olarak görülürler. 9,10 D fl etkenlere ba l kimyasal erozyon lezyonlar, s kl kla anterior difllerin fasiyal yüzeylerinde görülürler. 2 Atrisyona ba l lezyonlar genellikle maksiller anterior difllerin okluzal ve palatinal yüzeyleri ile insizal kenarlar ve mandibular anterior difllerin labial yüzeylerinde gözlenirler. Difller fonksiyonel hareketlere uygun flekilde düz fasetler halinde afl n rlar. 2,9 Abraziv lezyonlar sonucu oluflan servikal lezyonlar, genellikle keskin s n rl d r ve sert düzgün yüzeylidir. Bu Özellikle abfraksiyona ba l servikal lezyonlar olufltu unda, geometrik bütünlük bozulmaktad r. Biyomekanik prensiplere göre, geometrik bütünlü ün bozulmas stres oluflumunu artt rmaktad r. Bu nedenle, servikal lezyonlar diflteki stres da l m n de ifltirmektedir. 16 Grippo 17 'ya göre, bu lezyonlar n restore edilmemesi durumunda servikal lezyonlar n sebep oldu u stres birikimi difl dokusunun çözünmesini artt rmaktad r; ayr ca yap lan restorasyonlar sayesinde stres birikimi azalmaktad r ve lezyonun ilerlemesi önlenebilmektedir. Abfraksiyona ba l abrazyon vakalar nda difl yüzeylerinde restorasyondan önce elmas frezler kullan larak afl nd rma yap lmas n n, çürük içermeyen difl dokular nda kontrendike oldu u düflünülmektedir. Bu difllerde renklenme olmad durumlarda baz araflt rmac lar abraze veya abfraksiyonlu difllerin pomza ile temizlenmesini de gereksiz bulmaktad rlar. 18 8

10 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar Günümüzde kullan lan adeziv sistemlerin etkinli i sa lam dentin dokusuna ba lanabilmeleri do rultusunda de erlendirilmektedir. Ancak çürük içermeyen lezyonlarda k smen vücüdun savunma mekanizmas k smen de oral mikrofloran n kolonizasyonuna ba l olarak, dentin fizyolojik ve patolojik olarak de iflime u ram flt r. S kl kla dentin tübüllerinin k smen veya tamamen t kal oldu u ve sklerotik dentin yüzeyinde asite dirençli hipermineralize bir tabaka bulundu u görülmektedir. 19 Yap lan çal flmalarda 20,21, sklerotik dentinin asitle pürüzlendirmesinden sonra bile t kal dentin tübüllerinin gözlendi i saptanm flt r. Ayr ca, normal dentin ile karfl laflt r ld nda sklerotik dentinde rezin ba l tabakan n daha ince oldu u da bildirilmifltir. Kusunoki ve ark. 22 göre, azami ba lanma için sklerotik dentinin korunmas gerekmektedir ve asitle pürüzlendirme yapmaks z n hidrofilik primer kullan m yeterlidir. Genel görüfl, sklerotik dentinde ön uygulama olarak fosforik asitle pürüzlendirme ifllemi yap ld ktan sonra self-etching primer (asit ve primerin tek fliflede bulunmas ) kullan m n desteklemektedir. 20 Ayr ca, Van Dijken 23 'in çürük içermeyen lezyonlarda üç farkl adeziv sistemin klinik de erlendirilmesinin yap ld çal flmas n n sonuçlar na göre, üç aflamal adeziv sistemler (s ras yla asitle pürüzlendirme, primer kullan m ve dentin ba lay c ajan uygulamas ), tek aflamal sistemlere (primer ve dentin ba lay c ajan n tek fliflede bulunmas ) göre daha baflar l bulunmufltur. Estetik restoratif tedavi protokolü Preoperatif tedavi önerileri; koruyucu olarak florür uygulamas, iyontoforez, hassasiyet giderici difl macunu kullan m, dentin ba lay c uygulamalar, okluzal uyumlama, diyet düzenlenmesi, difl f rçalama oral hijyen e itimi ve oklüzal splint kullan m olarak düflünülmektedir. 11,24,25,26 Çürük içermeyen dental lezyonlar n rekonstrüksiyonu, interdisipliner tan ve tedavi plan gerektirmektedir. 2 Kullan lacak restoratif yöntem, difleti çekilme miktar, lezyonun yeri ve boyutlar ve mine-sement s n r yla iliflkisine ba l d r. 26 Servikal lezyonlarda yanl zca restoratif tedavi düflünülüyorsa, lezyonun mine-sement s n r n n koronalinde olmas na dikkat edilmelidir. Hiçbir restoratif materyal evrensel olarak kabul edilemez ve bu sebeple uygun vakalarda uygun materyal veya materyallerin kullan m na karar verilmelidir. 1 Amalgam ve alt n gibi geleneksel restorasyonlar uzun vadeli olmalar na ra men, estetik ve fonksiyonel sebepler nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedirler. Bu restorasyonlar n yap m nda küçük kavitelerde makromekanik tutuculuk amac yla fazla miktarda sa lam difl dokusunun kald r lmas gerekmektedir. 4 Günümüzde, tercih edilen difl rengindeki estetik restoratif yöntemler; konvansiyonel cam iyonomer, rezin-modifiye cam iyonomer, kompomer, kompozit, indirekt kompozit ve porselen laminat veneer, inley restorasyon ve metal destekli veya tam seramik kron ve köprüleri içermektedir. 2 Konservatif tedavi seçenekleri Konvansiyonel cam iyonomerler, 1970'lerden beri kullan lmakta olan biyouyumlu, diflin mineralize dokusuna kimyasal olarak ba lanabilen ve florür salma, abzorbe etme ve yeniden salma yetene i olan materyallerdir. 27,28 Sertleflme s ras nda minimal olarak büzüldükleri ve termal ekspansiyon katsay lar difllere yak n oldu u için, bu materyalle yap lan restorasyonlarda çok az s z nt görülmektedir. Ancak k r lgand rlar, özellikle okluzal kuvvetlerin yo un oldu u bölgelerde afl nma dirençleri düflüktür, estetik de ildirler ve ilk sertleflme zaman nda neme karfl hassast rlar. Konvansiyonel cam iyonomer materyallerin kullan m prepare edilmemifl çürük içermeyen s n f V lezyonlar ve çürük riski fazla olan hastalarda prepare edilmifl s n f III ve V kavitelerde endikedir y l süren klinik bir çal flman n sonuçlar na göre prepare edilmemifl servikal abfraksiyon/abrazyon vakalar nda, cam iyonomer restorasyonlar n baflar s ortalama %80 olarak bildirilmifltir. 29 Konvansiyonel cam iyonomerlerin dezavantajlar n gidermek amac yla hibrit materyaller olan rezin-modifiye cam iyonomerler gelifltirilmifltir. Konvansiyonel cam iyonomer ile karfl laflt r ld nda neme karfl duyarl l klar daha azd r, kullan mlar daha az hassasiyet gerektirir, parlat labilme özellikleri daha fazlad r ve benzer flor sal n m özelli ine sahiptirler. 3,27,30 Ayr ca daha dayan kl d rlar, estetiktir ve difl dokusuna adezyonlar daha iyidir. 31,18 Klinik bir çal flman n sonuçlar na göre servikal abfraksiyon/ abrazyon vakalar nda, rezin-modifiye cam iyonomer restorasyonlar n baflar s sekonder karies görülmeksizin ortalama %100 olarak bildirilmifltir. 32 Kompomer kelimesi kompozit ile iyonomer kelimelerinin birlefliminden oluflmaktad r. Poliasit modifiye rezin kompozitler olan kompomerler su içermeyen, tek patl, fl kla polimerize olan ve k smi flor sal n m sa layan materyallerdir. Bu materyaller, cam iyonomerlerin doldurucu partiküllerinin, rezin esasl kompozit monomer içine yerleflti rilmesinden oluflmufltur. 27 Parlat labilirlik,flekillendirilebilme ve fiziksel özellikleri daha çok rezin esasl kompozitlere benzemektedir. 30 Di er flor salan materyallerde oldu u gibi, kompomerlerin de afl nma dirençleri düflük oldu undan, difllerin okluzal yüzeylerinde kullan lmamal d rlar. Ancak 9

11 7tepe klinik klinik çal flmalar n sonucunda 33,34 servikal lezyonlar n restorasyonunda etkin materyaller olduklar gösterilmifltir. Buna karfl n Brackett ve ark. 35 taraf ndan yap lan iki senelik çal flman n sonuçlar na göre, çürük içermeyen servikal erozyon/abfraksiyon lezyonlar n n restorasyonunda kullan lan rezin-modifiye cam iyonomer simanlar n klinik performanslar, kompomerlerden daha üstün bulunmufltur. Rezin esasl kompozitler güçlendirici doldurucular, doldurucular rezin matrikse ba lamaya yarayan silanba lay c ajan ve rezin matriksten oluflmaktad r. Bu materyaller doldurucu içerikleri veya kompozisyonlar na göre s n fland r lmaktad rlar. Orijinal olarak doldurucu partiküller 100 µm boyutlar nda kuartzt r. Zaman içinde doldurucu partikül boyutlar küçülmüfl (0.7-3 µm), bu sayede de afl nma oran ve parlat labilirlik özellikleri gelifltirilmifltir. 36,37 Rezin esasl kompozitler estetiktirler. Ancak, özellikle servikal bölgelerde kompozitler marjinal s z nt bak m ndan de erlendirildi inde risk oluflturabilmektedirler. 28 Kompozitlerin zay f marjinal adaptasyonlar polimerizasyon s ras nda ortaya ç kan büzülme veya dentin ba lay c ajan n düzgün uygulanamamas na ba l d r. Kompozitlerin polimerizasyon büzülmesi %2-4 aras ndad r ve bu durum strese neden olarak kompozit ile difl dokusu aras nda marjinal aralanmaya sebep olmaktad r. 38 Düflük elastisite modülü olan rezin esasl kompozitler, özellikle servikal lezyonlarda önem kazanan okluzal yüzeyden gelen enerjiyi absorbe edebilir ve bu enerjinin dentin ile restorasyon arayüzeyine iletimini azaltmaktad r 30 Mikrofil ve ak c kompozitlerin elastisite modülü, hibrit veya konvansiyonel kompozitlerden düflüktür. 26 Ayr ca, baz dentin adesivleri de restoratif materyal ile difl dokusu aras nda elastik bir ara tabaka oluflturarak diflin esnemeye ba l deformasyonunu azaltmaktad rlar. 39 Özgünaltay ve Önen 3 taraf ndan yap lan 3 y ll k klinik çal flma sonucunda, çürük içermeyen s n f V vakalar nda kullan lan rezin modifiye cam iyonomer ile kompozit rezin siman restorasyonlar renk uyumu, marjinal renklenme, marjinal uyum ve anatomik form bak m ndan klinik olarak kabul edilebilir bulunmufltur. Protetik restorasyon seçenekleri Çürük içermeyen lezyonlar n difllerdeki etkisi sonucu oluflan doku kayb engellenemiyorsa ve konservatif restorasyonlar baflar s z olmuflsa, bu vakalarda protetik restorasyonlar tercih edilmelidir. 40,41 Protetik restorasyonlar içinde de ilk olarak daha konservatif olan laminat veneer ve inley/onley restorasyonlar tercih edilmelidir. 2 ç etkenlere ba l kimyasal erozyon vakalar nda genellikle anterior difllerin palatinal yüzeylerinde afl nma görülece inden, palatal vener restorasyonlar uygulanabilmektedir. 42 Yemek yeme problemi olan hastalarda afl nma difllerin lingual, insizal ve interproksimal yüzeylerinin tamam n da kapsayabilmektedir, bu durumda genellikle anterior difllerde aç k kapan fl (open bite) görülmektedir. 43 Hastan n kronik bruksizm hikayesi varsa, porselen veya indirekt kompozit rezin laminat veneer restorasyonlar anterior rehberlik ve oklüzyon detayl bir flekilde incelenerek dikkatle uygulanmal d r. 44 E er diflin büyük bir bölümü harab olmuflsa bu vakalar metal destekli veya tam seramik kron ve köprüler ile restore edilmelidir (Fig. 2 A,B,C,D). Çürük Fig. 2 A. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin oklüzal görünümü Fig. 2 B. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin karfl t diflle iliflkisi içermeyen lezyonlar parafonksiyonel aktiviteler sonucunda oluflmuflsa, restorasyonlar tamamland ktan sonra koruyucu olarak okluzal splint tedavisi yap labilir. 2 Kron ve köprü restorasyonlar nda, porselen kal nl interkaspal pozisyondaki interokluzal mesafeye ba l d r ve desteksiz porselen k r lgan oldu u için 1 mm'den fazla olmamal d r

12 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar Fig. 2 C. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin metal destekli porselen kron ile restorasyonu Fig. 2 D. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin metal destekli porselen kron ile restorasyonu sonras karfl t diflle iliflkisi Afl nmalara ba l doku kayb olmayan difllerde klinik kron yükseklikleri yeterlidir ve protetik restorasyon preparasyonu için yeterli mine ve dentin vard r. Bu durumda iyi bir retansiyon için preparasyonun aksiyel duvarlar nda dentin bulunmaktad r. Ancak afl nm fl difllerde pulpa odas ile karfl t okluzyon aras nda preparasyon için gerekli mesafe bulunmamaktad r. 45 Anterior difllerde oluflan afl nmalara ba l estetik olmayan, 'k salm fl difl' fleklinde bir görüntü oluflmaktad r. 46 Periodontal hastal k yoksa, periodontal ataçman yavafl difl hareketleriyle yeniden flekillenerek (remodeling) mukogingival hat orijinal yerinde kalmak suretiyle yap fl k difleti daha genifllemektedir ve hastalarda 'gummy smile' görüntüsü oluflmaktad r. 45 Dolay s yla ço u hastada afl nmalar dento-alveolar kompansasyon ile birlikte görülmektedir. 5 Dentin mineden daha h zl afl nd için insizal kenar, yüzey halini al r ve afl nma fasetleri genelde düzgün ve içbükeydir. Kenarlar nda ince ve sivri mine ç k nt lar bulunmaktad r. Bu sebeple restorasyonun yap m na bafllamadan önce bu sivri ve desteksiz mine uzant lar n n kald r lmas gerekmektedir. Afl nmalara ba l olarak anterior rehberlik iliflkileri de bozulmaktad r. 45,46 Anterior difller stabilse, mevcut konumdaki anterior rehberlik de erlendirilerek, sefalometrik çizimler vas tas yla interinsizal aç saptanabilmektedir. Sefalometrik radyograf vas tas yla kraniyel kaide ile dental yap lar n iliflkisi, yumuflak dokular ve bilinen normal de erler incelenebilmektedir. 47,48 Buna karfl n posterior difllerde tüberkül anatomisi bozulmaktad r ve okluzal tabla genifllemektedir. Buna ba l olarak da hastalarda yanak veya dil s rma e ilimleri görülebilmektedir. Herhangi bir sabit protez vakas nda oldu u gibi, difller ve destek dokular dikkatle de erlendirilmelidir, ancak birincil amaç daha fazla difl redüksiyonu yapmaks z n restoratif materyal için yeterli yer sa lanmas d r. 45 Tüm diflleri kapsayan okluzal afl nmalar bulunan vakalarda, sentrik iliflki ve sentrik okluzyon aras nda kayma hareketi görülmektedir. Bu durumda okluzal uyumlama yap lmas ile kesin bir okluzyon elde edilemeyece inden yeterli olmamaktad r. 45 Tedavi yaklafl mlar ndan ilki mevcut interkaspal pozisyonun korunarak afl nm fl difllerde okluzal redüksiyon yaparak interokluzal mesafe kazanmakt r. Ancak afl nm fl difllerin preparasyonu sonucunda aksiyel yükseklik, dolay s yla da retansiyon yetersiz olacakt r. 5 Okluzal dikey boyut elveriyorsa tüm maksiller difller kronlanarak dikey boyut artt r labilir, böylece estetik ve fonksiyon hastaya geri kazand r lm fl olur. Ancak posterior difllerde restorasyona ihtiyaç yoksa, bu tedavi yöntemi oldukça radikaldir. 40 E er mutlaka okluzal dikey boyutun artt r lmas düflünülüyorsa, tedavi bafllang c nda hastan n tolerans n ölçen teflhis amaçl okluzal splint apareyleri denenebilir. 45 Difllerin insizo-gingival boyutunu artt rmak amac yla periodontal cerrahi ifllemleri de yap labilir. Ancak difletleri sa l kl ysa, bu seçenek de oldukça y k c d r çünkü genellikle bu ifllemler s ras nda kemi in de kald r lmas gerekmektedir. 40 Klinik kron boyutunun cerrahi olarak artt r lmas difllerin afl nmalar n engelleyemez, ancak gerekli durumlarda uyguland nda gingival konturlar n düzenlenmesi, aksiyel duvar yüksekli inin artt r lmas ve restorasyonun yap sal dayan kl l n n artt r lmas gibi avantajlar bulunmaktad r. 45 nterokluzal mesafenin artt r lmas için subapikal osteotomi de uygulanmaktad r, ancak bu yöntem de invasivdir. 48 Bu tedavi yöntemlerinin d fl nda, posterior difllerin ortodontik tedavi ile bir miktar sürdürülüp anterior difllerin intrüzyonu sayesinde, restorasyonlar için yer yarat labilir. Bu tedavi flekli daha konservatif olmakla birlikte, zaman almaktad r. 40 Dahl konsepti, supra-okluzal olarak yerlefltirilen aparey veya restorasyonlar sayesinde zamanla yeniden tam ark 11

13 7tepe klinik okluzyonun rölatif difl hareketleriyle sa lanmas olarak tan mlanabilir. 5 lk olarak Dahl ve ark. 49 taraf ndan 1975'te uygulanan bu yöntemde, krom-kobalttan elde edilen hareketli bir aparey (Dahl apareyi) maksiller anterior difllerin palatal yüzeylerine yerlefltirilmifl ve hastaya 24 saat kulland r lm flt r. Dahl apareyi sabit olarak da uygulanabilmektedir. Maksiller anterior difllere sabit anterior s rma pla simante edilerek anterior difller birbirinden ayr larak difllerin preparasyonuna kadar yeterli yer kazan lmas sa lanabilmektedir. Sabit aparey kullan m sayesinde hastan n apareyi kullanma süresi takip edilebilmektedir. Simantasyon yap ld ktan sonra posterior difller temas edemezler. nterokluzal mesafe yarat lacak difllerin insizal veya okluzal yüzeyinde istenilen mesafe kal nl nda bir aparey yerlefltirilmelidir ve bu aparey yanl zca difllere temas etmeli, yumuflak doku temas olmamal d r. deal olarak okluzal s rma pla, okluzal kuvvetleri difllerin uzun aks boyunca iletebilmelidir. 3-6 ay aras nda anterior difller intruze olurken posterior difller temasa gelmektedir. Bu aflamada afl nm fl insizal kenarlardan daha fazla doku kald r lmas na gerek kalmaks z n sabit restorasyonlar yap labilmektedir 5,40 (Fig. 3). Literatür bilgilerine göre Dahl Fig. 3. Dahl apareyi'nin intraoral görünümü konsepti uygulanan hastalarda baflar oran %94-100'dür. 50,51 Dahl apareyinin kullan m yerine, difller bafllang çta prepare edilerek geçici restorasyonlar kulland r labilir. Difllerin insizal yüzeylerine yerlefltirilecek olan direkt kompozit restorasyonlar da Dahl apareyi ile ayn görevi yapabilirler. Tüm bu seçeneklerin içinde mümkünse Dahl apareyinin kullan m tercih edilmelidir. Geçici kron veya ortodontik tedavi uygulamalar ikinci olarak tercih edilebilirken, kron boyunun uzat lmas veya okluzal dikey boyutun yükseltilmesi ifllemleri özel endikasyonlar d fl nda tercih edilmemelidir. 5,40 Yap lacak restorasyonlarda fonksiyonel kuvvetlerin yo un oldu u alanlarda porselen kal nl n n yeterli miktarda olmas na dikkat edilmelidir. Gerekmedikçe yanl zca retantif nedenlerle restorasyon diflin bukkal veya lingual yüzeylerine uzat lmamal d r. 52 Afl nm fl difllerde hassasiyet olabilece inden, protetik restorasyon öncesinde bu hassasiyeti gidermek amac yla endodontik tedavi yap labilmektedir ancak bu tedavi protokolü ileride oluflabilecek afl nmalar engeleyemez. Bu sebeple elektif olarak difllerin devitalize edilerek postkor restorasyonlar ile restore edilmesi tercih edilmemektedir. 45 Ancak afl nma sonucunda pulpa aç a ç km flsa uygulanabilmektedir. 53 Sonuç olarak, difllerin fiziksel olarak afl nma proçeslerinden korunmas amac yla yap lan estetik restoratif tedavinin, özellikle afl nma ilerlemeden yap lmas tercih edilmelidir. Bu vakalarda do ru endikasyon konulmas na, afl nmaya neden olan etiyolojik faktörlerin de incelenmesine ve ortadan kald r lmas özen gösterilerek uygun materyal ve tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. KAYNAKLAR 1. Mount GJ, Ngo H. Minimal intervention: Advanced lesions. Quintessence Int 2000; 31: Terry DA, McGuire MK, McLaren E, Fulton R, Swift EJ. Perioesthetic approach to the diagnosis and treatment of carious and noncarious cervical lesions: Part I. J Esthet Restor Dent 2003; 15: Özgünaltay G, Önen A. Three-year clinical evaluation of a resin modified glass-ionomer cement and a composite resin in non-carious class V lesions. J Oral Rehabil 2002; 29: Belluz M, Pedrocca M, Gagliani M. Restorative treatment of cervical lesions with resin composites: 4-year results. Am J Dent 2005; 18: Poyser NJ, Porter RWJ, Briggs PFA, Chana HS, Kelleher MGD. The Dahl concept: past, present and future. Br Dent J 2005; 198: The Glossary of Prosthodontic Terms. 7 th ed., Mosby, J Prosthet Dent 1999; 81: Gallien GS, Kaplan I, Owens BM. A review of noncarious dental cervical lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Lee WC, Eakle WS. Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive lesions of teeth. J Prosthet Dent 1984; 52: Imfeld T, Dental erosion. Definition, classification and links. Eur J Oral Sci 1996; 104: Gallien GS, Kaplan I, Owens BM. A review of noncarious dental cervical lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Leinfelder KF. Restoration of abfracted lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Braem M, Lambrechts P, Vanherle G. Stress-induced cervical lesions. J Prosthet Dent 1992; 67: Heymann HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding: focusing on dentinal adhesion factors. J Am Dent Assoc 1993; 124: Gandara BK, Truelove EL. Diagnosis and management of dental erosion. J Contemp Dent Pract 1999; 1: Kelleher M, Bishop K. Tooth surface loss: an overview. Br Dent J 1999; 186: Kuroe T, Itoh H, Caputo AA, Konuma M. Biomechanics of cervical tooth structure lesions and their restoration. Quintessence Int 2000; 31:

14 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar 17. Grippo JO. Non-carious cervical lesions: The decision to ignore or restore. J Esthet Dent 1992; 4: Brackett WW, Gilpatrick RO, Browning WD, Gregory PN. Two-year clinical performance of a resin-modified glass-ionomer restorative material. Oper Dent 1999; 24: Tay FR, Pashley DH. Resin bonding to cervical sclerotic dentin: A review. J Dent 2004; 32: Kwong SM, Cheung GS, Kei LH, Itthagarun A, Smales RJ, Tay FR, Pashley DH. Micro-tensile bond strengths to sclerotic dentin using a self-etching and a total-etching technique. Dent Mater J 2002; 18: Sakoolnamarka R, Burrow MF, Tyas MJ. Micromorphological study of resin-dentin interface of non-carious cervical lesions. Oper Dent 2002; 27: Kusunoki M, Itoh K, Hisamitsu H, Wakumoto S. The efficacy of dentine adhesive to sclerotic dentine. J Dent 2002; 30: Van Dijken JWV. Clinical evaluation of three adhesive systems in class V non-carious lesions. Dent Mater J 2000; Gilliam DG, Newman HN, Bulman JS, et al. Dentifrice abrasivity and cervical dentinal hypersensitivity. Results 12 weeks following cessation of 8 weeks' supervised use. J Periodontol 1992; 63: Markowitz K. Tooth sesitivity: mechanisms and managements. Compend Contin Educ Dent 1993; 14: Lambrechts P, Van Meerbeek B, Perdigão J. Restorative therapy for erosive lesions. Eur J Oral Sci 1996; 104; Burgess JO, Gallo JR, Ripps AH, Walker RS, Ireland EJ. Clinical evaluation of four class 5 restorative materials: 3-year recall. Am J Dent 2004; 17: Folwaczny M, Mehl A, Kunzelmann K, Hickel R. Determination of changes on tooth-colored cervical restorations in vivo using a three-dimensional laser scanning device. Eur J Oral Sci 2000; 108: Matis BA, Cochran M, Carlson T. Longevity of glass-ionomer restorative materials: results of a 10-year evaluation. Quintessence Int 1996; 27: Terry DA, McGuire MK, McLaren E, Fulton R, Swift EJ. Perioesthetic approach to the diagnosis and treatment of carious and noncarious cervical lesions: Part II. J Esthet Restor Dent 2003; 15: Sidhu SS, Watson TF. Resin-modified glass-ionomer materials: A status report for the American Journal Of Dentistry. Am J Dent 1995; 8: Abdalla AI, Al Hadainy HA. Clinical evaluation of hybrid ionomer restoratives in Class V abrasion lesions: Two-year results. Quintessence Int 1997; 28: Tyas MJ. Clinical evaluation of a polyacid-modified resin composite (compomer). Oper Dent 1998; 23: Abdalla AI, Alhadainy HA, Garcia-Godoy F. Clinical evaluation of glass ionomers and compomers in Class V carious lesions. Am J Dent 1997; 10: Brackett WW, Browning WD, Ross JA, Brackett MG. Two-year clinical performance of a polyacid-modified resin composite and a resin-modified glass-ionomer restorative material. Oper Dent 2001; 26: Wakefield CW, Kofford KR. Advances in restorative materials. Dent Clin N Am 2001; 45: Lutz F, Phillips R. A classification and evaluation of composite resin systems. J Prosthet Dent 1983; 50: Burgess JO, Norling BK, Rawls HR, Ong JL. Directly placed esthetic restorative materials. The continuum. Compend Contin Educ Dent 1996; 17: Capel-Cardoso PE, Placido E, Francci CE. Microleakage of class V resinbased composite restorations using five simplified adhesive systems. Am J Dent 1999; 12: Smith BGN. Planning and making crowns and bridges. 3rd ed., London, Martin Dunitz Ltd. 1998, p: 9, Garber DA, Goldstein RE. Porcelain and composite inlays and onlays: Esthetic posterior restorations. Illinois, Quintessence Pub. Co, Inc. 1994, p: Milosevic A, Jones C. Use of resin-bonded ceramic crowns in a blumic patient with severe tooth erosion. Quintessence Int 1996; 27: Shaw BW. Orthodontic/prosthetic treatment of enamel erosion resulting from bulimia: A case report. J Am Dent Assoc 1994; 125: Weinstein AR. Esthetic applications of restorative materials and techniques in the anterior dentition. Dent Clin North Am 1993; 37: Setchell DJ. Conventional crown and bridgework. Br Dent J 1999; 187: Goracci C, Bertelli E, Ferrari M. Bonding to worn or fractured incisal edges: Shear bond strength of new adhesive systems. Quintessence Int 2004; 35: McIntryre F. Restoring esthetics and anterior guidance in worn anterior teeth. J Am Dent Assoc 2000; 131: Schmitt SM, Cronin RJ, Berg S. Anterior mandibular subapical osteotomy: A useful treatment for patients with severely worn mandibular anterior teeth. J Prosthet Dent 1992; 67: Dahl BL, Krogstad O, Karlsen K. An alternative treatment of cases with advanced localised attrition. J Oral Rehabil 1975; 2: Hemmings KW, Darbar UR, Vaughan S. Tooth wear treated with direct composite restorations at an increased vertical dimension: results at 30 months. J Prosthet Dent 2000; 83: Gough MB, Setchell DJ. A retrospective study of 50 treatments using an appliance to produce localised occlusal space by relative axial tooth movement. Br Dent J 1999; 187: Walls AWG. The use of adhesively retained all-porcelain veneers during the management of fractured and worn anterior teeth: Part II Clinical results after 5 years of follow up. Br Dent J 1995; 178: Aquilino SA, Jordan RD, Turner KA, Leary JM. Multiple cast post and cores for severely worn anterior teeth. J Prosthet Dent 1986; 55:

15 14

16 Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi ÖZET Otosomal konjenital bir anomali olan Down sendromunda diflhekimli i aç s ndan önemli klinik bulgular gözlenebilir. Sa l k hizmetlerindeki geliflmelere ba l olarak diflhekimlerinin bu tür hastalarla karfl laflma olas l her geçen gün artt ndan, bu tür hastalarda rastlanabilecek varyasyonlar ve anomaliler hakk nda bilgi sahibi olmak pratikte avantaj sa layacakt r. Bu yaz da Down sendromunda karfl lafl labilecek a z bulgular hakk nda bilgi verilmekte ve klini imize gelmifl Down sendromlu bir bireyde uygulanan tedavi ve klinik yaklafl m aç klanmaktad r. Anahtar sözcükler: Down sendromu, dental anomali Yrd. Doç. Dr. Jale Tanalp Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal, stanbul Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ersoy Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal, stanbul Prof. Dr. Gündüz Bay rl Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal, stanbul G R fi Down sendromu büyümede gerileme ve mental yetersizlikle birlikte görülen otozomal konjenital bir anomalidir. Trisomi 21, Trisomi G ve mongolism olarak da adland r lan bu hastal k ilk kez 1866'da John L. Down taraf ndan tarif edilmifl olup araflt r c n n kendi ad n tafl maktad r. 1 Down sendromu olgular n n yaklafl k %95'inde fazladan 21'inci kromozom bulunmaktad r. Bu sebepten normalde 46 olan kromozom say s n n bu hastalarda 47 oldu u gözlenmektedir. 1,2 Down sendromlu bireylerde gözlenen baz sistemik bozukluklar diflhekimli inde çeflitli aç lardan önem tafl maktad r. Bu hastalarda konjenital kardiak defekt olas l n n yaklafl k %40 civar nda seyretti i bildirilmifltir. 2 Bunun yan s ra lösemi 3 ve çeflitli immuno-hematolojik anomalilere 1 bu hastalarda daha s kl kla rastlanmaktad r. Down sendromlu hastalarda rastlanan iskeletsel anomaliler aras nda yüzün orta k sm n n gelifliminde gerilik say labilir. Bu da prognatik bir oklüzal iliflkinin do mas na yol açar. A z bulgular aras nda a zdan solunum, open bite, makroglossi, fissürlü dudak ve dil yap s, angular flelit, sürme gecikmeleri, konjenital difl eksikli i ya da malformasyonu, oligodonti, küçük kökler, mikrodonti, çürük azl yer almaktad r. Down sendromlu hastalarda görülen periodontal hastal k s kl n n da difl morfolojisi, bruksizm, maloklüzyon, ve kötü a z hijyeni gibi faktörlere ba l oldu u bildirilmifltir. 2 Down sendromlu hastalarda klinik kuronlar n yap s daha ziyade konik ve normalden daha k sa ve küçük olarak gözlenmektedir. Kesici difllerde gözlenen k sa kökler ve uyumsuz kuron/kök oran n n difl hareketlili ine ve daha sonra da difl kayb na yol açabilece i belirtilmifltir. 4 Çivi fleklinde yan keser difller ve kürek fleklinde orta keser difllere de oldukça fazla rastlanmaktad r. 5 Mikrodonti nedeniyle difller aras ndaki aral klar genifltir ve ancak restorasyon ya da ortodontik giriflimlerle düzeltilebilmektedir. 1 Down sendromlu hastalarda gözlenen di er bir bulgu baz difllerin konjenital olarak eksik olmas d r. 15

17 7tepe klinik Eksik olan difllerin s ras yla üçüncü büyükaz lar, ikinci küçükaz lar, yan keser difller va alt kesici difller oldu u bildirilmifltir. Eksik olmayan tek difl birinci büyük az lard r. 1 Down sendromlu hastalarda çürük s kl n n düflük olmas klinik aç dan avantaj sa lar. Çürüksüz eriflkin Down sendromlu bireylerdeki Streptococcus mutans say s n n çürüklü hastalara oranla anlaml derecede düflük oldu u belirlenmifltir. 1 Sürmedeki gecikmeler, karyojenik ortama maruz kalma süresinin k sa olmas, konjenital olarak baz difllerin bulunmay fl, yüksek tükrük ph ve bikarbonat düzeyleri, mikrodonti, difller aras ndaki boflluklar ve s fissürlerin difl çürük s kl n azalt c faktörler oldu u bildirilmektedir. 1 Down sendromlu hastalar davran flsal olarak incelendi inde, genellikle s cakkanl ve iletiflim kurulabilen bireyler oldu u gözlenmektedir. Bu hastalarda diflhekimi nispeten normalden yavafl bir h zla çal fl rsa, ifllemlerin çabuk ve komplikasyonsuz gerçeklefltirilebilece i vurgulanm flt r. bulunmas dikkat çekiciydi. Difllerin kuronlar incelendi inde normalden daha küçük ve basit formlu olduklar görüldü (Resim 2). Üst sol birinci büyük az ya nekroz ve buna ba l lokalize apikal abse teflhisi kondu. Resim 2. Hastan n difl kuranlar n n normalden daha küçük ve basit formdaki görüntüsü Olgu 23 yafl ndaki Down sendromlu erkek hasta klini imize üst sol birinci büyükaz dan kaynaklanan a r nedeniyle baflvurdu. Hastan n a ziçi bulgular nda üst sol birinci büyükaz diflinin mesialinde derin dentin çürü ü, buna ek olarak ilgili diflin vestibüler difleti mukozas nda lokalize flifllik oldu u tespit edildi. Üst sol ikinci küçükaz diflinin distal yüzeyinde de derin dentin çürü ü görüldü. A ziçi muayenesinde Down sendromuna özgü baz difl özellikleri dikkati çekiyordu (Resim 1). Alt çenede prognatik bir geliflim Resim 1. Hastan n a z içi görüntüsü gözlenirken, özellikle ön difller bölgesinde difller aras nda belirgin aç kl k vard. Difl hacimleri normalden daha küçük yap dayd. Sadece arka difller bölgesinde difller aras nda temas noktalar bulunmaktayd. Hastan n a z bak m ideal olmamakla beraber çürü ün sadece bir difl bölgesinde lk seansta hastan n a r s n gidermeye yönelik bir yaklafl m tercih edildi. Anestezi yap ld. Bu diflteki çürük dentin temizlenerek endodontik girifl kavitesi aç ld. Hastan n son derece iyi bir iflbirli i içinde olmas nedeniyle bu ifllemler gerçeklefltirilirken herhangi bir zorluk yaflanmad. Çal flma uzunlu u belirlendikten sonra flekillendirme yap ld ve bir kalsiyum hidroksit pat kanallara yerlefltirildi. Kanal yap s n n nispeten düz ve basit olmas kanal tedavisi s ras nda dikkati çeken di er bir bulguydu. lk seansta ifllemler bittikten sonra hastaya analjezik kullanmas önerilerek 1 hafta sonras için yeni bir randevu verildi. Hasta 1 hafta sonra geldi inde herhangi bir a r flikayeti yoktu. Buna ek olarak lokalize flifllik kaybolmufltu ve kanallardan herhangi bir eksuda gelmiyordu. Kök kanallar AH Plus sealer (De Trey, Switzerland) kullan larak lateral kondansasyon tekni ine göre dolduruldu. Gerek kanal tedavisi uygulanan üst sol birinci büyük az difline gerekse ona komflu ve derin dentin çürü ü bulunan üst sol ikinci küçükaz difline fl k ile sertleflen hibrid kompozit restorasyon (Z 250, 3M ESPE, USA) yap ld. Hastada gözden kaçm fl olma olas l bulunan di er çürüklerin var olup olmad n n saptanmas için panoramik bir radyografi al nd. (Resim 3). Radyografide Down sendromuna özgü basit difl ve kök kanal yap s difllerin hacimlerindeki azalma ve difller aras ndaki aral klar belirgin olarak gözleniyordu. Buna ek olarak her iki çenede de üçüncü büyükaz diflleri konjenital olarak bulunmamaktayd. Ancak panoramik radyografide herhangi bir difl tedavisini gerektirecek çürük gözlenmiyordu. Hastan n ailesine periyodik olarak kontrole gelmeleri ö ütlenerek tedavi ifllemi sonland r ld. 16

18 Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi TARTIfiMA Bu yaz daki olguda genel olarak difl yap s n n normalden küçük oldu u gözlenmifltir. Zilberman ve ark. Ailesel Distonomi ve Down sendromlu bireyleri inceledikleri çal flmalar nda, her iki anomalide de kuron geniflli inin azald n tespit etmifllerdir. Heriki sendromda da kuron geniflli indeki azalman n difl germi oluflumu s ras ndaki proliferasyondaki azalmaya ba l oldu unu kaydetmifllerdir. Down sendromunda ameoblast ve odontoblastlar n fonksiyonunun etkilenerek ince mine ve dentin olufltu unu bildirmifllerdir. 6 Bell ve ark. 7 Down sendromunun difl kuronlar ve dokular üzerine etkilerini inceledikleri araflt rmalar nda Down sendromlu hastalardaki sürekli kesici difllerin Down sendromu olmayanlara oranla çok daha ince mine dokusuna sahip oldu unu ve büyüklük aç s ndan daha fazla de iflkenlik gösterdi ini belirlemifllerdir. Buradaki olguda gözlenen di er bir özellik üçüncü büyük az difllerinin konjenital olarak bulunmay fl d r. Bu da Down sendromunda hipodonti olas l n n daha fazla oldu u fleklindeki bulguyla uyum sa lamaktad r. Down sendromunda hipodontinin en çok hangi difllerde gözlendi i ile ilgili olarak çeflitli yazarlar taraf ndan de iflik görüfller öne sürülmüfltür. Lumholt ve ark. 8 Down sendromlu bireylerde üçüncü büyük az diflinin eksikli ini incelemifllerdir. Araflt r c lar Down sendromunda üçüncü büyük az diflinin bulunmamas olas l n n normal bireylere oranla dört misli daha fazla oldu unu kaydetmifllerdir. Agenesisin alt çeneden çok üst çenede olufltu una dikkati çeken araflt r c lar, bu s kl n kad nlarda erkeklere oranla daha fazla oldu unu vurgulam fllard r. Acerbi ve ark. 9 Down sendromlu hastalar n panoramik radyografilerini inceledikleri araflt rmalar nda hipodonti oran n n %60 gibi yüksek düzeylerde seyretti ini, en fazla eksik olan difllerin s ras yla üst yan keser difller, alt ikinci küçükaz lar ve üst ikinci küçük az lar oldu unu bildirmifllerdir. Bir hastada ise hipodonti ve süpernümerer difl oluflumunun birlikte gözlendi ini vurgulam fllard r. Öte yandan Shapira ve ark. 10 Down sendromlu hastalarda üçüncü büyük az lar n eksikli i oran n n %74 gibi yüksek oldu unu belirlemifllerdir. Araflt r c lar ayr ca bu hastalarda gözlenen difl anomalilerinin ayr ayr düflünülmemesi gerekti ini, bunlar n hepsinin birbiriyle iliflkili bir fenomenin sonuçlar oldu una dikkati çekmifllerdir. Down sendromunda gözlenen hücre büyümesinde yavafllama ve hücre say s n n azl gibi sendromun karakteristik özelliklerinin, üst çenedeki geliflme gerili i, difl gelifliminde gecikme, difl say s ve büyüklü ündeki azalma ve kanin büyüme yönünün de iflmesi gibi anomalilerin tümünden sorumlu oldu unu vurgulam fllard r. Kanin sürme yönündeki de ifliklik, burada sunulan olguda da izlenmektedir. Down sendromlu bireylerde kök ve kanal morfolojisinde de baz de ifliklikler gözlenebilmektedir. Kelsen ve ark. 11 Down sendromlu hastalarda kök kanal yap s n n nispeten basit yap da oldu unu, kök ve kuron uzunlu unda önemli derecede azalma görüldü ünü bildirmifllerdir. Bu yap sal de iflikliklerin mitotik bölünmenin ve hücre proliferasyon h z n n yavafllayarak büyümenin gerilemesi ile olufltu una dikkati çekmifllerdir. 11 Down sendromlu hastalarda rastlanabilecek anomalilerden biri de taurodontismdir. Pulpa odalar nda geniflleme, k sa kökler ve köklerdeki bifurkasyon ve trifurkasyon bölgelerinin apikale do ru yer de ifltirmesiyle karakterize olan bu anomalinin Down sendromlu bireylerde daha yüksek oranda gözlendi i bildirilmifltir. 12,13 Alpoz ve Eronat 13 bu oran % 66 olarak bildirmifllerdir. Burada sunulan hastada Taurodontism gözlenmemifltir (Resim 3). Resim 3. Hastadan al nan panoramik radyografi Günümüzdeki yaflam beklentisinin daha yüksek olmas ve sa l k hizmetlerindeki geliflmelere ba l olarak diflhekimlerinin Down sendromlu hastalarla karfl laflma s kl n n gün geçtikçe artaca vurgulanmaktad r. Bu nedenle bu tür hastalarda difl yap s ndaki olas anomaliler hakk nda bilgi sahibi olmak diflhekiminin klinik prati inde önemli avantajlar sa layacakt r. Bu tür hastalar n özellikle klinik koflullarda iflbirli ine uygun olmalar ndan dolay, difl tedavileri kolayl kla gerçeklefltirilebilmektedir. Bu hastalardaki olas anomaliler iyi bilinir ve tedavi iyi planlan rsa, baflar l difl tedavilerinin gerçeklefltirilmesi hiç de zor de ildir. SONUÇ Down sendromlu bireyler diflhekimli inde iflbirli ine uygun hastalard r. Do ru teflhis ve tedavi planlamas ve bu tür hastalarda karfl lafl labilecek anomaliler hakk nda yeterli bilgiye sahip olunursa baflar l tedaviler gerçeklefl tirilebilir. 17

19 7tepe klinik KAYNAKLAR 1. Desai SS, Down Síndrome: A review of the literature, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 1997; 84: Weddell JA, Sanders BJ, Jones JE. Dental problems of Children with disabilities in Dentistry for the Child and Adolescent, Eight Edition by Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA, Mosby, St. Louis,Missouri, 2004 pp: Wilson MD. Special considerations for patients with Down síndrome. ODA J 1994; I84 ( 3) : Garn SM., Cohen M., Gall JC., Nagy J. Relative magnitudes of crown size reduction and body size. J Dent Res. 1971;50: Scully C. Down syndrome: aspects of dental care. J Dent 1976;4: Zilberman U, Patricia S, Kupietzky A, Mass E. The effect of hereditary disorders on tooth components: a radiographic morphometric study of two syndromes. Arch Oral Biol. 2004;49: Bell E, TownsendG, Wilson D, Kieser J, Hughes T. Effect of Down syndrome on the dimensions of dental crowns and tissues. Am J Hum Biol. 2001; 13: Lumholt JF, Russell BG, Stoltze K, Kjaer I. Third molar agenesis in Down syndrome. Acta Odontol Scand. 2002;60: Acerbi AG, de Freitas C, de Magalhaes MH. Prevalence of numeric anomalies in the permanent dentition of patients with Down syndrome Spec Care Dentist. 2001;21: Shapira J, Chaushu S, Becker A. Prevalence of tooth transposition, third molar agenesis, and maxillary canine impaction in individuals with Down syndrome. Angle Orthod. 2000;70: Kelsen AE, Love RM, Kieser JA, Herbison P. Root canal anatomy of anterior and premolar teeth in Down's syndrome. Int Endod J 1999 ;32: Rajic Z, Mestrovic SR. Taurodontism in Down's syndrome. Coll Antropol. 1998;22: Alpoz AR, Eronat C. Taurodontism in children associated with trisomy 21 syndrome. J Clin Pediatr Dent. 1997; 22:

20 Amelogenezis mperfektal Bir Hastada Afl r Harap Olmufl Dentisyonun Fonksiyonel ve Estetik Restorasyonu: Olgu Sunumu ÖZET Amelogenezis imperfekta, süt ve daimi dentisyonu etkileyen, heterojen ve kal tsal bir mine anomalisidir. Bu ektodermal defektin s kl 1:700 ile 1:16000 aras nda de iflmektedir. Hipokalsifiye, hipoplastik ve hipomatüre olmak üzere üç tipi bulunan bu anomalinin hem klinik hem de kal tsal özelliklerinin ay rt edilmesi zordur. Mine defektleri, difl sürme anomalileri, difl hassasiyetleri, zay f dental estetik, dikey boyutta azalma, dentin displazileri, pulpal kalsfikasyonlar benzer klinik bulgular aras nda say labilir. Tedavi planlamas nda hastan n yafl, sosyoekonomik durumu, hastal n tipi ve fliddeti, tedavi s ras ndaki a z içi durumu gibi pek çok faktör etkili olmaktad r. Bu tür hastalarda tedaviye mümkün oldu unca erken yafllarda bafllamak önemlidir. Çünkü zaman geçtikçe fliddetli doku y k m meydana gelebilir. Bu olgu sunumunda, hipokalsifik tip amelogenezis imperfekta teflhisi konulan, 20 yafl nda erkek bir hastan n, estetik ve fonksiyonel gereksinimlerini yeniden kazand rmak amac yla metal-seramik kronlar yerlefltirilerek yap lan protetik tedavisi anlat lmaktad r. Hastan n düzenli olarak, 4 ayda bir yap lan 15 ayl k kontrollerinde restorasyonda herhangi bir düflme, k r lma, ve renklenme gözlenmemifltir ve herhangi bir patolojiye rastlanmam flt r. Hasta, restorasyonun estetik görünümünden ve fonksiyonundan oldukça memnun kalm flt r. Anahtar Sözcükler: Hipokalsifiye tip amelogenezis imperfekta, dikey boyut Hakan Ak n Cumhuriyet Üniversitesi, Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Sivas M. Emre Coskun Cumhuriyet Üniversitesi, Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Sivas G R fi Amelogenezis imperfekta (AI), mine dokusunun geliflimini bozan ve herhangi bir sistemik bozukluktan ba ms z olarak ortaya ç kan, heterojen kal tsal bir anomalidir. 1,2,3 Bu mine anomalisi hem daimi hem de süt dentisyonunu etkilemektedir. 2,3,4,5 Nadir görülen bu ektodermal defektin s kl, çal fl lan nüfusa ve tan kriterlerine göre de ifliklik göstermekle birlikte yaklafl k olarak 1:700 ile 1:16000 aras nda de iflmektedir. 6 Hastal n geni, otozomal veya X-e ba l dominant veya resesif olarak tafl n r 7,8. AI'n n görülen en yayg n tipi otozomal-dominant tipidir1. Farkl AI tipleri için çeflitli s n flama sistemleri bulunmaktad r. AI, radyografik bulgular ve klinik ve kal tsal kriterler esas al narak, hipoplastik, hipokalsifiye ve hipomatüre olmak üzere s n fland r - l r. 9,10,11,12 Hipoplastik tipte, tam olarak mineralize olmufl minenin miktar nda bir eksiklik söz konusudur. Mine, sert ve parlak ancak malforme bir görünüme sahiptir. Hipokalsifiye tipte, mine, nispeten normal miktarda oluflmufltur fakat çok düflük mineralizasyona sahiptir. Yumuflak ve kolay ufalanabilir mine dentin üzerinden kolayl kla uzaklaflabilecek 19

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER Structur 2 SC / Structur Premium Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER BASİT UYGULAMA Hastalarınızın protetik tedavilerinde güvenilir materyallere ihtiyaç duyarsınız, özellikle geçici tedavi döneminde. Hastanın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 12 MONTH CLINICAL EVALUATION OF DIFFERENT COMPOSITE RESINS

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU

AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONUN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU RESTORING FUNCTION AND ESTHETICS REHABILITATION İN TWO PATIENTS WİTH AMELOGENESIS IMPERFECTA: CASE REPORT Yrd. Doç.

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 60-64, 2006 Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu

Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu Bu yazıda dikey boyutunun yükseltilmesi gereken iki hastanın birinde oklüzal splint, diğerinde hareketli overlay protez

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES CLINICAL EVALUATION OF PREVALENCE AND ETIOLOGICAL FACTORS OF DENTIN HYPERSENSITIVITY Meryem TORAMAN ALKURT

Detaylı

Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu #

Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu # Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 58-63 Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu # Alternative

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 83-87, 2011 FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU The Multidisciplinary Management of a Fused Maxillry Lateral Incisor: A Case Report Tuğba

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı