BİR SOĞUTMA SUYU DEŞARJINDA KÖPÜKLENME PROBLEMİNİN FİZİKSEL OLARAK MODELLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR SOĞUTMA SUYU DEŞARJINDA KÖPÜKLENME PROBLEMİNİN FİZİKSEL OLARAK MODELLENMESİ"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu BİR SOĞUTMA SUYU DEŞARJINDA KÖPÜKLENME PROBLEMİNİN FİZİKSEL OLARAK MODELLENMESİ Taylan Bağcı, V. Ş. Özgür Kırca, Şevket Çokgör, M.Sedat Kabdaşlı İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Tel: Özet Bu çalışmada, İskenderun Körfezi nde bulunana bir termik santralin soğutma suyu deşarjında görülen köpüklenme problemi ele alınmıştır. Bu kapsamda, deşarj sisteminin fiziksel bir modeli İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı nda kurulmuştur ve köpüklenme problemi ortaya konulmuştur. Buna ek olarak, köpüklenme probleminin ortadan kaldırılmansa yönelik çeşitli yapısal düzenlemeler denenmiştir. Çalışmanın sonunda ise problemin çözümüne dair en uygun düzenleme sunulmuştur. PHYSICAL MODELLING OF FOAM DISCHARGE PROBLEM AT A COOLING WATER OUTFALL STRUCTURE Abstract In this study, foam discharge problem at a cooling water outfall structure of a thermal power plant located at Iskenderun Bay was dealt. In this context a physical model of outfall structure was built at the Hydraulic Laboratory of Istanbul Technical University Faculty of Civil Engineering and the foaming problem has been defined. In addition, various structural arrangements have been tried in order to eliminate the foaming problem. At the end of the study the most appropriate arrangement as regards to the solution of the problem is presented. Anahtar Kelimeler Köpüklenme, soğutma suyu deşarjı, yükleme odası, fiziksel model Giriş Dünya çapında enerji ihtiyacı her geçen gün katlanarak artmaktadır ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla çok çeşitli enerji tesisleri yapılmaktadır. Bu enerji tesislerinin büyük bir kısmında enerji üretimi sırasında ortaya çıkan aşırı ısınmayı ortadan kaldırmak amacıyla soğutma suyu sistemleri kullanılmaktadır. Son olarak 11 Mart 2011 tarihinde Japonya da meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeni ile Fukushima Nükleer Santrali ne ait soğutma suyu tesisleri hasar görmüş ve bu da büyük bir nükleer felakete yol

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu açmıştır. Bu örnek bizlere soğutma suyu sistemlerinin tasarımının enerji tesisleri açısından çok kritik önemde olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada ele alınan problem İskenderun Körfezi nde bulunan bir kömür yakıtlı termik santralin soğutma suyu deşarjı esnasında, deşarj bölgesi çevresinde deniz yüzeyinde köpüklenme gözlenmesidir (Şekil 1). Her ne kadar yapılan kimyasal ve biyolojik testler, su kalitesi parametrelerinin izin verilen limitler dâhilinde olduğunu gösterse de köpüklenme olayı görsel bir kirlilik yaratmakta ve bu da çevre halkı açısında tedirgin edici bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca oluşan bu köpükler dalga ve akıntı koşullarınca çevre sahillere de taşınmakta olup bu olumsuzluk geniş bir kıyı şeridini etkilemektedir. Köpüklenme kaynağı: Difüzörler Şekil 1. Deşarj bölgesindeki köpüklenme Şekil 2. Soğutma suyu deşarj sistemine ait yükleme odasında gözlenen köpüklenme problemi

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İlgili termik santrale ait soğutma suyu deşarj tesisinde yapılan incelemelerde yükleme odasında düşüm yüksekliğinin fazla olduğu ve köpüklenmenin kaynağının bu yükleme odası olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 2). Bunun üzerine yükleme odasının fiziksel bir modelinin kurulmasına karar verilmiştir. Çalışmanın Kapsamı Bu çalışmada termik santrale ait soğutma suyu sistemi yükleme odasının fiziksel bir modelinin kurularak köpüklenme probleminin nedenlerinin ortaya konması ve çözüm önerilerinin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı nda fiziksel bir model kurulmuştur. Bu çalışma kapsamında; işletme koşulları altında modelin çalıştırılması ve problemin görüntülenmesi; köpüklenmenin belirlenmesi ve oluşum mekanizmasının irdelenmesi; farklı işletme koşulları için köpük yoğunluğunun ve hareketinin incelenmesi; çeşitli kesitlerde hız profillerinin çıkartılması; yapı içerisindeki akım ağının ve çevrinti özelliklerinin ortaya konması ve hidrolik açıdan köpüklenme probleminin uygulanabilir çözümüne dair araştırmaların yapılması başlıkları incelenmiştir. Soğutma suyu deşarj sisteminin özellikleri Çalışma kapsamında incelenen tesiste deniz suyu m Chart Datum (CD) derinlikte yer alan su alma yapısından Ø2400 lük 4 adet boru ile toplam 60 m 3 /s debi olacak şekilde alınmaktadır. Daha sonra alınan bu deniz suyu tesiste soğutma suyu olarak kullanıldıktan sonra m ile m CD derinlikleri arasında difizörler yardımı ile deniz ortamına tekrar verilmektedir. Deşarj borularındaki gerekli akım koşullarını sağlamak amacı ile sisteme 4 odacıklı bir adet yükleme odası inşa edilmiştir. Bu yükleme odasının memba kısmında tesisten basınçlı akım olarak gelen desarj suyu serbest yüzeyli akım olarak devam etmekte ve daha sonra savaklanarak düşüm havuzuna dökülmektedir. Yükleme odasının düşüm havuzundan sonraki mansap kısmında ise basınçlı akım mevcuttur. Bu yükleme odasına ait en kesit ve plan görünümü Şekil 3 te verilmiştir. Bu şekilde uzunluklar cm biriminde olup şekilde belirtilen kotlar ise CD a göre verilmiştir. Bölgeye ait oşinografik bilgiler Yükleme odasındaki düşüm havuzu derinliği deniz ortamındaki su seviyesi değişiminden etkilenmesinden dolayı bölgeye ait oşinografik veriler önem kazanmaktadır. Bölgedeki gel-git karakteristiği Akdeniz de birçok bölgede görülen gel-git karakteristikleri ile benzerlik arz etmektedir. İskenderun Körfezi nde gel-git in periyodu 12.4 saat olup en yüksek astronomik gel-git (HAT) m CD ve de en düşük gel-git (LAT) ise 0.00m CD dur. Ayrıca deniz suyu seviyesi salınımında fırtına kabarmasının rolününde önemi bulunmaktadır. Güçlü fırtınalar sırasında gel-gite ek olarak ve de rüzgârın esme yönüne bağlı olarak su seviyesinde 0.60 m lik bir artış veya azalış beklenmektedir. Deşarj sisteminin temel hidrolik özellikleri Termik santrale ait deşarj sistemi kabaca yükleme odası ve deşarj borusu olmak üzere iki tip yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki olan yükleme odasına ait en kesit ve plan görünümleri Şekil 3 te verilmiştir. Deniz suyunun santral içerisindeki çevrimi tamamlandıktan sonra bütün debi ana hatlar vasıtasıyla yükleme odasına iletilmektedir. Yükleme odasına 4 adet

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu boru ile gelen deniz suyu, yapıya yine 4 adet kanal vasıtası ile basınçlı olarak girmekte daha sonra ise serbest su yüzeyi şeklinde +7.5 m CD seviyesinde olacak şekilde yükselmektedir. Buradan sonra ise CD da bulunan savaktan düşüm havuzuna savaklanmaktadır. Düşüm havuzunun taban kotu CD olup su yüzeyi seviyesi normal işletme koşullarında ise m CD ile +3.00m CD arasında değişmektedir. Düşüm havuzundan sonra ise deniz suyu her biri 8.50 m boyundaki 4 adet kanal yardımı ile derin deniz deşarjının yapılacağı 4 adet deşarj borusuna iletilmektedir. Şekil 3. Yükleme odasına ait en kesit ve plan görünümü Bu 4 adet deşarj borusunun her birinden 15.4 m 3 /s lik bir debi iletilmektedir. Bu boruların ve de boruların açık deniz uçlarındaki difizörlerin uzunlukları ile borularda hesaplanan toplam yük kayıpları Tablo 1 de özetlenmiştir. Ayrıca bu boruların tamamı CTP den yapılmış olup tamamı daha önce de belirtildiği gibi 2.4 m çapına sahiptir.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Toplam boru uzunluğu (m) Tablo 1. Deşarj borularının özellikleri. Boru 11 Boru 12 Boru 21 Boru Difizör uzunluğu (m) Riser çapları (m) x x x x 1.30 Riser yüksekliği (m) Riser aralıkları (m) Yük kayıpları (m) Savaklarda meydana gelen hava girişi Savaklarda meydana gelen hava girişi, hidrolik yapılardaki kuyruk suyunun tekrar havalanmasının öneminden dolayı çokça irdelenmiştir. Bu olay akım içerisinde, sudaki çözünmüş oksijen miktarını artırmaktadır ve de dolayısıyla yaşam ortamını çevresel açıdan zenginleştirmektedir. Suya oksijen transferi genellikle istenen bir durumdur. Buna rağmen bazı hallerde, hava kabarcıklarının içerisindeki yüksek basınç, suyun atmosfer basıncı ile dengeleyebileceğinden daha fazla oksijen ve nitrojenin çözünmesine neden olur. Bu durumdaki hava kabarcıkları su ile birlikte düşüm havuzuna girmekte; su yüzeyinde salınımlara sebep olmakta ve yine su yüzeyinde köpüklenme meydana getirmektedirler. Düşüm havuzuna giren hava kabarcıkları küçük çaplı parçacıklar olup düşüm havuzunun derinliklerine kadar ilerleyebilmektedirler. Derinlere inebilen bu parçacıklar orada birleşerek büyük hava kabarcıkları meydana getirirler (Hibbs ve diğ., 1997). Hava kabarcıkları suya nazaran daha az özgül kütleye sahip olmalarından dolayı yüzeye hareket ederler ve düşüm havuzunda çevrintiler meydana getirirler (Avery ve Novak 1978, Watson ve diğ 1998). Bu hava-su etkileşimi istenmeyen köpüklenme meydana getirmektedir. Bu çalışma kapsamında ele alınan düşüm havuzunda ise sırası ile şu adımlar olmaktadır: Su düşüm havuzuna yüksek bir enerji ile düşmekte, Hava kabarcıkları oluşmakta, Su yüzeyinde ciddi salınımlar meydana gelmekte, Yüzeyde köpüklenme meydana gelmekte Oluşan hava kabarcıkları, yüzeyde meydana gelen köpükler ile birlikte sürekli olarak düşüm havuzunun derinliklerine ilerlemekte ve buradan da deşarj borusu vasıtasıyla denize deşarj edilmektedir. Düşüm havuzunun tabanına hava kabarcıklarının kavuşmasını engellemek için, düşüm havuzu derinliğinin optimize edilmesi gerekmektedir. Daha önce yapılmış deneysel çalışmalar sonucunda kuyruk suyu derinliğinin (H), optimum düşüm havuzu derinliğine (Hopt) eşit veya bu derinlikten büyük olması durumunda hava kabarcıklarının tabana ulaşamadıkları elde edilmiştir. Avery ve Novak (1978) belirli bir düşüm yüksekliği için, optimum düşüm havuzu derinliğini (Hopt) şu şekilde elde etmişlerdir: H opt 7.5 h F h j (1)

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bu denklemde h, savağın memba ve mansap kısmındaki su yüzeyi seviye farkını (düşüm yüksekliğini) ve de Fj ise the jet Froude sayısını göstermektedir. Yine Avery ve Novak (1978), hem dikdörtgen hem de dairesel en kesitlere ait jetler için Fj yi şu şekilde tanımlamıştır: F j gh 3 2 2q j 0.25 Bu denklemde g, yerçekimi ivmesini; qj, ise birim genişlikten geçen debidir. Ayrıca, Avery ve Novak (1978) Reynold sayısını ise Rj = qj/ olacak şekilde kabul etmişlerdir. Burada kinematik viskoziteyi ifade etmektedir. Serbest düşüm napına sahip geniş dikdörtgen savaklar için qj q/2 şeklindedir. Bu ifade kullanılarak: (2) F j 3 2gh 2 q 0.25 (3) ve de R j q 2 şeklinde elde edilir. Mevcut sistem bu veriler altında incelendiğinde, düşüm yüksekliğinin, düşüm havuzu boyutları göz önüne alındığında, çok fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda hâlihazırda inşa edilmiş olan düşüm havuzunun boyutları değiştirilemeyeceğinden dolayı, ya deşarj hattındaki yük kayıpları arttırılarak düşüm havuzundaki su yüksekliği yükseltilip düşüm yüksekliği azaltılmalı, ya havuz içerisindeki akım ağına müdahale edilmeli, ya da düşüm napının enerjisi kırılması gerektiği kanısına varılmıştır. Ayrıca bahsi geçen termik santral, bakım çalışmaları için senede sadece 5 ila 7 gün arası bir zaman diliminde çalışmayı durdurmaktadır. Bu nedenle çalışma sonunda önerilecek çözüm veya çözümlerin bu süre içerisinde uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu şartlar göz önüne alınarak kurulan deney düzeneğinde az önce bahsi geçen tedbirlerin sağlanmasına yönelik çeşitli senaryolar uygulanmıştır. (4) Fiziksel model çalışması Yukarıda bahsi geçen amaçlar çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi bünyesinde bulunan Hidrolik Laboratuarı nda fiziksel bir model kurulmuştur. Kurulan bu fiziksel modelde daha iyi bir gözlem yapılabilmesi amacıyla pleksiglas malzeme kullanılmıştır. Modele ait parçaları elde etmek amacıyla pleksiglas plakalar CNC kontrollü bir tezgâhta uygun ölçülerde kesilmiş ve bu elde edilen parçalar birleştirilerek model oluşturulmuştur (Şekil 4). Deneyler sırasında su seviyesi ölçümü için 4 adet direnç tipi dalga probu, 1 adet dalga monitörü ve 1 adet analog/dijital dönüştürücü kart kullanılmıştır. Akım ortamında hız ölçümleri için ise 2 adet akustik Doppler hızölçer (ADV) kullanılmıştır. Bunlara ek olarak görüntü kaydı için 60 fps görüntü alma hızına sahip 1 adet dijital kamera ve 1 adet dijital fotoğraf makinesi kullanılmıştır. Deneyler sırasında 4 düşüm havuzundaki su seviyeleri kaydedilmiş ve de düşüm havuzları içerisindeki akım alanları ADV ler yardımı ile elde edilmiştir.

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 4. Pleksiglas malzemeden oluşturulan model. Hidrolik model çalışmalarında sistem üzerinde hareketi kontrol eden kuvvetlere göre model ve prototipte boyutsuz bir sayı eşitlenerek model ölçeği elde edilmektedir. Hidrolik problemlerinde ağırlıklı olarak 2 farklı boyutsuz sayı kullanılmaktadır. Sistemi kontrol eden kuvvetlerde sürtünme kuvvetleri etkin ise Reynolds; ağırlık kuvvetleri etkin ise Froude modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise ilgilenilen yapıda esas odaklanılan kısım olan düşüm havuzunda ağırlık kuvvetleri daha etkin olduğundan Froude modeli kullanılmıştır. Kurulan modele ait geometrik (Lr), hız (Vr) ve debi (Qr) ölçekleri aşağıdaki gibidir: Lr = 1/16 = Vr = (Lr ) 1/2 =1/4 = 0.25 Qr = (Lr ) 2 x Vr = (Lr ) 5/2 = 1/1024 = (Qp = 60 m 3 /s Qm = m 3 /s = l/s) Deney Prosedürü Deneyler sırasında ilk olarak tesisin mevcut durumu ortaya konmuş ve bu duruma ait veriler elde edilmiştir. Daha sonrasında mevcut problemin çözümüne yönelik çeşitli yapısal düzenlemeler test edilmiştir. Tablo 2 de yapılan deneyler özetlenmiştir. Bununla birlikte bu çalışma sırasında denenen yapısal düzenlemeler Şekil 4 te verilmiştir.

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu No. Tablo 2. Deney Prosedürü (Su seviyeleri CD a göre verilmiştir.) Deney Adı Debi (m 3 /s) Su Seviyesi (m) Yapısal Düzenleme 1 1_L0_ Mevcut Durum 2 1_L1_ Mevcut Durum 3 1_L1_ Mevcut Durum 4 1_L2_ Mevcut Durum 5 1_L2_ Mevcut Durum 6 1_L3_ Mevcut Durum 7 1_L4_ Mevcut Durum 8 1_L4_ Mevcut Durum 9 2_L2_ Mevcut Durum 10 2_L2_80_ver_b Düşey Kiriş 11 2_L2_80_ver_b Düşey Kiriş 12 2_L2_80_ver_b Düşey Kiriş 13 2_L2_80_ver_b Düşey Kiriş 14 2_L2_80_inc_b Eğik Kiriş 15 2_L2_80_inc_b Eğik Kiriş 16 2_L2_80_inc_b Eğik Kiriş 17 3_L2_80_block Dikdörtgen Blok 18 3_L2_80_rough Sıralı Üçgen Blok 19 3_L2_80_rough Sıralı Üçgen Blok 20 4_L0_00_inc_b Eğik Kiriş 21 4_L0_80_inc_b Eğik Kiriş 22 4_L0_ Mevcut Durum 23 4_L1_60_inc_b Eğik Kiriş 24 4_L1_ Mevcut Durum 25 4_L2_40_inc_b Eğik Kiriş 26 4_L2_ Mevcut Durum 27 4_L2_80_inc_b Eğik Kiriş 28 4_L2_ Mevcut Durum 29 4_L3_20_inc_b Eğik Kiriş 30 4_L3_60_inc_b Eğik Kiriş 31 4_L4_00_inc_b Eğik Kiriş

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu , Şekil 5. Yapısal Düzenlemeler Bulgular Yapılan fiziksel model çalışması sonucunda söz konusu tesiste mevcut olan köpüklenme probleminin giderilmesi için çeşitli çözüm yolları araştırılmıştır. Tesisin mevcut halinin modellendiği deneyler sonucunda köpüklenme olayının sıklıkla gözlendiği ve bu duruma düşüm yüksekliğinin fazla olması ve su içerisine giren hava kabarcıklarının tekrar yüzeye çıkması için yeterli mesafe olmamasının neden olduğu belirlenmiştir. Kısacası yükleme odasının tasarımı sırasında belirlenen ölçüler yetersiz kalmaktadır. Mevcut durum ortaya

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu konulduktan sonra köpük oluşumunu engelleyebilecek çeşitli yapısal konfigurasyonlar denenmiştir. Yükleme odası tabanına köpüklerin mansaba iletilmesini engellemek için yerleştirilmesi denenen blokların hava kabarcıklarının azalmasında etkili olamadığı, ayrıca tabandaki basınç gradyanı sebebiyle çok yüksek yüklere maruz kaldıkları belirlenmiştir. Yükleme odasının düşüm havuzunu ikiye ayırarak, burada hava emilimini tetikleyen çevrintilerin kırılmasına yönelik olarak denenen düşey kirişler ise umulan faydayı sğlayamamıştır. Bunların ardından, düşüm napının enerjisini daha havuza ulaşmadan kırmaya yönelik çeşitli enerji kırıcı kiriş alternatifleri denenmiştir. Bu deneyler sonucunda düşüm havuzu ağzına düşeyle 26º açılı bir kiriş yerleştirilmesinin en etkili çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, tasarlanan kirişle beraber düşüm havuzundaki mevcut su seviyesinin arttırılması da bu olumlu etkiyi arttırmaktadır. Bu çözümün diğer bir avantajı ise küçük bir yapısal değişiklik olması ve düşüm havuzunun dışında gerçekleşmesi sebebiyle çok kısa sürede uygulanabilecek nitelikte olmasıdır. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada bir enerji santralinin soğutma suyu deşarjındaki köpüklenme probleminin kaynağı olan yükleme odası fiziksel modelleme yöntemi ile modellenmiş ve model benzeşimi ilkeleri ile problemin fiziği ve nasıl çözülebileceği araştırılmıştır. Önerilen çözüm yöntemi yükleme odasındaki düşüm savağının ağzına eğik bir kiriş yerleştirilerek düşüm napının enerjisinin düşüm havuzuna ulaşmadan kırılmasıdır. Bu eğik kirişin boyutları ve doğrultusu model üzerinde gerçekleştirilen çeşitli deneylerle düşüm havuzu içinde hava emilmesini en aza indirecek biçimde optimize edilmiştir. Önerilen çözüm yönteminin bir başka avantajı da tesisin işletimi durdurulmadan, yıllık periyodik bakım için verilen 5-7 günlük bir arada uygulanabilecek olmasıdır. Kayanakça Watson, C.C., Walters, R. W.,Hogan, S. A., (1998), Aeration Performance of Low Drop Weirs, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol 124, No.1, pp Avery, S. T., and Novak P., (1978), Oxygen Transfers at Hydraulic Structures Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol 104, No.11, pp Hibbs, D.E., and Gulliver, J.S., (1997), Prediction of Effective Saturation Concentration at Spillway Flunge Pools Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol 123, No.11, pp

ISSN : 1308-7231 memiroglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7231 memiroglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 11, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A198 ENGINEERING SCIENCES Received: July 11 Accepted: October 11 M. Emin Emiroğlu Series : 1A Firat University

Detaylı

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı *

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * İMO Teknik Dergi, 2014 6925-6941, Yazı 426 Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * Emir ALİMOĞLU* Zafer BOZKUŞ** A. Melih YANMAZ*** ÖZ Nehir tipi hidroelektrik santraller,

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ Özer KARA 1 Aydoğan ÖZDAMAR 2 Necdet ÖZBALTA 2 okara@bornova.ege.edu.tr aozdamar@bornova.ege.edu.tr nozbalta@bornova.ege.edu.tr 1 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi

Detaylı

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. ÇAKIRLAR HES (16,9 MW) KAPASİTE ARTIŞI PTD PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ A.Ş. PROJENİN ADI ÇAKIRLAR HES KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMİK SANTRALLERDE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI- E.Ü.A.Ş. SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ Mümin TAŞKINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2008

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2008 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2008 BİLDİRİLER KİTABI CİLT 2 24-25 KASIM 2008 İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ İSTANBUL Editörler Şebnem HELVACIĞLU Hakan AKYILDIZ Yalçın ÜNSAN GEMİ İNŞAATI VE

Detaylı