K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi"

Transkript

1 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 2004, s: K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi Nazif Elald Girifl Viral hemorajik atefl (VHA), insanlarda farkl viruslar taraf ndan oluflturulan, atefl ve kanama ile karakterli bir klinik sendromdur. Günümüzde hemorajik atefl oluflturan viruslar, Filoviridae (Marburg virusu ve Ebola virusu, Arenaviridae (Lassa virusu ve Junin, Machupo, Sabia ve Guanarito viruslar ), Bunyaviridae (K r m-kongo hemorajik atefl virusu [CCHFV], Rift Vadisi atefli virusu [RVFV] ve Hantavirus) ve Flaviviridae (sar atefl virusu ve dang virusu) gibi RNA viruslar d r (1). Bu viruslarla olan infeksiyonlar n seyri s ras nda hastalarda ishal, kas a r lar, öksürük, bafl a r s, pnömoni, ensefalopati ve hepatit gibi oldukça genifl klinik belirtiler görülmektedir. VHA için hemoraji karakteristik olmas na ra men, hemoraji olmadan da hastal n olabilece i unutulmamal d r. Günümüzde modern yo un bak m tekniklerine ra men bu infeksiyonlar önemli oranda ölümle sonuçlanmaktad r. Neredeyse bütün VHA lar tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olmas na ra men baflta bu bölgelere olan seyahatler nedeniyle dünyan n di er bölgelerinde de görülebilen hastal klard r (2,3). Tarihçe K r m-kongo hemorajik atefli (CCHF) hastal n n etkeni olan CCHFV, Bunyaviridae ailesinin Nairovirus cinsine mensup bir RNA virusudur. Virus, insanlarda di er hemorajik atefl viruslar gibi yayg n ekimoz, mukozal, gastrointestinal ve genitoüriner kanama ve karaci er fonksiyonlar nda bozulma ile giden akut bir infeksiyon oluflturmaktad r (4). Bu virusun neden oldu u hemorajik atefl hastal ilk kez II. Dünya Savafl y llar nda, 1944 ve 1945 yaz aylar nda Bat K r m steplerinde ço- unlukla ürün toplamaya yard m eden Sovyet askerleri aras nda görülmüfl ve 200 den fazla kifliyi etkilemifltir (5-7). O zamanlar hastal n kene ile iliflkisi belirlenmifl ve hastal a K r m Hemorajik Atefli ad verilmifltir. lerleyen y llarda ayn hastal - n eski Sovyetler Birli i nin özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere di er bölgelerinde de uzun y llardan bilindi i, yine eski Yugoslavya ve Bulgaristan da da oldu u anlafl lm flt r. Daha sonra etken virus, hastal n akut döneminde kandan ve Hyalomma marginatum marginatum yetiflkin keneleri ve larval formlardan izole edilmifltir. Bafllang çta izole edilen virusun muhtemelen laboratuvar flartlar nda saklanamad ve kayboldu u düflünülmektedir (7,8). Kongo virusu ise 1956 y - l nda Zaire de ateflli bir hastadan izole edilmifltir. Aradan geçen 11 y l sonra 1967 y l nda Simpson ve arkadafllar (9), 5 i laboratuvar kaynakl 12 sar l kl hasta tan mlam fl ve virus, yenido an farelere injekte edilerek soyutlanm flt r. Ayn araflt r c lar, 1956 y l nda izole edilen virus ile sonradan izole edilen viruslar n ayn virus olduklar n bildirmifllerdir y l nda ise Cumhuriyet Üniversitesi, T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, S vas Kongo virusu ile K r m Hemorajik Atefli viruslar n n biyolojik olarak benzer virus oldu u gösterilmifltir (10). leri araflt rmalar, virusun Afrika da yaln z Kongo da de il, Do u ve Bat Afrika da da oldu unu göstermifltir. Ayn gruptan olan Hazara virusu ise ilk kez Pakistan da izole edilmifltir. CCHFV nin Hazara virusu ve Nairobi koyun virusu ile ba lant l oldu u laboratuvar çal flmalar ndan anlafl lm flt r. Günümüzde bu viruslar Nairovirus cinsini oluflturmaktad r (8). lerleyen y llarda hastal n Bulgaristan, Pakistan, Irak, Büyük Sahra n n güneyindeki Afrika ülkeleri, eski Sovyetler Birli i ve Yugoslavya, Yunanistan, Arabistan Yar madas, Dubai, Kuveyt ve Kuzeybat Çin de epidemiler yapt bildirilmektedir (11-14). Bulaflma CCHFV, insanlara bafll ca vektör olan Hyalomma cinsi keneler ile bulafl p zoonotik infeksiyon oluflturmaktad r. Günümüzde yaklafl k 850 tür kene tan mlanm flt r. Bu kenelerin vahfli hayvanlarda oldu u kadar evcil hayvanlarda da olabildi- i bilinmektedir (15,16). CCHFV, daha önce aralar nda Hyalomma truncatum, Hyalomma marginatum rufipes, Hyalomma impeltatum, Hyalomma impressum, Amblyomma variegatum ve Boophilus decolaratus türü de olan 30 civar nda keneden izole edilmifltir. Etken virus ayn flekilde s r, koyun, keçi, yabani tavflan ve tilki gibi hayvanlardan da izole edilmifltir (4,8,17). Virus, genelde insanlara ya infekte kenelerin s rmas ile, ya da viremik hayvanlar n kesilmesi s ras nda hayvana ait kan ve dokulara temas ile bulaflmaktad r (18). Baflka bir bulaflma yolu ise nozokomiyal bulaflmad r (9,12,16,19-26). Bir araflt rmada 123 CCHF olgusunda predispozan faktörler incelenmifl, 54 (%44) ünde kene s r öyküsü, 45 (%37) inde hayvan temas ile birlikte kene s r ve 7 (%6) sinde hastanede CCHF hastas ile temas (nozokomiyal bulaflma) öyküsü bulundu u bildirilmifltir. Geri kalan 17 (%13) olguda predispozan faktör belirlenememifl olmakla birlikte kene s r olabilece i bildirilmektedir (27). Güney Afrika Cumhuriyeti nde oluflan CCHF olgular incelendi inde kene s r hikayesi, kene bulunulan ortamlarda yaflanmas, potansiyel infekte hayvanlara ait organ temas veya infekte hastalar ile temas n bulaflmada önemli oldu u görülmektedir (28). Hastal n inkübasyon dönemi, kene s r ndan sonra 2-12 gün aras nda de iflmektedir (7,29). Hastane personeli aras nda indeks olguyu takiben geliflen olgularda (nozokomiyal infeksiyonlar) ise 3-10 (ortalama 5.6) gündür (12, 20, 29). CCHFV, kenelere deneysel flartlarda intra-anal yoldan inoküle edildikten 36 saat sonra replike olmaya bafllar ve 3-5 gün sonunda maksimum virus seviyesine ulaflt ktan sonra azalarak aylarca kenelerde bulunabilmektedir (30). Vektör kenelerin larval ve nimfal faz, Güneydo u Avrupa ve Güney Afrika aras nda göç eden göçmen kufllar da dahil olmak üzere kufllar üzerinde bulunabildi i gösterilmifltir. Bu kufllar n virusun iki

2 152 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 Tablo 1. Irak da Y llara Göre CCHF Olgular ve nsidans (1/ ) (38) Y llar Olgu say s nsidans k ta aras nda tafl nmas na yol açabildi i düflünülmektedir (8). Virus, s r ve koyun gibi Hyalomma türü keneler için konak olan hayvanlarda belirtisiz infeksiyon ve bir hafta kadar süren geçici viremi oluflturmas na ra men insanlarda hastal a neden olmaktad r (17). nfekte keneler aras nda trans-stadial ve transovariyal geçifl oldu u bilinmektedir. Kenelerin nimf ve larva formlar için küçük memeli hayvanlar ve kufllar, eriflkin formlar için ise büyük memeli hayvanlar konakt r. Virus, küçük memeli hayvanlarda da viremi ve hafif infeksiyon oluflturmak suretiyle bu hayvanlar keneler için kaynak haline getirebilmektedir (15). Yabani kufllarda CCHFV antikorlar na rastlanmas - na ra men daha önceleri kufl ve kümes hayvanlar n n CCHFV ye dirençli oldu u kabul ediliyordu. Daha sonra 1987 y l nda devekufllar ndaki CCHF prevalans n n di er yabani kufllara göre daha yüksek oldu u gösterilmifltir (18). Nitekim Kas m 1996 da Güney Afrika da bir devekuflu çiftli indeki mezbahada çal flan 17 olguya CCHF tan s konmufltur. Devekufllar n n di er kufllar gibi CCHF ye dirençli oldu u bilinmesine ra men yo un kene s r klar na maruz kalmas ile infekte olduklar düflünülmektedir (19). Bir bölgede virus bulaflmas n bafll ca vektör kenelerin yo unlu u ve vektörleri infekte edecek olan kona n bollu u gibi faktörler de etkilemektedir (6). Risk Gruplar Hastal k için tar m çal flanlar ve hayvanc l k ile u raflanlar (çiftlik çal flanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha çal flanlar, et ve et ürünleri market iflçileri), veterinerler, hasta hayvan ile temas olanlar ve akut hastalarla temas olas l oldu undan endemik bölgelerde görev yapan sa l k personeli, askerler, kamp yapanlar ile deri fabrikas iflçileri yüksek risk alt ndad r. Epidemi s ras nda muhtemelen evcil hayvanlar konak hacmini geniflletmektedir (7,15,28, 31,32). Dünyada Y llara Göre CCHF Epidemileri Do u Avrupa ve Asya daki CCHF epidemilerinin genellikle insanlar taraf ndan oluflturan çevresel flartlara ba l olarak geliflti i düflünülmektedir. K r m daki ilk epideminin, kinci Dünya Savafl y llar nda kene ile infekte olmufl bölgelerin tar - ma aç lmas nedeniyle olufltu u san lmaktad r. Daha sonra eski Sovyetler Birli i ve Bulgaristan da olan epidemilerde ise ziraatç l k ve hayvanc l ktaki de iflmelere ba l d r (18). Bulgaristan da ortalama y ll k 25 CCHF olgusu geliflti i bildirilmektedir (33). Hastal k mevsimsel özellik göstermektedir. Eski Sovyetler Birli i nde Haziran ve Temmuz aylar nda olgu say s aç s ndan en yüksek say ya ulafl lmaktad r (7). Güney Afrika Cumhuriyeti nde olgular n ço u ilkbahar ve sonbaharda ortaya ç kmaktad r (15). Genel olarak hastal n Haziran-Eylül aras ndaki aylarda ortaya ç kt bildirilmektedir (16). Bununla birlikte bölgeye göre de iflmekte ve Ocak ay nda da görülebilmektedir (34). Daha önce y llar nda eski Sovyetler Birli i ve Bulgaristan daki epidemilere ilaveten Çin de ilk olgu Çin in kuzeybat s nda 1965 y l nda tan mlanm fl, daha sonra y llar aras ndaki yaklafl k 30 y ll k süre içinde görülen 260 CCHF olgusundan 54 (%21) ünün ölüm ile sonuçland bildirilmektedir. Ayn ülkede ayn bölgede 1997 y l nda 45 gün süren bir epidemide 26 olgudan 5 (%20) i ölümle sonuçlanm flt r (35). Hastal k Balkan ülkelerinden Makedonya da 1976 y l nda küçük bir epidemi yapm fl ve bu epidemide 10 olgu görülmüfltür (36). Ortado u ülkelerinden Irak ta 1979 y l nda sekizi kad n ikisi erkek yafllar 18 ile 60 y l aras nda de iflen 10 CCHF olgusundan 7 sinin öldü ü bildirilmifltir. Bu epidemi Irak tan bildirilen ilk epidemidir. Bunlardan ikisinin sa l k personeli ve bulaflman n nozokomiyal oldu u bildirilmektedir (37). Dünya Sa l k Örgütü (WHO), yak n zamanda hastal n y llar aras nda bu ülkedeki insidans n yay mlam flt r (Tablo 1). Buna göre y ll k insidans 0.01/ ile 1/ aras nda de iflmektedir. nsidans n en yüksek oldu u 1991 y l nda 196 olgu bildirimi yap lm flt r (38). Güney Afrika da 1981 y l na kadar 123 CCHF olgusu tan mlanm fl, bu olgulardan 27 (%22) si fatal seyretmifltir (27). Güney Afrika Cumhuriyeti nde Ekim 1994 te 400 kiflinin çal flt bir devekuflu çiftli inde 17 CCHF olgusu bildirilmifl, bunlardan biri ölümle sonuçlanm flt r (18). Pakistan da majör CCHF epidemilerinin 1975, 1986, 1996, 1998, 1999 ve 2000 y llar nda olufltu u bildirilmektedir. Bu ülkede en son 2002 y l nda Rawalpindi de bir doktor ve hastas n n hemorajik atefl nedeniyle öldükten sonra ayn bölgede yüzden fazla kiflinin karantina alt na al nd kaydedilmektedir (39). Ayn ülkede bat da Belucistan bölgesinde 2000 y l Eylül ay ndaki bir salg nda ikisi sa l k personeli olmak üzere toplam 8 kiflinin hemorajik atefl nedeniyle, muhtemelen de CCHF nedeniyle öldü ünün san ld belirtilmifltir (40). Pakistan da y llar aras nda Pakistan Sa l k Bakanl taraf ndan bildirilen resmi rakamlara göre toplam 101 CCHF olgusu tan mland ve bu olgulardan %40 n n hastal k nedeniyle öldü ü fleklindedir (Tablo 2) (41). WHO ise ayn ülkede 2001 y l içinde 40 tan fazla yeni CCHF olgusu geliflti ini bildirmektedir (42). Suudi Arabistan n Mekke flehrinde y llar aras nda mezbaha çal flanlar aras nda 40 CCHF olgusu tan mlanm fl, bunlardan 12 (%30) si ölmüfltür. Daha sonra y llar aras nda o bölgede hayvanlardan toplanan baflta Hyalomma türleri olmak üzere çeflitli tür kenelerden virus araflt r l-

3 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 153 Tablo 2. Pakistan da CCHF Epidemileri ( ) (41) Y llar Bölge Olgu say s Ölen say s 1976 Rawalpindi Baluchistan Quetta Sibi Kohlu Kohlu Peshawar Sibi/Quetta Laki Marwat Peshawar Loaralai/Quetta Karachi 5 3 Toplam m fl, ama virusa rastlanamam flt r. Bu ülkeye CCHFV nin koyun ithalat ve infekte keneler ile bölgeye girdi i ve art k burada endemik oldu u düflünülmektedir (43). Birleflik Arap Emirli i nde 1994 Kas m nda ülkenin Sa l k Bakanl taraf ndan kasaplar ve mezbaha çal flanlar aras nda hemorajik atefl olgular n n oldu unu bildirilmesi üzerine ayn ülkede Kas m 1994 ile Mart 1995 aras nda CCHF flüpheli olgular taranm fl ve 16 s et ve et ürünleri satan market iflçisi, mezbaha iflçisi ve deri fabrikas iflçisi olmak üzere 35 olgu CCHF olarak tan mlanm flt r. Bu olgular aras ndaki mortalite %62 olarak verilmektedir (31). Umman dan y llar aras nda 4 olgu (34), Afganistan dan 1998 y l Mart ay içinde 12 (%64) si fatal 19 olgu (44), Kazakistan dan 1999 y l Mart ay içinde 2 si fatal 10 olgu (45), Rusya n n Stavropol bölgesinden 1999 y l Temmuz ay nda 6 (%9) s fatal 65 olgu (46-48), Kosova dan 2001 Haziran ay içinde 69 olgu (18 inde tan kesin, 6 s fatal) bildirimi yap lm flt r (49). Ocak 2001 ile Ekim 2002 aras ndaki yaklafl k 2 y ll k sürede ran dan 140 tan fazla sporadik CCHF olgusu rapor edilmifltir (50). Baflka bir kayna a göre ise Ocak 2000 de 50 CCHF flüpheli (22 si do rulanm fl) olgudan 4 ü ölmüfltür. Nisan-Ekim 2001 de 36 olgudan 4 (%11) i ölüm ile sonuçlanm flt r. Ocak-Temmuz 2002 aras nda oluflan 41 olgudan 6 (%15) s n n öldü ü bildirilmektedir (38). Dünyada en son epidemi Moritanya dan rapor edilmifl ve Mart 2003 te 35 olgudan 6 (%17) s n n öldü ü belirlenmifltir (46). Nozokomiyal CCHF Epidemileri CCHFV nin, bafll ca bulaflma yolu olan kene s r na ilave olarak ilerlemifl klini i olan hastalara ait kan ve/veya kanl sekresyonlarla direkt temas ve hava yolu ile bulaflabildi i de aç kt r. Literatürde infekte hastalar ile temastan sonra geliflen nozokomiyal CCHF epidemileri de bulunmaktad r. Bu epidemilerde mortalite oranlar kene s r ndan sonra geliflmifl CCHF olgular na göre yüksektir. Esas nda nozokomiyal bulaflman n oldu u, hastal n tan mland 1944 y l nda da bilinmesine ra men nozokomiyal bulaflmay sonraki epidemiler do rulam flt r. Bulgaristan da 1960 l y llardaki bir epidemide 14 sa l k çal flan ndan %40 n n CCHF nedeniyle öldü ü rapor edilmektedir (16). Pakistan n Rawalpindi bölgesinde 1976 y l nda gastrointestinal sistem kanamas nedeniyle opere edilen ve sonradan CCHF tan s alan bir hastay ameliyat eden 4 sa l k personelinden 2 sinin CCHF nedeniyle öldü ü bildirilmektedir (20). Yine baflka bir nozokomiyal epidemi de Suudi Arabistan da bir hastanenin acil klini inde bir olgunun resüsitasyonundan sonra 7 ikincil olgu ortaya ç kt fleklindedir. CCHFV nin laboratuvarda laboratuvar personeline de bulaflabildi i bilinmektedir y l nda Güney Afrika Cumhuriyeti nde 5 laboratuvar kaynakl olgu bulunmaktad r (9, 19). Irak n Ba dat flehrinde 1979 y l nda bir indeks CCHF olgusunun takibi s ras nda 2 sa l k personelinin hastalanarak öldü ü rapor edilmektedir (21). Dubai de bir hastanede 1979 y l Kas m ay nda bir indeks CCHF olgusunu takiben geliflen hastane epidemisinde olgunun takibini üstlenen 5 sa l k personelinde CCHF geliflmifl ve bu olgulardan 2 si CCHF nedeniyle kaybedilmifltir (12). Bu epidemide olgular irdelenirse, lk hasta bir ameliyat hemfliresi, indeks olgunun kan ve vücut salg lar ile temasa ilaveten ölmeden önce hastaya a zdan-a za resüsitasyon yapm fl (eksitus); kinci hasta bir anestezist, indeks olguyu ölmeden önce intübe etmifl (yafl yor); Üçüncü hasta bir tercüman, indeks olgu ile temas öyküsü yok, sadece hasta ile ayn ortamda bulunmufl (yafl yor); Dördüncü hasta bir ö renci hemflire, indeks olgu ile direkt temas var, olgunun ölmesini takiben morga gönderilmeden önce örtülerle sar p haz rlam fl (eksitus); Beflinci hasta bir doktor, indeks olgu ile direkt temas etmifl (yafl yor). Gerçekte olgular n ve epideminin genifl flekilde incelendi- i baflka bir nozokomiyal epidemi de Güney Afrika Cumhuriyeti nde Cape Town daki Tygerberg Hastanesi nde 1984 Eylül ay nda oluflmufltur. Bu nozokomiyal epidemide bir indeks olguyu takiben 7 sa l k personeline CCHF bulaflmas olmufl, bunlardan biri ölmüfltür (22). Bu epidemideki olgular da irdelenirse, lk hasta bir doktor, hasta ile temas yok, sadece hastan n bulundu u oday ziyaret etmifl (eksitus); kinci hasta alt hemflireden ilki, servis sorumlusu, indeks olgu ile temas yok (yafl yor); kinci hemflire indeks olgu ile temas etmifl, eline i ne batm fl (yafl yor); Üçüncü hemflire indeks olgu ile temas etmifl, eline i ne batm fl (yafl yor); Dördüncü hemflire indeks olgu ile temas etmifl (yafl yor); Beflinci hemflire indeks olgu ile temas etmemifl, sadece hastan n bulundu u odan n aç ld koridorda görev yapm fl, hasta odas na girmemifl, indeks olguya ait at k torbas ile temas etmifl (yafl yor); Alt nc hemflire, indeks olguya ilaveten nozokomiyal olgular n hepsi ile temas etmifl, eline i ne batm fl (yafl yor).

4 154 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 Bu nozokomiyal epidemide hastal k bulaflmas n n bariyer yöntemleri uygulanmas yla kontrol alt na al nd bildirilmifltir (22). Bu hastanedeki epidemi s ras nda indeks olgu ile birlikte toplam 8 CCHF olgusu takip edilmifl, epidemiyolojik araflt rmalar s ras nda sa l k personeli aras nda 3 ü i ne batmas olmak üzere toplam 9 yaralanma saptanm fl, bu yaralanmalardan 3 ünde CCHF geliflmifltir. Buna göre i ne batmas n n oluflturdu u morbidite 3/9 (%33) ten fazla de ildir. Ayn araflt rmada hemoraji geliflen hastalar ile toplam 46 temas öyküsü saptanm fl, bunlardan 4 ünde CCHF geliflmifltir. Buna göre infektivite oran 4/46 (%8.7) dir. Hemoraji geliflen ve geliflmeyen hastalar ile olan toplam 459 temas öyküsü saptanm fl olup, yaklafl k infektivite oran 7/459 (%1.5) olarak hesaplanm flt r. Hasta ile temas n n olmad n ifade eden beflinci hemflire sonradan at k torbas ile temas etti ini ifade etmesi ile CCHFV nin hem direkt temas ile geçebilece inin ve hem de CCHF hastalar na ait at k torbalar n n potansiyel bulaflma kayna olabilece ini göstermesi aç s ndan önemlidir (25). Pakistan da Karaçi deki A a Han Üniversite Hastanesi nde 1994 Aral k ay nda Belucistan dan gelen bir indeks olguyu gastrointestinal kanama nedeniyle opere eden ikisi cerrah biri anestezist 3 sa l k personeline CCHF bulaflt bildirilmektedir (23). Yine ayn ülkede Karaçi deki bir hastanede 2000 y l Kas m ay nda Belucistan dan gelen bir hasta ile bir sa l k görevlisinin CCHF nedeniyle öldü ü bildirilmektedir (19). ran da yak n zamanda farkl tarihlerde ve farkl hastanelerde geliflen 3 nozokomiyal kaynakl CCHF olgusundan ikisinin öldü ü rapor edilmifltir (24). Bu konudaki son nozokomiyal CCHF epidemisi 2002 y l nda Pakistan n Rawalpindi bölgesinde geliflmifltir. Bu epidemide de bir indeks olguyu takiben 2 sa l k personeline bulaflma olmufl, bir sa l k personeli bulaflmadan sonraki 13. günde kaybedilirken, di eri ise ribavirin ile baflar l flekilde tedavi edilmifltir (26). Seroepidemiyolojik Araflt rmalar CCHFV, vertebral lar aras nda sadece insanlarda fliddetli ve fatal infeksiyon oluflturmaktad r. nsanlarda belirtili infeksiyonun belirtisiz infeksiyona oran bilinmemekte ise de yaklafl k 1/5 olarak tahmin edilmektedir (51). Geçmiflte CCHF olgular n n bildirildi i bölgelerde yaflayan insan ve hayvanlarda CCHFV ye özgül antikorlar n ve kenelerde CCHFV nin araflt r ld çal flmalar bulunmaktad r. Kuveyt te 1982 y l nda CCHF d fl nda herhangi bir nedenle hastaneye yat r lan 502 hastan n 17 (%3.4) sinin serum örnekleri CCHFV aç s ndan pozitif bulunmufltur (52). Irak ta 1980 y l nda 2005 evcil hayvan aras nda yap lan bir sero-epidemiyolojik araflt rmada 769 koyundan 443 (%58), 562 keçiden 279 (%50), 411 s rdan 122 (%29), 252 attan 148 (%23) ve 99 deveden 23 (%23) ünde serum örnekleri CCHFV antikorlar aç - s ndan yüksek bulundu u bildirilmifltir (53). Buna ek olarak ayn ülkede hayvan yetifltiricileri aras nda yap lan bir çal flmada ise %29 oran nda seropozitiviteye rastlanm flt r (54). Bu ülkenin özellikle kuzey k sm nda prevalans n yüksek oldu u ve bunun da savafllar n veya tar m uygulamalar ndaki yeniliklerin yaratt çevresel de iflikliklere ba l olabilece i ileri sürülmüfltür (16). Baflka bir serolojik araflt rmada ise Birleflik Arap Emirli- i nde y llar aras nda 291 hayvan yetifltirici ve mezbaha iflçisinden 12 (%4) sinde ve 268 büyükbafl hayvandan 19 (%7) unda ELISA ile CCHFV-IgG pozitif bulunmufltur. Ayn süre içinde hayvanlardan toplanan 182 keneden 4 ünde CCHFV antijeni pozitif bulunmufltur (31). Umman da yak n zamanda evcil büyükbafl hayvanlar, risk grubunu oluflturan insanlar ve keneler aras nda yap lan bir seroepidemiyolojik araflt rmada 29 s rdan 1 (%3), inde, 225 keçiden 61 (%27) inde, 126 koyunun 29 (%23) unda, toplam 489 hayvandan 108 (%22) inde ELISA ile CCHFV-IgG nin pozitif oldu u gösterilmifltir (34). Ayn araflt rmada risk grubunu oluflturan 41 Umman vatandafl ndan 1 (%2.5) inde, Umman vatandafl olmayan 241 kifliden 73 (%30) ünde ELISA CCHFV-IgG pozitif bulunmufltur. Aralar nda ço unlukla Hyalomma türlerinin bulundu u 243 kene havuzundan 19 (%7.8) unda ELISA ile CCHFV antijeni pozitif bulunmufltur. Bu çal flmada özellikle kasaplardaki seropozititivite di erlerine göre anlaml olarak yüksektir ki bu da kasaplar n di erlerine göre daha yüksek oranda taze hayvan eti ve kan ile temas ile aç klanabilmektedir (34). Hayvan kesildikten sonra eti bekletildi inde veya ifllendi- inde dokudaki ph nin düflmesine ba l olarak virusun infektivitesinin kayboldu una inan lmaktad r. Dolay s yla bu etler bir tehlike arz etmemektedir (55). Ayn flekilde ran daki s rlar n yaklafl k %30 unun CCHFV ile infekte oldu u ve bunda büyük oranda ran a komflu ülkeler olan Afganistan ve Pakistan dan gelen ithal hayvanlar n rol oynad bildirilmektedir (56). CCHF nin dünyadaki da l m konusunda anlat lanlar toparlan rsa; günümüze kadar CCHF hastalar flu ülkelerde kan tlanm flt r: Arnavutluk, Bulgaristan, S rbistan-karada, Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri, Bat Çin, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan, Dubai, Umman, Moritanya, Senegal, Uganda, Güney Afrika, Kenya, Zaire. CCHFV ise flu ülkelerde izole edilmifltir: Yunanistan, ran, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Yukar Volta, Madagaskar ve Etiyopya. fiu ülkelerde virusun varl na ait deliller bulunmaktad r: M s r, Etiyopya, Moritanya, Senegal, Burkino-Faso, Benin, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzanya, Madagaskar, Zimbabwe, Namibya, Güney Afrika, Kuveyt, Dubai, Çin, eski Sovyetler Birli i ülkeleri, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, eski Yugoslavya ve Avrupa Birli i ne göre Yunanistan, Fransa ve Portekiz. Bu ülkelerden Fransa, Türkiye ve Portekiz deki bilgiler s n rl d r (18). CCHFV ve Biyoterörizm Bunyaviridae ailesine mensup CCHFV, RVFV ve Hantavirus ile birlikte ABD de National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) taraf ndan potansiyel biyoterörizm ajanlar listesine al nm flt r. RVFV ve hantaviruslar bu kuruluflun listesinde A kategorisinde, CCHFV ise C kategorisindedir (57). Buna karfl n Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nin potansiyel biyoterörizm listesinde CCHFV, RVFV ile birlikte B kategorisinde yer almaktad r (58). Bütün Bunyaviridae ailesi, askeri operasyonlarda potansiyel etkili ajanlard r (16) y l bafllar nda Irak ta CCHFV nin biyolojik silah olarak gelifltirildi ine inan lmaktayd. Fakat virusun yay l m için biyolojik vektör gereksinimi nedeniyle biyolojik silah olarak kullan lmas na ihtimal verilmemifltir. Yak n zamanda virusun aerosolize halde yay labilece inin gösterilmesi virusun biyolojik silah olarak kullan labilece ini düflündürmektedir (59,60).

5 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 155 Sonuç olarak, CCHF, dünyada her geçen gün bildirilen olgu say s ile seropozitif hayvan say s n n artmas nedeniyle problem olarak karfl m za ç kmaktad r. Kaynaklar 1. Le Guenno, B. Emerging viruses. Sci Am 1995; 273: Drosten C, Gottig S, Schilling S, Asper M, Panning M, Schmitz H, Gunther S. Rapid detection and quantification of RNA of Ebola and Marburg viruses, Lassa virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, dengue virus, and yellow fever virus by real-time reverse transcription-pcr. J Clin Microbiol 2002; 40 (7): Schwarz TF, Jager G, Gilch S, Pauli C, Eisenhut M, Nitschko H, Hegenscheid B. Travel-related vector-borne virus infections in Germany. Arch Virol Suppl 1996;11: Watts DM, Ksiazeck TG, Linthicum KJ, Hoogstraal H. Crimean- Congo hemorrhagic fever. In: Monath TP, ed. The Arboviruses, Epidemiology and Ecology. CRC Press: Boca Raton FL, 1988: Chumakov MP, Butenko AM, Chalunova NV et al. New data on the virus causing Crimean haemorrhagic fever. Vop Virusol 1968; 13: Hoogstraal H. The epidemiology of tick-borne Crimean/Congo hemorrhagic fever in Asia, Europe, and Africa. J Med Entomol 1979; 15: Simpson DIH. Viral haemorrhagic fevers of man. Bull Wld Hlth Org 1978; 56: Anonymous. Zaire Simpson IH, Knight EM, Courtois G, Williams MC, Winbren MP, Kibukamusoke J. Congo Virus: a hitherto undescribed virus occuring in Africa. Part I. Human isolation-clinical notes. East Afr Med J 1967; 44: Casals J. Antigenic similarity between the virus causing Crimean hemorrhagic fever and Congo virus. Proc Soc Exp Biol Med 1969; 131: Burney MI, Ghafoor A, Saleen M, Webb PA, Casals J. Nosocomial outbreak of viral hemorrhagic fever caused by Crimean hemorrhagic fever-congo virus in Pakistan, January Am J Trop Med Hyg 1980; 29: Suleiman MN, Muscat-Baron JM, Harries JR, Satti AG, Platt GS, Bowen ET, Simpson DI. Congo/Crimean haemorrhagic fever in Dubai. An outbreak at the Rashid hospital. Lancet 1980; 2: Al-Makib W, Lloyd G, El-Mekki A, Platt G, Beeson A, Southee T. Preliminary report on arbovirus-antibody prevalence among patients in Kuwait: evidence of Congo/Crimean virus infection. Trans Soc Trop Med Hyg 1984; 78: Nichol S. Bunyaviruses. In: Knipe D, et al., eds. Fields Virology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001: LeDue JW. Epidemiology of hemorrhagic fever viruses. Rev Infect Dis 1989; 11 (Suppl 11): Oldfield EC 3rd, Wallace MR, Hyams KC, Yousif AA, Lewis DE, Bourgeois AL. Endemic infectious diseases of the Middle East. Rev Infect Dis 1991;13 (Suppl 3): Zeller HG, Cornet JP, Diop A, Camicas JL. Crimean-Congo hemorrhagic fever in ticks (Acari: Ixodidae) and ruminants: field observations of an epizootic in Bandia, Senegal ( ). J Med Entomol 1997; 34 (5): Capua I. Crimean-Congo haemorrhagic fever in ostriches: A public health risk for countries of the European Union? Avian Pathology 1998; 27 (2): Anonymous. USSR lymedisease/ cchf44.html 20. World Health Organization. Viral hemorrhagic fever, Pakistan. Wkly Epidemiol Rec 1976; 51 (33): World Health Organization. Viral hemorrhagic fever in Iraq confirmed as Congovirus. Wkly Epidemiol Rec 1979; 54: van Eeden PJ, Joubert JR, van de Wal BW, King JB, de Kock A, Groenewald JH. A nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Part I. Clinical features. S Afr Med J 1985; 68 (10): Altaf A, Luby S, Ahmed AJ, et al. Outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Quetta, Pakistan: contact tracing and risk assesment. Trop Med Int Health 1998; 3 (2): Mehrabi-Tavana A, Chinikar S, Mazaheri V. The seroepidemiological aspects of Crimean-Congo haemorrhagic fever in three health workers: a report from Iran. Archives of Iranian Medicine 2002; 5 (4): van de Wal BW, Joubert JR, van Eeden PJ, King JB. A nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Part IV. Preventive and prophylactic measures. S Afr Med J 1985; 68 (10): Athar MN, Baqai HZ, Ahmad M, et al. Short report: Crimean-Congo hemorrhagic fever outbreak in Rawalpindi, Pakistan, February Am J Trop Med Hyg 2003; 69 (3): Anonymous. South Africa lymedisease/cchf81.html 28. Gear JH. Clinical aspects of African viral hemorrhagic fevers. Rev Infect Dis 1989; 11 (Suppl 4): Swanepoel R, Gill DE, Shepherd AJ, Leman PA, Mynhardt JH, Harvey S. The clinical pathology of Crimean/Congo hemorrhagic fever. Rev Infect Dis 1989; 11 (Suppl 4): Gonzalez JP, Cornet JP, Wilson ML, Camicas JL. Crimean-Congo haemorrhagic fever virus replication in adult Hyalomma truncatum and Amblyomma variegatum ticks. Res Vir 1991; 142(6): Khan AS, Maupin GO, Rollin PE, et al. An outbreak of Crimean- Congo hemorrhagic fever in the United Arab Emirates, Am J Trop Med Hyg 1997; 57 (5): Emond RT. Viral haemorrhagic fevers. J Infect 1986; 13(2): Vassilenko MS, Vassilev TL, Bozadjiev LG, Bineva IL, Kazarov GZ. Specific intravenous immunoglobulin for Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet 1990; 335: Williams RJ, Al-Busaidy S, Mehta FR et al. Crimean-Congo haemorrhagic fever: a seroepidemiological and tick survey in the Sultanate of Oman. Trop Med Int Health 2000; 5 (2): Papa A, Ma B, Kouidou S, et al. Genetic characterization of the mrna segment of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus strains, China. Emerg Infect Dis 2002; 8: Vesenjak-Hirjan J, Punda-Polic V, Dobe M. Geographical distribution of arboviruses in Yugoslavia. J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 1991; 35(2): Al-Tikriti SK, Al-Ani F, Jurji FJ, et al. Congo/Crimean haemorrhagic fever in Iraq. Bull World Health Organ 1981; 59 (1): World Health Organization Communicable Disease profile Iraq. Updated 19 March Communicable Disease Working Group on Emergencies, HQ Division of Communicable Disease Control, EMRO WHO Office, Baghdad 39. Rizvi M. Pakistan: Congo fever outbreak shows fear, shows lack of capacity Ahmad K. Outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Pakistan. Lancet 2000; 356 (9237): Anonymous. Country Report Pakistan. Vector-borne diseases in Pakistan. Inter-country workshop on developing a regional strategy for integrated vector management for malaria and other vector-borne diseases, Khortoum, Sudan, January 21-23, World Health Organization. Media reports of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Pakistan. 4 October disease-outbreak-news/n2001/october/cchf_pakistan.html 43. El-Azazy OM, Scrimgeour EM. Crimean-Congo haemorrhagic fever virus infection in the western province of Saudi Arabia. Trans R Soc Trop Med Hyg 1997; 91 (3): World Health Organization. Crimean-Congo haemorrhagic fever in Afghanistan. Disease outbreaks reported 8 May who.int/disease-outbreak-news/n1998/may/n8may1998a.html 45. World Health Organization. Two die of tick-borne fever in south Kazakhstan World Health Organization. Crimean-Congo haemorrhagic fever, Russian Federation (update), 26 July Bazhenova A. 17 with hemorrhagic fever in Stavropol area, two die.

6 156 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 Itar-Tass News wire. Jun &res_id=xri:pqd&rft_val_ fmt=ori:fmt:kev:mtx:journal&genre=article&rft_id=xri:pqd:did= &svc_dat=xri: pqil:fmt 48. Anonymous, Unknown illness in the Russian Federation World Health Organization. Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) in Kosovo - update June disease-outbreak-news/n2001/june/29june2001.html 50. Mardani M. Nosocomial Crimean-Congo hemorrhagic fever in Iran ( ). Clin Microbiol Infect 2002; 7 (suppl 1): Goldfarb LG, Chumakov MP, Myskin AA, Kondratenko VF, Resnnikova OY. An epidemiological model of Crimean hemorrhagic fever. Am J Trop Med Hyg 1980; 92: Al-Nakib W, Lloyd G, El-Mekki A, Platt G, Beeson A, Southee T. Preliminary report on arbovirus-antibody prevalence among patients in Kuwait: evidence of Congo/Crimean virus infection. Trans R Soc Trop Med Hyg 1984; 78 (4): Tantawi HH, Shony MO, Al-Tikriti SK. Antibodies to Crimean- Congo haemorrhagic fever virus in domestic animals in Iraq: a seroepidemiological survey. Int J Zoonoses 1981; 8 (2): Al-Tikriti SK, Hassan FK, Moslih IM, Jurji F, Mahmud MIA, Tantawi HH. Congo/Crimean haemorrhagic fever in Iraq: A seroepimediologic survey. J Trop Med Hyg 1981; 84: Swanepoel R. Crimean-Congo Haemorrhagic Fever. In: Beron GW and Steele JH, eds. Handbook of Zoonoses, Section B. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 1994: Anonymus. Tick-borne haemorrhagic fever in Iran. Trends in Parasitol 2002; 18 (8): National Instutite of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). NI- AID Category A, B & C Priority Pathogens. gov/dmid/biodefense/bandc_priority.htm 58. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Biological agents and Diseases Zilinskas RA. Iraq s biological weapons: the past as future? J Am Med Assoc 1997; 278: Bronze MS, Huycke MM, Machado LJ, Voskuhl GW, Greenfield RA. Viral agents as biological weapons and agents of bioterrorism. Am J Med Sci 2002; 323:

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Dr. Önder Ergönül* Öz Bugüne kadar yaklaþýk 30 ülkeden bildirilen Kýrým Kongo

Detaylı

TOKAT VE ÇEVRESĐNDEKĐ SERT KENELERDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞĐ VĐRÜSÜNÜN REAL TIME RT-PCR YÖNTEMĐ ĐLE TEŞHĐSĐ. Neslihan MUTLUAY

TOKAT VE ÇEVRESĐNDEKĐ SERT KENELERDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞĐ VĐRÜSÜNÜN REAL TIME RT-PCR YÖNTEMĐ ĐLE TEŞHĐSĐ. Neslihan MUTLUAY TOKAT VE ÇEVRESĐNDEKĐ SERT KENELERDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞĐ VĐRÜSÜNÜN REAL TIME RT-PCR YÖNTEMĐ ĐLE TEŞHĐSĐ Neslihan MUTLUAY Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban TEKĐN 2009 Her hakkı

Detaylı

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL*

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* Anahtar kelimeler: sa l k çal flanlar, mesleksel, infeksiyon, risk Keywords: health care workers, occupational, infection, risk

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 152 Derleme / Review Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Gülten Seçmeer, İstemi Han Çelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

Detaylı

Tokat Merkez ve İlçelerinde İnsan ve Sığırlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKA) Prevalansının ELİSA Yöntemiyle Belirlenmesi Önem YÜCE Yüksek

Tokat Merkez ve İlçelerinde İnsan ve Sığırlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKA) Prevalansının ELİSA Yöntemiyle Belirlenmesi Önem YÜCE Yüksek Tokat Merkez ve İlçelerinde İnsan ve Sığırlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKA) Prevalansının ELİSA Yöntemiyle Belirlenmesi Önem YÜCE Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç.Dr.Şaban TEKİN

Detaylı

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Review / Derleme 117 Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Biological Features of Ticks, Tick Borne Diseases and Epidemiological Data in Turkey

Detaylı

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 182-188 Derleme Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Evrim Alyamaç Dizdar 1, Ömer Erdeve 2, Uğur Dilmen 3 Zekai Tahir Burak

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER*

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* Kufl gribi; Avian influenza (H5N1), isimleri ile bilinen, evcil kanatl larda ölümcül salg nlar yapabilen ve bu salg nlar s ras nda hayvanla temas olan insanlara bulaflabilen

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara.

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde en s k görülen

Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde en s k görülen Türk Aile Hek Derg 2007; 11(4): 177-184 Derleme Review Akut Viral Hepatit A ACUTE VIRAL HEPATITIS A smail Hamdi Kara 1 Özet Bu derlemede ülkemizde en s k görülen enfeksiyon hastal klar ndan akut viral

Detaylı

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI ARAfiTIRMALAR (Clinical Investigations) STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI Olus AP 1, Murat BEKTAfi 1, Aybala AKIL 1, Murat AP 2, Ayfle BATIREL

Detaylı

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 damla TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

Sevgili Kan Bankac lar,

Sevgili Kan Bankac lar, YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Türk Kan Vakfı Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Biyolojik Silahlar : II. Viruslardan Kaynaklanan Riskler

Biyolojik Silahlar : II. Viruslardan Kaynaklanan Riskler Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 67-79 (orijinal dergide sayfa 53-62) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020211.pdf Biyolojik Silahlar : II. Viruslardan

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU T Ü R K TA B İ P L E R İ B İ R L İ Ğ İ YAY I N L A R I Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Kurulu, ülkemizde ve dünyada sorunun yaygınlık ve dağılımını, risk gruplarını,

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z *AL B., ** AKGUN A., *** YEfi LKAYA A., *Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD, Gaziantep **Batman

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı