Usulüne Uygun İbadet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Usulüne Uygun İbadet,"

Transkript

1 1

2 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet. 2

3 ORGANİZASYONU Um re; Hac 'dan farklı ola rak da ha ge niş bir za man di li min de ya pı lan bir iba det tir. Suu di Arabis tan Kral lı ğı Hac Ba kan lı ğı nca her yıl Hac mev si min den bir müddet son ra Um re tak vi mi ilan edil mek te dir. Ge nel ola rak anı lan ül ke dı şın dan Um re yap mak is te yen le re an cak be lir lenen ta rih ler için de vi ze ve ril mek te dir. Di ğer İs lam ül ke le rin de ol du ğu gi bi Tür ki ye de de kon ten jan dar lı ğı ne de niy le ikin ci kez Hac ca gi di le me di ğin den, Um re ta le bi, her ge çen yıl art mak ta dır. Do la yısıy la mad di ve ma ne vi ha ya tı nı göz den ge çir mek açı sın dan, im ka nı olan la rın Um re 'yi ter cih et me leri önemli bir fır sat tır. Bu manevi ik li mi ya şa mak ve mu kad des me kân la rı zi ya ret et mek ama cıy la Um re zi ya re ti ne ay rı lan za man di li mi çok iyi de ğer len di ril me li dir. Bu ne den le da ha işin ba şın da iken ni ye ti mi zi ve kal bi mi zi sa de ce Um re iba de ti ne yo ğun laş tır ma lı yız. Bu gö re vin ilk mer ha le si, ih ram ve telbi ye dir. Zi ra ih ra ma gir mek, in san için bir kı ya fet de ğiş tir mek ten çok; ni yet ve ira de ile Al lah a yö nel mek tir. Ki bir den, gu rur dan, ben cil lik ten kur tu la rak, tak va ya ulaş mak tır. Bu bağ lam da ih ra ma gi ren ki şi; tel bi ye, tek bir, teh lil, se lam ve du a ile yo lu na de vam eder. Ben li ği ni aşar ve ira de si ni güç len di rir. Bu duy gu ve dü şün ce ler ışı ğın da Um re 'ye gi de cek va tan daş la rı mı zın iba det ve du ala rı nın ka bulü nü Yü ce Al lah tan ni yaz edi yo ruz. Diyanet İşleri Başkanlığı 3

4 DİYANET ve 1- Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı, İs lâm Di ni nin inanç, iba det ve ah lâk esas la rı kap sa mın da toplumu din ko nu sun da ay dın lat mak ama cıy la Hac ve Um re or ga ni zas yon la rı dü zen lemek te dir. 2- Baş kan lık bu hiz me ti; di ni esas la ra uy gun, her tür lü çı kar dan uzak ve ül ke mi zin onu ru na ya kı şır bir tarz da ye ri ne ge tir me ye özen gös ter mek te dir. 3- Um re de, Hac gi bi bil gi ve reh ber li ğe da ya lı bir iba det tir. Bu mak sat la, va tan daş la rı mı zı di ni ko nu lar da ay dın lat mak ve yar dım cı ol mak üze re ehil ele man lar gö rev len di ril mek te dir yı lında ül ke miz den yak la şık ki şi Um re' ye git miştir. Bunu dikkate alan Başkanlığımız, bu yıl da va tan daş la rı mı za yar dım cı ol mak üze re Mek ke ve Me di ne de daha yoğun tedbirler almaktadır. 5- Umrecilerimizin, iba det le ri ne da ha faz la za man ayır ma la rı nı sağ la mak üze re Baş kan lı ğımız ca sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği ve ri le cek tir. 4

5 HİZMET ANLAYIŞI Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı; Hac ve Um re iba det le ri ni ye ri ne ge tir mek is te yen va tan daş la rı mı za yurt için de ve yurt dı şın da çok kap sam lı bir hiz met ver mek te dir. Al lah ın mi sa fir le ri ve da vetli le ri ola rak ka bul edi len in san la rı mı za, Kur an ve Sün net ışı ğın da, bid at ve hu ra fe ler den uzak, doğ ru bil gi ek se nin de yar dım cı ol mak ve reh ber lik et mek bü yük önem arz et mek te dir. Bu iti bar la Baş kan lı ğı mız, Hac ta ri hin de ve kül tü rün de bir tea mül ha li ne ge len Ha cı ya hiz met bi zim için bir şe ref tir sö zü ne ila ve ola rak, bu yol cu luk ta ya pıl ma sı ge re ken her şe yi, bir ema net ve so rum lu luk an la yı şı için de ye ri ne ge tir me ye ça lış mak ta dır. Bu maksat la, Hac iba de tin de ol du ğu gi bi, um re iba de tin de de va tan daş la rımı za hiz met et mek üze re; tec rü beli, va az ve ir şat ko nu la rın da ba şa rı lı ho ca la rı mı z gö rev len di ril mektedir. Buna rağmen Hac ve Umre hizmetlerinde beklenmedik problemlerle karşılaşmak mümkündür. İşte Başkanlığımız yurt içi ve yurt dışında bu tür engelleri aşmayı ve insanımıza yardımcı olmayı kendisine şiar edinmiştir. 5

6 ALINAN DİĞER ÖNLEMLER a) Ha va alan la rı yla İlgili Hizmetler Başkanlığımız Umre mevsimi boyunca Umre'ye giden vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere yurt içi ve yurt dışı havaalanlarında gerekli tedbirleri almaktadır. Taş ra da her han gi bir il, il çe ve ya çev re siy le bir lik te Umreci bulunarak bir kafile oluşturulması durumunda, Hac 'da ol du ğu gi bi bun la rın en ya kın ha vaalan la rın dan git me le ri ne yar dım cı olu na cak tır. An cak ye ter li sa yı ya ulaş ma ma sı ha lin de Um re ci le ri miz; bu lun dukla rı il ler den, ula şım du rum la rı na gö re ka ra yo lu ve ya ha va yo lu ile il gi li ha vaalan la rı na in ti kal et ti ri le cek ler dir. Ancak istisnai olarak bazı turların gidiş ve dönüşlerinde uçakların uçuş iznine bağlı olarak kısmen takdim ve tehir olabilmektedir. b) Sağ lık Hiz me ti Um re dö ne minde, Hac ka dar yo ğun ol ma mak la bir lik te ba zen baş ağ rı sı, tan si yon ve pan su man gi bi ko ru yu cu he kim lik hiz met le ri ne ih ti yaç du yul mak ta dır. Baş kan lı ğı mız imkanlar ölçüsünde Mek ke de sağ lık ele man la rı bu lun dur ma ya ça lı şa cak tır. Medine'de ise tercümanlar aracılığı ile yerli hastahanelerden yararlanılacaktır. Buna rağmen va tandaş la rın sü rek li kul lan dık la rı ilaç la rı varsa yan la rın da bu lun dur ma la rı gerekir. 6

7 c) Um re ci le re Ve ri le cek Mal ze me ler Um re 'ye gi de cek va tan daş la rı mız, böl ge ve ik li m şart la rı nı dik ka te ala rak za ti eş ya la rı nı yanla rı na ala cak lar dır. An cak Baş kan lı ğı mız ca, bu yolculukta yararlı görülen; 1- El Çantası (Pa sa port, ki tap v.s. taşımak için), 2- Hicaz Albümü, 3- Um re Rehberi, 4- Umre Du aları, 5- Um re Ta nı tım CD si, 6- Umre Not Defteri ve Kalem, 7- Seccade, 8- Tesbih, 9-Terlik Kılıfı, gibi malzemelerin ve ri lmesi uygun görülmüştür. 7

8 HEM İBADET HEM SADAKA-İ CARİYE Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı nın asıl gö re vi; top lu mu din ko nu sun da ay dın lat mak ve din hiz meti sun mak tır. Hac ve Um re iba det le ri de bu kap sam da bir fa ali yet tir. Hac ve Um re 'ye gi den va tan daş la rı mız, do ğal ola rak, ken di le ri ne su nu la cak hiz met ve ya pı la cak mas raf lar kar şı lığın da bir mik tar pa ra öde mek te dir. Baş kan lı ğı mız; ti ca ri amaç lı bir ku rum ol ma dı ğı gi bi, sun du ğu hiz met ve yap tı ğı fa ali yet ler so nu cun da ka zanç sağ la ma gi bi bir ama cı da bu lunma mak ta dır. Bu ne den le, Hac ve Um re zi ya ret le rin de ken di le ri ne su nu la cak hiz met ve ya pıla cak mas raf lar kar şı lı ğı va tan daş la rı mı zın öde dik le ri üc ret ten cüz i de ol sa her han gi bir meb la ğın art ma sı ha lin de, bu nun her ku ru şu, yurt içi ve yurt dı şın da ki ca mi, Kur an kur su, öğ ren ci bur su gi bi di ni, il mi, hay ri ve sos yal amaç lı yer le re sarf edil mek te dir. Do la yı sıy la, bu ha yır lı uy gu la ma so nu cu ya pılan hiz met ler, ay nı za man da Ha cı la rı mız ve Um re ci le ri mi zin ha yır ha ne le ri ne bi rer Sa da ka-i Ca ri ye ola rak da tes cil edil mekte dir. 8 Hâlen inşaatı devam eden bir cami ve Kur an kursu

9 KAYITLAR İÇİN LÜTFEN ACELE EDİNİZ Ka yıt la rın ana hat la rıy la be lir len me si ve ön ce den gerekli planlamanın ya pı la bil me si için umre kayıtları; Ba har Dö ne mi, Yaz Dö ne mi ve Ra ma zan Dö ne mi ol mak üze re üç önem li za man di limine ay rıl mış tır. Ramazan broşürü daha sonra hazırlanıp yayımlanacaktır. Kut sal yol cu lu ğa ni yet eden va tan daş la rı mız, bir lik te git mek is te dik le ri ya kın la rıy la il, il çe müftülüklerine ve ya ca mi gö rev li le ri ne baş vu ra rak ge rek li bil gi le ri ala cak lar dır. An cak pa sa port ve vi ze işlemlerinin zamanında tamamlanıp ter cih edilen tur lar la gi de bil me si için en az gün ön ce il gi li Müf tü lü ğe kayıt yap tırıl ma sı ge rek mek te dir. Bu müm kün de ğil se ace le et me den bir sonra ki tu ra baş vu rula bi lir. An cak uçak ve ka la cak ev le rin plan lana bil me si için ih ti yaç du yu lan bil gi ler, Baş kan lı ğı mı za, za manın da müf tü lük ler ara cı lı ğı ile ulaş tı rıl ma lı dır. İş lem le ri bir ön ce ki tur için ye ti şe me yen ler, da ha son ra ki tur lar dan bi riy le gön de ri le cek ler dir. 9

10 TURLARI Baş kan lı ğı mız, bu yıl Um re iba de ti ni yap mak is te yen va tan daş la rı mızın isteklerini dikkate alarak, özel pa ket ler ha lin de çok kap sam lı Um re Tur Prog ram la rı ha zır la mış tır. Gi diş-dö nüş, ka lı na cak yer ve sü re, ehil bir ko mis yon ta ra fın dan de tay lı bir de ğer len dir me den son ra be lirlen miş tir. Fi yat la rın as ga ri dü zey de tu tul ma sı na gay ret edil miş tir. Bu bro şü rü dik kat li ce okuyup de ğer len di ren her kes bu na hak ve re cek tir. Bu na gö re; yı lı Um re mev si mi bo yun ca plan la nan söz ko nu su Um re tur la rı nın özel likle ri, bu bro şür de tab lo lar ha lin de be lir til miş tir. 10

11 TURLARI 1- OTEL-1.TİP (Lüks) 7 Günlük (4 Gün veya Gece, Mekke - 3 Gün veya Gece, Medine) 2- OTEL-2. TİP 10 Günlük (5 Gün veya Gece, Mekke - 5 Gün veya Gece, Medine) 3- OTEL-3. TİP 14 Günlük (7 Gün veya Gece, Mekke - 7 Gün veya Gece, Medine) 4- NORMAL TİP 20 Günlük (10 Gün veya Gece, Mekke - 10 Gün veya Gece, Medine) 5- EKONOMİK TİP (Kısa Süreli) 14 Günlük (7 Gün veya Gece, Mekke - 7 Gün veya Gece, Medine) 6- EKONOMİK TİP (Uzun Süreli) 26 Günlük (18 Gün veya Gece, Mekke - 8 Gün veya Gece, Medine) 11

12 OTEL - 1. TİP (Lüks) 1- Za man la rı kı sıt lı olan iş adam la rı, tüccar, esnaf ve ya ka mu gö rev li le ri için dü şü nü len, beş yıl dız lı otel ler de ika me tin sağ lan dı ğı bir haf ta lık tur prog ra mı dır. 2- Bu tip te, iki haf tada bir tur plan lan mış tır. Her tur da kon ten jan 165 ki şi ile sı nır lı ol du ğundan faz la mü ra ca at, bir son ra ki tu ra ak ta rı la cak tır. 3- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 4- Gi diş; İs tan bul-me di ne / Cid de, Dö nüş; Cid de / Me di ne-is tan bul şek lin de plan lan mak ta dır. 5- İka met; Me di ne de; Ob ray, Hil ton, Mek ke de; Hil ton Ana Bina ol mak üze re lüks otel ler de ya pı la cak tır. Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği açık bü fe ola rak ve ri le cek tir. 6- Bu kategorideki oteller Mekke ve Medine'deki harem avlusuna bitişiktir. 7- İs tan bul dı şın dan ya zı lan la rın il gi li ha va ala nı na ula şı mı ve tek rar ev le ri ne dö nüş le ri, Başkan lı ğı mız ca ha va yo lu ile sağ la na cak tır. 12

13 Mekke Otel : Hilton Ana Bina Medine Otel : Hilton - Obray OTEL-1.TİP (Lüks) (7 Gün veya Gece) Umre Programı Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHİ Gidiş:Medine DÖNÜŞ TARİHİ Dönüş: Mekke 2 1.TUR 17 Şubat 06 Mart 13 Mart TUR 03 Mart 20 Mart 27 Mart 1395 BAHAR DÖNEMİ 3.TUR 17 Mart 03 Nisan 10 Nisan TUR 31 Mart 17 Nisan 24 Nisan TUR 14 Nisan 01 Mayıs 08 Mayıs TUR 28 Nisan 15 Mayıs 22 Mayıs TUR 05 Mayıs 22 Mayıs 29 Mayıs 1395 Not: Son müracaat tarihinden sonraki başvuranların, ilgili müftülükçe Hac Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek sonuçlandırılması gerekir. Yer varsa kendilerine yardımcı olunacaktır. Değilse bir sonraki tura aktarılacaktır. 13

14 Mekke Otel : Hilton Ana Bina Medine Otel : Hilton - Obray OTEL-1.TİP (Lüks) (7 Gün veya Gece) Umre Programı Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHİ Gidiş:Medine DÖNÜŞ TARİHİ Dönüş: Mekke 2 8. TUR 19 Mayıs 05 Haziran 12 Haziran 1395 YAZ DÖNEMİ 9. TUR Regaip Kandili 02 Haziran 19 Haziran 26 Haziran TUR 16 Haziran 03 Temmuz 10 Temmuz TUR Miraç Kandili 12. TUR Berat Kandili 30 Haziran 17 Temmuz 24 Temmuz Temmuz 31 Temmuz 07 Ağustos TUR 25 Temmuz 12 Ağustos 19 Ağustos 1395 YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR. 14 BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 1065 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN)

15 OTEL - 2. TİP 1- Za man yö nün den bi raz da ha mü sa it olup; eş, ya kın ak ra ba ve ar ka daş grup la rıy la bir likte ter cih ede bi le cek bir tur sis te mi dir. Me di ne ve Mek ke de (5+5) ol mak üze re top lam 10 gün lük ola rak plan lan mış tır. 2- Otel-2. Tip ka te go ri yi ter cih eden ler, Mek ke de; Ec yad ve Hil ton Burçlar, Me di ne de; Da rü l Hic re"de ka la cak lar dır. Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği açık bü fe ola rak ve ri le ce ktir. 3- Bu kategorideki oteller Mekke ve Medine'de merkeziyede olup, hareme yürüme mesafesindedir. 4- Bu tip te yak la şık on gün de bir tur planlanmıştır. Her tur da Mekke ve Medine deki kon tenjan 480 ki şi ile sı nır lı ol du ğun dan, faz la mü ra ca at bir son ra ki tu ra ak ta rı la cak tır. 5- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 6- Gi diş ler; İs tan bul-me di ne / Cid de, Dö nüş ler ; Cid de / Me di ne-is tan bul şek lin de dü şü nül mek te dir. 7- İs tan bul dı şın dan ya zı lan la rın il gi li ha va ala nı na ula şı mı ve tek rar ev le ri ne dö nüş le ri Başkan lı ğı mız ca ha va yo lu ile sağ la na cak tır. 15

16 Mekke Otel : Ecyad, Hilton Burçlar Medine Otel : Darü'l Hicre TURLAR OTEL-2. TİP (10 Gün veya Gece) Umre Programı SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) 2 1.TUR 19 Şubat 11 Mart 21 Mart 1095 BAHAR DÖNEMİ 2.TUR 05 Mart 25 Mart 04 Nisan TUR 19 Mart 8 Nisan 18 Nisan TUR 02 Nisan 22 Nisan 02 Mayıs TUR 16 Nisan 06 Mayıs 16 Mayıs TUR 30 Nisan 20 Mayıs 30 Mayıs

17 Mekke Otel : Ecyad, Hilton Burçlar Medine Otel : Darü'l Hicre TURLAR OTEL-2. TİP (10 Gün veya Gece) Umre Programı SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) 2 7.TUR 14 Mayıs 03 Haziran 13 Haziran 1095 YAZ DÖNEMİ 8.TUR Regaip Kandili 28 Mayıs 17 Haziran 27 Haziran TUR 11 Haziran 1 Temmuz 11 Temmuz TUR Miraç Kandili 11.TUR Berat Kandili 25 Haziran 15 Temmuz 25 Temmuz Temmuz 29 Temmuz 08 Ağustos TUR 23 Temmuz 12 Ağustos 22 Ağustos 1175 BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 835 EURO (1-7 TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 975 EURO (8-12 TURLAR İÇİN) 17

18 OTEL - 3. TİP Za man yö nün den da ha da mü sa it olup; eş, ya kın ak ra ba ve ar ka daş grup la rıy la bir lik te ter cih ede bi le cek bir tur sis te mi dir. Me di ne ve Mek ke de (7+7) ol mak üze re top lam 14 gün lük ola rak plan lan mış tır. 2- Otel-3. Tip ka te go ri yi ter cih eden ler, Mek ke de; Ramada Şubeyke, Ramada Mekke, Me di ne de; Senabil ve Ramada Kıble otellerinin birisinde ka la cak lar dır. Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği açık bü fe ola rak ve ri le ce tir. 3- Bu kategorideki oteller Mekke ve Medine'de merkeziyede olup, hareme yürüme mesafesindedir. 4- Bu tip te yak la şık 2 haftada bir tur planlanmıştır. Her tur da Mekke ve Medine deki kon tenjan 1600 ki şi ile sı nır lı ol du ğun dan, faz la mü ra ca at bir son ra ki tu ra ak ta rı la cak tır. 5- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 6- Gi diş ler; İs tan bul-me di ne / Cid de, Dö nüş ler; Cid de / Me di ne-is tan bul şek lin de dü şü nül mek te dir. 7- İs tan bul dı şın dan ya zı lan la rın il gi li ha va ala nı na ula şı mı ve tek rar ev le ri ne dö nüş le ri Başkan lı ğı mız ca ha va yo lu ile sağ la na cak tır.

19 OTEL-3. TİP 2 Haftalık Umre Programı Mekke Otel : Ramada Şubeyke, Ramada Mekke ve aynı standarttaki oteller Medine Otel : Senabil, Ramada Kıble ve aynı standarttaki oteller BAHAR DÖNEMİ TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ 1. TUR 12 Şubat 2. TUR 05 Mart GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine Mart Mart 3. TUR 19 Mart Nisan 4. TUR 02 Nisan Nisan 5. TUR 16 Nisan Mayıs 6. TUR 30 Nisan Mayıs DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs 31 May.-06 Haz. Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) Bu kategoride kesin uçuş tarihleri, uçakların slot izni ve kapasitesi belli olduktan sonra illere ayrıca bildirilecektir. 19

20 OTEL-3. TİP 2 Haftalık Umre Programı Mekke Otel : Ramada Şubeyke, Ramada Mekke ve aynı standarttaki oteller Medine Otel : Senabil, Ramada Kıble ve aynı standarttaki oteller YAZ DÖNEMİ TURLAR 7. TUR 8.TUR Regaip Kandili SON MÜRACAAT TARİHİ 14 Mayıs 28 Mayıs 9.TUR 11 Haziran 10. TUR Miraç Kandili 11. TUR Berat Kandili 25 Haziran 09 Temmuz GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine Haziran Haziran 29 Haz.02 Tem Temmuz Temmuz DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Haziran 28 Haz.-04 Tem Tem Temmuz Ağustos YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR. Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 720 EURO (1-4 TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 820 EURO (5-11 TURLAR İÇİN)

21 NORMAL TİP 1- Emek li ve ya iş ba kı mın dan za ma nı ve im ka nı mü sa it olan in san la rı mız için dü zen le nen bir prog ram dır. Me di ne ve Mek ke de tak ri ben 10 ar gün ve ya ge ce ika met edi le cek tir. 2- Bu ka te go ri yi ter cih eden ler, is tek le ri ne gö re eş, ak ra ba ve ya ar ka daş la rıy la bir lik te 2, 3 ve 4 ki şi lik oda lar da ka la bi le cek ler dir. Her odada Banyo-Wc mevcuttur. 3- Bu ka te go ri de ki bi na lar, Mek ke ve Me di ne de Merkeziyede olup, ha re me yürüme me sa fesindedir. 4- Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği Türk aş çı la rı ta ra fın dan ha zır la na cak ve Tabl dot şek linde ik ram edi le cek tir. 5- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 6- Bu ka te go ri de ki Um re ci ler, ka fi le oluş tur ma sı ha lin de, bu lun duk la rı ye re en ya kın ve Suudi Arabistan'a uçuşa kurulca müsade verilen ha va alan la rın dan, bu nun müm kün ol ma ma sı ha lin de An ka ra ve İs tan bul ha va alan la rın dan gi de cek ler dir. Bu hava limanlarına ulaşımları ise karayollarıyla sağlanacaktır. 21

22 NORMAL TİP 20 günlük Umre Programı (10 gün veya gece, Mekke 10 gün veya gece, Medine) Mekke Otel : Bedir, Kadisiye, Hevazin, El Hedil, El Kadir, Firdevs Merve, Burcu'l Firdevs, Cevheretu'l Firdevs, Hira ve aynı standarttaki binalar Medine Otel : Medine Menazil, Kıble Menazil, Grand Menazil, Hüda Menazil, Şark Menazil, Yasemin Menazil, Danetü'l Mecd, Menazil Harem, Cevahir Mebrura, Esavir Gartac, Menazil Evsaf, Sekenür Ravda, Eris Civar ve aynı standarttaki binalar TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) BAHAR DÖNEMİ 1.TUR 12 Şubat Mart Mart TUR 12 Mart 3.TUR 2 Nisan 4.TUR 23 Nisan 31 Mart-05 Nisan Nisan Mayıs Nisan Mayıs 30 Mayıs-05 Haz BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 615 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN)

23 NORMAL TİP 20 günlük Umre Programı (10 gün veya gece, Mekke 10 gün veya gece, Medine) Mekke Otel : Bedir, Kadisiye, Hevazin, El Hedil, El Kadir, Firdevs Merve, Burcu'l Firdevs, Cevheretu'l Firdevs, Hira ve aynı standarttaki binalar Medine Otel : Medine Menazil, Kıble Menazil, Grand Menazil, Hüda Menazil, Şark Menazil, Yasemin Menazil, Danetü'l Mecd, Menazil Harem, Cevahir Mebrura, Esavir Gartac, Menazil Evsaf, Sekenür Ravda, Eris Civar ve aynı standarttaki binalar YAZ DÖNEMİ TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ 5.TUR 12 Mayıs 6.TUR Regaip Kandili 7.TUR Miraç Kandili 8.TUR Berat Kandili 2 Haziran 18 Haziran 9 Temmuz GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine 30 Mayıs 04 Haz Haziran Temmuz 29 Tem-03 Ağustos DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Haziran Temmuz 29 Tem-03 Ağustos Ağustos Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) 2 YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR

24 EKONOMİK TİP (Kısa Süreli) Bu ka te go ri yi ter cih eden le rin de önem li avan taj la rı var dır. Mek ke de Mah pes böl ge sin de bu lu nan Surey hi, Nesamat Mekke, Sakkaf, Muhammed Mudarra bi na larından birinde ka la cak lar dır. Ha re me ula şım ser vis ler le sağ la na cak tır. Um re dö nemin de tra fik yo ğun lu ğu ol ma dı ğı için ula şım da bir prob lem le kar şı la şıl ma ya ca ğı dü şü nülmek te dir. Normalde Hareme servislerle 5-10 da ki ka için de ula şı la bil mek te dir. Bi nalar müs ta kil oda lı tipte olup, yeni ve ba kım lı dır. Her odada Banyo-Wc mevcuttur. Me di ne de ise Ha re me yü rü me me sa fe sin de olan ve aynı standartlardaki bi na lar da ka lına caktır. 2- Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği Türk aş çı la rı ta ra fın dan ha zır la na cak ve Tabl dot şeklin de ik ram edi le cek tir. 3- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 4- Bu ka te go ri de ki Um re ci ler ka fi le oluş tur ma sı ha lin de bu lun duk la rı ye re en ya kın ve Suudi Arabistan'a kurulca uçuşa müsade verilen ha va alan la rın dan, bu nun müm kün ol ma ma sı ha lin de An ka ra veya İs tan bul ha va alan la rın dan gi de cek ler dir. Bu hava limanlarına intikalleri ise kara yoluyla sağlanacaktır. 5- İki haf ta sü re li olan bu ka te go ri de kon ten jan sı nır lı dır. Her turda kontenjan üzerindeki talepler bir son ra ki tu ra ak tar ı la cak tır.

25 EKONOMİK TİP (Kısa Süreli) (7 gün veya gece, Mekke 7gün veya gece, Medine) 2 Haftalık Umre Programı Mekke Otel : Sureyhi, Nesamat Mekke, Sakkaf ve Muhammed Mudarra ve aynı standarttaki binalar Medine Otel : Sakife Tabe, Envari Mekârim, Ravda Mekârim, Eris Selam ve aynı standarttaki binalar Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine BAHAR DÖNEMİ 1. TUR 12 Şubat 2. TUR 05 Mart 3. TUR 19 Mart 4. TUR 02 Nisan 5. TUR 16 Nisan 6. TUR 30 Nisan Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs 31 May.-06 Haz

26 EKONOMİK TİP (Kısa Süreli) (7 gün veya gece, Mekke 7gün veya gece, Medine) 2 Haftalık Umre Programı Mekke Otel : Sureyhi, Nesamat Mekke, Sakkaf ve Muhammed Mudarra ve aynı standarttaki binalar Medine Otel : Sakife Tabe, Envari Mekârim, Ravda Mekârim, Eris Selam ve aynı standarttaki binalar Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) 26 YAZ DÖNEMİ TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ 7. TUR 14 Mayıs 8.TUR Regaip Kandili 9.TUR 10. TUR Miraç Kandili 11. TUR Berat Kandili BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI 28 Mayıs 11 Haziran 25 Haziran 9 Temmuz GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke/Medine Haziran Haziran 29 Haz.02 Tem Temmuz Temmuz DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Mekke/Medine Haziran 28 Haz.-04 Tem Temmuz Temmuz Ağustos 2 YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 615 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN)

27 EKONOMİK TİP (Uzun Süreli) 1- Bu ka te go ri yi ter cih eden le r, 18 gün Mekke'de, 8 gün Medine'de olmak üzere toplam 26 gün kalacaklardır. Mek ke de Mah pes böl ge sin de bu lu nan Surey hi, Nesamat Mekke, Sakkaf, Muhammed Mudarra bi na larından birinde konaklayacaklardır. Ha re me ula şım ser vis ler le sağ la na cak tır. Um re dö ne min de tra fik yo ğun lu ğu ol ma dı ğı için ula şım da bir prob lem le kar şı la şıl ma ya ca ğı dü şü nül mek te dir. Normalde Hareme servislerle 5-10 da ki ka için de ula şı la bil mek te dir. Bi nalar müs ta kil oda lı tipte olup, yeni ve ba kım lı dır. Her odada Banyo-Wc mevcuttur. Me di ne de ise Ha re me yü rü me me sa fe sin de olan ve aynı standartlardaki bi na lar da ka lına caktır. 2- Sa bah kah val tı sı ve ak şam ye me ği Türk aş çı la rı ta ra fın dan ha zır la na cak ve Tabl dot şeklin de ik ram edi le cek tir. 3- Gidiş ve dönüşler ka fi le ve grup dü ze nin de olacak ve ken di le ri ne reh ber lik yap mak üzere illerden seçilmiş başarılı görevliler verilecektir. 4- Bu ka te go ri de ki um re ci ler ka fi le oluş tur ma sı ha lin de bu lun duk la rı ye re en ya kın ve Suudi Arabistan'a kurulca uçuşa müsade verilen ha va alan la rın dan, bu nun müm kün ol ma ma sı ha lin de An ka ra veya İs tan bul ha va alan la rın dan gi de cek ler dir. Bu hava limanlarına intikalleri ise kara yoluyla sağlanacaktır. 5- Ayda bir düzenlenen bu ka te go ri de kon ten jan sı nır lı dır. Her turda kontenjan üzerindeki talepler bir son ra ki tu ra ak tar ı la cak tır. 27

28 EKONOMİK TİP (Uzun Süreli) (18 gün veya gece, Mekke 8 gün veya gece, Medine) 26 Günlük Umre Programı Mekke : Sureyhi, Nesamat Mekke, Sakkaf ve Muhammed Mudarra ve aynı standarttaki binalar Medine : Sakife Tabe, Envari Mekârim, Ravda Mekârim, Eris Selam ve aynı standarttaki binalar Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Medine TUR 16 Şubat Mart 31 Mart-04 Nisan BAHAR DÖNEMİ 2.TUR 05 Mart Mart 3.TUR 26 Mart Nisan Nisan Mayıs Tur 16 Nisan Mayıs 31 May. -03 Haz

29 EKONOMİK TİP (Uzun Süreli) (18 gün veya gece, Mekke 8 gün veya gece, Medine) 26 Günlük Umre Programı Mekke : Sureyhi, Nesamat Mekke, Sakkaf ve Muhammed Mudarra ve aynı standarttaki binalar Medine : Sakife Tabe, Envari Mekârim, Ravda Mekârim, Eris Selam ve aynı standarttaki binalar YAZ DÖNEMİ TURLAR SON MÜRACAAT TARİHİ 5. Tur 07 Mayıs 6.TUR Regaip Kandili 7.TUR Miraç Kandili 8.TUR Berat Kandili 28 Mayıs 18 Haziran 9 Temmuz GİDİŞ TARİHLERİ Gidiş: Mekke Mayıs Haziran Temmuz Temmuz DÖNÜŞ TARİHLERİ Dönüş: Medine Haziran Temmuz 30 Tem.-02 Ağust Ağustos Kahvaltı + Akşam Yemeği Kişi Başı Umre Ücreti (EURO) 2 YILI RAMAZAN TUR PROGRAMI AYRICA YAPILACAKTIR BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERI YAŞ / 0-24 AY : 60 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 430 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) YAŞ / AY : 615 EURO (BÜTÜN TURLAR İÇİN) 29

30 Pey gam be ri mi zin Doğ du ğu Ev / Mek ke Cen netü l Mu al la / Mek ke BÜTÜN TURLAR İÇİN Mekke de; 1. Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğduğu Ev, 2. Cen ne tü l Mu al la, 3. Mescid-i Cin 4. Ara fat, 5. Müz de li fe, 6. Mi na, 7. Hi ra ve Sevr dağ la rı. Müz de li fe / Mek ke 30 Ara fat Da ğı - Cebel-i Rahme / Mek ke Şey tan Taş la ma / Mina-Mek ke Hi ra Da ğı / Mek ke

31 ZİYARET YERLERİ Me di ne de; 1. Mes ci d-i Ne be vi, 2. Ku ba Mes ci di, 3. Uhud Şe hit li ği, 4. Mes ci d-i Kıb le teyn, 5. Me s aci d-i Seb a, 6. Cen ne tü l Ba ki Kab ris ta nı, Ku ba Mes ci di / Me di ne Uhud Şehitliği / Me di ne Mes ci d-i Ne be vi / Me di ne 31 Kıb le teyn Mes ci di / Me di ne Mesacid-i Seb a / Medine Cen ne tü l-ba ki / Me di ne

32 T.C. DİYA NET İŞ LE Rİ BAŞ KAN LI ĞI HAC DAİRE Sİ BAŞ KAN LI ĞI Es ki şe hir Yo lu 9.km Çan ka ya / AN KA RA İRTİBAT BÜROSU Tel : Faks : UM RE OR GA NİZAS YO NU Baskı: TDV Yay. Mat. ve Tic. İşl. (0312) Ka yıt lar tur prog ram la rın da be lir ti len sü re ler da hi lin de İl ve İl çe Müf tü lük le rin de ya pıla cak tır Ay rın tılı bil gi için Müf tü lük le re başvu ru nuz

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 E Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı