Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý"

Transkript

1 Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn baþta gelen görevlerindendir. Gerek merkezî, gerekse yerel sosyal politikalar açýsýndan özürlülerin göz ardý edilmesi veya sorunlarýnýn ertelenmesi, sosyal siyasetin hedeflerinden ve ilkelerinden kabul edilen sosyal barýþ ve dayanýþma ruhuna aykýrýdýr. Dezavantajlý sosyal gruplar kapsamýnda deðerlendirildiklerinden dolayý özürlüler, haklý olarak modern ve aktif sosyal politikalarýn belki de en önemli ve en öncelikli kesim arasýnda yer almaktadýr. Sosyal geliþme yolunda en ileri bir noktada olmak isteyen toplumlar, özürlüler gibi dezavantajlý sosyal gruplarýn hayat kalitesini de en ileri boyuta taþýmakla sorumludur. Geniþ anlamda insan haklarý, dar anlamda sosyal haklar baðlamýnda özel ve kamusal haklar bütün vatandaþlara eþitlik ilkesi doðrultusunda verilirken, dezavantajlý sosyal gruplar, bunlardan fýrsatta eþitlik ilkesine göre de yararlanabilmelidirler. Bunun hayata geçirilmesi ise genelde her türlü engeli ortadan kaldýrmayý hedefleyen pozitif ayrýmcýlýk yöntemleri i- le gerçekleþtirilebilmektedir. Mesela özürlülere istihdam hakkýný tanýmakla kalmayýp, emek piyasasýna dönük özürlü kota sistemi veya korumalý iþyeri gibi uygulamalarla bu hakkýn veya hedefin somut olarak hayata geçirilmesini saðlamak özürlü dostu aktif sosyal politikalarýn bir yansýmasýdýr. Özürlü dostu aktif sosyal politikalarýn hedefleri ve ilkeleri gibi teorik genel çerçevesinin yanýnda hukukî altyapýsý, katýlýmcý demokrasinin bir gereði olarak özürlü temsilcilerin görüþlerinin de yer aldýðý genel mutabakat sonucunda her ne kadar merkezî i- dare tarafýndan belirleniyorsa da, uygulamada çoðu zaman yerel yönetimlerin de katýlýmý kaçýnýlmazdýr. Bundan dolayýdýr ki, özürlü dostu aktif sosyal politikalarýn hayata geçirilmesinde etkinlik ve baþarý elde etmek açýsýndan yerel yönetimlerin de bu politikalarýn önemli bir aktörü olarak rol almalarý gerekmektedir. Makalemiz bu baðlamda yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin deðiþik alanlarda özürlü politikalarý oluþturma yönünde somut bir açýlým sergileme gayesini gütmektedir. 1. Dünyada Özürlüler Politikalarýnýn Tarihî Geliþimi Batý dünyasýnda özürlülere yönelik sosyal politikalarýn tarihi oluþum ve geliþim süreci incelendiðinde þu merhalelerden geçtiði tespit edilebilir: I. Cihan Harbi ne dek özür türlerine göre özel eðitim tekniklerinin geliþtirilmesi ve özürlülerin bu tekniklerden yararlandýrýlmasý, öncelikli hedef olmuþtur. I. Cihan Harbi akabinde týbbi ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri yoðunluk kazanmýþtýr. Bu süreç, II. Cihan Harbi nin sonunda özürlüleri iþ hayatýna dâhil edebilme arayýþlarýyla devam etmiþtir. 1 Avrupa ülkeleri, 1970 li yýllardan itibaren özürlülük alanýnda önemli kanuni düzenlemeler gerçekleþtirebilmiþ ve bu çerçevede özürlülerin sosyal haklarýný belirleyebilmiþtir. Bundan önceki dönemlerde özürlülük konusunda medikal yaklaþýmýn bir yansýmasý olan özel eðitim, týbbi tedavi ve rehabilitasyon hâkim idi. Medikal model, gerek bakýma muhtaç ö- zürlülerin, gerekse iþgücü niteliði taþýyan özürlülerin temel ihtiyaçlarýna cevap veremediði için, sosyal model yaklaþýmlarýyla zenginleþtirilmiþtir. Özürlülerde görülen iþsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar, sosyal dýþlanmanýn bir sonucu olarak görüldüðü için, örgütlü özürlü hareketlerin ortaya çýkmasýna da yardýmcý olmuþtur. Liberal toplumlarýn rekabetçi ve çatýþmacý özelliklerinden dolayý özürlülük haklarý hareketleri de, sosyal baskýlara karþý bir tepki olarak ortaya çýkmýþtýr. Özürlülerin örgütlenmesi sosyal ve çevresel engelleri ortaya çýkardýðý gibi, özürlüler le- 80 * Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik ABD Baþkaný 1 Altan, Ö. Zühtü; Sakatlarýn Ýstihdam Edilerek Korunmalarýný Öngören Sosyal Politikalar ve Türkiye ; tarihli Bolu daki Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý Seminer Notu, s. 3.

2 hine yapýlan kanuni düzenlemelerin de sosyal model ekseninde geliþmiþtir. 2 Sosyal politikalarýn geliþimi ile birlikte bugün ö- zürlünün toplumsal bütünleþmesinden yola çýkýlarak, erken safhalarda týbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandýrýlmalarý, özel eðitim ihtiyacý olanlara mümkün mertebe kaynaþtýrma yoluyla eðitim hakkýnýn verilmesi, iþgücü niteliði taþýyan özürlülerin mesleki rehabilitasyonu doðrultusunda emek piyasasýnda istihdamý, bu mümkün deðilse korumalý iþyerlerinde çalýþtýrýlmalarý önde gelen hedeflerdendir. Ýþgücü niteliði taþýmayan veya bakýma muhtaç durumda olan özürlülerin sosyal güvenlik ve(ya) sosyal bakým hizmetleri kapsamýna alýnmasý ise, özürlülere dönük aktif istihdam politikalarýnýn mümkün olmadýðý durumlarda söz konusudur. 2. Türkiye de Özürlüler Politikalarýnýn Tarihi Geliþimi Türkiye, özürlü dostu sosyal politikalarýný Batý dünyasýna göre sene gecikmeli olarak baþlatabilmiþtir. Gerçi 1976 da çýkartýlan 2022 sayýlý Kanun, iþsiz özürlüleri ve 65 yaþ üzerindeki yaþlýlarý, belirli bir gelire kavuþturmaktaydý. Ancak buradan elde edilen gelir, sosyal ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak idi. Batý dünyasý, sosyal model ekseninde oluþturulan kurumsal yapýlarýyla özürlü sorunlarýna çoktan çözüm bulmuþken Türkiye, millî özürlüler politikalarýný belirlemek üzere Baþbakanlýða baðlý Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý na ancak 1997 yýlýnda kavuþabilmiþtir. Milli politikalarýn temel esaslarýnýn somut olarak belirlenmesine yardýmcý olacak Özürlüler Yüksek Kurulu da bir nevi devletin inisiyatifi ile oluþturulmuþtur. Özürlülük bilinci ve örgütlü hareket de bu süreçten sonra hýz kazanmýþtýr yýlýnda Türkiye de ilk kez gerçekleþtirilen I. Özürlüler Þurasý nýn temel kararlarý arasýnda ö- zürlüler kanununun çýkarýlmasý yer almýþtýr. Ýlk kanun taslaðýna bakýldýðýnda içeriðinin medikal modele daha yakýn olduðu anlaþýlacaktýr. Özürlülere dönük kanuni haklarýn belirlenmesi ile ilgili taleplerin gün ýþýðýna çýkmasý ile özürlülüðe yönelik sosyal politikalarýn þekillenmesi de mümkün olmuþtur yýlýnda gerçekleþtirilen II. Özürlüler Þurasý ise, Özürlüler ve Yerel Yönetimler ana temasýyla Özürlüler Kanunu nun çýkmasýný hýzlandýrdýðý gibi, merkezi ve yerel yönetimlerin özürlü dostu sosyal politikalarýn temel esaslarýnýn belirlenmesine de yardýmcý olmuþtur Özürlü Dostu Sosyal Politikalarýn Kaynaðý Olarak Özürlüler Kanunu Özürlüler Kanunu, özürlülerle ilgili yýllarýn birikmiþ sorunlarýnýn doðru bir þekilde çözümlenmesine önemli derecede katký saðlamaya yarayan unsurlara sahiptir. 3 Özürlüler Kanunu, özürlüler konusunu ilk kez, sosyal politika kapsamýnda deðerlendirmiþ ve böylece önemli bir paradigma deðiþimine yol açmýþtýr. Bu paradigma deðiþimi, kanuni düzenlemeleriyle genel olarak sosyal model anlayýþýna dayanan Avrupa Birliði nin özürlüler politikalarýna benzemektedir. Bu kanun sayesinde Türkiye de de, özürlülüðü engellilik ile eþ tutup yetersizliðe indirgeyerek, bireysel biyolojik bozukluklar olarak ele alan medikal model yerine hukuki, fiziki, mesleki ve sosyo-kültürel engelleri ortadan kaldýran bir sosyal model ortaya çýkmýþtýr. Ayrýmcýlýk yapmama, fýrsat eþitliði ve sosyal hayatýn bütün kademelerine tam katýlým gibi ilkeler, kanunun temel açýlýmlarýndandýr. Sosyal model anlayýþýna göre, özürlülük bir hastalýk deðil sosyal bir realite ve bir insanlýk durumudur. Sosyal modelde, hayata tam olarak katýlýmda güçlük çeken bir özürlü, engelli durumundadýr. Sosyal politika kapsamýnda özürlülerin hayatlarýný kolaylaþtýrýcý ve çevresel engelleri ortadan kaldýrýcý uygulamalar esastýr. Sosyal bakým modelinde, engellilik ö- zürlüler için sosyal bir sonuçtur. Dolayýsýyla engellilik, iþlevsel yönden yetersiz olan özürlü bireyin çevre ortamýnýn olumsuz þartlarýyla karþý karþýya gelmesi ile ortaya çýkmaktadýr. Özürlü, çevre þartlarýndan dolayý engelli hâle getirilmektedir. Ýþlevsel bozukluk veya yetersizlik kendi baþýna bir engellilik teþkil etmemektedir. Diðer taraftan özürlülük veya engellilik kavramlarý, dinamik ve aktif sosyal politika uygulamalarý ile statik ve homojen bir olgu olmaktan çýkarýlmaktadýr. Özürlülük, dar anlamda ve sosyal politika uygulamalarý dýþýnda ele alýndýðýnda çoðu kez engellilik ile eþ anlamlý tutulmaktadýr. Halbuki, özürlülük, ö- zellikle týbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz veya uygulanmasýna raðmen etkisiz kalmasý sonucunda, fiziki, zihni ve ruhi anlamda iþlevsel sýnýrlýlýklarýn ve beceri bozukluðunun kalýcý olmasýdýr. Bu baðlamda özürlülük, kalýcý ve ortadan kaldýrýlmasý mümkün olmayan sürekli bir durum arz etmektedir. 4 Özürlüler Kanunu, özürlülerle ilgili yýllarýn birikmiþ sorunlarýnýn doðru bir þekilde çözümlenmesine önemli derecede katký saðlamaya yarayan unsurlara sahiptir. Kanun, özürlüler konusunu ilk kez, sosyal politika kapsamýnda deðerlendirmiþ ve önemli bir paradigma deðiþimine yol açmýþtýr. Özürlülüðüne raðmen toplum hayatýnda, baþkalarýyla eþit düzeyde yer alma fýrsatlarýndan yararlanabilme þansýna sa- 2 Özürlüler tarihi hakkýnda daha fazla bilgi için bkz.: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Açýsýndan Özürlülüðe Karþý Mücadele; Türdav Yay.; Ýstanbul; Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Açýsýndan Özürlüler Politikasý (Almanya-Türkiye Mukayeseli); Türdav Yay.; Ýstanbul; Seyyar, Ali; Özürlülere Adanmýþ Sosyal Politika Yazýlarý; Adapazarý Büyükþehir Belediyesi Yayýnlarý; Mayýs tarih ve 5378 sayýlý Özürlüler Kanunu. 4 Aysoy, Mehmet; AB Sürecinde Özürlüler Politikasý, Açý Yayýnlarý; Ankara; 2004; s

3 Demokratik Kültürün Geliþiminde Yerel Yönetimler hip olmasý halinde ise kiþi, engelli olmaktan çýkmaktadýr. Engelliliðin ortadan kaldýrýlmasý, bir baþka ifadeyle özürlülerin sosyal hayata eþit katýlýmýnýn saðlanmasý, aktif sosyal politikalar ve sosyal duyarlý kesimlerin gönüllü katkýlarý ile mümkündür. Ýþte bu yönüyle Özürlüler Kanunu, özürlü dostu sosyal politika enstrümanlarýyla bütün özürlü gruplarýn temel ihtiyaçlarýna uygun çözüm sunmaktadýr. Mesela ö- zürlü iþgücüne yönelik emek piyasasýna dönük aktif istihdam politikalarý, emek piyasasýnda çalýþtýrýlmalarý zor olanlar için korumalý iþyerleri, bakýma muhtaç özürlülere dönük kurumda veya evde sosyal bakým güvence sistemi, sosyal güvencesi olmayanlara dönük özürlülük maaþý gibi uygulamalar. 3. Özürlüler Politikalarýnýn Muhatabý Olarak Yerel Yönetimler Katýlýmcý demokrasi ve sosyal dayanýþma anlayýþý, kent insanýnýn gönüllü katýlýmý ile bir anlam ifade etmektedir. Diðer taraftan belediyeler tarafýndan dezavantajlý sosyal gruplara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin etkinliði ve verimliliði de kent insanýnýn desteðine baðlýdýr. Asýl sosyal fonksiyonlarý, yöre insanlarýnýn temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik hizmetler sunmak olan yerel yönetimler, bu yönüyle yöre halkýnýn sosyal sorunlarýný en yakýndan tespit edebilen ve çözüm üretme yeteneðine sahip olan kurumlardýr. Özellikle belediye yönetimleri, halkýn somut ihtiyaçlarýný gidermek bakýmýndan doðrudan sorumlu idari birimlerdir. Türkiye nüfusunun yaklaþýk olarak yüzde 80 i, toplam sayýlarý olan belediye alanlarýnda yaþamaktadýr. Bu nüfusun yaklaþýk yarýsýnýn 16 büyük þehirde ikamet ettiði kabul edilmektedir. Bu oranlar ve rakamlar, ayný zamanda Türkiye de yaþayan 8,5 milyon özürlünün yaklaþýk 7 milyonunun belediye alanlarýnda yaþadýðýnýn bir göstergesidir. 5 Belirtilen bu istatistiki veriler, belediye yönetimlerinin, yerel sosyal politika aktörü olarak özürlülerin sosyal sorunlarýyla da direkt olarak ilgilenmesini göstermektedir Kanuni Dayanak Açýsýndan Yerel Özürlüler Politikalarý Büyükþehir Belediyesi Kanunu, büyükþehir belediyelerine yaþlýlar, özürlüler, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlý sosyal gruplara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunma görevi vermektedir. Buna göre yerel yönetimler, sosyo-kültürel faaliyetlerin organizasyonu konusunda dezavantajlý sosyal gruplara her türlü destek ve kolaylýk saðlamak durumundadýrlar. 6 Büyükþehir Belediyesi Kanunu, özürlü dostu sosyal politikalarýn oluþturulmasýna yönelik olarak en somut açýlýmýný, Büyükþehir belediye baþkanýnýn görev ve yetkileri kýsmýnda göstermektedir. Buna göre büyükþehir belediye baþkaný, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak, ö- zürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluþturmak la görevlidir. 7 Buna binaen Özürlü Hizmet Birimleri (merkezleri) kurulmasýna dair bir yönetmelik, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. 8 Daha önceleri bazý belediyeler, Özürlüler Koordinasyon Merkezi veya Özürlüler Danýþma Merkezi gibi deðiþik isimler altýnda böyle birimler oluþturmuþlardý. Ancak bu giriþimler, kanuni zorunluluktan ziyade, sosyal sorumluluðun bir gereði olarak gönüllülük esasýna göre tesis edilmiþti. Ayrýca bu merkezlerin hangi sosyal fonksiyonlarý yerine getireceðine dair temel açýlým alanlarý da belirsiz idi. Büyükþehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliði nin 8. maddesinde belirlenen hükümlerle özürlü dostu sosyal politikalarýn temel alanlarý netice itibariyle somut olarak belirlenebilmiþtir. Buna göre bu birimler, aþaðýdaki görevleri ifa etmek durumundadýr: 9 a) Özürlü bireylerle ilgili veri tabaný oluþturmak. b) Özürlülerin toplum hayatý ile bütünleþmelerini saðlayýcý ve kolaylaþtýrýcý çalýþmalarý yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teþvik etmek ve yaygýnlaþtýrmak. c) Üniversiteler, özel kuruluþlar, özürlülere hizmet amacýyla kurulmuþ vakýf, dernek ve bunlarýn üst kuruluþlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýyla ortak çalýþmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarýný uygulamak. ç) Birime baþvuran özürlü ve ailelerine psiko - sosyal danýþmanlýk ve rehberlik hizmetleri vermek, özürlülükle ilgili konularda eðitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini saðlayýcý, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek Baþaran, Sermet; Özürlülerin Toplumsal Bütünleþmesinde Yerel Yönetimlerin Önemi ; Sosyal Politikalar Dergisi; Sayý 2; Kýþ 2007; s tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu; m. 7; 2. Fýkra (d) tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu; m. 18 (m). 8 Bu Yönetmelik, tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu nun Ek 1. maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr tarihli Ek 1. maddenin içeriði þu þekildedir: Büyükþehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danýþmanlýk, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluþturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacýyla kurulmuþ vakýf, dernek ve bunlarýn üst kuruluþlarýyla iþbirliði hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluþ, görev, yetki, sorumluluk ve iþleyiþine iliþkin usûl ve esaslar Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý nýn görüþü alýnarak Ýçiþleri Bakanlýðý nca hazýrlanacak yönetmelikle belirlenir tarih ve sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliði ; m. 8.

4 d) Özürlülüðü önlemeye yönelik kitap, dergi, broþür gibi basýlý, sesli ve görsel yayýnlarý hazýrlamak, yayýmlamak ve daðýtmak. e) Özürlü ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olmasý için gerekli eðitimi almasýný saðlamak. f) Özürlüleri nitelikli iþgücü haline getirerek, çalýþma yaþamýna katýlmalarýný saðlamak üzere meslekî rehabilitasyon ve eðitim programlarý için baþvuran özürlüleri deðerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eðitimleri vermek. g) Ekonomik durumu yetersiz özürlülere ayni ve nakdi yardým yapmak. ð) Ýhtiyaç halinde özürlülerin durumlarýna uygun araçlarla bulunduklarý mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaþýmlarýný saðlamak. h) Bakýma muhtaç özürlülere ve yaþlýlara bakým hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereðince satýn almak tarihli Belediye Kanunu da, belediye baþkanlarýna bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak ve özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek üzere özürlüler merkezi açma görevini vermektedir. 10 Diðer taraftan ayný Kanun, Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur derken hizmet sunumunda baþta özürlüler olmak üzere, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýlmasý gerektiðinin altýný çizer. 11 Belediyeler bunun yanýnda kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, kamu yararýna çalýþan derneklerin yanýnda özürlü dernek ve vakýflarý ile ortak hizmet projeleri gerçekleþtirebilir Temel Esaslar Açýsýndan Yerel Özürlüler Politikalarý Yerel özürlüler politikalarý, genelde merkezi sosyal politikalarýn, özelde merkezi özürlüler politikalarýnýn bir parçasý olduðuna göre, yerel yönetimlerin, uygulamalarýný bu politikalarýn temel esaslarý doðrultusunda biçimlendirmeleri gerekmektedir. Mesela özürlülerin toplumla bütünleþmesini amaçlayan Ayrýmcýlýk Yapmama veya Sosyal Dýþlanmayý Önleme ilkeleri özürlülere dönük somut yansýmalarý açýsýndan önemli birer paradigmalardýr. Buna göre, her ne kadar iyi niyetlerle yapýldýðýný kabul etsek dahi özürlüler parký, özürlüler ormaný, özürlüler o- tobüsü, özürlüler lokali veya özürlüler kütüphanesi gibi ayrýmcý uygulamalarýn, bu temel yaklaþýmlar açýsýndan doðru olduklarý iddia edilemez. Bunun yerine özürlülerin de yararlanabileceði herkese uygun park ve tesislerin meydana getirilmesi, daha isabetli olacaktýr. Özürlülerin diðer toplumsal kesimlerle birlikte ve onlarla kaynaþarak ve bütünleþerek ayný imkânlara kavuþturulmalarý gerekmektedir. Özel uygulamalar, hizmetlerden eþit o- randa yararlanabilme veya eriþebilme noktasýnda zorluklarýn yaþandýðýnda geçerli olmalýdýr. Bu durumlarda yine toplumsal bütünleþme ve fýrsatlarda eþitlik ilke ve hedeflerine ulaþmak adýna pozitif ayrýmcýlýk yöntemlerine müracaat kaçýnýlmaz olabilmektedir Uygulama Alanlarý Açýsýndan Yerel Özürlüler Politikalarý Özürlü Hizmet Birimleri ne yüklenen görevler, haddizatýnda özürlülerin içinde bulunduklarý özel durumlarý ve yaþadýklarý sosyal sorunlarý göstermektedir. Bu sorunlar, onlarýn kendileri ve sosyal çevresiyle barýþýk, özgüven sahibi ve üretken olmalarýna çoðu kez engel teþkil etmektedir. Dolayýsýyla engelleri aþmak, gidermek veya azaltmak baðlamýnda özürlü dostu yerel sosyal politikalarýn alanlarý da bununla baðlantýlý olarak bu makalenin elverdiði ölçüde katýlýmcý demokrasi, aile, saðlýk, eðitim, ulaþým ve istihdama yönelik olacaktýr Özürlü Dostu Yerel Katýlýmcý Demokrasi Politikalarý Kent yaþamýnda; kent vizyonunun ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalýþan kent konseyleri, katýlýmcý demokrasinin somut bir uygulama biçimidir. Belediye Kanunu, özürlüler tarafýndan meydana getirilen dernek ve vakýflarýn da yer a- labileceði Kent Konseylerinin oluþturulmasý yönünde bir imkân saðlamaktadýr. Buna göre, Belediyeler, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcileri ile diðer ilgililerin katýlýmýyla oluþan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardým ve destek saðlar. 13 Katýlýmcý demokrasi ve sosyal dayanýþma anlayýþý, kent insanýnýn gönüllü katýlýmý ile bir anlam ifade etmektedir. Diðer taraftan belediyeler tarafýndan dezavantajlý sosyal gruplara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin etkinliði ve verimliliði de kent insanýnýn desteðine baðlýdýr. Bundan dolayýdýr ki Belediye Kanunu nun 77. maddesi, yerel sosyal dayanýþma ve bütünleþme açýsýndan gönüllü katýlýmýn önemine i- þaret ederken, aktif sosyal politikalarýn uygulanmasýnda gönüllü kiþilerin katýlýmýna yönelik programla tarih ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu; m tarih ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu; m tarih ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu; m tarih ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu; m

5 Demokratik Kültürün Geliþiminde Yerel Yönetimler rýn yapýlmasýný öngörmektedir. Vatandaþlýk, hemþehrilik ve kent bilincinin geliþtirilmesinde önemli bir sosyal fonksiyona sahip olan kent konseylerine geniþ sosyal kesimlerin gönüllü katýlýmlarýyla özürlülerin toplum hayatýna katýlýmý daha da kolaylaþacaktýr. Bu yönüyle Kent Konseyleri, özürlülerle kent halký arasýnda adeta birleþtirici bir unsur olacaktýr Özürlü Dostu Yerel Aile Politikalarý Aile politikalarý, sosyal siyaset kapsamýnda, huzurlu ve saðlýklý toplum tesis etmek maksadýyla a- ile ve aile fertleri için oluþturulan sosyal program, eðitim, destek ve yardýmlarýn bütünüdür. 14 Özürlü ailenin kendi içinde ve toplum içinde uyumlu yaþayabilmesi hedefine yönelik olarak özellikle sosyal i- letiþim ve özgüven sorunlarý yaþayan çaresiz ailelere dönük destekleme programlarýnýn önemi büyüktür. Özürlü Hizmet Birimleri, eðer yörelerinde mevcut ise Aile Danýþma Merkezleri veya Toplum Merkezleri ile birlikte aile okulu anlamýnda özürlülere ve ailelerine dönük sosyal pedagojik destek programlarý uygulamalýdýrlar. Özürlü Hizmet Birimlerinin, özellikle eþler arasý anlaþmazlýklarda ve okul, anne, baba, çocuk münasebetlerindeki sorunlarýn çözümünde, evlenme çaðýna gelen ve gelmekte olan özürlülere cinsel eðitim 15 konularýnda nitelikli uzmanlarla iþbirliði yapmalarý elzemdir Özürlü Dostu Yerel Saðlýk Politikalarý Saðlýk politikalarý kapsamýnda sunulan saðlýk hizmetleri, yerel ihtiyaçlardan ve yörede yaþayan özürlülerin özel saðlýk sorunlarýndan baðýmsýz olarak düþünülemez. Bundan dolayý yerel saðlýk hizmetlerinin, düzenli, rasyonel, yaygýn, verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesine yönelik geliþtirilen tedbir ve uygulamalar, özürlüleri de içine alacak bir biçimde þekillendirilmesinde fayda vardýr. Belediyelere ait poliklinik ve diðer týbbi hizmetler, özellikle ekonomik durumlarý yetersiz ve bakýma muhtaç durumda olan özürlüler için eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmalýdýr. Bunun için, evde týbbi ve bunu tamamlayýcý olarak sosyal bakým hizmetlerinde belediyeler öncü konumunda olmalýdýr Özürlü Dostu Yerel Eðitim Politikalarý Belediye Kanunu, belediyelere eðitimle ilgili görevler de vermiþtir. Þöyle ki, madde 14 a da, belediyelere yönelik olarak, meslek ve beceri kazandýrma hizmetlerini yapar veya yaptýrýr hükmü geçmektedir. Madde 14 b de ise þu hüküm yer almaktadýr: Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; 16 Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir;... Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. 17 Özel eðitime muhtaç olan öðrencilerin yaklaþýk olarak % 50 sinin eðitimden mahrum olduklarýný düþünecek olursak, belediyeler, eðitim ile ilgili olarak yukarýda somut olarak belirtilen görevlerini ifa ederken, hizmetlerden özürlülerin de yararlanabilmesi yönünde maddî veya lojistik yönden destek olmalýdýr. Mesela belediyeler, eðitilebilir zihinsel ö- zürlülerin de yer alabileceði meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açabilir Özürlü Dostu Yerel Ulaþým Politikalarý Özürlülük baðlamýnda mimari ve fiziki çevre, ö- zürlü dostu mesken ve ulaþým imkânlarýnýn oluþturulmasý ile yakýndan ilgilidir. Cadde, sokak, kaldýrým, meydan ve park gibi fiziki çevrenin yanýnda toplu taþýma araçlarý özürlülerin ulaþýmýna ve kullanýmýna ne kadar uygun hâle getirilirse özürlüler de o kadar çok evinden çýkabilecek ve fiziki çevreden o nispette yararlanabileceklerdir. Katýlýmcý demokrasi ve bununla amaçlanan toplumsal bütünleþme, genel anlamda özürlü dostu yerel ulaþým politikalarý, dar anlamda fiziki, mimari ve teknik engellerin ortadan kaldýrýlmasý ile ancak mümkün olabilmektedir. Fiziki ve mimari çevrenin özürlülere uygun hâle getirilmesinde yerel yönetimler, önemli bir fonksiyona sahiptir. Nitekim Ýmar Kanunu ve buna baðlý yönetmeliklerin uygulanmasýndan öncelikle belediyeler ve il özel idareleri sorumludur. Özürlüler Kanunu ile Büyükþehir Belediyesi Kanunu na eklenen 1. ve 2. geçici maddeler ile fiziki engellerin yedi yýl içinde giderilmesi hükme baðlanmýþtýr. Müeyyidesi olmamakla beraber, kanunla, umuma a- çýk her türlü binalar, yol, kaldýrým, yaya geçidi, a- çýk ve yeþil alanlar, spor alanlarý ve benzeri sosyal ve kültürel altyapý alanlarýnýn bu süre zarfýnda ö- zürlülerin eriþebilirliðine uygun duruma getirilmesi istenmektedir. Bununla birlikte kanun, büyükþehir belediyelerinden, þehir içinde sunulan veya denetimlerinde olan toplu taþýma hizmetlerinin yine ayný zaman zarfýnda özürlülerin eriþilebilirliðine uygun hâle getirilmesini istemektedir. Bununla ilgili olarak 2006/ 8 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmýþ olup, belediyelerin yedi yýl için eylem Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Sakarya Yayýncýlýk; 2. Baský; Sakarya; 2008; s Aile odaklý cinsel eðitim ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Seyyar, Ali; Türkiye de Zihinsel Özürlüler ve Cinsel Eðitim ; Özürlülere Adanmýþ Sosyal Politika Yazýlarý; Adapazarý Büyükþehir Belediyesi; 2005; s üncü maddenin (b) bendinde yer alan Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir;... görevi; Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayýlý Kararý ile iptal edilmiþ ve iptal kararýnýn sonuçsuz kalmamasý için Kararýn Resmi Gazete de yayýmlanacaðý güne kadar tarihli ve E:2005/95 K:2007/2 sayýlý Karar ile yürürlüðü durdurulmuþtur tarih ve 5393 sayýlý Belediye Kanunu; m. 14 a, b.

6 planlarýný yapmasý istenmiþtir. 18 Bu kanuni açýlýmlarla merkezi yönetim, bütün belediyeler için geçerli olan özürlü dostu yerel ulaþým politikalarýnýn temelini atmýþ olmaktadýr Özürlü Dostu Yerel Ýstihdam Politikalarý Belediyelerin, kanuni hükümler açýsýndan belki doðrudan iþyerleri açma gibi somut bir misyonlarý olmayabilir. Ancak, nasýl ki meslek ve beceri kazandýrma kurslarýyla özürlülerin istihdamýna dolaylý olarak katkýda bulunabiliyorlarsa belediyeler, korumalý iþyerleri açmak suretiyle özellikle emek piyasasýnda istihdamý zor olan özürlülere direkt olarak bir iþ imkâný saðlamýþ olurlar. Toplumsal hedefimiz, iþgücü niteliði taþýyan iþsiz özürlülerimizi yoksulluktan kurtarmak ve onlarýn istihdam edilebilirliðine dolaylý veya dolaysýz olarak yardýmcý olmak ise, alternatif aktif istihdam politikalarý kapsamýnda deðerlendirebileceðimiz özürlü dostu korumalý iþyerlerine daha çok önem vermeliyiz. Daha somut bir ifadeyle belediyelerimiz, özürlü iþgücüne dönük olarak meslek edindirme merkezleri açýp, iþsiz özürlülere mesleki vasýf kazandýrarak, çalýþma atölyeleri veya iþyerleri tesis ederek veya iþsiz özürlülere emek piyasasýnda iþ bulmalarýnda fiilî destek saðlayarak, özürlülükten kaynaklanan yoksulluk ve iþsizlik sorununun çözümüne önemli katkýda bulunabilir. Ýþgücü vasfýna haiz yoksul özürlülere tüketim maksatlý ayni ve nakdi yardýmlarla onlarý sürekli olarak bu þekilde ayakta tutmak yerine özürlü dostu aktif istihdam politikalarýyla kiþileri kendi çalýþmalarýyla ayakta durup geçinebilecekleri ve yükselebilecekleri bir konuma getirmek, sosyal fayda ve toplumsal bütünleþme saðlamak açýsýndan daha akýllý bir giriþimdir. Bunun yanýnda normal iþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel özürlüler, aðýr derecede özürlüler ve birden fazla özrü olanlarýn da istihdam edilmeleri son derece önemlidir. Bu kesim için kota sisteminin iþlerliði bir anlam taþýmaz. Çünkü iþverenler, genelde hafif derecede sakat olanlarý tercih etmektedirler. O halde istihdamý güç olan bu ö- zürlüler için düþünülen korumalý iþyerlerinin açýlmasý son derece önemlidir. Korumalý iþyerlerinin teknik donanýmýn yanýnda maddî desteðinin de devletçe saðlanacaðýný düþünecek olursak, böyle bir teþebbüsün maliyetlerinin de sýnýrlý kalacaðý ortadadýr. 19 Korumalý iþyerlerinin sayýsýnýn hýzla artýrýlmasýna yönelik olarak devlet, korumalý iþyeri açacak belediyelerin yanýnda gerçek veya tüzel kiþilere yatýrým maliyetlerinin belirli bir oranýný karþýlamak üzere faizsiz kredi vermelidir. Diðer taraftan korumalý iþyerlerinde çalýþacak özürlülere ödenecek ücretlerin belirli bir kýsmý devlet tarafýndan karþýlanmalýdýr. Kiþi baþýna ödenecek meblað, kiþinin özürlülük derecesine göre belirlenmelidir. Ýþverenlerin ödemesi gereken iþveren sigorta prim hisseleri de hazine tarafýndan karþýlanmalýdýr. Korumalý iþyerleri, kurumlar vergisinden de muaf tutulmalýdýr. Korumalý iþyerlerinde verilecek iþ eðitimleri, halk eðitim merkezleri aracýlýðý ile ve meslek tecrübesine sahip emeklilerin (usta öðreticiler, iþ adamlarý, meslek öðretmenleri) gönüllü katýlýmý saðlanarak gerçekleþtirilmelidir. Toplumsal kaynaþma ve tanýtým açýsýndan farklý sosyal kesimler için korumalý iþyerlerinde çok maksatlý sosyo-kültürel faaliyetler tertiplenmeli ve çalýþan özürlü personelin performanslarý özel sektöre tanýtýlmalýdýr. Bu çerçevede hâlihazýrda istihdam e- dilen özürlüler ve onlarýn çalýþma hayatýndaki baþarýlarý üzerinde gözlemlerle olumlu örnekler belirlenmelidir. Korumalý iþyerlerinde üretilen mamuller, piyasaya dönük olmalýdýr. Pazara dönük üretimde iþ dünyasýndan destek alýnmalýdýr. Ýþletmecilerle mümkün olabildiðince ortak üretim sistemleri geliþtirilmelidir. Mamullerin teþhiri ve satýlmasý konusunda belediyeler, iþ dünyasýnýn temsilcilerinden yardým istemelidir. Sonuç Yerel yönetimler, geliþen demokrasimizle birlikte politikalarýný bundan böyle daha çok sosyal sorumluluk esaslarýna göre belirlemek durumundadýrlar. Sosyal sorumluluk bilinci ile oluþturulan politikalardan en çok dezavantajlý sosyal gruplarýn yararlanacaðý açýktýr. Özürlü dostu aktif sosyal politikalarýn o- luþumu ve geliþimi i- se bu sürecin bir devamý olarak kendisini yerel yönetimlerde de gösterecektir. Sosyal belediyecilik anlayýþýný ve felsefesini benimseyen belediyeler, bu sosyal yaklaþýma sadakat göstererek yöre halkýndan özürlülerine somut olarak aktif sosyal politikalar ü- Yerel yönetimler, geliþen demokrasimizle birlikte politikalarýný bundan böyle daha çok sosyal sorumluluk esaslarýna göre belirlemek durumundadýrlar. Sosyal sorumluluk bilinci ile oluþturulan politikalardan en çok dezavantajlý sosyal gruplarýn yararlanacaðý açýktýr. retmek mecburiyetindedirler. Katýlýmcý demokrasinin somut bir tezahürü olarak özürlülerin toplumla bütünleþmesi hedefinin, ancak özürlü dostu sosyal politikalarla hayata geçirilebilmesinin mümkün olabileceði unutulmamalýdýr. 18 Baþaran, Sermet; Özürlülerin Toplumsal Bütünleþmesinde Yerel Yönetimlerin Önemi ; Sosyal Politikalar Dergisi; Sayý 2; Kýþ 2007; s tarih ve sayýlý Korumalý Ýþyeri Hakkýnda Yönetmelik; m.1. Korumalý iþyerlerinin açýlmasýný daha da cazip hâle getirebilmek için, Ýþ Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu gibi deðiþik kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna yönelik tasarý taslaklarý hazýrlanmýþtýr. Bu taslaklar, 25 Eylül 2007 tarihinde Özürlüler Yüksek Kurulu toplantýsýnda ilk kez müzakere edilmiþtir. 85

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ T.C. AMASYA VALÝLÝÐÝ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ ENGELLÝLER BÝZÝZ PROJESÝ FAALÝYETLERÝ Yayýna Hazýrlayan Davut ELMACI Baský Bilfem Ofset - Amasya

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU

4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU 4641 SAYILI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Av. Ertan İREN ÇMİS Uzman Avukatõ 1989 yõlõnda İzmir Türk Kolejinden mezun oldu. 1989-1993 yõllarõnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı