Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?"

Transkript

1 Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1): RAED doi: /raed Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi yay n tarihi / Published online: May s / May 29, 2012 Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Repeated minor salivary gland biopsy may be useful for diagnostic process in Sjögren s syndrome Levent K l ç 1, Umut Kalyoncu 1, smail Do an 1, Bünyamin K sac k 1, Ömer Karada 1, smail Taflk ran 2, fiule Aprafl Bilgen 1, Ali Akdo an 1, Sedat Kiraz 1, hsan Ertenli 1, Meral Çalgüneri 1 1 Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Ünitesi, Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Özet Amaç: Sjögren sendromunda (SS), minör tükürük bezi biyopsisi (MTBB) tekrar n n tan sal katk s konusunda yeterli veri yoktur. Bu çal flmada SS düflünülen, fakat ilk MTBB normal olan hastalarda tekrarlanan biyopsilerin tan sal yeri araflt r lm flt r. Yöntem: Ocak 2005-A ustos 2009 tarihleri aras nda SS ön tan - s yla yap lan 671 MTBB içerisinde tekrar biyopsi yap lan hastalar retrospektif olarak belirlendi. Demografik veriler, a z ve göz kurulu u semptomlar, Schirmer testi, ANA, SS-A, SS-B, romatoid faktör (RF), C3, C4 düzeyleri ve almakta oldu u tedaviler not edildi. MTBB leri Chisholm-Mason s n flamas na göre evre 0 ve 4 aras nda de erlendirildi. ki biyopsi aras nda 2 birimden fazla art fl olmas ya da yeni biyopsinin evre 3 olmas anlaml kabul edildi. Bulgular: MTBB yap lm fl 671 hastan n 61 inde (%9) [57 si kad n] tekrar biyopsi yap ld. Bu hastalar n ortalama yafllar 53.8±10.9 y l, iki biyopsi aras ndaki ortalama süre 15.6±13.0 ayd. Hastalarda a z kurulu u 21 inde (%34), göz kurulu u 37 sinde (%61), Schirmer (+) yar s nda, ANA [1/160] 19 unda (%31), SS-A 20 sinde (%33), SS-B 9 unda (% 15), RF 12 sinde (%20), kompleman düflüklü ü 3 ünde (%5) saptand. lk MTBB de evre 0, 1, 2, s ras yla 24 (% 39), 34 (%56) ve 3 (%5) hastada vard. kinci MTBB de evre 0, 1, 2, 3 ve 4 s ras yla 24 (%39.3), 18 (%29.5), 5 (%8.2), 9 (%14.8) ve 5 (%8.2) hastada saptand. Biyopsi derecesinde en az iki birim artma 16 (%26.2) hastada vard. Biyopsi derecesinde artma olan ve olmayan hastalar aras nda fark saptanmad. Sonuç: Bu çal flmada tekrar edilen MTBB lerin, SS düflünülen hastalar n yaklafl k dörtte birinde basit ve tan sal bir yöntem oldu u gösterilmifltir. Anahtar sözcükler: Minör tükürük bezi biyopsisi, Sjögren sendromu, tan Summary Objective: There is no clear data about repeated minor salivary gland biopsy (MSGB) for diagnostic procedure of Sjögren s syndrome (SS). Objective of study was to assess diagnostic usefulness of repeated MSGB in patients with suspected SS. Methods: Rebiopsies among 671 MSGB between 2005 January to August 2009 for the diagnosis of SS were examined retrospectively. Demographic data, ocular and oral symptoms, Schirmer s test, ANA, SS-A, SS-B, RF, C3, C4, MSGB results and medical treatments were noted. MSGB was assessed according to Chisholm-Mason classification between grade 0 and 4. At least two units increase in grades or grade 3 were considered significant. Results: Sixty one (9%) [57 female] of 671 patients had repeated MSGB. The mean age was 53.8±10.9 years old and the mean time between two biopsies was 15.6±13.0 months. Clinical and laboratory findings were as follows; xerostomia 21 (34%), xerophthalmia 37 (61%), positive Schirmer s test 50%, ANA [1/160] 19 (31%), SS-A 20 (33%), SS-B 9 (15%), RF 12 (20%) and low complement levels 3 (5%). Grade 0, 1 and 2 of the first MSGB were 24 (39.3%), 34 (55.7%) and 3 (4.9%), respectively. Grade 0, 1, 2, 3 and 4 of second MSGB were 24 (39.3%), 18 (29.5%), 5 (8.2%), 9 (14.8%) and 5 (8.2%), respectively. Significant increase at grades was found in 16 (26.2%) patients. There were no difference in patients with and without increase grade in MSGB. Conclusions: This study showed that repeated MSGB was simple and useful diagnostic approach almost quarter of patients with suspected SS. Key words: Minor salivary gland biopsy, repeated salivary gland biopsy, Sjögren s syndrome, diagnosis. letiflim / Correspondence: Dr. Levent K l ç. Hacettepe Üniversitesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Ünitesi, S hhiye Ankara. Tel: e-posta: Ç kar çak flmas / Conflicts of interest: Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. / No conflicts declared. doi: /raed Karekod / QR code:

2 Primer Sjögren sendromu (SS) ekzokrin bezlerin ve ekstraglandüler yap lar n tutulumuyla karakterize otoimmün bir hastal kt r. Hastalar n en s k yak nmalar a z ve göz kurulu udur y l nda yay nlanm fl American- European Consensus Group (AECG) s n fland rma kriterlerinde 6 kriter bulunmaktad r. [1] Primer SS tan s nda ilk iki kriter sübjektif olarak en az 3 ay süreli a z ve göz kurulu unun bulunmas gereklili idir. Üçüncü kriter göz kurulu unun objektif de erlendirilmesidir ve s kl kla Schirmer testi kullan lmaktad r. Dördüncü kriterde histopatolojik olarak minör tükürük bezinde lenfositik sialoadenitin gösterilmesi gerekmektedir. Beflinci kriter tükürük bezi tutulumunun objektif kan t ve alt nc kriter otoantikor pozitifli idir. Primer SS tan s konulmas için altta yatan baflka bir hastal k bulunmaks z n, yukar daki 6 kriterden herhangi 4 ünün pozitifli i bulunmal d r. Bunlar aras nda histopatolojik veya serolojik kriterden birisi mutlaka pozitif olmal d r. [1] SS kriterleri içerisinde minör tükürük bezi biyopsi incelemesi özellikle önemlidir. Parotis bölgesinden biyopsi al nmas ndaki zorluk ve fasiyal sinir zedelenmesi nedeniyle tükürük bezi örne i s kl kla sublingual bölgeden al nmaktad r. Primer SS hastalar nda minör tükürük bezi biyopsisinin duyarl l ve özgüllü ü s ras yla %83.5 ve %82.8 olarak saptanm flt r. [2,3] SS de histopatolojik s n flama 1968 y l nda Chisolm ve Mason taraf ndan tan mlanm flt r. Bu s n flamaya göre evre 0 negatif, evre 1 hafif, evre 2 orta düzeyde lenfositik infiltrasyon olup fokus olmamas, evre 3 bir tane fokus olmas ve evre 4 birden fazla fokus olmas olarak tan mlanm flt r. [4] 2002 AECG s n fland rma kriterlerinde histopatolojik olarak fokus skorunun mutlaka olmas gerekti i vurgulanm flt r. Fokus skorunu da 4 mm 2 de 50 den fazla lenfosit infiltrasyonu olarak tan mlam fllard r. [1] Tan sal amaçl olarak minör tükürük bezinin tekrarlanmas konusunda yeterli çal flma yoktur. Literatürde minör tükürük bezi biyopsisi ile ilgili yap lan tek çal flmada 9 hastan n de erlendirilmesinde, tekrar biyopsi yapman n anlaml olmad öne sürülmüfltür. [5] Bu çal flmada klinik veya laboratuar olarak SS tan s düflünülen ancak ilk minör tükürük bezi biyopsisi tan sal olmayan hastalarda tekrarlanan biyopsilerin tan sal de erinin araflt r lmas amaçlanm flt r. Hastalar ve Yöntem Ocak A ustos 2009 tarihleri aras nda Romatoloji klini inde SS ön tan s yla yap lan tüm minör tükürük bezi biyopsi raporlar incelenerek tekrar biyopsi yap lan hastalar belirlenmifltir. Bu dönem içerisinde 671 hastaya minör tükürük bezi biyopsisi yap ld saptand. Bu hastalar n 61 ine (%9) ilk biyopsileri tan sal olmamas, klinik ve/veya laboratuar de erlendirmede SS flüphesi devam etmesi nedeniyle tekrar biyopsi yap lm flt. Tekrar biyopsi yap lan sekonder SS hastalar çal flmaya al nmad. Hastalar n demografik verileri ile a z ve göz kurulu u semptomlar, Schirmer testi, ANA, SS-A, SS-B, romatoid faktör (RF), C3, C4 düzeyleri ve almakta oldu u tedaviler not edildi. Birinci ve ikinci minör tükürük bezi biyopsileri ayn patolog taraf ndan, Chisholm-Mason s n flamas na göre de erlendirmesi not edildi. ki minör tükürük bezi patoloji örne i aras nda 2 dereceden fazla artma olmas anlaml olarak kabul edildi. statistik Verilerin da l m n belirlemek amac yla one-sample Kolmogonov-Smirnov testi kullan lm flt r. Veriler ortalama ± standart sapma olarak sunulmufltur. Gruplar aras ndaki farklar n saptanmas amac yla kategorik de iflkenler için ki-kare testi, nümerik veriler için student t-testi veya Mann-Whitney U-testi kullan lm flt r. Veriler SPSS 11.0 program nda analiz edilmifltir. Bulgular Minör tükürük bezi yap lm fl 671 hastan n 61 inde (%9) tekrar biyopsi yap ld saptand. Bu hastalar n 57 si (%93.4) kad n, ortalama yafllar 53.8±10.9 y l, iki biyopsi aras ndaki ortalama 15.6±13.0 ayd. A z kurulu u 21 (%34.4), göz kurulu u 37 (%60.7) hastada mevcuttu. Hastalar n yar s nda Schirmer testi pozitifti, 33 ünde (%54.1) ANA 1/80 titre, 19 unda (%31.1) ANA 1/160 titre, 20 sinde (%32.8) SS-A, 9 unda (% 14.8) SS-B, 12 sinde (%19.7) RF pozitifli i, 3 ünde (%4.9) kompleman düflüklü ü saptand. lk minör tükürük bezi biyopsisinde evre 0, 1, 2 s ras yla 24 (% 39.3), 34 (%55.7) ve 3 (%4.9) s kl kla saptand. kinci minör tükürük bezi biyopsisinde evre 0, 1, 2, 3 ve 4 s ras yla 24 (%39.3), 18 (%29.5), 5 (%8.2), 9 (%14.8) ve 5 (%8.2) s kl kla saptand. Biyopsi derecesinde en az iki birim artma 16 (%26.2) hastada saptand. Tekrar edilen minör tükürük bezlerinde anlaml de ifliklikler olan ve olmayan hastalar n klinik ve laboratuar özellikleri Tablo 1 de gösterilmifltir. Hastalar n 14 ünde (%22.9) ikinci biyopsi sonucu SS için tan sald. ki hastan n biyopsi evresi 0 dan evre 2 ye yükselmiflti (Tablo 2). Bu yükselme SS tan s n doldurmamakla birlikte anlaml kabul edildi. Biyopsi derecesinde artma olan ve olmayan hastalar n karfl laflt r lmas nda, klinik ve laboratuar de erler aras nda fark saptanmad. Birinci minör tükürük bezi biyopsisinden sonra 30 (49%) hastaya hidroksiklorokin ve/veya steroid tedavisi baflland. Minör tükürük bezi biyopsi sonucunda de iflme olan ve olmayan hastalar aras nda tedavi alma durumuna göre fark saptanmad (%56.3 e karfl %46.6, p>0.05). RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 4 Say / Issue 1 Haziran / June

3 Tablo 1. Tekrar edilen minör tükürük bezinde anlaml sonucu olan ve olmayan hastalar n klinik ve laboratuar özellikleri. Minör tükürük bezi Minör tükürük bezi p (-) (n=45) (+) (n=16) Yafl (y l)* 52.9± ±10.4 >0.05 Kad n n (%) 42 (93.3) 15 (93.8) >0.05 ki biyopsi aras süre (ay)* 15.2± ±11.2 >0.05 A z kurulu u n (%) 16 (35.6) 5 (31.5) >0,05 Göz kurulu u n (%) 27 (60.0) 10 (76.9) >0.05 Schirmer (mm/5 dak.)* 9.0± ±12.3 >0.05 Seroloji n (%) ANA(>160) 14 (31.1) 5 (31.3) >0.05 RF(+) 7 (15.6) 5 (31.3) >0.05 SS-A(+) 12 (26.7) 8 (50.0) >0.05 SS-B(+) 6 (15.4) 3 (23.1) >0.05 C3 (düflük) 2 (4.4) 0 >0.05 C4 (düflük) 1 (2.2) 0 >0.05 * Ortalama ± SD Tart flma Bu çal flmada klinik ve/veya laboratuar olarak primer SS den flüphelenilen ancak ilk minör tükürük bezi biyopsisi tan sal olmayan hastalar n yaklafl k dörtte birinde tekrarlanan biyopsilerde tan sal sonuçlara ulafl labilece i saptanm flt r. Minör tükürük bezi biyopsisinin pozitifleflmesiyle klinik ve laboratuar bulgular aras nda bir iliflki saptanmam flt r. Bu çal flmada saptanan tekrarlayan biyopsilerde pozitifleflme iki flekilde aç klanabilir. Birincisi lenfositik infiltrasyonun tükürük bezlerini bölgesel olarak tutmas, ikincisi de hastal k progresyonudur. ki biyopsi aras ndaki sürenin yaklafl k ortalama 1 y l olmas, bu sürenin çok uzun olmamas, daha çok bölgesel tutulumu akla getirmektedir. Bilindi i gibi SS nin önemli bir tutulum yeri olan parotis bezi ataklar fleklinde aral kl olarak fliflmektedir. Minör tükürük bezi tutulumunun baflta negatif olup zaman içinde pozitifleflmesi ataklarla da aç klanabilir. Bu nedenle klinik flüphesi yüksek olanlarda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar edilmesi basit bir tan sal yöntem olabilir. SS nin oluflum ve progresyon mekanizmalar hala net de ildir. Ekzokrin bezlerin pre-duktal lenfositik infiltrasyonu, SS'nin karakteristik bir özelli idir. lk olarak preduktal alanda görülen lenfositik infiltrasyonlar hastal n progresyonu ile glandüler asinüsler ve ilerleyen evrelerde bezlerin genifl alanlar nda yo un olarak yay l r. [6-8]. fiu anda SS tan s için tek bafl na yeterli bir klinik kriter ya da laboratuar testi yoktur AECG s n fland rma kriterleri günümüzde tan için en s k kullan lan ve temel al nan kriterlerdir. AECG s n fland rma kriterlerinde de tan için minör tükürük bezi veya seroloji olmazsa olmaz iki kriterdir. [9-14] Vitali ve ark n n. [2,3] yapt klar çal flmalarda SS tan - s için minör tükürük bezi biyopsisinin duyarl l ve özgüllü ü s ras yla %83.5 ve %81.8 olarak belirtilmifltir. Klinik pratikte, sikka semptomlar olup serolojik belirteçleri negatif ve histopatolojisi tan sal olmayan hastalar ve serolojisi pozitif olmas na ra men tan kriterlerini doldurmayan hastalar hala ikilem oluflturmaktad r. Bu hastalara tan sal aç dan ne tür bir yaklafl m sergilenece i konusunda kesin bilgiler yoktur. S n rl baz hasta kohortlar nda parotis bezi biyopsisinin, tükürük bezi biyopsisi ile tan sal aç dan eflde er oldu u fleklinde raporlar olmakla birlikte, z tt yönde raporlar da vard r. Parotis bezi biyopsisi, özellikle deneyimli olmayan cerrahlar taraf ndan yap l rsa, fasiyal sinir paralizisi, sialosel geliflimi ve Frey sendromu gibi a r hasarlarla sonuçlanabilir. [15-16] Bu nedenle tan ya ulafl lamayan hastalarda parotis bezi biyopsisinin al nmas ilk etapta akla gelmemektedir. Tablo 2. Hastalar n 1. ve 2. biyopsilerinin Chisholm-Mason evrelerine göre da l m. 1. Minör tükürük bezi 2. Minör tükürük bezi biyopsisi biyopsisi (n) Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Evre 0 (24) 13 (%54.2) 5 (%20.8) 2 (%8.3) 3 (%12.0) 1 (%4.2) Evre 1 (34) 10 (%29.4) 12 (%35.3) 3 (%8.8) 6 (%17.7) 3 (%8.8) Evre 2 (3) 1 (%33.3) 1 (%33.3) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%33.3) 8 K l ç L ve ark. Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

4 Literatürde minör tükürük bezi biyopsisini tekrar konusunda yeterli veri yoktur. Teppo ve ark. n n [5] 2006 y - l nda yapt klar çal flmada, SS ön tan s yla minör tükürük bezi yap lan 191 hastan n, 9 unda 2. biyopsi ve takibinde 3 hastaya da 3. biyopsi yap lm fl ve bu hastalar n 3 ünde tan de iflikli i oldu unu göstermifltir. Bu çal flmaya farkl bir gözle bak ld nda tekrarlayan biyopsi yap lan hastalar n %33 ünde (3/9) tan sal de ifliklik oldu u düflünülebilir. Bizim çal flmam zda da benzer oranda %26.2 (16/61) hastada tekrarlayan biyopsi sonucunda tan sal de- ifliklik olmufltur. Serolojik belirteçlerin de iflimi konusunda literatürde yeterli veri olmamakla birlikte, genel kan antikor düzeylerinin stabil seyretti i fleklindedir, ancak zaman içerisinde dalgaland n gösteren çal flmalar da vard r. [17] Bizim çal flmam zda da tekrarlayan biyopsi yap lan hastalar n oto-antikorlar nda (SS-A ve SS-B) takip s ras nda pozitifleflme görülmemifltir. Tart flmal noktalardan birisi hangi hastalara tekrar biyopsi yap lmas gereklili i üzerinedir. Literatürde minör tükürük bezi biyopsisindeki lenfositik infiltrasyon yo- unlu unun sikka semptomlar n n fliddeti, sialografi, sintigrafi bulgular ve tükürük bezi fliflli i ile iliflkili oldu u gösteren çal flmalar vard r. [18-20] Ancak ekzokrin fonksiyonun fliddeti ile lenfositik infiltrasyonun derecesi aras nda iliflki her zaman aç k de ildir. [21] Nakamura ve ark. [22] minör tükürük bezi biyopsisi ve SS-A'n n SS tan s na en çok katk da bulunan parametreleri oluflturdu unu göstermifllerdir. Yaz s z ve ark. [23] ise çal flmalar nda serolojik belirteçlerin (ANA, RF, SS-A, SS-B) Chisolm-Mason skoru ile iliflkili oldu unu saptam flt r. Di er bir çal flmada tan - sal minör tükürük bezi biyopsisinin SS-A/SS-B ile belirgin iliflkili oldu u, SS flüphesi olan hastalarda öncelikle serolojik testlerle de erlendirilmesi, seroloji negatifli inde minör tükürük bezi biyopsisi yap lmas n n daha uygun bir yaklafl m olaca n belirtilmifltir. [24] Her ne kadar yukar daki çal flmalar ilk biyopsi sonuçlar na göre de erlendirilmifl olsa da, bizim çal flmam zda tekrarlayan biyopsilerde derece art m n n klinik ve laboratuar de erleri ile iliflkisi gösterilememifltir. Bir iliflkinin gösterilememifl olmas n n bir sebebi hasta say s n n yeterli olmamas olabilir. Ancak bir di er neden hasta seçim kriterleri ile ilgili olabilir. Gerçekten de bizim hastalar m z n hem klinik hem de laboratuar de erlerine bak ld nda asl nda birçok hastan n farkl laflmam fl ba dokusu hastal ile uyumlu oldu u görülmektedir. Hem klinik bulgular n s kl ndaki düflük oranlar hem de oto-antikorlardaki, örne in ANA daki %70 lere varan, negatiflik bu çal flman n sonuçlar n yorumlarken hasta grubunun da üzerinde durulmas gerekti ine iflaret etmektedir. Bu çal flman n daha de iflik bir dizayn flu flekilde olabilirdi; AECG kriterlerine göre 3 kriteri dolduran ancak minör tükürük biyopsisinde tan sal sonuca ulafl lamayan hastalarda tekrar edilen biyopsinin tan sal de eri araflt r labilinirdi. Di er bir bak fl aç s yla de erlendirildi inde bu hasta grubuna tan koymak için bu flekilde yo un ve invaziv tan sal eforda bulunmak gerekli midir? Bilindi i gibi iç organ tutulumu olmayan ba dokusu hastalar na immünsupresif tedaviler uygulanmamaktad r. Bu nedenle minör tükürük bezi biyopsisinin tekrarlanmas bu hasta grubunda klinik olarak gereksiz gibi görülebilir. Ancak bu hasta grubunun klinik takibinde stabil mi kalaca, özelleflmifl bir ba dokusu hastal na m evrilece i konusunda net görüfl birli i yoktur. Öte yandan ilk biyopsisi normal olan bir hastan n takipte al nan biyopsisinde tan sal sonuca ulafl lmas hastal k patogenezi aç s ndan klinisyenlere farkl bir bak fl aç - s n göstermektedir. Bizim çal flmam z n baz k s tl l klar vard r. Veriler retrospektif olarak de erlendirilmifltir. Minör tükürük bezi biyopsileri sadece bir patoloji uzman taraf ndan de- erlendirilmifltir. ki biyopsi aras nda hastalar n yaklafl k yar s hidroksiklorokin ve steroid kullanm flt r, her ne kadar biyopsi sonuçlar nda de iflim tedavi al m na göre farkl olmasa da, tedaviler biyopsi sonuçlar n de ifltirmifl olabilir. Bu çal flmada biyopsi sonuçlar aras nda iki birimden fazla art fl olmas anlaml olarak kabul edildi. Ancak literatürde bu konuda yap lm fl daha önce bir çal flma da yoktur. Örne in 2 hasta evre 0 dan evre 2 ye ç km flt r. Ancak evre 2 halen Chisolm-Mason tan kriterlerini doldurmamaktad r. Bu aç dan da bir belirsizlik vard r. Sonuç olarak bu çal flma tan kriterlerini tam doldurmayan ancak SS klinik veya laboratuar flüphesi olan hastalarda tan için ikinci minör tükürük bezi biyopsisinin faydal olabilece ini göstermektedir. Bizim bulgular m - z n di er merkezlerde ileriye dönük çal flmalar ile do rulanmas na ihtiyaç vard r. Kaynaklar 1. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, et al.; European Study Group on Classification Criteria for Sjögren's Syndrome. Classification criteria for Sjögren's syndrome: a revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002;61: Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Preliminary criteria for the classification of Sjögren's syndrome. Results of a prospective concerted action supported by the European Community. Arthritis Rheum 1993;36: Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Assessment of the European classification criteria for Sjögren's syndrome in a series of clinically defined cases: results of a prospective multicentre study. The European Study Group on Diagnostic Criteria for Sjögren's Syndrome. Ann Rheum Dis 1996;55: Chisholm DM, Mason DK. Labial salivary gland biopsy in Sjögren's disease. J Clin Pathol 1968;21: RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 4 Say / Issue 1 Haziran / June

5 5. Teppo H, Revonta M. A follow-up study of minimally invasive lip biopsy in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Clin Rheumatol 2007;26: Jonsson R, Moen K, Vestrheim D, Szodoray P. Current issues in Sjögren's syndrome. Oral Dis 2002;8: Salomonsson S, Jonsson MV, Skarstein K, et al. Cellular basis of ectopic germinal center formation and autoantibody production in the target organ of patients with Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 2003;48: Jonsson MV, Szodoray P, Jellestad S, Jonsson R, Skarstein K. Association between circulating levels of the novel TNF family members APRIL and BAFF and lymphoid organization in primary Sjögren's syndrome. J Clin Immunol 2005;25: Skopouli FN, Drosos AA, Papaioannou T, Moutsopoulos HM. Preliminary diagnostic criteria for Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Manthorpe R, Oxholm P, Prause JU, Schiødt M. The Copenhagen criteria for Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Fox RI, Robinson C, Curd J, Michelson P, Bone R, Howell FV. First international symposium on Sjögren's syndrome: suggested criteria for classification. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Homma M, Tojo T, Akizuki M, Yamagata H. Criteria for Sjögren's syndrome in Japan. Scand J Rheumatol Suppl 1986;61: Pennec YL, Letoux G, Leroy JP, Youinou P. Reappraisal of tests for xerostomia. Clin Exp Rheumatol 1993;11: Daniels TE, Silverman S Jr, Michalski JP, Greenspan JS, Sylvester RA, Talal N. The oral component of Sjögren's syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1975;39: Pijpe J, Kalk WW, van der Wal JE, et al. Parotid gland biopsy compared with labial biopsy in the diagnosis of patients with primary Sjogren's syndrome. Rheumatology 2007;46: Wise CM, Agudelo CA, Semble EL, Stump TE, Woodruff RD. Comparison of parotid and minor salivary gland biopsy specimens in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 1988;31: Wahren M, Tengnér P, Gunnarsson I, et al. Ro/SS-A and La/SS-B antibody level variation in patients with Sjögren's syndrome and systemic lupus erythematosus. J Autoimmun 1998;11: Daniels TE, Whitcher JP. Association of patterns of labial salivary gland inflammation with keratoconjunctivitis sicca. Analysis of 618 patients with suspected Sjögren's syndrome. Arthritis Rheum 1994;37: Ianniello A, Ostuni PA, Sfriso P, Passarella P, Gambari PF. Usefulness of the labial salivary gland biopsy and new diagnostic criteria for Sjögren's syndrome. Clin Exp Rheumatol 1994; 12: Wise CM, Woodruff RD. Minor salivary gland biopsies in patients investigated for primary Sjögren's syndrome. A review of 187 patients. J Rheumatol 1993;20: Humphreys-Beher MG, Brayer J, Yamachika S, Peck AB, Jonsson R. An alternative perspective to the immune response in autoimmune exocrinopathy: induction of functional quiescence rather than destructive autoaggression. Scand J Immunol 1999;49: Nakamura H, Kawakami A, Iwamoto N, et al. A single centre retrospective analysis of AECG classification criteria for primary Sjogren's syndrome based on 112 minor salivary gland biopsies in a Japanese population. Rheumatology 2010;49: Yaz s z V, Avc AB, Erbasan F, Kirifl E, Terzio lu E. Diagnostic performance of minor salivary gland biopsy, serological and clinical data in Sjögren's syndrome: a retrospective analysis. Rheumatol Int 2009;29: Kessel A, Toubi E, Rozenbaum M, Zisman D, Sabo E, Rosner I. Sjögren's syndrome in the community: can serology replace salivary gland biopsy? Rheumatol Int 2006;26: K l ç L ve ark. Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik,

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik, Sjögren Sendromu Açısından Araştırılan Hastalarda Minör Tükrük Bezi Biyopsisine Ait Histopatolojik Parametreler İle Laboratuar Ve Klinik Özelliklerin Analizi Betül Ünal*, Veli Yazısız**, Gülsüm Özlem Elpek*,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SJÖGREN SENDROMU AYIRICI TANISINDA ALT DUDAK MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

SJÖGREN SENDROMU AYIRICI TANISINDA ALT DUDAK MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Sendromu Ayırıcı Tanısında Alt Dudak Minör Tükrük Bezi Biyopsisinin Tanısal Değeri www..net KLİNİK ÇALIŞMA SJÖGREN SENDROMU AYIRICI TANISINDA ALT DUDAK MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Dr.

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi Derleme / Review RAED Dergisi 2011;3(1-2):29-33 doi:10.2399/raed.11.005 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 18, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 31, 2011 Klinik araflt rmalarda örneklem

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci Araflt rmalar / Researches Kraniyal bilgisayarl tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlar n n görülme oranlar ve birliktelikleri C. Gökhan Orcan,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26. Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26. Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) : 22-26 T AD ARAŞTIRMA Primer Sjögren sendromu olan 25 hastanın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi Ayşe Çefle, Ayten Yazıcı, Tuğba Turgut Kocaeli

Detaylı

Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz?

Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2011;3(1-2):6-10 doi:10.2399/raed.11.002 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 9, 2010 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 31, 2011 Ulusal Romatoloji

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n ARAfiTIRMA MAKALES Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n Demografik, Klinik Özellikleri ve Kan Etil Alkol Düzeyi le liflkisi Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt r lmas [*]

Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt r lmas [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(3-4):147-151 E T M ARAfiTIRMASI Entegre ve Klasik Sistemlerde Ö renim Görmüfl Olan T p Mezunlar n n T pta Uzmanl k S nav ndaki Baflar Oranlar n n Karfl laflt

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve iliflkili faktörler: Tek merkez deneyimi

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve iliflkili faktörler: Tek merkez deneyimi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2015;7(1):1 5. 2015 RAED doi:10.2399/raed.15.20592 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 17, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July 14,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS: ANALYSIS OF 1705 CASES

THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS: ANALYSIS OF 1705 CASES Aile Hek Derg 1998; 2(1): 2428 K FARKLI DÖNEME A T OTOPS MATERYAL N N KARfiILAfiTIRILMASI: 1705 OLGUNUN ANAL Z * THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS: ANALYSIS OF 1705

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(1):8-12 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.80299 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 3, 2014 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Primer Sjögren Sendromu (pss) Göz yaşı ve tükrük bezinin lenfositik infiltrasyonuna bağlı ciddi ağız ve göz kuruluğunun yanı sıra sistemik bulgularla

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Nöropsikiyatri Arflivi, 2004; 41(1-2-3-4): 5-20 ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Asl han Polat *, Baflak Yücel ** Amaç: Bu çal flmada, iki uçlu duygudurum

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Üniversite ö rencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri

Üniversite ö rencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri 166 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(3):166-172 Üniversite ö rencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri Physical activity levels of university students Fzt. Dr. Sema Savcı, 1 Uzm.

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Akut Başlangıçlı Primer Sjögren Sendromu

Akut Başlangıçlı Primer Sjögren Sendromu KBB ve BBC Dergisi 20 (3):155-9, 2012 Akut Başlangıçlı Primer Sjögren Sendromu Primary Sjögren s Syndrome at Acute Phase *Dr. M. Fatih GARÇA, *Dr. Hakan ÇANKAYA, **Dr. B. Tahsin SOMUK, ***Dr. Ebru ALTINDAL

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Apandisit tan s nda Ohmann ve Eskelinen skorlar ile lökosit say s ve ultrasonografi bulgular n n de erlendirilmesi

Apandisit tan s nda Ohmann ve Eskelinen skorlar ile lökosit say s ve ultrasonografi bulgular n n de erlendirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(1):77-81 Original Article Klinik Çal flma Apandisit tan s nda Ohmann ve Eskelinen skorlar ile lökosit say s ve ultrasonografi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı