SERMAYE PĐYASASI KURULU KAYDINDA BULUNAN ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. HĐSSE SENETLERĐNĐN ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME BĐLGĐ FORMUDUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĐYASASI KURULU KAYDINDA BULUNAN ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. HĐSSE SENETLERĐNĐN ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME BĐLGĐ FORMUDUR"

Transkript

1 SERMAYE PĐYASASI KURULU KAYDINDA BULUNAN ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. HĐSSE SENETLERĐNĐN ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME BĐLGĐ FORMUDUR ĐŞBU ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME BĐLGĐ FORMU NDA YER ALAN BĐLGĐLERĐN GERÇEĞĐ DÜRÜST BĐR BĐÇĐMDE YANSITMASINDAN ĐHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDĐLERĐNDEN BEKLENEN ÖZENĐ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN ĐHRAÇÇILARA TAZMĐN ETTĐRĐLEMEYEN KISMI ĐÇĐN MÜRACAAT EDĐLEBĐLĐR. BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARI ĐSE, DENETLEDĐKLERĐ MALĐ TABLO VE RAPORLARA ĐLĐŞKĐN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKĐ YANLIŞ VE YANILTICI BĐLGĐ VE KANAATLER NEDENĐYLE DOĞABĐLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Aralık

2 ĐTTĐFAK HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN ŞĐRKETĐMĐZĐN TL SERMAYESĐNĐ TEMSĐL EDEN HĐSSE SENETLERĐ SERMAYE PĐYASASI KURULU'NCA KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HĐSSE SENETLERĐNĐN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. ĐMKB YÖNETĐM KURULU NUN TARĐHLĐ TOPLANTISINDA, ORTAKLIĞIMIZ B GRUBU HAMĐLĐNE YAZILI HĐSSE SENETLERĐNĐN HALKA ARZ EDĐLMEKSĐZĐN ĐKĐNCĐ ULUSAL PAZAR DA ĐŞLEM GÖRMESĐNE KARAR VERĐLMĐŞ OLUP HĐSSE SENETLERĐMĐZ BORSA KOTUNDA YER ALMAMAKTADIR. ĐMKB YÖNETĐM KURULU NUN ĐŞBU KARARI ORTAKLIĞIMIZIN VE HĐSSE SENETLERĐNĐN BORSA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Sermaye Piyasası Kurulundan Alınan Görüşler: Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunan ve hisse senetleri Borsa da işlem görmeyen halka açık anonim ortaklık statüsünde olan Đttifak Holding A.Ş. nin hisse senetlerinin halka arz edilmeksizin Borsa da işlem görmeye başlaması işlemi ile ilgili görüş talebinde bulunulmuştur. Bu talebe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ndan tarihinde gelen yazıda; - Anılan Holding, Holding ortakları ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri nezdinde Borsa da işlem görmesini etkileyecek önemde yürütülen veya sonuçlandırılan yasal bir takibat ya da çalışma olmadığı, - Anılan Holding in tarihinden bugüne Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunduğu ve Holding in en az üç yıldır Seri: IV, No: 39 sayılı Đhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına Đlişkin Esaslar Tebliği nin 7. maddesi hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu kaydından çıkarılmaya ilişkin muafiyet şartlarını taşımadığı, hususları Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmiştir. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: YOKTUR 2

3 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BĐLGĐLER A. TANITICI BĐLGĐLER 1. Ticaret Unvanı : Đttifak Holding Anonim Şirketi 2. Merkez ve Şube Adresleri : Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza Đş Merkezi No:2 Kat: Selçuklu/KONYA 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza Đş Merkezi No:2 Kat: Selçuklu/KONYA 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Yaklaşık ortak 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları / Konya Ticaret Sicil Memurluğu 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Yatırım, organizasyon, yönetim ve danışmanlık 9. Kurul Kaydına Alındığı Tarih : AÇIKLANACAK ÖNEMLĐ HUSUSLAR Şirket, tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde halka açık statüde bulunan Şirketimizin Đstanbul Kıymetler Borsası nda (ĐMKB de) işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ĐMKB nin 289 No lu Genelgesi çerçevesinde kotasyon çalışmalarının başlanmasına, bu hususla ilgili olarak; Bizim Menkul Değerler A.Ş ile yatırım danışmanlığı sözleşmesi yapılmasına ve kotasyon çalışması ile ilgili tüm evrakların hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu na, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gerekli müracaatların yanısıra diğer kanuni müracaatların yapılmasına ve tüm sürecin takip edilmesine ilişkin Yönetim kurulu kararı na ilişkin özel durum açıklamasını yapmıştır. Şirket, tarihinde aşağıdaki özel durum açıklamasını yapmıştır; Hayat Gıda Tekstil Đhtiyaç Maddeleri Ev Gereçleri Đnşaat Otomotiv Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Birlik Gıda Giyim Temizlik ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen Mağazaların 11 (onbir) adedi marka hakları hariç, kiracılık hakları, demirbaşları ve mevcut ticari emtiaları, TL (KırksekizmilyonTürk Lirası) bedelle, vaki avalimiz ile bağlı ortaklığımız olan Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından satın alınmıştır. Şirket, tarihinde aşağıdaki özel durum açıklamasını yapmıştır; 1- Birlik Gıda Giyim Temizlik ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri San.Tic.A.Ş. ve Hayat Gıda Tekstil Đhtiyaç Maddeleri Ev Gereçleri Đnş.Oto.Paz.dağ.San. ve Tic.A.Ş. tarafından işletilmekte olan Prestige Alışveriş Merkezlerinin marka hariç, kiracılık hakları, demirbaş ve ticari emtiaları, bağlı ortaklığımız olan Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. tarafından, pazarlık usulü ile belirlenen bedel üzerinden satın alınmıştır. Fiyat tespiti yaptırılmamıştır. 2- Satıcı firmalar ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın doğrudan ya da dolaylı hiçbir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. 3- Alım-satıma konu on bir mağazadan birisi Sakarya Đli, Adapazarı-Erenler beldesinde, üçü Kocaeli Đli, Derince, Kuruçeşme ve Körfez ilçelerinde, diğerleri Đstanbul Đli, Sultanbeyli, Đçerenköy, Çekmeköy, Başakşehir, Maltepe, Üsküdar, Ümraniye semtlerinde bulunmaktadır. 3

4 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL ii) Esas /Çıkarılmış Sermayesi : TL 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 21 / 06 / 2009 Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) Adese AVM (*) ,82 TOPLAM ,82 (*) Adese AVM ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili açıklama mali tablolara ilişkin açıklamalar bölümünün içindeki 22 nolu maddede yer almaktadır. 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayenin %5 inden fazlasına sahip ortak yoktur. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Sermayenin %5 inden fazlasına dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler yoktur. 5. Đhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Yoktur. 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu Đmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı(%) - A Đmtiyazlı Nama B Đmtiyazsız Hamiline TOPLAM (*) ĐMKB ye sadece B grubu hisse senetlerinin işlem görmesi için başvuru yapılmıştır. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: (VAR) Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi YDDAF Yedekler Sermaye enflasyon düzeltmesi farkı (*) tarihli Genel kurulda yapılan ana sözleşme tadilleriyle şirketimize imtiyaz tahsis edilmiştir. Đmtiyazla ilgili bilgiler 9. maddede yer almaktadır. 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR 4

5 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: YÖNETĐM KURULU: MADDE 10 a) Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından üç yıllığına seçilen ve altı kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul ca seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Üyelerin en az 1/3 ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Đlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. b) Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar. DENETĐM KURULU: MADDE: 12 Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç sene için üç denetçi seçer. Denetçilerden en az birisi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylardan seçilir. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul denetçilere verilecek ücreti tayin ve tespit eder. Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçiler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her üç denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır Holdingin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir veya seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir. Holding hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükelleftirler. Bundan başka holdingin iyi idaresinin temini ve holding menfaatlerinin korunması için lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. 5

6 REY HAKKI MADDE 17 Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Holding süresiz olarak kurulmuştur. Holdingin sermayesinin ¾ üne malik olan pay sahiplerinin katılımıyla toplanan genel kurulun 2/3 çoğunlukla vereceği kararla, önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak kaydıyla kısaltılabilir. Đkinci toplantıda da aynı nisap oranları aranır. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: YOKTUR 12. Payların devir esası: Şirket esas mukavelesinin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Đşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K. nun 418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir. A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir. Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (ĐMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: YOKTUR 14. Bilgi Formunun hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR C TARĐH VE SAYILI RESMĐ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GĐREN KURUL UN SERĐ:IV; NO:39 SAYILI ĐHRAÇCILARIN MUAFĐYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA ĐLĐŞKĐN ESASLAR TEBLĐĞĐ NĐN 7. MADDESĐNDE YER ALAN KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMAYA ĐLĐŞKĐN MUAFĐYET ŞARTLARINI TAŞIYIP/TAŞIMADIĞINA, TAŞIMAMAKTA ĐSE ĐLGĐLĐ ŞARTLAR KARŞISINDA ŞĐRKETĐN DURUMUNA ĐLĐŞKĐN AYRINTILI BĐLGĐLER 6

7 Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:39 sayılı Đhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına Đlişkin Esaslar Tebliği nin 7. maddesinde yer alan Kurul kaydından çıkarılmaya ilişkin muafiyet şartlarını taşımamaktadır. Tebliğde yer alan madde uyarınca; başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde; ortak sayımızın 200 ün altında olduğunu veya esas sermaye/çıkarılmış sermayemizin %95 i veya daha fazlasının en fazla yirmi ortağa ait olduğunu; pay sahipleri defteri, genel kurul katılanlar cetveli, kâr dağıtımına ilişkin muhasebe kayıt ve belgeler, kuruluş ve sermaye artırımına ait kayıt ve belgeler ile benzeri belge ve işlemler olmadığından dolayı bu hususlar mahkeme kararı ile tespit ettirilmemiştir. Yine başvuru tarihinden itibaren, Kurulca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş, son iki yıllık mali tablolarına göre aktif toplamımız ,- TL nin altında kalmamıştır ve bu hususta özel amaçlı bağımsız denetim raporu tespit ettirmeye ihtiyaç doğmamıştır. Başvuru tarihinden itibaren, Kurulca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş son iki yıllık mali tablolarına göre brüt satış hasılatımızın, esas faaliyetinden herhangi bir gelir elde etmemesi durumunda diğer faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlarımız ,- TL nin altında kalmadığından dolayı özel amaçlı bağımsız denetim raporu ihtiyacı doğmamıştır. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu na tüm şartları sağlamamız nedeniyle Kurul kaydından çıkarılma talebimiz olmamıştır. D. KAYDĐLEŞTĐRĐLMEK ÜZERE MERKEZĐ KAYIT KURULUŞUNA TESLĐM EDĐLMEYEN HĐSSE SENETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ESASLAR Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesinde; (Ek: 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun md. 28 ile) Bu Kanunun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurulca aynı maddeye göre kaydı tutulması kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarını temsilen senet çıkarılmaz. Ancak 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar yapılan ihraçlarda, hak sahipleri, ihraçcı kuruluşlardan senet bastırılmasını talep edebilirler. Bu taleplerin yerine getirilme süresi, yöntemi ve uygulama esasları Kurulca belirlenir. Kurulca Kanunun 10/A maddesine göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da bu maddenin birinci fıkrası uyarınca bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmesi zorunludur. Bu suretle teslim alınan senetler, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşunda toplanarak, iptal ve imha edilir, araçların temsil ettiği haklar Kanun hükümlerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşunda kaydedilir. Đkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Bu senetlere bağlı mali haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşundan kayden izlenir ve senetlerini ikinci fıkradaki esaslara göre teslim etmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır; yönetime ilişkin haklar ise Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kullanılır. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen süreler Bakanlar Kurulu Kararı ile bir katına kadar uzatılabilir. hükmü yer almaktadır. Hisse senetlerinin Borsa da işlem görebilmesi için kaydileştirilmelerinin zorunlu olmasından dolayı, yukarıda yer verilen maddenin 3. fıkrasında hükme bağlanan; kaydileştirilmek üzere teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayden izlenecektir. Bu haklar, senetlerini aynı maddede yer alan esaslara göre teslim eden hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. Yönetime ilişkin haklar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kullanılacaktır. E. REFERANS FĐYAT ĐLE ĐLGĐLĐ ESASLAR Şirket hisse senetlerinin Borsa da işlem görmesi amacıyla, Kurul un tarih ve 37/875 sayılı toplantısında belirlenen şartlara sahip Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuyla tespit edilen 57,4 TL referans fiyatı ile C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı 7

8 A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuyla tespit edilen 60,0 TL referans fiyatının aritmetik ortalaması olan 58,7 TL referans fiyatı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca hesaplanan söz konusu referans fiyatı Borsa Bülteni nde yayımlanacak olup, tespit edilen bu referans fiyatı açılış fiyatı olarak uygulanacaktır. C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunun özeti aşağıda yer almaktadır. Đttifak Holding Toplam Değer Toplam Đttifak Đttifak Bağlı Holding Holding Bağlı Ortaklığın Ünvanı Holding A.Ş. Ortaklığın Değeri A.Ş.'nin Đştirak Oranı Değeri Đçerisindeki Payı Payı Aden Gayrimenkul Yön. Yat. Đç ve Dış Tic. A.Ş. 61,98% ,05% Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş. 99,84% ,75% Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. Ltd. Şti. 98,67% ,75% Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 99,10% ,58% Aes Sigorta Arac.Hizm.A.Ş. 12,50% ,04% Afta Đşl. Danışmanlık Đç ve Dış Tic. A.Ş. 99,16% ,04% Belya Turizm Đnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 90,49% ,45% Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. (*) 100,00% 0 0 0,00% Elite Danş. ArGe Rek. Ve Hlk. Đlş. Tic. Ltd. Şti. 80,00% ,07% Đmaş Makine Sanayi A.Ş. 99,70% ,05% Đnvito Kuyumculuk Ticaret A.Ş. 99,15% ,54% Đrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 98,65% ,65% Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San. Tic. A.Ş. 99,97% ,12% Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 99,60% ,12% Seha Đnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 99,93% ,96% Seleks Đç ve Dış Ticaret A.Ş. 75,00% ,06% Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 99,90% ,44% Selva Gıda Sanayi A.Ş. 99,09% ,32% Toplam ,00% Đttifak Holding A.Ş. nin bağlı ortaklıkları indirgenmiş nakit akımı, piyasa çarpanları ve özkaynak yöntemi ile değerlemeye tabi tutulmuştur. Holding değeri ise şirketlere direkt ve dolaylı iştirak oranı ile şirketlerin belirlenen piyasa değerlerinin çarpımlarının toplamı olarak hesaplanmıştır. Yapılan değerleme işlemleri sonucunda Đttifak Holding A.Ş. nin piyasa değeri 600,4 milyon TL hisse başı fiyatı ise 60,0 TL olarak hesaplanmıştır. 8

9 Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunun özeti aşağıda yer almaktadır. Şirket Adı İştirak Oranı Şirket Değeri (Bin TL) Holding Payı (Bin TL) NAD Payı Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş. 99,84% ,7% Selva Gıda Sanayi A.Ş. 99,09% ,7% Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 99,93% ,8% İmaş Makine Sanayi A.Ş. 99,70% ,5% Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 99,90% ,5% Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. Ltd. Şti. 98,67% ,4% Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş. 99,97% ,3% İnvito Kuyumculuk Ticaret A.Ş. 99,15% ,6% İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 98,65% ,7% Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 99,10% ,6% Elite Danş. ArGe Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. Ltd. Şti. 80,00% ,3% Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 99,60% ,4% Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 90,49% ,2% Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 100,00% ,2% Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş. 61,98% ,1% Aes Sigorta Arac.Hizm.A.Ş. (*) 12,50% ,0% Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 75,00% ,0% Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş. 99,16% ,0% İttifak Holding Değeri Hisse Başı Fiyat (TL) % 57,4 Đttifak Holding A.Ş. ye bağlı şirketler indirgenmiş nakit akımı, piyasa çarpanları ve özkaynak yöntemi ile değerlemeye tabi tutulmuş ve değerleme metotlarına belirli ağırlıklar verilerek yukarıdaki tabloda gösterilen şirket değerleri tespit edilmiştir. Holding değeri ise şirketlere direkt ve dolaylı iştirak oranı ile şirketlerin belirlenen piyasa değerlerinin çarpımlarının toplamı olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Đttifak Holding A.Ş. nin piyasa değeri 574 milyon TL; hisse başı fiyatı ise 57,4 TL olarak hesaplanırken Holding değerinin %67,7 sini 389 milyon TL lik piyasa değeri ile oluşturmaktadır. F. KAYDĐLEŞTĐRME ĐŞLEMĐNĐN ARDINDAN ŞĐRKET PAYLARININ BORSADA ĐŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMAMASI HALĐNDE VEYA BORSADA ĐŞLEM GÖRMEYE BAŞLADIKTAN SONRA ŞĐRKET HĐSSE SENETLERĐNĐN BORSA PAZARLARINDA ĐŞLEM GÖRMEKTEN SÜREKLĐ OLARAK MEN EDĐLMESĐNE KARAR VERĐLMESĐ DURUMLARINDA; KAYDĐ SĐSTEMDE KALIP KALMAMA KONUSUNDA ŞĐRKETĐN KULLANABĐLECEĞĐ SEÇĐMLĐK HAKKI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER. Şirket başvuru esnasında kaydi sistemden çıkılacağına ilişkin beyan vermemiştir. Dolayısıyla kaydileştirme işleminin ardından söz konusu şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamaması halinde veya borsada işlem görmeye başladıktan sonra şirket hisse senetlerinin borsa pazarlarında işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmesi durumlarında kaydi sistemde kalmaya devam edilecektir. 9

10 II. MALĐ DURUM ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER A. ORTAKLIĞIN SERĐ:XI NO:29 ULUSLARARASI FĐNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERĐNE GÖRE DÜZENLENEN MALĐ TABLOLARI Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları ile 01/01/ /06/2009 dönemine ilişkin ara dönem mali tablo dipnotları aşağıda verilmektedir. 1. Ortaklığın 2006, 2007, 2008 yılı ile 01/01/ /06/2009 dönemine ilişkin bilançoları ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) Ortaklığın 2006, 2007, 2008 yılları ve faaliyet dönemine ilişkin bilançoları Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınlamış olduğu Seri:XI No:29 tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 2006, 2007, 2008 ve TARĐHLĐ (KONSOLĐDE) BĐLANÇO (Tüm tutarlar,tl olarak gösterilmiştir.) 10

11 ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2006, 2007, 2008 ve TARĐHLERĐNDEKĐ KONSOLĐDE BĐLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden Đnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

12 ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2006, 2007, 2008 ve TARĐHLERĐNDEKĐ KONSOLĐDE BĐLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide) KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Đlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden Đnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara Đlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - (43.271) ( ) ( ) Hisse Senedi Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları (-) Net Dönem Karı/ Zararı (-) ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

13 2. Ortaklığın 2006, 2007, 2008 yıllarına ve dönemine ilişkin gelir tabloları ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) Ortaklığın 2006, 2007, 2008 yılları ve faaliyet dönemine ilişkin gelir tabloları Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınlamış olduğu Seri:XI No:29 tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 2006, 2007 ve 2008 TARĐHLĐ YILLIK (KONSOLĐDE) GELĐR TABLOLARI (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2006, 2007 VE 2008 TARĐHLERĐNDEKĐ KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz,Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler(-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (92.564) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) FAALĐYET KARI / ZARARI (-) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki (-) Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ KARI/ZARARI (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (-) DURDURULAN FAALĐYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı(-) DÖNEM KARI / ZARARI (-) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Azınlık Payları ( ) ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç / Zarar (-) 2,4213 2,5520 0,6525 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç /Zarar (-) 2,4213 2,5520 0,6525 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Zarar (-) 2,4213 2,5520 0,6525 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Zarar (-) 2,4213 2,5520 0,6525

14 BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ ve TARĐHLĐ (KONSOLĐDE) GELĐR TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2008 VE 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLERĐNDE SONA EREN KONSOLĐDE KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide) Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar - - BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (59.111) (81.778) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALĐYET KARI / ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (-) ( ) DURDURULAN FAALĐYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı(-) - - DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DĐĞER KAPSAMLI GELĐR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - - Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - ( ) Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim (3.450) (8.117) Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim - - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar - - Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine Đlişkin Vergi Gelir/Giderleri DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) (3.450) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELĐR ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) 14

15 3. Son 3 Yıla Ait Kar Dağıtım Tabloları: (Đttifak Holding A.Ş. nin Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na göre düzenlenmiş mali tablolarındaki tutarlar olup TL bazındadır) a) Dönem Karı/(Zararı) , , ,05 b) Geçmiş Yıllar Zararı ,36 c) Ödenecek Vergiler -Kurumlar Vergisi -Gelir Vergisi Kesintisi -Diğer Vergi Vb. d) Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe , ,45 e) Net Dağıtılabilir Dönem Karı , , ,05 f) Ortaklara Birinci Temettü , ,25 g) Memur ve Đşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara Đkinci Temettü j) Đkinci Tertip Yasal Yedek Akçe k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) Olağanüstü Yedek 4. Pay Başına Bilgiler : Net kar / (zarar) , , ,00 ( ,00) Adi hisselerin ağırlıklı ortalama , , , ,00 sayısı (TL)* Nominal değeri 1 TL olan hisse 3,0266 3,1899 0,6525 (0,2098) başına kar / (zarar) * Şirketin çıkarılmış sermayesi ( On milyon ) Türk Lirası dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) TL itibari değerde adedi nama, adedi hamiline yazılı (Onmilyon) adet hisseden teşekkül etmektedir. 15

16 5. Ortaklığın nakit akım tabloları: ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008, 2007 VE 2006 TARĐHLERĐNDEKĐ KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) A. ESAS FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) Düzeltmeler Amortisman (+) Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) Reeskont Geliri / Gideri Đşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) Ticari Đşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) Stoklardaki artış / azalışlar Canlı varlıklardaki artış / azalışlar Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-) Devam eden inşaat sözleşmelerindeki artış / azalışlar Diğer yükümlülüklerdeki artış / azalışlar Esas Faaliyet ile Đlgili Olarak Oluşan Nakit (+) Ödenen kıdem tazminatları Vergi Ödemeleri (-) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Finansal Varlıklardaki Değişim Yatırım amaçlı gayrimenkullerde değişim Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit Maddi ve maddi olmayan varlık alımı Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim Değer artış fonlarında değişim Finansal Borçlarla Đlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Đşletme birleşmesiden gelen vergi yükümlülüğü Azınlık paylarındaki değişim Ödenen Temettüler (-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ARTIŞ DÖNEM BAŞINDAKĐ NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ MEVCUDU DÖNEM SONUNDAKĐ NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ MEVCUDU

17 ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2008 VE 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLERĐNDEKĐ KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. ESAS FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 01 Ocak - 30 Haziran Ocak - 30 Haziran 2008 Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) Düzeltmeler Amortisman (+) Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) ( ) Reeskont Geliri / Gideri ( ) ( ) Đşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) Ticari Đşlemlerdeki Ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) ( ) ( ) Stoklardaki Artış / Azalışlar ( ) ( ) Canlı Varlıklardaki Artış / Azalışlar ( ) ( ) Diğer Dönen Ve Duran Varlıklarda Artış / Azalış ( ) Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-) Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışlar ( ) ( ) Esas Faaliyet Ile Đlgili Olarak Oluşan Nakit (+) Ödenen Kıdem Tazminatları ( ) ( ) Vergi Ödemeleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Canlı Varlıklardaki Artış / Azalışlar - ( ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Değişim ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Nakit Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Alımı ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit ( ) ( ) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Değer Artış Fonlarında Değişim (3.450) (8.117) Finansal Borçlarla Đlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) Finansal Kiralam Borçları ile Đlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) Azınlık Paylarındaki Değişim ( ) Ödenen Temettüler (-) ( ) ( ) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş ( ) Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu

18 6. Ortaklığın öz sermaye değişim tabloları: ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008, 2007 VE 2006 TARĐHLERĐNDE SONA EREN KONSOLĐDE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam Azınlık Payları Toplam 31 Aralık 2005 Bakiyesi Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) ş fonlarındaki değişim (Dipnot 27) ( ) ( ) - ( ) Azınlık paylarındaki değişimin etkisi mettü ödemeleri ( ) - ( ) - ( ) ( ) Aralık 2006 Bakiyesi Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) ş fonlarındaki değişim (Dipnot 27) Yasal yedeklerin ayrılması (Dipnot 27) ( ) Azınlık paylarındaki değişimin etkisi (57.250) (57.250) tirak Sermaye Düzeltmesi (-) - (43.271) (84.855) - - (8.086) - - ( ) - ( ) Temettü ödemeleri ( ) - ( ) - ( ) ( ) Aralık 2007 Bakiyesi (43.271) Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) Azınlık paylarındaki değişimin etkisi ş fonlarındaki değişim (Dipnot 27) (16.232) (16.232) - (16.232) l yedeklerin ayrılması (Dipnot 27) ( ) tirak Sermaye Düzeltmesi (-) - ( ) ( ) - - (54.286) - - ( ) - ( ) Temettü ödemeleri ( ) - ( ) - ( ) şmesiden gelen vergi yükümlülüğü ( ) - ( ) - ( ) ğerleme fonu artışı (Dipnot 17,18,19) ğerleme fou üzerinden hesaplanan vergi (Dipnot 35) ( ) ( ) - ( ) ( ) Aralık 2008 Bakiyesi ( ) Sermaye Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi ĐTTĐFAK HOLDĐNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZĐRAN 2009 VE 30 Haziran 2008 TARĐHLERĐNDE SONA EREN KONSOLĐDE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) 007 Bakiyesi (43.271) UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları düzeltmesi (97.980) (97.980) 164 (97.816) ş 31 Aralık 2007 Bakiyesi (43.271) Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) Azınlık paylarındaki değişimin etkisi ( ) ( ) Maliyet artış fonlarındaki değişim (Dipnot 27) (3.450) (3.450) - (3.450) Yasal yedeklerin ayrılması (Dipnot 27) Đştirak Sermaye Düzeltmesi (-) (Dipnot 27) Ödenen Temettüler ( ) - ( ) - ( ) Net dönem karı / (zararı) Haziran 2008 Bakiyesi (43.271) Aralık 2008 Bakiyesi ( ) UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları düzeltmesi (97.980) (60.172) 133 (60.039) ş 31 Aralık 2008 Bakiyesi ( ) Sermaye arttırımı ( ) Önceki dönem karının transferi ( ) Azınlık paylarındaki değişimin etkisi Maliyet artış fonlarındaki değişim (Dipnot 27) (8.117) (8.117) - (8.117) ğerleme fonu artışı (Dipnot 17,18,19) ( ) ( ) - ( ) Yeniden değerleme fonu üzerinden hesaplanan ş vergi (Dipnot 35) Ödenen Temettüler ( ) - ( ) - ( ) arı / (zararı) ( ) ( ) ( ) 30 Haziran 2009 Bakiyesi ( ) ( ) Toplam Azınlık Payları Toplam 18

19 B. ORTAKLIĞIN SERĐ:XI NO:29 SERMAYE PĐYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLĐĞ / ULUSLARARASI FĐNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERĐNE GÖRE DÜZENLENEN MALĐ TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARI 1. Mali tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları: Şirket in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 2. Ortaklığın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunması halinde; a) Konsolidasyon kapsamındaki finansal duran varlıkların ticaret unvanları ve merkez adresleri: Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş.:Feritpaşa Mah.Gökler Sok.No:3 KONYA Seha Đnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.:Kule Cad.Kule Plaza Đş Mrk.Kat:34-35 KONYA Selva Gıda Sanayi A.Ş.:Fatih Mah.Eski San.Futbol Sahası Yanı No:10/C KONYA Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.:Feritpaşa Mah.Kule Cad.Kule Plaza No:2-61-A Kat 36 KONYA Đmaş Makine Sanayi A.Ş.: 2.Organize San.Lalehan Cad.No:61 KONYA Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. Ltd. Şti. :Fatih Mah.Eski San.Futbol Sahası Yanı No:10/D KONYA Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.:Fatih Mah.Eski San.Futbol Sahası Yanı No:10/D KONYA Afta Đşl. Danışmanlık Đç ve Dış Tic. A.Ş.: 2.Organize San.Lalehan Cad.No:61/B KONYA Aden Gayrimenkul Yön. Yat. Đç ve Dış Tic. A.Ş.:Kule Cad.Kule Plaza Kat:34 No:2/58 C KONYA Đnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş.:Feritpaşa Mah.Kule Cad.No:8/5 KONYA Belya Turizm Đnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.: S.Ü.TGB-1 Alanı Safir Panorama 19

20 Blok Kat 1 No:F Ardıçlı Mah.Gürbulut Sok.No:67/1 KONYA Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. Đlş. Tic. Ltd. Şti.:Hacıyusuf Mescit Mah.Gülçiçek Sok.No:4/D KONYA Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş.:Hacıyusuf Mescit Mah.Gülçiçek Sok.No:4/C KONYA Kule Yön. ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.:Feritpaşa Mah.Kule Cad.No:6 KONYA Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.:Hacıyusuf Mescit Mah.Gülçiçek Sok.No:4/B-1 KONYA Seleks Đç ve Dış Ticaret A.Ş.: 2.Organize San.Lalehan Cad.No:61/A KONYA Đrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.: Ulubatlı Hasan Mah.Ankara Cad.No:138/A Karatay/KONYA AES Sigorta Arac.Hizm.A.Ş.:Ulubatlı Hasan Mah.Ankara Cad.No:138/A-1 Karatay/KONYA (*) Şirket, AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. nin finansal faaliyet, politikalarını idare etme yetkisine ve kontrol gücüne sahip olduğundan AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır. b) Konsolidasyon kapsamı dışında bırakılan finansal duran varlıkların ticaret unvanları ile konsolidasyon dışında bırakılma gerekçeleri: YOKTUR c) Konsolidasyon esasları hakkında özet açıklama: 31 Aralık 2008, 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, Đttifak Holding A.Ş nin ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi ve işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda, kontrolün var olduğu kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye, işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar dahil olmak üzere bütün kar ve zararlar mahsup edilmektedir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak hazırlanmaktadır. Bağlı ortaklıkların, finansal tabloları ana ortaklık ile aynı hesap dönemi için hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Şirket e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün Şirket ten çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulmaktadır. Bağlı Ortaklıklar a ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Đttifak Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynakta mahsup edilmektedir. Đttifak Holding A.Ş ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Holding in ve Bağlı Ortaklıkları nın, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özkaynaktan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır. Şirket in özkaynak yöntemine ve müşterek konsolidasyon esasına göre konsolide edilen varlıkları bulunmamaktadır. d) Ana ortaklık dışı pay oranı ve tutarları: 30 Haziran 2009, ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle bilançoda Azınlık payları kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla TL, TL dir Özsermayeye ilişkin açıklamalar: Değer Artış Fonları (TL) Ara Dönem 30/06/

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aksi bildirilmedikçe depo edilen hisse senetleri üçüncü iş gününden sonra satılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aksi bildirilmedikçe depo edilen hisse senetleri üçüncü iş gününden sonra satılabilir. ĐTTĐFAK HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME DUYURUSU ŞĐRKETĐMĐZĐN 10.000.000.-TL SERMAYESĐNĐ TEMSĐL EDEN HĐSSE SENETLERĐ SERMAYE PĐYASASI KURULU'NCA KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (EK/2) Tarih : 16.02.2009 VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca nin 2008/04 Dönemine ilişkin Geçici vergi beyannamesi ek te sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII,

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇO... 1-2 31 MART 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 Konu: FĐNANSAL TABLO ÖRNEKLERĐ VE KULLANIM REHBERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAMU GÖZETĐMĐ MUHASEBE VE DENETĐM STANDARTLARI KURULUNUN 25.04.2013 TARĐHLĐ VE 04/01

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU EYLÜL 2009 FAALĐYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Denetim Raporu 11 Mart 2011 Bu rapor 1 sayfa bağımsız denetim raporu ile 37 sayfa finansal tablo ve diplarından oluşmaktadır. Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA NOT 1 GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU...

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 01.01.2009 31.12.2009 FAALİYET RAPORU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 01.01.2009 31.12.2009 FAALİYET RAPORU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 01.01.2009 31.12.2009 FAALİYET RAPORU ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU İttifak Holding Türkiye de şube benzeri işletmeleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı