Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,"

Transkript

1

2 İçindekiler Sunuş SİVAS Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Altyapı Sivas Vizyonu Stratejik Planlama Yaklaşımı Paydaş Analizi GZFT Analizi GELECEĞE BAKIŞ Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler İZLEME VE DEĞERLENDİRME 31

3 Sf.02 Sunuş Sunuş Sayın Üyemiz, Sivil toplum örgütlerinin görevi adı üzerinde sivil bir yapıya sahip olmalarıdır. Bütün kesimlere aynı mesafede olmakla birlikte mensuplarının sorunlarını çözmektir. Oda ve Borsalarımız o şehrin hafızasıdır, iş âleminin asli temsilcileridir. Şehirleri için yapılan projeleri kendi işleri gibi sahiplenip, sonuna kadar takip ederler. Bu nedenle kamu ve özel sektör el ele vermeli, öncelikler ortak akılla belirlenmelidir. Bu noktada Sivas ımızın gelişimi ve kalkınabilmesi için hazırlamış olduğumuz stratejik Planımızı sizlerin bilgilerine sunuyoruz. Güzel bir söz var; Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diye. Sivas ı ve Odamızı 2023 vizyonumuza taşıyacak hedeflere ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm mensuplarımıza saygılarımı sunuyor, bereketli bol kazançlar diliyorum. Saygılarımla. Osman YILDIRIM Başkan

4 Sf SİVAS Sivas, yazılı tarihi M.Ö yıllarına uzanan köklü bir Medeniyetler Başkenti dir. İç Anadolu nun kuzey doğusunda yer alan Sivas yüzölçümü bakımından Türkiye nin 2. büyük ilidir. Kuzey-Güney, Doğu-Batı demiryolu ve karayolu güzergahında bulunan Sivas yıllar boyunca verdiği göç nedeniyle tarihte sahip olduğu merkez konumunu kaybetmiştir. Cumhuriyet yıllarının başında yapılan büyük devlet yatırımları sayesinde ekonomisini ayakta tutan şehir son 20 yılda artan girişimci sayısı ve özel sektör yatırımları ile büyüme trendine girmiştir. Özellikle Hükümet Programlarında yer alan Hızlı Tren projesi ve Kuzey-Güney Karayolu projeleri ile bu büyüme trendinin 2023 yılına kadar hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Sivas kişilik toplam nüfusu ile ülkemizin 32. büyük İlidir yılı verilerine göre; toplam nüfusun %71,7 si il/ilçe merkezinde yaşamaktadır. Nüfusun %56,4 merkez ilçede yaşamaktadır. Bu oranı %6,2 ile Şarkışla ve Yıldızeli ilçeleri takip etmektedir. Kadın nüfusun oranı %50,3 ( kişi), erkek nüfusun oranı ise %49,7 ( kişi) dir. İSTİHDAM Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre kayıtlı işyeri sayısı 8.425, Aktif Sigortalı Sayısı dir. % 50,75 işgücüne katılım oranı ile işsizlik % 7,8 dir. Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren 130 işletmede 10 bin civarında işçi çalışmaktadır.

5 Sf.04 EĞİTİM Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 40 yıl önce kurulmuş köklü bir üniversitedir. 45 binin üzerinde öğrencisi ile Sivas İlinin Sosyo-ekonomik hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca İlde 5 adet Meslek lisesi eğitimlerine devam etmektedir. İMALAT-TİCARET-HİZMET Sivas ilinde halen bir organize sanayi bölgesi faaliyette olup, 130 işletme üretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılında kurulan TÜDEMSAŞ ve 1953 yılında kurulan Çimento Fabrikası halen İlin en büyük sanayi işletmeleridir. Madencilik alanında önemli potansiyele sahip olan İlde doğaltaş imalatı ve ihracatı önemli bir paya sahiptir. Bunun yanında 5084 sayılı teşvik yasası sonrası tekstil ve hazır giyim yatırımları artmıştır. Halen teşvik mevzuatına göre 4. Bölge olan Sivas yatırımcılara önemli avantajlar sunmaktadır. Oda verilerine göre 78 ülkeye yılda 200 milyon dolar ihracat yapılmakta olup, ihracat son 10 yılda 5 kat artış göstermiştir ün üzerinde istihdam sağlayan Çağrı Merkezleri de İlin istihdam ve ekonomik verilerine olumlu katkılar sağlamaktadır.

6 Sf Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 1901 yılında Sivas Ticaret Ziraat ve Sanayi Odası adı ile kurulmuş, 1908 yılında Ziraat Odasından ayrılarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası adını almıştır. Odanın ilk başkanı olarak Müezzinzede Mehmet Sabri Efendi seçilmiştir. İkinci Reis(Başkan Vekili) ise Topalzade Haci Ali Ağa idi. 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun neşri ile odamız kuruluşunu yenilemiş ve şehrin o zamanki nüfusuna göre 7 azadan ibaret bir Yönetim Kurulu ile idare edilmeye başlanmıştır. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu yıllarda yalnızca ticari ihtilafları halletmek, halı, kilim ve diğer dokumacılığı kontrol etmek görevini yaparken daha sonraları faaliyetlerini ve kadrolarını genişleterek iç ve dış firmalarla münasebet kurmuş, bir takım iktisadi araştırmalar ve muntazam tutulan istatistiki bilgilerle şehrin ticari ve sınai kapasitesinin büyümesi için olumlu çalışmalar yapmıştır. Oda organları: a) Meslek komiteleri. b) Meclis. c) Yönetim kurulu. d) Disiplin kurulu. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odanın Görevleri a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

7 Sf.06 elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.

8 Sf.07 o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

9 Sf.08 d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlar. Temsilcilikler Odamızın Gürün, Şarkışla ve Suşehri İlçelerimizde bulunan temsilcilikleri ile düzenli iletişim sağlanmakta, Odamızın faaliyetleri ve üyelere yapılan duyuru ve bilgilendirmeler için Temsilcilikler ile işbirliği halinde çalışılmaktadır. Odamızın Temsil Edildiği Bazı Kurum, Kuruluş ve Kurullar TOBB TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEY BAŞKANLIĞI TOBB VERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU ÜYELİĞİ 1. VE 2. OSB YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELİĞİ TÜRKAK DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ TOBB MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ ÜYELİĞİ KENT KONSEYİ- YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ MARKA KENT SİVAS PROJESİ-YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ CUMHURİYET TEKNOKENT-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ TOBB ETÜ HASTANESİ-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ CÜSTİGEM- YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI-SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ KOSGEB- KOBİ PROJE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ

10 Sf.09 KOSGEB-AR-GE VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİĞİ İNSAN HAKLARI İL KURULU ÜYELİĞİ İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU ÜYELİĞİ İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ ADLİYE (SİVAS DENETİM ŞB) KORUMA KURULU ÜYELİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK VE DEĞER TESPİT KOMİSYONU ÜYELİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU ÜYELİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜYELİĞİ DEFTERDARLIK TAKDİR KOMİSYONU ÜYELİĞİ TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL PRİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu nda Odamız aşağıdaki çalışma gruplarında temsil edilmekte olup, bu konularda Odamız görüşleri en yüksek düzeyde iletilmektedir. Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı

11 Sf.10 ÖNE ÇIKAN HİZMETLER VE PROJELER Siz Gelemiyorsanız, Biz Geliyoruz Projesi 2013 yılında uygulamaya koyduğumuz SİZ GELEMİYORSANIZ, BİZ GELİYORUZ projesi oda hizmetlerine proaktif bir bakış kazandırmış ve üyelerimize kendi iş yerlerinde ihtiyaç duydukları nitelikli bilgiyi yine kendi ihtiyaçları doğrultusunda sunulmasını sağlamıştır. Üyelerimizin adresinden doldurdukları form aracılığı ile ihtiyaç duydukları bilgilere ilişkin talepleri anında Genel Sekreterliğimize iletilmekte olup, hızlı şekilde geri dönüş sağlanmakta ve bilgi aktarılmaktadır. Sivas Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Sivas Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Odamız işbirliğiyle, Avrupa Birliği projesi kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Amacı bölgedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları her alanda teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve hem yurt içi hem de yurt dışında rekabet güçlerini arttırmak olan Merkez 2014 yılında Danışmanlık konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. ABİGEM Çağrı Merkezi Yatırımı 2015 yılında Avrupa Birliği fonlarından sağlanan 100 Bin Avroluk kaynak ile 25 kişilik oturum kapasiteli bir Çağrı Merkezi kurulacaktır. İhale süreçleri devam eden yatırımın 2015 yılının 2. Yarısında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

12 Sf.11 AB Bilgi Merkezi Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında 2011 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikaları konusunda tanıtılmasını ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Merkez Tarafından Sunulan Hizmetler: Avrupa Birliği nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarının ilimizde tanıtılması amacıyla sıklıkla düzenlediğimiz seminer, konferans, panel gibi aktif bilgilendirme faaliyetleri, Avrupa Birliği konusunda kitap, kitapçık, broşür v.b yayınları ücretsiz olarak temini, AB Bilgi Merkezimize müracaat ederek, AB kurumları, politikaları, genişleme ve müzakere süreci hakkında sözlü veya yazılı bilgi taleplerinin karşılanması, AB nin katkısı ile uygulanan kültürel, toplumsal, gençlik, mesleki eğitim, istihdam v.b hibe programları ve projeleri hakkında bilgi taleplerinin karşılanması, Çeşitli AB veri tabanlarına ulaşım konusunda bilgi taleplerinin karşılanması, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri Koordinasyonunda Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması düzenlenmesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council ve AB Bilgi Merkezleri işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Gençlik Konferansı na katılım sağlanması. Sivas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Masası Odamız ve Milano Ticaret Odası-Formaper işbirliği ile kurulan Sivas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Masası ile üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla sürdürülebilir kalkınma ve büyüme konularında Sosyal Sorumluluk ekseninde danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

13 Sf.12 Kredi Garanti Fonu İşletmelerin Bankalardan kredi taleplerinde kefalet ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu Şubesinin çalışmaları desteklenecek ve şube yetkililerinin Odamız Meslek Komite toplantılarında bilgilendirme hizmeti sunması faaliyetine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Hukuki Danışmanlık Hukuk Birimimiz aracılığı ile Odamızdan talep edilen kanun, yönetmelik ve standartlara ilişkin görüşler, ilgili meslek komiteleri ve üyelerimizin katkısı ile oluşturulmakta ve Odamız görüşü olarak iletilmektedir. Üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliği ve yeniliği , web sitemiz ve dergimiz aracılığı ile ulaştırılacaktır. Elektronik İmza-Kayıtlı E-Posta Üyelerimiz Mersis üzerinden yapacakları Ticaret Sicili işlemlerinde kullanılmak üzere E- İmzaya daha kolay ve hızlı bir şekilde sahip olabilmeleri için Odamız EDM Bilişim ile işbirliği protokolü imzalamıştır yılının son çeyreğinde 88 Adet üyemize Elektronik İmza almaları sağlanmış olup yıllarında da bu hizmetimiz devam edecektir. 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm anonim, limited ve komandit şirketler için zorunluluk olarak uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. KEP, standart elektronik postanın eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e- postadır. Bu yönüyle KEP, bir elektronik postanın, gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlamakta, gönderilen iletilerin iletim zamanını kesin olarak belirlemekte, gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilip değiştirilmediğini kesin olarak tespit edebilmekte ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli kesin delilleri sağlamaktadır. Odamız, TNB KEP ile işbirliği yaparak üyelerimize özel fırsatlarla Kurumsal Elektronik Posta ya (KEP) sahip olma imkânı sağlamıştır.

14 Sf.13 Kredi Kayıt Bürosu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile işbirliği protokolü imzalanmış ve Odamız Kredi Kayıt Bürosu faaliyetlerine başlamıştır. Üyelerimiz kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri hakkında bilgi alabileceklerdir. Ticari işlemlerde karşı tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün olabilecektir. Gerçek kişi(şahıs) işletme olan üyelerimiz kkb.com.tr internet sayfasında Online İşlemler başlığı altındaki Internet Şube Başvuru Formu Bireysel bölümünden gerekli bilgi girişini yaparak üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Tüzel kişi işletme olan üyelerimizin Kredi Kayıt Bürosu internet sayfasında Online İşlemler başlığı altındaki Internet Şube Başvuru Formu Kurumsal bölümünden şirketleri ile ilgili bilgi girişini yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ekrandan doldurdukları başvuru formunu bastırmaları, imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere imzalatmaları daha sonra bu kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti ve imza sirkülerindeki isimlerin yetkili olduklarını gösteren ticaret sicil gazetesi örneği ile odamıza başvurmaları gerekmektedir. Odamız tarafından yapılacak olan incelemelerden sonra herhangi bir eksikliğin olmadığının belirlenmesi halinde Odamız yetkilisi tarafından söz konusu başvuru elektronik ortamda onaylanacaktır. Kontrol sonrası onay verilen başvuru sahibi şirketin başvuru esnasında belirtmiş olduğu yetkili ya da yetkililere kullanıcı kodları ve şifreleri gönderilecektir. Türk Patent Enstitüsü Temsilciliği Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokol ile 2014 yılında kurulan temsilcilik, üyelerimize marka, patent ve faydalı model tescili konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

15 Sf.14 Toptan Ticaret Merkezleri Projesi Oda Meclisimiz tarafından oluşturulan Toptan Ticaret Merkezleri Komisyonu 2013 yılında çalışmaya başlamış ve öncelikle Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkiinde ayrılan 2 Milyon metrekarelik alanın Odamız tarafından alınan ön talepler neticesinde yetersiz kalacağı düşüncesi ile 7 Milyon metrekareye çıkartılması için Belediye nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu merkezlerin 1-TOKİ Tarafından yapılması, 2-Uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması, 3-Sektörel Kooperatifler kurularak hayata geçirilmesi için hem Yönetim Kurulumuz hem de Komisyonumuz etkin bir şekilde çalışmalar yürütecek olup, önemli bir ihtiyaç olan bu yapının İlimize kazandırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Yöremizin Ulusal Markaları-Kültür Park Projesi Sivas-Ankara Karayolu üzerinde Odamıza tahsis edilen Kültür Park alanında 2014 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı na sunulan Yöremizin Ulusal Markaları başlıklı projemizin kabul edilmesi ile hafriyat ve dolgu çalışmalarına başlanmıştır. Proje sonunda yöresel ürünlerimizin satış ve tanıtımına yönelik önemli bir merkez Odamız tarafından kurulmuş ve İlimiz ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. TOBB ETÜ Fakültelerinin Kurulması İl Özel İdaresi nden Odamıza devir alınan Eğitim, Fuar ve Kongre Merkezi nde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Fakültelerinin kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup, Ticari ilimler ve Teknoloji Fakültelerinin kurulması yönünde çalışmalara devam edilmektedir.

16 Sf.15 İŞGEM-İş Geliştirme Merkezi Odamız ve İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği nden yaklaşık 7 Milyon Euro luk hibe ile kurulacak olan Sivas İş Geliştirme Merkezi nin çalışmaları yakından takip edilmekte ve Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından ihale aşamasına geçmesi kabul edilen projenin 2016 yılında inşaatına başlanılması hedeflenmekte olup, proje ile iş kurmak ve büyütmek isteyen girişimcilere işlik tahsisi, kredi, idari ve pazarlama destekleri sunulacaktır. Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi Projenin temelinde kilit şirketlerin işveren ve çalışanlarına uyum yeteneği üzerine eğitim sağlayacak olan altı Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezinin (EDKM) oluşturulması yer almaktadır. Bu Merkezlerden biri Odamız bünyesinde kurulmuş olup, 2014 yılında 10 oturumda 194 işveren ve çalışana eğitimler verilmiştir. Ayrıca Kayseri İlinde düzenlenen eğitimler Odamız tarafından organize edilmekte olup, eğitimlere ilerleyen yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır.

17 Sf Organizasyon Yapısı

18 Sf İnsan Kaynakları Sivas Ticaret ve Sanayi Odası halen % 70 i 5 yıl ve daha uzun süredir görev yapan 20 deneyimli personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Son 15 yıldır yeni alınan ve alınacak personellere Akademisyenler tarafından yazılı ve sözlü sınavlar yapılmakta ve bu şekilde alımlar gerçekleştirilmektedir. Güçlü işbirliği ve yedekleme yöntemleri ile kadrolar Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. STSO Personeli Özet Tablosu 30 YAŞ ÜSTÜ ÜNİ. Y.O. LİSE İLK Ö. 5 YIL ÜSTÜ 5 YIL ALTI K E TOPLAM YAŞ ALTI Personel Durum Analizi PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI 5% PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 70% 30% 45% 40% 10% KADIN ERKEK ÜNİ. Y.O. LİSE İLK Ö.

19 Sf.18 PERSONELİN HİZMET SÜRESİ DAĞILIMI PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 15% 30% 70% 85% 5 YIL ÜSTÜ 5 YIL ALTI 30 YAŞ ÜSTÜ 30 YAŞ ALTI 1.5 Mali Kaynaklar YILI BÜTÇE GELİR GİDER GELİR-GİDER FARKI GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI , , , ,81 116% , , , ,19 132% , , , ,30 90% , , , ,43 120% , , , ,04 116% ,00 SON 5 YILIN GELİR-GİDER ANALİZİ , , , ,00 GELİR GİDER , ,

20 Sf.19 GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI 140% 120% 116% 132% 120% 116% 100% 80% 90% 60% 40% 20% 0% Altyapı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kendisine ait 6 katlı binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Hizmet Binasında; kişilik Konferans Salonu - 80 kişilik toplantı Salonu, - 20 kişilik 2 adet toplantı salonu, kişilik yemek salonu bulunmaktadır. Ayrıca Odamızda; - 40 adet Masaüstü bilgisayar, - 5 Dizüstü bilgisayar, - 4 adet fotokopi makinesi, - 2 adet Server, - 12 adet yazıcı, - 4 adet projeksiyon aleti hizmet vermektedir.

21 Sf Sivas Vizyonu

22 Sf Stratejik Planlama Yaklaşımı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yıllarını kapsayacak olan Stratejik Planı, Odanın kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş olan ve aşağıda sıralanan varlık nedenleri temel unsurlar olarak ele alınmış ve bu unsurlara ilişkin stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetler tespit edilmiştir. - Mesleklerle ile ilgili insan kaynağının nitelik ve becerilerini geliştirmek - Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek - Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konularda bilgi üreterek paydaşlara ulaştırmak ya da üyelerin bilgiye ulaşmalarına kolaylaştırıcılık yapmak - Ticaret ve sanayi ile ilgili yasalarda belirtilen belgelerin düzenlenmesi ve kayıtların tutulması - Meslek faaliyetlerine ait ortak menfaat olan konularda savunuculuk yapmak - Ticaret ve sanayinin gelişimi için faydalanıcıların ortak menfaatleri doğrultusunda kolektif eylem gerektiren işletmeler / tesisler kurmak Planlama sürecinde tüm iç ve dış paydaşların görüşleri, yönetim ve idari kadronun geçmiş deneyimleri, 2023 Sivas Vizyonu, bölge planları, ülke vizyonu ve kalkınma planları temel yol göstericiler olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak Stratejik Amaçlar aşağıdaki 3 ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar; 1. İLİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI 2. TEMSİL VE İLETİŞİM ETKİLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 3. HİZMET KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASIDIR. Planlama çalışmaları Akademik Uzman Danışmanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Girişimci Kurulları ve Personelden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüş olup, ilgili konularda iç ve dış paydaşların görüşleri alınmıştır. ONAY: Stratejik Planı Oda Yönetim Kurulu nun tarih ve 85/18 sayılı kararı ile onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

23 Sf Paydaş Analizi STSO nun paydaşları, kurumun hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi, kuruluş veya kurumlardır. Paydaş Adı Paydaş Türü Öncelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Meclisi İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Yönetim Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Meslek Komiteleri İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Üyeleri İç Paydaş Birlikte Çalış Oda Çalışanları İç Paydaş Birlikte Çalış Kadın Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Genç Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış Sivas Valiliği Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas Belediye Başkanlığı Dış Paydaş İşbirliği Yap Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Dış Paydaş İşbirliği Yap ORAN Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Birlikte Çalış Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas İş Kurumu il Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap İl Defterdarlığı Dış Paydaş İzle İl Vergi Dairesi Dış Paydaş İzle Sivas Esnaf ve Sanatkâr Odası Dış Paydaş İşbirliği Yap KOSGEB İl Hizmet Merkezi Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas ABİGEM Dış Paydaş Birlikte Çalış Sivas Ticaret Borsası Dış Paydaş İşbirliği Yap Yerel/Ulusal Basın Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas OSB Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği Yap Sivas AB Bilgi Merkezi İç Paydaş Birlikte Çalış KGF Sivas Şubesi Dış Paydaş İşbirliği Yap Cumhuriyet TEKNOKENT Dış Paydaş İşbirliği Yap

24 Sf GZFT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER - Kurum çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek olması, - Kurum çalışanlarının yaş ortalamasının düşük olması, - Güçlü fiziki ve teknolojik altyapı, - Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB de Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı olması, - Odanın ORAN, Teknopark, vb önemli kurumlarda temsil ediliyor olması, - Uluslararası proje deneyimi, - Oda yönetiminin yenilikçi yaklaşım ve hizmetlere olan ilgisi, - Meslek komite toplantılarının etkin olması, - ABİGEM ve KUYAP Eğitim ve Danışmanlık birimlerinin mevcut olması, - AB Bilgi Merkezi nin bulunması, - KGF Şubesinin Odada hizmet veriyor olması, - Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının aktif şekilde çalışması, - Kamuoyunda saygın bir imaja sahip bir oda olması, - Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Belgesine sahip olması. ZAYIF YÖNLER - Sektörler arası kümelenmelerin zayıf olması, - Yapılan toplantı, seminer ve konferanslara üyelerimizin katılımının az olması, - Kurum çalışanları arasında sağlıklı bir iletişimin olmaması, - Dış ticaret konusunda bilgilendirme ve faaliyetlerin yetersiz olması, - Performans değerlendirme sisteminin etkin şekilde çalışmıyor olması, - Üye aidatlarının zamanında ödeme alışkanlıklarının zayıf olması.

25 Sf.24 FIRSATLAR - Organize Sanayi Bölgelerinin olması ve içinden demiryolu da geçen alt yapısı tamamlanmış yeni II. Organize Sanayi Bölgesinin planlamasının yapılmış olması, - İlin Cazibe Merkezleri arasında yer alması, - Ankara-Sivas Hızlı Tren projesi, - Yıldız dağı kayak tesisi projesi - Sıcak Çermik termal turizm yatırımları, - TOBB-ETÜ Fakülteleri projesi, - 2. Devlet Üniversitesi projesi - Marka Kentler Projesi içinde yer alınması, - KAP (Karadeniz-Akdeniz) Projesi - Lojistik Köy Yatırımı - Kentin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve madencilik konusunda önemli rekabet gücüne sahip olması, - Sivas ın tarih, kültür, turizm ve yatırım açısından marka kent ve cazibe merkezi olması, - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nin varlığı. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirme olanaklarının bulunması, - İşgücü maliyetinin düşüklüğü, - Kurumların Odamızla işbirliği talepleri TEHDİTLER - Kişi başına düşen gelirin düşük olması, - Bölgesel Teşvik Yasası kapsamında Sivas ın var olan konumu gereği 4. Bölge içinde değerlendirilmesi, - Komşu illerin de Teşvik Yasası na girmesi ve bölgesel farklılıklar - İl genelinde işsizlik oranının yüksek olması, - İlde çalışan nüfusun sanayileşmiş illere göç vermesi, - Genç işgücü ve sermaye göçü ile buna bağlı olan durgunluk - Girişimciliğin ve sermayenin yetersizliği, - Mevduatın yatırıma dönüştürülememesi, - Turizm altyapısının gelişmemiş olması, - Ortaklık kültürünün yerleşmemiş olması, - İşletmelerde önemli ölçüde kalifiye eleman sıkıntısının yaşanması.

26 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2- GELECEĞE BAKIŞ Güçlü Temsil, Yenilikçi Hizmet 2.1 Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz Vizyonumuz; Küresel ekonomide bölgemiz iş dünyasının vazgeçilmez temsilcisi ve kolaylaştırıcısı olmak. Misyonumuz; Yenilikçi hizmet anlayışı ve mevzuata tam uyum içerisinde üyelerimiz ilimiz ve ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sunmak. Değerlerimiz; Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olma, Girişimcilik kültürü ve işbirliği ruhunu geliştirme ve yaygınlaştırma, Kolay ulaşılabilir olma, Hızlı, Güvenilir, Güler yüzlü hizmet

27 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2.2 Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1- İLİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI STRATEJİLER FAALİYETLER 1.1- Girişimciliğin Geliştirilmesi 1.2- Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi KOSGEB ve İş kurumu ortaklığında girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir Üniversite öğrencileri ve üyelerin başvurularına açık, ödüllü proje yarışmaları düzenlenecektir Üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının faaliyetleri desteklenecektir Nesil Eğitim Programları düzenlenecektir Girişimcilere yönelik İş Planı hazırlama danışmanlık desteği verilecektir Türk Patent Enstitüsü Temsilciği tarafından eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir İnovasyon Kontak Noktası kurulacaktır Cumhuriyet Üniversitesi İşbirliği ile Akademisyen Uzmanlık Envanteri oluşturulacaktır Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi kurulması amacıyla çalışmalar yapılacaktır AR-GE desteklerinden faydalanan firma sayısının artırılması için çalışmalar yapılacaktır CÜSTİGEM faaliyetleri desteklenecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Yarışma Sayısı * Katılımcı sayısı * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı HEDEF PERFORMANS * 4 * 100 * 1 * 50 * 5 * 500 TAKVİM YILLIK SORUMLU GS,GSY, ABİGEM YILLIK BÜTÇE 6.000,00 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS,GSY 1.000,00 * Etkinlik sayısı * 4 YILLIK YK,GS 5.000,00 * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Hazırlanan İş Planı Sayısı * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Bilgilendirilen üye sayısı * Hizmete alınan birim * Envanter Raporu * Fizibilite * Tesis * Destek alan üye sayısı * 3 * 45 YILLIK * 5 YILLIK * 2 * 40 * 100 * GS,GSY, ABİGEM GS,GSY, ABİGEM , ,00 YILLIK GSY 1.000,00 YK,GS, ABİGEM ,00 * GS ,00 * 1 Fizibilite: 2015 Tesis:2017 YK,GS ,00 * 5 YILLIK GS,ABİGEM 2.000,00 * Etkinlik Sayısı * 2 YILLIK YK,GS 2.500, AR-GE ve Yenilik konusunda Paydaşlar ile ortak projeler geliştirilecek ve desteklenecektir. * Proje sayısı * 2 YILLIK YK,GS

28 Sf GELECEĞE BAKIŞ 1.3- Sektörel Gelişim ve Uzmanlaşmanın artırılması Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecektir Öne çıkan sektörlerde kümelenme çalışmaları yürütülecektir Toplu işyeri ve küçük sanayi sitesi kurma çalışmaları yürütülecektir UMEM Projesi kapsamında nitelikli eleman yetiştirilmesi çalışmaları yapılacaktır İlin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır İŞGEM Kuruluş çalışmalarının desteklenecektir Üyelerin hibe programlarından faydalanmaları konusunda bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları yürütülecektir Üyelerin ülke çapında ticaret imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. * Etkinlik sayısı * Katılımcı sayısı * 1 * 60 * Küme sayısı * YILLIK YK ,00 YK,GS, ABİGEM * Proje * YK * Eğitim alan kişi sayısı * İşe yerleştirilen kişi sayısı * 150 * 100 YILLIK GS ,00 * Etkinlik sayısı * 5 YILLIK YK,GS ,00 * Toplantı sayısı * Tesis * Bilgilendirilen üye sayısı * Proje sayısı * Tanıtım faaliyeti sayısı * Katılımcı sayısı * 3 YILLIK YK,GS ,00 * 400 * 25 * 2 * 150 YILLIK GS,ABİGEM ,00 YILLIK YK,GS, ABİGEM , Fuar ve Kongre Merkezi kurulması için çalışmalar yapılacaktır Ekonomik ve Sektörel Raporlar hazırlanacaktır. * Tesis * YK * Rapor sayısı * 2 YILLIK YK,GS , Yurtdışı iş ve fuar gezileri düzenlenecektir. * Heyet sayısı * Katılımcı Sayısı * 3 * 50 YILLIK YK,GS, ABİGEM 2.000, İhracatın artırılması İş ingilizcesi eğitimi düzenlenecektir UR-GE Projeleri geliştirilecek ve uygulanacaktır Yüksek düzeyde ihracat yapan üyeler ödüllendirilecektir İmalat yapan işletmelerin tanıtımına yönelik 3 dilde katalog ve web sitesi hazırlanacaktır. * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * 2 * 40 YILLIK GS,ABİGEM 1.000,00 * Proje sayısı * 1 YILLIK GS,ABİGEM ,00 * Etkinlik sayısı * 1 YILLIK YK,GS ,00 * Katalog * Web sitesi * 1 * GS ,00

29 Sf GELECEĞE BAKIŞ Meslek Komitelerinin etkin şekilde çalışması için yeni modeller geliştirilecektir. * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı * 150 * 750 YILLIK YK,GS ,00 2- TEMSİL VE İLETİŞİM ETKİLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 2.1- Örgütsel yapının etkinliğinin artırılması 2.2- İletişim kaynakları ve kanallarının güçlendirilmesi Komisyon ve Kurulların çalışmaları desteklenecektir Meclis Toplantıları tematik gündem maddeleri eklenecek ve bilgilendirmeler yapılacaktır Yeni üyelere yönelik düzenli bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır Meslek Komite Üye Bilgi Sistemi oluşturulacaktır İştiraklerin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır Vizyon dergisinin içerik kalitesi yükseltilecektir İnternet sitesi geliştirilecektir Üyelerin ve GSM kayıtları güncelleştirilecektir Sosyal medya etkin şekilde kullanılacaktır Haftalık E-Bülten yayını için çalışmalar yapılacaktır Üye memnuniyet anketleri düzenlenecektir Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanacaktır. * Toplantı sayısı * Katılımcı Sayısı * Bilgilendirme sayısı * Eğitim Sayısı * Katılımcı Sayısı * Sistem * 25 * 125 YILLIK YK,GS 2.500,00 * 8 YILLIK YK,GS 6.000,00 * 6 * 250 * Sistemin çalışır hale getirilmesi YILLIK GS 1.500, GS 1.500,00 * İşbirliği sayısı * 3 YILLIK YK,GS 7.500,00 * Dergi sayısı * Dağıtım yapılan üye sayısı * Ziyaretçi sayısı * Duyuru sayısı * Haber sayısı * bilgisi olan üye sayısı * GSM bilgisi olan üye sayısı * Takipçi sayısı * Haber/duyuru sayısı * Ebülten sayısı *Gönderim istatistikleri * Anket Sayısı * katılımcı sayısı * 6 * * * 150 * 75 * 2500 * 3500 * 2500 * 225 * 40 * * 2 * 3000 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS 5.000, GS 2.500,00 YILLIK GS YILLIK GS 1.500,00 YILLIK YK,GS 6.000,00 * Rapor sayısı * 1 YILLIK YK,GS , Görsel ve yazılı basında yer alma oranı artırılacaktır. * Basında yer alma sayısı * 200 YILLIK YK,GS

30 Sf GELECEĞE BAKIŞ 2.3-Üyelerin Kurumsal yapısının Güçlendirilmesi Hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır Siz Gelemiyorsanız, Biz Geliyoruz Projesi geliştirilerek uygulanacaktır Eğitim programları düzenlenecektir. * Hizmet alan üye sayısı * Ziyaret edilen üye sayısı * Eğitim sayısı * Katılımcı sayısı * 10 YILLIK YK,GS ,00 * 100 YILLIK GS 4.500,00 * 12 * 250 YILLIK GS 6.000, Odanın temsil yetenekleri ve etkisinin güçlendirilmesi Odanın Temsil edildiği kurum ve kurulların toplantı ve etkinliklerine katılım ve katkı sağlanacaktır TOBB ve diğer kurumlar tarafından talep edilen bilgi ve görüşler etkin şekilde yanıtlanacaktır Dış Paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır Sivaslı Bürokratlar Rehberi hazırlanacaktır Sivas Tanıtım Günleri'ne katılım sağlanacaktır. * Toplantı sayısı * 40 YILLIK YK,GS ,00 * Yazı sayısı * 75 YILLIK YK,GS * Paydaş görüşme sayısı * 50 YILLIK YK,GS 1.500,00 * Rehber * 1 YILLIK YK,GS 6.000,00 * Etkinlik sayısı * 2 YILLIK YK,GS ,00 3- HİZMET KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 3.1-Personel yetkinlik ve memnuniyetinin artırılması Performans Yönetim Sistemi etkin şekilde uygulanacaktır Çalışan önerileri sistematik şekilde değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir Çalışan Memnuniyeti Anketleri düzenlenecektir. * Performans Sistemi * Performans Raporu * Öneri sayısı * Gerçekleşen öneri sayısı * Verilen ödül * Eğitim sayısı * Kişi başına düşen eğitim saati * Anket Sayısı * Memnuniyet oranı * 2 YILLIK YK,GS * 20 * 8 * 8 * 6 * 18 * 1 * %75 YILLIK YK,GS ,00 YILLIK GS 6.000,00 YILLIK GS

31 Sf GELECEĞE BAKIŞ 3.2-Hizmet çeşitliği ve sunum altyapılarının iyileştirilmesi Hizmet birimlerinin yenilenmesi sağlanacaktır Dijital Arşivleme sistemine geçilecektir Yeni hizmetler geliştirme konusunda çalışmalar yapılacaktır. * Yenilenen altyapı sayısı * Sistemin kurulması *Geliştirilen hizmet sayısı * YK,GS ,00 * Sistemin çalışır hale getirilmesi 2016 YK,GS ,00 * YK,GS , Kalite Sistemlerinin geliştirilmesi Akreditasyon Sistemi ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi entegrasyonu ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulacaktır ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurulacaktır Kıyaslama çalışmaları yapılacaktır. * Sistem dokümantasyonu * İyileştirilen dokümantasyon 2015 GS 1.500,00 * Belgelendirme * GS ,00 * Belgelendirme * GS 6.000,00 * Kıyaslama sayısı YK: YÖNETİM KURULU GS: GENEL SEKRETERLİK ABİGEM: AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ * 2 YILLIK GS

32 Sf İZLEME VE DEĞERLENDİRME 3- İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik planda yer alan temel öge, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için temel öge, amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir talimat hazırlanmıştır. Sivas TSO Stratejik Planı uygulamalarının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanan; Stratejik Yönetim Uygulama Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

33

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ 100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOPARKI ŞİRKET SAYISI: 120 AR-GE ELEMANI SAYISI: 2000

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı