D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere"

Transkript

1 Deniz ticareti dünyas, çal flma yaflam na do ru yerden bafllamak isteyen gençler için gerçek bir cazibe merkezi oluflturuyor. Binlerce genç okullara gidiyor, sertifika üzerine sertifika al yor. Bunlar tabii ki flart, ama o mavi dünyaya girifl vizesini verecek olan potansiyel iflverenin beklentilerinin de büyük önem tafl d n unutmamak gerekiyor. The world of maritime trade is a real center of attraction for the young people desiring to begin their career from the correct point. Thousands of young people attend schools and get many certificates. Of course those certificates are a must, but it should be kept in mind that the expectations of potential employers that will provide the entry visa to that blue world are also of great importance. 030

2 SETTING SAIL ON THE VAST SEA OF CAREER ENG N B R KAR YERE KULAÇ ATMAK DEN Z SÖZEN D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere sahiptir. Çünkü denizcili in kendisi özel bir meslektir; iflin do- as ndan kaynaklanan özgün bir sayg nl vard r. Üstelik sektör çal flanlar na ödenen ücretlerin yüksekli i son derece çekicidir. Kuflkusuz denizci olman n sa lad, mavi enginlerle kucaklaflabilme ya da en az ndan ona çok yak n olabilme flans n n verdi i duygusal tatmini de unutmamak gerek. flte bu özel ve flansl statüye sahip olabilmek için (e er denizcilik sizin için bir aile ifli de ilse), kaptanl k, zabitlik, mühendislik, gemicilik, acentecilik, brokerlik gibi birçok farkl meslek dal ndan birinin üyesi olman z flartt r. Tabii bunun için de o iflin e itimini alman z... Ülkemizde bu mesleklerin her biri için bir e itim kurumu var; ama herkesin bildi i gibi, bir kariyere sahip olabilmek için sadece e itim yeterli de ildir. Çünkü içinde yaflad m z bilgi ve iletiflim ça nda iflinin uzman olmayan n flans n, uzman olanlar kullan r. K M ARIYORLAR? Konumuz kariyer oldu una göre, küresel ölçütler do rultusunda flekillendirilmifl bir e itim program n tamamlad n z, mesle inizle ilgili sertifikalar ald n z düflünelim. fl hayat na ilk ad m n atan bütün yeni mezunlar, okulda ö rendikleriyle gerçek hayatta yaflad klar aras nda da lar kadar fark oldu unu görürler. Bu kural elbette denizcilik sektörü için de geçerlidir. O yüzden olay karfl taraftan, yani iflveren taraf ndan yorumlaman n say s z yararlar vard r. lk yarar ise, potansiyel iflvereninizin gereksinimlerine uygun bir eleman olarak karfl s na oturmakt r. Türkiye nin en büyük denizcilik kurulufllar ndan biri olan Genel Denizcilik, personel seçiminde deneyimi en önde tutuyor. Gemi adam n n çal - flaca geminin tipine göre (tanker, konteyner, kuru yük gemisi), daha önce o tip gemilerde çal fl p çal flmad flirket aç s ndan büyük önem tafl yor. fiirket bünyesinde yetiflmifl bir personel söz konusu oldu unda ise daha önceki çal flma performans na da bak l yor. Gemiye ve geminin di- er çal flanlar na kolay uyum sa layabilmek kadar, çok iyi düzeyde ngilizce ve bilgisayar bilgisi de Genel Denizcilik in olmazsa olmazlar ndan. fiirket yetkilileri, sektörde baflar l olmak isteyenlere, yapacaklar ifli uzun vadeli olarak düflünüp kabul etmeleri önerisinde bulunuyor. Bir sene denizde çal fl r m, sonra karaya geçerim diye düflünenlerin ço u zaman baflar s z olduklar belirtiliyor. Furtrans Personel Müdürü Murat Ertürk, gemilerinde çal flt racaklar personel için göz önünde bulundurduklar ölçütleri flöyle anlat yor: Birinci kri- M aritime industry has always had a special place among the most popular fields of employment for the young people. Because, seamanship itself is a special profession; it has a special prestige arising from its nature. Moreover, the high salaries paid to those working in the sector are extremely attractive. Undoubtedly, we should not forget that emotional satisfaction given by the chance of being a seaman to embrace the vast blue sea, or at least to be very close to it. To have that special and fortunate status (if shipping is not a family business for you), you have to become a master, officer, engineer, seaman, agent, or broker, etc. It goes without saying that you have to receive the necessary education for that profession. In Turkey, there are educational institutions for each of these professions; but as it is well known, education alone is not sufficient to have a career. Because, in this age of information and communication, those who are experts use the chance of those who are not. WHO ARE THEY LOOKING FOR? Since our subject is career, let us suppose that you have completed an education program created in line with global criteria, and obtained all certificates relating to your profession. All new graduates taking first step into the working life realize that there are enormous differences between what they learnt at school and the things they experience in the real life. Naturally, that rule also applies to the maritime sector. Therefore, it is highly beneficial to interpret the matter from the point of view of the employer. The first thing to be done is that you sit before your potential employer as a candidate conforming to his requirements. Genel Shipping, one of the biggest shipping companies in Turkey, gives priority to experience in selection of personnel. Whether the candidate has ever worked on a specific type of vessel (e.g. tanker, container ship, or bulk cargo ship, etc.) is very important for the company. If it is a candidate that has worked and trained within the company, then his previous working performance is also taken into consideration. A very good level of English language and computer skills in addition to capability of easily adapting to the ship and others on board the ship are a sine qua non for Genel Shipping. The company executives recommend those who want to be successful in the sector that, they should consider and accept the job on a long-term basis. They say that those who say, I will work on board a ship for one year and then go back to land. mostly fail to be successful. MARINE & COMMERCE JANUARY

3 ter firmam zda bir geçmifli olup olmad. Ard ndan nerelerde çal flm fl oldu- una bak yoruz. E er tan d m z firmalarda çal flm flsa oralardan referans al yoruz. Daha sonra e itimini hangi okulda ald n de erlendiriyoruz. Tecrübeleri de tabii ki bizim için çok önemli. ngilizce ve bilgisayar bilgisinin önemini Ertürk de vurguluyor. Öyle ki ifl baflvurular s ras nda küçük bir ngilizce testi yapt klar n bile aktar yor. Furtrans bilgisayar konusunda biraz daha esnek; aday n sözlü güvencesi yeterli oluyor. K ran Denizcilik nsan Kaynaklar Müdürü Aflk n Çelik, personel tercihlerinde aday n denizde çal flm fl, deniz tecrübesi sahibi olmas n n rol oynad n belirtiyor. Ancak Çelik in alt n çizdi i çok önemli bir nokta var ki o da K ran Denizcilik in kap lar n n yeni mezun, staj deneyimi d fl nda hiç ifl deneyimi bulunmayanlara da kap lar n n aç k tutulmas. Aflk n Çelik bu durumu Sonuçta onlar da bir yerden bafllamak zorundalar diyerek aç kl yor. ngilizce bilme flart K ran Denizcilik için de geçerli. Arkas Denizcilik Deniz Ticaret Filosu Personel Müdürü Alaattin Kurt, firmalar na yap lan hiçbir baflvuruyu de erlendirmeden bir kenara koymad klar n söylüyor. Arkas n personel seçimindeki ölçütlerin en bafl nda ise, kiflinin denizcilik sektöründe uzun süreli çal flmaya istekli olmas geliyor. Kurt bu ölçütün, firmalar n n ayn insanla uzun süreli çal flmak prensibiyle do rudan ilgili oldu unun alt n çiziyor. Arkas n dikkat etti i di er özellikler ise e itim, yabanc dil ve ofis ifllerine yatk nl k. Kurt a göre ofis ifllerine yatk nl n önemsenmesinin nedeni, günümüz denizcili inde dokümantasyon ve evrak ifllerinin öneminin artmas, kalite standard n n yükselmesi ve denizcili in giderek entelektüel bir boyut kazanmas. Tabii tüm bunlar n d fl nda insan iliflkileri, kiflilik ve yöneticilik özelliklerinin de uygun olmas gerekiyor. Ancak Kurt, bir insan n nereden yetiflti inden çok hayata nas l bakt, ne yapmak istedi i ve firmalar na kataca de erin ne oldu unun daha büyük önem tafl d n da vurgulamadan geçmiyor. fiunu belirtmemiz gerekiyor ki bu yaklafl mlar, kurumsallaflm fl denizcilik firmalar m zdan birkaç na ait. Via-Biz Consulting & Network Management yöneticisi Kaptan Uygar Pamuk, Türk denizcilik sektöründeki birçok firman n geleneksellikten kurtulamad n anlatarak flu noktaya Furtrans Personnel Manager Murat Ertürk lists the criteria they consider in selection of personnel to be employed on board a vessel as follows: The first criterion is whether the candidate has a background in our company. Then, we take into consideration his previous experience in other companies. If they worked at companies we already know, we take up references from past employers. Next, we evaluate his education. It is needless to say that experiences of the candidate are also very important for us. Mr. Ertürk also emphasizes the importance of English language and computer skills. Even they give a small English test at the time of job applications. Furtrans is some more flexible in computer skills; the candidate s oral assurance is considered adequate. Aflk n Çelik, Human Resources Manager of K ran Shipping, stated that the candidate s job experience on ships play an important role in their preference. However, there is a very important point specially underlined by Çelik; that is K ran Shipping keeps its doors wide open to newly graduated candidates with no experience other than practical training. Aflk n Çelik further said, Eventually, they have to start from one point. English language knowledge is a must also for K ran Shipping. Arkas Shipping Maritime Trade Fleet Personnel Manager Alaattin Kurt said that they never set aside any applications without examining. The first criterion the company applies in selecting personnel is that they should be desirous to work in the maritime sector for a long period of time. Kurt emphasized that the criterion in question is directly related to their company s principle to work with the same person for a long time. Other qualifications attached importance by Arkas Shipping are education, foreign language knowledge, and an aptitude for office works. According to Kurt, the reason why they attach importance to aptitude for office works is that documentation and paper works gradually gains importance, the quality standards increase, and seamanship increasingly gains an intellectual dimension in today s maritime world. Naturally, the candidate s human relations, personality, and managerial skills should also be appropriate for the position. Kurt also emphasized that how an individual views the life rather than how he has been grown up, and what he want to do, as well as the value he would add to their company bear more importance for them. We should point out that these approaches belong to some of our institutionalized shipping companies. Captain Uygar Pamuk, Director of Via-Biz Consulting & Network Management, stated that many companies in the Turkish maritime industry have not been able to get rid of traditionalism. Pamuk said, Recommendation of an acquaintance is still used as the primary criterion in selection of employees in the maritime sector. That situation is an indicator of the fact that we have not been able to become fully professional in the field of human resources. QUALIFIED SEAMAN SHORTAGE Captain Uygar Pamuk further said that due to some modifications in IMO conventions and increasing port state controls, companies began to recruit professional employees that really love and know their job and have a fairly good knowledge of the English language, instead of any person who has a license. At that point, the question as to whether 032

4 dikkat çekiyor: Tan d k tavsiyesi ya da torpil dedi imiz kavram denizcilik sektöründe eleman istihdam nda bafl kriter olarak yer al yor. Bu da sektörün henüz tam olarak insan kaynaklar konusunda profesyonelleflemedi inin bir göstergesi. N TEL KL DEN ZC SIKINTISI Kaptan Uygar Pamuk, son zamanlarda IMO ya ba l konvansiyonlarda yap lan de ifliklikler ve liman devleti kontrollerinin artt r lmas dolay - s yla flirketlerin, ehliyeti olan herhangi bir personel yerine iflini gerçekten seven ve bilen, ngilizce ye oldukça hakim, profesyonel personel istihdam etmeye yönlendi ini de sözlerine ekliyor. Bu noktada denizcilik firmalar m z n nitelikli personel bulmakta zorlan p zorlanmad klar sorusu akla tak l yor. Nitekim tart flmal bir konuya parmak bast m z hemen anl yoruz. Çünkü baz firmalar sorun olmad n söylerken, baz - lar da bu konuda büyük s k nt çekildi ini ifade ediyor. Aflk n Çelik s k nt bulunmad n söyleyenlerden. Alaattin Kurt ise denizcilik piyasas n n genelinde nitelikli personel say s nda bir daralma yafland n vurguluyor. Kurt bunun nedenini, son y llarda piyasalar n hareketlenmesiyle denizcilerin, denizden karaya geçme potansiyellerinin artmas na ba l yor. Kurt un alt n çizdi i bir baflka etken de devletin limanlar, k y emniyet ve pilotaj gibi kurumlar nda e itimli denizcilere yönelmesi. V.Ships Türkiye Genel Müdürü Harun Düzgören, nitelikli personel aç - n n hem kara hem de deniz için geçerli oldu unu, bu durumun sektörel geliflimi ciddi biçimde etkiledi ini düflünüyor. Düzgören Türkiye de denizcilik sektöründe en önemli aç klar kaptan, baflmühendis, 2. kaptan ve 2. mühendislik pozisyonlar nda yaflan yor. Özellikle makine mühendisi yetifltiren çok az okul ve kurs olmas, makine bölümünde ciddi bir s - k nt do uruyor diyor. Murat Ertürk de Düzgören i do ruluyor ve nitelikli personel s k nt s n n tüm firmalar zor durumda b rakt n belirtiyor. Bu nedenle ço u zaman gemilerini Pakistanl ve Filipinlilerden oluflan yabanc personelle donatt klar n da sözlerine ekliyor Ertürk. flte bu durum, yani Türk gemilerinde yabanc personelin çal flt r lmas, giderek büyüyen bir sorun olarak Türk çal flanlar n karfl s na dikiliyor. Kaptan Uygar Pamuk bu durumu flöyle aç kl yor: Yabanc personel tercih ediliyor, çünkü giderek daha çok yabanc bayrakl gemi çal flt r l yor. Bu sayede maliyetler düflürülüyor, zabitan ile personel aras nda yaflanan olumsuzluklar en aza indirgeniyor. Bir di er etken de liman devleti kontrolleri s ras nda yabanc personelli gemiye daha az s k nt yaflat lmas. Alaattin Kurt bu düflünceye kat lmayanlardan. Filolar nda yabanc bayrakl gemi bulunmad n belirten Kurt, tüm personellerinin Türklerden olufltu- unu ve flu anda yabanc personel çal flt rmay düflünmediklerini belirtiyor; ancak Türk personel çal flt rma konusunda her geçen gün zorluklar n katlanarak artt n da belirtmeden geçmiyor. NSAN KAYNAKLARI H ZMET Bu tablo, ihtiyaç duydu u personeli istihdam edebilmek için her denizcilik flirketinin insan kaynaklar hizmetinden yararlanmas zaman n n geldi ini ortaya koyuyor. Bu kayna a flirket içinde kurulacak insan kaynaklar ya da personel müdürlü ü gibi bölümlerle ulafl labilmesi Murat Ertürk mümkün. our maritime companies experience difficulties in finding qualified personnel arises. As a matter of fact, we soon understand that we have drawn attention to a controversial matter. Because, while some companies say that they do not experience any difficulties, some say they do. Aflk n Çelik is one of those who say that there are no difficulties. On the other hand, Alaattin Kurt emphasizes that there is a shortage in the number of qualified personnel in the maritime market in general. Kurt attributed its cause to the fact that seamen began to work on land as a result of a boom in other markets in recent years. Another cause underlined by Kurt is that the government began to employ educated seamen for positions at ports, and as coast guard, and pilot, etc. V.Ships Turkey General Manager Harun Düzgören thinks that the qualified personnel shortage is seen both on land and sea, and that the situation seriously affects the sectoral development. Düzgören said, The most important shortage in the maritime sector in Turkey is seen in positions of master, chief engineer, chief officer, and first assistant engineer. Small number of schools and private courses training mechanical engineers creates a serious personnel shortage in the relevant field. Murat Ertürk also confirms Mr. Düzgören, saying that the qualified personnel shortage puts all companies in a very difficult situation. Ertürk added that they therefore have to man their ships with Pakistani and Filipino seamen. This situation, i.e. employment of foreign seamen on board Turkish vessels, creates an ever growing problem against Turkish seamen. Captain Uygar said, Foreign seamen are preferred, because increasing number of foreign-flagged vessels are being operated. Thus costs are decreased and, at the same time, fewer problems are experienced between officers and other personnel. Another factor is that vessels with foreign personnel experience fewer problems during port state controls. Alaattin Kurt is among those who do not agree that there is a qualified 034

5 Nitekim Harun Düzgören V.Ships olarak insan gücü hizmetleri ad n verdikleri yeni bir bölüm kurduklar n, bu departman sayesinde kara personeli tedariki konusunda hizmet vermeye bafllad klar n belirtiyor. Düzgören, V.Ships in kara personeli seçim sürecini flöyle aktar yor: Kara personeli için önce ihtiyaç duyulan pozisyonun gereklilikleri ile o pozisyon için baflvuran aday n yeteneklerinin ne kadar örtüfltü üne bak l r. Aday n flirket hakk ndaki bilgisi, flirkete neler katabilece i gibi klasik insan kaynaklar do rulama süreci gerçeklefltirilir. Daha sonra bir karakter testi yap l r. Ç kan sonuca göre aday n genel anlamda tutarl l n ve karakter yap s n ölçer ve analiz ederiz. Bu alandaki bir di er yöntem de profesyonel insan kaynaklar firmalar yla çal flmak. Kaptan Uygar Pamuk bu ihtiyac saptayarak on-line hizmet veren bir sanal grup kurmufl durumda. Grubun amac, denizcilik, lojistik, havac l k, uluslararas tafl mac l k, nakliye ve kargo sektörlerinde çal flan ya da çal flmay düflünenleri ve personel arayanlar bir araya getirmek Aral k sonunda etkinleflen e-grup, sektörden 570 üyeye sahip ve bu say her geçen gün art yor. Grup içerisindeki ifl ilan say s 100 ü aflm fl durumda. fiimdiden sektörel bir özgeçmifl bankas oluflmaya bafllam fl. Uygar Pamuk e-grubun etkinleflmesinin hemen ard ndan birkaç flirketten insan kaynaklar yönetimi konusunda destek talebi geldi ini anlat yor. Pamuk bu e-grubun, A ustos 2005 ten itibaren sektöre girmesi planlanan ve insan kaynaklar yönetimi, e itim ve dan flmanl k konular nda hizmet verecek olan iddial bir flirketin altyap s n oluflturdu unu ifade ediyor. Bu alandaki bir çal flma da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu Mezunlar Derne i (D YYOMED) taraf ndan gerçeklefltiriyor Temmuz unda kurulan dernek, mezunlardan ve dernek üyelerinden gelen ifl ilanlar n bir e-posta grubu arac l yla ifl arayan mezunlara ve sektöre yeni bafllayacak olan son s n f ö rencilerine duyuruyor. Bu sayede, 1993 y l ndan itibaren denizcilik sektörüne kat lm fl olan mezunlar n çal flt veya sahibi oldu u flirketlere yeni mezunlar n kat l m sa lan yor. Ayr ca yeni mezun olacak ö rencilerin kariyer planlamas s ras nda yard m alabilecekleri deneyimli bir grup da olufluyor. D YYOMED Yönetim Kurulu Sekreteri Didem Özer, y l yepersonnel shortage. Stating that they do not have any foreign-flagged vessels, Kurt said all their seamen were Turkish nationals and that they do not consider employing foreign seamen. However, he added that it increasingly got difficult to employ Turkish personnel. HUMAN RESOURCES SERVICES That picture clearly shows that it is about time that shipping companies have started to benefit from human resources services to be able to recruit the right personnel needed. A human resources or personnel department would provide the companies with great benefits. Harun Düzgören said that as V.Ships they established a new department named manpower services and that with that department, they began to provide services in recruitment of land personnel. Düzgören explains the process of selecting land personnel as follows: First of all, we examine the requirements of the vacant position and determine whether the qualifications of the candidate applying for that position match those requirements. Then the candidate s knowledge of the company and the contributions he could make to the company are taken into consideration. That stage is followed by a character test. According to the result of the test, the general consistency and character of the candidate are evaluated and analyzed. Another method that can be used for the purpose is to work with professional human resources companies. Captain Uygar Pamuk has already realized that need and established a virtual group providing online services. The aim of the group is to bring together those working or desiring to work in the shipping, logistics, aviation, international transportation, and cargo sectors with those looking for qualified personnel. The e-group began its activities by the end of December 2004 and currently has 570 members and the number of the members constantly increases. Number of advertisements in the group has exceeded 100. A sectoral CV bank has already begun to be formed. Uygar Pamuk said that they received support from several companies following its establishment. Pamuk added that the group constitutes the infrastructure of a company planned to enter the sector in August 2005 and that will provide services in the fields of human resources, training, and consultancy Another effort in this field is undertaken by the Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management Graduates Association (DIYYOMED). Established in July 2002, the association posts job notices from graduates and members of the association to the graduates looking for a job or to senior class students via an group. Thus, new graduates are offered job opportunities at the companies worked in or owned by the graduates of the school since Moreover, a group consisting of experts has been formed for the students that will newly graduate for their career planning. Didem Özer, Secretary of the Board of Directors of DIYYOMED, stated that they had other different projects in the same field. Özer further said, In addition to announcing the job notices more systematically, we plan to create a CV Bank to gather all graduates, regardless of whether they are currently employed or not, in one single database and to provide communication among them. Our association will contact the graduates of the school working abroad and MARINE & COMMERCE JANUARY

6 ni yönetim dönemi planlar aras nda ayn konuyla ilgili farkl projelerinin bulundu unu belirterek flöyle diyor: fl ilanlar n n daha sistemli bir flekilde duyurulmas n n yan nda, oluflturulacak CV Bankas ile ifli olsun olmas n tüm mezunlar n bir veri taban içinde toplanmas n ve aralar nda iletiflimi sa lamay düflünüyoruz. Derne imiz gelecek y llarda, yurtd fl nda bulunan mezunlarla ba lant kurarak çok daha kapsaml projelere imza atacak. DÜNYANIN KAPILARI AÇIK Yeni mezunlar sadece Türkiye de de il, yurtd fl ndaki denizcilik firmalar nda çal flma f rsat na da yak nlaflm fl oluyorlar. Örne in srail de bulunan Zodiac Maritime / Offer y llard r Türk personelle çal fl yor. Son y llarda Japon NYK, Kanadal Teekay Shipping ve Amerikan Chevron firmas da Türk personelle çal flmaya ya da firmalar na Türk ö rencileri stajyer olarak almaya bafllad. Yurtd fl nda çal flma süreci elbette oldukça zorlu ama hem prestiji, hem kazand rd deneyim hem de ücreti son derece doyurucu. O zaman soru flu: Gençlerimizin yurtd fl ndaki denizcilik firmalar nda çal flabilmek için neler yapmalar gerekiyor? lk koflul, elbette, ileri düzeyde ngilizce konuflma ve yazma becerisine sahip olmak. Yurtd fl na ifl baflvurusunda bulunurken sab rl olmak ve çaba harcamaktan vazgeçmemek di er önemli koflullar. Harun Düzgören do ru flirketlerle, do ru insanlar ve kurumlar arac l yla temasa geçilirse yabanc gemilerde ya da yabanc flirketlerin karadaki ofislerinde çal flman n önünde bir engel kalmayaca n düflünüyor. Düzgören, al nan denizcilik e itiminin üstüne, mümkünse yurtd fl nda bir master e itimi ya da denizcilikle ilgili herhangi bir kursa kat lman n da çok faydal olaca görüflünde. Gençlerin yurtd fl na gittiklerinde ifllerine duyduklar heyecan ve iste i, dozunu kaç rmamak kofluluyla mutlaka göstermeleri gerekti ini ifade eden Düzgören, firmadan bir fleyler beklemek yerine kendi inisiyatifleriyle hangi katk lar yapabileceklerini kan tlamak zorunda olduklar n da ekliyor ve flöyle diyor: Çünkü dünyada denizcilik alan ndaki rekabeti çok yo unlaflt. Üstelik bu rekabette Çinliler, Filipinliler, Hintliler büyük yol ald lar. Aflk n Çelik ise gençlere öncelikle yabanc firmalar n varsa Türkiye deki temsilcilikleriyle, yoksa do rudan merkezleriyle yaz flmalar n öneriyor. Çelik önemli bir noktaya da flu sözlerle dikkat çekiyor: Yurtd fl nda çal flmak isteyen deniz adamlar, bu firmalar n arad kriterleri iyi bilmek zorunda. Mesela geminin hangi bayrak alt nda çal flt önemli bir soru, çünkü firma gemi adam ndan o ülkenin ehliyetini mutlaka ister. Malta ise Malta, Bahama ise Bahama... Baflka türlü bir Türk gemi adam n n o gemilerde çal flmas mümkün de ildir. Alaattin Kurt un önerileri ise gençlerin stajlar n kurumsal kimli i olan, yenilikçi, geliflmeye uygun firmalarda yapmalar n ve kendilerine olan güvenlerini art rmalar noktalar nda yo unlafl yor. Ayr ca en az ndan ngilizce ve bunun yan nda bir ikinci dil ö renmenin avantaj getirdi ini de belirtiyor Kurt ve gençlerin bu yollarla bir de er kazanmalar n n ard ndan, gerek yurtd fl ndan gerek yurtiçinden teklif almaya bafllayacaklar n n alt n çiziyor. Harun Düzgören & implement more comprehensive projects in the following years. THE WORLD S DOORS ARE WIDE OPEN New graduates will find the opportunity to work not only in Turkey but also at overseas maritime companies all around the world. For example, the Zodiac Maritime / Offer in Israel employ Turkish personnel for years. In recent years, Alaattin Kurt companies such as the Japanese NYK, Canadian Teekay Shipping, and the US company Chevron began to employ Turkish personnel and accept Turkish students as trainee in their companies. It is definitely rather difficult to work abroad, but the prestige, the experience, and the money earned are quite satisfactory. Then, the question is: What should the Turkish young people do to work at overseas maritime companies? The first condition is, naturally, an advanced level of the English language. Among other important conditions of applying for a job at an overseas company are to be patient and put in great efforts. Harun Düzgören is of the opinion that, if candidates establish contact through correct companies, people, and institutions, then there would be no obstacles to work on board foreign vessels or at the land offices of the foreign maritime companies. Düzgören said that a master s degree from a university or taking any maritime courses abroad in addition to maritime education could provide great advantages. Stating that young people should show the enthusiasm and desire inside relating to their job without exaggerating when they go abroad, Düzgören also said they have to prove themselves and make contributions to the company on their own initiative, instead of expecting something from the company. Düzgören explained the reason as follows: The competition in the maritime sector in the world has become extremely severe. Moreover, the Chinese, Filipino, and Indians have taken a long way in that competition. Aflk n Çelik recommended the young people first to correspond with, if any, the agents of the foreign companies in Turkey, or directly with the headquarters of that company. Çelik said, The seamen desiring to work abroad should know the criteria of those companies very well. For example, under which flag the vessel operates is an important question; because, the company requires the license issued by that country. If the vessel is operating under Malta flag, then a license issued by Malta is required. Otherwise, it is impossible for a Turkish seaman to work on board those vessels. Alaattin Kurt recommended that the young people receive their practical training at companies with corporate identity, and that they increase their self-confidence. He also stated that a good level of English, even one more language added to it, could provide great advantages. Kurt pointed out that, upon gaining value through those means, the young seaman would begin receiving job offers both from foreign and domestic companies. & 036

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

L ehman Brothers n iflas n di er büyük finans kurulufllar n n ve

L ehman Brothers n iflas n di er büyük finans kurulufllar n n ve FUTURE // GELECEK CRISIS, EMPLOYMENT AND FUTURE PROFESSIONS, BUSINESS MODELS, WORK ENVIRONMENTS KR Z, ST HDAM VE GELECE N MESLEKLER, fi MODELLER, ÇALIfiMA ORTAMLARI UFUK TARHAN The official kick off of

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı