Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: FLORYA / ÝSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL"

Transkript

1

2

3 Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: FLORYA / ÝSTANBUL

4 Sosyal Devlet / Milli Devlet Sosyal Devlet Milli Devlet Prof. Dr. Haydar Baþ ÝSTANBUL BASKI

5 4

6 Sosyal Devlet / Milli Devlet ÝÇÝNDEKÝLER I. Bölüm: SOSYAL DEVLET / MÝLLÝ DEVLET (19-132) A) Sosyal Devlet / Milli Devlet 1 Milli Devlet in Önemi B) Milli Devlet ve Etnik Çeþitlilik C) Milli Devlet ve Globalleþme 1 Globalleþme Nedir 2 ABD Dolarý nýn Serüveni 3 GATT Senetleri 4 Globalleþmenin Kurallarý a Ekonomi Sahasýnda b Siyaset ve Hukuk Sahasýnda c Kültürel ve Sosyal Sahada 5 Globalleþmenin Felsefesi 6 Sömürgecilik D) Sosyal Devlet / Milli Devlet Tehdit Altýnda 1 Borçlandýrma Yöntemi a Osmanlý Ýmparatorluðu b Endonezya c Ekvator d Panama e Venezuela f Guatemala g Suudi Arabistan h Irak 2 Finanssal Krizler Yöntemi a 1997 Asya Krizi b Avrupa Döviz Krizi (EMR) c Latin Amerika Krizleri ve 1994 Meksika Krizi 3 Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Sözde Demokrasi Projesi Yöntemi 4 Haksýz Askeri Müdahaleler Yöntemi E) Milli Devlet ve Avrupa Birliði (AB) 1 Milli Devlet in AB ye Bakýþý a Siyasi ve Kültürel Ýçerikli Deliller b Ekonomi Ýle Ýlgili Deliller c AB nin ne olduðu hususundaki diðer temel tespitler 5

7 Prof. Dr. Haydar BAÞ 2 AB, neden Türkiye yi içine almak istemiyor? 3 Nasýl Bir Birliktelik? II. Bölüm: SOSYAL DEVLET OLARAK MÝLLÝ DEVLET ( ) A) Sosyal Güvenlik B) Sosyal Hizmetler 1 Eðitim Hizmetleri 2 Kültür Hizmetleri 3 Din Hizmetleri 4 Spor Hizmetleri C) Sosyal Yardýmlar III. Bölüm: ÝNSAN VE DEVLET ( ) A) Tarih Boyunca Devlet Anlayýþlarý 1 Kapitalizm de Devlet 2 Marksizm de Devlet 3 Milli Devlet in Temel Karakteristikleri B) Ýnsan Meselesine Bakýþ 1 Tarihten Günümüze Ýnsan Haklarý 2 Beyannamelerde Kalan Ýnsan Haklarý Ve Milli Devlette Korunan Deðerler a Beyannamelerde Kalan Ýnsan Haklarý b Milli Devlette Korunan Deðerler Emniyetler Özgürlükler Sosyal ve Ýktisadi Haklar 3 Kapitalizmde Ýnsan: Homo Economicus 4 Komünist Anlayýþta Ýnsan 5 Milli Devlette Ýnsan 6 Milli Devlette Eðitim a Eðitim ve Öðretim Kurumlarý b Aile c Asker Ocaðý d Toplum 6

8 Sosyal Devlet / Milli Devlet IV. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET VE KADIN ( ) A) Kapitalist Sistemde Kadýn Ve Haklarý B) Komünizm de Kadýn Ve Aile C) Milli Devlet Anlayýþýnda Kadýn Ve Haklarý 1 Kadýn ve Aile 2 Kadýn ve Hürriyet 3 Kadýn ve Çalýþma Hayatý V. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET VE ÇALIÞMA HAYATI ( ) A) Ýþçi Haklarý VI. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET TE EKONOMÝ VE MALÝYE POLÝTÝKALARI ( ) A) Milli Devlet te Ekonomiye Genel Bir Bakýþ B) Milli Devlet te Maliye Politikasý: Vergisiz Bir Türkiye 1 Liberal Anlayýþta Vergi Sistemi 2 Milli Devlet Olarak Vergisiz Türkiye C) Milli Devlet te Getirilen Yeni Para Tarifi 1 Paranýn Tahrik Unsuru Olmasý 2 Paranýn Emek ve Üretimin Karþýlýðý Olmasý 3 Paranýn Deðiþim Aracý Olmasý 4 Paranýn Tasarruf Özelliði D) Milli Devlet te Senyoraj Hakký ve Emisyon E) Milli Devlet te Dýþ Ticaret Anlayýþý ve Kur Politikasý F) Milli Devlet te Tam Ýstihdamýn Saðlanmasý G) Enflasyon ve Deflasyon H) Milli Devlet Faizi Reddeder VII. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET TE ADÝL GELÝR DAÐILIMI ( ) A) Adil Gelir Daðýlýmýna Genel Bir Bakýþ 1 Kapitalizm de Gelir Daðýlýmý 2 Milli Devlet te Adil Gelir Daðýlýmý 7

9 Prof. Dr. Haydar BAÞ a Sosyal Devlet Yaklaþýmý b Faizsiz Ekonomi c Adil Vergi d Tam Ýstihdam e Millete Ait Kaynaklar f Maliyetsiz Kredi VIII. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET VE EKONOMÝYE MÜDAHALE ( ) A) Kapitalizm de Devlet 1 Kapitalizm de Devletin Ekonomideki Yeri 2 Kapitalist Anlayýþta Devlet in Ekonomiye Müdahalesi B) Milli Devlet in Ekonomideki Rolü IX. Bölüm: VATANDAÞLIK MAAÞI PROJESÝ ( ) X. Bölüm: MÝLLÝ GÜVENLÝK VE DIÞ POLÝTÝKA ( ) A) Türkiye Ve Ýç Güvenlik B) Milli Devlet te Ordu C) Küreselleþme Süreci Ve Dýþ Politika 1 Kapitalist Sistemlerde Dýþ Politika 2 Sosyalist Sistemde Dýþ Politika 3 Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) a Modern Sömürgeciliðin Arka Planý b Küresel Sömürü Projesi Olarak BOP c Gulf Stream ve BOP d Türkiye nin Tavrý D) Milli Devlet te Dýþ Politika 1 Milli Devlet ve Dýþ Politika a Baðýmsýzlýk b Milli Menfaatler c Barýþ d Karþýlýklý Çýkar 2 Türkiye ve Dýþ Politika 8

10 Sosyal Devlet / Milli Devlet XI. Bölüm: BÝR HUKUK DEVLETÝ OLARAK MÝLLÝ DEVLET ( ) A) Kapitalist Sistemlerde Hukuk 1 Çifte Standart 2 Adil Ýnsan Olmayýþý 3 Niyet Problemi B) Milli Devlet te Hukuk 1 Milli Devletin Vatandaþlarý Ýle Hukuku a Güvenlik Haklarý b Sosyal Haklar c Özgürlük Haklarý 2 Milli Devletin Yabancýlarla Olan Hukuku 3 Vatandaþlarýn Kendi Arasýndaki Hukuk 4 Devletler Arasý Hukuk C) Günümüz Türkiye sinde Hukuk Uygulamalarý XII. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET TE SAÐLIK, BARINMA VE GIDA POLÝTÝKALARI ( ) A) Milli Devlet ve Saðlýk 1 Dünyadaki Saðlýk Uygulamalarý 2 Milli Devlette Saðlýk A Koruma Tedbirleri B Kontrol ve Ýyileþtirme C Tedavi Yöntemleri B) Milli Devlet te Barýnma ve Gýda XIII. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET'TE TARIM VE HAYVANCILIK ( ) A) Tarým Ve Hayvancýlýða Genel Bakýþ B) Milli Devlet te Tarým 1 Tahditlerin Kaldýrýlmasý 2 Toprak Reformu 3 Fiyatlarýn Belirlenmesi 4 Tarým Sanayi 5 Tohumculuk 9

11 Prof. Dr. Haydar BAÞ 6 Ekolojik Tarým 7 Tarým Girdileri 8 Sigorta Sistemi 9 Bilgilendirme Ve Eðitim C) Milli Devlet te Hayvancýlýk 1 Sýfýr Faizli Kredi 2 Yem Desteði 3 Yüksek Fiyat Alým Garantisi 4 Damýzlýk Desteði 5 Tedavi Önlemleri 6 Depolama 7 Gümrük Vergileri XIV. Bölüm: MÝLLÝ DEVLETTE ÇEVRE PROBLEMLERÝ VE AR GE ( ) A) Milli Devlet te Çevre Problemleri B) Milli Devlet te AR GE XV. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET TE MADENCÝLÝK, ENERJÝ KAYNAKLARI VE YATIRIMLAR ( ) A) Milli Devlet te Madencilik B) Milli Devlet te Enerji Kaynaklarý XVI. Bölüm: MÝLLÝ DEVLET VE KÜRESELLEÞME MESELESÝNE MUKAYESELÝ BÝR YAKLAÞIM ( ) KAYNAKÇA ( ) 10

12 Sosyal Devlet / Milli Devlet PROF. DR. HAYDAR BAÞ IN BÝYOGRAFÝSÝ: Prof. Dr. Haydar Baþ 1947 yýlýnda Trabzon da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise tahsilini Trabzon da tamamlamasýnýn ardýndan; 1970 senesinde, Kayseri deki Erciyes Üniversitesi ne baðlý Yüksek Ýslam Enstitüsü nden mezun olmuþtur. Lisansüstü eðitimini ve doktorasýný Veda Hutbesinde Ýnsan Haklarý konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi nde tamamlamýþ ve bu üniversitede göreve baþlamýþtýr. Doktora sonrasý akademik çalýþmalarýna devam ederek Ýslam ve Hz. Mevlana, Tasavvuf Tarihi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi konularýndaki tezleri neticesinde Profesörlük unvanýný da ayný üniversiteden almýþtýr. 1994'ten beri Bakü Devlet Üniversitesi nde öðretim görevlisi o- larak çalýþan Sayýn Baþ, halen Doðu Dilleri ve Edebiyatlarýný Araþtýrma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatý Bölümü nde vazifesini sürdürmektedir. Akademik kariyerini eðitim sahasýnda yapmasýna raðmen, ayný zamanda bir araþtýrmacý, yazar, iþadamý, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baþ ýn hayatýndan bazý kesitler þöyledir: 11

13 Prof. Dr. Haydar BAÞ a) Mefkureci Öðretmenler Derneði nin Trabzon Þubesi Baþkanlýðýný yapmýþtýr. b) Beþ yýl Devlet Liselerinde, iki yýl Ticaret Liselerinde ve Ý- mam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öðretim yýlý öðretmenlik yapmýþtýr. c) ÝPA A.Þ. nin Bölge Müdürlüðünü yürütmüþtür. d) BAÞ Þirketler Grubunun, BAÞ Çelik Fabrikalarýnýn, BAÞ Ticaret A.Þ. nin ve BAÞ Isý Sanayi nin kurucusudur. e) Halen baþyazarlýðýný yapmakta olduðu ÝCMAL, ÖÐÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur. f) Milli Basýn Kurultaylarý ný tertip eden Basýn Kurulu nun baþkanýdýr. g) Baðýmsýz Türkiye Partisi nin (BTP) Genel Baþkaný dýr. Kendisi Fransýzca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir. Prof. Dr. Baþ'ýn Bakü Devlet Üniversitesi yayýnlarý arasýnda çýkan Milli Ekonomi Modeli çalýþmasý, Kasým 2005 tarihinde I.si Ýstanbulda ve Mart 2006 tarihinde II.si Azerbeycan Bakü'de Azerbeycan Devlet Ýktisat Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Milli Ekonomi Modeli Kongrelerine konu olmuþtur. Dünyanýn elliye aþkýn ülkesinden 300'e yakýn bilim adamý ve E- konomi Uzmanýnýn katýldýðý kongrelerde Prof. Dr. BAÞ, "Milli E- konomi Modeli çalýþmasýyla Nobel Ödülüne aday" gösterilmiþtir. Kongrelere katýlan bilim adamlarý ve 2. Uluslararasý Milli Ekonomi Modeli Kongresinin ev sahibi Azerbeycan Devlet Ýktisat Üniversitesinin akademisyenleri, Prof. Dr. BAÞ'ý ödüllendirmekle Nobel Organizasyonunun þeref bulacaðýna dikkat çektiler Mart 2006 tarihinde Azerbaycan Ýktisat Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Bakü'de düzenlen II. Uluslararasý Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne katýlan bilim adamlarýnýn teklifiyle, model, "Uluslararasý Baðýmsýz Milli Ekonomi Birliði" adý altýnda kurumsallaþtý. Prof. Dr. Baþ, sözkonusu birliðin baþkanlýðýna getirilirken, birliðin merkezi Ýstanbul olarak tescillendi; Moskova ve Bakü'de birer þubesinin açýlmasý karara baðlandý. 12

14 Sosyal Devlet / Milli Devlet Bakü'deki II. Uluslararasý Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin sonuç bildirgesinde 25 ülkeden 100 aþkýn bilim adamýnýn onay ve ittifakýyla alýnan kararlarýn bazýlarý þöyledir: 1- Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn "Milli Ekonomi Modeli" eseri, post-klasik ekonomi düþüncenin ürünüdür. Burada araþtýrýlan ekonomi olaylara ve çaðdaþ ekonomi sorunlarýna klasik modellerden farklý olarak yeni ve orjinal ilmi bir bakýþ ortaya koyulmuþtur. 2- Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn "Milli Ekonomi Modeli" eserinde ekonominin yeni felsefesi oluþturulmuþtur. Bu felsefenin temeli insan anlamýna dayanýyor. Bu felsefi antropologizm, yeni ekonomi modelin temelini oluþturuyor. 3- "Milli Ekonomi Modeli" eseri Türkiye ekonomisinin örneði üzerinde kurulan milli ekonomi geliþim modelidir. Fakat Milli Ekonomi Modeli çerçevesinde çözülen ekonomi sorunlarý milli olduðu kadar evrenseldir. Bu bakýmdan "Milli Ekonomi Modeli", hem milli, hem de tüm insanlýðýn menfaatlerine cevap veren evrensel bir modeldir, yeni sosyal-ekonomi ve kültürel iliþkilerin geliþmesine imkan saðlayan bir çalýþmadýr. 4- Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn "Milli Ekonomi Modeli" eserinde kaynaklara ve insan ihtiyaçlarýna, enflasyon ve deflasyonun fonksiyonlarýna, gelir daðýlýmýna, milli paralarýn konvertýbl hale gelmesine, sürekli büyüme, vergi, faiz, emisyon, istihdam, gelir- -tüketim, üretim ve baþka sorunlara yeni bakýþ ortaya koymuþtur. 5- "Milli Ekonomi Modeli" eseri, devletin ekonomide fonksiyonunun belirlemekte ve "devlet-millet" ortaklýðýna dayanarak devletin ve milletin güçlenmesine imkan saðlamaktadýr. 6- Model'de devlet, maliyetsiz yardýmlarla insanlarý iþ sahibi yaparak çalýþtýrmaktadýr. Bu, ülkede istihdamýn saðlanmasýna ve iþsizlik vs. baþka sorunlarýn çözülmesine, milli ekonominin geliþimine de imkan saðlamaktadýr. 7- "Milli Ekonomi Modeli" eserinde temel bir yeri olan Sosyal Devlet ve tüketim, insanlarýn maddi-manevi refahýný temin etmektedir. 8- "Milli Ekonomi Modeli" eserinde ekonomi geliþim mekanýzmasý, faizli yatýrýmlarla deðil, para emisyonu ile kazanýlan devletin ekonomi baðýmsýzlýðýný saðlayan bir teminattýr. 13

15 Prof. Dr. Haydar BAÞ 9- Milli Ekonomi Modeli" eserinde sosyal yardým konusu ciddi biçimde ele alýnarak; tüm demogratik gruplarýn ekonomi haklarý sözkonusu sosyal yardým aracýlýðýyla dengelenmektedir. 10- "Milli Ekonomi Modeli" eserinde sunulan temel görüþlerin gerçekleþmesi, geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için Uluslararassý Baðýmsýz Milli Ekonomi Birliði oluþturularak, sözkonusu kuruma Prof. Dr. Haydar Baþ'tan bu kurum baþkanlýk etmesini rica ediyoruz. 11- Kongreye katýlan bilim adamlarý Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn "Milli Ekonomi Modeli'nin Nobel ödülüne hak kazandýðýný bildirmekte ve onun müellifine bu ödülün verilmesini önermektedir. Bununla ilgili olarak Nobel Fondu'na baþvurmak amacýyla Teþkilat Komitesinin oluþturulmasýný önermektededir. Prof. Dr. Haydar Baþ ýn görüþleri ve tezleri dünyada ve Türkiye de çeþitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araþtýrmalara konu edilmiþtir. * Illinois Universitesi (University of Illinois at Urbana Champaign) Intensive English Institute Prof. Dr. Haydar BAÞ Urbana 2001 * Dallas Üniversitesi Ýþletme Fakültesi. An Alternative Prescription to the IMF s Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif olarak Türkiye deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete) Dallas 2002 * ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 ÝCMAL, 1994) * Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baþ a göre Ýdeal Ýnsan ve Ýdeal Ýnsanýn Topluma Yansýmasý, 1999) * Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baþ ve Tasavvuf, 1993) * Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baþ ýn Tasavvufî Görüþleri, 1997) Prof. Dr. Haydar Baþ, yurt dýþýndaki araþtýrma ve düþünce kuruluþlarýnda otuzun üzerinde ödüle layýk görülmüþtür. Verilen uluslararasý ödüllerden bazýlarý þunlardýr: 14

16 Sosyal Devlet / Milli Devlet 1 Dünya Barýþýna, Ýnsan Haklarýna ve Ekonomiye katkýlarýndan ötürü verilen Saygýn Liderlik Ödülü. Amerikan Biyografi Enstitüsü, bu ödülle Prof. Dr. Haydar Baþ ý Uluslararasý Seçkin Liderler Ansiklopedisi nin 5. baskýsýnda yer almak üzere seçmiþtir. 2 Ýnsan Haklarýna yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý verilen Þeref Sertifikasý. Bu sertifika Uluslararasý Biyografi Merkezi tarafýndan verilmiþtir Zirvede Kim Kimdir ödülü. Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafýndan yýlda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim adamýna verilmektedir. 4 Modern Ekonomik Görüþe hizmetlerinden dolayý verilen Uluslararasý Liyakat Topluluðu Sertifikasý. Bu ödül Uluslararasý Biyografi Merkezi nce verilmiþtir. 5 Ýletiþim Endüstrisine katkýlarýndan dolayý verilen Saygýn Liderlik Ödülü. Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafýndan layýk görülmüþtür. 6 Uluslararasý Araþtýrmacý Üyelik Ödülü. Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafýndan verilen bu madalya, yapmýþ olduðu bilimsel araþtýrmalar ve Modern Ekonomik Görüþe o- lan hizmetleri nedeniyle enstitünün araþtýrmacý üyesi olduðunu belgelemektedir. 7 Uluslararasý Liyakat Topluluðu Excellantia (Mükemmel Þahsiyet) Ödülü: Bu ödül bulunduklarý ülkelerde Uluslararasý Biyografi Merkezi ni yaþamlarý, þahsiyetleri ve sosyal iliþkileri ile temsil eden ilim adamlarýna verilmektedir. Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlýlýðý ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müþahade edilen Sayýn Baþ ýn, Türkiye ve dünyadaki geliþmelerle alakalý bazý önemli çýkýþlarý þunlardýr: Prof. Dr. Haydar Baþ, Milli Birlik ve Beraberliðin Temel Unsurlarý isimli konferanslar dizisiyle Türkiye de ve Avrupa da milli birlik ve beraberliðin önemini anlatmýþtýr. 15

17 Prof. Dr. Haydar BAÞ Türkiye nin AB üyeliðinin çokça gündem edildiði 1980 li yýllarda akademik çevrelerin ve iþ dünyasýnýn kesin gözüyle baktýðý üyeliðimiz ile ilgili olarak, yalnýzca Sayýn Baþ farklý bir yorumda bulunmuþtur yýlýnda Berlin de AB Topluluðu bizi aralarýna kabul etmeyecektir tezini savunmuþtur. Yýl 2007; Türkiye halen üyelik müzakereleri için dahi tarih alamamýþtýr. 90 lý yýllarýn baþýnda ülkemizdeki politikacýlar ve aydýnlar, Gümrük Birliði ne giriþimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baþ, AB ye girmeden, Gümrük Birliði ne dahil olmak Türkiye nin aleyhinedir demiþtir. Her yýl 20 milyar dolarýn üstünde dýþ ticaret açýðý veren ülkemiz, Gümrük Birliði nden dolayý 150 milyar dolara aþkýn zarar etmiþtir. Özellikle 2000 yýlýndan sonra kronikleþen ekonomik kriz ve enflasyon ortamýndan çýkýþý IMF ve Dünya Bankasý nýn talimatlarý ve kredileri ile aþma çabasýndaki siyasi iradeye tek yanýt da Prof. Dr. Haydar Baþ tan gelmiþtir: Mevcut ekonomi politikalarýyla enflasyonun düþmesi mümkün deðildir. Bu gidiþatla Türkiye yi batýracaklar. Türk coðrafyasýný pazarlýk konusu haline getirecekler. Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doðrultusunda bugün taþýndýðý nokta Prof. Dr. Haydar Baþ ýn tespitleriyle ayný istikamettedir. Amerika nýn 1991 yýlýndaki Irak çýkarmasýnda, o tarihte Bu çýkarma her ne kadar Irak a yapýlýyorsa da nihai hedef Türkiye yi parçalamaya yöneliktir þeklinde ikazda bulunmuþtur. Bugün hayata geçirilen ABD nin Büyük Ortadoðu Projesi nden maksat da budur. Ýslam coðrafyasýný ele geçirmek, Türkiye coðrafyasýný parçalamaktýr. Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuþatma altýna alýnmasý, ekonomik kriz ve çýkýþ yollarý üzerine e- serler veren Prof. Dr. Haydar Baþ ýn basýlmýþ ve basýlmakta olan e- serleri þunlardýr: 16

18 Sosyal Devlet / Milli Devlet 1 Milli Ekonomi Modeli ve Kalkýnma Projeleri, 2 Dar Bölge Yaygýn Kalkýnma Modeli, 3 Dini ve Milli Bütünlüðümüze Yönelik Tehditler, 4 Veda Hutbesinde Ýnsan Haklarý, 5 Ýslam da Kadýn Haklarý, 6 Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav) -2 cilt- 7 Makalat, 8 Mektubat, 9 Ýslam ve Mevlana, 10 Ýslam da Zikir, 11 Ýslam da Tevhid, 12 Ýman ve Ýnsan, 13 Ýnsan ý Kamil ve Nefs Mertebeleri, 14 Hacc ýn Hikmetleri, 15 Hikmetin Sýrlarý, 16 Dua ve Evrad, 17 Hýristiyanlýk ve Yahudilik, 18 Din Tahripçilerine Kur an ý Kerim in Cevabý, 19 Birliðe Doðru, 20 Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname, 21 Nefs Terbiyesi, 22 Varoluþun Gayesi: Zikrullah. 23 Hikmetin Sýrlarý 24 Yaþayan Kur'an: Sünnet 25 Niçin Türkiye? 26 Milli Ekonomi Modeli 27 Sosyal Devlet / Milli Devlet 17

19 Prof. Dr. Haydar BAÞ 18

20 Sosyal Devlet / Milli Devlet I. Bölüm: SOSYAL DEVLET / MÝLLÝ DEVLET A) Sosyal Devlet / Milli Devlet 1 Milli Devlet in Önemi B) Milli Devlet ve Etnik Çeþitlilik C) Milli Devlet ve Globalleþme 1 Globalleþme Nedir 2 ABD Dolarý nýn Serüveni 3 GATT Senetleri 4 Globalleþmenin Kurallarý a Ekonomi Sahasýnda b Siyaset ve Hukuk Sahasýnda c Kültürel ve Sosyal Sahada 5 Globalleþmenin Felsefesi 6 Sömürgecilik D) Milli Devlet Tehdit Altýnda 1 Borçlandýrma Yöntemi a Osmanlý Ýmparatorluðu b Endonezya c Ekvator d Panama e Venezuela f Guatemala g Suudi Arabistan h Irak 19

21 Prof. Dr. Haydar BAÞ 2 Finanssal Krizler Yöntemi d 1997 Asya Krizi e Avrupa Döviz Krizi (EMR) f Latin Amerika Krizleri ve 1994 Meksika Krizi 3 Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Sözde Demokrasi Projesi Yöntemi 4 Haksýz Askeri Müdahaleler Yöntemi E) Milli Devlet ve Avrupa Birliði (AB) 2 Milli Devlet in AB ye Bakýþý a Siyasi ve Kültürel Ýçerikli Deliller b Ekonomi Ýle Ýlgili Deliller 3 Nasýl Bir Birliktelik? 20

22 Sosyal Devlet / Milli Devlet A) SOSYAL DEVLET / MÝLLÝ DEVLET Her kültür ve her medeniyet, kendi deðerlerinden yola çýkarak insana yorum getirirken; insana ait olan sosyal olaylarý da sahip olduðu bakýþ açýsý ile deðerlendirmiþtir. Devlet e getirilen tarif ve yorum ise, bir bütün olarak sosyal olaylara, ekonomiye, hukuka, idareye, siyasete, çevreye, top yekun insana ve onunla alakalý olan olgulara bakýþ açýsýný ortaya koymaktadýr. Bu baðlamda devletin piyasalarda ne kadar ve ne kimlikle yer alacaðý, sosyal harcamalara bütçeden ne kadar fon ayýracaðý, hangi oranlarda kimden vergi toplayacaðý, vatandaþlarý ile arasýndaki hukukun temellerinin ne olduðu ve hangi e- saslara dayandýracaðý, nasýl yönetileceði vb. birçok sorunun cevabý, hep bir bakýþ açýsý ný yansýtmaktadýr. 21 asýrda yaþýyoruz; ama yeryüzünde, eski asýrlardan daha az kan akmýyor milyar insan, günlük 2 dolarýn altýnda gelirle yaþamak zorundadýr (1). 1 World Bank, ILO World Employment Report 21

23 Prof. Dr. Haydar BAÞ Gelecekte karýnlarýný doyurup doyuramayacaklarý konusu, bireylerin en büyük kaygýsý haline gelmiþtir. Yeryüzünün hiçbir yerinde gerçek manada can güvenliði kalmamýþ; hergün binlerce insan, ya savaþ ve iþgallerden ya da cinayetlerden ölmektedir. Ýnsan haklarý, özgürlük, demokrasi gibi temel kavramlar, belki de tarihin hiçbir döneminde bugünlerdeki kadar istismar e- dilmemiþti Demokrasi adý altýnda ülkeler iþgal ediliyor, insan haklarý adý altýnda devletler etnik parçalanmaya tabi tutuluyor. Öte yandan toplumlarda sýnýflar arasýndaki çatýþma, yüz yýlardan beri devam edeip gelmekte; iþçi iþveren arasýndaki mücadele, çözümsüzlük yumaðý olarak insanlýðýn önünde durmaktadýr. Ekosisteme zarar verme ve çevreyi tahrip etme hususunda adeta insanoðlunun üstüne bir varlýk yoktur. Güçlü olan larýn artýk her zaman haklý addedildiðine, ö- zellikle haksýz olduklarýnda bile sanki daha çok haklýymýþ gibi kabul gördüklerine; Irak ta, Filistin de ve dünyanýn birçok yöresinde hukukun hiçe sayýldýðýna hep beraber þahit oluyoruz. Sosyal Devlet / Milli Devlet modeli, 21. yüzyýlda þahit olduðumuz bütün bu olumsuzluklara raðmen insanlýða, içinde bulunduðu durumun kaçýnýlmaz bir son olmadýðý ný; aksine bütün bu olumsuzluklara son vermenin yine insanlýðýn kendi elinde olduðunu göstermektedir Milli Devlet tezi, devletlerin, her hangi bir dýþ güce veya dýþ ülkeye baðlý baðýmlý olmaksýzýn kendi ayaklarý üzerinde durabileceðini göstermektedir. Bu tez, kendi kendine yeten bir kalkýnma yý ve sürekli büyüme yi hayata geçiren Milli Ekonomi Modeli ile devletlerin siyasi olarak baðýmsýz olabileceklerini herkese göstermektedir. Ýnsana bakýþý kökten deðiþtiren Milli Devlet tezi, her insanýn doðuþtan gelen haklarý bulunduðunu, devletin gayesinin de bu haklarý vatandaþlarýna yaþatmak olduðunu ifade etmekte ve projelendirmektedir. Ýnsan için devlet kavramý, hem devletin sorumluluklarýný hem de yetki sýnýrlarýný belirlemektedir. 22

24 Sosyal Devlet / Milli Devlet Ýnsanýn doðuþtan gelen haklarýný saðlamakla mükellef olan Milli Devlet, bireylerin her türlü sosyal güvenliðinden sorumlu olduðu gibi, onlara iþ ve aþ bulmakla da mükelleftir. Bireylerin haklarýný onlara yaþatma vazifesini yerine getiremediði taktirde devlete hukuki sorumluluk yükleyen Milli Devlet anlayýþý, var olan hukuk sistemlerindeki bakýþ açýsýný da temelden deðiþtirmektedir. Ekonomide Milli Ekonomi Modeli nin hayata geçirilmesi, sadece ekonomi sahasýnda deðil; ayný zamanda insanlarýn düþünce sisteminde büyük bir devrim yapmaktadýr. Özgürlük kavramýný bu çerçevede yeniden yorumlayan Milli Devlet tezi, bireylerin tercihlerinin önündeki engelleri kaldýrmakta; örneðin, iþçi ile iþveren arasýndaki çatýþmaya son verirken, verilen faizsiz proje mukabili krediler ile iþçi olmayý bir tercih meselesi haline getirmektedir. Yine örneðin, üniversiteye giriþ sýnavý (ÖYS) kaldýrýlarak, yüksek öðretim hakký, bireylerin tercihlerine býrakýlmaktadýr. Gerçek özgürlüðün bireylerin haklarýnýn önündeki engelleri kaldýrmakta olduðunu ortaya koyan Milli Devlet tezi, bu sayede sosyal adaletin de oluþmasýný saðlamaktadýr. Milli Devlet anlayýþýnda millet ile devlet birbirinden ayrý veya birbiri ile çatýþan iki unsur deðildir. Aksine millet devlet beraberliði, bütün sorunlarýn çözümünde ve devletin bekasýnda temel kabul edilmektedir. Asker sivil çatýþmasýndan deðil, aksine asker ve sivilin uyumundan ve birlik ve beraberliðinden bahseden Milli Devlet yaklaþýmý, ülkelerin bekasý için gerek dýþ, gerekse iç politikalarýn ü- retilmesinde ortak hareket edilmesinin esas olduðunu belirtmektedir. Bu baðlamda devlet politikalarý, günlük politikalarýn üzerinde olmakla birlikte; devleti oluþturan bütün kurumlarýn iþbirliði ile asker sivil birlikteliðinin oluþturduðu sinerji ile þekillenmelidir. Böylece Milli Devlet, milletine ait bütün deðerlerin yaþatýlmasý için çalýþýrken; millet de, gerektiðinde böyle bir devletin yaþatýlmasý için canýný dahi vermeye hazýr olmalýdýr. 23

25 Prof. Dr. Haydar BAÞ Bireylerin inançlarýnýn güvencesi olan laiklik, hem din ve devlet iþlerini birbirinden ayýrmakta, hem de bireylerin inançlarýnýn yaþatýlmasýný garanti altýna almaktadýr. Cumhuriyetin kabulünün ilk döneminde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, saltanat ýn yerine yeni bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet i getirirken; saltanatý din biçiminde algýlayanlar, yeni yönetimi yani Cumhuriyet i saltanat karþýtý algýlamak yerine din karþýtý olarak algýladýlar. Milli Devlet bu tarihi yanlýþ algýlamayý düzeltmektedir. Saltanatýn din olmadýðýný, dolayýsýyla Cumhuriyet in bir yönetim biçimi olduðunu ve asla din karþýtý olmadýðýný ortaya koymaktadýr. Devlet milleti için vardýr. Din ise, bireylerin inancýný göstermektedir. Toplumlarýn millet olma larýnda ortak bir inanca ve ortak bir kültüre sahip olmalarý son derece önemlidir. Bu yüzden Lozan görüþmelerinde Atatürk, azýnlýk tarifi ni, Ancak gayri Müslimlerdir esasý üzerine oturtmuþ; Cumhuriyet in i- lerleyen yýllarýnda gerçekleþtirilen Nüfus mübadelesi nde, bu ortak inanç olgusu nu ölçü kabul etmiþtir. Milletlerin birlik ve beraberliðinde önemli roller üstlenen i- nancýmýzýn, ülkemizde kavga unsuru haline getirilmesi; ne laiklik kavramýndan, ne de dinin özünden kaynaklanmaktadýr. Bu durum, ülkemiz üzerinde hesabý olanlarýn, kimlik deðiþtirerek içimizde çýkardýklarý fitneden baþka bir þey deðildir. Deðerli dostum Atilla Ýlhan ýn dediði gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin inancýna son derece saygýlý olduðu gibi, dindar kisvesi içerisinde bölücülük yapmak isteyen dýþ güçlerin misyonerlik faaliyetlerine karþý çýkmýþtýr. Milli Devlet anlayýþý, iþte bu temel bakýþ açýsý na sahip olup; devletin bekasýný, bireylerin doðuþtan gelen haklarýnýn yaþanmasýnda görmektedir. Milli Devlet yapýlanmasý, gerçek demokrasiyi temsil etmektedir. Bu sebeple devletin baðýmsýzlýðý ný olmazsa olmaz þart kabul etmektedir. Milletin iradesinin idareye yansýmasý olan demokrasinin olabilmesi için, milletin iradesi dýþýnda hiçbir gücün yasama, yürütme ve yargýya sahip ve yetkili olmamasý gerekir. 24

26 Sosyal Devlet / Milli Devlet Dolayýsýyla uluslarüstü kuruluþlarýn veya diðer ülkelerin, devletlerin yapýlanmasýna müdahil olmalarý, içeride özerk kurumlarýn varlýðý ve sivil toplum örgütlerinin dýþ desteklerle yönlendirirlmeleri, çaðýmýz demokrasilerinin önündeki en büyük engellerdir. Dün krallýk sistemi ile demokrasinin yeryüzünde yaþanmasýna imkan tanýmayan düþünce sistemi, þimdi de dünya krallýðý kurma adýna devletlerin iç iþlerine karýþmakta; global firmalar, adeta yeni krallar olarak karþýmýza çýkmaktadýrlar. Mutlu bir azýnlýðýn çýkarlarý için deðil, milletin bütün fertlerinin menfaatlerini ve haklarýný korumak için hayata geçirilen Milli Devlet anlayýþý, ekonomide Milli Ekonomi Modeli ile þu ana kadar hiçbir iktisadi anlayýþýn baþaramadýðý sürekli büyüme, tam istihdam ve gelir daðýlýmýnda adalet i saðlayarak fakirliði normal bir yaþam tarzý olmaktan çýkarýp tarihi bir olgu haline getirmektedir. Mutlu bir azýnlýðýn ihtiras ve hýrslarýna cevap vermek üzere deðil, milletinin haklarýna ve ihtiyaçlarýna odaklanmýþ olan Milli Devlet, kapitalist anlayýþlarda olduðu gibi baþkalarýnýn elindekileri sömürerek büyüyen deðil, aksine vererek, hizmet ve ikram ederek büyüyen bir devlet anlayýþýný hayata geçirmektedir. U- luslararasý politikalarda barýþýn ve dostluðun tek anahtarý, devletlerin, kapitalist temeller üzerine oturan politikalarýný ve yapýlanmalarýný terk ederek Milli Devlet kimliðini kazanmalarýdýr. Eðer bir devlet, varlýðýný baþkalarýnýn elindekini çalmaya o- daklamýþsa, yeryüzünde kavganýn olmamasý mümkün deðildir. Oysa Milli Devletler, sürekli büyümek için veren el olmalýdýrlar. Atatürk, Milli Devlet in bu veren el karakterini, yurtta sulh, cihanda sulh ufkuyla ifade etmiþtir. Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet tir... Bu tez, bugüne kadar tarif edilen Sosyal Devlet olgusunu son derece geliþtirmekte, konu ile ilgili yanlýþ algýlamalara son vermektedir. Her þeyden önce, aldýðýndan bir kýsmýný veren el olma nýn ötesinde, aldýðýndan daha fazlasýný verebilme kabiliyetinde ve niyetinde olan bir Sosyal Devlet anlayýþýný hayata geçirmektedir. 25

27 Prof. Dr. Haydar BAÞ Sosyal Devlet yaklaþýmý devletin milletine bir ikramý deðil aksine vazifesi dir. Bireylerin doðuþtan gelen haklarýnýn karþýlýðý Sosyal Devlettir. Sosyal Devlet kavramý, ayný zamanda sürekli büyümenin saðlanmasý için bir iktisat kuralýdýr Milli Devlet, adaleti yeryüzünde tessi edecek modeli de hayata geçirmektedir. Sadece kendi vatandaþlarýnýn hakkýný koruyan deðil, eko sistemin ve eþyanýn dahi hakkýný korumakla kendini mükellef sayan Milli Devlet, dünyanýn huzuru için de tek çýkýþ olarak karþýmýzda durmaktadýr. Yeryüzünde barýþýn saðlanmasý için dengeli bir silah gücünün varlýðýna dikkat çeken Milli Devlet yaklaþýmý, güçlü millet güçlü devlet için silahlý kuvvetlerin güçlü olmasý na ö- nem vermektedir. Silah gücünü savunma amaçlý kabul eden Milli Devlet tezi, askeri müdahalelerin haklýlýðýný ancak milletlerin haklarýna tecavüz edildiðinde doðru kabul etmektedir Milli Devlet, millete ait deðerlerden yola çýkarak kendi milletine uygun bir eðitim modelini milletine yaþatmakla da mükelleftir. Milli Devlet, üç ana kurumun üzerine milletlerin bekasýný oturtmaktadýr. Yani, güçlü devlet, güçlü ordu ve saðlam aile yapýsý olmadan milletlerin varlýklarýný devam ettirmeleri mümkün deðildir. Ýnsana hizmeti kendi varlýk sebebi kabul eden Milli Devlet anlayýþý, insanlarýn, temel haklarýný ancak hür ve baðýmsýz milletler olarak yaþayabileceðine inanmaktadýr. Bu sebeple Milli Devlet projeleri güçlü devletin, güçlü ordunun ve saðlam ailenin oluþmasý için geliþtirilmiþtir. 26

28 Sosyal Devlet / Milli Devlet 1 MÝLLÝ DEVLETÝN ÖNEMÝ Milli Devlet, temelini milletlerin tarihindeki deðerleri nden alan, baþka ülkeleri taklitten uzak olan ve çaðdaþ uygarlýk seviyesine gitme yolunda bütün diðer ülkelerle yarýþan, bütün dünyaya açýk ama hiçbir dýþ güce ihtiyaç duymadan kalkýnabilen, kendi devinimi için gerekli sinerjiyi kendi kaynaklarýndan alan Milli Ekonomi Modeline sahip, devletinin ancak milleti ile var olduðu þuuru ile milletinin tamamýný kucaklayan, vatandaþlarýna hizmeti dolayýsýyla sosyal güvenliði ve sosyal hizmeti kendine en temel gaye edinen, vatandaþlarýna insan haklarýný ve hürriyetlerini doya doya yaþatan, adalet, eþitlik ve hukuk temeline dayalý bir devlet anlayýþýdýr. Ýnsana ve ona baðlý sosyal meselelere yaklaþýmý ile iþleyiþ mekanizmalarýndaki farklýlýðý, buna baðlý olarak kendine yeter kaynaklarý ile tam baðýmsýz olan ve bize ait bir devlet anlayýþý karakteri sergileyen Milli Devlet, günümüz liberal kapitalist devlet anlayýþýnýn çok ötesinde, milleti için devlet vardýr gerçeðinden yola çýkarak, bu gerçeðe uygun bir devlet anlayýþýný ilke edinmiþtir. Milli bir devlet anlayýþý ortaya konurken, günümüz devlet anlayýþlarýnýn eksiklikleri ve yanlýþlarý göz önüne alýnarak yola çýkýldýðý gibi; Türkiye nin içinde bulunduðu stratejik konumu ve buna baðlý olarak geçirdiði kritik süreç de Milli Devlet tezi çerçevesinde yorumlanmýþtýr ABD eski Baþkaný Bill Clinton, 1999 yýlýnýn Ekim ayýndaki Ankara ziyareti sýrasýnda Türkiye nin dünya dengelerini deðiþtirecek gücü hakkýnda þunlarý söylüyordu: 20. yüzyýlýn ilk çeyreði Osmanlý Ýmparatorluðunun mirasýnýn paylaþýlmasýnýn yol açtýðý deðiþikliklerle geçti. 21. yüzyýlýn ilk çeyreði ise Türkiye nin alacaðý doðrultuyla þekillenecektir... (2). 2 Bkz. Kendine Raðmen Dünya Devleti Olmak, Hürriyet, 5 Ekim

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ön kapak içi baskýsý HAÞÝM AKMAN 1956 yýlýnda Nevþehir'de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde okudu. 1979'dan itibaren çeþitli dergilerde yazýlarý yayýmlandý.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 RAPOR NO: 1 Küresel geliþmeler ve uluslararasý sistemin özellikleri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI Amerika nýn tercihi Viking Spas þimdi Türkiye de! 0 yýlý aþkýn deneyimi ile Viking Spas, benzersiz bir hidroterapi deneyimi ile sizleri karþýlýyor. Ýleri teknolojisi ve

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı