TEMMUZ 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 KAPAK AP

2 TEMMUZ 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ yayımlandı. Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde Ek-1 de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görev yapacaktır / R.G. Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 10/09/2013 tarihli ve sayılı, 11/07/2014 tarihli ve 7019 sayılı, 30/12/2014 tarihli ve sayılı yazıları dikkate alınarak; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ekli Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir. 2

3 / R.G. Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) yayımlandı. Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) nin tarihli ve sayılı yazısına istinaden, 3

4 1- Kuruluş adına kayıtlı; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 3330 ada, 3 no.lu parseldeki 280,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare ce 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca; Taşınmaz ın özelleştirilmesi ihalesinde; (altmışyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serkan NERGİZ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serkan NERGİZ in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve (altmışbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ali Yücel UYGUR a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali Yücel UYGUR un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) nin tarihli ve sayılı yazısına istinaden, 1- Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu parseldeki 5.368,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare ce 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale 4

5 Komisyonunca; Taşınmaz ın özelleştirilmesi ihalesinde; (birmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Acar İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Acar İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve (birmilyonyediyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ramazan ALTUNKAŞ a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan ALTUNKAŞ ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/6/2015 Tarihli ve 6346 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve [130-68]-E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine, Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir. 5

6 / R.G. Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir. Bu Yönetmeliğin; a) 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi ile yedinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde, b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendi 1/1/2019 tarihinde, c) Diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte, yürürlüğe girer / R.G. 2015/7866 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/6/2015 tarihli ve 9741 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 6

7 / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK- 1 inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden 41.fasıl ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere ve ibareleri eklenmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/26) yayımlandı. Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir. 7

8 Önleme tabi ürün MADDE 2 (1) Önleme tabi ürün, , , , GTİP leri altında kayıtlı menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç); sabit askılıklar; şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; Diğerler, mobilya için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) dır. (2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 8

9 / R.G. Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 12/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (4) Karıştırılarak depolanan pamuklarda, depodan geri alınan pamuk miktarının ürün senedinin temsil ettiği miktarın altında olması halinde lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye, üzerinde olması halinde ise mudi tarafından lisanslı depo işletmesine aradaki ağırlık farkından doğan bedel pamuğun depodan geri alındığı tarihte o pamuğa ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak ödenir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2015 Tarihli ve 6338 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun tarih ve 6138 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Tırsan Finansman A.Ş. ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 9

10 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/7/2015 Tarihli ve 6354 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve [56]-E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; HSBC Bank A.Ş. ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek acentelik faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine karar verilmiştir / R.G. Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı. Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılarak gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda son şekli verilen Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir / R.G. Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılarak gelen görüş 10

11 ve öneriler doğrultusunda revize edilen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda son şekli verilen Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir / R.G. 2015/7749 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Kararı yayımlandı. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar için dosya üzerine tıklayınız / R.G. 2015/7750 sayılı Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Karara ekli Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 11

12 Karar için dosya üzerine tıklayınız / R.G. 2015/7862 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 2/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 12

13 / R.G. 2015/7865 sayılı 2015 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin ekli listede belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesi; Sağlık Bakanlığının 9/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7877 Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında KararMüdürlüğü Kurulması Hakkında Karar yayımlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 29/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 13

14 / R.G. 2015/7877 sayılı Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7751 sayılı Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı. Karara ekli Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 14

15 / R.G. 2015/7900 sayılı Ağrı Havalimanının İsminin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Hakkari-Yüksekova Havalimanının İsminin Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar yayımlandı. 1- Ağrı Havalimanının isminin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı olarak değiştirilmesi, 2- Hakkari-Yüksekova Havalimanının isminin Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı olarak değiştirilmesi; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü Hakkında Karar yayımlandı. 30/9/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. -- 1) Türkiye kıyılarında seyir emniyeti ve güvenliğine ilişkin kurulmuş ve kurulacak sistem ve tesisleri, fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak ve tekel şeklinde işletmek. --- Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 15

16 / R.G. Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 24/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2 sinde yer alan tablonun GÜR13 e ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GÜR13 Fasıl 11 ( , 11.02, hariç) Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 100 Ton Ü,T,İ EOTY MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Kamu Özel İş Birliği Modeli çerçevesinde yaptırılan yatırım ve hizmetlerin muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 16

17 / R.G. 2015/7805 sayılı Batı Afrika da Ortaya Çıkan Ebola Virüsü Salgını ile Mücadele Amacıyla Afrika Birliği Çatısı Altında Oluşturulan Ebola Salgınına Destek Misyonu (ASEOWA) İçin Ülkemizce Afrika Birliği ne ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin 13 Nisan 2015 Tarihinde Addis Ababa da İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar yayımlandı. Batı Afrika da ortaya çıkan Ebola virüsü salgını ile mücadele amacıyla Afrika Birliği çatısı altında oluşturulan Ebola Salgınına Destek Misyonu (ASEOWA) için ülkemizce Afrika Birliği ne ABD Doları tutarında nakdi hibe verilmesine ilişkin 13 Nisan 2015 tarihinde Addis Ababa da imzalanan ekli Anlaşmanın yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne dayanan Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) nın 7/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7758 sayılı Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tarafından İşletilmekte Olan Eskişehir Anadolu Havalimanının İsminin Hasan Polatkan Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından işletilmekte olan Eskişehir Anadolu Havalimanının isminin Hasan Polatkan Havalimanı olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 2/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 17

18 / R.G. 2015/7765 sayılı 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 5/6/2015 tarihli ve 754 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7401 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/2/2015 tarihli ve 969 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 18

19 / R.G. 2015/7833 sayılı Merkezi Zonguldak Olmak Üzere Kilimli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Merkezi Zonguldak olmak üzere Kilimli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 18/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7837 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar yayımlandı. Ekli Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14/5/2015 tarihli ve 6091 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7845 sayılı Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2015 Yılı Programında Belirlenen 2015 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi 19

20 destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2015 Yılı Programında belirlenen ekli 2015 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanması; Başbakan Yardımcılığının 1/6/2015 tarihli ve 2025 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7847 sayılı Merkezi Sinop Olmak Üzere Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Hizmet Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Merkezi Sinop olmak üzere Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Hizmet Birliğinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 18/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7759 sayılı Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 8/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 20

21 / R.G. 2015/7766 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 1/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Anlaşmalar için dosya üzerine tıklayınız pdf / R.G. 2015/7752 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 9/6/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 21

22 / R.G. 2015/7748 sayılı Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar yayımlandı. (Kosova menşeli eşyanın Türkiye ye ithalinde) Karara ekli Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7825 sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Karara ekli Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 22

23 / R.G. Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4 ünde yer alan Menşe Kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik 1/8/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 10/06/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde geçen Tedavi ibareleri Sağlık şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Genetik tanı merkezlerinin açılması, denetlenmesi ve kapatılmasıyla 23

24 ilgili olarak bilimsel tavsiye kararları almak üzere, Bakanlık tarafından Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu oluşturulur. Komisyon; a) Genel Müdür veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında; b) Tıbbi genetik uzmanı olan dört kişi, c) Çocuk genetik hastalıkları uzmanı olan bir kişi, ç) Perinatoloji uzmanı olan bir kişi, olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Bakan tarafından seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. Komisyondan ayrılan üyenin yerine, yedek üyelerden biri asil üye olarak görevlendirilir. Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Mazeret bildiren üyelerin yerine yedek üyeler toplantıya katılır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada yer alan Bakanın ibaresi Müsteşarın, beşinci fıkrada yer alan Bakan ibaresi Müsteşar şeklinde değiştirilmiştir. Olağanüstü haller dışında Komisyonun gündemi, Genel Müdür veya Komisyon üyelerinin tekliflerine göre Genel Müdürlükçe tespit edilir ve Genel Müdür tarafından toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 24

25 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) yayımlandı. Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir. Önlem konusu ürün ve benzer ürün MADDE 7 (1) Başvuru konusu ürün, ABD ve Almanya menşeli GTİP altında yer alan yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) tir. (2) PVC, vinil klorürden elde edilen amorf bir termoplastiktir. Beyaz toz veya renksiz granül şeklindedir, yalıtkandır, asitlere yağlara, hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır. PVC sert ve sıkı bir maddedir. Fakat plastifiyanlar ilave edildiğinde çok esnek bir ürün haline gelir. Plastikleştiriciler, stabilizanlar, dolgu maddeleri ve diğer bazı maddelerin katkısıyla elastik ve sert yapıda olabilirler. Başlıca kullanım sahaları, sert film, şişe, plastik sert parçalar, sert levha ve profiller, boru bağlantı parçaları, soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo boruları, sert profil, çeşitli borular, hortumlar, contalar, ipler ve profiller, izolasyon maddeleri, ayakkabı tabanı, oyuncaklar ve basınçlı borular imalatıdır. (3) Esas soruşturmada ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/18) ile sonuçlanan NGGS de yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile şikayet konusu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak benzer ürün tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu defa da ilgili başvuru kapsamında yapılan değerlendirmede, benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Karar MADDE 27 (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana 25

26 gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ABD ve Almanya menşeli yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/18) ile maktu olarak yürürlüğe konulan önlemlerin, aradan geçen süre zarfında etkisinin azaldığı da göz önüne alınarak, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda gösterilen şekilde CIF bedelin yüzdesi olarak değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. GTİP Madde İsmi Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı Vergi Tutarı (CIF %) ABD Ülke geneli %18,81 Almanya Ülke geneli %16, / R.G. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2015 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/25) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 26

27 / R.G. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2015 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/25) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 8/5/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI - Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X - Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 27

28 / R.G. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a) yayımlandı. 14/8/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)bazı maddeleri değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. (3) Üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, SPL nin söz konusu üniversitelerle yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre, ilgili lisansları sınavsız olarak alma hakkı tanınabilir. Ancak, bu programlarda derslerin en az yarısının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve mali piyasalarda en az 15 yıllık tecrübeye sahip eğitmenler tarafından verilmesi zorunludur. SPL nin bu konuda yapacağı anlaşmalar Kurulun onayına tabidir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2014 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci 28

29 maddeleri uyarınca, 2014 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir. NEVİ Karadeniz ve Marmara (TL) BÖLGELER Ege (TL) Doğu (TL) A. Grad 7,97 7,81 7,09 6,77 B. Grad 4,56 4,47 4,06 3,88 Kapa 4,26 4,18 3,79 3,62 Duble Kapa 3,17 3,10 2,82 2,69 Güneydoğu (TL) MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G sayılı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli ve 1067 sayılı Kararıyla tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. Türkiye UNIFIL e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde 29

30 icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur. UNIFIL in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak, UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL in görev süresi tarihinde sona erecek olup, görev süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. Bu hususlar ışığında ve Lübnan la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümet belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa nın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun tarihli 5'inci Birleşiminde kabul edilmiştir / R.G sayılı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla 30

31 katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli ve 1067 sayılı Kararıyla tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. Türkiye UNIFIL e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur. UNIFIL in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak, UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL in görev süresi tarihinde sona erecek olup, görev süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. Bu hususlar ışığında ve Lübnan la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümet belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa nın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun tarihli 5'inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 31

32 / R.G. Bazı ülkelerle yapılan anlaşmalar yayımlandı Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. 2015/7780 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 2015/7781 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2015/7785 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2015/7795 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu- Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2015/7824 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili şan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili şan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası na Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar 2015/7839 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7842 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük larında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7851 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7853 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin 32

33 Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Tadiline İlişkin Ekli Notaların Onaylanması Hakkında Karar 2015/7854 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7856 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7894 sayılı sayılı İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda, Türkiye ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Karargahı Arasında NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi ile İşlevsel İlişki sunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar 2015/7899 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar / R.G. 2015/7788 sayılı Gümrük İşbirliği Konseyi nin Gümrük İşbirliği Konseyi ni Kuran Sözleşme de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 10/2/2015 tarihli ve 6629 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Gümrük İşbirliği Konseyi nin Gümrük İşbirliği Konseyi ni Kuran Sözleşme de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 33

34 34

35 / R.G. 2015/7912 sayılı 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 6/7/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7913 sayılı 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2015 tarihli ve 6236 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 35

36 / R.G. 2015/7913 sayılı 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2015 tarihli ve 6236 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7786 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 28/1/2015 tarihli ve 6590 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 36

37 / R.G. 2015/7789 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara da imzalanan ve 3/12/2014 tarihli ve 6577 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7794 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 30 Mayıs 2012 tarihinde Ankara da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6619 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7816 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 30/4/2013 tarihli ve 6463 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 37

38 / R.G. 2015/7822 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 15 Haziran 2008 tarihinde Ankara da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6614 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2015/7843 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 4/4/2015 tarihli ve 6651 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Öet / R.G. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 25/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 38

39 Birden fazla yerde sınav yapılması veya birden fazla sayıda uzmanlık gerektiren konularda sınav yapılması gibi zorunlu hallerde diğer komisyonlarda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı yerine Başkan tarafından yukarıdaki görevliler arasından uygun görülen bir personel görevlendirilebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür / R.G. İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektir. Ücret miktarı MADDE 6 (1) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir. 1- İlk (2600) TL için % Sonra gelen (4.000) TL için % 8 3- Sonra gelen (7.000) TL için % 6 4- Sonra gelen (14.000) TL için % 4 5- Sonra gelen (28.000) TL için % 2 6- Sonra gelen (50.000) TL için % 1 7- ( ) TL den, ( ) TL ye kadar binde 6 8- ( ) TL den, ( ) TL ye kadar binde 2 9- ( ) TL den yukarısı için binde 1 (2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere 39

40 göre bulunacak miktarın %25'ini geçemez. Bu Tebliğ 15/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer. ÖZet / R.G. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak veteriner hekimlerin, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar, çalışma şartları ve ücret de yer alır. (2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi düzenler. (3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir. (4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer. (5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 40

41 / R.G. 2015/7784 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 10 Mart 2010 tarihinde Ankara da imzalanan ve 20/3/2015 tarihli ve 6635 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; a) Kurul personelinin disiplin âmirlerini, b) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının çalışma ve karar verme usulü ile yetkilerini, c) Disiplin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları, belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan Kurul personeli hakkında uygulanır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 41

42 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28) yayımlandı. Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir. Soruşturma konusu ürün MADDE 7 (1) Soruşturma konusu ürün, , ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları dır. (2) Soruşturma konusu beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar, en az %70 oranında selüloz hamurundan ve %30 ya da daha az oranda atık kağıt hamurundan üretilmektedir. Ürünün üretiminde kullanılan başlıca diğer hammaddeler karbondioksit, sülfirik asit, sodyum sülfat, kostik, sönmemiş kireç gibi kimyasal maddelerdir. (3) Ürünün üretim süreci kısaca şu şekildedir: Temin edilen kabuklu odunların kabuğu soyularak 3-4 mm kalınlık ve mm uzunluk ölçülerinde yonga haline dönüştürülür. Kabuksuz odunlar direkt yongalama işlemine tabi tutulur. Elde edilen yongalar pişirme kazanlarında belli bir basınç altında buhar ve pişirme çözeltisi ile ligninin ayırma işlemine tabii tutulur. Amaç lifleri bir arada tutan lignini çözerek lifleri serbest hale getirmektir. Pişirme sonucu elde edilen hamurun içinden pişmemiş kıymıklar ayrılır, pişme sonucu oluşan siyah çözelti hamurdan arındırılır. Bu aşamadan sonra hamur kağıt makinasına gönderilir. (4) Kağıt makinasının teslim aldığı hamur önce öğütülerek iç ve dış saçaklanma işlemine tabii tutulur. Bu sayede elyaflar birbiri ile bağ yapmaktadır. Öğütülmüş ve kimyasalları verilmiş hamur içindeki kum, metal gibi malzemeler uzaklaştırılır. 42

43 Hamur yaş kısım olarak tabir edilen ünitede uniform bir safiha halini alır, çizgisel baskı uygulanarak katı madde konsantrasyonu arttırılır, kurutma ünitesinde safihanın su ihtivası ısı transferi ile daha da azaltılarak nihai ürün elde edilir. Elde edilen ürün müşteri talebine göre değişik ebatlarda kesilerek paketlenir. (5) Ürünün teknik sınıflandırması, metrekare ağırlıklarına ve belirli test sonuçlarına göre yapılmaktadır. Ürün, metrekare başına 100 gramdan 400 grama kadar değişen ağırlıklarda üretilebilmektedir. Sınıflandırılmada kullanılan testlerden ilki ürünün patlama mukavemetini ölçen Mullen testidir. Kraftlayner kağıtların patlama değeri 3.4 pa/gr ın üzerinde olmalıdır. Sınıflandırılmada kullanılan diğer test ise SCT (Short Span Compressibility) ya da bir diğer adıyla STFI (Swedish Test Fiber Institute) testidir. Bahse konu test kağıdın sıkıştırılabilirliğini ölçmektedir. Yerli üretici OYKA firmasından, işbirliğine gelen ihracatçılardan ve ürünün kullanıcılarından edinilen bilgilere göre, gerek metrekare başına düşen gram ağırlığı gerekse de test sonuçları ürünün talebini etkileyen önemli unsurlardır. (6) Soruşturma konusu kağıtlar, ağırlıklı olarak oluklu mukavva üretiminde ve ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Oluklu mukavvaların iç ve dış yüzeyleri kraftlayner kağıtlar ile kaplanmaktadır. Değerlendirme ve Sonuç Karar MADDE 35 (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur Eşyanın Tanımı Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Menşe Ülke Amerika Birleşik Devletleri Firma International Paper Company Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %) 9,43 43

44 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Rock-Tenn CP, LLP 15,06 Diğerleri 19,96 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2015/7855 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 11 Şubat 2015 tarihinde Punom Pen de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Maden Atıkları Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 44

45 / R.G. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Şikâyet MADDE 14 (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 14/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 30/A maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan ondördüncü ibaresi onüçüncü olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan perakende satış ibaresi tedarik olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan girilmesine ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan PMUM ile perakende satış ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Bu Yönetmelik 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 45

46 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 30/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/7) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 7225/A1 (Haziran 2013) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. TS EN ISO 7225 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 25/1/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.4. maddesi, Haziran 2013 tarihinde EN ISO 7225:2007/A1 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulu nun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur. Bu Tebliğ yayımından onbeş gün sonra yürürlüğe girer. 46

47 / R.G. SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ) yayımlandı. MADDE 1 24/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) in 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir. MADDE 1/A (1) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin akreditasyon belgesi 30/4/2015 ile 28/5/2015 tarihleri arasında askıya alındığından onaylanmış kuruluş statüsü de aynı tarihler arasında askıya alınmış olup 28/5/2015 tarihi itibarıyla onaylanmış kuruluş faaliyetlerine devam edebilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31) yayımlandı. 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. firması, Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti (Sri Lanka) menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri nin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Önleme tabi ürün 47

48 MADDE 2 (1) Önleme tabi ürün, gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan bisiklet dış lastiği ile GTİP i altında yer alan bisiklet iç lastiği dir. (2) Bahse konu GTİP ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir. (2) Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32) yayımlandı. (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını 48

49 içermektedir. (2) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri" ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Önlemlere tabi ürünler MADDE 2 (1) Önlemlere tabi ürünler Gümrük Tarife Alt Pozisyonu altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (motosiklet dış lastikleri) ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (motosiklet iç lastikleri) dir. (2) Bahse konu tarife pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önlemlere tabi ürünlerin Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerine yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 49

50 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/33) yayımlandı. (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir. (2) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri" ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Önlemlere tabi ürünler MADDE 2 (1) Önlemlere tabi ürünler Gümrük Tarife Alt Pozisyonu altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (motosiklet dış lastikleri) ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (motosiklet iç lastikleri) dir. (2) Bahse konu tarife pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önlemlere tabi ürünlerin Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti 50

51 Değerlendirme Kurulu tarafından Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerine yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3) yayımlandı. I. AMAÇ Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. II. YASAL DAYANAK tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması tarihinde feshedilmiş ve tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. Almanya ile akdedilen yeni Anlaşma ise tarihinde yürürlüğe girmiş ve Yürürlüğe Girme başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca Anlaşmanın hükümleri tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için uygulanmaya başlanmıştır. Bu hükümle, feshedilen Anlaşma ile yeni Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Kaynakta Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü 51

52 fıkrasında; Akit Devletlerden her birinin bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yalnızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapılmaması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır. III. BAŞVURU SÜRESİ Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesinde düzenlendiği ve tarih ve 2 Sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde açıklandığı üzere, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda, mükelleflerin, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. IV. BAŞVURU USULÜ Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuruda bulunacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, ekte yer alan formun ilgili bölümlerini doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye de kesilen vergilerin iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu faaliyetlerin Türkiye de icra edilmesi durumunda ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye nin vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacaktır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade başvurularında, Almanya mukimi kişilerin Ek te yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları halinde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir. V. İADENİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ 52

53 Yapılacak iade işlemi, Türkiye Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesi ve 2 No lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Tebliğ olunur. EK: Almanya Mukimi Dar Mükellef Gerçek veya Tüzel Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Gelirlerinden İç Mevzuat Hükümlerine Göre Ödenen Verginin İadesine İlişkin Form / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6363 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve [ ]-E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - As Faktoring A.Ş. nin (Şirket) faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine, -Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6365 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş. ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 53

54 Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, - Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir / R.G. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal demiryolu altyapı ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescil ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik; a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanır. b) Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki demiryolu ağları üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanmaz. (3) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan banliyö, metro ve şehir içi raylı ulaşım araçları tescil ve siciline ilişkin usul ve esaslar ile demiryolu araçlarının tip onayına ilişkin usul ve esaslar ayrıca düzenlenir. (4) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme hükümleri saklıdır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 54

55 / R.G. Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmeliğin; a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımlandığı tarihte, b) Diğer hükümleri 1/1/2016 tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı MADDE 1 26/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 20 sine 55

56 ibaresi son gününe şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Beyan ve Ödeme Aylarına Ait Tablo: Ticari İletişim Gelirinin Üst Kurul Payının Elde Edildiği Ay: Beyan Edilecek Tarih: Ödeneceği Tarih: Ocak Şubat ayı sonuna kadar 20 Nisan a kadar Şubat Mart ayı sonuna kadar 20 Mayıs a kadar Mart Nisan Nisan ayı sonuna kadar 20 Haziran a kadar Mayıs ayı sonuna kadar 20 Temmuz a kadar Mayıs Haziran ayı sonuna kadar Haziran Temmuz ayı sonuna kadar 20 Ağustos a kadar 20 Eylül e kadar Temmuz Ağustos ayı sonuna kadar 20 Ekim e kadar Ağustos Eylül ayı sonuna kadar 20 Kasım a kadar Eylül Ekim Ekim ayı sonuna kadar 20 Aralık a kadar Kasım ayı sonuna kadar 20 Ocak a kadar Kasım Aralık ayı sonuna kadar 20 Şubat a kadar Aralık Ocak ayı sonuna kadar 20 Mart a kadar MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk otuz gün içinde verilmesi hâlinde bu fıkrada belirlenen ceza tutarı 1/10 oranında, devam eden otuz gün içinde verilmesi hâlinde ceza tutarı 1/5 oranında, devam eden günlerde verilmesi hâlinde ise ceza tutarı tam olarak uygulanır. (2) Beyanname vermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 30 gün içerisinde beyannamelerini göndermeleri ile tahakkuk eden ticari iletişim gelirleri Üst kurul payının ödenmesi bir yazı ile bildirilir. Beyannamesini göndermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların hesapları Üst Kurulun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca 56

57 incelemeye alınır. Bu suretle bulunacak matraha göre hesaplanan ticari iletişim gelirleri Üst kurul payı ve faizi bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu fıkra uyarınca Üst Kurulun medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan bilgi ve belge talebi, 10 uncu maddede düzenlenen yeminli mali müşavirler aracılığıyla istenen tasdik raporları ile Vergi Dairesi onaylı bilanço ve gelir tablolarını kapsar. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (1) Medya hizmet sağlayıcıları, ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul paylarının Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en az bir defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlettirerek ait olduğu yılı takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir. Lisans tipleri veya beyan edilen yıllık ticari iletişim geliri büyüklüğü dikkate alınarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarından, yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenletme zorunluluğu bulunmayanları belirlemeye Üst Kurul yetkilidir. Yeminli mali müşavir raporu düzenlettirme zorunluluğu bulunmayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşları her yıla ait bilanço ve gelir tablolarını mükellefi oldukları vergi dairelerinden tasdik ettirerek takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir. (4) İstenilen tasdik raporlarının birinci fıkrada belirtilen sürede gönderilmemesi halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluş uyarılır ve onbeş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluş hakkında 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır ve kuruluş hesaplarının denetlenmesi Maliye Bakanlığından talep edilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 1 eklenmiştir. İlk defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen medya hizmet sağlayıcıları için uygulama başlangıcı 57

58 GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen medya hizmet sağlayıcıları için, 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır. MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29) yayımlandı. Yerli üreticiler Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş., Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Köşkerler Çelik Halat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli , , , , Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Önleme tabi ürün MADDE 2 (1) Önleme tabi ürün, , , , , GTİP i altında kayıtlı demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) dır. (2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler 58

59 MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Rusya menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30) yayımlandı. Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) 31/7/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2003/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç) için 1,60 ABD Doları/Adet, diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç) için 1,77 ABD Doları/Adet, yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası için 0,74 ABD Doları/Adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 30/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/21) ile aynı tutarlarda 5 yıl daha uzatılmıştır. (2) 22/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/5) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 25/7/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur. (3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya 59

60 yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. firması tarafından yapılan başvuru üzerine, 22/7/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/28) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Karar MADDE 21 (1) Soruşturma sonucunda, mer i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/21) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Menşe G.T.İ.P. Madde İsmi Çin Halk Cumhuriyeti Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) Soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg) 4,00 60

61 / R.G. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken tedbirleri belirlemektir. Bu Tebliğ, 8/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında uygulanacak teknik usulleri ve yönetmelik ekinde yer alan bilgi ve formların detaylı açıklamalarını kapsar. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/56 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/5/2015 tarih ve 3207 sayılı yazısına istinaden; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567 parsel) parsellerdeki toplam ,40 m2 (bir bütün halinde) taşınmazın Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca: Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, (İkimilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali BAŞBUĞ a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali BAŞBUĞ un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkimilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ergünler Tarım ve 61

62 Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ergünler Tarım ve Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına, Bu Karar çerçevesinde sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/57 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare ) nın 2/4/2015 tarih ve 2087 sayılı yazısına istinaden; İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca, Konya İli Meram İlçesi, Abdurreşit köyü, parsellerde kayıtlı ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş ye (ikimilyonüçyüzbin)tl bedelle satılmasına, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmazın ikinci en yüksek teklifi veren HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde (ikimilyonikiyüzdoksanbin) TL bedelle satılmasına, HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına, 62

63 İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/59 Sayılı Kararı Sayılı Kararı yayımlandı. : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2015 tarihli ve 3329 sayılı yazısına istinaden, 1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığı adına tahsisli, ekli listede belirtilen 16 (on altı) adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, 2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine, 3. Özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı yayımlandı. : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde kayıtlı 1.146,00 m2 taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en 63

64 yüksek teklifi veren Ayhan SÜLÜK e İhale Şartnamesi çerçevesinde (birmilyonyüzellibeşbin) TL bedelle satılmasına, Ayhan SÜLÜK ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Yasin YİGİT e İhale Şartnamesi çerçevesinde (birmilyonyüzkırkbeşbin) TL bedelle satılmasına, Yasin YİGİT in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek üçüncü teklifi veren Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş. e İhale Şartnamesi çerçevesinde (birmilyonyüzotuzbeşbin) TL bedelle satılmasına, Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş. nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parselde kayıtlı 664,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özkan ZENGİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde (üçyüzbirbin) TL bedelle satılmasına, 64

65 Özkan ZENGİN in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Barış TOPRAK a İhale Şartnamesi çerçevesinde (üçyüzbin) TL bedelle satılmasına, Barış TOPRAK ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-56 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2 parselde kayıtlı 671,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış TOPRAK a İhale Şartnamesi çerçevesinde (dörtyüzaltmışaltıbin) TL bedelle satılmasına, Barış TOPRAK ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde (dörtyüzaltmışbeşbin) TL bedelle satılmasına, Özkan ZENGİN in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek 65

66 İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 3 parselde kayıtlı 702,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış TOPRAK a İhale Şartnamesi çerçevesinde (dörtyüzbin) TL bedelle satılmasına, Barış TOPRAK ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde (üçyüzdoksansekizbin) TL bedelle satılmasına, Özkan ZENGİN in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. 66

67 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-58 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 736 ada 11 parselde kayıtlı 544,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özkan ZENGİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde (Üçyüzikibinbeşyüz) TL bedelle satılmasına, Özkan ZENGİN in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde (üçyüzbin) TL bedelle satılmasına, Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş. nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, 67

68 İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 5 parselde kayıtlı 610,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış TOPRAK a İhale Şartnamesi çerçevesinde (üçyüzbin) TL bedelle satılmasına, Barış TOPRAK ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde (ikiyüzdoksanbin) TL bedelle satılmasına, Özkan ZENGİN in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 22 Sayılı Kararı yayımlandı. 24 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 16 No lu Kurul Kararı ile 21 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 18 No lu Kurul Kararında AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada 68

69 çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 23 Sayılı Kararı yayımlandı. BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR), BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Coleoptera takımından zararlı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan mcry3aa2 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi, BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru, HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 69

70 / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 24 Sayılı Kararı yayımlandı. BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR), BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Coleoptera takımındaki böcek türlerine dayanıklılık sağlayan cry3bb1 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi, BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru, HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 25 Sayılı Kararı yayımlandı. BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR), BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi, BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru, HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 70

71 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 26 Sayılı Kararı yayımlandı. BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR), BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1ac genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi, BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru, HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 71

72 / R.G. Biyogüvenlik Kurulunun 27 Sayılı Kararı yayımlandı. BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR), BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağlayan cry1ac geni ile glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps genlerini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi, BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru, HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir / R.G. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 18/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 72

73 / R.G. Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2015-6) yayımlandı. DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG/2015-6) MADDE 1 30/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5) in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Toplantılar, komisyon tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yılda 1 defa gerçekleştirilir. Gerek görülmesi halinde, Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27) yayımlandı. MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılan ve Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli soğuk haddelenmiş, galvanizlenip boyanmış sacların Türkiye ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim 73

74 dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir. Başvuru konusu ürün MADDE 2 (1) Başvuru konusu ürün, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan boyalı saclardır. (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4) yayımlandı. MADDE 1 3/2/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1) in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Birikimli mevduat: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren mevduattır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Birikimli katılma hesabı: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık 74

75 veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren katılma hesabıdır. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6371 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş. ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, - Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir.madde 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6372 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen tarih ve E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Vizyon Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette 75

76 bulunma izni verilmesine, - Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir / R.G. 2015/7755 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Karara ekli Esasların yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Büyükçaylı Mahallesinin Aynı İlin Ceylanpınar İlçesine Bağlanması Hakkında Karar yayımlandı. 1 Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Büyükçaylı Mahallesinin aynı İlin Ceylanpınar İlçesine bağlanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 76

77 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35) yayımlandı. Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland ve Hindistan menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ne 30/4/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 2003/6 sayılı Tebliğ ile CIF bedelin %20 si ile %100 ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. (2) Daha sonra, yerli üretim dalının (YÜD) söz konusu önlemin süresinin uzatılmasına yönelik bir NGGS açılması talebi üzerine başlatılan soruşturma, 5/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/29 sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılmış ve meri uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir. (3) Öte yandan, YÜD ün mezkur ürünün Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına yönelik yaptığı damping soruşturması başvurusu üzerine açılan soruşturma, 1/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/27 sayılı Tebliğle tamamlanmış ve söz konusu ülkeler menşeli ithalata karşı CIF bedelin %5,6 sı ile %33 ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem alınmıştır. (4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. (5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anlaş) firması tarafından yapılan ve Billas Lastik ve Kauçuk San. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2014/23 sayılı Tebliğ ile başlatılan NGGS, 77

78 T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Karar MADDE 25 (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiştir. (2) Öte yandan, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan GTİP de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan resmî görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna GTİP i eklenerek madde tanımının Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız GTİP de yer alan dış lastikler veya GTİP inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. (3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 78

79 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 79

80 / R.G. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/33) yayımlandı. MADDE 1 5/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74) nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok %50, MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (22) Tebliğ kapsamında yer alan emülsifiye et ürünlerinin üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvıyağ kullanılabilir. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2015 Tarihli ve 2015/60 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 09/04/2015 tarih ve 2196 sayılı yazısına istinaden; 1- Kurulumuzun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel köyü, 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların Satış, 942 parsel numaralı taşınmazın ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının İşletme Hakkının Verilmesi yöntemleriyle bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Muğla, Bodrum, Gökçebel köyü taşınmazlarının (Üçyüzyetmişmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Palmali Otelcilik Turizm Ve Acentecilik Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkı verilmesine, Palmali Otelcilik Turizm Ve 80

81 Acentecilik Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Üçyüzaltmışdokuzmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Birleşik Gayrimenkul Geliştirme Ve İnşaat Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkı verilmesine, Birleşik Gayrimenkul Geliştirme Ve İnşaat Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir / R.G. 2015/7917 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/7/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 81

82 / R.G. 2015/7917 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/7/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yönetmelikler/Tebliğler yayımlandı Bu Yönetmelikler/Tebliğler aşağıdaki gibidir. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar 82

83 ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014) Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM- 2014/33) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/23) / R.G. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 15/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 83

84 / R.G. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 15/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34) yayımlandı. Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli , Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında kayıtlı motosiklet iç ve dış lastikleri ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 30/4/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7) uyarınca, %37 ila %100 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. (2) Endonezya ve Malezya menşeli , GTP leri altında kayıtlı motosiklet iç ve dış lastikleri ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 1/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) uyarınca, %0 ila %29 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. (3) Yerli üretim dalı tarafından ÇHC ve Tayland menşeli söz konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 26/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/15) ile başlatılan NGGS soruşturması neticesinde 5/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile ÇHC ve Tayland a yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir. (4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve 84

85 28890 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. (5) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) de öngörülen sürede ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli önleme tâbi ürüne yönelik NGGS açılması için başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/22) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. (6) Söz konusu dampinge karşı önlemler NGGS süresince yürürlükte kalmaya devam etmiştir.bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 85

86 / R.G Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki Tablo-1 de yer almaktadır / R.G. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 63 (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere; 86

87 a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan, b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan, c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan, verilir. (2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir. (3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir. (4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan 87

88 kayıt ve tutanaklar esas alınır. (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 de yer alan KİK028.0/H numaralı Yükleniminde Bulunulan Hizmet Alımı Sözleşmelerine İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2 de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 nci maddesine ait 35 numaralı dipnotta yer alan Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur. cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. 88

89 İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için 89

90 kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/7/2015 Tarihli ve 6379 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının tarihli yazısı ekinde gönderilen tarih ve [ ]-E sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Turkish Faktoring A.Ş. nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası 90

91 uyarınca iptal edilmesine, - Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar erilmiştir / R.G. İlkyardım Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 30/7/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Teklif isteme usulü; mal ve hizmet alım satımları ile yapım işlerinin nevi, niteliği, miktarı itibarıyla gereksiz zaman kaybına sebebiyet verilmeden veya bunlardan özellik arz edenlerin gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeterliliği tespit edilenlerden teklif istemek suretiyle temini usulüdür. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür. 91

92 / R.G. Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/25) yayımlandı. MADDE 1 23/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15) in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları Ek-I in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olacaktır. MADDE 2 Aynı Tebliğin Ek-I inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23 ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2015/32) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; belirli gıdalarda bulunan dioksinler ve furanlar (PCDD ve PCDF), dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB) ve dioksin benzeri olmayan PCB lerin seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve 92

93 analiz metodu kriterlerini düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52) yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; EK 1 de yer alan TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1 de yer alan TFRS 14 metninde belirlenmiştir. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını, c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni, ifade eder. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İsteyen işletmeler EK 1 de yer alan TFRS 14 Düzenlemeye 93

94 Dayalı Erteleme Hesapları Standardını 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. TFRS 14 ün 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no lu ekinde yer alan TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardı, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür / R.G. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) yayımlandı. MADDE 1 3/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146) e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardının değiştirilen 39V ve D8B paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardının; 39V ve Ek D de yer alan D8B paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 39V. TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları D8B paragrafını 94

95 değiştirmiştir. Bu değişiklik 1/1/2016 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 14 ün erken uygulanması durumunda, bu değişiklik söz konusu dönem için uygulanır. D8B. Bazı işletmeler, tarife düzenlemesine bağlı olarak yürüttükleri faaliyetlerde kullanılan ya da daha önce bu faaliyetlerde kullanılmış olan maddi veya maddi olmayan duran varlık kalemlerine sahip olabilir. Bu tür kalemlerin defter değeri, önceki GKGMİ ye göre belirlenmiş olan ancak TFRS ler uyarınca aktifleştirme kriterlerini karşılamayan tutarlardan oluşabilir. Bu durumda TFRS leri ilk kez uygulayan bir işletme, bu tür bir kalemin önceki GKGMİ'ye göre belirlenen TFRS lere geçiş tarihindeki defter değerini tahmini maliyet olarak kullanmayı seçebilir. Bu muafiyetin bir kaleme uygulanması, tüm kalemlere uygulanmasını gerektirmez. TFRS lere geçiş tarihinde, bu muafiyetin kullanıldığı her bir kalem TMS 36 ya göre değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Bu Paragraf açısından, faaliyetlerin tarife düzenlemesine bağlı olarak yürütüldüğünden söz edebilmek için bu faaliyetlerin müşterilerden mal veya hizmet karşılığında talep edilebilecek fiyatların belirlenmesiyle ilgili ve tarife düzenleyicisinin (TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları nda tanımlandığı şekliyle) gözetimine veya onayına tabi bir çerçeveyle yönetilmesi gerekir. MADDE 3 Bu Tebliğ 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Ecza deposu: 2 nci maddede belirtilen madde ve ürünlerin sadece toptan ticaretini yapmasına ve/veya şahsî tedavi amacıyla yurtdışından ilaç temin 95

96 etmesine Bakanlıkça izin verilen gerçek veya tüzel kişiye ait olan işyerini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ecza deposundan sadece; a) Eczanelere, b) İlaç üreticilerine, c) Diğer ecza depolarına, ç) İlgili Kanun veya Yönetmeliğinde, bulundurulması zorunlu asgarî ilaçların belirtildiği kurum ve kuruluşlara, d) Yurtdışındaki alıcılara, e) Yalnızca veteriner tababette kullanılan ilaçlar için, veteriner ilaçları satmaya yetkili veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine, f) Sadece aşılar için, bağışıklama hizmetinde kullanılmak ve ticari amaç taşımamak kaydıyla, aşıların özel muayenehaneler ve özel teşhis ve tedavi merkezlerine, g) Eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara, ürün satışı yapılır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır. Ancak Türkiye de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların doğrudan doğruya şahsî kullanım için yurt dışından temini bu yasağın dışındadır. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 96

97 / R.G. Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (No: 2015/34) yayımlandı. Bu Tebliğ, insan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklığın resmi kontrolü için kontrol noktalarının seçilmesi ve ölçüm metodunu düzenlemektedir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 97

98 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 14/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. g) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yeri, MADDE 2 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) Kurum, 1/9/2015 tarihinden sonra HİTAP a yapılacak veri giriş yetki devirlerine ilişkin talepleri takip eden yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla gerçekleştirir. Ancak, kanun veya kanun hükmünde kararname ile kamu idarelerinin yeniden yapılandırılması sonucu oluşacak taleplerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz. MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Kamu idareleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgileri; a) 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için 31/8/2015 (dahil) tarihine kadar, b) 14/4/2012 tarihi ile 31/8/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için 2/11/2015 (dahil) tarihine kadar, c) 1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde, ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz 98

99 edildiği/intikal ettiği tarihten itibaren 90 gün içinde, d) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2017 (dahil) tarihine kadar, HİTAP a aktarmak suretiyle Kuruma gönderir. MADDE 4 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere 7 nci maddede belirtilen sürelerde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (g) ve (i) bentlerinde istenilen bilgilerin 7 nci maddede belirtilen sürelerde girilmediğinin Kurumca tespiti üzerine gerekli bilginin HİTAP a aktarılması ilgili kurumdan talep edilir ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde, bilginin aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan emeklilik belgesi için idari para cezası uygulanmaz. b) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevden ayrılan ve bilgisi HİTAP a aktarılması gereken sigortalılardan arşivlerinde özlük/sicil dosyaları veya dosyalarında istenilen belge ve bilgi bulunmayanların, ilgili kurumca dosyanın veya belge ve bilginin temini için gerekli yazışma vb. işlemler yapılır. Buna rağmen tespiti mümkün olmayanlar için kurumun ilgili biriminin üst amirince onaylanmış durum tespitine ilişkin tutanak Kuruma gönderilir. Kurum tarafından bilginin tespiti durumunda ilgili kurumdan bilginin aktarılması talep edilir ve talebin ilgili kurumun kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 60 gün içinde aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Kurum tarafından bilgi tespiti yapılamayan durumlarda ise girilmesi gereken bilginin idari para cezasından muaf olup olmayacağı Kurumca belirlenir. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 99

100 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/71) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş İnceleme : Muka Metal Tic. ve San. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Anbar Serbest Bölge Mah. 2. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ adresinde kurulu işyerinde hastane yatağı üretimi işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Muka Metal Tic. ve San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/73) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türk Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Nehir Veri. Olş. Bilş. Ziy. Yön. İnş. Sos. Hiz. Tmz. Yemek Bilg. Taah. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti-Yükselen Teks. Tur. İnş. Plas. Temz. Oto. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti Adi Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda; Zonguldak Atatürk Devlet Hastahanesi, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastahanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastahanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastahanelerinde temizlik işlerinin yanısıra yapılan işlerde sağlık hizmetlerinin de bulunduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastahanesi Genel Sekreterliğinde çalışma odalarının temizliği yapıldığından İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.. 100

101 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/67) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası İnceleme : Piraziz Dış Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Güzel Yalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No: 13/1 Pendik/İstanbul adresinde kurulu bulunan işyerinde Hekim Holding A.Ş. tarafından üretimi yapılan prefabrik binalar, şantiye binaları, ofis binaları, konteynerler, yaşam ve yük konteynerleri, kabinler, iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin yurt içi ve yurt dışında alım, satım ve pazarlama işlerinin yapılması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Piraziz Dış Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/69) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş İnceleme : Paşam Hizm. Kuyum. İnş. Gıda. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Selçuk Üniversitesi Kampüsü Selçuklu/Konya adresinde kurulu bulunan işyerinde Selçuk Üniversitesinin Konya dışında bulunan açık ve kapalı alanların temizliği, binaların genel temizliği ve genel temizlik işleri yaptıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Paşam Hizm. Kuyum. İnş. Gıda. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 101

102 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/70) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası İnceleme : Karınca Lojistik A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda; Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No: 11 Digicom Plaza B Blok K: 3 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde idari işlerin yürütüldüğü bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği nin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı, Ulus Mah. Çatalca Yolu Cad. No: 2/1 B.Çekmece/İSTANBUL adresinde bulunan, SGK İşyeri Sicil Numarası: olan, işyeri ile Yenibosna Merkez Mah.Yalçın Koreş Cad. Arifağa Sok. No: 25 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan, SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerlerinde müşterileri tarafından getirilen çeşitli ürünlerin depolanması işinin yapıldığı bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda yer aldığı, Çekisan Dolum Tesisleri Avcılar/İstanbul adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Gazi Mah. Güvercinlik Mevkii Etimesgut/Ankara adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Kemer Yolu Üzeri H.Köy Mevkii Ç.Dolum Tesisi Merkez/Antalya adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Küçükçukur Mevkii Karınca irtibat bürosu Küçükçukur-Gemlik/Bursa adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Çanakkale 55. Km Çitlenbik Mevkii Aliağa/İzmir adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Çanakkale 55. Km Çitlenbik Mevkii Aliağa/İzmir adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Çenesuyu Mah. İsmetpaşa Stadyumu Karşısı Derince/Kocaeli adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, GOSB 300 Sok. No: 80 Kocaeli/Gebze adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Mudanya Cad. Demirci Apt. No: 337 K: 2 D. 5 Nilüfer/Bursa adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş 102

103 yerinde, Alsancak 1471 Sok. No: 55 K: 8 D: 7 Alsancak/İzmir adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, Selimiye Mah. Haydarpaşa Liman Karınca Sahası Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde, İstiklal Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 10 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan iş yerinde ve Toroslar Mah. Tekke Yenitaşkent No: 1/1 Toroslar/Mersin adresinde bulunan SGK İşyeri Sicil Numarası: olan işyerlerinde akaryakıt ve/veya gaz dolum tesislerinden alınarak karayolu ile akaryakıt ve/veya gaz dağıtım istasyonlarına taşınması işi yapıldığından 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. 103

104 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/72) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez Koop-İş Sendikası İnceleme : Başaran Sos. ve Des. Hiz. Turz. Tic. Ltd. Şti.-Akdeniz Tem. İlaç Hiz. Org. Tur. İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Anadolu Üni. Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı/Eskişehir adresinde faaliyette bulunan işyerinde büro temizliği, rektörlük, dekanlık, yüksekokul içerisinde bulunan büroların paspaslanması, koridor ve merdivenlerin temizliği, park, bahçe, kaldırım ve yürüyüş yollarının temizliği, çöplerin toplanması işlerini yaptıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Başaran Sos. ve Des. Hiz. Turz. Tic. Ltd. Şti.-Akdeniz Tem. İlaç Hiz. Org. Tur. İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında yürütülen işyerinde işlerin niteliği itibariyle 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 104

105 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/74) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : Karahan Group İnş. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi/Şanlıurfa adresinde kurulu bulunan işyerinde Yenişehir Yerleşkesi, Osman Bey Yerleşkesi, Eyyübiye Yerleşkesi, Şair Nabi Yerleşkesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Akçakale Meslek Yüksek Okulu, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Bozova Meslek Yüksek Okulu, Ceylanpınar Meslek Yüksek Okulu, Hilvan Meslek Yüksek Okulu, Siverek Meslek Yüksek Okulu, Suruç Meslek Yüksek Okulu ve Viranşehir Meslek Yüksek Okulunda temizlik faaliyeti işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Karahan Group İnş. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde işlerin niteliği itibariyle 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/75) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İnceleme : Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Balıklıgöl Devlet Hastanesi/Şanlıurfa adresinde kurulu bulunan işyerinde, elektronik veri kayıt ve otomasyon işlerinin yürütüldüğü bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş. işyerinde işlerin niteliği itibariyle 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 105

106 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/76) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası İnceleme : Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan da Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Pınarhisar Asfaltı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresindeki Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde paketleme (promosyon işlerinin paketlerle birleştirilmesi) işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan ın Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/77) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası İnceleme : Trenkwalder Tesis Yönetimi ve Endüstriyel Hizmetler A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Çamlıca Mah. Yeşiller İstiklal Caddesi No:164 Hendek/SAKARYA adresindeki ve Alpu Köyü Mevkii Pozantı/ADANA adresindeki Hayat Su Fabrikalarında boş damacanalardaki kapakların çıkartılması işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı Gıda sanayi işkolunda yer aldığı, Mudurnu Yolu 8. km Çepni Köyü Kavşağı Bolu adresindeki Akmina Maden Suyu Fabrikasında ve Yenigümüldür Yolu Üzeri Şaşal Köyü Menderes/İZMİR adresindeki Danone Şaşal Su Fabrikasında maden sularının paketleme işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, 106

107 eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/78) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İnceleme : 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elekt. Teks. Taş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.- Birey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Rekl. Turz. Taş. Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Adi Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bodrum Devlet Hastanesi, Milas Devlet Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi, Marmaris Devlet Hastanesi, Datça Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi, Fethiye Devlet Hastanesi, Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Muğla (Merkez) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi unvanlı işyerlerinde hasta yönlendirme ve refakat işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elekt. Teks. Taş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.- Birey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Rekl. Turz. Taş. Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Adi Ortaklığında yapılan işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 107

108 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/79) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İnceleme : Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda ambulansla hasta taşıma faaliyeti ve ambulansla hasta nakli işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. nin Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/80) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İnceleme : Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda ambulansla hasta taşıma faaliyeti ve ambulansla hasta nakli işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. nin Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 108

109 / R.G. Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/81) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : On ilaçlama Sağ. Hizm. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hizm. İns. Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, hastane hizmetleri faaliyetlerine yardımcı işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: On İlaçlama Sağ. Hizm. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hizm. İns. Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. nin; Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 109

110 adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/82) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : Onur Sosyal Hizmetler Tahhüt San. Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Kafkas Üniversitesi Kız Öğrenci Yurtlarında, yükseköğretim faaliyetlerine yardımcı işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Onur Sosyal Hizmetler Tahhüt San. Tic. Ltd. Şti. nin Kafkas Üniversitesi Kız Öğrenci Yurtları, adresinde kurulu işyerinde, yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/84) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : Salih Aktaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Duru Ela Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Trend Hizmet İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı tesislerde, idare 110

111 merkezi faaliyetlerine yardımcı işlerin yapıldığı bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Salih Aktaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Duru Ela Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Trend Hizmet İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı tesislerde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/83) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : Salih Aktaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Duru Ela Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Trend Hizmet İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı tesislerde, idare merkezi faaliyetlerine yardımcı işlerin yapıldığı bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Salih Aktaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Duru Ela Loj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Trend Hizmet İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı tesislerde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 111

112 DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması, yarışma sınavı, yetiştirilmesi, tez hazırlama ve yeterlik sınavının şekil ve uygulama esasları ile Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcılarının görevleri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 7/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak komisyonların teşkili ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 112

113 / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. -İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik -Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği -Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışındaki hukuk müşaviri ile avukat kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, uygulanacak sınavın şekli ile diğer usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. -İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği -Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 113

114 / R.G. TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2015/22) yayımlandı. MADDE 1 17/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10) in 1/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/B maddesi eklenmiştir. MADDE 1/B (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında, akreditasyon süresi bitimi tarihi olan 13/6/2015 ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 114

115 Yönetmeliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 2/5/2015 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde, yurt dışında sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanlar arasından Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlarını, Komisyon değerlendirmesi olmaksızın; Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanları ise Komisyon değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere teklif edebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 115

116 / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 2/5/2015 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde, yurt dışında sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanlar arasından Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlarını, Komisyon değerlendirmesi olmaksızın; Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanları ise Komisyon değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere teklif edebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 17/4/2015 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 116

117 / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür / R.G. 2015/7883 sayılı Hatay İli, Erzin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/4/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 117

118 / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mardin Artuklu Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 118

119 Yönetmeliği Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. 2015/7911 sayılı Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük yayımlandı Karara ekli Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 10/2/2015 tarihli ve 467 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 26/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 119

120 / R.G. Bazı Üniversitelere İlişkin Kararlar yayımlandı Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2015/7769 sayılı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2015/7770 sayılı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 120

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar RG Tarihi: 14.01.2016 RG Sayısı: 29593 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Karar Sayısı: 2016/8362 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ;

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm Sayfa 1 / 7 10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmi

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

AĞUSTOS 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

AĞUSTOS 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP AĞUSTOS 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2.8.2014/ 29076 R.G. 2014/6652 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 23 Haziran 2015 Sayı : 29395 RESMÎ GAZETE Karar No : 2015/34 : Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Afyonkarahisar/Merkez/Güvenevler Mahallesi, 49 ada, 3 Parselin Özelleştirilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Tarih : Sayı : 16 Konu : 2016 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Tarih : Sayı : 16 Konu : 2016 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Tarih : 19.03.2016 Sayı : 16 Konu : 2016 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8549 sayılı BKK 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı R.G. de yayımlanmıştır

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/18 Ref: 6/18

GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/18 Ref: 6/18 GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ Tarih: 17/06/2014 Sayı: 2014/18 Ref: 6/18 Konu: ĐTHALATTA HAKSIZ REKABETĐN ÖNLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN 2014/18 SAYILI TEBLĐĞ YAYIMLANMIŞTIR (39.04.10.00.00 GTĐP LĐ ABD VE ALMANYA MENŞELĐ EŞYANIN

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017 BÜLTEN NO:104 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-111[GGM-9] Konu :Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri 22.02.2017 / 22867031 DAĞITIM YERLERİNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.2.2014/ 28900 R.G. 2012/4133 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2.10.2015/ 29490 R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 28.06.2017/83-1 ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

MAYIS 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MAYIS 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP MAYIS 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2.5.2015/ 29343 R.G. 2015/7640 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 03.06.2013/124-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 2012/3305 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR da değişiklik yapıldı. Türkiye de

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı