ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ"

Transkript

1 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 20 CİLT SAYI (9-26) ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ Hv.Müh.Yzb.Cafer SOLUM * Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Bnb. İbrahi KOÇ Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Hv.Müh.Yb.Yılaz ALTUNTAŞ Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Müh.Böl. Geliş Tarihi: 0 Kaı 200, Kabul Tarihi: 3 Ocak 20 ÖZET Bu çalışada, LiBr-u akışkan çiftiyle çalışan bir çift etkili aborpiyon oğuta iteinin terodinaikel büyüklüklerinin ite perforanına etkileri inceleniştir. Site eleanlarının ıcaklık ve baınçları değiştirilerek, itein i ölçülüştür. Çalışada, EES adlı bir ühendilik prograı kullanılıştır. Sonuçlar göteriştir ki çift etkili böyle bir aborpiyon oğuta iteinde baınç ve ıcaklıklar on derece haa düzenleeler gerektirektedir. Bu nedenle fazla bir çalışa aralığı bulunaaktadır. Genelde tek etkili aborpiyon oğuta itelerinde, ite perforanı in üzerine çıkaaz. Bu itede ie, nin in üzerine çıktığı görülüştür. Anahtar Kelieler: Aborpiyon oğuta itei, LiBr-u akışkanlı çift etkili aborpiyon oğuta itei, aborpiyon oğuta iteinin perforanı. DOUBLE EFFECT ABSORPTION REFRIGERATION SYSTEM WHIT LiBr-H 2 O FUID THERMODYNMIC FIGURES ON THE EFFECTS OF SYSTEM PERFORMANCE ABSTRACT In thi tudy, effect of therodynaic quantitie of any double-effect aborption yte operating by ean of double fluid, LiBr-water on yte perforance, were exained. of the yte wa eaured by changing teperature and preure of yte part. In thi work, an engineering progra which nae i EES wa ued. The reult revealed that preure and teperature in uch a double-effect aborption yte were required rather enitive/exact etup. For thi reaon, operating range in t too wide. The yte perforance often cannot exceed on a ingle-effect aborption cooling yte. The perforance of thi yte wa een to go over one. Key Word: Aborption cooling yte, double-effect aborption cooling yte with LiBr-water, perforance of coefficient for aborption cooling yte.. GİRİŞ Soğuta için ıı enerjiinin kullanıldığı aborpiyonlu oğuta iteleri 80 li yıllarda bulunaına rağen öneeneiş fakat günüüzde tekrar öne kazanaya başlaıştır. Bunun nedeni yükek aliyetli enerjilerdir. Özellikle elektrik enerjiinin pahalı olaı araştıracıları aborbiyonlu itelere yönlendiriştir. Dünya nüfuunun artaı çeşitli orunlarla birlikte enerji ihtiyacının karşılanaı probleini de gündee getiriştir. Günüüzde, anayileşe ve kalkınanın en öneli girdileri araında yer alan enerji, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkeizde de öneini ve güncelliğini ürdürektedir. Teknolojik gelişeler onucu enerji gerekinii hızla artış ve buna bağlı olarak da petrol bazlı yakıtlar doğal gaz, köür * Sorulu Yazar 9

2 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri rezervleri gibi birincil enerji kaynakları da hızla azalıştır. Ülkeiz enerji kaynakları açıından zengin bir ülke değildir ve bu kaynaklar yıllık birincil enerji ihtiyacının karşılanaında yeteriz kalaktadır. Yukarıda bahedildiği gibi enerji ihtiyacının artaı, kaynakların yeterizliği, enerji aliyetinin yükek oluşu ve elektrik kaliteinin düşük olaı onucunda, kojenerayon uygulaaları gündee geliştir. Özellikle tektil, kağıt, kiya, gıda gibi he kaliteli elektrik he de ıı gerekinii olan ektörler için bu uygulaa daha karlı, daha zorunlu ve daha güncel olacağı düşünülektedir. Soğuta iteleri için alternatif enerji kullanıı artık gerekli ve şarttır. Ucuz enerji dönei şartlarında taarlanış, oğuta iteleri ve teilerinin günüüzün pahalı enerji dönei koşullarına uyarlanaı kapalı ve çok yönlü çalışaları gerektirektedir. Bu çalışalar araında aborpiyonlu çevriler geniş bir uygulaa alanı ile cazip bir eçenek haline geliştir. Aborpiyon yöntei ile çalışan oğuta çevrilerinde birincil enerji olarak buhar veya ıcak u kullanılaktadır. Bu iteler özellikle ıı kaynağının bol ve ucuz olduğu yerlerde verili ve ekonoik olaktadır. Enerjinin çok öneli olduğu günüüzde, aborpiyonlu oğuta uygulaaları üzerine, birçok çalışa yapılıştır. Soğuta ve ııta uygulaaları için lityu broür-u(libr/h 2 O) aborpiyon itei, terodinaiğin birinci ve ikinci kanunu ea alınarak analiz ediliştir[]. Yakıt ve elektrik kullanıı aborbiyonlu oğuta iteinde ekonoik çalışa için öneli olduğudan, aborpiyonlu itein optial kontrolü, inir ağları (neural network) ve genetik algorita kullanılarak göteriliştir[2]. Güneş ve doğal gaz enerjii ile çalışan çift etkili itein analizi yapılıştır ve değerinin,3 den,07 ye düştüğü gözleleniştir[3]. Yarı, tek, çift ve üç etkili oğuta iteinde exergy analizi yapılış ve etkileri gözleleniştir. değerinin üç etkili oğutada 2,3 değerine kadar çıktığı görülüştür[4]. Tek, çift ve üç etkili oğuta iteinin analizi Gori tarafından yapılıştır[]. Çalışaında, değerlerinin jeneratör ıcaklıklarına göre değişii inceleniş ve en yükek değerinin 3 etkilide ve uygun jeneratör ıcaklığında oluştuğu gözleleniştir. Bu çalışada daha önce çalışılayan, EES adlı ühendilik prograı yardııyla çift etkili LiBr-u akışkanlı ite, bilgiayar ortaında iüle edilerek itein terodinaikel büyüklüklerin ite perforanı üzerine etkileri inceleniştir. 2. ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ Bu çalışanın aıl aacı olan aborpiyonlu oğuta itelerinin perforan iyileştire yöntelerinden biri olan çift etkili ite incelenecektir. Genel olarak bait aborpiyon oğuta itelerinde düşük değerde ( in altında) kalır. Fakat bu tür itelerle de kayda değer iyileşeler ağlanaktadır. Çift etkili itelerde iki adet jeneratör kullanıı ile oğuta gücü arttırılarak iyileşei ağlanır. Fakat bu tür iteler bait itelere göre daha karaşık ve düzgün olarak çalıştırılaı daha zordur. Her bir elean için haa baınç ve ıcaklık ayarı gerekir. Aki halde itedeki oğutucu ve aborber akışkanlarının kiyaal özeliklerinden dolayı orunlar oluşacaktır. Lityu broür u akışkan çifti için bu duru, kritalleşe ve uyun donaı şeklinde kendini göterir. Sitede evaparatör, kondener, aborber, iki jeneratör ve iki adet ıı değiştirgeci vardır. Site eleanları üç farklı baınç katagoriinde çalışaktadırlar: Yükek baınç, orta baınç ve düşük baınç. Birinci jeneratör yükek baınçta, ikinci jeneratör ve kondener orta baınçta, evaparatör ve aborber ie düşük baınçta çalışır. Birinci jeneratördeki yükek baınç bir popa vaıtayla ağlanaktadır. İkinci jeneratör ve kondener orta baıncı iki adet baınç düşürücü vana ile ağlanır. Aborberdeki düşük baınç bir baınç düşürücü vana ile, evaparatör düşük baıncı ie bir kııla vanaı ile elde edilir. Çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyon oğuta itei Şekil de veriliştir. Site LiBr-u akışkan çiftini kullanaktadır. Jeneratör ıı kaynağı, ürekliliği olan bir atık buhardır. Kondener ve aborber ulu oğutalı olup, ayrıca oğuta kulei kullanılaktadır. Böyle bir çift etkili LiBr-u akışkan çiftini kullanan aborpiyon oğuta itei haa baınç ve ıcaklık ayarı gerektirektedir. İyi tayin edileeiş, herhangi bir kopenentteki baınç veya ıcaklık, itede çalışa orunlarına yol açabilektedir. Çünkü, baınç ve ıcaklığa bağlı olarak LiBr-u çözeltiinin kritalleşe eğilii vardır. Ayrıca, u 0 0 C nin altında donaktadır. Bu itede LiBr-u akışkan çiftinden LiBr aborber, u ie oğutucu olarak kullanılaktadır. Aborberden çıkan LiBr-u çözeltii ıraıyla ikinci ıı eşanjörü, birinci ıı eşanjörü, birinci jeneratör, birinci ıı eşanjörü, ikinci jeneratör, ikinci ıı eşanjörünü dolaştıktan onra tekrar aborbere girer. Birinci jeneratörde buharlaşan u, ikinci jeneratörden geçerek kondenere girer. İkinci jeneratörde ayrışan u kondenere girerek diğer u buharıyla birleşir. 20

3 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri Kondenerden çıkan u evaparatörden geçerek aborbere girer ve burada çözelti tarafından aborbe edilir. Çevri bu şekilde deva eder. Teel çalışa ıcaklıkları; birinci ve ikinci jeneratör, kondener, evaparatör, aborber ıcaklıklarıdır. Teel çalışa baınçları; birinci jeneratördeki yükek baınç, ikinci jeneratör ve kondenerdeki orta baınç, evaparatör ve aborberdeki düşük baınçlardır. Birinci jeneratörden çıkan çözelti kütlei; x = r (4) x x İkinci jeneratörden çıkan u buharı kütlei; x x7 x = r2 r () x x x7 İkinci jeneratörden çıkan çözelti kütlei; x 2 = r2 x7-x Evaparatör oğuta kapaitei; ( ) e r 6 (6) = h -h (7) Popa gücü; ( ) Δ H = v p -p (8) W p p j = ΔH (9) Birinci jeneratör ıı kapaitei; j p = h + h h (0) r 0 İkinci jeneratör ıı kapaitei; j2 = h + h h () 2 7 r Şekil. Çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyonlu oğuta itei akış şeaı. Terodinaiğin birinci kanunundan yola çıkarak, ite eleanlarının ıı kütle iktarları, ıı ve kütle korunuu ilkeinden bulunur. Aşağıda veriliş olan denkleler oluşturulurken farklı kaynaklardan yararlanılıştır [6-]. Birinci jeneratöre giren kütle iktarı; x7 = r () x7 x Birinci jeneratörden çıkan u buharı kütlei; x = r (2) x x Birinci jeneratörden çıkan u buharı kütleini bulak için, () ve (2) no lu denkleler düzenlenire: x7 x x = r r (3) x7 x x Kondener ıı dengei; k r ( h h ) + ( h h ) = (2) 3 Aborber ıı dengei; a 2 h 9 r 4 + h 6 r2 h = (3) Soğuta itelerinin perforanını göteren değeri harcanan biri iş başına yapılan oğuta iktarı olup; e = (4) j +W p şeklinde tanılanır. Burada popa işi (W p ) küçük değerde olduğu için ihal edilebilir. Eğer evaparatör, kondener, aborber ve jeneratör ıcaklıkları bilinire yukarıda verilen denkleler yardııyla itelerin perforan eğrileri elde edilir. Sitein terodinaik analizinde yapılan kabuller aşağıda veriliştir. Site ürekli reji şartlarında çalışaktadır. Jeneratör çıkışındaki u buharı, kızgın buhar 2 4 2

4 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri olup, ıcaklığı jeneratör ıcaklığına yakındır. Kondenerden çıkan oğutucu akışkan, doyuş ıvı şartlarında udur ve kondener ıcaklığındadır. (x = 0) Evaparatörden çıkan oğutucu u buharı, doyuş buhar şartlarında ve evaparatör ıcaklığındadır. (x =) Aborberden çıkan eriyik, aborber baıncı ve ıcaklığında olup denge halindedir. Jeneratörden çıkan eriyik, jeneratör ıcaklığı ve baıncında denge halindedir. Sitede bütün baınç kayıpları ihal ediliştir. Sitein çevreyle olan ıı etkileşii ihal ediliştir. Sitee iş girişi ihal ediliştir. Aynı ıcaklık ve konantrayon için, denge halindeki entalpi ile dengeiz haldeki entalpi eşit alınıştır. Referan noktalarındaki ıcaklık, baınç, LiBr kütle derişi konantrayonu, kütle ve entalpi değerleri tablo de veriliştir. Verilen değerler ideale yakın eçiliş yani, kıen optiizayon yapılış değerlerdir. Sitede kg/ oğutucu akışkan (u) abit olarak dolaştığı kabul ediliştir. Birinci ıı eşanjörü verii, E = ; ikinci ıı eşanjörü verii, E 2 = alınıştır. Bu verilerden onra heaplaalar yapılarak, tablo 2 deki ite eleanlarının ıı kapaiteleri bulunur. Yukarıdaki heaplaalardan onra denkle (4) den itein oğuta perforan katayıı () bulunabilir. Popa gücü (W p ) çok küçük değerde olduğundan ihal edilebilir. e = + W ji p e ji 2363 = = Burada görüldüğü gibi, değeri in üzerinde bir değerdir. Bu değer itede çift jeneratör kullanılakla elde ediliştir. Tablo. Referan noktalarındaki ıcaklık, baınç, kütle, çözelti derişiklik oranı ve entalpi değerleri. Referan Noktaları T ( 0 C) P (kpa) X (%) M (kg/) H (kj/kg) ,3 9,39 07, ,3 9,39 07,2 3 8, 76 8,3 9,39 96, 4 2, 76 8,3 9,39 276, ,9 8, ,0 6 04,9 76 6,9 8, ,2 7 03, 3 6,9 8, , ,2 8,39 72, ,2 8,39 72, , , 3 0 0,24 397, , , ,24 397, ,6, , ,2 8,39 272,3 Tablo 2. Çevrideki her bir eleanın biri oğutucu kütlei için kapaiteleri. Çevri Eleanları Kapaite ( kj/ ) Birinci Jeneratör ( j ) 89 İkinci Jeneratör ( j2 ) 29 Evaparatör ( e ) 2363 Kondener ( k ) 272,4 Aborber ( a ) 29 Popa Gücü ( W p ) 0, SONUÇLAR VE TARTIŞMA Şekil de akış şeaı verilen lityu broür-u akışkan çiftini kullanan çift etkili aborpiyonlu oğuta iteinin, oğuta perforan katayıının incelenei için terodinaik analiz kıında verilen ifadelerden yararlanarak, teel enerji ve kütle dengei denkleleri bilgiayar ortaına aktarılıştır. Burada EES adlı bir ühendilik prograı kullanılıştır. Çevriin iülayonu oluşturularak, farklı jeneratör, evaparatör, kondener, aborber ıcaklıkları, jeneratör baınçları ve ıı eşanjör verilerinde itein i inceleniştir. Sonuçlar grafiklerle detaylı analiz ediliştir. EES adlı ühendilik prograıyla bilgiayar ortaında itein iülayonu oluşturulduktan onra, inceleei enaında ite eleanlarının baınç ve ıcaklıkları hatta ıı eşanjörü verileri dahi belirli ınır değerler araında kaldığı gözleniştir. Bu da şunu göteriştir ki, bu tür iteler ne kadar koplek olura, referan noktalarındaki değerler o oranda haalaşaktadır. Liitler dışına çıkıldığında itede orunlar oluşaya başlaaktadır. Lityu 22

5 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri broür-u akışkan çiftinin özelliklerinden dolayı kritalleşe veya dona görülüştür. Şekil 2 de, nin evaparatör ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii görülektedir. Evaparatörün verilen ıcaklık değerinde, birinci jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri azalaktadır. Evaparatör ıcaklığının 4. 0 C deki değeri en iyi değerini ergileektedir. Jeneratör ıcaklığının 7 0 C inden onra, evaparatör ıcaklıkların-dan 7 ve 0 0 C daha iyi bir değeri ağlarlar.,4,3,2, Te=4, Te=7 Te=0 0, Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 2. nin evaparatör ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. Aborber ıcaklığının farklı değerlerinde nin birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii Şekil 3 de veriliştir. Aborberin her ıcaklık değerinde, jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri azalaktadır. Düşük jeneratör ıcaklığında, aborber ıcaklıkları ıraıyla 40, 30, ve 20 0 C ıcaklıkları yükekten düşüğe doğru bir değeri verirken, 7 0 C nin üzerindeki jeneratör ıcaklığında, duru ta teri olaktadır. Şekil 4, farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişiini göterektedir. Jeneratör ıcaklığının artışıyla, her bir evaparatör ıcaklıklarında değerinde hızlı bir artış gözlenektedir. Başlangıçta düşük jeneratör ıcaklığında, evaparatör ıcaklıklarından büyükten küçüğe doğru daha iyi değeri verirken, C nin üzerindeki jeneratör ıcaklıklarında duru ta teri olakta ve 4. 0 C evaparatör ıcaklığı en iyi değerini verektedir.,4,3,2, T=20 T=30 T= Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil de, farklı aborber ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii görülektedir. Her bir aborber ıcaklığı için, jeneratör ıcaklığı arttıkça değeri de artaktadır. Bu artışlar doğrual ve 40 0 C aborber ıcaklığında daha hızlı olaktadır. Başlangıçta düşük ikinci jeneratör ıcaklıklarında, ıraıyla 20, 30, 40 0 C aborber ıcaklıkları büyükten küçüğe doğru değeri verirken, C jeneratör ıcaklığının üzerindeki değerlerinde ta teri bir duru oluşaktadır. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii Şekil 6 da veriliştir. Evaparatör ıcaklık değerlerine göre değişii; jeneratör baıncı arttıkça değeri eğriel şekilde artaktadır. Başlangıçta evaparatör ıcaklıkları yakın değeri verirken, daha onra aradaki fark gittikçe artaktadır. Düşük evaparatör ıcaklığı yükek jeneratör baınçlarında daha iyi değeri verektedir. T6=4, T6=7 T6=0,4,3,2, 0,6 0, 0, İkinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 4. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii.,4,3,2, T=40 T=30 T=20 0, İkinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil. Farklı aborber ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. nin, farklı aborber ıcaklıklarında birinci jeneratör baıncına göre değişii Şekil 7 de veriliştir. Baınç arttıkça aborber ıcaklıklarının her biri için değeri de artaktadır. Düşük jeneratör baıncında, aborber ıcaklıklarının küçük değeri daha iyi değeri verirken bu duru 60. kpa baıncından onraki değerlerde ta teri bir duru öz konuudur. Şekil 3. nin aborber ıcaklığının farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığıyla değişii. 23

6 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri T6=4, T6=7 T6=0,,4,3,2, Birinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 6. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii.,4,3,2,,0 T=20 T=30 T=40, Birinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 7. Farklı aborber ıcaklıklarında, nin birinci jeneratör baıncına göre değişii. Evaparatör ıcaklıklarının farklı değerlerinde, nin ikinci jeneratör baıncı ile değişii Şekil 8 de veriliştir. Burada farklı evaparatör ıcaklıklarında ikinci jeneratör baıncı arttıkça değeri azalaktadır. Evaparatörün düşük ıcaklıkları daha iyi değeri verdiği gözlenektedir.,,4,3,2, T6=4, T6=7 T6=0 2 2, 3 3, 4 4,, İkinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 8. Farklı evaparatör ıcaklıklarında, nin ikinci jeneratör baıncı ile değişii. Şekil 9, farklı aborber ıcaklıklarında nin ikinci jeneratör baıncı ile değişiini verektedir. İkinci jeneratör baıncı arttıkça, her bir aborber ıcaklığında değeri doğrual olarak azalaktadır C deki aborber ıcaklığı en iyi değeri ergileektedir.,4,3,2,,0 T=20 T=30 T=40 2 2, 3 3, 4 4,, İkinci Jeneratör Baıncı, kpa Şekil 9. nin farklı aborber ıcaklıklarında ikinci jeneratör baıncı ile değişii. nin, birinci ve ikinci ıı eşanjörlerinin farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığı ile değişii Şekil 0 da görülektedir. Birinci ıı eşanjör verilerinin üzerindeki etkii birinci ıı eşanjör verilerine göre daha iyidir. Her iki ıı eşanjör verilerinde ıcaklık arttıkça değerinin düştüğü şekilde görülektedir. nin en yükek değeri olan.436, birinci ıı eşanjörünün 0.90 veride, birinci jeneratör ıcaklığı ie 0 0 C olduğunda eydana gelir. E=0 E=0 E2= E2=8,,4,3,2, Birinci Jeneratör Sıcaklığı, C Şekil 0. nin ıı eşanjörlerinin farklı değerlerinde birinci jeneratör ıcaklığı ile değişii. 4. SONUÇLAR Aborpiyonlu oğuta itelerinin oğuta perforanları (), kopreyonlu oğuta itelerine göre oldukça düşüktür. Bait aborpiyonlu oğuta itelerinde genelde in üzerine çıkaaz. değerini yükeltek için, değişik yönteler geliştiriliştir. Bunlardan biri de itede çift jeneratör kullanaktır. Bu çalışada, çift etkili LiBr-u akışkanlı aborpiyonlu oğuta itei, bilgiayar ortaında EES adlı bir ühendilik prograıyla iüle edilip, ite eleanlarının ıcaklık, baınç, veri gibi terodinaikel büyüklükleri değiştirilerek itein i inceleniştir. Sitein terodinaik özellikleri denkleler yardııyla verilerek örnek bir heaplaaı yapılıştır. inceleeinde alınan onuçlar grafiklerle detaylı izah ediliştir. 24

7 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri inceleneinde göze çarpan en belirgin özellikler şunlardır: nin in üzerine çıkaıyla değerinde net bir iyileşe görülürken, ite eleanlarının baınç ve ıcaklıkları haa ayarlar gerektirektedir. Birinci jeneratör ıcaklığının artaıyla değeri düşerken, baınç artışında ta teri bir duru öz konuudur. İkinci jeneratör ıcaklığı artırıldığında değeri de artakta fakat baınçta ta teri bir duru olaktadır. Kondener ve evaparatör ıcaklıkları arttırıldığında düşektedir. Aborber ıcaklığı arttığında de artaktadır. Birinci ve ikinci ıı eşanjör verilerinin büyük olaıyla değeri artaktadır. SEMBOLLER Seboller Alt İndiler Soğuta Perforan a Aborber Katayıı E, e Veri e Evaparatör H,h Entalpi [kj/kg] j Jeneratör ΔH p Popa entalpi k Kondener farkı[kj/kg] LiBr Lityu Broür p Popa M, Kütle [kg] r Soğutucu P,p Baınç [kpa] Solüyon Iıta veya oğuta yükü [kj/] T, t Sıcaklık [ o C] v Yoğunluk [kg/3] X Çözelti derişiklik oranı x Kuruluk oranı W p Popa işi [kj/] Δ İki değer araı fark 6. KAYNAKLAR [] Lee, S.F., and Sherif, S.A., (200), Therodynaic Analyi of A Lithiu Broide/Water Aborption Syte For Cooling and Heating Application, Int. J. Energy Reeach, 2:09-03 [2] Chow, T.T., Zhang, G.., Lin, Z. and Song, C.L., (2002), Global Optiization of Aborption Chiller Syte by Genetic Algorith and Neural Network, Energy and Building, 34: [3] Liu, Y. L., and Wang, R. Z., Perforance prediction of a olar/ga driving double effect LiBr H2O aborption yte Renewable Energy, Volue 29, Iue 0, Augut 2004, Page [4] Gebrelaie, B. H., Medrano, M and Boer, D., Exergy analyi of ulti-effect water LiBr aborption yte: fro half to triple effect Renewable Energy, Volue 3, Iue 8, Augut 200, Page [] Gori, R., Invetigation of the potential of application of ingle effect and ultiple effect aborption cooling yte Energy Converion and Manageent, Volue, Iue 8, Augut 200, Page [6] ASHRAE Handbook, (98), Fundaental Volue, Aerican Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Ergineer, Atlanta. [7] Çengel, Y.A. ve Bole, M.A., (996), Mühendilik Yaklaşııyla Terodinaik, McGraw- Hill-Literatür, İtanbul. [8] Genceli, O., (996), Terodinaik ve Soğuta Çevrileri, Teiat Mühendileri Derneği Teknik Yayınlar:2, İtanbul. [9] Keçeciler, A., Acar, H.İ. ve Canbek A., (997), Jeoteral Enerji Kaynaklı Aborpiyonlu Soğuta Sitei-Bir Uygulaa, Kongre-Tekon97, 2 Nian 997, Türkiye. [0] Bruno, J.C., Miquel, J. ve Catell, F., (2000), Optiization of Energy Plant Including Water/Lithiu Broide Aborption Chiller, Int. J. Energy Re., 24: [] Kaynaklı, Ö. ve Yaankaradeniz, R., (2003), H 2 O-LiBr ve NH 3 -H 2 O Eriyiği Kullanan Tek Kadeeli Soğuralı Soğuta Sitelerinin Karşılaştırılaı, DEÜ Mühendilik Fakültei Fen ve Mühendilik Dergii, -2: ÖZGEÇMİŞLER Hv. Müh. Yzb. Cafer SOLUM yılları araında Yıldız Teknik Üniveritei Makine Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Kayeri 2.HİBM K.lığı, yılında 2.EDE K.lığında görev yaptı yılından itibaren Yıldız Teknik Üniveritei Makine Mühendiliği Bölüü nde doktora eğitiine deva etektedir. İHA otorları, Gaz Türbin Motorları, Iı Tranferi ve Terodinaik Uygulaaları, Soğuta ve Klia uygulaaları konuları ile ilgilenektedir. Halen yüzbaşı rütbeinde olup Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti eleanı olarak görev yapaktadır. Yrdc.Doç.Dr.Hv.Müh.Bnb. İbrahi KOÇ yılları araında İTÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Kayeri 2.HİBM K.lığında görev yaptı. İTÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yılları araında doktora eğitiini taaladı yılında Yardıcı Doçent kadrouna atandı. Gaz Türbin Motorları, Türbin Soğuta, Iı Tranferi ve Terodinaik Uygulaaları konuları ile ilgilenektedir. Halen Binbaşı rütbeinde olup Hava 2

8 Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti üyei olarak görev yapaktadır. Hv.Müh.Yb. Yılaz ALTUNTAŞ yılları araında OGÜ Makina Mühendiliği Bölüü nde yükek lian eğitiini taaladı yılları araında Ekişehir.HİBM K.lığı ve Hava Lojitik K.lığında görev yaptı. Halen Yarbay rütbeinde olup Hava Harp Okulu Dekanlığında Havacılık ve Uzay Mühendiliği Bölüü nde öğreti görevlii olarak görev yapaktadır. 26

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE - Yüksek Lisans

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI22 (7-15) ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ Seyfettin BAYRAKTAR *, Tamer YILMAZ Yıldız Teknik

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 2, 29-37, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Inforationszentru Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Inforation Centre for Econoics Erlat, Güzin;

Detaylı

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Bitlis Türkiye nkalkan@beu.edu.tr Giriş - Boyutsuz Sayılar

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ Murat KAYA 1 ÖZET Bu çalışmada basit Rankine buhar güç çevrimi termodinamik olarak ele alınmıştır. Çevrimin verimli olarak çalışmasını etkileyen

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı