Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,"

Transkript

1

2 İçindekiler Sunuş SİVAS Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Altyapı Sivas Vizyonu Stratejik Planlama Yaklaşımı Paydaş Analizi GZFT Analizi GELECEĞE BAKIŞ Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler İZLEME VE DEĞERLENDİRME 31

3 Sf.02 Sunuş Sunuş Sayın Üyemiz, Sivil toplum örgütlerinin görevi adı üzerinde sivil bir yapıya sahip olmalarıdır. Bütün kesimlere aynı mesafede olmakla birlikte mensuplarının sorunlarını çözmektir. Oda ve Borsalarımız o şehrin hafızasıdır, iş âleminin asli temsilcileridir. Şehirleri için yapılan projeleri kendi işleri gibi sahiplenip, sonuna kadar takip ederler. Bu nedenle kamu ve özel sektör el ele vermeli, öncelikler ortak akılla belirlenmelidir. Bu noktada Sivas ımızın gelişimi ve kalkınabilmesi için hazırlamış olduğumuz stratejik Planımızı sizlerin bilgilerine sunuyoruz. Güzel bir söz var; Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diye. Sivas ı ve Odamızı 2023 vizyonumuza taşıyacak hedeflere ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm mensuplarımıza saygılarımı sunuyor, bereketli bol kazançlar diliyorum. Saygılarımla. Osman YILDIRIM Başkan

4 Sf SİVAS Sivas, yazılı tarihi M.Ö yıllarına uzanan köklü bir Medeniyetler Başkenti dir. İç Anadolu nun kuzey doğusunda yer alan Sivas yüzölçümü bakımından Türkiye nin 2. büyük ilidir. Kuzey-Güney, Doğu-Batı demiryolu ve karayolu güzergahında bulunan Sivas yıllar boyunca verdiği göç nedeniyle tarihte sahip olduğu merkez konumunu kaybetmiştir. Cumhuriyet yıllarının başında yapılan büyük devlet yatırımları sayesinde ekonomisini ayakta tutan şehir son 20 yılda artan girişimci sayısı ve özel sektör yatırımları ile büyüme trendine girmiştir. Özellikle Hükümet Programlarında yer alan Hızlı Tren projesi ve Kuzey-Güney Karayolu projeleri ile bu büyüme trendinin 2023 yılına kadar hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Sivas kişilik toplam nüfusu ile ülkemizin 32. büyük İlidir yılı verilerine göre; toplam nüfusun %71,7 si il/ilçe merkezinde yaşamaktadır. Nüfusun %56,4 merkez ilçede yaşamaktadır. Bu oranı %6,2 ile Şarkışla ve Yıldızeli ilçeleri takip etmektedir. Kadın nüfusun oranı %50,3 ( kişi), erkek nüfusun oranı ise %49,7 ( kişi) dir. İSTİHDAM Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre kayıtlı işyeri sayısı 8.425, Aktif Sigortalı Sayısı dir. % 50,75 işgücüne katılım oranı ile işsizlik % 7,8 dir. Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren 130 işletmede 10 bin civarında işçi çalışmaktadır.

5 Sf.04 EĞİTİM Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 40 yıl önce kurulmuş köklü bir üniversitedir. 45 binin üzerinde öğrencisi ile Sivas İlinin Sosyo-ekonomik hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca İlde 5 adet Meslek lisesi eğitimlerine devam etmektedir. İMALAT-TİCARET-HİZMET Sivas ilinde halen bir organize sanayi bölgesi faaliyette olup, 130 işletme üretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılında kurulan TÜDEMSAŞ ve 1953 yılında kurulan Çimento Fabrikası halen İlin en büyük sanayi işletmeleridir. Madencilik alanında önemli potansiyele sahip olan İlde doğaltaş imalatı ve ihracatı önemli bir paya sahiptir. Bunun yanında 5084 sayılı teşvik yasası sonrası tekstil ve hazır giyim yatırımları artmıştır. Halen teşvik mevzuatına göre 4. Bölge olan Sivas yatırımcılara önemli avantajlar sunmaktadır. Oda verilerine göre 78 ülkeye yılda 200 milyon dolar ihracat yapılmakta olup, ihracat son 10 yılda 5 kat artış göstermiştir ün üzerinde istihdam sağlayan Çağrı Merkezleri de İlin istihdam ve ekonomik verilerine olumlu katkılar sağlamaktadır.

6 Sf Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 1901 yılında Sivas Ticaret Ziraat ve Sanayi Odası adı ile kurulmuş, 1908 yılında Ziraat Odasından ayrılarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası adını almıştır. Odanın ilk başkanı olarak Müezzinzede Mehmet Sabri Efendi seçilmiştir. İkinci Reis(Başkan Vekili) ise Topalzade Haci Ali Ağa idi. 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun neşri ile odamız kuruluşunu yenilemiş ve şehrin o zamanki nüfusuna göre 7 azadan ibaret bir Yönetim Kurulu ile idare edilmeye başlanmıştır. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu yıllarda yalnızca ticari ihtilafları halletmek, halı, kilim ve diğer dokumacılığı kontrol etmek görevini yaparken daha sonraları faaliyetlerini ve kadrolarını genişleterek iç ve dış firmalarla münasebet kurmuş, bir takım iktisadi araştırmalar ve muntazam tutulan istatistiki bilgilerle şehrin ticari ve sınai kapasitesinin büyümesi için olumlu çalışmalar yapmıştır. Oda organları: a) Meslek komiteleri. b) Meclis. c) Yönetim kurulu. d) Disiplin kurulu. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odanın Görevleri a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

7 Sf.06 elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.

8 Sf.07 o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

9 Sf.08 d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlar. Temsilcilikler Odamızın Gürün, Şarkışla ve Suşehri İlçelerimizde bulunan temsilcilikleri ile düzenli iletişim sağlanmakta, Odamızın faaliyetleri ve üyelere yapılan duyuru ve bilgilendirmeler için Temsilcilikler ile işbirliği halinde çalışılmaktadır. Odamızın Temsil Edildiği Bazı Kurum, Kuruluş ve Kurullar TOBB TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEY BAŞKANLIĞI TOBB VERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU ÜYELİĞİ 1. VE 2. OSB YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELİĞİ TÜRKAK DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ TOBB MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ ÜYELİĞİ KENT KONSEYİ- YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ MARKA KENT SİVAS PROJESİ-YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ CUMHURİYET TEKNOKENT-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ TOBB ETÜ HASTANESİ-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ CÜSTİGEM- YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI-SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ KOSGEB- KOBİ PROJE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ

10 Sf.09 KOSGEB-AR-GE VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ İNSAN HAKLARI İL KURULU ÜYELİĞİ İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU ÜYELİĞİ İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ ADLİYE (SİVAS DENETİM ŞB) KORUMA KURULU ÜYELİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK VE DEĞER TESPİT KOMİSYONU ÜYELİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU ÜYELİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜYELİĞİ DEFTERDARLIK TAKDİR KOMİSYONU ÜYELİĞİ TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL PRİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu nda Odamız aşağıdaki çalışma gruplarında temsil edilmekte olup, bu konularda Odamız görüşleri en yüksek düzeyde iletilmektedir. Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı

11 Sf.10 ÖNE ÇIKAN HİZMETLER VE PROJELER Siz Gelemiyorsanız, Biz Geliyoruz Projesi 2013 yılında uygulamaya koyduğumuz SİZ GELEMİYORSANIZ, BİZ GELİYORUZ projesi oda hizmetlerine proaktif bir bakış kazandırmış ve üyelerimize kendi iş yerlerinde ihtiyaç duydukları nitelikli bilgiyi yine kendi ihtiyaçları doğrultusunda sunulmasını sağlamıştır. Üyelerimizin adresinden doldurdukları form aracılığı ile ihtiyaç duydukları bilgilere ilişkin talepleri anında Genel Sekreterliğimize iletilmekte olup, hızlı şekilde geri dönüş sağlanmakta ve bilgi aktarılmaktadır. Sivas Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Sivas Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Odamız işbirliğiyle, Avrupa Birliği projesi kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Amacı bölgedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları her alanda teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve hem yurt içi hem de yurt dışında rekabet güçlerini arttırmak olan Merkez 2014 yılında Danışmanlık konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. ABİGEM Çağrı Merkezi Yatırımı 2015 yılında Avrupa Birliği fonlarından sağlanan 100 Bin Avroluk kaynak ile 25 kişilik oturum kapasiteli bir Çağrı Merkezi kurulacaktır. İhale süreçleri devam eden yatırımın 2015 yılının 2. Yarısında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

12 Sf.11 AB Bilgi Merkezi Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında 2011 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikaları konusunda tanıtılmasını ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Merkez Tarafından Sunulan Hizmetler: Avrupa Birliği nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarının ilimizde tanıtılması amacıyla sıklıkla düzenlediğimiz seminer, konferans, panel gibi aktif bilgilendirme faaliyetleri, Avrupa Birliği konusunda kitap, kitapçık, broşür v.b yayınları ücretsiz olarak temini, AB Bilgi Merkezimize müracaat ederek, AB kurumları, politikaları, genişleme ve müzakere süreci hakkında sözlü veya yazılı bilgi taleplerinin karşılanması, AB nin katkısı ile uygulanan kültürel, toplumsal, gençlik, mesleki eğitim, istihdam v.b hibe programları ve projeleri hakkında bilgi taleplerinin karşılanması, Çeşitli AB veri tabanlarına ulaşım konusunda bilgi taleplerinin karşılanması, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri Koordinasyonunda Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması düzenlenmesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council ve AB Bilgi Merkezleri işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Gençlik Konferansı na katılım sağlanması. Sivas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Masası Odamız ve Milano Ticaret Odası-Formaper işbirliği ile kurulan Sivas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Masası ile üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla sürdürülebilir kalkınma ve büyüme konularında Sosyal Sorumluluk ekseninde danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

13 Sf.12 Kredi Garanti Fonu İşletmelerin Bankalardan kredi taleplerinde kefalet ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu Şubesinin çalışmaları desteklenecek ve şube yetkililerinin Odamız Meslek Komite toplantılarında bilgilendirme hizmeti sunması faaliyetine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Hukuki Danışmanlık Hukuk Birimimiz aracılığı ile Odamızdan talep edilen kanun, yönetmelik ve standartlara ilişkin görüşler, ilgili meslek komiteleri ve üyelerimizin katkısı ile oluşturulmakta ve Odamız görüşü olarak iletilmektedir. Üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliği ve yeniliği , web sitemiz ve dergimiz aracılığı ile ulaştırılacaktır. Elektronik İmza-Kayıtlı E-Posta Üyelerimiz Mersis üzerinden yapacakları Ticaret Sicili işlemlerinde kullanılmak üzere E- İmzaya daha kolay ve hızlı bir şekilde sahip olabilmeleri için Odamız EDM Bilişim ile işbirliği protokolü imzalamıştır yılının son çeyreğinde 88 Adet üyemize Elektronik İmza almaları sağlanmış olup yıllarında da bu hizmetimiz devam edecektir. 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm anonim, limited ve komandit şirketler için zorunluluk olarak uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. KEP, standart elektronik postanın eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e- postadır. Bu yönüyle KEP, bir elektronik postanın, gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlamakta, gönderilen iletilerin iletim zamanını kesin olarak belirlemekte, gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilip değiştirilmediğini kesin olarak tespit edebilmekte ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli kesin delilleri sağlamaktadır. Odamız, TNB KEP ile işbirliği yaparak üyelerimize özel fırsatlarla Kurumsal Elektronik Posta ya (KEP) sahip olma imkânı sağlamıştır.

14 Sf.13 Kredi Kayıt Bürosu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile işbirliği protokolü imzalanmış ve Odamız Kredi Kayıt Bürosu faaliyetlerine başlamıştır. Üyelerimiz kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri hakkında bilgi alabileceklerdir. Ticari işlemlerde karşı tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün olabilecektir. Gerçek kişi(şahıs) işletme olan üyelerimiz kkb.com.tr internet sayfasında Online İşlemler başlığı altındaki Internet Şube Başvuru Formu Bireysel bölümünden gerekli bilgi girişini yaparak üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Tüzel kişi işletme olan üyelerimizin Kredi Kayıt Bürosu internet sayfasında Online İşlemler başlığı altındaki Internet Şube Başvuru Formu Kurumsal bölümünden şirketleri ile ilgili bilgi girişini yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ekrandan doldurdukları başvuru formunu bastırmaları, imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere imzalatmaları daha sonra bu kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti ve imza sirkülerindeki isimlerin yetkili olduklarını gösteren ticaret sicil gazetesi örneği ile odamıza başvurmaları gerekmektedir. Odamız tarafından yapılacak olan incelemelerden sonra herhangi bir eksikliğin olmadığının belirlenmesi halinde Odamız yetkilisi tarafından söz konusu başvuru elektronik ortamda onaylanacaktır. Kontrol sonrası onay verilen başvuru sahibi şirketin başvuru esnasında belirtmiş olduğu yetkili ya da yetkililere kullanıcı kodları ve şifreleri gönderilecektir. Türk Patent Enstitüsü Temsilciliği Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokol ile 2014 yılında kurulan temsilcilik, üyelerimize marka, patent ve faydalı model tescili konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

15 Sf.14 Toptan Ticaret Merkezleri Projesi Oda Meclisimiz tarafından oluşturulan Toptan Ticaret Merkezleri Komisyonu 2013 yılında çalışmaya başlamış ve öncelikle Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkiinde ayrılan 2 Milyon metrekarelik alanın Odamız tarafından alınan ön talepler neticesinde yetersiz kalacağı düşüncesi ile 7 Milyon metrekareye çıkartılması için Belediye nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu merkezlerin 1-TOKİ Tarafından yapılması, 2-Uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması, 3-Sektörel Kooperatifler kurularak hayata geçirilmesi için hem Yönetim Kurulumuz hem de Komisyonumuz etkin bir şekilde çalışmalar yürütecek olup, önemli bir ihtiyaç olan bu yapının İlimize kazandırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Yöremizin Ulusal Markaları-Kültür Park Projesi Sivas-Ankara Karayolu üzerinde Odamıza tahsis edilen Kültür Park alanında 2014 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı na sunulan Yöremizin Ulusal Markaları başlıklı projemizin kabul edilmesi ile hafriyat ve dolgu çalışmalarına başlanmıştır. Proje sonunda yöresel ürünlerimizin satış ve tanıtımına yönelik önemli bir merkez Odamız tarafından kurulmuş ve İlimiz ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. TOBB ETÜ Fakültelerinin Kurulması İl Özel İdaresi nden Odamıza devir alınan Eğitim, Fuar ve Kongre Merkezi nde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Fakültelerinin kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup, Ticari ilimler ve Teknoloji Fakültelerinin kurulması yönünde çalışmalara devam edilmektedir.

16 Sf.15 İŞGEM-İş Geliştirme Merkezi Odamız ve İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği nden yaklaşık 7 Milyon Euro luk hibe ile kurulacak olan Sivas İş Geliştirme Merkezi nin çalışmaları yakından takip edilmekte ve Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından ihale aşamasına geçmesi kabul edilen projenin 2016 yılında inşaatına başlanılması hedeflenmekte olup, proje ile iş kurmak ve büyütmek isteyen girişimcilere işlik tahsisi, kredi, idari ve pazarlama destekleri sunulacaktır. Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi Projenin temelinde kilit şirketlerin işveren ve çalışanlarına uyum yeteneği üzerine eğitim sağlayacak olan altı Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezinin (EDKM) oluşturulması yer almaktadır. Bu Merkezlerden biri Odamız bünyesinde kurulmuş olup, 2014 yılında 10 oturumda 194 işveren ve çalışana eğitimler verilmiştir. Ayrıca Kayseri İlinde düzenlenen eğitimler Odamız tarafından organize edilmekte olup, eğitimlere ilerleyen yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır.

17 Sf Organizasyon Yapısı

18 Sf İnsan Kaynakları Sivas Ticaret ve Sanayi Odası halen % 70 i 5 yıl ve daha uzun süredir görev yapan 20 deneyimli personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Son 15 yıldır yeni alınan ve alınacak personellere Akademisyenler tarafından yazılı ve sözlü sınavlar yapılmakta ve bu şekilde alımlar gerçekleştirilmektedir. Güçlü işbirliği ve yedekleme yöntemleri ile kadrolar Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. STSO Personeli Özet Tablosu 30 YAŞ ÜSTÜ ÜNİ. Y.O. LİSE İLK Ö. 5 YIL ÜSTÜ 5 YIL ALTI K E TOPLAM YAŞ ALTI Personel Durum Analizi PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI 5% PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 70% 30% 45% 40% 10% KADIN ERKEK ÜNİ. Y.O. LİSE İLK Ö.

19 Sf.18 PERSONELİN HİZMET SÜRESİ DAĞILIMI PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 15% 30% 70% 85% 5 YIL ÜSTÜ 5 YIL ALTI 30 YAŞ ÜSTÜ 30 YAŞ ALTI 1.5 Mali Kaynaklar YILI BÜTÇE GELİR GİDER GELİR-GİDER FARKI GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI , , , ,81 116% , , , ,19 132% , , , ,30 90% , , , ,43 120% , , , ,04 116% ,00 SON 5 YILIN GELİR-GİDER ANALİZİ , , , ,00 GELİR GİDER , ,

20 Sf.19 GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI 140% 120% 116% 132% 120% 116% 100% 80% 90% 60% 40% 20% 0% Altyapı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kendisine ait 6 katlı binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Hizmet Binasında; kişilik Konferans Salonu - 80 kişilik toplantı Salonu, - 20 kişilik 2 adet toplantı salonu, kişilik yemek salonu bulunmaktadır. Ayrıca Odamızda; - 40 adet Masaüstü bilgisayar, - 5 Dizüstü bilgisayar, - 4 adet fotokopi makinesi, - 2 adet Server, - 12 adet yazıcı, - 4 adet projeksiyon aleti hizmet vermektedir.

21 Sf Sivas Vizyonu

22 Sf Stratejik Planlama Yaklaşımı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yıllarını kapsayacak olan Stratejik Planı, Odanın kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş olan ve aşağıda sıralanan varlık nedenleri temel unsurlar olarak ele alınmış ve bu unsurlara ilişkin stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetler tespit edilmiştir. - Mesleklerle ile ilgili insan kaynağının nitelik ve becerilerini geliştirmek - Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek - Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konularda bilgi üreterek paydaşlara ulaştırmak ya da üyelerin bilgiye ulaşmalarına kolaylaştırıcılık yapmak - Ticaret ve sanayi ile ilgili yasalarda belirtilen belgelerin düzenlenmesi ve kayıtların tutulması - Meslek faaliyetlerine ait ortak menfaat olan konularda savunuculuk yapmak - Ticaret ve sanayinin gelişimi için faydalanıcıların ortak menfaatleri doğrultusunda kolektif eylem gerektiren işletmeler / tesisler kurmak Planlama sürecinde tüm iç ve dış paydaşların görüşleri, yönetim ve idari kadronun geçmiş deneyimleri, 2023 Sivas Vizyonu, bölge planları, ülke vizyonu ve kalkınma planları temel yol göstericiler olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak Stratejik Amaçlar aşağıdaki 3 ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar; 1. İLİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI 2. TEMSİL VE İLETİŞİM ETKİLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 3. HİZMET KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASIDIR. Planlama çalışmaları Akademik Uzman Danışmanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Girişimci Kurulları ve Personelden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüş olup, ilgili konularda iç ve dış paydaşların görüşleri alınmıştır. ONAY: Stratejik Planı Oda Yönetim Kurulu nun tarih ve 85/18 sayılı kararı ile onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

23 Sf Paydaş Analizi STSO nun paydaşları, kurumun hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi, kuruluş veya kurumlardır. Paydaş Adı Paydaş Türü Öncelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Meclisi İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Yönetim Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Meslek Komiteleri İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Üyeleri İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Çalışanları İç Paydaş Birlikte Çalış Kadın Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Genç Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Sivas Valiliği Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas Belediye Başkanlığı Dış Paydaş İşbirliği Yap Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Dış Paydaş İşbirliği Yap ORAN Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Birlikte Çalış Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas İş Kurumu il Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap İl Defterdarlığı Dış Paydaş İzle İl Vergi Dairesi Dış Paydaş İzle Sivas Esnaf ve Sanatkâr Odası Dış Paydaş İşbirliği Yap KOSGEB İl Hizmet Merkezi Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas ABİGEM Dış Paydaş Birlikte Çalış Sivas Ticaret Borsası Dış Paydaş İşbirliği Yap Yerel/Ulusal Basın Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas OSB Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas AB Bilgi Merkezi İç Paydaş Birlikte Çalış KGF Sivas Şubesi Dış Paydaş İşbirliği Yap Cumhuriyet TEKNOKENT Dış Paydaş İşbirliği Yap

24 Sf GZFT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER - Kurum çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek olması, - Kurum çalışanlarının yaş ortalamasının düşük olması, - Güçlü fiziki ve teknolojik altyapı, - Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB de Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı olması, - Odanın ORAN, Teknopark, vb önemli kurumlarda temsil ediliyor olması, - Uluslararası proje deneyimi, - Oda yönetiminin yenilikçi yaklaşım ve hizmetlere olan ilgisi, - Meslek komite toplantılarının etkin olması, - ABİGEM ve KUYAP Eğitim ve Danışmanlık birimlerinin mevcut olması, - AB Bilgi Merkezi nin bulunması, - KGF Şubesinin Odada hizmet veriyor olması, - Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının aktif şekilde çalışması, - Kamuoyunda saygın bir imaja sahip bir oda olması, - Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Belgesine sahip olması. ZAYIF YÖNLER - Sektörler arası kümelenmelerin zayıf olması, - Yapılan toplantı, seminer ve konferanslara üyelerimizin katılımının az olması, - Kurum çalışanları arasında sağlıklı bir iletişimin olmaması, - Dış ticaret konusunda bilgilendirme ve faaliyetlerin yetersiz olması, - Performans değerlendirme sisteminin etkin şekilde çalışmıyor olması, - Üye aidatlarının zamanında ödeme alışkanlıklarının zayıf olması.

25 Sf.24 FIRSATLAR - Organize Sanayi Bölgelerinin olması ve içinden demiryolu da geçen alt yapısı tamamlanmış yeni II. Organize Sanayi Bölgesinin planlamasının yapılmış olması, - İlin Cazibe Merkezleri arasında yer alması, - Ankara-Sivas Hızlı Tren projesi, - Yıldız dağı kayak tesisi projesi - Sıcak Çermik termal turizm yatırımları, - TOBB-ETÜ Fakülteleri projesi, - 2. Devlet Üniversitesi projesi - Marka Kentler Projesi içinde yer alınması, - KAP (Karadeniz-Akdeniz) Projesi - Lojistik Köy Yatırımı - Kentin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve madencilik konusunda önemli rekabet gücüne sahip olması, - Sivas ın tarih, kültür, turizm ve yatırım açısından marka kent ve cazibe merkezi olması, - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nin varlığı. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirme olanaklarının bulunması, - İşgücü maliyetinin düşüklüğü, - Kurumların Odamızla işbirliği talepleri TEHDİTLER - Kişi başına düşen gelirin düşük olması, - Bölgesel Teşvik Yasası kapsamında Sivas ın var olan konumu gereği 4. Bölge içinde değerlendirilmesi, - Komşu illerin de Teşvik Yasası na girmesi ve bölgesel farklılıklar - İl genelinde işsizlik oranının yüksek olması, - İlde çalışan nüfusun sanayileşmiş illere göç vermesi, - Genç işgücü ve sermaye göçü ile buna bağlı olan durgunluk - Girişimciliğin ve sermayenin yetersizliği, - Mevduatın yatırıma dönüştürülememesi, - Turizm altyapısının gelişmemiş olması, - Ortaklık kültürünün yerleşmemiş olması, - İşletmelerde önemli ölçüde kalifiye eleman sıkıntısının yaşanması.

26 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2- GELECEĞE BAKIŞ Güçlü Temsil, Yenilikçi Hizmet 2.1 Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz Vizyonumuz; Küresel ekonomide bölgemiz iş dünyasının vazgeçilmez temsilcisi ve kolaylaştırıcısı olmak. Misyonumuz; Yenilikçi hizmet anlayışı ve mevzuata tam uyum içerisinde üyelerimiz ilimiz ve ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sunmak. Değerlerimiz; Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olma, Girişimcilik kültürü ve işbirliği ruhunu geliştirme ve yaygınlaştırma, Kolay ulaşılabilir olma, Hızlı, Güvenilir, Güler yüzlü hizmet

27 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2.2 Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1- İLİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI STRATEJİLER FAALİYETLER 1.1- Girişimciliğin Geliştirilmesi 1.2- Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi KOSGEB ve İş kurumu ortaklığında girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir Üniversite öğrencileri ve üyelerin başvurularına açık, ödüllü proje yarışmaları düzenlenecektir Üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının faaliyetleri desteklenecektir Nesil Eğitim Programları düzenlenecektir Girişimcilere yönelik İş Planı hazırlama danışmanlık desteği verilecektir Türk Patent Enstitüsü Temsilciği tarafından eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir İnovasyon Kontak Noktası kurulacaktır Cumhuriyet Üniversitesi İşbirliği ile Akademisyen Uzmanlık Envanteri oluşturulacaktır Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi kurulması amacıyla çalışmalar yapılacaktır AR-GE desteklerinden faydalanan firma sayısının artırılması için çalışmalar yapılacaktır CÜSTİGEM faaliyetleri desteklenecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Yarışma Sayısı * Katılımcı sayısı * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı HEDEF PERFORMANS * 4 * 100 * 1 * 50 * 5 * 500 TAKVİM YILLIK SORUMLU GS,GSY, ABİGEM YILLIK BÜTÇE 6.000,00 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS,GSY 1.000,00 * Etkinlik sayısı * 4 YILLIK YK,GS 5.000,00 * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Hazırlanan İş Planı Sayısı * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Bilgilendirilen üye sayısı * Hizmete alınan birim * Envanter Raporu * Fizibilite * Tesis * Destek alan üye sayısı * 3 * 45 YILLIK * 5 YILLIK * 2 * 40 * 100 * GS,GSY, ABİGEM GS,GSY, ABİGEM , ,00 YILLIK GSY 1.000,00 YK,GS, ABİGEM ,00 * GS ,00 * 1 Fizibilite: 2015 Tesis:2017 YK,GS ,00 * 5 YILLIK GS,ABİGEM 2.000,00 * Etkinlik Sayısı * 2 YILLIK YK,GS 2.500, AR-GE ve Yenilik konusunda Paydaşlar ile ortak projeler geliştirilecek ve desteklenecektir. * Proje sayısı * 2 YILLIK YK,GS

28 Sf GELECEĞE BAKIŞ 1.3- Sektörel Gelişim ve Uzmanlaşmanın artırılması Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecektir Öne çıkan sektörlerde kümelenme çalışmaları yürütülecektir Toplu işyeri ve küçük sanayi sitesi kurma çalışmaları yürütülecektir UMEM Projesi kapsamında nitelikli eleman yetiştirilmesi çalışmaları yapılacaktır İlin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır İŞGEM Kuruluş çalışmalarının desteklenecektir Üyelerin hibe programlarından faydalanmaları konusunda bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları yürütülecektir Üyelerin ülke çapında ticaret imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. * Etkinlik sayısı * Katılımcı sayısı * 1 * 60 * Küme sayısı * YILLIK YK ,00 YK,GS, ABİGEM * Proje * YK * Eğitim alan kişi sayısı * İşe yerleştirilen kişi sayısı * 150 * 100 YILLIK GS ,00 * Etkinlik sayısı * 5 YILLIK YK,GS ,00 * Toplantı sayısı * Tesis * Bilgilendirilen üye sayısı * Proje sayısı * Tanıtım faaliyeti sayısı * Katılımcı sayısı * 3 YILLIK YK,GS ,00 * 400 * 25 * 2 * 150 YILLIK GS,ABİGEM ,00 YILLIK YK,GS, ABİGEM , Fuar ve Kongre Merkezi kurulması için çalışmalar yapılacaktır Ekonomik ve Sektörel Raporlar hazırlanacaktır. * Tesis * YK * Rapor sayısı * 2 YILLIK YK,GS , Yurtdışı iş ve fuar gezileri düzenlenecektir. * Heyet sayısı * Katılımcı Sayısı * 3 * 50 YILLIK YK,GS, ABİGEM 2.000, İhracatın artırılması İş ingilizcesi eğitimi düzenlenecektir UR-GE Projeleri geliştirilecek ve uygulanacaktır Yüksek düzeyde ihracat yapan üyeler ödüllendirilecektir İmalat yapan işletmelerin tanıtımına yönelik 3 dilde katalog ve web sitesi hazırlanacaktır. * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * 2 * 40 YILLIK GS,ABİGEM 1.000,00 * Proje sayısı * 1 YILLIK GS,ABİGEM ,00 * Etkinlik sayısı * 1 YILLIK YK,GS ,00 * Katalog * Web sitesi * 1 * GS ,00

29 Sf GELECEĞE BAKIŞ Meslek Komitelerinin etkin şekilde çalışması için yeni modeller geliştirilecektir. * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı * 150 * 750 YILLIK YK,GS ,00 2- TEMSİL VE İLETİŞİM ETKİLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 2.1- Örgütsel yapının etkinliğinin artırılması 2.2- İletişim kaynakları ve kanallarının güçlendirilmesi Komisyon ve Kurulların çalışmaları desteklenecektir Meclis Toplantıları tematik gündem maddeleri eklenecek ve bilgilendirmeler yapılacaktır Yeni üyelere yönelik düzenli bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır Meslek Komite Üye Bilgi Sistemi oluşturulacaktır İştiraklerin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır Vizyon dergisinin içerik kalitesi yükseltilecektir İnternet sitesi geliştirilecektir Üyelerin ve GSM kayıtları güncelleştirilecektir Sosyal medya etkin şekilde kullanılacaktır Haftalık E-Bülten yayını için çalışmalar yapılacaktır Üye memnuniyet anketleri düzenlenecektir Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanacaktır. * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı * Bilgilendirme sayısı * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Sistem * 25 * 125 YILLIK YK,GS 2.500,00 * 8 YILLIK YK,GS 6.000,00 * 6 * 250 * Sistemin çalışır hale getirilmesi YILLIK GS 1.500, GS 1.500,00 * İşbirliği sayısı * 3 YILLIK YK,GS 7.500,00 * Dergi sayısı * Dağıtım yapılan üye sayısı * Ziyaretçi sayısı * Duyuru sayısı * Haber sayısı * bilgisi olan üye sayısı * GSM bilgisi olan üye sayısı * Takipçi sayısı * Haber/duyuru sayısı * Ebülten sayısı *Gönderim istatistikleri * Anket Sayısı * katılımcı sayısı * 6 * * * 150 * 75 * 2500 * 3500 * 2500 * 225 * 40 * * 2 * 3000 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS 5.000, GS 2.500,00 YILLIK GS YILLIK GS 1.500,00 YILLIK YK,GS 6.000,00 * Rapor sayısı * 1 YILLIK YK,GS , Görsel ve yazılı basında yer alma oranı artırılacaktır. * Basında yer alma sayısı * 200 YILLIK YK,GS

30 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2.3-Üyelerin Kurumsal yapısının Güçlendirilmesi Hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır Siz Gelemiyorsanız, Biz Geliyoruz Projesi geliştirilerek uygulanacaktır Eğitim programları düzenlenecektir. * Hizmet alan üye sayısı * Ziyaret edilen üye sayısı * Eğitim sayısı * Katılımcı sayısı * 10 YILLIK YK,GS ,00 * 100 YILLIK GS 4.500,00 * 12 * 250 YILLIK GS 6.000, Odanın temsil yetenekleri ve etkisinin güçlendirilmesi Odanın Temsil edildiği kurum ve kurulların toplantı ve etkinliklerine katılım ve katkı sağlanacaktır TOBB ve diğer kurumlar tarafından talep edilen bilgi ve görüşler etkin şekilde yanıtlanacaktır Dış Paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır Sivaslı Bürokratlar Rehberi hazırlanacaktır Sivas Tanıtım Günleri'ne katılım sağlanacaktır. * Toplantı sayısı * 40 YILLIK YK,GS ,00 * Yazı sayısı * 75 YILLIK YK,GS * Paydaş görüşme sayısı * 50 YILLIK YK,GS 1.500,00 * Rehber * 1 YILLIK YK,GS 6.000,00 * Etkinlik sayısı * 2 YILLIK YK,GS ,00 3- HİZMET KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 3.1-Personel yetkinlik ve memnuniyetinin artırılması Performans Yönetim Sistemi etkin şekilde uygulanacaktır Çalışan önerileri sistematik şekilde değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir Çalışan Memnuniyeti Anketleri düzenlenecektir. * Performans Sistemi * Performans Raporu * Öneri sayısı * Gerçekleşen öneri sayısı * Verilen ödül * Eğitim sayısı * Kişi başına düşen eğitim saati * Anket Sayısı * Memnuniyet oranı * 2 YILLIK YK,GS * 20 * 8 * 8 * 6 * 18 * 1 * %75 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS 6.000,00 YILLIK GS

31 Sf GELECEĞE BAKIŞ 3.2-Hizmet çeşitliği ve sunum altyapılarının iyileştirilmesi Hizmet birimlerinin yenilenmesi sağlanacaktır Dijital Arşivleme sistemine geçilecektir Yeni hizmetler geliştirme konusunda çalışmalar yapılacaktır. * Yenilenen altyapı sayısı * Sistemin kurulması *Geliştirilen hizmet sayısı * YK,GS ,00 * Sistemin çalışır hale getirilmesi 2016 YK,GS ,00 * YK,GS , Kalite Sistemlerinin geliştirilmesi Akreditasyon Sistemi ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi entegrasyonu ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulacaktır ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurulacaktır Kıyaslama çalışmaları yapılacaktır. * Sistem dokümantasyonu * İyileştirilen dokümantasyon 2015 GS 1.500,00 * Belgelendirme * GS ,00 * Belgelendirme * GS 6.000,00 * Kıyaslama sayısı YK: YÖNETİM KURULU GS: GENEL SEKRETERLİK ABİGEM: AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ * 2 YILLIK GS

32 Sf İZLEME VE DEĞERLENDİRME 3- İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik planda yer alan temel öge, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için temel öge, amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir talimat hazırlanmıştır. Sivas TSO Stratejik Planı uygulamalarının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanan; Stratejik Yönetim Uygulama Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

33

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 1 2001 SİVAS Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 2 2001 SİVAS 1 UÇAK SEFERLERİ YAPILMIYOR. OSB DE 36 FABRİKA, 1.500 ÇALIŞAN VAR, ALTYAPI SORUNLARI

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

2014-2017 Körfez Stratejik Plan

2014-2017 Körfez Stratejik Plan 2014-2017 Körfez Stratejik Plan Körfez in Ekonomik, Ticari, Kentsel, Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Geleceğinin Tasarımı Körfez Ticaret Odası korfezto.org.tr Körfez 2014-2017 Stratejik Plan Körfez Ticaret

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı