YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ UZMAN BAŞVURU FORMU EXTERNAL EXPERT FORM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ UZMAN BAŞVURU FORMU EXTERNAL EXPERT FORM"

Transkript

1 BÖLÜM 1/SECTION 1:KİŞİSEL BİLGİLER/ PERSONAL INFORMATION ADI VE SOYADI / NAME AND SURNAME MESLEĞİ / OCCUPATION ÇALIŞTIĞI KURUM / WORKING COMPANY GÖREVİ / POSITION SOSYAL GÜVENCESİ ( ) EMEKLİ SANDIĞI ( ) BAĞ-KUR ( ) SSK ( ) DİĞER. ÇALIŞMA BİLGİSİ ( ) ÇALIŞAN ( ) EMEKLİ ( ) İŞSİZ ( ) DİĞER TERCİH EDİLEN ÇALIŞMA ŞEKLİ: TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI ATANMASI TALEP EDİLEN UZMANLIK KATEGORİSİ Ortak Kriterler Dış İnceleme Uzmanı Bilişim Teknolojileri Dış İnceleme Uzmanı Saha Güvenlik Belgelendirmesi Dış Uzmanı Kriptografi Dış İnceleme Uzmanı Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi Dış Uzmanı SPICE Dış Baş Tetkikçisi Teknik Uzman Yazılım/Sistem Test Dış Uzmanı Siber Güvenlik/ Sızma Testi Dış Eğitmeni İŞ ADRESİ / WORK ADDRESS EV ADRESİ / HOME ADDRESS E-POSTA/ FAKS / FAX TEL EV/ TEL HOME TEL İŞ/ TEL WORK TEL GSM/ TEL GSM TERCİH EDİLEN YAZIŞMA ADRESİ: EV/HOME İŞ/BUSINESS SEYAHATE ENGEL DURUMU: YOK/NO VAR/YES ANY OBSTACLE TO TRAVELLING ACİL DURUMLARDA HABER VERİLECEK EN YAKIN KİŞİ / THE PERSON WHO WİLL BE NOTIFIED IN EMERGENCY:... Sayfa 1/6

2 ADRESİ/ADDRESS:... TEL/PHONE : BÖLÜM 2/SECTION 2 :ÖĞRENİM BİLGİLERİ / EDUCATIONAL INFO Üst doktora çalışmanız veya ikinci bir dalda lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmanız var ise aşağıda belirtiniz / Please indicate that if you have upper doctorate or any other graduation, doctorate etc. Mezuniyet Yılı (Graduation Year ) Öğrenim Kurumu Şehir, Ülke (Name of the School City,Country) Bölüm (Department) Branşı/Konusu (Branch) Mezuniyet Durumu (Lisans, Lisanüstü Doktora vb) (Graduation Level) BÖLÜM 3 / SECTION 3: İŞ DENEYİMİ / WORK EXPERIENCE (Bu bölümü, mevcut işinizden başlayarak, geriye doğru, tarih sırası ile doldurunuz / Fill up this section chronologically from now to past.) ÇALIŞILAN KURULUŞUN ÜNVANI/ ORGANİZATION NAME FAALİYET ALANI/ FIELD OF ACTIVITY ÇALIŞILAN BÖLÜM- UNVAN/ DEPARTMENT-TITLE ÇALIŞILAN TARİHLER/ TERM OF EMPLOYMENT BÖLÜM 4 / SECTION 4 :YABANCI DİL BİLGİSİ / LEVEL OF FOREIGN LANGUAGE Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Yazma Düzeyi Okuma Düzeyi (Foreign Language) (Speaking) (Writing) (Reading) Dil seviyesini 1 ile 5 arasında bir rakam ile değerlendiriniz. Please grade level of languages using the numbers from 1 to 5. Sayfa 2/6

3 BÖLÜM 5 / SECTION 5 : EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLER/ EDUCATIONS, COURSES, SEMINARS KONUSU/ KURULUŞ / TARİHLER/ SÜRESİ (Gün/Saat) SUBJECT COMPANY DATE DURATION (Day/Hour) Bu bölüm de belirtilen eğitimlerle ilgili sertifikaların birer kopyasını ekte veriniz. Please attach a copy of certificate of each courses below. BÖLÜM 6 / SECTION 6 : BELGELENDİRME DENEYİMİ / CERTIFICATION EXPERIENCE TSE veya bir başka kuruluşta, son 5 yıl içinde, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili görev almış iseniz, bu bölümü doldurunuz. TSE ve TSE dışında belgelendirme deneyimleriniz için, çalıştığınız tarihleri ve görevinizi belirtiniz. Please fill in this section if you had taken charge in a certification activity during past 5 years. Also indicate your tasks in the organisations, at tse and other than TSE, and dates. Kuruluş/Organization Sektör/Sector Konusu/Subjects Görevi/Position Çalışma Süresi/Employment Duration Sayfa 3/6

4 BÖLÜM 7 / SECTİON 7 :LABORATUVAR/TEST DENEYİMİ / LABORATORY/TEST EXPERIENCE TSE veya bir başka kuruluşta, son 5 yıl içinde, deney/test laboratuarında görev almış iseniz, aşağıdaki formatta bir liste hazırlayarak ekte veriniz. If you took part in the test or calibration/test laboratory in TSE or another organization within the last 5 years, please attached list using below format. Görev Yapılan Laboratuar Laboratory Employed in) Yapılan Deneyler, Uygulanan Standard /Şartname The Experiments, Applicable Standard / Specifications Tarihler Dates BÖLÜM 8 / SECTION 8 :İNCELEME DENEYİMİ / INSPECTION EXPERIENCE TSE veya bir başka kuruluşta,/tse or another organization, 1) Sistem belgelendirme tetkiki,/system certification examination, 2) Üretim yeri inceleme,/production site inspection, 3) Laboratuvar inceleme,/laboratory inspection, faaliyetlerinde, son 5 yıl içinde incelemeci olarak 2. ve 3. taraf incelemelerde görev almış iseniz, aşağıdaki formatta listeler hazırlayarak ekte veriniz./ Activities, If you took part in 2. and 3 party inspections as a surveyors in the last 5 years, please attached the appendix lists using the following format. İncelemenin Yapıldığı Kuruluşun Adı ve Adresi Name of the Inspection Area ( Organization Name and Address) İnceleme Konusu Subject of Inspection İnceleme Tarihleri Inspection Dates BÖLÜM 9 / SECTION 9: REFERANSLAR / REFERENCES Hakkınızda bilgi alınabilecek (akrabanız olmayan) üç kişi ile ilgili aşağıdaki bölümü doldurunuz. Please fill in the following section about three other people (not relatives) to obtain information about you. Adı ve Soyadı Adresi Telefonu Mesleği / Ünvanı Name and Surname Address Phone Occupation / Title Sayfa 4/6

5 EKLER / ANNEXES (1) Nüfus Cüzdanı Kopyası (2) Diploma Kopyası (3) 1 Adet Fotoğraf (4) Özgeçmiş (5) Sertifikalarının geçerli tarihli kopyaları (6) İş Tecrübesini gösteren belgeler (1) Identıfıcatıon Card Copy (2) Dıploma Copy (3) 1 Fotograf (4 )C.V. (5) Certificate copies (6) Work experience Başvuru sahibi olarak, bu formdaki şahsi bilgilerin doğruluğunu ve Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından tanımlanmış olan belgelendirme ve etik kuralları ile ilgili dokümanların gereklerine uyacağımı beyan ederim. ADI-SOYADI/Name-Surname:. /. / I, as the applicant, guarantee the correctness of the personnel information in this form and I also guarantee to obey all the written certification and ethic rules of the Software Test and Certification Department İMZA/SIGNATURE Başvurular, ilgili Uzman Seçim ve Onay Prosedürü kapsamında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Formu dolduran Dış Uzmanı ile sözleşme yapma/yapmama kararı TSE tarafından verilir. / Applications will be evaluated according to the criteria specified in the related Expert Selection and Approval Procedure. Signing a contract with External Expert who filled out the form will be decided by TSE. Başvuru ve bilgi almak için/for application and information: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/Human Resources Director Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Sistem Yönetim Temsilciliği/ Software Test and Certification Department System Management Agency Adres / Address : TSE Necatibey Caddesi No Bakanlıklar ANKARA e-posta / Tel / Phone: / Faks / Fax : +312 / TAAHHÜTNAME/CONVENANT Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Uzman Yükümlülük Talimatının bütün hükümlerine, Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Yönergeleri şartlarına, ilgili sistem dokümanlarına, TSE mevzuatına, Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ne ve bu Taahhütname şartlarına uymayı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından resmi olarak görevlendirilmedikçe onun adına iş yapmamayı, görevlendirildiğim kuruluş veya bu kuruluşta çalışanlarla çıkar çatışmasına yol açacak herhangibir akrabalık, ticari ve danışmanlık dahil hiçbir ilişkimin olmadığını, böyle bir ilişkimin olması durumunda bunu TSE ye derhal beyan edeceğimi ve böyle bir kuruluş ile ilgili görevi üstlenmeyeceğimi, görevlendirildiğim incelemelerde üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki mali ve inceleme sorumluluklarının ve gizlilik ilkesi sorumluluklarının bana ait olduğunu, halihazırda herhangi bir belgelendirme kuruluşunda ve/veya onaylanmış kuruluşta belgelendirilen ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi ve/veya bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı, incelemesinde görevlendirileceğim kuruluşlara incelemeden önceki son 2 (iki) yılda danışmanlık hizmeti vermediğimi, görevlendirildiğim kuruluşlarda sözlü ve yazılı olarak yapılan uyarılara riayet edeceğimi, aksi takdirde her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Halen yürütmekte olduğum görev, memuriyet ve iş hukukuna göre sınıflandırılan ilişkili bulunduğum sosyal güvenlikle ilgili hukuki statümdeki her türlü değişikliği, derhal yazılı biçimde Türk Standardları Enstitüsü ne bildireceğimi, bu bildirimi yapmamam, gecikmeli veya eksik yapmamdan ötürü şahsım, kurum Sayfa 5/6

6 veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim. Bu taahhütnameden doğan anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. I agree and pledge that; I will obey all the rules which are mentioned in Software Test and Certification Department Expert Obligations Regulation, requirements of Software Test and Certification Department Regulations, related system documents, TSE Regulation, contracts that I signed; I will not work on behalf of TSE unless I am employed by TSE, I have not any relation including through the relatives, commerce and consulting with the company that I perform inspections, If there is a relation like that which will cause conflict of interest, I will immediately inform TSE about situation and do not accept any task about the related company, I will be, in care of third person, responsible for all judicial, financial, observing obligations and confidentility, I will not give any information about activities that based on confidentiality and objectivity principles, to related sides, I will not be the designer, manufacturer, installer, distributer or maintainer of the certified product, I did not offer or provide consultancy to the companies in the last 2 years which I am employed for inspection. Adı ve Soyadı/Name and Surname: Tarih /Date :././ İmza/Signature : Sayfa 6/6

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TURKIC SPEAKING COUNTRIES UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRICA UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI GÖREV YERİ İZMİR ANTALYA BURSA

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI GÖREV YERİ İZMİR ANTALYA BURSA T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Vacancy Announcement

Vacancy Announcement Vacancy Announcement American Embassy, Ankara SUBJECT: Vacancy Announcement NUMBER: VA-2015/16 DATE: March 31, 2015 OPEN TO: All Interested Candidates POSITION: Plumber FSN-4 OPENING DATE FOR APPLICATIONS:

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye Makina Mühendisliği Staj Başvuru Formu (ME 200/ME 300) Firmanın Adı Fırmanın Adresi Öğrencinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı