D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere"

Transkript

1 Deniz ticareti dünyas, çal flma yaflam na do ru yerden bafllamak isteyen gençler için gerçek bir cazibe merkezi oluflturuyor. Binlerce genç okullara gidiyor, sertifika üzerine sertifika al yor. Bunlar tabii ki flart, ama o mavi dünyaya girifl vizesini verecek olan potansiyel iflverenin beklentilerinin de büyük önem tafl d n unutmamak gerekiyor. The world of maritime trade is a real center of attraction for the young people desiring to begin their career from the correct point. Thousands of young people attend schools and get many certificates. Of course those certificates are a must, but it should be kept in mind that the expectations of potential employers that will provide the entry visa to that blue world are also of great importance. 030

2 SETTING SAIL ON THE VAST SEA OF CAREER ENG N B R KAR YERE KULAÇ ATMAK DEN Z SÖZEN D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere sahiptir. Çünkü denizcili in kendisi özel bir meslektir; iflin do- as ndan kaynaklanan özgün bir sayg nl vard r. Üstelik sektör çal flanlar na ödenen ücretlerin yüksekli i son derece çekicidir. Kuflkusuz denizci olman n sa lad, mavi enginlerle kucaklaflabilme ya da en az ndan ona çok yak n olabilme flans n n verdi i duygusal tatmini de unutmamak gerek. flte bu özel ve flansl statüye sahip olabilmek için (e er denizcilik sizin için bir aile ifli de ilse), kaptanl k, zabitlik, mühendislik, gemicilik, acentecilik, brokerlik gibi birçok farkl meslek dal ndan birinin üyesi olman z flartt r. Tabii bunun için de o iflin e itimini alman z... Ülkemizde bu mesleklerin her biri için bir e itim kurumu var; ama herkesin bildi i gibi, bir kariyere sahip olabilmek için sadece e itim yeterli de ildir. Çünkü içinde yaflad m z bilgi ve iletiflim ça nda iflinin uzman olmayan n flans n, uzman olanlar kullan r. K M ARIYORLAR? Konumuz kariyer oldu una göre, küresel ölçütler do rultusunda flekillendirilmifl bir e itim program n tamamlad n z, mesle inizle ilgili sertifikalar ald n z düflünelim. fl hayat na ilk ad m n atan bütün yeni mezunlar, okulda ö rendikleriyle gerçek hayatta yaflad klar aras nda da lar kadar fark oldu unu görürler. Bu kural elbette denizcilik sektörü için de geçerlidir. O yüzden olay karfl taraftan, yani iflveren taraf ndan yorumlaman n say s z yararlar vard r. lk yarar ise, potansiyel iflvereninizin gereksinimlerine uygun bir eleman olarak karfl s na oturmakt r. Türkiye nin en büyük denizcilik kurulufllar ndan biri olan Genel Denizcilik, personel seçiminde deneyimi en önde tutuyor. Gemi adam n n çal - flaca geminin tipine göre (tanker, konteyner, kuru yük gemisi), daha önce o tip gemilerde çal fl p çal flmad flirket aç s ndan büyük önem tafl yor. fiirket bünyesinde yetiflmifl bir personel söz konusu oldu unda ise daha önceki çal flma performans na da bak l yor. Gemiye ve geminin di- er çal flanlar na kolay uyum sa layabilmek kadar, çok iyi düzeyde ngilizce ve bilgisayar bilgisi de Genel Denizcilik in olmazsa olmazlar ndan. fiirket yetkilileri, sektörde baflar l olmak isteyenlere, yapacaklar ifli uzun vadeli olarak düflünüp kabul etmeleri önerisinde bulunuyor. Bir sene denizde çal fl r m, sonra karaya geçerim diye düflünenlerin ço u zaman baflar s z olduklar belirtiliyor. Furtrans Personel Müdürü Murat Ertürk, gemilerinde çal flt racaklar personel için göz önünde bulundurduklar ölçütleri flöyle anlat yor: Birinci kri- M aritime industry has always had a special place among the most popular fields of employment for the young people. Because, seamanship itself is a special profession; it has a special prestige arising from its nature. Moreover, the high salaries paid to those working in the sector are extremely attractive. Undoubtedly, we should not forget that emotional satisfaction given by the chance of being a seaman to embrace the vast blue sea, or at least to be very close to it. To have that special and fortunate status (if shipping is not a family business for you), you have to become a master, officer, engineer, seaman, agent, or broker, etc. It goes without saying that you have to receive the necessary education for that profession. In Turkey, there are educational institutions for each of these professions; but as it is well known, education alone is not sufficient to have a career. Because, in this age of information and communication, those who are experts use the chance of those who are not. WHO ARE THEY LOOKING FOR? Since our subject is career, let us suppose that you have completed an education program created in line with global criteria, and obtained all certificates relating to your profession. All new graduates taking first step into the working life realize that there are enormous differences between what they learnt at school and the things they experience in the real life. Naturally, that rule also applies to the maritime sector. Therefore, it is highly beneficial to interpret the matter from the point of view of the employer. The first thing to be done is that you sit before your potential employer as a candidate conforming to his requirements. Genel Shipping, one of the biggest shipping companies in Turkey, gives priority to experience in selection of personnel. Whether the candidate has ever worked on a specific type of vessel (e.g. tanker, container ship, or bulk cargo ship, etc.) is very important for the company. If it is a candidate that has worked and trained within the company, then his previous working performance is also taken into consideration. A very good level of English language and computer skills in addition to capability of easily adapting to the ship and others on board the ship are a sine qua non for Genel Shipping. The company executives recommend those who want to be successful in the sector that, they should consider and accept the job on a long-term basis. They say that those who say, I will work on board a ship for one year and then go back to land. mostly fail to be successful. MARINE & COMMERCE JANUARY

3 ter firmam zda bir geçmifli olup olmad. Ard ndan nerelerde çal flm fl oldu- una bak yoruz. E er tan d m z firmalarda çal flm flsa oralardan referans al yoruz. Daha sonra e itimini hangi okulda ald n de erlendiriyoruz. Tecrübeleri de tabii ki bizim için çok önemli. ngilizce ve bilgisayar bilgisinin önemini Ertürk de vurguluyor. Öyle ki ifl baflvurular s ras nda küçük bir ngilizce testi yapt klar n bile aktar yor. Furtrans bilgisayar konusunda biraz daha esnek; aday n sözlü güvencesi yeterli oluyor. K ran Denizcilik nsan Kaynaklar Müdürü Aflk n Çelik, personel tercihlerinde aday n denizde çal flm fl, deniz tecrübesi sahibi olmas n n rol oynad n belirtiyor. Ancak Çelik in alt n çizdi i çok önemli bir nokta var ki o da K ran Denizcilik in kap lar n n yeni mezun, staj deneyimi d fl nda hiç ifl deneyimi bulunmayanlara da kap lar n n aç k tutulmas. Aflk n Çelik bu durumu Sonuçta onlar da bir yerden bafllamak zorundalar diyerek aç kl yor. ngilizce bilme flart K ran Denizcilik için de geçerli. Arkas Denizcilik Deniz Ticaret Filosu Personel Müdürü Alaattin Kurt, firmalar na yap lan hiçbir baflvuruyu de erlendirmeden bir kenara koymad klar n söylüyor. Arkas n personel seçimindeki ölçütlerin en bafl nda ise, kiflinin denizcilik sektöründe uzun süreli çal flmaya istekli olmas geliyor. Kurt bu ölçütün, firmalar n n ayn insanla uzun süreli çal flmak prensibiyle do rudan ilgili oldu unun alt n çiziyor. Arkas n dikkat etti i di er özellikler ise e itim, yabanc dil ve ofis ifllerine yatk nl k. Kurt a göre ofis ifllerine yatk nl n önemsenmesinin nedeni, günümüz denizcili inde dokümantasyon ve evrak ifllerinin öneminin artmas, kalite standard n n yükselmesi ve denizcili in giderek entelektüel bir boyut kazanmas. Tabii tüm bunlar n d fl nda insan iliflkileri, kiflilik ve yöneticilik özelliklerinin de uygun olmas gerekiyor. Ancak Kurt, bir insan n nereden yetiflti inden çok hayata nas l bakt, ne yapmak istedi i ve firmalar na kataca de erin ne oldu unun daha büyük önem tafl d n da vurgulamadan geçmiyor. fiunu belirtmemiz gerekiyor ki bu yaklafl mlar, kurumsallaflm fl denizcilik firmalar m zdan birkaç na ait. Via-Biz Consulting & Network Management yöneticisi Kaptan Uygar Pamuk, Türk denizcilik sektöründeki birçok firman n geleneksellikten kurtulamad n anlatarak flu noktaya Furtrans Personnel Manager Murat Ertürk lists the criteria they consider in selection of personnel to be employed on board a vessel as follows: The first criterion is whether the candidate has a background in our company. Then, we take into consideration his previous experience in other companies. If they worked at companies we already know, we take up references from past employers. Next, we evaluate his education. It is needless to say that experiences of the candidate are also very important for us. Mr. Ertürk also emphasizes the importance of English language and computer skills. Even they give a small English test at the time of job applications. Furtrans is some more flexible in computer skills; the candidate s oral assurance is considered adequate. Aflk n Çelik, Human Resources Manager of K ran Shipping, stated that the candidate s job experience on ships play an important role in their preference. However, there is a very important point specially underlined by Çelik; that is K ran Shipping keeps its doors wide open to newly graduated candidates with no experience other than practical training. Aflk n Çelik further said, Eventually, they have to start from one point. English language knowledge is a must also for K ran Shipping. Arkas Shipping Maritime Trade Fleet Personnel Manager Alaattin Kurt said that they never set aside any applications without examining. The first criterion the company applies in selecting personnel is that they should be desirous to work in the maritime sector for a long period of time. Kurt emphasized that the criterion in question is directly related to their company s principle to work with the same person for a long time. Other qualifications attached importance by Arkas Shipping are education, foreign language knowledge, and an aptitude for office works. According to Kurt, the reason why they attach importance to aptitude for office works is that documentation and paper works gradually gains importance, the quality standards increase, and seamanship increasingly gains an intellectual dimension in today s maritime world. Naturally, the candidate s human relations, personality, and managerial skills should also be appropriate for the position. Kurt also emphasized that how an individual views the life rather than how he has been grown up, and what he want to do, as well as the value he would add to their company bear more importance for them. We should point out that these approaches belong to some of our institutionalized shipping companies. Captain Uygar Pamuk, Director of Via-Biz Consulting & Network Management, stated that many companies in the Turkish maritime industry have not been able to get rid of traditionalism. Pamuk said, Recommendation of an acquaintance is still used as the primary criterion in selection of employees in the maritime sector. That situation is an indicator of the fact that we have not been able to become fully professional in the field of human resources. QUALIFIED SEAMAN SHORTAGE Captain Uygar Pamuk further said that due to some modifications in IMO conventions and increasing port state controls, companies began to recruit professional employees that really love and know their job and have a fairly good knowledge of the English language, instead of any person who has a license. At that point, the question as to whether 032

4 dikkat çekiyor: Tan d k tavsiyesi ya da torpil dedi imiz kavram denizcilik sektöründe eleman istihdam nda bafl kriter olarak yer al yor. Bu da sektörün henüz tam olarak insan kaynaklar konusunda profesyonelleflemedi inin bir göstergesi. N TEL KL DEN ZC SIKINTISI Kaptan Uygar Pamuk, son zamanlarda IMO ya ba l konvansiyonlarda yap lan de ifliklikler ve liman devleti kontrollerinin artt r lmas dolay - s yla flirketlerin, ehliyeti olan herhangi bir personel yerine iflini gerçekten seven ve bilen, ngilizce ye oldukça hakim, profesyonel personel istihdam etmeye yönlendi ini de sözlerine ekliyor. Bu noktada denizcilik firmalar m z n nitelikli personel bulmakta zorlan p zorlanmad klar sorusu akla tak l yor. Nitekim tart flmal bir konuya parmak bast m z hemen anl yoruz. Çünkü baz firmalar sorun olmad n söylerken, baz - lar da bu konuda büyük s k nt çekildi ini ifade ediyor. Aflk n Çelik s k nt bulunmad n söyleyenlerden. Alaattin Kurt ise denizcilik piyasas n n genelinde nitelikli personel say s nda bir daralma yafland n vurguluyor. Kurt bunun nedenini, son y llarda piyasalar n hareketlenmesiyle denizcilerin, denizden karaya geçme potansiyellerinin artmas na ba l yor. Kurt un alt n çizdi i bir baflka etken de devletin limanlar, k y emniyet ve pilotaj gibi kurumlar nda e itimli denizcilere yönelmesi. V.Ships Türkiye Genel Müdürü Harun Düzgören, nitelikli personel aç - n n hem kara hem de deniz için geçerli oldu unu, bu durumun sektörel geliflimi ciddi biçimde etkiledi ini düflünüyor. Düzgören Türkiye de denizcilik sektöründe en önemli aç klar kaptan, baflmühendis, 2. kaptan ve 2. mühendislik pozisyonlar nda yaflan yor. Özellikle makine mühendisi yetifltiren çok az okul ve kurs olmas, makine bölümünde ciddi bir s - k nt do uruyor diyor. Murat Ertürk de Düzgören i do ruluyor ve nitelikli personel s k nt s n n tüm firmalar zor durumda b rakt n belirtiyor. Bu nedenle ço u zaman gemilerini Pakistanl ve Filipinlilerden oluflan yabanc personelle donatt klar n da sözlerine ekliyor Ertürk. flte bu durum, yani Türk gemilerinde yabanc personelin çal flt r lmas, giderek büyüyen bir sorun olarak Türk çal flanlar n karfl s na dikiliyor. Kaptan Uygar Pamuk bu durumu flöyle aç kl yor: Yabanc personel tercih ediliyor, çünkü giderek daha çok yabanc bayrakl gemi çal flt r l yor. Bu sayede maliyetler düflürülüyor, zabitan ile personel aras nda yaflanan olumsuzluklar en aza indirgeniyor. Bir di er etken de liman devleti kontrolleri s ras nda yabanc personelli gemiye daha az s k nt yaflat lmas. Alaattin Kurt bu düflünceye kat lmayanlardan. Filolar nda yabanc bayrakl gemi bulunmad n belirten Kurt, tüm personellerinin Türklerden olufltu- unu ve flu anda yabanc personel çal flt rmay düflünmediklerini belirtiyor; ancak Türk personel çal flt rma konusunda her geçen gün zorluklar n katlanarak artt n da belirtmeden geçmiyor. NSAN KAYNAKLARI H ZMET Bu tablo, ihtiyaç duydu u personeli istihdam edebilmek için her denizcilik flirketinin insan kaynaklar hizmetinden yararlanmas zaman n n geldi ini ortaya koyuyor. Bu kayna a flirket içinde kurulacak insan kaynaklar ya da personel müdürlü ü gibi bölümlerle ulafl labilmesi Murat Ertürk mümkün. our maritime companies experience difficulties in finding qualified personnel arises. As a matter of fact, we soon understand that we have drawn attention to a controversial matter. Because, while some companies say that they do not experience any difficulties, some say they do. Aflk n Çelik is one of those who say that there are no difficulties. On the other hand, Alaattin Kurt emphasizes that there is a shortage in the number of qualified personnel in the maritime market in general. Kurt attributed its cause to the fact that seamen began to work on land as a result of a boom in other markets in recent years. Another cause underlined by Kurt is that the government began to employ educated seamen for positions at ports, and as coast guard, and pilot, etc. V.Ships Turkey General Manager Harun Düzgören thinks that the qualified personnel shortage is seen both on land and sea, and that the situation seriously affects the sectoral development. Düzgören said, The most important shortage in the maritime sector in Turkey is seen in positions of master, chief engineer, chief officer, and first assistant engineer. Small number of schools and private courses training mechanical engineers creates a serious personnel shortage in the relevant field. Murat Ertürk also confirms Mr. Düzgören, saying that the qualified personnel shortage puts all companies in a very difficult situation. Ertürk added that they therefore have to man their ships with Pakistani and Filipino seamen. This situation, i.e. employment of foreign seamen on board Turkish vessels, creates an ever growing problem against Turkish seamen. Captain Uygar said, Foreign seamen are preferred, because increasing number of foreign-flagged vessels are being operated. Thus costs are decreased and, at the same time, fewer problems are experienced between officers and other personnel. Another factor is that vessels with foreign personnel experience fewer problems during port state controls. Alaattin Kurt is among those who do not agree that there is a qualified 034

5 Nitekim Harun Düzgören V.Ships olarak insan gücü hizmetleri ad n verdikleri yeni bir bölüm kurduklar n, bu departman sayesinde kara personeli tedariki konusunda hizmet vermeye bafllad klar n belirtiyor. Düzgören, V.Ships in kara personeli seçim sürecini flöyle aktar yor: Kara personeli için önce ihtiyaç duyulan pozisyonun gereklilikleri ile o pozisyon için baflvuran aday n yeteneklerinin ne kadar örtüfltü üne bak l r. Aday n flirket hakk ndaki bilgisi, flirkete neler katabilece i gibi klasik insan kaynaklar do rulama süreci gerçeklefltirilir. Daha sonra bir karakter testi yap l r. Ç kan sonuca göre aday n genel anlamda tutarl l n ve karakter yap s n ölçer ve analiz ederiz. Bu alandaki bir di er yöntem de profesyonel insan kaynaklar firmalar yla çal flmak. Kaptan Uygar Pamuk bu ihtiyac saptayarak on-line hizmet veren bir sanal grup kurmufl durumda. Grubun amac, denizcilik, lojistik, havac l k, uluslararas tafl mac l k, nakliye ve kargo sektörlerinde çal flan ya da çal flmay düflünenleri ve personel arayanlar bir araya getirmek Aral k sonunda etkinleflen e-grup, sektörden 570 üyeye sahip ve bu say her geçen gün art yor. Grup içerisindeki ifl ilan say s 100 ü aflm fl durumda. fiimdiden sektörel bir özgeçmifl bankas oluflmaya bafllam fl. Uygar Pamuk e-grubun etkinleflmesinin hemen ard ndan birkaç flirketten insan kaynaklar yönetimi konusunda destek talebi geldi ini anlat yor. Pamuk bu e-grubun, A ustos 2005 ten itibaren sektöre girmesi planlanan ve insan kaynaklar yönetimi, e itim ve dan flmanl k konular nda hizmet verecek olan iddial bir flirketin altyap s n oluflturdu unu ifade ediyor. Bu alandaki bir çal flma da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu Mezunlar Derne i (D YYOMED) taraf ndan gerçeklefltiriyor Temmuz unda kurulan dernek, mezunlardan ve dernek üyelerinden gelen ifl ilanlar n bir e-posta grubu arac l yla ifl arayan mezunlara ve sektöre yeni bafllayacak olan son s n f ö rencilerine duyuruyor. Bu sayede, 1993 y l ndan itibaren denizcilik sektörüne kat lm fl olan mezunlar n çal flt veya sahibi oldu u flirketlere yeni mezunlar n kat l m sa lan yor. Ayr ca yeni mezun olacak ö rencilerin kariyer planlamas s ras nda yard m alabilecekleri deneyimli bir grup da olufluyor. D YYOMED Yönetim Kurulu Sekreteri Didem Özer, y l yepersonnel shortage. Stating that they do not have any foreign-flagged vessels, Kurt said all their seamen were Turkish nationals and that they do not consider employing foreign seamen. However, he added that it increasingly got difficult to employ Turkish personnel. HUMAN RESOURCES SERVICES That picture clearly shows that it is about time that shipping companies have started to benefit from human resources services to be able to recruit the right personnel needed. A human resources or personnel department would provide the companies with great benefits. Harun Düzgören said that as V.Ships they established a new department named manpower services and that with that department, they began to provide services in recruitment of land personnel. Düzgören explains the process of selecting land personnel as follows: First of all, we examine the requirements of the vacant position and determine whether the qualifications of the candidate applying for that position match those requirements. Then the candidate s knowledge of the company and the contributions he could make to the company are taken into consideration. That stage is followed by a character test. According to the result of the test, the general consistency and character of the candidate are evaluated and analyzed. Another method that can be used for the purpose is to work with professional human resources companies. Captain Uygar Pamuk has already realized that need and established a virtual group providing online services. The aim of the group is to bring together those working or desiring to work in the shipping, logistics, aviation, international transportation, and cargo sectors with those looking for qualified personnel. The e-group began its activities by the end of December 2004 and currently has 570 members and the number of the members constantly increases. Number of advertisements in the group has exceeded 100. A sectoral CV bank has already begun to be formed. Uygar Pamuk said that they received support from several companies following its establishment. Pamuk added that the group constitutes the infrastructure of a company planned to enter the sector in August 2005 and that will provide services in the fields of human resources, training, and consultancy Another effort in this field is undertaken by the Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management Graduates Association (DIYYOMED). Established in July 2002, the association posts job notices from graduates and members of the association to the graduates looking for a job or to senior class students via an group. Thus, new graduates are offered job opportunities at the companies worked in or owned by the graduates of the school since Moreover, a group consisting of experts has been formed for the students that will newly graduate for their career planning. Didem Özer, Secretary of the Board of Directors of DIYYOMED, stated that they had other different projects in the same field. Özer further said, In addition to announcing the job notices more systematically, we plan to create a CV Bank to gather all graduates, regardless of whether they are currently employed or not, in one single database and to provide communication among them. Our association will contact the graduates of the school working abroad and MARINE & COMMERCE JANUARY

6 ni yönetim dönemi planlar aras nda ayn konuyla ilgili farkl projelerinin bulundu unu belirterek flöyle diyor: fl ilanlar n n daha sistemli bir flekilde duyurulmas n n yan nda, oluflturulacak CV Bankas ile ifli olsun olmas n tüm mezunlar n bir veri taban içinde toplanmas n ve aralar nda iletiflimi sa lamay düflünüyoruz. Derne imiz gelecek y llarda, yurtd fl nda bulunan mezunlarla ba lant kurarak çok daha kapsaml projelere imza atacak. DÜNYANIN KAPILARI AÇIK Yeni mezunlar sadece Türkiye de de il, yurtd fl ndaki denizcilik firmalar nda çal flma f rsat na da yak nlaflm fl oluyorlar. Örne in srail de bulunan Zodiac Maritime / Offer y llard r Türk personelle çal fl yor. Son y llarda Japon NYK, Kanadal Teekay Shipping ve Amerikan Chevron firmas da Türk personelle çal flmaya ya da firmalar na Türk ö rencileri stajyer olarak almaya bafllad. Yurtd fl nda çal flma süreci elbette oldukça zorlu ama hem prestiji, hem kazand rd deneyim hem de ücreti son derece doyurucu. O zaman soru flu: Gençlerimizin yurtd fl ndaki denizcilik firmalar nda çal flabilmek için neler yapmalar gerekiyor? lk koflul, elbette, ileri düzeyde ngilizce konuflma ve yazma becerisine sahip olmak. Yurtd fl na ifl baflvurusunda bulunurken sab rl olmak ve çaba harcamaktan vazgeçmemek di er önemli koflullar. Harun Düzgören do ru flirketlerle, do ru insanlar ve kurumlar arac l yla temasa geçilirse yabanc gemilerde ya da yabanc flirketlerin karadaki ofislerinde çal flman n önünde bir engel kalmayaca n düflünüyor. Düzgören, al nan denizcilik e itiminin üstüne, mümkünse yurtd fl nda bir master e itimi ya da denizcilikle ilgili herhangi bir kursa kat lman n da çok faydal olaca görüflünde. Gençlerin yurtd fl na gittiklerinde ifllerine duyduklar heyecan ve iste i, dozunu kaç rmamak kofluluyla mutlaka göstermeleri gerekti ini ifade eden Düzgören, firmadan bir fleyler beklemek yerine kendi inisiyatifleriyle hangi katk lar yapabileceklerini kan tlamak zorunda olduklar n da ekliyor ve flöyle diyor: Çünkü dünyada denizcilik alan ndaki rekabeti çok yo unlaflt. Üstelik bu rekabette Çinliler, Filipinliler, Hintliler büyük yol ald lar. Aflk n Çelik ise gençlere öncelikle yabanc firmalar n varsa Türkiye deki temsilcilikleriyle, yoksa do rudan merkezleriyle yaz flmalar n öneriyor. Çelik önemli bir noktaya da flu sözlerle dikkat çekiyor: Yurtd fl nda çal flmak isteyen deniz adamlar, bu firmalar n arad kriterleri iyi bilmek zorunda. Mesela geminin hangi bayrak alt nda çal flt önemli bir soru, çünkü firma gemi adam ndan o ülkenin ehliyetini mutlaka ister. Malta ise Malta, Bahama ise Bahama... Baflka türlü bir Türk gemi adam n n o gemilerde çal flmas mümkün de ildir. Alaattin Kurt un önerileri ise gençlerin stajlar n kurumsal kimli i olan, yenilikçi, geliflmeye uygun firmalarda yapmalar n ve kendilerine olan güvenlerini art rmalar noktalar nda yo unlafl yor. Ayr ca en az ndan ngilizce ve bunun yan nda bir ikinci dil ö renmenin avantaj getirdi ini de belirtiyor Kurt ve gençlerin bu yollarla bir de er kazanmalar n n ard ndan, gerek yurtd fl ndan gerek yurtiçinden teklif almaya bafllayacaklar n n alt n çiziyor. Harun Düzgören & implement more comprehensive projects in the following years. THE WORLD S DOORS ARE WIDE OPEN New graduates will find the opportunity to work not only in Turkey but also at overseas maritime companies all around the world. For example, the Zodiac Maritime / Offer in Israel employ Turkish personnel for years. In recent years, Alaattin Kurt companies such as the Japanese NYK, Canadian Teekay Shipping, and the US company Chevron began to employ Turkish personnel and accept Turkish students as trainee in their companies. It is definitely rather difficult to work abroad, but the prestige, the experience, and the money earned are quite satisfactory. Then, the question is: What should the Turkish young people do to work at overseas maritime companies? The first condition is, naturally, an advanced level of the English language. Among other important conditions of applying for a job at an overseas company are to be patient and put in great efforts. Harun Düzgören is of the opinion that, if candidates establish contact through correct companies, people, and institutions, then there would be no obstacles to work on board foreign vessels or at the land offices of the foreign maritime companies. Düzgören said that a master s degree from a university or taking any maritime courses abroad in addition to maritime education could provide great advantages. Stating that young people should show the enthusiasm and desire inside relating to their job without exaggerating when they go abroad, Düzgören also said they have to prove themselves and make contributions to the company on their own initiative, instead of expecting something from the company. Düzgören explained the reason as follows: The competition in the maritime sector in the world has become extremely severe. Moreover, the Chinese, Filipino, and Indians have taken a long way in that competition. Aflk n Çelik recommended the young people first to correspond with, if any, the agents of the foreign companies in Turkey, or directly with the headquarters of that company. Çelik said, The seamen desiring to work abroad should know the criteria of those companies very well. For example, under which flag the vessel operates is an important question; because, the company requires the license issued by that country. If the vessel is operating under Malta flag, then a license issued by Malta is required. Otherwise, it is impossible for a Turkish seaman to work on board those vessels. Alaattin Kurt recommended that the young people receive their practical training at companies with corporate identity, and that they increase their self-confidence. He also stated that a good level of English, even one more language added to it, could provide great advantages. Kurt pointed out that, upon gaining value through those means, the young seaman would begin receiving job offers both from foreign and domestic companies. & 036

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

MEZUN ANKETİ Alumni Survey

MEZUN ANKETİ Alumni Survey MEZUN ANKETİ Alumni Survey Tarih Date :././ Değerli mezunlarımız, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey İŞVEREN ANKETİ Employer Survey Tarih Date :././ DEĞERLI ILGILI, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2016-17 AKADEMİK YILI ÖNEMLİ TARİHLER 2016-17 ACADEMIC YEAR IMPORTANT DATES Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Career Development Career Development Career development is an organized planning method used to match the needs of a business with the career goals of employees.formulating a career development plan can

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM Please return the completed form to the address below or below shown e-mail. Merkez Mahallesi Abide-i Hurriyet Caddesi No:160, Şişli, 34381 İstanbul, Türkiye YENI FOTOĞRAF

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı