ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ"

Transkript

1 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 20 CİLT SAYI (9-26) ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ Hv.Müh.Yzb.Cafer SOLUM * Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Bnb. İbrahi KOÇ Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Hv.Müh.Yb.Yılaz ALTUNTAŞ Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Geliş Tarihi: 0 Kaı 200, Kabul Tarihi: 3 Ocak 20 ÖZET Bu çalışada, LiBr-u akışkan çiftiyle çalışan bir çift etkili aborpiyon oğuta iteinin terodinaikel büyüklüklerinin ite perforanına etkileri inceleniştir. Site eleanlarının ıcaklık ve baınçları değiştirilerek, itein i ölçülüştür. Çalışada, EES adlı bir ühendilik prograı kullanılıştır. Sonuçlar göteriştir ki çift etkili böyle bir aborpiyon oğuta iteinde baınç ve ıcaklıklar on derece haa düzenleeler gerektirektedir. Bu nedenle fazla bir çalışa aralığı bulunaaktadır. Genelde tek etkili aborpiyon oğuta itelerinde, ite perforanı in üzerine çıkaaz. Bu itede ie, nin in üzerine çıktığı görülüştür. Anahtar Kelieler: Aborpiyon oğuta itei, LiBr-u akışkanlı çift etkili aborpiyon oğuta itei, aborpiyon oğuta iteinin perforanı. DOUBLE EFFECT ABSORPTION REFRIGERATION SYSTEM WHIT LiBr-H 2 O FUID THERMODYNMIC FIGURES ON THE EFFECTS OF SYSTEM PERFORMANCE ABSTRACT In thi tudy, effect of therodynaic quantitie of any double-effect aborption yte operating by ean of double fluid, LiBr-water on yte perforance, were exained. of the yte wa eaured by changing teperature and preure of yte part. In thi work, an engineering progra which nae i EES wa ued. The reult revealed that preure and teperature in uch a double-effect aborption yte were required rather enitive/exact etup. For thi reaon, operating range in t too wide. The yte perforance often cannot exceed on a ingle-effect aborption cooling yte. The perforance of thi yte wa een to go over one. Key Word: Aborption cooling yte, double-effect aborption cooling yte with LiBr-water, perforance of coefficient for aborption cooling yte.. GİRİŞ Soğuta için ıı enerjiinin kullanıldığı aborpiyonlu oğuta iteleri 80 li yıllarda bulunaına rağen öneeneiş fakat günüüzde tekrar öne kazanaya başlaıştır. Bunun nedeni yükek aliyetli enerjilerdir. Özellikle elektrik enerjiinin pahalı olaı araştıracıları aborbiyonlu itelere yönlendiriştir. Dünya nüfuunun artaı çeşitli orunlarla birlikte enerji ihtiyacının karşılanaı probleini de gündee getiriştir. Günüüzde, anayileşe ve kalkınanın en öneli girdileri araında yer alan enerji, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkeizde de öneini ve güncelliğini ürdürektedir. Teknolojik gelişeler onucu enerji gerekinii hızla artış ve buna bağlı olarak da petrol bazlı yakıtlar doğal gaz, köür * Sorulu Yazar 9

2 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri rezervleri gibi birincil enerji kaynakları da hızla azalıştır. Ülkeiz enerji kaynakları açıından zengin bir ülke değildir ve bu kaynaklar yıllık birincil enerji ihtiyacının karşılanaında yeteriz kalaktadır. Yukarıda bahedildiği gibi enerji ihtiyacının artaı, kaynakların yeterizliği, enerji aliyetinin yükek oluşu ve elektrik kaliteinin düşük olaı onucunda, kojenerayon uygulaaları gündee geliştir. Özellikle tektil, kağıt, kiya, gıda gibi he kaliteli elektrik he de ıı gerekinii olan ektörler için bu uygulaa daha karlı, daha zorunlu ve daha güncel olacağı düşünülektedir. Soğuta iteleri için alternatif enerji kullanıı artık gerekli ve şarttır. Ucuz enerji dönei şartlarında taarlanış, oğuta iteleri ve teilerinin günüüzün pahalı enerji dönei koşullarına uyarlanaı kapalı ve çok yönlü çalışaları gerektirektedir. Bu çalışalar araında aborpiyonlu çevriler geniş bir uygulaa alanı ile cazip bir eçenek haline geliştir. Aborpiyon yöntei ile çalışan oğuta çevrilerinde birincil enerji olarak buhar veya ıcak u kullanılaktadır. Bu iteler özellikle ıı kaynağının bol ve ucuz olduğu yerlerde verili ve ekonoik olaktadır. Enerjinin çok öneli olduğu günüüzde, aborpiyonlu oğuta uygulaaları üzerine, birçok çalışa yapılıştır. Soğuta ve ııta uygulaaları için lityu broür-u(libr/h 2 O) aborpiyon itei, terodinaiğin birinci ve ikinci kanunu ea alınarak analiz ediliştir[]. Yakıt ve elektrik kullanıı aborbiyonlu oğuta iteinde ekonoik çalışa için öneli olduğudan, aborpiyonlu itein optial kontrolü, inir ağları (neural network) ve genetik algorita kullanılarak göteriliştir[2]. Güneş ve doğal gaz enerjii ile çalışan çift etkili itein analizi yapılıştır ve değerinin,3 den,07 ye düştüğü gözleleniştir[3]. Yarı, tek, çift ve üç etkili oğuta iteinde exergy analizi yapılış ve etkileri gözleleniştir. değerinin üç etkili oğutada 2,3 değerine kadar çıktığı görülüştür[4]. Tek, çift ve üç etkili oğuta iteinin analizi Gori tarafından yapılıştır[]. Çalışaında, değerlerinin jeneratör ıcaklıklarına göre değişii inceleniş ve en yükek değerinin 3 etkilide ve uygun jeneratör ıcaklığında oluştuğu gözleleniştir. Bu çalışada daha önce çalışılayan, EES adlı ühendilik prograı yardııyla çift etkili LiBr-u akışkanlı ite, bilgiayar ortaında iüle edilerek itein terodinaikel büyüklüklerin ite perforanı üzerine etkileri inceleniştir. 2. ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ Bu çalışanın aıl aacı olan aborpiyonlu oğuta itelerinin perforan iyileştire yöntelerinden biri olan çift etkili ite incelenecektir. Genel olarak bait aborpiyon oğuta itelerinde düşük değerde ( in altında) kalır. Fakat bu tür itelerle de kayda değer iyileşeler ağlanaktadır. Çift etkili itelerde iki adet jeneratör kullanıı ile oğuta gücü arttırılarak iyileşei ağlanır. Fakat bu tür iteler bait itelere göre daha karaşık ve düzgün olarak çalıştırılaı daha zordur. Her bir elean için haa baınç ve ıcaklık ayarı gerekir. Aki halde itedeki oğutucu ve aborber akışkanlarının kiyaal özeliklerinden dolayı orunlar oluşacaktır. Lityu broür u akışkan çifti için bu duru, kritalleşe ve uyun donaı şeklinde kendini göterir. Sitede evaparatör, kondener, aborber, iki jeneratör ve iki adet ıı değiştirgeci vardır. Site eleanları üç farklı baınç katagoriinde çalışaktadırlar: Yükek baınç, orta baınç ve düşük baınç. Birinci jeneratör yükek baınçta, ikinci jeneratör ve kondener orta baınçta, evaparatör ve aborber ie düşük baınçta çalışır. Birinci jeneratördeki yükek baınç bir popa vaıtayla ağlanaktadır. İkinci jeneratör ve kondener orta baıncı iki adet baınç düşürücü vana ile ağlanır. Aborberdeki düşük baınç bir baınç düşürücü vana ile, evaparatör düşük baıncı ie bir kııla vanaı ile elde edilir. Çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyon oğuta itei Şekil de veriliştir. Site LiBr-u akışkan çiftini kullanaktadır. Jeneratör ıı kaynağı, ürekliliği olan bir atık buhardır. Kondener ve aborber ulu oğutalı olup, ayrıca oğuta kulei kullanılaktadır. Böyle bir çift etkili LiBr-u akışkan çiftini kullanan aborpiyon oğuta itei haa baınç ve ıcaklık ayarı gerektirektedir. İyi tayin edileeiş, herhangi bir kopenentteki baınç veya ıcaklık, itede çalışa orunlarına yol açabilektedir. Çünkü, baınç ve ıcaklığa bağlı olarak LiBr-u çözeltiinin kritalleşe eğilii vardır. Ayrıca, u 0 0 C nin altında donaktadır. Bu itede LiBr-u akışkan çiftinden LiBr aborber, u ie oğutucu olarak kullanılaktadır. Aborberden çıkan LiBr-u çözeltii ıraıyla ikinci ıı eşanjörü, birinci ıı eşanjörü, birinci jeneratör, birinci ıı eşanjörü, ikinci jeneratör, ikinci ıı eşanjörünü dolaştıktan onra tekrar aborbere girer. Birinci jeneratörde buharlaşan u, ikinci jeneratörden geçerek kondenere girer. İkinci jeneratörde ayrışan u kondenere girerek diğer u buharıyla birleşir. 20

3 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri Kondenerden çıkan u evaparatörden geçerek aborbere girer ve burada çözelti tarafından aborbe edilir. Çevri bu şekilde deva eder. Teel çalışa ıcaklıkları; birinci ve ikinci jeneratör, kondener, evaparatör, aborber ıcaklıklarıdır. Teel çalışa baınçları; birinci jeneratördeki yükek baınç, ikinci jeneratör ve kondenerdeki orta baınç, evaparatör ve aborberdeki düşük baınçlardır. Birinci jeneratörden çıkan çözelti kütlei; x = r (4) x x İkinci jeneratörden çıkan u buharı kütlei; x x7 x = r2 r () x x x7 İkinci jeneratörden çıkan çözelti kütlei; x 2 = r2 x7-x Evaparatör oğuta kapaitei; ( ) e r 6 (6) = h -h (7) Popa gücü; ( ) Δ H = v p -p (8) W p p j = ΔH (9) Birinci jeneratör ıı kapaitei; j p = h + h h (0) r 0 İkinci jeneratör ıı kapaitei; j2 = h + h h () 2 7 r Şekil. Çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyonlu oğuta itei akış şeaı. Terodinaiğin birinci kanunundan yola çıkarak, ite eleanlarının ıı kütle iktarları, ıı ve kütle korunuu ilkeinden bulunur. Aşağıda veriliş olan denkleler oluşturulurken farklı kaynaklardan yararlanılıştır [6-]. Birinci jeneratöre giren kütle iktarı; x7 = r () x7 x Birinci jeneratörden çıkan u buharı kütlei; x = r (2) x x Birinci jeneratörden çıkan u buharı kütleini bulak için, () ve (2) no lu denkleler düzenlenire: x7 x x = r r (3) x7 x x Kondener ıı dengei; k r ( h h ) + ( h h ) = (2) 3 Aborber ıı dengei; a 2 h 9 r 4 + h 6 r2 h = (3) Soğuta itelerinin perforanını göteren değeri harcanan biri iş başına yapılan oğuta iktarı olup; e = (4) j +W p şeklinde tanılanır. Burada popa işi (W p ) küçük değerde olduğu için ihal edilebilir. Eğer evaparatör, kondener, aborber ve jeneratör ıcaklıkları bilinire yukarıda verilen denkleler yardııyla itelerin perforan eğrileri elde edilir. Sitein terodinaik analizinde yapılan kabuller aşağıda veriliştir. Site ürekli reji şartlarında çalışaktadır. Jeneratör çıkışındaki u buharı, kızgın buhar 2 4 2

4 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri olup, ıcaklığı jeneratör ıcaklığına yakındır. Kondenerden çıkan oğutucu akışkan, doyuş ıvı şartlarında udur ve kondener ıcaklığındadır. (x = 0) Evaparatörden çıkan oğutucu u buharı, doyuş buhar şartlarında ve evaparatör ıcaklığındadır. (x =) Aborberden çıkan eriyik, aborber baıncı ve ıcaklığında olup denge halindedir. Jeneratörden çıkan eriyik, jeneratör ıcaklığı ve baıncında denge halindedir. Sitede bütün baınç kayıpları ihal ediliştir. Sitein çevreyle olan ıı etkileşii ihal ediliştir. Sitee iş girişi ihal ediliştir. Aynı ıcaklık ve konantrayon için, denge halindeki entalpi ile dengeiz haldeki entalpi eşit alınıştır. Referan noktalarındaki ıcaklık, baınç, LiBr kütle derişi konantrayonu, kütle ve entalpi değerleri tablo de veriliştir. Verilen değerler ideale yakın eçiliş yani, kıen optiizayon yapılış değerlerdir. Sitede kg/ oğutucu akışkan (u) abit olarak dolaştığı kabul ediliştir. Birinci ıı eşanjörü verii, E = ; ikinci ıı eşanjörü verii, E 2 = alınıştır. Bu verilerden onra heaplaalar yapılarak, tablo 2 deki ite eleanlarının ıı kapaiteleri bulunur. Yukarıdaki heaplaalardan onra denkle (4) den itein oğuta perforan katayıı () bulunabilir. Popa gücü (W p ) çok küçük değerde olduğundan ihal edilebilir. e = + W ji p e ji 2363 = = Burada görüldüğü gibi, değeri in üzerinde bir değerdir. Bu değer itede çift jeneratör kullanılakla elde ediliştir. Tablo. Referan noktalarındaki ıcaklık, baınç, kütle, çözelti derişiklik oranı ve entalpi değerleri. Referan Noktaları T ( 0 C) P (kpa) X (%) M (kg/) H (kj/kg) ,3 9,39 07, ,3 9,39 07,2 3 8, 76 8,3 9,39 96, 4 2, 76 8,3 9,39 276, ,9 8, ,0 6 04,9 76 6,9 8, ,2 7 03, 3 6,9 8, , ,2 8,39 72, ,2 8,39 72, , , 3 0 0,24 397, , , ,24 397, ,6, , ,2 8,39 272,3 Tablo 2. Çevrideki her bir eleanın biri oğutucu kütlei için kapaiteleri. Çevri Eleanları Kapaite ( kj/ ) Birinci Jeneratör ( j ) 89 İkinci Jeneratör ( j2 ) 29 Evaparatör ( e ) 2363 Kondener ( k ) 272,4 Aborber ( a ) 29 Popa Gücü ( W p ) 0, SONUÇLAR VE TARTIŞMA Şekil de akış şeaı verilen lityu broür-u akışkan çiftini kullanan çift etkili aborpiyonlu oğuta iteinin, oğuta perforan katayıının incelenei için terodinaik analiz kıında verilen ifadelerden yararlanarak, teel enerji ve kütle dengei denkleleri bilgiayar ortaına aktarılıştır. Burada EES adlı bir ühendilik prograı kullanılıştır. Çevriin iülayonu oluşturularak, farklı jeneratör, evaparatör, kondener, aborber ıcaklıkları, jeneratör baınçları ve ıı eşanjör verilerinde itein i inceleniştir. Sonuçlar grafiklerle detaylı analiz ediliştir. EES adlı ühendilik prograıyla bilgiayar ortaında itein iülayonu oluşturulduktan onra, inceleei enaında ite eleanlarının baınç ve ıcaklıkları hatta ıı eşanjörü verileri dahi belirli ınır değerler araında kaldığı gözleniştir. Bu da şunu göteriştir ki, bu tür iteler ne kadar koplek olura, referan noktalarındaki değerler o oranda haalaşaktadır. Liitler dışına çıkıldığında itede orunlar oluşaya başlaaktadır. Lityu 22

5 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri broür-u akışkan çiftinin özelliklerinden dolayı kritalleşe veya dona görülüştür. Şekil 2 de, nin evaparatör ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii görülektedir. Evaparatörün verilen ıcaklık değerinde, birinci jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri azalaktadır. Evaparatör ıcaklığının 4. 0 C deki değeri en iyi değerini ergileektedir. Jeneratör ıcaklığının 7 0 C inden onra, evaparatör ıcaklıkların-dan 7 ve 0 0 C daha iyi bir değeri ağlarlar.,4,3,2, Te=4, Te=7 Te=0 0, Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 2. nin evaparatör ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. Aborber ıcaklığının farklı değerlerinde nin birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii Şekil 3 de veriliştir. Aborberin her ıcaklık değerinde, jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri azalaktadır. Düşük jeneratör ıcaklığında, aborber ıcaklıkları ıraıyla 40, 30, ve 20 0 C ıcaklıkları yükekten düşüğe doğru bir değeri verirken, 7 0 C nin üzerindeki jeneratör ıcaklığında, duru ta teri olaktadır. Şekil 4, farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişiini göterektedir. Jeneratör ıcaklığının artışıyla, her bir evaparatör ıcaklıklarında değerinde hızlı bir artış gözlenektedir. Başlangıçta düşük jeneratör ıcaklığında, evaparatör ıcaklıklarından büyükten küçüğe doğru daha iyi değeri verirken, C nin üzerindeki jeneratör ıcaklıklarında duru ta teri olakta ve 4. 0 C evaparatör ıcaklığı en iyi değerini verektedir.,4,3,2, T=20 T=30 T= Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil de, farklı aborber ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii görülektedir. Her bir aborber ıcaklığı için, jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri de artaktadır. Bu artışlar doğrual ve 40 0 C aborber ıcaklığında daha hızlı olaktadır. Başlangıçta düşük ikinci jeneratör ıcaklıklarında, ıraıyla 20, 30, 40 0 C aborber ıcaklıkları büyükten küçüğe doğru değeri verirken, C jeneratör ıcaklığının üzerindeki değerlerinde ta teri bir duru oluşaktadır. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii Şekil 6 da veriliştir. Evaparatör ıcaklık değerlerine göre değişii; jeneratör baıncı arttıkça değeri eğriel şekilde artaktadır. Başlangıçta evaparatör ıcaklıkları yakın değeri verirken, daha onra aradaki fark gittikçe artaktadır. Düşük evaparatör ıcaklığı yükek jeneratör baınçlarında daha iyi değeri verektedir. T6=4, T6=7 T6=0,4,3,2, 0,6 0, 0, İkinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 4. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii.,4,3,2, T=40 T=30 T=20 0, İkinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil. Farklı aborber ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. nin, farklı aborber ıcaklıklarında birinci jeneratör baıncına göre değişii Şekil 7 de veriliştir. Baınç arttıkça aborber ıcaklıklarının her biri için değeri de artaktadır. Düşük jeneratör baıncında, aborber ıcaklıklarının küçük değeri daha iyi değeri verirken bu duru 60. kpa baıncından onraki değerlerde ta teri bir duru öz konuudur. Şekil 3. nin aborber ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. 23

6 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri T6=4, T6=7 T6=0,,4,3,2, Birinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 6. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii.,4,3,2,,0 T=20 T=30 T=40, Birinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 7. Farklı aborber ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii. Evaparatör ıcaklıklarının farklı değerlerinde, nin ikinci jeneratör baıncı ile değişii Şekil 8 de veriliştir. Burada farklı evaparatör ıcaklıklarında ikinci jeneratör baıncı arttıkça değeri azalaktadır. Evaparatörün düşük ıcaklıkları daha iyi değeri verdiği gözlenektedir.,,4,3,2, T6=4, T6=7 T6=0 2 2, 3 3, 4 4,, İkinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 8. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör baıncı ile değişii. Şekil 9, farklı aborber ıcaklıklarında nin ikinci jeneratör baıncı ile değişiini verektedir. İkinci jeneratör baıncı arttıkça, her bir aborber ıcaklığında değeri doğrual olarak azalaktadır C deki aborber ıcaklığı en iyi değeri ergileektedir.,4,3,2,,0 T=20 T=30 T=40 2 2, 3 3, 4 4,, İkinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 9. nin farklı aborber ıcaklıklarında ikinci jeneratör baıncı ile değişii. nin, birinci ve ikinci ıı eşanjörlerinin farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığı ile değişii Şekil 0 da görülektedir. Birinci ıı eşanjör verilerinin üzerindeki etkii birinci ıı eşanjör verilerine göre daha iyidir. Her iki ıı eşanjör verilerinde ıcaklık arttıkça değerinin düştüğü şekilde görülektedir. nin en yükek değeri olan.436, birinci ıı eşanjörünün 0.90 veride, birinci jeneratör ıcaklığı ie 0 0 C olduğunda eydana gelir. E=0 E=0 E2= E2=8,,4,3,2, Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 0. nin ıı eşanjörlerinin farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığı ile değişii. 4. SONUÇLAR Aborpiyonlu oğuta itelerinin oğuta perforanları (), kopreyonlu oğuta itelerine göre oldukça düşüktür. Bait aborpiyonlu oğuta itelerinde genelde in üzerine çıkaaz. değerini yükeltek için, değişik yönteler geliştiriliştir. Bunlardan biri de itede çift jeneratör kullanaktır. Bu çalışada, çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyonlu oğuta itei, bilgiayar ortaında EES adlı bir ühendilik prograıyla iüle edilip, ite eleanlarının ıcaklık, baınç, veri gibi terodinaikel büyüklükleri değiştirilerek itein i inceleniştir. Sitein terodinaik özellikleri denkleler yardııyla verilerek örnek bir heaplaaı yapılıştır. inceleeinde alınan onuçlar grafiklerle detaylı izah ediliştir. 24

7 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri inceleneinde göze çarpan en belirgin özellikler şunlardır: nin in üzerine çıkaıyla değerinde net bir iyileşe görülürken, ite eleanlarının baınç ve ıcaklıkları haa ayarlar gerektirektedir. Birinci jeneratör ıcaklığının artaıyla değeri düşerken, baınç artışında ta teri bir duru öz konuudur. İkinci jeneratör ıcaklığı artırıldığında değeri de artakta fakat baınçta ta teri bir duru olaktadır. Kondener ve evaparatör ıcaklıkları arttırıldığında düşektedir. Aborber ıcaklığı arttığında de artaktadır. Birinci ve ikinci ıı eşanjör verilerinin büyük olaıyla değeri artaktadır. SEMBOLLER Seboller Alt İndiler Soğuta Perforan a Aborber Katayıı E, e Veri e Evaparatör H,h Entalpi [kj/kg] j Jeneratör ΔH p Popa entalpi k Kondener farkı[kj/kg] LiBr Lityu Broür p Popa M, Kütle [kg] r Soğutucu P,p Baınç [kpa] Solüyon Iıta veya oğuta yükü [kj/] T, t Sıcaklık [ o C] v Yoğunluk [kg/3] X Çözelti derişiklik oranı x Kuruluk oranı W p Popa işi [kj/] Δ İki değer araı fark 6. KAYNAKLAR [] Lee, S.F., and Sherif, S.A., (200), Therodynaic Analyi of A Lithiu Broide/Water Aborption Syte For Cooling and Heating Application, Int. J. Energy Reeach, 2:09-03 [2] Chow, T.T., Zhang, G.., Lin, Z. and Song, C.L., (2002), Global Optiization of Aborption Chiller Syte by Genetic Algorith and Neural Network, Energy and Building, 34: [3] Liu, Y. L., and Wang, R. Z., Perforance prediction of a olar/ga driving double effect LiBr H2O aborption yte Renewable Energy, Volue 29, Iue 0, Augut 2004, Page [4] Gebrelaie, B. H., Medrano, M and Boer, D., Exergy analyi of ulti-effect water LiBr aborption yte: fro half to triple effect Renewable Energy, Volue 3, Iue 8, Augut 200, Page [] Gori, R., Invetigation of the potential of application of ingle effect and ultiple effect aborption cooling yte Energy Converion and Manageent, Volue, Iue 8, Augut 200, Page [6] ASHRAE Handbook, (98), Fundaental Volue, Aerican Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Ergineer, Atlanta. [7] Çengel, Y.A. ve Bole, M.A., (996), Mühendilik Yaklaşııyla Terodinaik, McGraw- Hill-Literatür, İtanbul. [8] Genceli, O., (996), Terodinaik ve Soğuta Çevrileri, Teiat Mühendileri Derneği Teknik Yayınlar:2, İtanbul. [9] Keçeciler, A., Acar, H.İ. ve Canbek A., (997), Jeoteral Enerji Kaynaklı Aborpiyonlu Soğuta Sitei-Bir Uygulaa, Kongre-Tekon97, 2 Nian 997, Türkiye. [0] Bruno, J.C., Miquel, J. ve Catell, F., (2000), Optiization of Energy Plant Including Water/Lithiu Broide Aborption Chiller, Int. J. Energy Re., 24: [] Kaynaklı, Ö. ve Yaankaradeniz, R., (2003), H 2 O-LiBr ve NH 3 -H 2 O Eriyiği Kullanan Tek Kadeeli Soğuralı Soğuta Sitelerinin Karşılaştırılaı, DEÜ Mühendilik Fakültei Fen ve Mühendilik Dergii, -2: ÖZGEÇMİŞLER Hv. Müh. Yzb. Cafer SOLUM yılları araında Yıldız Teknik Üniveritei Makine Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Kayeri 2.HİBM K.lığı, yılında 2.EDE K.lığında görev yaptı yılından itibaren Yıldız Teknik Üniveritei Makine Mühendiliği Bölüü nde doktora eğitiine deva etektedir. İHA otorları, Gaz Türbin Motorları, Iı Tranferi ve Terodinaik Uygulaaları, Soğuta ve Klia uygulaaları konuları ile ilgilenektedir. Halen yüzbaşı rütbeinde olup Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti eleanı olarak görev yapaktadır. Yrdc.Doç.Dr.Hv.Müh.Bnb. İbrahi KOÇ yılları araında İTÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Kayeri 2.HİBM K.lığında görev yaptı. İTÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yılları araında doktora eğitiini taaladı yılında Yardıcı Doçent kadrouna atandı. Gaz Türbin Motorları, Türbin Soğuta, Iı Tranferi ve Terodinaik Uygulaaları konuları ile ilgilenektedir. Halen Binbaşı rütbeinde olup Hava 2

8 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti üyei olarak görev yapaktadır. Hv.Müh.Yb. Yılaz ALTUNTAŞ yılları araında OGÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Ekişehir.HİBM K.lığı ve Hava Lojitik K.lığında görev yaptı. Halen Yarbay rütbeinde olup Hava Harp Okulu Dekanlığında Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti görevlii olarak görev yapaktadır. 26

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ. Reşat Selbaş b. Isparta

BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ. Reşat Selbaş b. Isparta Selçuk Üniveritei ISSN 1/6178 Journal of Technical-Online Volue 1, Nuber:1-11 Cilt 1, Sayı:1-11 BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve ESERJİ ANALİZİ Hili Yazıcı a,, Reşat Selbaş b a Paukkale Üniveritei,

Detaylı

DOKTORA TEZİ Y. Müh. İbrahim GİRGİN. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ. Programı : ENERJİ

DOKTORA TEZİ Y. Müh. İbrahim GİRGİN. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ. Programı : ENERJİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMOAKUSTİK SOĞUTUCU ANALİZİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. İbrahi GİRGİN Anabili Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Prograı : ENERJİ KASIM 007 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ 9. Ululararaı Makina Taarı ve İalat Kongrei 3 5 Eylül 000, ODTÜ, Ankara, Türkiye PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Meut ŞENGİRGİN, Uludağ Üniveritei

Detaylı

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS 5. Ululararaı İleri eknolojiler Sepozyuu (IAS 9), 3-5 Mayı 9, Karabük, ürkiye DALGACIK PAKE ABALI HARMOİK AALİZİ WAVELE PACKE BASED HARMOIC AALYSIS Fahri VAASEVER a, *, Yılaz UYAROĞLU a, Ayhan ÖZDEMİR

Detaylı

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması MMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı, 14. ürkiye Harita Biliel ve eknik Kurultayı, 14-17 Mayı 013, Ankara. GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Heaplanaı İlke

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI Gazi Üniv. Müh. Mi. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 6, No 4, 77-776, 0 Vol 6, No 4, 77-776, 0 KENDİNDEN TETİKEMEİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSE UYGUAMASI Güngör BA, Seli ÖNCÜ* ve

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME ÖNEKLEME VE NİCEMLEME Eliizde ürekli bir işaret yada onun graiği olduğunu, bu işareti teleonla arkadaşııza tari edip onun da aynı işareti üreteini/çizeini ağlaak itediğiizi varayalı. Örneğin böyle bir

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669)

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) MA - ERMODİNAMİ (CRN: 066, 066, 0667, 0669) 006-007 BAHAR YARIYILI - ARA SINAV 70007 Soru -) Şekilde örülen yalıtılmış piton-ilindir düzeneğinin vanaı piton en üt konumda iken aılmakta (V0 m ) ve acim

Detaylı

ANALOG SERVO MOTOR DEVRESİ TASARIMI VE SİMULASYONU

ANALOG SERVO MOTOR DEVRESİ TASARIMI VE SİMULASYONU ANALOG SEVO MOTO DEVESİ TASAIMI VE SİMULASYONU Caner BEYONT, Çağata ÇAI, İlker ALTAY İtanbul Teknik Üniveritei Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölüü, İSTANBUL cbekont@ahoo.co, cagatacakir@gail.co,

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

Soğutma ve ticari makineleri bölümü

Soğutma ve ticari makineleri bölümü Donetk Milli Mikhail Tugan Baranovkogo Ekonomi ve Ticaret Üniveritei (DETÜ) Soğutma ve ticari makineleri bölümü Derin konuu: Termodinamiğin İkinci Yaaı ve onu uygulamaı Öğt. Doç. Karnaukh Viktoriia Donetk-Adana

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

d K d6 m Karışımın özkütlesini bulalım. (1) 6m kütleli sıvının özkütlesini bulalım.

d K d6 m Karışımın özkütlesini bulalım. (1) 6m kütleli sıvının özkütlesini bulalım. 1.. Karışıın özkütleini bulalı. d K 6 v v v d 9 3v (1) 6 kütleli ıvının özkütleini bulalı. O noktaına göre oent alırak şekildeki T niceliğinin büyüklüğünü bulabiliriz. 7P. = P.1 + T.4 Bu ifade yardııyla

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

İMALAT SÜREÇLERİNDEKİ PROBLEMLERE OPTİMUM ÇÖZÜM ARAMA VE BİR UYGULAMA

İMALAT SÜREÇLERİNDEKİ PROBLEMLERE OPTİMUM ÇÖZÜM ARAMA VE BİR UYGULAMA Uludağ Üniveritei Mühendilik-Miarlık Fakültei Dergii, Cilt 4, Sayı, 009 İMALAT SÜREÇLERİDEKİ PROBLEMLERE OPTİMUM ÇÖZÜM ARAMA VE BİR UYGULAMA Şaban ŞAHİ * Ferruh ÖZTÜRK ** Özet: Artan rekabet ortaı ile

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi 8 AKIŞKANLAR 8. 1 Giriş 8. Baınç, Baıncın Derinlikle Değişimi 8. Archimede Prenibi ve Kaldırma Kuvveti 8. 4 ikozluk 8. 5 Süreklilik Denklemi 8. 6 Yüzeyel Gerilim Akışkan ortam; durgun halde iken veya ideal

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Termoakustik soğutucu analizi

Termoakustik soğutucu analizi itüdergii/d ühendilik Cilt: 8, Sayı:, 8-9 Nian 9 Teroakutik oğutucu analizi İbrahi GİRGİN *, A. Feridun ÖZGÜÇ İTÜ Fen Bilileri Entitüü, Makine Mühendiliği Enerji Prograı, 34469, Ayazağa, İtanbul Özet Se

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ TESKON 201 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir JEOTERMAL

Detaylı

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ MANYETİK OLAAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLADA KÜTLE AKTAIM KATSAYILAININ İNCELENMESİ Metn ŞENGÜL, Ahet. ÖZDUAL* Şeker Enttüü Etegut/ANKAA; *H.Ü. Kya Mühendlğ Bölüü Beytepe/ANKAA ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI . BENZEİK e MODE TEOİSİ, BOYUT ANAİZİNİN DENİZ AAÇAININ DİENCİNE UYGUANIŞI.1 Benzerlik e Model Teorii Benzerlik e odel teorii ile farklı büyüklükteki ciilerin ekanik bir olay karşıındaki daranışlarının

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLERDE KAPASİTE TASARIMI

BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLERDE KAPASİTE TASARIMI etonare taşııı itelerde kapaite taarıı ETONRE TŞIYICI SİSTELERDE KPSİTE TSRII Zekai Celep Prof.Dr. İtanbul Teknik Üniveritei İnşaat Fakültei elep@itu.edu.tr http://www.in.itu.edu.tr/zelep/z.ht İnşaat ühendileri

Detaylı

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI M.Emin BAŞAK 1 Ayten KUNTMAN Hakan KUNTMAN 3 1, İtanbul Üniveritei,Mühendilik Fakültei, Elektrik&Elektronik

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde ER 0 ERMODİNAMİK 0-0 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan arihi: 5..0 elim arihi:..0 haftaındaki der aatinde Soru. Bir otomobil motoru aatte 0 L yakıt tüketmekte ve tekerleklere 60 kw güç iletmektedir. Yakıtın ııl

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Omangazi Üniveritei Müh.Mim.Fak.Dergii C.XVII, S.1, 2003 Eng.&Arch.Fac.Omangazi Univerit, Vol.XVII, o: 1, 2003 ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Selim ŞEGEL 1, evzat KIRAÇ

Detaylı

DİELEKTRİK ÖZELLİKLER

DİELEKTRİK ÖZELLİKLER 0700 ENEJİ HATLAINDA ÇAPAZLAMA! zun meafeli enerji taşıma hatlarında iletkenler belirli meafelerde (L/) çarazlanarak direğe monte edilirler! Çarazlama yaılmadığı durumlarda: Fazların reaktan ve kaaiteleri

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat SARAÇOĞLU Makina Mühendiliği Anabilim Dalı Otomotiv Programı HAZİRAN

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları: Blok yaraları: araşık teler, rok alt ten rrne uyun şeklde ağlanaından oluşur. Blok dyaraları, her r alt te araındak karşılıklı ağlantıyı öterek n kullanılır. Blok dyaralarında her r alt ten fonkyonu ve

Detaylı

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 120-127 ISSN 1018-8851 Aynı Dalatıcıya Sahip Dala Sulaa Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Vedat DEMİR 1 Hüseyin YÜRDEM 2 Suary The Effect

Detaylı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı Zeparo G-Force Otoatik hava purjörleri ve ayırıcıları iklon teknolojili pislik ve anyetit ayırıcı IMI PNEUMATEX / Hava atıcılar, Tortu Ayırıcılar ve Gaz ala / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Isıta ve soğuta

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afon Kocatepe Üniveritei 7 (2) Afon Kocatepe Univerit EN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL O SCIENCE YERALTI ENERJİ KABLOLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDA ARIZA MESAESİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ

Detaylı

DĠKDÖRTGEN BETONARME DEPOLARIN TASARIMI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. Müh. Mecit AÇIKGÖZ. Anabilim Dalı : ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ

DĠKDÖRTGEN BETONARME DEPOLARIN TASARIMI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. Müh. Mecit AÇIKGÖZ. Anabilim Dalı : ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠLERĠ ENSTĠTÜSÜ DĠKDÖRTGEN BETONARE DEPOLARIN TASARII YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. üh. ecit AÇIKGÖZ Anabilim Dalı : ĠNġAAT ÜHENDĠSLĠĞĠ Programı : YAPI (DEPRE) ÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 62 Iıl İşlem Uygulanmış Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak Odunlarının Korozyon Özellikleri Sibel YILDIZ1*, Ahmet CAN1 1 Karadeniz Teknik Üniveritei, Orman Fakültei, Orman Endütri Mühendiliği Bölümü, Trabzon,

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : : : 83-9 BETONARME

Detaylı

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ 817 ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ Aytunç EREK Tuncay GÜNHAN Orhan EKREN Vedat DEMİR Arzu ŞENCAN ŞAHİN Hamdi BİLGEN ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi 359 Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konvekiyonla ıı tranerinin ayıal olarak incelenmei Engin AKÇAOĞLU 1, Mülüm ARICI 1, Eli Büyük ÖĞÜT 1 Kocaeli Üniveritei,Mühendilik Fakültei,

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H03 ontrol devrelerinde geri belemenin önemi Yrd. Doç. Dr. Aytaç ören MA 3026 - Der apamı H0 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 ontrol devrelerinde geri belemenin

Detaylı

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2 osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat Üniversitelerinde Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası ecurity

Detaylı

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ BÖLÜM 5 BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Giriş Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gii yatay taşıyıcı elemanlar, yapıya etkiyen düşey ve yatay yükler nedeniyle eğilmeye çalışırlar. Bu

Detaylı

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI 3. ÖN İZAYNA AĞIRIK HESAI Her türlü geminin dizaynında gemiyi oluşturan ağırlıkların ön dizayn aşamaında doğru olarak heaplanmaı geminin tekno-ekonomik performan kriterlerinin belirlenmeinde on derece

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)

Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2) Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Hava ve Oksijen Akışkanlarının Farklı Nozul Numaralarında Enerji- Ekserji Analizlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi İsmail CEBECݹ *, Mehmet Yavuz BALALI¹, Volkan

Detaylı

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS 5. Ululararaı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayı 29, Karabük, Türkiye GENETİK ALGORİTMALARA DAYALI İLETİM MERKEZİ TOPRAKLAMA AĞI TASARIMINDA AĞ İNDÜKTANSI GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ T. C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Ulaş EMİNOĞLU DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı