TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Epicondylus lateralis humeri nin ön yüzünden aşağıdakilerden hangisi yakın komşulukla geçer? A) N. medianus B) N. ulnaris C) N. musculocutaneus D) N. radialis E) N. axillaris 1 D N. radialis humerus cisminde sulcus nervi radialis ten geçer, sonra da epicondylus lateralis in ön yüzünden geçer. N. ulnaris epicondylus medialis in arkasında Kubital tünelden; n. medianus ise kondillerin arasından geçer. N. axillaris collum chirurgicum u dolaşır. 2. Aşağıdaki eklemlerden hangisi ginglimus (trochlear) tip değildir? A) Art. radioulnaris distalis B) Art. talocruralis C) Art. cubiti D) Art. humeroulnaris E) Artt. interphalangeales proximales 2 A Art. radioulnaris proximalis ve distalis trokoid tip, synovial eklemlerdendir. Diğerleri ise ginglimus (trochlear) eklemlerdendir. 3. Aşağıdakilerden hangisi medial malleolun arkasındaki tarsal tünelden geçer? A) N. saphenous B) M. flexor digitorum longus C) N. suralis D) N. peroneus profundus E) M. extensor hallucis longus 3 B Tarsal tünelden geçenler: A. v. tibialis posterior, n. tibialis, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, m. tibialis posterior N. saphenous ise medial malleolun, n. suralis ise lateral malleolun üzerinden geçerler ve deri duyusu alırlar. Lateral malleolun arkasından da m. peroneus longus ve brevis tendonları geçer. 2

2 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 4. Aşağıdakilerden hangisi bacağa fleksiyon yaptırmaz? A) M. semitendinosus B) M. biceps femoris C) M. sartorius D) M. gracilis E) M. adductor magnus 4 E Bacağa fleksiyon yaptıran kaslar: M. biceps femoris (n. tibialis) M. semitendinosus (n. tibialis) M. semimembranosus (n. tibialis) M. gracilis (n. obturatorius) M. sartorius (n. femoralis) M. adductor magnus un üst lifleri uyluğa adduksiyon (n. obturatorius), alt lifleri uyluğa ekstansiyon (n. tibialis) yaptırır, bacağa etkisi yoktur. 5. Aşağıdakilerden hangisi servikal pleksus tarafından innerve edilen tek suprahyoid kastır? A) M. thyrohyoideus B) M. geniohyoideus C) M. genioglossus D) M. mylohyoideus E) M. digastricus venter posterior 5 B Suprahyoid kaslar ve innervasyonları: M. stylohyoideus ve m. digastricus venter posterior (N. VII); M. mylohyoideus ve m. digastricus venter anterior (N. V); M. geniohyoideus ise infrahyoid kaslardan m. thyrohyoideus gibi pleksus servikalisten (ansa cervicalis superior u (C1 N.XII) innerve edilir. Diğer infra hyoid kaslar (m. sternohyoides, m. sternothyroideus ve m. omohyoideus) ise pleksus servikalisin ansa cervicalis inferior u tarafından innerve edilir. 6. Aşağıdaki paranasal sinuslardan hangisi metaus medius a açılmaz? A) Sinus frontalis B) Sinus maxillaris C) Sinus sphenoidalis D) Cellulae ethmodales anteriores E) Cellulae ethmodales mediales 6 C Sinus sphenoidalis ve cellulae ethmoidalis posteriores, recessus sphenoethmoidalis yoluyla meatus nasi suprema veya superior a açılırlar. Diğer paranazal sinüsler ise meatus nasi medius a açılırlar. 3

3 7. Foramen winslowi (epiploicum) un ön sınırını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A) Ligamentum hepatoduodenale B) Duodenum C) Vena cava inferior D) Ligamentum teres hepatis E) Ligamentum suspensorium duodeni 7 A Foramen epiploicum bursa omentalis ile cavitas peritonealis i bağlayan geçittir. Ön sınırını ligamentum hepatoduodenale, arka sınırını parietal periton ve vena cava inferior, üst sınırını karaciğer, alt sınırını ise duodenumun birinci parçası oluşturur. Ligamentum suspensorium duodeni (Treitz bağı) ise flexura duodenojejunalis i karın arka duvarına asar. 8. Aşağıdakilerden hangisi intraperitoneal değildir? A) Fundus uteri B) İsthmus uteri C) Corpus uteri D) Cervix uteri E) Tuna uterina 8 D Cervix uteri infra peritonealdir. Diğerleri ise intraperitoneal organlardır. 9. Aşağıdakilerden hangisi özefagusun beslenmesine katılmaz? A) Arteria thyroidea superior B) Arteriae intercostales C) Arteria bronchialis sinistra D) Arteria gastrica sinistra E) Arteria lienalis 9 E Özefagusun servikal parçasını a. thyroidea inferior; Torakal parçasını aorta thoracica nın: rr. oesophageales leri, a. intercostalis posterior lar ve a. bronchialis sinistra dalları; Abdomial parçasını ise truncus coeliacus dan gelen a. gastrica sinistra besler. Ayrıca a. phrenica superior ve inferior da özefagusun beslenmesine katkı yaparlar. A. lienalis ise truncus coeliacus un en kalın dalıdır; mide, pankreas ve dalağı besler. 4

4 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 10. Aşağıdakilerden hangisi arka mediastende yer almaz? A) Nervus phrenicus B) Nervus vagus C) Aorta thoracica D) Ductus thoracicus E) Özofagus 10 A Arka mediastende özofagus, N. vagus lar, aorta thoracica, v. azygos ve v. hemiazygos lar, ductus thoracicus, truncus symphaticus, yer alır. N. phrenicus ise hem üst hem orta mediasten oluşumudur. 11. Vena magna cerebri aşağıdaki duramater ven sinuslerinden hangisine dökülür? A) Sinus sagittalis superior B) Sinus sagittalis inferior C) Sinus rectus D) Sinus petrosus superior E) Sinus transversus 11 C Derin beyin venleri (v. cerebri inferior ve profunda) vena magna cerebri yi oluştururlar. V. magna cerebri ise sinus sagittalis inferior la birlikte sinus rectus a drene olur. Yüzeyel beyin venleri (v. cerberi superior ve superficialis ler) ise sinus sagittalis superior a drene olurlar. 12. Arteria pharyngeas aşağıdakilerden hangisinin dalıdır? A) Arteria carotis externa B) Arteria carotis interna C) Arteria maxillaris D) Arteria facialis E) Arteria cervicalis profunda 12 A Arteria pharyngea ascendens: arteria carotis externa nın dalıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi ponsta yer almaz? A) Nucleus nervi abducens B) Nucleus nervi trigemini C) Nucleus lacrimalis D) Nucleus principalis nervi trigemini E) Nucleus salivatorius inferior 5

5 13 E Nucleus nervi abducens, nucleus nervi trigemini, nucleus nervi facialis ponsta yer alan motor çekirdeklerdir. Nucleus lacrimalis ve nucleus salivatorius superior ponsta yer alan n. facialis e ait parasempatik çekirdeklerdir. Nucleus salivatorius inferior ise bulbusta, n. glossopharyngeus a ait parasempatik çekirdektir. 14. Aşağıdakilerden hangisinin özel visseral afferent lifi yoktur? A) N. Opticus B) N. Trigeminus C) N. Facialis D) N. Glossopharyngeus E) N. Vagus 14 E Özel visseral afferent lifer koku ve tat duyusu taşırlar. N. Opticus koku; N. Trigeminus: Dilin 2/3 ön yarımının tat duyusunu N. Facialis: Dilin 1/3 arka bölümünün tat duyusunu N. Glossopharyngeus: ise dil kökünün tat duyusunu alır. N. Vagus un özel visseral afferent aksonu yoktur sadece genel somatik afferent aksonlarıyla dokunma duyusu alır. 15. Epitelden parasellüler madde geçişini engelleyen bağlantı tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Zonula occludens B) Zonula adherens C) Makula adherens D) Hemidesmozom E) Neksus 15 A Parasellüler madde geçişi iki hücrenin bağlandığı bölgeden madde geçişini ifade eder. Hücreleri bağlantı çeşitleri şunlardır: Apikalden bazale geçişi engelleyen bağlantılar Hücreler Arası Bağlantı Birimleri Tutturucu Bağlantılar Komşu iki hücre arasıdan geçirgenlik sağlayan bağlantılar Zonula okludens Zonula Adherens Gap junction (Neksus) Makula adherens (Desmozom) Hemidesmozom Zonula occludens yani sıkı bağlantıların parasellüle madde geçişini engelleyen bağlantı tipidir. Bu nedenle permeabilite bariyeri olarak da adlandırlırlar. 6

6 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 16. Bazal membranı altındaki bağ dokusuna bağlayan kollajen tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tip 1 kollajen B) Tip 2 kollajen C) Tip 4 kollajen D) Tip 7 kollajen E) Tip 9 kollajen 16 D Kollajenin bir çok tipi vardır. Tip 7 tutturucu kollajen olarak bilinir. Kollajenler Kollajen Tipi Tip 1 Tip 2 Tip 4 Tip 7 Tip 9 Önemli Yerleşim ve Özelliği - Fibröz dokularda görülür - Deri, Kemik, Tendon (paralel dizilir), Kornea - Anulus fibrosus - Dentin - Kas fasyaları - Kıkırdak dokusu - Embriyonik dokular - Nukleus pulposus - Notokord - Vitreus cisimciği - Bazal Lamina - Böbrek glomerülü - Lens kapsülü - Bazal laminayı alttaki bağ dokusuna bağlamada - Dermoepidermal bileşkede bulunur - 1, 2, 7, 9, 10, 11 kıkırdak dokusunda bulunur 17. Aşağıdakilerden dokuların hangisinin epiteli yoktur? A) Ovaryum B) Diş eti C) Lensin ön yüzü D) Tiroid bezi follikülleri E) Eklem kıkırdağı 17 E Her üç germ yaprağından köken alan epitel doku, eklem kıkırdağı hariç, vücudun dış yüzü ve boşluklu organların iç yüzünü döşer. 18. Aşağıdaki somatik duyu reseptörlerini hangisi derinin epidermis tabakasında yer alır? A) Pacini cisimciği B) Krause cisimciği C) Merkel diskleri D) Meissner korpuskülü E) Ruffini sonlanması 7

7 18 C Merkel diskleri epidermisin str. basale katmanında yer alırken, Pacini cisimciği, Krause cisimciği, Meissner korpuskülü, Ruffini sonlanması dermiste yerleşmiştir. 19. Embriyonik gelişimi blastokist aşamasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Zona pellusida B) Trofoblast C) Embriyoblast D) Blastosel E) Hipoblast 19 E İntrauterin yaşamın birinci haftasında oluşan ve uterusa implante olan yapı blastokisttir ve şunlar içerir. - Zona pellusida - Trofoblast - Embriyoblast - Blastosel Hipoblastlar blastokist aşamasında yer alan embriyoblastlardan gelişimin 2. haftasında yani implantasyon sonrasında ortaya çıkarlar. 20. Primitif uteroplasental dolaşımın oluşmaya başladığı laküner devrede içi kanla dolu lakünaların çevresinde hangi hücre tabakası bulunmaktadır? A) Sitotrofoblastlar B) Sinsityotrofoblast C) Amnioblast D) Epiblast E) Hipoblast 20 B Gebeliği gününde sinsityotrofoblastlar uterus içinde ilerlemeye devam eder. Sonunda uterustaki sinüzoidlere kadar ilerler. Sonuçta sinsityotrofoblastlar içerisinde bulunan lakünalar ile sinüzoidlerin duvarları birleşir. Annenin kanı ilk kez embriyonun sinsityotrofoblastları içerisinde bulunan lakünalara akmaya başlar. Anne ile embriyo arasındaki bu ilk kanlanmaya Primitif Uteroplasental Dolaşım adı verilir. 21. İntrauterin gelişimin üçüncü haftasında primitif çizgi oluşumu aşağıdaki proteinlerden hangisi tarafından başlatılır? A) Cerberus faktörü B) Lefty2 C) EGF (epidermal growth factor) D) Nodal E) BMP (Bone morphogenic protein) 8

8 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 21 D Gastrulasyon, üç germ yaprağının oluşmasıyla karakterize dönemdir. Gasturulasyon 14. günde primitif çizginin oluşumu ile başlar. Primitif çizgi embriyonun kaudal kısmında beliren epiblast kaynaklı bir kabartıdır. Primitif çizgi TGF-Beta ailesinin bir üyesi olan Nodal ın ekspresse olması ile başlar ve devam ettirilir. 22. IX. kafa çifti (n. glossofaringeus) hangi faringeal arkustan gelişmektedir? A) 1. faringeal arkus B) 2. faringeal arkus C) 3. faringeal arkus D) 4. faringeal arkus E) 5. faringeal arkus 22 C Faringeal arklardan gelişen kafa çiftleri 5, 7, 9 ve 10. sinirlerdir. 1. Faringeal arktan V. kafa çifti, 2. faringeal arktan VII. kafa çifti, 3. faringeal arktan IX. kafa çifti 4-6. faringeal arktan ise X. kafa çifti gelişir. 23. Kalp siklusu sırasında aort basıncının en yüksek olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) İzovolumetrik kasılma B) İzovolumetrik gevşeme C) Atrium sistolü D) Ejeksiyon E) Diastaz 23 D 9

9 24. Parsiyel oksijen basıncı aşağıdakilerden hangisinde en yüksektir? A) Atmosfer havası B) Alveol havası C) Pulmoner arter kanı D) Pulmoner ven kanı E) Aort kanı 24 A Difüzyonu Sağlayan Basınçlar Yer Oksijen Parsiyel Basıncı Karbondioksit Parsiyel Basıncı Atmosfer Alveol Arteryel Kan Venöz Kan Tiroid follikül epitelinden follikül lümenine iyot taşıyan protein aşağıdakilerden hangisidir? A) Hephaestin B) Megalin C) Klatrin D) Sodyum/iyot taşıyıcısı E) Pendrin 25 E - İyodür iyonu Na/I taşıyıcı (NIS) ile bazal yüzden follikül hücresine alınır. (Sekonder aktif taşıma), TSH kontrolündedir. - TSH hem bu pompa proteinlerinin yapımını hemde aktivitesini arttırır. - İyodür Cl/I taşıyıcısı olan Pendrin ile follikül lümenine verilir. - İyordürün okside hale gelmesini Tirodi peroksidaz sağlar. Bu enzim follikül hücresi apikal membranına bağlıdır. 26. Aşağıdaki göz bileşenlerinden hangisi akamodasyon reaksiyonuna katılır? A) İris B) Kornea C) Aköz humor D) Sklera E) Koroid 26 A Yakına görmeye uyum olarak tanımlanan akamodasyon sırasında; - Lensin kalınlığı arttırılarak kırıcılığı arttırılır. - Gözlerde konverjans ve iç rotasyon görülür - İris sirküler kasları kasılarak miyozis yapılır. 10

10 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 27. Vücut sıvı bölümlerinden hangisini hacmi doğrudan ölçülemez? A) Toplam vücut suyu B) Plazma C) İnterstisyel sıvı D) Ekstrasellüler sıvı E) Kan 27 C İnterstisyel ve intrasellüler sıvı hacmi hesaplanarak bulunabilir. Ölçülecek Hacim Toplam Vücut Sıvı Hacmi Toplam Hücre Dışı Sıvı Hacmi Plazma Hacmi İntertisiyel Sıvı Hacmi Hücre İçi Sıvı Hacmi Toplam Kan Hacmi Ölçülmesi Direk ölçüm Toplam Kan Hacmi Ölçülmesi Hesaplanarak ölçüm Ölçümde kullanılacak madde Antipirin, Ağır su (döteryum), Radyoaktif su (trityum) İnülin, Mannitol, Radyoaktif (Na, Cl, İyotalalmat, Tiyosiyanat, Tiyosülfat), Rafinoz Evans Mavisi, Radyoaktif albümin Hücre dışı sıvı hacmi - Plazma Hacmi Toplam vücut sıvı hacmi - Hücre dışı sıvı hacmi Radyoaktif krom, radyoaktif demir, Radyoaktif fosfor ile işaretlenmiş eritrositler kullanılır Plazma hacmi / 1 - Hct 28. Su kanalları (aquaporin) tiplerinden hangisinin hücre membranındaki miktarı antidiüretik hormon tarafından artırılır? A) Tip 1 B) Tip 2 C) Tip 3 D) Tip 4 E) Tip 5 28 B Aquaporinler suyun hücre membranından geçebileceği kanallara verilen isimdir. Aquaporinler Aquaporin Aquaporin 1 Aquaporin 2 Aquaporin 3 Aquaporin 4 Aquaporin 5 Etki yeri Böbrek proksimal tübülü ADH ile miktarı arttırılır, toplayıcı kanallar Üre ve gliserol geri emilimi, Toplayıcı kanallar Beyin Göz yaşı bezi, Solunum sistemi, tükürük bezi 11

11 29. Antitrombin III aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisini etkilemez? A) Protrombin B) Faktör VII C) Faktör VIII D) Faktör X E) Faktör XII 29 C AT-3 bir serpindir (serinproteaz inhibitör). Faktör 2, 7, 9, 10, 11, 12 yi ayrıca kallikrein ve plazmini inhibe eder. Ayrıca koagülasyon dışında kompleman proteinlerinden C1 ve tripsini de inaktive eder. 30. Aşağıdakilerden hangisi midenin reseptif gevşemesinden sorumlu nörotransmitterlerden biridir? A) Asetilkolin B) Noradrenalin C) Adrenalin D) VİP E) Glisin 30 D Ösefagus peristaltik dalgaları mideye ulaştığında miyenterik inhibitör nöronlar aktive olarak midenin tamamını gevşemesine neden olur. Bu durum midenin depo fonksiyonunu göstermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca bu reseptif relaksasyon ösefagus alt ucunda bulunan ve normalde tonik olarak kasılı duran gastroösefageal sfinkterinde gevşemesine neden olur. Bu sayede besinler rahatlıkla mideye geçer. Reseptif relasasyondan VİP ve NO sorumludur. 31. Aşağıdaki mide salgılarından hangisi parietal hücrelerden yapılır? A) İntrensek faktör B) Pepsinojen C) Gastrik lipaz D) Gastrik amilaz E) Jelatinaz 31 A Mide Oksintik bezleri (korpus ve fundusta) Hücre tipi Salgısı Görevi Müköz Boyun Hücreleri Mukus salgılar Mide iç yüzeyini asitten korumak Esas (chief - peptik Hücreler Pepsinojen ve gastrik lipaz, gastrik amilaz, jelatinaz Porteinlerin ve az miktarda yağların sindirimi Pariyetal (oksintik) Hücreler HCl ve İntrensek faktör salgılar Pepsinojen aktivasyonu ve B12 vitamin emilimi 12

12 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 32. Gebelikteki insülin direncinden sorumlu hormon aşağıdakilerden hangisidir? A) Relaksin B) HCG C) Plasental laktojen D) Progesteron E) Östrojen 32 C Büyüme hormonu ve prolaktin benzeri etkisi olan HPL (Human Plasental Laktojen) gebelikteki insülin direncinden sorumlu tutulur. Gebelik boyunca giderek artan oranda salınan HPL, annede glukoz kullanımını azaltarak fetüsün glukoz ihtiyacını sağlar. 33. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında sfingozin bulunur? A) Fosfatidilkolin B) Kardiyolipin C) Plazmalojenler D) Sulfatidler E) Fosfatidilinozitol 33 D 34. Aşağıdakilerden hangisi pre-proprotein olarak sentezlenmez? A) Glukoz-6-fosfataz B) İmmunglobulinler C) Transferrin D) İnsülin E) Albumin 34 A GER üzerinde bulunan ribozomlar; hücre dışına verilecek olan proteinlerin, lizozomal proteinlerin ve membran proteinlerinin (mitokondri membranı hariç diğer membranların; hücre membranı, ER membranı ve golgi membranı gibi) sentezini yapar ve bunları ER un lümenine bırakırlar. GER de sentezlenen bu proteinler N-terminal uçlarında bir protein uzantısı taşırlar (sinyal peptidi, bir pre ön uzantısı). Buna karşın sitozol içinde kalacak ve işlev görecek olan proteinler (sitozolik, nükleer, mitokondrial ve peroksizomal proteinler), ER ile bağlantılı olmayan serbest sitoplazmik ribozomlarda sentezlenirler ve sinyal peptidi taşımazlar. 13

13 35. Siyanür zehirlenmesinde hemoglobin formlarından hangisi, siyanürü sıkıca bağlar ve hücre içine girişini engeller? A) Hemoglobin A B) Hemoglobin F C) Hemoglobin A2 D) Hemoglobin C E) Methemoglobin 35 E Methemoglobinemi, hemoglobinin tersine siyanürü (CN) sıkıca bağlar. Siyanür zehirlenmesi gibi durumlarda bu özellikten yararlanılarak amil nitrat gibi ajanlar verilerek hemoglobinin bir kısmında Fe +3 e yükseltgenir ve methemoglobin oluşturulur. Oluşturulan bu methemoglobinlerle dolaşımda siyanür bağlanır ve siyanürün ETZ blokajı önlenmeye çalışılır. Metilen mavisi ise Fe +3 ü tekrar Fe +2 ye çevirerek methemoglobinemiyi normale çevirir. 36. Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin akut enflamasyonda kan konsantrasyonunda artış beklenir? A) Seruloplazmin B) Transferin C) Prealbumin D) Retinol bağlayıcı protein E) Albumin 36 A Pozitif akut faz reaktanlarından olan CRP ve α1-antikimotripsin seviyeleri saatte belirgin olarak artar. Orosomukoid (α1-asid glikoprotein), α1-antitripsin, haptoglobin ve fibrinojen düzeyleri 1-4 gün içinde, C3 ve seruloplazmin düzeyleri ise 4-5 gün içinde yükselir (CRP ilk yükselen, seruloplazmim en son yükselendir). Plazmada yükselen bu proteinler onkotik basıncıda yükseltirler, bu yüzden onkotik basıncı dengeleyebilmek için bazı proteinlerin de sentezi azalmak durumundadır. Akut inflamasyonda miktarı azalan proteinlere de negatif akut faz reaktanları denir. Negatif akut faz reaktantları olan prealbumin, RBP, albumin ve transferin düzeyleri akut inflamasyonda azalır. 37. Aşağıdakilerden hangisi demirin barsakta enzimatik indirgenmesinden sorumludur? A) Vitamin C B) Ferriredüktaz C) Hephaestin D) Ferropontin E) Hem oksijenaz 14

14 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 37 B Normal koşullarda demir vücutta çok iyi korunur. Hem proksimal duedenumdan emilimi çok iyidir hem de herhangi bir atılım yolu yoktur. Kadınlar siklik kanamaları sebebiyle demir kaybetmeye erkeklerden daha meyillidirler. Proksimal duedenumdaki enterositler demir emiliminden sorumludurlar. Diyetteki Fe +3 (ferrik) enterosit yüzeyinde bulunan ferriredüktaz enzimi ile Fe +2 ye (ferro) indirgenir. Diyetle alınan vitamin C de aynı işlemi yaparak ferrik demiri ferro demire indirger ve emilimini arttırır (enzimatik indirgenme ferriredüktaz, nonenzimatik indirgenme ise C vitamini ile yapılır). Ferro demir enterosit yüzeyinde bulunan ve divalent katyonların emiliminden sorumlu, divalent metal transporter (DMT1) ile enterositin apikal yüzeyinden emilir. Demir enterosit tarafından emildikten sonra ya ferritin tarafından depolanır ya da transferin ile kanda taşınmak üzere enterositin bazolateral yüzeyine transfer edilir. Burada seruloplazmine benzeyen ve bakır içeren bir protein olan hephaestin tarafından Fe +2, Fe +3 e yükseltgenir (hephaestininde seruloplazmin gibi ferrooksidaz aktivitesi vardır). Seruloplazmin de hephaestin gibi demiri yükseltger ve transferin tarafından bağlanmasını sağlar. Fe+3 bazolateral membrandan ferropontin sayesinde plazmaya geçirilir ve transferin tarafından bağlanır (transferin 2 adet Fe +3 bağlayabilir). İntestinal lumen Fırçamsı kenar Enterosit Kan Hem Fe +2 Fe +2 Fe +2 Fe +2 Fe +2 Ferrireduktaz Fe +3 Hem Hem oksidaz Fe +3 -Ferritin Hephaestin Ferropontin Fe +3 Fe +3 -TF 38. Nitrik oksit (NO) reseptörünün tipi ve oluşturduğu ikinci haberci molekül aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) G proteinine bağlı reseptör camp B) G proteinine bağlı reseptör Kalsiyum C) Plazma zarına yerleşik guanilat siklaz cgmp D) Sitoplazmik guanilat siklaz cgmp E) Plazma zarına yerleşik tirozin kinaz PIP3 38 D Bazı dokularda cgmp guanilat siklazın membrana bağlı formu tarafından GTP den sentezlenir (camp benzeri). cgmp özel bir protein kinaz formu olan ve cgmp bağımlı protein kinaz veya protein kinaz G olarak isimlendirilen protein kinazı uyarabilir ve cgmp etkisi, fosfodiesterazla sonlandırılır (camp benzeri). Ancak membrana bağlı guanilat siklaz, enzim reseptörünün yapısal bir parçası olduğundan, yapısal olarak tirozin spesifik protein kinazlara benzediğinden adenilat siklazdan farklıdır. Bir çok doku guanilat siklazın, hücre yüzey reseptörüne bağlı olmayan sitozolik şeklini içerir. Bu enzim Hem taşır ve NO ile stimüle olur. 15

15 39. Aşağıdaki moleküllerden hangisi 340nm dalga boyundaki ışığı absorbe eder? A) NAD + B) NADP + C) NADH D) FADH2 E) FMN + 39 C NADH ve NADPH 340 nm deki ışığı absorbe eder. Bu özellik NAD + ve NADP + de yer almaz. Bu özellikden dolayı NAD + ve NADP + ye bağımlı herhangi bir dehidrogenazın katalizlediği tepkime sayesinde, NADH veya NADPH daki artışlar ve azalışlar 340 nm dalga boyundaki ışıkta (UV ışık) spektrofotometrik olarak ölçülerek, araştırılan bir analitin nicel değeri ölçülebilir. Spektrofotometrik olarak çalışan bir otoanalizöre adapte edilmiş bir laboratuar testi, çoğu zaman NADH veya NADPH daki artma veya azalmaları 340 nm de ölçerek sayısal değerler verir ,4-dinitrofenilhidrazin kullanılarak oksidasyon-fosforilasyon eşleşmesi tam olarak bozulmuş bir mitokondride aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Fosforilasyon ve ATP sentezi durur B) NADH ın NAD+ a yükseltgenmesi hızlanır C) Oksidasyon hızlanır D) O2 nin H 2 O ya indirgenmesi azalır E) Mitokondri iç zarının iki tarafı arasındaki proton konsantrasyonu eşitlenir 40 D 2,4-dinitrofenilhidrazin, oksidasyonu fosforilasyondan ayırır. Mitokondri iç zarının iki tarafı arasında proton gradiyenti ortadan kaldırılır, proton konsantrasyonu eşitlenir. Fosforilasyon ve ATP sentezi dururken, oksidasyon artarak devam eder. Yüksek miktarda ısı çıkışı olur. Oksidatif fazın artması NADH ın NAD + a yükseltgenmesini hızlandırır. Elektronlar kompleks IV üzerinden oksijene daha fazla aktığı için su oluşumu artar. 41. Yüksek glukagon düzeyleri varlığında aşağıdakilerden hangisi beklenmez? A) Hücre içinde protein fosfataz aktivitesi artışı B) Hücre içinde artan camp düzeyleri C) Karaciğerde glukoneogenezin hızlanması D) Karaciğerde lipogenezin yavaşlaması E) Karaciğerde pentoz fosfat yolunun yavaşlaması 41 A Glukagon, hedef hücelerinin membranın da adenilat siklazı uyarır ve hücre içinde camp miktarını arttırır. Artan camp hücre içinde protein kinaz A aktivasyonu yapar ve hedef allosterik enzimlerinde fosforilasyonlar yapar. Bu sayede glukagon, karaciğerde glukoneogenez ve glukojenolizi, yağ dokusunda ise lipolizi arttırır. Glukagon ayrıca, karaciğerde glikoliz, glukojenez, lipogenez, HMY ve kolesterol sentezini de yavaşlatır. 16

16 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 42. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi bir protein fosfataz tarafından defosforile edilince azalır? A) Lipoprotein lipaz B) Fosfofruktokinaz C) HMG-KoA redüktaz D) Hormona duyarlı lipaz E) Glukojen sentaz 42 D İnsülinin reseptörü tirozon kinaz, hücre içinde protein fosfatazı aktifler. Aktive olan protein fosfataz hedef allosterik enzimlerinde defosforilasyonlar yapar. İnsülin bu sayede kendi hakimiyitendeki yolaklarda aktiviteyi arttırırken, glokoneogenez, glikojenoliz ve lipoliz gibi glukagon baskısı altındaki yolaklarda aktiviteyi düşürür. Hormon duyarlı lipaz lipolizin allosterik enzimidir ve insülin baskısında aktivitesi azalır. 43. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi glukoneogenezde substrat olarak kullanılmaz? A) Propiyonat B) Glutamat C) Asetoasetat D) Gliserol E) Alanin 43 C Glukoneogenezin substratları: lösin-lizin hariç tüm amino asitler, pirüvat-laktat, propiyonat, gliserol ve asetil-koa hariç tüm krebs döngü ara elamanlarıdır. 44. Çok uzun zincirli yağ asitlerinin değişik bir β-oksidasyonu ile asetil-koa ve H 2 O 2 oluşur. Dehidrogenasyon ile indirgenen koenzimler fosforilasyon ve ATP sentezi ile ilişkili değildir. Bu metabolik yol hücrenin hangi organeline özgüldür? A) Mitokondri B) Lizozom C) Peroksizom D) Sitoplazma E) Çekirdek 44 C Yağ asidi oksidasyonu büyük ölçüde mitokondride olmasına rağmen, bazı hücrelerde peroksizomal oksidasyon da görülür. Peroksizomlarda da reaksiyon zinciri mitokondri ile benzerdir, oluşan ara bileşikler KoA türevleridir ve oksidasyon işlemi dört basamakta gerçekleşir. Peroksizomlara yağ asidi girişi karnitine gereksinim göstermez ve genelde çok uzun zincirli yağ asitlerinin ön yıkılımları burada gerçekleşir. Peroksizom ve mitokondri döngüleri arasındaki tek fark birinci basamaktır. Mitokondride, çift bağ oluşumuna yol açan ilk reaksiyonda elektronlar açil-koa dehidrojenaz enziminin prostetik grubu FAD üzerinden koenzim Q ya taşınırken peroksizomlarda direk olarak O2 ye taşınır ve H 2 O 2 üretilir. 17

17 45. Aşağıdaki hiperlipoproteinemilerden hangisinde şilomikron artıkları ve IDL ler kanda artar ve lipoprotein elektroforezinde geniş beta bandı görülür? A) Tip I hiperlipoproteinemi B) Tip IIa ailesel hiperkolesterolemi C) Tip IIb ailesel hiperkolesterolemi D) Tip III hiperlipoproteinemi E) Tip IV ailesel hipertriaçilgliserolemi 45 D Tip III hiperlipoproteinemide, şilomikronlarda ve dansitesi<1.019 olan VLDL artıklarında artış, elekroforezde geniş bir Betabantı olarak görülür (β-vldl). Hiperkolesterolemi, ksantoma ve periferik ve koroner arterlerde ateroskleroza neden olur. 46. Lipoproteinler üzerinde aktarılabilen küçük proteinler olan apo C ve apo E nin dolaşımdaki kaynağı aşağıdaki lipoproteinlerden hangisidir? A) IDL B) HDL C) VLDL D) LDL E) Şilomikron 46 B HDL partikülleri, karaciğer ve barsakta sentezlenir ve eksositoz yolu ile kana salınır. Barsaktan gelen ham HDL, barsağın Apo E ve C sentezleyememesinden dolayı, Apo E ve C içermeyip sadece Apo A içerir. Yeni sentezlenen HDL nin %90 dan fazlası apo A dır ve Apo A1/A2 oranı yaklaşık 3/1 dir. HDL önemli işlevler gerçekleştirir: 1. Apo C ve E nin dolaşımdaki deposudur. Hem şilomikronlara hem de VLDL ye Apo E ve C leri dolaşımda aktarır. 2. Ekstrahepatik dokularda serbest kolesterolü uzaklaştırır ve esterleştirir. Bu ters kolesterol taşınımı olarak adlandırılır. 3. Kolesterol esterlerini VLDL ve LDL ye, yer değiştirme reaksiyonu ile transfer ederler. 4. Kolesterol esterlerini karaciğere taşır. 47. Aşağıdaki serum enzimlerinden hangisi karaciğer dışındaki dokulardan da salınır? A) Arjinaz B) Alkalen fosfataz C) Ornitin transkarbamoilaz D) Alkol dehidrogenaz E) Aldehit dehidrojenaz 47 B ALP (alkalen fosfataz) enziminin birçok izoformu vardır. Başlıca çıkışları karaciğer ve kemik olmak üzere, plasenta, barsak ve ektopik çıkışları da önemlidir. 18

18 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 48. Primer safra asitlerinin karaciğerde, glisin ve taurinle konjugasyonu hangi organelde gerçekleşir? A) Ribozom B) Granüler endoplazmik retikulum C) Düz endoplazmik retikulum D) Lizozom E) Peroksizom 48 E Karaciğerde sentezlenen primer safra asitleri olan kolik ve kenodeoksikolik asitler karaciğer peroksizomlarında glisin ve taurinle konjuge edilir. 49. Adrenalin sentezinde kullanılan amino asit çifti aşağıdakilerden hangisidir? A) Metionin, tirozin B) Tirozin, glisin C) Serin, sistein D) Sistein, triptofan E) Sistein, metionin 49 A Katekolaminler tirozin amino asidinden elde edilirler. Son basamak olan noradrenalinden adrenalin oluşumu ise bir metilasyon reaksiyonudur ve metil vericisi olarak metiyonin kullanılır. 50. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde idrarda bilirubin görülür? A) Hemolitik anemi B) Gilbert Sendromu C) Neonatal sarılık D) Crigler-Najjar Sendromu E) Rotor Sendromu 50 E Rotor sendromu ve Dubin-Johnson sendromu direk hiperbilirubinemilerin doğumsal sebepleri iken, tıkanma sarılıkları ise edinsel sebebidir. 51. Aşağıdaki proteinlerden hangisinin mrna sı splicing işlemine tabi tutulmaz? A) Şaperonlar B) Ubikitin C) Kollagen D) Histonlar E) Protein yapılı hormonlar 19

19 51 D Histon proteinlerinin mrna ları intronik bölge içermez, tamamen ekson içerirler. Bu yüzden splicing işlemine tabi tutlmazlar. Ayrıca histon mrna ları diğer mrna lardan farklı olarak poli(a) kuyruğuda içermez. 52. Aşağıdaki RNA lardan hangisi tekrarlayan uzun adenin nükleotid dizileri içerir? A) trna B) rrna C) mrna D) snrna E) 28s RNA 52 C mrna tüm ökaryotik hücrelerde tek bir kimyasal karektere sahiptir. mrna 5 ucunda bir şapka (cap) yapısı ve 3 ucunda bir poli(a) kuyruğu içerir. Cap yapısı, mrna nın 5 ucundaki ribozun hidroksil grubuna bağlı metillenmiş guanozin trifosfattan (7-metilguanozin trifosfat) oluşurken, poli(a) kuyruğu mrna nın 3 ucundaki hidroksil grubuna bağlı arası tekrariayan adenin nükleotidi içerir. 5 ucundaki kapalı uç (şapka) hem mrna yı 5 -ekzonükleazların saldırısından korur hem de protein sentezi için bir başlangıç noktası olarak hizmet eder. Kuyruk kısmının görevi tam olarak bilinmemekle birlikte 3 -ekzonüklazların saldırısına karşı mrna yı koruyarak kararlılığını arttırdığı sanılmaktadır. Hem cap yapısı hem de poli(a) kuyruğu mrna ya posttranskripsiyonel olarak eklenir. 53. Pürin nükleotidlerinin yıkımında rol alan aşağıdaki enzimlerden hangisi hücrelerde toksik etkilere sahip olabilen H 2 O 2 yapımına neden olur? A) Nükleosidaz B) 5 -nükleotidaz C) Ksantin oksidaz D) Pürin nükleosid fosforilaz E) Amino hidrolaz 53 C Ksantin oksidaz, hipoksantin ksantin ve ksantin ürik asit dönüşümlerini yapan pürin yıkım enzimidir ve H 2 O 2 üretir. 54. Vitamin B12 nin hücrelerdeki koenzim formlarının öncülü olan formu aşağıdakilerden hangisidir? A) Aquakobalamin B) Siyanokobalamin C) Hidroksikobalamin D) Deoksiadenozilkobalamin E) Metilkobalamin 54 C B12 formlarından, Metilkobalamin, metiyonin sentaz enziminin; Deoksiadenozilkobalamin ise metilmalonil-koa mutaz enziminin koenzimleridir. Hidroksikobalamin ise her ikisininde sitozolik öncülüdür. Aquakobalamin, B12 nin depo şekli, siyanokobalamin ise ticari olarak dışardan alınan formudur. 20

20 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 55. Aşağıdaki bakteri toksinlerinden hangisi hem adenilat siklaz ve hem de guanilat siklaz aktivasyonuna neden olur? A) Enterotoksijenik E. coli toksini B) Verotoksin C) Tetanoz toksini D) Toksik şok sendromu toksini-1 E) Botulizim toksini 55 A E. coli türleri ve özellikleri E. coli türü Etki mekanizması Klinik Enterotoksijenik E. coli (ETEC) Eterohemorajik E. coli (EHEC, O157: H7) Enteroinvazif E. coli (EIEC) Enteropatojenik E. coli (EPEC) Enteroagregatif E. coli (EAEC) Diffüz adheren E. coli (DAEC) Plazmid le kodlanan iki tür toksini var. Isıya duyarlı (Labil toksin= LT) toksin kolera toksini gibi GM1 gangliozite baglanarak ADP ribozilasyonuyla adenilat siklazı aktive eder. Isıya dirençli (Stabil toksin= ST, 100 C de 30 dakika da tahrip olur) toksin guanilat siklazı aktive ederek cgmp yi arttırarak sekretuar ishal yapar. Lizojenik bir bakteriyofaj ile kodlanan Verotoksin (VT1 ve VT2) salgılar. Verotoksine, Shigella dysenteria tip 1 in şiga toksiniyle antijenik benzerliğinden dolayı Shiga benzeri toksin (Shiga like toxin) de denir. Vero ve şiga toksin konak hücrede 60S ribozoma (28S alt birimi) baglanarak protein sentezini inhibe eder. Diğer E. coli lerden farklı olarak SORBİTOLÜ FERMENTE ETMEZ. Şigellaya benzer şekilde laktoza etki etmez veya geç etki eder. Hareketsizdir (H antijeni yoktur). Enterositlerde YAPIŞMA-BOZMA attaching-effacing mekanizmasıyla mikrovilluslarda hasara neden olur. Agregasyonu sağlayan fimbriya ve stabil toksine benzer toksin salgılar (EAST1). Epitel hücrelerinin diffüz tutulumu Turist ishalinin en sık etkeni. Aniden başlayan sulu ishal ve abdominal kramp. 1-3 gün içinde iyleşir. Enfektif dozu düşük ( bakteri). Hamburger etiyle bulaşabilir. Hemorajik kolit (ATEŞSİZ, LÖKOSİTSİZ kanlı ishal) ve hemolitik üremik sendroma (akut böbrek yetmezliği, mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni) neden olur. Dizanteriform ishal ve yüksek ateş Genellikle çocuklarda görülür. Bol sulu ishal, subfebril ateş ve bulantı/ kusma. Sulu ishal, subfebril ateş vardır, kusma genellikle görülmez. Sulu ishal E. coli K1 K1 polisakkarit kapsül antijeni N. meningitidis in grup B Neonatal menenjit etkeni (2.) kapsüler polisakkariti ile çapraz reaksiyon verir. BOS ta lateks aglutinasyonuyla gösterilebilir. E. coli (flora) Pili en önemli virülans faktörüdür. Assenden yolla bulaşır. İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık etkeni ve en sık gram - sepsis etkeni (endotoksinle) 56. DNA replikasyonu sırasında RNA pirimerlerini uzaklaştıran ve boşlukları dolduran enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Helikaz B) Topoizomeraz C) Ters transkriptaz D) DNA polimeraz I E) DNA ligaz 21

21 56 D DNA replikasyonu hücre döngüsünün S fazında gerçekleşir. DNA üzerinde replikasyonun başladığı bölgeye replikasyon orijini (ori) yada replikatör adı verilir. Replikatör A-T den zengin 11 nükleotidlik baz dizileri içerir. Prokaryotlarda tek orijin bölgesi bulunurken ökaryotta birden fazla orijin bölgesi vardır. Başlatıcı proteinler bağlandıkları DNA dizisinde erimeye neden olurken helikaz enzimi hidrojen bağlarını kırarak DNA zincirinin her iki yönde açılmasını sağlar. Ayrılan ipliklere pirimaz enzimi tarafından sentezlenen RNA yapısında kısa öncüler eklenir. RNA pirimerleri serbest 3 -OH uçlarına nükleotidlerin eklenerek zincirin uzatılması için kullanılır. DNA polimeraz III enzimi yeni zinciri 5-3 yönünde sentezler (sentez daima 5-3 yönündedir). Ana iplik kesintisiz olarak sentezlenirken diğer iplik kesintili olarak eşlenebilir ve nt uzunluğundaki bu parçalara Okazaki fragmanları denir. Her iki iplikteki RNA pirimerleri DNA polimeraz I enziminin RNAseH etkinliği sayesinde parçalanır ve bu boşluk bölgeler yine aynı enzimle doldurulur. DNA ligaz enzimi aracılığıyla komşu nükleotitler arasında fosfodiester bağları oluşturulur. Topoizomeraz enzimi çift iplikli DNA yı süpersarmal haline getirir. 57. Hepatit B virüsünde viral yükü belirlemek amacıyla kullanılan sinyal amplifikasyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Polimeraz zincir reaksiyonu B) Ligaz zincir reaksiyonu C) Western Blot D) Hibrit yakalama E) Dot blot hibridizasyon 22

22 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 57 D Moleküler yöntemler HİBRİDİZASYON YÖNTEMLERİ İnsutu Hibridizasyon Dot/ Slot blot hibridizasyon Southern blot hibridizasyon Northern blot hibridizasyon Western blot hibridizasyon (Protein blotlama yöntemi) Rekombinant immunblot (RIBA) APLİFİKASYON YÖNTEMLERİ Hedef Amplifikasyon yöntemleri PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) Prob amplifikasyon yöntemleri Ligaz Zincir reaksiyonu Q- Beta replikaz Sinyal amplifikasyon yöntemleri Dallanmış DNA (branched DNA, bdna) Hibrit yakalama (Hybrid capture system) Doku, organ ve hücrelerdeki nükleik asitlerin belirlenmesinde kullanılır. Virüslerin lokalizasyonunu ve latent virüsü tespit eder (HPV, CMV gibi). Kuru nitrosellülöz membrana DNA veya RNA bir damla damlatılır enzim veya radyoaktif işaretli problarla belirlenir. DNA nın belirlenmesi için kullanılır (DNA- DNA prob hibridizasyon). RNA nın belirlenmesi için kullanılır (RNA- DNA prob hibridizasyon). Bu yöntemle RNA virüsleri tespit edilebildiği gibi herhangi bir etkenin transkripsiyon aktiviteside ölçülebilir. Etkene ait proteinlerin elektroforeze (sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi, SDS- PAGE) tabi tutularak ayrıştırılması ve bu proteinlerin hasta serumundaki antikorlarla birleşmesi esasına dayanan bir yöntemdir. HIV antikorları pozitif olanlarda doğrulama testi olarak kullanılır. Etkene özgü proteinlerin ayrı ayrı üretilip bir membran üzerine bantlar halinde dizilmesi ve kuşkulu serumun bu membran üzerine uygulanması ile uygun konjugatla bağlanmalarının gösterilmesi esasına dayanan yöntem. DNA veya RNA (Revers transkriptaz ile DNA ya dönüştürülür, RT- PCR) moleküllerinin çoğaltılarak tespit edilmesi (amplifikasyon) esasına dayanan bir yöntemdir. Çok küçük miktarlar tespit edilebilir. Tek zincirli hedef DNA dizisine bağlanma bölgeleri arasında 1-3 nükleotitlik boşluk bulunan iki prob bağlanır. Bu problar ligaz enzimi aracılığıyla birleştirilir. Ligaz enzimi yüksek özgüllüğe sahip olduğundan birbirine çok benzeyen mikroorganizmalar ayırt edilebilir (N. gonorrhae ve N. meningitidis). Bu yöntemde iki prob kullanılır. Hedef DNA ya bağlanan ilk proba uygun ikinci prob bağlandığında sinyalin gücü artar. HIV, HBV ve HCV de viral yükü belirlemek için kullanılır. 58. Gram negatif bakterilerin ve endotoksinin toll like reseptörü (TLR) aşağıdakilerden hangisidir? A) TLR 2 B) TLR 4 C) TLR 6 D) TLR 8 E) TLR 9 58 B Gram negatif bakterilerin hücre duvarı parçalandığında ortaya çıkan lipopolisakkarit yapıda maddelerdir. Toksik etki lipit A ya bağlıdır ve tüm gram negatif bakteri endotoksinleri aynı etkiye sahip olup ateş ve septik şoka neden olur. Endotoksin, makrofajlarda bulunan CD14 reseptörüne bağlanır (lipopolisakkaritin bağlandığı protein reseptörü) ve uyarı TLR4 (Toll like reseptör) vasıtasıyla hücre içine iletilir. Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı yapıları ve bazı mantarlar TLR2 aracılığıyla makrofajları uyararak endotoksin benzeri etkiye neden olabilir. 23

23 59. HLA- B27 antijeniyle çapraz antijenik benzerlik dolayısıyla konjuktivit, artrit ve üretrit yapma ihtimali en yüksek etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Chlamydia trachomatis B) Riketsia prowazekii C) Bartonella hansellae D) Salmonella typhi E) Mycoplasma homunis 59 A Klamidya reither sendromu (reaktif artriti tanımlayan Alman araştırmacı) veya reaktif artritin (konjunktivit, üretrit, artrit ve mukokütanöz lezyonlar) en sık rastlanan etkenidir. Tedavide tetrasiklin, hamilelerde eritromisin kullanılır. 60. Septisemi sonucunda progresif hipotansiyon, dissemine intravasküler kuagülasyon, vasküler purpura ve bilateral adrenal hemorajiye neden olabilen etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Haemophilus influenzae B) Streptococcus pneumoniae C) Neisseria meningitidis D) Polio virüs E) Cryptococcus neoformans 60 C NEİSSERİA MENİNGİTİDİS Bakteri kompleman aracılı lizise uğradığından membran atak kompleksi eksikliği olanlarda (MAC) ve properdin eksikliğinde tekrarlayan Neisseria enfeksiyonları görülür. Epidemik menenjit ve septisemiye neden olur. Menenjitte ateş, baş ağrısı, fotofobi, ense sertliği (YD da görülmez), kerning, brudzinsky gibi meninks irritasyon bulguları, konfüzyon ve koma gelişir. Septisemide peteşiyal döküntüler görülür. Döküntü endotoksine bağlı gelişir ve döküntüden bakteri izole edilebilir. Şiddetli hastalıkta ekimoz veya Waterhause Friderichsen sendromu ortaya çıkar. Bu sendrom surrenal hemorajisi sonucunda gelişen DIC tablosudur. Genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. Kutanöz hemoraji (purpura) ve ateş tabloya eşlik eder. Purpura fulminansa neden olan en sık enfeksiyoz ajandır (Protein C eksikliğinde de purpura fulminans, venöz tromboz ve pulmoner emboli görülür). 61. Neonatal sepsis ve menenjitin en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Staphylococcus aureus C) Streptococcus pyogenes D) Streptococcus agalactiae E) Neisseria meningitidis 24

24 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 61 D STREPTOCOCCUS AGALACTİAE (B Grubu Streptokok) Gram pozitif, katalaz negatif ve besiyerinde dar bir beta hemoliz zonu oluşturur. Üst solunum yolu ve genitoüriner sistemde asemptomatik kolonizasyon vardır. Hamile bayanların %10-20 inde vajinal kolonizasyon görülür. Genellikle annenin hamileliği sırasında veya doğum esnasında bulaşır. Bulaş için risk faktörleri; membran rüptürünün uzaması, perematür doğum, intrapartum ateş ve dissemine maternal B grubu streptokok enfeksiyonudur. Kan kültüründen en fazla izole edilen beta hemolitik streptokoktur. Diyebet, kanser ve alkolizim en önemli risk faktörleridir. Yeni doğanda birkaç ay içinde meydana gelen bakteriyemi ve menenjitin en sık rastlanan etkenidir. Neonatal hastalık iki türlü olur. Erken başlangıçlı: İntrauterin ve doğum esnasında etkenle karşılaşıldığında ortaya çıkar. Doğumdan sonra ilk 7 gün içinde bakteriyemi, pnömoni ve menenjit gelişimi görülür. Geç başlangıçlı: 1 hafta ile 3 ay arasında ortaya çıkan bakteriyemi ve menenjitle karakterizedir. Menenjit yüksek oranda nörolojik sekel bırakır. 62. Nötropenik bir hastada sepsis gelişmesi üzerine yapılan kan kültüründe kanlı agarda üreme olmasına rağmen çukulatalı agarda üreme tespit edilmiyor. Kültür incelemesinde katalaz pozitif, gram pozitif basiller görülüyor. Hastanın penisilin tedavisine cevap vermemesi üzerine vankomisinle tedavi ediliyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Staphylococcus aureus B) Streptococcus pneumoniae C) Corynebacterium jeikeium D) Eikenella corrodens E) Salmonella typhi 62 C Corynebacterium aynı Listeria da olduğu gibi katalaz pozitif ve gram pozitif basildir. Corynebacterium jeikeium normal cilt florasında bulunur ve C. diphtheriae nin aksine lipofilik olduğundan çukulatalı agarda üremez. Fırsatçı patojen olan Corynebacterium jeikeium özellikle hospitalize hastalarda enfeksiyon oluşturur ve klasik antibiyotiklere dirençlidir. Bu nedenle tedavide vankomisin tercih edilir. 63. Aşağıdaki Haemophilus türlerinden hangisi üreyebilmek için X ve V faktörüne ihtiyaç duyar? A) H. influenzae B) H. ducrei C) H. parainfluenzae D) H. paraprophilus E) H. aprophilus 25

25 63 A Gram negatif basillerin özellikleri Bakteri Üreme Hastalık Tanı Proflaksi gereksinimi Kapsüllü X ve V Menenjit, epiglotit, artrit Quellung reaksiyonu ve Rifampin H. influenzae (a-f) ve sellülit kültür Kapsülsüz X ve V Otit, sinüzit ve bronşit Kültür - H. influenzae H. ducreyi X Yumuşak şankr Kültür - (şankroid) B. pertussis Nikotinamid Boğmaca Kültür ve floresan antikor Eritromisin testi L. pneumophila Sistein ve demir Atipik pnömoni Üriner antijen ve kültür Kene veya sivrisineklerle bulaşan ve flavivirüs grubunda yer alan virüs aşağıdakilerden hangisidir? A) Nairovirüs B) Batı nil virüsü C) Ebola D) Coronavirüs E) Hepatit C 64 B Arbovirüsler 1. Flavivirüsler: sivrisinek ve kenelerle bulaşır - Sarı humma - Deng virüsü - Batı nil virüsü (west nill virüse) - Japon Ensefalit virüsü 2. Filovirüsler: Enfekte maymunlardan ve insandan- insana yakın ilişkiyle bulaşır. Virülansı en yüksek virüslerdir (mortalite yaklaşık %100). - Ebola - Marburg virüs 3. Bunyavirüsler - Nairovirüs: Kırım kongo kanamalı ateşi - Phlebovirüs - Hantavirüs (farelerle bulaşır) 4. Reovirüs grubunda yer alan kolorado kene ateşi virüsü (zarfsız RNA virüsü). 5. Rhabdovirüslerden veziküler stomatit virüsü 6. Togavirüs grubunda yer alan alfavirüsler 7. Arenavirüsler (lenfositik koriomenenjit virüsü, lassa ateşi vb). Kum şeklinde işlevsiz ribozomu var. 26

26 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 65. Epidemik konjuktivitin en sık rastlanan etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Parvovirüs B) Coronavirüs C) Herpes simpleks D) Adenovirüs E) Sitomegalovirüs 65 D Adenovirüs enfeksiyonları Enfeksiyon Üst solunum yolu enfeksiyonu Alt solunum yolu enfeksiyonu Akut folliküler konjuktivit Faringokonjuktival ateş Epidemik keratokonjuktivit (8, 19, 37) Akut hemorajik konjuktivit Hemorajik sistit (7, 11, 21) Gastroenterit (40, 41) SSS Genital sistem İmmün yetmezliklilerde Semptom Faranjit (en sık etken) ve kriptik tonsillit (etken grup C dir). Genellikle askeri birlik gibi toplu yaşanan yerlerde görülür (tip 4, 7). Çocuklarda atipik pnömoni (%10), bronşit ve pertusise benzer sendrom Pürülan akıntı olmaz ve kendiliğinden iyileşir. Faranjit, foliküler konjuktivit (yüzme havuzu kojuktivitide denir), ateş ve servikal LAP İatrojenik olarak gelişir. Oldukça bulaşıcıdır. Bu hastalarda preauriküler LAP ve keratit olarak adlandırılan korneanın etrafındaki subepitelyal yağlanma 2 sene devam eder. Hastalar göz salgılarında 2 hafta boyunca virüsü bulundururlar. Subkonjuktival hemoraji, preauriküler LAP, ateş ve kemozis Özellikle çocuklarda ateş, dizüri ve hematüri. 2 yaş altında Rotavirüsten sonra en sık viral etken (% 5-15 i) Menenjit, ensefalit ve reye sendromu Herpese benzer ülserler, üretrit ve servisit Özellikle karaciğer transplantasyonu yapılan çocuklarda hepatit 66. Oligodendroglial hücreleri tutarak santral sinir sisteminde demiyelinizasyona neden olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfluenza B) Parainfluenza C) JC virüs D) Rhabdo virüs E) Reovirüs 66 C İNSAN POLYOMA VİRÜSLERİ Bu grupta BK, JC ve SV40 (simian virüs 40) virüsleri bulunur. Çıplak ikozahedral yapıda DNA virüsleridir. İmmün yetmezlikli (HIV, KLL, Hodgkin lenfoma vb) hastalarda latent (böbrek ve lenfoid dokularda) kalan virüsün aktive olması sonucunda hastalık gelişir - JC virüsü: Oligodendrogliyal hücreleri tutarak SSS nin demiyelinizan bir hastalığı olan progresif multifokal lökoensefalopatiye (PML) neden olur. Lezyon genellikle serebral ak maddede lokalizedir ve tanı konduktan 6 ay veya 3 yıl sonra hasta kaybedilir. - BK virüsü: özellikle böbrek ve Kİ trasplantasyonu yapılan hastalarda idrar yolu enfeksiyonu ve heromorajik sistite neden olduğu gibi transplant reddine de neden olabilir. Transplantlı hastalarda CMV yanında BK ve JC virüs enfeksiyonlarıda göz ardı edilmemelidir. 27

27 67. Dev hücreli pnömoni ve ensefalite neden olabilen virüs aşağıdakilerden hangisidir? A) Polio B) İnfluenza C) Adenovirüs D) Kızamık E) Enterovirüs 67 D Komplikasyonlar: En sık görülen komplikasyon otitis media dır. Kızamığa bağlı ölümlerin en sık nedeni pnömonidir (ölümlerin %60 ı). En korkulan komplikasyonu ensefalit tir. Nadir görülmesine (%0.5) rağmen mortalite oranı yüksektir (%15). - Post enfeksiyöz ensefalitin otoimmün etiyolojiye bağlı olduğu düşünülür. Bu durumda kızamık virüsü beyinde izole edilemez. - Measles inlüzyon cisim ensefaliti (MIBE): Hücresel immün yetmezliği bulunan kişilerde aylar sonra gelişir. Beyinde aktif olarak replikasyona uğrayan virüs tespit edilmiştir ve genellikle fetal seyirlidir. - SSPE yıllar (ort 5-7 yıl) sonra meydana gelen geç nörolojik komplikasyondur (1/ ). Mortalitesi yüksek olup iyileşenlerde kalıcı nörolojik bozukluk oluşturur (%25). Kişiden kişiye bulaşmaz. Beyinde hem gri hemde beyaz cevheri etkilediğinden panensefalit oluşturur. SSPE de BOS ta yüksek düzeyde kızamık IgG antikorlarına rastlanır fakat IgM antikorları bulunmaz. - Hecht pnömonisi: Hücresel immün yetmezliği olan bireylerde döküntünün görülmediği dev hücreli pnömoni tablosudur. Kızamık konjenital enfeksiyon etkenlerinden değildir fakat abortus ve ölü doğuma neden olabilir. TANI: Nazofarinks veya kandan virüs izolasyonu yapılabilir. Hastalık semptomlarının görülmesinden 1-2 gün öncesi ile döküntünün ortaya çıkmasından 1 gün sonrasına kadar virüs izolasyonu gerçekleştirilebilir. Kızamık virüsü yavaş ürer ve sitopatik etki gösterir. Üst solunum yolu veya üriner sedimentte karakteristik olarak intranüklear ve intrastoplazmik inklüzyon cisimleri içeren multinükleer dev hücreler gösterilebilir. Serolojik olarak IgM antikorları gösterilerek tanı konur. 68. Antijen sunan hücrelerle T lenfositleri arasında görülen reseptör etkileşimlerinden hangisi yanlıştır? Antijen sunan hücre T lenfosit A) MHC- I CD8 B) MHC- II CD4 C) ICAM- 1 LFA- 1 D) CD-2 LFA- 3 E) B7 CD28 28

28 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 68 D 69. Kemik iliğinde lenfoid seri hücrelerinin gelişimini sağlayan interlökin aşağıdakilerden hangisidir? A) IL- 3 B) IL- 6 C) IL- 8 D) IL- 12 E) Gama- interferon 69 A EPO: Eritropoietin, GM- CSF: granulocyte colony- stimulating factor Kök hücrelerin sentezi gestasyonun ilk haftalarında sarı kesede, 3 7. aylar arası KC ve dalakta, daha sonra kemik iliğinde gerçekleşir. Puluripotent kök hücrelerden myeloid ve lenfoid seri hücrelerinin gelişimi IL-3 aracılığıyla olur. Lenfoid seri hücrelerinden T lenfositlerin gelişimi timus vasıtasıyla ve IL- 7 nin kontrolünde gerçekleşir. 29

29 70. Kronik karşılaşma sonucunda hipersensitivite pnömonisine neden olabilen etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pseudomonas aeruginoza B) Streptococcus pneumoniae C) Termofilik actinomyces D) Staphylococcus aureus E) Treponema pallidum 70 C TİP III AŞIRI DUYARLILIK (İmmünkompleks, antijen- antikor kompleksi) Artus reaksiyonu: İmmünkompleks vaskülitinin lokalize formuna denir. Daha önce immünize olmuş hayvana antijenin subkutan enjeksiyonundan sonra hızlı bir şekilde oluşan antikorlar olayın lokalize kalmasına ve enjeksiyon bölgesinde oluşan antijen-antikor kompleksine bağlı olarak lokal kütanöz vaskülit ve nekroz meydana gelmesine neden olur. Bu olayın klinik yansıması çifçi akciğeridir. Çifçi akciğerinde aspergillus ve termofilik aktinomyces sporlarının uzun süre solunması sonucunda akciğerde immünkompleks oluşumuna bağlı tahribat oluşmasıdır. 71. Larva formu ile kontamine olmuş su ve gıdalarla bulaşarak sistiserkozis hastalığına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Tenya saginata B) Tenya solium C) Strongyloides stercoralis D) Ascaris lumbricoides E) Trichuris trichura 71 B Taenia soleum: Silahlı tenya diye bilinir. Domuzlarda bulunan larvanın (Cysticercus cellulosa) insanlara bulaşaması sonucu ortaya çıkar. Taenia soleum un yumurtasıda bulaştırıcı olabilir (T. saginatadan farklı). Bu nedenle insan hem kesin konak hem de ara konak olabilir. İnsan ara konak olduğunda sistiserkoz denilen klinik tablo ortaya çıkar. Bu durumda larva bir çok organa (MSS, göz ve kalp vb.) yayılım göstererek kist oluşumuna neden olur. Nörosistiserkozis sonucu epilepsi benzeri bir tablo oluşturur. Tedavide niklozamid kullanılır. Sistiserkoziste cerrahi uygulanır veya prazikuantel verilir. 72. Topraktan yumurtanın oral yolla alınmasıyla bulaşan ve tüm dünyada en sık rastlanan helminit enfeksiyonuna neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Taenia saginata B) Echinococcus granulosus C) Toxocara canis D) Fasciola hepatica E) Ascaris lumbricoides 30

30 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 72 E ASKARİS LUBRİCOİDES En büyük (20-35 cm) ve en sık rastanan barsak nematodudur. KLİNİK: Kan yoluyla akciğer migrasyonuna bağlı olarak erken dönemde pnömoni (Loffler pnömonisi) ve eozinofili meydana gelir. Barsak tıkanıklığı ve malabsorbsiyona neden olabileceği gibi transmural nekroz sonucu barsak perforasyonu ve peritonite neden olabilir. Ayrıca safra kanalı tıkanıklığı sonucunda sarılık ve tıkanıklık sonucunda apandisit gelişebilir. TANI: Balgamda larva ve eozinofiller, gaitada ise oval yumurtalar (yüzeyi yumru yumru) gösterilerek tanı konur. TEDAVİ: Mebendazol (mikrotubul oluşumunu engeller) veya pirantel pomat (paralitik ajan) kullanılır. 73. Megaloblastik anemi ve nörolojik semptomlara neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Diphylobothrium latum B) Giardia lamblia C) Trypanosoma cruzii D) Leismania donavani E) Trichinella spiralis 73 A DİPHYLOBOTHRİUM LATUM (Balık tenyası) Birden fazla ara konağı (2 adet) olan ve yumurtası kapaklı (operkulum) olan tek sestod dur. Kasında larva (sparganum) bulunan az pişmiş balıkların yenmesiyle bulaşır. B12 vitamini eksikliği anemisi ve megaloblastik anemiye neden olduğu gibi nörolojik semptomlara neden olabilir. Gaitada tipik kapaklı yumurtalar gösterilebilir. Tedavide niklozamid veya prazikuantel kullanılır. 74. Addison hastalığına neden olan mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Coccidioides immitis B) Histoplasma capsulatum C) Paracoccidioides brasiliensis D) Blastomyces dermatitidis E) Cryptococcus neoformans 74 B HİSTOPLASMA CAPSULATUM Kuş gübresiyle kirlenmiş topraktan ve yarasaların yaşadığı mağaralardan inhalasyon yoluyla bulaşır. Mikrokonidinin solunmasıyla bulaşarak akciğerlerde granülom ve kazeifikasyonlara neden olur. Retiküloendotelyal sistemi tutar. Kronik pulmoner enfeksiyon sıklıkla amfizeme neden olur. İmmün yetmezliklilerde mukokütanöz ülserler (özellikle AIDS de dilde ülserasyon), hepatosplenomegeli ve addison (sürrenal yetmezliği) hastalığına neden olabilir. En iyi tanı yöntemi kemik iliği asprasyonudur. Makrofajların içinde kapsüllüymüş gibi görünen mantar hücreleri tespit edilir. Kültürde üretildiğinde tüberküler makrokonidiler, gözyaşı damlası şeklinde mikrokonidiler ve septalı hifler gösterilebilir. Antikor tespiti için en sık kullanılan yöntem kompleman fiksasyon testidir (>1/32). Sistemik enfeksiyonda (immün yetmezlikli konakta) idrarda antijen tespit edilebilir. Tedavide itrakonazol, sistemik enfeksiyonda amfoterisin B kullanılır. 31

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi.

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. MİKROBİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. b. Amaç: Mikrobiyoloji bilimi ve çalıştığı alanlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON Translasyonda nükleik asit kullanılır fakat son ürün bir nükleik asit değil proteindir. Translasyon mekanizması 4 ana bileşenden oluşmaktadır: 1. mrnalar 2. trnalar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA (Ribonükleik Asit) Nükleik asitler, Friedrich Miescher tara2ndan 1869'da keşfedildi. İl=haplı bandajlardan izole edilen bu maddeye nüklein adını

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ 8. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ 1. Yapısal fonksiyon görevi: Lipitler fosfolipitler başta olmak üzere hücre ve organel zarlarının yapısına girer

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1-

Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1- PLAZMA PROTEİNLERİ Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları -1-1. Kanın osmotik ve onkotik basıncının sağlanması. 2. Plazmada bulunan birçok maddeyi ilgili yerlere taşıma. 3. Plazma suyunu damar yatağı içinde

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

2) Kolekalsiferol (D 3)

2) Kolekalsiferol (D 3) Sunum İçeriği Öğretim Görevlisi :Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇÖL Hazırlayan ve Sunan : Fulya ÇELEBİ Konu : D Vitamini 31/10/2008 D vitamini formları kaynaklarına genel bakış Deride ve vücutta D vitamini sentezi İnce

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 8.Hafta ( 03-07 / 11 / 2014 ) FETUS FİZYOLOJİSİ 1.Embriyonun Gelişmesi 1.) Plasenta 2.) Amnion Kesesi ve Amnion Sıvısı Slayt No: 9 1.) EMBRİYONUN GELİŞMESİ

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı