GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES)"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 89 KiTAP TANITIMI GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES) Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapdanmasa Üzerine Rapor (Çeviren: Şirin Tekeli, istanbul; Metis Yayanlara, 1995) i.gülin YAVUZ * l Sosyal Bilimler Açın, Calouste Glubenkian Vakfı adına; sosyal bilimlerin bugününü ve geleceğini tartışmak üzere 1993 'de Immanuel W allerstein başkanlığında oluşturulmuş komisyonun iki yıllık çabalarının ürünü olan bir rapor. Topluma daha iyi bir gelecek sağlama ve yaşamsal nitelikteki sorunlarına çözüm arama yolundaki düşünsel çabaları destekleme amacını güden Vakfın, bu bağlamda sosyal bilimlerin rolünün ve diğer bilimlerle olan ilişkilerinin incelenmesini gerekli görmesiyle sözkonusu raporun ortaya çıktığı, kitabın Önsöz'ünde aktarılmaktadır. Buna göre; son yıldır hız kazanan entellektüel atılımlar ve gelişmeler yeni arayışlara yol açmıştır. Raporun odak noktasını oluşturan; sosyal bilimlerin mevcut disipliniere bölünmüş yapısını aşma gereği de bunlardan birisidir. Altbaşlığı, Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor olan çalışma yukarıda da değinildiği gibi; I. Wallerstein başkanlığında, altısı sosyal bilimci, ikisi doğa bilimci, ikisi de insan bilimci olan komisyon üyelerinin iki yıl zarfında yaptıkları üç genel toplantı sonuunda ortaya çıkmış. Rapor, odaklandığı konuyu üç ana başlıkta ele almaktadır: 1) Onsekizinci Yüzyıldan 1945'e Kadar Sosyal Bilimlerin Tarihsel Kuruluşu 2) 1945'ten Günümüze Sosyal Bilimler İçinde Yapılagelen Tartışmalar * Araş. Gör., Gazi Üniversitesi, Iktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 31, Kış 1998

2 90 i. Gü/in YAVUZ 3) Şimdi Nasıl Bir sosyal Bilim Kurmalıyız? Raporun dördüncü ve son bölümü ise, Sosyal Bilimleri Yeniden Kurmak başlığı altında; ilk üç bölümün kısaca bir değerlendirilmesiyle birlikte, somut önerilere ayrılmaktadır. Başlığından da anlaşılacağı gibi; kitabın ilk bölümünde, bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nasıl oluştuğu ve neden döneminde, görece standart bir dizi disipline ayrıştığı anlatılmıştır. Rapora göre, bu sürece damgasını vuran gelişim, sosyal bilimlerin doğa bilimlerinin etkisi altında doğmuş olmasıdır. Klasik bilim görüşünün kökeninin ve dayandığı varsayımların anlatılmasının ardından; doğa bilimlerinin ortaya çıkış süreci ele alınmaktadır. Buradaki önemli vurgu; başlangıçta bilim ile felsefe arasında bir ayrım gözetilmemesine karşın, deneysel ve ampirik çalışmaların ağırlık kazanmasıyla birlikte, felsefenin doğa bilimcileri tarafından teolojinin yerini alan bir dal olarak görülmesi, bu nedenle de bilimin felsefeden üstün tutulmasıdır. Doğa bilimlerinin, özellikle de Newton modelinin etkisi altında ortaya çıktığı ileri sürülen sosyal bilimlerin doğuşundaki bir önemli etmenin de; onsekizinci yüzyılda modem devletin kararlarını dayandırabileceği daha kesin bir bilgiye duyulan ihtiyaç olduğunu altı çizilmektedir. Bu dönemde yaşanan ve sosyal bilimlerin ayrı bir bilgi biçimi olarak kurumsallaşmasına önayak olan bir başka gelişmenin; üniversitenin yeniden canlanması ile birlikte, içerdiği disiplinleıin yapısal ve hiyerarşik olarak değişiklik göstermesi olduğu da sosyal bilimlerin doğuş nedenleri arasında sayılmaktadır. Fransız Devrimin yarattığı sosyal değişimi açıklama çabalarının da süreci hızlandırmasıyla, ondokozuncu yüzyılın entellektüel tarihindeki ayırdedici özelliğin; bilginin disipliniere ayrılması ve meslekleşmesi olduğu raporun yine ilk bölümünde vurgulanmaktadır. Böylece, ondokuzuncu yüzyıl boyunca yaşanan bu disipliniere ayrışma sürecini kitabın 18. sayfasından alıntılayacak olursak: "Ondokuzuncu yüzyıl boyunca farklı disiplinler değişik epistemolojik tavırlardan oluşan bir yelpaze gibi açıldı. Yelpazenin bir ucunda önce matematik (ampirik olmayan bir faaliyet), ondan sonra da kendi aralarmda azalan determimizm sıralamasına göre dizilen deneysel doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) yer almaktaydı. Öbür ucunda ise, en başta felsefe (ampirik olmayan bir faaliyet olarak matematiğin karşılığı), sonra da belli başlı sanatsal faaliyetleri inceleyen ( edebiyatlar, resim ve heykel, müzikoloji), çoğu zaman uygularnada bu sanatların tarihini yaptığı için tarihe yaklaşan insan bilimleri (ya da sanat ve edebiyat) yer alıyordu. İnsan ve doğa bilimlerinin arasında da sosyal gerçekliklerin incelenmesi içinde yer alan tarih (idiografik) ve doğa bilimlerine daha yakın duran "sosyal bilim" (nornotetik) bulunuyordu. Bilginin, her biri farklı bir epistemoloji benimsediği için giderek daha katı biçimde ikiye ayrıştığı bir süreçte sosyal gerçeklikleri inceleyenler kendilerini bu çekişmenin tam ortasında buldular ve onlar da epistemolojik konularda kendi içlerinde bölündüler."

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 91 Rapora göre, sosyal bilimlerin bugünkü biçimiyle disipliniere ayrışan entellektüel çeşitliliğinin belli başlı üniversitelere resmen yansıyışı ancak döneminde gerçekleşebilmiştir. Kurumlaşmanın ilk kez; Büyük Britanya, Fransa, Almanyalar, İtalyalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü belirtilip, üzerinde ilk uzlaşılan disiplin isimlerinin de: Tarih, iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve antropoloji olduğu saptanmaktadır. Bütün bu disiplinlerinin ortaya çıkış nedenlerinin ve şeklinin ayrıntılı olarak ele alındığı kitapta, ayrıca; bu beş disiplinden oluşan listeye bazı isirolerin (coğrafya, psikoloji ve hukuk) neden eklenmediği de tartışılmaktadır yılına gelindiğinde, sosyal bilimlerin bir taraftan insana dayalı olmayan sistemleri inceleyen doğa bilimlerinden, diğer taraftan da "uygar" insan toplumlarının kültürel, zihinsel ve manevi üretimlerini konu edinen insan bilimlerinden kesin olarak ayrıştığının vurgulanmasıyla sona eren ilk bölümden sonra; İkinci Dünya Savaşının bitişini izleyen yılarda sosyal bilimcilerin uygulamalarının değişmesiyle başlayan tartışmalara kitabın ikinci bölümünde yer verilmiştir. Rapora göre, 1945'te artık sınırlarının kesinleştiği ve yerli yerine oturduğu düşünülen sosyal bilimlerin yapısını sarsan üç gelişme bugüne dek gelen (ve hala devam eden) tartışma sürecini başlatmıştır. Bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin dünyanın en güçlü ekonomisi olarak ortaya çıkışı ve SSCB ile arasındaki soğuk savaş şeklinde özetlenebilecek; dünyanın siyasal yapısında meydana gelen değişiklik, ayrıca döneminde o güne dek yaşanmamış boyutta bir nüfus ve üretim artışının gerçekleşmesi ve son olarak da üniversite sisteminin dünyanın her tarafında gelişmesiyle birlikte meslekten sosyal bilimcilerin sayısında gözlenen önemli boyuttaki artış olarak sıralanmaktadır. Bu değişmelerin gündeme getirdiği tartışmalar kitabın ikinci bölümünde üç alt bölüm içerisinde ele alınmaktadır. 1) Sosyal Bilimlerin Arasındaki Ayrımların Geçerliliği, 2) Mirasın Ne Kadar Yerel Görüşlü Olduğu, 3) "İki Kültür" Arasındaki Ayrımın Gerçekliği ve Geçerliliği. İlk alt bölümde sözkonusu döneme damgasını vuran ve bir anlamda, kitabın ana teması olan "çok-disiplinlilik"i tartışmaya açan; bölge araştırmaları incelenmektedir. Ardından,üç narnotetik sosyal bilimin (iktisat, sosyoloji ve siyaset bilimi) hem kendi aralarındaki, hem de her biriyle tarih arasındaki örtüşme ve yakınlaşmalara yer verilmektedir. Buradan çıkabilecek belki de en önemli sonuç yılları arasında sosyal bilimleri oluşturan dallar bağlamında son derece kısa bir isim listesi üzerinde bir uzlaşmaya varılmışken, 1945 sonrasında bunun tersi yönünde bir eğilimin baş göstermesiyle birlikte, her biri kendine kurumsal bir yer edinmeye çalışan birçok yeni ismin ortaya çıkmasıdır. Bu sapıamadan hareketle raporda; sosyal bilimler arasındaki ayrımların geçerliliğinin, 1950'li ve 1960'lı yılların temel tartışma konusu durumuna geldiği vurguianmaktadır.

4 92 i. Gü lin YAVUZ Bir soru-ald alt bölümde ise, sosyal bilimlerle ilgili bir başka alınmaktadır. Evrensel-yerel (metinde parochial'in karşılığı olarak kullanılmış) önemli konu ele tartışması. Bu bağlamda, sosyal bilimlerin tarihsel gelişmesi içinde evrensellik amacına ulaşılıp ulaşılamadığı; Avrupa-merkezci bakış açısının kırılıp kırılamadığı; sosyal bilimlerde tam bir nesnelliğin sağlanıp sağlanamayacağı (hatta böyle bir hedefin son derece kuşku götüıür olduğu) vb. gibi tartışmalı konular geniş bir perspektif içinde sorgulanmaktadır. Sonuçta varılan noktayı yine rapordan alıntılayacak olursak: "Önümüzde duran soru, yerelcilik konusundaki haklı eleştirilere gereken yanıtı verebilmek ve böylece evrensel düzeyde anlamlı, uygulanabilir, geçerli bir sosyal bilim iddiasında bulunabilmek için, sosyal bilimleri nasıl açabileceğimiz sorusudur." (sayfa: 59). 1945'ten önce, sosyal bilimlerin kendi içinde, iki kültür arasında bölünmüş yapısı karşısında; herkesin kendi tercihine göre sosyal bilimlerin ya doğa bilimleriyle ya da insan bilimleriyle bütünleşerek ortadan kalkması yönünde çok sayıda görüş bildien kişi olmasına rağmen, bilimdeki son gelişmelerin alanlar arasındaki bu örgütsel ayrımları tartışılır kılması, üçüncü bölümde ele alınmaktadır. Rapora göre, doğa bilimcilerin yeni iddialarıyla, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki örgütsel ayrım yıkılırken, kültürel araştırmaları savunanların iddiaları da sosyal bilimlerle insan bilimleri arasındaki ayrımı sotgulanır hale getirmektedir. Böylece, günümüzde bilginin farklı alanlarının mutlaka birbiriyle çelişınediği düşüncesi ağırlık kazanırken; sosyal bilimlerin eski tartışmalı konumunun, yerini; iki farklı kamp (doğa bilimleri ve insan bilimleri) arasında bölünmek bir yana; onları birleştirici potansiyele sahip olan bir bilim dalı konumuna bıraktığı iddia edilmektedir. Kitabın üçüncü bölümünde; yukarda özetlenıneye çalışılan tartışma konularından hareketle, şimdi nasıl bir sosyal bilim kurulmalıdır? sorusu yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Kitabın bu bölümünde, benzer gelişmelerin ondokozuncu yüzyıl başında da yaşandığı, ancak bugün tartışılan ve çözüm aranan sorunların çok daha boyutlu olduğunun altı çizilmektedir. Rapora göre, sorun; yalnızca sosyal bilim disiplinlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi olmayıp, fakültelerin yeniden oluşturulmasıdır da. Üçüncü bölümde bu örgütlenme sorunları etraflıca ele alınırken; bugünün dayattığı koşullarla ondokuzuncu yüzyıldaki ortam karşılaştırılmaktadır. Yeniden yapılanma için öneriler sunulmadan önce, aşağıda sıralanan alt bölümlerdeki sorunlar tartışılmaktadır: 1) İnsanlar ve Doğa, 2) Analitik Bir Yapı Taşı Olarak Devlet, 3) Evrensel ve Tekil, 4) Nesnellik.

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 93 Bu alt bölümlerde nelerin sorgulandığını görmek için, kitabın 74.sayfasından alıntılayacak olursak; "1) En az Descartes'ten bu yana modem düşüneeye yerleşmiş olan, insanlar ve doğa arasındaki ontolojik ayrımı reddetmenin ne anlama geldiği; (2) sosyal eylemin, içnde yer aldığı çözümlenebileceği tek mümkün ve/veya öncelikli sınırların devlet tarafından çizilenler olduğu reddetmenin ne anlama geldiği, (3) tek ile çok, evrensel ile tekil arasındaki bitmeyen gerilmini geçmişte kalmış bir olgu değil insan toplumunun sonsuza dek varolacak bir özelliği olduğunu kabul etmenin ne anlama geldiiğ, (4) bilimin evrilen önkabulleri ışığında kabul edilebilir nesnelliğin ne olduğudur." Kitabın son bölümünde; sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin - tartışmaya açık- somut önerilere yer verilmektedir. Raporda, sosyal bilimlerde işbölümü düşüncesinin yok edilmesi gibi bir amaç taşınmadığı; tam tersine, işbölümünün son derece işlevsel olduğu, ancak kitabın diğer bölümlerinde de çeşitli açılardan ele alındığı gibi, günümüzde disiplincrarasındaki bu sınırların sorgulanmasının ve yeni bir yapılanmanın kaçınılmazlığı önemle vurguianmaktadır. Yeni bir örgütlenme modelini kurmak üzere çeşitli ülke üniversitelerindeki farklı çözüm arayışlarına da yine bu bölümde yer verilmekte ve bunların, sosyal bilimlerin yeniden yapılanma sürecinde öncü uygulamalar olarak ele alınabileceğinin altı çizilmektedir. 96): Raporun tartışmaya açtığı somut öneriler yine kitaptan aktaracak olursak (sayfa: 95- ı 1 ~ "1) Üniversitelerin içinde veya onlarla işbirliği yapan ve aciliyeti olan belirli temalar etrafında bir yıl süreyle çalışmak üzere bilim adamlarını bir araya getiren kurumların yaygınlaştırılması (... ). 2) Üniversite yapıları içinde, geleneksel disiplin sınırlarını aşan, belirli entelektüel hedefleri ve belirli bir zaman dilimi için (örneğin beş yıl) kendi fonları bulunan birleşik araştırma programlarının oluşturulması(... ) 3) Profesörlerin birden çok bölüme atanması zorunluluğunun getirilmesi(... ). 4) Doktora öğrencileri için birden çok alanda çalışma zorunluluğu(... )" 1 P~ Kitapta da önemle vurgulandığı gibi; raporun asıl amacı bu tür önerilerin, her ülkenin kendi özgül koşulları bağlamında, çoğaltılmasını sağlamaktır. Rapor; nedenlerini ve kökenini ayrıntılarıyla irdelediği sosyal bilimlerin arasındaki ayrımları sorgulamaya ve yeni bir yapılanma sürecini başlatmaya yönelik bir çağrı niteliği taşımaktadır. Bu çağrı ülkemizde de yankısını bulmuş, özellikle akademik çevrelerde bir dizi tartışmaya yol açmıştır. Bu tartışmalardan bir kaçı şöyle özetlenebilir: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Komisyonu'nun Mayıs 1997'de gerçekleştirdiği, "Sosyal Bilimlerde Alternatif Bir Paradigma Gerekli mi, Mümkün mü?" başlıklı toplantı; DEFTER ve

6 94 i. Gü lin YAVUZ TOPLUM ve BiLiM dergilerinin 24 Mayıs 1997'de düzenlediği "Sosyal Bilimleri Açın!" Ankara Tartışma Toplantısı; Şubat 1997 tarihleri arasındaki, "Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek-Yeni Bir Kavrayışı Doğru" başlıklı toplantı dizisi.

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 95 YAZARLARA DUYURU 1) Dergiy e gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Metinler bilgisayar ortamında bir disket ile beraber A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıkla yazılmış üç kopya halinde teslim edilmelidir. Disket ile birlikte kullanılan yazılım programı, bilgisayar ismi ve dosya ismi gönderilmelidir. Teknik nedenlerden ötürü, daktilo ile yazılmış metinleri kabul edemiyoruz. Yayın kurulunca kabul edilmeyen yazılar iade edilmez. 2) Yazıyla birlikte, İngilizce başlık ve en çok 15 satırlık İngilizce bir özet teslim edilmelidir. 3) Tablo ve şekillere numara verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin üzerinde yer almalı kaynaklar ise tabionu altına yazılmalıdır. Denklemlerin sıra numarası parantez içinde, sayfanın sağ tarafında gösterilmelidir. 4) Kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine, m~tin içinde açılan ayraçlarla belirtilmelidir. Ayrıca içindeki bilgiler sırasıyla şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları: Örneğin;... tesbit edilmiştir (Atkinson, 1983; 77-82).... Sayer (19986a: 43-72; 1986b: ) belirtilmelidir. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, Kaynakça başlığı altına ayrı bir sayfada, alfabetik sıraya göre gösterilmelidir. Kaynakçada uyulması gereken biçim kuralarına aşağıdaki örnek verilmiştir. KİTAPLAR FÖRLSTER, S. (1991), The Art of Encouraging Invention: A New Approach to Goverment Innoation and Economic Review, California Press. MAKALELER ' ~:'\ BAUMOL, W. J. (1986), "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show", American Economic Rewiew, 76, DERLEMELER HALL, P. H. (1986), "The Theory and Pratice of Innovation Policy: An Overview",P. Hall (der), Technology, Innovvation and Economic Policy içinde, Oxford: Philip Alan, 1-34.

8 96 YAZARLAR 5) Dipnot halinde verilen ek bilgiler, metin içinde numara sırasıyla ve metin sonunda KA YNAKÇA başlığından önce "NOTLAR" başlığı altında aynca verilmelidir. 6) Belirtilen kurallara uymayan yazılar, gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilebilir. Yazının yayınlanması halinde, derginin 3 kopyası yazara ücretsiz gönderilecektir. 7) Y azarlann, makaleleri ile birlikte, yazışma adresi, telefon ve faks bilgilerini de içeren notu göndermeleri gereklidir. 8) Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayacağı düşünülenler dışında, tercüme eserler kabul edilmemektedir. (~ \

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak İdari Yargının Üç Temel Bileșeni Olarak; Kamu Yararı, Planlama Esasları ve Șehircilik İlkeleri (*) Eylem BAL İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak karșımıza çıkan, kamu yararı, planlama esasları

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Fulya EREKER Yrd.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan Uygur Mayıs, 2006 EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ: İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Sosyal demokrasinin temelleri

Sosyal demokrasinin temelleri SOSYAL DEMOKRASİ EL KİTABI 1 Tobias Gombert ve diğer yazarlar Sosyal demokrasinin temelleri ISBN 978-3-86872-560-5 3., güncelleştirilmiş baskı Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung Sosyal Demokrasi Akademisi

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları

Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları UKAM YAYINLARI ARALIK 2014 www.ukam.org Farklılıkların Temsili Bakımından Seçim Sistemleri ve Baraj Uygulamaları Prof. Dr. İlhan Kaya Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi International Cultural Research

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı