YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S"

Transkript

1 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 3 C LT 1 SAYI YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES

2 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ad na Prof. Dr. Türker Sandall Editör Prof. Dr. Tülin Arun Yay n Kurulu Prof. Dr. Gündüz Bay rl (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Senih Çal kkocao lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kenan Eratalay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Iflıksal (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ender Kazazo lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengizhan Keskin ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Koray Oral (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Recep Orbak (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Yasemin Özkan (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hesna Sazak Öveço lu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nüket Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Peker Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal fiençift (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mübin Soyman (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk Y lmaz (Yeditepe Üniversitesi) Doç. Dr. Leyla Kuru (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Arzu Aykor (Yeditepe Üniversitesi) Yard mc Editörler Doç. Dr. Fulya Ifl k Doç. Dr. P nar Kurso lu Kurumsal letiflim Sorumlusu Hülya Alper Görsel Yönetmen Ömer Ülkenciler

3

4 çindekiler Editörün Mesaj...5 Yüzügüllü B., Arhun N. Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar...7 Tanalp J., Ersoy M., Bay rl G. Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi...15 Ak n H., Coflkun M. E. Amelogenezis mperfektal Bir Hastada Afl r Harap Olmufl Dentisyonun Fonksiyonel ve Estetik Restorasyonu: (Olgu Sunumu)...19 Aslan M., Akkafl., Day E., Kiki A. Pediatrik Hastalarda Dentijeröz Kistin Konservatif Tedavisi (Bir Vaka Raporu)...23 Arslan A., Ezmek B. Geriyatrik Hastada Gömülü Üçüncü Molar Diflin Cerrahi Çekimi (Vaka Raporu)...27 Ak G., Saruhano lu A., Kürklü E., Hay rl o lu A., Tanyeri H. Dil ve Dudakta Piercing ve Oral Komplikasyonlar...31 Kaya G.fi., Aslan M., Aras M. H., Day E. Gömük Mandibular Kanin Diflle liflkili Olan Santral Dev Hücreli Granüloma (Olgu Sunumu)...35 Giray Z., Kurso lu P., Kazazo lu E. Overdenture Protezler (Üç Olgu Sunumu)...39 Ça lar E., Ç ld r fi. K., Sandall N. Fissür Örtücülerin Retansiyonunda Er:YAG Lazer Uygulamas n n Etkisi...45 Y lmaz S., Çakar G., pçi fi.d., Y ld r m B., Kuru B.E., Periodontal Kemik çi Defektlerin Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu ile Tedavisi (Bir Olgu Sunumu)...49 Çakar G., pçi fi.d., Aksoy M., Kuru B.E., Okar., Y lmaz S. Farkl Lazer Uygulamalar n n Dentin Yüzeyine Etkisi: In Vitro Scanning Elektron Mikroskobu Analizi...57 Trakyal G. skeletsel S n f III Leterognati Tedavisinde Ortodonti - Cerrahi flbirli i (Olgu Bildirimi)...63 Haberler...68 Yayın Kuralları...75

5 4

6 Yeni y lda yeni say m zla merhaba, 2007 y l n n sa l k, sevgi, nefle ve bolluk getirmesini diliyor, bar fl n egemen oldu u bir dünyada yaflaman z temenni ediyorum. Günler her zamanki gibi h zla ak yor, sanki koflarak geçiyor zaman. Asl nda sa l n z ve huzurunuz yerindeyse ve mutlu hissediyorsan z çok da önemsemiyorsunuz geçen zaman. T pk üçüncü say ya çok h zla eriflmifl oldu umuzu hissetmemiz ama bir yandan da mutlu olmam z gibi sonunda ilk say m z haz rlam fl ve ilk olmas n n da getirdi i tecrübesizlikle epeyce zorlanm flt k. kinci say da editörler, matbaa ve iletiflim iyice oturdu. Bu say da ise sesimizi daha çok yere duyurmay baflard m z farkl üniversitelerden gelen yay nlarla hissettik. Emeklerimizin bofla gitmedi ine sevindik. Bu say m zda da daha önceki say larda yer almayan farkl konular ifllemeye gayret ettik, yazarlar n derleyip yollad güncel konular da bize epey yard mc oldu. Dergimizde vaka raporu a rl n arzu ediyorduk ve bu say m zda bu hedefimize de epeyce yaklaflt k. Bu say da Ankara Baflkent Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve stanbul Üniversitesi'nden gelen yay nlarla çok sesli bir format kazand dergimiz. Gelecek say da da yine farkl üniversitelerden kat l m bekliyoruz. Yay n üretmek nas l hepimizin keyif ald bir u raflsa, dergiyi bu birbirinden de erli yay nlarla donatmak da farkl bir keyif. Asl nda belki de, üniversiteden kopmam fl olmak, hergün birbirinden ak ll, p r l p r l ö rencilerle gözgöze geçirmek zaman ve baflar öyküleri dinlemek ya da sürekli baflar öykülerinin içinde yer almaksa iflin en keyifli yan. Seretonin salg lamam za ve adrenalinimizin yükselmesine yol açarak enerji veriyor bu durum. Bu keyfi yaflatan herkese sonsuz teflekkürler. Enerjinizin yüksek oldu u, beklentilerinize eriflmek için f rsatlarla dolu günler... Sa l kla kal n. Editör Prof. Dr. Tülin ARUN 5

7 6

8 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar ÖZET Günümüzde difllerin farkl yüzeylerinde çürük içermeyen dental lezyonlara s kl kla rastlan lmaktad r. Difllerin afl nmas na, dolay s yla da geometrik bütünlü ün bozulmas na ba l olarak geliflen bu lezyonlar estetik olmayan bir görünüm olufltururken, ileri vakalarda, difllerde hassasiyete ve difllerin zaman içinde zay flayarak k r lmalar na da sebep olabilmektedir. Çürük içermeyen lezyonlar kimyasal erozyon, atrizyon, abrazyon ve abfraksiyon olarak tan mlanabilmektedirler. Afl nma flekilleri farkl sebepler ile ortaya ç kmalar na ra men, nadiren tek bafllar na görülürler. Afl nman n fliddetine ve etiyolojisine ba l olarak da tedavi prensipleri konservatif veya protetik restoratif tedaviler olarak de iflmektedir. Bu vakalarda tercih edilen difl rengindeki estetik restoratif tedavi yöntemleri; konvansiyonel cam iyonomer, rezin-modifiye cam iyonomer, kompomer, rezin kompozit, indirekt kompozit veya porselen laminat vener, inley ve metal-destekli veya tam seramik kron ve köprü restorasyonlar n içermektedir. Bu derlemenin amac, çürük içermeyen dental lezyonlar ile ilgili genel bir bak fl aç s sa lamak ve tedavi seçenek ve yöntemlerinin irdelenmesidir. Anahtar sözcükler : afl nma, estetik, restoratif tedavi Dr. Bulem Yüzügüllü Baflkent Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Ankara Yrd. Doç. Dr. Neslihan Arhun Baflkent Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Konservatif Difl Tedavisi Anabilim Dal, Ankara G R fi Popülasyonun ortalama ömrü artt kça, kalan difl dokusunun korunmas ve okluzal iliflkilerin sa lanmas önem kazanmaktad r. Restoratif dental tedavilerin büyük bir k sm kalan difl dokusunun veya restoratif materyalin baflar s zl nedeniyle yap lmaktad r. 1932'de Kornfeld taraf ndan yap lan bir çal flmada, difllerin artikülasyona gelen yüzeylerinde oluflan afl nma fasetlerinin servikal erozyona ba l oldu u bildirilmifltir. 1982'de ilk olarak McCoy taraf ndan difllerden parça k r lmas veya madde kayb n n okluzal kuvvetlere ba l oldu u ve bu lezyonlar n hem dentin hem de minede oluflabildi i ve difllerin k r lmas na yol açabilece i vurgulanm flt r. 2 Çürük içermeyen lezyonlar n insidans orta yafl grubunda daha s k görülmektedir. 3 Özellikle abfraksiyon vakalar n n prevalans, 45 yafl üstü popülasyonda %31-56 aras nda de iflmektedir 'de yap lan 'Eriflkinlerde Dental Sa l k Anketi'nin sonuçlar na göre, eriflkin bireylerin üçte birinin anterior difllerinde dentinde bir miktar afl nma, %11'inde daha derin dentin penetrasyonu olan orta dereceli afl nma ve %1'inde ileri derecede afl nma oldu u saptanm flt r. 5 Protez terimleri sözlü ünde yap lan tan mlamaya göre erozyon, s kl kla difllerin fasiyal ve servikal alanlar nda, keskin s n rl, kama formunda depresyon alanlar fleklinde ortaya ç kan, bakterilere ba l olmayan kimyasal proçesler sonucu meydana gelen progresif difl dokusu kay plar d r. 6 Difl afl nmalar dört flekilde gözlenmektedir; 2,7,8 7

9 7tepe klinik Kimyasal difl afl nmas : ç ve d fl etkenlere ba l mineralize difl dokusu kay plar d r. ç etkenler genellikle bulumia, aneoreksia nervosada oldu u gibi habitüel kusma veya hamilelik durumlar nda ortaya ç kan gastroözefagal reflü kaynakl d r. D fl etkenler ise diyete, endüstriyel kimyasallar, ve klorlu havuz suyuna ba l olarak geliflmektedir. 2. Atrisyon veya mekanik difl afl nmas : Fizyolojik olarak çi neme sonucu difl difle temas nedeniyle, insizal, okluzal veya interproksimal bölgelerde gözlenen madde kay plar d r. 3. Abrazyon veya mekanik etkene ba l difl afl nmas : Patolojik olarak difl dokular n n yanl fl difl f rçalama, t rnak yeme, bruksizm, pipo kullan m gibi anormal mekanik kuvvetlere maruz kalmas nedeniyle oluflan difl afl nmalar d r. 4. Abfraksiyon veya idiyopatik afl nma : Difller üzerine etki eden kompleks fleksural, çekme ve basma kuvvetleri sonucunda servikal alanlarda oluflan kama fleklindeki patolojik doku kay plar d r. Parafonksiyonel aktiviteye ba l afl r derecede eksentrik kuvvet iletimi sonucunda olufltuklar düflünülmektedir. D fl etkenlere ba l kimyasal erozyon lezyonlar genelllikle 'U' veya disk fleklinde, yayvan ve s d r (Fig.1). Bu lezyonlar n s n rlar belirgin de ildir ve komflu mine lezyonlarda genellikle plak birikimi gözlenmezken, renklenmeler görülebilir. 2 Abfraksiyon lezyonlar tipik olarak irregüler 'V' veya kama fleklindeki servikal lezyonlard r. Lezyonun flekli okluzal kuvvetlere ba l olarak oluflan bask ve çekme alanlar na göre de iflmektedir. Mine ve dentinde de okluzal tüberkül invajinasyonlar oluflturacak flekilde dairesel okluzal lezyonlar gözlenebilmektedir. 11,12,13 Farkl tan mlara sahip olmalar na ra men, difl afl nma flekilleri nadiren tek bafl na görülür. Genellikle birkaç flekil bir arada görüldü ü için, tan koymak güçleflmektedir. 14,15 Çürük içermeyen lezyonlarda tedavi prensipleri Çürük içermeyen dental lezyonlarda tedavi nedenleri flu flekilde s ralanabilmektedir; 2 1. Temizlenebilirlik ve hijyen sa lanabilmesi 2. Dentin hassasiyetinin giderilmesi 3. Estetik 4. Normal anatomik konturlar n idame ettirilmesi 5. Difleti sa l ve simetrinin kazan lmas 6. Plak retansiyonunun azalt lmas 7. Çevredeki yumuflak dokular n iritasyonunun azalt lmas 8. Kök çürüklerinin engellenmesi 9. Diflin dayan kl l n n artt r lmas 10. Lezyonun ilerlemesinin, diflin esnemesinin ve stres birikiminin ortadan kald r lmas 11. Kök fraktürlerinin engellenmesi 12. Uygun koronal difl boyutlar n n sa lanmas 13. Gingival konturlar n sa lanmas Fig. 1. Anterior difllerde çürü e ba l olmayan difl dokusu kayb dokusu parlak ve düzgün yüzeylidir. S kl kla maksiller anterior difllerin palatinal veya insizal yüzeylerinde, düzgün afl nm fl sahalar olarak görülürler. 9,10 D fl etkenlere ba l kimyasal erozyon lezyonlar, s kl kla anterior difllerin fasiyal yüzeylerinde görülürler. 2 Atrisyona ba l lezyonlar genellikle maksiller anterior difllerin okluzal ve palatinal yüzeyleri ile insizal kenarlar ve mandibular anterior difllerin labial yüzeylerinde gözlenirler. Difller fonksiyonel hareketlere uygun flekilde düz fasetler halinde afl n rlar. 2,9 Abraziv lezyonlar sonucu oluflan servikal lezyonlar, genellikle keskin s n rl d r ve sert düzgün yüzeylidir. Bu Özellikle abfraksiyona ba l servikal lezyonlar olufltu unda, geometrik bütünlük bozulmaktad r. Biyomekanik prensiplere göre, geometrik bütünlü ün bozulmas stres oluflumunu artt rmaktad r. Bu nedenle, servikal lezyonlar diflteki stres da l m n de ifltirmektedir. 16 Grippo 17 'ya göre, bu lezyonlar n restore edilmemesi durumunda servikal lezyonlar n sebep oldu u stres birikimi difl dokusunun çözünmesini artt rmaktad r; ayr ca yap lan restorasyonlar sayesinde stres birikimi azalmaktad r ve lezyonun ilerlemesi önlenebilmektedir. Abfraksiyona ba l abrazyon vakalar nda difl yüzeylerinde restorasyondan önce elmas frezler kullan larak afl nd rma yap lmas n n, çürük içermeyen difl dokular nda kontrendike oldu u düflünülmektedir. Bu difllerde renklenme olmad durumlarda baz araflt rmac lar abraze veya abfraksiyonlu difllerin pomza ile temizlenmesini de gereksiz bulmaktad rlar. 18 8

10 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar Günümüzde kullan lan adeziv sistemlerin etkinli i sa lam dentin dokusuna ba lanabilmeleri do rultusunda de erlendirilmektedir. Ancak çürük içermeyen lezyonlarda k smen vücüdun savunma mekanizmas k smen de oral mikrofloran n kolonizasyonuna ba l olarak, dentin fizyolojik ve patolojik olarak de iflime u ram flt r. S kl kla dentin tübüllerinin k smen veya tamamen t kal oldu u ve sklerotik dentin yüzeyinde asite dirençli hipermineralize bir tabaka bulundu u görülmektedir. 19 Yap lan çal flmalarda 20,21, sklerotik dentinin asitle pürüzlendirmesinden sonra bile t kal dentin tübüllerinin gözlendi i saptanm flt r. Ayr ca, normal dentin ile karfl laflt r ld nda sklerotik dentinde rezin ba l tabakan n daha ince oldu u da bildirilmifltir. Kusunoki ve ark. 22 göre, azami ba lanma için sklerotik dentinin korunmas gerekmektedir ve asitle pürüzlendirme yapmaks z n hidrofilik primer kullan m yeterlidir. Genel görüfl, sklerotik dentinde ön uygulama olarak fosforik asitle pürüzlendirme ifllemi yap ld ktan sonra self-etching primer (asit ve primerin tek fliflede bulunmas ) kullan m n desteklemektedir. 20 Ayr ca, Van Dijken 23 'in çürük içermeyen lezyonlarda üç farkl adeziv sistemin klinik de erlendirilmesinin yap ld çal flmas n n sonuçlar na göre, üç aflamal adeziv sistemler (s ras yla asitle pürüzlendirme, primer kullan m ve dentin ba lay c ajan uygulamas ), tek aflamal sistemlere (primer ve dentin ba lay c ajan n tek fliflede bulunmas ) göre daha baflar l bulunmufltur. Estetik restoratif tedavi protokolü Preoperatif tedavi önerileri; koruyucu olarak florür uygulamas, iyontoforez, hassasiyet giderici difl macunu kullan m, dentin ba lay c uygulamalar, okluzal uyumlama, diyet düzenlenmesi, difl f rçalama oral hijyen e itimi ve oklüzal splint kullan m olarak düflünülmektedir. 11,24,25,26 Çürük içermeyen dental lezyonlar n rekonstrüksiyonu, interdisipliner tan ve tedavi plan gerektirmektedir. 2 Kullan lacak restoratif yöntem, difleti çekilme miktar, lezyonun yeri ve boyutlar ve mine-sement s n r yla iliflkisine ba l d r. 26 Servikal lezyonlarda yanl zca restoratif tedavi düflünülüyorsa, lezyonun mine-sement s n r n n koronalinde olmas na dikkat edilmelidir. Hiçbir restoratif materyal evrensel olarak kabul edilemez ve bu sebeple uygun vakalarda uygun materyal veya materyallerin kullan m na karar verilmelidir. 1 Amalgam ve alt n gibi geleneksel restorasyonlar uzun vadeli olmalar na ra men, estetik ve fonksiyonel sebepler nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedirler. Bu restorasyonlar n yap m nda küçük kavitelerde makromekanik tutuculuk amac yla fazla miktarda sa lam difl dokusunun kald r lmas gerekmektedir. 4 Günümüzde, tercih edilen difl rengindeki estetik restoratif yöntemler; konvansiyonel cam iyonomer, rezin-modifiye cam iyonomer, kompomer, kompozit, indirekt kompozit ve porselen laminat veneer, inley restorasyon ve metal destekli veya tam seramik kron ve köprüleri içermektedir. 2 Konservatif tedavi seçenekleri Konvansiyonel cam iyonomerler, 1970'lerden beri kullan lmakta olan biyouyumlu, diflin mineralize dokusuna kimyasal olarak ba lanabilen ve florür salma, abzorbe etme ve yeniden salma yetene i olan materyallerdir. 27,28 Sertleflme s ras nda minimal olarak büzüldükleri ve termal ekspansiyon katsay lar difllere yak n oldu u için, bu materyalle yap lan restorasyonlarda çok az s z nt görülmektedir. Ancak k r lgand rlar, özellikle okluzal kuvvetlerin yo un oldu u bölgelerde afl nma dirençleri düflüktür, estetik de ildirler ve ilk sertleflme zaman nda neme karfl hassast rlar. Konvansiyonel cam iyonomer materyallerin kullan m prepare edilmemifl çürük içermeyen s n f V lezyonlar ve çürük riski fazla olan hastalarda prepare edilmifl s n f III ve V kavitelerde endikedir y l süren klinik bir çal flman n sonuçlar na göre prepare edilmemifl servikal abfraksiyon/abrazyon vakalar nda, cam iyonomer restorasyonlar n baflar s ortalama %80 olarak bildirilmifltir. 29 Konvansiyonel cam iyonomerlerin dezavantajlar n gidermek amac yla hibrit materyaller olan rezin-modifiye cam iyonomerler gelifltirilmifltir. Konvansiyonel cam iyonomer ile karfl laflt r ld nda neme karfl duyarl l klar daha azd r, kullan mlar daha az hassasiyet gerektirir, parlat labilme özellikleri daha fazlad r ve benzer flor sal n m özelli ine sahiptirler. 3,27,30 Ayr ca daha dayan kl d rlar, estetiktir ve difl dokusuna adezyonlar daha iyidir. 31,18 Klinik bir çal flman n sonuçlar na göre servikal abfraksiyon/ abrazyon vakalar nda, rezin-modifiye cam iyonomer restorasyonlar n baflar s sekonder karies görülmeksizin ortalama %100 olarak bildirilmifltir. 32 Kompomer kelimesi kompozit ile iyonomer kelimelerinin birlefliminden oluflmaktad r. Poliasit modifiye rezin kompozitler olan kompomerler su içermeyen, tek patl, fl kla polimerize olan ve k smi flor sal n m sa layan materyallerdir. Bu materyaller, cam iyonomerlerin doldurucu partiküllerinin, rezin esasl kompozit monomer içine yerleflti rilmesinden oluflmufltur. 27 Parlat labilirlik,flekillendirilebilme ve fiziksel özellikleri daha çok rezin esasl kompozitlere benzemektedir. 30 Di er flor salan materyallerde oldu u gibi, kompomerlerin de afl nma dirençleri düflük oldu undan, difllerin okluzal yüzeylerinde kullan lmamal d rlar. Ancak 9

11 7tepe klinik klinik çal flmalar n sonucunda 33,34 servikal lezyonlar n restorasyonunda etkin materyaller olduklar gösterilmifltir. Buna karfl n Brackett ve ark. 35 taraf ndan yap lan iki senelik çal flman n sonuçlar na göre, çürük içermeyen servikal erozyon/abfraksiyon lezyonlar n n restorasyonunda kullan lan rezin-modifiye cam iyonomer simanlar n klinik performanslar, kompomerlerden daha üstün bulunmufltur. Rezin esasl kompozitler güçlendirici doldurucular, doldurucular rezin matrikse ba lamaya yarayan silanba lay c ajan ve rezin matriksten oluflmaktad r. Bu materyaller doldurucu içerikleri veya kompozisyonlar na göre s n fland r lmaktad rlar. Orijinal olarak doldurucu partiküller 100 µm boyutlar nda kuartzt r. Zaman içinde doldurucu partikül boyutlar küçülmüfl (0.7-3 µm), bu sayede de afl nma oran ve parlat labilirlik özellikleri gelifltirilmifltir. 36,37 Rezin esasl kompozitler estetiktirler. Ancak, özellikle servikal bölgelerde kompozitler marjinal s z nt bak m ndan de erlendirildi inde risk oluflturabilmektedirler. 28 Kompozitlerin zay f marjinal adaptasyonlar polimerizasyon s ras nda ortaya ç kan büzülme veya dentin ba lay c ajan n düzgün uygulanamamas na ba l d r. Kompozitlerin polimerizasyon büzülmesi %2-4 aras ndad r ve bu durum strese neden olarak kompozit ile difl dokusu aras nda marjinal aralanmaya sebep olmaktad r. 38 Düflük elastisite modülü olan rezin esasl kompozitler, özellikle servikal lezyonlarda önem kazanan okluzal yüzeyden gelen enerjiyi absorbe edebilir ve bu enerjinin dentin ile restorasyon arayüzeyine iletimini azaltmaktad r 30 Mikrofil ve ak c kompozitlerin elastisite modülü, hibrit veya konvansiyonel kompozitlerden düflüktür. 26 Ayr ca, baz dentin adesivleri de restoratif materyal ile difl dokusu aras nda elastik bir ara tabaka oluflturarak diflin esnemeye ba l deformasyonunu azaltmaktad rlar. 39 Özgünaltay ve Önen 3 taraf ndan yap lan 3 y ll k klinik çal flma sonucunda, çürük içermeyen s n f V vakalar nda kullan lan rezin modifiye cam iyonomer ile kompozit rezin siman restorasyonlar renk uyumu, marjinal renklenme, marjinal uyum ve anatomik form bak m ndan klinik olarak kabul edilebilir bulunmufltur. Protetik restorasyon seçenekleri Çürük içermeyen lezyonlar n difllerdeki etkisi sonucu oluflan doku kayb engellenemiyorsa ve konservatif restorasyonlar baflar s z olmuflsa, bu vakalarda protetik restorasyonlar tercih edilmelidir. 40,41 Protetik restorasyonlar içinde de ilk olarak daha konservatif olan laminat veneer ve inley/onley restorasyonlar tercih edilmelidir. 2 ç etkenlere ba l kimyasal erozyon vakalar nda genellikle anterior difllerin palatinal yüzeylerinde afl nma görülece inden, palatal vener restorasyonlar uygulanabilmektedir. 42 Yemek yeme problemi olan hastalarda afl nma difllerin lingual, insizal ve interproksimal yüzeylerinin tamam n da kapsayabilmektedir, bu durumda genellikle anterior difllerde aç k kapan fl (open bite) görülmektedir. 43 Hastan n kronik bruksizm hikayesi varsa, porselen veya indirekt kompozit rezin laminat veneer restorasyonlar anterior rehberlik ve oklüzyon detayl bir flekilde incelenerek dikkatle uygulanmal d r. 44 E er diflin büyük bir bölümü harab olmuflsa bu vakalar metal destekli veya tam seramik kron ve köprüler ile restore edilmelidir (Fig. 2 A,B,C,D). Çürük Fig. 2 A. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin oklüzal görünümü Fig. 2 B. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin karfl t diflle iliflkisi içermeyen lezyonlar parafonksiyonel aktiviteler sonucunda oluflmuflsa, restorasyonlar tamamland ktan sonra koruyucu olarak okluzal splint tedavisi yap labilir. 2 Kron ve köprü restorasyonlar nda, porselen kal nl interkaspal pozisyondaki interokluzal mesafeye ba l d r ve desteksiz porselen k r lgan oldu u için 1 mm'den fazla olmamal d r

12 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar Fig. 2 C. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin metal destekli porselen kron ile restorasyonu Fig. 2 D. Afl r madde kayb na u ram fl molar diflin metal destekli porselen kron ile restorasyonu sonras karfl t diflle iliflkisi Afl nmalara ba l doku kayb olmayan difllerde klinik kron yükseklikleri yeterlidir ve protetik restorasyon preparasyonu için yeterli mine ve dentin vard r. Bu durumda iyi bir retansiyon için preparasyonun aksiyel duvarlar nda dentin bulunmaktad r. Ancak afl nm fl difllerde pulpa odas ile karfl t okluzyon aras nda preparasyon için gerekli mesafe bulunmamaktad r. 45 Anterior difllerde oluflan afl nmalara ba l estetik olmayan, 'k salm fl difl' fleklinde bir görüntü oluflmaktad r. 46 Periodontal hastal k yoksa, periodontal ataçman yavafl difl hareketleriyle yeniden flekillenerek (remodeling) mukogingival hat orijinal yerinde kalmak suretiyle yap fl k difleti daha genifllemektedir ve hastalarda 'gummy smile' görüntüsü oluflmaktad r. 45 Dolay s yla ço u hastada afl nmalar dento-alveolar kompansasyon ile birlikte görülmektedir. 5 Dentin mineden daha h zl afl nd için insizal kenar, yüzey halini al r ve afl nma fasetleri genelde düzgün ve içbükeydir. Kenarlar nda ince ve sivri mine ç k nt lar bulunmaktad r. Bu sebeple restorasyonun yap m na bafllamadan önce bu sivri ve desteksiz mine uzant lar n n kald r lmas gerekmektedir. Afl nmalara ba l olarak anterior rehberlik iliflkileri de bozulmaktad r. 45,46 Anterior difller stabilse, mevcut konumdaki anterior rehberlik de erlendirilerek, sefalometrik çizimler vas tas yla interinsizal aç saptanabilmektedir. Sefalometrik radyograf vas tas yla kraniyel kaide ile dental yap lar n iliflkisi, yumuflak dokular ve bilinen normal de erler incelenebilmektedir. 47,48 Buna karfl n posterior difllerde tüberkül anatomisi bozulmaktad r ve okluzal tabla genifllemektedir. Buna ba l olarak da hastalarda yanak veya dil s rma e ilimleri görülebilmektedir. Herhangi bir sabit protez vakas nda oldu u gibi, difller ve destek dokular dikkatle de erlendirilmelidir, ancak birincil amaç daha fazla difl redüksiyonu yapmaks z n restoratif materyal için yeterli yer sa lanmas d r. 45 Tüm diflleri kapsayan okluzal afl nmalar bulunan vakalarda, sentrik iliflki ve sentrik okluzyon aras nda kayma hareketi görülmektedir. Bu durumda okluzal uyumlama yap lmas ile kesin bir okluzyon elde edilemeyece inden yeterli olmamaktad r. 45 Tedavi yaklafl mlar ndan ilki mevcut interkaspal pozisyonun korunarak afl nm fl difllerde okluzal redüksiyon yaparak interokluzal mesafe kazanmakt r. Ancak afl nm fl difllerin preparasyonu sonucunda aksiyel yükseklik, dolay s yla da retansiyon yetersiz olacakt r. 5 Okluzal dikey boyut elveriyorsa tüm maksiller difller kronlanarak dikey boyut artt r labilir, böylece estetik ve fonksiyon hastaya geri kazand r lm fl olur. Ancak posterior difllerde restorasyona ihtiyaç yoksa, bu tedavi yöntemi oldukça radikaldir. 40 E er mutlaka okluzal dikey boyutun artt r lmas düflünülüyorsa, tedavi bafllang c nda hastan n tolerans n ölçen teflhis amaçl okluzal splint apareyleri denenebilir. 45 Difllerin insizo-gingival boyutunu artt rmak amac yla periodontal cerrahi ifllemleri de yap labilir. Ancak difletleri sa l kl ysa, bu seçenek de oldukça y k c d r çünkü genellikle bu ifllemler s ras nda kemi in de kald r lmas gerekmektedir. 40 Klinik kron boyutunun cerrahi olarak artt r lmas difllerin afl nmalar n engelleyemez, ancak gerekli durumlarda uyguland nda gingival konturlar n düzenlenmesi, aksiyel duvar yüksekli inin artt r lmas ve restorasyonun yap sal dayan kl l n n artt r lmas gibi avantajlar bulunmaktad r. 45 nterokluzal mesafenin artt r lmas için subapikal osteotomi de uygulanmaktad r, ancak bu yöntem de invasivdir. 48 Bu tedavi yöntemlerinin d fl nda, posterior difllerin ortodontik tedavi ile bir miktar sürdürülüp anterior difllerin intrüzyonu sayesinde, restorasyonlar için yer yarat labilir. Bu tedavi flekli daha konservatif olmakla birlikte, zaman almaktad r. 40 Dahl konsepti, supra-okluzal olarak yerlefltirilen aparey veya restorasyonlar sayesinde zamanla yeniden tam ark 11

13 7tepe klinik okluzyonun rölatif difl hareketleriyle sa lanmas olarak tan mlanabilir. 5 lk olarak Dahl ve ark. 49 taraf ndan 1975'te uygulanan bu yöntemde, krom-kobalttan elde edilen hareketli bir aparey (Dahl apareyi) maksiller anterior difllerin palatal yüzeylerine yerlefltirilmifl ve hastaya 24 saat kulland r lm flt r. Dahl apareyi sabit olarak da uygulanabilmektedir. Maksiller anterior difllere sabit anterior s rma pla simante edilerek anterior difller birbirinden ayr larak difllerin preparasyonuna kadar yeterli yer kazan lmas sa lanabilmektedir. Sabit aparey kullan m sayesinde hastan n apareyi kullanma süresi takip edilebilmektedir. Simantasyon yap ld ktan sonra posterior difller temas edemezler. nterokluzal mesafe yarat lacak difllerin insizal veya okluzal yüzeyinde istenilen mesafe kal nl nda bir aparey yerlefltirilmelidir ve bu aparey yanl zca difllere temas etmeli, yumuflak doku temas olmamal d r. deal olarak okluzal s rma pla, okluzal kuvvetleri difllerin uzun aks boyunca iletebilmelidir. 3-6 ay aras nda anterior difller intruze olurken posterior difller temasa gelmektedir. Bu aflamada afl nm fl insizal kenarlardan daha fazla doku kald r lmas na gerek kalmaks z n sabit restorasyonlar yap labilmektedir 5,40 (Fig. 3). Literatür bilgilerine göre Dahl Fig. 3. Dahl apareyi'nin intraoral görünümü konsepti uygulanan hastalarda baflar oran %94-100'dür. 50,51 Dahl apareyinin kullan m yerine, difller bafllang çta prepare edilerek geçici restorasyonlar kulland r labilir. Difllerin insizal yüzeylerine yerlefltirilecek olan direkt kompozit restorasyonlar da Dahl apareyi ile ayn görevi yapabilirler. Tüm bu seçeneklerin içinde mümkünse Dahl apareyinin kullan m tercih edilmelidir. Geçici kron veya ortodontik tedavi uygulamalar ikinci olarak tercih edilebilirken, kron boyunun uzat lmas veya okluzal dikey boyutun yükseltilmesi ifllemleri özel endikasyonlar d fl nda tercih edilmemelidir. 5,40 Yap lacak restorasyonlarda fonksiyonel kuvvetlerin yo un oldu u alanlarda porselen kal nl n n yeterli miktarda olmas na dikkat edilmelidir. Gerekmedikçe yanl zca retantif nedenlerle restorasyon diflin bukkal veya lingual yüzeylerine uzat lmamal d r. 52 Afl nm fl difllerde hassasiyet olabilece inden, protetik restorasyon öncesinde bu hassasiyeti gidermek amac yla endodontik tedavi yap labilmektedir ancak bu tedavi protokolü ileride oluflabilecek afl nmalar engeleyemez. Bu sebeple elektif olarak difllerin devitalize edilerek postkor restorasyonlar ile restore edilmesi tercih edilmemektedir. 45 Ancak afl nma sonucunda pulpa aç a ç km flsa uygulanabilmektedir. 53 Sonuç olarak, difllerin fiziksel olarak afl nma proçeslerinden korunmas amac yla yap lan estetik restoratif tedavinin, özellikle afl nma ilerlemeden yap lmas tercih edilmelidir. Bu vakalarda do ru endikasyon konulmas na, afl nmaya neden olan etiyolojik faktörlerin de incelenmesine ve ortadan kald r lmas özen gösterilerek uygun materyal ve tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. KAYNAKLAR 1. Mount GJ, Ngo H. Minimal intervention: Advanced lesions. Quintessence Int 2000; 31: Terry DA, McGuire MK, McLaren E, Fulton R, Swift EJ. Perioesthetic approach to the diagnosis and treatment of carious and noncarious cervical lesions: Part I. J Esthet Restor Dent 2003; 15: Özgünaltay G, Önen A. Three-year clinical evaluation of a resin modified glass-ionomer cement and a composite resin in non-carious class V lesions. J Oral Rehabil 2002; 29: Belluz M, Pedrocca M, Gagliani M. Restorative treatment of cervical lesions with resin composites: 4-year results. Am J Dent 2005; 18: Poyser NJ, Porter RWJ, Briggs PFA, Chana HS, Kelleher MGD. The Dahl concept: past, present and future. Br Dent J 2005; 198: The Glossary of Prosthodontic Terms. 7 th ed., Mosby, J Prosthet Dent 1999; 81: Gallien GS, Kaplan I, Owens BM. A review of noncarious dental cervical lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Lee WC, Eakle WS. Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive lesions of teeth. J Prosthet Dent 1984; 52: Imfeld T, Dental erosion. Definition, classification and links. Eur J Oral Sci 1996; 104: Gallien GS, Kaplan I, Owens BM. A review of noncarious dental cervical lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Leinfelder KF. Restoration of abfracted lesions. Compend Contin Educ Dent 1994; 15: Braem M, Lambrechts P, Vanherle G. Stress-induced cervical lesions. J Prosthet Dent 1992; 67: Heymann HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding: focusing on dentinal adhesion factors. J Am Dent Assoc 1993; 124: Gandara BK, Truelove EL. Diagnosis and management of dental erosion. J Contemp Dent Pract 1999; 1: Kelleher M, Bishop K. Tooth surface loss: an overview. Br Dent J 1999; 186: Kuroe T, Itoh H, Caputo AA, Konuma M. Biomechanics of cervical tooth structure lesions and their restoration. Quintessence Int 2000; 31:

14 Difl Afl nmalar n n Tedavisinde Güncel Yaklafl mlar 17. Grippo JO. Non-carious cervical lesions: The decision to ignore or restore. J Esthet Dent 1992; 4: Brackett WW, Gilpatrick RO, Browning WD, Gregory PN. Two-year clinical performance of a resin-modified glass-ionomer restorative material. Oper Dent 1999; 24: Tay FR, Pashley DH. Resin bonding to cervical sclerotic dentin: A review. J Dent 2004; 32: Kwong SM, Cheung GS, Kei LH, Itthagarun A, Smales RJ, Tay FR, Pashley DH. Micro-tensile bond strengths to sclerotic dentin using a self-etching and a total-etching technique. Dent Mater J 2002; 18: Sakoolnamarka R, Burrow MF, Tyas MJ. Micromorphological study of resin-dentin interface of non-carious cervical lesions. Oper Dent 2002; 27: Kusunoki M, Itoh K, Hisamitsu H, Wakumoto S. The efficacy of dentine adhesive to sclerotic dentine. J Dent 2002; 30: Van Dijken JWV. Clinical evaluation of three adhesive systems in class V non-carious lesions. Dent Mater J 2000; Gilliam DG, Newman HN, Bulman JS, et al. Dentifrice abrasivity and cervical dentinal hypersensitivity. Results 12 weeks following cessation of 8 weeks' supervised use. J Periodontol 1992; 63: Markowitz K. Tooth sesitivity: mechanisms and managements. Compend Contin Educ Dent 1993; 14: Lambrechts P, Van Meerbeek B, Perdigão J. Restorative therapy for erosive lesions. Eur J Oral Sci 1996; 104; Burgess JO, Gallo JR, Ripps AH, Walker RS, Ireland EJ. Clinical evaluation of four class 5 restorative materials: 3-year recall. Am J Dent 2004; 17: Folwaczny M, Mehl A, Kunzelmann K, Hickel R. Determination of changes on tooth-colored cervical restorations in vivo using a three-dimensional laser scanning device. Eur J Oral Sci 2000; 108: Matis BA, Cochran M, Carlson T. Longevity of glass-ionomer restorative materials: results of a 10-year evaluation. Quintessence Int 1996; 27: Terry DA, McGuire MK, McLaren E, Fulton R, Swift EJ. Perioesthetic approach to the diagnosis and treatment of carious and noncarious cervical lesions: Part II. J Esthet Restor Dent 2003; 15: Sidhu SS, Watson TF. Resin-modified glass-ionomer materials: A status report for the American Journal Of Dentistry. Am J Dent 1995; 8: Abdalla AI, Al Hadainy HA. Clinical evaluation of hybrid ionomer restoratives in Class V abrasion lesions: Two-year results. Quintessence Int 1997; 28: Tyas MJ. Clinical evaluation of a polyacid-modified resin composite (compomer). Oper Dent 1998; 23: Abdalla AI, Alhadainy HA, Garcia-Godoy F. Clinical evaluation of glass ionomers and compomers in Class V carious lesions. Am J Dent 1997; 10: Brackett WW, Browning WD, Ross JA, Brackett MG. Two-year clinical performance of a polyacid-modified resin composite and a resin-modified glass-ionomer restorative material. Oper Dent 2001; 26: Wakefield CW, Kofford KR. Advances in restorative materials. Dent Clin N Am 2001; 45: Lutz F, Phillips R. A classification and evaluation of composite resin systems. J Prosthet Dent 1983; 50: Burgess JO, Norling BK, Rawls HR, Ong JL. Directly placed esthetic restorative materials. The continuum. Compend Contin Educ Dent 1996; 17: Capel-Cardoso PE, Placido E, Francci CE. Microleakage of class V resinbased composite restorations using five simplified adhesive systems. Am J Dent 1999; 12: Smith BGN. Planning and making crowns and bridges. 3rd ed., London, Martin Dunitz Ltd. 1998, p: 9, Garber DA, Goldstein RE. Porcelain and composite inlays and onlays: Esthetic posterior restorations. Illinois, Quintessence Pub. Co, Inc. 1994, p: Milosevic A, Jones C. Use of resin-bonded ceramic crowns in a blumic patient with severe tooth erosion. Quintessence Int 1996; 27: Shaw BW. Orthodontic/prosthetic treatment of enamel erosion resulting from bulimia: A case report. J Am Dent Assoc 1994; 125: Weinstein AR. Esthetic applications of restorative materials and techniques in the anterior dentition. Dent Clin North Am 1993; 37: Setchell DJ. Conventional crown and bridgework. Br Dent J 1999; 187: Goracci C, Bertelli E, Ferrari M. Bonding to worn or fractured incisal edges: Shear bond strength of new adhesive systems. Quintessence Int 2004; 35: McIntryre F. Restoring esthetics and anterior guidance in worn anterior teeth. J Am Dent Assoc 2000; 131: Schmitt SM, Cronin RJ, Berg S. Anterior mandibular subapical osteotomy: A useful treatment for patients with severely worn mandibular anterior teeth. J Prosthet Dent 1992; 67: Dahl BL, Krogstad O, Karlsen K. An alternative treatment of cases with advanced localised attrition. J Oral Rehabil 1975; 2: Hemmings KW, Darbar UR, Vaughan S. Tooth wear treated with direct composite restorations at an increased vertical dimension: results at 30 months. J Prosthet Dent 2000; 83: Gough MB, Setchell DJ. A retrospective study of 50 treatments using an appliance to produce localised occlusal space by relative axial tooth movement. Br Dent J 1999; 187: Walls AWG. The use of adhesively retained all-porcelain veneers during the management of fractured and worn anterior teeth: Part II Clinical results after 5 years of follow up. Br Dent J 1995; 178: Aquilino SA, Jordan RD, Turner KA, Leary JM. Multiple cast post and cores for severely worn anterior teeth. J Prosthet Dent 1986; 55:

15 14

16 Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi ÖZET Otosomal konjenital bir anomali olan Down sendromunda diflhekimli i aç s ndan önemli klinik bulgular gözlenebilir. Sa l k hizmetlerindeki geliflmelere ba l olarak diflhekimlerinin bu tür hastalarla karfl laflma olas l her geçen gün artt ndan, bu tür hastalarda rastlanabilecek varyasyonlar ve anomaliler hakk nda bilgi sahibi olmak pratikte avantaj sa layacakt r. Bu yaz da Down sendromunda karfl lafl labilecek a z bulgular hakk nda bilgi verilmekte ve klini imize gelmifl Down sendromlu bir bireyde uygulanan tedavi ve klinik yaklafl m aç klanmaktad r. Anahtar sözcükler: Down sendromu, dental anomali Yrd. Doç. Dr. Jale Tanalp Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal, stanbul Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ersoy Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal, stanbul Prof. Dr. Gündüz Bay rl Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal, stanbul G R fi Down sendromu büyümede gerileme ve mental yetersizlikle birlikte görülen otozomal konjenital bir anomalidir. Trisomi 21, Trisomi G ve mongolism olarak da adland r lan bu hastal k ilk kez 1866'da John L. Down taraf ndan tarif edilmifl olup araflt r c n n kendi ad n tafl maktad r. 1 Down sendromu olgular n n yaklafl k %95'inde fazladan 21'inci kromozom bulunmaktad r. Bu sebepten normalde 46 olan kromozom say s n n bu hastalarda 47 oldu u gözlenmektedir. 1,2 Down sendromlu bireylerde gözlenen baz sistemik bozukluklar diflhekimli inde çeflitli aç lardan önem tafl maktad r. Bu hastalarda konjenital kardiak defekt olas l n n yaklafl k %40 civar nda seyretti i bildirilmifltir. 2 Bunun yan s ra lösemi 3 ve çeflitli immuno-hematolojik anomalilere 1 bu hastalarda daha s kl kla rastlanmaktad r. Down sendromlu hastalarda rastlanan iskeletsel anomaliler aras nda yüzün orta k sm n n gelifliminde gerilik say labilir. Bu da prognatik bir oklüzal iliflkinin do mas na yol açar. A z bulgular aras nda a zdan solunum, open bite, makroglossi, fissürlü dudak ve dil yap s, angular flelit, sürme gecikmeleri, konjenital difl eksikli i ya da malformasyonu, oligodonti, küçük kökler, mikrodonti, çürük azl yer almaktad r. Down sendromlu hastalarda görülen periodontal hastal k s kl n n da difl morfolojisi, bruksizm, maloklüzyon, ve kötü a z hijyeni gibi faktörlere ba l oldu u bildirilmifltir. 2 Down sendromlu hastalarda klinik kuronlar n yap s daha ziyade konik ve normalden daha k sa ve küçük olarak gözlenmektedir. Kesici difllerde gözlenen k sa kökler ve uyumsuz kuron/kök oran n n difl hareketlili ine ve daha sonra da difl kayb na yol açabilece i belirtilmifltir. 4 Çivi fleklinde yan keser difller ve kürek fleklinde orta keser difllere de oldukça fazla rastlanmaktad r. 5 Mikrodonti nedeniyle difller aras ndaki aral klar genifltir ve ancak restorasyon ya da ortodontik giriflimlerle düzeltilebilmektedir. 1 Down sendromlu hastalarda gözlenen di er bir bulgu baz difllerin konjenital olarak eksik olmas d r. 15

17 7tepe klinik Eksik olan difllerin s ras yla üçüncü büyükaz lar, ikinci küçükaz lar, yan keser difller va alt kesici difller oldu u bildirilmifltir. Eksik olmayan tek difl birinci büyük az lard r. 1 Down sendromlu hastalarda çürük s kl n n düflük olmas klinik aç dan avantaj sa lar. Çürüksüz eriflkin Down sendromlu bireylerdeki Streptococcus mutans say s n n çürüklü hastalara oranla anlaml derecede düflük oldu u belirlenmifltir. 1 Sürmedeki gecikmeler, karyojenik ortama maruz kalma süresinin k sa olmas, konjenital olarak baz difllerin bulunmay fl, yüksek tükrük ph ve bikarbonat düzeyleri, mikrodonti, difller aras ndaki boflluklar ve s fissürlerin difl çürük s kl n azalt c faktörler oldu u bildirilmektedir. 1 Down sendromlu hastalar davran flsal olarak incelendi inde, genellikle s cakkanl ve iletiflim kurulabilen bireyler oldu u gözlenmektedir. Bu hastalarda diflhekimi nispeten normalden yavafl bir h zla çal fl rsa, ifllemlerin çabuk ve komplikasyonsuz gerçeklefltirilebilece i vurgulanm flt r. bulunmas dikkat çekiciydi. Difllerin kuronlar incelendi inde normalden daha küçük ve basit formlu olduklar görüldü (Resim 2). Üst sol birinci büyük az ya nekroz ve buna ba l lokalize apikal abse teflhisi kondu. Resim 2. Hastan n difl kuranlar n n normalden daha küçük ve basit formdaki görüntüsü Olgu 23 yafl ndaki Down sendromlu erkek hasta klini imize üst sol birinci büyükaz dan kaynaklanan a r nedeniyle baflvurdu. Hastan n a ziçi bulgular nda üst sol birinci büyükaz diflinin mesialinde derin dentin çürü ü, buna ek olarak ilgili diflin vestibüler difleti mukozas nda lokalize flifllik oldu u tespit edildi. Üst sol ikinci küçükaz diflinin distal yüzeyinde de derin dentin çürü ü görüldü. A ziçi muayenesinde Down sendromuna özgü baz difl özellikleri dikkati çekiyordu (Resim 1). Alt çenede prognatik bir geliflim Resim 1. Hastan n a z içi görüntüsü gözlenirken, özellikle ön difller bölgesinde difller aras nda belirgin aç kl k vard. Difl hacimleri normalden daha küçük yap dayd. Sadece arka difller bölgesinde difller aras nda temas noktalar bulunmaktayd. Hastan n a z bak m ideal olmamakla beraber çürü ün sadece bir difl bölgesinde lk seansta hastan n a r s n gidermeye yönelik bir yaklafl m tercih edildi. Anestezi yap ld. Bu diflteki çürük dentin temizlenerek endodontik girifl kavitesi aç ld. Hastan n son derece iyi bir iflbirli i içinde olmas nedeniyle bu ifllemler gerçeklefltirilirken herhangi bir zorluk yaflanmad. Çal flma uzunlu u belirlendikten sonra flekillendirme yap ld ve bir kalsiyum hidroksit pat kanallara yerlefltirildi. Kanal yap s n n nispeten düz ve basit olmas kanal tedavisi s ras nda dikkati çeken di er bir bulguydu. lk seansta ifllemler bittikten sonra hastaya analjezik kullanmas önerilerek 1 hafta sonras için yeni bir randevu verildi. Hasta 1 hafta sonra geldi inde herhangi bir a r flikayeti yoktu. Buna ek olarak lokalize flifllik kaybolmufltu ve kanallardan herhangi bir eksuda gelmiyordu. Kök kanallar AH Plus sealer (De Trey, Switzerland) kullan larak lateral kondansasyon tekni ine göre dolduruldu. Gerek kanal tedavisi uygulanan üst sol birinci büyük az difline gerekse ona komflu ve derin dentin çürü ü bulunan üst sol ikinci küçükaz difline fl k ile sertleflen hibrid kompozit restorasyon (Z 250, 3M ESPE, USA) yap ld. Hastada gözden kaçm fl olma olas l bulunan di er çürüklerin var olup olmad n n saptanmas için panoramik bir radyografi al nd. (Resim 3). Radyografide Down sendromuna özgü basit difl ve kök kanal yap s difllerin hacimlerindeki azalma ve difller aras ndaki aral klar belirgin olarak gözleniyordu. Buna ek olarak her iki çenede de üçüncü büyükaz diflleri konjenital olarak bulunmamaktayd. Ancak panoramik radyografide herhangi bir difl tedavisini gerektirecek çürük gözlenmiyordu. Hastan n ailesine periyodik olarak kontrole gelmeleri ö ütlenerek tedavi ifllemi sonland r ld. 16

18 Down Sendromlu Bir Hastada Klinik Yaklafl m ve Difl Tedavisi TARTIfiMA Bu yaz daki olguda genel olarak difl yap s n n normalden küçük oldu u gözlenmifltir. Zilberman ve ark. Ailesel Distonomi ve Down sendromlu bireyleri inceledikleri çal flmalar nda, her iki anomalide de kuron geniflli inin azald n tespit etmifllerdir. Heriki sendromda da kuron geniflli indeki azalman n difl germi oluflumu s ras ndaki proliferasyondaki azalmaya ba l oldu unu kaydetmifllerdir. Down sendromunda ameoblast ve odontoblastlar n fonksiyonunun etkilenerek ince mine ve dentin olufltu unu bildirmifllerdir. 6 Bell ve ark. 7 Down sendromunun difl kuronlar ve dokular üzerine etkilerini inceledikleri araflt rmalar nda Down sendromlu hastalardaki sürekli kesici difllerin Down sendromu olmayanlara oranla çok daha ince mine dokusuna sahip oldu unu ve büyüklük aç s ndan daha fazla de iflkenlik gösterdi ini belirlemifllerdir. Buradaki olguda gözlenen di er bir özellik üçüncü büyük az difllerinin konjenital olarak bulunmay fl d r. Bu da Down sendromunda hipodonti olas l n n daha fazla oldu u fleklindeki bulguyla uyum sa lamaktad r. Down sendromunda hipodontinin en çok hangi difllerde gözlendi i ile ilgili olarak çeflitli yazarlar taraf ndan de iflik görüfller öne sürülmüfltür. Lumholt ve ark. 8 Down sendromlu bireylerde üçüncü büyük az diflinin eksikli ini incelemifllerdir. Araflt r c lar Down sendromunda üçüncü büyük az diflinin bulunmamas olas l n n normal bireylere oranla dört misli daha fazla oldu unu kaydetmifllerdir. Agenesisin alt çeneden çok üst çenede olufltu una dikkati çeken araflt r c lar, bu s kl n kad nlarda erkeklere oranla daha fazla oldu unu vurgulam fllard r. Acerbi ve ark. 9 Down sendromlu hastalar n panoramik radyografilerini inceledikleri araflt rmalar nda hipodonti oran n n %60 gibi yüksek düzeylerde seyretti ini, en fazla eksik olan difllerin s ras yla üst yan keser difller, alt ikinci küçükaz lar ve üst ikinci küçük az lar oldu unu bildirmifllerdir. Bir hastada ise hipodonti ve süpernümerer difl oluflumunun birlikte gözlendi ini vurgulam fllard r. Öte yandan Shapira ve ark. 10 Down sendromlu hastalarda üçüncü büyük az lar n eksikli i oran n n %74 gibi yüksek oldu unu belirlemifllerdir. Araflt r c lar ayr ca bu hastalarda gözlenen difl anomalilerinin ayr ayr düflünülmemesi gerekti ini, bunlar n hepsinin birbiriyle iliflkili bir fenomenin sonuçlar oldu una dikkati çekmifllerdir. Down sendromunda gözlenen hücre büyümesinde yavafllama ve hücre say s n n azl gibi sendromun karakteristik özelliklerinin, üst çenedeki geliflme gerili i, difl gelifliminde gecikme, difl say s ve büyüklü ündeki azalma ve kanin büyüme yönünün de iflmesi gibi anomalilerin tümünden sorumlu oldu unu vurgulam fllard r. Kanin sürme yönündeki de ifliklik, burada sunulan olguda da izlenmektedir. Down sendromlu bireylerde kök ve kanal morfolojisinde de baz de ifliklikler gözlenebilmektedir. Kelsen ve ark. 11 Down sendromlu hastalarda kök kanal yap s n n nispeten basit yap da oldu unu, kök ve kuron uzunlu unda önemli derecede azalma görüldü ünü bildirmifllerdir. Bu yap sal de iflikliklerin mitotik bölünmenin ve hücre proliferasyon h z n n yavafllayarak büyümenin gerilemesi ile olufltu una dikkati çekmifllerdir. 11 Down sendromlu hastalarda rastlanabilecek anomalilerden biri de taurodontismdir. Pulpa odalar nda geniflleme, k sa kökler ve köklerdeki bifurkasyon ve trifurkasyon bölgelerinin apikale do ru yer de ifltirmesiyle karakterize olan bu anomalinin Down sendromlu bireylerde daha yüksek oranda gözlendi i bildirilmifltir. 12,13 Alpoz ve Eronat 13 bu oran % 66 olarak bildirmifllerdir. Burada sunulan hastada Taurodontism gözlenmemifltir (Resim 3). Resim 3. Hastadan al nan panoramik radyografi Günümüzdeki yaflam beklentisinin daha yüksek olmas ve sa l k hizmetlerindeki geliflmelere ba l olarak diflhekimlerinin Down sendromlu hastalarla karfl laflma s kl n n gün geçtikçe artaca vurgulanmaktad r. Bu nedenle bu tür hastalarda difl yap s ndaki olas anomaliler hakk nda bilgi sahibi olmak diflhekiminin klinik prati inde önemli avantajlar sa layacakt r. Bu tür hastalar n özellikle klinik koflullarda iflbirli ine uygun olmalar ndan dolay, difl tedavileri kolayl kla gerçeklefltirilebilmektedir. Bu hastalardaki olas anomaliler iyi bilinir ve tedavi iyi planlan rsa, baflar l difl tedavilerinin gerçeklefltirilmesi hiç de zor de ildir. SONUÇ Down sendromlu bireyler diflhekimli inde iflbirli ine uygun hastalard r. Do ru teflhis ve tedavi planlamas ve bu tür hastalarda karfl lafl labilecek anomaliler hakk nda yeterli bilgiye sahip olunursa baflar l tedaviler gerçeklefl tirilebilir. 17

19 7tepe klinik KAYNAKLAR 1. Desai SS, Down Síndrome: A review of the literature, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 1997; 84: Weddell JA, Sanders BJ, Jones JE. Dental problems of Children with disabilities in Dentistry for the Child and Adolescent, Eight Edition by Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA, Mosby, St. Louis,Missouri, 2004 pp: Wilson MD. Special considerations for patients with Down síndrome. ODA J 1994; I84 ( 3) : Garn SM., Cohen M., Gall JC., Nagy J. Relative magnitudes of crown size reduction and body size. J Dent Res. 1971;50: Scully C. Down syndrome: aspects of dental care. J Dent 1976;4: Zilberman U, Patricia S, Kupietzky A, Mass E. The effect of hereditary disorders on tooth components: a radiographic morphometric study of two syndromes. Arch Oral Biol. 2004;49: Bell E, TownsendG, Wilson D, Kieser J, Hughes T. Effect of Down syndrome on the dimensions of dental crowns and tissues. Am J Hum Biol. 2001; 13: Lumholt JF, Russell BG, Stoltze K, Kjaer I. Third molar agenesis in Down syndrome. Acta Odontol Scand. 2002;60: Acerbi AG, de Freitas C, de Magalhaes MH. Prevalence of numeric anomalies in the permanent dentition of patients with Down syndrome Spec Care Dentist. 2001;21: Shapira J, Chaushu S, Becker A. Prevalence of tooth transposition, third molar agenesis, and maxillary canine impaction in individuals with Down syndrome. Angle Orthod. 2000;70: Kelsen AE, Love RM, Kieser JA, Herbison P. Root canal anatomy of anterior and premolar teeth in Down's syndrome. Int Endod J 1999 ;32: Rajic Z, Mestrovic SR. Taurodontism in Down's syndrome. Coll Antropol. 1998;22: Alpoz AR, Eronat C. Taurodontism in children associated with trisomy 21 syndrome. J Clin Pediatr Dent. 1997; 22:

20 Amelogenezis mperfektal Bir Hastada Afl r Harap Olmufl Dentisyonun Fonksiyonel ve Estetik Restorasyonu: Olgu Sunumu ÖZET Amelogenezis imperfekta, süt ve daimi dentisyonu etkileyen, heterojen ve kal tsal bir mine anomalisidir. Bu ektodermal defektin s kl 1:700 ile 1:16000 aras nda de iflmektedir. Hipokalsifiye, hipoplastik ve hipomatüre olmak üzere üç tipi bulunan bu anomalinin hem klinik hem de kal tsal özelliklerinin ay rt edilmesi zordur. Mine defektleri, difl sürme anomalileri, difl hassasiyetleri, zay f dental estetik, dikey boyutta azalma, dentin displazileri, pulpal kalsfikasyonlar benzer klinik bulgular aras nda say labilir. Tedavi planlamas nda hastan n yafl, sosyoekonomik durumu, hastal n tipi ve fliddeti, tedavi s ras ndaki a z içi durumu gibi pek çok faktör etkili olmaktad r. Bu tür hastalarda tedaviye mümkün oldu unca erken yafllarda bafllamak önemlidir. Çünkü zaman geçtikçe fliddetli doku y k m meydana gelebilir. Bu olgu sunumunda, hipokalsifik tip amelogenezis imperfekta teflhisi konulan, 20 yafl nda erkek bir hastan n, estetik ve fonksiyonel gereksinimlerini yeniden kazand rmak amac yla metal-seramik kronlar yerlefltirilerek yap lan protetik tedavisi anlat lmaktad r. Hastan n düzenli olarak, 4 ayda bir yap lan 15 ayl k kontrollerinde restorasyonda herhangi bir düflme, k r lma, ve renklenme gözlenmemifltir ve herhangi bir patolojiye rastlanmam flt r. Hasta, restorasyonun estetik görünümünden ve fonksiyonundan oldukça memnun kalm flt r. Anahtar Sözcükler: Hipokalsifiye tip amelogenezis imperfekta, dikey boyut Hakan Ak n Cumhuriyet Üniversitesi, Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Sivas M. Emre Coskun Cumhuriyet Üniversitesi, Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal, Sivas G R fi Amelogenezis imperfekta (AI), mine dokusunun geliflimini bozan ve herhangi bir sistemik bozukluktan ba ms z olarak ortaya ç kan, heterojen kal tsal bir anomalidir. 1,2,3 Bu mine anomalisi hem daimi hem de süt dentisyonunu etkilemektedir. 2,3,4,5 Nadir görülen bu ektodermal defektin s kl, çal fl lan nüfusa ve tan kriterlerine göre de ifliklik göstermekle birlikte yaklafl k olarak 1:700 ile 1:16000 aras nda de iflmektedir. 6 Hastal n geni, otozomal veya X-e ba l dominant veya resesif olarak tafl n r 7,8. AI'n n görülen en yayg n tipi otozomal-dominant tipidir1. Farkl AI tipleri için çeflitli s n flama sistemleri bulunmaktad r. AI, radyografik bulgular ve klinik ve kal tsal kriterler esas al narak, hipoplastik, hipokalsifiye ve hipomatüre olmak üzere s n fland r - l r. 9,10,11,12 Hipoplastik tipte, tam olarak mineralize olmufl minenin miktar nda bir eksiklik söz konusudur. Mine, sert ve parlak ancak malforme bir görünüme sahiptir. Hipokalsifiye tipte, mine, nispeten normal miktarda oluflmufltur fakat çok düflük mineralizasyona sahiptir. Yumuflak ve kolay ufalanabilir mine dentin üzerinden kolayl kla uzaklaflabilecek 19

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Türk Diflhekimli i edergisi

Türk Diflhekimli i edergisi Türk Diflhekimli i edergisi De erli Türk Diflhekimli i Dergisi Okuyucular, 23 y ldan bu yana yay nlanmakta olan dergimizi, iletiflim teknolojilerini kullanarak e-dergi haline dönüfltürüyoruz. 03 / 2012

Detaylı

Diş Aşınmaları. Tooth Wear

Diş Aşınmaları. Tooth Wear DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 22-30, 2007 Diş Aşınmaları Tooth Wear *Dr. Çiğdem ÇELİK, **Prof.Dr. Gül ÖZGÜNALTAY, **Doç.Dr. Nuray ATTAR *Başkent Üniversitesi

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET

RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET DERLEME RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET Lazerler 20 y l aflk n süredir difl hekimli inde pek çok farkl

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Prof. Dr. Bilge Hakan fien*, Dr. Ilg n Akçay* bilimsel Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Endodontik tedavinin temel amac periapikal periodontitisi

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? ÖZET SUMMARY

GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? ÖZET SUMMARY OLGU B LD R M GLOBULOMAKS LLER K ST: HATALI B R TANI MI? GLOBULOMAX LLARY CYST : IS IT A FAULTY DIAGNOSIS? Zuhal KIRZIO LU* M. Semra ÖZAY ERTÜRK Timuçin BAYKUL Sema B RCAN ÖZET Üst yan kesici ve kanin

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA

BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA 38. Grup Bakır, Bakır Alaflımları ve Di er Demir Dıflı Metaller

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 ISSN 1307-8593

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 ISSN 1307-8593 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2 CİLT 3 SAYI 2 2011 ISSN 1307-8593 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Detaylı