Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri"

Transkript

1 Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. AYTEKĠN ULUHAN Toplum Sağlığı Merkezi TEKĠRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 DĠKKAT TIBBĠ ATIK

3 Tarih Çevrenin atıklarla kirlenmesi 1890 lı yıllarda sanayi devrimine geçiģle baģlamaktadır. Japonya ve Ġngiltere de ilk olarak bir takım önemli tepkiler baģladığını görmekteyiz. Ġnsan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaģması çok daha sonra olmuģtur yıllarında Hastane kaynaklı infeksiyonların görülmesi ile Tıbbi atıklara dikkat!!!

4 TIBBĠ ATIK KONTROLÜNÜN DÜZENLENMESĠ 22 Temmuz 2005 te sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği yayınlanmıģtır. (20/05/1993 tarihli eski düzenleme yürürlükten kaldırılmıģtır.) 11 Haziran 2005 tarihinde Yataklı Tedavi Kurumları Ġnfeksiyon Kontrol Yönetmeliği yayınlanmıģtır. Bu Yönetmelik doğrultusunda hastanelerde Hastane Ġnfeksiyon Kontrol Komiteleri oluģturulmuģtur.

5 Tıbbi Atık Alanındaki KuruluĢlar WHO World Health Organisation (Dünya Sağlık TeĢkilatı) CDC Centres for Diseases Control (Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi) EPA Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Ajansı) OSHA Occupational Safety and Health Administration (ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi) NNIS National Nosocomial Infections Study

6 Türkiye: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ( Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22 Temmuz 2005 ) Sağlık Bakanlığı Hastane Ġnfeksiyon Kontrol Komiteleri (Yataklı Tedavi Kurumlarında Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11 Haziran 2005)

7 TIBBĠ ATIK Tanım: Ġnsan veya hayvanların hastalıklarının tanımı, tedavisi ve immunizasyonun yapıldığı hastaneler ile genel veya özel araģtırma amaçlı laboratuvarlarda oluģan enfeksiyöz, patolojik, kesici-delici tüm atıklardır. Sağlık kurumları dıģında; Hasta bakım evleri ve evde bakılan hastalar (insülin kullanan diabetliler,evde dializ yapanlar, damar içi uyuģturucu kullananlar)

8 Tıbbi atıklar Üretildikleri andan yok edilme iģlemi sona erinceye kadar geçen süreçte çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileģim içindedir.

9 Tıbbi atıkların çevreye etkileri Biyolojik Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaģabilen cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar Kimyasal Çöp depolama alanlarında oluģan sızıntı suları ve gazlar Fiziksel Çevreye sorumsuzca bırakılan atıklar

10

11

12 Tıbbi atıklar Doğrudan; Ġçeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaģtırıcı maddelerle Dolaylı; Fare, sinek vb. diğer canlılar için (fauna) beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre sağlığını olarak olumsuz etkileyebilmektedir

13 Atık çeģitleri: Evsel nitelikli atık Ambalaj atığı Tıbbi atık Tehlikeli atık Enfeksiyöz atık Patolojik atık Kesici-delici atık Farmasötik atık Genotoksik atık Kimyasal atık Ağır metal içeren atıklar

14 Sağlık KuruluĢlarında Atıkların Sınıflandırılması EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLAR A: Genel Atıklar B: Ambalaj Atıkları Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar: B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar. Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar: kağıt karton mukavva plastik cam metal v.b C: Enfeksiyöz Atıklar Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taģınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar: BaĢlıca kaynakları; Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar Ġnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuģ nesneler KullanılmıĢ ameliyat giysileri (kumaģ, önlük ve eldiven v.b) Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) Karantina atıkları Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leģleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler TIBBĠ ATIKLAR D: Patolojik Atıklar Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leģleri E: Kesici Delici Atıklar Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler bistüri lam-lamel cam pastör pipeti kırılmıģ diğer cam v.b TEHLĠKELĠ ATIKLAR F: Tehlikeli Atıklar Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel iģleme tabi olacak atıklar Tehlikeli kimyasallar Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar Amalgam atıkları Genotoksik ve sitotoksik atıklar Farmasötik atıklar Ağır metal içeren atıklar Basınçlı kaplar RADYOAKTĠF ATIKLAR G: Radyoaktif Atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaģtırılır. MAVİ KIRMIZI SARI TAEK MEVZUATI

15 Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taģıdığı bilinen veya taģıması muhtemel baģta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaģmıģ eldiven, örtü, çarģaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; araģtırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leģleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiģ her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları, Patolojik Atık: Cerrahi giriģim, otopsi veya anatomi çalıģması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, insan fetusunu ve hayvan cesetlerini, Kesici-Delici Atık: ġırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı giriģim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmıģ cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları,

16 Tıbbi Atıkların Üretildiği Yerler 1.Hastahaneler 2.Hastane dıģı değiģik ölçekli hasta bakım evleri 3.Özel muayenehane ve poliklinikler 4.Kan bankaları 5.DiĢ hekimi muayenehaneleri 6.Adli Tıp Kurumu 7.Mezbahalar 8.Veterinerlik giriģimleri yapılan özel ve genel yerler..v.b.

17 FAALĠYETLERĠ SONUCU ATIK OLUġUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUġLARI a) Büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluģları 1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri 2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri 3) Doğum hastaneleri ve klinikleri 4) Askeri hastaneler ve klinikleri b) Orta miktarda atık üreten sağlık kuruluģları (1) 1) Sağlık merkezleri, Tıp merkezleri, Dispanserler 2) Ayakta tedavi merkezleri 3) Morglar ve otopsi merkezleri 4) Hayvanlar üzerinde araģtırma ve deneyler yapan kuruluģlar 5) Bakım evleri ve huzurevleri

18 Orta miktarda atık üreten sağlık kuruluģları (2) 6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar 7) Hayvan hastaneleri 8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri 9) Acil yardım ve ilkyardım merkezleri 10) Diyaliz merkezleri 11) Rehabilitasyon merkezleri 12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri 13) Tıbbi araģtırma merkezleri c) Küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluģları (1) 1) Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diģ ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri) 2) Veteriner muayenehaneleri

19 Küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluģları (2) 3) Akapuntur merkezleri 4) Fizik tedavi merkezleri 5) Evde yapılan tedavi ve hemģire hizmetleri 6) Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri 7) Eczaneler 8) Ambulans hizmetleri 9) Hayvanat bahçeleri

20 SAĞLIK BAKIMINDA OLUġAN ATIKLAR Sağlıkla ilgili iģlemler sırasında oluģan atıklar; Halk sağlığını tehdit etmeyen risksiz %85-90 Hastalık bulaģtırabilen infeksiyöz %10-15 Sağlık bakımı atıkları ; Orta ve düģük gelirli ülkeler kg/kiģi/yıl Genellikle yüksek gelirli ülkeler kg/kiģi/yıl

21 HASTANE ATIK ÜRETĠMĠ (KAYNAĞA GÖRE) Kaynak Günlük atık üretimi (kg/yatak) Üniversite Hastanesi Devlet Hastanesi TaĢra Hastanesi Basamak Sağlık Merkezi

22 Hastane atıklarının kompozisyonu Plastik (%46) Kağıt (%34) Sıvı (%12) Cam (%7.5) Metal (%0.4) Anatomik (%0.1) Diğer (%0.1)

23 HASTANE ĠNFEKSĠYONLARI Hasta hastaneye yattıktan saat sonra ile, taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde geliģir. Yatan hastaların %3-14 ünde hastane infeksiyonu geliģtiği gösterilmiģtir. 4 nedenle önemlidir: a) Ölüm ve hastalık sayısı çok yüksek b) Bazı temel uygulamalarla %20-30 u önlenebilir c) Tıbbi atık oluģumunu arttırması d) Ekonomik yüklerinin çok fazla olması

24 Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalar; YatıĢ süresinde uzama (ortalama iki hafta) Ek maliyet: ABD $ (Hasta baģına) olduğunu göstermektedir.

25 Hastane infeksiyonları ile ilgili yapılan sürveyans çalışmalarında sıklıkla saptanan infeksiyonlar: 1) Üriner sistem infeksiyonları(ġdrar yolları inf) 2) Cerrahi alan infeksiyonları 3) Pnömoniler (Akciğer inf) 4) Bakteriyemiler (Kana mikrobun geçmesi)

26 NASOKOMĠAL ÜRĠNER SĠSTEM ĠNFEKSĠYONLARI (NÜSĠ) En sık rastlanan HĠ lokalizasyonu üriner sistemdir. Üriner sistem infeksiyonları HĠ nın yaklaģık %40 ını oluģturmaktadır. Ürolojik giriģimler sonrası görülmektedirler.

27 CERRAHĠ ALAN ĠNFEKSĠYONLARI Tanım: Cerrahi müdahaleden sonra ilk 30 gün içinde operasyon bölgesi ile iliģkili geliģen infeksiyonlar. Bu infeksiyonlar; a) Yüzeyel insizyonel, b) Derin insizyonel c) Organ/boĢluk infeksiyonları

28 Etiyoloji: CERRAHĠ ALAN ĠNFEKSĠYONLARI Gram pozitif bakteriler: (S.aureus, enterokoklar, KN stafilokoklar,enterokoklar, streptokoklar) en sık Gram negatif bakteriler: (E.coli, P.aeruginosa, enterobakterler, P.mirabilis, K.pneumoniae) nadir Mantar: Kandida,Aspergillus

29 NASOKOMĠYAL BAKTERĠYEMĠLER (NB) Tanım: Hastane kaynaklı Mikroorganizmalarla geliģen dolaģım sistemi Ġnfeksiyonları 1-Primer 2- Sekonder

30 Primer N B: NASOKOMĠYAL BAKTERĠYEMĠLER (NB) Kanda üreyen mikroorganizmanın baģka bir alanda belirlenen bir infeksiyondan sorumlu olmadığı durumlardır. Ġntravenöz ve arteriyel kateter infeksiyonları ve bakteriyemiler

31 Sekonder NB BaĢka bir anatomik alanda tespit edilen infeksiyondan sorumlu mikroorganizmanın daha sonra bakteriyemi yapmasıdır. En fazla üriner ve solunum sistemi infeksiyonlarından sonra görülür.

32 Etiyoloji; NASOKOMĠAL PNÖMONĠLER Hastaneye yatıģın ilk 3 gününden daha evvel ve antibiyotik tedavisi almamıģ kiģilerde geliģen pnömonilerde etkenler genellikle S.pneumoniae M.catarrhalis H.influenzae dır. Geç pnömonilerde; K.pneumoniae Enteobacter spp. Serratia spp. E.coli S.aureus P.aeruginosa

33 Bu atıkların risk altına aldığı gruplar-1 1.Çevre:Ġnsanların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak alıģveriģ içinde bulunduğu ortam 2.Hekimler (Tıp doktorları, diģ hekimleri,adli Tıp çalıģanları, veterinerler) 3.HemĢireler 4.Hastabakıcılar 5.Diğer hastane personeli 6. Hastanede yatan veya evde tedavi olan hastalar 7. Hasta ziyaretine gelenler

34 Bu atıkların risk altına aldığı gruplar-1 8.Hastane atıkları ile teması olanlar ÇamaĢırhane, temizlik, transport iģçileri Atıkları bertaraf eden iģçileri Çöp karıģtırıcıları ve buralara gelen hayvanlar. Risk oranı açısından sıralama bu listenin tam tersi

35 Bunlardan kontrolü en zor olan evde bakım yapılan hastalar grubudur. Ġnjektabl insülin alanlar, Ġ.V. uyuģturucu kullananlar ve diyaliz olan hastaların atıklarının riski oldukça yüksek

36 Çöplerde bakteri, virüs ve mantarlarla oluģan deri infeksiyonları Helmint ve protozoonlarla oluģan bağırsak infeksiyonlarına daha fazla rastlanır. Çöplük kenarındaki mahallelerde yaģayanlarda; 1. Enterit ve kulak infeksiyonları, 2. BronĢit, 3. Astım, 4. Deri döküntüleri, 5. Öksürük, 6. Bulantı, 7. Sık idrara çıkmak

37 Ġnfeksiyöz atıklar aracılığı ile BAKTERĠLER Bacillus antracis Listeria monocytogenes Salmonella türleri Brucella türleri Treponema pallidium Toxoplasma gondii bulaģabilen etkenler VĠRUSLAR Hepatit B HIV HCV HDV HAV CMV EBV Parvovirus B 19 HTLV-1 Marburg virusu Ebola virusu Lassa fever

38 Sağlık Bakımı Atıklarıyla KarĢılaĢmadan sonra geliģen infeksiyonlar (1) İnfeksiyon Tipi Etken Mikroorganizmalar Bulaşma Gastroenterik infeksiyonlar Solunum yolu infeksiyonları Göz infeksiyonları Genital infeksiyonlar Deri infeksiyonları Enterobacteria (Salmonella, Shigella),V. Cholera, helmintler M.tuberculosis, measles virus, S. pneumoniae Herpesvirus Dışkı ve/veya kusmuk Solunum sekresyonları, tükrük Gözyaşı N. gonorrhoeae, herpesvirüs Genital sekresyon Streptokoklar, B. Anthracis Deri sekresyonları

39 Sağlık Bakımı Atıklarıyla KarĢılaĢmadan sonra geliģen infeksiyonlar (2) İnfeksiyon Tipi Etken Mikroorganizmalar Bulaşma Menenjit Neisseria meningitidis BOS AIDS Hemorajik ateşler Human immunodeficiency virüs Junin, Lassa, Ebola ve Marburg virüsleri Kan, seksüel sekresyonlar Kan ve kanlı sekresyonlar Septisemi Stafilokoklar Kan Bakteriyemi Staph.,Enterobacter, Enterokok,Klebsiella,Strep. Kandidemi Candida albicans Kan Viral hepatit Hepatit A, B ve C virüsleri Kan ve vücut sıvıları

40 WHO : 2000 yılında kontamine Ģırıngaların yol açtığı enfeksiyonlar sonucu oluģan hastalıklar 21 milyon Hepatit B (HBV) enfeksiyonu (tüm yeni enfeksiyonların % 32 si) 2 milyon Hepatit C (HCV) enfeksiyonu (tüm yeni enfeksiyonların %40 ı) HĠV enfeksiyonu (tüm yeni enfeksiyonların %5 i)

41 PRĠON HASTALIKLARI Prion hastalıkları beynin subakut dejeneratif hastalıklarındandır. Prion sözcüğü bulaģıcı süngerimsi ensefalopatilere neden olan protein içeren küçük infeksiyöz bir patojen olarak tanımlanmıģtır. Dejeneratif nörolojik hastalıklara (Creutzfeldt-Jakob hastalığı, kuru, Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu, ölümcül ailesel uyku hastalığı) neden olmaktadır. Toprakta 3 yıl yaģayabildiği, formol ile iģlem gören preparatlarda 360 C ısıya, fiziki ve kimyasal iģlemlere dayanıklı olduğu tespit edilmiģtir. Son derece stabil, proteolizise, organik çözücülere ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir proteindir. Viruslardan çok daha küçüktürler.

42 Enfekte olduğu zaman CEREBELLUM, vücut hareketlerini koordine etme yeteneği ortadan kalkar SEREBRAL KORTEKS, zeka geriliği TALAMUS, uykusuzluk problemleri BEYĠN KÖKÜ, vücut hareketlerini etkiler

43 PRĠONLARA KARġI ETKĠLĠ BĠR SAVUNMA MEKANĠZMASI YOK Vücudun doğal proteinleri oldukları için prionlara karģı immün cevap geliģmez. Sinir hücrelerinin ölümüne sebep olurlar

44 DĠKKAT TIBBĠ ATIK

45 TEŞEKKÜRLER

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 28 Nisan 2014, Zonguldak guvencelebi@yahoo.com

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR?

TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR? TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR? 1-TIBBİ ATIK NEDİR? 22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre tıbbi atık; enfeksiyöz, patolojik

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dâhil olan taraflara teknik destek sağlamak amacıyla,, Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi 09/04/2013 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Mevzuat 20/05/1993

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/11 REVİZYON TAR. NO 00 BÖLÜM NO 08 STANDART NO 04 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 1.AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Sigma 3, 132-140, 2011

Sigma 3, 132-140, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi MEDICAL WASTE MANAGEMENT IN GAZİANTEP Sigma 3, 132-140, 2011 Öznur AYDOĞAN* 1, Gamze

Detaylı

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:78

Detaylı

Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi

Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi İnci DEVRİM Sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan her atık tehlikeli değildir ve doğru bertaraf edildiklerinde aslında halk ve çevre açısından infeksiyöz tehlikeleri

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ, BERTARAFINA YÖNELİK SON GELİŞMELER VE ANKARA DA Kİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ, BERTARAFINA YÖNELİK SON GELİŞMELER VE ANKARA DA Kİ UYGULAMALARI TÜRKİYE DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ, BERTARAFINA YÖNELİK SON GELİŞMELER VE ANKARA DA Kİ UYGULAMALARI Ayşe MOLLAMAHMUTOĞLU -ÇEVRE DOKTOR MÜHENDİSİ (Tek Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf etme Ltd.Şti. Proje

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25883 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete (mülga yönetmelik) 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İÇİNDEKİLER I. AMAÇ 2 II. KAPSAM 2 III. DAYANAK 2 IV. KISALTMALAR 2 V. TANIMLAR 2 VI. SORUMLULAR 2 VII. FAALİYET AKIŞI 2 1.ATIK YÖNETİM KOMİTESİ 2 2.ÜRETİLEN ATIK ÇEŞİTLERİ 3 3.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı