Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?"

Transkript

1 Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1): RAED doi: /raed Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi yay n tarihi / Published online: May s / May 29, 2012 Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Repeated minor salivary gland biopsy may be useful for diagnostic process in Sjögren s syndrome Levent K l ç 1, Umut Kalyoncu 1, smail Do an 1, Bünyamin K sac k 1, Ömer Karada 1, smail Taflk ran 2, fiule Aprafl Bilgen 1, Ali Akdo an 1, Sedat Kiraz 1, hsan Ertenli 1, Meral Çalgüneri 1 1 Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Ünitesi, Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Özet Amaç: Sjögren sendromunda (SS), minör tükürük bezi biyopsisi (MTBB) tekrar n n tan sal katk s konusunda yeterli veri yoktur. Bu çal flmada SS düflünülen, fakat ilk MTBB normal olan hastalarda tekrarlanan biyopsilerin tan sal yeri araflt r lm flt r. Yöntem: Ocak 2005-A ustos 2009 tarihleri aras nda SS ön tan - s yla yap lan 671 MTBB içerisinde tekrar biyopsi yap lan hastalar retrospektif olarak belirlendi. Demografik veriler, a z ve göz kurulu u semptomlar, Schirmer testi, ANA, SS-A, SS-B, romatoid faktör (RF), C3, C4 düzeyleri ve almakta oldu u tedaviler not edildi. MTBB leri Chisholm-Mason s n flamas na göre evre 0 ve 4 aras nda de erlendirildi. ki biyopsi aras nda 2 birimden fazla art fl olmas ya da yeni biyopsinin evre 3 olmas anlaml kabul edildi. Bulgular: MTBB yap lm fl 671 hastan n 61 inde (%9) [57 si kad n] tekrar biyopsi yap ld. Bu hastalar n ortalama yafllar 53.8±10.9 y l, iki biyopsi aras ndaki ortalama süre 15.6±13.0 ayd. Hastalarda a z kurulu u 21 inde (%34), göz kurulu u 37 sinde (%61), Schirmer (+) yar s nda, ANA [1/160] 19 unda (%31), SS-A 20 sinde (%33), SS-B 9 unda (% 15), RF 12 sinde (%20), kompleman düflüklü ü 3 ünde (%5) saptand. lk MTBB de evre 0, 1, 2, s ras yla 24 (% 39), 34 (%56) ve 3 (%5) hastada vard. kinci MTBB de evre 0, 1, 2, 3 ve 4 s ras yla 24 (%39.3), 18 (%29.5), 5 (%8.2), 9 (%14.8) ve 5 (%8.2) hastada saptand. Biyopsi derecesinde en az iki birim artma 16 (%26.2) hastada vard. Biyopsi derecesinde artma olan ve olmayan hastalar aras nda fark saptanmad. Sonuç: Bu çal flmada tekrar edilen MTBB lerin, SS düflünülen hastalar n yaklafl k dörtte birinde basit ve tan sal bir yöntem oldu u gösterilmifltir. Anahtar sözcükler: Minör tükürük bezi biyopsisi, Sjögren sendromu, tan Summary Objective: There is no clear data about repeated minor salivary gland biopsy (MSGB) for diagnostic procedure of Sjögren s syndrome (SS). Objective of study was to assess diagnostic usefulness of repeated MSGB in patients with suspected SS. Methods: Rebiopsies among 671 MSGB between 2005 January to August 2009 for the diagnosis of SS were examined retrospectively. Demographic data, ocular and oral symptoms, Schirmer s test, ANA, SS-A, SS-B, RF, C3, C4, MSGB results and medical treatments were noted. MSGB was assessed according to Chisholm-Mason classification between grade 0 and 4. At least two units increase in grades or grade 3 were considered significant. Results: Sixty one (9%) [57 female] of 671 patients had repeated MSGB. The mean age was 53.8±10.9 years old and the mean time between two biopsies was 15.6±13.0 months. Clinical and laboratory findings were as follows; xerostomia 21 (34%), xerophthalmia 37 (61%), positive Schirmer s test 50%, ANA [1/160] 19 (31%), SS-A 20 (33%), SS-B 9 (15%), RF 12 (20%) and low complement levels 3 (5%). Grade 0, 1 and 2 of the first MSGB were 24 (39.3%), 34 (55.7%) and 3 (4.9%), respectively. Grade 0, 1, 2, 3 and 4 of second MSGB were 24 (39.3%), 18 (29.5%), 5 (8.2%), 9 (14.8%) and 5 (8.2%), respectively. Significant increase at grades was found in 16 (26.2%) patients. There were no difference in patients with and without increase grade in MSGB. Conclusions: This study showed that repeated MSGB was simple and useful diagnostic approach almost quarter of patients with suspected SS. Key words: Minor salivary gland biopsy, repeated salivary gland biopsy, Sjögren s syndrome, diagnosis. letiflim / Correspondence: Dr. Levent K l ç. Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Ünitesi, S hhiye Ankara. Tel: e-posta: Ç kar çak flmas / Conflicts of interest: Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. / No conflicts declared. doi: /raed Karekod / QR code:

2 Primer Sjögren sendromu (SS) ekzokrin bezlerin ve ekstraglandüler yap lar n tutulumuyla karakterize otoimmün bir hastal kt r. Hastalar n en s k yak nmalar a z ve göz kurulu udur y l nda yay nlanm fl American- European Consensus Group (AECG) s n fland rma kriterlerinde 6 kriter bulunmaktad r. [1] Primer SS tan s nda ilk iki kriter sübjektif olarak en az 3 ay süreli a z ve göz kurulu unun bulunmas gereklili idir. Üçüncü kriter göz kurulu unun objektif de erlendirilmesidir ve s kl kla Schirmer testi kullan lmaktad r. Dördüncü kriterde histopatolojik olarak minör tükürük bezinde lenfositik sialoadenitin gösterilmesi gerekmektedir. Beflinci kriter tükürük bezi tutulumunun objektif kan t ve alt nc kriter otoantikor pozitifli idir. Primer SS tan s konulmas için altta yatan baflka bir hastal k bulunmaks z n, yukar daki 6 kriterden herhangi 4 ünün pozitifli i bulunmal d r. Bunlar aras nda histopatolojik veya serolojik kriterden birisi mutlaka pozitif olmal d r. [1] SS kriterleri içerisinde minör tükürük bezi biyopsi incelemesi özellikle önemlidir. Parotis bölgesinden biyopsi al nmas ndaki zorluk ve fasiyal sinir zedelenmesi nedeniyle tükürük bezi örne i s kl kla sublingual bölgeden al nmaktad r. Primer SS hastalar nda minör tükürük bezi biyopsisinin duyarl l ve özgüllü ü s ras yla %83.5 ve %82.8 olarak saptanm flt r. [2,3] SS de histopatolojik s n flama 1968 y l nda Chisolm ve Mason taraf ndan tan mlanm flt r. Bu s n flamaya göre evre 0 negatif, evre 1 hafif, evre 2 orta düzeyde lenfositik infiltrasyon olup fokus olmamas, evre 3 bir tane fokus olmas ve evre 4 birden fazla fokus olmas olarak tan mlanm flt r. [4] 2002 AECG s n fland rma kriterlerinde histopatolojik olarak fokus skorunun mutlaka olmas gerekti i vurgulanm flt r. Fokus skorunu da 4 mm 2 de 50 den fazla lenfosit infiltrasyonu olarak tan mlam fllard r. [1] Tan sal amaçl olarak minör tükürük bezinin tekrarlanmas konusunda yeterli çal flma yoktur. Literatürde minör tükürük bezi biyopsisi ile ilgili yap lan tek çal flmada 9 hastan n de erlendirilmesinde, tekrar biyopsi yapman n anlaml olmad öne sürülmüfltür. [5] Bu çal flmada klinik veya laboratuar olarak SS tan s düflünülen ancak ilk minör tükürük bezi biyopsisi tan sal olmayan hastalarda tekrarlanan biyopsilerin tan sal de erinin araflt r lmas amaçlanm flt r. Hastalar ve Yöntem Ocak A ustos 2009 tarihleri aras nda Romatoloji klini inde SS ön tan s yla yap lan tüm minör tükürük bezi biyopsi raporlar incelenerek tekrar biyopsi yap lan hastalar belirlenmifltir. Bu dönem içerisinde 671 hastaya minör tükürük bezi biyopsisi yap ld saptand. Bu hastalar n 61 ine (%9) ilk biyopsileri tan sal olmamas, klinik ve/veya laboratuar de erlendirmede SS flüphesi devam etmesi nedeniyle tekrar biyopsi yap lm flt. Tekrar biyopsi yap lan sekonder SS hastalar çal flmaya al nmad. Hastalar n demografik verileri ile a z ve göz kurulu u semptomlar, Schirmer testi, ANA, SS-A, SS-B, romatoid faktör (RF), C3, C4 düzeyleri ve almakta oldu u tedaviler not edildi. Birinci ve ikinci minör tükürük bezi biyopsileri ayn patolog taraf ndan, Chisholm-Mason s n flamas na göre de erlendirmesi not edildi. ki minör tükürük bezi patoloji örne i aras nda 2 dereceden fazla artma olmas anlaml olarak kabul edildi. statistik Verilerin da l m n belirlemek amac yla one-sample Kolmogonov-Smirnov testi kullan lm flt r. Veriler ortalama ± standart sapma olarak sunulmufltur. Gruplar aras ndaki farklar n saptanmas amac yla kategorik de iflkenler için ki-kare testi, nümerik veriler için student t-testi veya Mann-Whitney U-testi kullan lm flt r. Veriler SPSS 11.0 program nda analiz edilmifltir. Bulgular Minör tükürük bezi yap lm fl 671 hastan n 61 inde (%9) tekrar biyopsi yap ld saptand. Bu hastalar n 57 si (%93.4) kad n, ortalama yafllar 53.8±10.9 y l, iki biyopsi aras ndaki ortalama 15.6±13.0 ayd. A z kurulu u 21 (%34.4), göz kurulu u 37 (%60.7) hastada mevcuttu. Hastalar n yar s nda Schirmer testi pozitifti, 33 ünde (%54.1) ANA 1/80 titre, 19 unda (%31.1) ANA 1/160 titre, 20 sinde (%32.8) SS-A, 9 unda (% 14.8) SS-B, 12 sinde (%19.7) RF pozitifli i, 3 ünde (%4.9) kompleman düflüklü ü saptand. lk minör tükürük bezi biyopsisinde evre 0, 1, 2 s ras yla 24 (% 39.3), 34 (%55.7) ve 3 (%4.9) s kl kla saptand. kinci minör tükürük bezi biyopsisinde evre 0, 1, 2, 3 ve 4 s ras yla 24 (%39.3), 18 (%29.5), 5 (%8.2), 9 (%14.8) ve 5 (%8.2) s kl kla saptand. Biyopsi derecesinde en az iki birim artma 16 (%26.2) hastada saptand. Tekrar edilen minör tükürük bezlerinde anlaml de ifliklikler olan ve olmayan hastalar n klinik ve laboratuar özellikleri Tablo 1 de gösterilmifltir. Hastalar n 14 ünde (%22.9) ikinci biyopsi sonucu SS için tan sald. ki hastan n biyopsi evresi 0 dan evre 2 ye yükselmiflti (Tablo 2). Bu yükselme SS tan s n doldurmamakla birlikte anlaml kabul edildi. Biyopsi derecesinde artma olan ve olmayan hastalar n karfl laflt r lmas nda, klinik ve laboratuar de erler aras nda fark saptanmad. Birinci minör tükürük bezi biyopsisinden sonra 30 (49%) hastaya hidroksiklorokin ve/veya steroid tedavisi baflland. Minör tükürük bezi biyopsi sonucunda de iflme olan ve olmayan hastalar aras nda tedavi alma durumuna göre fark saptanmad (%56.3 e karfl %46.6, p>0.05). RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 4 Say / Issue 1 Haziran / June

3 Tablo 1. Tekrar edilen minör tükürük bezinde anlaml sonucu olan ve olmayan hastalar n klinik ve laboratuar özellikleri. Minör tükürük bezi Minör tükürük bezi p (-) (n=45) (+) (n=16) Yafl (y l)* 52.9± ±10.4 >0.05 Kad n n (%) 42 (93.3) 15 (93.8) >0.05 ki biyopsi aras süre (ay)* 15.2± ±11.2 >0.05 A z kurulu u n (%) 16 (35.6) 5 (31.5) >0,05 Göz kurulu u n (%) 27 (60.0) 10 (76.9) >0.05 Schirmer (mm/5 dak.)* 9.0± ±12.3 >0.05 Seroloji n (%) ANA(>160) 14 (31.1) 5 (31.3) >0.05 RF(+) 7 (15.6) 5 (31.3) >0.05 SS-A(+) 12 (26.7) 8 (50.0) >0.05 SS-B(+) 6 (15.4) 3 (23.1) >0.05 C3 (düflük) 2 (4.4) 0 >0.05 C4 (düflük) 1 (2.2) 0 >0.05 * Ortalama ± SD Tart flma Bu çal flmada klinik ve/veya laboratuar olarak primer SS den flüphelenilen ancak ilk minör tükürük bezi biyopsisi tan sal olmayan hastalar n yaklafl k dörtte birinde tekrarlanan biyopsilerde tan sal sonuçlara ulafl labilece i saptanm flt r. Minör tükürük bezi biyopsisinin pozitifleflmesiyle klinik ve laboratuar bulgular aras nda bir iliflki saptanmam flt r. Bu çal flmada saptanan tekrarlayan biyopsilerde pozitifleflme iki flekilde aç klanabilir. Birincisi lenfositik infiltrasyonun tükürük bezlerini bölgesel olarak tutmas, ikincisi de hastal k progresyonudur. ki biyopsi aras ndaki sürenin yaklafl k ortalama 1 y l olmas, bu sürenin çok uzun olmamas, daha çok bölgesel tutulumu akla getirmektedir. Bilindi i gibi SS nin önemli bir tutulum yeri olan parotis bezi ataklar fleklinde aral kl olarak fliflmektedir. Minör tükürük bezi tutulumunun baflta negatif olup zaman içinde pozitifleflmesi ataklarla da aç klanabilir. Bu nedenle klinik flüphesi yüksek olanlarda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar edilmesi basit bir tan sal yöntem olabilir. SS nin oluflum ve progresyon mekanizmalar hala net de ildir. Ekzokrin bezlerin pre-duktal lenfositik infiltrasyonu, SS'nin karakteristik bir özelli idir. lk olarak preduktal alanda görülen lenfositik infiltrasyonlar hastal n progresyonu ile glandüler asinüsler ve ilerleyen evrelerde bezlerin genifl alanlar nda yo un olarak yay l r. [6-8]. fiu anda SS tan s için tek bafl na yeterli bir klinik kriter ya da laboratuar testi yoktur AECG s n fland rma kriterleri günümüzde tan için en s k kullan lan ve temel al nan kriterlerdir. AECG s n fland rma kriterlerinde de tan için minör tükürük bezi veya seroloji olmazsa olmaz iki kriterdir. [9-14] Vitali ve ark n n. [2,3] yapt klar çal flmalarda SS tan - s için minör tükürük bezi biyopsisinin duyarl l ve özgüllü ü s ras yla %83.5 ve %81.8 olarak belirtilmifltir. Klinik pratikte, sikka semptomlar olup serolojik belirteçleri negatif ve histopatolojisi tan sal olmayan hastalar ve serolojisi pozitif olmas na ra men tan kriterlerini doldurmayan hastalar hala ikilem oluflturmaktad r. Bu hastalara tan sal aç dan ne tür bir yaklafl m sergilenece i konusunda kesin bilgiler yoktur. S n rl baz hasta kohortlar nda parotis bezi biyopsisinin, tükürük bezi biyopsisi ile tan sal aç dan eflde er oldu u fleklinde raporlar olmakla birlikte, z tt yönde raporlar da vard r. Parotis bezi biyopsisi, özellikle deneyimli olmayan cerrahlar taraf ndan yap l rsa, fasiyal sinir paralizisi, sialosel geliflimi ve Frey sendromu gibi a r hasarlarla sonuçlanabilir. [15-16] Bu nedenle tan ya ulafl lamayan hastalarda parotis bezi biyopsisinin al nmas ilk etapta akla gelmemektedir. Tablo 2. Hastalar n 1. ve 2. biyopsilerinin Chisholm-Mason evrelerine göre da l m. 1. Minör tükürük bezi 2. Minör tükürük bezi biyopsisi biyopsisi (n) Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Evre 0 (24) 13 (%54.2) 5 (%20.8) 2 (%8.3) 3 (%12.0) 1 (%4.2) Evre 1 (34) 10 (%29.4) 12 (%35.3) 3 (%8.8) 6 (%17.7) 3 (%8.8) Evre 2 (3) 1 (%33.3) 1 (%33.3) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%33.3) 8 K l ç L ve ark. Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

4 Literatürde minör tükürük bezi biyopsisini tekrar konusunda yeterli veri yoktur. Teppo ve ark. n n [5] 2006 y - l nda yapt klar çal flmada, SS ön tan s yla minör tükürük bezi yap lan 191 hastan n, 9 unda 2. biyopsi ve takibinde 3 hastaya da 3. biyopsi yap lm fl ve bu hastalar n 3 ünde tan de iflikli i oldu unu göstermifltir. Bu çal flmaya farkl bir gözle bak ld nda tekrarlayan biyopsi yap lan hastalar n %33 ünde (3/9) tan sal de ifliklik oldu u düflünülebilir. Bizim çal flmam zda da benzer oranda %26.2 (16/61) hastada tekrarlayan biyopsi sonucunda tan sal de- ifliklik olmufltur. Serolojik belirteçlerin de iflimi konusunda literatürde yeterli veri olmamakla birlikte, genel kan antikor düzeylerinin stabil seyretti i fleklindedir, ancak zaman içerisinde dalgaland n gösteren çal flmalar da vard r. [17] Bizim çal flmam zda da tekrarlayan biyopsi yap lan hastalar n oto-antikorlar nda (SS-A ve SS-B) takip s ras nda pozitifleflme görülmemifltir. Tart flmal noktalardan birisi hangi hastalara tekrar biyopsi yap lmas gereklili i üzerinedir. Literatürde minör tükürük bezi biyopsisindeki lenfositik infiltrasyon yo- unlu unun sikka semptomlar n n fliddeti, sialografi, sintigrafi bulgular ve tükürük bezi fliflli i ile iliflkili oldu u gösteren çal flmalar vard r. [18-20] Ancak ekzokrin fonksiyonun fliddeti ile lenfositik infiltrasyonun derecesi aras nda iliflki her zaman aç k de ildir. [21] Nakamura ve ark. [22] minör tükürük bezi biyopsisi ve SS-A'n n SS tan s na en çok katk da bulunan parametreleri oluflturdu unu göstermifllerdir. Yaz s z ve ark. [23] ise çal flmalar nda serolojik belirteçlerin (ANA, RF, SS-A, SS-B) Chisolm-Mason skoru ile iliflkili oldu unu saptam flt r. Di er bir çal flmada tan - sal minör tükürük bezi biyopsisinin SS-A/SS-B ile belirgin iliflkili oldu u, SS flüphesi olan hastalarda öncelikle serolojik testlerle de erlendirilmesi, seroloji negatifli inde minör tükürük bezi biyopsisi yap lmas n n daha uygun bir yaklafl m olaca n belirtilmifltir. [24] Her ne kadar yukar daki çal flmalar ilk biyopsi sonuçlar na göre de erlendirilmifl olsa da, bizim çal flmam zda tekrarlayan biyopsilerde derece art m n n klinik ve laboratuar de erleri ile iliflkisi gösterilememifltir. Bir iliflkinin gösterilememifl olmas n n bir sebebi hasta say s n n yeterli olmamas olabilir. Ancak bir di er neden hasta seçim kriterleri ile ilgili olabilir. Gerçekten de bizim hastalar m z n hem klinik hem de laboratuar de erlerine bak ld nda asl nda birçok hastan n farkl laflmam fl ba dokusu hastal ile uyumlu oldu u görülmektedir. Hem klinik bulgular n s kl ndaki düflük oranlar hem de oto-antikorlardaki, örne in ANA daki %70 lere varan, negatiflik bu çal flman n sonuçlar n yorumlarken hasta grubunun da üzerinde durulmas gerekti ine iflaret etmektedir. Bu çal flman n daha de iflik bir dizayn flu flekilde olabilirdi; AECG kriterlerine göre 3 kriteri dolduran ancak minör tükürük biyopsisinde tan sal sonuca ulafl lamayan hastalarda tekrar edilen biyopsinin tan sal de eri araflt r labilinirdi. Di er bir bak fl aç s yla de erlendirildi inde bu hasta grubuna tan koymak için bu flekilde yo un ve invaziv tan sal eforda bulunmak gerekli midir? Bilindi i gibi iç organ tutulumu olmayan ba dokusu hastalar na immünsupresif tedaviler uygulanmamaktad r. Bu nedenle minör tükürük bezi biyopsisinin tekrarlanmas bu hasta grubunda klinik olarak gereksiz gibi görülebilir. Ancak bu hasta grubunun klinik takibinde stabil mi kalaca, özelleflmifl bir ba dokusu hastal na m evrilece i konusunda net görüfl birli i yoktur. Öte yandan ilk biyopsisi normal olan bir hastan n takipte al nan biyopsisinde tan sal sonuca ulafl lmas hastal k patogenezi aç s ndan klinisyenlere farkl bir bak fl aç - s n göstermektedir. Bizim çal flmam z n baz k s tl l klar vard r. Veriler retrospektif olarak de erlendirilmifltir. Minör tükürük bezi biyopsileri sadece bir patoloji uzman taraf ndan de- erlendirilmifltir. ki biyopsi aras nda hastalar n yaklafl k yar s hidroksiklorokin ve steroid kullanm flt r, her ne kadar biyopsi sonuçlar nda de iflim tedavi al m na göre farkl olmasa da, tedaviler biyopsi sonuçlar n de ifltirmifl olabilir. Bu çal flmada biyopsi sonuçlar aras nda iki birimden fazla art fl olmas anlaml olarak kabul edildi. Ancak literatürde bu konuda yap lm fl daha önce bir çal flma da yoktur. Örne in 2 hasta evre 0 dan evre 2 ye ç km flt r. Ancak evre 2 halen Chisolm-Mason tan kriterlerini doldurmamaktad r. Bu aç dan da bir belirsizlik vard r. Sonuç olarak bu çal flma tan kriterlerini tam doldurmayan ancak SS klinik veya laboratuar flüphesi olan hastalarda tan için ikinci minör tükürük bezi biyopsisinin faydal olabilece ini göstermektedir. Bizim bulgular m - z n di er merkezlerde ileriye dönük çal flmalar ile do rulanmas na ihtiyaç vard r. Kaynaklar 1. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, et al.; European Study Group on Classification Criteria for Sjögren's Syndrome. Classification criteria for Sjögren's syndrome: a revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002;61: Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Preliminary criteria for the classification of Sjögren's syndrome. Results of a prospective concerted action supported by the European Community. Arthritis Rheum 1993;36: Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Assessment of the European classification criteria for Sjögren's syndrome in a series of clinically defined cases: results of a prospective multicentre study. The European Study Group on Diagnostic Criteria for Sjögren's Syndrome. Ann Rheum Dis 1996;55: Chisholm DM, Mason DK. Labial salivary gland biopsy in Sjögren's disease. J Clin Pathol 1968;21: RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 4 Say / Issue 1 Haziran / June

5 5. Teppo H, Revonta M. A follow-up study of minimally invasive lip biopsy in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Clin Rheumatol 2007;26: Jonsson R, Moen K, Vestrheim D, Szodoray P. Current issues in Sjögren's syndrome. Oral Dis 2002;8: Salomonsson S, Jonsson MV, Skarstein K, et al. Cellular basis of ectopic germinal center formation and autoantibody production in the target organ of patients with Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 2003;48: Jonsson MV, Szodoray P, Jellestad S, Jonsson R, Skarstein K. Association between circulating levels of the novel TNF family members APRIL and BAFF and lymphoid organization in primary Sjögren's syndrome. J Clin Immunol 2005;25: Skopouli FN, Drosos AA, Papaioannou T, Moutsopoulos HM. Preliminary diagnostic criteria for Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Manthorpe R, Oxholm P, Prause JU, Schiødt M. The Copenhagen criteria for Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Fox RI, Robinson C, Curd J, Michelson P, Bone R, Howell FV. First international symposium on Sjögren's syndrome: suggested criteria for classification. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Homma M, Tojo T, Akizuki M, Yamagata H. Criteria for Sjögren's syndrome in Japan. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Pennec YL, Letoux G, Leroy JP, Youinou P. Reappraisal of tests for xerostomia. Clin Exp Rheumatol 1993;11: Daniels TE, Silverman S Jr, Michalski JP, Greenspan JS, Sylvester RA, Talal N. The oral component of Sjögren's syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1975;39: Pijpe J, Kalk WW, van der Wal JE, et al. Parotid gland biopsy compared with labial biopsy in the diagnosis of patients with primary Sjogren's syndrome. Rheumatology 2007;46: Wise CM, Agudelo CA, Semble EL, Stump TE, Woodruff RD. Comparison of parotid and minor salivary gland biopsy specimens in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 1988;31: Wahren M, Tengnér P, Gunnarsson I, et al. Ro/SS-A and La/SS-B antibody level variation in patients with Sjögren's syndrome and systemic lupus erythematosus. J Autoimmun 1998;11: Daniels TE, Whitcher JP. Association of patterns of labial salivary gland inflammation with keratoconjunctivitis sicca. Analysis of 618 patients with suspected Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 1994;37: Ianniello A, Ostuni PA, Sfriso P, Passarella P, Gambari PF. Usefulness of the labial salivary gland biopsy and new diagnostic criteria for Sjögren's syndrome. Clin Exp Rheumatol 1994; 12: Wise CM, Woodruff RD. Minor salivary gland biopsies in patients investigated for primary Sjögren's syndrome. A review of 187 patients. J Rheumatol 1993;20: Humphreys-Beher MG, Brayer J, Yamachika S, Peck AB, Jonsson R. An alternative perspective to the immune response in autoimmune exocrinopathy: induction of functional quiescence rather than destructive autoaggression. Scand J Immunol 1999;49: Nakamura H, Kawakami A, Iwamoto N, et al. A single centre retrospective analysis of AECG classification criteria for primary Sjogren's syndrome based on 112 minor salivary gland biopsies in a Japanese population. Rheumatology 2010;49: Yaz s z V, Avc AB, Erbasan F, Kirifl E, Terzio lu E. Diagnostic performance of minor salivary gland biopsy, serological and clinical data in Sjögren's syndrome: a retrospective analysis. Rheumatol Int 2009;29: Kessel A, Toubi E, Rozenbaum M, Zisman D, Sabo E, Rosner I. Sjögren's syndrome in the community: can serology replace salivary gland biopsy? Rheumatol Int 2006;26: K l ç L ve ark. Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri:

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Antalya linde Meydana Gelen 12185 Trafik Kazas n n Analizi Türkiye Acil T p Dergisi 2005; 5(4): 175-180 Road traffic accidents and risk factors: analysis of 12185

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):142-146 Perinatal Journal 2014;22(3):142-146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Ömer Tamer DO AN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZfiAH N, Evrim ÇAKMAK, brahim AKKURT Cumhuriyet Üniversitesi T p

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 88-93 Gelifl Tarihi/Received: 05/10/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve

Detaylı

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2003; 12:119-123 Original Article Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki F. Gül Gümüfler 1, Cihan Göktan 2,

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki

fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki ARAfiTIRMA/RESEARCH fiizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ile Tek Foton Emisyon Bilgisayarl Tomografi (Spect) ile Ölçülen Beyin Kan Ak m Anas ndaki liflki Mehmet Ersoy*, Baybars Veznedaro lu**, Bülent

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi Türk Psikoloji Dergisi 2004, 19 (53), 49-65 Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi fiennur Tutarel-K fllak* Ankara Üniversitesi Özet Göz Hareketleriyle

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı